Vous êtes sur la page 1sur 10

42.

Kusa ga kagayaite imasu

Hiruma wa harete ita no de, ima wa ~n timpul zilei a fost senin, acum
hoshi ga kirei desu. stelele s`nt frumoase.
Ironna seiza o miru no ga suki desu. ~mi place s\ privesc diverse constela]ii.
Tsuki no hikari ni terasarete, kusa ga Luminat\ de clarul de lun\, iarba
kagayaite imasu. str\luce[te.
Nantomo ienai shizukana yoru desu ne. Nici nu se poate descrie ce noapte
lini[tit\ este.
Yozora ni kagayaku hoshi no mukö M\ `ntreb ce este dincolo de stelele
ni wa, nani ga aru no kana. de pe cerul nop]ii.
Töku no hoshi ni mo, seibutsu ga, Exist\ forme de via]\ pe stelele
sunde iru no kana? `ndep\rtate?
Soko ni wa, kusa ya ki ya hana mo Oare acolo exist\ iarb\, copaci [i
aru no kana? flori?
Taiyö mo aru no kana? Exist\ oare [i acolo soare?
Haretari kumottari shite iru no kana? M\ `ntreb dac\ este senin sau `nnorat.
Soko demo, tsuki no hikari de kusa ya M\ `ntreb, de asemenea, dac\ acolo
ki ga terasareteru no kana? iarba [i copacii s`nt luminate de
clarul de lun\.

Transcrierea textului `n limba japonez\


草が 輝いています。
昼間は 晴れて いたので、 今は 星が きれいです。
せいざ す

いろんな 星座を 見るのが 好きです。


て かがや

月の光に 照らされて、 草が 輝 いています。


しず

何とも 言えない 静かな夜 ですね。


かがや む

夜空に 輝く 星の 向こうには、 何があるのかな。


とお す

遠くの 星にも、 生物が 住んで いるのかな。


そこには、草や 木や 花も あるのかな。
たいよう

太陽も あるのかな。
くも

晴れたり 曇ったり しているのかな。


そこでも、 月の光で 草や 木が 照らされてるのかな。


Kusa ga kagayaite imasu 125

Kanji

晴 SEI; ha(reru), ha(re), ha(re)-, -ba(re), ha(rasu)1-4-8
vreme frumoas\; formal, ceremonial
晴天。 Seiten. Vreme bun\, cer f\r\ nori.
晴れる。 Hareru. A se `nsenina.
晴れ。 Hare. Vreme bun\, cer senin.
晴れ着。 Haregi. Haine de s\rb\toare.

星 SEI, SHÖ; hoshi, -boshi2-4-5
stea
星座。 Seiza. Constela]ie.
星が光る。 Hoshi ga hikaru. Stelele lumineaz\.
星占い。 Hoshiuranai. Astrologie.
綺羅星。 Kiraboshi. Stele str\lucitoare.

光 KÖ; hika(ru), hikari2-4-2
lumin\
太陽光。 Taiyökö. Lumina soarelui.
光る。 Hikaru. A lumina, str\luci, sc`nteia.
光。 Hikari. Lumin\, flash, sc`nteie.

草 SÖ; kusa, kusa-, -gusa


g
2-3-6

iarb\
草原。 Sögen. Preerie, step\.
草。 Kusa. Iarb\, buruian\.
笑い草。 Waraigusa. Proverb, dicton.
43. Resutoran ni hairimashö ka?

Minasan, kyö wa, chizu o minagara Ast\zi, s\ facem un tur al ora[ului


machi o arukimashö. privind harta.
Kono chiiki wa, shögyö ga sakan desu. Aceast\ zon\ este prosper\ datorit\
Desukara, aruite iru to ironna hakken comer]ului. Astfel, `n timp ce mergem
ga arimasu yo. vom descoperi multe lucruri.
Hitotsu hitotsu no döro o tötta ato ni, Dup\ ce trece]i pe fiecare drum,
chizu no ue de, sono döro ni sen o hiite marca]i-l pe hart\ cu o linie, v\ rog.
kudasai ne.
Sore kara, eki no deguchi ga sankasho S`nt [i trei ie[iri din sta]ie, deci
arimasu kara, chizu no ue ni, shirushi marca]i-le pe hart\.
o tsukete kudasai. Dondon arukimashö. Hai, repede, s\ megem!
Shötengai ga ikutsu mo arimasu ne. S`nt multe centre comerciale ?
Resutoran, kissaten, yöfukuya, Restaurante, cafenele, magazine de:
meganeya, yaoya, tabakoya. haine, ochelari, zarzavat, tutungerii.
Ironna mise ga arimasu ne. Arukinagara, S`nt diverse magazine, nu-i a[a?
zenbu, chizu no ue de tashikamete Verifica]i-le toate pe hart\, v\ rog.
kudasai. Onaka ga hette kimashita ne. Ne este foame, nu-i a[a?
Resutoran ni hairimashö ka? Intr\m `ntr-un restaurant?

Transcrierea textului `n limba japonez\


レストランに 入りましょうか。
みなさん、今日は、 地図を 見ながら 町を 歩きましょう。
ちいき しょうぎょう さか

この 地域は、 商 業 が 盛んです。
はっけん

ですから、歩いて いると いろんな 発見が ありますよ。


どうろ とお せん

一つ一つの 道路を通ったあとに、 地図の上で、 その道路に 線を


引いて 下さいね。
さんかしょ しるし

それから、駅の出口が 三ヶ所 ありますから、 地図の上に、 印 を


つけて 下さい。どんどん 歩きましょう。
しょうてんがい

商 店 街が いくつも ありますね。
きっさてん ようふくや や お や

レストラン、 喫茶店、洋服屋、メガネ屋、八百屋、タバコ屋。
みせ ぜんぶ たし

いろんな店が ありますね。歩きながら、全部、 地図の上で確かめて


下さい。おなかが減ってきましたね。レストランに 入りましょうか。
Resutoran ni hairimashö ka? 127

Kanji

地 CHI, JI

1-3-3

p\m`nt, loc
耕地。 Köchi. Teren arabil.
地面。 Jimen. Suprafa]\, p\m`nt, teren.
地震。 Jishin. Cutremur.

図 ZU, TO; haka(ru)3-3-4
desen
図鑑。 Zukan. Carte ilustrat\.
地図。 Chizu. Hart\, atlas.
図書。 Tosho. C\r]i.
図る。 Hakaru. A se str\dui, a promova.

引 IN; hi(ku), hi(ki), hi(ki)-, -bi(ki), hi(keru)1-3-1
a trage, a scoate
引航する。 Inkö suru. A trage, a remorca.
引く。 Hiku. A trage.
引き出し。 Hikidashi. Sertar.
引ける。 Hikeru. A `nchide, a termina.

口 KÖ, KU; kuchi4-3-1
gur\
火口。 Kakö. Crater.
口説く。 Kudoku. A convinge, a seduce.
入り口。 Iriguchi. Intrare.
44. Kyöto ni imasu

Ima bokura wa Kyöto ni imasu. Acum, noi s`ntem `n Kyoto.


Ironna mise ga arimasu ne. S`nt diverse magazine, nu-i a[a?
Kono mise o nozoite mimashö ka? Ne uit\m `n magazinul acesta?
Koko wa omiyageyasan desu. Acesta este un magazin de
suveniruri.
Mise no toguchi ni wa ningyö ga oite ~n u[a magazinului s`nt puse
arimasu. p\pu[i.
Ironna katachi no ningyö ga arimasu P\pu[ile au forme diferite, nu-i
ne. a[a?
Kono ningyö wa kawaii ne. Aceast\ p\pu[\ este dr\gu]\, nu-i
a[a?
Anata wa dö omoimasu ka? Tu ce crezi?
Imöto no tame ni kono ningyö o katte M\ `ntreb dac\ ar trebui s\ cump\r
kaerö ka na. aceast\ p\pu[\ pentru sora mea.
Ato de betsu no mise ni mo itte Mai t`rziu, trebuie s\ mergem la alt
omanjü o kawanai to ne. magazin pentru a cump\ra manju.

Transcrierea textului `n limba japonez\


京都に います。
ぼく

今、僕らは 京都に います。


いろんな 店が ありますね。
この 店を のぞいて 見ましょうか。

ここは おみやげ屋さん です。


店の 戸口には 人形が 置いて あります。


いろんな 形の 人形が ありますね。
この 人形は かわいいね。
あなたは どう 思いますか?
妹の ために この 人形を 買って 帰ろうかな。
べつ まんじゅう

あとで 別の 店にも 行って お 饅 頭 を 買わないとね。


Kyöto ni imasu 129

Kanji

戸 KO; to

2-1-3

u[\, gospod\resc
戸外。 Kogai. Spa]iu deschis, afar\.
戸口。 Toguchi. U[\.
戸惑う。 Tomadou. A r\m`ne perplex.

店 TEN; mise
广
3-3-5
magazin
店員。 Ten’in. Func]ionar.
書店。 Shoten. Libr\rie.
店屋。 Miseya. Magazin.

形 KEI, GYÖ; kata, -gata, katachi1-4-3
form\
変形する。 Henkei suru. A schimba forma.
人形。 Ningyö. P\pu[\.
形が崩れる。 Kata ga kuzureru. A ie[i din form\.
卵形の。 Tamagogata no. ~n form\ de ou.
形作る。 Katachitsukuru. A da form\.

思 SHI; omo(u)

2-5-4
a g`ndi
思考。 Shikö. G`nd, considera]ie.
思慮。 Shiryo. Considera]ie, g`ndire.
思う。 Omou. A g`ndi, a considera.
45. Isha ni narö kashira

Watashi wa shörai nani ni narö kashira. M\ `ntreb ce voi fi eu `n viitor.


Muzukashii mondai da wa. Aceasta este o `ntrebare dificil\.
Isha ni narö kashira. S\ devin doctor?
Sore to mo bengoshi ni narö kashira. Sau s\ devin avocat?
Jibun de shöbai o hajimeru no mo A `ncepe propria mea afacere mi
omoshirosö ne. se pare, de asemenea, interesant.
Iroiro to kangaete iru no dakeredomo M\ g`ndesc la diferite op]iuni,
mayotte bakari iru wa. totu[i nu pot s\ iau o decizie.
Nani ka ii adobaisu wa nai? Po]i s\-mi dai un sfat bun?
Watashi wa ökina byöki ni kakatte C`nd m-am `mboln\vit [i doctorul
oisha-san ni naoshite moratta toki m-a vindecat, am fost foarte
sugoku ureshikatta. fericit.
Dakara watashi mo hito no byöki o nao- Sper deci c\ voi deveni cineva care,
shite agerareru yö na hito ni naritai na. de asemenea, s\ vindece oamenii.
Oisha-san to ieba, Noguchi Hideyo ga Vorbind despre doctori, Noguchi
yümei ne. Hideyo este renumit, nu-i a[a?

Transcrierea textului `n limba japonez\


医者に なろうかしら。
しょうらい

私は、 将 来、何に なろうかしら。


むずか もんだい

難 しい 問題だわ。
医者に なろうかしら。
べ ん ご し

それとも 弁護士に なろうかしら。


じぶん しょうばい はじ おもしろ

自分で 商 売を 始めるのも 面白そうね。


まよ

いろいろと 考えているのだけれども 迷って ばかり いるわ。


何か いい アドバイスは ない?
なお

私は 大きな病気に かかって お医者さんに 治して もらった


とき すごく うれしかった。
だから 私も人の 病気を治してあげられるような 人になりたいな。
のぐちひでよ ゆうめい

お医者さんと 言えば 野口英世 が 有名ね。


Isha ni narö kashira 131

Kanji

考 KÖ; kanga(eru), kanga(e)


b
3-4-2

a g`ndi
考察する。 Kösatsu suru. A considera, a studia.
考える。 Kangaeru. A g`ndi, considera, reflecta.
考え。 Kangae. G`nd, reflec]ie.

医 I

3-2-5

medicin\, doctor
医道。 Idö. Arta medicinii.
医大。 Idai. Colegiu medical.
医学。 Igaku. Medicin\.
医院。 Iin. Clinic\.

者 SHA; mono
b
3-4-4

persoan\
記者。 Kisha. Jurnalist, reporter.
医者。 Isha. Doctor.
若者。 Wakamono. T`n\r.

商 SHÖ; akina(u)

2-2-9

comer]
商業。 Shögyö. Comer], afacere.
商人。 Shönin. Comerciant, negustor.
商う。 Akinau. A vinde, a face troc.
46. Tensai wa henjin da to iwaremasu

Ichiba no mukö ni eigakan ga arimasu. ~n spatele pie]ii este un cinematograf.


Ima soko de, ii eiga o jöei shite iru n’ Chiar acum ruleaz\ un film bun.
desu yo. Yümeina kashu no kiroku Este un documentar despre un vestit
eiga desu. c`nt\re].
Tanoshii koto mo kanashii koto mo, S`nt `nregistrate, `n `ntregime, at`t
subete kiroku shite arimasu. aspectele pl\cute c`t [i cele triste.
Köiu eiga o miru to, iroiro to kangae- C`nd vezi un astfel de film, te face s\
saseraremasu ne. te g`nde[ti la multe lucruri, nu-i a[a?
Yümeina hito ni wa, futsü no hito ni O persoan\ deosebit\ are probleme
wa nai yö na tokubetsu no nayami extraordinare, care nu s`nt acelea[i cu
ga aru n’ desu ne. ale oamenilor obi[nui]i, nu-i a[a?
Tanoshii koto bakari dewa nai n’ {i nu tot ceea ce i se `nt`mpl\ este
desu ne. nostim, nu-i a[a?
Sainö ga aru to iu koto wa, hoka no hito A fi talentat `nseamn\ s\ ai ceea ce
ni wa nai mono ga aru to iu koto desu. al]ii nu au.
Döji ni sore wa, hoka no hito ga motte ~n acela[i timp, un om de talent nu
iru mono o motte inai to iu koto are ceea ce al]i oamenii au.
demo arimasu. Dakara, tensai wa De aceea, despre un geniu se spune
henjin da to iwaremasu. c\ este straniu.
Transcrierea textului `n limba japonez\
天才は 変人だと 言われます。
む えいがかん

市場の 向こうに、映画館が あります。


じょうえい

今 そこで、 いい映画を 上 映 しているんですよ。


ゆうめい かしゅ きろく

有名な 歌手の 記録映画 です。


かな

楽しいことも 悲しいことも、 すべて 記録して あります。


こういう 映画を 見ると、いろいろと 考えさせられますね。
ふつう とくべつ なや

有名な人には、 普通の人にはないような特別の悩みがあるんですね。
楽しいこと ばかり では ないんですね。
さいのう ほか

才能が あるということは、他の人には ないものがある ということ


です。同時に それは、他の 人が 持っている ものを 持って
いない という ことでもあります。
てんさい へんじん

だから、 天才は 変人だと 言われます。


Tensai wa henjin da to iwaremasu 133

Kanji

楽 GAKU, RAKU; tano(shii), tano(shimu)2-9-4
pl\cere, comod, muzic\
行楽。 Köraku. Excursie, picnic.
音楽。 Ongaku. Muzic\.
楽しい。 Tanoshii. Pl\cut, vesel, fericit.
楽しむ。 Tanoshimu. A se bucura.

記 KI; shiru(su)

1-7-2
a `nscrie, a `nsemna
記者。 Kisha. Jurnalist, reporter, editor.
記事。 Kiji. {tiri, articol.
記す。 Shirusu. A `nregistra, a `nsemna.

画 GA, KAKU

3-2-6

desen, pictur\; a `ntocmi un plan


漫画。 Manga. Desen animat.
画家。 Gaka. Artist, pictor.
映画。 Eiga. Film, cinema.
計画。 Keikaku. Plan, proiect.

市 SHI; ichi

2-2-3
ora[, pia]\
市長。 Shichö. Primar.
市場。 Shijö. Pia]\, centru comercial.
市。 Ichi. Pia]\, t`rg.