Vous êtes sur la page 1sur 15

SI]LIT

NO. KADPENGENALAN ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


totakyslo

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OII


PENGETAHUAN SAINS SUKAN Kertas 2 Nov./Dis.

4571t2

zl iam

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan


a n g k a g ilir a n anda pada yang disediakan. petak

Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa:

Markah Markah 2. Calon dikehendaki membaca maklumat Bahagian Soalan Penuh Diperoleh di halaman belakang kertas soalan ini. I
a J

2 3 4
A

5
a J

4 5
a J

6 7 8 9 l0
11

4 5
4 4

10 10 10 10

t2 13
l4
Juntlah

Kertas soalan ini mengandungi I7 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak. [Lihat halaman sebelah
4571,12 @ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

STJLIT

lll|ilililt]il

Untuk Kegunaan Pemeriksa

ST]LIT
Bahagian A 140markahl Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Pernyataan berikut adalahberkaitan Dasar SukanNegara. Dasar Sukan Negara digubal pada20 Januari 1988 denganhasrat mewujudkanmasyarakat Malaysia yang cergas,sihatdanberdisiplin.

457u2

r(a)

(a) Nyatakandasarsukanyang merangkumipernyataan itu.

lI markahl
(b) Nyatakansatu kesanpositif penglibatanindividu dalam sukan.

lI markah) (c) Beri satu kesanpositif penglibatannegaradalam sukan.

[1 markah]

Jumlah A1

t-t

4571,12

o 2011 Hak cipra KerajaanMalaysia

ST]LIT

SI]LIT
2

457U2

Jadual2 menunjukkankeputusanpertandinganbola sepakantarapasukanrumah sukan.

Untuk Kegunaan Pemeriks

Pasukan P Merah Kelabu


J
a J a J a J

K 0
I I

B Mata
I

Pasukan P Hihm Putih


J J J
a J

M I

S K
I I I

B Mat:
J
a J

2
I I

1
I I I

4
a J

5
a J

4 5 6 I

4
a J

Kurins Biru

n J J

n J

Hiiau
Jingga

0 2 0

2
I

0
I

4 2

2 5 2

Kumpulan1
JaduaI2

Kumpulan2

(a) Namakansistempertandinganyang menghasilkankeputusansepertiyang ditunjukkan dalamJadual2.

2(a)

ll markahl
(b) Namakanpasukanyang menjadijohan bagi setiapkumpulan itu. Kumpulan 1:

tI
2(b)

Kumpulan 2: 12markahl
(c) Nyatakan dua kelebihan menggunakansistempertandinganini.

tl
2(c)

1. 2.
[2 markah]

Jumlah A2
t-l

457112

@ 2011 Hak Cipta KerajaanMalaysia

[Lihat halaman sebelah ST]LIT TT


-

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 3 Rajah3 menunjukkanrangkamanusia.

457112

Sendiengsel

Rajah 3
3(a)

E
3(b)

(a) Namakan sendi X.

lI markahf
(b) Nyatakan satu contoh acara padang dalam sukanolahragayang dominan sendiengseldi tangan. menggunakan

E E

ll markahl daya menghasilkan yangmaksimum. yangdapat sendi penggunaan (c) Beri satukaedah

3(")

i;;;:i;;j

4s7ll2

@ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

ST]LIT

SI]LIT 4

4571t2

Rajah menunjukkan 4 strukturjantung manusia.

Untuk Kegunaa Pemeriks

Rajah 4 (a) NamakanS.


4(a)

} markahl (b) Beri satu contoh kaedahlatihan aerobik yang boleh meningkatkan saizruangS.

E
4(b)

II markah] (c) Beri perbezaanarfiaraQ dengan daripada strukturdanfungsinya. S segi

tl

a
Struktur

Fungsi
4(c)

12markahl

E
Jumlah A4

457112

@ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

[Lihat halaman sebelah ST]LIT

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 5

457112

jenis tubuhmanusia. tenaga dalam Rajah5 menerangkan ciri-ciri sistem

SistemTenaga

X . MenghasilkanATP secaraterhad

Y
.Menghasilkan asid laktik . Berlaku kelesuan ot

z
. Menghasilkan banyakATP

Rajah5 (a) Nyatakan tenagaYdanZ. sistem


s(a)

I]
s(b)

Y :........... Z :........... 12markahl (b) Apakahyangmenyebabkan kelesuan di Y? otot berlakunya

E
s(c)

lI markahl X. yangmenggunakan tenaga (c) Beri satuacara sistem olahraga sukan


ll markahl (d) Beri satu perbezaanantara sistem tenagaX denganciri sistem tenagaY, yang ciri tidak dinyatakandalam Rajah 5.

s(a
Jumlah A5

II markahl

4571,12

@ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

SIJLIT

SULIT
6

4s7lt2

Rajah 6 menunjukkankecederaan yang dialami oleh seorangatletdi bahagiantangan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah 6 (a) Namakanjenis kecederaan itu.

I markahl
(b) Beri satu simptom yang dapatdilihat padabahagiankecederaan itu.

r
[] []

6(a)

6(b)

[l markah] (c) Nyatakan satu kaedah pengurusan bantu mu la k e c e d e ra a n it u s e la in daripadaTOTAPS.


6(c)

II markah]

Jumlah A6
457112 @ 20lt Hak cipra KerajaanMalaysia

[Lihat halaman sebelah ST]LIT

v
Untuk Kegunaan Pemeriksa

SULIT 7

457112

takraw. satu Rajah7 menunjukkan aksidalamsukansepak

Rajah7

n
7(a)

(a) Apakah komponen kecergasanyang diperlukan untuk kemahiran melakukan aksi itu?

fl markahl (b) Nyatakan dua ujian komponen kecergasanyang sesuaidigunakan untuk menguji atlet M.

7(b)

tl

1.............. 2. ............. 12 markahl atletbina badan. (c) Bandingkankadarpengambilan karbohidratatlet M denganseorang AtletM Atletbinabadan

n
7(c)

fI markahl

Jumlah N

4571,12

@ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

SI]LIT

SULIT 8

457u2

program periodisasi latihan. Rajah8 menunjukkan suatu

Untuk Kegunaan Pemeriksa

90 80 70 60 50 40 30 20 l0 0

PEMBOLEHUBAH PETT-INJUK PRESTASI .. . INTENSITI - ISI PADU


Rajah 8 (a) NamakanFasaX.
8(")

ll markahl
(b) Nyatakan dua tujuan FasaTransisi diadakan. 1.

E
8(r)

2.
12markahl (c) Namakandua ujian kecergasanyang boleh digunakanuntuk komponendayatahan Umum. otot padaFasaPersediaan 1 .............. ................

E
8(") Jumlah A8

2.............. f2 markahl
[Lihat halaman sebelah STJLIT

457112

@ 2011 Hak cipta KerajaanMataysia

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SI]LIT
9

10

457112

Rajah 9 menunjukkandua aksi dalampemainan sofbol.

Atlet Q Rajah9

Atlet R

9(a)

E
e(b)

kemahiranmotor (a) Berdasarkan kedua-duaaksi yang ditunjukkan, nyatakanpengelasan stabiliti persekitaran. berasaskan lI markahl (b) Nyatakan satu contoh aksi dalam sukanlain sepertiyang dinyatakan di9(a). lI markahl (c) Beri dua perbezaanprinsipkestabilan yang diaplikasikan oleh atlet Q dan atlet R daripadaaspekluas tapak sokongandan aspekpusat graviti.

Aspek

Atlet

Atlet Q

AtletR

Luas tapak sokongan

Pusat graviti

12markahl

457112

@ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

ST]LIT

ST]LIT

1l

4571.t2

10 Rajah l0.1danRajah menunjukkan 10.2 sistem tuas.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

I
Rajah10.1 (a) Namakan sistem tuaspada Rajah10.1.
ll markahl (b) PadaRajah 10.2,bulatkan kedudukan fulkrum. Rajah 10.2

10(b)

II markah] []

(c) Nyatakan contohaksisukan dua yangmenggunakan sistem tuasyangsama seperti dalamRajah 10.2. 1.............. 2. ............. 12markahl
10(c)

Jumlah A10
457112 @ 2011 Hak cipta KerajaanMataysia

[Lihat halaman sebelah ST]LIT l-J

SIILIT

13 Bahagian B f20 markahl Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.

457U2

11 Ali merupakanahli Kelab Bola Sepakdi sekolahnya. Beliau ingin mengelolakansatu pertandinganantarakelas di sekolahitu. Dalam merancangpengelolaantersebut,beliau telah membentuksatujawatankuasa pengelolaan. (a) Jelaskan bidang tugasmana-mana dua daripadaahli jawatankuasa berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Pengerusi TimbalanPengerusi Setiausaha Bendahari 14 markahl (b) Rancangkanpelan tindakan untuk mengelolakanpertandinganberdasarkantindakan: (i) (ii) (iii) Sebelumpertandingan Semasapertandingan Selepaspertandingan -6 markahf

457112

@ 20lt Hak Cipta KerajaanMataysia

[Lihat halaman sebelah ST]LIT

SULIT

t4

457I12

endokrin. sistem 12 Rajah12menunjukkan

Kelenjartiroid

Kelenjaradrenal

Rajah 12

(a) (i) Nyatakanhormon yang dirembeskanoleh kelenjar yang bertandaP dan S.


dil2(a)(i). (ii) Nyatakanfungsihormonberdasarkanjawapan

f2 markahl 12 markahl

(b) (t
(ii)

Terangkan bagaimana lebihan hormon kelenjar adrenal mempengaruhi 13 markah) atlet. tindak-balas Terangkanbagaimanalebihan hormon kelenjar tiroid mempengaluhitahap f3 markahl kebimbanganitlet.

4571,12

@ 201r Hak cipta KerajaanMalaysia

SIJLIT

SULIT

15

4571t2

13 Rajah13menunjukkan seorang atletsedang melakukan aktiviti fizikal. satu

Rajah13

(a) Terangkandua prosesfisiologi yang mungkin dialami oleh atlet itu sekiranyaberlaku kehilangancecairdan elektrolit badan. 14markahl (b) Huraikan satuperingkat risiko kecederaan yang mungkin dialami oleh atlet itu jika berlatih dalamtempohmasayang panjangdan berintensititinggi. [4 markah] (c) Rancangkan langkah-langkah keselamatanyangdapat membantumengelakkan atlet itu mengalamikecederaan yang dihuraikandi l3(b). 12markahl

457112

@ 20tt Hak cipta KerajaanMalaysia

[Lihat halaman sebelah ST]LIT

SI]LIT
MAKLUMAT UNTUK CALON

457112

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A. dan mana-mana daa soalan daripada Bahagian B. 3. Tulis jawapan anda bagi Bahagian A pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 4. Tulis jawapan anda bagi Bahagian B dalam helaian tambahan yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan. Anda boleh menggunakangambar raiah, iadual dan cara lain yong sesuai untuk menjelaskanjawapan anda. 5 . R a j a h yan g m engiringi soalan tidak d ilu k is me n g ik u t s k a la k e c u a li dinyatakan sebalikny a. 6. 1. Anda dibenarkan menggunakankalkulator saintffik. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini. Ikat helaian tambahan bersama-samakertas soalan ini dan serahkan kepadapengawaspeperiksaanpada akhir peperiksaan.

457112

@ 2011 Hak cipta KerajaanMalaysia

ST]LIT