Vous êtes sur la page 1sur 35

UBND THANH PHO H A NOI

LIEN SO: xAY DVNG-TAI CHiNH

S 6 02 1 2 011 1 CBGVL-LS

C ONG HoA xi\. no: CH U N G H IA vrsr NAM

DQc l~p - Tl,1' do - Hanh

phuc

Ha Nc;5i, I1ga)! J 5 thon g 6 nom 20J J

C . ONGBO

G I A VAT LIBU XA Y D1 j N G

Can cir Luat Xay dung s6 16/2003/QHU nga y 26 l l1 l 2003 ;

Can

cir Nghi dinh s6 112 1 2009 1 N : D-CP ngay 14112/2009

l y chi phi dftu tu xay dung cong trinh ;

cua Chinh phu v~ quan

Can err Nghi dinh s f> 124/20071N:D-CP ngay 3117/2007 cua Chinh phu vequan l y

v ~ t li ~ u xay dung ;

Ca n cir Nghi dinh s6 12/2009/N:D-CP

ly du an d~u tu xay dung cong trinh ;

Ca n cir Thong tir s f > 04/2010/TT-BXD

n gay 12/02/2009

n ga y 26/5/2010

e lm Chinh phu v~ Quan

cu a B O X ay dun g hu a n g

d f rn l ?p va qu a n ly c hi ph i d ~ u t u xay d ung cong trinh ;

Can cir Quyet

dinh s f> 02/20 lll Q : D - UBND ngay 10/0112011

cua UBND Thanh

ph 6 Ha Noi ve viec Quy dinh mot sf> noi dung quan ly chi phi dftu tuxay

trinh str dung nguon vf > n nha ruroc d o UBND thanh ph6 Ha NOi

quan l y;

dun g cong

Ca n cir van b a n s f> 4908/UBND-KT ngay 30/6/2010 cua UBND T hanh

ph 6 H a

No i v ~ viec tang cuong quan 1 y gia tr e n di a ban Thanh ph6 Ha Noi ;

Lien sa: Xay dung - Tai chinh con g b f> gia v~t lieu xay dung (chua c6 V A T ) Quy

II n a m 2 0 II nhir sau:

1 . Gi a v~t lieu tron g b a n g con g b 6 g ia vat lieu xay dun g ducc x a c dinh tren co So'

khao s at mat b ang gia tren toan dia ban toan T h a nh ph o 1 - 1 aN oi , 1 £1gia tr u ng oi n h d0n

ch a n cong trinh tai thai diem con g b f >

2 . Bang gia vat lieu kern th e o con g b f> nay la c a c 10(;1i v~ t lieu ph 6 bien , dat ti e u

khao trong v iec l ~ p va quan 1 y chi phi d~u nr x <i y th,fng con g

chu a n , lam co So' tham trinh .

3 . Chu d~u tu va t 6 chir c nr va n kh i su dun g th o ng tin v€ g i a v ~ t ' 1i~ ' d~t?p

qu a n ly ch i phi dftu tu xa y dung con g trinh c f tn din cir vao dia di~rn cu a cong , ~fril r , di a

v a

di e m cun g c ~ p va t tu , kh 6 i hron g vat lie u s u dun g, mu c tie u d f ru tu , tinh ch ~ t ~uaco n g

trinh, ye u d u

c h o n 1 0( ; 1 1 vat 1i ~ u h o p I y va xac dinh g i a v~ t l i~u phu h o p

tie u d~ u tu , chon g thih tho a t , tang phi

thi tnrori g , d a p Mi g m u c

thi ~t k ~ va qu y din h ve q u a n l y c h ~t lu o n g con g trinh (It xeri t ) _ ¢ l , lira

g i a

' "

.

Chu di u tu p h a i 110an t O~ U1 ch i u tra c h nhiem kh i s i r d un g g ia v ~ t l i e u tf~g

con g

b 6 n a y , chiu trach nhi e m

quail l y c h i p h i dau t u x ay dun g tbeo th co N g hi d i nh s6

112/2009/N£)-CP

ngay 12/02/2009

c u a C hinh phu v & q u an 1)1 c h i phi d ~ lrt u xa y -dung

4. Tra n g b a n g chua c6 chi phi van

hi e n h a nh d ~ t inh g ia va n chu y e n d € n c h a n co n g trinh .

g i a v~ t li e u ke r n th eo co n g b 6 n ay c6 m o t s6 chun g l oai v ~ t li ~ u

chuyen d € n chan

cong trinh , chu d ~ u nr din cir th e o c a c q u y di nh

5 . T r u on g h o p ca c 1 0~i v ~ t l i~ u c 6 gia b i e n don g 1 6 ' n (ca t a n g v a g i a m ) so vo i g i a

t h e o q u y dinh hi e n h a nh va

co n g b 6 c u a li e n So', C hu o ~ u tu c6 tr ac h nhi e rn di @ u c h i nh

ki p t h oi ph a n a n h t h o n g t in v~ S 6 ' Xa y d u n g H a N oi .

6 , Khi c hu d ~ l I ur , d o n v j tu v ~ n t 6 c h i r c kh ao s a t , xac d inh g ia v ~ t lieu d n l uu ) ' :

- Cac c hun g l oa i v~t l ieu du cc s i r d un g ph a i d a p u n g qu y di nh t h e o N g h j d i n h

s6

n g ay 31 1 7 / 2007 cua Chinh phu v ~ quan ly v ~ t li~ u xay dun g va c a c

12 4 / 20 07 1 NB- C P

qu y dinh hien hanh v~ quan 1; ' v~t lieu .

- V~t lieu phai dap img cac tieu chuan hien hanh v ~ k9 thuat , ch~t hrori g phu h o p

voi h6 sa thiet k€. V?t lieu sir dung phai c6 chirng nhan hop quy , cong b6 hop qu y th eo quy dinh hien hanh.

- Thong tin gi a cua cac loai v~t lie u phai tir nha s an x u a t hoac nh a cun g i r n g c6

g i ~ y ph e p kinh d oa nh th e o qu y dinh c u a phap lu a t , g i a c u a lo a i V? t lie u ph a i d a m b a o

phu hop gia thi tnrong

tai thai diem lap.

T

r a n g

qu a trinh thuc h i e n , n e u co v uon g

m a c

d ~ n g hi ph a n a nh ve L i e n s o :

Xay dung - T ai chinh d ~ xem xet , giai qu ye t theo qu y dinh . I .

_-_- Ph ~ ng Thj Hang Ha

SOxAYDl / NG

K T . GI A MBOC ~

, ' GIAMD0 Y :

'., .

- - : -:j'( ! ,

• . '"

l ' »/ ." '/'.,.

~

~ .

_ -- ---

••• .•• ' f "

R

, : /

.

,

S a

\ .

\, '

-

,.',:,x A ~ Dt,!g! (., .-: ,

~ . \ ~ I l

.~ :>

i s

'

~ . . " ' . ~ ~ theo CO ( . : 0 (),\~0
~
.
.
" ' . ~
~ theo CO
( . :
0 (),\~0
.'. '
. e'
.
• -
(v
I
~ ~0 ' ~ ~ '.J
DANH Ml ) C V~T LI~U xAY Dl/NG
Dan vi tinh
S ~
Gia ding b8
(chira bao gAm VAT)
1"-
"/
( 1 )
( 2 )
( 3)
(4 )
NHOM V AT LIEu CAT
Gia t~i Th] xii Son Tfiy va cac Huyen: Thirong Tin, Dan PhuQ ' ng,
Phoc ThQ, Th~ch Thftt, Thanh Tri, Tir Liem.
1 Cat xay
m3
44.000
2 Cat yang
m3
145.000
3 Cat den d 6 n~n
Gia tai cac Huyen: Dong Anh, Gia Lam, Me Linh, S6c So o n, My
Duc, Pho Xuyen, Ba Vi, Quac Oai, Thanh Oai, Hoai Duc, Chuong
My, UngHoa.
m3
39.000
4 Cat xay
m3
52.000
5 Cat y ang
m3
156.000
6 Cat den d6 n~n
Gia t~i cac quin : Ba Dinh, cAu Gifty, Hai Ba Trung, Dang Da,
Hoan Ki~m, Long Bien, Tfiy HB, Thanh Xuan, Hoang Mai, Ha
Dong.
m3
45.000
7 Cat xay
m3
57.000
8 Cat yang
m3
180.000
9 Cat den d 6 n ~ n
m3
53.000
NHOM V AT LIEU DA
Gia tai Huyen My Duc
10 Da 0,5x1
m3
120.000
11 £)a 1x2
m3
132.000
12 £)a 2x4
m3
131.000
13 £)a 4x6
m3
122.000
14 Da dam d p ph6i lap tren (subase)
m3
113.000
15 Da dam d p ph6i lap diroi (base)
m3
105.000
16 £)a Me
Gia t~i Huyen if ng Hoa, ChuO ' ng My, Pho Xuyen
m3
103.000
17 £)a 0,5x1
m3
144.000
18 Da lx2
m3
170.000
19 £)a 2x4
m3
160.000
20 £)a 4x6
m3
140.000
21 Da dam dp ph6i lap tren (subase)
m3
138.000
22 Da dam dp ph6i lap duoi (base)
m3
133.000
23 £)a Me
m3
128.000
Gia t~i Th] xli So o n Tfiy va cac Huyen: Thanh Trl, Tir Liem, S6c
So o n, Dong Anh, Gia lam, Me Linh, Thirong Tin, Hoai Due, Quac
Oai, Thanh Oai, Phuc ThQ, Th~ch Thftt, Ba Vi, Dan Phuong,
24 £)a 0,5xl
m3
155.000
25 £)a lx2
m3
184.000
26 Da 2x4
m3
177.000
27 Da 4x6
m3
156.000
28 £)a dam d p phoi lap tren (subase )
m3
155.000
29 £)a dam e ~ p ph6i lap diroi (base)
m3
150.000
30 Da Me
m3
144.000
Gia t~i cac Quin: Ba Dlnh, cAu Gifty, Hai Ba Trung , Dang Da,
Hoan Ki~m , Long Bien , Tay HB, Thanh Xuan , Hoang Mai, Ha
Dong.
-
31 £)a 0,5x1
m3
181.000
-

~

j I ~

T r ang 1

C o ng b 6 g i a v at l ie u x a y dl , f n g thanh p h6 Ha N O i 56 0 2 /20 11

 

-

 

STT

~ / .'

'

~~

ANHMl)CV~TLI~UxAYDl / NG

Don vi tfnh

Gi l i coog b8 (chua bao g8m VAT)

 

.

:

c , 0

~ .C:>: ~

 
 

32

I f i a 1' f 2 { 0 ~ ~ .\

Sa ~4.,.'p

 

, .

m3

202.000

33

~

 

j

 

m3

.

,

193.000

34

l ~ a 4 x6

/ . /

m3

177.000

35

D a ' t I a i n . ' d.o · r mM lap tren (subase)

m3

175.000

36

Da dam cAp ph6i lap duoi (base)

m3

163.000

37

DahQe

m3

160.000

 

NHOM VAT LIEu DAT DOl Ghi tai Thj xii Soon tay va cac huyen: Chirong My, Hoai Due, Qu8e Oai, Phue ThQ, Th~eh Thit, Ba Vi, Dan Phuong

 

38

D c it d6i dat d O dam chi;it (K95 7 K98) Ghi tai Quan Ha Dong

m3

66

. 0 00

39

D c it d6i d a t d e >dam chi;it (K95 7 K98) NHOM VAT LIEU GACH XAY sAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN cAu DUONG V~t Ii~u xay dl}'ng nung

m3

70 . 000

40

Gach 216 N

Vien

 

827

41

G~eh216 T

Vi en

869

42

Gach d~e N

Vien

1 . 314

43

Gach d~e T

Vi en

1 . 410

44

Gach 6 16 Tron vuong N

 

Vien

1.802

45

Gach 616 Tron vuong TC

Vien

1

. 961

46

Ngoi chieu 200

 

Vien

1

. 860

47

Ngoi mfii hai 220 V~t Ii~u xay dung khfmg nung

Vit~n

1.900

48

Gach d~e khong nung

 

Vien

1

. 400

49

Gach 101660

Vien

1.140

50

Gach 10 1665

Vien

1.140

 

NHOM V AT LIEU GACH OP LAT sAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN THA , CH BAN Gach granite nhfin tao Thach Ban - TBC loai At kieh thU'O'e

 

400x400

 

51

Loai men : MMT 001 ; MMT 028

m2

129.870

52

Loai men : MMT 014

 

m2

139

. 394

53

Loai men MMT 043 Gach granite nhan tao Thach Ban - TBC loai At kieh thU'O ' e

m2

158

. 442

 

500x500

 
 

54

Lo?i men: MMT 001; MMT 028

m2

144

. 589

55

Loai men: MMT 014

 

m2

151

. 515

56

Lo~i men MMT 043 G~ch granite nhfln tao Thach Ban - TBC loai At kieh thU'O'e

m2

170.563

 

600x600

 

57

Lo?i men : MMT60-00 1; MMT60-028 Loai bong : BMT60-00 1; BMT60-028 SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VIGLACERA THANG LONG Gach 8p tufrng kich thuoc 25x40 loai At C2520 , C2525, C2545, C25417, 2650, 2650G, 2650H, 2651, 2651G , 2651H , Q2501 , Q2502 , Q2504, Q2505, Q2506, Q2508 , Q251O , Q2515, Q2516 , Q2517 , Q2541 , Q2542, Q2544, Q2545, Q2546 , Q2555, Q2556, Q2558 , Q2559 , Q2560 , Q2562 C2563, C2569 , C2593 Gach 8p tU'(rng kieh thutrc 25x50 loal At E5000 ,E 5001 7 E5009 , E5015 7 E5020 , Gach 6p tuong kich thuoc 30x45 loai Al

m2

171

. 429

58

m2

217.316

59

m2

78

. 512

60

m2

83.884

, /

61

m2

109.091

)~

r --

Trang 2

Cong b6 gia v~t I i ~u x ay dl ,l' ng thanh phO Ha Noi sO 02/2011

SIT

~ , '-

DANH MVC V~ T LI~U xA Y D\ f NG

H4500, B4~~ ~ 4503,

B4504, B4507 , B4519, B44521, B4522+B4538,

6

6

6

\- Gach Bp ttfiYn j v k ich thmrc 30x60 loai Al 65 ~ 600+F3g 0 8 ; F3610,F3612,F3614+F3620 G~c hSl n nU ' (Yc,kich thurrc 25x251o~i Al 66 PM33, PM34, N2501+N2507, N2509, N2510, QN2502, QN2504, CT2504, CT2509

67 EN250 1+EN2504 G~ch san mnrc, kich thutrc 30x30 loai Al

(

B454;.0;B454Q·

~ : ~it5.o~IH5W .'

~ , D4PrO 1d) ' ~§ 02 ; : r ; 4505, D4506, D451 I, D4512

SN3000 , SN3002, SN3004, SN3006, SN3007 , SN 3010,

SN 3020,

68 N3604 , N3615, N3618, FN3602, FN3604, FN3606 , FN3608

69 DN3002, DN3004, DN3006, DN3012 Gach vi€n chan tuong, kich thiroc 12,5x40 loai Al

70 VT416 , VT404, VT4807, VA401, VA402, VA410, VA411, VA412

Gach vi~n chan ttriYn2, kich thutrc 12,5x50 lo~i Al

71 VT5001+VT5006, VT5008, VT5009

DO ' n vi tlnh

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Gia cong b6 (chua bao g6m VAT)

122.944

128 . 139

123.810

131 . 602

76.860

94.372

122.944

123.810

0

76 . 364

88.182

SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VIGLACERA TIl~N SON

Granite phii men trona

72 Klch thuoc 40 x 40 (01,02,12 , 15)

73 Kfch thiroc 50 x 50 (01,02) Granite don mau va muBi tieu kich thurrc 60 x 60

74 Loai men (01,02)

75 Loa i bong (01 , 02)

76 Granite gia c6 kich thucc 40 x 40 (12,14 , 29)

77 Granite 80 x 80 loai bong (12 , 15,17) SAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN DAu TIf xA Y D1 ) NG vA PHAT TRIEN DO nn HONG HA Gach Ceramic H6ng Hit, kich thmrc 400x400x9mm : T242, T363,
78

T336, WOOl, T230

T39

Gach Ceramic H6ng Hit , kich thircc 500x500x9mm : T5240, H5009,

T50 14

79 H5004, T5242, LK511

Gach LIKKOTILES H6ng Hit , kich thiroc 400x400x9mm, mai canh :

LK38

80 LK25, LK26,

G~ch LIKKOTILES H6ng Hit, kich thuoc 500x500x9mm, mai canh :

LK5044

81 LK5042, LK5021

SAN PHAM GO cAc LOAI

,

82 Cay chong cao > 4 m

83 G6 van cfru cong tac

84 G6 xe 3 xl (G6Iati) g6 h6ng s~c

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Cay

m3

m3

154.000

167.000

180.000

213.000

174.000

31 . 500

80.262

93.639

85 . 407

98.784

15.000

2.000.000

2.100.000

85 G6ke

m3

2.000 . 000

86 G6 lam khe co dan

m3

1 . 500.000

87 G6 xa g6 (G6 h6ng s~c)

88 G6 du phong

89 G6 da nep , giang chong

90 G6 c6t pha Khudn Clra 28 cho chi, d8i

/

/

91

Khuon 6 x 13 , 5

92

Khuon 6 x 8

93

Khuon kep 6 x 25

.

l.

••

A

' a

.

m3

m3

m3

m3

md

md

md

2.000.000

2.000.000

2 . 000.000

2.000.000

230.000

180.000

440.000

. '

,

Trang 3

Cong bo gla V<;Itlieu xay dl,mg thanh ph6 Ha NOI so 0212011

 

-

   
 

s7;

«

> :

,, '"

. ~

.

 

DANH MVC V~ T LI : ¢U xA Y D\ f NG

Dan vi tlnh

Gia cong b6 (chua baa g6m VAT)

 

:

.

,."

.~ . ; ----- : .~

/

- ",

I \

 

,:/

   

Ci

m 1f6 chO \ f h ) d6i chi~u dAy a8 4cm, van 3cm, huynh 2 m~t bao

   
 

.

" X

~Mn~a1k e C ( cJ i ~fua co I~p dung, vec ni)

 
 

94

 

e

t ta pan8 \ d~ ~ ' I

 

m2

1 . 120 . 000

9

\ "

.

. Cira pano kin) {

m2

1 . 025.000

96 < ,

o

ra sa ki Hf l

 

m2

 

920.000

97

 

Cira chop

m2

1 . 025.000

 

Cfra g6 de chi~u dAy dB 4cm, van 3cm, huynh 2 m~t bao g6m ca ke (Chua co I~p , lng, vec ni)

 

98

 

Cira pano d~c

 

m2

 

900.000

99

Cira pane kinh

m2

800

. 000

100

Cira sa kinh

 

m2

700.000

101

Cira chop

m2

800.000

 

NHOM THEP cAe LOAI THEP CUA CONG TY GANG THEP THAI NGUYEN Thep cUQn

   
 

102

 

F6,F8 - CT3

 

Kg

 

15

. 913

103

D8 gai - SD295A Thep trim tron

 

Kg

15.913

104

FI0 - CI'J

 

Kg

15

. 670

105

F12 - CT3

Kg

15

. 476

106

F14 - ; -F40 - CT3 Thep cay v~n

 

Kg

15

. 330

107

DI0 - CT5 , SD295A

Kg

16.010

1

08

D12 - CT5,SD295A

Kg

15.864

109

D14 - i - D40 - CT5,SD295A

 

Kg

15

. 718

110

DI0 - SD390 , SD490

 

Kg

16.204

III

D12 - SD390,SD490

Kg

16.252

112

D14 - ; -D40 - SD390,SD490 Thep hlnh

 

Kg

15.913

113

L63 - i - L75 - CT3

 

Kg

15.621

114

L80 - i - LI 00 - CT3

Kg

15

. 718

115

LI20 - ; -LI25 - CT3

Kg

15.816

116

LI30 - CT3

 

Kg

15

. 816

117

C8 - ; -CIO - CT3

 

Kg

15

. 718

118

C12 - cn

 

Kg

15.816

119

C14 -i - C18 - CT3

 

Kg

15.913

120

110

- ; -Il2 - CT3

Kg

15

. 718

121

114

- ; -Il6 - CT3

Kg

15

. 816

122

L63 - ; -L75 - SS540

Kg

15.816

123

L80 - ; -LI00 - SS540

Kg

15.913

124

LI20 - ;-LI25 - SS540

 

Kg

16

. 010

125

L130 - SS540 sAN PHAM CUA CONG TY CP ONG THEP VIeT DlJC VG PIPE (Gia tai kho cong ty) 002 thep him di~o

Kg

16.010

126

Phi 21 , 2mm d~n phi 113 , 5mm

 

Kg

18 . 299

127

Phi 141,3mm d~n phi 219 , lmm Ong ma kern

Kg

19 . 091

128

Phi 21,2mm (day 1 , 9mm)

Kg

23.654

129

Phi 21 , 2mm (day 2,6)mm d~n phi 113,5mm (day 4 , 5mm)

Kg

23

. 455

 

130

 

Phi 114 , 3,5mm d~n phi 219 , lmm SAN PHAM C U A CONG TY CP THEP V$T Y (San ph~m san x u~t ta i Vi~t nam )

Kg

21

. 935

131

Thep cuon D6-D8

 

Kg

16

. 310

~

 
 

.

I.

••

A

' A

,

,

Trang 4

Cong bo gla va t l i eu x a y dl ,m g tha nh p h o Ha N QI so 0212011

.;fi- - - - ~. . . ~ ' . -.' DANH MVC V ~
.;fi- - - - ~.
.
.
~
' .
-.'
DANH MVC V ~ T LItU xA Y DT/NG
DO ' Il vi tinh
,
/
Gia cong b6
(chira bao g6m VAT)
;
,
(
: 13 2 " P I Q 1 ~ 30C vcn
Kg
16.510
." I3~", D . t () : ' ~ B40~ IGr60/CIII
Kg
16.660
.
134 ' DI2~CB3 ' QC /CII
Kg
16 . 410
"' l J5 " . D 12-C]M 00/Gr60/CIII
Kg
16.560
13b 1 : 1T j-D32-CB300/CII
Kg
137 DI3-D32-CB400/Gr60/CIII
Kg
16 . 310
16 . 460
138 D36-CB400/Gr60/CIII
Kg
16 . 660
XlMANG
,
,.
"
Xi
mang gia t~i kho, cang phia bAe Song HAng (Io~i dong bao)
Xi
mling Hoang Thach PCB30 :
139
- Tai cac cang khac
t~n
140
- Tai ga C6 Loa
t~n
1 . 027.755
1 . 047 . 422
141
-Tai cac d~u rn6i dirong bQ
t~n
1.045.063
142
- Tai cac kho yen Vien, C6 Loa
t~n
143
- Tai cang B~n Loi
tdn
144
- T~i cang: Dong B~c 1, Dong B~c 2
tdn
145
- Tai cang B6 De, Dire Giang
tdn
1 . 051 . 379
1 . 011 . 976
1 . 003.280
1 . 020.948
Xi
mana Hoang Th~eh PCB40:
146
- Tai cac d~u rn6i duong bQ
t~n
1.074.308
Xi
mling But Son PCB30:
147
- Tai kho Yen Vien, C6 Loa
t~n
1 . 015.020
148
- Tai cac d~u rn6i dirong bQ
tan
1.020.553
Xi
mang But So o n PCB40:
149
- Tai cac d~u rn6i dirong bQ
tdn
1.038.340
Xi
mling gia t~i kho, eang phia Narn Song HAng (loat dong bao)
Xi
mana Hoang Th~eh PCB30:
150
- Tai cang Chern
t~n
1 . 022.134
151
-Tai cac cang khac
t~n
1.035.795
152
- Tai cac d~u rn6i dirong bQ
cin
1.052.964
153
- Tai kho Vinh Tuy
t~n
1 . 049 . 011
Xi
mling Hoang Thach PCB40:
154
- Tai cac d~u rn6i duong bQ
t~n
1 . 063.711
Xi
mang Bim Soon PCB30:
155
- Tai cac d~u rn6i duong bQ
t~n
1.058 . 499
156
- Tai kho Giap Nhi, Vinh Tuy
t~n
1.060.869
157
- Tai ga PM Dien
cin
158
- Tai ga Van Di~n
t~n
1 . 059.288
1 . 011 . 857
Xi
mling But Soon PCB40
159
- Tai cac d~u rn6i dirong bQ
tdn
160
- Tai cac kho Giap Nhi, Vinh Tuy
t~n
1 . 075.620
1 . 067 . 355
Xi
mang cArn Pha PCB 40
161
- Tai ga Phu Dien
t~n
1.038 . 248
Xi
mang gia t~i kho, cang tren dla ban cac huy~n Thuong Tin, Son
Tay, qu,n Ha Dong
Xi miing Hoang thach PCB30:
162
- Tai cang Son Tay, Tay D~ng
t~n
915.768
SAN pHAM BIEN BA. O
CONG TY TNHH THANH LINH;
CONG TY CO PHAN CONG TRiNH GIAO THONG 2 HA NOI
163
Bi~n tam giac phan quang canh 700rnrn
Cai
328 . 236
~ / :~
Bi~n tam giac phan quang canh 900rnrn
Cai
Bi~n tron phan quang 0 700rnrn
Cai
541 . 225
459 . 342
166
Bi~n tron phan quang 0 900rnrn
Cai
720.522
(f 7
167 Bi~n ch i d~n + bi ~ n khac phan quang
m2
1 . 159 . 357
 

'."

, /

· - 0 .

~- <- .

DANH MT,JC V ~ T LI~U xA Y Dl/NG

 

DO ' Il vi tlnh

Gia cong b6 (chua bao gBm VAT)

 

~

.

" .":

 

Hi8 C et< t 1 ien bao . Q~ 90mm , cao 3 , 5 m

 

Cai

575 . 597 756 . 536 1 . 385 . 420

1

69 " ' C Qt 1 J i~t f t t . io ·~j~ 113 , 5mm, cao 3,5m

Cai

 

uro t 11~M Q t~ 'a rn'iji ten phan quang (Tru miii tren vong dao giao thong) ts r ; Bi~n . s6 nh w K T (150 x 200 , 150 x 230, 150 x 260)

BQ

Cai

25.000

 

172< , . A;~; ,

cm r h 9 KT (100 x 170)

 

Cai

15.500

 

, ".b.,., VA'tLIEU

KH : A . C

w .

'{

 

Da 2ranite tll nhien day 18mm ±1mm: Loai khB ngang < 600mm

 
 

173 Yang Binh Dinh loai d~m

 

m2

540 . 000

174 Yang Binh Dinh loai nhat

m2

480.000

175 Do Ruby Binh Dinh

m2

800.000

176 Do Ruby Da 2ranite tll nhien day 18mm ±1mm: Loai khB ngang > 600mm

m2

640.000

177 Yang Binh Dinh loai d~m

 

m2

580.000

178 Yang Binh Dinh loai nhat

m2

550.000

179 Do Ruby Binh Dinh

m2

880.000

180 Do Ruby V~t li~u khac

m2

740.000

181 Ben to nit (noi)

kg

1 . 700

182 Ddt mAu (tren dia ban cac quan)

 

m3

130.000

183 B9t ddt set cua Cong ty CPDTXD Son Ha (Chira bao g6m v~n chuyen)

kg

350

184 Dung dich son lot dirong

 

kg

77.000

185 B9t son mau trang-Malaysia (Dung son ke dirong bang son deo nhiet)

kg

24 . 100

186 B('>tson phan quang mau trang Glora (Trung Quoc) tieu chuan BS- 3262 (Dung son ke dirong bang son deo nhiet) 187 CQc tre f 6- 10 188 Co la tre 189 Nhira duong long 60/70 190 Nhua duong d~c Iran 60/70 191 Nhtra dirong d~c Shell 60/70 192 Klnh triing 5mm Cong ty kinh Dap cAu 193 Xi mang trang Thai Blnh 194 Lucri thep B40 D3mm miit 60x60mm Cong ty CP day va lucri thep Nam Dinh 195 Lucri thep B40 D4mm miit 60x60mm Cong ty CP day va lucri thep Nam Dinh

kg

23.000

m

3.000

kg

4 . 000 14 . 800

kg

kg

15.000

kg

16.000

m2

80.000

kg

2.081

m2

33.170

m2

68.900

 

NHOM SAN PHAM CU A KiNH KHUNG NHOM, CU A KiNH KHUNG NHTJA LOI THEP

 

sAN PHAM CUA KiNH , KHUNG NHOM CUA NHA MAy NHOM DONGANH Cfra kinh khung nhOm Anode Trang mo: chi~u day thanb nhdm tif 1,2mm tny len, chi~u day l6 ' p Anode tif 12mm treYlen bao hanh san pham tir 10 d~n 15 nam, 196 Cira di 1 canh ( 900x2200) H~ DA900 phu kien d6ng b9 Kinh triing 5mm lien doanh (Chira co khoa) 197 Cua di 1 canh co 0 thoang (900x2550) H~ DA900 phu kien d6ng b9 Klnh trang 5mm lien doanh (Chua co khoa) Cira di 2 canh (1400x2200) H~ DA900 phu kien d6ng b('>Kinh trang 198 5mm lien doanh (Chira co khoa) Cira s61ua 2 canh (1200xI400) H~ DA900 phu kien d6ng b('>kinh trang

m2

1.044.000

m2

1 . 153 . 000

m2

m2

1.032.000

1 . 043.000

1

~ 99

 

5mm lien doa n h Cira s61ua 2 canh co 0 thoang (1600xI200) H~ DA900 phu kien d6ng b('>kinh trang 5mm l i en doanh

 

~

·O ~

200

m2

1 . 125.000

~ :

/ -,

, /

~ DANH Ml)C V ~ T LI~U xA Y Dl) " NG

\

~

~QJY.

htf~fti1; ' ~ ~ I nh(900x2200) H~ DA 70 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm

~ e IJ \ doanh k Chua co khoa)

tt'ra. ~ ~ nh co 0 thoang (900x2SS0) H~ DA70 phu kien d6ng bQ \ ? ~ - Kinh r g Smm lien doanh (Chua co khoa) e - t ' r ad i 2 canh (1400x2200) H~ DA70 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh (Chua co khoa)

.

2

~

\

~r

Don vi tinh

m2

m2

m2

Gia cong ba (chua bao g6m VAT)

1.04S.000

1 . 081 . 000

1.0S3.000

204 Cira s6lua 2 canh (1200xI400) H~ DA70 phu ki~n d6ng bQ kinh trang m2 1.040 . 000 Smm lien doanh

20S Cira di 1 canh (900 x 2200) h~ DA 76 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh 206 Cira di 1 canh co 0 thoang (900 x 2SS0) h~ DA 76 phu kien d6ng bQ

m2

1.042.000

m2

1 . 0S3.000

Klnh trang Smm lien doanh

Cira di 1 canh (900x2200) H~ DA48 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm m2 1 . 681 . 000 207 lien doanh (Chua co khoa) Cira s61~t (600x1200) H~ DA38 phu kien d6ng bQ Klnh trang Smm

1.3S8.000

208 lien doanh

Cira di 2 canh (1400x2200) H~ DA48 phu kien d6ng bQ Kinh tr~ng m2 1 . 6S9.000 209 Smm lien doanh (Chua c6 khoa)

2 1 0 Ci r a s6lua 2 canh (1200xI400) H~ DA 48 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm lien doanh

m2

m2

1 . 734 . 000

m2

1.938.000

Ci r a s6lua 2 canh co 0 thoang (1200x1600) H~ DA 48 phu kien d6ng

211 bQ Kinh trang Smm lien doanh

Cira di 1 canh (900x2200) H~ DA40 phu kien d6ng bQ Kinh trang Smm m2 1 . 3S9.000 212 lien doanh (Chua c6 khoa)

Ci r a s61~t 1 canh (600xI200) H~ DA40 phu kien d6ng bQ Kinh trang

213 Smm lien doanh

m2

2.112 . 000

sAN pRAM CUA CONG TY co PHAN CU A so mnrA CHAu

Au

San ph§m EuroWindow (G6m ca phin khufm, canh cfra va phu ki~n 10m khi, Hip dung, dung thanh profile bang KOMMERLING).

HQP kinh : kinh trang an toan 6.38mm -11-Smm (kinh tr~ng Vi~t Nhat m2 214 Smm), klch thuoc I,Sm*lm

21S Vach kinh, kinh trang Vi~t Nhat Smm, kich thiroc (1m*lm)

Cira s6 2 canh rno tnrot : kinh tr~ng Vi~t Nhat Smm . Kich thuoc 216 (1 , 4m*I , 4m), PhI) kien kim khi (PKKK): Kh6a bfun- hang VITA

m2

m2

1 . 1S9.000

1.83S.000

2.199.000

Ci r a s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh mo quay va 1 canh mo

quay & l~t): kinh trAng Vi~t Nhat Smm. PhI) kien kim khi (PKKK) : m2 3.617 . 000 217 thanh ch6t da di~m, tay nAm, ban l~, ch6t li~n-hang GU Unijet, kich thuoc (l,4m*1,4m)

Ci r a s6 2 canh me quay ra ngoai: kinh trang Vi~t Nh~t Smm. PhI) kien

218 kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m , ban l~ chtr A , tay nam, ban l~ ep m2 3 . S27.000

canh-hang ROTa, ch6t lien-Siegeinia, kich thuoc (l , 4m*I,4m)

Cira s6 1 canh mo hfrt ra ngoai: kinh trang Viet Nh~t Smm. PhI) ki~n

219 kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m , ban l~ chtr A, tay nam-hang m2 4 . 339 . 000 ROTa, thanh han dinh-hang GU, kich tlnroc (0,6m*1 , 4m) Cira s6 1 canh me quay l~t vao trong: kinh tr~ng Vi~t NMt Smm. PhI)

4.S69.000

220 kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m, tay nam , ban l~- hang GU m2 Unijet , kich thiroc (0,6m*1 , 4m)

~

/ 221

Cira di ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang Viet Nh~t Smrn ,

pane tfrm l Ornm. Phu kien kim khi (.PKKK): thanh ch6t da

t ay nam , ban l~- hang ROTa, 6 khoa-hang Winkhaus, kich tlnroc

( 0 , 9m*2 , 2m )

di~m, hai

m2

4 . 670 . 000

~

!

1

DANH Ml,JC v ~ T LI~U xA Y Dl/NG

. ~~ PJ < bar i( ong 2 canh me quay vim trong: kfnh trang Vi~t Nh~t 5mm,

:'lit'< p~ A < s tm ! ?P lm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch,6t ~a di~m, tay

1\.

"~ am, b~~ f 9 l hang ROTa; 6 khoa-hang Winkhaus, chot lien Seigeinia

"

"<" Aubi, k ~ thiroc (l,4m*2,2m) <; 1 ~ <1 ~ chfnh 2 canh mo quay ra ngoai: kfnh trkg Vi~t NMt 5mm, pano 223 tAm 10mm. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m, tay nam, ban l~-Hang ROTa, 6 khoa-hang Winkhaus, ch6t li~n Seigeinia Aubi, kfch thuoc (1,4m*2,2m) Cira di 2 canh mo tnrot: kfnh tr~ng Vi~t- Nhat 5mm. Phu kien kim khi

224 (PKKK): thanh ch6t da di~m, con lan-Gt), tay nam-hang GU , 6 khoa- hang Winkhaus, kfch thiroc (l,6m*2,2m)

Cira di chlnh 1 canh me quay ra ngoai: kfnh trang Vi~t Nhat 5mm, pano

225 tAm 10mm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m, tay narn, ban l~-Hang ROTa, 6 khoa-hang Winkhaus, kich thuoc (0,9m*2,2m)

Cac lo~i efra sa, cira di, vach ngan ASIAwindow (GArn ca phAn

khudn, canh cira va ph •• .ki~n• hang SHIDE).

kirn khi, l~p dl}'ng, dung thanh profile

226 Vach

kfnh, kinh trang Viet Nhat 5mm, kich thuoc (lm*lm)

227

228

Cira s6 2 canh me tnrot, kinh trang Vi~t Nh~t 5mm, Phu kien kim khi (PKKK): Khoa bArn GQ. Kfch thucc (l,4m*I,4m) Cira s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh me quay, 1 canh mo quay va l~t): kfnh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6 da di~m , ban l~, tay nam , ch6t rei-hang GQ, kich thircc

(l,4m*I,4m)

Cira s6 2 canh me quay ra ngoai , kfnh trang Viet Nhat 5mm. Phu ki~n

229 kim khf (PKKK): thanh

canh, ch6t rei-hang GQ, kfch thiroc (l,4m*I,4m) Cira s6 1 canh rno hAt ra ngoai: kfnh trkg Vi~t Nhat 5mm. Phu kien

230 kim khf ( PKKK): thanh ch6t da di~m, ban l~ chtr A, tay nk, thanh han dinh -hang GQ, kich thuoc (0,6m*I,4m).

ch6t da di~m, ban I~ chtr A, tay nam, ban I~ ep

Cira s6 1 canh mo quay I~t vao trong: kinh trang Vi~t Nh~t 5mm. Phu

231 kien kim khf (PKKK): thanh ch6 da di~m, ban I~ , tay nam-hang GQ, kich thiroc (0,6m*I,4m)

Cira di thong phong/ban 232 Vi~t Nhat 5mm va pane

cong 1 canh me quay vao trong: kfnh trang 10mm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t

233

234

da di~m, tay n~m-GQ, ban I~ 3D, 6 khoa-hang VITA, kfch thiroc

(0,9m*2,2m)

Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang Vi~t Nhat 5mm va Pano dm 10mm. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m, tay n~m, ch6t roi-Gt), ban l~ 3D, 6 khoa-hang VITA, kich thiroc (l,4rn*2,2m) Cira di chinh 2 canh rno quay ra ngoai: kfnh tr~ng Vi~t nh~t 5mm, pano tAm 10mm . Phu kien kim khf (PKKK): Thanh ch6t da di~m, ch6t roi- GQ, 2 tay n~m, ban l~ 3D, 6 khoa-hang VITA, kich thiroc

(l,4m*2,.2m).

Cira di 2 canh me tnrot: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu ki~n kim khf

235 (PKKK): thanh ch6t da di~m, con Ian, hai tay n~m -hang GQ, 6 kh6a- Winkhaus, kich thuoc (l,6m*2,2m) Cira di chinh 1 canh mo quay ra ngoai: kinh trAng Vi~t Nhat 5mm va

236 pano lOmm. Phu kien kim khf (PKKK): thanh ch6t da di~m-GQ, tay nam , ban l~ 3D, 6 khoa-hang VITA , kfch thiroc (O,9m*2,2m)

Dan vi tinh

Gia dIng b8 (chua bao gom VAT)

l

m2

4.815.000

m2

5.127.000

m2

2.979.000

4.779.000

m2

1 . 699.000

m2

2

. 015 . 000

m2

2.664.000

m2

2.557 . 000

m2

3.192.000

m2

3

. 372.000

m2

3

. 233.000

m2

3

. 406 . 000

m2

3.588.000

m2

2.068.000

m2

3 . 376.000

 

~

Gi l i cong b6

'".-

~~ ~<",".

.' .

~.

~

DANH MVC V ~ T LltU xA Y Dl/NG

Dan vi tinh

(ChU1l bao gAm VAT)

%/

. '

"

< >

"

.

I ./

" ~ " t

loa' ci!a s6, cira di, vach ngan VI~T Window (GAm ca ph§n

.

.: \ y \ .\

, ~ 1~\ caIib) cira va phu ki~n kim khi, Hip dung, dung Profile Vi~t

~ J tla \ ' h 9

/ .

J

\

. • < , VachJ c iR l v k inh trang Vi~t Nhat 5mm, kich thuoc (Im*lm) C ua . ¥ canh me tnrot: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu ki~n kim khi (PKKK): Kh6a belm-hang GQ, kich thuoc (l , 4m*I,4m)

2

~

Cira 562 canh me quay I~t vao trong (1 canh mo quay, 1 canh ma quay

238 &I~t) : kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien kim khi (PKKK), thanh ch6t da di~m , tay nam , ban I~ , ch6t rei-hang GQ, kich thuoc: 1, 4m* 1,4m

m2

1 . 410 . 000

m2

1 . 686.000

m2

2 . 400.000

Cira 56 2 canh mo quay ra ngoai: kinh trAng Viet Nh~t 5mm. Phu kien

239 kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m, tay n~m, ban l~ chtt A, ban I~ ep m2 2 . 293.000 canh, ch6t rei-hang GQ, kich tlnroc (1,4m*I,4m)

Cira 56 1 canh mo h e lt ra ngoai: kinh trang Vi~t Nhat 5mm. Phu kien

240 kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m, tay n~m, ban I~ chlr A, thanh han m2 2 . 900 . 000 dinh-hang GQ, kich thuoc (0,6m*I,4m). Cira 56 1 canh me quay I~t vao trong: kinh trang Viet- Nhat 5mm. Phu

241 kien kim khf (PKKK) : thanh ch6t da di~m, tay narn, ban I~-hang GQ, m2 3 . 111 . 000 kich thuoc (0,6m*I,4m) Cira di thong phong/ban cong 1 canh mo quay vao trong: kinh trang 242 Vi~t Nhat 5mm va pane t e lm 8mm. Phu ki~n kim khi (PKKK): thanh

2 . 907.000

m2

ch6t da di~m , tay nAm-GQ, ban I~ 2D, 6 khoa-hang VITA, kich thuoc

(0,9m*2,2m)

Cira di thong phong/ban cong 2 canh mo quay vao trong: kinh trang

243 Vi~t Nhat 5mm va pane t e lm 8mm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh m2 3.155.000 ch6t da di~m , tay nam , ch6t rei-hang GQ, ban I~ , 6 khoa-hang VITA, kich thuoc (l,4m*2,2m)

Cira di chinh 2 canh me quay ra ngoai: kinh tr~ng Vi~t NMt 5mm , pano

244 t e lm 8mm. Phu kien kim khi (PKKK): thanh chot da di~m , ch6t roi-Gt) , m2 3.544 . 000 hai tay nam , ban I~, 6 khoa-hang VITA, kich thuoc (l,4m*2,2m)

Cira di 2 canh mo ' tnrot: kinh tr~ng Vi~t NMt 5mm. Phu kien kim khi

245 (PKKK): thanh ch6t da di~m, con Ian, tay nAm-hang GQ, 6 khoa m2 1 . 742.000 Winkhaus, kich thuoc (l,6m*2,2m) Cira di chinh 1 canh me quay ra ngoai: kinh trang Vi~t NMt 5mm va

246 pane tcim 8mm . Phu kien kim khi (PKKK): thanh ch6t da di~m-GQ, tay m2 nam, ban I~, 6 khoa-hang VITA, kich thuoc (0,9m*2,2m)

3 . 043 . 000

SAN PHAM CUA NHlfA LOI nrnp THAIVIET WINDOWS (G6m ca phftn khuon, canh cira, phu kien kim khi, kinh Vi~t Nhat 5mm va I~p dung dung thanh Profile cua hang COINCH hoac SHIDE)

Cira 56 hai canh mo tnrot, rQng 1000-1800mm, cao 800-1800 , kinh m2 1.566.902 247 5mm Vi~t NMt, phu kien lien doanh GQ

Ctra 56 me quay 01 canh , rQng 600-1 OOOmm,cao 800-1800 , kinh 5mm m2 2 . 651 . 129 248 Vi~t Nhat , phu kien lien doanh GQ

249 Cira 56 mo quay 02 canh, rong 600-1 OOOmm ,cao 800-1800, kinh 5mm m2 2 . 139 . 328 Vi~t Nhat, phu kien lien doanh GQ

Cira 56 mo 01 canh h e lt A, rQng 600-1000mm, cao 800-1800, kinh m2 2 . 731 . 018 250 5mm Vi~t Nhat, phu ki~n lien doanh GQ Cira 56 me quay va I~t Ol canh, rong 500-1000mm, cao 800-1800, kinh

3.039 . 438

/ 251

V Cira di 01 canh mo quay rong 750-1000mm , cao 2200-2500 , kinh 5mm

m2

m2

5mm Vi~t Nhat , phu k i en GQ

252

2.928.718

~ Vi~t NMt , phu kien GQ

~

J~

i

.

~r

DANH MVC V ~ T LI~U xA Y Dl/NG

1 25 ' 3 @U"d 4\96Ca~nme quay rQng 1000-1800mm, cao 2200-2500 , kinh - . ! P inlih'-Yi~t Nh t, phu kien GQ :~~\~np~~o/jinh rQng 700-1500mm, cao 1000-1500, kinh 5mm Vi~t

~~

255 Vach kinh, kinh trang Vi~t - Nhat 5mm, kich thuoc (Im*I,5m)

256 Ctra s6 2 canh mo tnrot, phu kien 5mm, kich thmrc (l,4m*I,4m)

257 Cira s6 2 canh me quay l~t vao trong (1 canh me quay va 1 canh mo quay & l~t), phu ki~n kim khi hang GQ, kich thurrc (l,4m*l,4m)

258 Cira s6 2 canh me quay ra ngoai, kinh trAng Vi~t-Nh~t 5mm, phu kien kim khi hang GQ, kich thiroc (l,4m*I,4m) 259 Cira s6 1 canh me h~t, kinh trang Viet-Nhat 5mm, phu kien kim khi hang GQ, kich thiroc (0,6m*I,4m) 260 Cira s6 1 canh mo quay l~t vao trong, kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm, phu ki~n kim khi hang GQ, kich thiroc (0,6m*I,4m)

261 Cira di thong phong/ ban cong 1 canh, mo quay vao trong, kinh trang Vi~t Nh~t 5mm, phu kien kim khi hang GQ, kich thuoc (0,9m*2,2m)

262 Ctra di thong phong/ ban cong 2 canh mo quay, kinh tr~ng Vi~t - Nhat 5mm, phu kien kim khi hang GQ, kich thuoc (1,4m*2,2m) sAN PHAM CUA CONG TY CP CUA AU-A

kim khi GQ, kinh trAng Vi~t - Nhat

Cira sA, cira di, vach ngan (G6m ca phin khudn, canh cfra,l~p dVng, chira bao gAm phu ki~n kim khi) Sir dung thanh profile hang Shide

263 Vach c6 dinh, kinh trang Viet Nhat 5mm, kich thuoc 1m x 1,5m 264 Cira s6 2 canh me tnrot, kinh trang Vi~t-Nh~t 5mm, KT 1,4 x 1,4m 265 Cira s6 2 canh me quay trong ho~c l~t, kinh tr~ng Viet-Nhat 5mm, KT 1,4 x 1,4m

Vi~t-Nh~t 5mm, KT 1,4 x

266 Cira s6 2 canh mo quay ra ngoai, kinh trang

1,4m

267 Cira s6 1 canh me h~t ra ngoai, kinh trang Vi~t NMt 5mm, KT 0,6 x

1,4m

268 Cira s6 1 canh mo quay l~t vao trong, kinh trang Vi~t Nhat 5mm, KT 0,6 x 1,4m 269 Cira di thong phong, ban cong 1 canh mo quay, diroi pano tren kinh trAng Vi~t Nhat 5mm, KT 0,9 x 2,2m 270 Cira di 2 canh me quay, pano diroi, tren kinh trang Vi~t Nh~t 5mm, KT 1,4 x 2,2m

271 Cira di 2 canh mo tnrot, kinh trang Vi~t Nhat 5mm, KT 2,0 x 2,2m sAN PHAM CUA CONG TY TNHH MOT THANH VIEN SMW

Cfra nh1!a )oi thep Smartwindows - ThuQc t~p doan nh1J3 Dong A (Bao gAm ca khufin canh cira, phu ki~D kim khi, kinh, )~p d1!ng)- Biio hanh 05 Dam

272 Vach kinh c6 dinh, kinh Vi~t NMt 5mm, KT (1mx1.5m) 273 Cira s6 02 canh mo tnrot, phu kien LD, kinh Vi~t Nhat 5mm, KT

(1.4mx1.4m)

274 Cira s6 02 canh mo tnrot, phu kien GU, kinh Vi~t Nhat 5mm, KT

(l.4mxl.4m)

CONGTY CO PHAN NHOM DO THANH

 

Ghi cong b8

Dan vi tlnh

(chua bao g8m VAT)

 

m2

3.133.120

m2

1.324.048

m2

1.220.000

m2

1.486.000

m2

2.191.000

m2

1.960.000

m2

2.630.000

m2

2.548.000

m2

2.753.000

m2

2.807.000

m2

1.452.000

m2

1.645.000

m2

1.685.000

m2

1.685.000

m2

1.685.000

m2

1.685.000

m2

2.179.091

m2

2.032.727

m2

1.772.727

m2

1.028.400

m2

1.515.306

m2

1.686.734

Cfra kinh khung nhdm DT: Chi~u chi~u day cac thanh chju t8i thi~u Dam

~

day 16'p Anod t8i thi~u 10mm, Irnm, bao hanh san ph§m 10

-- ' ------- 1 - _

Trang 10

COng b6 gia v~t li~u xay dl , mg thanh ph6 Ha No i s6 02120 1 1

 

n

" ":

- - -

•.~

, : .

:

: ~

 

Gia cong b6

DANH MVC V~T LI~U xAY DlfNG

DO'n vi tinh

(chua bao g8m VAT)

l

"

, I

~ h

ki ~ ~ ~ \djnh: Nhom Anod tdng mO', kinh tr~ng 5mm, phu

 

.

'<' ~ ' ki fn \ df i \ . g b9 1

\

275

Nh 6 i f i ' " S F 7 6 I

m2

867.256

17

~: Nh6m SF · 1,00

m2

1 . 155.243

< , ~ : d i ~ nh

miY: Nhfim Anod tr~ng bac, kinh tr~ng 5rnrn, phu ki~n

 

dAng bQ (khdng kh6a)

277 Nh6mCADl

m2

1 . 315 . 687 1 . 177 . 743

278 Nh6mCAD2

m2

Cira di canh mo ban l~ san: Nhorn Anod tr~ng bac, tren kinh trang

 

279 10mm, phu kien d6ng b('>(khong bao g6m kh6a, ban l~ thuy hrc , tay

m2

991 . 983

 

~

,

nam day cira) Cira sA canh truet: Nhfirn Anod tr~ng bac, kinh tr~ng 5rnm, phu ki~n dAng bQ

 

280 Nh6m SLD 76

m2

1 . 048.260 934 . 410

281 Nh6m SLD 70

m2

Cira canh mo l~y: Nhom Anod tr~ng rno, kinh tr~ng 5mm, phu kien

 

282 d6ng b('>Nh6m.

CAW 41

m2

1 . 297.203

283 Cira cu6n nhom Anod trang bac (khong bao g6m mo to va phu kien) , m2 nh6m RS3 (2 lap)

1 . 425.651

H~ th&ng k~t du cua kinh khung nhfim S-DT. Chi~u day 161>soon t&i thi~u 60rnm, chi~u day cac thanh chju I,!c tAi thi~u 1,2mm, Vach kinh c& djnh; NhOm son tinh di~n, kinh tr~ng don 8rnrnm, phu ki~n dAng bQ

 

284 Nh6m 1100

rn2

1 . 910.320 1.272 . 782

285 Nh6m4400

m2

2

Cira di canh tnrot: Nhorn son tinh di~n , kinh trang 5mm, phu ki~n d6ng b('>nh6m 2600 287 Cua s6 canh tnrot: Nhom son tinh dien , kinh trang don 5mm, phu kien d6ng b('>- Nh6m 2600 288 Cua di canh mo: Nhom son tinh di~n , kinh tr i ing don 5mm, phu ki~n d6ng b('>( khong kh6a) - Nh6m 4400 289 Cua s6 canh l~t me: Nhom son tinh di~n, kinh tr~ng don 5mm, phu kien d6ng b('>(khong kh6a) - Nh6m 4400 290 Cua s6 chap l~t: Nhom son tinh di~n, kinh trang don 5mm, phu kien d6ng b('>(khong kh6a) - Nh6m 2000 291 Cua di canh mo : Nhorn son tinh di~n, kinh trang don 5mm, phu kien d6ng bQ (khong kh6a) - Nh6m 450

86

"

m2

m2

1 . 538.792

1 . 653.555

m2

1 . 468 . 866

m2

1 . 846.701

m2

2.619 . 666

m2

1 . 917.061

~ ~

 

NHOM SAN PHAM VE SON '

x

 

SdNKOVA BQtba

292 B(,>tba trong nha

kg

5 . 310

293 B(,>tba ngoai nha

kg

5.930

SO'D16t

294 San 16t khang kiem trong nha Kl 09

kg

39.230

295 San 16t khang kiem ngoai nha K209 So o ntrong nha

kg

62 . 680

296 San min khong b6ng K771

kg

27.270

297 San rn i n khong b6ng K772

kg

25 . 860

298 San trong nha khong b6ng K260

kg

33.590

299 San trong nha pha sgn mfru Kl80 SO'Dngoai nba

kg

27 . 410

300 San ngoa i troi min khong b6ng K261

kg

41 . 730 41 . 320 53 . 140

301 San ngoa i n h a pha sgn mfru nhat K280N

kg

302 San ngoai nha pha sAn m f ru d~m K280D

kg

~

Trang 11

Cong b6 gia v$t l i eu x ay dl , m g thanh phO Ha NO i s6 02 1 20 11

~ t •

" •

DANH Ml , I C V ~ T LI~U xA Y DVNG

Dan vi tin h

Gi:i cong b6

I ~ -- - ~.

~

,

(chira bao gAm VAT)

 

~

 

,

.

I

'; ,

• J .

\

J .

I gvu cho }! g1r.am

3 b i ~ ~di1~ l f A , n gt b4 m dirng CTll A

\304

~ Sbn T" t :lf f ing . tl ) A mngang CT11B

-c . SAN PH ~

CUA CONG TY SON SPANYC-VALSPAR

.•

. n - !' ··· L ~

y

305 Val spar Cern S502

306 Safe-cote S505

307 Safe filler S509

SO'n lot chAng th§m

308 Sennes Primer S935

309 Valspar Sealer S931 Son phu trong nha

310 Valspar everclean v9854

311 Valspar beauty in v9826

312 Valspar FANCY V618

313 Valspar Sennes S901

314 Val spar Super Clean S965

315 Moca S938

Son phu ngoai nha

316 Valspar PROGUARD V9852

317 Val spar medallion s989

318 Valspar centenar s918

319 Valspar solarshield sealer V9856

320 Val spar beauty ext v9829

321 Val spar Prudent2 S920

322 Valspar Sennes S919 Mang chang th§m

323 Val spar super wallshield s969

324 Son san epoxy sAN pRAM CUA CONG TY CO PHAN CONG NGH$ CAO VIBT NHA , T

Bpt bii

325 BQt ba trong nha Wap.DA241

326 BQt ba ngoai nha Wap . DA243

SO'n lOt

327 Son 16t trong nha Wap.DA045

328 Son 16t ngoai troi Wap.DA044 SO'nphil tuimg trong nhii

329 Son nQi th~t chiu rnroc Wap.DA412

330 Son nQi th~t chui nra hieu qua Wap.DA414

331 Son nQi th~t d~ chui nra, d9 phu cao Wap.DA415

332 Son nQi th~t cao cAp Wap.DA416

SO'nphil tuimg ngoai nha

333 Son phu urong ngoai nha chiu mroc Wap.DA434

334 Son ngoai th~t cao cftp Wap.DA435

'

SO'n chong thdm

.c

335 Son chong tham da niing Wap071

(

/ Cac loai son khac

336 Son da thien nhien Wap.DA632

337 Nhua chong barn bui va tao bong Wap.DA633

kg

71 . 770

kg

43 . 010

kg

6 . 420

kg

6.070

kg

5.030

kg

44 . 270

kg

64.650

kg

59.801

kg

33.326

kg

20.282

kg

30.690

kg

49 . 280

kg

18 . 170

0

kg

70 . 159

kg

132 . 801

kg

110 . 417

kg

115.938

kg

43 . 849

kg

64 . 480

kg

40.740

kg

56.177

kg

113.816

kg

4 . 182

kg

5.568

kg

31 . 250

kg

53 . 727

kg

17.273

kg

23.864

kg

28.516

kg

84.000

kg

31 . 667

kg

86.000

kg

48.909

kg

35 . 124

kg

64.909

DANH MVC V~ T LI~U xA Y D\ f NG

Dan vi tinh

Gi l i cling b6

s ~

,

.

~

(chira bao g6m VAT)

.- - - -- --

' < , :,

" ,

r

l ~"

" ~ . I

:'/

.' , y. i'1

;1-

N~j : . SAN PHAM TAM DAN. GA GANG vA ONG CONG BE TONG

,

~!~

~ TONG V A BO GA GANG CUA CTY TNHHNN 1

THOAT mroc HA NOr

ll:\fH\ '$ ,

'

\v

\ . ;

[Dan chjulll v '

3 ~ ' ·

IJ;7, x J x O J1 DT

T~m

1 . 047 . 300

339 IU ~ 6/ {l,~ xO,12

T~m

581 . 000

~

340 0,8 xl xO,12

341 0,5 xl xO,12

342 0 , 9 xO , 9 xO,12

343 0 , 5 xO , 8 xO,12

344 0,8 xO,9 xO,12

345 0,8 xl xO,12(DT)

346 0,8 xl xO,12

347 0 , 7 xO , 8 xO,12

348 0,6 xl xO,12

349 0,7 xl xO,12

DanthU'On2

350 0,43 xO,86 xO,07(l6)

351 0,5x1 xO , 07(ranh)

352 0,6 xl xO,07(ranh)

353 0 , 45 x1,2 xO,07

354 0 , 35 x1 , 2 xO , 07

355 0 , 6x 1 , 2 xO,07(ranh)

356 0,5 xl xO,07

357 0,6 xl xO,07

358 0 , 6 x1 , 2 xO,07

359 0 , 3 xl xO,07

360 0 , 45 xO , 9 xO , 07

361 0 , 3 x1 , 5 xO , l

362 0,3 x1 , 2 xO , 07

363 0 , 37 xO,8 xO , 07

364 0,45 x1 , 45 xO , 07

365 0 , 55 xO,75 xO,07

366 0 , 35 x1,5 xO , 3

367 0 , 3 x1 , 2 xO , 3 he

368 0,3 xl xO , 3 he

369 1,44 x1 , 44 xO,15 (DT lOA)

370 1,64 x1,64 xO,15 (DT 12A)

371 HE via vat 1 m

372 HE via vat 1 , 5 m

373 HE v i a vuong 1m

374 Dan 0 , 8 x 0,65 x 0,07

375 Dan 1 , 5 x 0,65 x 0,07

376 Dan giAng cd ga

377 D~m 1 x 1,5 xO,l

378 BQ ga gang co khoa chong mAt c~p: 163 kg

379 N~p gagang

380 BQ ghi gang co khoa chong mAt c~p : 160 kg

381 N~p ghi gang Ong cAng Iy tam

382 6ng cdng D400 TI A 6ng cdng D400 TIC

384 383

Ong cdng D600 TI A Ong cdng D600 TIC

r= ~5

/

T~m

T~m

T~m

T~m

T~m

766.000

486.700

694.900

248.500

722.000

TAm

1 . 138.600

TAm

621 . 700

T~m

TAm

TAm

TAm

T~m

T~m

T~m

T~m

522.800

535.200

609.100

186.000

162 . 400

168.500

157.600

113.000

TAm

176 . 700

T~m

146 . 300

T~

171 . 000

T~m

T~m

T~m

T~m

T~m

T~

T~m

T~m

185.200

91 . 100

130.600

152 . 700

105.300

80.900

189.000

103.800

T~m

344 . 400

T~m

221 . 700

T~m

191 . 700

H.m

T~m

T~m

T~m

T~m

T~m

T~m

2.757.900

3 . 417 . 300

282.700

405.100

324.600

149.500

248.900

T~m

395 . 000

T~m

102 . 400

BQ

n~p

BQ

n~p

m

3.908.374

1 . 342 . 754

3.864.024

1 . 811 . 261

222.600

m

234 . 150

m

391 . 650

m

421 . 050

SAN PHAM CUA CONG TY CPSXTM TAN DA LQC

391 NAp tron, khung vuong QC(mm). Kich thtroc 900x900x50 Uti trong 125 KN Mau Ghi den (Composite)

392 BQ n i ip ghi thu mroc QC(mm). Khung 1074 x 554 x 120mm, Niip 860 x 430 x 50mm tai trong 125 KN Mau Ghi den (Composite)

SAN PHAM CUA CONG TY XUAT NHAp KHAu THIEN PHAT

BQ khung va n~p he ga (khung vuong, n~p thmrc 900x900n n~p D650)

trim bing gang cAu Kieh

393 T c ii trong 12,5 t~n

394 Tai trong 25 t~n

395 Tai trong 40 tAn BQ khung va n~p he ga (khung vudng am , n~p tron bing gang c§u Kich thinrc 850x850n n~p D650)

396 Tcii trong 12,5 t~n

397

398 Tai trong 40 tAn BQ song eh~n rac bing gang cAu: Khung 960x530, n~p 860x430

399 Tcii trong 12,5 t~n

400

401 Tai trong 40 t~n

T c ii trong 25 t~n

T c ii trong 25 t~n

SAN PHAM CUA CONG TY CO PHA . N xA Y LAp CONG VINH

kinh niip

700mm, duong kinh khung 810mm, tai trong 125KN B9 n i ip h6 ga Composite, khung tron, niip tron, dirong kinh niip

403 700mm , dirong kinh khung 830mm, tai trong 250KN B9 niip h6 ga Composite, khung tron, niip tron, dirong kinh niip 404 700mm, dirong kinh khung 840mm, tai trong 400KN 405 BQ niip h6 thu mroc (nAp 380x380mm khung 500x800, tai trong

402 BQ niip h6 ga Composite, khung tron, nAp tron, dirong

125KV)

406 nu6c(niip 450x750mm khung 570x870, tai trong 125KV)

407 Niip ranh thoat mroc 300x400mm , tai trong 15KN SAN PHAM CUA CONG TY CO PHAN VLXD SONG DAy (cong tron, c6ng hop, thoat rnroc) : hang giao tren phirong tien v~n chuyen cua ben mua tai nha may ben ban: Chuong My, Ha NQi va Thuan Thanh, B i ic Ninh)

BQ niip h6 thu

C8ng tron tai trong VH (Via he) (Giao tren phuong ti~n ben mua)

408 Cong 0500 mac 300

409 Cong 0600 mac 300

410 Cong 0800 mac 300

~

,Ii?: ~

4

1 1

Cong 01000 mac 300

412

Cong 01250 mac 300

413

Cong 01500 mac 300

4 1 4

C ~ ng 01800 mac 300

Cong 02000

mac 300

 

Ghi cong b e l

Don vi tinh

(chira bao g8m VAT)

 

m

770 . 700

m

817.950

De

71 . 400 108 . 150

De

De

148.050

BQ

3 . 162.698

BQ

2 . 675.687

 

BQ

3.350.200

B9

3 . 589 . 500

B9

4.068 . 100

B9

2 . 632 . 300

 

B9

3 . 110.900

BQ

3 . 589.500

BQ

1 . 914 . 400

B9

2 . 153 . 700

B9

2.680.160

BQ

2.585 . 000

BQ

3 . 127 . 000

BQ

3 . 468 . 000

BQ

1.985 . 000

BQ

2 . 270.000

BQ

200 . 000

m

315.000

m

376.000

m

706 . 000

m

973.000

m

</