Vous êtes sur la page 1sur 23

cng mn hc Tin trnh vn hc Vit Nam

i hc Quc gia H Ni Trng i hc KHXH & NV Khoa : Vn hc. B mn: Vn hc dn gian Vit Nam; Vn hc trung i Vit Nam; Vn hc hin i Vit Nam.

1.Thng tin v ging vin.

a. Phn vn hc dn gian Vit Nam: *H v tn: L Ch Qu. - Chc danh, hc hm, hc v: Gio s- Tin s (Ch nhim B mn Vn hc dn gian Vit Nam) Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4 v 6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc Trng i hc KHXH & NV, 336 Nguyn Tri, H Ni. - in thoi: 0912542491 - Cc hng nghin cu chnh: Vn hc dn gian. Vn ho dn gian.

* H v tn :Nguyn Hng V: - Chc danh, hc hm, hc v: Ging vin ( Ph CN B mnVn hc dn gian Vit Nam) Thi gian, a im lm vic: Sng th 2,3,5,6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc, Trng i hc KHXH & NV- 336 Nguyn Tri H Ni. - in thoi: 04- 8547154; 0912441405. - Cc hng nghin cu chnh: Vn hc dn gian. Vn ho dn gian.

* H v tn :Phng Minh Hiu. - Chc danh, hc hm, hc v: Ging vin Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 3, 5, 6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc, Trng i hc KHXH & NV- 336 Nguyn Tri H Ni. - in thoi: 04- 8581165. - Cc hng nghin cu chnh: Vn hc dn gian. Vn ho dn gian. b. Phn Vn hc trung i Vit Nam. 1

* H v tn: Trn Ngc Vng. (Ch nhim B mn Vn hc trung i Vit Nam). - Chc danh, hc hm, hc v: PGS - TS. - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4, 6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc, Trng i hc KHXH & NV 336 Nguyn Tri- H Ni. - in thoi: 0903475688 - Cc hng nghin cu chnh: Vn hc Vit Nam. T tng v vn ho Vit Nam.

* H v tn: Trn Nho Thn ( Ph CN B mn Vn hc trung i Vit Nam) - Chc danh, hc hm, hc v: PGS- TS - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4, 6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc, Trng i hc KHXH & NV, 336 Nguyn Tri- H Ni - in thoi: 04- 8581165; 0912390387. - Cc hng nghin cu chnh: Vn hc v vn ho Vit Nam.

* H v tn: Thu Hin. - Chc danh, hc hm, hc v: Thc s ( ang l NCS ) - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4, 5, 6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc Trng i hc KHXH & NV, 336 Nguyn Tri - H Ni. - in thoi: 04- 7222 045 ; - Cc hng nghin cu chnh: Vn hc v vn ho Vit Nam. * H v tn : Nguyn Kim Sn - Chc danh, hc hm, hc v: PGS- TS. - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4, 6 ti Phng o to Trng i hc KHXH & NV 336 Nguyn Tri- H Ni . - in thoi: 0912000058 ; - Cc hng nghin cu chnh: Vn hc v vn ho Vit Nam. * H v tn : Nguyn Phm Hng. - Chc danh, hc hm, hc v: PGS- TS . - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4, 6 ti Khoa Du lch hc, Trng i hc KHXH & NV 336 Nguyn Tri- H Ni. - in thoi: 04- 5370031 - 0912277477 . 2

- Cc hng nghin cu chnh: Vn hc v vn ho Vit Nam. c. Phn Vn hc hin i Vit Nam

* H v tn: Bi Vit Thng.( Ph CN B mn Vn hc hin i Vit Nam). - Chc danh, hc hm, hc v: Ging vin chnh. - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4, 6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc Trng i hc KHXH & NV 336 - Nguyn Tri - H Ni. - in thoi: 04- 8581165 - 0903202555. - Cc hng nghin cu chnh: Tin trnh vn hc hin i Vit Nam (cc th loi vn hc- truyn ngn, tiu thuyt).

* H v tn: Phm Xun Thch. - Chc danh, hc hm, hc v: Thc s (ang l NCS) - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4, 6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc Trng i hc KHXH & NV 336 Nguyn Tri- H Ni - in thoi: 0983275592; 04.8581165 - Cc hng nghin cu chnh: Tin trnh vn hc hin i Vit Nam (th loi, tc gi tc phm)

* H v tn: Nguyn Th Nm Hong. - Chc danh, hc hm, hc v: Thc s (ang l NCS). - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 4, 6 ti Phng gio vin, Khoa Vn hc Trng i hc KHXH & NV 336 Nguyn Tri H Ni. - in thoi: 0912612982 . 04- 8581165. - Cc hng nghin cu chnh: Tin trnh vn hc hin i Vit Nam ( th loi, tc gi - tc phm). * H v tn : Lu Khnh Th ( gio vin kim nhim) - Chc danh, hc hm, hc v: PGS - TS - Thi gian, a im lm vic: Sng th 2, 5 Tp ch Vn hc , Vin Vn hc (Vin KHXH Vit Nam) - in thoi: 04- 8582006; 0904165952. - Cc hng nghin cu: Tin trnh vn hc hin i Vit Nam.( Th loi th, kch) 3

2. Thng tin v mn hc:

- Tn mn hc: Tin trnh vn hc Vit Nam - M s mn hc: - S tn ch: 03 ( tng ng 45 gi tn ch) - Mn hc: Bt buc. - Cc mn tin quyt: Khng. - Cc mn hc k tip: Khng. - Cc yu cu i vi mn hc: + Sinh vin phi nm vng kin thc ca mn hc tip thu c h thng ton b tin trnh vn hc Vit Nam. (t vn hc dn gian n vn hc trung i v vn hc hin i) + Sinh vin phi nm vng nhng kin thc c bn tip cn cc hin tng vn hc (khuynh hng, th loi, tc gi, tc phm i vi vn hc vit v nhng vn l thuyt v vn hc dn gian). - Gi tn ch i vi cc hot ng: + Nghe ging l thuyt: 30 gi tn ch. + Bi tp lp: 9 gi tn ch. + Tho lun: 4 gi tn ch. + T hc: 2 gi tn ch. (Tng s 45 gi tn ch).
3. Mc tiu mn hc.

3.1 . Mc tiu chung: 3.1.1.Mc tiu v kin thc: Tin trnh vn hc Vit Nam (c vn hc dn gian, vn hc trung i v vn hc hin i) i hi sinh vin phi c kin thc rng. Ring i vi phn Vn hc dn gian Vit Nam sinh vin phi nm vng nhng vn l lun chung v vn hc dn gian (s ra i, c trng, cc loi th) nhn bit vn hc dn gian nh l ci ngun ca vn hc thnh vn. Tng t, lch s vn hc trung i Vit Nam (t th k X n ht XIX) yu cu sinh vin phi c ci nhn tng th xuyn sut mi th k vn hc. c bit trong mi thi k, giai on c th sinh vin phi nm vng nhng s kin vn hc ni bt, nhng tc gia c tnh i din. Ni tm li, tip cn vn hc trung i Vit Nam, sinh vin cn nhn din c quy lut, din mo ca vn 4

hc trung i vi nhng c trng c bn phn bit vi thi hin i ( th k XX). i vi vn hc hin i Vit Nam (th k XX) sinh vin cn nhn thc c quy lut pht trin vn hc trong bi cnh giao lu vn ho, vn hc theo hng hin i ho v hi nhp. ng thi sinh vin cn nhn bit thi k vn hc 1945- 1975 mang tnh cht c trng vi phm tr vn hc cch mng.T sau 1975, vn hc Vit Nam pht trin trong xu th i mi v hi nhp quc t. Th k XX, xt v mt lch s v vn hc u c trng bi tnh a dng v phc tp - iu soi vo nhng hin tng vn hc tiu biu (cc tro lu, cc tc gi - tc phm, cc khuynh hng phong cch...). S pht trin ca vn hc Vit Nam th k XX cn c quy nh bi s tip thu v pht huy tinh hoa vn hc th gii. V th nn vn hc dch c coi nh l mt thnh t quan trng cu thnh nn i sng vn hc Vit Nam thi hin i. 3.1. 2. Mc tiu k nng: Sinh vin bt buc phi c nhng tc phm c bn lin quan n cc tro lu, khuynh hng, tc gi ang hc. Sinh vin cn c kh nng tip cn nhng vn phc tp ca vn hc: Mi qua h gia vn ho v vn hc; vn hc v chnh tr, gia cc phm tr trung i v hin i, truyn thng v cch tn. Ngoi ra, sinh vin c th nh gi phng php ging dy ca gio vin tm ra cch tip thu c hiu qu nht cho bn thn, ng thi to thi quen t hc, lun ch ng suy ngh, t phn bin chnh mnh, bit cch lp lun, bit cch lt li nhng vn c coi l chun mc, khun thc trong mi trng i hc, ngay t nhng nm u trn ging ng. i vi vn hc hin i (th k XX), sinh vin bit tip cn nhng hin tng vn hc phc tp nh Th mi (1932 1945), T lc vn on , V Trng Phng, Hn Mc T... 3.1. 3. Mc tiu v thi ngi hc: Sinh vin qua tip cn mn hc Tin trnh vn hc Vit Nam yu thch nn vn hc dn tc (t dn gian, trung i n hin i). T s yu thch c thi hc tp nghim tc (v cao hn l s say m, tm ti v sng to tu theo nng lc v s thch ca mi ngi). 3.2. Mc tiu c th ca tng ni dung: 5

Sinh vin nhn bit vn hc dn gian trong nhng c trng ring ca n so vi vn hc vit, vai tr ca vn hc dn gian trong nn vn hc ca dn tc cng nh v tr ca vn hc dn gian trong vn hc hin i. Sinh vin sau mn hc c kh nng su tm, phn loi v nh gi vn hc dn gian trong tng lnh vc c th. i vi vn hc trung i v vn hc hin i Vit Nam trong dng chy nhiu th k (t th k X n th k XX), sinh vin nhn bit c cc quy lut pht trin ca vn hc dn tc, nhng thnh tu ca vn hc vit bng ch Hn, ch Nm v ch Quc ng (qua cc hin tng tiu biu, cc tc gia v tc phm ln) 4. Tm tt ni dung mn hc. 4.1. Vn hc dn gian: Vn hc dn gian l b phn ra i sm nht trong lch s vn hc ca mt dn tc. Khi cha c ch vit n l din mo chnh ca nn vn hc, vn ho mt t nc. Khi c vn hc vit th hai dng vn hc ny lun lun song hnh v tng tc. Nh vy vn hc dn gian ra i t khi con ngi bit t duy ngh thut, pht trin qua cc thi k lch s v tn ti cho n hm nay cng nh mai sau. Nghin cu k vn hc dn gian, chng ta s c iu kin tr v ci ngun ch thc ca dn tc hiu c truyn thng lao ng sn xut, quan h sinh hot, cng cuc dng nc v gi nc ca ng cha. Vn hc dn gian cng in du n su m trong sng tc ca cc nh vn qua cc thi k. 4.2. Vn hc trung i Vit Nam (th k X n ht th k XIX): Vn hc trung i Vit Nam ko di trong nhiu th k (X-XIX), l b phn quan trng ca vn hc dn tc. Phn hc ny s cung cp nhng kin thc c bn sinh vin nm c tin trnh vn hc trung i qua cc thi k pht trin chnh yu ( thi k th k X- XIV; thi k th k XV; thi ki th k XVI- na u th k XVIII; thi k na sau th k XVIII - ht th k XIX). Sinh vin s c trang b nhng kin thc c bn v nn vn ho, vn hc, cc tro lu chnh, cc khuynh hng sng tc, cc th loi vn hc, c bit cc tc gi tiu biu. (Nguyn Tri, H Xun Hng, Nguyn Du, Nguyn Khuyn...) i din cho tng thi k vn hc. 6

4.3. Vn hc hin i Vit Nam (th k XX): y l phn th ba ca mn hc Tin trnh vn hc Vit Nam cung cp cho sinh vin nhng tri thc c bn v vn hc Vit Nam thi hin i (ch yu vit bng Quc ng) trong tin trnh hin i ho v hi nhp khu vc, quc t. Phn Vn hc hin i Vit Nam trong gio trnh chung ny, s cung cp cho sinh vin mt ci nhn bin chng, ton din v lch s vn hc dn tc thi hin i. Sinh vin s tip cn, nhn bit y tin trnh vn hc Vit Nam th k XX qua cc thi k qua trng: t u th k XX n 1945, t 1945 n 1975 v t 1975 n ht th k XX. Ngoi nhim v trnh by din mo, quy lut pht trin vn hc hin i ca dn tc, phn ba ca mn hc ny, s cung cp cho sinh vin phng php tip cn cc tro lu, phng php sng tc, cc khuynh hng phong cch, cc th loi vn hc. ng thi sinh vin s c kinh nghim tip cn cc hin tng vn hc phc tp, t , c bn lnh ngh nghip trong tng lai.
5. Ni dung chi tit mn hc.

5.1. Vn hc dn gian Vit Nam. 5.1.1. Khi nim Vn hc dn gian 5.1.2. Quan h gia vn hc dn gian vi vn hc vit: 5.1.3. Vn hc dn gian vi tng th Folklore: 5.1.4. Nhng c trng c bn ca vn hc dn gian: 5.1.5. Cc th loi vn hc dn gian Vit Nam. 5.2. Vn hc trung i Vit Nam. 5.2.1. Vn hc trung i Vit Nam th k X- XIV. 5.2.2. Vn hc trung i Vit Nam th k XV.

5.2.3. Vn hc trung i Vit Nam t th k XVI- na u th k XVIII. 5.2.4. Vn hc trung i Vit Nam t na cui th k n ht th k XIX. 5.3. Vn hc hin i Vit Nam (Th k XX). 5.3.1. Vn hc hin i Vit Nam na u th k XX (t 1900 n 1945) 5.3.2. Vn hc hin i Vit Nam thi k 1945 1975. 5.3.3. Vn hc Vit Nam thi k sau 1975.
6. Hc liu.

XVIII

6.1. Hc liu bt buc. - Phn vn hc dn gian Vit Nam. 1. L Ch Qu (ch bin), V Quang Nhn, Nguyn Hng V: Vn hc dn gian Vit Nam. NXB i hc Quc gia H Ni. H. 2004. 2. inh Gia Khnh (ch bin), Chu Xun Din, V Quang Nhn: Vn hc dn gian Vit Nam. NXB Gio dc. H 2001. - Phn vn hc trung i Vit Nam. 3. inh Gia Khnh (ch bin): Vn hc Vit Nam (th k Xna u th k XVIII). NXB Gio dc. H. 1980. 4. Nguyn Lc: Vn hc Vit Nam (na cui th k XVIIIht th k XIX. NXB Gio dc .H. 1981. - Phn vn hc hin i Vit Nam. 5. Phan C (ch bin): Vn hc Vit nam 1930 1945 (2 tp). NXB i hc v THCN. H. 1988- 1990. 6. Trn nh Hu, L Ch Dng: Vn hc Vit Nam 19001930. NXB i hc v THCN. H. 1988. 7. M Giang Ln- L c - Nguyn B Thnh- Bi Vit Thng. Vn hc Vit Nam 1955- 1975 (2 tp) Trng i hc Tng hp H Ni. 1990. 8. M Giang Ln: Vn hc Vit Nam 1945 1954. NXB Gio dc. H. 1990. 8

6.2. Hc liu tham kho. - Phn vn hc dn gian Vit Nam. 9. Bnh Tr: Vn hc dn gian Vit Nam, Tp 1, NXB Gio dc, H, 1991. NXB Gio dc, H, 1991. 10. Hong Tin Tu: Vn hc dn gian Vit Nam, Tp 2. NXB Gio dc. H. 1990. - Phn Vn hc trung i Vit Nam. 11. Nguyn Ngc Thin (bin son): Nguyn nh Chiu- V tc gia v tc phm. NXB Gio dc, H, 1998. 12. V Thanh (bin son): Nguyn Khuyn- V tc gia v tc phm. NXB Gio dc.H. 1995. 13. Nhm tc gi (bin son): Trn T Xng- V tc gia v tc phm. NXB Gio dc, H, 1998. 14. L Huy Nguyn: T Xng: Th v i. NXB Vn hc, H, 1996. 15. Mai Hng: Nguyn Khuyn - Th, li bnh v giai thoi. NXB VH- TT, H, 1998. 16. Trn Ngc Vng: Nh nho ti t v vn hc Vit Nam. NXB HQG H Ni, 1999. -Phn Vn hc hin i Vit Nam. 17. Phan C (ch bin): Vn hc Vit Nam th k XX. NXB Gio dc, H, 2004 18. Nhiu tc gi: Vn hc Vit Nam sau nm 1975 nhng vn nghin cu v ging dy. NXB Gio dc, H, 2006. 19. V Ngc Phan: Nh vn hin i (2 tp). NXB Khoa hc x hi, H, 1989. 20. Hoi Thanh- Hoi Chn: Thi nhn Vit Nam. NXB Vn hc, H, 1999. 21. Bi Vit Thng (bin son): Vn hc Vit Nam 1945- 1954. NXB HQG H Ni. 2002. (ti bn 2007). 22. V Duy Thng: Ci p trong th ca khng chin Vit Nam (1945 1975). NXB Gio dc, H, 2000.
7. Hnh thc dy hc.

7.1. Lch trnh chung. 9

- Tng s tit mn hc: Tin trnh vn hc Vit Nam: 45 gi tn ch c phn b cho ba phn ngang nhau: + Vn hc dn gian Vit Nam: 15 gi tn ch. + Vn hc trung i Vit Nam : 15 gi tn ch. + Vn hc hin i Vit Nam : 15 gi tn ch. - S tun dy theo thi kho biu trong 1 hc k: 15 tun, c phn b: + 4 tun u (Vn hc dn gian Vit Nam) + 5 tun tip theo (Vn hc trung i Vt Nam) + 5 tun cui (Vn hc hin i Vit Nam). + 1 tun d tr Hnh thc t chc dy hc Ln lp L Th Bi thuy o tp t lun Nhng vn l lun v c trng 2 1 0 vn hc dn gian Cc th loi t s vn hc dn gian (thn thoi, truyn thuyt 2 1 0 dn gian, s thi, truyn c tch, truyn ci) Cc th loi vn hc dn gian cn li (v, truyn th, ca dao, 2 1 0 cho sn nh, tung hi, ri nc) Cc th loi vn hc dn gian nm ngoi khung phn loi c 2 0 1 in (tc ng, cu ) Vn hc trung i 2 1 0 Vit Nam (th k X

Ni dung (theo tun) Ni dung 1 (tun 1)

Th c hn h

T h c

T ng s gi 3

Ni dung 2 (tun 2)

Ni dung 3 (tun 3)

Ni dung 4 (tun 4) Ni dung 5 (tun 5)

3 3 10

Ni dung 6 (tun 6) Ni dung 7 (tun 7) Ni dung 8 (tun 8)

Ni dung 9 (tun 9) Ni dung 10 (tun 10) Ni dung 11(tun 11) Ni dung12 (tun 12) Ni dung 13 (tun 13) Ni dung 14 (tun 14) Ni dung 15 (tun 15) Tng

XIV) Vn hc trung i Vit Nam (th k XV) Vn hc trung i Vit Nam (t th k XVI na u th k XVIII) Vn hc trung i Vit Nam (t na cui th k XVIII n ht th k XIX) Vn hc trung i Vit Nam (mt s tc gi tiu biu: Nguyn Tri, Nguyn Du, H Xun Hng, Nguyn Khuyn) Nhng tiu ch nhn din vn hc hin i Vit Nam Vn hc Vit Nam 1900 1932 Vn hc Vit Nam 1932 1945 Vn hc Vit Nam 1945 1975 Vn hc Vit Nam 1975 2000 (Tun d tr)

2 2 2 3 2 0 30

1 0 1 0 0 1 9

0 1 0 0 1 0 4 0 2 2

3 3 3 3 3 3 45

7.2. Lch trnh dy hc c th 7.2.1. Phn vn hc dn gian Vit Nam. 11

Tun 1 Hnh thc Thi t chc dygian Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi hc a im chun b ch L thuyt Sng/ Nhng vn c hc liu (2 tit) chiu l thuyt v c tr bt buc lp vn hc dn gian Khi nim Vn hc c phn Khi nim Bi tp nh dn gian(nhng vn hc dn gian cc (1 tit) kin khc nhau ) gio trnh xut bn Lc lng sng tc: Khi nim nhn dn phnL lun vn c lao ng(ch ngihc dn gian trong cc nng dn khng bit trnh xut bn gio ch hay c tr thc) v mt s bi bo

Tho lun lp (1 tit)

Tun 2 Hnh thc t chc dy gian Thi hc a im L thuyt Sng / chiu (2 tit) lp Bi tp nh

Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi chun b ch Cc th loi t s dn gian c hc liu bt buc

Vn th loi v giao c hc liu lu th loi ca truyn bt buc v hc Sn Tinh Thu Tinh liu tham kho Nhng kin khc nhau tc phm c v th loi t s dn gian truyn thuyt dn trong cc gio trnh gian Nhng kin khc nhau xut bn. v kt thc Tm Cm.

Tho lun lp ( 1 tit)

12

Tun 3 Hnh thc t chc dy gian Thi hc a im

Ni dung chnh Yu cu sinh vinGhi chun b ch

L thuyt Sng / chiu Cc th loi c hc liu (2 tit) lp t s dn gian (tip theo)buc v hc bt liu tham kho Bi tp nh S thi thn thoi t nc vi tc phm Mo ca ngi Mng c hc liu bt buc v hc liu tham kho

Tho lun ( 1 tit)

lp

Qua h gia s thi c tc phm t nc vi Mo t s dn gian ca ngi Mng trong cc gio trnh xut bn

Tun 4 Hnh thc t chc dy Thi gian hc a im

Ni dung chnh Yu cu sinh vinGhi chun b ch

L thuyt Sng / chiu Cc th loi c hc liu (2 tit) lp t s dn gian (tip theo) buc bt Bi tp nh Truyn c tch c hc liu (cc loi truyn c tch) buc v hc bt liu tham kho

Tho lun

lp

So snh truyn c tch tc phm c 13

( 1 tit) Tun 5 Hnh thc t chc dy Thi gian hc a im

v truyn ci

t s dn gian trong cc gio trnh xut bn

Ni dung chnh Yu cu sinh vinGhi chun b ch c hc liu bt buc

L thuytSng / chiu Cc th loi (2 tit) lp tr tnh dn gian. Kch dn gian

Bi tp

nh

- Ni dung phn nh ca hc liu c ca dao - Cho sn inh buc v hc bt v tung hi liu tham kho c tc phm So snh cho sn nh tnh dn gian tr v tung hi v kch dn gian trong cc gio trnh xut bn

Tho lun lp ( 1 tit)

7.2.2 Phn vn hc trung i Vit Nam. Tun 6 Hnh thc t chc dy gian Thi Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi hc a im. chun b. ch Nhn din din mo L thuyt Sng / chiu pht trin vn hc chung ca 2 S (2 tit) lp tri qua hai giai on giai on vn hc L Trn trn tin trnh lch s vn hc Bi tp nh Nhn xt, so snh 2 giai ra nhng c Ch on vi nhau v 2 giai im mang tnh in don trn trc lch s hnh, ni bt ca vn hc dn tc 2 giai on 14

Tho lun ( 1 tit) Tun 7

lp

So snh cho sn nhc hc liu v tung hi bt buc v mt s ti liu tham kho.

Hnh thc Thi gian t chc dy a im hc

Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi chun b ch

c L thuyt Sng / chiu Tnh cht v c im hc liu bt buc (2 tit) lp ca 2 thi k vn hc th k XV Bi tp nh Phn tch tiu s v Tm hiu cuc i thi i sinh sng ca s nghip sng tc nhng tc gia lm ca nhng tc gia c s tm hiu su tiu biu hn tc phm ca h Ngoi nhng kin thc c bn c So snh phong cch trang b SV cn kt ngh thut Nguyn Tri vi nng lc cm hp v L Thnh Tng. th tc phm.

Tho lun lp ( 1 tit)

Tun 8 Hnh thc t chc dy Thi gian hc a im

Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi chun b ch

L thuyt Sng / chiu Nhng thnh tu mi vc hc liu bt buc (2 tit) lp c im ring trong cc giai on vn hc thi k XVI- u XVIII SV nm vng mt s c hc liu 15

Bi tp

nh

tc phm tiu biu mang kho v tc phm tham tnh t ph ca thi k Truyn k mn lc vn hc ny Tm hiu phong cchTip cn tc gi sng tc ca mt s tc phm trn c s tc gi qua tc phm nm vng nhng kin ca h thc cn bn v vn hc s

Tho lun ( 1 tit)

lp

Tun 9 Hnh thc Thi gian t chc dy a im hc Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi chun b ch

L thuyt Sng / chiu Cc khuynh hng c hc liu bt buc vng c (2 tit) lp vn hc th k XIX Nm

im cc khuynh hng vn hc chnh


Tm hiu cuc i c hc liu bt buc s nghip sng tc ca: v hc liu tham kho Nguyn nh Chiu Nguyn Khuyn Nguyn nh Chiu c hc liu bt buc v quan im Vn d v hc liu ti o. tham kho

Bi tp

nh

Tho lun (1 tit)

lp

Tun 10 Hnh thc tchc dy Thi gian hc a im

Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi chun b ch c hc liu 16

L thuyt Sng / chiu ii thiu 2 tc gi ln G

(2 tit)

lp

H Xun Hng Nguyn Du

bt buc

Kim tra gia k (2 tit)

lp

2 cu hi trong thi H thng ho gia k(1 cu thuc phnkin thc VHDG Vit Nam, 1 cu VHDG Vit Nam v thuc phn VH T VH T Vit Nam Vit Nam)

7.2.3. Phn Vn hc hin i Vit Nam. Tun 11 Hnh thc t chc dy Thi gian hc a im

Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi chun b ch

L thuyt Sng / chiu Qu trnh hin i ho hc liu bt buc c (2 tit) lp Vn hc Vit Nam v hc liu na u th k XX tham kho ( 1900 1945) Bi tp nh Phn tch mt trongHiu r mi quan h cc tiu ch nhn din bin chng gia cc qu trnh hin i ho ch nhn din tiu vn hc Vit Nam qu trnh hin i ho vn hc. S chuyn i t tng Hiu r quy lut t vn hc nh l yu t Vn d ti o tin quyt thc y n qu trnh hin i ho Vn l cuc i vn hc.

Tho lun lp ( 1 tit)

Tun 12 Hnh thc tchc dy Thi gian Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi hc a im chun b ch Cc giai on pht trin -Hiu r c trng ca L thuyt Sng / chiu vn hc na u 2 giai on vn hc (2 tit) lp th k xx (1900- 1930 -Nhng tc gi tiu 17

v 1930 1945)

biu c tnh i din

Bi tp

nh

-V sao gi Tn l Tip cn cc hin ngi ca hai th k tng vn hc c th -Nhng thnh cng v gc l lun v t hn ch ca Th mi thc tin. ng gp ca Hiu cc nguyn tc cc nh vn hin thc ca ch ngha ch ngha ( qua trng hin thc ( trong s hp Nam Cao ) so snh vi ch ngha lng mn )

Tho lun ( 1 tit)

lp

Tun 13 Hnh thc t chc dy Thi gian hc a im

Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi chun b ch

L thuyt Sng / chiu pht trin vn hc S c hc liu bt buc (2 tit) lp Vit Nam thi k v hc liu 1945 1975 tham kho V p ca hnh tng Bit cch phn tch, ngi lnh cch mng so snh nhng v p trong th Vit Nam khc nhau ca ngi 1946 1954. lnh cch mng Mt s bi th c vn nh: Mu tm hoa Bc u tip cn sim ca Hu Loan, nhng hin tng vn Nh ti ca Yn Thao. hc phc tp, SV cn ch ng

Bi tp

nh

Tho lun lp ( 1 tit)

Tun 14 Hnh thc tchc dy Thi gian hc a im

Ni dung chnh

Yu cu sinh vin Ghi chun b ch

L thuyt Sng / chiu pht trin vn hc c hc liu bt S 18

(2 tit)

lp

Vit Nam 1945- 1975 buc v hc liu ( tip theo) tham kho Nhn vt ngi lnh Bit cch phn tch, cch mng qua mt s snh cch th hin so tc phm vn xui ngi lnh cch mng tiu biu ca mi nh vn. V sao ti chin C phng php tip tranh cn cch mng v nhn vt h thng trn c s nm vng thc tin ngi lnh c v tr trung tm, c thnh tu trong vn hc nn vn hc mi.

Bi tp

nh

Tho lun ( 1 tit)

lp

Tun 15 Hnh thc Thi gian tchc dy a im hc Ni dung chnh Yu cu sinh vin Ghi chun b ch

L thuyt Sng / chiu Tng quan v (2 tit) lp vn hc Vit Nam 1975 2000.

c hc liu bt buc v hc liu tham kho

Bi tp

nh

c cc tc phm tiuHiu r c trng ca biu ca Nguyn Minh th loi vn hc cc Chu v Nguyn Duy.qua nhng tc gi tiu biu.

Tho lun ( 1 tit)

lp

V sao ni: Nguyn Minh c l trnh Nm Chu l nh vn i tin tc v s bin sng phong trong s nghip i phong cch ca i mi vn hc( t u vn trc v sau nh 19

nhng nm 80 th k XX)

1975

8. Chnh sch i vi mn hc v cc yu cu khc ca ging vin

Sinh vin phi hc ti thiu 80% s gi l thuyt trn lp. Sinh vin phi lm bi tp do gio vin ch nh trn lp. Sinh vin phi tham gia trc tip tho lun trn lp ( t nht mt phn hai s sinh vin ng k tham gia tho lun) Cht lng, kt qu bi tp v tho lun trn lp l cn c gio vin nh gi thi hc tp v kt qu hc tp ca sinh vin. Sinh vin nht thit phi c phn Hc liu bt buc. Sinh vin c th xut cc vn mi trong phn tho lun trn lp (ngoi ni dung do gio vin hng dn nhng nm trong ni dung mn hc). Yu cu Trung tm Thng tin- Th vin thuc HQG H Ni cung cp Hc liu bt buc cho sinh vin (v tt c Hc liu bt buc- tc cc sch gio trnh u c in ti cc nh xut bn). Nu vn bn gc ch c mt cun th cho phtcopi v nhn bn (ti thiu 5 bn). 9. phng php, hnh thc kim tra 20

nh gi kt qu hc tp mn hc. 9.1 Kim tra nh gi thng xuyn:

- Kim tra vic c Hc liu bt buc i vi sinh vin. - t cu hi cho sinh vin kim tra vic hc tp trn lp cc tit trc .

9.2. Kim tra, nh gi nh k: - Hot ng theo nhm: C th chia thnh tng nhm sinh vin (ti a 10 sinh vin/ nhm theo a bn c tr hoc theo th t danh sch lp hc), giao bi tp cho tng nhm, t yu cu v kim tra kt qu. - Kim tra, nh gi gia k: Phi hp gia cc gio vin dy cc phn khc nhau ca mn hc ( vn hc dn gian Vit Nam, vn hc trung i Vit Nam, vn hc hin i Vit Nam) ra v kim tra gia k lp. -Kim tra, nh gi cui k: Kt hp kt qu kim tra gia k, bi to nh, tho lun trn lp, c Hc liu bt buc nh gi kt qu mn hc.

9.3. Tiu ch nh gi cc loi bi tp: Tnh ch ng ca sinh vin trong qu trnh tip thu kin thc, k nng hc ( bit kt hp l thuyt v thc tin, hc v hnh). 9.4. Lch thi, kim tra (k c thi li): Theo k hoch ca cc khoa ngoi khoa vn hc. 10. cu hi v bi tp * Phn Vn hc dn gian Vit Nam 1. S khc bit gia Vn hc dn gian v Folklore? 2. V sao Tc ng v Cu l nhng th loi nm ngoi khung phn loi c in ca vn hc dn gian? 3. Nt tng ng v loi bit ca cc kiu truyn c tch? 21

4. Mi quan h gia thn thoi v v truyn thuyt dn gian c gii thch ch yu trn phng din no? 5. Mi quan h gia vn hc dn gian v vn hc vit trong thi hin i c th hin nh th no trong lnh vc sng tc th ca? * Phn Vn hc trung i Vit Nam 6. Nt c trng ca hai giai on vn hc thi L v thi Trn? 7. V sao gi Nguyn Tri l tc gia tiu biu cho giai on vn hc th k XV? Nt ch o trong phong cch th Nguyn Tri? 8. V sao gi Truyn k mn lc ca Nguyn D (th k XVI) l thin c k bt? 9. c sc phong cch ngh thut Nguyn Du qua Truyn Kiu? 10. Nhng tc ng no khin hai tc gi Nguyn nh Chiu v Nguyn Khuyn la chn nhng khuynh hng sng tc khc nhau (ly tc phm chng minh cho khuynh hng tc gi la chn)? * Phn Vn hc hin i Vit Nam 11. Tiu ch no l quan trng nht nhn din qu trnh hin i ho vn hc Vit Nam thi k 1900 - 1945? 12. c trng v s tc ng qua li ca cc tro lu vn hc (lng mn, hin thc, cch mng) giai on 1930 - 1945? Nhng tc gi tiu biu ca cc tro lu ny? 13. Thnh tu ca vn hc thi k 1945 - 1975 trong lnh vc th ca (qua thc tin sng tc th ca 1946 - 1954 v ngi lnh cch mng)? 14. Hnh tng lnh t trong th ca Vit Nam 1945 - 1975 (qua sng tc th ca T Hu, Ch Lan Vin v Bc H)? 15. Bn cht ca vn hc i mi? V sao ni Nguyn Minh Chu l ngi i tin phong trong s nghip i mi vn hc?

Nhm bin son: L Ch Qu - Trn Ngc Vng Bi Vit Thng H Ni ngy.......thng .....nm 22

Duyt (Th trng n v o to)

Ch nhm B mn

Ging vin

H Vn c

L Ch Qu

L Ch Qu

Trn Ngc Vng ng

Trn Ngc V-

L Vn Ln Thng

Bi Vit

23