· CHIDt] II ..

Scopia, 2001

DIN

V

';\

11

copia 2001

a=~o d;: JO}O di-t1t1ii di-andu ·adrn I~/nlll('tI 'filIi: 760 (fi-allji Ii an III ,lmirnill-Urmdn "U; ...7(J tN-IIII;; tli III erlpt t!tf·u/I\t!clarir i- nji ,{II· 11IIr/retir II ell lucru-a TipoKra/iilit!i di MOH'Opoli: INO tlHlllii di .-If IlJlUINtJf ""1Il1,, Imt1 sh-cut! lt1 (II {UTIIllJ tli Gr('(\/ii ,lti I'/ii mll/tut; '- 1111 i pllbli urea-n protlui Diu lonar A rmillle ru (Ii flllfe(all Ii/wileollll; d
; (41 I

l.Qnii tli-lIIulll {-fldra ~uromm,;e(l

(Priut 'ipall,,)-a Pimlulm iJll ftlP ell Prillhipttlll '1I\lti 1l1Ii1l .

Itllibiud, Dillllltilltli

{hi 6tJ (ii-till;; I{i mOtlf/cll-III

._ 11\TI

l L llR \.-A

R:VL~ .II OR
"Ill

»rr

j

1/\ HIDl'

II

Prezid nt 11: Dina

ata
IICOVll

Redactor di c lit ii: Tallia Ttl

Ca a hi hi t } n rcda lad: ~1I.lto lov e~ ki

'a 1 a-c ._ta

asti C 3. a di-agiut rlu dat di Rumanii ti.. rmanjlji dit Machidunii

u

J

0 0'4 8 on • 44/99}. )u naaa

n ( : ">KOCI
I!

~all)K W{ 5%),

ace-

Scriilori ArmaJlesllf,ul

,iSCRIITORLJI-ARMANh"J'IITSA" Una carti lsi Illi llpsea
Ponti en di cama-agonjea ..h-di macompelentsiJlj i cll mini lipsea s-Iliba-adrald una-ahteri eani CII scriilorlji-anMncshts!t NO!. Annanjlji. hi cum na him moubeteeadz, lilndlJ shid(m di cu en-a hi si-afls ca un luct u bUll a altsalor di ~uPl' mini La s-poUla s-aduril lind cama huml Carl;-u l'aiilor/Qr (IrlrrlillesJlIl"ii. sh-cara S-\ rets, 1.11:. sh-caise $-1111. <hi- ul1j carti cu tuanea-«
l.iJerafUniliei IIrmaneuse«.

shidcm shi !lft.nr.n\r~im Ulla cal di njicA prezentari-a unlui scnitor armanescu, casi lucurfu c~ nu shtim dip ISI

a, ica-atseal! lSI Ii shtim nu suntu iuv[!- iuva di-atscal i lsi pot soh ib:1-n ali ri-un d i

fmsim mouben, Ii shtim IUli sh-li uui teha-avern oina shi multi dati, ama tara yini oara d, Iii s-

Dcsi

h;\rII!5ClI

scriitorlji-armancshtsa

un!-

ahtari carii?

n

riitorlji-annancshtsf.

Ti-atsca, zate. shidsui

ini di li-adunai tuti cAli p~1L1ishi u-admi cartestil, tsicara til shliil nitsi pi-npiumitati nu nJIu bitisi i lucurlu cum lipsca, S·nji spun ~ndrcplll, id fa ti-acstacarti ni-vini drcara mi prdipsii para-

ce

multu cu-adunarea-a datilor lsi lipsea s-li bag tu eanea ,Pic",arlu dlln Piflfl. AmnloJlhif-a pu;:.;Hid armlhreasc4 dit secolili XIX ,rlri XX. Dicara mi pidipsii di li-aflai, cAt pillUi. datili tl-atselji 65 di pOC1S. nj-mi minduii d. tuti-arseali. trapti
nan.lrarti shi complctati cu nica-atscali 3ndauUi}. nurni Isi-n~n1psinl mash prOl.a ieil mash teatru, Iucurlu s-fais cama tarnam, Aoatsi, li-adapshu shi numili cari-aduunrs shi publicara folclor

armsneseu (cu zboDril sh-eu me lografii), ama sbi-atselii cari-ngri\psir:l cartsa di isturicaarm;\ne.l'lCa. atsca u-adrai di ispeica C3 lUIS atscl]i adusira-aminti II numili cari-ngrapsiI7J. Tu dCrlura fillJ "ini shi idein cD. pot aoatsi s-li bag shi numili-a Isilor cari pi-una ic;i 3111\ turlii ncirarJ ucri lsi suntu-aproapea di litcratura-armsncascj, 'cl asiular~ di s Icatsi ma-avuta limbsarmWlcasctl shi cu-atsea cartea-aesu s-featsi ashi cum cast; ea. cu IlItS mllhinadzlji shi-acntsamach li, i

1ini-aoat si \ oi S-II spun shi-atsca ca, sh-tn cafi-una carti in li-eflam datili vidzui cA smanipuleaulil cu mutti tsifri cari sh-cu multutg csndu-i zhorlu ti-anjlji cDrldu s-anar~. ~ndu shi iu Ii publicarl1·drts.~li-a lor shi candu shi iu murira mults~lji di scriitortii-armancshtsa, (ihini, earn shlil! mini <:4\ shr cafi·unA-ahurhitura castl uM shl ell multi cAsuri. iara nj-mi-apuitucs-

Scriitorlji-amlllncshtsA nu mash ell h!irLcscuahtari una carti, rna clji harzeseu sh-ma multu tslva ca numili-a tor s-hiba-ng;'4lsiLi sh-cu grarni di malam" tu !hlnd7illi-a isturiilie: culturala-a Armanilor. Scri.itorlji·u har zcscu-atsea, prota chi-prota, mash u-ersca ca. dllp! c~li shtim uns, \.'al1a di scriitorlji-armaneshtsa nu-ari loa~sl1nils! ca va s-ljea y!lrlloara nits i-un JX'rn Ii pulimDlu tsi-l featsira nu mash ell s·li-ngriipscasc.a nni-atseali, rna sh-deapoaea, ta s-li public!!. IU revisti, tu carts!l iea alii publicnlsii {Filr di·allu. aoarsi nu lipseashll sa-lji numiram Ull Hristu Candroveanu shi-nltsa-ndoi a curi numi Sh-1111SI eft li bag aeatsi. can sh-nitsi cil-admra shi nibi cil-a s-adarJ tsi va, car <I s-nu I~ si p~ Itensea Iialsea. lara s-vrets, shr-af Krra lcrgovcanuMunlSU Ij-si palli ti earna multil: di dnsIllIlSl liuri pubueata }. Puiziili noi suntu buni-ashitsi slli IUli tsi ,Ii dghh asirn cara suntu publicari C:i.ndu-I "idem un scriitor d -pidipseashti ta san~ un~ eearei ta sh-'I,j publicll tuti-atseali lSI 11ngtarsi. noi tuts matrim tll unS shubei la el, Shiatsel rna marli III c:il.tse Mrze.a scriitcrljiarmAneshts! ahtari una carti easti ca rna s-nu ears

mea

scriitorlji.
Literotur«

noi Armlnjlji

nu "rea u-aveam

rmdnl!QScu. un reI/omen lIamral pi carl lUIS noi nil h!rsim (madan atsclji lsi nu poati

shi-u bag! to minti cA ,\mllmjlji suntu alttr tsiva dieat MuC'anji). Sh-eatse-i un "fenomen natuml" Uleralufa rlrmJJnensclI? Ti-atsea ca iuva nu-ari UII Sial Arnuilltlc-u iu Li",ba Armt7nea.!ciJ eastl tu functsii, iuva nu-ari un" instltutsi i cari-a shiaiba lueru cu-egiutarea sni stimularea-a creatorlor nrmaneshtsa shiea, va varu ica no va. lj-yini

1

_____ ' aUron Im"'''t',h'\I;
'nl an
\i' r~

11 ..;1

I.iIf!fU'Urtl

--I , \ vcu hI, I-'ar:l- .am '" I\,II~ll1l:l~ .. "'III~111111h· I, h
I ... 1 ..: I")" a II ,

ma h l:'j < n 'Jd/:i, ilia 1111111"~ .l1llji .... lUI 1111 multu hi ... .:.hllli hi-: I ,I.:U 1 n 1II~i1,1 pi 1.:11'pUI. pill 'III n I ma. h I. I la ...-tl/~' 'Ill ..I .Id Illlii Uft'I'lIl11rt; .lrmll//('II'('Ii. !lHl ;&\ 'Ill hi crl.:.ll,il ~\I ~ u I PUll'1ll ,III :o.'lla-lllihdal11 dininti-n .. I1I1.ihH, :1 hi "Ill IIIl'~ca di hoara" CLlIII

;1 ,. dlnl'-~'J , •..'llilj i I\fll1ilnji a 11l)~hh.1 \, rill 'Ill nui . ·h:h!i'ull 11I·Una t1\IIUl!hii 6: ,II 11111111Ii p lei ,ml1~n.:. hi : , nu-i It ern ti hi', i. . jill i g :111:1 '1 ·llIM 1111 III hn III. iara \ a·il I: ic: lie It' ciUlIt:.II'lI-.I":,I.i, Bill: 111. ~h-hh ,I ma I11ulI" 1\ l'1II noi cr 'at ii Ii ',ui fhH . lu :.-11:'1' Ih.lllllll.I.!:.I~C:i IIi e: nli di natsiil i cu c: ni h,illalll no; \rm:m;lii. hunillliml ti q'
p.:ia "~hhl.'I)' pulca" al I conida Illlg,1. "Arnunamca" ,Ii lur\ i : 'I~a, cari-i 'h·ma multu di-unil "lIiatl,;·, :lrl1;'IrIt.':I,~:t 1.1.li-iII,~a . criitorlii-armanc ..hl • Mr/l!;' !'i·hiM ":111:111, ru lIn~ (ani iu-a a I J1,j mash C~lItlll clji hiimllj ~h-t. i-adrara,
Inwillt.'II\rllllll

II .... ,111-;\

'Ill

,hi d:-lii "i lilt
'1II ...hi

ta 'na'

.I'iUl:) multu. Sh-nu
J
III

llli1.;h

,.hi I. 110111-11\
\
,I

bor~t:a

1.{1 '(/

a 11;'1111 un luI.. ill
"ollll"lill("

alll.1II1 1111

1',11111'01/

,hi ,. h-adunam :o.h i-alumtutori 1i callI.· .lfIll.inl!Jsc.1 \IClloa\ 'III 111 han:l n,mdnjl carl JUiUl;"1ll ,untu-ngllll',lb Ill: mult itlti cara ·IIU hi lUI ~11Inu-uri an. 1~1\ a li··liM·ng.ilill1 J nil IOUrJOl Cit .;hl-a Ii tinii ~.,. 'il o:J~lli-a lor, I ual. cl 1'(IIIIl'(IT' .: 1,lft',-atlll"'{,t11 shi-a ('ullllrlillt'i 11/,,,,01111.\( 7 lip' ';t"hti -hiba-udumu ... l uui h IIHIIlU\l'ri ... il i, sh i-ilill d\)1: 1I111~ 1111 "hlfll1:J' if;\ sh i IIkn-anll~1l dl! nrhh iii pcrsnnalhl ru~I"lortshlUI ma.... di-u I octslor ilia , .h-di hi III I mUlIIJljlji h . Ii (arli). li 1.::11';dupa 'Iii Ilu-;tfi ',Ir! s-aduml garlelu. I ull·:H ... ',,11 .... 'hel ell II '''1.:.1-.1 11111101. a
,II'IIII1IWtl.l."U

\),1s iI i-a lill" lur 'it.' [I uori

ru-atsen noi

lIil fot1SIIllIUII11.1

riilmiji·1 .1~n(ul~~hl~1.I~iir: hiari 1;. ni ,tHJi i.. ·~,una. pcl',l ..a ilb ,1I1~1111dl 'IJI nu m h I i·n~rlpsi • pui/ii 'U f, hi-l J lUI rajlu I: milet ~ ma liar' 'him tu Ii di '011 mil hi fl hi-l b:i~' m \J lil'.1 -a Arm n miljci, Di· l \ -Iji nem Zieu \, \r iu, ~ ri hi tu ..lUI 1111111;((1-/1 Pimiulu; dl' anl'l 1917 hi 10 11I\ ernul a I'rilll iplllln; It Pi",I"I,,; dit nlu )1)41 arn IllImlru u Or/'ll' I. dl.:,llXlII "1 lor: i l ~'. cari ,·alumla C:.I- "IIU;IIII" ra. J d . poac '. \ 1I shi c '1:J,a 11I~. \posloli.lll11 I J.'VI· Go u uu i~i t'u. hi-, Irma/lilt; shi Gipilirll shi I ' ..-nu lu puncm hi ullli. (';111)11, MI tut ; hi hi ..-II un 1:1 h.nu shi-u d 'a~li li-apunlr~'l' shl
EO

~hi. i~,,"i sh-niea ma mari lu ru,

I

.III1MII'a..ca ...hi ulli, '!'S.II;. ... un rUh:~ ~a ~Iri·all:i;j •.arl·;JI~ 'J 'hi-a\ ina. ca h : Hili ,hil\~':lm aliti cu pulhiri. a 'ar,lllIi. J11~)la shi . chir ui. ll~ilpt"'C'I.

o;lrI:lllji (:.I (uhur.l· hl-;II);II ...i. ~.I1I1·:lg;ir .

I

a 1'';flI{ipatllli

It

JI;m/ltllli •• d~apoat:a sh-rl -apu-

rar ..hi ArmJII.lIIIlIJI.'I di IImnill-a ;lIul:U!'i,llur gartse III' . 1\(1,ll,i 1111 pntcm u '-IlU IU·ild!lh~'1ll rmmi :ohi , lucian Mihail ranu, un I:iidlll '\II' m Ii -fc I i manir ri-Armanumcs, ilunu f). lui u mdililu ti-, puuln:!i-a Arm. n; milj i. li ni 1:. t ad t i noi nu Iii htim elii li-Ann. n m oi nu lip '"Iii • - fI m ~m ITmrliri/. ri·.it u -hi lI·all Jlji di sl'riilorlji li·Armanalul'3 (lim "h·t i
j

illi-:1I1.II'\i voi ,il pun: h-II'UIl nlru lucru I..;i lu-adrui. l'oati 'i, m h:"t h dll 'hini. 111.1 mini \Iadrai l.i-~lIihii. li-nrm, Ill/ai numili ..hi paranumili-a muh~~lor Ii PI) 1~lil cari Ii-II\ ',I 1.11 fm 1l1i1 rllll1al1l:a~""';\, l'i-un chiru di ;Jllhl-lidu acstu lucru \ ,1 shi-u '11I11a rnuralcrcu. u-a/u IIIrrh:unn~(u ca-adrai shi·unn nj"::I-:lIu;1rlli. .unn, i~ j-mJaull.i nuuti . hi par .. 1111 I Ii cari 111'ra III :1\ :un cum s;\ !'hliu 1,;. CUlIl ~lIt·" ,-hl~a ~illi I mam pi-ann~n -aslui, li·.li. .Ii i .. i nun 'arJ. h 'U forma rum~Il~:\ .~ ( I olcscu \!ih.li. "r~a tase CII Diana, P Ire I \ tlllghdi. a poati shi-a h.. \ilra 1lI1111~l 1111 :-;11I;ilJ. 1\I11~rth:a·i cuilt~Cill.:{1 IIU·j gluni ..hi dupJ rnoarti ...1] i-.ll,hc.:,hts~ numa-a unlui om, uuma 1.:11un cl han:l, ma dic alta parti-i ghinl "hi ;1 ~·hih,' sh-nica ma ghmi Ii nu-nclo, ea I.} ~. dcadi una id":l1Iilati umam armanea "Ca. cum hi lIP c.. "hli -nil Ulldll';,,~.i·a nauili, 3 \n 1; nilur, drmi cav rem Ii.! s-hun ,11t:l mil xi, aha Iimb5. alii) ultur., anl)!' c.t cu multu
di-.II, '3 nlln,\nCiI
,. •

~Iilli shllll, "IU'll SI' 111"llIli·;"ll~i\lji ilia liniri. d mull\ll di-acshlSti 'iCrllhlri II-all crcabull·a 1m

ScrUt(lr; , ITllu;IIL'\ltl.\ Ii

:l<:pr.'nd hi, <Ii noi axcumti. ,h·1 i-utscu-a ohp~L"a~d IIllil munasapi mari til l111i luis ..·IiadUlIllm ... i s·li pubhcum, ell lsi ,h'nic;t Ullil h
oara-a ~,
'1111111."111 t;iI

Jdrarc;I'jI nmlljei ~l\uta arl1h'ft 1 i iricurlu lherar ...hi cultural il 1\n11anjlnr,
,'aiilorlji'llhdji linirlji dl-a/.1 all lip'l.'3.,hli '·'I·a!!~r ...h.:;"'."\ ,hi horeea bi 110.111l.a 1:1 s-lji

----

shtim

"hI'

um

:0.111 hi-i.1\

em,

shtim I." \ rem ...hl cu-atsca :.hhtil,Mji IIlIt multua m1 111111"'I!a~":il sill. tWi( ipscscu, sh i-u n,'·;!!!i IIlii

Ii I\i ~;'It'll~hi 1111),1d/l."1.1l,..:Jji chirut ..lji .... muhu dlJ~hll" ~l.:rtI(mlii. h-di su-l faisim ncstu lucru. I ipseashti I.:;',.ab.i.:lji cuna , ~hi- \HlI:1I1jlii. lUI liJ1s~a"llIi .''I·:lll.ir\hl.:':I,d e;1 tinirlji multu 111.1 CII-l1g;11~1II .. -diil1i·M.'IIS~Q It! cafiPi udul. :11sd \ rutlu-aush Il;lrinli-iJ nnstn. ~hi unJ ILI~urjII\i·;I IHIIHi [lit \ I.:djili c~lrl$n sbi r 1.',.dil'.I. shi :l.1achiliunka, ErlTILI ,hi re bl i-armanc ...h"j. 'ihi sh- ... rnilllhlca,;cii c \I I'ti \ 1 I lal.'hkil. Jill n!1grl!scII'al11 mash calla s-ncam a s-po:n:\ "Ill enfi-unlu di cl ii Ia ~.;If::iul;i,~tnn d:-.; .1.:1111:1111111:'1.<1\ r;\ lIults.1 'lUn (hilli1ji di-aclotl1J"h \:l ... dilll :irnJilllila lucri n hId. a lk'aI'l'l,ll'<I · :'Ii, ".I.lljcm un 11;..::1ras ,h • su-l rrili/clll. -bcm g .Ilt",~lri 1.1 s-h IMJ;,cJ'ica idcili: tli ~nhali dal~ shi )-mt.dull di l':1~hhhlbcl cum IIU lji-ari \ Ieoleseu 1'0(11,1 \ullimwl nrmall"'~(,II. it\ em rr~'<u:'" t11 ~Iunkai. rna lo,..;)rli·:lt.'~li. t\.Iri suntu IJ~hl·l di rUl/U pllhl icau di MU'''lInu III IJ,11ridll'lI IrIl1l1,,/,,;. grcscu 1,1 .,;-n.i-.ldut.;cm ('rJlllatka-.1 lUi till anlu IR(,2. ,na noi :o-hU111 d cl .un inu d hpM:nshtl :0:. i1ibtn.::im ti-un cathio :n ca·ab\s.:IIJ IIII-I.:II-[U( ~ J JI pui/ri, l.ipscashti n1:lsh :mm1nc:-cu. li in~lilll{.;ii iu limha-adminis\:ir.\ s-cart:' iuu-alasa arhi\ :

,11111 atM'1 buuacicu lfalid "hi ulihi:llu \ 8 :-·hibn Li",bu· Massimu !'ohl, pUJli. 'a li·alla !ohj'ill~':Jlj In plI;/ii 1,,,,1111"'11\(.'1;' iu \ d ·n';CIIIAr:l 1Ilt,mhllrtlh....·Ii pllhlk;1: avcm inronnabii (il \plhlol'flmrtJtlrmrtj. ,III ti t.l/jlili pisimi-a Cru:<.iunlui .,h" 'l 01. I. I. rl.{i,,!!u.M'a un roman, Oirt.wiulUlI;ttr. :t I)!'!,111 iIII \ ,I ... nin;'!li IUla mi letea UI1 t.p;\COP fii di cari pllhlll.::'IIIIl;\ CIIITI;Jli) III rev 1\la 'l mllSll'a Ilj f.'fI/U'tlllllllu-tl .PimluIII i. ceri-a !\·Iut.;\ II Ill" BI1Ic~Ulini". Ina dCilpu.n.:a lsi "-(I.::lhi ,IH:lI mant\rm.h11IJI :;hl 1I1.1:~h arill ,In.:''' c II. ell un zbor. userislu-arscl. sh-cu Ila~i-(jll~ll euru ,-\ reI-. shi Iip,,\.·u').llIi IIII"- :-;hi·;n.lu\:ii·uminli ti hi ..alumt •• cuen om. ran:i sh-tsrva IIU :.hlli' IIVt.!U1 mfmllliJhii AIIIl;ilUl.ld, I'nli lIa~i·(;IICII. lu.r~ I leara shi ...guri \:1\ leunrdu Bn!!:" a
cil·n~rilrNt;l datlil'" i mllll"i~lil ,11"" lillirlji JI-I~lil\ II Ii l:aJd mnnili,umilts d I IC~IIru /Al Jim,; ..h i R 1''V{I/lI.hiollllriji at'Mi 111:1 s·h·~lg(lr~hl.';t~l.·a-;lts
·illi idcnluri '~l1Ili-ii ( a IU-:JhmhiIOl-:i ..ccohu X \). sluun ":.1 hll ..hi -:cnil(Hhll ;lrl1l,'nc~IHsJ,shi marli ()ullllliddt

'rlm,'-a .\IItlJllalllilj.:i

.

-

!

I

c:!iUl'~lli III

stscn.i, 111.1di-atumtwa :<ohHlcua 1:\ ~i utsca IIlI \ :I.illjl.ma Utlrgl':I·j borgl, ..;h-di en nuhiru torlu I~l 1111djcam:l c.r nu-m i·'Hlna..,.i IU\ a , ari-us .1 r.lri! un;\ copii Iii m.m.! di ~l'I"lii·.1lui can 'IU~,I .II pksili·OIscal.l it Btlga 1111';1\ ca di ill 'il ~llIibii. l'inirl]i ~,,:riiltlriIIU lip"~':l~hli·agftr.-hC1ISl':i l
I l•

dcapoaca vor l':lnari eauuri di pi la snca-a sen- C;'I (hili shi borgca 1:1s-ll tra lud\ pi-ann, neashti, itorlor ;ltselfl muritslji, eft II lea ar;oaminji aushi ,hi s-li publica. ~hi cr atsiili-a IUlillof :Jhdji rari I-aU rndnn shi sh-h IsM \:a scumpi-amintiri I.'U~1 }\nn5nji. ilia dimi cs-oshi cara lucnrlu, dji it hum·a lUI. 11111muhSii ~h Clll, ;,,,hl '11111\ ini cia • dngr:ip ldi pi limbili-a miletslor (U carl biimln'" al~ lIirol" cari nihj (':, \ or !3 "'.1\ U;i li·at' '-Ii eU·Best., Irtlu':-iri. noi va n~ frllsirn tli tI;JlIU~ .f: . III, ~hl h·~ml·:l rneu iei I\inl" r,lr.1dl 1111 a Ii muhu cama-a. ut:;: prot:! ciJ l.imbtl-ArmJillt'llfn; d li, a (,U·.1ISt,',1 mu lui ... II rfl'tnipsim: :Ibclji cari \~ ,,·hih~ cama lu r.Jln a CU~11:

.:,1 .. hi l.itutllum· po: shi ..hliil ~-lucre.1L11:1t:11 hUIl:1 Il~~IIh:iI di-a/5 Irnuillt'lIi(,/l muhu ma-n tll;'- rna ,h·11! dunjcai lip"\!:t~hll );l-m cghl~lh:,lll/il cu JiCI.lIoni adll'~cri \d na !)]lllll. In ca una mileti muhu L:~tlJI5. cnri aminti Ii nui I'll !>·fcOllsirli SIHSi ..:.kl/tIr<1 rris.li dc.ldi I1llll1i I.lHn:uni lu dunk.1i.
I
I

plu-a ,\l'liil(lllor.
\.111.1

il l'll·~II'C;1\ "'lllilisim

1111.1'

1'\lllrii~(I 1.ltt!rallmil;t'i Irmtillt.'lnc(i I.... '-lip~as(a I-a \i rit dhJi,dlllmin

shi·;n ....:a .

I:

" u-n£r.ip~c'ascJ· sht-al!i 1I11111i.c;\li 'I)r dillari ~hi~:1unari. ,IiJ1s\.·a~h!l l'rlti-unlu di rOlln" linirli i l "nguri ~h·lllluchlm;b~asCi\, (:11lSi·., s·:tg_iuli\ III~

I

sh 1-3IS\,'I j i di m;lm. nil lip~I.":1~l1ti'-llgnf)h~asl'3 ~:I u-au shi NJlgtil ca ,Ii lratiucfl. crt.lbiili dil Lilrr«lllTa·.1rmlim:'(J!)c(i pi Iint biIi intl'm:lIsionnli ('I"l!Ic~~I.';1. l'r~lnlsea'iC ' 'hinn, 11':N:a, t<llit:hclIsc~. ~p;1I1101ca"('1I ~hl Cll'

rini rl ii di·Il1:l.

Srr;;lori ArmlineJIIt'if;

atsea ###BOT_TEXT###quot;3 Ii fad cAnftsculi li·un~c!unjcai.ntrcagA.. Carll s-nn cilnoa~Ca·alsel;i dil lv roPC;l sh-dit IUlnca tllil 1"[ creatori sh-tsl crcatsii luerari3\CIll" Itillurlii I )-I~lr~llH':i pi nol ,\rmanjl)i. ~lI-i lucru ti shicai toj pi-una :;!I;cnl di-un tcatru di Paril di I ondra, s-hiba giucall unA (lic:",~, comcdu iea traghcdii-armancascA shi tuts S' eiuduscasca pi-Armanarnca, ashi cum ,,-fclltsi
bundoarn lu-anlu IS 10. Petersburg, c~ndu In tcuml di-aclcrsi s-giuca iraghcdlea SIIIi01J.111. Sp{l'lllIIilii-a/~f!lii tlJt soni-a Ra/rfllr/II;. traghcdii illspirJtu di 1"(I~"t!("eIHI Sulio/.'Ilor di

rna multu lu-ariscaslui. shi CU-31~l!a·1lugursim ti-un Vaiahutshl IllI IiArm~n, shi 5~ shtits ca multu-muhu ::.hi nu-a 'cmrem) 'lihi.alls~lji ca elji, ca .h·la draco /meanili ell lI:or;lli propagandisri-a \lur~lI1jlor, ca noi him un: cu clji shi cu-arsea s-ua-l In. (rim lucorlu-a nostu shi s-nA-atlrfllll fuheauua mash a noasta, armnlli:3SCa
valahlJlcascA. 1\ sh itsi, tu-anlu-aestu 2001. anlu eu cari !>ahurheashti lin n;lui sccol shi-un 1l3Umilcl1iu •. hi Llttraltlra-,Irmiinetlmi 11.1 lhllrhca~hli II-. cst < cant-a Scrlill1rfor ,1rml'neslllwi shi cu-ais J Hem sJ spuncm ~II n~-u lom borgea ctl shi-aestu .~ 01 hi-aesiu mikniu ·Ii pindzcm ..hi s-li biti im shi noi I\ml~njlii. a IiI. i-a s-lip ea 'C~ IllUIIU di multu s-lucram, ara vrcm !.:8 sannancrn shi ca rnilcri shi C':J linlb~ shi cllltu~, ash! cum ahS!t nftinti di ncl li t!>anurJ. shi limba hi cuhura- rmanea cl ('''-(IeMa rarti l'rt)1II Nf·al",,.Jum sill Hirbfituseareo-a tsiior (/:erls! s('roll di-wda III·SmUlI c/i Ohartla Ii·adra ";bU((l·(1rmii"ca~c(l shi II-

ca cl ashitsi

tu-ahurhita-a mcslui Yinar dit aniu 1801 I)i cam rroclamatlli ImgllttNta·u JtColll; sh-ti end Jlui,ii-ngr.'lpsihi uai ma marli poet ghinn~n~, cu (,o'lhl; • 'oi, Amlnnjlji. nica di-31il lipseashti s-na-ndridzem shi S-J1~ rabim ctinji (i· ;tbca una d/lJll:l-lhJt dj-a! hliplnln di tuts, d '"rn/ -a IIil(; s-hihl Potrida-a IllliIlor. CUIll a marlor :lhil,i shi-a njitslor milel urn tl-ats ali l,j-a(1 slDllu'a lor ashhsi h-ti-atscali lsi nica nu sill-au un Sial a 101' ·hi· euri loC!ri ~nc~n~scu
.\{uofollt:h;.
L

Tinirlji sc:riitcri lipsc3..'!ilti sh-niea ma

lrt05 s-dsn u-ardariehli-a ilor i lugurse : C\J ti ulln-alta limba. en tutl-alanti limbi remanltsi. hi nu mash un dialcctu, 1.'L111l lugurscscu niscnntsl':lU~ht:ats ~ntril:ilis \ u idcin-n rumanismului, Lipse ishti s· inlrl tu-ardatlch!i ti-valumta" cil·Arm~njlji saiba unA AbtH~dli-ArmtJllt!u\rn hi-una Ulerallmi-Arm(7ttt!f1'icii. l.ipseashti elt uns s!j·lji da ell ciciorlu-a molimcrljci cari I~·I mnca gcanluQ scriuorlor clasit a Lileruflmllld II rmtillen.'1cd, cari, CJI a cJpJ nihcarnn di-aiselii gcandari rum3.ncshlsA sh-di ianitsari armanc;;hls1 iara shingnlpsea cum duthca .hi nu cum III si $punca. IiI' hti ta sh-li "or ma multu cAntitsli-annilncshtsa shi sh-li-aib~ h-ti rna musheati shi IIU I Tachi Pllpahagi. cari li-deadi geanlu s- I rna musheaii uniu-atseali v31ahutc:-.ht· li-a lui. cu ri lu-aduna Itl smn~nilbi ma- . Tinirlji scrlitori llpscashu una OJrfH,1 Hristu Cl1ndruvcanu, andu [lji-u bi gAm numa cu forma

odra hi prQ/ili trodutsen a c(irl:ill/or bUseric1ltshlsli pi Iltnhll-flrml;neasrQ .. a 760·lor di-Dn;; di /IIoartlJu-al Oem; Asall (II f l-le« m;raJu-armiHr SCIl, a Tltl-lor lJi-allii Jj (,(}"011
fU-llgrO{Hitfi tnscrtpuiea-o! Ne(,/il~; T(irpu. tlil aniu Ii 31 111 hoom Ard""" a. (l I (I-far di-ml;; di Reroiui!:it't}-n Armiitlllad:ior armrill{'~ltls{7

,j-

adrarea-u

,mllli stat RUllfeicu (Cmlmmi) ~hi cari [u lura/lJ di Gre: Iii, (J 60-lor tll""m;1 ai-mula r- idr« I'rintsipatlu'd I)i"dllill; an (liP cu Prinuipeh, AJrllihiad /)iamcmdi 111"·0 60-Jor didi moor/tn-al Nwhj Tlilliu
17m 11111 lIIarll

mIl;

po t-liric armatlt!scu,

Ashi 1;1 s-hiba. Mini borge a ·a ru a nii-u scosh, iora-armrni alts.5 shi-u 3puna. miuduciUI! I.
Pi si1rbfilorll-a An/IIi ,"Ytil'l. 2001
DI"a Cuvam shl-« Ctjrdllnilli. Scapin

6

Bucureshti. E ti unlu di ficiorlji du hi di rhimandrit vcrchi ta . ii-nveaL a In culiea-arman a ca di la 'amt nlji postolji di Bucur hti. hi -faca da '_ calji shi-apo toljlji-arm nc ht a. lUanlu 1867. Tu chir lu 1 7 -1881 f nisi ca da cal ru Ill! a di iu fu pitricut ta su di hcljida sculi a di Magaru, a. lu ru I i dupa mari-alurntari cu-aghent alji a art ismului hi piill! di-I biti i. D eapoaea fu pitricut rebini ta -dishcljida-ahtari culii ti-annanjlji.. Dup un lueru di doi anii la-r t ca culii ILl itri ut lal • Ii ura. ill lucra tu iamea

belelllZ.II, Dem.{ 1.8. -19 } itar ulcea shi ulii lip rioa d li spet5 Ea ti faptu tu me lu- gu tu . ialitatca a i tent-modi al, l.ucrcadza I 57 tu ca abiclll~arman cu ca mariner pi-una c, ravi, Puizit a i pubvdela ( bela) hi muri tu-anlu 19" . licara tu Rev, Bona ArmciIlN/.\(.,j shi

· A

Desteptarea h-nica nu-ari cart'.
nastase
CU,

Republica Mach nia .. u shtiu dati ti-at ca c3 candu muri. A hi cum angrapscashti ttl Entsrcloped ia Aromana. di Ju tin 'I ambozi ... Bucurcshti, 2000 la fr, 8. el al biti I Lit ulu di Bituli. h-deapoa a In ra ca da al to asabiclu azareic. a:l'ii tu argarii. Ari la rata tu rev istih 1885-1887. u-sn lu I 7. -du ·il ~111ina valahute 'hts~ Familia. Rabo], Pusiire« ill-u d ishcl j isi gh i m nazica t i-annanj Ij i.a a/has/rei. etc. Li-ari ublicata Cr rtsali ell tihuri Thcere t:TlUlotlre (1931) pi nicuchira-a lui u dUI ca sculiea ti f ali dit id iula ,ba. T i-anlu ) 889 fudzi dit valahuteashti sh I La "'lilt/lear; pi 'fur hii hi - urdi i tu Rumsnii, ea da - lim a-armanea C , 19 6. cal tu ca abillu iurgiu, Di-aclo h in 10 nu-a m d ti ti bane-a lui. n publicata 1I multi di i tili-armane ht a mill. Zic« A.(1877·}944) Poet. traI i in hea tu-at 'I chir hi cart a man ducator hi da 'cal armane ClI. IIIini:1I uali) dit ad sa-n itsa i turiea shi Ii culturs mGuvernili-« AIII()/wmiilor gheografiea pit culiili ti-Arrnanjlji, ma rlll(;ne