Vous êtes sur la page 1sur 15

USTAWA z dnia .... 2012 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r.

o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 3 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Spoeczna dziaalno izb rolniczych jest kontynuacj dziaalnoci izb rolniczych powoanych na podstawie rozporzdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1933 r. Nr 2, poz. 16); 2) art. 4 otrzymuje brzmienie: Art. 4. W celu realizacji wsplnych zada izby mog zawiera porozumienia."; 3) w art. 5: a) w ust. 1: - pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) podnoszenie kwalifikacji rolnikw i ich rodzin oraz osb zatrudnionych w rolnictwie,", - pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) ksztatowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postpowania w dziaalnoci rolniczej i gospodarczej,", - pkt 12 otrzymuje brzmienie: 12) prowadzenie szk rolniczych oraz wspdziaanie z jednostkami prowadzcymi szkoy rolnicze, wspieranie dziaalnoci szk rolniczych, inicjowanie powstawania nowych szk i zmian w programach nauczania, doradztwa w zakresie rolnictwa oraz wsporganizowanie praktyk,", - pkt 14 otrzymuje brzmienie: 14) inicjowanie dziaa majcych na celu powoywanie i wspieranie grup producentw rolnych, spdzielni rolnikw, lenych,", - pkt 17 otrzymuje brzmienie: 17) rozwijanie wsppracy z zagranicznymi podmiotami dziaajcymi w sferze rolnictwa,", zrzesze i stowarzysze producentw rolnych i

- po pkt 18 dodaje si pkt 19 i 20 w brzmieniu: 19) promowanie turystyki na obszarach wiejskich, 20) upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego.", b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Opinie wydane w trybie ust. 1 pkt 1 maj form postanowienia, jeli wynika to z odrbnych przepisw."; 4) W art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Prezes izby moe upowani w formie pisemnej wiceprezesa izby lub innych czonkw zarzdu, do wydawania decyzji administracyjnych, o ktrych mowa w ust. 2, w imieniu prezesa izby. 5) art. 7 otrzymuje brzmienie: Art. 7. 1. Izba: 1) moe, w ramach doradztwa w zakresie dziaalnoci rolniczej, odpatnie wykonywa usugi, w szczeglnoci w zakresie: a) prowadzenia: - ksig rachunkowych i dokumentacji niezbdnej w rachunkowoci w gospodarstwach rolnych, - dziaalnoci promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczeglnoci agroturystycznych lub ekologicznych, - kursw przygotowujcych do uzyskania tytuw kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia dziaalnoci rolniczej, - dziaalnoci wydawniczej, poligraficznej, laboratoryjnej, hotelarskiej i gastronomicznej, szkoleniowej niezwizanej z realizacj zada, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8, - gospodarki pasiecznej; b) udostpniania pomieszcze i innych skadnikw majtkowych; c) organizacji targw, wystaw, pokazw, konferencji i innych przedsiwzi upowszechniajcych wiedz rolnicz, nowe technologie produkcji i promujcych produkty i wyroby przetwrstwa rolno-spoywczego; d) sporzdzania: - opracowa oceny moliwoci inwestycyjnych gospodarstw rolnych, - analiz i opracowa ekonomicznych, finansowych i technologicznych, - oceny uytecznoci maszyn rolniczych,

- planw nawozowych lub planw przechowalnictwa nawozw naturalnych, - planw rolno-rodowiskowych, - planw przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcj metodami ekologicznymi lub planw produkcji w gospodarstwach ekologicznych; e) wypeniania wnioskw lub innych dokumentw niezbdnych do ubiegania si o przyznanie pomocy finansowanej lub wspfinansowanej ze rodkw pochodzcych z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych; 2) moe: a) by wsplnikiem spki z ograniczon odpowiedzialnoci lub akcjonariuszem spki akcyjnej, b) tworzy fundacje, c) by czonkiem wspierajcym stowarzyszenia oraz zaoycielem lub czonkiem zwizku stowarzysze d) by czonkiem spdzielni - ktre prowadz dziaalno w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby. 2. Dochd izby z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i posiadania udziaw lub akcji w spkach moe by przeznaczony wycznie na realizacj zada ustawowych i statutowych izby."; 6) w art. 8 : a) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) zasady zawierania porozumie,"; b) uchyla si pkt 11; 7) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Kadencja walnego zgromadzenia trwa 3 lat, liczc od dnia wyborw."; 8) w art. 12 w ust. 1: a) w pkt 13 dodaje si lit. e w brzmieniu: ,,e) przystpienia do spdzielni,", b) uchyla si pkt 15; c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) uchwalanie wysokoci diet i zwrotu kosztw podry subowych czonkw walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarzdu, komisji problemowych, oraz

delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a take zasad i trybu ich wypaty,

9) w art. 14 dodaje si ust. 3 w brzmieniu: 3. Czonkowie komisji problemowych nie bdcy czonkami walnego zgromadzenia uczestnicz w pracach tych komisji wycznie z gosem doradczym."; 10) w art. 19 dodaje si pkt 8 w brzmieniu:

8) ustalanie zasad odpatnoci za usugi wiadczone przez izb."; 11) w art. 22 dodaje si ust. 4 w brzmieniu: 4. Pracownikiem biura nie moe by delegat.", 13) uchyla si art. 22a; 14) Rozdzia 4 otrzymuje brzmienie:

Rozdzia 4 Zasady przeprowadzania wyborw do walnego zgromadzenia izby Zasady przeprowadzania wyborw do walnego zgromadzenia izby Art. 23. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia maj czonkowie izby. 2. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za porednictwem przedstawiciela wskazanego przez wadze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnociach prawnych. Art. 24. 1. Wybory przeprowadza si w okrgach wyborczych. 2. Okrg wyborczy obejmuje obszar jednej gminy. 3. Czonkowie walnego zgromadzenia wybierani s wedug zasad: 1) w okrgu wyborczym, w ktrym powierzchnia uytkw rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybiera si jednego czonka, 2) w okrgu wyborczym, w ktrym powierzchnia uytkw rolniczych przekracza 4 tys. ha, wybiera si dwch czonkw. Art. 25. Wybory do walnego zgromadzenia zarzdza zarzd izby, wyznaczajc ich dat na dzie wolny od pracy przypadajcy najpniej w 15 dniu przed upywem 4 lat od dnia poprzednich wyborw. Zarzd izby ustala na podstawie danych z

ewidencji gruntw rolnych prowadzonych w gminie liczb czonkw wybieranych w poszczeglnych okrgach wyborczych oraz terminy wykonywania czynnoci zwizanych z przeprowadzeniem wyborw. Art. 26. 1. Wybory przeprowadzaj: 1) komisja wojewdzka, w liczbie 11 osb, wybrana przez ustpujce walne zgromadzenie spord osb uprawnionych, o ktrych mowa w art. 23, 2) komisje okrgowe, w liczbie 5-7 osb, powoane przez komisj wojewdzk spord osb uprawnionych, o ktrych mowa w art. 23. 2. Komisje, o ktrych mowa w ust. 1, wybieraj spord swoich czonkw przewodniczcego, jego zastpc i sekretarza komisji. 3. W skad komisji nie mog wchodzi osoby kandydujce w wyborach do walnego zgromadzenia. 4. Osoby wchodzce w skad komisji peni swoje funkcje honorowo. Art. 27. 1. Prawo zgaszania kandydatw w wyborach do walnego zgromadzenia izby przysuguje czonkom izby. 2. Zgoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 czonkw danej izby posiadajcych prawo wyborcze w danym okrgu wyborczym. 3. Poparcia, o ktrym mowa w ust. 2, mona udzieli wicej ni jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne. 4. Do zgoszenia zacza si: 1) pisemne owiadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie, 2) list czonkw popierajcych kandydata, zawierajca czytelnie podane imi (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz seri i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielajcej poparcia oraz jej podpis. 5. Zgoszenia do komisji okrgowej dokonuje osobicie kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba. 6. W przypadku udzielenia poparcia przez osob prawn podaje si odpowiednio jej nazw, adres siedziby oraz imi i nazwisko przedstawiciela, o ktrym mowa w art. 23 ust. 2. 7. W przypadku zgoszenia kandydata przez osob prawn przepis ust. 6 stosuje si odpowiednio. Do zgoszenia zacza si dokument o ustanowieniu przedstawiciela, o ktrym mowa w art. 23 ust. 2. 8. Kandydowa mona tylko w jednym okrgu wyborczym. Art. 28. 1. Gosowanie przeprowadza si na obszarze okrgu wyborczego, ktry jest rwnoczenie obwodem gosowania. Komisja okrgowa moe postanowi o podziale okrgu wyborczego na dwa lub wicej obwodw gosowania.

2. Spis uprawnionych do udziau w gosowaniu, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3, sporzdza si w urzdzie gminy. Sporzdzenie spisu jest zadaniem zleconym gminie. 3. Spis, o ktrym mowa w ust. 2, udostpniany jest do wgldu w siedzibie urzdu gminy najpniej w 14 dniu przed dniem wyborw. Kady moe wnie zaalenie w sprawie nieprawidowoci spisu. 4. Organ, ktry sporzdzi spis, rozpatruje zaalenie w cigu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzj w sprawie. 5. Od decyzji nie uwzgldniajcej zaalenia przysuguje prawo wniesienia, za porednictwem organu sporzdzajcego spis, skargi do sdu rejonowego w cigu 3 dni. 6. Sd rozpoznaje skarg w postpowaniu nieprocesowym w skadzie jednego sdziego w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sdu dorcza si osobie, ktra wniosa skarg, oraz organowi, ktry sporzdzi spis. Od postanowienia sdu nie przysuguj rodki odwoawcze. Art. 29. 1. W przypadku podziau okrgu wyborczego na obwody gosowania: 1) komisja okrgowa powouje komisje obwodowe w liczbie 5-7 osb, 2) spis uprawnionych, o ktrych mowa w art. 28 ust. 2, sporzdza si odrbnie dla kadego obwodu gosowania, 3) gosowanie przeprowadzaj komisje obwodowe, sporzdzajc po jego zakoczeniu protok wynikw gosowania w obwodzie; protok ten przekazywany jest niezwocznie do komisji okrgowej. 2. Przepisy art. 26 ust. 2-4 stosuje si odpowiednio. Art. 30. 1. Wyniki gosowania i wynik wyborw w okrgu wyborczym do walnego zgromadzenia ustala komisja okrgowa. 2. W okrgu jednomandatowym mandat do walnego zgromadzenia uzyskuje kandydat, ktry otrzyma najwiksz liczb gosw. W przypadku gdy dwch lub wicej kandydatw otrzymao rwn liczb gosw uprawniajc do uzyskania mandatu, o pierwszestwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisj okrgow. 3. W okrgu dwumandatowym mandaty do walnego zgromadzenia uzyskuj dwaj kandydaci, ktrzy otrzymali kolejno najwiksz liczb gosw. W przypadku gdy dwch lub wicej kandydatw otrzymao rwn liczb gosw uprawniajc do uzyskania mandatu i kandydatw tych jest wicej ni mandatw do uzyskania, o pierwszestwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisj okrgow. 4. Komisja okrgowa sporzdza protok z przeprowadzonego gosowania i z wyborw w okrgu wyborczym, ktry przekazuje niezwocznie komisji wojewdzkiej.

Art. 31. Komisja wojewdzka na podstawie protokow otrzymanych od komisji okrgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborw do walnego zgromadzenia i przedkada sprawozdanie z wyborw ustpujcemu zarzdowi izby. Art. 32. Szczegowy tryb przeprowadzania wyborw do walnego zgromadzenia okrela statut izby. Art. 33. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwouje ustpujcy zarzd, nie pniej ni trzydziestego dnia od daty wyborw. Obradom pierwszego posiedzenia nowo wybranego zgromadzenia przewodniczy senior izby, ktrym jest najstarszy wiekiem czonek walnego zgromadzenia. Art. 34. 1. Wyganicie mandatu czonka walnego zgromadzenia nastpuje wskutek: 1) utraty prawa wybieralnoci, 2) zrzeczenia si mandatu, 3) prawomocnego wyroku sdu orzeczonego za przestpstwo umylne, 4) mierci. 2. Wyganicie mandatu stwierdza walne zgromadzenie. 3. W przypadku gdy do zakoczenia kadencji walnego zgromadzenia pozostao nie mniej ni 6 miesicy, to w cigu 3 miesicy od dnia stwierdzenia wyganicia 10% mandatw przeprowadza si wybory uzupeniajce.. 15) w art. 35 w ust. 1 po pkt 3 dodaje si pkt 3a i 3b w brzmieniu: ,,3a) z dochodu uzyskiwanego z odpatnego wykonywania usug, , o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3b) z udziaw i wkadw spdzielni, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. d,,

16) po art. 35c dodaje si art. 35d w brzmieniu: Art. 35d. 1. Przekazanie izbom mienia Skarbu Pastwa, sucego wykonywaniu zada ustawowych i statutowych izb, moe nastpi na wniosek zarzdu izby rolniczej. 2. Przekazanie mienia okrelonego w ust. 1 nastpuje nieodpatnie, w trybie waciwym dla przenoszenia nabywanych praw, z tym e przekazanie wasnoci i innych praw do rzeczy nastpuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa.

3. Odmowa przekazania mienia, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje w drodze ostatecznej decyzji ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa.";

17) po art. 37 dodaje si art. 37a w brzmieniu: Art. 37a. Krajowa Rada: 1) moe prowadzi dziaalno gospodarcz, 2) moe wycznie: a) by wsplnikiem spki z ograniczon odpowiedzialnoci lub akcjonariuszem spki akcyjnej, b) tworzy fundacje, c) by czonkiem wspierajcym stowarzyszenia oraz zaoycielem lub czonkiem zwizku stowarzysze d) by czonkiem spdzielni - ktre prowadz dziaalno w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby. 2. Dochd izby z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i posiadania udziaw lub akcji w spkach moe by przeznaczony wycznie na realizacj zada ustawowych i statutowych Krajowej Rady." 18) w art. 38: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) reprezentowanie izb przed Prezydentem, Sejmem, Senatem i organami

administracji rzdowej, z wyczeniem administracji rzdowej w wojewdztwie,", b) po pkt 1 dodaje si pkt 1a i 1b w brzmieniu: ,,1a) udzia w promocji polskiego rolnictwa w kraju i zagranic, 1b) reprezentowanie interesw polskiego rolnictwa w strukturach midzynarodowych organizacji rolniczych,"; 19) w art. 42a po ust. 1 dodaje si ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Wyganicie mandatu czonka Krajowej Rady nastpuje wskutek: 1) utraty prawa wybieralnoci, 2) zrzeczenia si mandatu, 3) prawomocnego wyroku sdu orzeczonego za przestpstwo umylne, 4) mierci,

5) odwoania z funkcji prezesa izby lub delegata do Krajowej Rady. 1b. Wyganicie mandatu stwierdza Krajowa Rada.";

20) w art. 43 w ust. 1 po pkt 4 dodaje pkt 4a w brzmieniu: ,,4a) z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej,",

21) po art. 44 dodaje si art. 44a w brzmieniu: Art. 44a. Przekazanie Krajowej Radzie mienia Skarbu Pastwa, sucego wykonywaniu zada ustawowych i statutowych Krajowej Rady, moe nastpi na wniosek zarzdu Krajowej Rady. Przepis art. 35e ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio.". Art. 2. Przepis art. 10 ust. 2 stosuje si odpowiednio do obecnie trwajcej kadencji walnego zgromadzenia. Art. 3. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z pn. zm.) stanowi podstaw prawn funkcjonowania w Polsce samorzdu rolniczego. Nie znaczy to jednak, e samorzd rolniczy jest w naszym kraju instytucj cakowicie mod i nieznan. W okresie midzywojennym dziaay bowiem na naszych ziemiach izby rolnicze. Podstaw tego dziaania stanowiy przepisy rozporzdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych, uchylonego z dniem 1 stycznia 1949 r. Naley zatem mwi raczej o reaktywowaniu izb rolniczych w Polsce ni o ich powstaniu. Std te zaproponowane dodanie przepisu ust.1a w art. 3 ustawy o izbach rolniczych, ktry bdzie stanowi potwierdzenie cigoci prac samorzdu rolniczego oraz kontynuacji prac izb rolniczych powstaych w okresie midzywojennym. Naley tu podkreli, e izby rolnicze w swej dziaalnoci czsto sigaj do bogatych tradycji i dowiadcze izb rolniczych z wymienionego okresu. Wprowadzenie tego przepisu ma podkreli cigo historyczn izb rolniczych. Celem nowelizacji ustawy jest umocnienie pozycji samorzdu rolniczego Obowizujce przepisy regulujce dziaalno izb rolniczych w wielu pozycjach zdezaktualizoway si w zderzeniu z szybko zmieniajcymi si warunkami spoecznogospodarczymi funkcjonowania rolnictwa. W szczeglnoci proces ten nasili si po wejciu Polski do Unii Europejskiej. Podstawow barier funkcjonowania i rozwoju izb rolniczych jest niski poziom finansowania, uniemoliwiajcy nie tylko realizacj zada ustawowych, ale wrcz uniemoliwiajcy ich podejmowanie. Ponadto cz przepisw zweryfikowaa praktyka, a dotyczy to przede wszystkim procedur wyborczych oraz funkcjonowania (organizacji dziaania) rad powiatowych izb rolniczych. W art. 1 pkt 3 projektu ustawy wprowadza si zmiany polegajce na doprecyzowaniu zada izb uregulowanych w art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych. Zmiana art. 4 ustawy ma na celu zniesienie ograniczenia terytorialnego w zakresie zawierania porozumie pomidzy izbami - po wejciu Polski do Unii Europejskiej nie ma podstaw do zawania terytorialnego porozumie, tym bardziej, e nie ma definicji prawnej regionu. Konsekwencj tej zmiany jest zmiana w art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy. W art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy rozszerza si i precyzuje krg osb, ktre mog by objte dziaaniami w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Sformuowanie rolnikw i ich rodzin", ktre obok osb zatrudnionych w rolnictwie mog by podmiotami dziaa izb

w zakresie podnoszenia kwalifikacji, odpowiada sformuowaniom uywanym w unijnych programach wsparcia rozwoju obszarw wiejskich i przez to zwiksza to moliwoci izby w zakresie pozyskiwania rodkw pomocowych na dziaania w zakresie podnoszenia kwalifikacji. W art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy rozszerza si obszar dziaa izb w zakresie ksztatowania i upowszechniania zasad etyki i rzetelnego postpowania o dziaalno rolnicz, obok dziaalnoci gospodarczej. Konieczno wprowadzenia tej zmiany wynika z odmiennoci znaczenia poj dziaalno gospodarcza" i dziaalno rolnicza" w naszym prawodawstwie, w stosunku do prawodawstwa unijnego, gdzie nie ma rozrnienia dziaalnoci gospodarczej i dziaalnoci rolniczej. W art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy wprowadza si moliwo prowadzenia przez izby rolnicze szk rolniczych, co jest nawizaniem do tradycji przedwojennej, a take do praktyki w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie izby od dziesitkw lat zajmuj si owiat rolnicz w rnych formach. W art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy wprowadza si pojcie grupy producentw rolnych", ktre to pojcie nie istniao formalnie w momencie tworzenia izb rolniczych, a obecnie jest pojciem umocowanym w prawodawstwie unijnym i krajowym. W art. 5 ust. 1 pkt 17 ustawy pojcie organizacje producentw rolnych" zastpuje si pojciem podmioty dziaajce w sferze rolnictwa", ktre jest pojciem znacznie szerszym i odzwierciedla zmiany ustrojowe, jakie nastpiy w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. W art. 5 ust. 1 ustawy dodano pkt. 19 i pkt. 20, przez co zosta rozszerzony katalog zada izb rolniczych. Zmiany wynikaj z koniecznoci otwarcia moliwoci wystpowania przez izby z wnioskami aplikacyjnymi o wsparcie unijne na realizacj zada w tym zakresie. W art. 5 ust. 2 ustawy doprecyzowano form prawn wydawanych przez izby rolnicze opinii, odsyajc do art. 106 Kpa. Jeeli izby na mocy przepisw szczeglnych bd zobowizane do zajcia stanowiska, od ktrego uzalenione bdzie wydanie decyzji w sprawie, stanowisko to stosownie do art. 106 ust. 5 Kpa bdzie wydawane w drodze postanowienia. Zmiana art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy ma na celu dostosowanie przepisw ustawy o izbach rolniczych, na wzr przepisw art. 4 ust.4 ustawy z dnia 22 padziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) i umoliwienie izbom rolniczym patnego wykonywania usug w zakresie: a) prowadzenia: - ksig rachunkowych i dokumentacji niezbdnej w rachunkowoci w gospodarstwach rolnych,

- dziaalnoci promocyjnej gospodarstw rolnych, w szczeglnoci agroturystycznych lub ekologicznych, - kursw przygotowujcych do uzyskania tytuw kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia dziaalnoci rolniczej, - dziaalnoci ust. 1 pkt 8, - gospodarki pasiecznej; b) udostpniania pomieszcze i innych skadnikw majtkowych; c) organizacji targw, wystaw, pokazw, konferencji i innych przedsiwzi upowszechniajcych wiedz rolnicz, nowe technologie produkcji i promujcych produkty i wyroby przetwrstwa rolno-spoywczego; d) sporzdzania: - opracowa oceny moliwoci inwestycyjnych gospodarstw rolnych, - analiz i opracowa ekonomicznych, finansowych i technologicznych, - oceny uytecznoci maszyn rolniczych, - planw nawozowych lub planw przechowalnictwa nawozw naturalnych, - planw rolno-rodowiskowych, - planw przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcj metodami ekologicznymi lub planw produkcji w gospodarstwach ekologicznych; e) wypeniania wnioskw lub innych dokumentw niezbdnych do ubiegania si o przyznanie pomocy finansowanej lub wspfinansowanej ze rodkw pochodzcych z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych. Ponadto, w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy zmienia si (rozszerza si) zakres dopuszczalnych form uczestnictwa (czonkostwa) izb w zbiorowych podmiotach prawnych. Wprowadza si moliwo czonkostwa izb w spdzielniach, co jest uzasadnione rozwojem rnych form spdzielczoci na terenach wiejskich, np. grup producentw rolnych. W art. 7 ust. 2 ustawy rozszerza si potencjalne rda dochodu izb o dochd z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, co jest konsekwencj zmiany brzmienia ust. 1 pkt 1 tego przepisu. W art. 10 ust. 2 ustawy wprowadza si zmian polegajc na skrceniu kadencji walnych zgromadze izb rolniczych z 4 do 3 lat. Dowiadczenia ubiegych kadencji wskazuj na celowo skrcenia kadencji. W art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy wprowadza si zmian stanowic konsekwencj rozszerzenia moliwoci przystpowania izb rolniczych do spdzielni. W art. 12 ust. 1 wydawniczej, poligraficznej, laboratoryjnej, hotelarskiej i gastronomicznej, szkoleniowej niezwizanej z realizacj zada, o ktrych mowa w art. 5

uchylono pkt 15 i przeniesiono jego tre do art. 19 jako pkt 6, co rozszerza kompetencje zarzdu i umoliwi elastyczne reagowanie na sytuacje na rynku usug doradczych dla rolnikw. W art. 14 ustawy zaproponowano dodanie ust. 3, ktry doprecyzuje uprawnienia czonkw komisji problemowych nie bdcych czonkami walnego zgromadzenia, ograniczajc je do gosu doradczego - jest to rozwizanie stosowane w organach samorzdu terytorialnego. W art. 22 ustawy dodano przepis stanowicy, i pracownikiem Biura Izby nie moe by czonek rady powiatowej izby. Wprowadzenie tego przepisu byo podyktowane dotychczasowymi dowiadczeniami w tym zakresie. Ponadto niniejsza nowelizacja przywraca wczeniejsz bardziej racjonaln reprezentacj samorzdu rolniczego. Jako konsekwencj zmian art. 7 ustawy, rozszerzono rda dochodw izb o dochody z odpatnego wykonywania usug oraz dochody z udziaw i wkadw spdzielni. Zmiany maj na celu istotne zwikszenie rde finansowania izb i zapewnienie realnych moliwoci realizacji zada statutowych. Zapewnienie waciwej wielkoci rodkw finansowych na realizacj zada samorzdu rolniczego wzmocni go jako instytucj samorzdow o charakterze apolitycznym, ktra wyranie wpisaa si ju w krajobraz zmian na polskiej wsi i jako wyraziciel jej rzeczywistych interesw spoecznych, ekonomicznych, zawodowych i kulturowych, w miar si i rodkw realizuje zadania okrelone w przepisach ustawy o izbach rolniczych. Niebagateln rol odgrywa te samorzd rolniczy w zakresie midzynarodowej wsppracy z organizacjami rolniczymi, gwnie z izbami rolniczymi pastw Unii Europejskiej, gdzie jego rola stale wzrasta. Naley podkreli fakt, e izby rolnicze w Unii Europejskiej (np. Francja i Niemcy) s zasilane" rodkami budetu pastwa. W art. 35d wprowadzono przepisy umoliwiajce przekazanie izbom rolniczym oraz Krajowej Radzie mienia Skarbu Pastwa, sucego wykonywaniu zada ustawowych i statutowych. Przekazanie mienia moe nastpi na wniosek odpowiednio zarzdu izby rolniczej lub zarzdu Krajowej Rady. Przekazanie mienia nastpowaoby nieodpatnie, na podstawie decyzji ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa. Zaproponowano dodanie art. 37a ustawy stanowicego odpowiednik" art. 7 ustawy. Do tej pory brak regulacji w tym zakresie powodowa wtpliwoci w zakresie moliwoci prowadzenia przez Krajow Rad Izb Rolniczych dziaalnoci gospodarczej, czy te czonkostwa w podmiotach gospodarczych.

W art. 38 ustawy rozszerzono zakres zada Krajowej Rady Izb Rolniczych, co jest konieczne z uwagi na ogln sytuacj w rolnictwie oraz pozycj Krajowej Rady Izb Rolniczych. W art. 42 ustawy dodano przepis analogiczny do art. 34, zawierajcy przesanki wyganicia mandatu czonka Krajowej Rady Izb Rolniczych. Regulacja w tym zakresie jest niezwykle istotna z uwagi na wtpliwoci, jakie pojawiay si w praktyce w tym zakresie. Zmiany w art. 43 ustawy zostay wprowadzone w zwizku z dodaniem art. 37a. Proponuje si wejcie w ycie projektowanych zmian po upywie 30 dni od dnia ogoszenia ustawy. Wejcie w ycie niniejszego projektu nie wywouje skutkw finansowych dla budetu pastwa ani dla budetw jednostek samorzdu terytorialnego. Projekt ustawy wywouje pozytywne skutki spoeczne-gospodarcze oraz nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.