Vous êtes sur la page 1sur 16

BEZPATNY

DWUTYGODNIK
22 lutego 2012

ISSN: 2080-3664
NAKAD: 10 000 egZ
rok VII, nr 4 (108)
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Racibrz: (Ocice, Brzezie, Studzienna
Sud, Ostrg, Obora, Markowice,
Miedonia, Nowe Zagrody), Rudnik
Pietrowice Wielkie,
Kunia Raciborska, Rudy, Ruda
Kozielska, Ndza, Babice, Szymocice,
Jankowice,
Wodzisaw, Pszw, Lubomia,
Syrynia, Kornowac, Pogrzebie
Krzyanowice, Tworkw,
Biekowice, Bolesaw, Bojanw
Krzanowice
wykaz punktw na:
gazetainformator.pl
gospodarka WodzisaW - RacibRz
Policja w nowej
komendzie
Wojak Boxing Night
Po 8 latach od rozpoczcia budowy po-
licjanci w kocu mog korzysta z no-
wego obiektu przy ulicy Bosackiej. Uro-
czyste przecicie wstgi przez midzy
innymi komendanta, prezydenta, staro-
st i biskupa oraz powicenie budynku
nowej komendy policji w Raciborzu od-
byo si 17 lutego. Wszyscy gocie mogli
tego dnia take zwiedzi obiekt.
Nie 2, a 3 z ma od nowego roku szkol-
nego wynosi zgodnie z propozycj ma-
gistratu opata za godzin pobytu dziec-
ka w przedszkolu. Radni zgodzili si
take, by znie moliwo zwrotw za
nieobecno. Do tej pory, gdy dziecko
odbierane jest przed zadeklarowan w
umowie godzin, miasto zwraca opat
za kad niewykorzystan godzin.
WiadoMoci s. 3 spoRt s. 7 WiadoMoci s. 2
Najnowszy sposb
na radary
Pomysw na to, jak zagra na no-
sie policjantom z drogwki jest wiele
- najbardziej popularne wrd kie-
rowcw to ostrzeganie mrugniciem
przed patrolem policji, informowanie
si wzajemnie przez CB-radio o sto-
jcym radiowozie. Ostatnio kierowcy
stawiaj jednak na najnowszy spo-
sb, ktrym jest urzdzenie zwane
zakcaczem radarw.
MotoRYzcJa s.14
Wysze opaty za
przedszkola
ukasz Maciec, Rafa Jackiewicz, Da-
mian Jonak, Krzysztof Bienias i An-
drzej Wawrzyk wygrali swoje walki
podczas odbywajcej si 18 lutego w
Arenie Rafako gali boksu zawodowe-
go Wojak Boxing Night. Oprcz za-
wodowych walk mona byo obejrze
4 walki amatorskiego boksu kobiet.
Gociem gali by znany polski bok-
ser, Krzysztof Diablo Wodarczyk.
naJWikszY zasig W Regionie - ponad 100 punktW kolpoRtau:
RacibRz - RozRYWka
DNi RACiBORzA z KOMBii i BeDNARKieM
Kombii oraz Kamil Bednarek
z zespoem to gwiazdy tegorocz-
nych Dni Raciborza. Koncerty tych
gwiazd odbd si 23 czerwca na
Placu Dugosza. Tegoroczne Dni
Miasta zbiegaj si z 20-leciem part-
nerskiej wsppracy z miastem Roth
oraz 10-leciem partnerskiej wsp-
pracy z miastami Leverkusen i Ka-
liningrad. Uroczystoci realizowane
bd w ramach projektu Jubile-
usz Wsppracy Partnerskiej, kt-
ry dofnansowany jest z programu
Fundacji Wsppracy Polsko-Nie-
mieckiej. Na scenie koncertowej 23
czerwca zaprezentuj si te gocin-
nie zespoy z miast partnerskich Ra-
ciborza. Tradycyjnie wito miasta,
ktre raciborzanie obchodzi bd w
dniach od 22 do 24 czerwca, uatrak-
cyjni Jarmark w. Marcelego.
p
poWiat RaciboRski - bezpieczestWo
AReszT zA UsiOWANie
zABJsTWA
sd Rejonowy w Raciborzu
zastosowa areszt tymczasowy
wobec 51-letniego mczyzny,
ktry podczas libacji alkoho-
lowej rzuci si na swego 48-
letniego kompana z noem i
prbowa podern mu gar-
do. Do zdarzenia doszo 15
lutego okoo godziny 3.00 w
Pietrowicach Wielkich. Oby-
dwaj jego uczestnicy to miesz-
kacy powiatu raciborskie-
go. sprawca 16 lutego stan
przed sdem i usysza zarzut
usiowania zabjstwa. Wobec
mczyzny zastosowano areszt
tymczasowy.
p
Koo gospody z
szonowic
sYlWetki s. 10
soectwo szonowice we wsppracy z
Modzurowem i Ponicicami zoyo
wniosek na organizacj imprez wiej-
skich i wyposaenie koa gospody
wiejskich w stroje ludowe. Wsie wal-
cz o ponad 20 tys. z z europejskie-
go Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
W kole dziaaj zarwno dojrzalsze,
jak i mode panie.
Park rozrywki kontra aquapark
Rywalizacja Wodzisawia i Raciborza na arenie rekreacji.
O Rodzinnym Parku Rozrywki
w Wodzisawiu lskim mwi si
ju od 2007 roku. - inwestycja by-
a oczekiwana przez mieszkacw
miasta bardzo dugo. Tym bardziej
cieszymy si, e w kocu udao nam
si rozpocz jej realizacj - mwi
zastpca prezydenta Wodzisawia
lskiego, Dariusz szymczak. Cen-
trum wypoczynkowo - rekreacyjne,
ktre ma by oddane do uytku w
padzierniku 2013 roku, znajdo-
wa si bdzie w jarach pomidzy
osiedlami XXX-lecia, Piastw i D-
brwki. cznie zajmie powierzch-
ni prawie 24 ha. Obecnie s to
nieuytki. - Planujc budow kom-
pleksu musielimy wybra takie
atrakcje, by nie byy one uciliwe
dla mieszkacw okolicznych osie-
dli - tumaszy szymczak. Co znaj-
dzie si zatem w Rodzinnym Parku
Rozrywki? Jedn z gwnych atrak-
cji jest najnowoczeniejszy w regio-
nie skate park. Wyposaony bdzie
on w jedyny dotychczas w Polsce
dwupoziomowy pool dla najbar-
dziej zaawansowanych uytkow-
nikw. Dla dzieci zaprojektowane
zostay ogrdki jordanowskie. Ju
teraz w Wodzisawiu przewiduj,
e hitem z pewnoci bdzie lina-
rium wysokie na 11,5 metra oraz o
rozpitoci 28 metrw.
spor atrakcj bdzie rwnie
zesp torw dla modeli sterowa-
nych napdem spalinowym i elek-
trycznym. Na trasach bdzie mo-
na rozgrywa wszelkiego rodzaju
zawody. Oprcz tego znajd si
tam boiska do gry, stanowiska do
gier planszowych, gra saneczko-
wa, trasy rowerowe i piesze, cie-
ki zdrowia, tory do gry w bule i
w kapsle oraz stanowisko do gry
w krgle rosyjskie. Hitem bdzie
z pewnoci take parki linowy,
ktry zajmie czn powierzch-
ni 7 tys. m2. - W parku znajdo-
wa si bdzie take strzelnica. z
Wodzisawia pochodzi jeden z naj-
lepszych polskich biathlonistw,
Tomasz sikora. zainteresowanie
tutaj tym sportem jest wic bardzo
due - mwi zastpca prezydenta.
Pomylano take o mieszkacach
okolicznych osiedli. Bd mogli
oni tam ciekawie spdzi czas na
przykad organizujc ognisko. W
parku wybudowany zostanie take
amfteatr z widowni na 800 osb
oraz wielopoziomowy parking.
- Mamy nadziej, e park b-
dzie suy nie tylko mieszkacom
naszego miasta, ale take miesz-
kacom z caego subregionu za-
chodniego - dodaje szymczak. Na
budow Rodzinnego Parku Roz-
rywki, ktra ma kosztowa prawie
15 mln zotych, Miasto otrzyma-
o dofnansowanie w kwocie 12,5
paulina kRupiska
mln z. inwestycja z pewnoci
suy bdzie take mieszkacom
Raciborza, ktrzy dotychczas do
ssiedniego powiatu jedzili po to
by skorzysta z gorzyckiego aqu-
aparku. za dwa lata raciborzanie
bd mie wasne kpielisko. Jed-
nak biorc pod uwag fakt, e wo-
dzisawianie swoim aquaparkiem
ciesz si ju od kilku lat, to nie
mamy si czym chwali. - Przed
kad du inwestycj w miecie
prezydent powinien podda j pod
konsultacje. Powinien sprawdzi
czy istnieje zapotrzebowanie na te-
go typu obiekt w miecie i dopiero
wtedy podj decyzj. Przy kadej
duej inwestycji istniej bowiem
obawy przez ile czasu suy bdzie
ona mieszkacom i czy miasto nie
bdzie musiao do niej dopaca -
komentuje raciborsk inwestycj
szymczak.
Prezydent Raciborza z zamiarem
budowy aquaparku nosi si ju od
kilku lat (pierwsze pomysy oparte
byy o koncepcj zagospodarowania
wirowiska na Ostrogu). Koncepcja
kontrowersyjnej dzi inwestycji po-
wstaa zatem w momencie, kiedy
takich obiektw nie byo w okolicy.
Czasy jednak si zmieniy, podob-
ne obiekty dziaaj ju w Gorzycach,
Bohuminie, Krawarzu. Mieszka-
cw Raciborza nikt o zdanie w tej
sprawie nie pyta. Racibrz wyda
30 milionw na aquapark - obiekt,
jakich w okolicy jest ju kilka, nato-
miast wodzisawianie za niespena 3
mln z bd si cieszy Rodzinnym
Parkiem Rozrywki i to najwikszym
w caym wojewdztwie.
2
Gazeta Informator <<
22 lutego 2012, nr 4 (108)
Wiadomoci
Redakcja
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny
Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Sonia Makowiecka
Staa wsppraca: Anna Burek
Adrian Behr, Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo
Natalia Klimaszka, Patrycja Krupiska,
Skad: Marek Musio
Dzia marketingu
Barbara Frydryk
509 381 263, 32 414 90 30
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Robert Student
533 362 362
biuro@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: Presspublica Sp. z o.o.
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
edukacJa RacibRz
Radni za podniesieniem opat za przedszkola
Nie 2, a 3 z ma od nowego roku szkolnego wynosi zgodnie z propozycj magistratu opata za godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
Miasto wydaje na przedszko-
la 14 mln z rocznie. Wpywy od
rodzicw przed zmian przepi-
sw dotyczcych opat wynosiy
ok. 1,6 mln i pokryway 10-12%
kosztw. zmiany spowodoway,
e suma ta spada o poow. Dla
przykadu, w czerwcu 2011 ro-
ku miasto uzyskao z tego tytu-
u 132 tys., podczas gdy w stycz-
niu tego roku byo to ju 67 tys.
Dzieje si tak gwnie dlatego,
e wielu rodzicw posya dzieci
do przedszkola na bezpatne 5
godzin podstawy programowej,
a pozostali czsto odbieraj po-
ciechy wczeniej ni deklarowali
na pocztku w umowie i miasto
RacibRz - saMoRzd
~JOL
Cigle podwyki i podwyki, a za-
robki bez zmian. Po co byo oba-
la komun? Banda z solidarnoci
zrobi z Polski drugi Bangladesz i
rezerwuar taniej niewyksztaconej
siy roboczej dla zachodu...

~Mieszko mj koleszko
Wacawczyk ju na dobre przytuli
si do Lenkowych??

~no to policzmy
1 PLN x 3 godzin x 5dni =15 PLN/
tydzie wicej /przy zaoeniu, e
dajemy dzieciaka na 9 H/
X 4 tygodnie = 60PLN wicej na
miesic.
200-220PLN/miesic
Dziki!

~wkur&iony
pewnie, lepiej limuzynk now
kupi...

~do arcik
Nie mw gupot, moe two-
je dziecko chodzi cay czas i nie
masz do odpisw prawa albo nie
umiesz liczy.
~acik
Problematyczne rozliczanie zwro-
tw? No c, mi jeszcze za ani
jedn godzin nikt pienidzy nie
zwrci: ile zadeklarowaam za ty-
le pac, obojtnie o ktrej dziec-
ko zabieram. zwroty stanowi fik-
cj, przynajmniej w przedszkolu
gdzie chodzi moje dziecko.
Cukiereczki i ciasteczka moe by
tak dzieciom zostawi,a szanow-
ni Pastwo do pracy, a nie na wy-
erk...

~TOMMMEKK
A moe Pan Prezydent Lenk oraz
Radni zrezygnyuj ze swoich diet-
oraz poowy zarobkw-nie mwiac
ju o podwykach dla nauczycieli.
i przestan grabi Rodzicw-Ra-
cibrz to nie Warszawa panie Pre-
zydencie Lenk-chyba mija si Pan
z rzeczywistoci-ile si zarabia w
Raciborzu!!!
Byo wprowadzi czytniki i za-
mieszania, o ktrych mwi Pa-
nie Dyrektorki by nie byo-a gra-
bi si przez pazerno Pana nie
damy.
KomentaRze do aRtyKuu
ze wzgldu na ograniczone rodki w 2012 roku Po-
wiatowy Urzd Pracy bdzie preferowa wnioski tych
pracodawcw, ktrzy zapewni zatrudnienie po uko-
czeniu stau oraz wywizali si z dotychczas zawartych
umw. W tym roku t form aktywizacji ma zosta ob-
jtych 250 osb. Ponad to PUP deklaruje, i w pierwszej
kolejnoci bd kierowane na stae osoby bezrobotne,
ktre dotychczas nie korzystay z tej formy aktywizacji.
PUP DA NA sTA TyLKO TyM, KTRzy PNieJ zATRUDNi
musi cz opat zwraca.
z powodu tego w budecie
zrobia si dziura na 700 tys. z.
Aby zrwnoway nieco straty, w
magistracie uznali, e podwyek
nie da si unikn. Czonkowie
miejskiej komisji owiaty wy-
suchali propozycji prezydenta,
by od wrzenia podnie opat
o 50%. Rodzice bd wic paci
3 z/h, a nie 2 jak dotychczas.
zgodnie z propozycj stawka ta
obowizywa bdzie tylko za 3
ponadprogramowe godziny, w
przypadku gdy dziecko bdzie
w przedszkolu duej ni 9 go-
dzin, za kad dodatkow nali-
czane bd 2 zote.
Czonkowie komisji, za wy-
jtkiem Romana Waacha, ktry
Po paszport cigle do Rybnika
- Czy jest szansa, e bdzie mona odbiera paszporty w Raciborzu?
- pyta radny Robert Myliwy.
ps
Czonkowie komisji go-
spodarki miejskiej opiniowali
uchwa o przekazaniu pomo-
cy fnansowej dla powiatu na
utrzymanie punktu paszporto-
wego, ktra znalaza si w pro-
gramie lutowej sesji rady mia-
sta. Dziki pienidzom z miasta
i okolicznych gmin punkt taki
funkcjonuje na terenie staro-
stwa, ale mona w nim jedynie
pobra i zoy wniosek - po od-
bir gotowego dokumentu trze-
ba si pofatygowa do Rybnika.
Radny Myliwy chcia dowie-
dzie si, czy stan taki ma szan-
se ulec zmianie.
- By czas, e bardzo o to
walczylimy. Niestety, wytypo-
wane zostao tylko kilka miejsc
w wojewdztwie - odpowiedzia
Mirosaw Lenk. Te miejsca to
stolice subregionw - Katowice,
Bielsko i Rybnik. Prezydent nie
widzi w tym logiki, ale ta barie-
ra administracyjna jest nie do
przeskoczenia, nawet gdyby
miasto ponosio koszty funk-
cjonowania biura paszportowe-
go. - A czy w przyszoci moe
si to zmieni? - docieka My-
liwy. - Musiayby si zmieni
przepisy wewntrzne instytucji
za to odpowiedzialnej - brzmia-
a odpowied.
F
O
T
.

P
A
W
e


s
T
R
z
e
L
C
z
y
K
wstrzyma si od gosu, uznali
sensowno argumentacji pre-
zydenta Lenka i poparli propo-
zycj. zawaya obietnica, e
przedszkole nie bdzie pobie-
ra dodatkowych opat za rne
zajcia, ktre oferuje w progra-
mie dodatkowym (w zalenoci
od placwki, mog by to jzy-
ki obce, rytmika czy zajcia te-
atralne).
Radni zgodzili si take, by
znie moliwo zwrotw za
nieobecno. Do tej pory, gdy
dziecko odbierane jest przed
zadeklarowan w umowie go-
dzin, miasto zwraca opat za
kad niewykorzystan godzin
(moliwo tak dawa niefor-
tunny zapis w uchwale przed-
szkolnej, mwicy, e opata
naliczana jest za kad rozpo-
czt godzin ). Oprcz obci-
enia finansowego dla budetu
moliwo taka bardzo dezor-
ganizuje prac przedszkoli, co
podkrelay obecne na posie-
dzeniu dyrektorki poszczegl-
nych placwek. zniesione bd
jednak jedynie odpisy godzi-
nowe, tj. za wczeniejsze ode-
branie dziecka. Jeli dziecko
z jakiego powodu bdzie nie-
obecne cay dzie, opata nie
bdzie naliczana.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s zaczerpnite
z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
paWe stRzelczYk
sTRA MieJsKA i OPs NA DWORCU?
Maym przeomem na-
zywa prezydent Lenk ostat-
nie spotkanie z PKP na temat
raciborskiego dworca.
- Po piciu latach spotka
s wreszcie efekty rozmw - in-
formuje Mirosaw Lenk, ktry
w poowie lutego goci w kato-
wickiej siedzibie PKP Nierucho-
moci w sprawie raciborskiego
dworca. Wadze spki zapropo-
noway trzy rozwizania. Pierw-
sze z nich to zakup obiektu przez
miasto. Prezydent raczej odrzuca
t moliwo, i do tego samego
bdzie namawia radnych, gdy
cena oszacowana przez rzeczo-
znawc jest, jak sam twierdzi,
szokujca. Druga, bardziej praw-
dopodobna opcja to dzierawa.
i wreszcie propozycja numer
trzy, a mianowicie wynajem cz-
ci pomieszcze od PKP Dwor-
ce Kolejowe po uprzednim re-
moncie. To ostatnie rozwizanie
szczeglnie przypado prezyden-
towi do gustu z dwch powodw.
Po pierwsze, koszt modernizacji
wziby na siebie PKP, po dru-
gie - gmina mogaby wynaj po-
mieszczenia po tzw. kosztach i
przenie tam podlege jednost-
ki borykajce si z kopotami lo-
kalowymi, jak np. stra miejska
lub OPs.
Prezydent ma nadziej, e
nastpne spotkanie za miesic
przyniesie wicej konkretw, by
ju pod koniec roku mona zoba-
czy wymierne dziaania w spra-
wie dworca PKP.
RacibRz - gospodaRka
ps
W posiedzeniu komisji owiaty bray udzia dyrektorki
raciborskich przedszkoli
RacibRz - saMoRzd
WACAWCzyK Nie CHCe sPONsOROWA POLiCJi
Radnemu RSS NaM nie po-
doba si przeznaczanie pienidzy
z miejskiej kasy na wspfnan-
sowanie zakupu nowego samo-
chodu dla policji. Zamiast tego
wolaby zapaci policjantom za
zwikszenie liczby patroli.
W budecie na 2012 rok poja-
wi si rodki z przeznaczeniem
na pomoc dla sub munduro-
wych - stray poarnej, stray
granicznej i policji. KPP Racibrz
dziki temu wzbogaci si o nowy
radiowz. zasadno pomocy tej
ostatniej formacji wzbudzia pod-
czas komisji budetowej zdziwie-
nie Dawida Wacawczyka. Przed
posiedzeniem zrobi rozeznanie
w kilku lskich samorzdach
i dowiedzia si, e wikszo z
nich nie ma w zwyczaju wspo-
maga fnansowo strw pra-
wa. Radny dziwi si ponadto,
i w czasach obracania w rkach
kadej zotwki przed wydaniem,
miasto sta na taki gest niebd-
cy jego zadaniem.
Prezydent Lenk wytumaczy
radnemu, e pomoc dla mundu-
rowych to normalna i czsto sto-
sowana praktyka (np. Katowice
potrafy wesprze swj garni-
zon sum 2 mln zotych), a Ra-
cibrz w poprzednich latach w
miar moliwoci dawa wysze
sumy ni w tym roku. Nadmieni
ponadto, i cho nie jest to zada-
niem wasnym gminy, to odb-
dzie si to z poytkiem dla miesz-
kacw Raciborza.
Nie przekonao to Wacaw-
czyka, ktry wolaby ewentualn
pomoc fnansow dla policji spo-
ytkowa np. na pacenie funkcjo-
nariuszom za dodatkowe patrole
w miecie w godzinach wieczor-
nych i nocnych. - Tu akurat ja je-
stem sceptyczny i za nadgodziny
policjantom nie chc paci - ka-
tegorycznie stwierdzi Lenk.
ps
3 >> Gazeta Informator 22 lutego 2012, nr 4 (108)
Wiadomoci
RacibRz - tuRYstYka
policJa RacibRz
PRzyCHODziO ReDNiO
17 TURysTW DzieNNie
Blisko 6,3 tys. osb sko-
rzystao z informacji tu-
rystycznej w Raciborskim
Centrum Informacji w 2011
roku.
W lutym rada miasta przyj-
muje raport z dziaalnoci Raci-
borskiego Centrum informacji
za 2011 rok. Mieszczce si przy
ulicy Dugiej, tu przy rynku,
RCi jest jednym z obiektw Ra-
ciborskiego Centrum Kultury.
Jak czytamy w raporcie, miej-
sce to nie peni ju funkcji czy-
sto informacyjnej, ale stao si
maym przystankiem kultural-
nym. Tylko w 2011 roku 13 wy-
staw organizowanych w tutej-
szej galerii zwiedzio ok. 3 500
osb. Galeria RCi cile wsp-
pracuje ze studentami PWsz,
TMzR, szkoami, Warsztatami
terapii zajciowej. Oprcz au-
torw z Raciborza prace wy-
stawiali rwnie artyci z wielu
polskich miast, a take z zagra-
nicy.
Jeli chodzi o poszukuj-
cych informacji turystycznej, to
w 2011 roku w RCi odwiedzio ps
ps
6 279 osb. Do Raciborza przy-
jechali turyci z Krakowa, Biel-
ska, Warszawy, Gdaska, Toru-
nia, Niemiec, Czech, sowacji,
Anglii, stanw zjednoczonych,
Rosji, Ukrainy, Wgier. Pytali
gwnie o zamek w Raciborzu,
Muzeum, Kolumn Maryjn,
Kocioy, Klasztor w Rudach
i Centrum J.v.eichendorffa w
ubowicach.
Pracownicy RCi udzielaj
biecej informacji i staraj si
zaspokoi oczekiwania klien-
tw, midzy innymi rozpisano
plan wycieczek po ziemi racibor-
skiej, przygotowana zostaa ofer-
ta atrakcyjnego spdzenia dnia
w Raciborzu. Na krtki pobyt w
Raciborzu proponowana jest wy-
cieczka szlakiem najwaniejszych
raciborskich atrakcji turystycz-
nych. Proponowana jest rwnie
wycieczka po Arboretum Bramy
Morawskiej, czoku. Kady tu-
rysta moe si zaopatrzy w bez-
patne foldery o Raciborzu i po-
wiecie raciborskim, w mapy tras
rowerowych.
Nowa komenda policji
ofcjalnie otwarta
Uroczyste przecicie wstgi oraz powicenie budynku nowego
posterunku policji w Raciborzu ju za nami.
Po 8 latach od rozpoczcia budo-
wy policjanci w kocu mog korzy-
sta z nowego obiektu przy ulicy Bo-
sackiej. Oprcz pomieszcze, ktre
mieli do dyspozycji w starej komen-
dzie, w nowym obiekcie maj rw-
nie siowni oraz sal gimnastycz-
n. - Mam nadziej, e dziki temu
obiektowi nasza praca bdzie jeszcze
bardziej efektowna - mwi podczas
uroczystoci otwarcia komendant
policji w Raciborzu, Pawe zajc. - W
warunkach, w ktrych pracowalicie
wczeniej trudno byo o dobre efek-
ty. Trzeba mie warunki, by przy-
gotowywa si do realizacji zada
- zwrci si do policjantw starosta
Adam Hajduk, ktry komendantowi
przynis prezent. starosta wrczy
komendantowi obraz starej komen-
dy. Prezydent rwnie przynis ze
sob prezent. Ten jednak szefowi ra-
ciborskiej policji na nowy pocztek
da obraz raciborskiej baszty.
- Kiedy bya tutaj fabryka. P-
niej miejce to zostao zapomniane.
Dziki wam znowu ttni yciem -
mwi prezydent Mirosaw Lenk.
Na uroczystoci obecny by rwnie
zastpca komendanta wojewdz-
kiego policji, Roman Leniewski.
- Macie jedn z najnowoczeniej-
szych komend w wojewdztwie.
Chcemy, by w przyszoci wszyscy
policjanci ze lska mieli takie udo-
godnienia. Jako warunkw pracy
wpywa bardzo na wydajno - m-
wi R. Leniewski. Nowy obiekt po-
wici ks. biskup Andrzej Czaja.
- Wielkie Bg zapa za to co ro-
bicie. ycz wielu si do tej trudnej
posugi - mwi biskup, ktry ogo-
si, e kapelanem raciborskich po-
licjantw mianuje ksidza Gintera
Kurowskiego, proboszcza parafi
WNMP w Raciborzu. Po uroczy-
stoci, ktra odbya si w nowej sa-
li gimnastycznej gocie udali si na
zewntrz, gdzie dokonano uroczy-
stego przecicia wstgi. Na zako-
czenie wszystkich zaproszono do
zwiedzenia nowego obiektu.
paulina kRupiska
F
O
T
.

P
A
U
L
i
N
A

K
R
U
P
i

s
K
A
Proboszczowie podjli
biskupa na zamku
Biskup opolski Andrzej Czaja zoy wizyt na zamku, gdzie spotka
si z proboszczami raciborskich parafi oraz wadzami powiatu.
Biskup wzi udzia w spo-
tkaniu powiconym kaplicy
zamkowej. Odbyo si ono z ini-
cjatywy starosty Adama Haj-
duka. W dyskusji wzili rw-
nie udzia: ks. Ginter Kurowski
proboszcz parafi WNMP, ks.
Jerzy Hetmaczyk proboszcz
parafi w. Jana Chrzciciela, ks.
Adam Rogalski proboszcz pa-
rafi NsPJ, ks. Jan szywalski
proboszcz parafi Krzya w.
w studziennej oraz ks. infuat
Marian agan, byy proboszcz
z parafi w. Jadwigi w Marko-
wicach, a take Grayna Wjcik,
dyrektor rezydujcej na zamku
agencji promocji.
starosta zapowiedzia, e do
czerwca przeprowadzi renowa-
cj elewacji zewntrznej kapli-
cy. intencj wadz powiatu jest
opRac. /ps/
poWiat RaciboRski - zabYtki
uzgodnienie z kocioem sposo-
bu wykorzystania wntrza. za-
powiedzia, i szanujc sakral-
ny charakter miejsca maj si
tu odbywa koncerty muzyki po-
wanej lub chralnej bd wie-
czory poezji.
Ks. bp Andrzej Czaja przyj
stanowisko wadz powiatu z za-
dowoleniem, uznajc, e rwnie
intencj kocioa jest nawizanie
do przeszoci kaplicy. Wstpnie
uzgodniono, e ksia z Racibo-
rza bd tu odprawia okazjo-
nalnie msze i naboestwa, za
ju w tym roku spod kaplicy ru-
szy raciborska diecezjalna piel-
grzymka na Jasn Gr. Ks. bp
Andrzej Czaja zasugerowa rw-
nie odtworzenie otarza, dekla-
rujc pomoc i wsparcie diece-
zjalnej komisji ds. zabytkw. W
jego opinii nie bdzie to kolido-
wao z zamiarami wadz powia-
tu raciborskiego co do organiza-
cji koncertw muzyki powanej
i chralnej, a jednoczenie pod-
kreli sakralny charakter obiek-
tu. Go zwiedzi rwnie za-
mek, wyraajc uznanie dla
efektu przeprowadzonych prac.
poWiat RaciboRski - saMoRzd
MiKA i OLeNDeR OBRONiLi
Wysze DieTy
NSA uchyli wyrok sdu ni-
szej instancji i rozstrzygnicie
wojewody dotyczce wysoko-
ci diet dla nieetatowych czon-
kw zarzdu powiatu. Oznacza
to, e radni Olender i Mika mo-
g pobiera niemal dwukrotnie
wysze diety.
Przypomnijmy, sprawa dotyczy
uchway rady powiatu z marca 2011,
w ktrej radni przyjli zasady wypa-
cania diet i ich stawki. Nadzr praw-
ny wojewody zakwestionowa jednak
jeden z punktw uchway, w ktrym
ustala si wysoko diet dla radnych
bdcych nieetatowymi czonkami
zarzdu powiatu. W obecnej kaden-
cji s nimi Piotr Olender oraz Norbert
Mika. zdaniem prawnikw wojewo-
dy powinni oni inkasowa miesicz-
n diet takiej wysokoci, jak pozo-
stali radni niepenicy adnej funkcji
(1080 z), podczas gdy zakwestiono-
wana uchwaa przyznawaa im dwu-
krotnie wysz (2039 z). Argumen-
tacja bya taka, e czonkowie zarzdu
powinni pracowa na etatach.
Rada powiatu nie zgodzia si z
powysz wykadni i w maju br. za-
skarya rozstrzygnicie wojewody do
sdu administracyjnego w Gliwicach.
Ten jednak przyzna racj wojewo-
dzie. - Jak to jest, e przez 21 lat mo-
na byo wypaca, a teraz nie mona?
- dziwi si starosta Adam Hajduk,
wic w padzierniku rada podja
uchwa o skierowanie skargi kasa-
cyjnej do Naczelnego sdu Admini-
stracyjnego w Warszawie. za, eby
obydwaj radni nie byli stratni, dora-
nie utworzono dla nich stanowiska
zastpcw szefw komisji.
3 lutego 2012 r. Naczelny sd
Administracyjny w Warszawie uchy-
li wyrok Wojewdzkiego sdu Ad-
ministracyjnego w Gliwicach z dnia
1 wrzenia 2011 r. i zaskarone roz-
strzygnicie nadzorcze Wojewo-
dy lskiego z dnia 6 maja 2011 r.
stwierdzajce niewano 1 ust. 2
pkt 2 uchway Nr Vi/63/2011 Ra-
dy Powiatu Raciborskiego z dnia 29
marca 2011 r. w sprawie wysokoci
i zasad naliczania oraz wypacania
diet radnym Powiatu Raciborskie-
go, tj. ustalenia wysokoci miesicz-
nej diety dla nieetatowych czonkw
zarzdu Powiatu Raciborskiego. W
ocenie sdu radny pracuje w zarz-
dzie Powiatu Raciborskiego jako rad-
ny i z uwagi na penion funkcj rada
moe uchwali jego diet w wyszej
wysokoci ni pozostaych radnych
- czytamy w uzasadnieniu uchway
o sposobie naliczania diet i ich wyso-
koci, ktra znalaza si w programie
lutowej sesji rady, a ktra przywraca
stan sprzed zmian spowodowanych
decyzjami wojewody i sdu admini-
stracyjnego w Gliwicach.
Orzeczenie Naczelnego sdu Ad-
ministracyjnego jest ostateczne i nie
podlega zaskareniu.
ps ps
F
O
T
.

P
R
O
M
O
C
J
A

A
G
e
N
C
J
i

z
i
e
M
i

R
A
C
i
B
O
R
s
K
i
e
J
F
O
T
.

P
A
W
e


s
T
R
z
e
L
C
z
y
K
4
Gazeta Informator <<
22 lutego 2012, nr 4 (108)
Biznes
13 lutego Rafako zawaro umow na produkcj i dostaw urz-
dze, czci i elementw kotowych, nadzr oraz serwis Bloku B1
w elektrowni Nikola Tesla w Obrenovac (serbia) o wartoci 14 mln
euro (ok. 58,73 mln z). To kolejne zlecenie dla Rafako z terenu by-
ej Jugosawii. Na pocztku lutego informowalimy, e konsorcjum
z udziaem raciborskiej spki wymieni elektrofltr oraz zmoderni-
zuje system transportu popiou i ulu w elektrowni Tuzla (Bonia i
Hercegowina) . Warto zamwienia to ponad 10 mln euro.
KOLeJNy BAKAsKi KONTRAKT RAFAKO
gospodaRka RacibRz
14 awarii wodocigu w Brzeziu
W jednej z dzielnic Raciborza odnotowano w ostatnim czasie seri
awarii sieci wodocigowej.
O czstych awariach wodo-
cigw w Brzeziu przed kilkoma
dniami poinformowa redakcj
Czytelnik. Wczoraj do pnych
godzin nocnych pracowano nad
usuniciem powanej awarii sie-
ci wodocigowej w Brzeziu przy
ul.Bitwy Olzaskiej. Kilka dni
wczeniej dwie awarie usuwano
przy ulicy Brzeskiej oraz na skrzy-
owaniu Brzeskiej i Pogrzebie-
skiej. Kilkanacie tygodni wcze-
niej usuwano nieszczelnoci rur
przy ulicy Gawliny w trzech miej-
scach jednoczenie. Co oznaczaj
tak czste awarie? - informuje i
pyta zarazem Czytelnik w licie do
Redakcji.
Jak udao nam si ustali, od
pocztku roku w dzielnicy Brzezie
doszo do 14 awarii sieci wodo-
cigowej. - ich przyczynami byy
bardzo niskie temperatury utrzy-
mujce si od kilkunastu dni i do-
chodzce do minus 20 st. C. To
niska temperatura powoduje p-
kanie przyczy i armatury w sieci
wodocigowej - wyjania przyczy-
ny awarii rzecznik prasowy za-
kadu Wodocigw i Kanalizacji
w Raciborzu, Maciej Basista.
Niektre awarie zmusiy zWiK
do wyczenia wody w caej dziel-
nicy. Kilka razy byo tak, e przez
kilka godzin bez wody pozosta-
wao okoo 2 tysicy osb. Oprcz
awarii sieci wodocigowej poja-
wia si take problem zamarzania
przyczy do budynkw. Obecnie
problem zamarznitego przyacza
zgosio ju kilkadziesiat osb. -
Takich mrozw, jak w tym roku
nie byo od 20 lat. Nie dziwi wic
takie awarie. ziemia jest zamarz-
nita. z powodu dugotrwaego
mrozu i rekordowo niskich tem-
peratur mamy do zynienia z stref
przemarzania dochodzc w nie-
ktrych rejonach nawet do 100-
110cm. zwykle w naszym regio-
nie przemarzanie nie dochodzio
do 80cm. z tego powodu obecnie
nie tylko jestemy zmuszeni usu-
wa awarie wodocigw ale take
interweniowa u mieszkancw. W
pierwszej kolejnoci zajmujemy
si awariami, mieszkacy musz
uzbroi si w cierpliwo. Drugi
problem to
W wielu domach nie ma wody,
a my musimy zaj si w pierwszej
kolejnoci oglnymi awariami.
Dopiero pniej bdziemy starali
si dotrze do osb prywatnych -
informuje kierownik robt w Ra-
ciborzu - Brzeziu, A. Kania. Jak
informuje Maciej Basista w 2012
roku zWiK przewiduje generalny
remont sieci wodocigowej znaj-
dujcej si przy ulicy Gawliny w
Raciborzu - Brzeziu.
p
15 Tys. z NA FiRM DLA
BezROBOTNeGO NA FiRM
RacibRz - pRaca
Bezrobotni mylcy o roz-
krceniu wasnego interesu,
mog w urzdzie pracy ubiega
si o dotacj.
Pienidze na wsparcie dla osb
bezrobotnych raciborskiemu pored-
niakowi ju zostay przyznane. rodki
zostan przeznaczone na stae, refun-
dacj miejsc pracy dla pracodawcw
oraz dotacje na uruchomienie wasnej
dziaalnoci gospodarczej.
Jeszcze w tym tygodniu ruszy
ma nabr wnioskw starajcych si
o dotacj na uruchomienie wasnej
dziaalnoci gospodarczej. Podobnie
jak w ubiegym roku, bdzie mona
liczy na wsparcie w wysokoci 15 tys.
z (w ubiegym roku przyznano 40 ta-
kich dotacji). Podobna kwota traf do
pracodawcy mylcego o stworzeniu
nowego stanowiska pracy (w ubie-
gym roku przyznano ich 6). z kolei na
stae - zarwno z Funduszu Pracy, jak
i europejskiego Funduszu spoeczne-
go, w ktrym PUP rwnie ubiega si
o rodki - zostanie wysanych w tym
roku 250 osb.
A bezrobocie ronie, na koniec
stycznia w raciborskim urzdzie pra-
cy byo ju zarejestrowanych ponad
3200 osb. Ci, ktrzy myl o pracy
na wasny rachunek, musz si spie-
szy. Wnioski pobra mona w PUP
przy ul. Klasztornej. - Trzeba napisa
dobry biznes plan i mie troch szcz-
cia, eby na dotacj si zaapa - kwi-
tuje stefaniak.
s
- Niestety tylko 250 osb bdzie mogo traf na sta. Wiem, e
liczba nie powala, ale zawsze to co - mwi dyrektor Stefaniak.
Ogrzewa dom wglem czy gazem? bardzo
aktualne pytanie.
Ceny wgla osigny ju tak
wysoki poziom, e wielu uyt-
kownikw kotw wglowych po-
wanie zastanawia si, czy koszt
ogrzewania domu gazem nie b-
dzie podobny do kosztu ogrze-
wania wglem. Gdyby tak byo
to chtnie zamieni rdo ciepa
na gazowe. Korzyci mog by
dla wszystkich naprawd due.
Uytkownik pozbywa si wszyst-
kich niedogodnoci zwizanych z
ogrzewaniem wglem, a miesz-
kacy okolicy nie cierpi z powo-
du wyzieww z jego komina.
Tylko, jak si o tym przeko-
na? Co moe wspomc decyzj o
zmianie ogrzewania? Wie si to
ze sporymi wydatkami na zakup
kota gazowego, a czsto z ko-
niecznoci kosztownej moder-
nizacji systemu CO w budynku.
sama intuicja, e tak naley zro-
bi, to za mao. Moe si okaza,
e pokryjemy koszty inwestycji,
a w konsekwencji biece koszty
ogrzewania gazem bd zdecy-
dowanie wysze ni si zakada-
o. Przywrcenie ogrzewania po-
przedniego jest ju bezsensowne
i niemoliwe.
Najlepiej skonsultowa temat
z kilkoma specjalistami: od insta-
lacji CO, aby wybra optymalny
wariant, nastpnie sporzdzi bi-
lans cieplny budynku, aby okre-
li jego zapotrzebowanie na cie-
po.
Od czego jednak zacz?
Aby mie pewno dobrego
dziaania to zdecydowanie od oce-
ny budynku. Jest to zapewne wy-
datek, jednake jest on znikomy
w porwnaniu z planowan inwe-
stycj i moliwoci popenienia
kosztownych bdw wynikaj-
cych z dziaania po omacku. Co
waniejsze, pomoe zoptymalizo-
wa koszty inwestycji.
Teraz, w czasie mrozw, jest
najlepszy na to czas. Budynek
jest niejako obnaony. Wszyst-
kie bdy budowlane i mostki ter-
miczne mona zidentyfkowa,
oceni jako okien i szyb. Usta-
li, w ktrych miejscach najwicej
ciepa ucieka z pomieszcze. Na-
ley rwnie zbada wilgotno
cian. Wilgo, nawet jeeli jesz-
cze nie jest widoczna, powoduje
znaczne zuycie ciepa. Po takiej
ocenie bdzie wiadomo, jakie pra-
ce budowlane naley wykona, by
nasza inwestycja przyniosa efekt
i zadowolenie. Jej wyniki dadz
odpowied na tytuowe pytanie,
czy warto podj decyzj o zmia-
nie nonika ciepa.
Tak ocen budynku zale-
ca si rwnie tym, ktrzy ju
ogrzewaj swoje budynki gazem,
gdy identyfkacja sabych miejsc
w budynku i czasami drobne
usprawnienia mog przynie
powane oszczdnoci.
t pierwsz diagnoz, pro-
fesjonalnym sprztem, za
niewielk cen, wykonuje
frma RomaR z Raciborza. tel.
602 150 886. Pytania prosimy
kierowa na:
info@termofale.pl
Wykonujemy rwnie usugi
osuszania i odgrzybiania no-
woczesn i bardzo skuteczn
metod mikrofalow.
RacibRz - gospodaRka
aRtYku sponsoRoWanY
ZWiK podczas usuwania awarii przy ulicy Brzeskiej i Pogrzebieskiej - zdjcia Czytelnika
S >> Gazeta Informator 22 lutego 2012, nr 4 (108)
R E K L A M A
p
gospodaRka RacibRz
Firmy sab international zima nie zaskoczya
Dostarczymy wgiel bez wzgldu na pogod - deklaruje Magdalena zagdaska, kierownik dziau handlowego frmy
sAB international.
- zima moe i zaskoczya
drogowcw i kierowcw, ale nie
nas! Po wielu tygodniach agod-
nej aury, przyszed okres siar-
czystych mrozw i opadw nie-
gu. - Nas to oczywicie cieszy, bo
interes ruszy pen par mwi
kierownik zagdaska.
Firma sAB international po-
wstaa w 2010 roku i od razu
spowodowaa zamieszanie na lo-
kalnym rynku. - A to dziki kon-
kurencyjnym cenom i wychodze-
niu naprzeciw potrzebom klienta
- podkrela Magdalena zagda-
ska. Wyranie nisze ceny wgla
frmy sAB international stay si
powan konkurencj dla innych
skadw opaowych dziaajcych
obecnie na raciborszczynie.
Poza polskim opaem firma
proponuje take taszy wgiel
rosyjski, ktry pod wzgldem
jakoci dorwnuje polskiemu,
wydobywanemu w takich ko-
palniach, jak: Piast czy ziemo-
wit. - Klienci bardzo go chwal
- zaznacza zagdaska. Rosyj-
ski wgiel firma sprowadza z
zagbia Kuzbas, czyli z Ku-
nieckiego zagbia Wglowe-
go, pooonego w obwodzie ke-
merowskim i nowosybirskim,
ktre synie z wydobycia wgla
ma kluczowe znaczenie. U nas
stawki zarwno samego surow-
ca, jak i dostawy s bardzo kon-
kurencyjne - podkrela Mag-
dalena zagdaska. W dodatku
nastpny punkt sprzeday w-
gla workowanego znajduje si
w Wodzisawiu l. Firma pro-
wadzi zarwno sprzeda hurto-
w (opa dystrybuowany jest na
terenie caego kraju), jak i de-
taliczn - w sAB international
zaopatruje si wiele instytucji i
placwek, m.in. owiatowych.
Co wane, firma oferuje rw-
nie fachow pomoc wszystkim
zainteresowanym stworzeniem
wasnego skadu.
SAB International
ul. Bosacka 61
www.tani-opal.eu
tel. 32 410 20 54
bardzo dobrego pod wzgldem
jakociowym. Badania skadu
chemicznego wykazuj, i spala-
nie tego surowca ma mniej ne-
gatywny wpyw na rodowisko.
Produkt ten cechuje si nisz
zawartoci siarki, co jest ko-
lejnym atutem, gdy wpywa to
na lepsze spalanie wgla.
Firma sAB international
jest zgoszona jako podmiot po-
redniczcy w sprzeday wgla.
- To oznacza, e klienci deta-
liczni nie musz paci akcyzy,
a przede wszystkim nie musz
si obawia, e zapac kar, a
to niestety zdarza si w przy-
padku zakupu wgla u pored-
nikw niezgoszonych jako pod-
miot poredniczcy - przyznaje
kierownik dziau handlowego.
Firma sAB international
prowadzi skad w Raciborzu
oraz od niedawna rwnie w
Roszkowie (gmina Krzyanowi-
ce). - Klienci, ktrzy ju raz za-
opatrz si w opa u nas, zazwy-
czaj wracaj. Dlaczego? Bo cena
aRtYku sponsoRoWanY
Biznes
6
Gazeta Informator <<
22 lutego 2012, nr 4 (108)
edukacja
R E K L A M A
R E K L A M A
sonia MakoWiecka
W chemii mona si zakocha!
Uczniowie chc udowodni, e to nie tylko szkolny przedmiot, ale co - z czym mamy kontakt na co dzie.
W zespole szk zawodo-
wych w Raciborzu zorganizo-
wano Dzie Chemii.Uczniowie
przygotowali specjalny program
artystyczny, prowadzili sprzeda
ciastek w ksztacie tablicy Men-
delejewa, zlicytowano ciastko ra-
dowe (bo Rad jest najwaniej-
szym z pierwiastkw! - miej
si szkolni chemicy), byy poka-
zy, dowiadczenia, ciekawostki. -
Chemia moe naprawd zafascy-
nowa! - twierdzi Martin Rydygel
z technikum analitycznego zsz.
Uczniom, modym zapale-
com i nauczycielom chodzio
przede wszystkim o to, by nieco
odczarowa funkcjonujce wy-
obraenie o tym szkolnym przed-
miocie. - Chemia nie kojarzy si
zbyt przyjemnie, bo to cakiem
trudny przedmiot. Ale chcemy
pokaza, e jest wszdzie, e sty-
kamy si z ni na kadym kroku,
a przez to jest bardzo ciekawa!
Uczniowie mogli dzi dowiedzie
wicej np. na temat konserwan-
tw wystpujcych w ywnoci,
tzw. popularnych e. Licz, e
stan si przez to bardziej wia-
domymi konsumentami, e zerk-
n na skad produktu zanim co
wo do koszyka - tumaczy Ha-
lina Marcol, nauczycielka chemii
w technikum zsz.
Dzisiejsze lekcje chemii w
zespole szk zawodowych to
o wiele wicej ni tylko teoria.
- Tutaj modzie naprawd mo-
e si spenia. Wykonujemy w
pracowni setki analiz, nie tylko
przemysowych, ale te tych nam
bliszych, czyli choby spoyw-
czych. To dziedzina niezwykle dy-
namiczna, cigle si rozwijajca,
chemicy zawsze bd poszukiwa-
ni! - przekonuje Halina Marcol.
Wanie to, e z chemi mamy
kontakt na kadym kroku - krci
najbardziej - przekonuje Martin
Rydygel, ucze technikum ana-
litycznego zsz. - To te wanie
sprawia, e rynek chemiczny
znale mona waciwie w ka-
dej brany, wic ze znalezieniem
dobrej pracy po szkole nie bdzie
adnego problemu. Naszym kole-
gom ju podczas praktyk oferuje
si posad! - zaznacza Martin.
Ten wyjtkowy Dzie Che-
mii zorganizowany zosta w
szkole po raz pierwszy, ale na
pewno nie ostatni, bo, jak m-
wi uczniowie, nauk trzeba
umie si bawi!
- Chemia jest wszdzie i wanie to krci mnie najbardziej - umie-
cha si Martin Rydygel, ucze technikum analitycznego Zespou
Szk Zawodowych w Raciborzu.
RacibRz edukacJa
Dom dla dzieci zaj pierwsze miejsce w konkur-
sie zbirki makulatury Chro las - zbieraj makulatu-
r, ktry zorganizowany zosta przez Przedsibiorstwo
Komunalne w Raciborzu. zwycizcy zebrali ponad
4 tony surowca. Drugie miejsce zajo Przedszkole
nr 24, a trzecie szkoa Podstawowa nr 3.
NAGRODzeNi zA zBiRK MAKULATURy
O Golgocie Wschodu i AK nie zapomnijcie...
RacibRz - edukacJa
W Gimnazjum nr 5 w Raciborzu odbya si akademia z okazji 72. rocznicy pierwszej
wywzki Polakw na syberi oraz 70. rocznicy powstania Armii Krajowej.
15 lutego w duej zabytko-
wej auli zgromadzili si nie tylko
uczniowie ze swoimi nauczycie-
lami, ale take zaproszeni czon-
kowie raciborskiego Koa stowa-
rzyszenia sybirakw i zwizku
onierzy Armii Krajowej, czon-
kowie Towarzystwa Przyjaci
Armii Krajowej z ii LO wraz z
opiekunami. Obecni byli take :
wiceprezydent Ludmia Nowacka,
wicestarosta Andrzej Chroboczek
i przewodniczcy Klubu inteligen-
cji Katolickiej Krystian Niewrzo.
Ludmia Nowacka w swoim wy-
stpieniu mwia midzy innymi
o szlachetnej idei upowszechnia-
nia i upamitniania szczeglnie
wrd modziey historii i wyda-
rze z okresw walk o niepodle-
go Polski.
Po odpiewaniu hymnu na-
rodowego oraz hymnu stowarzy-
szenia sybirakw, dyrektor gim-
nazjum Dariusz Malinowski w
ciekawej prelekcji przypomnia
tragiczn histori zesa i depor-
tacji ludnoci polskiej z kresw
wschodnich na sybir, a take ge-
nez powstania i losw Armii Kra-
jowej. W tym czasie na ekranie
ukazyway si archiwalne zdjcia
z tego okresu, rwnie do scen z
powstania warszawskiego. Dra-
matyczne wydarzenia i martyro-
logi narodu polskiego z tamtych
dni przedstawiy w montau po-
etyckim uczennice pod kierow-
nictwem nauczycielki Magdaleny
Pordzik. O mczestwie w sybe-
ryjskiej tajdze ze wzruszeniem re-
cytowaa poezj take Teresa Paw-
owska, ktra w wieku 7 lat wraz z
rodzin bya deportowana.
Przewodniczcy oddziau
wiatowego zwizku Armii Krajo-
wej w Raciborzu Marian szlapa-
ski nawiza do genezy tej zbrojnej
organizacji i dziaalnoci tysicy
onierzy, do ich patriotycznych
postaw w obronie niepodlego-
ci, take krtko po zakoczeniu
ii wojny wiatowej. Poniewa do
1989 roku o AK nie mona byo
mwi ofcjalnie, zaapelowa do
modziey i wychowawcw, aby
siga do rnych, szeroko ju
dostpnych rde informacyj-
nych. wiadkowie tych wydarze
odchodz do wiecznoci, ale na-
stpne pokolenia nie powinny za-
pomnie o Golgocie Wschodu i o
dziaalnoci A.K.
ps
F
O
T
.

s
O
N
i
A

M
A
K
O
W
i
e
C
K
A
? >> Gazeta Informator 22 lutego 2012, nr 4 (108)
ps
edukacja
Mistrzowie sportu nagrodzeni
poWiat RaciboRski sport
W Raciborskim Centrum Kul-
tury odbya si Gala sportu. Pod-
czas uroczystoci wyrnieni zostali
najlepsi sportowcy z Raciborza i po-
wiatu raciborskiego, ktrzy w ubie-
gym roku osigali sukcesy w kraju
i za granic. Wyrnieni statuetk
Raciborski Champion 2011:

Zapasy styl klasyczny:
Arkadiusz Gucik
Dawid ersetic
Mateusz Wolny
Mateusz Wanke
Kamil Boski
Dawid Tejchman
Zapasy styl wolny
i zapasy kobiet:
sara Jezierzaska
Justyna Ratyska
Nikola Chluba
Paula Kozow
sebastian Jezierzaski
Pawe Drzedzon
Ryszard Nowak
Nataniel Ostrowski
Mateusz Kampik
Patryk elechowski
Pywanie:
Agnieszka Ostrowska
Krzysztof Tokarski
Katarzyna Nawaryska
Wojciech Gabrysz
Katarzyna Rogacz
Lekka atletyka:
Justyna wity
Rafa smole
Triathlon:
Tomasz Marcinek
Siatkwka plaowa kobiet:
Karolina Daniszewska i Aleksandra
Baron
Modele szybowcw sterowa-
nych mechanicznie kat. F1E:
Marek ysakowski
Katarzyna szymaska
Szachy:
Veronika Gazikova
Viktor Gazik
Grappling:
Wojciech Pachciak
Karol salomon
Brazylijskie jiu jitsu:
Kamil Tarnawski
ukasz Turlejski
Kamil Kwok
Iaido i Jodo:
Adam Majchrzak
Reprezentanci Polski w grach
zespoowych:
Magdalena Kuziak
ukasz zejdler
Trofea szklane:
RTP Unia Racibrz
MKz Unia Racibrz
LKs Db Brzenica
Raciborska Liga Piki siatkowej
RacibRz - kultuRa
Najmodsi raciborzanie
obejrzeli Calineczk
R E K L A M A
Teatr Lalek Banialuka po
raz kolejny wystpi na de-
skach Raciborskiego Cen-
trum Kultury.
Calineczka Marty Guniow-
skiej w reyserii Witolda Mazur-
kiewicza to niezwykle atrakcyjne
wizualnie widowisko muzyczne,
opowiadajce przygody dziew-
czynki o niewielkich rozmiarach,
lecz wielkim sercu. Maleka bo-
haterka wyrusza w wiat, by od-
krywa jego pikno, ale take
kryjce si w nim zagroenia.
Wdrujc przez rozmaite krainy
napotyka na miejsca przytulne
i soneczne, ale take mroczne i
niesympatyczne. spotyka istoty
przyjazne, jak i takie, ktre chc
j wykorzysta. Losy Calineczki
ukadaj si w opowie o poszu-
kiwaniu przyjani i mioci, o po-
trzebie niesienia pomocy potrze-
bujcym, wzajemnym szacunku,
wraliwoci na cierpienie innych,
dobroci. Dzieci z zapartym tchem
ledziy losy Calineczki. Kolejny
spektakl Teatru Banialuka w Ra-
ciborzu okaza si sukcesem.
RacibRz - edukacJa
p
UCzNiOWie szyLi LALKi DLA WiATOWeJ
ORGANizACJi UNiCeF
Uczniowie szyli lalki dla
wiatowej organizacji UNI-
CEF
szkoa Podstawowa nr 18 w
Raciborzu wzia udzia w chary-
tatywnym projekcie Wszystkie
kolory wiata.
szkoa Podstawowa nr 18
w Raciborzu naley do Klubu
szk UNiCeF. W zwizku z tym
uczniowie szkoy bior udzia w
przernych projektach przygo-
towywanych przez t organizacj.
Ostatnio modzie i dzieci wzi-
li udzia w projekcie Wszystkie
kolory wiata. W ramach akcji
uczniowie uszyli charytatywne
laleczki UNiCeF. Lalki te s nie-
zwyke, poniewa symbolizuj
pomoc dla najbardziej potrzebu-
jcych dzieci na wiecie. zgodnie
z zaoeniami projektu kada la-
leczka otrzymaa paszport UNi-
CeF. Cena laleczki wynosia 10 z,
co pozwala sfnansowa zaszcze-
pienie jednego dziecka w sierra
Leone - pastwie, w ktrym wy-
stpuje najwiksza miertelno
niemowlt na wiecie. Lalki uszy-
te przez uczniw szkoy byy nie-
zwykle pikne, pochodziy z kra-
jw caego wiata - wida, e przy
ich tworzeniu pracoway nie tyl-
ko dzieci, ale cae rodziny, mamy,
babcie. Podczas zebra z rodzi-
cami odbyo si podsumowanie
akcji - chtni rodzice i dzieci za-
kupili laleczki na specjalnym kier-
maszu. Akcja cieszya si wielkim
zainteresowaniem zarwno wrd
uczniw, jak i ich rodzin.
sp18
F
O
T
.

P
A
T
R
y
C
J
A

K
R
U
P
i

s
K
A
S
Gazeta Informator <<
22 lutego 2012, nr 4 (108)
WodzisaW lski - Wck - 8 MaRca
RacibRz - stRzecHa - 25 lutego
zapowiedzi
W tym roku studenci Pastwowej Wyszej szkoy
zawodowej w Raciborzu bawi si bd na stadionie 16 i
17 maja. Podczas Juwenaliw wystpi dla nich zespoy
indios Bravos, Cree, Metrowy, sari ska Band, Rootsvelt,
Meliniarze i The Band Of endless Noise. z okazji Mi-
strzostw europy zorganizowany zostanie take turniej
ywych pikarzykw.
iNDiOs BRAVOs, CRee i MeTROWy NA JUWeNALiACH
RacibRz - Rck - 8 MaRca
RYdutoWY - Rck - 8 MaRca RacibRz - zaMek - 24 lutego
Rega ostatnich tchnie Tetraedru
25 lutego o godzinie
19.00 w Domu Kultury
strzecha przy ul. Lon-
dzina w Raciborzu bdzie
mona obejrze spektakl pt.
Rega ostatnich tchnie w
wykonaniu Teatru Tetraedr.
W spektaklu poruszany jest
temat mierci i cierpienia,
towarzyszcego procesowi
umierania. Oba tematy s
trudne do wypowiedzenia
z powodu braku akcepta-
cji ich istnienia. zmierzajc
si z nimi w narracji i ob-
razach, aktorzy demaskuj
lki i zachowania ludzi bli-
skich osobie umierajcej.
szukaj te przejaww ycia
w cierpieniu, podajc prze-
Krzysztof Krawczyk w Wodzisawiu
8 marca o godzinie
19.00 w Wodzisawskim
Centrum Kultury z okazji
Dnia Kobiet wystpi Krzysz-
tof Krawczyk. Piosenkarz
wylansowa wiele znanych
przebojw. Jego popular-
no wyznaczaj tysice ki-
lometrw przebytych tras
koncertowych w europie i
na wiecie oraz wielka licz-
ba nagrd i wyrnie. W
swojej karierze piewa i na-
grywa pyty z rnorodn
muzyk, od popu poprzez
rythm & bluesa, rock and
roll, country, tango, koldy,
piosenki i pieni religijne a
po dance, muzyk cygask
i biesiadn. Przez sympaty-
Monodram Kobieta pier-
wotna bdzie mona obejrze
w Raciborskim Centrum Kul-
tury 8 marca o godzinie 18.30.
W rol tytuow wcieli si Han-
na leszyska. Udowadnia, e
kobieta jest jak wino: czym
starsza, tym lepsza - bardziej
pontna, pocigajca, mocniej
stpajca po ziemi, umiejca
wychodzi z twarz z kadej
opresji. sztuka Kobieta pier-
wotna jest doskonaym od-
zwierciedleniem kobiety XXi
wieku: poszukujcej zabawy,
korzystajcej z ycia, otwartej,
podrywajcej, a nie podrywa-
nej, samowystarczalnej, ale w
gbi serca marzcej o powa-
nym zwizku z odpowiednim
mczyzn. Aktorka podczas
spektaklu otwarcie opowiada
o swoich miosnych przygo-
dach, firtuje z publicznoci,
emanuje seksapilem. Bilety na
spektakl w cenie 30 i 40 zotych
do nabycia w kasie RCK przy
ulicy Chopina 21 w Raciborzu.
Hanna leszyska w Raciborzu
Tomasz Kot ze spektaklem w
Rydutowach
8 marca o godzinie 19.00
w Rydutowskim Centrum
Kultury Feniks bdzie mo-
na obejrze spektakl Jak zo-
sta sex Guru w 247 atwych
krokach. W roli tytuowej
Tomasz Kot. Jak zosta sex
guru.... to rozpustnie miesz-
na interaktywna sztuka dla
dorosych, w ktrej Tomasz
Kot bdzie naszym przewod-
nikiem po seksualnym labi-
ryncie. Aktor w komediowy,
pikantny, ale zdystansowany
sposb przedstawi widzom
wiele praktycznych porad i
wskazwek jak urozmaici ich
ycie erotyczne. sex-Guru po-
moe take odpowiedzie na
pytania, ktrych wczeniej nie
mielimy zada, a ktre od
zawsze nurtoway ludzko:
Czego tak naprawd pragn
kobiety? Czy mczyni na-
prawd wiedz gdzie jest syn-
ny punkt G? Bilety na spek-
takl w cenie 55 zotych.
Prezentacja sztucznego serca
w Raciborzu
24 lutego w godzinach
od 13.00 do 14.45 na zam-
ku Piastowskim w Raci-
borzu odbywa si bdzie
forum medyczne. Trans-
plantacja, jestem na tak
z takiego zaoenia wy-
chodz organizatorzy
przedsiwzicia pod nazw
spotkanie ze sztucznym
sercem na zamku. Nie ma
nic cenniejszego jak prze-
konuj organizatorzy - ni
ludzkie ycie, dlatego war-
to promowa transplanta-
cj. Na podstawie spotka
z modzie okazao si, e
istnieje dua potrzeba pod-
noszenia wiadomoci ludzi
modych i nie tylko. Jeste-
my przekonani, e warto
oddawa organy potrzebne
chorym, dla ktrych prze-
szczep jest ostatni szans
na drugie ycie. Podczas fo-
rum odbdzie si take pre-
zentacja sztucznego serca.
kw podziwiany za piew,
improwizacj i wspania-
y kontakt z publicznoci.
Na koncertach fani mog
usysze znane piosenki ar-
tysty, z ktrych cz ma
nieco zmienione wykona-
nia. Bilety na koncert w ce-
nie 50 z do nabycia w kasie
WCK.
pis na ciasto dla zmarych,
instrukcj urzdzenia do
krzyku, reklamujc walory
kliniki rekreacji, bdce w
rzeczywistoci umieral-
ni, wprowadzajc posta
atrakcyjnej pielgniarki. A
wszystko to w klimatach
absurdu, czarnego humoru.
Czasem ostro, kontrastowo,
a jednak zza woalu, nie do-
powiadajc, pozostawiajc
widzowi przestrze do re-
feksji.
R E K L A M A
RacibRz Rck - 4 MaRca
edyta Geppert w Raciborzu
4 marca o godzinie
17.00 w Raciborskim Cen-
trum Kultury przy ulicy
Chopina 21 odbdzie si
koncert edyty Geppert.
Artystka tworzy swj wa-
sny, nieporwnywalny z
innymi wykonawcami, te-
atr piosenki. Nie lubi, gdy
si mwi o niej wokalist-
ka. Nie chce te okrela
tego, co robi sowami po-
ezja piewana. Po prostu
piewa piosenki. Jej pre-
cyzyjnie wyreyserowane
recitale s rzadk okazj
wysuchania prawdziwych
pereek piosenki literac-
kiej. Bardzo wiele utworw
z jej repertuaru wytrzyma-
o prb czasu i stao si
ju evergreenami. Recital
edyty Geppert to znako-
mita okazja do spotkania
z jej niezwykym kunsztem
interpretatorskim i z tak
rzadk ju dzi umiejt-
noci budowania kontra-
stowych nastrojw - pio-
senki liryczne s zderzone
z dramatycznymi, a dra-
matyczne - z zabawnymi,
tzw. kabaretowymi repre-
zentowanymi przez teksty
klasyka gatunku, Mariana
Hemara. Ten recital to nie-
F
O
T
.

M
A
T
e
R
i
A

y

O
R
G
A
N
i
z
A
T
O
R
A
zwyka okazja do przeycia
emocji, jakich dostarczaj
publicznoci tylko nielicz-
ni, obdarzeni prawdziw
charyzm artyci. Artystka
w Raciborskim Centrum
Kultury wystpi 4 marca o
godzinie 17.00. Bilety w ce-
nie 50 i 40 zotych do na-
bycia w kasie RCK lub za
pomoc strony interneto-
wej www.rck.com.pl.
9 >> Gazeta Informator 22 lutego 2012, nr 4 (108)
RacibRz
Kino
kino batYk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
KOT W BUTACH 3D
22-23.02 / GODz. 16.30, 18.15
RA
22-23.02 / GODz. 20.00
KOT W BUTACH 3D
24.02 - 1.03 / GODz. 15.45
W CIEMNOCI
24.02-1.03 / GODz. 17.30
I E CI NIE OPUSZCZ
24.02 - 27.02 / GODz. 20.00
JUTRO BDZIE LEPIEJ
28.02 / GODz. 20.00
I E CI NIE OPUSZCZ
1.03 / GODz. 20.00
kultuRa RozRYWka
Repertuar imprez
23 lutego - piWiaRnia WaRecka - RacibRz
W czwartek, 23 lutego w Piwiarni Wareckiej przy ul. Wojska Polskiego 11 w Racibo-
rzu odbdzie si karaoke. Pocztek zabawy o godzinie 20.00.
24 lutego - zaMek - RacibRz
starostwo Powiatowe oraz stowarzyszenie na Rzecz integracji Podaj Rk zapraszaj
24 lutego o godzinie 13.00 na forum medyczne, podczas ktrego odbdzie si
prezentacja sztucznego serca, a take interesujce prelekcje.
24 lutego - koniec Wiata - RacibRz
24 lutego na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si
6. impreza urodzinowa. Motywem przewodnim imprezy bdzie witowanie
sukcesu planu 6-letniego. - Bdziemy bawi si w PRL-owskim stylu - zapowiadaj
organizatorzy. Pocztek o godz. 21.00.
24 lutego - Rck - RacibRz
24 lutego o godzinie 19.00 w Raciborskim Centrum Kultury wystpi Grupa
MoCarta. Tym razem kabareciarze zaprezentuj si przed raciborsk publicznoci
w programie FraknRoll. Bilety w cenie 40 z.
25 lutego - csk - pietRoWice Wielkie
25 lutego w godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie Centrum spoeczno-Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich odbdzie si targ koski. - zapraszamy hodowcw koni,
jedcw i pasjonatw - informuj organizatorzy. Targ miaby si odbywa w kad
kolejn, ostatni sobot danego miesica.
25 lutego - Rck - RYdutoWY
25 lutego w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks bdzie mona obejrze spek-
takl pica Krlewna i 7 krasnoludkw w wersji dla dorosych. spektakl
wystawiony zostanie dwa razy - o godz. 13.00 i 15.00. Bezpatne wejciwki mona
odbiera w Kancelarii Parafi pw. w. Jerzego w Rydutowach.
25 lutego - koniec Wiata - RacibRz
25 lutego o godzinie 19.00 na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu
odbdzie si wieczr kabaretowy. Wystpi kabaret No Nejm. Wstp 15 z.
25 lutego - stRzecHa - RacibRz
25 lutego o godzinie 19.00 w Domu Kultury strzecha przy ul. Londzina w Raciborzu
bdzie mona obejrze spektakl pt. Rega ostatnich tchnie w wykonaniu
Teatru Tetraedr. Wstp wolny.
8 MaRca - Rck - RYdutoWY
8 marca o godzinie 19.00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks bdzie mona
obejrze spektakl Jak zosta Sex Guru w 247 atwych krokach. W roli ty-
tuowej Tomasz Kot. Bilety w cenie 55 zotych.
8 MaRca - Wck - WodzisaW lski
8 marca o godzinie 19.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury z okazji Dnia Kobiet
wystpi Krzysztof Krawczyk. Bilety w cenie 50 z do nabycia w kasie WCK.
8 MaRca - piWiaRnia WaRecka - RacibRz
W czwartek, 8 marca w Piwiarni Wareckiej przy ul. Wojska Polskiego 11 w Raciborzu
odbdzie si karaoke. Pocztek zabawy o godzinie 20.00.
kino pegaz
ul. Wlhelma Kubsza 17
www.wck.wodzislaw.pl
ALE CYRK
24-26.02 / GODz. 17.00
DZIENNIK ZAKRAPIANY
RUMEM
24-26.02 / GODz. 19.00
MUPPETY
2.03 / GODz. 17.00
CZAS WOJNY
4.03 / GODz. 19.00
JANE EYRE
6.03 / GODz. 20.15
CO
9-11.03 / GODz. 17.00
DRIVE
WodzisaW
zapowiedzi
RYdutoWY
CHOPIEC NA ROWERZE
22.02 / GODz. 20.00
CO
24-26.02 / GODz. 20.00
25 lutego - sHoW tiMe - RacibRz
W sobot, 25 lutego w klubie showTime przy ulicy Klasztonej 10 w Raciborzu
odbdzie si impreza Rap Night in ShowTime vol. 2. Pocztek o godzinie 20.00.
Wystpi midzy innymi ematei, Duch, Miejski Kruk, solar i Aster. Wstp wolny.
26 lutego - stRzecHa - RacibRz
26 lutego o godzinie 18.00 w Domu Kultury strzecha przy ul. Londzina 38
w Raciborzu bdzie mona obejrze spektakl pt. Szczur bez maci w
wykonaniu Teatru Tetraedr. Wstp 5 z.
1 MaRca - piWiaRnia WaRecka - RacibRz
W czwartek, 1 marca w Piwiarni Wareckiej przy ul. Wojska Polskiego 11 w Raciborzu
odbdzie si karaoke. Pocztek zabawy o godzinie 20.00.
9 MaRca - Mok - pszW
9 marca o godzinie 18.00 w Miejskim Orodku Kultury w Pszowie odbdzie si
koncert Aleksandra Macedari pt. Pieni serca, pieni buntu ... Rosyjskie
Ballady i Romanse. Bilety w cenie 10/15 z.
10 MaRca - aRena RaFako - RacibRz
10 - 11 marca w Arenie Rafako odbdzie si II Turniej Siatkarski Zakadw Pracy i
Sub Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Racibrz.
16 MaRca - Wck - WodzisaW lski
16 marca o godzinie 20.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si koncert
Marcina Wyrostka z zespoem Coloriage. Bilety w cenie 50 z.
16 MaRca - biblioteka - RacibRz
16 marca o godzinie 18.00 w Bibliotece przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu odbdzie si
spotkanie z Hann Szymandersk - dowiadczon specjalistk od kuchni polskiej,
dziennikark i autork ponad 30 ksiek kulinarnych. spotkanie bdzie przebiega pod
hasem Polska Wielkanoc.
23 MaRca - sp 15 - RacibRz
Od 23 do 25 marca w sali gimnastycznej szkoy Podstawowej nr 15 odbdzie si
midzynarodowe seminarium Aikido & Jujutsu. seminarium poprowadz
sensei edward Germanov 5 dan Aikido Aikikai (Bugaria) oraz soke Antonio
Garcia 8 dan Jujutsu Hakkodenshin ryu (Belgia). informacje i zapisy pod
numerem telefonu 602 487 925.
R E K L A M A
2 MaRca - Rck - RacibRz
2 marca o godzinie 17.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si wernisa
wystawy zdj uczestnikw warsztatw fotografcznych pn. Racibrz w zimowej
szacie - sztuka fotografowania.
R E K L A M A
24 lutego - tMzR - RacibRz
24 lutego o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzysta Mionikw ziemi Raciborskiej
przy ulicy Dugiej 9 odbdzie si spotkanie z poetk, Wand Gizick.
4 MaRca - paRking Wpk - WodzisaW lski
Na 4 marca planowany jest trening driftu na parkingu starego WPK w Wodzisawiu
lskim. impreza potrwa od 9.00 do 15.00. Bdzie mona sprbowa jazdy bokiem, sie-
dzc na fotelu pasaera. Bilety na Dritf taxi do nabycia u DJa w dniu pokazu. Organiza-
torzy chc, by impreza odbywaa si cyklicznie - w kad pierwsz niedziel miesica.
18 MaRca - dYbcWka - RacibRz
W pitek, 18 marca o godzinie 19.00 w klubie Dybcwka w Raciborzu wystpi zesp
Closterkeller. Bilety w przedsprzeday w cenie 25 z, a w dniu koncertu 30 z.
21 MaRca - biblioteka - RacibRz
21 marca o godzinie 16.30 w Bibliotece przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu odbdzie si
spotkanie czonkw Dyskusyjnego Klubu Ksiki. Dyskusja na temat literatury
tematycznie zwizanej z wiosn, zwyczaje i obyczaje wiosenne. spotkanie otwarte.
8 MaRca - Rck - RacibRz
8 marca o godzinie 18.30 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 bdzie
mona obejrze monodram Kobieta pierwotna w wykonaniu Hanny leszy-
skiej. Bilety w cenie 30 i 40 zotych do nabycia w kasie RCK.
4 MaRca - Rck - RacibRz
4 marca o godzinie 17.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21 odbdzie
si koncert Edyty Geppert. Bilety w cenie 40 i 50 zotych do nabycia w kasie RCK.
22 MaRca - pWsz - RacibRz
22 marca w godzinach od 10.00 do 11.30 w sali 202 w budynku PWsz przy ulicy sowackiego w
Raciborzu odbywa si bd warsztaty czeskie Wszystko, co chcielibycie wiedzie
o Czechach i czeskim, ale boicie si zapyta.
23 MaRca - biblioteka - RacibRz
23 marca o godzinie 16.00 w Bibliotece przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu odbdzie
si wernisa Baniowy wiat Andersena oraz podsumowanie oglnopolskiego
konkursu plastycznego.
RYbnik
Multikino
BIG LOVE
22-25.02 / GODz. 15.00, 17.30,
20.00
DZIEWCZYNA Z
TATUAEM
22-24.02 / GODz. 9.30
I E CI NIE OPUSZCZ
22-25.02 / GODz. 15.15, 17.50,
19.00, 21.30
IDY MARCOWE
22-24.02 / GODz. 22.00
WIECZR Z SOFI
COPPOL
2.03 / GODz. 22.00
KUPILIMY ZOO
6.03 / GODz. 12.00
cineMacitY
JACK I JILL
22-24.02 / GODz. 12.30, 18.00,
20.00
MJ TYDZIE Z MARILYN
22-24.02 / GODz. 13.10
RA
22-24.02 / GODz. 15.00, 18.15
UNDERWORLD:
PRZEBUDZENIE 3D
22-24.02 / GODz. 22.00
26 lutego - Wck - WodzisaW
26 lutego o godzinie 16.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si kolejne spotkanie
z cyklu Rodzinnych Spotka z Teatrem. Tym razem przedstawiony zostanie spektakl
Wilk i Kolta w wykonaniu teatru z Cieszyna. Ceny biletw - 7 z (dzieci) i 10 z (doroli).
kino Rck Feniks
ul. Strzelcw Bytomskich 9a
10
Gazeta Informator <<
22 lutego 2012, nr 4 (108)
R E K L A M A
Publicystyka
stYl Ycia RacibRz
zima - wicej czasu na
pielgnacj rolin pokojowych
Krtkie dni, mao soca, zimne powietrze zza okna, gorce i suche
z kaloryferw nie wpywaj na roliny zbyt dobrze.
zima jest czasem przestoju w
pracach ogrodowych. Dziki te-
mu mamy wicej czasu na zadba-
nie o nasze roliny doniczkowe.
Oto kilka rad, ktre po-
mog naszym rolinom prze-
trwa do wiosny:
Roliny pokojowe, podobnie
jak te rosnce w naszych ogro-
dach wymagaj okresu spoczyn-
ku. Jesieni naley zacz stop-
niowo ogranicza podlewanie.
Nie podlewajmy, jeli ziemia w
doniczce nie jest sucha.
Powietrze w pokoju z cen-
tralnym ogrzewaniem jest suche
niczym na pustymi, a roliny nie
tyle potrzebuj zim ciepa, co
wilgotnego powietrza. istnieje
kilka metod, aby stworzy wilgot-
ny mikroklimat naszym rolin-
kom. Pierwsza z nich to zraszanie
lici - do spryskiwania najlepiej
jest uywa letniej wody. W celu
podwyszenia wilgotnoci mona
zastosowa take metod tzw. po-
dwjnej doniczki. W wodoszczel-
ny pojemnik wkadamy doniczk
z naszym kwiatem. Przestrze
wypeniamy wilgotnym torfem i
pilnujemy, aby to podoe nie wy-
sychao. Podwjna doniczka nie
tylko podnosi wilgotno powie-
trza, ale take zapewnia systema-
tyczny dostp wody do korzeni i
ochrania podoe przed nagymi
zmianami temperatury. Grupo-
wanie rolin jest take dobr me-
tod. Roliny w grupie nie tylko
dobrze wygldaj, ale take po-
wietrze znajdujce si pomidzy
nimi ma wiksz wilgotno ni
wok odizolowanej roliny.
Optymalna temperatura do
wzrostu rolin pokojowych wyno-
si 12-24C. Wikszo gatunkw
rolin bujnie ronie w pomiesz-
czeniach, ktre dla nas mogyby
zda si za chodne. W okresie
zimowym naley obniy nie-
co temperatur. Naley jednak
uwaa na przecigi oraz waha-
nia temperatury i zdejmowa ro-
liny z parapetw, gdy otwieramy
okno.
Jeli mamy szczelne okna
przestawmy nasze roliny jak
najbliej rda wiata. zim ro-
liny mog cierpie na brak do-
statecznego owietlenia. szcze-
gln uwag naley zwrci na
czysto naszych okien, umyta
szyba przepuszcza nawet o 10%
wicej wiata. Pamitajmy, e
roliny o ozdobnych liciach z
jasnymi plamkami lub paskami
potrzebuj wicej wiata ni ro-
liny o jednolitym zielonym za-
barwieniu.
Por regularnego nawoe-
nia rolin jest okres ich wzro-
stu i kwitnienia, czyli z reguy
od wiosny do jesieni. W okresie
spoczynku ograniczamy nawoe-
nie lub cakowicie zaprzestajemy.
Wyjtkiem s roliny kwitnce zi-
m, takie jak azalie, cyklameny,
hipeastrum czy grudnik.
MaRta MYska
RacibRz - publicYstYka
Prof. Jan Miodek o cudach
- zdarzaj si cuda czy moe cudy? - pyta Czytelniczka portalu
raciborz.com.pl. zobacz, co mwi prof. Jan Miodek.
Anna Burek: Panie Profe-
sorze, ktra forma mianownika
liczby mnogiej wyrazu cud jest
poprawna: cuda czy cudy?
Prof. Jan Miodek: zdzia-
a cuda, tak w ogle to si dzi
powiedzie powinno cudy, ale
w zwizku frazeologicznym po-
wiemy cuda, cuda, cuda oga-
szaj(...) piewamy w koldzie
Dzisiaj w Betlejem, a ja bym
jednak zawsze by za t form
cuda. zdziaa cuda, czyli doko-
na czego niezwykego. Tak po-
wiemy z podziwem o chirurgu,
ab
czy w ogle o kim, kto genial-
nie jaki problem rozwiza.
specjalnie dla raciborzan,
prof. Jan Miodek odpowiada
na nurtujce ich pytania. Co
tydzie jzykoznawca na a-
mach portalu wyjania jedno
z zagadnie nadesanych przez
Czytelnikw. Pytania do profe-
sora mona przesya na adres
anna@raciborz.com.pl, w ty-
tule wiadomoci wpisujc: Jan
Miodek.
16 lutego 2012 kapitua konkursu wyo-
nia spord nadesanych ankiet nominowa-
nych do tytuu. Laureata tegorocznej 7. edy-
cji Pantofelka poznamy podczas uroczystego
koncertu, ktry odbdzie sie na zamku Pia-
stowskim dnia 16 marca 2012.
Fina konkursu Pantofelek 2011 na zamku
11
Gazeta Informator
< <
22 lutego 2012, nr 4 (108)
R E K L A M A
sport
Wojak Boxing Night
Gal Wojak Boxing Night w Raciborzu obserwowa znany
polski bokser Krzysztof Diablo Wodarczyk. Wczeniej
organizatorzy informowali o tym, e nie bdzie go
w Raciborzu.
Polak pokona Duczyka na punkty i obroni pasy.
W ostatniej walce zmierzyli si Andrzej Wawrzyk i Claus Bertino.
Byy czempion Starego Kontynentu w wadze
predniej oraz byy pretendent do tytuu
mistrza wiata, Rafa Jackiewicz bez proble-
mw upora si z Faridem El Houari.
W rozegranym pojedynku Pola-
kw notowany m.in. na trzecim
miejscu w rankingu federacji WBC,
Damian Jonak po dobrej i emo-
cjonujcej walce pokona przez
nokaut w smej rundzie Sebastia-
na Skrzypczyskiego.
Wracajcy na ring po ponad rocznej przerwie
w startach Krzysztof Bienias pokona na
punkty podczas gali Arvydasa Trizno,
dopisujc tym samym do swojego rekordu
czterdziest drug zawodow wygran.
W pierwszej walce wieczoru ukasz Maciec pokona pocho-
dzcego z Chorwacji, Almina Kovacevica przez techniczny
nokaut w rundzie pitej.
F
O
T
.

J
A
N
U
s
z

N
O
W
A
K
ab
Fina konkursu Pantofelek 2011 na zamku
12
Gazeta Informator <<
22 lutego 2012, nr 4 (108)
poWiat RaciboRski - sYlWetki
Jzef Pater wyrniony
za zasugi dla gminy
Jzef Pater urodzi si 1
kwietnia 1940r w ubowicach.
Mieszkaniec ubowic zosta nominowany do odznaczenia
zasuony dla gminy Rudnik.
Przed laty by inicjatorem i
czonkiem komitetu organiza-
cyjnego Towarzystwa Mioni-
kw Poezji eichendorffa. za-
wsze zwizany z Towarzystwem
eichendorffa, aktywnie uczest-
niczy w yciu spoeczno kul-
turalnym ubowic. Wiele lat by
te radnym gminy Rudnik. W
2010 roku Jzef Pater otrzyma
prestiowe wyrnienie Grno-
lskiego Centrum spotka im.
eichendorffa, ktre wrczy mu
praprawnuk poety, Georg von
eichendorff hrabia stachwitz.
Kilka dni temu wjt gmi-
ny Rudnik, Alojzy Pieruszka na
rce przewodniczcego Rady
Gminy zoy wniosek o nada-
nie wyrnienia zasuony dla
gminy Rudnik dla Jzefa Pate-
ra. Wrczenie wyrnienia pla-
nowane jest na dzie 10 marca
w ubowickim Centrum spotka
im. eichendorffa.
p
F
O
T
.

A
R
C
H
i
W
U
M

G
M
i
N
y

R
U
D
N
i
K
sylwetki
Rudnik
sYlWetki
Najwaniejsze, eby wyj do ludzi
Koo gospody w gminie Rudnik dba o kultywowanie lskich tradycji.
soectwo szonowice we
wsppracy z Modzurowem i
Ponicicami zoyo wniosek na
organizacj imprez wiejskich i
wyposaenie koa gospody wiej-
skich w stroje ludowe. Wsie wal-
cz o ponad 20 tys. z z europej-
skiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.
Koo liczy dzi ponad 50 pa
z trzech zaprzyjanionych so-
ectw w gminie Rudnik. - stroje
ludowe wiele by dla nas znaczyy.
Panie marz, by mc si w nich
pokaza podczas ofcjalnych im-
prez, eby byo barwnie i kolo-
rowo - umiecha si Karina Las-
sak, sotys szonowic. Jak mwi,
w wikszoci gospodynie stro-
je uszyj we wasnym zakresie.
- Na kupienie gotowych strojw
nie byoby nas sta, sama spd-
nica kosztuje 600 z! - dodaje
sotys Lassak.
Czonkinie koa dbaj o or-
ganizacj rnego rodzaju wit
- dnia seniora, dnia kobiet, wigi-
lijki. - Ale to nie tylko to! Ostat-
W kole dziaaj zarwno dojrzae, jak i mode panie. - I to jest najwspanialsze! Tu nie ma adnych granic
- zapewniaj gospodynie.
nio przeszymy kurs forystyki,
szydekowania, dekoracji ciast, a
nawet odpowiedniego odywia-
nia, cho o to wcale nieatwo w
kole gospody! - mieje si Tere-
sa Neblik z szonowic. - Najbar-
dziej chodzi nam o to, eby si
spotka, eby ze sob poby. za-
ley nam, eby kobiety odcign
od telewizora i ulubionych seriali
- dodaje czonkini koa.
- Pocztkowo nie wiedziaam
czym mogabym si w kole zaj.
No bo co, piewa nie umiem,
taczy te nie, ale okazao si,
e i wiele innych rzeczy mona
tu robi. Ale przede wszystkim,
tak sobie myl, chodzi o kon-
sonia MakoWiecka
R E K L A M A
takt z ludmi. Mieszkam sama,
wic to dla mnie tym bardziej
wane - przyznaje Maria Abram-
czyk, emerytowana nauczyciel-
ka z szonowic. - To niezwyke,
e w kole dziaaj rwnie mo-
de dziewczyny. Mogyby lata
gdzie po wiecie, a one zosta-
y tutaj i robi dla rodowiska
wspaniae rzeczy - wzrusza si
pani Maria.
Jadwiga Kucharska trafa do
koa, jak mwi, przypadkowo, za
namow koleanek. - i nie au-
j! Nie trzeba siedzie w domu,
mona wyj do ludzi, co razem
zrobi, a to co upieczemy, a to
popiewamy. O, i od ma mog
odpocz! - mieje si gospody-
ni. Czym dla mnie jest koo? W
tej chwili caym wiatem - m-
wi Teresa siwo z Modzurowa,
szefowa koa. - Dzieci mam ju
dorose, wic mam w kocu czas
dla siebie i innych - dodaje pani
Teresa.
Gmina Rudnik dokada si do
dziaalnoci koa. Dziki wsparciu
urzdu gospodynie mogy ostat-
nio kupi specjaln, elektrycz-
n patelni wart kilka tysicy
zotych oraz komplety stolikw i
krzese do wietlicy. - Najgorsze
co mona zrobi, to zamkn si
w czterech cianach. Na szczcie
koleanki z koa na to nie pozwo-
l! - ciesz si panie.
poWiat RaciboRski - sYlWetki
KRysTyNA LAMCzyK DOCeNiONA PRzez sTAROsT
Laureatk nagrody Mieszko
AD 2011 w kategorii animacja
kulturalna otrzymaa Krysty-
na Lamczyk.
Krystyna Lamczyk to wielolet-
nia przewodniczca Koa Gospody
Wiejskich w Tworkowie, animator-
ka wielu dziaa zwizanych z folk-
lorem ziemi raciborskiej. znawczyni
i propagatorka tradycji, obyczajw
i kuchni lskiej. Pomysodawczyni
takich dziaa jak szkubanie pierza,
czy kiszenie kapusty. Krystyna Lam-
czyk dziaa na polu pomocy spoecz-
nej, na rzecz lokalnej spoecznoci,
udziela si w pracach Caritasu, pa-
rafi i soectwa Tworkw, wsppra-
cuje z instytucjami kulturalnymi na
terenie gminy i powiatu. Wsptwo-
rzy i uczestniczy w szeregu imprez o
charakterze lokalnym: doynkach,
festynach, konkursach i kiermaszach
kulinarnych. Promuje gmin Krzy-
anowice i ziemi raciborsk take
poza ich granicami m.in. w powie-
cie Maerkischer. Laureatce nagrod
wrczyli Grayna Tabor i Pawe La-
sak. - Nie wiem co powiedzie. Je-
stem bardzo zaskoczona. Na pewno
ta nagroda zmobilizuje mnie do dal-
szej pracy - mwia podczas uroczy-
stoci Krystyna Lamczyk.
Sprostowanie dot. artykuu Nagrody w dziedzinie Mieszko przyznane:
W opublikowanym w Gazecie Informator nr 3 (107) artykule pt. Nagrody w dziedzinie Mieszko przyzna-
ne wystpi bd. Pod zdjciem laureatki nagrody Mieszko w dziedzinie animacja kulturalna Krystyny
Lamczyk pojawi si biogram Gabrieli Habrom Rokosz. Za pomyk przepraszamy.
p
elbieta Biskup, dyrektor Modzieowego Domu
Kultury w Raciborzu, otrzymaa pamitkow statuetk
- Utrwalajcy pami ofar Wujka 1981. elbiecie Bi-
skup, ktra od 18 lat prowadzi zespMira, podzi-
kowano w ten sposb za dugoletni wspprac przy
przygotowywaniu rocznicowych uroczystoci wydarze
w Kopalni Wujek w roku 1981.
elbieta Biskup doceniona za utrwalanie pamici ofar Wujka
13
Gazeta Informator
< <
22 lutego 2012, nr 4 (108)
zdrowie
pRoFilaktYka RacibRz
starostwo Powiatowe oraz stowarzyszenie na Rzecz
integracji Podaj Rk zapraszaj 24 lutego o godzinie
13.00 na forum medyczne, podczas ktrego odbdzie
si prezentacja sztucznego serca, a take interesujce
prelekcje. z wykadem wystpi midzy innymi dr zbi-
gniew Nawrat, dyrektor Naukowego instytutu Protez
serca w zabrzu.
Prezentacja sztucznego serca na zamku
p
R E K L A M A
p
Raciborska modzie ma haka na raka
Uczennice i Liceum Oglnoksztaccego w Raciborzu bior udzia w
V edycji konkursu Mam Haka Na Raka.
Uczennice i Liceum Oglno-
ksztaccego w Raciborzu z kla-
sy i biologiczno-chemicznej bior
udzia w V edycji konkursu Mam
Haka Na Raka, ktrego celem jest
walka oraz przypominanie o pro-
flaktyce raka jelita grubego. Raci-
borscy Hakowicze (bo tak nazwali
swoj grup) bardzo ciko, ale i z
ogromnym zapaem pracuj nad
rozpowszechnianiem wszelkich
informacji dotyczcych tej ju,
niestety, zbyt popularnej choroby.
Przeprowadzili ankiety z przechod-
niami, z ktrych pynie wniosek,
e jedynie okoo 30% pytanych ma
wzgldne pojcie o zagroeniach
czy te objawach tej choroby.
- W planach mamy rwnie
zorganizowanie festynu powico-
nego tej tematyce oraz happening
i marsz uliczny. Jednak z racji, i
niestety nie mamy adnych rod-
kw, aby dotrze do wikszej ilo-
ci ludzi bylimy zmuszeni prosi
ronego rodzaju sklepy o pomoc.
Odpowied nie zawsze bya pozy-
tywna. Dlatego te wszystkie cht-
ne osoby, frmy bd te instytucj,
ktre w jakikolwiek sposb mo-
gyby, a co najwaniejsze chciay-
by pomc modziey, ktra chce
zmienia wiat na lepsze, prosimy
o kontakt - informuj uczennice
i LO. Modzie czeka na kontakt
pod adresem mailowym mhnr-
lo1@wp.pl.
paulina kRupiska
14
Gazeta Informator <<
22 lutego 2012, nr 4 (108)
Region MotoRYzacJa
Motoryzacja
AUTOMENTEL CENTRUM Sp. z.o.o
44-300 Wodzisaw l., Witosa 8
www.automentel.com.pl
EKSPOZYCJA SAMOCHODW
UYWANYCH
RYBNIK, Ul. Zapolskiej 46
(przy DK 78)
tel. 32 42 26 021
Zapraszamy:
pn. - pt. 9:00 - 17:00,
sob. 9:00 - 13:00
niedz. 9:00-13:00
NISSANALMERA1.5
NISSANNOTE1.5
RENAULTCLIO1.5
RENAULTLAGUNA2.0
CITROENBERLINGO1.4
FORDFOCUS1.6
FORDFIESTA1.4
FORDFOCUS1.6
FIATPANDA1.3
SKODAFABIAII1.4
SKODAOCTAVIA1.9
OPELCORSA1.2
OPELCOMBO1.3
OPELASTRAIII1.7
PEUGEOT206
2005
2006
2006
2006
1999
2008
2008
2006
2008
2008
2006
2007
2008
2006
2005
20.900 z
25.900 z
13.900 z
24.900 z
8.500 z
27.500 z
19.900 z
23.500 z
16.900 z
25.900 z
34.900 z
20.900 z
23.900 z
24.900 z
10.900 z
FORDFIESTA1.4 2008 19.900 z
CITROENBERLINGO1.4 1999 8.500 z
NISSANALMERA1.5 2005 20.900 z
FIATPANDA1.3 2008 16.900 z
SKODAOCTAVIA1.9 2006 34.900 z
OPELCOMBO1.3 2008 23.900 z
PEUGEOT206 2005 10.900 z
RENAULTCLIO1.5 2006 13.900 z
R E K L A M A
Na 4 marca planowany jest trening driftu na
parkingu starego WPK w Wodzisawiu lskim.
impreza potrwa od 9.00 do 15.00. Bdzie mona
sprbowa jazdy bokiem, siedzc na fotelu pa-
saera. Bilety na Dritf taxi do nabycia u DJa
w dniu pokazu. Organizatorzy chc, by impreza
odbywaa si cyklicznie - w kad pierwsz nie-
dziel miesica.
POKAz DRiFTU W WODzisAWiU
R E K L A M A
Dzi nie wszystkie warsztaty
posiadaj w swojej ofercie usugi
zwizane z zabezpieczeniem anty-
korozyjnym. szkoda, bo zabezpie-
czenia fabryczne nie s wystarcza-
jce i samochody nadal rdzewiej.
- Wbrew pozorom problem nie
dotyczy wycznie taszych mode-
li. Korozja moe dotkn po kilku
latach kady samochd. zabezpie-
czenie antykorozyjne nie naley do
najtaszych usug, ale warto o nim
pomyle, bo moe pomc utrzy-
ma auto w dobrym stanie na lata -
mwi Tomasz Opolony z Auto Cen-
trum Opolony z Raciborza.
Najwaniejsze jest przygo-
towanie
samochd przed wykonaniem
zabezpieczenia, musi zosta bardzo
dokadnie umyty. Demontowane
s wtedy osony, nadkola oraz inne
elementy pod ktrymi mg zgro-
madzi si brud. - Najwaniejsze,
eby preparat zabezpieczajcy traf
na czyst blach. Pozostaoci soli
zamknite pod warstw preparatu
mog wyrzdzi wiele szkd - m-
wi Tomasz Opolony. Nastpnie po
gruntownym umyciu, auto musi zo-
sta dokadnie wysuszone.
Zabezpieczenie profli za-
mknitych i podwozia
Odbywa si to technik pneu-
matyczn - preparat zabezpieczaj-
cy jest wtryskiwany do wszystkich
profli zamknitych (podunic, pro-
gw, wzmocnie, cze blach itd.).
Gsta masa nanoszona jest take na
pyt podwozia - odbywa si to pod
cinieniem, tak by moga wypeni
wszystkie szczeliny. Przed zastoso-
waniem preparatu, wane jest usu-
nicie z blachy wszelkich ognisk
korozji - najpierw mechanicznie,
potem chemicznie. Oczyszczon
blach naley zabezpieczy pod-
kadem antykorozyjnym, a dopiero
potem mona nanie preparat za-
bezpieczajcy. Trwao wykonanej
powoki to rednio 4 lata.
- O takim zabiegu powinni po-
myle nawet waciciele nowych
aut. Fabryczne zabezpieczenia za-
zwyczaj wystarczaj tylko na kilka
lat - zaznacza Opolony.
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Rdza nadal grona dla samochodw
Motorady
sonia MakoWiecka
Jak oszuka radar?
Technika nie zna granic. - Czy ja-
dc w zabudowanym terenie np. 100
km/h, mog sobie ustawi, eby radar
odczyta 50 km/h? - pytamy. - Tyle od-
czyta, nawet jeli pojedziemy 150 km/
h - chwali urzdzenie sprzedawca.
Pomysw na to, jak zagra na no-
sie policjantom z drogwki jest wie-
le. Najbardziej popularne wrd kie-
rowcw to ostrzeganie mrugniciem
s
przed patrolem policji, informowanie
si wzajemnie przez CB-radio o stoj-
cym radiowozie, czy zbliajcym si
radarze.
O wszystkim wiedz
- zdajemy sobie spraw z tej so-
lidarnoci kierowcw. Wolelibymy,
eby po prostu przestrzegali przepi-
sw, bo chyba nie wszyscy zdaj so-
bie spraw z niebezpieczestwa tego,
e nawet zwyke mrugnicie wiata-
mi moe zdekoncentrowa kierowc
- nie kryje edward Kowalczyk z raci-
borskiej policji.
Ale zwyczajowe mruganie to nie
tylko ryzyko dekoncentracji, ale i za-
pacenia mandatu. za to popularne
ostrzeganie si przed policj grozi 200
z kary. Kierowcy zapani na gor-
cym uczynku zazwyczaj tumacz si
mundurowym, e ostrzegali np. przed
ogromn dziur w drodze. - Najlep-
szym sposobem na policyjny patrol
jest po prostu jazda zgodna z przepi-
sami - zaznacza Kowalczyk.
Radar zobaczy tylko tyle, ile
chcesz
Tymczasem mruganie wiatami
czy pogaduchy przez CB-radio wydaj
si by tylko niewinnymi zwyczajami
Nowe urzdzenie pomoe kierowcom
unikn mandatw, ale moe przyczyni si
do wikszej iloci wypadkw na drogach.
w porwnaniu z powanym sprztem
majcym pomc mkn przez drogi
bez obaw przed jakimikolwiek kon-
trolami. Do szerokiego asortymen-
tu urzdze wykrywajcych radary
do kilku kilometrw, doczy ostat-
nio najnowszy zakcacz ich pracy.
- Oszukuje policyjne radary - mwi
wprost pracownik sklepu oferujcego
najnowszy wynalazek. - Czyli jadc w
zabudowanym terenie np. 100 km/h,
mog sobie ustawi, eby radar od-
czyta 50 km/h? - pytamy o szczegy.
- Tak, mona sobie ustawi prdko
nawet o 100 km/h nisz ni ta, jak
mamy na liczniku - instruuje sprze-
dawca.
Nielegalne zabawki
- Uywanie, a nawet samo tylko
przewoenie takiego urzdzenia, goto-
wego do uycia, jest karalne - podkre-
la Mirosaw szymaski, rzecznik KPP
Racibrz. Fora internetowe pene s
porad jakich sobie kierowcy wzajem-
nie udzielaj. - Trzeba tylko pokom-
binowa, eby policjanci zabawki w
aucie nie znaleli - radzi peter@333.
A raciborzanie? - Nawet o czym ta-
kim nie syszaam - twierdzi kobieta z
zielonego matiza. - Chyba korzystaj z
tego tylko maolaty chcce zaszpano-
wa. sam jed bardzo przepisowo -
deklaruje mody kierowca. - za takimi
zabawkami nie jestem. A mruganie?
Czemu nie, czowiek przynajmniej
nog z gazu zdejmie - wychyla si kie-
rowca szarego forda.
Gazeta Informator
< <
22 lutego 2012, nr 4 (108)
1S
tel. 509 381 263,
32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
drobne - 5z
drobne w ramce - 9 z
na tle kolorowym - 12z

CeNNiK OGOsze
ramka, ogoszenie tekstowe - 18z
ramka ogoszenie grafczne - 30z
(ceny netto)

Ogoszenia
nieRucHoMoci
Do wydzierawienia po-
mieszczenie na i pitrze ul.
Klasztorna 12 w Raciborzu,
o powierzchni 200m2, z
moliwoci podziau na 2
mniejsze pomieszczenia.
Kontakt: 32-415-25-62, 32-
415-39-70
LOKAL DO WYNAJCIA
60m2 na dziaalno
usugow lub handlow.
Pitro, lokalizacja w centrum
Raciborza w ssiedztwie lokali
handlowych. Dogodny dojazd,
wasny parking.
Kontakt: 502-21-31-22
email:
biuro@raciborskiemedia.pl
usugi
Tania Odzie Uywana
Nowa Markowa
Torebki, Buty
ul. Kolejowa 20
Racibrz
pomoc
drogowa

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
Najwikszy
w Raciborzu wybr opon
nowych i uywanych
- opony nowe i uywane
- felgi stalowe i aluminiowe
- naprawa felg i opon
- mechanika samochodowa
- przechowywanie k/opon
- usugi transportowe (laweta)
Racibrz-Ostrg, ul. Huzarska
10 (obok automyjni)
tel. 32 415 39 77
src.serwis@op.pl
zAPRAszAMy
od 8 do 18 (sob. 8 do 13)
WWW.sRC-seRWis.PL
Rne
Praca
Grafik Komputerowy
Obowizki:
- tworzenie projektw graficz-
nych na potrzeby reklamy praso-
wej i internetowej, DTP, WWW
- tworzenie identyfikacji wizual-
nych i kreacja wizerunku,
- opieka graficzna nad realizowa-
nymi projektami.
Kwalifikacje:
znajomo prorgamw: Adobe
Photoshop, Flash, illustrator,
inDesign, CorelDraw; dowiad-
czenia z kreacj na potrzeby:
grafiki reklamowe, DTP & Web;
dokadno, dbao o szczeg-
y, rzetelno; samodzielno
w dziaaniu, sumienno; kre-
atywno i poczucie estetyki;
umiejtno ledzenia najnow-
szych trendw; dowiadczenie-
minimum 1 rok.
Wyslij CV na:
biuro@raciborskiemedia.pl
www.tyija365.pl
biuro matrymonialne w
Raciborzu
By moe jedno klikni-
cie wystarczy, aby pozna
swojego partnera.
sprbuj!
R E K L A M A
AUTO-GARA
MeRCeDes-AUDi-BMV-VOLVO
ul. Klasztorna 9
47-400 Racibrz
tel. 32 419 06 027
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
mEcHaNIKa
poJaZdowa
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
pRaca
sprzedam mieszkanie M4 o po-
wierzchni 53m2, 2 pitro w blo-
ku z wind na ul. zamoyskiego
w Raciborzu. Tel. 505-005-264
zamieni mieszkanie komu-
nalne 41m2, 2 pokoje, azien-
ka, kuchnia, 3 pitro, okna PCV,
C.O. na wiksze 3 lub 4 poko-
jowe. ul. staszica w Raciborzu
Tel.666850733
sprzedam mieszkanie na ul.
orskiej w Raciborzu w blo-
ku iV pitrowym na iV pitrze,
wymienione wszystkie okna,
na podogach panele i kafelki,
kuchnia w zabudowie, mieszka-
nie nie wymaga remontu. Blok
ocieplony. Tel. 668153097 lub
602531603
Nauczycielka jzyka polskie-
go z dowiadczeniem udzieli
korepetycji na wszystkich po-
ziomach nauczania. Pomog
w napisaniu wyjtkowej pre-
zentacji maturalnej. Tel.504-
786-021
sprzedam rcznie wykonywa-
ne obrazy (na ptnie), opra-
wione. Kontakt: 609-045-923
aluzje, rolety, moskitiery
monta, naprawa. Gwaran-
cja. Tel. 604-729-874
Wynajm obiekt

pod dziaalno gosp. po-
oony w Krzanowicach
przy ulicy Tylnej. Po-
wierzchnia uytkowa ok.
1000m. Dziaka 0,164ha.
Funkcje: Handel, produk-
cja, usugi, magazyn.
Telefon: +48 666 326 111
sprzedam sukni lubn Fir-
my Classa rozmiar 36,38. suk-
nia jest w delikatnym kolorze
ecru, bogato zdobiona. suknia
jest w caoci. Pasuje na Pani
o wymiarach: Ja mam 1,63m
+ 7cm obcasy. Moliwo
sprzedam mieszkanie, ii pi-
tro, 37m kw., 2 pokoje, kuch-
nia z oknem, balkon, opomia-
rowane, wymienione okna,
ciche z widokiem na ogrd-
ki, nieopodal TesCO w Ra-
ciborzu. Cena 80.000z. Tel.
512166012
sprzedam dom w Krzyano-
wicach na dziace o pow.1230
m2. Dom o pow.180 m2
parter: 4 pokoje, azienka
z wc, kuchnia, pitro: 2 po-
koje ,azienka z wc i strych .
instalacje: c.o wglowe, wo-
da, prd-sia, przycze tele-
foniczne. Do budynku przy-
lega budynek gospodarczy z
garaem oraz wiata. Budy-
nek gospodarczy do wyko-
czenia. Dziaka ogrodzona i
zagospodarowana. W pobli-
u znajduj si stawy/tereny
wdkarskie/,ktre gwaran-
tuj latem wspaniay wypo-
czynek nad wod. Tel.606
671 092
sprzedam pilnie - atrakcyjne
mieszkanie 2-pokojowe na
ulicy Krlewskiej w Racibo-
rzu, 46m2, cena do negocja-
cji, Tel. 608897499
Do wynajcia 2-pokojowe
mieszkanie w centrum Ra-
ciborza. Opata - 800 z +
media. Przewidziana kaucja
zwrotna w wysokoci jedne-
go najmu. Tel kontaktowy :
664024388
sprzedam mieszkanie wa-
snociowe (bez porednictwa)
w Raciborzu o powierzchni
50,90m2 na ul.Kossaka, iV
Poszukujemy opiekunek dla osb
starszych w Niemczech. Wyma-
gana dobra znajomo j.niemiec-
kiego i dowiadczenie w opiece.
Kontakt: www.promedica24.pl
tel.502-626-445 adres: Gliwice
ul. Boh. Getta Warszawskiego 9
zatrudni z zawodzie kucharz -
emerytowan kuchark lub oso-
b z dowiadczeniem.
W gastronomii w Raciborzu. Tel.
888-363-365
szkoa LTG zatrudni nauczyciela
jzyka angielskiego do pracy po-
poudniami z grupami modzie-
y podst./gimnazjum. szczegy:
791 536 236. Cv prosz wysya
na adres: info@ltg.edu.pl
Przyjm zlecenia roznoszenia
materiaw reklamowych na
terenie Raciborza.
szybko, Tanio i solidnie. Tel.
501-186-078
przymiarki w Raciborzu.
Dla zainteresowanych mo-
g wysa zdjcie. Kontakt:
507-183-016 e-mail: basia-
85m@o2.pl Cena: 600,00z.
GRATis dodaj liczny stroik
lubny we wosy.
pitro, cicha spokojna oko-
lica. Mieszkanie skada si
z 2 pokoi, kuchni, azienki,
przedpokoju oraz balkonu.
Do mieszkania przynaley
piwnica. Posiada miejskie
ogrzewanie, ciep wod oraz
gaz. Mieszkanie o wysokim
standardzie: okna PCV, ro-
lety zewntrzne, wymieniona
elektryka, gadzie tynkowe.
Cena 135 tys. do negocjacji.
Kontakt pod nr. tel. 697 704
101
16
Gazeta Informator
22 lutego 2012, nr 4 (108)
<<
Reklama