Vous êtes sur la page 1sur 6

1 1-Poj cia wsp pracy mi dzynarodowe 1-wsp prac i sprzeczno interesw wzajemnie si uzupe niaj .

2-pe na harmonia interesw i permanentny konflikt to rzeczy rzadkie przypadki w stosunkach mi dzynarodowych. 3-Znany badacz Holsti wskazuje ze : wsp prac i konflikt nie s bynajmniej ca kowicie przeciwstawnymi relacjami. 4-Holsti okre la wsp prac mi dzynarodowa jako swojego rodzaju zobowi zania pa stwa do wyasygnowania zasobw i koncepcyjnej gotowo ci do realizacji wsplnych celw na podstawie uzgodnionych regu i kosztw. 5-wsp prac polega na dostosowaniu polityki wewn trznej i zagranicznej ka dego pa stwa aby s u y o to kszta towania wsplnych warto ci i interesw. 6-cz sto cytowana definicja R.keohana : wsp prac mi dzynarodowa ma miejsce wtedy gdy uczestnicy dostosuj swoje zachowanie do aktualnych i oczekiwanych preferencji innych uczestnikw poprzez proces koordynacji dzia a . 7-Wsp praca jest stanem ca kowicie przeciw wstaniem konfliktowi i rywalizacji. 8-konkurencja nie wyklucza wsp pracy gdy pa stwa wsp pracuj w jednych dziadzinach a konkuruj w innych. 9-alternatywa dla stanu wsp pracy jest z pewno ci brak dzia a przez dane pa stwa Neutralno lub niezaanga owanie. i komplementarno

10-Wsp praca ma miejscu wtedy gdy miedzy pa stwami nast puj sprzeczno interesw co przejawia si w :

-postawach niekooperacyjnych i brak woli wsp dzia ania z wzgl du na przewaga sprzecznych interesw. -Postawach kooperacyjnych ktre wykazuje przewag komplementarnych interesw woli wsp dzia ania. 2-Sposoby wsp pracy stosunkw mi dzynarodowych: 1-sposb sformalizowany: poprzez zawarcie umowy mi dzynarodowej dwu i wielu strony poprzedzone faza negocjacji, sama umowa mi dzynarodowa opiera si na pewnych zasadach 2-wsp praca mo e by narzucona przez silniejszego uczestnika stosunkw mi dzynarodowy ,stanie si tak je li taki uczestnik zaproponuje wsp prac mi dzynarodowy w ktrej pozostali uczestnicy dostrzega korzy ci. 3-wsp praca ujawnia si w procesie uczenia si i nabywania do wiadczenia przez pa stwa e taki rodzaj interakcji jest dla nich korzystny ,odbywa si to bez zawarcia formalnego porozumienia.

2 3-Struktury wsp pracy mi dzynarodowe: 1-re im mi dzynarodowy. 2-prawa mi dzynarodowy. 3-instytucje mi dzynarodowy. 4-Re im mi dzynarodowy: 1- zestaw regu , norm i zasad uzgodnionych przez pa stwa ,dzi ki temu pa stwa ograniczaj swoje nieograniczone i ekspansywne cele w przekonaniu ze inni b d czyni to samo ,niezb dne jest zaufanie, wzajemne ust pstwa i kompromisy. 2-re imy mi dzynarodowe nie s prawem mi dzynarodowe gdy nie przybieraj postaci formalnych porozumie z czasem przekszta caj si w sformalizowanie formy i instytucje mi dzynarodowe. 3-re imy mi dzynarodowe u atwiaj wsp prac w stosunkach mi dzynarodowe umo liwiaj zawierania porozumie przyczyniaj ce si do zmniejszenia kosztw interakcji miedzy pa stwami. 4-re imy u atwiaj dwu i wielu stron negocjacje. I zwi kszaj poczucia uczestnictwa w stosunkach mi dzynarodowych. 5-re imy u atwiaj powodzenie negocjacji wymian informacje miedzy pa stwami. 6-zmniejszaj kosztw funkcjonowania pa stwa w stosunkach mi dzynarodowe===zwi kszenia efektywno tego funkcjonowania. 5-Podstawy za o enia realizmu s ? 1-pa stwa s najwa niejszymi uczestnikami stosunkw mi dzynarodowych. 2-anarchia mi dzynarodowa to najwa niejszy czynnik kszta tuj cy zachowania pa stwa, gdy je li to nie zabezpiecza odpowiednio swoich interesw to zostan zmarginalizowane. 3-pozostaj c w anarchicznym rodowisku mi dzynarodowy ,pa stwa skupiaj si przed wszystkim na problematyce bezpiecze stwa narodowego i jego maksymalizacji w sposb naturalny prowadzi do rywalizacji i konfliktw. 4-z wzgl du na powy sze uwarunkowania pa stwa nie s sk onne do wsp pracy nawet je li maj wsplne interesy. 5- anarchia w stosunkach mi dzynarodowe wp ywa na to e nawet tworzenia instytucji mi dzynarodowe w niewielkim stopniu przyczyna si do wsp pracy mi dzynarodowe.

3 6-Realizm: 1-w opinii przedstawiciele realizmu politycznego wsp praca mi dzynarodowe jest wiele utrudniona, poniewa pa stwa z regu y d do uzyskania absolutnych korzy ci tzn. osi gania korzy ci dla siebie kosztem innych pa stw. 2-Reali ci odrzucaj mo liwo ci osi gania przez pa stwa relatywnych korzy ci ale jedyni relatywne uzyskaj wi cej a inni mniej. 3-z istoty realistycznego my lenia o wsp pracy mi dzynarodowe wynika prze wiadczenia e partnerzy w wsp pracy mi dzynarodowe wzmacniaj swoja pot g poprzez osi gania korzy ci mog w przysz o ci sta si silniejszymi rywalami. 4-w rzeczywisto ci najwa niejszym celem pa stwa w stosunkach z innymi pa stwami jest niedopuszczenie do sytuacji aby pot ga innych pa stw wskutek wsp pracy mi dzynarodowy ros a szybciej od jego pot gi. 5-Zdaniem realistw podejmuj c wsp praca mi dzynarodowe pa stwa nale y zachowa ostro no . 6-jervis uwa a : zamiany i plany mo na zawsze zmieni , nowi przywdcy pa stw przechodz do w adzy, warto ci si zmieniaj i ujawniaj nowe mo liwo ci i zagro enia. 7-istota podej cia realistycznego do wsp pracy mi dzynarodowe jest k adzenia nacisku na motyw w postaci d enia do osi gniecia jak najwi kszych korzy ci i zapewni takie warunki wsp pracy aby korzy ci by y zrwnowa one. Morgenthan podaje przyk ad trzech rozbiorw polski. 1772. 1793.1795.Trojka zaborcw dzieli a si zdobycia w proporcjonalnej sposb aby nie dopu ci do nadmiernego zwi kszenia pot gi. 7-Liberalizm 1- e pa stwa nie jest jedynym g wnym uczestnikiem. Wa ne role odgrywaj uczestnicy stosunkw mi dzynarodowych o charakterze pozarz dowym. 2-maksymalizacja si y i bezpiecze stwa narodowego nie s bynajmniej najwa niejszymi celami pa stwa. wa ne s : wzrost gospodarczy, bezpiecze stwa socjalne, pe na zatrudnienia, niska inflacja. 3-w pojmowaniu my li liberalnej pa stwa s bardziej sk onne do wsp pracy ni w uj ciu realizmu. 4-w przeciwie stwie do realistw .libera owie dostrzegaj wielka rola instytucji mi dzynarodowe w generowaniu i rozwijaniu wsp pracy. liberali ci zgadzaj si z realistami e pa stwa d do maksymalizacji korzy ci. 5-przewodnia my l neoliberalnego jest twierdzenia e preferencje pa stwa zmieniaj si w czasie. podczas gdy cele dla realistw s najwa niejsze, s sta e. W sytuacji zmieniaj cych si preferencji ujawniaj si szybciej wsplne interesy i perspektywy korzy ci. 6-my l neoliberalne z pewno ci prezentuje bardziej optymistyczne nastawienia do wsp pracy mi dzynarodowe od realizmu politycznego.

4 8-Postrzegania mi dzynarodowe: 1-Istota postrzegania lub percepcji polega na kszta towania okre lonych wizerunkw innych pa stw i ich przewdcw i zjawisk mi dzynarodowe. 2-wa ne jak dzia ania danego pa stwa i jego przewdca wp ywaj na innych i jak b d interpretowane. 3-uwa a si e percepcja ktra prowadzi do wytworzenia negatywnego wizerunku przyczyna si do braku zaufania co z kolei rodzi konflikt. 4- odwrcenia tej sytuacji wymaga u yciu odpowiednich kosztownych dzia a dyplomatycznych i mo e to sta si pocz tkiem wsp pracy. 9-Zasada wzajemno ci: 1-zrwnowa ona wymiana warto ci materialnych i niematerialnych e korzy ci i straty uczestnikw s wsplne podzielone. 2-Wed ug innego pogl du: wzajemna wsp praca ma szans zaistnie w wiecie egoistyczne nastawionych pa stw niepoddanych adnej kontroli. 3-zasada wzajemno jej tre i realizacja zale y od: postrzegania do wiadcze wsp pracy w przesz o ci. efektywno negocjacji. wsp zale no ci wielu dziedzin i problemw w polityce zagraniczne danego pa stwa. 4-przedmiotem zasady wzajemno ci s korzy ci materialne i niematerialne. 5-wszyscy uczestnicy odnosz korzy ci bior c pod uwaga e poszczeglne uczestnicy pojmuj je i intepretuj odmienne. 10-Zasada wzajemno jako podstawa wsp pracy mi dzynarodowe jest stosowane w nast puj cych okoliczno ciach: 1-jako fundamentalna przes anka prawa mi dzynarodowe wynika z.1970 przez O.N.Z. zasady stosunkw mi dzy pa stwami. 2-jako wiod ca regu a post powania handlu mi dzynarodowe w postaci klauzuli najwy szego uprzywilejowania. 3-jako podstawa wszelkiego rodzaju mi dzynarodowe dwu i wielu stronnych porozumie .

5 11-Znaczenie wewn trz pa stwowych czynnikw dla wsp pracy mi dzynarodowe: 1-partie polityczne. R ne grupy interesw. organizacja pozarz dowe. instytucja pa stwa. inspiruj wsp praca mi dzynarodowe oddzia uj ce na organy pa stwa. przyk ad: rola organizacji odnosi do praw cz owieka lub mi dzynarodowa ochrona rodowiska. Grupy zawodowe, przedsi biorstwa wp ywaj na rz d aby ten zmienia zasady i tre wsp pracy w korzystnym dla nich kierunku. 2-rola wewn trz pa stwowych czynnikw przejawia si w procesie ratyfikacji umowy mi dzynarodowe w parlamencie lub w referendum. 3-istotna cecha polityki wewn trznej ktra wp ywa na wsp praca mi dzynarodowa. czy dane pa stwa posiada ustrj autorytarny czy demokratyczne. Demokracja sprzyja kszta towania si pokojowego porz dku mi dzynarodowe. 12-Cechy ustroju demokratycznego ktre sprzyja wsp pracy mi dzynarodowe: 1-pa stwa o demokratycznych ustrojach podzielaj wsplne interesw i warto ci co sprzyja wsp pracy mi dzynarodowe, 2-ustrojowa hegemoniczno porozumienia. u atwia negocjacje i zmniejsza koszty zawarcia odpowiednego

3-ustrj demokratyczny sprzyja wsp pracy ekonomiczny w pierwszej kolejno ci. 4-w pa stwach demokratycznych przejrzysto przeszkd wsp pracy mi dzynarodowe. procesu politycznego zwi ksza zaufanie i zmniejsza

5-pa stwa demokratyczne s bardziej sk onne do wsp pracy ze wzgl du na wi ksza wiarygodno zobowi za wynika z takich czynnikw .stabilno polityki zagranicznej oraz politycznych preferencji wyborcw. stabilno instytucji demokratyczny. 13-Instytucjonalizacja wsp pracy mi dzynarodowe: 1-sposb podtrzymywania wsp praca mi dzynarodowe aby by a korzystna dla nich w d ugim okresie czasu jest utworzenie instytucji mi dzynarodowe. 2-potrzeba instytucjonalizacji wsp pracy mi dzynarodowe ujawnia si wtedy kiedy dzia ania i do wiadczenia pa stw jawi si jako korzystne. 3-pa stwa decyduj si na ustanowienia mechanizmw prawnych i organizacyjnych ktre zagwarantowa by korzy ci. 4-instytucjonalizacja jest procesem utrwalenia pocz tkowo, zwyczajne przynosz ce korzy ci dzia a . 5-przejawem procesu. instytucjonalizacji wsp pracy mi dzynarodowe. jest przechodzenia od mi kkiego prawa mi dzynarodowego do trwa ego prawa mi dzynarodowego. 6-Proces instytucjonalizacji wsp pracy mi dzynarodowe rozpatruje si w kategoriach poziomu zobowi za . precyzji zobowi za i precyzji sformowa i delegacji uprawnie do sta ych organw.

6 14-Formy wsp pracy mi dzynarodowy: integracja: 1-proces i stan wsp pracy miedzy pa stwami ktrej celem jest utworzenia wsplnoty mi dzynarodowy. 2-proces integracji musi opiera si na zgodzie pa stw jak nie ma to mamy wsp praca wymuszona pod wp ywem imperialnych dzia a . 3-proces integracji posiada pewne strukturalne w a ciwo ci. na przyk ad: proces podejmowania decyzji staje si coraz mniej mi dzynarodowe a bardziej ponadnarodowe. 4-podstawa wsplnot mi dzynarodowe jest integracja gospodarcza jak: preferencyjne porozumienie handlowe. strefa wolnego handlu. unia celna. jednolistny rynek.

15-Formy wsp pracy mi dzynarodowe: wsplnoty bezpiecze stwa: 1-bezpiecze stwo oparte na idei bezpiecze stwa zbiorowego lub kooperatywnego. 2-wed ug deutscha powstaje one na bazie sta ych oczekiwa pa stw, elit przywdczych i obywateli. 3-najpierw powstaje wsplnoty pluralistyczne na bazie wsplnych warto ci. 4-wy sza forma wsp pracy s wsplnoty amalgamatyczne ktre rozwijaj si i funkcjonuj na bazie wsplnych instytucje. 5-tworzenia wsplnot bezpiecze stwa ma na celu przezwyci enie negatywnych skutkw w postaci dylematu bezpiecze stwa. 6-w anarchicznym rodowisku mi dzynarodowe, pa stwa zwykle zapewniaj w asne bezpiecze stwa kosztem innych. 7-podstawa idei wsplnoty bezpiecze stwa jest za o enia ze najlepszym sposobem przezwyci anie dylematu bezpiecze stwa jest utworzenia systemu bezpiecze stwa zbiorowego. 8- system bezpiecze stwa zbiorowego jest forma gdzie pa stwa gwarantuj sobie nawzajem bezpiecze stwa i zobowi zuj si do wsplnych dzia a ,gdy wyst pi zagro enia jak: zakaz agresji pokojowe,rozstrzygania sporw, gotowo obrony wobec agresora, idee zawarte w karty oo en zed.