Vous êtes sur la page 1sur 7

M I TU N M T M I TU N M T

THI HA H C THI HA H C

I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cu, t cu 1 n cu 40)


Dy ch cha cc hp cht c lin kt cng ho tr: A. BaCl2, NaCl, NO2. B. CaCl2, F2O, HCl D. SO2, CO2, Na2O C. SO3, H2S, H2O Cu 2: T l v s nguyn t ca 2 ng v A v B trong t nhin ca mt nguyn t X l 27:23. trong ng v A c 35p v 44n v ng v B c nhiu hn ng v A l 2 ntron. Nguyn t khi trung bnh ca nguyn t X l: A. 79,92 B. 65,27 C. 76,35 D. 81,86 Cu 3: C bao nhiu cht v ion c th va ng vai tr cht oxi ha, va ng vai tr cht kh trong phn ng oxi ha - kh (khng xt vai tr ca nguyn t oxi) trong s cc cht v ion sau : Na, Na+, S2-, Fe2+, SO2, SO 2 , HCl v HNO3 ? 4 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cu 4: Cn bng ho hc A. L mt cn bng tnh v khi , cc phn ng thun v phn ng nghch u dng li B. L mt trng thi cn bng ng v khi h t cn bng ho hc, cc phn ng thun v nghch vn tip tc xy ra vi tc bng nhau C. L mt trng thi cn bng ng v khi h t cn bng ho hc, cc phn ng thun v nghch vn tip tc xy ra nhng tc khng bng nhau D. L mt trng thi cn bng ng v khi h t trng thi cn bng ho hc, phn ng thun dng li cn phn ng nghch vn tip tc xy ra Cu 5: Trong cc cp cht sau, cp cht cng tn ti trong cng mt dung dch l A. AlCl3 v Na2CO3 B. HNO3 v NaHCO3 C. NaAlO2 v KOH D. NaCl v AgNO3 Cu 6: C 10 ml dung dch axit HCl pH = 3. Cn thm bao nhiu ml nc ct c dung dch axit c pH = 4 A. 90 ml B. 100 ml C. 10 ml D. 40 ml Cu 7: Nhn xt no di y v O2 l hon ton ng ? Cu 1:

O2 c iu ch trong phng th nghim t KMnO4, KClO3, H2O2,... Cu 8: Cng thc cu to ca n cht v hp cht cha nguyn t nit no di y khng ng ?

A. B. C. D.

O2 l phn t c hai nguyn t lin kt vi nhau bng lin kt ba. O2 l cht kh khng mu, khng mi, v tan tt trong nc. O2 l nguyn t phi kim c tnh oxi ha v mc hot ng trung bnh.

A. N2
C. N2O5 O

N N
O N O N

B.

NH4+

H N H H
O H O N

D. HNO3

O O O Cu 9: Trong cc kiu mng tinh th kim loi, kiu mng c cu trc km c kht nht l : A. lp phng tm din. B. lp phng tm khi.

C. lc phng (lng tr lc gic u). D. lp phng tm din v lp phng tm khi.

Th 2 v th 6 hng tu n trn website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

D&3H | Copyright 2012

M I TU N M T M I TU N M T

THI HA H C THI HA H C

Cu 10: Pht biu no di y l khng ng ? A. Hp kim l cht rn thu c sau khi nung nng chy mt hn hp nhiu kim loi khc nhau hoc hn hp kim loi v phi kim. B. Hp kim thng c cu to bi ba loi tinh th l tinh th hn hp, tinh th dung dch rn v tinh th hp cht ha hc. C. Lin kt kim loi hay gp trong hp kim tinh th hn hp hay dung dch rn, cn lin kt cng ha tr hay gp trong tinh th hp cht ha hc. D. So vi kim loi ban u, hp kim thng dn in v nhit tt hn; do hn v c nhit nng chy cao hn. Cu 11: Gii thch no di y khng ng ?

A. Nguyn t kim loi kim c nng lng ion ha I1 nh nht so vi cc kim loi khc do kim loi kim c bn knh ln nht. B. Do nng lng ion ha nh nn kim loi kim c tnh kh rt mnh. C. Nguyn t kim loi kim c xu hng nhng 1 electron do I2 ca nguyn t kim loi kim ln hn nhiu so vi I1 v do ion kim loi kim M+ c cu hnh bn. D. Tinh th kim loi kim c cu trc rng do c cu to mng tinh th lp phng tm din. Cu 12: in phn nng chy mui clorua kim loi kim, thu c 0,896 L kh (ktc) v 3,12 g kim loi. Cng thc mui l : A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl. Cu 13: Cho 0,2 mol Fe vo dung dch hn hp cha 0,2 mol Fe(NO3)3 v 0,2 mol AgNO3. Khi phn ng hon ton, s mol Fe(NO3)3 trong dung dch bng : A. 0,3 mol B. 0,5 mol C. 0,2 mol D. 0,0 mol Cu 14: Tnh lng I2 hnh thnh khi cho dung dch cha 0,2 mol FeCl3 phn ng hon ton vi dung dch cha 0,3 mol KI. A. 0,10 mol B. 0,15 mol C. 0,20 mol D. 0,40 mol Cu 15: Dung dch ca cht no di y lm qu tm i mu xanh ? A. kali sunfat B. phn chua KAl(SO4)2.12H2O C. natri aluminat D. nhm clorua Cu 16: Ln lt cho tng kim loi Mg, Al, Fe v Cu (c s mol bng nhau), tc dng vi lng d dung dch HCl. Khi phn ng hon ton th th tch H2 (trong cng iu kin) thot ra nhiu nht l t kim loi : A. Mg B. Al C. Fe D. Cu Cu 17: Ha tan 47,4 gam phn chua KAl(SO4)2.12H2O vo nc c dung dch A. Thm n ht dung dch cha 0,2 mol Ba(OH)2 vo dung dch A th lng kt ta thu c bng : A. 7,8 gam. B. 46,6 gam. C. 54,4 gam. D. 62,2 gam. Cu 18: Nhit phn cng s mol mi mui nitrat di y, th trng hp no sinh ra th tch kh O2 nh nht (trong cng iu kin) ? A. KNO3 B. Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)3 D. AgNO3 Cu 19: Ha tan hn hp gm 16,0 gam Fe2O3 v 6,4 gam Cu bng 300 mL dung dch HCl 2M. Khi phn ng xy ra hon ton, th khi lng cht rn cha b ha tan bng : A. 0,0 gam.
B. 3,2 gam. C. 5,6 gam. D. 6,4 gam.
Cu 20: Phng trnh ion thu gn ca phn ng no di y khng c dng: HCO3 + H+ H2O + CO2 ? B. NaHCO3 + HF A. NH4HCO3 + HClO4 C. KHCO3 + NH4HSO4. D. Ca(HCO3)2 + HCl

Th 2 v th 6 hng tu n trn website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

D&3H | Copyright 2012

M I TU N M T M I TU N M T
Cu 21: Cho cc phn ng : A+ H2 B A + H2O + SO2 B +...

THI HA H C THI HA H C

as A + H2O B + C C B +... Cht A ph hp vi cc phn ng trn l : A. Si B. P C. S D. Cl2 Cu 22: Phn ng no di y to sn phm KHNG tun ng quy tc Mac-cp-nhi-cp ?

A. CH3CH=CH2 + HCl CH3CHClCH3 B. (CH3)2C=CH2 + HBr CH3CH(CH3)CH2Br


H C. CH3CH2CH=CH2 + H2O CH3CH2CH(OH)CH3
+

D. (CH3)2C=CH-CH3 + HI (CH3)2CICH2CH3 Cu 23: Thi hn hp gm 0,01 mol CH4, 0,02 mol C2H4 v 0,03 mol C2H2 ln lt i qua bnh (1) cha dung dch AgNO3 trong NH3 d; bnh (2) cha dung dch Br2 d. tng khi lng ca cc bnh ln lt l : (1) (2) (1) (2) 1,34 gam 0,56 gam A. 0 gam B. 0,78 gam 1,34 gam 0,16 gam C. 0,16 gam D. 0,78 gam Cu 24: Cp cht no di y l ng ng ca nhau ? A. Ancol metylic (CH4O) v ancol butylic (C4H10O) B. Ancol etylic (C2H6O) v etylen glicol (C2H6O2) C. Phenol (C6H6O) v ancol benzylic (C7H8O) D. Ancol etylic (C2H6O) v ancol anylic (C3H6O) Cu 25: C cc ru (ancol) CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH(OH)CH3 v (CH3)3COH. Cht tham gia phn ng este ha vi HCl d dng nht l :

A. CH3OH Cu 26: C cc anehit :

B. CH3CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. (CH3)3COH (X) HCH=O (Y) CH3CH=O (Z) CH2=CHCH=O (T) OHCCH2CHO Cc cht thuc loi anehit mch h, no, n chc l : B. (Y). C. (Z). D. (Z) v (T).

A. (X) v (Y).
Cu 27: C cc phn ng :

Ni to (X) RCH=O + H2 , RCH2OH 2+ t o (Y) RCH=O + 1/2O Mn RCOOH ,


2

(Z) RCH=O + HOH RCH(OH)2 (T) RCH=O + HSO3Na RCH(OH)SO3Na minh ha rng anehit va c tnh oxi ha, va c tnh kh, th dng cc phn ng :

A. X v Y

B. Y v Z

C. Z v T

D. Y v T

Cu 28: Phng trnh ho hc biu din phn ng este ha no di y c vit ng ?

A. CH3COOH + CH3CH2OH

H2SO4

C2H5

O CH3 C + H2O O

Th 2 v th 6 hng tu n trn website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

D&3H | Copyright 2012

M I TU N M T M I TU N M T
B. CH3COOH + CH2=CHOH
H2SO4

THI HA H C THI HA H C
O CH=CH2 C + H2O O

CH3

C. (COOH)2 + 2CH3CH2OH D. 2CH3COOH + C2H4(OH)2

H2SO4 H2SO4

(COOC2H5)2 + 2H2O CH3(COOC2H4)2 + 2H2O

Cu 29: Pht biu no di y khng ng ? M ng vt ch yu cu thnh t cc axit bo, no, tn ti trng thi rn Du thc vt ch yu cha cc axit bo khng no, tn ti trng thi lng Hiro ha du thc vt lng s to thnh cc m ng vt rn Cht bo nh hn nc v khng tan trong nc Cu 30: Cc gii thch quan h cu trc - tnh cht no sau KHNG hp l ? A. Do c cp electron t do trn nguyn t N m amin c tnh baz. B. Do nhm NH2 y electron nn anilin d tham gia phn ng th vo nhn thm hn v u tin v tr o-, p-. C. Tnh baz ca amin cng mnh khi mt electron trn nguyn t N cng ln. D. Vi amin RNH2, gc R ht electron lm tng mnh tnh baz v ngc li. Cu 31: Cho 0,1 mol A (-amino axit dng H2NRCOOH) phn ng ht vi HCl to 11,15 gam mui. A l : A. glixin. B. alanin. C. phenylalanin. D. valin. Cu 32: ng dng no ca amino axit di y c pht biu KHNG ng ? A. Amino axit thin nhin (hu ht l -amino axit) l c s kin to protein ca c th sng. B. Mui inatri glutamat l gia v thc n (gi l bt ngt hay m chnh). C. Axit glutamic l thuc b thn kinh, methionin l thuc b gan. D. Cc amino axit (nhm amin v tr s 6, 7,...) l nguyn liu sn xut t nilon. Cu 33: Tnh lng kt ta ng(I) oxit to thnh khi un nng dung dch hn hp cha 9,00 gam glucoz v lng d ng(II) hiroxit trong mi trng kim. A. 1,44 gam B. 3,60 gam C. 7,20 gam D. 14,4 gam Cu 34: Polime no di y c cng cu trc mch polime vi nha bakelit ? A. amiloz B. glicogen C. cao su lu ha D. xenluloz Cu 35: Phenol v anilin u c th tham gia phn ng vi cht no di y ? A. dung dch HCl B. dung dch NaOH C. dung dch Br2 D. dung dch CuSO4 Cu 36: Ha tan hn hp cha 0,1 mol HCHO v 0,1 mol HCOOH vo lng d dung dch AgNO3/NH3. Khi phn ng xy ra hon ton, khi lng Ag thu c bng : A. 21,6 gam B. 43,2 gam C. 64,8 gam D. 86,4 gam Cu 37: un nng cht hu c A vi axit sunfuric c th to ra sn phm, m khi cho tc dng vi dung dch NaOH th to kh mi khai. Cn nu t chy A, ri hp th sn phm vo dung dch AgNO3 th thy xut hin kt ta trng. Cht A ny chc chn cha cc nguyn t : A. N v Cl. B. C, N v Cl. C. C, H, N v Cl. D. C, H, O, N v Cl. Cu 38: S ng phn cu to mch h, bn, ca ancol c cng cng thc phn t C3H6O bng : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

A. B. C. D.

Th 2 v th 6 hng tu n trn website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

D&3H | Copyright 2012

M I TU N M T M I TU N M T

THI HA H C THI HA H C

Cu 39: Cho cng thc cht A l C3H5Br3. Khi A tc dng vi dung dch NaOH d to mt hp cht tp chc ca ru (ancol) bc hai v anehit. CTCT ca A l B. CH3CHBrCHBr2 C. CH3CBr2CH2Br D. CH3CH2CBr3 Cu 40: phn bit cc cht anilin, phenol v benzen, KHNG nn dng cc thuc th (theo trt t) di y :

A. CH2BrCH2CHBr2

A. dung dch NaOH, dung dch Br2.


B. dung dch HCl, dung dch Br2. C. dung dch NaOH, dung dch HCl. D. dung dch Br2, dung dch NaCl.

II. PHN RING (Th sinh ch c lm mt trong hai phn: phn A hoc phn B).
A. Theo chng trnh Chun (10 cu, t cu 41 n cu 50). Cu 41: Cho cn bng ho hc : H>0 N2 + O2 2NO thu c nhiu kh NO, ngi ta: A. Tng nhit B. Tng p sut C. Gim p sut D. Gim nhit Cu 42: Chn pht biu khng ng A. Anehit l hp cht hu c trong phn t gm c gc hirocacbon hoc nguyn t H lin kt vi nhm -CHO B. Anehit va th hin tnh kh, va th hin tnh oxi ha C. Hp cht RCHO c th iu ch c t R CH2OH. D. Trong phn t anehit, cc nguyn t ch lin kt vi nhau bng lin kt . Cu 43: Cho cc phn ng:

(X) + dd NaOH (Y) + (Z);


1500o C

to

(Y) + NaOH rn (T)+ (P);


to

to

(T) (Q) + H2; (Q) + H2O (Z) Cc cht (X) v (Z) c th l nhng cht c ghi dy no sau y? A. HCOOCH=CH2 v HCHO B. CH3COOCH = CH2 v HCHO C. CH3COOCH = CH2 v CH3CHO D. CH3COOC2H5 v CH3CHO Cu 44: Cho dung dch Fe(NO3)3 tc dng vi kim loi Fe c Fe(NO3)2. Cho dd Fe(NO3)2 tc dng vi dd AgNO3 thu c Fe(NO3)3 v Ag. Qua cc phn ng ho hc trn tnh oxi ho ca cc ion kim loi gim dn theo dy A. Fe3+; Fe2+; Ag+ B. Ag+; Fe3+; Fe2+ 3+ 2+ + C. Fe ; Fe ; Ag D. Fe2+; Ag+; Fe3+ Cu 45: Ion Ag+ (d nng rt nh 10-10 mol/L) c kh nng st trng, dit khun l v ion Ag+ : A. c tnh oxi ha mnh B. c tnh kh mnh C. c tnh axit mnh D. c tnh baz mnh

Th 2 v th 6 hng tu n trn website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

D&3H | Copyright 2012

M I TU N M T M I TU N M T

THI HA H C THI HA H C

Cu 46: kh ht lng Au(CN)2 trong dung dch, phi dng n 0,65 gam Zn. Lng Au kim loi sinh ra t

phn ng ny bng : A. 0,985 gam. B. 1,970 gam. C. 2,955 gam. D. 3,940 gam. Cu 47: Nu ch dng hai thuc th phn bit bn dung dch mt nhn sau y : NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3 v NaNO2, th khng nn dng (theo trt t) : A. dung dch HCl, dung dch NaOH. B. dung dch NaOH, dung dch HCl. C. dung dch HCl, dung dch AgNO3. D. dung dch NaOH, dung dch AgNO3. Cu 48: Khi cho toluen tc dng vi Cl2 (as) th thu c sn phm no sau y ? A. benzyl clorua B. o-metyltoluen C. p-metyltoluen D. m-metyltoluen Cu 49: Pht biu khng ng l A. Aminoaxit l hp cht hu c tp chc, phn t cha ng thi nhm amino v nhm cacboxyl B. Hp cht H2NCOOH l aminoaxit n gin nht C. Aminoaxit ngoi dng phn t (H2NRCOOH) cn c dng ion lng cc (H3N+RCOO) D. Thng thng dng ion lng cc l dng tn ti chnh ca aminoaxit Cu 50: Th tch dung dch HNO3 96% (D = 1,52 g/mL) cn dng tc dng hon ton vi lng d xenluloz to 29,7 gam xenluloz trinitrat l : A. 12,95 ml. B. 29,50 ml. C. 2,950 ml. D. 1,295 ml. B. Theo chng trnh Nng cao (10 cu, t cu 51 n cu 60) Cu 51: Phn ng tng hp NH3 theo phng trnh ho hc : N2 + 3H2 2NH3 H < 0 cn bng chuyn di theo chiu thun cn A. Tng p sut B. Tng nhit C. Gim nhit D. Tng p sut v gim nhit Cu 52: iu ch axit axetic ch bng mt phn ng ho hc, ngi ta chn mt hirocacbon l A. CH4 B. CH3CH3 D. CH3CH2CH3 C. CH3CH2CH2CH3 Cu 53: trung ho 8,8 gam mt axit cacboxylic mch khng phn nhnh thuc dy ng ng ca axit axetic cn 100 ml dung dch NaOH 1M. Cng thc cu to ca axit trn l. A. HCOOH B. (CH3)2CHCOOH C. CH3CH2COOH D. CH3CH2CH2COOH Cu 54: Cho E o
Zn 2 + / Zn

= 0,76V, E o

Pb 2 + / Pb

= 0,13V. Xc nh sut in ng chun ca pin in ha Zn-Pb D. + 0,89V

A. + 0,63V B. 0,63V C. 0,89V Cu 55: Hin tng no di y c m t khng ng ?

A. Thi kh NH3 qua CrO3 un nng thy cht rn chuyn t mu sang mu lc thm. B. un nng S vi K2Cr2O7 thy cht rn chuyn t mu da cam sang mu lc thm. C. Nung Cr(OH)2 trong khng kh thy cht rn chuyn t mu vng nu sang mu en. D. t CrO trong khng kh thy cht rn chuyn t mu en sang mu lc thm

Th 2 v th 6 hng tu n trn website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

D&3H | Copyright 2012

M I TU N M T M I TU N M T

THI HA H C THI HA H C

Cu 56: ha tan ht c hp kim gm Ag-Au phi dng axit no sau y: B. HNO3. C. H2SO4 c, to. D. HCl + HNO3. Cu 57: phn bit cc dung dch Al(NO3)3 v Zn(NO3)2, tt nht nn dng thuc th : A. dung dch NaOH. B. dung dch NH3. C. dung dch HCl. D. dung dch Ba(OH)2. Cu 58: C ch no di y m t ng phn ng gia propilen v axit clohiric to sn phm chnh?
A. CH3CH=CH2 + H CH3CH2CH2+ + Cl CH3CH2CH2Cl
+

A. HCl + H3PO4

B. CH3CH=CH2 + H CH3+CHCH3 + Cl CH3CHClCH3


H C. CH3CH=CH2 + Cl CH3CHClCH2- + CH3CHClCH3 H D. CH3CH=CH2 + Cl CH3-CHCH2Cl + CH3CH2CH2Cl Cu 59: Phng trnh ho hc c vit khng ng l A. H2NCH2COOH + HCl ClH3NCH2COOH B. H2NCH2COOH + NaOH H2NCH2COONa C. H2NCH2COOH + CH3OH + HCl ClH3NCH2COOCH3 + H2O D. H2NCH2COOH + HNO2 HOCH2COOH + N2 + H2O Cu 60: Gii thch no sau y l khng ng ? A. Rt H2SO4 c vo vi si bng, vi b en v thng ngay do phn ng :
+ +

(C6H10O5)n H 2SO 4 6nC + 5nH2O B. Rt HCl c vo vi si bng, vi mn dn ri mi bc ra do phn ng : (C6H10O5)n + nH2O HCl nC6H12O6 C. Xenluloz hnh thnh xenluloz triaxetat nh phn ng [C6H7O2(OH)3]n + 3nCH3COOH [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nH2O D. Xenluloz hnh thnh xenluloz trinitrat nh phn ng [C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2 H 2SO 4 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

Th 2 v th 6 hng tu n trn website http://ngocbinh.dayhoahoc.com

D&3H | Copyright 2012