Vous êtes sur la page 1sur 43

'1'0::1'

,,
"

, '/1).";

d'
IF ,,;.~ ".

1
~ ,J

-1':--

"\

:;.:~.,f

,,""'-.r

lI'

, .!,-"" > ,",,, '

_,. ,

II

"j J
,-,
\r'<)

'"')1

.~

,">
".l'\
1. __

_"'.,

11

,I" ~ " ~ ~

'\

~-:~.

?
, ...J!'!

,jCHALON-SUR-SAONE
'" -,-

-~,
,I'
I"~

IMPRtMERIE, E. 'BERTRAND
I,' ~_ ,_

' "_

'(jj _ Rue

des T(),nD~liers,5

.. t

,.~"_ ._;., ...

1900

~\

-..
-'~l

, "7y~;'1.(,

:-,~ /)~S',WO~~ '~:~~i PE E'NN E M ; ] 'EifI~o


'.',
".:L -.

VOC>ABUrYAIR~~:;;~.,:>' <
:>'"" J:,
"
'\)1 ~
f)

,,),

"'fr. -,

:e.J"rr:.~ :~: PRESENTEMENT' USITES


;p "Ji"l
"

"

I'

......'
:'
';f;;I,~ 'j;.,J

, ;~) -<':·:P' r:-' ......... 'J,'


v-

"
-:

"

"

1909'
,-'

1<

,_

1-

~,,:{:;,e~;t.,,~' );
-l),_ :.'~.,.

-=

";

~';I

IN-<'rl'''IR0
. _.

<

• ,~,:;~:(~~:;:;:~:

. Dans ~les':~)aJ;lgues: d'Europe," on", rencontre . -: beau coup de 'mots 'oil des consonnes se sui vent;' 'L_:' j'uxtaposees'~'~ Iormant - ainsi .. ~ articulations complexes plus, ou :·}~l~lnS difficiles a -prononcer, ~-i" ~,Il' ' en est. :pa~de meme dans la langue douce n .) "~ ~ .~. 'r et harmonieuse ~ des'.. Malgaches. Grace a l'inter-..: ~ ~'Ecalation~ de .voyel~es;~ntre les consonnes.vla "pro-.. " 'nonciation ~des 'est plus facile et plus , .h~-? '( ~,--. * ~'jJc'3-:~' ..; , eup onlque."; ~:_'l. "\~ ::!-_""'~- -" ....... ~ _ "" .~" ;i":1~§_-A: -i• ~'~~!.l y ca gu~r~'que les syna~e~ :_.c>~j·, ' i ">'\' '} ~t, n ...:i;i" ~ ',fie ~,_c;:.,_,' ". 'tra: tre try' tro "", -",:" Y '~~"," #!.! ~:;__"" ~' -1~ ~t;:
• .._,. ~,,;( 1~

~fi4'~:' ~;f~(;:'·i;'~~:;): '~~, 1:


." : f

nu'eTION
'-4. ~ ~ ,.,

-:~:'",,,,,~: '-',
-1't:CJ.'>';j~'

~:?- .... ~

'r_

.. _

--..

",

,.

.J,"'..,:

_.;,

de"s',
• ~

.!

(,::.'~

-..-~-

'"

,..;::~,

~,':"

...

'~".J

."

~'!.-:::i~

, -a-

'~"':,)-

.~

_,-"

__

.......'

,?

"

rI

_.-o)..,..,

1..l.

1£:

-~

>

<-

-=,

f-

"'<

.~.

,..._~.

,;:

't'

_\'..,.

mots
_-v....

.1:._#,'~,.r

re~d_tie
--;:::_ .... 'i I

..I-

._~--;l.~

1",

\~

'1~

-'rj""',~

~,

e'

;;-<

'~~'l~l"""_

_, ....

I ..f~..

,-:.~,

.. -'::

J-

\.... ~

'-

r' ~:ffil"

" - ',,1'
: ~:;'7;., ~

-',
... --

," _
b,~

~>'-~~

. ,-qui renferment "deux' consonnes' de, ~ulte,. sans $; voyelie intercalee.: ~~;:". -'1." -_<"', 'l 't· ;;: -i _ :.C',;: :';aappel~,~:S.en. pass~~t que" l'alpha~et actuel ~ , ~J'usage.-,-&s:Matgaches est .pareil aunotre, 'mais ,'i.1\n'admet'p~ les lettres c, q,' u, :i. ~~~.;t : ',; ,'";~ a's 'J" ~
0 \:

4ft ;z-?:.. tsa.rts«: tsg teo


'" __".' , ~ \ ..

'

....:'r

-..

,;

-c-

I;,~ ~

~,_ ~~

~,J

'._,

J ...

J "--{.,--.,__~:.~.
0]' l

'.

-"l '" ."


~ ~ ~

_~~~,.!'

A.

'C'

~~

..

~'

.f~

,.-

_J

-? ~l

T'~", ~...

_-

, -: ~ Ajoutons quela voyelle en'est jamais muette,. ,.',·qu.e~~le:"."t;st toujours-dur.. que j 8e,!pro~on~e g ~'"'gen~ra~~ment "!d~,- et enfin que ]5:' _ consonne, /1; a' ,
'I .,.,. '" -. •• ~ ~ _,.

-;,-':;'

~'>'lF

-r

T"'./-

'...-<

'.~

;':·souvent.le sonnasalet guttural du nga malais, ~',-at s~ prononce alors it peu pres ..comni~':.le.. finaldes mots anglais song, young,' etc. ,.. .~,;'C _"
~"',. -., 0'" -~
I. ,1 I

-:'11

,4

no
'>. ~

t.

-~

~)~r

~"

_ ~;)-.

~~~

iq;..~

-, '~.

;: ,-

'" '~

Aristide MARRE. _" ~_' "

.I'

'. "~'"/!.f/;~lf::"; v ~
~... • ~ ~. }.;~

>~,~~~'~>~'YOGA_BtJL~AIRE"~(·~~~ ~.,,'
.:
,~"1"

'des motsd'Origine Europeenne presentement usites ,;t",;. : _, "',:',if' dans 'Ia langue malgache O,,,\~ <,' -,I.e "_
'"",<: • -J; .. -,

f"

;'''i ,~0,.~,,,,,,,;,,
f.,!,

,;,.ri;,~" "
! ~

r~i;~';' ~:~t
".:, ... I • ~~

ce

,.;..:..

,"

;:'-<'

_',-Abilaiioa (ablatif : Teny giramery latina. -s.: ,"J'i'~ "'""P K'_'_~,,;~ ". ,A diresy (adressel-r. Anarany, ,j' sy, fonenana - olona ,amb~~v~ ",,~aratasy'"ozolu<t!', :'''l''''~" ~"'...." ~"'" ::<; " '" /. 'i*.;;\".;~r ~;<~~~'. ""~ .J''....: w' ~~ ...... -<=":; ~~ ;'[1'''''
,,-'.1 _,. ~ .,. ..<--,

-F<l~ -

r,r-":'

2' '~.

-t

:;~

";A'-f

r-""'_

;'h

'-0:

1;"

~~1'

,'"c d~i8,,~~~y,)~ddii~o~» Fa~isa~a; ,'Fa\.-nis~hana)~·,


~ 'F ",,'-,'
~~_..:P'!f ~ ,..
J' ~ •

..r,Adiverbq (adverbe)!:' Teny . giramery .ariampy, ny verbaj Teny, asosoka nyteny milaza fly mariao~.'-' :~. r
~; _' pl,\,,;:;. ~._ ~_.. -'" ~ (, \ '-'- ...
,

~>~
~\

(agronoU;ie) z':'Fahalalam-pamboiiana.,_ ~ ;:;; ~_.~ ,-;:__"-~:\t -. ...... ,"'? ~ 1, Ajekitiva i(adjectif) : Teny' giramery anampy ny _~aona'ha~naritra h~viny toy ny hoe : tsara, ra'tsy,' '"'\.;:;.~... {-, ....._::.. ,,_t_ ~ " ~l ""~ .,. '-. ,,-..4 ", -;,lava "fohy ,1, : ' " ..;;~:\." )\,' ." ',;,' '.~'
I ., ~~,....., L
J "r

~ ''Agi'ro'nomia
\ .... ;.:-

~J(~

<

->

'.

_..

...

-t:"<?fc-

ny'
~, ,

\1

-..,,;;.

1t--,

,"

"

jt.

1""'

;:f~'~/i:ad:(jml,a (academie) : Havoriari' olonkendry m!riy, 1 -~ '. -hevitra hampandroso ny Iahaizan' ~.,[avatra ...'r ." -; ~ _ ' ~. e.. ~t;lw
~ 'li" v

J'_',,~ '-'
1 ;~

"

fi,!.."f.%~" ''':.:~.~ .".~..

~~

¥~

_._-

~_!

• ~1

kA<,

',,; .. ~- ~. ~

,,1'..i-

..:' ,.

, Akisentra (accent) -= Tendrintsoratra; marika milaza

~ ~~'-

-.

~)

'?'....

'A

ny izi'y<xtokon'y hoto~onina mafy 1:_~". izao (');~ toy fen avo na mafy. ~ ""~'. . J,J , . 1c:; ,,'.
~" ~~. ~ _ A '-F

vaki:t~ny
." -, :e-""<t1 ~

[;'

'I,

Alcisiollia
r
"'l=-

_'

",_,

?c.

-b

(axi6me) : To hita mazava;


~,'" ~

ho marina ka hekenaaloha

Zavatla bita van mandahakevitra.' , . ~rr


• _.~

~'"
""
-I'~!i!,. _.,~ • .,..? •
.r~~",*,,-

~,::,

_.:. 6
__

'-

"'J(

i}'~.

..,
,1

~'>\If

Akitioa (actif) ; Teny giramery Ieon' ny.verba ; teny milaz~a' ny-rnanao : ny nomi~ativa 'no' mpanao ,i~"ay'
lazain' ny verba akitlva.".
~ '""' ~ • f-E I ~ ~( ''t-Q, > L' ~-; ~..

,~~\., j:
~

_,.,l

j,1

~~'A kosaiioa [accusatif] : Teny giramery.latina, ~ '" ~, tra iharan' ny lasaln' ny verba. " _
,,'::)_

-r"

" ''(,
, "

-n

,'f

p,.

f..,.

"'1'
'i:'~1

1~

'/,y"',.,-'" '~df

' ,-

zava- ~ ~
..:,)
\."

T,

'-~

"'f,
e

~~'_-'
'~"

'k

'Akoeitika (acoustique) : Ny flanaran- eno. ,'" ~";,~,''':' ~ r


, ~ -=,,'
A..~ ~ ''J ~ .,.

-.....-<-

r~

"'~

'':::!'L

-,

"

~.....

\1

1~

Alambika (alambic) : Fitavanana; 'Fanavanan:~:' ~~k -;t , , AlifabetlJ, {alphabet) : Ny . litera ziaby; taratasy ft~mil':~l'ts6ratra.~'1' , " '" ~,,~~" ~~ c-,·1t",';'",
0,,'-j
V' .-,): ~~ ~ _,

1F~\

r'~

::"

"''ii'

';>

""

'-~Alijebra'-(algebre)
,ny _pabosan' draha,
If'" I ~
¥ "

: Anaram-panisa,na malak' ohatra


. " ':, ,~,~" ..' ~ "
_.~"""

,"
'~
T "

,~-j

~~,Alinwnaka (almanaeh] : Taratasy misy fanisana ny


~p •.

1r.~

~l...J

I"

volana sy ny andro. .
f ~.. 1 • ,'~ ,. _

t;,i

(..,..!:'!-t

:!c.'

's..

"'"

-,

~}

.::A'limo~ra_(armoire) : Vatra ~its:ingahi. ' "~_, " " AloeslJ (~loes) : .Anaran'kasc toy ny vahona. ~~r, 'l.f~ ;": " Alokdla (alcool) : F6totry ny toaka. ,3' ,f~ ;
"" \ '"

'\,.',

_.

'=f~

..,._."

~,;,._

C,"

~~

Al'nijlby (amphibie] : Sady velona an'drano : ~l~na antety, toy ny mamba. '4 ,":: ' ':.' "',,, J

, 'l"A7r;_ir~l.V (amiral)' : Mpif~hY'ntsa~bo mpiady maro. ~ , 'Atnon~~ka [ammonlaque}: Anaran'tsira tanala hamo.' , Analizy (analyse): Fanaratsar:iha~a ny fot~ndraha;
Ny Iampisarahana ny 'za~atra,
• ;;

~
\

j)
I<

cO'

",
'\ ~.

,~.

(anatomie}» Ny fahalalana ny tenan'ny ,oiona; ,'B'anapatapahana ny Iatindraha, ndre, olona ndre biby, bizaha ny fombany. . " , ,,,Anatomildlly [anatomique] : Momba ny anatomy", , Angazg [engage] :_Mptloka hanao, mala-pondro, 'Angoldr!l: [angulaire] Manan-jero : manan-taherln'ny angelo, ~
IL • "l-~

'Anatomy

-.

\1

'1\;

'I

t- :,.--~

",

:c~ , '~,_~

~ , ;; _ , ," "', -:_,

- :;,~- ':~~~~ _:_;=;e _ __

0':',_; "~!"

7 --

,~, ;: "

I) -:_~" , ,: .,

,0:

'

":"-..j:

c' _e,
Y,

,I

'"

~,

"I;'" .~~. ~ : ; : ~ j~.


, ::_ --~

r-

,,,_;,Aodivg' {eau-de-vle}-: ~Rap.o_marana ;~. t6~ka; ba-.; ~~ndy ~",::.<':&'~F;;?~~~~!' j~;,.-_• ~ .r~:. ;~\~~"'~'" ~ _ _' Aoranj;~t{oraIige) ~~Voa~ary,}!lamy; _v~ants*o~a~ ma-,,", 4-oranjirg (orang~rie) : Voli-mboa~arimamy.:;~ '.: J.- ,-~::Aotomobily_ fiutoBlobile) eTrano mandeha ,amy'- ny.
,',.,F r ' .1>'
--.-: -..:~, .... (.:;
u 'f:'5_~. 1-->\ '-,.~ ,_ ~,~

.~t: -~~;',_'";>f-.'::~
r

~ A ngolo (angle) : Zoro; rirany ~~-J--,~: , J; ': Ani;nalg (anim~l) : ~Biby';·fd~ban'ny, zav-a~~lanan ',_} <" ~~

,~~:'~"'~,_~~~

~:~'1r~? • -;.,' :'J~~


, _-0T.
-r.,_ ~',

e,

'

:c_~~: . ~~--. -: n!y~_:\~~\:': ;~.,;•. ~-)':.~_"


'-~r

-v -~,],~ ../'

;,:A~"',,;~}:~~;;c '- ,_~._,_


,A~ 'I,~

. ",-"

:<.
.

f2~~?;l,~~" ,:' -}--~~ ~ '\~i, '>;:3f' ~:;" ~- :'_:,~_~'~~-":'~~/ *"::- ~c /j../Ap~i~,roflt- (apo~t!'Oph-e) :}~ebo-tsorit~~, ~ane~~rana, 'soraira. vakifeo"toy Izaol'], '<!-_'y," " :,;.":' :>',~'~-~"~:. " ~:~'
",..,

"~,~~i;: i<.
">; ~ r ')-~

;";,ApOtra {apotre} : An.aran~dreo Iololahy "FOY .amby .l:~ : ~ ...-'~, ~:c;~' ci= - ..'." 3i~'te:>- .,_ .._, 7'".. :~~. ,_ ".nofldiay 1 lezo:-K-ry._': ,_,c- _ '-':'_,,, ;,"%t ~"ii "_~'::
.... 'V .. .. l~ ,T ,. .,... -.[ _ J"'~' ", .~_

.',

'::

,_ ",_,,-,~ f-~

''";"o..-'_j

-e-

... :

'

r.~-t

<0

1;:'""\

./.

!:r~~"'!'~,

-:--.1-

-",

,,...,~

~,,_

"

_\"t .~.:: _'.

~:

"_..;~_r:_i1'

,'l,

~_!e-1I.,...

J~

~-~'~~~ (are) :' Tok~tany efa-joro alaina ~hatr,~' Jla~e-' t....., l; s- ,,'" -~. " -",";:"" ~"' : ranana ny.... tany. ,,";~ ,"'~ ;., -~ ,.: ",,: -. ':"-'s~..?-"_ .'4'~;' __ ~ ',c' ;;, . ~ :::... ~ _r
>'... ~~

r}.

\ ... ~. -i"'--<'

>

~...

"!"

I-

,-,

-4;-

,'~~4'ri8enal!l (arsenal); : Trano fanaovam-piadivaria ;' , Trano ny-fladivana. - "~-~.", .'< .l":t""''' _¥, 'i~ii< -,.",.-,:•
,..: -r ~ )~

A'rikeolozy (ar~h"eologie) : fahalaianany zavatra; ela natao ny ontaolo, s.na tJ~ano na sarin'olona • na soki- , r, , .. tr .... 1&'~!! ~ ~~ "0~"...il.... ~ ~s _" _".;-,~..:_,..' . ~ ;~ a. :;;i"".'. "1I. .ii.":".$ .~~ ~ )!{' ..:_ _~ "" "o~::'-o%-. >
&~ "~

\-

-~~

/f!

-~."?

__ , a

i';;'

.,.._'

Ny
~/ >J.l

"i--r

.hr'

.1.1 ~

,.....,

.;ti'-~

'r

-•

'\

_.'

"...:::><_,.

-';i~~' ,_._"d

'i¢

>:fu·,..-t,'

;.-.

~11.

11"

-j

",",I

''ic

C~O-\'"

_'i-

'"

.,_

"'A<

..

.,...

'K

,r"..,

_',,' A"isenilco (arsenic) : Mineraly mahafaty .. ' _ t [Aritera (art-ere) .z : Ny,~ozatra'mitondraiily ra avy fo hiely.. amy ny- vatan~~ziabj7't Lalan'dra
0 • ,-"-:
_ J~~~ -:.. • ,"

'-'-!>

r--:

71J' c-

"'--

5... ..,

.,._-_

w::'

1T

._~':~:r
\_

_:'}

,~.1.,_

.'"~

•-

..J

", !t~it~ny,~ ~
1"'...

;".

<

,-

-..-

'

<

c
~

alehan
./

ny ra avy, amy, ny' fo.


I'

)\

,,"

,_

~~

,~'"

• 'Ariticow {art.~c~e):.~: eny . giramery 'apetraka: -,T


aiohan',
""'I":!~

t:-

-.....

. '" _ '\, -_.~ '0.; .


,I

.-:<..1..

;~~

.:

1~

v~_

il

"f"

'-

.:

". AritiMri! (artiUerier,; ~1 tafondro ,maro' ndraka ny Za~~tra mar~J01nbarazy;" ~y f~n1b~~nyiaf?ndr,_?"

ny naona
I
'k

hanondro asy:

.,

eo
~

c)

>~

'::~"-

.:

::'0'
"

~".~""

~$::""~'

"-

? ;:;~

I-

J "~s~~,~_~ \r ""
<~ ~-~. .~ I -,

__:" ,.W....I

, '8
J., -,..~.
..........
~e-'

~t.~J

/J

>'
_

'.

1",,-

"'",I

,p;: .'~~ . <f •~~ )

A~t.:--'

-s, ,~\

Ariiimetilea .H.:-1 ~;::_ sana.


~• .!,. ~ i~
'1 .,_, ':.I;' --

(aritllmetique) ",: Fahalalan'isa


c~i_ ~, r~ -;;..~ I,._
I' • . J.


c'

: Faili-'
·1.J,• ~f;,,_ ~1r
f. .... ,

"l

u" .-, :;: ),..~~

_"p' '.:

~~"k"

,~'r

?\7 _

, ·~sidra
alikaly,
~.
I

(acide) : Ny -zavatra' izay .; ',< ,~",/ ;3* .," ~ , , , '",


1 ~

IDaha
",;>'"
K

"'1:~
~ ,~ ..

neotralyny .fA· ,c,~".,


I!-.~~ 1;'1 .. ,,!~ -;

1r, ~ •
r4-~ F ",.

:.
......

'L......

..j

,d;';

Iv
L

Asifalita (asphalto) : A'naran'iditin-tany.


.. • U· _

'. ,.- ' .,,', ;j


"'it'
I '

~Asitl'olab!J (astrol,abe) : Zavatra fanoharana ny haIav irariy nyanakintana, _ :~, ,1,,; " -,,-' -. -', ,,~'"; I,e-:
~ ,",j,~, ..., ..." .~

..

~~

... '"

-.,;.

.:,."''-../......

\ Y-

,'" Asit J'olp"i!J{astrologie) :"Fitetezam-bintana


• I'~ ( ,£,
L' -.... ...

; Sikidy
,~. [ J

1.

,~,..,

..

~~

'am; uyanuklntanaandraina..
J

~ .,' '"
I'

'~s

,~. .~

.:»
-. "
,. ' •

'.
,,'

""Aeitronomia [astronomie] ; Fahalalana ny kintana. fa' ...,.~ .... \ , .Atimosifera (atmosphere), ..Ny tontalins.ny rlvotra manodidina ny !an.Y~ _ ' "; _ ,C,' ,'" _' ' '~,'''', " ;
't ~ '1 ..;..
1 .... ...J.. ~ I"'" ~ ~

-rij.$'

~_

"~.'

..."t

.:,IAtomi/
f..L

Z~vatra ~nadini'ka' ind~indra "tsy azo zaraina 'i~tso11Y' ' '" _", ·;e.'.','~. _""" .'~,:~
(at6~~)

~;-:4to1ulra~(~ntonnoi'~'): Loha voatavo fallidil1~~-dra~o ~ ,


amy ny zavatra kely hirika.
",. ~ I •

~,

«,
~

i~ ~
-.,

1".

l'

4
<
I

Avizd (aviso) :..Sarnbo maivana mitondra teny. _", ;;'i Az6t!1 (azote) : sirnia ; Gazy tsy mampiaina, _

J:

<

'rel~Y
.",1ft
~

~,
"lJ'\1r •

" .:

~ ·~{,~.,;i'
.~

'"

"

"

",.,e,"

i 3<'"
l
I

B

-i' .'-

fera; rdtapo lel;ibe feno gazy miakatra amy' ny ri" . votra, ' ' '.~ .~, ./ ~ "'Ba~;t!J (bottes) : Kiraro abo: ~, j BIl;'anlJ (barre) : Sakana ; Fanain~ry., . , Bm·il.xl (barrlque] : Vatra borlbory holol~! aty .
. -'

Ba (bas) !"Sarol1,kogotra; Fouom-bity.: ", .. , , .,.." -, if' '.'Billa (baUe) : Kiborlbory ; Taboribory; ' ~'B~ld1~'a'(ballon) :'Tl!ailO lay miakatra an' atimosi'-t:,

",\'>

-~

~.

~'J-

'

e,
'r

~«~ ~,";,:: ,~~\s:' .~%~:-~, ';',- ; -. ,,_r'7~'"\~'~;':-'~";~'''


~ • JiLl

'."...

'F

", ~

_..,,,

9'"

~,~..)

, ..... , ~

",.

\ ,,~

"'f'<-,

/1:1

'i::'''''~

;t;, ~

"" -votra~;
• -, '1;>""

''1

',~~L

\'Bt!!'Olj1e~ra(barometre) :!Fizahana n5·,~eSatry ny ri-, Zavatra Ianoharana ny havesarany ny atimosi1 _ , ~

-J; ~

.r"

~-'" '"~_ .:._


L' ".

j,

--_..~

~,:'.

'-:_

J~ra sy Ey,fiO,y,a~nY.,~~-L~., ~,"'.C\"" ",';"Bataia [patate) : Vomanga,


s;_.. ~." _:t
~< '::- .... I ~~ -.: .,.~ _

'~l-V ~'"
~ oJ ."

''',''',

':~"'!L"-'"

..
~c" ,.,1' '" •• •~

.,p,.,;,.~
:: ~..._, ~

....,..._

vJ

~>~~

Batery (batterie) : Rova misy; tafondro .. 1'-- ...:~''-:Jf ' -''$:' ~ '" ~ ...,) ~ ~.~Batisa (bapteme}: Fanasana masina amy: ny rano s: \ ~~ ~ :: )';,f ,_.I'r. 2"6' 'i"r,~ -.~ ~ ~"'\ -~~"'Z:. ..~_) ~mahadl0·:;~~r::'I'''''': .;::I.~ e,.~·""'~ ""~ -r ~~ t.;:; ~ ~ I, ~ _ ~ ~Bat6 (bateau] : Lakam-be ;~Sambo. kely: ' -', <, ,,,' ~''.~JBa~ilika (ba"silique)_: EgilizYtbe~~o 'tsa;~. -':.o·~ci<- ,~sL:~
>;~{'

.i'l;;:\

• 5-

-c

_I

>..~

'-

"i~1

-;~:;,

-'"

..-

~~

~~

~1'

,.'

~~;_

-'~'t

V-

~ ..

!~

.. ~,"

0'

15- ,:,;_'_ 1,1*,

..

-..50:;'~

','

1"

« : -:

Benoara (bois noir, ebene) : Hazo -mainty ; Haze... ~


~""

'

'::i-

\t..

.-

'

t•.,.~?..-

.,.,

f ..

r":.

arlna
-1-

r;'~'~""" ,. -.
'... "'I~

,,, 1

,,:-",'" }~ '.~ .i !.~. 'J, ",


;.!

~-

.. '

_~
»: ~

.. ll;,:-'

~'l,
',~

.-

1~

,,'

';--.>:;> ....

~~r·lt

·}~)---1t"<.·~::-~"'i):1r ......
I,.. ~ .;:

? .:
.0 ~ ,.

c'"

....... -;'.p ....

i\.
~~;'

.:

Beritelo (bretelles) ': Tady tsy. mahalatsaka sikina.


-z:
~~v:;· ."
~~-..:" -

~o" <~,~" "~ ~:,___ , i-:


i~ .' ,.,~~.

i;.·.

••

"~..,~ <.Bibil~oteka (blbliotheque) : Trc.ino famoriam, - tara-, ,. 'f' , ~?1:11:: ... , tasy ; 'I'alatala' Iananganari-taratasy. i: ',I,1"'(':t: ~~~\, ,.{,L" if . ,"tI.~& ~""... ~. _;-"" , Bibol.V (bible)":",Ny s6ratra masina. ' 1~, ~."',
J _ J •

-;c_

-.~

"R:""

'i(l"r.

-=-""";"

~.

~c

:-

':" ..... +,

"t!.. .

-r'

':' -

'-;'

""

-, Bi-ery ~:~Ranobier!l< (biere) : Zavatra finomina be .'::'6~y.".• "~(~" ::~'~;:::~' : '"f,,,' ~" -~:>rl"1<tl~i'?~.3'," <.;:~,.-~ 'J13iogirqf!1 [biographie]": Fllazana ny havelomany ""'~\. s-...~: ,ny olona, ',,,'~, ",. . s, l ",' -"" ..~' «»: "'.'" _ .. ~

\".;r.,

-;

!,~

,-"'"

JO

J'~::.

j'~:,:,..
'"~ , -I

<

>

<.:'jl\

'..)

....,_

~,,'l';'

•~

p'!-i~

_'

j'S,

-,

"" -, •

.J\~";r..J:::

--;1"

'£.:

'--"'1,

'I:.

~~,_..,

-..-.9/i _

7.:;:

... ~

..

'):

,t-", masa ~k-)-- if ~~.}..;.... ~"" .~ .-"" a:. . c


.. ~ I
'" c .~..-,.., •

."Birika ,;(brique}·:. Tongon tongon tany; Pakontany


~"1
"'I~

~,,*- ~
J,,:

lr,...>;;,r>

,.....

'~ .:-'
.,
\!_I

J""~

,..1\
1

\:.1.

=~'
"
fI.

,,!

"ii"
.L

~".
~".

,~l...r_ •

r.

«:

....

2: ~

,,"

~~

.....11

'. Bisikoitra
-s,
~1,

(biscuit):
:g"

Molo mafy atao amy ny farina."


• =>

" Boe ; Bohe (bouse] : Zavatra he taborlbory: mitsin.1>~. . ':'"

II..

'tf

-=-

,\

"\

·gafona ambony rano ho famantarana;.~ ;" :lto1nba. (boll;be) "':c Balabala:ntafoAd;~ Iok'aty fasi;ni-banja:' ~§ " '.'c'
-tk,. . .:0-'
,'?.::;; ..~ ,~ '_ .:. ,.
£. _~

lehib~ '\bo-;~
,t ,."=
»,
f'~

...

.";BorJ'd!1 (bride) ~ Tady ho manari tra sovaly. '"Boriged!'U (brigade)": Toko ny miaramila.
"-,' .'''''~ ~ .. • ~ "..
--"""t

\11 ~..
·10

.:'~;
;::t

.Jl.

... f~·

t..

.,

,---

...

'\ . fr

10 --:,"''"
I' 4 _... I"

I,

Borika; Boriki (ane, anesse, bourrlque) : Ampondra,


£torizitny
w I
"

... #

'"

I.!....

.c-:

(bourgeois) :, Tambohitra;
... fl'."

."

<'

':;j'

-'~_l'

Po

Tompontrano.
.<',

-'-l-

Borodao {broderie) : Hirijy ; Zai-pehy.

"

"k
..

"
"

BoroetiJ (brouette) : Sarety aroso amy ny tanana. BorosH (brosse) '~':Kifafa; Famafa.'"~ ," '. : " Bosola (boussole] : Famantaran'a fly avaratra'; zavatra mihetsiket;ika maI'l~~.irat-ra.: ~;' !'-__ "_~
4' " -~
t<I.J_, ~ Q.> '.

'"

{I'

-;,..:

'Botanika (botanique) ;~Ny .Iahaizana maniry, 'na hazo, na ahitra. "'


~ j-"
<;f\"1"

ny zavatra
,'I' , ,

Boty; Botrana (bouton) : Bokitra ; Bokotra . Booe (bouvet] : Vankona Iangadiana B6zy [bougie] tJiro; FafIil6vana.
•~ 'i~,/

..~

i"-!'-ir

';;~

:\

lakandakana '.
'l.,

~-

r..

.
'

I,>

"

.,,;"

0;',(1,

,~

r""'...

"t
!!.-_.,

~:

1""

ik ..;,'"

D
"
\;".. I,

'D,aboUra siki~a. ,
i"1'i ,._

[doublure}.': '

Lamba
'Iffi '

anaty
,

ny;
i

Sosony

,~ Darn/I (damas) : Lamba matify sy hamy voapasoka.

!,," Damisana {dame-jeanne] : Tavohangy be.


Demise (danser) : Mandihy; Mitsinjaka. Dantely (dentelle] : Tenon-kely matsiratsiraka. Dara (drap}: Lamba volon'ondry. ~ De (de) ..: Loha-tondro Ianjairana ; Loha-tsifa. , Degire (degre] : Holafatra ; Anaram-pizarana ny sirikily. '_ t , ' • helf.agirth~w,(decagramme) : Girama Iolo. Dekagdna (decagone) : Folo-rlrana ; folo-ampisany. Dekalitra (decalltre) : Litra folo.
I

".

'.

11':::'
._"~, '_ "" 7" ~, _, :,'
.r~ ~~ ,

i'

.'.

= ,-

~".

~_~

.: _~ ":,_,_ .' '. \'

~_

~~ ••• _~:. ,-,,~_

~"'DekalOg~'(decalogue) : Ny malo folo ny Zanahary";' . , l - ny did),' folo - \'" "'": .,,:.'-, ~ ~j~\" ;'" ,;;. ~ 1

~::. _

_."

.~

-'l_

.s

~-

~,

,1;0

"'-

.....

""":"tl~.

~'-

l_~

f,:_~~,

~.

Dekametra (deoamerre] ; Metra folo. ,,- ..' . >,,x ii Dekasitera [decastere] : Sitera folo', ,'; ::':; ,;~
.~ ~ ~_ '~_,?Ii

~c:;;

~ Demoniljde~10n) :"Anga-dratsy; Lolo ratsy.j -'-~. ~ __ ,~ )Jemoniaka [demoniaque) : Olo~; ,~zon~ny demony ;
Olona saforan-dolo. '.
I

ol

-r-

"'::.

~ Jlr

j""~

- __. ~'.: ~:'-~"~"'~' ~ /', :


~ }~ ~ +-

"'- Denominatra (denominateur) : Ny marika ambany .:.. ~ amy flrasiona izay milaza fa zarai!tCL.,n~ flry na flry !ly' isa tsivaky. ,__ .: 'i¥"I' ~" _ P- ~ ?r. -~ i Desigiram .. (decigramme] : Ampahafolo ny girama. a --Desilitra [decilitre] : Am pahafolo ny litra. ': ~'. .,' " Desi;net,'a [declmetre] : 'Ampahatolo ny metra;" ~", '
-,' , .._ ~, _, c-;: -'" -,
-~--I" '''-,J.,_J_ .. ~

.!fk-

t,~,

.-

I.'

Deeisitera (decistere) : Ampabafolo ny sltera, ." 'Diagon~la (diag~nale) : .Tsipika ~nela~-elan'ny an" golo roa mifanalavitra amy ny figora eta-joro." "~,,: ,) Duunantq (diamant),: Vato mahery mangaranga-, rina ka saro-bidy indrind~~'; Lohavony ny v~atozi~by'-' -s: , .;...~ '~. , ..Diametra [diametre]": 'I'sipika mahitsy izay ma-: maky ny afovoan'ny boribory ; Soritra mamaky mira
r
I T ~~. ." l I ' [

,__

A'

'

'

...

~0

,..

~T

tJ

~_'l

Iari-bory.
>

~-,.

<

"r"

"

pilrisionq1',i' [dictlonnalre}": Taratasy flvoriany ny


volana ziaby. hary, ' '
l"
r""" ~,

r~
-

~
,

:.,
I_

'

->
~
i

'"
_iO'

.' Dimantsu (dlmanohe] : Alahady ; Anaro,,'ny Zan a:;


<t • _"
'

--, >

r ~ •

-',',

,~

~~

'" Diminotioa (diminutif : Teny mpanakely.: ;. ", Dipel~1}~'a~ia(dlplomatie] : FnhaiaULna ny fiton-, drana ny Ianjakana ; ny fltondrarn panjakana ;' Raha- '

raha-rnpanjakana.

r-

:' '\ ":;'- <,

J..,

-;:

-12 · Di8ai2tel'!J~ (dysenteric) : Aretin-kibo


ra ~
I

'l

'

mq.mpangery
t'
-<!

r,

J«'
\ --'; ,-

.•
P __.,.

bona. ~ ." '


Dioay jvin} ,,<


.
e'

"(

Ranomboaloboka
,l

; Ranoruboalom-,
»<

'

Doana ; Doany (douane] : Trano fandraisam padintseranana ; Trano Iandoavana tsimirango. DOlnds£Uka (d~mestiqu~) : Mpanompo ;~Anki7,y.
r
~

,
I~

.:

"

-'

~.~'"~

-"

1,

~
~J

~
"

--'I
I I

I I

..k

-'

" Edekan (Aide-de-camp] : Zofisy mpitahy raly. t' ,~ ,


~ ~~ ... [ l

ny Jene-

Egiliz,lj (eglise) ! Trail? fijoroana. ' ;' ~ Ekera (equerre) : Eram-pamorisana . .EkolY7"Lelt:oly (ecole) ! Trano fampiaparana, Elasitika
~ ~

,.

'f
v,

(clastique] : Misinkerotra ; Mora rorotina · '.Elet~'tenta (element) : Ny f6totry ny zavatra> ., · Elifania (elephant) :'Anaram-biby lehibe indrindra mahitsi-fanaovan'draha amy nyorona ny'.· <! "
->... "

.\.

'I

0-

"

Etili!it;~il{'~ (electrique)I:' Feno elikitrisity; ny elikitrisity. . -i .:


I I ~ ~ -eIi

fnomba H' ."


~

. Elilcitt'isitg (el~ctridte) : Ny hery anaty ny vatandraha mampiterak' afo :azy lalla rokodrokotina, mahatarika ny raha.: r ,' va

Elipisy (ellipse) : Zav~tra boribory lava . . En'ipelastl'a· (emplatre) : Fesan'aody; -Fanafody


apetaka.
'I

Endemika (endemique] : Aretina mahazo ny tany. Enisileolopedy [enoyolopedte] :, Ny havorlany ny


"

¥""" .: ',"
"" -..6 '

J''_ ;{~

'

~;:._

13 .,
s-_.s

~
_

"

fahalalana

sy ny, fahaizany ny

~~;at~a: ziaby.
,

t.

,
L "" ~

"~.
-

reh~tra:-~

~(~pidemie) :' ,Areti!!a' manafotra t~~y;' Aretina mamely olona maro amyny iray mandeha'.~·, .. . "/spid6fr!:ika (epidemique) : M'!~y epidemia," '_;~ ~, .... _ •,. ._;~ ••• "-.. "I' t Epilepisy (e"pilepsie) : Aretin'ambo. ' r";'; "'!';: \ ~Epilepiiika (epileptique) : 'Mora azo~,'~mbo':~ . ~ . ,
I ' _ r .
>"

'~J~pidem:i~

~,>
1

', Episy. (epice~') : 'Hazo" ~~nitr~ ;a zava:tra "\'il~a:~litra aharoharo hanina",-karaha ny pilipily, ny laro, ny kate, . ny siramamy, ny .ravintsara., j ; :~ ~ " '. " ~~'~ ~i~~
t. -

"\ .Qpit.~a,(~pitre) : Taratasy ira~ill:a aU1Y ny ~ol~nfl'>" , .~'Eti7noZozy(etymologie) : Fihaviany ny teny ; F6totry,.
',..~ .... '[ ,_,.\~ ~~.,.. .. It ~_ ..." );-~

~.

'.

...

_....

<f'

.l'.,'"<'"

,!

.... ~

If ~

1.".

-__

... _""t<

-;l;

,.,

!I",

""_;,,

'o __

ny vo I ana. '.. '. . ". 1 .... '" ~ i : "....." __ .r.~;: . , "Evitnjilisitra [evangeliste) : Ny mpanambara.evan"JI·
"

~,

>"..

"

,.

'.

'

"
~..

;:.1.

...

;t

..

~..

...

'"

") '" •

• ~~

""1 _ ~

)l.ly.
... _ •

••

'_
~..

s:

.:r..
r

f'-

1["',.. <

~~: _
".

sr. , "

~_...._
,
~ '.

<

"
_~ _,

,
~ _

<.. ..
J

~
r~ •

J.

.:'

- • ..-::

,~ EvanJily (evangile) :-Ny Ianambarany


, :.,. 1. • • J,
~~l ',-

o;

"' ~
-":...,"

-t..;~
~

,,;. ~,

';. ,;:_~ ...


~-,
...;

.. '"
\"' ~

"\. •
~ _:

ny Jezo-Kry, ,
I·· .. -, '
J

-_

f...

'

\..·r!"
... ~

"~if.'
=

~ ~_;,_..
_-

\.

~'+

..... ~.

's

Wi

I~'"

'<H

l ... ". _

~ :;_f

- •.
.r~.. r ~ c.

-,

.,,'1-:: __~,

if',,'
J • -.':. _: '. _

_F 1:.·... : -..: ~', - ~


...... ..1 j

.,

.....

c"

:} ....

If,

f
> '.

"',
~_ ...". _.

- , Fanala [fanal] : Fanazava anaty fitaratra.

,. -c-

- ,-:":

;Fara!nakopi~ [pharmaeopee)
fanaovam- panafody~;

~ Mi_laza ny amy ,. _~. ' '. , '"'.::~ C' r ~.....


T,

ny
:::"
'. ~

Fa:ramasia: (pharmacie]
~_ ~ _~.

>

~,\

:, Fikopohan'
"".
~
<

aody ; 'I'ra, '.

:il~9~~_a~~y"_,' "
.f

'0 :'.~'
'fII·· _,

'-"

" Farantsa (France) : Tany Faran t~y. .. ,_ ,. . .. ~arrintsu (Francais] ': Olona ny Farantsa. '",_ Farina (farine) : Koba-mbarimbasaha. _lj'en,'I..i-niria(feIr!inin) : Teny giramery : fahavaviana.
\. ~ _ _, '.. ~.J ~ ',._ ....

1f....

C~

4.

~<'

:Andro-.re~y.,
e,._

"jr~t1J (fete),~.A~dro
! _'-, ~ '., .. ,. ".4, •• _;;

fa~~~~~~~dl:aba.;-~ndro masina •..


...,
•• '" ... ~,... ~~"
.f~

'
......

,.

-,

.. .I._

{,

'"

_'It'

ot

~"Kat(;Uka", (c~tholiqu~~ 'Mino,~ny fanamba'rap.y"ny 'J': ,Jezo-KrY··4"i' " c~"1 "'""I :"~.'c" ',~' ~"'i J! ~ '!1:Ke8y [caisse]: Vatra; vcita.'~" '~. '_,> '; "Kil~r.iiiet; {clarinette) <AujoDuiry.,;' "~F'" .~"'Kil&8U~(clas~e)jc:'rrtbo fiamirana~'--:-·· ~(\,>.,.;',",;!~' : t" Kil~ (~i~frr"Fa~aJ~-hid;: .; " . <~" ~: ,,~ ';,,,; • -, "rJ -; ~ -",Kilinika (clinique) r.Teny ny fallaizan'ody.f, ::KizO{Ji;d;t~'ii (kiltigramn;'e) :,'Gi~~niaari~~. .; Kliolitr~(kilolitre) tLitra a~ito: : ',,:,=-' '::., ":~ '\~~Z?-inetra:'1iil0~~~;~)':I;Metra arivo.~~~:!:' ~~~ ~4': ,~ Kilosite1'Y (kilost~ref; Shery' arivo, '>1" ,- J' ~,'~
~J,

. _-,~~t
-,.

_ 21: '..:.:...
\ , --.;,. -" ,~_~ 'If _

-,1'

:P' ': I ~.....

"' ~ "~""\
~,_...\.~
J

',\

&..

), -

•-

...,:;~

-I;

{..

_:.

.,

'I

't ~-

.,.'

'~'<",

'I

c. ~(;.

~~,

"..-

~j.

--.....

~I"<

.-

Jl.'I>

-,

,J:

__-...

<;\

"17

,,)

'1"

, !,

"1'

-',_,

;-.>...5::(~

~i"P,-f;:"

_~"";.

,:':-

-"

'f

,?~" ,\.
.,~;t.!

.c .~.

<,",

'c

~~'~I,Kil~~g (clo~he)': F3m§ha~mtn~ry: ;~: j"'" . ]I Kioba. ,,( cube) ~!~ Vongana enina am pisany mi tovy ; s61i~ae:iiin~d.3:fy s<>kcera avokoa laftny_'rehetr~~ · ~ne~~' ,;~ ~Kiobik~' (c~bique}'~:'Momba kioba;JVla~;:n, end';iRY' na ny'toetry ny kioba .. :; "~,' :; ., "'; ),.;~ ..t~lr~~8italg\oristalJ,:'<Vato'-~~~ga. - IfP _~, c .: ; Kirisitiana (ohetien) : Olona manarak~ ny f~~om~ p6an~ Z~aluiry naln l:>ar~~ J ezo- Kry. " .,,' .~, , v. ny " Kisoa;,KQso (cochonl: Lambo. ,i '~c \:.'0<.,,1 ird~ly'1(cod~)': ,"Fanangonaa-dalana ; Tar~iasy.(·ivo." r~ny,ny lahina rebet?a~''_~' : "'>" '( ~ /' ;'. ,'''' KtJjia.(ooiffe):: Satrok,a_; viavy'. "; . ,-,' v' ': ;' ; ,.. .flaM/g.: ::fi:Olezy' '{coll~g~) 'Trailo 'fivorian-tsa~kr ,-: hianatra .. ' " - ";~_~ -- \;c1!- ,;Ic.; "':}t~,;'Ji
-t , 'r> ~. ~-~

....

;.-..,

...

If

1.

..

"":1

,.

e,

J"F,o*'

;~

{L'

~:...,

.. ,

..,

"".;;,.:-

~.

1\

:ny
<;

.. ~

--<

1,

,,"_

~.,._.

',-

".."

~f\'

~. ~

-f;

jp

t,

-~lr

. '.,

.~

\-.

"

--'..'1'

'}

!._

1'",

~.,-,;;.~

.s

'f.

>

"

~:',

"~~',

: f{dlll (coller: Oiiy;Loko'; Pako.> :


, [-;:. '''~ " _!l. I' •

'I~

'1(

~.

~'_"'/_

-;

v~

"'I"~'"\

-.... ,

'd'

;"j,~',

-,-

,1',:};

:".Kolo~~lU,(e;lQ~rielrtT~(erezimenty/',:
.'

'~'C,~,~"~,

_.J{olOn.if·(c6~Onier: Tany vao ho 'azo honenana: ,,' '.'

- 22,'Koma~da (commandant) ,: Tale ny miaramila . .~Komedg [comedie] : Laolao fanadia~a olona, ,; Komity (comite] : Olona miara-mitandrina raha~

raha ; olona mivory handenika kabary. Kom6nyJcommun) : Maro-manana: .. !:'


Mh-'

'

.-!

\'

f v r.....

"

" Komony (commune) : Tanana; V6h~tra. Komp~ (compas] : Ssmpana taneranana. " . .: Komparativa [eomparatif}: Te~y giramery, Ail~an'
J;", r

l:;'>iilf-

ny toetra ny ajekltiva, izay mampitaha ny zavatra roa.' 'l,.k Konjes!/ {confesso] : Famosana ny ratsy natao-ntena, Kimjirimasiona (confirmation) : Fankaherezana. , Konijonsiona [conjonction] : Teny giramery ; Famehezan' teny toy: sy, fa, raha. ""
t" ...., ~

~F

'b

, Ko~o (cone] : Zavatrakitso-loha amy 'ny vodl-andry, sirikily. . 'f'.'~· «Konserto (concert) : Mozika atao n'olona maro, - -" , Kon~~;iona [concession] : Tany' omeny nympan".fe'

/1"

'j~ka olona.

"

'K~n8ilg [conseil) : DIona Ianalam-jery. ' Konsoly [eonsul] : Solo mpanjaka mipetrakaamy
ny; fanjakana,n'olon-kaJa.
.

,'

: Tany be indrindra tsy: voaz'ar~ara Joatza 'azon'ny ranomasina. r' . < ~6Pll (oople}':' Soratra nalaina; Soratra voafindra. " Koris« (corset) : Akanjo~ntratra ho amy ny vavy." Koroa , (croix) : Hazo~fanakana; Tsivalana. ~ " " ,.
~II

Kontinerara , (continent]

"

-t

- Ko;'o~a (couronne) -: -Fehlloha: S~tro·bon!nahitra. "Kor~~~8Y:(~Q,r~i,che),!:Faritraa~abo ny;rib~." d


I

~,
I ~ I " _. l~ 'I
F

23
~~<r :':

......

".'

"fl~~

,
~

""

-.

;...:,

~.

. ,~ ~ ',~

1-\

01~<

,,',Ko1!op,ol6zy (ehronologte] ; Pilazana ny zavatra.na"t~o inaifaraky uy tacna nana6van~ azy. '."."" :


II : ,~
......

~'

-'~1'
i J

ny an roo " """"

Koronometra, d ~

,.

"1_:::.

(chrouometre) -

,>:-

r;:"f<.

,or

-~

'"

: Uvatra Jarieranana

':'£\.

'

oj,..

,'" '.
'I \'1 h_

(i',

7~'
,

I
~

,'""
~

""~~oro8~ (crochet) : Fihavitra;'Farango. K

~ Kovera
\~"'._ "'" ~ ~_ 1,~":O

flhinanana. ",'" "' , ~"Ko';ina (cuisine) : Trano fabandr6ana hanina. "


\I,
~,. ~~->

(co~vert) : Fan~ka fihih~nana; '"


't'

" ~. Karamaoka':
' ,.
e

-e~

..-.
1

'n

,~1,.

~L-

..

-_~

-v

~-

...

1
(

w-

-~

' -\~r
.<" .. ~

ir"
"l

-~~

'4~-?:1

~_

.».- ,,1
~

" ".Lf!;b'()l'atdrg,(laboratoire)
j' ;

""f

~~

:' Tra.iJ.o fiasana ; Trano fikopohana aody. ", " , Lalnezd (lameire) : "Leb.lela ; Takela-kelaka., ~'
-:'.~ ~ J

t"to-

;,

--:: ,t

.->

,'f '

'!""'

~ Lapiny, (lapin) :, Rabity [de l'anglais rabbit]. " '., ",'Latina (latin) : Fit~ny roman:a taloha . '-Lao~[tty; Vanty (vente) eFambldlana ; Famidiana;
1

Va-rotl-a..

, "- eopara (teo-pard), ';~Biby' masiaka miramlra. amy L ny'piso'~isoratsoratra:>:' " , Lesiig (l~st)__"':.Ny ato atao ambany ny samba fanav ":re~ana azy.·, "p. ~ , ~,
C "I" LA

:"

,~

c-

.."

_,-

.,"

--'

<:,-

, ;'Leso'~a [lecon}; Fi~~arana; ,T~y ian~rana. . ~et~~l'a (le!t~e): $or~tta; Taratasy. -. ,,~., ~,Lidvat"a '(lie'vre),;,; Sakavavimplso mala.ky milo~may."'<t
I.

'';

Pi);

IJ~if:'.!\
,

)1

"'

~I<

__

;~':LifJlJ.tri~nt~(lig:~e'nt)~. zatra.'~afy. ' " O


~:.i_,
-}I \<"11 .. ,.;,(· ~.I

..,_

,.:_~'
I? '"'

,j

\...

~ "~~~d~~:(lique~r),: T6aka mamy.

",..,

_ ~ I

'.. 24' .~.~


\1_ h •

s, 'l

.".

•'

,',

0(

, L'iln,lja (Iyrnphe] : Ny zavatra mangarangarana ny rano anaty nj; vatan'olona, " ~',:, ~. . Limifatika '(lymphatique) :. limifa~:
,

toy
t, '

Misy

Limonady (lijnonade] : Rano-mboasary. -», Liotta (Honk: Anarany ny mpanjaka ny biby relietra.; _","', ~ _ "
'"
,
~ -=;:... .....

-"-

. -.- ,~
.,

.~

Litan!1 (Iitanie] : Fijijiana ; Filaharan-dava, - Litera' (Jehre . de I'alphabet) :~Marika mtlaza feo
cC.

.,

anankiray. kioba.;;,

_.

.", -",~
=,

Litra (litre) : Bakoly faneranana mira ny desimetra


:A"
I \~

.'It'

'--

"~-

,cid~~ [loi, 1~16~

Lioatra (Iivre-poids ; Girama dimy zato ..


Ia Ioi] : Diditany : Lal~Iia:' adJ-jery;. Flanaeana

.fojik~,. [logique] .:~Fahalana

Iandahajari-kev! tra mahftsy. 'Loto [loto]: Laolao amy filana manisy sorasr'isa. '
..._or •. ~~ e ~
I ,-'. 1 : ;~ • • _ I '~ "

''''
.l.

.'_

,!-

rl~.

"~'Madamti"(Madarri'e) : Tompovavy
driam-bavy, ".

: Rafo~sy ;.-,An".. .'\':

(macar~ni) : Tarika mofo ; :Vahi-~ofo;' , . Malaria (malaria) : (Teny italiany) : ny safo tany~ izay mal1iteraka taio:' f•• ':'.';" .: _'.,
~ , -J:
I

•1liiikafcnijj

Ii!

".

\' Mitngazay [magasln] c: Trano' f~nompian'ent:i~a; 1'<,\ . Tt:ano fi-varotana. ,- .' ,_-, ., .
'1'01: '." .. •
I • ) '. '" ';

, Maria:cy (mariage) ': Fanambadiana; Fivadiana:'- .::! Marilca (marque) ! Famantarana. -, '~. Maritery
...It

0'

'(martyr) : 'Ole-ria vonoina noho


~ ".,_

ny ·ftnoa

..

_. 25 ~,
:7t

.
¥

t·~

,....3,Ji..!

ny Zanahary, Olona nivonoina n~ho ny teni~'A;dri'a-

rnanitra. '-..-'. \1

.".. ~~,
I~

'i'i
,,'

· Marosaly (marechal] : Mpan,ao, kir~~o-ntsovaJY.<' Maroto (marteau) : Tantanana j Kanonta. ..~"~ , "Masekolina

'l

s:

'r"'-

't ~,

:-

0,">

[rnasculin]: /I'eny giramery : "Jendera toe-dahy ; Jenderan'ny lehilahy. ~ ; .: ,~ - " . . ' Matematika (mathematlques] :' Ny _fianarana ny "amy ny zavatra rehetra azo isaina sy oharina', "_c- ,::'~ _ -Matil6 (matelot) ':.Baharia~::~ ;_ , _ . · Mlxtso (marohe militaire) ila. . m : Famindran-di~ . -! __' .
~~.

'.

miara~~
.:c'

,!'t Mazory'{major) :. Zofisy mpitam-bola amy ny mia-" ramila ; Zoflsy mpanao ?dy ho any miaramila. " _' ,_ .~ Medaly [rnedaille) : Lalambarahina misy saryr " ·~.MedikalY (m~dical):: Momba ny aody ; Momb~ ny

medisina.

. Medisina (medecine] : Ny fahaizan'ody; Fanatody " • • J ,. " - finomina ; Ody sotroina. I ._ _ -; , , · Mekanika (mecanique) :. Ny Iahaizana , hanetsika ,zavatra sy hanarinarlna azy. -: . , ," _ ::'Meridiany _(meridien) : Ny 's6ritra .mamaky ny tany ny tapany atsinauana, ny tapany andrefana'; ny ftva'kiany ny tany.r.. _" .' . _ ,,'
~ -I _

Zanahary. Metaly (metal) : Zavatra fotefena otry ny vy, ny varahina, ny vola, ny firaka; Zavatra mafy sady rnamirapiratra, toy ny volamena na ny vy., '" . !Jletalika (metalllque] : Toetra metaly r Fatao ny metaly. ~ ",,,'
, 'jL ) ~ _. I

. Mesa [messe) : Ftjoroana ; Fanompoana

I.

,\

._Metra (metre) : Erana ny halavana rehetra.

<,

" Miko'f'o~~~OPIJ(microscope) :-Fitaratr~' mahabe v';a" tane ny zavatra taTMana; 'Fitaratra flzahana ny zavatra madin.i,ka ~ndrindra. '. t ~: ' . .' :,
f, ': " , ,'-".'

,, '.·Yilisy: (~ilic~(:' Miaramila; Bor~zany, manao 'mie01 I. _. ramI l' . y' ~. '. " ~.' "'::-:;!Militer~' (mHitaire) : mlaramlla ~"~rilpiady; mpanafik~. ~ _'~, ,~ :~ .,,~"
~o I
'<

'r

III

.r

l:' ':
!

:>- ~

,,~

,<

...

.;-~

-." Minerdiy. (mineral) : .Metaly 'vaohalaina amy·,tty I ~ ~ .. .tapy. ;;zavatr~:padma 'amy ny tany, toy ny vatom,-by vatom-barahina, 1. "; :. .' ,",,~.
\ , rt
_j~ •

... -

,~.-

na

_,

,I~·

•I

'¥L~e!,~!o~!I ,(~ine~alogi~) :'~ianar~n~. ny ~in~r:ily. Minisitra/(ministre) : Mpitondra raharaha ny tany; soloa-jena: mpanjaka. .~ ',~. .;' \._ ,,-' . , .".

ny
_..

" ,'Minitra
.,>"

(minute]": Tap~k)andro

nim-polo 'ny ora. ' . ;


I. ~

,
I_

'

kliika; oyampahe".' .' .~~,'


T'

":,·'MiSionary [misslonnaire} :' Mpijuro" irahinaham-, .,_ I'''' .~ . r·


pianatra olona ny lalany
"j'o ;"

.. •

~~'.

,~'.Mitolozg [mythologie] : 'Ny"filaza,nanY",zavatra 0{ ~ to ninoan-dreo antaolo


I _ ...('
I' ':".'

ny Zanahary"", t l;hizy
I

' : .:
r

~"

tsy
j ..

';'

I"'

':'~'MtJd~ (mod~f:-'Tent gi~a~~ryny faDa6v~ny, ;


. ' -',

"'-~Mi~e~a'(misainer~

Ny'

~i~ha~loha ~y sambo.
a~~
•,

,~~ ver~a\; T~,ny/enti-~ilafa ny toe';;~i~~zana n:r, asao, na ny toetra izay Iasain'nj" verba. "
I'
<1 .,.

.... ,'

"'

.~

f.

"

r"

.:~"¥~~l1":(~dde);"l.am?~gl,(la' mode) : Ny fa~ao .ny tany, "1islkiny ny tany.


I • • _ • ",
I ~. , ~ ..... ~ -ij

.. ,!£Qlf! (mulet) : Ampondra. zanak'amin'ambintsovaly hi' lahy, ., 'r '


.. ,; J.,,_ .,

,.tp-_

i'

"~"

-27 .... _'I ...

'!

Molekdla (molecule) : Sombina kely indrindra i sombintsombiny madinika Indrindra, ,t Molekolq,ra (moleculaire] : Momba ny molekola ; biritfka Indriadra. ', " ..
't ",,:":', , • r.... ....... 'I .... jl.

Moletipela (multiple) : Isa maro tapany mira. , MolitipUikasiony [multiplication) :. ~~nk~;n"~r~ah~ isa, , . .>'~' '....~, - .' ' '

).'"

"

-,M~ly; MoZin_a(moulin] : Fangarluana.: . Mosara; 'Mosoara [mouehoir] eFamin'delo . slnan-delo. ,.


• f ~ -

'r

; Fani-~

Mase

"

. ..

(Monsieur] : Tompoko-lahy.

~_M{!)sikol~ (muscle) ~ Ozatra; ny tady ny vatana. ,""M~silina'('mouss~line) ~ Lalllba~.matify mangaraka~b. . Mosona (mousson) Tapataona .mlsy rivotra tsy .mlova : Rivotra ,any _andranomasina misy antony ny ,'ft6yany.. . . '. . ,~~." " _,"". . Mataridy [moutarde] : Anaram-boankazo flhinana saiky toy ny sakamalao no ngidiny. , Mozika (musique) : Fanavan-tsoma maneno . . ' Mdzis~na (musician) : Mabay m6zika i 'MaI!ao zika. '
• t

-t-

~b.

Nadiry (nadir) :' Ny ambanyny


nyzenity.

tongotra. fa tandrify ' , . ";{

Nad~a (nom) : Aiiar~m-javatra:fTeriy milaia ~ava.tra, ', ' ,

; ~'Navi (ilaVe~'-~ ~Ila~'a~-b~h~tra" '"foh~~ina, ,tahaky ny batata.'"" ;1,' _~'"


,,'1'" <, ~
c ~', ~,_r "",

* c

'Neko~olo$1i (neerologie) :·-Filazana ny.olombe naty.:


, Nek()r:ol~ane8Y (ne~rom~ncie)
l' "'
I-. ,.._ ; .... :

~.

~-,.

~-

"<-

~·-1·"',

_...

.' NY",fa.h~i21an~Ko
,'..... -

,mpj~vy ~Y,m~ty ~aiH~ntani.!lna my p_o:avy."

_"

"

r'

<

~?

'"

"J

~1

.~"~Neol6$gJ~eoiogje) ;

Teny ~ao;\V61~D;l-~~<?

"'.

-, .;

: ':~','

'i

Nerv~ (nerf) -:-Ozatra; Tadimbatana,'

<'Jf#;(tfllnitre)
N~meraiiona

; 4,n,aran'tsira-njavatra.',

'0;;,,: '. ,; ',+

,-,:' -. _~,'

, NQe11l:(N~el) '~"A~dro nah~ter~h~~~ i Jezo-:KrY., ~,


(rium.e~~ti9n) ; Failisana. '. ',: ~':" " NO'lnerat~a (ll~mera.teurr ":"TeniJ;l'ariUm~tika'~f":~y' -marika.ambony' amy ny firasiona,izay "miJaz~"~y-toko Iia/ firy na fi~yizay entlna ho flrasiona.. ' ,
0 ~ -'-'", " ,-0 '":' ' "-

.;l

_ '"

_:','

"

<

.:

'/'N~mero (numero) : Isa, Soratr'isa. ' . '" ~ . , "",,',' .


~ --.or '"
J "-\

._ ",-Noni£n'ativa
~ "<'

{nominatif}: Teny ny giram~ry latina; Naona, na.' za~atl'a tenenia' ny teny: milasa ny t~~po, ny atao, "" ',' ~ ;;:' ~ ,:' ;,'
-r {~ _ ,
> -

'r

:>

.medalyela.?" "
, _" ~ ; ~ ~. 1

, ;NQ,';i8iR~,';tik,a umismatlq - (n
,
..... \'

ncr" .,~N; :'.; '",' "',",' fapa)"za~a D:Y' , {.


1
-; , .,.';'_ " • ' ! _~

• ',No~italf3$y'(~osta.lgie) : Aretina te-hody an-tany ni-

velomana.
"

, Notrieiona (nutrition) ': _ Fahatanj~hana Famelomana. ' , ~,


-: 'NO'?~8g(novice(~ Vao hialuit~~, ~ ,~ .ny namana ",, " -

..

"

"

., ,',

{'
I

t>
~

~,

•~-¢

_ -..,],

<

'to

-~

vasana:

sy' va~ ,hiditra


"' .

~my ~
,

- ,, ,

~.."'Novisg [novlee] :,Tsf mbola Zatta.,

-29,
I~

'

)'1'

,_

... i.
~. '"'. ~ \~

,1""

'0·
c';'

"
F-~~

..,J;)...

'.

-;

_"r.,

\.

...

'Obo;y (obus) ; Balabala-ntafondro holok'aty fasiam- ' 7( ~ . ~ ~ - '" banja.. :~, " '.& '" •" , • ' ~oki8'idlJ {oxyde) : 'T~ny ny"simia; TeiHi'mi'h~roba;q . amy ny'okisizeny ~. ,-', ,. ,-{ '., tc '/
,..", r ,...,~ ~ ~. ~ t. '
).!,

"

-: Qki8i~ny (o~ygen~) : Gazy miteraka ny mahariki~y ..


,-

(ono-!llatopee),: Fanaovana -allarana" araky ny teo njavatra;, Anar~n-:4raha. alaina ~my,ny

,pnomaiopy

",

'"

h~",,)

eI1~'nyte~~.E:Y/'
~ .1'$ , ,~
)~

I',,'

,:

".:

.,

t'~

"

'

tr~' sy' ny f6tony:",'


,.

" O~tolozg (ontologie] :' Fahaisana ny fisiany ny zava-.


,. verba.
• • ~ •

'.
-;

. , ~if'i~, .
1~
~.
< .,
I

'. ,Ofiitativa (opt~tif) : Teny giramery, Moda enti-milaza; ny fanirian;ny


", <.-; \- ..

-",'
...

,'I:Opitika" (optique):·) Ny ~halalana Dy maso sy ny fana~an-:i3;va pitaraf~na. toy Dy masolavitra ; Ny fahen-. , dren~ milaza amy f~hi~ana sy ny mazava. ' . , " _.'o-« [heure) :~·Tapak' andre kely; Ny faharo' !ly. f?lo ~mY:!lY andro-matsana; Ny tapaka ~aha-(6a-: , .polo roy .amby amy ny andro. " ., "' '; ,'. , ,Omnjy(orange): Voasarymamy; VoantsohamamY'. , Orbita (orbite] : hUana ombany .ny masoand~o

-:-

ny

~ni

amby;

va' liy anakhi' tana •. -.~./;":l


) \ • ~

Ny

'

"'~"

~ ":, . " .
-, f. • s,•-

"'.

'1'8Y' hadisoari~t~oratra.
,

; Hamarinany .ny zavapino~~a.;Fiil6ana marina." " ·f Orotog.ir~/u (orthographe]. : Fan6rat~a. tsy· diso'j''0",'

. .Qrotado8g, (orthodoxle]

"

~.

.., '-;:.
i , .:

-r

;, ~ ..
i

.~.
."

zavatra' mo_mba 111 'ta~la:na: ... '" ,,~ " ,.._

. O~iteo.lozu~(osteol~gie) ': Fahaizana,' n1' ta61ana sy


.. :
>'

_.,

~.o.. .. _.,,_

........

••

.;

_ ..

=,
"... j-

;~c

Otety (autel
•• " 'I;

r:_Tal~tala maslna: ny tabatra fljoroana.


r,il
<;.'

30.' -;:."';
:..

I~

("ll
Y

..f) I .

"

-IJ

,',

'1~'"

-,,-

- Qt<JoiraJu. (autographe) : So!,a-~ai)'};lll~. , "_,~::' ~( ,I' ~'Otolnati' (automate) : Zaka' illihetsika ho "azy. ,'~ ..
.. I, "., ~ , • ~r _j "-

"
',t~

O~alg' [ovale] .:~Mi~ndrik·atody ;~Taboribcry l"a(v';,. , ~

,~.

. :Ovip~r!i,(ovipare) ': Maiuitody: - _ . - 'f:' -, ': ',", , :-:. O~orii(u~~;e) : T~mho ~bQia be' lo~tr~. -; -" .' .~, ~ ':OzoryfJ (usu'rier) : Nyolona izay malakazana-bola loatra." ,-Ie~" .' • "', ", : ".' _ '"
... 1\" • '1

Ot:)e.rg (ovaire] :.F Itoerany ny atody.

\ ~~...~.J .

"> '. "--

iava"~'
" ,,'"
. .:

...

' ~.

>"'~"

"A<'
~ I? c ~ ..,

"
~.,
o~

'.'~A
-"l'"

_
-'" ~._,_,_ \0

"

'- -':...~ "

r
r

.~.

'

.,

,> _'

"

'"
_

,."

:..,.~

... •

l'

~ ~'

A~

,,"

.1

J, ~

-.

~.>

"

":~'''}

.\,1

.'
4,..\ ~

J"

'....
',\

';"~ ~

~
I~

.-

~ ..
'

if"'"

"Painty (pinte) :' Anaram;pamaran'drano; " ,. , " drano. . ","',


'1) "~'..,

Famal'Jul', ',." _,'-<, "Fajy (paged'un Iivre). :' Ila-takelaka i 'Ila'ndravln- . iaratasy., ;-~:- ;' ,,."-;; , : " ,-. - ~- , - i
-I ~,. _. ~ ... ~ ". ~
c. ~

'"

',~.,,."'"

I~_A'''''_'

,;~.

~',

.;,_.\

...

"

... ,

,'"l~ak!l (Piques) : Aiidro nltambelomany i Jeso-Kry,:

"-.

I 1.

.co

'8-

."-

'fJ:

~.

."'

",Palilao '(pal~tot) : Akanj~ lava ;.Sakonoka. . i ..'. ".'Paa,s, [poche] :' J~m6ra'; Kitapo. :', ~, ,'tPap~(Pape) : 'Ny ioha ny katolika ziaby. ", " Pat'aQpla (parabole) :,Oba-b61ana'. ' ' . "; : >,. t.: -~Parad1l; i~~adizy;{paradls}: Ny, lani~ra, ~toerany.'
~. • ,",' , , ,t, r

<

ny olo-rnaslna.

",',..",

-,

'". "'-

bol~na.
",,-.1,. ~

.' PdragiraJu
• ~~ <•

't

(paragraphe)

r-Antokon-teny f .Tokom-.
,'
~ ~ ~ •

'

. "",
-~\"",.,.

'·paralelipipedo' (parallelipi,)?bde) : Te~y jeo,m~,tefy.; Vatana fono ny enina pai'alelogiram~. " "'" '" . ',:",

J-,

:.
'.

ny

Jf

-4

[parallele] : S6ritra mitovi-halav]~~na i -Tsipfka mifan~tsy amy ny tovi-ranonyananklray. > "II' -<Pltr:fflelogipiJ,ma (parallelogram me)' : Teny jeome..tery; Efa-dafy no mifanitSy ny lafiny mifanandrify. :. Plt,ras61y (parasol] : Aloka ~entina hial6fana. , '.<1 ~::r: ~ _ . -.',Pariakala (percale) ~:"Lamba m~tify fotsy. ,._",.: ~. ,'Pasy;' Mipas1J (repasser] : Mipasy lamba. ~.~,\, . _~
14 , )'-" • ~ ... ,
~, ,;.." ', c
1 •

,"Pltr,atelo

,ft'

I'

.'

1"51;::

-c

..,p._

<=I'"

~.

!(.

~~

....~.,:1-,."

.,

i'

'fltsipaoro (passeport] ,:.Taratasy ;.manome hilaia.; , Taratasymanome fahafahana hitsangan-tsangana: . Pasiva(p31ssif) : Teny' giramery ; Momba verba vadikY"D:r. ~etb~ ~kitiva:
\"'. '"'~ _t _ _.,'
l

I,

,J>

<:,)...

...

--t.;

i..'.

to,

--..,.,

..'

'"

"l

":

\-

'-"

.,'

< .:
v

Pataloa [paatalon] :_Saimbo salorana : Akanj.o an.L

~._

~"'r

i~

"

",

~.

, tongotl'a.- _..
;0.

F'.'

,~"".;,

.,..

~"

.<

..

t;
',,z

,'_'

ilt

) E~
_'
~

\~

',~,
sr- _ ';';'"

_(
r ,
~

,
{
,

'c

tra.
(I.

~::.Fdtr.intg ~pa~te)
.,..
>

,~

~,.

':,Taratasy manome Ialan-kivaro; " ' '_ : , -'if _c.


,1

-4

, ,_ ato16~lI' (pathologfe}" Filasana ny·'f6topy sy ny P


~'. t ... , "

~ -'-""

_ 'I~,'>

~.

L.!._

"

"

'toetry'hy'aretina.
_ ~¥.
I

'~ "
. \~ ~~~ _\ ',,} (;.,

"'
-c ,.-" ~')

.' s;

"':"
, ..

r:
'\ •
\

Patriarzka (p'atr~arch~) : Ray; Razana.; Razam-be. '_.-,Pely, , la p.ely, Ipelle la \pelle] : Sadro be ianovizan'
0'
, \ I < /"

,.':.__~c

_~

-,

. '':

tany.
t

'::-

_!,_

~~

1'-

<

...

,..

<

..

"r-."

~,C·.
' ., ..,

.'
.._ ~~ ,£," : ~

.'
"

"
~ ...

'.
< < ."

,.

_',Peninsola .(peni~s~l~), : Tany saiky nosy; Tanjona ;


Tsiratany. --"~'.:'"
~,,"I " -'. '~", ,"',

~, Penomaiika (pneumatique] : Vi-so~ali~a ~aIiaran-~ tsloka; ~i~so,ma:lika' fttarihana:"tsioka.:· ,~. , . :'Pe'!-tagona [pentagone] : Teny joometry; Pollgcna
manana angolo dimy.:
.... ~ , ~ I , I"

-I'

~ ,"

.'"....,

~\

-~

'"

_:j

-"

•.••

"

J'-

. ~~~
jJ
.. -

••

. ,,~_.
~
... '

tf2~

Peniekositra {Pentec6te) : Ny fabadimia'n1-polo an-:'


...

"_

...._

1;,,,

y..

~,

rr

....

or

dro fanaraka~ ny Paky.


1 )";;-. I
";l'

'r" Ii

~.

tl/

';

-,

"

',_

e' ~ ','

"',

.-

. _~!-) ,

\.'!,
"

~.:

•• , ....

:Pe~i1J'UJtra·(perimetre) : Teny [eometry:


~ ~ ., "

• ~

-82.

nana ,ny poligona.., ' , , .: , Peripendikolo ,'(perpendiculaire) gana i Tsipika mijoro marina. '" ' ' r Perisily (persil] : ~ . Anaran' anana. ~ " ~ -;.... ,Pesety (peste) : Aretina miflndra mahafaty maro.: '"PesJJ (peehe] : Anararri:'boankazo tsara indrindra. ".Pilanetr~ [planets}: Ki~tana lehlbe taboribory yao hj~ehD.' , f" ' ':-", ' ,"
~"~ " I I 1 ~ ,~ ... 1~'

Fanodidi, _ : S6rit~a m~tsa1!-(~ 1

'l

!l •

; Trokonengy inainty. ~~ Pilila (pilule) '! Fanafody taboribory atao telimoka. 'Pilorezy (pleur~sie) : Anaran' aretina . anaty ~ trB:tta. , . Pilotisy {pilotis] : Orinkazo mara ato halan-trano..
"
'\" ~~ " ~;. -.. ~$'

Pila,o' [plomb] : Firaka'mainty (,"....

'

,~~

~"

....

solida a~y rody poligonaly syamy lafiny. triangolo. , ' '~', "',Pirotekin.v (pyroteohnle] :. Fahaizana manisy afo amy nyi zavatra sandraka amy ny laolao amy ny vanja. ~,', ", ' ., ,. , :Pi8itasu (pi/stacb~) '; Voanjo-mbaaaha •.,
J

,'Piramio:y:{p:v:ramide) : Teny je?metry;

, Poely [poele] : Yi~~nytalesaka fanendasana. -:";, ' "~f.q~~iTYl (PQi~C?n),! Ody ,mah&f~ty otry ny tangena .
\w ..

,:pi;i'iia;'Pi~y (pigeon)': Vorb-mahailaJa ..fl11o.ftra (pC?~,~~~),:;,Pi~ipili-mbaza,ha~


...."'~.I""_~.-_~~_,_l r
_",,,.;,...,I,,..,. ........ ' "
......... ... ,....,,.~ ..;,~~; ~ .... .... , ......... ._).";\ ,;i.. ~ ~..... ".. , .. ~ ..•
~-...r-~

:PisiiO (piston) : Trompetra kely. '- ~ .' , 'P~tipoo: Jpetits-po~s) : Lojy kely.
• ,
_

-~-'-"'_,_

'I'.

_ .•,-

)."A,';0I0."

.........,

~; ..

~~ ....

'"

'

..,

Polemika (polemlque) : Ady amy ,~y, ~~~~t~~y,;, Ady,_

. P~ieia;(pi~t~letY';'B~ii~p~leta; fohy~ , ,. B~sy


.. A '.

anta6ratra.
,

I_.·

:-,~,- ir
I {.

• ' .'

. ,',,'

"
~

"

',",e'"
_'... .... .....

,-+

...

-+...

..: _.-1:.,

l,,~ •• ~

-33 ~
"_ Polis,,} (police) ': Malo mampandry tanana ; Mpiam!.
bim-bahoaka.
~
<

"

Polltilea (politique)
c

-0'

: Itaharabam-panjakana

<

; Fi-

to~'dram··panja,kana<." , - .' " '~,' Po_ly (pole) : Lohantany sy vodin- tuny, 'P6ligona (polygene] : 'I'eny jeornetry ; niana~a an- ,
n

colo maro . '

_~

t~P

',,",",

.'

,
If, ~L -

.'

'
..

T'

r'

,.
u

i'"'"

(polygonal) : Misy rirana maro. " Pomu, pom,lj (pommel: Auaraur' boankazo-mba"it zaha, I,' ,,"
I "

Po!(qonall/
I

-'"

~_

'-'.-

•.

,)

'

.. Pon;v;fdid pornmade) : Menaka Iahosotra volondoha; Mena-manitra.:


.<
r

<'.

os;,

...-

l.-

__,..

.t:

Pompa, P01~~PY(pompe) : Farnpakaran-drano . . ' ,P6ndiJ [poudre) :, Vanja, ho any tatondro ,s¥. b(LSY. . ~P6;~a (porel: Ny loadoaka tsy 'hita masoamy ny
~h~ditra~ ~/
~I~ .

)Poroselaina lovia. pon-javatja. ~~

(porcelaine] : Tany totsy mahery

fata~

P08e8iv~' (possesslt) : Teny giramery : Milaza~-~om:-'


.' Positioa (positif) : ankitiny; mahato; Teny giran1ery ;' anaran'~ny degire fly adijekitiva milaza-tsotra '
C

ny_toe-javatra, ,.

> J'

"

"

"

Posta, laposta (paste, poste aux lettres) : Trano ny taratasy hentina ; 'I'rano ny tetezan' olona. , Polasy [potasse] : Teny slmla: Sira hazo, Slra von

drona.
<

.
\ ~t

,
,

Prepasisiona

_,

(preposition) : Teny glramery ; Soso-

.' J ~

'I

I, !(
I

bolana milaza ny nanaovana otry, amy, any;' Teny 'apetraka eo alo'han~ ny lnaona na ny 'prmlao'na h~m.piseho izay'pevitra Ikambanany amy teny hafa; Preeg ; lapt·esg (Presse, la Pl'es:seL;"F~~nc<?r,~'ta'na 'ta~ ratasy amy ~y fanerena, ,.'" '' .: ~,.

"

r'

ny

-Prisma (prisme) : Teny ny [eometry j ,vli,tin~ l~isy vody roa poligona mira 8y paralely, Iaflny paralelogi-

rama'.
~,..

' , ,.,

-;

.'

'

","

=: "

Prismaiika (prlsmatlque] ohatra ny t~y ·prism~. '.


~ ~ 1P..-

: Mo~ba ny prlsma] ny ' ",' , ".', .< ,':


...
?

. Prob~lemy, [probleme}: Zavatra mila ho ~nta-p.6to-,_


tra.·' ~~
J

:. 'Profesia (prophetle]
avy.
j , .' (~

t
I'

Fanambarana
'\'

ny'zavatr~ ~o'
~ ~ ~

".

. Pr~!lirisiona: (progression) : Fandrosoana: ,tohieana: Fi~anarahan'a:" .". ' "<f,~"~:' '".


, I· '

·Fitohi':', ,,'
.

Pronaona. [pronom] .: Teny giramery ; Asolo "ny naona; 1~eny misolo ny anaran-javatra. ' .: ',_ ':',: , Proporisio'{ta, (proportion] .: .Teny aritimetlka";

FifaiuLrahana erana.

.',

, Proteeitantra-, (protestant] : Olona' manda. ny fin{>anyny katollka; 'Mplvavaka t~y,man:ij-'FYny ";Pro~iii8a (province) )rokotany be; Firasantany.-" , Prozddg [prosodie) : Ny fahaizana tonombolana.'

~,

".
rt

' ,.

"

Papa.
~ , 11

"

,.

" 1'\

,.

~,

r-

\'

", '
r/,

"_,"-'B
--!

,1

haso ."

. 'Rabin1J' [rabbin] :' Mpampianatra amy ndreo JodeY'., " 'Rabo, Rabd~ (rabot) .\ Vank()na fohy h'o'mankatify'
i
, ~ >~ I -'C

'

,
• ~

'-

• ,_

"

[radis] : Anaran' anan~ tahaky ny. batata.: Redingoty (redingote) ~Akan]o lavalava.vaki-tratra. Rejisiira (registre) : Fanoratana ny atao isanandro. 'Reliziona (religion) : Fatahorana sy fitiavana ary fanompoana an' Andriamanitra. "
, , ~ ~ '>
, < ,

"Radisa

35 I

, Repobilika (republique] : Fombafitondrana oy Ianjakana izay misy lehibe voafidin' ny yab6aka. ';jle;;;n~nl!1 {regiment} : Iray, toko miaramila feneny 0iY kolonely tale. ,'fro, ,', , "Rib{t (nrban] : Roo go ; Tady fisaka tsara. (rhher:' Teny mitovy feo' a.iriyoY antsa._
I
I '? I ,
< ""

, R~;no

:RJJ~!I [rubis] : Vato SO~ mena .mangarankaranac ': Rdbo (robe} : Akanjo jolobaka nytompovavy." -. 'Ro;a (r'ose) : Ailaram-b~ninka.zo mendrika. izay mamotona tsara.' " '
<,
, ,~ A

.•

_Sa~ata (sabbat] ~Andre fa.noeran' asa amy ny J odey. , Sabatra (sabre] ; A~tsiil,r~ra; Viarara. '. Salca~ (sac)': Kitapo; J amora. , Sall,irameitta (saeremenf : Fomba masina nandi! ~ diany Jezo-Kry.: ,', 'i ' . , _Salady (salade) : Felikt'manta samby hata tsars
I ( I

'"

'

'

1.

hanina.
r

,',

,-,'

,
I

' ", - '

~.

~Sal!l(c~Me) :_ Lombc-tscroka.> >' _,: ' -SdUiu5il'ik (sa.lp~>tre) : ,S~rantany; Slrandrova-vato. $aldpg (ohaloupe}: Lak~lIlabe; Zanaky ny sambo. Sa!'tirg (cetnture] : Fehl-kibo] Fehi-ntsikina, "
I
< 0

:.._. ~:'f ...


r...

\j" :'f'

4.

~ ~-

,-

~l

., -» ..,_

.~"SdJja~fsopha)':' petrahana ia~a:, , Sapile [chapelet] :"T~hi-fijor6ana"


• 1 ,,~ l
l'

Fi

'~-~-iJ ..., ~ ~--;;


I .... n

"g"?6" ._. ~

.:.._c:.-)

r ,;.. ~.--J.

' -, "" \ ",,', ,~


~
'1

J:

J.t.

Saretui oharette] : Fiarakodia ; Vatra' mandeha rnisy , " , ii', .tangerina. , ' '3 '"" " ~'. ,:' " " ,: "
i~

" SctrituJtl} [serinette] : Vatra maiieno tampianaramborona.: , , -.' ," . .: ' 'k
~_. ? '--~

'3'~

\,

.... ~

1.oJ1'

-.

-t

1!

-.~

, : Sarioeia (serviette] ; Larnba fihiminana., ( .: . t '.' _;_ ~i " " '". Sariv!1 (service de table) : Ny havoriany ny kapila 'p rehetra flhinanana, c " = ~"
• • ... ~. ,.;;>II

-'t

1..J

i\-

~~

..

s,

-:'~ ~J.'

rl

"

4i

'

--'

?-

:,'"S(u'iz4_n/1 (sergent) r-Mlaramila roa v()I~hlahitra.,~ . '. S(ltana~(satan) : Ny anga-dratsy. ,~L , " Saooha ; Sa~6ny (s~von): Zavatra ~ahasasa larnba.

t

I ...

.I"

.,.

<

'<,

',"

.,Sekoltora (sculpteur) : Mpanokitra sarindraha. ~:;;.Sele;y (celerf] : A~l3:ran' anana.


c.
.....

'"

>

__#.-

,. , .

Sely, lasely (selle) .'Sampy flpetrahana


--,. .,.. I

amboriy'ny~
~ • J

sovaly. .

' 'J; " ~. ~ "§eminary (serninalre) ': Trano flanarana ho mpijoro, 'Seng (ch~ne) : Allar~n kaso be fndrlndra.: ~ .' ~~,)',, Seniiara (centlare) : Ny Iahazatony ny ara, -.'
I",
f ~ " ~

_'.'.

~I

\-

......,\)

Seniiqirama (eentlgramme) : ,Ny ~aha2;atony ny gi.,1 ~ I~ ranla. ,,' Seniilitr~ (centilitre) : ny Iabazatony ny-Iltra.: .~
r .;

J-

...

'"

.,

.'

,-

..

.,

",

'>

{-

[,

'

(centimetre]": -Ny fahasatony ny m~tra. [oentlstere] ; Ny Iahazatony ny set~r:i: Setera(stere): FaileJananamampirany metra ki~ba: .!'c 'Seza (chaise) :' Flkefrri.ka'ua ; Fi petrabit~it.'
,1-

Seniimelra :- Sentisetera

, Sy, l~s.'1[sele, Ia sole}:


11 ( I

Randrana.'
-

, Sigara (cigare) -: Hdronam-paraky kely,


\1
t,

;:

c.j- '"_ -

¥'

_ :."~

·'
=(.~

37 .~ =<:

'"4
['

T ... •

.to

L~~-

'~

,e,

Silindra' [cylindre] : ],euy jeometry ; V(l:_tana,iuar vony j Zavatra mavony.: ,f - :,' "', ,;;If -, -. -y-"" ~
..-{ • ~ ,,-

)<~.....

'f:!

'"""if.!S

',, Sim,bola (symbolel.; Famantnrana, Si;1ienitra [cirnent] :' Pako-mahadity.


I ~ i

_ "',
r -.,. "-....

, "Simia (chlmle) : Fahalalana ny fotony- ny tenanjavatra; Fahalalana .manokantokanany f6tony vtlfana ,. ~'r',._,l-_;, --,t ~~ miharo. -.,; ,'1. ,,= _ ... _-t_J ~l ~

J.'

--u ,.

- ",
J

drano.

',' Sil,(3rt{JY' (seringue) : Basirano;

'·-1

~I'y·

' ," ,':,

Vola fampiritsihan,.,' '" ,_ vatan'olona


','

"

=ii7t

,- si.,.i/~ily;tcerCle) : fa;itra

boribory.

$it'oi!f (chirurgle]. : Fandididldiana hasitrana asy. c, "

I"

haf

,-'"Siromansia (chlromancle)
nv tam ilia zabina ozaira~', C \.
.J' " ~

r-c.

IlJJ.;,

,~

: Fanavan-tsikidy ,;II" -11.'1


I,'

,I

amy, , "'

" ~Sisitema (systenie) : Fehian-tsalna ; Z~vatra maro ,mikambana sy milahatra dmynyantony lray: Sitrira (stere] -:,metra kioba, r:' ,'

- Bo J chou) -: ailar~~'kt'ia~a.,; Kabijy ; Kabetra:,


:' La~dy ; Tenondandy. ' ~~S~lq/ (soc) : Ny lela. ~y,fangady fanlakian~tany~ , J
'_ r '. :l~\l' 1 ,(

ss« (sale)
\

Solwla (chocolat) . Pako ny kakao miharo rononoamy : ny siramamy.:


~',
l ~ .( .,
-\0

,, ,S?licla (solide) .:~TellY ny [eometry ; Zavatra ma, nana vatana, _villa.


0 .'" " '

ary misy lavany sy sakany


• , : • ._

a:~y hate,:

~ S9lf/c1'a'
_ 0( -.(

[soufre] : Tany 'f6ndrana


~~

malaky
,

mirehi-

tra."
r'

Sdld (solo) : Teny mosika ; Raiky antsa ny iraiky"" i' ,I '

'

,-

foana mlhira :

- "38,,

Somiz.1J (ohemise) : Akitnjo 16baka.

(,

"r

~,

~t""

Sopa (soupe] : Sosoavondraka r Dobadoba mofo .. ~ 380perilativa (supedatif) : Te~y giramery}. Nyabo indrindra ; anaran'ny degiren'ny ajekitiva _mllaza ny be indrindra. -" , >? " , " ~ponjy (epong~) _:Zaka malemy.maniryan'drano-.
I

ma-sma.,
I.

'"

..'/

c.

l'
1

1~

Sorodany{soldat),

:,Miaramil~.

,;,

.:' - . _..

.',

'I

Sosiety ( societe) ,! H~vorian'olona mifamehy. ', ' Solana (soutane) : A.ianjo j~16baka nimpijor~:-, _:: Soval!! (cheval) ~ Soaraly ; Songomby. _ ',--_
, 1-

,.
-"

'
"

"Tabatera (tabatiere) ; Vatra,kely V~tra f~shLn'paTaky., ~


.....

kely

Tabaira (table) : Tapela-kazo; Fametrahan-ka~ nina. : " ,,_Taif~ida'(iy'ph~ide): Aretina amy t~Z() ~ifindra. , Taijeta (targette) : Tsoraby'kely Iamodlam-baravarana.,'-'" '
>"'" _ \_ )' r ~ " ,

-~-_

fasian-dobakai ,,

\>

_.

"

~Talcitilca, [tactique] (Fahaizana


mila.
~

mandahatra miara, \ ,. > ...... •

Tambako [tabac) : Paraky ; Lobaka. : ~'7"a:r~/utarH) : Fi~~~na ny fadintserarlana < , vidy-njavatra. ~ '"r . ,haninai.'
I \ ~

-na ny
,,

.: Te,'d-ite (the,' du the):. Rano flnomlna mahalatsaka


~

;
• \

- Teaira {theitre) :~Hamarenana filaolaevana,

[,1

~<:'\

39
l ,..... -~

-~;;
-"

-r;.~

.,.'f""

-'i:_">,p:.""

J-: -"
'

.e

'-s:
~r;:: 'tr,i'
1

k,'

,'""";
,.~ _ k'"

p~IiJ_

(tetegraphe) : '"Zavatra -manelanelana ' mllaza ny kabary ' lavltra ; Fampitondrana teny amy", ny eleki trisity., "~I " .:: ~- ~ F, ", '" ", ~. _;i·T.~ .._ -'. -,,,'~,,_' ,. , Telepirama [telegramme], : Taratasy -milaza ny , kabary lavitra amy halakiana~ helatra ..' tlr ,"" -:. J'~.~" J \...

Telegiraf!J

"',-0'

'"

,)'J

-'

.' ,

Telesicopu (telescope) ~; Maso lavitra" mahabe ny zavatra tarafina.. ?-.:" ~.}~ ~:'- ,'_ J.'%;: ~_ Tendona {tendon) : ny lrofehy vitan' ny tela miflbra, .. jz~y_mampiraikitra ny oiatr~""~~y ny taolana. ~ ; ;;, I. • ~ , TeolOzg {theologie] :' Fianarana ny zavatra amy ny Zanahary . c, , J : -:". (~;, ,,_ :"\ -'I£,"'f

i _ ~~

>

,Teo,ry ,{~heorte} : Fa9aizaJ?a amy ny jery fO~:na;


Fiheverana tsy fanaovanat- Filazana ny Iototry" ny Iaheudrena. " r. , " Terimomeira (thermometre) : Zavatra faneranana . 4,' . ny hatanana sy ny nara ~Famantaran-kafanana. . Tonaz.ll (tonnage) : Habezany ny sambo ; ny erany sambo. ~ ,<,
,1 ~
<.

~..

"

'

..

J5>

...'..,

~1"

ny

"

'0

'

Topa. (taupe) : ~aram biby miramira amy ny voalavo 'be mipetraka ,anaty, tany. Topogiro/!J (topographie) : Fanoratana tokotany raiky; Filaeana tokotany raiky. Torobosoa (rire-bouchon] : Fanalan takotra; FanaIan-tsentsina. Transitioa [transieif] : Teny glrarnery; Verba akiti va mamindra ; verba mahavoa. , 7Yrapezil (trapeze) ~Teny [eometry; Efatr' am pisany, . roa lafy paralelo. '
I/ie " ~. , r
~ .,":11 l

, Trazedy (tragedie] : Filasana zavatra toa hampidi-

,0;.

,.

doz~"i~ 'arit:a:llO< ~fiJ~ola1walna:';' Lalao am -;ilanonana


~, j

111~lazaoZ~'J ' ;.:'~' c.,'~ 1 'I" ", ' ;r.., , ': Tl'(!pa~lJ (trei)an),\: Fa~doabana; ny haran..:do,ha; Fandidianany taloandoha.i. " " 'c ,, ·4 r~ ~Trianqolo (triaiiglelrTeny jeometry ; Telo-soro. ,"~, Tribon~lrJ (tribun~l) : .La.p'a flmaloana, « I' , Trigonometry (trigonometrie] : Ny fanoharana ny trianeolo "I "L ~I"'~,J , 'c' :', '" . '". " r' b ~f&f' e. ~ I , Trinitata [Trlnite) ':% Zanahary raiky 610na telo; .1..-1 ~~ Olona tela Andriamanitra lray. " , \". " " " "" -" Trompetra. (tro~npett~) : IAntsiva varahin3::' . ': , . T;.pnga pira7nidy (trope de py~ainide) ~T~my' [eomet~y;,l~1ramidy b?lon~I' "~\' .: ,:.' ., " '.C',.,' '.
r ... ~
JI

s-f/[,:

.>

t-=>;

.;

_~

-'

l~

"

,,_

-t ~

""

':t

>

"

,<,,/'

-,<>,

'

c:

.'

'"''';'

'L

1"

'~I

i ..... l'

-_ 1

,1

...J

."

f-'>-.I'

"

.."

Tr!;pl1ra .(tropiq1?-~):. ,fa~am~er~~7~j~'liiy • soandro avaratra 8y atsllnOr _ . " 'l!sadkd [chaux] :S~kay~ Antsok~': . <'
I' ",'.

Nr
r

'ma,
~~ •

-<'.

I.

" ,',
I I

"'j. .r

,,"

.fl

..'

"1

1">.,..

~ 1;.. ·7 :,". ~

~,~~~,
'~t~1 ,

-'II

I

~
'" j
t ~

.~~

. :anilY (Vanil;:):.;~a~fbanilY.'... .
'4 "

'
j '" •

, Vanty (vente) : Fandafosana ; Fivarctana. _. ' , ~Va!;,~Dival!~Veng,' Di{~eny: Dieena: (vin, du yin) :' Ranomboaloboka, R:.tnom~oa16mbona~'

nO' madoso.

Veietaly (vegetal) .:Ny zava-maniry. ~ , Velao,'U,, veldrg (velourJ) : Lamba -, volo maletry be , [
-,
),

i,

..

'.

"

'-

""'

"elosipedg (velocipede) ~Vi-s?tl1alika malaky misy tangerlna roa. " ,["" ~ , , '.'. )

"_41;:;

."'< Vena (v~ine}_,:L~lan-d~a alehan'ny ra kankany ~my ny fo; Ozatra fombany ny l'a. " ,; '" , "Ver~a (verbe) : Teny giram~ry; 'Milaza ny l~~nao. Teny enti-milaza zavatza : na ny ataony, na ny atao aminy, nany ~fisiany, na ny .toeny avy amy ny atao.
I

V_eriieb,~ral vertebre) : Isany ny' taolandamoslna J mifanohitohy ; Anankiray; amy ny taolan'ny hazend~lll-osina'; !s~I}Y fanlaviny ny taolan-damosina." ~, ef!itikalff' (vertical) -: Mitsangana ' marina; Mita": V taovovonana. ~". R ~~....
\ r
r;

~\.l

...

,~~

,; Vinege1'l/lvinaigre) rDlvay efa madiro ; Divaymaharikivy.", ',:1' . - Viriji~!:I' (vierge] : Vehivavy tsy azondahy, ; 'Vehi• ! ._ ..

e-.

JJ,.

,...

,._

,+

'I ~

vavY"tsy napaY,lahy: r . •• " _,"'" Yokatloa (voeatH) : Teny giramery ; milaza ny an"tsovina va nyira~a~-bolana. Yolatila (Y~91a'tile) Mora levona ; mora manjary : setroka.
, I

"

,,'_

""

I,

<'
,
,

Z_
,
I '.

, Zaby (babit) : ~afy; Sikina; Lamba. , , Zandilma (des indiennes] : Lamba soratra. _ 'Z'arirUna (jardin)'~- Tanimboly mivala ; Tany Iam'. .

boiiana.

'i

:""

-ntsika,

,'Zenity{zenith}:

Tataovovonana

I,

'I

ny amb6nynyloha-

'

'

, Zepin'ariJ (epinards) : ,,111ara~' anana masimasina


, mahalevon-kanina.

i1

-t

._ ..

, '~Zepoteta\epaulette) : Zavatra voninahitra


mlaramlla.

an-tsoroka

~'" ,Z,~p:';rrJna (eperon) : ,Pai'sy amy ny <'kira~o hitr~bei-'


'bana ny. sovaly itengenana. " . ,.',
,-

: .: Zera,o (2Je~o),Sorasr'isa loana; Tainontsinona.

" ( . ~, ".
-~

<"

'I;'

,,!:,~ "

., ;'Zil~ (gilet)': Akanjo·bolY; Akanjo-ta.p'~nY; Ak~njq"bQlona~", ," "', , '.:'~ ',:

-batana....

'Zitri'iTiasifika (gymn.a,stiq ue] :-Fianaian.a ba vi trihamJ ..... .. I


J 4

r-

W }

" \

'~:",

"

..,

~
~

': Zimina~!J {gymnase] _~Trano fianara.Irl-~~t£Iui:· ·Zipo '(jupe)':,Sa16vana; rnijolebaka 'amy ny akanjo. ,"Z~'diaka-{zodiaque) : Ny aleha. ny m'a,soandl'6:" ,;:';f- "EiJjis1/ {otliCier)':,Mpifehy miara~ila'.i . ,- ~:, '
r •

'-.

I.

,'-

'_

,;:'ahitra manltY.' ';.


alBa. '", ',~
"'. ,."
"

,':'~~9jit!l (~oophy~e): Karaza:mo~by


>, ,,~'
t •• :

Inira~rra.~~y'iiY~'
'.<';,' •..

, Zo()i~::!I, (zoo~ogie) : 'Fila~ana" ny


,,' ,.

,~',
,
~

'

"'; ";
!, r
U

'

'z~~a.r~ ma~~'
j

=; ", \

~
,.

\'_

<,
r

'~"",

,."

('.~

,-,Zoot()~!1(z~o~mie) : Fanatrokatf6halla vata.m~bibY. '~o~1J (jury) ~'Ry··asa.i~a hitai~o nyampanga 8y ny


ampangaina,
.c:
<;: :; ~
-"l_ '~. ~ "

!~.

",

..

...

ka
,~

nhaza
\~~

ny f6t'ony amy ny-mpimalo.


L-

l•_

;;,

<:

l'"

'

,.,:,

,,-

',,~~~F. ::t'
~~-

<'4;' .: ..
(I \ _
• ~ •

,r,

-,

...... ~I ,,\.

.,
I_,

.:

"','
,

"

,.1.
,-,

VITA. ~'. ~ ~ J t ~i ,~
•~ ,.. .,.. .'

,
'"

i;L-\ ~

"

\-~
',;

J'.lii1!'U)\~~ /
•• ;;, ,<'- ~ ~~ .,~

'

· ··..... . .- . ·. ..~. · • • • • · .. ..... · ... .• ..·..". .. . ." . .•I. '. . • · . .·· . •. ....... . ·• . ·'. ... ·•.". . . • · .• . · . ·... ··~. • • · ,. · ··.. .. • •• • . -,. ... . . ·.'. ·. . ··..... . ". ..·. . · . . .. .. · .·" . · . . . ... ...·.. . ·.. . ·•• .. .....'.... . '. .. . . .. · -.. ...• . " ·-':1. .• .· . ..
. .;..'
t •

." '.

-. . ..
• ',to •

"

"

"

...

III~'

,'"

t" .•

','1

.::
/.

/'

... ,",,-.

e,

"

e.
"

,"

"

'

"

"

"

"

'.'.

"

'

"

. ..·.

,f

,'Ii!
r•

Contraste insufflsant' NF Z 43-120-14

Vous aimerez peut-être aussi