Vous êtes sur la page 1sur 10

KABANATA IV Presentasyon at Interpretasyon ng mga datos

Natuklasan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na datos at informasyon: Inalam ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kanilang kasarian. Dalawamput anim (26 %) sa kanila ay lalaki samantalang pitumput apat (74 %) ay mga lalaki. Pansinin ang kasunod na Graf:

GRAF 1 Distribusyon ng mga Respondente Ayon sa kasarian


26% boys 74% girls

boys
girls

Limamput walo (58 %) sa mga respondente ay nasa edad 18-19. Ang tatlumput anim (36 %) respondente ay nasa edad 20 pataas. Ang natitirang labing anim (16 %) sa mga respondente ay pawang nasa edad 16-17 . Pansinin ang kasunod na Graf:

80% 60% 40%

Graf 2 Distribusyon ng mga respondente Ayon sa Edad


58% 16% 36%

20% 0%

0%
14-15 16-17 18-19 20 pataas

Sa limampung respondente dalawampu(40%) ang nagsasabing hindi nakatutulong ang makabagong istilo ng tex message sa kania bioang estudyante. Labing-siyam(38%) naman ang nagsabing medyo nakatutulong sa kanila ang bagong istilong ito biang estudyante, sampu(20%) naman ang nagsabing nakatutuoong sa kania bilang estudyante ang makabagong istilon ng text message na ito. At ang natitirang dalawa(4%) ang nagsabing wala suang pakialam dito. Pansinin ang kasunod na graf:

Graf 3 Reaksyon tungkol sa tanung na nakakatulong ba ang makabagong istilong ito ng text
60% 40% 20% 0% 20% 40% 38% 4%

oo

hindi

medyo

walang pakialam

Sa limampu naming respondente, apatnapu dalawa(84%) ang nagsabing mayroong epekto sa kanila ang bagong istilo ng text message na ito, lima(10%) ang nagsabing walang silang pakialam sa usaping ito. Dalawa(4%) naman ang nagsabing walang epekto sa kanila ang makabagong istilo ng text message na ito. May isa(2%) namang nagsabing ewan o hindi niya alam. Pansinin ang kasunod na graf:

10%

Graf 4 Reaksyon ng mga respondente sa tanung na may masama din bang naidudulot ang mga 4% 2% makabagong istilong ito sa kanila
oo walang pakialam 84% wala ewan

Sa limampu naming respondente, tatlumput anim(72%) ang nagsabing hindi sila sang-ayon sa makabagong istilong ito ng text message, walo(16%) naman ang sumang-ayon sa usaping ito. Mayroon namang nagsabing hindi sila sigurado at ito ay tatlo(6%). At ang natitirang tatlo(6%) ay nagsasabing wala silang pakialam. Pansinin ang kasunod na graf:

Graf 5 Reaksyon tungkol sa pag-sang-ayon sa makabagong istilo ng text message


walang pakialam hindi sigurado oo hindi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Tinanung din po namin an gaming mga respondente, kung naapektuhan ba nito ang ating wika. Apatnaput tatlo(86%) ang nagsabing oo, dalawa(4%) ang nagsabing hindi. Apat(8%) naman ang nagsabing siguro, at ang natitirang isa(2%) ay nagsasabing hindi niya alam. Pansinin ang kasunod na graf:

Graf 6 Reaksyon ng mga respondente tungkol sa tanung na kung naapektuhan ba ng makabagong istilong ito ang ating wika
hindi ko alam siguro hindi oo 0% 20% 40% 60% 80%

2% 8% 4% 86%
100%

Sa limampu naming mga respondente, walang nagsabing ipagpatuloy ang ganitong gawi. Tatlumput pito(74%) naman ang nagsabing hindi ito dapat ipagpatuloy. Pito(14%) naman ang nagsabing siguro. Anim(12%) naman ang nagsabing ewan. Pansinin ang kasunod na graf:

Graf 7 Reaksyon ng mga respondente tungkol sa tanung na dapat bang ipagpatuloy ang paggamit ng ganitong makabagong istilo ng text messaging
80% 60% 40%

74%

14%
20% 0%

12%

0%
oo hindi siguro ewan

Sa limampu naming mga respondente, waang nagsabing naapektuhan nito ang mga may trabaho. Tatlumput anim(76%) naman ang nagsabing mga estudyante ang naapektuhan ng makabagong istlo ng text message na ito na jejemon at gay lingo style. Anim(12%) naman ang nagsabing hindi nag-aaral ang naapektuhan nito. Ganun din, anim(12%) ang nagsabing matatanda ang naapektuhan nito. Pansinin ang kasunod na graf:

Graf 8 Pananaw ng mga respondente tungkol sa tanung na sino ang naapektuhan ng makabagong istilong ito ng text messaging
100% 50% 12% 0% 12% 0% 76%

hindi nag-aaral

matatanda

estudyante

mga may trabaho

Amin din pong inalam ang kanilang saloobin tungkol sa tanung na, tama bang makiuso sa paggamit ng ganitong uri o istilo ng text messaging. Dalawampupito(54%) ang nagsabing hindi dapat makiuso dito. Labing-pito(34%) naman ang nagsabing siguro, maaring hindi sila sigurado sa kanilang isinagot. Mayroon namang limang(10%)

nagsabing hindi nila alam. At ang natitirang isa(2%) ay nagsasabing dapat makiuso sa makabagong istilong ito ng text messaging. Pansinin ang kasunod na graf:

Graf 9 Saloobin ng mga respondente tungko sa tanung na, dapat bang makiuso sa
10% 2% oo 54% 34% hindi siguro hindi ko alam

Sa limampu naming mga respondente, tatlumpo(60%) ang nagsabing siguro, maaagapan pa ang isang maituturing problemang ito. Labing-dalawa(24%) naman ang nagsabing oo, maaagapan pa ang problemang ito. Samantala, walo(16%) ang nagsabing hindi na ito maaagapan. At wala ni isa sa kanila ang nagsabing bahala na. Pansinin ang kasunod na graf:

Graf 10 Pananaw ng mga respondente tungkol sa tanung na, kung maaagapan pa ang isang maituturing na problemang ito
100% 50% 0% oo hindi na siguro 24% 16% 60% 0% bahala na

KABANATA V Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon

1. Lagom Ang pag-aaral na ito ay isang pagtatangkang malaman ang pananaw, kaalaman, reaksyon at saloobin ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong Business Administrationsa Teodoro M. Luansing College of Rosario hinggil sa istilo ng text message tulad ng jejemon at gay lingo style. Gamit ang disenyong deskriptiv-analitik, ang mga mananaliksik ay nagdisenyo ng sarvey kwestyoneyr na pinasagutan sa limapung mga respondente. 2. Kongklusyon Batay sa mga inilahad na mga datos, ang mga mananaliksik ay humantong sa mga sumusunod na mga kongklusyon: -hindi nakatutulong sa mga estudyante ang mga makabagong istilo ng text message na jejemon at gay lingo style; -nagkakaroon ito ng masamang epekto sa mga gestudyante na maari may kaugnayan sa kanilang kalagayang pang akademiko; -marami ang hindi sang-ayon sa makabagong istilkong ito ng text message na tinatawag na jejemon at gay lingo style; -kapag nagpatuloy pa ang paggamit nito, maaapektuhan nito ang ating wikang ginagamit -marami ang hindi sang-ayon sa pagpapatuloy ng ganitong istilo ng tex messaging; -ang mga mag-aaral ang lubusang maaapektuhan ng ganitong uri ng text messaging dahil masasanay sila sa ganitong uri ng pagsulat; -ang karamihan ay hindi umaayon sa pakikiuso sa ganitong makabagong uri ng text messaging na jejemon at gay lingo style -Hindi sigurado ang karamihan sa mga respondente kung maaagapan pa ang ganitong usapin na maituturing na isa malaking problema.

3. Rekomendasyon Dahil sa lumabas na resulta ng pag-aaral na ito, inirerekomenda ng mga mananaliksik na; -Sa mga estudyante, bigyan ng limitasyon ang paggamit ng makabagong istilong ito ng text message na jejemon at gay lingo style, dahil maari itong makaapekto sa kaniang pag-aaral lalung-lalo na sa paggamit ng tamang termino at ispeling, -sa susunod na mag-aaral ng ganitong paksa, mangalap pa ng mas maraming matitibay na informasyon upang mabigyan pa ng linaw ang mga bagay-bagay patungkol sa paksang ito; -sa lahat ng mga gumagamit ng mga cellphone, wag nang makiuso makipagsabayan sa iba sa paggamit ng makabagong istilong ito ng text messaging na jejemon at gay lingo style.

APENDIKS A Pebrero 21, 2012 G. Arnold Leyesa Dekano, Kolehiyo ng Business Administration TMLCR

Ginoo; Mabunying pagabati! Kami po ay isang pangkat ng mga mag-aaral sa Filipino 2 na kasalukuyang gumagawa ng pamanahong-papel, sa ilalim ng pamamahala ni Prop. Jonathan Ray B. Pinaroc. Isa po sa pangangailangan ng nasabing asignatura ay ang pagsuat ng isang pamanahong papel. Sa kasalukuyan, kami po ay nagsusulat nng isang pamanahong papel tungkol sa Pananaw, reaksyon kaalaman at saloobin ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong Business Adminitration sa ikalawa at ikatlong taon, sa kasalukuyang semester sa Teodoro M. Luansing College of Rosario hinggil sa makabagong istilo ng text messge na jejemon at gay lingo style. Kaugnay po nito, nais pa naming hingin ang pahintulot ng inyong tanggapan upang kamiy makapamahagi ng sarvey kwestyoneyr sa limampung mag-aaral na kumukuha ng kursong Business Administration. Ang mga datos na aming makakalap sa sarvey ay makakatutulong po ng ubos sa aming pag-aaral. Inaasahan po namin ang inyong positivong pagtugon sa aming kahilingan. Lubos na gumagalang; Gae Marie Guttierez

Binigyang pansin;

G. Jonathan Ray B. Pinaroc

APENDIKS B

Mahal naming respondente; Maalab na pagbati! Kami po ay mga mag-aaral ng Filipino 2 na kasalukuyang nagsusulat ng isang pamanahong papel hinggi sa pananaw, reaksyon, kaalaman at saloobin ng mga estudyanteng kumukuha ng kursong Business Administration hinggil sa makabagong istilo ng text message na jejemon at gay lingo style. Kaugnay po nito inihanda namin ang kwestyoneyr na itoupang makapangalap ng mga datos na kailangan namin sa aming pananaliksik. Kung gayon, mangyari po lamang na sagutan ng buong katapatan ang mga sumusunod na aytem. Tinitiyak po naming magiging kumpidensyal na informasyon ang inyomng mga kasagutan. Marami pong salamat!

-Mananaliksik

Direksyon: Punan ng angkop na informasyon o datos ang mga kasunod na mga patlang. Kung may pagpipilian, lagyan na lamang ng tsek ang tumutugma sa iyong sagot. 1. Pangalan:___________________________________________ 2. Edad: ___14-15 ___16-17 ___18-19 ___20 pataas

3. Nakatutulong ba ang makabagong uri ng pagtetext sa iyo biang estudyante sa kursong Business Administration? ___oo ___hindi ___medyo ___walang pakialam 4. May masama din bang naidudulot o epekto ito sa isang estudyanteng tulad mo? ___meron ___wala ___ewan ___hindi ko alam

5. Sang-ayon ka ba sa jejemon at gay lingo style? ___oo ___hindi ___siguro ___walang pakialam

6. Naaapektuhan ba din nito an gating wika? ___oo ___siguro ___hindi ___hindi ko alam

7.Dapat ba itongipagatuloy? ___oo ___hindi ___siguro ___ewan

8.Sino ang mas naaapektuhan? ___hindi nag-aaral ___matatanda ___estudyante ___mga may trabaho

9. Tama ba na makiuso sa paggamit ng ganitong uri ng text messaging? ___oo ___hindi ___siguro ___hindi ko alam

10. Sa iyong palagay, maaagapan pa ba ang problema ito tungkol sa paggamit ng makabagong uri ng text messaging? ___oo ___hindi na ____siguro ___bahala na