Vous êtes sur la page 1sur 8

Kierunek: Automatyka i Robotyka 1RKM 2010/2011

________________________________________________________________________________________________

Wielopoziomowe struktury sterowania i systemy SCADA Laboratorium 5 Temat: Trendy


________________________________________________________________________________ Cel wiczenia: Zapoznanie z typami obiektw do prezentacji graficznej trendw zmiennych dynamicznych (trendy biece) oraz prezentacji i analizy wartoci archiwalnych. Konfiguracja obiektw trendw w systemie SCADA InTouch. Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plikw tekstowych *.csv.

Prowadzcy: mgr in. Andrzej Latocha Krakw, luty 2011 AGH KA 1/8

1. Zamkn WindowViewera dostp do zmiany wikszoci parametrw konfiguracyjnych systemu SCADA InTouch jest aktywny gdy rodowisko Runtime - WindowViewer nie pracuje. 2. W oknie konfigurujcym logowanie zmiennych InTouch'a (wywoanie za pomoc menu : Special/ Configure/ Historical Logging lub Application Eksplorer/ Configure/ Historical Logging) naley zaznaczy opcj Enable Historical Logging (zezwolenie na globalne logowanie danych przez InTouch'a). 3. Doda nowe zmienne dopyw, poziom_zadany, poziom i odpyw, parametr Log Data zaznaczony dla kadej zmiennej wprowadzone zmiany naley zapisa przyciskiem Save.
Nazwa zmiennej (Tagname) Typ zmiennej (Type) Warto minimalna przeliczona (Min EU) jednostki inynierskie Warto maksymalna przeliczona (Max EU) jednostki inynierskie

poziom_zadany poziom odpyw dopyw

Memory Integer Memory Integer Memory Integer Memory Integer

0 0 0 0

320 320 100 1000

Tabela 1. Tag Types - deklaracja zmiennych

AGH KA

2/8

4. Utworzy nowe okno (rys. 1) o nazwie Trendy, waciwoci: Dimensions : X Location = 0, Y Location = 85, Window Width = 1024, Window Height = 562, Window Type : Replace, Frame Style : Single, Title Bar : yes, skadajce si z elementw (rys. 1).

Size Controls : yes

Obiekty z biblioteki Trends

Rys. 1. rodowisko konstruktorskie SCADA Development obiekty trendw

Rys. 2. rodowisko dziaania aplikacji SCADA - Runtime

AGH KA

3/8

Czterech wizardw typu suwak - Wizard/ Sliders/ Vertical Slider. Przypisa suwaki do zmiennych: dopyw, poziom_zadany, poziom i odpyw, dla kadego suwaka parametr Decimal Places powinien mie warto 0, zakresy wartoci pokazywanych na skali (parametry Slide Range - Minimum i Maximum) s podane w (tabeli 1) Tag Types. wizard typu zegar - Wizard/ Clocks/ Digital Time/Date with Frame wywietla aktualny czas obiekt trendw rzeczywistych (biecych) - Real Time Trend (dostpny w pasku narzdziowym) klikajc dwukrotnie na obiekcie wywoa okno konfiguracyjne i wskaza zmienne, ktre bd prezentowane w formie graficznej parametr aktualizacji danych Sample ustawi na 1 sekund, zakres czasu rejestracji na 1 minut. obiekt trend historyczny - Historical Trend (obiekt w pasku narzdziowym) w polu Historical Tag wpisa now zmienn o nazwie np.: HistTrend i zdefiniowa typ HistTrend ( parametry zmiennej HistTrend pozostawi z wartociami domylnymi), zmienna przechowuje informacje zwizane z obiektem trendw historycznych np.: zmienne ktre s przypisane do pisakw, granice wykresu, zmienna zwraca informacj o aktualizacji wykresu (pole UpdateInProgress zmiennej) tekstu uaktualnianie naoonego na trend historyczny, tekst wywietla informacje o aktualizacji wykresu (w przypadku niewielkiej iloci danych i wskiego horyzontu czasowego informacja niezauwaalna), poczenia animacyjne tekstu uaktualnianie: a) Miscellaneous/ Visibility Expression : HistTrend.UpdateinProgress VisibleState : On b) Miscellaneous/ Blink Expression - Blink When : HistTrend.UpdateinProgress Blinked Attributes : Blink Invisible Naley skonfigurowa obiekt trendw historycznych (podwjne kliknicie na obiekcie) wpisz w pola trendw kolejne zmienne do wywietlania : dopyw, poziom_zadany, poziom, odpyw, przypisz odpowiednie kolory pisakw.

AGH KA

4/8

W tym samym oknie utworzy nowy obiekt trendw historycznych (rys. 3) z biblioteki obiektw Wizard Selection:

Dwukrotnie kliknij na ten obiekt, przypisz do niego zmienne: HistTrend, HistTrendPenScale rys.

Rys. 3. Obiekt trendw historycznych z biblioteki obiektw Wizard Selection/Hist Trend w/Scooters and Scale

Kliknij na przycisk Pens... zostan otwarte pola przypisania zmiennych do koloru pisaka, kliknij dwukrotnie w polu, przypisz zmienne (rys .4).

Rys. 4. Przypisanie zmiennych do pisakw obiektu trendw historycznych Hist Trend w/Scooters and Scale

Pod obiektem trendw historycznych Hist Trend w/Scooter and Scale dodaj obiekt (rys. 5) z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel.

Rys. 5. Panel nawigacji z biblioteki Trends: Trend Zoom/Pan Panel

AGH KA

5/8

Dwukrotnie klikn na obiekt i przypisa zmienne (rys. 6).

Rys. 6. Zmienne obiektu Trend Zoom/Pan Panel

Z lewej strony obiektu trendw historycznych

dodaj obiekty

z biblioteki Trends: Trend Pen Legend

, utwrz cztery identyczne obiekty.

Kliknij dwukrotnie na kady obiekt i przypisz zmienne (rys. 7).

Rys .7. Deklaracja zmiennych obiektu Trend Pen Legend

Dla kadego z obiektw wybierz kolor pisaka Pen Number taki sam jak przypisany do zmiennej w obiekcie Hist Trend w/Scooters and Scale

Rys. 8. Wybr koloru pisakw obiektu Trend Pen Legend

AGH KA

6/8

Eksport danych archiwalnych systemu SCADA do plikw tekstowych *.csv. Z biblioteki obiektw Trends doda obiekt HistData Wizard

Rys . 9. Obiekt HistData Wizard eksportu wartoi zmiennych archiwalnych W rodowisku Runtime InTouch obiekt wywouje aplikacj HISTDATA.EXE operujc na plikach danych archiwalnych ''*.LGH . Naciniecie aktywnego przycisku Save To File zapisze dane z rozszerzeniem *.csv do katalogu wskazanego ciek dostpu Filename: c:\intouch\datafile.csv Zapisz projekt, uruchom rodowisko Runtime przeanalizuj dziaanie obiektw.

AGH KA

7/8

Zadania:
1. W rodowisku Runtime zmieniajc wartoci zmiennych przypisanych do suwakw porwna dziaanie obiektw do prezentacji trendw biecych i historycznych. 2. W rodowisku Runtime przeanalizowa dziaanie panelu nawigacji dla obiektu trendw historycznych Trend Zoom/Pan Panel. 3. Odczyta precyzyjnie dane (warto, czas) zwracane przez obiekt Trend Pen Legend dla pionowych linii odniesienia. 4. Wykona eksport danych archiwalnych systemu SCADA do pliku tekstowego *.csv, odczyta dane w Excelu poleceniem z grnego menu Dane/Pobierz dane zewntrzne 5. Narysowa trendy zaimportowanych danych w Excelu. 6. Wykona sprawozdanie, zamieci na platformie moodle.

AGH KA

8/8