Vous êtes sur la page 1sur 3

Koto Ryu Koppojutsu

Kot Ry Koppjutsu

Mokuroku
() () () () Taihenjutsu Taihenjutsu (Juho) Atemi Ken (Juho) Keri (Sanho) Kurai Dori Migi Seigan no kamae Hidari Seigan no kamae Hira Ichimonji no kamae Hko no kamae Bbi no kamae Moto Gata Migi Seigan no kamae Hidari Seigan no kamae Hira Ichimonji no kamae Hko no kamae (Niho) Bbi no kamae Torite Kihon Gata Soni Ichi Soni Ni Sono San Sono Yon Sono Go Sono Roku
Bujinkan Lincoln Dojo

Koto Ryu Koppojutsu

Sono Shichi Sono hachi Sono Kyu Sono Ju Shoden Gata

Yokut Gyaku Kyoku Shit Hosoku Hteki Shat Ket Saku Geki Tan Geki Batsugi Sett Shihaku Kyogi Kakk Ura Nami Ten Chi Kata Maki Chden Gata Hida Hisaku Hich Hit Kappi Monpi Suit Go Hi Heh Hi Teki Gaeshi Kt Kakuhi

Bujinkan Lincoln Dojo

Koto Ryu Koppojutsu

Okuden Gata Sant Sant Kot Shinsen Kompi Jo Setsu S Setsu St Kki Kimon Ransetsu Ura Kimon Hekit Gata (Sabaki Gata) Sokuboku Bokuhen Damara Shuriki Kiib Batsu Yu Seki Ryoku Kuahi Kaiden Gata

Goshin Ichi Nen Katsu Gan

Bujinkan Lincoln Dojo