Vous êtes sur la page 1sur 52

W

Y
D
A
W
C
A
:
T
W
O
R
Z
Y
W
A
-
M
E
D
I
A

4
4
-
1
0
0
G
l
i
w
i
c
e
,
u
l
.
P
l
e
b
i
s
c
y
t
o
w
a
1

e
-
m
a
i
l
:
r
e
d
a
k
c
j
a
@
t
w
o
r
z
y
w
a
.
o
r
g
.
p
l
,
w
w
w
.
k
w
a
r
t
a
l
n
i
k
.
t
w
o
r
z
y
w
a
.
p
l
Numer 4 (45), ZIMA 2011
Cena: 12 z (zawiera 8% VAT)
ISSN 1641-6325
CZASOPISMO POLSKIEGO ZWIZKU PRZETWRCW TWORZYW SZTUCZNYCH
WE WSPPRACY Z:
w
n
u
m
e
r
z
e
:
J
S
T
R
.
1
1
T
E
N
D
E
N
C
J
E
C
E
N
I
Z
A
P
A
S

W
J
S
T
R
.
1
2
I
N
I
C
J
A
T
Y
W
Y
P
R
O
D
U
C
E
N
T

W
J
S
T
R
.
1
8
P
U
B
L
I
K
A
C
J
A
R
A
P
O
R
T
U
P
L
A
S
T
I
C
S
E
U
R
O
P
E
J
S
T
R
.
2
2
G
A
T
U
N
K
I
R
A
N
D
O
M
I
C
Z
N
E
P
P
M
O
P
L
E
N
J
S
T
R
.
2
8
U
D
A
N
Y
D
E
B
I
U
T
W
B
U
D
A
P
E
S
Z
C
I
E
J
S
T
R
.
3
0
O

Y
W
I
E
N
I
E
N
A
C
A

Y
M

W
I
E
C
I
E
J
S
T
R
.
3
2
O
D
K
U
R
Z
A
C
Z
O
C
E
A
N

W
J
S
T
R
.
4
2
D
O
K

A
D
N
A
G
R
A
W
I
M
E
T
R
I
A
tworzywa P4 11 7
Tendencje cen i zapasw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
stowarzyszenie
Kaucja na butelki PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Inicjatywy producentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Potrzeba politycznej woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
rynek
Studium EUROMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Niemieckie wyniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Publikacja raportu PlasticsEurope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Rynek dodatkw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Chiskie targi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Gatunki randomiczne PP Moplen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zamierzamy wykorzysta nasze dowiadczenie . . . . . . . . . . . . . . .24
Targi w Mediolanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Poruszaj wiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Udany debiut w Budapeszcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Oywienie na caym wiecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Pigmenty i barwniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
tworzywa i rodowisko
Odkurzacz oceanw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Podwaymy tezy duskiego raportu o DEHP . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Zielone opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Kaskadowe linie regranulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
maszyny i urzdzenia
Mae jest lepsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Eleganckie krzesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Podwjna spirala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Profile dekoracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Soneczna linia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Dokadna grawimetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Sprawa gowicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Mieszanka medyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Oszczdny chd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Lepsze odwilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Cylinder z czujnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Woskie patenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Wytaczarka profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Spis treci
tworzywa nr 4 (45)/2011
Assocomaplast
WOSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTW
MASZYN DO PRZETWRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH I GUMY
PZPTS
POLSKI ZWIZEK
PRZETWRCW TWORZYW
SZTUCZNYCH
CZASOPISMO TECHNICZNE BRANY
TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY
PATRONUJEMY TARGOM PLASTPOL
POMAGAJ NAM:
KWARTALNIK POWICONY EKONOMICZNYM
I TECHNICZNYM PROBLEMOM
PRZETWRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
Wydawca: TWORZYWA-MEDIA
Redaguje zesp.
Redaktor Naczelny: Wojciech Filek
Redaktor techniczny: Lechosaw Wglorz
Wsppraca: Claudio Celata, Veronica Zucchi
Rada programowa:
Tadeusz Nowicki Przewodniczcy Rady
Jan Polaczek
Grzegorz Kalisiak
Krzysztof Piekowski
Piotr Pczak
Sabina Nowosielska
Robert Szyman Sekretarz Rady
tworzywa s organem prasowym Polskiego Zwizku
Przetwrcw Tworzyw Sztucznych
tworzywa wsppracuj z magazynem Macplas,
wydawanym take po angielsku, arabsku, hiszpasku,
rosyjsku i wosku.
Adres redakcji: Tworzywa
44-100 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1
tel.: +48 32 746 03 13, fax: +48 39 139 66 02
e-mail: redakcja@tworzywa.org.pl
Materiaw niezamwionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadsyanych
materiaach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre i form
ogosze. Kolporta wycznie w prenumeracie.
Nakad 3000 egz.
Skad i amanie: BET Studio, Druk: Drukarnia Rawlik Zabrze
Ogoszenia i reklamy przyjmuje redakcja. W sprawie reklam telefon:
+48 32 746 03 13, (0) 504 278 832
e-mail: reklama@tworzywa.org.pl www.kwartalnik.tworzywa.pl
PLASTIBLOW
Na terenach FIERA MILANO
od rody 8 maja
do soboty 12 maja 2012
ponad 1500 wystawcw
z 50 krajw prezentowa
si bdzie na
midzynarodowych targach
tworzyw sztucznych i gumy
zajmujc powierzchni
70.000 metrw kwadratowych.
PLAST bdzie najwiksz
europejsk imprez targow
w brany w roku 2012.
Na podstawie danych
z poprzedniej edycji PLAST09
organizatorzy spodziewaj si
przyjazdu 60.000 goci
z caego wiata.
Wicej informacji,
w tym list wystawcw,
ktrzy potwierdzili
swj udzia w PLAST 2012,
moecie Pastwo znale
na www.plastonline.org
Organizator:
Promaplast srl
Assago, (Milan) Wochy
tworzywa P4 11 9
Str. 14
Unia Europejska z pewnoci potrzebuje politycznej woli wdraania dziaa za-
pobiegawczych, jednake zarwno rzdy, jak i media powinny umie dostrzec,
e ogromne obszary sektora produkcyjnego znakomicie sobie radz, generujc
zyski i tworzc miejsca pracy. Cige trwanie przy temacie kryzysu gospodarcze-
go stanowi potencjaln projekcj ryzyka, tworzc obraz oglnej katastrofy dla
rynkw wschodzcych, takich jak Ameryka Pnocna i Azja, na ktrych mamy tak
wiele do osignicia () Opracowujemy produkty z nowych rodzajw materia-
w, takich jak tworzywa na bazie biologicznej, znajdujemy drogi prowadzce
do recyklingu wikszej iloci tworzyw sztucznych, stosowania wikszej iloci re-
cyklatw w kocowych zastosowaniach, a ponadto wykorzystujemy tworzywa
w bardziej wymagajcych i stanowicych wyzwanie zastosowaniach, takich jak
lotnictwo, przemys samochodowy i ochrona zdrowia. Jestemy rwnie liderem
we wskazywaniu drg, w jaki sposb nasze produkty z tworzyw sztucznych s
w stanie pomaga w agodzeniu wpywu problematycznych zagadnie, takich
jak zmiana klimatu dziki wykorzystaniu waciwoci izolacyjnych tworzyw
sztucznych pozwalajc na tworzenie bardziej zrwnowaonych budynkw.
Wystpienie Alexandra Dangisa Dyrektora EuPC, ukazuje stanowisko brany
w obliczu kryzysu. Apeluje on w nim do gron decydentw Unii Europejskiej
o polityczne wsparcie dynamicznej brany przemysowej, jak jest przetwr-
stwo tworzyw sztucznych.
Str. 34
ZAK S.A. s krajowym producentw plastyfikatorw opartych na ftalanach.
Substancje te s krytykowane przez szeroko rozumiane rodowiska ekolo-
giczne za ich rzekomy wpyw na zdrowie czowieka i rodowisko naturalne.
P. Sabina Nowosielska czonek Zarzdu ZAK S.A. w udzielonym nam wywia-
dzie wskazuje dziaania podjte przez producentw ftalanw zmierzajce
do wstrzymania krzywdzcych decyzji, ktre s planowane w stosunku do fta-
lanw, a opartych na wtpliwych przesankach badawczych.
ZAK S.A. w porozumieniu z innymi producentami europejskimi DEHP, tj. firmami
ARKEMA z Francji oraz DEZA z Czech zamierza przedoy opini podwaajc
wiarygodno tego raportu duskiego. Raport zawiera wiele danych, ktre s
niekompletne, natomiast skumulowany efekt dziaania nie odzwierciedla prawdzi-
wego ewentualnego naraenia, jakie niesie ze sob dana substancja z osobna.
Niestety dziaania, jakie zamierzamy podj w celu wykazania niezasadnoci
wprowadzenia w ycie raportu duskiego, bd si wizay z koniecznoci po-
niesienia kolejnych, bardzo wysokich kosztw. Wsplnie z pozostaymi produ-
centami DEHP zdecydowalimy si ju skorzysta z usug profesjonalnej firmy
consultingowej, ktra ma nas wspomc we waciwej i skutecznej prezentacji
naszych argumentw przed instytucjami Agencji oraz Komisji Europejskiej.
Str. 32
O ciekawej proekologicznej inicjatywie producenta odkurzaczy piszemy
na stronie:
Oprcz czystych podg, wybr odkurzacza z nowej zielonej serii firmy Elektro-
lux sprawi, e czystszy stanie si rwnie cay wiat. Cz dochodu z kade-
go sprzedanego odkurzacza zostanie przekazana organizacjom Algalita i 5 Gy-
res i bdzie przeznaczona na badania zwizane z morskimi odpadami tworzy-
wi na pobieranie prbek odpadw z tworzyw sztucznych z oceanw. Partner-
stwo to jest kontynuacj projektu Vac from the Sea i firmy Electrolux, ktrych
zadaniem byo poszerzenie wiadomoci zwizanej z problemem zanieczysz-
cze tworzywami sztucznymi naszych wd. Od czerwca 1,5 % ze sprzeday
odkurzaczy zielonej serii w Europie zostanie przekazane bezporednio organi-
zacji Algalita jednej z najbardziej rozpoznawalnych na wiecie organizacji zaj-
mujcych si badaniami mrz.
W tym wydaniu
polecamy
PLASTIBLOW
tel. 509719797 kredyty.walor@gmail.com
www.walor.biz
Autoryzowany przedstawiciel GETIN LEASING
Specjalizujemy si w leasingu maszyn do przetwrstwa
tworzyw sztucznych:
- maszyny nowe i uywane
- maszyny z kraju i z zagranicy
- wsppraca z wieloma renomowanymi dystrybutorami
Porednictwo finansowe take w zakresie:
- kredytw inwestycyjnych
- kredytw samochodowych, hipotecznych, konsolidacyjnych
Chcesz sprzeda swoj firm?
Do you want to buy a company?
W wielu przedsibiorstwach naszego regionu wystpuj problemy zwizane z brakiem kapitau. Dla
jednych perspektyw dalszego rozwoju bdzie otwarcie si na nowe rynki, inne zaczynaj szuka
moliwoci wsppracy z firmami konkurencyjnymi, ktre zaopatrzone s w nowoczesne technologie.
Sprzeda firm, czy te znale partnera kapitaowego nie jest atwym zadaniem. W momencie, kie-
dy przedsibiorca ogosi sprzeda swojej firmy, jego konkurencja dowiaduje si o tym, co nigdy nie
jest podane. W przypadku, gdy sprzedawca prbuje bezporednio informowa inwestorw o swych
zamiarach, z naszych dowiadcze wynika, e podczas negocjacji cena sprzeday spada poniej prze-
citnego poziomu. Dla poszukujcych nabywcw znajdziemy najodpowiedniejszego inwestora. Pod-
czas procesu sprzeday, dla naszych klientw usiujcych sprzeda firm zapewniamy niezbdn po-
moc techniczn.
We are assisting professional and financial investors in finding safe and attractive investment
opportunities in the fields of plastics processing and compounding. Thanks to our multi-channel
contacts with industry players, we at ECEBD regularly come across several pre-qualified investment
targets. Knowing the needs of our investor clients, we are able to present the most suitable
investment opportunities for them. Our services include identifying target companies in the plastics
industry, carrying out competition analysis, and conducting a review of their professional credentials
from a marketing and technical aspect. On request, we will also undertake detailed financial and legal
due diligence, in cooperation with our partners.
ECEBD - Eastern and Central European Business Development Budapest, www.ecebd.com
Nasz przedstawiciel w Polsce/Our representative in Poland:
TWORZYWA-MEDIA, tel. +48 504 278 832, biuro@tworzywa.org.pl
tworzywa P4 11 11
W listopadzie rynek poliolefin by
spokojny i przytumiony. Nieobec-
no jesiennego powrotu do nor-
malnego stanu staa si obecnie
oczywista, a firmy zajmujce si
przetwrstwem przygotowuj si
ju do zamknicia roku w jak naj-
lepszy sposb, optymalizujc za-
pasy i maksymalizujc zyski.
Miesic rozpocz si od niewiel-
kiego spadku cen, spowodowane-
go po czci przez tygodniowe za-
potrzebowania, czciowo rwnie
przez celowe starania producen-
tw polimerw.
Usiowali oni zrealizowa dodatko-
w sprzeda redukujc ceny, jed-
nake w listopadzie ponownie oka-
zao si, e redukcja cen nie ozna-
cza automatycznie wyszego za-
potrzebowania. Redukcja ta nast-
pia pomimo rosncych cen surow-
cw i erozji marginesw, zmniej-
szajcych si do niemal zera
w przypadku polietylenu.
W listopadzie okazao si, e za-
miast zmian cen duo bardziej
wane jest prawidowe dostosowa-
nie potrzeb w rnych segmen-
tach, poprzez zamwienia firm, jak
rwnie poprzez zasoby produk-
tw kocowych.
Lekcja, ktr odbylimy w listopa-
dzie i w caym okresie jesiennym
pokazaa, e tradycyjne techniki
zachty do zakupw ju nie dziaa-
j.
Ceny poliolefin
w listopadzie 2011
i prognozowane ceny
na nastpne trzy miesice
Z pocztkiem grudnia ceny poliole-
fin znalazy si w wskim zakresie.
To wskie pasmo nie wykazuje
przeomowych punktw w adnym
kierunku. W grudniu ceny prawdo-
podobnie bd nieznacznie spa-
da. Nie bdzie adnych wyjtkw
od tego trendu wrd rnych ty-
pw poliolefin, a erozja cenowa nie
przekroczy 30 euro.
Wielu producentw zdecyduje si
raczej na mniejsz sprzeda, ni
na obnienie cen w okresie nowo-
rocznym.
Ceny gwnie wzrastay. Dostawa
produktw PP bya w padzierniku
adekwatna. Strona zapotrzebowa-
nia jest nieco sabsza, lecz zrwno-
waona. Zarwno przemys moto-
ryzacyjny, jak i sektor opakowa
ktry pochania znaczn cz
zapotrzebowania maj si do-
brze. Producenci chcieli utrzyma
biece poziomy cen rwnie w li-
stopadzie.
Dlatego te moliwe jest, pomimo
spadajcych cen poliolefin, e b-
d oni usiowa przeczeka lub
nieco zwikszy ceny.
Prognoza dotyczca produkcji
w listopadzie
Spodziewana jest relatywnie duga
przerwa produkcyjna u przetwr-
cw tworzyw sztucznych; niektrzy
z nich planowali zamyka swoje
zakady ju z pocztkiem grudnia
i rozpoczyna produkcj na po-
cztku stycznia, podczas gdy inni
rozpoczli przerw w poowie
grudnia, a wznowi prac w poo-
wie stycznia.
Dlatego te niemal niemoliwe jest
prognozowanie cen w tym okresie.
Przetwrcy spodziewaj si rw-
nie mniejszego wykorzystania wy-
dajnoci, ni w poprzednim miesi-
cu.
Firmy zajmujce si formowaniem
wtryskowym otrzymuj wiele za-
mwie, a produkcja w tym roku
jest wiksza, ni zazwyczaj, dziki
dobrej sytuacji sektora motoryza-
cyjnego.
Producenci czci technicznych
zgaszaj dobre wykorzystanie wy-
dajnoci (powyej 94%). Produ-
cenci folii LDPE i HDPE rwnie pa-
trz na to optymistycznie, a to dzi-
ki nadchodzcemu sezonowi folii
rolniczej. Jednake optymizmu te-
go nie wida w przypadku sektora
wkien PP.
Europejski kryzys zosta uwidocz-
niony na powyszym wykresie.
Kraje posiadajce wasn walut
spodziewaj si wyszego pozio-
mu produkcji.
Np. wykorzystanie wydajnoci pro-
dukcyjnych w Sowacji jest naj-
mniejsze, lecz rnica pomidzy
pierwsz i ostatni pozycj wynosi
zaledwie 2%.
www.ecebd.com
Stan rynku poliolefin w IV kwartale 2011
Tendencje cen i zapasw
RYSUNEK 1. REDNIE CENY LDPE W EUROPIE RODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 49 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZ DO 9 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 2. REDNIE CENY HDPE W EUROPIE RODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 49 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZ DO 9 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 3. REDNIE CENY PP KOPOLMER W EUROPIE RODKOWEJ
I WSCHODNIEJ OD 49 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZ DO 9 TYGODNIA 2012
RYSUNEK 4. REDNIE CENY PP HOMO W EUROPIE RODKOWEJ I WSCHODNIEJ
OD 49 TYGODNIA 2011 WRAZ Z PROGNOZ DO 9 TYGODNIA 2012
12 tworzywa P4 11 stowarzyszenie
Jestemy przekonani, e jedynym
racjonalnym rozwizaniem, ograni-
czajcym ilo odpadw powsta-
ych w wyniku wprowadzania
do obrotu butelek PET do napojw,
jest system obowizkowego obj-
cia ich kaucj. PZPTS jest zdeter-
minowany, by ograniczy iloci nie-
racjonalnie wprowadzanych
do rodowiska tworzyw sztucz-
nych.
Mamy nadziej, e tworzc rozsd-
ne rozwizania moemy obrt two-
rzywami powikszy, podnoszc
tym samym zarwno proekologicz-
n wiadomo spoeczn, jak
i zwikszajc sprawdzonymi
na innych rynkach metodami sto-
pie wtrnego wykorzystania su-
rowcw stwierdzi Tadeusz No-
wicki (na zdjciu), prezes Zarzdu
Polskiego Zwizku Przetwrcw
Tworzyw Sztucznych, przekazujc
przedstawicielom mediw stanowi-
sko Zwizku w sprawie kaucjono-
wania butelek z tworzyw sztucz-
nych. Gorcy okres przedwyborczy
nie sprzyja dyskusji na ten temat.
Obecnie PZPTS podejmuje kolejne
dziaania, by przekona Minister-
stwo rodowiska do wprowadzenia
w Polsce obowizkowego systemu
kaucyjnego, majcego na celu
zwikszenie odzysku butelek PET
do poziomw osiganych przez
kraje Europy Zachodniej.
Gwne argumenty Zwizku
za wprowadzeniem w Polsce syste-
mu kaucyjnego to:
Odzysk butelek oraz recykling
tworzyw sztucznych uytych
do ich produkcji jest podstaw
ekologicznego obiegu tworzyw
sztucznych. Stanowisko to jest
zgodne z przyjt w 1991 roku
polityk ekologiczn Unii Euro-
pejskiej.
Obowizujcy obecnie w Polsce
system obrotu uywanymi butel-
kami jest nieefektywny w prze-
ciwiestwie do wielu innych kra-
jw Unii Europejskiej, nie jest
moliwe pozyskanie godziwej ja-
koci odpadu z butelek po napo-
jach, a procent odpadu wracaj-
cego do wtrnego obiegu jest
trzy-, czterokrotnie niszy ni
w krajach Europy Zachodniej.
Staje si to tym bardziej istotne,
e ostatnio wprowadzone regu-
lacje EFSA (European Food Sa-
fety Authority, rozporzdzenie
nr 207) opierajc moliwo
wtrnego uycia tworzyw sztucz-
nych do pakowania ywnoci
na pozyskaniu go z kontrolowa-
nego obiegu odpadw. W prak-
tyce oznacza to, e odpadami ty-
mi mog by tylko butelki PET,
a to z uwagi na to, e strumie
innych odpadw z tworzyw
sztucznych dopuszczonych
do kontaktu z ywnoci jest
znacznie mniejszy i zdecydowa-
nie trudniejszy do wyselekcjono-
wania i poddania go recyklingo-
wi. Pozostaa cz odpadw
z polimerw (jak np. odpady bu-
dowlane) nie ma zastosowania
do produktw spoywczych.
Podobny system dziaa w Niem-
czech. Klient ma tu do dyspozycji
automaty, ktre przyjmuj wszyst-
kie sprzedawane w Niemczech bu-
telki PET, a do zwrotu skutecznie
zachca kaucja w wysokoci 0,25
euro.
Dziki temu odzysk w Niemczech
siga niemal 100 proc. Ludziom nie
opaca si wyrzuca butelek, bo
wyrzucaliby do kosza pienidze
mwi Tadeusz Nowicki, prezes
Polskiego Zwizku Przetwrcw
Tworzyw Sztucznych.
Ministerstwa rodowiska ten argu-
ment jednak nie przekonuje. We-
dug resortu, na wprowadzenie te-
go systemu Niemcy musieli wy-
da 700 mln euro. I tyle samo pa-
c rok w rok za jego utrzymanie.
Wydaje si, e koszty te rozoo-
ne s po poowie: pomidzy pa-
stwo i sektor prywatny. S to ogl-
ne koszty, ktre generuje system.
Finalnie zapewne opata jest
uwzgldniona w cenie produktu
mwi Grzegorz Zygan, dyrektor
biura prasowego M.
Tak, ale ta suma odpowiada 14
mld zebranych butelek! To daje
ok. 4 centw za butelk, a wic
rwnowarto zawartego w niej
tworzywa odpiera Nowicki. I do-
daje, e warto pozyskiwanego
dzi w Polsce materiau to oko-
o 30-50 mln euro. To zaledwie 25
proc. tego, co mona byoby pozy-
ska, gdybymy wprowadzili obo-
wizkowy system kaucyjny. Resz-
ta lduje na wysypiskach i w ziemi,
a ten efekt trudno nazwa ekolo-
gicznym mwi prezes Nowicki.
Chcemy przekona ludzi, e two-
rzywa sztuczne s ekologiczne,
jednak wszystko zaley od tego,
jak z nich korzystamy. W ten spo-
sb poprawilibymy wizerunek
brany, nadwyrony przez non-
sensown kampani przeciw pla-
stikowym torebkom. Rol Minister-
stwa rodowiska powinno by
ksztatowanie proekologicznych
postaw, a system kaucyjny na bu-
telki PET temu wanie suy. Bo
konsumentowi znacznie bardziej
opaca si butelk odda, ni wy-
rzuci do mieci mwi Nowicki.
(na podst. PZPTS, PAP, wp. pl).
www.pzpts.com.pl
Rozwj sytuacji rynkowej i poli-
tycznej dotyczcy kwestii tore-
bek foliowych jest wnikliwie mo-
nitorowany przez Polski Zwizek
Przetwrcw Tworzyw Sztucz-
nych.
W Warszawie 26 padziernika te-
go roku odbyo si istotne spo-
tkanie przedstawicieli producen-
tw torebek z dyrektorem Ale-
xandrem Dangisem z EuPC (Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia
Przetwrcw) oraz dyrektorem
PZPTS Robertem Szymanem.
W spotkaniu wzio udzia kilka-
dziesit osb reprezentujcych
najwaniejsze firmy zwizane
z produkcj torebek z tworzyw.
Program spotkania obejmowa
prezentacje EuPC i EuPF doty-
czce dobrowolnego zobowiza-
nia producentw V-Bag (szcze-
gy dotyczce zobowizania
poniej dop. red). Omwiono
take biece dziaania politycz-
ne w poszczeglnych krajach UE
w zakresie prawnych regulacji
rynku torebek foliowych i ich ob-
rotu.
EuPC ma nadziej na wsparcie
i udzia w inicjatywie V-Bag in-
nych uczestnikw acucha do-
staw (detalistw, recyklerw,
producentw biotworzyw) w celu
zapewnienia przyszoci biznesu
produkcji toreb foliowych w Eu-
ropie.
Jeeli nie uda si przekona
wikszoci udziaowcw prze-
mysu produkcji torebek jedno-
razowych do nowej strategii
przemysu, przyszo produ-
centw pozostanie w rkach po-
litykw oraz mediw. Tak jedni,
jak i drudzy s zdecydowani, aby
uczyni z torebek z tworzyw ko-
za ofiarnego pokazujc w ten
sposb swoje zaangaowanie
w dziaania pro rodowiskowe
w spoeczestwie.
V-Bags Europe komunikuje si
z politykami UE oraz instytucja-
mi, aby w transparentny i skoor-
dynowany sposb odbudowa
zaufanie do przemysu.
Celem bdzie redukcja stosowa-
nia torebek jednorazowych
do poziomu politycznie akcepto-
walnego w Europie, zwikszenie
natomiast stosowania materia-
w zrwnowaonych, odnawial-
Stanowisko PZPTS
Kaucja na butelki PET
Inicjatywy
producentw
PZPTS
Wybierz si do naszej galerii...
... i zobacz nasz wystaw
ul. Kominiarska 42
51-180 Wrocaw
Biuro:
pl. Teatralny 8
50-051 Wrocaw
tel. +48 71 3419505
tel. +48 71 3419506
fax +48 71 3419015
info@plastline.com.pl
www.plastline.com.pl
14 tworzywa P4 11 stowarzyszenie
nych. Chodzi tu o przeciwdziaa-
nie zamiecaniu tymi materiaa-
mi oraz stworzenie odpowiednie-
go systemu zbirki.
* * *
W trakcie wizyty w Warszawie
prelegenci z EuPC przekazali in-
formacje ze spotkania, jakie od-
byo si w Brukseli kilka dni
wczeniej, 19 padziernika, z ko-
misarzem UE Janezem Potocni-
kiem, odpowiedzialnym za spra-
wy rodowiska naturalnego.
W trakcie tych konsultacji przed-
stawiciele przemysu, w tym re-
prezentanci EuPC, rozmawiali
z nim na temat dziaa zwiza-
nych z oczyszczaniem oceanw
z morskich mieci oraz wanie
w sprawie toreb foliowych.
Przedstawiono wyliczenia, z kt-
rych wynika e rynek toreb (su-
cych do rcznego przenosze-
nia towarw i gruboci do 49 mi-
kronw) to ponad 750 tys. ton
w krajach Unii (EU27).
Alexandre Dangis zrelacjonowa
ponadto zaoenia porozumie-
nia V-Bag: uczestnicy porozu-
mienia narzuc sobie cel do
osignicia w czasowym hory-
zoncie 2015 roku. Chc, by
do tego czasu promowa torby
wielokrotnego uytku oraz te
otrzymywane w sklepie za opa-
t. Do 2015 roku uycie toreb
wielokrotnego uytku ma w zao-
eniu wzrosn o 10%. Drugim
celem porozumienia jest wyeli-
minowanie bezpatnych toreb fo-
liowych z europejskich spoyw-
czych sklepw detalicznych.
Dziki tym dziaaniom, zuycie
toreb foliowych na gow staty-
stycznego Europejczyka ma
spa do poziomu 1.275 kg rocz-
nie.
Komisarz Potocnik jednoznacz-
nie stwierdzi, i w wietle dzia-
a Unii nie popiera klasycznych
torebek foliowych i naley po-
szukiwa ich alternatywnych na-
stpcw.
Dyskutowano o zastosowaniu
tworzyw z recyklingu w produk-
cji toreb oraz tworzyw biodegra-
dowalnych. Przedstawiciele
EuPC zostali poproszeni przez
komisarza Potocnika do przygo-
towania kompletu informacji
na temat inicjatywy V-bag oraz
jej wpywu na stan liczebno
miejsc pracy w krajach Unii. Ko-
misarz na podstawie analizy do-
kumentw rozway moliwo
oficjalnego wsparcia tej inicjaty-
wy.
www.pzpts.com.pl
Europejskie Stowarzyszenie Prze-
twrcw Tworzyw Sztucznych
(EuPC) z siedzib w Brukseli po-
prosio instytucje unijne, aby uczy-
niy wicej dla promocji rozwoju
europejskiego przemysu produk-
cyjnego. Dyrektor zarzdzajcy
EuPC Alexandre Dangis podkreli
niebezpieczestwa zwizane z ob-
sesj kryzysu finansowego w UE
i zaniedbywaniem moliwoci, kt-
re s wytwarzane przez nasz sektor
produkcyjny.
Dangis powiedzia: Unia Europej-
ska z pewnoci potrzebuje poli-
tycznej woli wdraania dziaa za-
pobiegawczych, jednake zarwno
rzdy, jak i media powinny umie
dostrzec, e ogromne obszary sek-
tora produkcyjnego znakomicie so-
bie radz, generujc zyski i tworzc
miejsca pracy. Cige trwanie
przy temacie kryzysu gospodar-
czego stanowi potencjaln projek-
cj ryzyka, tworzc obraz oglnej
katastrofy dla rynkw wschodz-
cych, takich jak Ameryka Pnocna
i Azja, na ktrych mamy tak wiele
do osignicia.
Powiedzia on take, e nastrj je-
go brany przemysowej, sektora
tworzyw sztucznych, nie odzwier-
ciedla takiej wizji. W UE istnieje
obecnie ponad 50.000 przetwr-
cw tworzyw sztucznych, zatrud-
niajcych ponad 1,6 miliona osb
i generujcych okoo 280 miliardw
euro rocznie podkreli.
Wskazujc to jako przykad doda,
e innowacja i badania s nap-
dzane w szybkim tempie przez
tworzywa sztuczne i produkty,
a wiele z tych innowacji ma miejsce
w Europie. Jestemy przedstawi-
cielami niezwykle ywotnego prze-
mysu, powiedzia. Opracowuje-
my produkty z nowych rodzajw
materiaw, takich jak tworzywa
na bazie biologicznej, znajdujemy
drogi prowadzce do recyklingu
wikszej iloci tworzyw sztucznych,
stosowania wikszej iloci recykla-
tw w kocowych zastosowaniach,
a ponadto wykorzystujemy tworzy-
wa w bardziej wymagajcych i sta-
nowicych wyzwanie zastosowa-
niach, takich jak lotnictwo, prze-
mys samochodowy i ochrona
zdrowia. Jestemy rwnie liderem
we wskazywaniu drg, w jaki spo-
sb nasze produkty z tworzyw
sztucznych s w stanie pomaga
w agodzeniu wpywu problema-
tycznych zagadnie, takich jak
zmiana klimatu dziki wykorzysta-
niu waciwoci izolacyjnych two-
rzyw sztucznych pozwalajc
na tworzenie bardziej zrwnowao-
nych budynkw.
Instytucje Unii Europejskiej, powie-
dzia Dangis, mog zrobi wiele dla
pobudzenia potencjau rozwoju
przemysu. Stworzenie jednego
rynku europejskiego wymusio ko-
nieczno zharmonizowania norm
technicznych i zbyt czsto w tym
procesie kwestionowana bya rola
tworzyw sztucznych oglnie lub
w indywidualnych przypadkach.
Natomiast globalne rynki wscho-
dzce buduj obecnie swoj si
na wyrobach z tworzyw sztucz-
nych, ktre s postrzegane jako
istotne narzdzia umoliwiajce
popraw standardu ycia. Europej-
skie firmy posiadaj ogromny po-
tencja uczestnictwa w tym global-
nym wzrocie. Znakomita wik-
szo materiaw z tworzyw sztucz-
nych zostaa opracowana w Euro-
pie, wiodce wiatowe firmy do-
starczajce urzdzenia to firmy eu-
ropejskie, najznakomitsze instytuty
akademickie inynierii tworzyw
sztucznych to orodki europejskie,
a w wielu zastosowaniach tworzyw
sztucznych, takich jak na przykad
komponenty formowane wtrysko-
wo dla pojazdw lub produkty wy-
taczane, takie jak profile okienne,
liderami wiatowymi s nasze, eu-
ropejskie firmy.
Musimy wej w faz, w ktrej
produkcja w UE nie jest postrzega-
na jako to, co powinno by kontro-
lowane lub ograniczane, lecz jako
aktywno, ktra musi by aktyw-
nie wspierana powiedzia Dangis.
To wymaga zmiany nastawienia
i sposobu mylenia ze strony insty-
tucji UE mniej regulacji, a wicej
bodcw zachcajcych dla przed-
sibiorczych inicjatyw. Mae i red-
nie przedsibiorstwa potrzebuj
wicej wolnoci dziaania i zmniej-
szenia biurokratycznych zobowi-
za. Przemys przetwrstwa two-
rzyw sztucznych jest w wikszoci
oparty na maych i rednich przed-
sibiorstwach, a wedug naszych
dowiadcze w szczeglnoci ma-
e firmy s w stanie, w odpowied-
nim rodowisku, wywiera znaczny
wpyw technologiczny na skal glo-
baln. Teraz w Europie otwieraj
si przed nami moliwoci, powie-
dzia Dangis. Finanse, zarwno
publiczne, jak prywatne, zaszkodzi-
y naszej reputacji jako powanych
operatorw rynkowych. Nie mniej
jednak nasza reputacja produkcyj-
na nie tylko nie zostaa nienaruszo-
na, lecz ulega poprawie, w szcze-
glnoci w sektorze tworzyw
sztucznych. Poniewa produkt wy-
twarzany w UE powinien by powo-
dem do dumy, a nie rdem po-
dejrze. Dangis ogosi, e szczyt
europejskiego przemysu tworzyw
sztucznych w przyszym roku od-
bdzie si 31 maja w Wiedniu; jego
gwnym tematem bdzie innowa-
cja i badania w przemyle prze-
twrstwa, kompaundowania i recy-
klingu tworzyw sztucznych.
www.plasticsconverters.eu
Apel dyrektora EuPC
Potrzeba politycznej woli
ARC
ISTOCK
16 tworzywa P4 11 rynek
Studium EUROMAP podkrela,
e uzyskanie oszczdnoci ener-
gii wynoszce 20 procent w przy-
padku maszyn z tworzyw jest re-
alne. Komisja UE zadeklarowaa
zredukowanie zuycia energii
w Europie o 20 procent do ro-
ku 2020. Cel ten zosta potwier-
dzony przez europejskich produ-
centw maszyn do przetwrstwa
tworzyw sztucznych i gumy
i jest on osigalny.
Jest to wniosek wycignity
na podstawie studium przepro-
wadzonego przez stowarzysze-
nie EUROMAP pod tytuem Wy-
dajno energetyczna: Europej-
skie maszyny do przetwrstwa
tworzyw sztucznych i gumy do-
brze ulokowane. Dostawcy
technologii posiadaj zdolno
techniczn i dokonaj tego, po-
wiedzia prezydent EUROMAP
Bernhard Merki.
Poowa tworzyw sztucznych jest
przetwarzana w procesie wyta-
czania
W Europie kadego roku (2008)
przetwarza si okoo 50 milionw
ton tworzyw sztucznych i milion
ton gumy. Mniej wicej poowa
z tej iloci jest przetwarzana
w wytaczarkach, a okoo jednej
czwartej w procesie formowania
wtryskowego.
Pozostaa cz jest podzielona
pomidzy formowanie rozdmu-
chowe, formowanie termiczne
i inne procesy. Niektre z ma-
szyn stosowanych obecnie w Eu-
ropie maj ju 20 lat. Szybkie ma-
szyny charakteryzuj si krtk
ywotnoci, podczas gdy zoo-
ne instalacje s uytkowane po-
nad 20 lat.
Zuycie energii przez maszyny
wynosi w przyblieniu 22,8 tera-
watogodzin
Zuycie energii zostao oszaco-
wane na podstawie maszyn euro-
pejskich w roku 2010 oraz prze-
citnego specyficznego zuycia
energii na jednostk przetwarza-
nego materiau.
To daje rednie roczne zuycie
energii przez maszyny wynosz-
ce 22,8 terawatogodzin (TWh).
Cakowite zuycie energii przez
przetwrcw, przez ktrych ma-
szyny te s uywane, stanowi
okoo trzykrotno wartoci 66,5
TWh. Oprcz maszyn, liczba ta
obejmuje rwnie ca produkcj
firm oraz infrastruktur admini-
stracyjn, innymi sowy takie od-
biorniki energii, jak ukady
ogrzewania, chodzenia, spro-
nego powietrza itp. Zuycie ener-
gii przez ciepo topienia w proce-
sie formowania wtryskowego wy-
nosi okoo 8 TWh.
Okoo jednej trzeciej zuycia
energii przez maszyny jest war-
toci sta, ktra jest wykorzy-
stywana w procesie topienia two-
rzywa (entalpii). Tej iloci energii
nie da si wic zmniejszy na-
wet przez zastosowanie bardziej
wydajnych maszyn.
Nowe technologie s duo bar-
dziej wydajne energetycznie
Wychodzc z tego zaoenia, stu-
dium wykazao, e do roku 2020
moliwe bdzie zmniejszenie zu-
ycia energii przez maszyny o 20
procent.
Wikszo oszczdnoci zosta-
nie uzyskana dziki zastosowa-
niu oszczdniejszej technologii
w poczeniu z nowymi napda-
mi, dalszym zwikszeniem wy-
dajnoci zakadw i procesw
produkcji oraz dziki integracji
wielostopniowych procesw
w nowe operacje.
Rwnoczenie przestarzaa tech-
nologia bdzie w sposb cigy
zastpowana nowymi urzdze-
niami. Nowoczesne maszyny
do formowania wtryskowego zu-
ywaj rednio o 37 procent
mniej energii, przy dwukrotnie
wikszej wydajnoci, ni podob-
ne urzdzenia wykonane w ro-
ku 1990.
Potencjalne oszczdnoci wyno-
szce 4,5 TWh w roku 2020
W przypadku zastosowania do
technologii maszyn, zmniejsze-
nie zuycia energii przez maszy-
ny dziki tym dziaaniom spowo-
duje potencjalne oszczdnoci
wynoszce 4,5 TWh w roku 2020
w porwnaniu z rokiem 2010.
* * *
EUROMAP jako organizacja re-
prezentujca producentw ma-
szyn do przetwrstwa tworzyw
sztucznych i gumy zrzesza lokal-
ne stowarzyszenia z Austrii,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Luk-
semburga, Niemiec, Szwajcarii,
Turcji, Wielkiej Brytanii i Woch.
W ich skad wchodzi ponad 3400
firm produkujcych maszyny
i osprzt do przetwrstwa two-
rzyw sztucznych i gumy to jest:
maszyny przetwrcze takie jak
np. wtryskarki, wytaczarki, ter-
moformierki inne oraz formy
i gowice, urzdzenia do obrbki
pproduktw, drukarki flekso-
graficzne do folii i tym podobne.
cznie firmy zrzeszone w EU-
ROMAP zatrudniaj ponad
100.000 osb i generuj roczn
sprzeda 17 miliardw euro.
www.euromap.org
VDMA ponownie zwiksza swoj
prognoz wzrostu w przemyle
maszyn do produkcji tworzyw
sztucznych i gumy na rok 2011.
Oywienie gospodarcze, ktre roz-
poczo si w ostatnim kwarta-
le 2009 roku utrzymao si w ro-
ku 2011. Wzrost otrzymywanych
zamwie na niemieckie maszyny
do przetwrstwa tworzyw sztucz-
nych i gumy by kontynuowany
w trzecim kwartale, powiedzia
Ulrich Reifenhuser, prezes Stowa-
rzyszenia VDMA. Niemiecki prze-
mys maszyn do przetwrstwa two-
rzyw sztucznych i gumy kontynu-
owa pozytywny trend w trzecim
kwartale, powiedzia Ulrich Re-
ifenhuser, prezes Stowarzyszenia
VDMA. Na tej podstawie podnosi-
my swoj prognoz sprzeday
na przyszy rok z 18 do 22 pro-
cent. W wyniku tego sprzeda nie-
mieckich producentw w ro-
ku 2011 zwikszya si do rekordo-
wej wysokoci poniej szeciu mi-
liardw euro. Od stycznia do
wrzenia nowe zamwienia wzro-
sy o 15 procent doda Thorsten
Khmann, dyrektor zarzdzajcy
Stowarzyszenia. Zamwienia
od klientw w Niemczech wzrosy
o 13 procent w stosunku rok do ro-
ku, podczas gdy te z zagranicy za-
notoway wzrost o 16 procent w tym
samym okresie czasu. Nie mniej
jednak, bazujc na zeszorocznym,
bardzo wysokim poziomie, prd-
ko wzrostu otrzymywanych za-
mwie zmalaa wraz z upywem
miesicy.
Spodziewany spadek
po rekordowym roku
Prognozuje si, e w roku 2012
w przemyle nastpi spadek sprze-
day w wysokoci 7 procent. Ulrich
Reifenhuser podsumowa nastro-
je panujce w sektorze w nastpu-
jcy sposb: To by rekordowy
rok dla wielu firm w przemyle, lecz
prognozowane jest ponowne spo-
wolnienie ekonomiczne w przy-
szym roku.
www.vdma.org
Studium
EUROMAP
Niemieckie
wyniki
ARC
K MESSE
18 tworzywa P4 11 rynek
W 2010 roku brana tworzyw
sztucznych w UE-27 odrabiaa stra-
ty spowodowane kryzysem, ktry
rozpocz si w 2008 roku. Produ-
cenci tworzyw osignli obroty
w wysokoci 104 miliardw euro,
odnotowujc wzrost o 17%, nato-
miast obroty brany przetwrczej
wyniosy 203 miliardw euro
wzrost o 9,5%. Przemys tworzyw
sztucznych, cznie z producenta-
mi urzdze dla tej brany, pomi-
mo spadku zatrudnienia w stosun-
ku do 2008 roku, wci zapewnia
miejsca pracy dla okoo 1,6 mln
mieszkacw Europy. Poza tym,
z bran tworzyw sztucznych po-
wizane s miejsca pracy w innych
sektorach, takich jak produkcja
sprztu sportowego, urzdze
elektrycznych, czy te urzdze
i sprztu medycznego.
W roku 2010 wiatowa produkcja
tworzyw sztucznych wzrosa w sto-
sunku do roku 2009 o 15 mln ton
(6%) osigajc wielko 265 mln
ton. Jest to potwierdzenie dugoter-
minowej prognozy wzrostu produk-
cji tworzyw, ksztatujcego si
na przestrzeni ostatnich dwudzie-
stu lat na poziomie 4,5% rocznie.
W 2010 roku produkcja tworzyw
sztucznych w Europie osigna 57
mln ton 22% wiatowej produkcji
a Chiny wyprzedziy kontynent
europejski stajc si najwikszym
producentem tworzyw z udziaem
na poziomie 23,5%. Brana two-
rzyw sztucznych odgrywa rwnie
wan rol z punktu widzenia wzro-
stu gospodarczego dziki innowa-
cjom w wielu sektorach europej-
skiej gospodarki, m.in. w motoryza-
cji, przemyle elektrycznym i elek-
tronicznym, budownictwie oraz
produkcji ywnoci i napojw.
Tworzywa sztuczne to prawdziwi
mistrzowie pod wzgldem
oszczdnoci zasobw, poniewa
jest to materia pozwalajcy zaosz-
czdzi wicej surowcw kopal-
nych, ni zuywa si do jego pro-
dukcji. Innymi sowy wicej zna-
czy mniej. Dla przykadu zast-
pienie tworzyw materiaami alterna-
tywnymi spowodowaoby wzrost
zuycia energii o 46%, wzrost emi-
sji dwutlenku wgla rwnie o 46%,
a take oznaczaoby wzrost iloci
odpadw w caej Unii Europejskiej
o 100 mln ton rocznie. Mona si
spodziewa, e popularno two-
rzyw sztucznych jako materiau b-
dzie wzrasta, poniewa dziki
swoim unikalnym waciwociom
bdzie on znajdowa coraz wicej
innowacyjnych zastosowa. Dugo-
terminowo w skali wiatowej pro-
gnozowany jest 4% wzrost zuycia
per capita. Pomimo wysokiego
wskanika wzrostu w Azji i nowych
krajach czonkowskich UE, zuycie
na mieszkaca utrzymuje si tam
na znacznie niszym poziomie ni
w bardziej rozwinitych regionach
przemysowych. Jednak i w tych
wysokouprzemysowionych regio-
nach mona spodziewa si wzro-
stu nieco powyej wskanika PKB,
co oznacza moliwo dalszego
rozwoju brany.
W 2010 roku zapotrzebowanie eu-
ropejskich przetwrcw wzroso
do 46,4 mln ton, czyli o 4,5% w po-
rwnaniu do roku 2009. Wzgldny
udzia poszczeglnych segmentw
zastosowa pozosta zasadniczo
niezmieniony w stosunku do lat po-
przednich w dalszym cigu naj-
wikszym segmentem byy opako-
wania z udziaem 39%. Udzia ten
jest jednak mniejszy, ni rok wcze-
niej (40,1%), co wynika z szybsze-
go rozwoju w 2010 roku w porw-
naniu z 2009 r. zastosowa o cha-
rakterze technicznym. Za bran
opakowaniow znalazy si kolej-
no: budownictwo (20,6%), motory-
zacja (7,5%) oraz przemys elek-
tryczny i elektroniczny (5,6%). Po-
zostae segmenty zastosowa to
sport, zdrowie i bezpieczestwo,
rozrywka i wypoczynek, rolnictwo,
budowa maszyn, produkcja urz-
dze AGD oraz meble.
Istniej rne rodzaje tworzyw
sztucznych, a kady rodzaj wyst-
puje w licznych odmianach, co
umoliwia optymalny dobr mate-
riau do okrelonego zastosowania.
Do wielkiej pitki tworzyw, ktre
odznaczaj si najwikszymi udzia-
ami rynkowymi, nale:
polietylen w tym polietylen ma-
ej gstoci (PE-LD), liniowy poli-
etylen maej gstoci (PE-LLD)
oraz polietylen duej gstoci
(PE-HD),
polipropylen (PP),
polichlorek winylu (PVC),
polistyren (stay PS i spieniony
EPS),
politereftalan etylenu (PET).
cznie na powysze polimery
przypada okoo 74% caego zapo-
trzebowania na tworzywa sztuczne
w Europie. Trzy gwne grupy poli-
merw w rozbiciu na udziay rynko-
we to: polietylen (29%), polipropy-
len (19%) oraz polichlorek winylu
(12%). Wzrost zuycia poszczegl-
nych rodzajw tworzyw sztucznych
w 2010 roku by zrnicowany. Naj-
wyszy wskanik wzrostu odnoto-
wano dla tworzyw konstrukcyjnych,
np. zapotrzebowanie na ABS (ter-
polimer akrylonitryl-butadien-sty-
ren) wzroso o 13%, a na poliamidy
o 20%, natomiast dla rnych two-
rzyw wielkotonaowych z wielkiej
pitki wzrost wynosi od 1,4%
do 8%.
Zwikszone zapotrzebowanie na
tworzywa konstrukcyjne jest wyni-
kiem zarwno oglnego wzrostu,
jak i odrabiania strat spowodowa-
nych przez kryzys gospodarczy,
ktry dotkn tworzywa konstruk-
cyjne w znacznie wikszym stop-
niu, ni wielk pitk.
Fakty o tworzywach 2011
Publikacja raportu
PlasticsEurope
ISTOCK
1950
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
1960
1970
1980
1990
2000
2010
mln ton
Produkcja tworzyw sztucznych (mln ton):
rok
wiat
Europa
1950
1.7
0,35
1976
47
19,8
1989
99
27,4
2002
204
56,1
2009
250
55
2010
265
57
Niemcy
7,0%
Hiszpania
1,5%
Wlk.
Brytania
1,5%
Wochy
2,0%
Francja
3,0%
Kraje Beneluksu
3,5%
NAFTA
20,5%
Ameryka aciska
5,0%
Japonia
5,0%
Chiny
23,5%
Pozostaa cz Azji
15,0%
Inne kraje UE27
+ Norwegia, Szwajcaria
3,0%
WNP3,0%
Bliski Wschd,
Afryka
6,5%
Europa (WE i CE) 21,5%
57 mln ton
(1)
(1)
Oszacowanie 265 mln ton
rdo: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) rdo: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
WIATOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W LATACH 1950-2010 WIATOWA PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W 2010 ROKU
20 tworzywa P4 11 rynek
Unia Europejska od wielu lat jest
wanym eksporterem netto two-
rzyw sztucznych (tworzyw pierwot-
nych i produktw przetworzonych).
W latach 2000 2010 saldo obro-
tw wzroso o ponad 100%, a cz-
na nadwyka handlowa w 2010 ro-
ku wyniosa 15,7 miliarda euro. Po-
mimo malejcego zatrudnienia
oraz utraty na rzecz Chin pozycji
najwikszego producenta, europej-
ski przemys tworzyw sztucznych
wci jest kluczow bran przy-
czyniajc si do nadwyki handlo-
wej osiganej przez Uni Europej-
sk. Najwikszymi odbiorcami nie-
przetworzonych tworzyw sztucz-
nych pozostaj Chiny (razem
z Hongkongiem), Turcja, Rosja
oraz Szwajcaria. Produkty przetwo-
rzone byy eksportowane z Unii Eu-
ropejskiej przede wszystkim
do Szwajcarii, Rosji oraz USA.
W 2011 roku europejska brana
tworzyw sztucznych kontynuowaa
proces wychodzenia z gospodar-
czej recesji, zwaszcza w zakresie
wyrobw z tworzyw sztucznych.
Z kocem wiosny tempo wycho-
dzenia z kryzysu ulego spowolnie-
niu wskutek zmniejszenia zapasw
oraz niepewnoci co do dalszego
rozwoju sytuacji ekonomicznej
w Europie. Od drugiej poowy 2010
roku tempo wychodzenia z kryzysu
rnio si w poszczeglnych sek-
torach. Produkcja tworzyw sztucz-
nych (tworzyw pierwotnych i prze-
tworzonych) rosa a do poczt-
ku 2011 roku, jednak od mar-
ca 2011 zacza male. Natomiast
od pocztku roku 2011 roku utrzy-
muje si cigy wzrost zapotrzebo-
wania na urzdzenia do przetwr-
stwa tworzyw sztucznych. W bran-
y urzdze elektrycznych oraz
w motoryzacji trwa tendencja wzro-
stowa w zakresie zuycia tworzyw
sztucznych. W budownictwie,
po miesicach zmniejszajcego si
w 2010 roku zapotrzebowania
na tworzywa sztuczne, na poczt-
ku 2011 roku nastpi wzrost, ktry
w chwili obecnej ustabilizowa si.
Popyt ze strony bardziej stabilnej
brany spoywczej utrzymywa si
na staym poziomie. W drugiej po-
owie 2010 roku eksport tworzyw
sztucznych zacz wzrasta, osi-
gajc maksimum pod koniec roku.
Najnowsze dane dotyczce wyro-
bw z tworzyw sztucznych wskazu-
j na stabilizacj eksportu i wzrost
importu, mona wic spodziewa
si zmniejszenia nadwyki handlo-
wej w porwnaniu z rokiem 2010.
Wzrasta rwnie eksport materia-
w do recyklingu, i to na tyle dyna-
micznie, e europejskie firmy zaj-
mujce si recyklingiem zaczynaj
mie kopoty z pozyskaniem su-
rowca. Po okresie silnego wzrostu
zapotrzebowania na poczt-
ku 2011 roku, zarwno na tworzy-
wa sztuczne, jak i na wyroby z two-
rzyw sztucznych, pojawiy si
ostatnio oznaki zmiany tego tren-
du. Biorc pod uwag bardzo nie-
pewne perspektywy gospodarcze,
niezwykle trudno jest przewidzie,
jak bdzie wygldaa pozostaa
cz roku.
www.plasticseurope.pl
Zgodnie z nowym studium rynku
opublikowanym przez Ceresa-
na Research, zapotrzebowanie
na plastyfikatory na wiecie osi-
gnie warto przekraczajc 7,6
miliona ton rocznie do roku 2018.
Podczas gdy prognozowany
wzrost zapotrzebowania w Ame-
ryce Pnocnej i w Europie Za-
chodniej bdzie poniej redniej,
zapotrzebowanie w takich krajach
jak Indie, Rosja lub Brazylia b-
dzie wzrasta o ponad 4% rocz-
nie. Region Azji Pacyficznej jest
najwikszym rynkiem dla plastyfi-
katorw, na ktrym Chiny zajmuj
najwysz pozycj z udziaem wy-
noszcym okoo 2/3. Najwaniej-
szym obszarem zastosowa dla
plastyfikatorw jest produkcja
elementw podg, profili, kabli
i folii wykonywanych z tworzyw
sztucznych. Stanowi one po-
nad poow cakowitego zapo-
trzebowania, poniewa niektre
gatunki PVC zawieraj do 40%
plastyfikatorw. Nie mniej jednak
zapotrzebowanie w przemyle
produkcji klejw, farb i gumy
wzrasta nawet szybciej, ni w sek-
torze tworzyw sztucznych. W ro-
ku 2010 rynek wci pozostawa
zdominowany przez ftalany.
Przy udziale wynoszcym oko-
o 54%, DEHP by najwaniej-
szym plastyfikatorem. Nie mniej
jednak, bdzie on coraz czciej
zastpowany w nadchodzcych
latach przez inne plastyfikatory.
Ze wzgldu na przepisy prawne
oraz rosnc wiadomo ochro-
ny rodowiska, producenci s co-
raz czciej zmuszani do stoso-
wania nie zawierajcych ftalanu
plastyfikatorw, np. bazujcych
na olejach rolinnych. W Amery-
ce Pnocnej na przykad, plasty-
fikatory alternatywne w roku 2010
posiaday udzia 30%.
* * *
Inne studium Ceresana Rese-
arch analizuje szczegowo glo-
balny rynek rnych typw stabi-
lizatorw cieplnych i wietlnych
wiatowy rynek tych nieodzow-
nych dodatkw osignie do ro-
ku 2018 przychody sigajce 4,8
miliarda dolarw. Region Azji Pa-
cyficznej stanowi niemal poow
zapotrzebowania, a kolejne miej-
sca zajmuj Europa Zachodnia
oraz Ameryka Pnocna.
W szczeglnoci PVC musi by
zabezpieczane przed degrada-
cj. Z tego powodu stabilizatory
cieplne s wymagane do produk-
cji materiaw budowlanych z te-
go polimeru: ponad 85% wszyst-
kich stabilizatorw sprzedanych
w roku 2010 byo uytych w pro-
filach, rurach i osonach kabli.
Rynek stabilizatorw wietlnych
rozwija si na caym wiecie.
W szczeglnoci stabilizatory
HALS (Hindered Amine Light Sta-
bilizers), stosowane w produk-
tach wykonanych z polipropyle-
nu lub polietylenu spotykaj si
z duym wzrostem zapotrzebo-
wania. Region Azji Pacyficznej
bdzie w cigu kolejnych lat wy-
wiera silny wpyw na rynek sta-
bilizatorw. Oprcz tego, Amery-
ka Poudniowa, Europa Wschod-
nia i rodkowy Wschd rejestru-
j tempo wzrostu powyej red-
niej od 3,5 do 4,7%. Nastpi
znaczca zmiana, jeeli chodzi
o typy stosowanych stabilizato-
rw. W szczeglnoci w Europie,
stabilizatory oowiowe s coraz
czciej zastpowane innymi ty-
pami, zazwyczaj mieszanymi me-
talami. Zastosowanie stabilizato-
rw oowiowych wci wzrasta
w Chinach i w Indiach. Stabiliza-
tory wapniowo-cynkowe nabiera-
j coraz wikszego znaczenia
w brany rur, folii do pakowania
ywnoci i opakowa. Stabiliza-
tory barowo-cynkowe notuj naj-
wikszy wzrost zapotrzebowania
w brany produkcji artykuw
podogowych.
* * *
Ceresana Research to jed-
na z wiodcych na wiecie firm
badajcych rynki, specjalizujca
si w gromadzeniu danych rynko-
wych i przygotowywaniu wiary-
godnych prognoz dla przemysu
chemicznego, tworzyw sztucz-
nych, dodatkw, towarw maso-
wych, dbr przemysowych, kon-
sumpcyjnych, opakowa i mate-
riaw budowlanych. Z usug firmy
skorzystao do tej pory wiele in-
stytucji z ponad 55 krajw wiata.
www.ceresana.com
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000
tys. ton
Austria
Belgia i Luksemburg
Bugaria
Cypr / Malta
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Wgry
Irlandia
Wochy
otwa
Litwa
Holandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Sowacja
Sowenia
Hiszpania
Szwecja
Wlk. Brytania
Norwegia
Szwajcaria
2010
2009
Rynek
dodatkw
BASF
rdo: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
ZAPOTRZEBOWANIE NA TWORZYWA SZTUCZNE W EUROPIE WG KRAJW
(TYS. TON / ROK)
tworzywa P4 11 rynek 21
Po znakomitych i robicych wrae-
nie wynikach osignitych w Stre-
fie Biotworzyw i Tworzyw Biodegra-
dowalnych oraz w Strefie Maszyn
i Urzdze do Przetwrstwa Gumy
na targach CHINAPLAS 2011, or-
ganizator targw postanowi konty-
nuowa prowadzenie tych dwch
stref na 26 Midzynarodowych Tar-
gach Przemysu Tworzyw Sztucz-
nych i Gumy (CHINAPLAS 2012).
Odbd si one od 18-21 kwiet-
nia 2012 w Shanghai New Interna-
tional Expo Centre w Chinach.
Kolejnym wanym miejscem b-
dzie Pawilon Koreaski, ktry
od lat pobija rekordy utrzymywa-
nych pawilonw.
Posiadajca now nazw Strefa
Biotworzyw zostanie po raz drugi
zorganizowana na targach CHINA-
PLAS 2012, przy prognozowanym
zwikszeniu powierzchni o 40%.
Wraz z rosnc globaln trosk
o zielon produkcj, biotworzywa
w nieunikniony sposb znajd si
w centrum zainteresowania prze-
mysu przetwrstwa tworzyw
sztucznych, z ogromnym potencja-
em na rynku. Jako midzynarodo-
wa platforma zaawansowanej tech-
nologii w przemyle przetwrstwa
tworzyw sztucznych i gumy, CHI-
NAPLAS 2012 zaprezentuje pro-
dukty wiodcych wiatowych do-
stawcw biotworzyw, takich jak
PLA, PHA, PBS, PPC, PCL, PVA,
TPS, PA i PTT. Sawni wystawcy to
midzy innymi Cardia, Danisco,
Ecomann, Esun, Hisun, Kingfa, Mi-
rel Plastics, NatureWorks, Nuvia
i inni.
Eksponujc zaawansowan tech-
nologi i najnowsze opracowania
zwizane z biotworzywami, 4 Mi-
dzynarodowa Konferencja Biotwo-
rzyw i Zastosowa bdzie miaa
miejsce razem z CHINAPLAS 2012.
Tak samo, jak podczas ostatniej
edycji w roku 2011, zaproszeni zo-
stan przedstawiciele wiodcych
firm bdcych dostawcami biotwo-
rzyw. Zagraniczne i chiskie stowa-
rzyszenia przetwrcw tworzyw
sztucznych bd nadal wspiera
konferencj.
Poniewa ponowne uruchomienie
Strefy Maszyny i Urzdze do Prze-
twrstwa Gumy w roku 2011 spo-
tkao si z niesychanym oddwi-
kiem, organizator postanowi kon-
tynuowa t stref w kolejnym ro-
ku. Prognozuje si, e wielko
strefy w roku 2012 ulegnie podwo-
jeniu. Wielu wystawcw zgosio
ch uczestnictwa, midzy innymi
Tung Yu, Desma, Yang Ming, Do-
uble Elephant, Hengwei, Ningbo
Chap, Shanghai Deren, Yuyao Hu-
acheng i inni. Wystawa w strefie
obejmie maszyny do produkcji gu-
my, urzdzenia do przetwrstwa
gumy, urzdzenia testowe, toczniki
i formy do produkcji takich wyro-
bw jak pasy transmisyjne, gumo-
we we, medyczne produkty z gu-
my, produkty codziennego uytku
z gumy, uszczelki z gumy, produk-
ty z gumy dla przemysu motoryza-
cyjnego itp. Dla odwiedzajcych
przygotowany zostanie Przewodnik
Dostawcw Przemysu Gumowego
celem uatwienia wyszukiwania.
Kolejn atrakcj wystawy jest po-
wrt Pawilonu Koreaskiego. Pawi-
lon ten ostatnio pojawi si na tar-
gach CHINAPLAS 2009. Przy
ogromnym wsparciu Koreaskiego
Stowarzyszenia Przemysu Petro-
chemicznego, Pawilon Koreaski
ponownie pojawi si na CHINA-
PLAS w kolejnym roku, a wiele firm
koreaskich zaprezentuje swoje
flagowe produkty. W pierwszej po-
owie 2011 roku Korea znalaza si
wrd 10 krajw / regionw impor-
tujcych chiskie maszyny do
przetwrstwa tworzyw sztucznych.
Organizator targw wierzy, e po-
wrt Koreaskiego Pawilonu zosta-
nie dobrze przyjty przez odwie-
dzajcych. Zlokalizowany w Hali
nr 4 Expo Centre Pawilon Korea-
ski bdzie atwo dostpny z wej-
cia do hali nr 3.
26 ju edycja targw CHINA-
PLAS 2012 zajmie obszar wysta-
wienniczy wynoszcy 200.000 m2
we wszystkich 17 halach Shanghai
New International Expo Centre
oraz hale rozcigajce si na Placu
Centralnym. Ta zwizana z prze-
mysem przetwrstwa tworzyw
sztucznych i gumy impreza zgro-
madzi ponad 2600 wystawcw z 35
krajw i regionw i ponad 100.000
odwiedzajcych ze 140 krajw.
Rejestracja on-line jest ju dostp-
na pod adresem www.Chinapla-
sOnline.com.
www.chinaplasonline.com
Chiskie
targi
CHINAPLAS
22 tworzywa P4 11 reklama
Basell Orlen Polyolefins Sprze-
da Sp. z o.o. (BOPS) oferuje
na polskim rynku szeroki zakres
standardowych i innowacyjnych
gatunkw polipropylenu (PP)
Moplen, Metocene, Pristene
i Clyrell o doskonaej przezroczy-
stoci, ktre umoliwiaj przetwr-
com osiganie nowych, lepszych
moliwoci w zakresie wytwarzania
estetycznych cienkociennych
opakowa sztywnych oraz konsu-
menckich artykuw uytkowych
wytwarzanych metod wtrysku.
Oferowane produkty PP, charakte-
ryzuj si odpowiednio zaprojekto-
wanymi waciwociami przetwr-
czymi, ktre mog by kontrolowa-
ne m.in. za pomoc wysokiego
wskanika szybkoci pynicia poli-
meru i rozkadu jego masy cz-
steczkowej (korzystnie stosuje si
gatunki o wskim MFR, tzw. gatun-
ki o kontrolowanej reologii). Dodat-
kowo, maj one odpowiednio do-
brany pakietu dodatkw, tj. rodek
klaryfikujcy i/lub wewntrzny anty-
statyk, ktre m.in. efektywnie wpy-
waj na zapewnienie optymalnej
przezroczystoci i waciwoci es-
tetycznych wytwarzanych detali
(np. wysoki poysk, podany od-
cie) oraz zapewniaj przy tym a-
twe uwalnianie wytwarzanych deta-
li z formy. Dziki tak dobranym wa-
ciwociom, wspomniane powyej
transparentne gatunki z oferty
BOPS zapewniaj uzyskiwanie
maksymalnej produktywnoci
i podwyszenie wydajnoci w sto-
sunku do tradycyjnych gatunkw.
Kopolimery randomiczne PP
pod nazw Moplen stanowi naj-
szersz grup transparentnych
tworzyw w ofercie BOPS. Dostpne
gatunki Moplen speniaj wymaga-
nia rynku przezroczystych opako-
wa cienkociennych i konsu-
menckich artykuw uytkowych
wytwarzanych metod wtrysku nie
tylko w zakresie wskanika szybko-
ci pynicia, ale rwnie wysokich
waciwoci optycznych i sztywno-
ci wyrobw gotowych. Gatunki
randomiczne PP Moplen o kontro-
lowanej reologii i wysokiej pynno-
ci w stanie stopionym, oferowane
w tym segmencie przez BOPS, za-
wieraj efektywne rodki klaryfiku-
jce, dziki czemu moliwe jest wy-
twarzanie wyrobw o zoonych
przekrojach lub o bardzo dugiej
drodze pynicia, odznaczajcych
si optymaln przezroczystoci
i podanym odcieniem.
Ostatnio, na polski rynek zosta
wprowadzony najnowszy rodzaj
kopolimeru Moplen RP2380, kt-
ry jest nowym wzorcem kopolimeru
randomicznego o wysokich osi-
gach. Oferuje nie tylko doskonae
waciwoci optyczne (dziki za-
stosowanemu klaryfikatorowi naj-
nowszej generacji), ale rwnie do-
datkowe zalety na etapie przetwr-
stwa. Prby przeprowadzone przez
klientw BOPS wykazay, e w po-
rwnaniu do standardowych ga-
tunkw PP, Moplen RP2380 po-
zwala na zmniejszenie temperatury
wtrysku nawet o 40C rekomen-
dowana temperatura wtrysku
to 190-200C. Zatem, moliwe jest
mniejsze zuycie energii elektrycz-
nej i skrcenie czasu chodzenia,
zapewniajc wysz produktyw-
no i moliwo skrcenia czasu
caego cyklu.
Bardzo interesujc i unikaln gru-
p tworzyw stanowi metaloceno-
we gatunki PP oferowane pod na-
zw Metocene (HM648P,
HM648T) i Pristene RM2073. Jako
unikalna i innowacyjna rodzina
tworzyw w ofercie BOPS, gatunki te
charakteryzuj si najwysz prze-
zroczystoci wrd PP. Pristene
RM2073 oferuje wyjtkow prze-
zroczysto, nieosigaln dla in-
nych gatunkw, a zamglenie wyno-
si tylko 2% na pytce o grubo-
ci 1 mm (zgodnie z ASTM D1003),
rozszerzajc waciwoci tradycyj-
nych kopolimerw randomicznych
PP i umoliwiajc ich zastosowanie
w tych aplikacjach, ktre s nie-
obecne w przypadku standardo-
wych gatunkw. Ulepszone waci-
woci optyczne gatunkw metalo-
cenowych PP w poczeniu z wyso-
k sztywnoci i nisk tendencj
do paczenia sprawiaj, e s one
chtnie stosowane w aplikacjach,
takich jak etui DVD i CD, opakowa-
nia kosmetyczne, sprzt laborato-
ryjny oraz wysokiej jakoci wyroby
uytkowe gospodarstwa domowe-
go.
Wysoka przezroczysto i wyjtko-
wa udarno gatunkw Clyrell
(EC348P, EC140R, EC340R,
EM248U) oferuje bezprecedenso-
we poczenie zalet typowych ko-
polimerw randomicznych PP i he-
terofazowych (udarowych) w jed-
nym materiale. Dziki doskonae-
mu poczeniu waciwoci optycz-
nych z dobr udarnoci w niskich
temperaturach, gatunki Clyrell s
czsto wykorzystywane na trans-
parentne opakowania o wysokiej
udarnoci, tj. pojemniki na lody,
pojemniki na farby i pojemniki
oglnego przeznaczenia do yw-
noci.
www.basellorlen.pl
Oferta Basell Orlen Polyolefins Sprzeda
Gatunki randomiczne
PP Moplen
BOPS
Moplen RP348R RP340R RP248R RP348T RP2380 RP348U
MFR, G/10MIN 23 25 30 48 48 75
MODU SZTYWNOCI
PRZY ROZCIGANIU, MPA
1100 1150 820 1150 1100 1200
ZAMGLENIE, % (1MM) 7 20 7 7 9 7
DODATKI* NU, AS, CR NU NU, AS, CR NU, AS, CR NU, AS, CR NU, AS, CR
GATUNKI RANDOMICZNE PP Moplen
BOPS
BOPS
24 tworzywa P4 11 rynek
W padzierniku pojawia si ofi-
cjalna informacja prasowa o za-
koczeniu wsppracy pomidzy
Haitian International i Plastigo,
budzca do spore zaskocze-
nie. Ju w listopadzie pojawia si
natomiast kolejna o nawizaniu
nowej, z azjatycka firm Borche.
Szybko Pastwo dziaacie
Tak. Rzeczywicie w momencie
zakoczenia wsppracy z Ha-
itianem od razu podjlimy kroki
zmierzajce do wprowadzenia
do oferty Plastigo nowych wtry-
skarek. Przeanalizowalimy mo-
liwoci zasignlimy opinii
osb, ktre o tej brany wiedz
prawie wszystko. Wynikiem tego
byo podjcie rozmw z kilkoma
Firmami, w tym z naszym nowym
przyszym dostawc.
W komunikacie dotyczcym ze-
rwania wsppracy, pojawia si
informacja o diametralnej zmia-
nie polityki wobec dystrybutorw
europejskich. Wyjani Pan Czy-
telnikom t zmian?
Dla nas ta zmiana bya diametral-
na. Z Haitian International wsp-
pracowalimy ponad dekad.
Niestety, jak pokazuj rwnie
przykady z innych krajw euro-
pejskich, Haitian dokonuje takich
zmian tworzc swoje oddziay,
bd kreujc nowych, bardzo za-
lenych i powizanych z Produ-
centem Dystrybutorw.
Gdyby zatem podsumowa
i raz na zawsze, oficjalnie wyja-
ni: jakie byy powody zerwania
wsppracy z Haitianem?
Decyzja o zakoczeniu wsppra-
cy bya zainicjowana przez Ha-
itian. Biorc pod uwag, e byli-
my jednym z czoowych dystry-
butorw tej marki w Europie za-
kadam, e nasze plany strate-
giczne nie byy zgodne z zamy-
sem Haitiana co do polskiego
rynku. Wane natomiast, e Pla-
stigo planuje w dalszym cigu
stawia na jako obsugi i satys-
fakcj Klientw ze wsppracy
z nasz Firm.
Po takich szybkich rozstaniach,
niektrzy Klienci na pewno oba-
wiali si o dalszy ksztat wsp-
pracy z Pastwem. Jaki jest aktu-
alny stan relacji z dotychczaso-
wymi Klientami w zakresie ma-
szyn Haitian?
Nie ma adnych zmian w rela-
cjach z naszymi Klientami. To
jest wanie sedno naszej dziaal-
noci relacje. Na to stawialimy
w przeszoci i bdziemy stawia
w przyszoci.
Zaryzykowabym nawet stwier-
dzenie, e produkt jest kwesti
drugorzdn, zwaszcza w przy-
padku wtryskarek azjatyckich.
Najwaniejsze s silne, uczciwe
relacje z Klientem, ktre Plastigo
buduje poprzez solidny, rzetelny
Serwis oraz wszechstronn opie-
k Doradcw Klienta. Reasumu-
jc tak jak do tej pory, nasi
Klienci mog liczy na pomoc
i profesjonalizm Zespou Plasti-
go, w tym naszych najlepszych
Serwisantw.
A jakie zmiany nastpi w funk-
cjonowaniu firmy, jej strukturze?
Nie przewiduj wikszych zmian
w tym momencie. Wiadomo, e
w duszej perspektywie planuje-
my rozwj i realizacj nowych
projektw, ktre maj rozszerzy
nasz ofert dla Klientw.
Koniec wsppracy to dobry
czas na rachunek sumienia. Jak-
by Pan podsumowa dotychcza-
sow dziaalno z Haitianem?
Wsppraca Plastigo z Haitianem
to spory kawaek historii firmy.
Przez prawie dekad tworzylimy
wizerunek, budowalimy rozpo-
znawalno i wiarygodno mar-
ki, inwestowalimy w marketing
i promocj.
Mamy bardzo due dowiadcze-
nie i zamierzamy je wykorzysta
sprzedajc nowe produkty, ktre
prawdopodobnie zapewni pe-
niejsze zaspokojenie oczekiwa
Klientw. Najwaniejsze nato-
miast, e przez ten cay czas
w centrum naszej uwagi by dla
nas Klient. Nadal tak jest. Two-
rzc mark mylelimy stale
o odbiorcach maszyn ich wygo-
dzie, oczekiwaniach, potrzebach.
Std haso Wsparcie w standar-
dzie, ktre jest dla nas wyznacz-
nikiem dziaania. Na rynku jest
wielu dystrybutorw i wiele ma-
rek maszyn. Plastigo nie tylko
sprzedaje maszyny. Plastigo za-
pewnia kompleksowe zaopatrze-
nie wyposaa Przetwrcw we
wtryskarki, osprzt i manipulato-
ry, dostarcza profesjonaln i ob-
szern pomoc techniczn, gwa-
rantuje monta i serwis oraz
prowadzi szkolenia.
Skoro jestemy ju przy podsu-
mowaniach. Jak podsumuje Pan
koczcy si rok?
Mijajcy rok dla Plastigo by do-
brym rokiem. Mocno rozwinli-
my nasz dziaalno. Pojawi
si PlastigoClub, zrzeszajcy na-
szych Klientw i Przyjaci, maj-
cy suy m.in. integracji w nie-
formalnej atmosferze. Nawizali-
my wspprac z BZ WBK, ofe-
rujc naszym Klientom dogodny
leasing maszyn.
Rozwinlimy mocno dziaalno
PlastigoSerwis, aby jeszcze le-
piej dba o naszych Klientw. Zor-
ganizowalimy z sukcesem swoje
uczestnictwo w kolejnych edy-
cjach Plastpol-u, Plastinvent-u
czy RubPlast-u. Wprowadzilimy
do oferty tamocigi pod nasz
wasn mark.
Wszystko to skutkowao wzro-
stem sprzeday o 30 procent
w porwnaniu do 2010 roku.
Na pewno rok 2011 jest dla nas
rokiem zmian. Nowy dostawca to
nowe moliwoci i nowe wyzwa-
nia.
Bardzo cieszymy si ze wsp-
pracy z firm Borche, ale jest to
dla nas dopiero pocztek. Planu-
jemy dalsze poszerzanie oferty
handlowej i prowadzimy aktual-
nie rozmowy z uznanymi dostaw-
cami, take z rynkw europej-
skich. Wszystko to, aby jak naj-
peniej zaspokoi oczekiwania
naszych Klientw.
Wtryskarki Borche znalazy si
ju w ofercie Plastigo. Co moe
Pan powiedzie Czytelnikom
o tej marce i produktach?
Borche jest azjatyckim produ-
centem wtryskarek. Jest to firma
o wielkim potencjale produkcyj-
nym i rozwojowym, mogca po-
chwali si wysokim tempem
Wywiad TWORZYW z p. Asteniuszem Myliwcem, Prezesem Asten Group, wacicielem marki PLASTIGO
ZAMIERZAMY WYKORZYSTA NASZE
DOWIADCZENIE
PLASTIGO
PLASTIGO
tworzywa P4 11 rynek 25
wzrostu, jednym z najbardziej
dynamicznych wrd producen-
tw azjatyckich.
wiadczy o tym midzy innymi
fakt posiadania przez Borche
wasnego instytutu badawczego,
dwch centr badawczo-rozwojo-
wych oraz dwch nowoczesnych
fabryk. Szczegy co do tej mar-
ki, jak i samych wtryskarek opu-
blikujemy szeroko w najbliszym
czasie.
Czy strategia wprowadzania
wtryskarek nowej marki do oferty
Plastigo bdzie podobna jak
w przypadku produktw Haitian?
Oczywicie, e bdziemy czerpa-
li z naszego dowiadczenia, ale
naszym celem jest zaoferowanie
jeszcze lepszych rozwiza i wa-
runkw dla naszych Klientw.
Jeeli chodzi o strategi, to Fir-
ma musi stworzy gwarancj pe-
nego bezpieczestwa dla Od-
biorcy szczeglnie, gdy chce-
my, aby kupi maszyny wyprodu-
kowane 10 000 km std. Mona
wic stwierdzi, e strategia b-
dzie podobna, jednake o wiele
bardziej wysublimowana w po-
rwnaniu z t, ktr realizowali-
my w pierwszych latach sprze-
day w Polsce.
A jak skomentuje Pan zarzuty
o nieetycznym zachowaniu Pla-
stigo?
Trudno komentowa sowa oso-
by, ktra formuuje swoje zarzuty
w sposb lekcewacy dla nas,
nierzetelny i co podkrelaj czy-
telnicy tych zowieszczych re-
fleksji, bardzo niesprawiedliwy.
Koniec roku za pasem. Czego
mona yczy Plastigo na nowy
rok?
C Myl, e pomylnej reali-
zacji planw. Chcielibymy te
bardzo, eby lojalno i zaufanie
naszych Klientw, ktre czujemy
w tej chwili, towarzyszyy nam
przez cay przyszy rok.
Dzikuj za rozmow.
Rwnie dzikuj.
t
Znamy ju oglny regulamin
PLAST 2012 odbywajcych si
co trzy lata Midzynarodowych
Targw Przemysu Tworzyw
Sztucznych i Gumy. Od grudnia
2010 roku s te udostpnione dla
potencjalnych wystawcw formula-
rze zgoszeniowe. Wszystkie naj-
waniejsze infomacje dotyczce te-
go wydarzenia mona na bieco
ledzi na www.plastonline.org
Przypomnijmy, PLAST 2012 odb-
d si w przyszym roku w Mediola-
nie od 8 do 12 maja, a miejscem
spotkania bdzie dzielnica targowa
Fiera Milano w Rho.
Organizatorzy ju podkrelaj, e
liczba otrzymanych zgosze prze-
rosa ich najmielsze oczekiwania.
Niewtpliwie zacht by szereg
uatwie i bonusw przewidzia-
nych dla firm, ktre zapisay si
do 31 marca. Jednym z nich by ra-
bat w wysokoci 15% przy uiszcza-
niu opaty za udzia w imprezie. Or-
ganizatorzy przewidzieli, e bdzie
to bodziec nie tylko dla staych by-
walcw targw, jak i dla nowych
wystawcw.
Nie zapomnieli take o tych, ktrzy
chc zaprezentowa zespoy ma-
szyn (wyposaenie) podczas pracy
i na warunkach opisanych w regu-
laminie.
Pakiet usug zaproponowany dla
wystawcw PLAST 2012 zawiera
katalog w wersji on-line, ktry znaj-
duje si na portalu Expopage (pod-
czas poprzedniej edycji targw
strona internetowa oraz katalog
on-line zostay odwiedzone przez
ponad 300 tys. uytkownikw),
wraz z innowacyjnymi usugami ty-
pu web marketing.
Wszystko po to, aby uatwi kon-
takt pomidzy wystawcami, a po-
Targi
w Mediolanie
PLAST PLASTIGO
26 tworzywa P4 11 rynek
tencjalnymi nabywcami, zapewnia-
jc tym pierwszym maksymaln
obecno w Internecie tak przed,
w trakcie, jak i po zakoczeniu wy-
stawy.
Wrd innowacji warto rwnie wy-
mieni PLAST SEARCH. To wy-
szukiwarka, ktra pozwala wyszu-
ka jeszcze przed rozpoczciem
wystawy informacje na tematy bez-
porednio wice si z ich zawo-
dowymi zainteresowaniami bez-
porednio ze stron zapisanych wy-
stawcw.
PLAST SEARCH dziaa wedug
tych samych zasad co wyszukiwar-
ka Google, a rezultaty poszukiwa-
nia zale wycznie od analizy
stron zapisanych w bazie wystaw-
cw.
Nowy, interesujcy, ale i przede
wszystkim funkcjonalny wygld zy-
skaa strona internetowa PLAST,
ktra zostaa graficznie odnowiona.
Jest te nowe logo targw. Sama
impreza targowa, jako wydarzenie
tak wane dla brany jest cay czas
z doskonaym rezultatem naga-
niana poprzez Internet oraz me-
dia. Magnesem s take nagrody,
ktre maj by przyznane dla tych,
ktrzy przedstawi innowacj
w trakcie trwania imprezy.
Wiadomo ju, e w cigu kilku mie-
sicy poprzedzajcych wystaw
PLAST 2012, liczba miejsc wysta-
wowych zostaa prawie wyczerpa-
na ponad tysic wystawcw b-
dzie zajmowa caociowo sze
pawilonw mediolaskich Fiera Mi-
lano. Kade 10.000 metrw kwa-
dratowych obszaru wystawowego
zostanie odpowiednio przygotowa-
ne na potrzeby wystawcw.
Dziki takim powierzchniom wysta-
wowym organizatorzy spodziewaj
si co najmniej takiego samego, re-
kordowego wyniku, jaki odnotowa-
no w 2009 roku.
Zanotowano wwczas obec-
no 1.478 wystawcw z 45
pastw, ktrzy zajli powierzch-
ni 59.714 m2, z 55.175 gomi,
z ktrych 31% (17.589) pochodzio
z 114 rnych krajw.
Mona si wic spodziewa, e
przyszoroczne wydarzenie w Me-
diolanie bdzie najwiksz wysta-
w w Europie powicon maszy-
nom gwintujcym, oprzyrzdowa-
niu, matrycom, materiaom pierwot-
nym, zregenerowanym kompozy-
tom oraz pfabrykatom, a take
produktom finalnym z tworzyw
sztucznych oraz przemysu gumo-
wego.
Z okazji Plast 2012 jest rwnie
przewidziane skoordynowanie sa-
lone satellite RUBBER 2012
przy wsppracy z EDIFIS, wydaw-
c gazety Przemys z gumy (Lin-
dustria della gomma), zarezerwo-
wanym wanie dla produkcji i ob-
rbki gumy, majcym na celu za-
oferowanie szerokiej gamy tyche
produktw. Take konstruktorzy
urzdze i oprzyrzdowania su-
cych do obrbki gumy, tradycyjnie
uczestniczcy w targach PLAST
w duej mierze przyczyli si
do salone satellite.
Dziki godnej uwagi liczbie wy-
stawcw RUBBER 2012 uzyska
rwnie prestiowy patronat Asso-
gomma, stowarzyszenia o charak-
terze narodowym, ktre czy pro-
ducentw i przetwrcw gumy,
wrd ktrych znalazy si firmy
liderzy z caego wiata.
Ponadto, warto zaznaczy, e od 8
do 12 maja 2012r. w dzielnicy Fiera
Milano bdzie mia miejsce Tech-
nology Exhibitions Week (Tydzie
Wystaw Technologicznych). Wy-
stawie PLAST bd towarzyszy
cztery inne ekspozycje midzyna-
rodowe (Xylexpo, technologie
drewna: Fluidtrans Compomac,
potga cieczy: Mechanical Power
Trasmission, przesy mocy: Bias,
automatyzacja przemysu). Po raz
pierwszy pi wystaw jednoczenie
zajmie nieomal w caoci duy ob-
szar dzielnicy targowej Fiera Mila-
no w Rho oferujc odwiedzajcym
z ca pewnoci interesujc i jak-
e wszechstronn panoram tech-
nologii.
W tym samym czasie co wystawa
PLAST odbdzie si w Dusseldorfie
DRUPA, wystawa powicona
technologii druku, czyli sektorowi,
ktry pod niektrymi aspektami
wspdziaa z przemysem two-
rzyw. Gocie wystawy PLAST,
w szczeglnoci ci spoza Europy,
zainteresowani rwnie tym wyda-
rzeniem, bd mieli okazj zapla-
nowa swoj obecno poczon
z unikatow podr po Europie.
Aby uatwi dotarcie goci wystawy
PLAST, w szczeglnoci tych z za-
granicy, jak rwnie wystawcw
z Woch zostay podpisane porozu-
mienia z gwnymi liniami lotniczy-
mi (Lufthansa) i jednoczenie z sie-
ci hoteli (NH Hoteles). Ta ostatnia
oferuje w obrbie Mediolanu 11 ho-
teli rnej kategorii, w zrnicowa-
nych cenach i ze znikami.
Tak wczeniej, jak i teraz zostan
przedstawieni czonkowie oficjal-
nych delegacji pochodzcych
z dziesitkw krajw, a koordyno-
wanych przez lokalne stowarzysze-
nia odwiedzajce PLAST.
Wszyscy gracze tego sektora pra-
gncy odwiedzi wystaw, a nie
bdcy wystawcami, ani te nie
uczestniczcy w wystawie w aden
inny sposb, bd mogli skorzy-
sta ze znacznych bonusw.
Mona to uczyni rejestrujc si
w odpowiednim czasie poprzez
stron internetow lub zwracajc
si z prob do wystawcw o za-
proszenie na targi.
Uwaga, zaproszenie to musi by
jednak potwierdzone na stronie in-
ternetowej wystawy. Pozwoli to
unikn kolejek w recepcji i pod-
czas uiszczania opaty za bilet
wstpu. Otrzymanie legitymacji,
ktra zezwoli na przystpienie
do Visitors Club (Klubu odwie-
dzajcych) zorganizowanego na
targach upowani ponadto do sko-
rzystania ze zniek podczas trwaj-
cych w tym czasie w Mediolanie
i okolicy innych wydarze.
Peen program eventw towarzy-
szcych najwaniejszej imprezie
sprawi, podobnie jak miao to miej-
sce w przeszoci, e targi PLAST
bd postrzegane nie tylko jako
wydarzenie o znaczeniu komercyj-
nym. Pozwol take znaczco po-
gbi wiedz dotyczc danego
sektora oraz jego moliwoci roz-
woju.
Spord tego rodzaju wydarze
o podobnym wymiarze wspomnij-
my jedynie kongres dotyczcy bio-
polimerw, ktry da efekt w posta-
ci nawizania kontaktw z kilkoma
najwaniejszymi ich producentami
na skal wiatow. Rwnie kon-
gres dotyczcy zastosowania ma-
teriaw plastycznych w rolnictwie
temat szczeglnie interesujcy
przedsibiorcw pastw rdziem-
nomorskich i nie tylko, mia podob-
n rang.
Nastpne ciekawostki dotyczce
PLAST 2012 bd przedstawione
w najbliszych miesicach
wszystko po to, aby staa si ona
jeszcze bardziej atrakcyjna. Orga-
nizatorzy tego branowego wyda-
rzenia podkrelaj, e nie braknie
ich m.in. na portalach spoeczno-
ciowych. Planuj ponadto dostp-
no mobilnej wersji witryny oraz
aplikacje dla najnowszych telefo-
nw komrkowych pozwalajce
orientowa si w targach.
Presti i znaczenie dla rozwoju sek-
tora tej midzynarodowej ekspozy-
cji podkrela fakt objcia jej patro-
natem przez Ministerstwo Rozwoju
Ekonomicznego.
Ponadto w 2012 roku PLAST zosta-
nie wsparte przez Euromap (Euro-
pejskie stowarzyszenie konstrukto-
rw tworzyw sztucznych oraz prze-
mysu gumowego) i po raz pierw-
szy przez UFI (Wsplnot Wystaw
Midzynarodowych).
Organizatorzy zaznaczaj, e firmy
zainteresowane prezentacj mog
to uczyni do chwili wyczerpania
wolnych miejsc. Pozwoli im to
w peni zaistnie i zaprezentowa
moliwoci produkcyjne wzgldem
tysica przedsibiorcw woskich
oraz zagranicznych oczekujcych
na najwiksze targi w tym sektorze
w roku 2012 w Europie.
www.plastonline.org
Tworzywo sztuczne to materia,
ktry porusza wiatem. Tworzy-
wo uatwia mobilno czowieka.
To jako materiau, ktrej zo-
stanie powicona uwaga
na specjalnym pokazie na tar-
gach K 2013 w Dsseldorfie
w dniach od 16 do 23 padzierni-
ka 2013. Zgodnie z hasem Two-
rzywa sztuczne poruszaj wiat
zaprezentowanych zostanie wie-
le aspektw zwizanych z ogl-
nym tematem mobilnoci
od lekkich materiaw do pro-
jektowania pojazdw silniko-
wych, samolotw i statkw, po-
przez elektromobilno, a
do indywidualnej mobilnoci
i nowoczesnych sposobw sp-
dzania wolnego czasu.
Uwaga zostanie skupiona
na kompatybilnej klimatycznie
energii i strategiach transporto-
wych, jak rwnie na zmianach
na wiecie i dotyczcych sp-
dzania wolnego czasu dziki mo-
bilnym sposobom komunikacji.
Przy zastosowaniu multimediw,
za pomoc wybranych wystaw
i codziennych rund dyskusyj-
nych z udziaem ekspertw z ob-
szaru nauki i przemysu, impreza
ta podkreli wkad, jaki tworzywa
sztuczne i guma wnosz w y-
cie w ruchu. Prezentacje wykro-
cz poza osignicia w sekto-
rach technicznym i materialnym.
Specjalny pokaz na K 2013 zo-
stanie ponownie zorganizowany
przez niemiecki przemys two-
rzyw sztucznych pod kierownic-
twem PlasticsEurope Deutsch-
land e. V. i Messe Dsseldorf.
Tradycyjnie bdzie stanowi on
uzupenienie prezentacji wy-
stawcw o przyszociowe tema-
ty, wspierajc unikaln pozycj
targw K w Dsseldorfie jako ba-
rometra trendw i forum innowa-
cji dla caego przemysu. Nowo-
czesny, dynamiczny charakter
i slogan K czyni rnic to klu-
czowe elementy komunikacji,
ktre reklamuj wiodce targi
handlowe w midzynarodowym
przemyle tworzyw sztucznych
i gumy. Zaproszenie dla wystaw-
cw z caego wiata zostanie ro-
zesane z pocztkiem roku 2012.
www.k-online.de
Poruszaj
wiat
Czy aktuaInie uywane przez Ciebie
reguIatory temperatury pozwaIaj
Ci zoptymaIizowac proces i
zmaksymaIizowac wydajnoc
produkcji?
Zapytaj o technoIogi reguIatorw
z serii M2.
Regulatory temperatury Mold-Masters nie tylko
efektywnie steruj temperatur Twojego ukadu.
Zaawansowana technologia oraz funkcjonalno
pozwol ju dzi osign kolejny wyszy poziom
produkcji w Twojej firmie. Zwarta modularna kon-
strukcja, funkcje zabezpieczajce form oraz ukad
gorcokanaowy powoduj, i nasze regulatory
stay si naturalnym wyborem dla przetwrcw
tworzyw na caym wiecie. Zaufaj nam, pozwl nam
sobie pomc.
Pomysl o tym.

moldmasters.com/thinkaboutit
poland@moldmasters.com
Mold-Masters and the Mold-Masters logo are trademarks of Mold-Masters (2007) Limited.
2011 Mold-Masters (2007) Limited. All rights reserved.
28 tworzywa P4 11 rynek
Targi Kielce po raz pierwszy zapro-
siy wystawcw na organizowan
na Wgrzech rodkowoeuropejsk
Wystaw Tworzyw Sztucznych i Gu-
my CEPLAST. Uczestniczyy w niej
przede wszystkim firmy z Europy
rodkowo Wschodniej, w tym
z Wgier, Czech, Sowacji, Polski,
Austrii, Rumunii, Serbii, Sowenii
i Chorwacji. Na licie wystawcw
znalazo si ponad 70 przedsi-
biorstw z 10 krajw, w tym liderzy
rynku jak np. wgierski TVK, polska
firma P&F Wartacz czy Hungarian
Investment and Trade Agency. Za-
kres branowy wystawy to przede
wszystkim to, co charakterystyczne
dla tego regionu pod wzgldem
przetwrstwa tworzyw sztucznych,
a wystawa stanie si z pewnoci
jednym z najwaniejszych wyda-
rze biznesowych dla tej gazi.
W jednym miejscu spotkali si
przede wszystkim producenci su-
rowcw i maszyn, przetwrcy oraz
odbiorcy gotowych produktw. CE-
PLAST jest pierwsz wgiersk
edycj bijcej rekord na arenie mi-
dzynarodowej wystawy PLASTPOL,
ktr Targi Kielce w maju 2012 r.
zorganizuj ju po raz szesnasty.
Miejsce wystawy zostao wybrane
nieprzypadkowo. Europa rodko-
wo Wschodnia to region z dugimi
tradycjami przetwrczymi, gdzie
dziaaj setki firm zwizanych z t
bran. Wsporganizatorem tar-
gw CEPLAST jest take ECEBD
(Eastern and Central European Bu-
siness Development Ltd.).
Najlepiej o tym, e by to udany de-
biut wiadcz opinie wystawcw,
bdcych w czowce na rynku
przetwrczym: Ceplast nieocze-
kiwany, nadspodziewany sukces.
Zapotrzebowanie na oferowane
maszyny zgosili nam nie tylko w-
gierscy klienci, ale i ci z ssiednich
krajw. Targi Kielce stany na wy-
sokoci zadania organizacyjnego.
Za rok powtrka mwi Pawe War-
tacz, waciciel firmy P&F Wartacz.
Daniel Socholik z firmy Consulting
Network rwnie bardzo wysoko
oceni wystaw: Z naszego punk-
tu widzenia targi byy bardzo intere-
sujce. Ciekawe rozmowy prowa-
dzilimy z klientami z Wgier,
Czech, Sowacji i Serbii. A takie kie-
runki wanie nas interesoway. Czy
targi byy udane? To si okae, gdy
dojdzie do transakcji. Na pewno je-
stemy zainteresowani udziaem
w tej imprezie w przyszym roku.
Targom CEPLAST towarzyszy-
o II rodkowoeuropejskie Forum
Przetwrcw Tworzyw Sztucznych,
ktrego tematem gwnym byo
zwikszenie zysku firm przetwr-
stwa tworzyw sztucznych na rynku
Europy Centralnej. Wrd zagad-
nie dwudniowego spotkania zna-
lazy si m.in. ocena obecnej sytu-
acji w przemyle tworzyw sztucz-
nych i wizje przyszoci, rynek bu-
dowlany i konstrukcji, moda na two-
rzywa sztuczne, tworzywa sztuczne
w rozwoju rolnictwa (Ukraina) oraz
przede wszystkim szeroko pojty
rozwj sektora i najnowszych tech-
nologii.
* * *
Przetwrcy tworzyw sztucznych
w Europie rodkowej i Wschodniej
nie maj innego wyboru, ni wdra-
a innowacje i skupia si na pro-
duktach o wyszej wartoci doda-
nej, jeeli chc przetrwa w obec-
nej trudnej sytuacji gospodarczej
stwierdzili gracze przemysowi
na Drugim Forum Przetwrcw
Tworzyw Sztucznych z Europy
rodkowej i Wschodniej, ktre od-
byo si 22 listopada podczas inau-
guracji regionalnej wystawy two-
rzyw sztucznych CEPLAST w Buda-
peszcie na Wgrzech.
Podczas gdy gospodarka Europy
Zachodniej wzrasta w tempie mniej-
szym ni 2% rocznie w rednim
okresie, przetwrcy tworzyw
sztucznych z Europy rodkowej
i Wschodniej nie mog ju dziaa
w tradycyjny sposb, koncentrujc
si wycznie na zaopatrzeniu za-
chodnich firm w tanie artykuy
pierwszej potrzeby wykonane
z tworzyw sztucznych, powiedzia
Lszl Bdy, prezes firmy wspor-
ganizujcej wystaw CEPLAST
ECEBD Ltd. Przy niewielkiej red-
niej wielkoci przetwrcw, stagna-
cji na rynku toreb na zakupy oraz
zastoju w brany budowlanej, prze-
twrcy CEE nie s w stanie konty-
nuowa strategii lidera niskich
kosztw. Zamiast tego, argumento-
wa Bdy, musz one poprawia
warto produkcji poprzez pooe-
nie wikszego nacisku na tworzywa
techniczne. W rzeczywistoci to si
ju stao, gdy zuycie tworzyw tech-
nicznych w Europie rodkowej
i Wschodniej wzroso w ubiegym
roku o 10%, przy pozostajcych
na tym samym poziomie lub
zmniejszonych wielkociach zuy-
cia PP i PE. Bdy zaleci rwnie re-
gionalnym przetwrcom zbadanie
rynkw innych krajw Europy rod-
kowej i Wschodniej. Szczeglnie
obiecujcym obszarem jest prze-
mys motoryzacyjny: wraz z nowy-
mi fabrykami uruchamianymi w ro-
ku 2012, w regionie Europy rodko-
wej i Wschodniej produkowanych
bdzie 4 miliony samochodw
rocznie, co stanowi moc moliwo-
ci dla maych i rednich firm zaj-
mujcych si produkcj elementw
formowanych wtryskowo.
Uczestnicy konferencji podkrelili,
e globalne trendy spoeczne i eko-
nomiczne przedstawiaj rosnce
zapotrzebowanie na innowacyjne
tworzywa sztuczne. Wedug Gbo-
ra Kovcsa, menedera produktu
firmy DSM Engineering Plastics
z siedzib w Holandii, trendy takie
obejmuj: konieczno stosowania
wydajnych energetycznie i zielo-
nych rozwiza; starzejce si
spoeczestwo; rosnc mobilno
oraz wiksze wymagania dotyczce
bezpieczestwa.
Aby sprosta wymaganiom stawia-
nym przez te trendy, DSM i rwno-
rzdne firmy d do produkcji ma-
teriaw umoliwiajcych produkcj
mniejszych i lejszych elementw.
Silniejsze i bardziej wytrzymae ma-
teriay pomagaj producentom
speni normy bezpieczestwa
i przeduy ywotno produktw,
zmniejszajc w ten sposb ilo
odpadw. DSM koncentruje si
obecnie na zastpieniu metalu
w przemyle motoryzacyjnym, co
zdaniem Kovcsa jest jednym
z przeomowych punktw sektora
tworzyw sztucznych. Te przewidy-
wania zostay potwierdzone przez
Roberto Pozzi, dyrektora dziau
sprzeday na rynek motoryzacyjny
firmy Sabic Innovative Plastics, kt-
ry ocenia, e urbanizacja oraz po-
wikszanie si klasy redniej
na wiecie wymagaj coraz wik-
szej iloci energii, mobilnoci i kom-
fortu co jest kluczowym czynni-
kiem napdowym zapotrzebowania
na innowacyjne produkty z tworzyw
sztucznych.
Niektrzy prelegenci twierdzili, e
idee zwizane z innowacj i wik-
sz wartoci dodan nie ograni-
czaj si do tych obszarw high-
-tech jako komponentw motory-
zacyjnych i elektronicznych. Firma
Inno-Comp z siedzib na W-
grzech, ktra jest gwnym produ-
centem mieszanek w regionie Euro-
py rodkowej i Wschodniej, wci
generuje poow swojej sprzeday
w sektorze budowlanym, gdzie wy-
korzystuje innowacyjne wypenie-
nia w prostych rurach PP celem
uzyskania niskiej wagi lub lepszej
izolacji akustycznej, odpornoci
na cinienie i waciwoci zwiza-
nych ze zgrzewaniem, powiedzia
dyrektor sprzeday Sndor Suhaj-
da. Wikszo uczestnikw konfe-
rencji zgodzia si, e wsppraca
i przymierza strategiczne pomidzy
producentami mieszanek, prze-
twrcami i ich klientami s kluczem
do udanego rozwoju produktu.
www.ceplast.eu
Ceplast 2011
Udany debiut w Budapeszcie
TK
tworzywa P4 11
Dla osb trudnicych si przetwr-
stwem tworzyw sztucznych ostatni
kwarta tego roku wiza si z wie-
loma moliwociami targowymi.
Fakuma we Friedrichshafen, Rub-
plast w Sosnowcu i Poleko w Po-
znaniu. W tym roku pojawia si ko-
lejna moliwo do prezentowania
swojej oferty oraz nowinek tech-
nicznych, jak i okazja do nawizy-
wania kontaktw handlowych Ce-
plast w Budapeszcie.
Fakuma witowaa 30-lecie na 21
edycji targw we Friedriechshafen.
Jedenacie hal ekspozycyjnych
wypenionych po brzegi wystawca-
mi, w tym 1/3 spoza Niemiec,
sprzyjay nawizywaniu nowych
kontaktw. Artyku poprzedzajcy
targi na stronie organizatora wska-
zywa na wzrost zainteresowania
maszynami do recyklingu i ponow-
nego wykorzystania tworzyw.
Z Polski udzia wziy 4 firmy, w tym
kolejny ju raz firma P&F Wartacz
wystawiajc m.in. myny do recy-
klingu.
Ekspozycja, poczona z prezento-
waniem pracy maszyn zawsze
przyciga uwag wielu odwiedza-
jcych. Ostateczny bilans targw
przyjdzie kademu wykona, kiedy
zakocz si wszystkie prowadzo-
ne rozmowy. Dla wielu wystawcw,
z ktrymi rozmawia niej podpisa-
ny, targi speniy pokadane nadzie-
je w tym trudnym okresie.
Korzystne i udane byy rwnie tar-
gi w Sosnowcu i Poznaniu, tak
twierdz zarwno organizatorzy,
jak i cz wystawcw. Zgodnie
z informacjami zamieszczonymi
przez organizatora targw na Pole-
ko liczba wystawcw bya porw-
nywalna do zeszorocznej edycji,
ale zanotowano wzrost powierzch-
ni wystawienniczej, co wskazuje
na bogatsz ofert producentw
i dystrybutorw. Niepewna sytu-
acja rynkowa sprawia, e odwie-
dzajcy mieli bardzo skonkretyzo-
wane plany. Zgodnie ze statystyka-
mi jakie zamieci na swojej stronie
organizator, na kadego wystawc
przypadao co najmniej 28 odwie-
dzajcych. Dla porwnania, targi
Plastpol miay rednio 25 odwie-
dzajcych na 1 stoisko. Podobna
sytuacja cechowaa tegoroczn
edycj targw Rubplast.
Dodatkowo na wystawcw korzyst-
nie wpyna maa liczba firm wza-
jemnie konkurujcych, przez co
odwiedzajcy mogli wicej czasu
powici na poszczeglne sto-
iska. Pracujcych np. wtryskarek
w cyklu cigym byo na targach
niewiele. Wyrniay si firma Mit-
subishi prezentujca wspprac
robota z wtryskark oraz firma P&F
WARTACZ prezentujca gniazdo
produkcyjne.
Debiut na wgierskiej ziemi miay
w tym roku targi Ceplast w Buda-
peszcie. Organizator Targi Kielce
we wsppracy z Eastern and Cen-
tral European Business Develop-
ment Ltd. (ECEBD) bardzo profe-
sjonalnie i sprawnie utworzyli nowe
miejsce spotka przedsibiorcw.
Siedemdziesiciu wystawcw z 10
krajw, w tym Polski, zaprezento-
wao swoj ofert podejmujc go-
ci rwnie z wielu ssiednich kra-
jw.
Najwiksze stoisko z pracujcymi
maszynami naleao do firmy P&F
WARTACZ, ktra na 120 m2 pre-
zentowaa pracujc maszyn
do produkcji pojemnikw produkcji
SMC z Tajlandii, wtryskarki i myny.
Targi Kielce ciesz si sukcesem
organizacyjnym jak i pozytywn
odpowiedzi, ze strony przedstawi-
cieli przemysu, ju planujc przy-
szoroczn edycj. Zapowiada si
zatem rwnie pracowity koniec ro-
ku 2012.
Podsumowujc, targi krajowe i za-
graniczne przynosz wiele korzyci
cho koszty nie s mae. W tym ro-
ku wielu wystawcw zrezygnowao
z targw. Cicie kosztw, ale i tym
samym ryzyko utraty kontaktu
z klientami.
Tendencja rozwoju targw wskazu-
je jednak na potrzeb takich im-
prez, a korzystaj z tego firmy, kt-
re maj ju stabiln pozycj na ryn-
ku. Nabywcy rwnie obserwuj
obecno potencjalnych dostaw-
cw na targach.
Logiczne, te chc oprze si
na stabilnym dostawcy. Kupujc
maszyn, klient paci rwnie
na profesjonalny serwis, gotowo
szybkiej dostawy czci zamien-
nych bezporednio z magazynu
z Polski przez wiele lat eksploatacji
maszyny.
r
Tomasz Paul (sales manager, P&F WARTACZ)
Targowy koniec roku
SCHALL
TK
Swiatowy potentat
z hong kongu budujqcy
wtryskarki od 1958 roku
MiniJet, Easymaster i Jetmaster
Od 20 do 2600 ton
Lueroos.c.due | c|c|e prece
Ko|euow, u||ed .er,|eu|e
Korpe||owe budowe,
lrec,.,jue w|r,s||,
epous||e porp, o .r|euuej
w,dejuoc|,
oe|e w,poseeu|e w s|euderd.|e.
Nowoc.esue s|eroweu|e
luj| epou|e
|ub &R :rer|ro|d /us|r|e
0ode||owe opcje doposeeu|e.
Vou|oweue w C||uec|
. |orpoueu|ow . uu|| Luropejs||ej
| epou||
:pe|u|ej w,ro| d,re||,w,
res.,uowej 2006/42/wL
los|edej cer|,|e| CL.
Vee.,u c.c| .er|euu,c|
w lo|sce
lo|s||, s.,b|| | |orpe|eu|u, serw|s
wereuc,ju, | powereuc,ju,.
:|e|e e|spo.,cje we wroc|ew|u
. ro||woc| ue|,c|r|es|owej
dos|ew,.
:.|o|eu|e w .e|res|e obs|u| res.,u
ore. us|ew|eu|e procesu w|r,s|u.

L|spo.,cje we wroc|ew|u w|r,s|ere|
od 20 do 320 |ou . ro||woc| |es|ow
ue w|esuej lorr|e | |wor.,w|e. lorr,
p|e|uoc|. |ees|u, |red,|, do|ecje uL,
rod|| w|esue
0d 20 |e| d,s|r,bu|or
w|r,s|ere| ore.
ur.d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. Koc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le 71-3251883
Swiatowy potentat
Od 20 do 2600 ton
MiniJet, Easymaster i Jetmaster
yskarki od 1958 roku wtr
ongu budujqcy z hong k
Swiatowy potentat
s|euderd w w,poseeu|e oe|e
w,dejuoc|,
.r|euuej o porp, epous||e
,s||, w|r lrec,.,jue
budowe, Korpe||owe
.er,|eu|e u||ed Ko|euow,
prece c|c|e | Lueroos.c.due
.|e.
epou|| |
Luropejs| uu|| . |orpoueu|ow .
C||uec| w Vou|oweue
doposeeu|e. opcje 0ode||owe
/us|r|e :rer|ro|d &R |ub
epou|e uj| l
s|eroweu|e Nowoc.esue
||ej
. powereuc,ju, | wereuc,ju,
ser |orpe|eu|u, | s.,b|| o|s||, l
o|sce l w
.er|euu,c| c.c| Vee.,u
CL. cer|,|e| os|edej l
2006/42/wL res.,uowej
d,re||,w, w,ro| :pe|u|ej
w|s
w|esue rod||
do|ecje |red,|, |ees|u, p|e|uoc|.
or l .,w|e. |wor | lorr|e w|esuej ue
|es| ro||woc| . |ou 320 do 20 od
,s|e w|r roc|ew|u w we L|spo.,cje
,s|u w|r procesu us|ew|eu|e ore.
res obs|u| .e|res|e w :.|o|eu|e
. dos|ew,
ue|,c|r|es|owej ro||woc| .
roc|ew|u w we e|spo.,cje :|e|e
uL,
rr,
|ow
ere|
.
s.,u
w|esue rod||
71-3251883 e l 71-3255065, e|. !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
21-23 .,us|e Koc|er u|.
roc|ew w 51-416
l!: d|e .d.eu ur
ore. ,s|ere| w|r
,b d,s|r |e| 20 0d
:.
bu|or
tworzywa P4 11
6ROLGQH QDMFLV]H P\Q\
] $]ML $QJLHOVND P\O
WHFKQLF]QD ] +RQJ .RQJX
Lueroos.c.due r|,u,
od 1,5 do 112 |w.
/dur|ewejce ele||,wuoc
1 |w/1! pr.er|e|u.
0os|pue wersje
w,c|s.oue,
. odc||er, odp,|eu|er,
s|euow|s|owe.
w olerc|e pos|eder, rowu|e |rus.er||.
loued|o
podeju|||,
sus.er||,
do.owu|||,
reues,.
0d 20 |e| d,s|r,bu|or
w|r,s|ere| ore.
ur.d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. Koc|er.,us|e 21-23
ZZZZDUWDF]FRPSO
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
!e|. 71-3255065, le 71-3251883
RQJX WHFKQLF]QD ] +RQJ .
] $]ML $QJLHOVND P\O
6ROLGQH QDMFLV]H P\Q\
. od 1,5 do 112 |w
Lueroos.c.due r|,u,
.er|e|u. 1 |w/1! pr
/dur|ewejce ele||,wuoc
w olerc|e pos|eder, rowu|e |rus.
s|euow|s|owe.
. odc||er, odp,|eu|er,
w,c|s.oue,
0os|pue wersje
er||.
sus.er||,
podeju|||,
oued|o l
reues,.
do.owu|||,
e 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
ZDUWDF]FRPSO ZZZ
.,us|e 21-23 u|. Koc|er
roc|ew 51-416 w
.d.eu d|e l!: ur
,s|ere| ore. w|r
,b 0d 20 |e| d,s|r
:.
bu|or
Wedug danych przeanalizowa-
nych przez Assocomaplast,
w pierwszej poowie 2011 roku wo-
ski wzrost eksportu w tym sektorze
by wyjtkowo dobry, wynoszc
okoo 22% w porwnaniu z pierw-
szymi szecioma miesicami ro-
ku 2010, osigajc szacunkow
warto niemal 1.120 milionw eu-
ro. Prognozuje si, e cakowita
sprzeda za granic w biecym
roku wyniesie co najmniej 2.300
milionw euro.
Zdaniem prezydenta Assocoma-
plast, Giorgio Colombo: Dobre
wyniki uzyskane w tym roku s
owocem intensywnych akcji sprze-
daowych podjtych przez sektor
maych i rednich przedsibiorstw
w tym sektorze, ktre w obliczu
globalnego kryzysu finansowego
w latach 2008 2009 zdwoiy swo-
je starania zwizane z penetracj
gwnych krajw przeznaczenia,
rwnie przy pomocy funduszy
promocyjnych udostpnionych
przez stowarzyszenie.
Sukces woskich producentw ma-
szyn do produkcji tworzyw sztucz-
nych i gumy, ktrzy od dziesicio-
leci, wraz ze swoimi niemieckimi
odpowiednikami, znajdoway si
wrd najwikszych globalnych
eksporterw, mona przypisa in-
nowacjom technologicznym ofero-
wanym uytkownikom.
Jak powiedzia Giorgio Colombo,
poziom bada zwizanych z za-
stosowaniami podejmowanymi
przez nasze firmy jest potwierdzo-
ny ogromn iloci midzynarodo-
wych patentw (ponad 600 w peni
wanych na chwil obecn) posia-
danych przez firmy woskie w tym
sektorze, opisujcych oryginalne
i optymalne rozwizania dotyczce
produkcji wyrobw oraz odzysku
i recyklingu pokonsumenckich two-
rzyw sztucznych i gumy.
Patrzc na wydajno gwnych
kategorii maszyn, ponownie znacz-
ny wkad w handel zagraniczny
wniosa sprzeda wytaczarek, sta-
nowic 11% cakowitej wartoci,
o 17 punktw wicej, ni w pierw-
szej poowie ubiegego roku, pod-
czas gdy sprzeda drukarek
do druku fleksograficznego zanoto-
way wzrost o 20%. Jeszcze wik-
szy wzrost mona byo zauway
w przypadku maszyn do formowa-
nia wtryskowego, w przypadku kt-
rych obroty w eksporcie wzrosy
o ponad 50 punktw. Oglnie m-
wic, wszystkie kategorie maszyn
wykazay pozytywny trend, a wik-
szo z nich zanotowaa wzrost
dwucyfrowy.
Patrzc na regiony najwikszego
przeznaczenia sprzeday zagra-
nicznej, w szerszym okresie czasu
ostatnich trzech lat okazuje si, e
obie Ameryki (a w szczeglnoci
Ameryka Poudniowa) oraz Daleki
Wschd zanotoway najsilniejsze
trendy: w rzeczywistoci eksport
do Nowego wiata wzrs rednio
o 3%, podczas gdy eksport na Da-
leki Wschd zanotowa wzrost o 7
punktw procentowych, gwnie
dziki wzrostowi sprzeday
do Chin.
W pierwszej poowie biecego ro-
ku chiski rynek by trzecim naj-
waniejszym kierunkiem eksportu
woskiego w tym sektorze, osiga-
jc udzia wynoszcy 6,2% cako-
witej wielkoci eksportu oraz 24%
wzrost w okresie od stycznia
do czerwca 2010. Eksport w obr-
bie Europy rwnie wykaza zna-
czcy wzrost wzgldem pierwszej
poowy 2010 roku, przy zauwaal-
nym trendzie wzrostowym wyno-
szcym 30% w UE, pomimo e
trend ten spaszcza si biorc
pod uwag redni z trzech lat.
Bliski i rodkowy Wschd, oczywi-
cie rwnie w wyniku socjopoli-
tycznej niestabilnoci w cigu kilku
poprzednich miesicy, wykaza
spadek w pierwszej poowie 2011
w porwnaniu z poprzednim ro-
kiem (-5%) i nawet jeszcze bardziej
negatywny trend w przypadku
redniej z trzech lat (-20%). Znacz-
ny spadek mona zauway
w przypadku sprzeday na konty-
nent afrykaski, oraz rwnie w kie-
runku marginalnego regionu Au-
stralii/Oceanii.
Spogldajc na ranking poszcze-
glnych krajw przeznaczenia,
na najwyszych miejscach znajdu-
j si przede wszystkim Niemcy
(z udziaem okoo 15% caoci),
drugie miejsce zajmuje Francja,
nastpnie Chiny, Stany Zjednoczo-
ne i kraje byego Zwizku Radziec-
kiego, wszystkie rynki, ktre przez
wiele lat stanowiy 1/3 cakowitego
eksportu i ktre wykazay dwucy-
frowy wzrost wzgldem pierwszej
poowy 2010 roku.
Oddzielnie naleaoby omwi Pol-
sk, do ktrej cakowity eksport
woski urzdze do przetwarzania
tworzyw sztucznych i gumy zanoto-
wa 70% wzrost w porwnaniu
z okresem od stycznia do czerw-
ca 2010 roku.
W tym celu, patrzc na gwne typy
maszyn mona zauway, e wo-
ska sprzeda do polskich przetwr-
cw wytaczarek / linii wytaczania
Raport ASSOCOMAPLAST
Oywienie na caym wiecie
ARC
WOSKI RYNEK MASZYN, URZDZE
I FORM DO TWORZYW SZTUCZNYCH
I GUMY (MLN EURO)
2010
2011
(PROGNOZA)
%
2011/2010
PRODUKCJA 3,600 4,000 11.1
EKSPORT 2,012 2,300 14.3
IMPORT 567 600 5.9
RYNEK KRAJOWY 2,155 2,300 6.7
NADWYKA BILANSU HANDLOWEGO 1,445 1,700 17.6
tworzywa P4 11
i maszyn do formowania wtrysko-
wego wzrosa w sposb wyjtkowy
(z wartoci wynoszcej oko-
o 850.000 euro do niemal 11 milio-
nw w przypadku tych pierwszych
i z 2,8 miliona do 6,6 milio-
na w przypadku tych drugich).
Nie mniej jednak, rwnie inne
urzdzenia (eby wymieni tylko
kilka z nich, maszyny do formowa-
nia wtryskowego, prasy do produk-
cji opon i rur wewntrznych, mate-
riay pomocnicze), ktrych wartoci
byy nisze w wartociach bez-
wzgldnych, zanotowano wzrost
dwu- a nawet trzycyfrowy, w po-
rwnaniu z pierwsz poow ro-
ku 2010.
Ten trend z jednej strony potwier-
dza powrt sektora woskiego eks-
portu do normalnego stanu, z dru-
giej za strony si polskiego prze-
mysu przetwrstwa tworzyw
sztucznych, ktry ponownie rozpo-
czyna inwestowanie w nowocze-
sne technologie.
Faktycznie, rwnie niemieccy
konkurenci zanotowali wzrost
sprzeday maszyn do przetwr-
stwa tworzyw sztucznych i gumy
do Polski.
Oczywicie, wyniki te musz rw-
nie zosta potwierdzone przez
trend sektora w cigu ostatnich
miesicy roku 2011, w wietle kry-
zysu, ktry dotyka europejsk oraz
oglnowiatow gospodark.
www.assocomaplast.org
Pigmenty s nam potrzebne w du-
ych ilociach: atramenty do druko-
wania, farby i lakiery, tworzywa
sztuczne oraz rodki do barwienia
materiaw budowlanych s wany-
mi rynkami wzrostu. Inne segmenty,
takie jak kosmetyki, papier, teksty-
lia, ceramika i szko, wykorzystuj
pigmenty do dodania dodatkowego
poysku swoim produktom. Coraz
wiksza liczba producentw popra-
wia swoje opakowania i produkty
promocyjne stosujc nowoczesn
kolorystyk i efekty wizualne. Pierw-
sze, dogbne studium firmy Cere-
sana dotyczce globalnego rynku
pigmentw zostanie wkrtce zast-
pione nowe, uaktualnione studium
dotyczce pigmentw jest ju do-
stpne.
Wzrost w krajach o rynkach
wschodzcych
Prognozy Ceresana Research m-
wi, e przychody z pigmentw
wzrosn do ponad 45 miliardw
USD do roku 2018. W roku 2010 re-
gion Azji Pacyficznej by odpowie-
dzialny za 45% globalnego zapo-
trzebowania na pigmenty. Drugim
co do wielkoci rynkiem bya Ame-
ryka Pnocna, a nastpnie Europa
Zachodnia. Firma Ceresana zaka-
da, e region Azji Pacyficznej b-
dzie w znacznej mierze wci inten-
sywnie wpywa na dynamik rynku
w przyszoci. Szybko rozwijajce
si rynki wschodzce posiadaj naj-
wikszy potencja wzrostu, przede
wszystkim dotyczy to Indii i Chin.
Oprcz tego, Ameryka Poudniowa
i Bliski Wschd rejestruj ponad-
przecitne tempo wzrostu wynosz-
ce od 3,6% do 4,4%.
Rne preferencje
Zapotrzebowanie na rne rodzaje
pigmentw w poszczeglnych re-
gionach jest odmienne. Tlenki ela-
za i pigmenty organiczne notuj naj-
szybsze tempo wzrostu w Ameryce
Pnocnej i w Europie Zachodniej.
Na rynkach wschodzcych szcze-
glnie ronie zapotrzebowanie
na pigmenty na bazie sadzy. Sadza
jest stosowana w wielu tworzywach
sztucznych i gumach. Ceresana
prognozuje, e biay pigment na ba-
zie dwutlenku tytanu bdzie mia
udzia wynoszcy ponad 60% glo-
balnego rynku pigmentw w ro-
ku 2018. Tlenki elaza, obecnie sto-
sowane przede wszystkim do farb
i lakierw, rwnie nabieraj coraz
wikszego znaczenia w przypadku
innych produktw, na przykad
w przemyle spoywczym i kosme-
tycznym.
O wiele wicej ni tylko barwniki
Pigmenty zawsze byy stosowane
gwnie jako barwniki. Jednake
waciwoci wtrne nabieraj rw-
nie coraz wikszego znaczenia,
na przykad jako ochrona
przed promieniowaniem UV lub
ochrona przed korozj. Innowacje
produktw dotycz pigmentw or-
ganicznych i specjalnych. Inyniero-
wie koncentruj si na wikszej in-
tensywnoci kolorw, rnorodno-
ci barw oraz waciwociach do-
datkowych, takich jak czyszczenie
wasne czy waciwoci antybakte-
ryjne, waciwoci izolacyjne lub
odbijanie wiata podczerwonego.
Pigmenty organiczne maj jedynie
may udzia w rynku, lecz korzystaj
one z ponadprzecitnego wzrostu
zapotrzebowania ze strony produ-
centw atramentw do drukowania,
tworzyw i tekstyliw.
Raport rynkowy zorientowany
na praktyk
Nowe studium Ceresana Research
zawiera ponad tysic stron i stanowi
obszern analiz globalnego rynku
pigmentw. Poddano szczegowej
analizie 18 najwaniejszych krajw,
wraz z odpowiednimi danymi rynko-
wymi odnonie poszczeglnych ob-
szarw zastosowa. Przydatny roz-
dzia wprowadzajcy podsumowuje
najwaniejsze informacje dotyczce
rnych typw pigmentw, ich kla-
syfikacj, waciwoci, surowce,
produkcj, obszary zastosowa
i sytuacj prawn. Tom II stanowi
przydatn list producentw i obej-
muje 303 profili najwikszych pro-
ducentw pigmentw. Studium, do-
stpne w jzyku angielskim i nie-
mieckim, zawiera prognozowan
warto obrotw i sprzeday do ro-
ku 2018. Oprcz tego studium za-
wiera dokadny opis moliwoci ryn-
kowych i zagroe, czynnikw wy-
wierajcych wpyw, innowacyjnych
produktw i trendw.
www.ceresana.com
Badanie rynku
Pigmenty i barwniki
Od 20 lat dystrybutor
wtryskarek oraz
ur.d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. Koc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le 71-3251883
)RUPRZDQLH 3U]\V]RFL
lrodu|cje pojeru||ow
od ||||u r||||||row do 60 |||row
!ec|uo|o|e w,||ec.eu|e . ro.druc|er
| w|r,s|u . ro.druc|er
:|erowu|| ec||olle, .ewor, Yu|eu,
|uwer|orowe uepd, ||re|ow . /
Luropejs|e je|oc
w e.je|,c||ej ceu|e
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec|
do 225 |w | berd.o w,so||r
wsp. LLR od 5,45 do 5,65
Vodu|owe c||||er, do 650 |w | LLR
od 5,2 do 5,6
Vodu|owe |erro|ouwe||or, do 175
|w roc, (d|e 6| ~ 5C
ur.d.eu|e do |erros|e|oweu|e
. do||eduoc| 0,2C
lrodu|cje pojeru||ow
]\V]RFL U RUPRZDQLH 3 ) L
,s|u . ro.druc|er | w|r
ec|uo|o|e w,||ec.eu|e . ro.druc !!e
od ||||u r||||||row do 60 |||row
lrodu|cje pojeru||ow
|er
w
|uwer|orowe uepd, ||re|ow . /
u|e , Yu :|erowu|| ec||olle, .ewor
/
eu,
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec
w e.je|,c||ej ceu|e
Luropejs|e je|oc
c|
od 5,2 do 5,6
, do 650 |w | L Vodu|owe c||||er
wsp. LLR od 5,45 do 5,65
do 225 |w | berd.o w,so||r
Vodu|owe sc||ed.ec.e o rocec
LR
c|
d | d | u
| ~ 5C 6 |w roc, (d|e
, do 1 Vodu|owe |erro|ouwe||or 75
e 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
.,us|e 21-23 u|. Koc|er
roc|ew 51-416 w
.d.eu d|e l!: ur
yskarek oraz wtr
yb Od 20 lat dystr
. do||eduoc| 0,2C
.d.eu|e do |erros|e|oweu|e ur
:.
butor
e
ARC
tworzywa P4 11
Odkurzanie coraz bardziej
si opaca
Oprcz czystych podg, wybr
odkurzacza z nowej zielonej serii
firmy Elektrolux sprawi, e czystszy
stanie si rwnie cay wiat. Cz
dochodu z kadego sprzedanego
odkurzacza zostanie przekazana
organizacjom Algalita i 5 Gyres
i bdzie przeznaczona na badania
zwizane z morskimi odpadami
tworzyw i na pobieranie prbek od-
padw z tworzyw sztucznych z oce-
anw. Partnerstwo to jest kontynu-
acj projektu Vac from the Sea i fir-
my Electrolux, ktrych zadaniem
byo poszerzenie wiadomoci
zwizanej z problemem zanieczysz-
cze tworzywami sztucznymi na-
szych wd. Od czerwca 1,5 % ze
sprzeday odkurzaczy zielonej serii
w Europie zostanie przekazane
bezporednio organizacji Algalita
jednej z najbardziej rozpoznawal-
nych na wiecie organizacji zajmu-
jcych si badaniami mrz oraz
jej organizacji partnerskiej 5 Gyres.
Algalita i 5 Gyres przeprowadzaj
badania na przykad poprzez po-
bieranie prbek wody z oceanw
celem przeanalizowania zanie-
czyszcze tworzywami sztucznymi
i ich powanego wpywu na rodo-
wisko morskie.
Czystszy ocean jeden odkurzacz
Firma Electrolux cay czas stara si
maksymalizowa zuycie materia-
w pokonsumenckich w swoich
produktach. Energooszczdne od-
kurzacze zielonej serii s wytwarza-
ne w 70% z tworzyw pokonsu-
menckich. Wizj firmy Electrolux
jest uzyskanie wartoci 100% i aby
to osign, obecna dostpno
takich wysokogatunkowych mate-
riaw musi wzrosn. Na ironi,
podczas gdy na ldzie trudno jest
znale dobrej jakoci materia,
plamy odpadw z tworzywa, nie-
ktre wielkoci caych kontynen-
tw, pywaj po oceanach wiata.
Aby spowodowa wzrost wiado-
moci odnonie tego paradoksu,
firma Electrolux w roku 2010 zaini-
cjowaa projekt Vac from the Sea
i postanowia stworzy limitowan
liczb koncepcyjnych odkurzaczy
wykonanych z wykorzystaniem od-
padw tworzyw sztucznych zebra-
nych ze wiatowych oceanw. Te
koncepcyjne odkurzacze odku-
rzacze z morza (Vacs from the Sea)
dotary do wiadomoci milionw
ludzi na caym wiecie za pored-
nictwem globalnych mediw, otrzy-
mujc nagrody za ochron rodo-
wiska i obecnie znajduj si w wia-
towej trasie, na ktrej s prezento-
wane zainteresowanym, w tym de-
cydentom. Obecnie konsumenci
dostrzegaj rnic w czym, co
stanowi cz ich ycia w sprzta-
niu domu. To, e klienci firmy Elec-
trolux nam pomagaj, stanowi dla
nas ogromne wsparcie. Uzyskane
przychody zostan przeznaczone
na cele naszych dziaa zwiza-
nych z badaniami oraz edukacj
naukow. Dziki naszym odkry-
ciom zwizanym z zanieczyszcze-
niami tworzywami sztucznymi we
wszystkich piciu subtropikalnych
ruchach cyrkulacyjnych planujemy
wykonanie serii wycieczek eduka-
cyjnych celem zaangaowania no-
wych osb w praktyczne rozwiza-
nia zwizane z odpadami z tworzyw
sztucznych, zarwno w gospodar-
stwach domowych, jak i w miejscu
pracy oraz w caej spoecznoci.
Jest to najtasze, a zarazem naj-
bardziej trwae rozwizanie proble-
mu tworzyw w oceanach. Cieszy-
my si, e mamy na pokadzie fir-
m Electrolux jako partnera, ponie-
wa firma ta zdaa sobie spraw, e
jest zarwno czci problemu, jak
i czci rozwizania powiedziaa
Anna Cummins, wspzaoyciel-
ka 5Gyres Twierdz oni, e jeste
tym, co robisz. W tym znaczeniu je-
ste rwnie tym, czym odkurzasz.
Dwa litry surowej ropy naftowej i 90
procent energii zostaj zaoszcz-
dzone wraz z kadym wyproduko-
wanym odkurzaczem z zielonej se-
rii w porwnaniu z odkurzaczem
standardowym. A wybierajc odku-
rzacz z zielonej serii wnosisz rw-
nie wany wkad w badania
nad tworzywami w morzach, dziki
czemu zarwno twj dom, jak i twj
wiat staj si bardziej czyste m-
wi z kolei Cecilia Nord, wiceprezes
Floor Care Environmental and Su-
stainability Affairs, Electrolux.
O Algalita i 5 Gyres
Charles Moore, ktry w roku 1997
odkry gigantyczn plam odpa-
dw z tworzyw sztucznych na ru-
chu cyrkulacyjnym na pnocnym
Pacyfiku czsto nazywanym Pa-
cyficzn Plam Odpadw zaoy
w roku 1994 Morsk Fundacj Ba-
dawcz Algalita. Zrozumienie tego,
jakie rodzaje tworzyw sztucznych
przedostaj si do oceanw, ktre
s najbardziej niebezpieczne
i gdzie tworzywa przedostaj si
jest wane do zaprojektowania
efektywnych dziaa majcych
na celu powstrzymanie przedosta-
wania si tworzyw sztucznych
do wd. 5Gyres jest organizacj
badawcz, ktrej celem jest reduk-
cja i zapobieganie przed przedo-
stawaniem si tworzyw sztucznych
do wiatowych oceanw.
Zielony cel Electrolux
Firma Electrolux posiada zielony
cel, ktrym jest wyprodukowanie
odkurzacza w 100% z tworzyw po-
konsumenckich. Tylko w cigu
trzech lat dziki przeomowi tech-
nologicznemu i cisej wsppracy
z dostawcami wysokiej jakoci two-
rzyw sztucznych, firmie Electrolux
udao si zwikszy udzia tworzyw
pokonsumenckich w produkcie
z 55% do 70%. Dziki inicjatywie
Vac from the Sea udao si zinten-
syfikowa dialog pomidzy prze-
mysem tworzyw sztucznych i firm
Elektrolux. Producent urzdze
AGD wci poda w stron osi-
gnicia swojego celu w 100%.
www.electrolux.com
Podczas sprztania mieszkania czycisz cay wiat
Odkurzacz oceanw
M A S S G R O U P
Od 20 lat dystrybutor
wtryskarek oraz
ur.d.eu d|e l!:.
51-416 wroc|ew
u|. Koc|er.,us|e 21-23
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
!e|. 71-3255065, le 71-3251883
5QRURGQR NRQVWUXNFML
1LHW\SRZH UR]ZL]DQLD
7UZDR L QLH]DZRGQR
(VWHW\F]QH Z\NRQDQLH
!,powe pr.euou|||
dos|pue od r||
w ues.ej |e||
e|spo.,c,juej
:|eroweu|e s,ue|er robo|e
|ub w|r,s|er||
Reu|oweue prd|oc, |e||oweu|e
w.rocu|oue |ere odporue
ue |erpere|ur | us.|od.eu|e
rec|eu|c.ue
Rouorodue cer|,|e|,
| e|es|, |er,
lo|o|oror|e ue |oucu |er,
lr.euou||| specje|ueo
pr.e.uec.eu|e . weuu c||od.c
(3 |,p,
S S G R O U S S G R O U G R O U G R O U P M A S S G R O U
ZDR L QLH]DZRGQR U 7
1LHW\SRZH UR]ZL]DQLD
5QRURGQR NRQVWUXNFML
.euou||| ,powe pr !!,
(VWHW\F]QH Z\NRQDQLH
ZDR L QLH]DZRGQR U 7
e|spo.,c,juej
w ues.ej |e||
dos|pue od r||
.euou||| ,powe pr !!,
Rouorodue cer|,|e|,
rec|eu|c.ue
ue |erpere|ur | us.|od.eu|e
w.rocu|oue |ere odporue
Reu|oweue prd|oc, |e||owe
,s|er|| |ub w|r
:|eroweu|e s,ue|er robo|e
e
eu|e
e
o|o|oror|e ue |oucu |er l
| e|es|, |er,
Rouorodue cer|,|e|,
,
(3 |,p,
.e.uec.eu|e . weuu c||od. pr
.euou||| specje|ueo lr
c
e 71-3251883 e|. 71-3255065, l !!e
biuro@wartacz.com.pl
.wartacz.com.pl www
.,us|e 21-23 u|. Koc|er
roc|ew 51-416 w
.d.eu d|e l!: ur
yskarek oraz wtr
yb Od 20 lat dystr
:.
butor
ELECTROLUX
WV]F]HJyOQ\P F]DVLH ZLW %RHJR 1DURG]HQLD
\F]\P\ 3DVWZX VL\ F]HUSDQHM ] ZDUWRFL SROVNLHM WUDG\FML
Z]UXV]H SU]\ URG]LQQ\P VWROH L SHZQRFL
H QDGFKRG]F\ 1RZ\ 5RN EG]LH GREU\
V]F]OLZ\ L SHHQ VXNFHVyZ V]F]OL
H QDGF
Z]UXV]
\F]\P\
V] WWV
LZ\ L SHHQ VXNFHVy
FKRG]F\ 1RZ\ 5R
H SU]\ URG]LQQ\P
P\ 3DVWZX VL\ F]
]F]HJyOQ\P F]DVLH
yZ
5RN EG]LH GREU\
P VWROH L SHZQRFL
]HUSDQHM ] ZDUWRF
ZLW %RHJR 1D

FL SROVNLHM WUDG\FML
DURG]HQLD

V]F]OL LZ\ L SHHQ VXNFHVy yZ


34 tworzywa P4 11 tworzywai rodowisko
Jak ksztatuje si sytuacja
DEHP w wietle rozporzdzenia
REACH nr 1907/2006?
Jednym z zaoe wspomnianego
REACH jest stworzenie warunkw
sprzyjajcych produkcji na terenie
Unii Europejskiej oraz importu sub-
stancji, ktre s bezpieczne lub
stwarzaj minimalne zagroenia
dla zdrowia ludzi oraz dla rodowi-
ska.
W celu realizacji tego zadania zo-
stay wyznaczone warunki, okrela-
jce granice stosowania substan-
cji, ktre stwarzaj zagroenie.
Za jedn z takich substancji uznany
zosta ftalan bis (2-etyloheksylu) /
FDEH / DEHP produkowany take
przez ZAK S.A. pod nazw handlo-
w Oxoplast O. Zacznik XVII.
Zgodnie z rozporzdzeniem RE-
ACH zabrania stosowania DEHP
w zabawkach i artykuach piel-
gnacyjnych dla dzieci w steniu
wyszym ni 0,1%.
Z kolei 17 lutego 2011 r. substancja
ta zostaa wczona do zaczni-
ka XIV, stanowicego list substan-
cji podlegajcych autoryzacji, tj.
procedurze udzielania zezwole
na zastosowania zidentyfikowane.
A ciekawe jest to, e ograniczeniu
temu nie podlega zastosowanie
w opakowaniach bezporednich
produktw leczniczych, ktre objte
jest rozporzdzeniem (WE) numer
726/2004, dyrektyw 2001/82/WE
lub dyrektyw 2001/83/WE.
Dlaczego DEHP (czyli ftalany
dwuoktylu) znalaz si pod takim
ostrzaem ogranicze?
Odpowiedzi mona prbowa szu-
ka w argumentach organizacji
ekologicznych przedstawiajcych
wyniki bada, znajdujce si m.in.
na stronie Europejskiej Agencji
Chemikaliw (ECHA) w rozdziale
powiconym autoryzacji. Podczas
wnikliwej analizy danych trudno
oprze si jednak wraeniu, e ba-
dania te s niekompletne, a wnio-
ski dotyczce szkodliwoci sub-
stancji mocno nacigane i s ra-
czej wycignite na zasadzie po-
dejrzenia substancji o jej szkodli-
wo, ni na podstawie jedno-
znacznych i wiarygodnych wyni-
kw bada toksykologicznych.
Mona odnie wraenie, e naj-
pierw zostaa postawiona teza
DEHP jest substancj szkodliw,
a teraz prbuje si dopasowa
do niej wyniki bada i pynce
z nich niejednoznaczne wnioski.
Powysze nastawienie wydaje si
by suszne, gdy jednoczenie je-
stemy wiadkami czarnego PR
dotyczcego wszystkich ftalanw,
ale w szczeglnoci DEHP. Dziaa-
nia te sprawiaj, e DEHP powoli
staje si niechcianym produktem
na rynku unijnym, w oparciu o in-
formacje bazujce na sabym grun-
cie dowodowym.
Jakie dziaania, wobec za-
ostrze unijnych, podejmuje sp-
ka ZAK S. A.?
ZAK S. A., jako jeden z czoowych
europejskich producentw DEHP,
w ramach procedury autoryzacji
podj dziaania zmierzajce
do opracowania wniosku autoryza-
cyjnego. W ramach tego wniosku
przedstawimy argumenty majce
na celu ukazanie zasadnoci zasto-
sowania substancji po dacie osta-
tecznej okrelonej w za. XIV roz-
porzdzenia REACH tj. 21 lute-
go 2015. Proces ten jest bardzo
kosztowny i skada si z opaty
na rzecz ECHA (Europejska Agen-
cja Chemikaliw), wynikajcej ze
zoenia wniosku oraz z opracowa-
nia dokumentacji. Wstpna opata
administracyjna za zoenie wnio-
sku do ECHA wynosi 50 tys. euro,
w ktrej zawarty jest koszt 1 zasto-
sowania, natomiast kade kolejne
zastosowanie to dodatkowe 10
tys. euro. Oglne wydatki tej opera-
cji szacujemy na kilkaset tysicy
zotych.
Czekajc na wynik autoryzacji,
pojawiaj si inne ataki. Czego
w kontekcie DEHP dotyczy pro-
jekt duski?
Latem 2011 roku pojawi si raport
przedoony do Europejskiej Agen-
cji Chemikaliw przez rzd Danii,
majcy na celu wprowadzenie za-
kazu dopuszczania do obrotu wy-
robw przeznaczonych do uytku
wewntrz pomieszcze, bd ma-
jcych kontakt z bonami luzowy-
mi i zawierajcych ftalany takie jak:
DBP (t\ftalan dwubutulu), DIBP,
DEHP i BBP w sumarycznym ste-
niu wyszym ni 0,1%. Dziaanie to
rzuca nie tylko dodatkowy cie
na te ftalany, ale stwarza realne za-
groenie cakowitego, bd cz-
ciowego wycofania ich z obrotu
na rynku Unii Europejskiej. Analiza
wnioskw zawartych w duskim ra-
porcie pokazuje, e baza dowodo-
wa opiera si na chci udowodnie-
nia na si ich szkodliwoci, a nie
jest wynikiem merytorycznych ar-
gumentw.
Co na to producenci DEHP?
ZAK S.A. w porozumieniu z innymi
producentami europejskimi DEHP,
tj. firmami ARKEMA z Francji oraz
DEZA z Czech zamierza przedo-
y opini podwaajc wiarygod-
no tego raportu. Raport duski
zawiera wiele danych, ktre s nie-
kompletne, natomiast skumulowa-
ny efekt dziaania nie odzwierciedla
prawdziwego ewentualnego nara-
enia, jakie niesie ze sob dana
substancja z osobna.
Niestety dziaania jakie zamierza-
my podj w celu wykazania nieza-
sadnoci wprowadzenia w ycie ra-
portu duskiego, bd si wizay
z koniecznoci poniesienia kolej-
nych, bardzo wysokich kosztw.
Wsplnie z pozostaymi producen-
tami DEHP zdecydowalimy si ju
skorzysta z usug profesjonalnej
firmy consultingowej, ktra ma nas
wspomc we waciwej i skutecz-
nej prezentacji naszych argumen-
tw przed instytucjami Agencji oraz
Komisji Europejskiej.
Kto najmocniej odczuje spo-
dziewane restrykcje?
Wprowadzenie ogranicze najbar-
dziej dotknie przetwrcw DEHP
oraz producentw wyrobw goto-
wych zawierajcych DEHP i to nie
tylko w Unii Europejskiej. Dlatego
tak bardzo istotne staje si wspl-
ne dziaanie i wsplny gos w tej
sprawie wszystkich zainteresowa-
nych stron.
Jakie konkretne dziaania mog
zosta podjte, by zapobiec unij-
nym ograniczeniom?
ECHA przygotowaa gotowy formu-
larz na swojej stronie http://echa.eu-
ropa.eu/home_pl.asp -> KONSUL-
TACJE -> Restrictions -> Ongoing
consultations on proposed restric-
tions -> Give comments (DIBP,
DBP, BBP, DEHP (Denmark))],
gdzie do 16 marca 2012 r. mona
Wywiad TWORZYW z p. Sabin Nowosielsk, czonkini Zarzdu ZAK S.A.
PODWAYMY TEZY
DUSKIEGO RAPORTU O DEHP
J. KOWALEWSKI
ZAK SA
tworzywa P4 11 tworzywai rodowisko 35
zgasza komentarze w tej sprawie,
do czego zachcamy. Ze strony
ZAK S.A. ju wysane zostay pisma
z informacj o pojawieniu si pro-
pozycji wprowadzenia ogranicze
oraz prob o skadanie komenta-
rzy do rnych organizacji m.in.
Instytutu Chemii Przemysowej,
Polskiej Izby Przemysu Chemicz-
nego, a take do naszych klientw.
Czarny PR wok dziaa RE-
ACH?
Nie tylko, oprcz ogranicze wyni-
kajcych z rozporzdzenia REACH
s inne akty prawne nakadajce
pewne zakazy na DEHP, w tym
Ramowa Dyrektywa Wodna
(2000/60/WE), ktra porusza ogra-
niczenie DEHP w ujciu rodowi-
skowym, w tym eliminacj DEHP
w wodach powierzchniowych,
a take Dyrektywa RoHS
(2002/95/EC) majca na celu ogra-
niczenie DEHP w urzdzeniach
elektronicznych.
Jak daleko negatywne konse-
kwencje rynkowe mog by efek-
tem planowanych obostrze?
Nie tylko my sdzimy, e DEHP jest
najlepiej zbadanym plastyfikato-
rem, z 60-letni tradycj stosowa-
nia przy produkcji wyrobw o sze-
rokim spektrum uytkowania.
Dlatego te budz niepokj ten-
dencje dotyczce ograniczenia te-
go plastyfikatora oraz wyrobw go
zawierajcych na zasadzie niepew-
nych informacji i popiesznie wy-
cignitych wnioskw nt. jego
szkodliwoci. Dodatkowo, ewentu-
alny deficyt DEHP spowoduje
wzrost cen alternatywnych plastyfi-
katorw, ktre dopiero wchodz
na rynek i nie mog si pochwali
takimi dobrymi waciwociami
uytkowymi jakie posiada DEHP,
a w przyszoci mog okaza si
znacznie gorszymi substancjami
pod ktem eko- i toksykologicz-
nym.
Ponadto naley zwrci uwag
na fakt, e tak skomasowane i sfor-
malizowane dziaania wymierzone
przeciwko DEHP s wycznie do-
men Unii Europejskiej.
Na wielu rynkach wiatowych
DEHP pozostaje w dalszym cigu
najbardziej powszechnym i naj-
chtniej stosowanym plastyfikato-
rem, co niewtpliwie, przy zaoe-
niu potencjalnych ogranicze
w stosowaniu tej substancji na ryn-
ku Unii Europejskiej, przeoy si
negatywnie na konkurencyjno
europejskiej produkcji i europej-
skiego przetwrstwa plastyfikato-
rw.
t
Wzrost wiatowego
zapotrzebowania o 5,7%
rocznie do roku 2015
Szacuje si, e zapotrzebowanie
wiatowe na zielone opakowania
bdzie wzrasta w tempie 5,7
procent rocznie, osigajc war-
to 212 miliardw USD w ro-
ku 2015. Postp bdzie napdza-
ny poprzez wzrost aktywnoci
produkcyjnej oraz trendy skiero-
wane w stron przyjaznych dla
rodowiska opakowa. Podczas
gdy opakowania o zawartoci
do recyklingu stan si najwik-
szym typem produktu w progno-
zowanym okresie i pniej, seg-
ment ten bdzie rozwija si naj-
wolniej, gwnie ze wzgldu
na dojrzao wielu produktw
(np. metalowych puszek i pojem-
nikw szklanych). Z drugiej stro-
ny, wzrost zapotrzebowania
na poziomie powyej redniej
jest spodziewany w przypadku
opakowa, ktre mona ponow-
nie uywa i ktre ulegaj rozka-
dowi. W szczeglnoci zapotrze-
bowanie na opakowania ulegaj-
ce rozkadowi bdzie wzrasta
w dwucyfrowym tempie rocznie.
Opakowania o zawartoci
do recyklingu pozostan
wiodcym typem
Wzrost zapotrzebowania na opa-
kowania o zawartoci do recy-
klingu bdzie wspierany przez
zwikszon aktywnoci zbirki
i wydajno przetwarzania, w po-
czeniu ze zwikszonym zuy-
ciem opakowa o zawartoci
do recyklingu przez firmy chcce
zademonstrowa odpowiedzial-
Zielone
opakowania
NATUREWORKS
36 tworzywa P4 11 tworzywai rodowisko
no za rodowisko oraz zrni-
cowa swoje produkty. Czynni-
kami wspomagajcymi bd rw-
nie inicjatywy stowarzysze
przemysowych, wacicieli ma-
rek, firm opakowaniowych oraz
innych jednostek, ktrych celem
bdzie promowanie inicjatyw re-
cyklingowych celem zwikszenia
udziau recyklingu rnych ro-
dzajw materiaw opakowanio-
wych. Zapotrzebowanie na opa-
kowania wielokrotnego uytku
bdzie napdzane przyspiesze-
niem globalnej aktywnoci pro-
dukcyjnej. W szczeglnoci za-
potrzebowanie na bbny wielo-
krotnego stosowania bdzie
zwizane ze wzrostem globalnej
produkcji chemikaliw, poniewa
to chemikalia stanowi wiodcy
obszar zastosowa dla tych pro-
duktw.
Zapotrzebowanie na opakowania
ulegajce rozkadowi bdzie kon-
tynuowane, jednake opakowa-
nia te wci bd stanowi zaled-
wie 1 procent oglnego rynku
zielonych opakowa do ro-
ku 2015.
Zyski bd napdzane przez
wiksz konkurencyjno ceno-
w z ywicami na bazie ropy naf-
towej, zwikszanie wydajnoci
oraz poprawione waciwoci
produkcyjne, uzyskane dziki za-
stosowaniu dodatkw, poprawio-
nej polimeryzacji oraz nowych
technik mieszania.
Silny wzrost w Azji, lecz to USA
pozostaj wiodcym rynkiem
Region Azji Pacyficznej zanotuje
najszybsze tempo wzrostu i po-
zostanie najwikszym rynkiem
regionalnym na wiecie, dziki
duemu przemysowi produkcji
ywnoci i napojw (ktre stano-
wi gwne zastosowania dla zie-
lonych opakowa). Ameryka
rodkowa i Poudniowa, Europa
Wschodnia oraz Afryka/Bliski
Wschd rwnie zanotuj ponad-
przecitny wzrost, chocia post-
py w tych obszarach bd osi-
gane od mniejszej podstawy
(wsplnie te trzy regiony stano-
wiy jedynie 12 proc. globalnego
zapotrzebowania na zielone opa-
kowania w roku 2010). Oglnie,
najszybszy wzrost bdzie noto-
wany w Azji, w szczeglnoci
w Indiach, Chinach i w Indonezji.
Inne kraje rozwijajce si, takie
jak Rosja, Brazylia i Meksyk rw-
nie bd miay do czynienia ze
zdrowym wzrostem.
Natomiast wzrost poniej red-
niej nastpi w Ameryce Pnoc-
nej i w Europie Zachodniej, gdzie
rynki s bardziej stabilne. USA,
ktra zanotowae w 2010 roku 23
proc. wiatowej sprzeday, jest
najwikszym krajowym rynkiem
zielonych opakowa na wiecie,
z szerokim marginesem.
Innymi duymi, lecz generalnie
dojrzaymi krajami s Japonia
i Niemcy. Podczas gdy Japonia
pozostanie jednym z najwik-
szych krajowych rynkw na wie-
cie, kraj ten wedug prognoz za-
notuje najwolniejsze tempo wzro-
stu do roku 2015.
Niemniej jednak, dobre okazje
wci bdzie mona znale
w krajach rozwinitych, szcze-
glnie jeeli chodzi o produkty
opakowa ulegajcych rozkado-
wi, takich jak folie, pojemniki
oraz jednorazowe opakowania
artykuw spoywczych.
www.freedoniagroup.com
NATUREWORKS
tworzywa P4 11 reklama 37
Jeden z najwikszych przetwrcw
odpadowej folii polietylenowej
w Polsce, firma CONKRET z Kowa-
lewa Pomorskiego, rednio w mie-
sicu przerabia jej ok. 1.300 ton
na wysokiej jakoci granulat. Aby
zwikszy potencja w dziedzinie
recyklingu CONKRET zamwi
w czoowej austriackiej firmie AR-
TEC now lini recyklingow o wy-
dajnoci do 1.000 kg/godz., co nie-
male podwoi zdolnoci przerobu
w firmie CONKRET. Niniejszy ra-
port projektu umoliwia wgld
w rozwizania techniczne tego sys-
temu recyklingu.
Recykling i przetwarzanie uywanej
folii na gotowy do uycia granulat
jest procesem wieloetapowym. Nie
ogranicza si jedynie do rozdra-
bniania folii, podawania do syste-
mu wytaczania, uplastyczniania
i granulacji, lecz obejmuje take
usuwanie zanieczyszcze staych
i wknistych, takich jak wiry me-
talowe i drewniane, wkna papie-
rowe lub tekstylne oraz substancji
chemicznych, np. farby drukar-
skiej. Linie zaprojektowane do kon-
kretnego zastosowania obejmuj
sekwencj podprocesw i odpo-
wiednich urzdze.
ARTEC-KASKADA robi rnic
Od powstania firma ARTEC specja-
lizuje si w technologii recyklingu
folii z tworzyw sztucznych i opraco-
waa urzdzenia zdolne do prze-
twarzania odpadw o wysokim
stopniu zanieczyszczenia. W tym
konkretnym przypadku stopie za-
nieczyszczenia by wikszym wy-
zwaniem ni w poprzednich syste-
mach zbudowanych dla tego klien-
ta. Tym razem specjalnym wymo-
giem bya moliwo przetwarzania
patkw folii, gwnie pochodz-
cych z torebek plastikowych.
Oprcz zwykego w takim przypad-
ku zanieczyszczenia, charakteryzu-
j si one wysok zawartoci far-
by drukarskiej. W tym celu kaska-
dowy system firmy ARTEC (zdj. 1)
zosta poczony z bardzo wydaj-
nym, dwustopniowym ukadem fil-
trowania i odgazowania o wydajno-
ci 1.000 kg/godz.
W tym konkretnym projekcie, gw-
nymi czciami skadowymi syste-
mu kaskadowego s dwie pracuj-
ce szeregowo wytaczarki jednoli-
makowe: jedna ARTEC 145-38
o limaku 145 mm i stosunku (L/D)
= 38:1 (zdj. 3) oraz druga AR-
TEC 145 C o stosunku L/D = 25:1,
w poczeniu z dwoma zespoami
filtrujco-odgazowujcymi. Wzno-
szcy przenonik tamowy z sepa-
ratorem metali podaje patki folii
do rozdrabniacza obrotowego: wy-
prbowanego i opatentowanego
systemu CUFEX, ktry oprcz
rozdrabniania ujednolica wiel-
ko czstek folii i rozbija zbrylenia.
Ubocznym efektem procesu roz-
drabniania jest wydzielanie si cie-
pa na skutek tarcia pomidzy
czstkami folii. Temperatura cz-
stek wzrasta do 110-130C, dziki
czemu wikszo zawartej na nich
wilgoci wyparowuje. Zgodnie z wy-
nikami prb, wstpne 10% zawilgo-
cenie moe zosta obnione do 1-
3%. Z rozdrabniacza (ktry pracuje
take jako kompaktor) czstki folii
przesyane s si odrodkow
bezporednio do strefy zasypu
pierwszej wytaczarki o dugoci
cylindra 38D (5.510 mm), ktra de-
likatnie homogenizuje materia. Mi-
mo to materia nadal zawiera zanie-
czyszczenia. W celu usunicia
wikszoci z nich, stopiony mate-
ria przechodzi z wytaczarki
na pracujcy w systemie cigym
filtr wstpny, gdzie nastpuje od-
dzielenie wszystkich twardych
zanieczyszcze o rednicy powy-
ej 300 mikronw. Zanieczyszcze-
nia usuwane s z gwnego nurtu
tworzywa specjalnym obejciem.
Oprcz materiaw twardych (np.
metali) filtr ten usuwa wikszo
wkien (papieru, drewna). Z filtra
wstpnego oczyszczone i stopione
poliolefiny pyn rur do komory
prniowej znajdujcej si nad wlo-
tem do drugiej wytaczarki. W ko-
morze strumie poliolefin trafia
na perforowan pyt i rozdziela si
na 400 pojedynczych nitek (zdj. 4).
Rozdzielenie to w warunkach pr-
ni oznacza, e cao materiau
moe zosta cakowicie odgazowa-
na. Natychmiast po tym, i nadal
w komorze prniowej, poszcze-
glne nitki podawane s do drugiej
wytaczarki, gdzie materia ulega
homogenizacji i przechodzi przez
drug stref odgazowania. Oddzie-
lone zostaj gwne zanieczysz-
czenia chemiczne, takie jak farby
drukarskie, dodatki i wolne mono-
mery. W razie potrzeby drugi etap
odgazowania mona rozbudowa
do trzech stref.
Wstpnie przefiltrowany i wielokrot-
nie odgazowany materia wychodzi
z linii wytaczania przez stacj filtro-
wania dokadnego. Jest to dwuto-
kowy, skonstruowany przez AR-
TEC filtr BF 2 SF 900 (zdj. 5 + 6).
Wyjtkowo dua powierzchnia filtra
umoliwia bardzo dokadne filtro-
wanie a do wielkoci 110 mikro-
nw. Przefiltrowany powtrnie ma-
teria przechodzi na gowic granu-
lacji na gorco. Tam, opatentowa-
ny kana z wod chodzc zapew-
nia, e granulat jest cay czas w wo-
dzie i w ten sposb jest skutecznie
schadzany. Ciepo resztkowe po-
zostae w granulkach zapewnia, e
wilgo powierzchniowa nie kon-
densuje si na granulacie podczas
jego schadzania. Caa linia regra-
nulacji jest centralnie sterowana
i obsugiwana przez system kontro-
li ARTEC (zdj. 2).
Taka konfiguracja systemu umoli-
wia przerabianie nawet bardzo od-
padowej folii i przetworzenia jej
w jakociowe granulki do produkcji
bardzo cienkich folii o gruboci na-
wet 60 mikronw.
Know-how jest podstaw
sukcesu ARTEC
Systemy recyklingu firmy ARTEC
od lat z powodzeniem pracuj
w duych firmach w Europie i Azji.
Uwaamy si raczej za inynierw
ds. aplikacji, projektantw i budow-
niczych systemw ni producen-
tw komponentw, czy maszyn.
Czci naszej misji jest wykonanie
dla konkretnych zastosowa recy-
klingowych optymalnych urzdze
skadajcych si z najlepszych do-
stpnych na ryku komponentw.
Wiodcy polski producent folii opiera si na systemie recyklingu ARTEC
KASKADOWE LINIE REGRANULACJI
ARTEC ARTEC
1 2
CONKRET
38 tworzywa P4 11 reklama
W kadym przypadku system ste-
rowania i technologia procesu za-
wsze oparte s na naszym know-
-how mwi in. Walter Hummel,
wsplnik zarzdzajcy i dyrektor
techniczny ARTEC. Take technicy
i inynierowie uruchomiajcy nada-
j ton w halach montaowych AR-
TEC.
Dlatego zapytanie polskiej firmy
CONKRET z Kowalewa Pomorskie-
go byo zgodne z filozofi ARTEC.
CONKRET chcia zdecydowanie
rozwin recykling folii i potrzebo-
wa technologii, ktra poradzi sobie
z wszystkimi sytuacjami jakocio-
wymi, jakie mog si zdarzy
przy dostawie odpadowych folii po-
liolefinowych. Zaoyciel i dyrektor
zarzdzajcy firmy Zbigniew Trej-
derowski tumaczy: Aktualnie
przetwarzamy rednio 1.300 ton fo-
lii LDPE i LLDPE rocznie. Chcemy
t ilo zwikszy w przyszoci,
wic musimy by w stanie przetwa-
rza folie odpadowe o rnej jako-
ci. Inynierowie z ARTEC podjli
si tego wyzwania. A my jestemy
z zastosowanej koncepcji bardzo
zadowoleni.
Zdj. 1: System recyklingu ARTEC
jest kaskadowym systemem recy-
klingu. Pierwsz czci kaskady
jest ukad tnco-kompaktujcy zasi-
lajcy jednolimakow, homogeni-
zujc wytaczark, ktra powiza-
na jest z systemem cigej filtracji.
Stamtd stopione tworzywo jest kie-
rowane do drugiej wytaczarki z sys-
temem odgazowania i kocow mi-
krofiltracj. Ostatnim etapem jest
granulacja.
Zdj. 2: System sterowania opraco-
wany przez ARTEC zapewnia dobry
przegld caego procesu i jego pro-
st obsug.
Zdj. 3: Pierwszym etapem procesu
kaskadowego jest wytaczarka
o rednicy limaka 145 mm i L/D
= 38: 1 dla delikatnego homogeni-
zowania regranulowanego materia-
u.
Zdj. 4: Po przejciu przez pierwszy
system filtracji, stopione tworzywo
jest kierowane rur cznikow
do komory prniowej podczonej
do drugiej wytaczarki. Strumie
stopionego tworzywa zostaje po-
dzielony na 400 pojedynczych nitek
dla optymalnego odgazowania. Na-
stpnie nitki zasilaj drug wyta-
czark o rednicy limaka 145 mm
i L/D = 25: 1.
Zdj. 5: Z kaskadowej wytaczarki
stopione tworzywo przechodzi
przez 110 m filtr, a nastpnie przez
ukad granulacji na gowicy.
Zdj. 6: Ukad granulacji
r
ARTEC Machinery GmbH
Kematen AUSTRIA
Utworzona w 1998 jako ARTEC
Maschinenbau GesmbH, ARTEC
Machinery GmbH jest czci
GAW Holding w Graz, producen-
ta zaworw i urzdze przemy-
sowych nalecego do rodziny
Pildner-Steinburg. ARTEC rozwi-
ja i produkuje maszyny i linie
do recyklingu folii plastikowych.
Systemy recyklingu ARTEC s
dostpne w 8 standardowych
rozmiarach z wydajnociami od
250 do1.600 kg/godz.
ARTEC Machinery GmbH,
Industriestrae 10,
A-4531 Kematen/Krems, AUSTRIA
Tel.: +43 (0) 7228-6979-0
e-mail: office@artec.at
Kontakt w Polsce:
ANGPOL, tel. 0 604 411 807,
e-mail: angpol@angpol.pl
CONKRET Sp. J. Kowalewo
Pomorskie POLSKA
Firma CONKRET w Kowalewie Po-
morskim (pnocna Polska) utwo-
rzona zostaa w 1990 r. przez Zbi-
gniewa Trejderowskiego z zamia-
rem produkcji folii LDPE. Poprzez
konsekwentn polityk jakoci, fir-
ma wyrosa na lidera tego rynku
w Polsce, a take wiodcego eks-
portera folii na rynki europejskie.
Produkowane folie s gwnie pro-
dukowane w budownictwie oraz ja-
ko opakowania do zastosowa
przemysowych. Poza produkcj
folii z materiau pierwotnego, recy-
kling folii sta si wan i szybko
rozwijajc gazi. Regranulacja
folii LDPE, LLDPE i HDPE wynosi
ok. 16.000 ton rocznie.
CONKRET Sp. J.
Wielkie Rychnowo
PL- 87-410 Kowalewo Pomorskie
Tel.: + 48 56 684-24-00
e-mail: info@conkret.com.pl
www.conkret.com.pl
3 4
5 6
ARTEC ARTEC
ARTEC ARTEC
tworzywa P4 11 maszynyi urzdzenia 39
Do roku 2008 wikszo redniej
wielkoci producentw folii 2-me-
trow lini nazywao ma lini,
preferujc linie o dugoci 3, 4 lub 5
metrw.
Nie mniej jednak nieoczekiwana re-
dukcja wielkoci sprzeday i ciga
fragmentacja produktw koco-
wych (pod wzgldem typu i wielko-
ci) spowodowaa zmian opinii
na temat tego czym jest punkt
rodka. Punktem rodka jest
obecnie linia 1500 mm, a zaintere-
sowanie liniami 1000 mm jest coraz
czstsze.
Nie trzeba wspomina, e 1-metro-
we linie do produkcji folii stretch s
dostpne na rynku od 10 lub wicej
lat, jednake zainteresowanie
do tej pory byo ograniczone
do maych producentw folii, ob-
sugujcych lokalne rynki geogra-
ficzne i o ograniczonym zakresie
produktw finalnych (jedynie stan-
dardowe rolki rczne produkowane
na linii), celem jak najwikszej re-
dukcji kosztw produkcji.
Z tego wzgldu firma Dolci
Extrusion opracowaa dwie linie
FCL 3/1000 do wytaczania folii
stretch o szerokoci 1.000 mm.
Znakomite waciwoci tych ma-
szyn mona podsumowa przez
nastpujce punkty i fakty:
Zdolno produkcji bardzo cien-
kich folii (810 ) przy odpowied-
nio duych prdkociach, celem
osignicia wydajnoci zapew-
niajcej zysk.
Moliwo ponownego przetwa-
rzania na linii duej iloci cin-
kw, ktra w przypadku folii 21
23 moe osiga 290 kg/go-
dzin, bez wpywu na jako fo-
lii.
Moliwo zmniejszenia do poni-
ej 12% gruboci warstw A i C
(warstwy skrowe), ktra jest ce-
niona przez wikszo produ-
centw folii stretch.
Moliwo oferowania zalet rolek
chodzcych wielkoci Jumbo,
zgodnie z tradycja firmy Dolci,
we wszystkich liniach Dolci
wprowadzonych na rynek w ro-
ku 2002.
Powierzchnia chodzca jest tak
szeroka, e wymagana tempera-
tura wody moe by o 4 5 wy-
sza ni zazwyczaj, co umoliwia
oszczdno znacznej iloci
energii.
Platforma wytaczarki oraz ukad
linii, ktre minimalizuj obszar
podogi.
Zdolno do pracy przy prdko-
ci produkcji, ktra musi obo-
wizkowo znajdowa si w pobli-
u wartoci 700 m/min., w zwiz-
ku z czym realna wydajno net-
to moe przekracza w przypad-
ku folii 23 prg 800 kg/godzin
przy interesujcym stosunku
kW/kg.
Dziki automatycznej nawijarce
z rolkami rcznymi i maszynowy-
mi gdzie wszystko jest pod r-
k, operator moe przechodzi
przez maszyn i szybko zorien-
towa si w przypadku proble-
mw gdzie tkwi jego rdo. Na-
wijarka jest bardziej zalena
od waciwoci mechanicznych,
ni od parametrw elektronicz-
nych.
Wysokiej prdkoci automatycz-
na nawijarka o krtkim cyklu
zmiany (18 sekund), ktra umo-
liwia wykonywanie na linii rolek
folii o dugoci 250 m oraz rolek
maszynowych o rednicy
240 mm, na standardowych albo
na lekkich rdzeniach kartono-
wych.
Moliwo transformacji w przy-
szoci 3-warstwowego ukadu
w ukad 5-warstwowy z 4 wyta-
czarkami poprzez dodanie jed-
nej wytaczarki w miejscu do-
stpnym na platformie i zmian
jedynie bloku podajcego. Ce-
lem jest zachowanie zgodnoci
z wymaganiami rynku, ktre zo-
stay ostatnio wprowadzone rw-
nie dla linii o wskiej sieci.
Wyposaenie w pewny ukad
nadzorowania linii, bdcy od-
powiednikiem dobrze znanego
i cenionego ukadu monitorowa-
nia Dolci dla linii 2, 3 i 4-metro-
wych, z kilkoma stronami graficz-
nymi do wizualizacji biecych
danych i trendw historycznych,
rwnie z poczeniem mode-
mowym dla zdalnego teleserwi-
su.
www.dolciextrusion.it
Mae
jest lepsze
DOLCI EXTRUSION
40 tworzywa P4 11 maszynyi urzdzenia
Oprcz swojej urody, prostoty i wy-
razistych linii, niektre z krzese za-
prezentowanych na ostatnim Sa-
lone del Mobile w Mediolanie (12-
17 kwietnia 2011) przez znanych
projektantw i czoowe firmy
z brany kryj w sobie technologi
formowania wtryskowego zapew-
niajc komfort i wytrzymao jed-
noczenie.
Mwimy w tym przypadku o nisko-
cinieniowym wspwtryskiwaniu,
to znaczy o rwnoczesnym wtryski-
waniu przez jedn dysz do formy
dwch termoplastycznie kompaty-
bilnych materiaw.
Te dwa materiay wpywaj jeden
do drugiego, zachowujc t forma-
cj w caym czasie wtryskiwania,
umoliwiajc wytworzenie ze-
wntrznej skrki w kompakto-
wym i znakomitym materiale o do-
brym wykoczeniu powierzchni lub
w materiale mikkim w dotyku ze
spieniona ywic wewntrz.
Krzesa takie posiadaj kompakto-
w skrk, podczas gdy cz
rdzenna jest wykonana z materiau
spienionego; mieszanka taka gwa-
rantuje sztywno mechaniczn,
niewielk wag i wykoczenie po-
wierzchni o dobrej jakoci.
Dla tych artykuw, jak rwnie dla
wszystkich grubych elementw, fir-
ma Presma zaproponowaa swoj
technologi wspwtryskiwania,
w poczeniu z wielostacyjnymi
jednostkami zwierania, cakowicie
eliminujc martwe czasy chodze-
nia, nawet w przypadku, gdy cho-
dzenie jest nieodpowiednim termi-
nem, poniewa formy s normalnie
ogrzewane do temperatur od 30
do 70C.
Ten proces poprawia jako wy-
koczenia, zapobiegajc zbyt
szybkiemu ochadzaniu si mate-
riau skrki podczas jej kontaktu
z powierzchni formy.
Kilka firm zajmujcych si produk-
cj krzese metod formowania
wtryskowego definitywnie przeko-
nao si do stosowania technologii
wspwtryskiwania ze wzgldu
na moliwo stosowania regene-
rowanych oraz/lub porecyklingo-
wych materiaw termoplastycz-
nych zmieszanych ze rodkiem
spieniajcym do uzyskania ywicy
rdzenia, umoliwiajc stosowanie
kolorowych pigmentw tylko
do materiau skrki.
Maszyny wielostacyjne osigaj
najlepsze wyniki podczas formo-
wania artykuw o duej gruboci
(powyej 8 mm), poniewa tego ty-
pu czci musz pozostawa
i ochadza si w formie przez du-
gi czas.
Podczas chodzenia, maszyna wy-
konuje wtryski w kolejnych sta-
cjach, zwikszajc znacznie pro-
duktywno maszyny.
Wybr iloci stacji zaley od dugo-
ci czasu chodzenia wymaganego
do uzyskania odpowiedniej wydaj-
noci.
Czasami wybr maszyny o wielu
stacjach jest podyktowany ko-
niecznoci produkcji serii artyku-
w lub elementw wielokompo-
nentowych oraz moliwoci ich
formowania wtryskowego z zasto-
sowaniem tylko jednej maszyny,
zapewniajc najlepsz optymaliza-
cj zarzdzania maszynami i for-
mami.
Na przykad, jedna maszyna o wie-
lu stacjach jest w stanie wyprodu-
kowa metod formowania wtry-
skowego w tym samym czasie
skadane krzesa wraz z odpowied-
nim stoem.
Ponadto, aby wykona blat stou
ogrodowego (900x1800 mm, gru-
bo 18-20 mm) zaprojektowano
maszyn o 5 stacjach. Jest ona
w stanie wtryskiwa 26 kg materia-
u i wyprodukowa 5 rnych ele-
mentw na tej samej karuzeli,
przy czasie cyklu 100-110 sekund.
Jeeli chodzi o jako struktury,
Presma podkrela, w jaki sposb
wspwtryskiwanie w poczeniu
z technologi dodawania gazu
umoliwia produkcj elementw
z kontrolowanymi wydronymi
rdzeniami, zapewniajc stae ob-
kurczanie we wszystkich obsza-
rach, a w konsekwencji tego prawi-
dowe wymiary.
Dziki tej czonej technologii mo-
na zmniejszy ciar niektrych
grubociennych krzese nawet
o 45%.
Pomimo tego, elementy produko-
wane z wykorzystaniem tej techno-
logii s bardzo wytrzymae, ponie-
wa przepyw gazu jest zoptymali-
zowany dziki obecnoci we-
wntrznego spienionego materiau,
ktry powoduje perfekcyjne wype-
nianie caego gniazda wspwrty-
skiwan mieszank, gwarantujc
perfekcyjne przywieranie do po-
wierzchni form.
www.presma.it
Eleganckie
krzesa
Wszelkiej pomylnoci
w nadchodzcym 2012 roku
tworzywa P4 11
Wielowarstwowe rury s wymaga-
ne do uzyskania specjalnych wa-
ciwoci w rnych rodzajach za-
stosowa rur.
Zakres rozwiza rur wielowar-
stwowych jest bardzo duy. Po-
czwszy od maej rednicy, jak
w przypadku rur ochronnych z w-
kien optycznych, poprzez rury o 5
lub 7 warstwach stosowanych
do gorcej i zimnej wody, a
do nie-cinieniowych 3-warstwo-
wych rur kanalizacyjnych, sko-
czywszy na rurach o rednicy po-
wyej 1000 mm o 5 warstwach
o waciwociach barierowych, lub
jeszcze wikszych.
Firma Tecnomatic, postpujc
zgodnie z trendem zwizanym
z wytaczaniem rur opracowaa no-
w seri gowic rurowych dla rur
wielowarstwowych, przystosowa-
nych do wszystkich rodzajw kon-
strukcji rurowych.
Technologia tych gowic bazuje
na kanaach przepywowych
o ksztacie rubowej spirali oraz /
lub promieniowej spirali.
W przypadku rur o mniejszym za-
kresie rednic do 110 mm firma
Tecnomatic wykorzystuje techno-
logi spirali promieniowej.
System gowicy bazuje na tarczy,
ktra umoliwia rwnie bardzo
szybk zmian warstw w rnych
wytaczanych konstrukcjach ruro-
wych.
Taki system jest rwnie stosowa-
ny do technologii gowicy po-
przecznej w przypadku wielowar-
stwowych powok rur wykonanych
z tworzywa lub z innych materia-
w.
System spirali promieniowej jest
rwnie stosowany w przypadku
wspwytaczania cienkich warstw.
Takie jednostki wspwytaczajce
bazujce na tym systemie uzyskuj
wiksz wydajno i lepsz jedno-
rodno warstw, ni w przypadku
innych systemw.
Dziki zastosowaniu tej nowej
technologii, firma Tecnomatic
opracowaa specjalne urzdzenie
stosowane we wszystkich jedno-
warstwowych gowicach matryco-
wych Tecnomatic celem umoli-
wienia nakadania zewntrznej war-
stwy bazowej rury bez konieczno-
ci kupowania nowej gowicy ma-
trycowej do wytaczania wielowar-
stwowego.
W rodkowym zakresie wielkoci
rur, poczwszy od 32 do 630 mm,
stosowana jest dobrze znana, lecz
przystosowana do najnowszych
osigni materiaowych technolo-
gia spirali rubowej. Najczciej
stosowane s struktury 3-warstwo-
we. Oprcz tych wersji 3-warstwo-
wych, dostpne s wersje 2-war-
stwowe gowicy, przeznaczone
do produkcji cienkiej warstwy we-
wntrznej lub w przypadku zmien-
nej wydajnoci lub wspczynnika
gruboci warstwy.
Natomiast w przypadku stosowa-
nia wikszej iloci warstw, ni 3 lub
w przypadku rur o wikszej redni-
cy, stosowana jest technologia hy-
brydowa. Taka hybryda skada si
z dystrybutora rubowego w przy-
padku wikszych wydajnoci oraz
z dystrybutora promieniowego dla
mniejszych wydajnoci, ze wzgl-
du na grubo warstwy.
Firma Tecnomatic posiada w ofer-
cie standardowy zakres urzdze.
Wiadomo, e rynek wielowarstwo-
wych rur wymaga elastycznych
rozwiza dotyczcych narzdzi
oraz specjalnych projektw. Firma
Tecnomatic ma zdolno tworze-
nia rozwiza szytych na miar
klienta, charakteryzujcych si wy-
sok jakoci i szybkoci produk-
cji.
www.tecnomaticsrl.net
Firma AMU zaproponowaa seri
linii do wytaczania arkuszy jed-
no- i wielowarstwowych o grubo-
ci od 350 do 700 mm do pro-
dukcji panelowych profili meblo-
wych. Arkusze s nastpnie
przesyane do znajdujcej si
poza lini jednostki wielokrotne-
go cicia, gdzie s cite na poje-
dyncze paskie profile o danej
szerokoci.
W zalenoci od wytaczanego
materiau PVC, ABS lub PP
i w zalenoci od wymaga
klienta, wydajno zazwyczaj
waha si w przedziale od 400-
500 kg/h.
Odcinek wytaczania skada si
z wytaczarek wyposaonych
w pojedyncze limaki lub po-
dwjne limaki o obrotach prze-
ciwbienych lub w przypadku
najnowszych konfiguracji w po-
dwjne limaki o obrotach
wspbienych.
Linie te mog zosta wyposao-
ne w kompaktowy dystrybutor
warstwy, ktry wraz z toczni-
kiem wyposaonym w prt regu-
lacyjny i elastyczn krawd
umoliwia produkcj dwuwar-
stwowych arkuszy, rwnie
z rnych materiaw, na przy-
kad z ABS i PMMA.
Arkusze mona wtacza bezpo-
rednio na kalandrze lub na tyl-
nej stacji, ktra umoliwia jesz-
cze szybsz wymian rolki bez
zatrzymywania maszyny, co jest
szczeglnie korzystne w przy-
padku, gdy produkcja wymaga
rnego rodzaju wykoczenia
powierzchni.
Moliwe jest wyposaenie kalan-
dra w urzdzenie do zmechani-
zowanej regulacji odlegoci ro-
lek oraz w funkcj obsugi ko-
cwki arkusza, celem automa-
tycznej regulacji gruboci arku-
sza podczas wymiany rolki
Linie te mog rwnie zosta wy-
posaone w system do odwijania
do gorcej laminacji wytwarza-
nego arkusza z innymi rodzajami
arkuszy lub siatki, gdy produkt
kocowy wymaga szczeglnego
estetycznego wykoczenia lub
naoenia folii ochronnych.
www.amuextrusion.it
Profile
dekoracyjne
Podwjna
spirala
TECNOMATIC
maszynyi urzdzenia 41
42 tworzywa P4 11 maszynyi urzdzenia
Urzdzenie Solar Line zostao za-
projektowane przez firm Amut
do wytaczania folii EVA (z wiza-
niami poprzecznymi i bez) i poliure-
tanu termoplastycznego (TPU),
w szczeglnoci zarezerwowanego
do produkcji paneli solarnych.
Wytaczanie materiau, ktry moe
posiada wizania poprzeczne
(w tym przypadku EVA, ktry sam
z siebie nie posiada wiza po-
przecznych), uzyskuje si dodajc
bezporednio wizania poprzecz-
ne w formie staej, do przedmieszki
w postaci granulatu lub w formie
ciekej.
W ten sposb materia uzyskuje
szczegln odporno termiczn,
zmikczajc si zazwyczaj przy ni-
skich temperaturach.
Urzdzenie posiadajce wydajno
przekraczajc 500 kg/h posiada
grup dozowania grawimetryczne-
go oraz wytaczark jednolimako-
w. Specjalny limak i bben
umoliwia przetwarzanie materia-
w stosowanych w sektorze foto-
woltaicznym oraz w tym przypad-
ku sterowanie temperatur sto-
pionego materiau w jak najlepszy
sposb, zapobiegajc przed prze-
grzaniem, nawet lokalnym, ktre
uruchamia proces powstawania
wiza poprzecznych w niepo-
danym momencie.
W tym celu specjaln uwag po-
wicono ukadowi chodzenia
bbna wytaczania (wyposaonego
w odpowiedni rkaw) oraz przede
wszystkim geometrii limaka pla-
styfikujcego, poniewa system
chodzenia umoliwia jedynie nie-
wielkie korekty, podczas gdy lima-
ki nie mog przegrzewa stopione-
go materiau. Wytaczarka zasila
pomp zbat, niezbdn do regu-
lacji przepywu wylotowego, pod-
czon do paskiego tocznika wy-
posaonego w automatyczny
ukad regulacji elastycznych kra-
wdzi za pomoc rub, ktre mo-
na wydua w sposb kontrolowa-
ny przez system pomiaru gruboci.
System ten jest niezbdny, ponie-
wa EVA jest mikkim materiaem,
w zwizku z czym konieczna jest
bardzo dokadna kontrola gruboci
folii, aby mona byo unikn pod-
czas nawijania si nici, uszkodze-
nia szpuli.
Poniewa faza chodzenia musi
by progresywna i kontrolowana,
pionowa jednostka kalandra posia-
da niezaleny system sterowania
termicznego trzech rolek, umoli-
wiajcy ustawienie szerokiego za-
kresu temperatur.
Za gwnymi rolkami folia jest
wprowadzana do jednostki stabili-
zacji termicznej, podczas gdy do-
datkowy zesp rolek umoliwia
kocowe chodzenie folii w natural-
ny sposb.
Pod koniec linii znajduje si jed-
nostka wyprowadzania oraz nawi-
jarka opracowana dla tego rodzaju
cienkiej folii z uzwojeniami kontak-
towymi.
Automatyczne przycinanie folii jest
realizowane do ustawionej dugo-
ci, podczas gdy szeroko uy-
teczna netto folii po dociciu wyno-
si 1600 mm. Cech szczegln
systemu jest moliwo woenia
folii separacyjnej (zazwyczaj pa-
pier) pomidzy szpulami materiau,
aby unikn sklejania si w przy-
padku bardzo klejcych materia-
w, takich jak EVA.
www.amut.it
Aby speni wymagania zwiza-
ne z szybkim i dokadnym wyko-
nywaniem mieszanek z materia-
ami o rnej morfologii (proszki,
skrawki, granulki itp.) firma En-
gin Plast opracowaa wersj serii
P (proszek) dozownikw grawi-
metrycznych Trio.
Wersja ta zostaa ostatnio prze-
kazana producentom profili po-
szukujcych rozwizania, ktre
w porwnaniu z rozwizaniami
tradycyjnymi pozwolioby na re-
alizacj suchych mieszanek z za-
stosowaniem wkien rolinnych
lub proszkw umoliwiajcych
uzyskanie duej precyzji dozo-
wania i homogenizacji skadni-
kw mieszanki i powtarzalnoci
procesu.
Uzyskanie tych wynikw jest
moliwe dziki wysokiej roz-
dzielczoci komrki adowania
ANADEXIM
.
Mr. Adam Boguslawski
.
Al. Niepodleglosci 39/41 m. 8
.
PL-02653 Warszawa
.
Poland
.
a.boguslawski@k2.pl
.
Mobil: +48 602325126
EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.
.
Unterfeldstr. 3
.
A-4052 Ansfelden
.
Austria
.
erema@erema.at
We know how.
w
w
w
.
e
r
e
m
a
.
a
t
znakomite odgazowanie oraz doskonaa homogenizacja
uplastycznionej masy polimerowej
standard wewntrzny, zapewniajcy
redukcj emisji CO
2
oraz spore oszczdnoci
energetyczne
zaawansowane nowatorstwo granulacyjne,
przy uproszczeniu czynnoci obsugowych oraz
zapewnieniu dugiej ywotnoci elementw
eksploatacyjnych
praktyczna godzinowa wydajno granulacyjna:
od 250 do 2.500 kg/h
(w zalenosci od typu oraz rodzaju przetwarzanych
materiaw wsadowych)
System recyklingowo-granulacyjny do przetwarzania
tworzyw termoplastycznych nawet zadrukowanych
w bardzo silnym stopniu
Twoje bardzo ekonomiczne narzdzie, dajce wysokiej
jakoci regranulat:
EREMA TVEplus

Soneczna
linia
Dokadna
grawimetria
tworzywa P4 11 maszynyi urzdzenia 43
oraz prdkoci obliczeniowej mi-
kroprocesora.
Skrcenie czasu przygotowania
mieszanki od 20-30 minut do 1
godziny wie si rwnie
z mniejszym zuyciem energii
i czasami zmiany produktu (z 1-3
godzin do 15 minut).
Trio P potrafi miesza rne
skadniki, od 3 do 12, z wydajno-
ci od 800 kg do 1000 kg na go-
dzin z zastosowaniem technolo-
gii sumowania wagi, ktra umo-
liwia waenie wszystkich skad-
nikw na pojedynczej wadze
w sposb sekwencyjny.
Skadniki s waone indywidual-
nie, a po zwaeniu partia zostaje
wyadowana do znajdujcego si
poniej mieszalnika o pkuli-
stym dnie z podwjnym, przeciw-
obrotowym mieszadem o modu-
larnej geometrii i zmiennej prd-
koci.
www.enginplast.com
* * *
Firma Doteco opracowaa now
technologi Adroit, ktrej celem
jest stworzenie nowego koncep-
tu systemu mieszania grawime-
trycznego ze zintegrowanym
ukadem sterowania wytacza-
niem, zdolnym do zapewnienia
redukcji odpadw produkcyj-
nych podczas uruchamiania
urzdze oraz staej jakoci pro-
duktu.
Kady system suy do obsugi
dwch skadnikw, jednake jest
on przystosowany do atwej roz-
budowy w przyszoci do maksy-
malnie szeciu komponentw
bez jakichkolwiek zmian mecha-
nicznych. Dodatkowe stacje do-
zujce zostan dostarczone jako
wstpnie zmontowane w jednym
module celem atwej i szybkiej
instalacji.
System jest dostpny w dwch
rnych wersjach: system mie-
szania porcji przyrost wagi
(Grado) oraz cigy system mie-
szania utrata wagi (Blendo);
w obu wersjach wydajno moe
siga od 150 kg/h do 1.200
kg/h.
Du zalet technologii Adroit
jest 40% redukcja czasu cyklu
mieszania porcji, co prowadzi
do poprawy wydajnoci, co z ko-
lei oznacza bardziej kompaktowy
rozmiar dla takiej samej wydaj-
noci.
Wydajno grawimetryczna wy-
nosi ponad 90%, z zwizku
z czym tryb objtociowy pod-
czas cykli ponownego napenia-
nia jest ograniczony maksymal-
nie do 10% cakowitego cyklu
mieszania.
www.doteco.com
Linia do wytaczania folii piciowar-
stwowej do pakowania ywnoci
zostaa zaprezentowana przez fir-
m CMG-MAM podczas Dni Otwar-
tych od 4 do 9 kwietnia 2011. Linia,
ktra zostaa sprzedana klientowi
z Afryki Pnocnej, zostaa wyposa-
ona w now gowic CBH 600/5S
(zaprezentowan na targach
K 2010), charakteryzujc si kon-
centrycznymi okrgami w dolnej
czci i rozchodzcymi si promie-
niowo spiralami w grnej czci.
Gowic mona wyposay w ma-
tryc o rednicy do 400 mm, posia-
da ona kompaktowe wymiary
(74 mm bez podpory) do redukcji
czasu przebywania materiau i cza-
sw podczas produkcji. Skrcenie
czasu przebywania materiau jest
spowodowane kompaktowym po-
dawaniem i krtkimi kanaami prze-
pywu o przekroju okrgym, umo-
liwiajcym wyeliminowanie ryzyka
stagnacji i przegrzewania we-
wntrz. Waciwoci te umoliwiaj
rwnie optymaln homogenizacj
i rozkad materiau, dziki czemu
wytaczana folia nawet na wylocie
z matrycy posiada precyzyjn
i rwnomiern grubo. Gowica
jest zasilana przez pi wytacza-
rek: dwie o rednicy 70 mm do pro-
dukcji warstw zewntrznych, z mie-
szank 70% LDPE i 30% LLDPE,
jedn o rednicy 55 mm do uzy-
skania centralnej warstwy, wykona-
n z PA lub WVOH i dwie o redni-
cy 40 mm dla warstw adhezyjnych
pomidzy warstwami zewntrzny-
mi i warstw centraln. Kada wy-
taczarka jest zasilana przez cztery
komponenty dziki systemowi do-
zowania grawimetrycznego. Folia
ma grubo od 20 do 100 mikro-
nw o konfiguracji A-B-C-D-E,
gdzie warstwy A i E to 35-45% gru-
boci cakowitej, warstwy B i D
4%, a warstwa C 5-10%. Jed-
nym z zada zwizanych z opraco-
wywaniem tej linii byo zmniejsze-
nie do minimum centralnej warstwy
barierowej wykonanej z PA lub
EVOH celem zmniejszenia kosztw
produkcji. Szeroko nawijarki wy-
nosi 2800 mm, co umoliwia uzy-
skanie produktu finalnego o szero-
koci uytecznej 2700 mm.
www.cmggallia.com
Sprawa
gowicy
Automatyzacja produkcji
Separacja
Transportery i przenoniki tamowe
ChIodzenie i system kontroIi temperatury
TechnoIogia chIodzenia
TechnoIogia uzdatniania wody
KontroIa temperatury
MIyny
Krajarki do giIz
Bobiniarki
Przewijarki
Oferujemy kom/etne rozw/gzan/a / doradztwo z dz/edz/ny ch/odn/ctwa, transortowan/a, m/e/en/a / systemow automatyzacj/ rodukcj/
P3So/ut/ons S z o.o. u/. Bystrzycka 89, 54-215 wroc/aw/Po/ska, te/. 71 786 46 68 /-69, /nfo@3s./
GeneraIny przedstawicieI rm
wsze/k/ej omy/noc/ w 2012 roku
Auto
Sep
ran T
ChIo
ech TTe
ech TTe
on KKo
omatyzacja produkcji
paracja
ta przenoniki i nsportery
t kontroIi system i odzenie
chIodzenia hnoIogia
wody uzdatniania hnoIogia
temperatury ntroIa
mowe
temperatury
y
Oferujemy kom/etne rozw/gz
MIy
Kraj
Bob
Prze
zan/a / doradztwo z dz/edz/ny ch/o
P3So/ut/ons S z o.o. u/. B
yny
giIz do jarki
biniarki
ewijarki
odn/ctwa, transortowan/a, m/e/e
o roc/aw/P Bystrzycka 89, 54-215 wwr
en/a / systemow automatyzacj/ ro
o/ska, te/. 71 786 46 68 /-69, /nfo@
odukcj/
@3s./
44 tworzywa P4 11 maszynyi urzdzenia
Biomedycyna jest ekstremalnie
technicznym obszarem, w kt-
rym producenci maszyn s cay
czas zmuszani do projektowania
nowych procesw celem dostar-
czania technologii odpowiadaj-
cych biecym i przyszym prze-
pisom, ktre w brany medycznej
s coraz bardziej surowe.
Majc to na uwadze firma Icma
San Giorgio, woski wiodcy pro-
ducent wytaczarek dwulimako-
wych o obrotach przeciwbie-
nych i urzdze do kompaundo-
wania opracowa i wyprodukowa
innowacyjn lini do mieszanek
PVC przeznaczonych do produk-
tw medycznych wyposaonych
w wytaczark dwulimakow
o obrotach przeciwbienych, mo-
del MCM 140.
Linia ta jest wynikiem kilku mie-
sicy bada i testw w laborato-
riach Icma pod ktem zoonoci
mieszanych receptur.
Projekt zosta uruchomiony
przez R&D Corporation po za-
twierdzeniu przez Wosk Naro-
dow Rad Badawcz (CNR)
i jest zorientowany na produkcj
medycznego gatunku miesza-
nek PVC bez DEHP, lecz ze
znaczn obojtnoci chemicz-
n. Otrzymane mieszanki zosta-
n nastpnie wykorzystane
do produkcji workw na krew
i innych urzdze medycznych
z waciwociami funkcjonalny-
mi, z ktrych najwaniejsze to re-
dukcja do niemal zera uwalniania
i migracji ekstrahowanego two-
rzywa.
Aby uzyska takie wyniki wybra-
no technologi rotacji wspbie-
nej jako najlepsz dostpn
opcj na rynku, a firma Icma jest
odpowiedni firm dla tego pro-
jektu, rwnie dziki swojemu
dobrze wyposaonemu laborato-
rium i dowiadczonej zaodze
technicznej.
W rzeczywistoci zastosowanie
wytaczarek o rotacji wspbie-
nej oferuje due zalety w porw-
naniu z konwencjonalnym proce-
sem PVC realizowanym przez
przeciwbiene wytaczarki dwu-
limakowe.
Gwna zaleta polega na wyelimi-
nowaniu procesu mieszania
wstpnego, poniewa wytaczar-
ki wspbiene umoliwiaj bar-
dzo wydajne i znakomite miesza-
nie bezporednio w bbnie wy-
taczarki.
Oprcz tego, dua jednorodno
poszczeglnych komponentw
uzyskana dziki odpowiedniej
konfiguracji wytaczarki i limaka
jest krytyczna dla waciwoci
mieszanek finalnych, ze szcze-
glnym uwzgldnieniem brany
medycznej, gdzie zapewnienie
waciwoci fizycznych, che-
micznych i farmaceutycznych
jest bardzo krytyczne celem za-
gwarantowania bezpieczestwa
pacjenta.
www.icmasg.it
Producenci urzdze chodzcych
ju od dawna poszukuj metod
pozwalajcych na ograniczenie zu-
ycia energii w urzdzeniach
chodniczych oraz zmniejszenie
emisji CO
2
do rodowiska. Firma
Eurochiller odpowiada na te po-
trzeby przez zastosowanie urz-
dzenia Adcooler, innowacyjnej jed-
nostki czcej oszczdno ener-
gii dostarczanej przez such
chodnic z efektywnoci ciepln
systemu adiabatycznego.
Adcooler znajduje zastosowanie
we wszystkich procesach przemy-
sowych, gdzie wymagane jest sto-
sowanie wody, w bezporedniej
konkurencji z chodniami komino-
wymi, jednake w porwnaniu z ni-
mi oferujc wiele wanych korzy-
ci, midzy innymi:
Brak zuycia wody procesu (za-
mknity obieg)
1DMVHUGHF]QLHMV]H \F]HQLD 1RZRURF]QH L :V]HONLHM 3RP\OQRFL \F]\ 3DVWZX
%DWWHQIHOG 3ROVND
:V]\VWNR ] MHGQHM UNL
%DWWHQIHOG 3ROVND
Iel.: +48 22 724 38 07 !ax.: +48 22 724 37 99
e-mail: baIIeh!eld@baIIeh!eld.pl www.baIIeh!eld.pl
'%
&'
Mieszanka
medyczna
ICMA
Oszczdny
chd
tworzywa P4 11 maszynyi urzdzenia 45
Brak zanieczyszczenia rodowi-
ska lub szkodliwoci dla zdrowia
(brak wystpowania bakterii le-
gionella)
Brak tworzenia si osadu wa-
piennego
Brak chemicznego uzdatniania
wody
Brak strat wody w systemie adia-
batycznym
Znakomit wydajno nawet
przy temperaturach powietrza
przekraczajcych 40C
Najlepsz wymian ciepa nawet
w warunkach termometru suche-
go (wymiana powietrze/woda
T 5C)
Brak poziomw szumu
Modularny koncept zwikszenia
wydajnoci chodzenia.
Adcooler pracuje w zalenoci
od wartoci wilgotnoci powietrza.
Korzystajc z waciwoci parowa-
nia maych iloci wody, temperatu-
ra powietrza spiral ulega nagemu
obnieniu, dziki czemu istnieje
moliwo chodzenia powietrza
w warunkach zimowych nawet
w ciepej porze roku. Temperatura
wody wypywajcej z jednostki jest
zatem zawsze nisza, ni tempera-
tura otoczenia. Specjalna konfigu-
racja spiral chodzcych Adcooler
uatwia automatyczne oprnianie
(opcjonalnie funkcja samoopr-
niania), co daje moliwo stoso-
wania wody bez glikolu, nawet gdy
temperatura spadnie poniej 0C.
Adcooler zosta zaprezentowany
w tym roku podczas wanych im-
prez targowych: Interplas, Fakuma
oraz Equiplast.
* * *
Eurochiller to producent specjali-
stycznych przemysowych urz-
dze chodniczych. Wykonuje in-
stalacje i systemy chodnicze opar-
te na najnowoczeniejszych roz-
wizaniach (moc 2-800kW). Ofero-
wane rozwizania: chodnie stan-
dardowe i przenone, termoregula-
tory, chodnie o wysokim parame-
trze oszczdnoci energii, osusza-
cze powietrza procesowego, bate-
rie wymienniki ciepa, chodzenie
rkawa foliowego w procesie pro-
dukcji.
www.eurochiller.com
Firma Plastic Systems po prze-
prowadzeniu dogbnej analizy
odwilania w procesach w takich
dziedzinach jak przemys moto-
ryzacyjny, medyczny, kompo-
nentw elektrycznych i opako-
wa zaprojektowaa innowacyjn
seri odwilaczy. Nowa seria
DWC charakteryzuje si inteli-
gencj umoliwiajc monitoro-
wanie zuycia mocy pod kadym
aspektem celem zapewnienia
prawidowej rwnowagi. Oferuje
ona wydajno wynoszc od 30
do 600 m3/h oraz temperatur
punktu rosy -25 do 50 C. Seria
DWC charakteryzuje si zinte-
growanym projektem, ktry czy
odwilacz, lej i podajnik granula-
tu w pojedynczej jednostce. Zin-
tegrowane ogniwo obciniko-
we na leju materiau przetwarza
koncept odwilania poprzez po-
miar zuycia w czasie rzeczywi-
stym. Mikroprocesor poczony
z ogniwami obcinikowymi mo-
nitoruje proces celem kalibracji
objtoci powietrza do iloci ma-
teriau oraz jego czas przebywa-
nia w leju. Odwilacz przystoso-
wuje si do biecego procesu
niezalenie od tego, czy zuycie
wzrasta, czy si zmniejsza. Jest
to unikalna zdolno operator
nie musi przeprogramowywa
adnych danych. Na targach
K2010 seria DWC cieszya si
duym zainteresowaniem dziki
swej prostocie, innowacji i kom-
pletnoci. Nastpi rwnie po-
stp w dziedzinie multi-lejw
na bazie dowiadcze zarzdza-
nia czasem suszenia (DTM),
gdzie mikroprocesor steruje ilo-
ci powietrza podawan przez
pojedyncz jednostk odwilania
w kadym leju, dopasowujc je
do poziomw produkcji. W tym
nowym projekcie producent
chcia dopasowa jednostk
DTM do kadego leja celem za-
pewnienia optymalnego przepy-
wu, cinienia, skutecznoci i wy-
dajnoci dla kadego materiau,
przy zachowaniu takiego same-
go zbilansowania zuycia mocy,
lecz z uzyskaniem jeszcze wik-
szych korzyci.
www.plasticsystems.it
Lepsze
odwilanie
EUROCHILLER
Naszym Klientom z okazji Nowego Roku,
yczymy powodzenia w interesach
i w yciu osobistym
46 tworzywa P4 11 maszynyi urzdzenia
Firma DME, wiodcy producent
elementw technologii formowania
wtryskowego, ogosi ostatnio roz-
poczcie produkcji nowego hy-
draulicznego cylindra blokujcego
dla narzdzi do przetwrstwa two-
rzyw sztucznych. Cylinder urucha-
mia popychacze rdzeni oraz ele-
menty lizgowe w formach wtry-
skowych, skracajc czas projekto-
wania, obrbki, dopasowania i ser-
wisowania w porwnaniu z trady-
cyjnymi zespoami suwakw. Hy-
drauliczny cylinder blokujcy ca-
kowicie zmienia sposb, w jaki
przetwrcy prowadz popychacze
rdzeni powiedzia Trevor Pruden,
kierownik inynierii mechanicznej
firmy DME. Mechaniczna blokada
cylindra zawiera podzielony na
segmenty piercie, ktry jest po-
pychany na zewntrz i przytrzymy-
wany przez stokowaty tok w row-
ku cylindra. To daje przewag
nad tradycyjnymi cylindrami, ktre
wymagaj tylnego blokowania ce-
lem zapobiegania obcieniom wy-
nikajcym z cinienia wtryskiwania
w gniedzie formowanej czci.
Cylindry wykorzystuj czujniki zbli-
eniowe do detekcji, czy cylindry
s cakowicie wycignite, czy te
cakowicie cofnite, a tok posiada
wbudowan poduszk na cakowi-
cie cofnitej kocwce skoku. Klu-
czow zalet hydraulicznego cylin-
dra blokujcego jest fakt, e umo-
liwia ona stosowania mniejszych
wielkoci podstawy formy i wyso-
koci pitrowania, co przyczynia
si do poprawy wydajnoci. Ruch
otwierania cylindra rwnie jest wy-
konywany niezalenie od otwiera-
nia formy. Tok mona cofa przed
otwarciem si formy, co powoduje
skrcenie czasu cyklu. Inne zalety
cylindra to: moliwo tworzenia
obcie wstpnych, integralny
konierz montaowy oraz przednia
gowica cylindra, pyta dystansuj-
ca (podkadka ustalajca) zapew-
niajca dokadne ustawienia ko-
cowe, dodatnia blokada mecha-
niczna, due powierzchnie bloko-
wania zapewniajce dug ywot-
no serwisow, wymienne cylin-
dry i wysoki stopie dokadnoci.
Cylinder jest wykonany z utwardza-
nych komponentw i jest zdolny
do wytrzymania cikich obcie.
Posiada on maksymalne hydrau-
liczne cinienie robocze wynosz-
ce 3.625 PSI w cylindrze i jest do-
stpny w rnych wielkociach,
umoliwiajcych wytrzymanie ob-
cie zwizanych z cinieniem
wtryskiwania tworzyw sztucznych
w gniedzie formowanej czci.
Cylinder jest w stanie wytrzyma
temperatury do 180C, a czujniki
zblieniowe wytrzymuj temperatu-
ry do 100C.
www.dme.net
W niniejszym artykule opisano
patenty europejskie przyznawane
spkom woskim prowadzcym
dziaalno w sektorze tworzyw
sztucznych i gumy. Aby uzyska
dodatkowe informacje na temat
poszczeglnych patentw, zainte-
resowani proszeni s o bezpo-
rednie zwrcenie si do zaka-
dw, ktrych dane kontaktowe s
dostpne w naszej redakcji (Vero-
nica Zucchi tel. +39 02 82283736
email: v.zucchi@macplas.it).
Rami z uchwytem na stemple
w systemie rotacyjnym
Maszyn do formowania rotacyj-
nego wyposaono w rami
z uchwytem na stemple zoone
z wau gwnego, z obrotowego
napdzanego wau wtrnego
umieszczonego w gniedzie wraz
z waem gwnym, z pyty
z uchwytem na stempel zamonto-
wanej na kocu wau wtrnego
oraz z systemu czujnikw tempe-
ratury wewntrz stempla.
System czujnikw skada si z co
najmniej jednej sondy termicznej
zamontowanej wewntrz stempla,
z jednego kolektora elektryczne-
go zainstalowanego na wale
wtrnym oraz z drugiego,
umieszczonego na wale gw-
nym. Szereg przewodw elek-
trycznych czy kolejne sondy
termiczne z pierwszym kolekto-
rem elektrycznym, skd popro-
wadzone jest poczenie do dru-
giego kolektora i kolejno, do pa-
nelu maszyny.
Patent EP 1736292 (A1) 27 gru-
dzie 2006 (Polivinil Rotomachi-
nery)
System zamykania
Nowy system zamykania zespou
Cylinder
z czujnikiem
Woskie
patenty
wtryskowego skada si z drka
zamykajcego wprawianego
w ruch osiowy tokiem rozrucho-
wym. Przesuw ten odbywa si
midzy otworem wtryskowym
i punktem przewidzianym na jego
zamknicie. Ponadto, system wy-
posaono w gwintowan nakrtk
do nakrcania lub odkrcania
na toku celem wyregulowania
pozycji zamknicia drka z do-
kadnoci mikrometryczn. Za-
daniem sprystej podkadki
z kolei, wraz z seri wpustw i kli-
nw, jest zamocowanie nakrtki
na toku po uprzednim wyregulo-
waniu pooenia drka w pozycji
zamykajcej. Nakrtka jest w ca-
oci osadzona w specjalnym
gniedzie, nie wystaje w aden
sposb poza korpus toka rozru-
chowego.
Patent WO 2011067800 (A1) 9
czerwiec 2011 (Thermoplay)
t
PLAMA
Engineering GmbH
Wytaczarki jedno- i dwulimakowe
Linie wytaczarkowe do rur, proli, pyt i folii
Wtryskarki
Rozdmuchiwarki
Rozdmuchiwarki preform PET
Gwarancja na uywane urzdzenia
www.PLAMA.de
PLAMA Engineering GmbH
Bergische Sr. 15 D-42781 Haan
P: +49-2129-94160 F:+49-2129-941699
e-mail: info@plama.de
Specjalizujemy si w przetwrstwie tworzyw
dla klientw z brany motoryzacyjnej,
artykuw biurowych oraz tekstylnej.
Oferujemy:
Wykonywanie elementw z PA, PA66,
POM, PS, ABS, PE, PP oraz materiaw
uszlachetnionych;
Obtryskiwanie insertw metalowych,
tekstylnych i innych;
Monta do gotowego wyrobu.
Gwarantujemy wysok jako oraz obsug
logistyczn na najwyszym poziomie.
Szczegowe informacje znajd Pastwo
na naszej witrynie internetowej
Zapraszamy do wsppracy.
w w w. p l a s t b u d z a r y. p l
PLASTBUD SP. Z O.O.
68-205 ARY, UL. SZKLARSKA 16,
TEL. +48 660 441 056; +48 728 833 008,
FAX +48 68 374 05 09
TOMASZ.KRUCZKOWSKI@PLASTBUDZARY.PL
tworzywa P4 11 maszynyi urzdzenia 47
Profine Group, wiodcy niemiecki
producent profili okiennych, zaku-
pi linie do wytaczania stokowych
profili od specjalisty w dziedzinie
wytaczania KraussMaffei Ber-
storff.
Zamwienie jest kontynuacj po-
przedniej instalacji i obejmuje sie-
dem samodzielnych wspwyta-
czarek KMD 63 K/P. Te stokowe
wytaczarki z dwoma limakami s
ju zainstalowane w zakadach fir-
my w Berlinie i w Pirmasens, celem
konfiguracji unowoczenionych
rozwiza produkcyjnych.
Jestemy pod duym wraeniem
wysokiej jakoci i elastycznoci za-
stosowa systemw KraussMaffei
Berstorff.
Te wyjtkowo kompaktowe maszy-
ny s idealne do przetwarzania
szerokiej palety formulacji profili
od tanich do profili o duej warto-
ci. Kompaktowe maszyny pozwa-
laj zaoszczdzi drog po-
wierzchni produkcyjn, mona je
szybko zmienia i przystosowy-
wa, dziki czemu pozwalaj one
na elastyczne wtryskiwanie z r-
nych pozycji wzgldem wytaczarki
gwnej, powiedzia Jens
Mnchow, kierownik techniczny
Profine Group.
Wspwytaczarki mona doko-
wa do rnych matryc wspwy-
taczania absolutnie bez adnej ko-
niecznoci adaptacji; mona je
przesuwa rcznie w dowolnym
kierunku, doda.
Profine Group jak wielu produ-
centw profili musi stawi czoa
coraz wikszemu zapotrzebowaniu
na wiksz elastyczno podczas
przetwarzania tanich materiaw.
KraussMaffei opracowa specjalny
koncept limaka, ktry jest tak sa-
mo efektywny podczas przetwarza-
nia nowego PVC, jak rwnie mie-
szanych recyklatw oraz wysoko
wypenianych preparatw.
Gdy grupa postanowia przeprojek-
towa swoje stokowe modele, in-
ynierowie zwrcili szczegln
uwag na stabilno cinienia
wzbudzenia i elastyczno proce-
su.
Recyklat jest coraz czciej stoso-
wany do tworzenia warstw rdzen-
nych profili okiennych, celem
zmniejszenia zuycia zasobw
i kosztw. Wytaczarki z serii sto-
kowej, ze swoj ekstremalnie wy-
sok odpornoci na zuycie ze
wzgldu na techniki spawania mo-
libdenowego s optymalnie przy-
stosowane do przetwarzania recy-
klatw.
Wspwytaczarki KraussMaffei
Berstorff mog by dostarczane al-
bo z wasnym ukadem sterowania
C5, albo z ukadem sterowania zin-
tegrowanym w wytaczarce gw-
nej.
W tym ostatnim przypadku, obie
wytaczarki s sterowane z central-
nego panelu obsugi. Inn zalet
tego rozwizania wspwytaczarki
s zmotoryzowana regulacja, atwa
obsuga oraz fakt, e system po-
miarowy i lej mona odchyli
w bok.
www.kraussmaffei.com
Od ponad 25 lat naszym klientom
RIHUXMHP\ NRPSOHNVRZH UR]ZL]DQLD
Z ]DNUHVLH ZWU\VNX ODNLHURZDQLD L PRQWDX
1DV] SDUN PDV]\QRZ\ WZRU]
1RZRF]HVQD Z SHQL ]DXWRPDW\]RZDQD OLQLD ODNLHUQLF]D
(7 |obolw, pelua |||maly/acja) do |a||e|owau|a mo||ego l|/y wa|slwowego.
No||wo |a||e|owau|a dela|| o pow|e|/chu| od O,O1 m
2
do 2m
2
,
/a|wuo ws/e|||ego |od/aju p|asl|||, s/|lo |ub mela|.
Wtryskarki o sile zwarcia od 80T do 3500T
P|/elwa|/amy PP, ABS, LLPE, PBT, PS | |uue le|mop|asly
-L|u|a p|odu|cj| |s/lalle| po||u|elauowych.
2IHUXMHP\ WDNH PROLZR Z\NRQDQLD QDU]G]L L GRUDG]WZR WHFKQLF]QH
GOD NOLHQWD has/ym alulem jesl wy|wa|||owaua |ad|a / dlugo|elu|m
dow|adc/eu|em, |l|a gwa|auluje peleu p|olesjoua||/m.
Pos|adaue ce|ly|aly(ISO 9001, ISO/TS 16949 i ISO 14001) do|umeuluj|
uajwys/| ja|o uas/ych uslug. has/ym |oul|aheulom /apewu|amy
|ou|u|eucyju| ceu, ja|o, e|aslyc/uo | le|m|uowo.
.217$.7
K0RAN //N Po|aud Sp. / o.o.
Auuopo| 4 O8-28G wa|s/awa
Te|. GO1 22 2O 99 - P|e/es /a|/|du
GO1 99 1G 88 - y|. Ro/woju
GG4 O5 G8 G5 - y|. haud|owy
22 814 OG 89 - /|al haud|owy
Wytaczarka
profili
KRAUSS MAFFEI
Niech nadchodzcy 2012 rok
przyniesie Pastwu wiele szczcia
ta obejmuje:

Llnle do wyt|aczanla:
- rur z PL, PP oraz PPP, PLX, PvC
- pro|l z PvC, PU, TPP, A8S, WPC
- |o|ll l p|yt z PvC, PLT, PP, PS, A8S, PMMA

Llnle do recyk|lngu: PLT, HDPL

Termo|ormlerkl do opakowan jednorazowycb

Pozdmucblwarkl: wyt|aczanle l wtrysko-rozdmucb

Poboty do wtryskarek l |ML

Urzzdzenla cb|odnlcze l termoregu|acyjne

|nne maszyny do PTS

Llnle do drukowanla/ma|owanla tworzyw


.RPSOHNVRZD L SURIHVMRQDOQD REVXJD
Projektowanie, dostawa, rozruch
0DV]\Q\ ] FHUW\NDWHP &(
44-1OO G|lwlce
u|. Toszecka 1O1
te|./|ax (32) 335 4O O2
e-mal|: bluro@toptecbnlk.p|
webslte: www.toptecbnlk.p|
Peprezentujemy ponlsze rmy:
www.toptechnik.pl
www.toptechnik.pl
8
H
o gdYo^c| o dYo o g o^c|
88

Reklamy na terenie Polski (i krajw innych ni wymienione poniej)


przyjmuje wycznie redakcja
tel. +48 32 746 03 13
Na terenie:
Niemiec, Austrii i Szwajcarii Lerner Media Consulting GmbH
tel. +49 6226 971515
Woch i pozostaych krajw UE Promaplast srl.
Veronica Zucchi v.zucchi@promaplast.org, tel. +39 02 82283736
Azji Worldwide Services Co. Ltd. (Tajwan)
tel. +886 4 23251784
Nasza oferta dostpna jest w Internecie: www.kwartalnik.tworzywa.pl
Reklama Strona Strona www
ANWIL . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . www.anwil.pl
ARTEC . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 38. . . . . . . . . . www.artec.at
ASSOCOMAPLAST . . . . . . . 51. . . . . . . . . . . . . www.assocomaplast.org
AZOTY TARNW. . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . www.azoty.tarnow.pl
BATTENFELD. . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . . . . . www.battenfeld.pl
BOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. . . . . . . . . . . . . www.basellorlen.com.pl
COLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. . . . . . . . . . . . . www.colex.com.pl
DEMAG. . . . . . . . . . . . . . . . . 40. . . . . . . . . . . . . www.demag.pl
DEPUR PADANA ACQUE . . 25. . . . . . . . . . . . . www.depurpadana.com
DOPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. . . . . . . . . . . . . www.dopak.pl
ECEBD . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . www.ecebd.com
ELBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. . . . . . . . . . . . . www.elbi.com.pl
EREMA. . . . . . . . . . . . . . . . . 42. . . . . . . . . . . . . www.erema.at
GRAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. . . . . . . . . . . . . www.grafe.pl
KORAM. . . . . . . . . . . . . . . . . 47. . . . . . . . . . . . . www.koram-zzm.com.pl
LANXESS . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . www.lanxess.com
MASTERCOLORS . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . www.mastercolors.com.pl
MOLDMASTERS . . . . . . . . . 27. . . . . . . . . . . . . www.moldmasters.com
MT PERYFERIA . . . . . . . . . . 35, 36. . . . . . . . . . www.mtperyferia.pl
P3SOLUTIONS. . . . . . . . . . . 43. . . . . . . . . . . . . www.p3s.pl
PLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . www.plama.de
PLAST 2012 . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . www.plastonline.org
PLASTBUD. . . . . . . . . . . . . . 46. . . . . . . . . . . . . www.plastbudzary.pl
PLASTICSEUROPE . . . . . . . 19. . . . . . . . . . . . . www.plasticseurope.pl
PLASTIGO . . . . . . . . . . . . . . 21, 23. . . . . . . . . . www.plastigo.pl
PLASTLINE. . . . . . . . . . . . . . 13, 15. . . . . . . . . . www.plastline.com.pl
PLASTPOL . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . www.plastpol.com
TOP TECHNIK . . . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . www.toptechnik.pl
TWORZYWA.PL . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . www.tworzywa.pl
WALOR. . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . www.walor.biz
WARTACZ . . . . . . . . . . . . . . 29, 30, 31, 32. . . . www.wartacz.com.pl
ZAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. . . . . . . . . . . . . www.zak.eu
SPIS REKLAMODAWCW
(
3
9
)
1
3
9
6
6
0
2
8
4
,
-
WOSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTW MASZYN
DO PRZETWRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY
ASSOCOMAPLAST
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo F/3 - 20090 Assago (Milan), Italy
tel +39 02 8228371 - fax +39 02 57512490
e-mail: info@assocomaplast.org - www.assocomaplast.org
ORYGINALNO
DOWIADCZENIE
NIEZAWODNO