Vous êtes sur la page 1sur 16

w Goli wietlicy 2011 Otwarcie ku 2011 Sotys Ro krywce lin rzeciw od i od kopa P datkow i po

Gmina Lub

GAZETA BEZPATNA Wydanie 1/2012

SOTYS

in

ROKU

m a r ze , szystkich w Spenienia a z siebie, i zadowolen wej, cio radoci y olejny dzie k aby kady obiet K by Dniem tkiego yczymy ys - tego wsz ie Kobiety g Wam, Dro szego wita a z okazji W

Wjtowie i Burmistrzowie gmin zagroonych odkrywk z wizyt w Austrii


W dniach 5 - 8 lutego br., na zaproszenie Stowarzyszenia Austria - Poland Cooperation (APC) w organizacji, gospodarze gmin: Lubin, Kunice, Mikowice, Ruja, cinawa i Prochowice (woj. dolnolskie) wraz z grup towarzyszcych im radnych wzili udzia w wyjedzie studyjnym do miejscowoci Gssing i Mureck (regiony: Burgenland i Styria w Austrii). 8 lutego 2012 r. podczas spotkania w Ambasadzie RP w Wiedniu w obecnoci Radcy Handlowego Ambasady pana Jerzego Jdrzejewskiego miao miejsce uroczyste podpisanie deklaracji przystpienia do APC przez ww. gminy. Deklaracj, jako czonkowie zaoyciele podpisali Irena Rogowska - Wjt Gminy Lubin, Alicja Sielicka - Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, Zdzisaw Tersa Wjt Gminy Kunice, Robert Chruciel-Wjt Gminy Ruja, Waldemar Kwany-Wjt Gminy Mikowice oraz Andrzej Holdenmajer Burmistrz Miasta i Gminy cinawa. Stowarzyszenie Austria - Poland Cooperation (APC) bdzie mie na celu rozwijanie wielopaszczyznowej wsppracy polsko - austriackiej tworzcej baz do realizacji projektw we wszystkich obszarach gospodarki, szczeglnie za w zakresie energii

Austria - Poland Cooperation

odnawialnych, gospodarki odpadami, infrastruktury od lewej: Pawe Berekowski- Gmina Mikowice, Radcy Handlowy Ambasady RP w Wiedniu komu n a l n e j - Jerzy Jdrzejewski, Andrzej Holdenmajer Burmistrz Miasta i Gminy cinawa, Alicja Sielicka - Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, Dariusz Andrzejak (BDI Austria), Irena Rogowska - Wjt oraz rozwoju Gminy Lubin, Zdzisaw Tersa Wjt Gminy Kunice, Robert Chruciel-Wjt Gminy Ruja turystyki. Czonkami w poszczeglnych obiektach funkcjonuj- Bezrobocie dziki inwestycjom w OZE w APC bd m.in. austriackie i polskie jednostki samorz- cych w oparciu o odnawialne rda energii, gminie Gssing wynosi zaledwie ok. 4 %!. du terytorialnego oraz organizacje wspieraj- informacj na temat stosowanych w Austrii Dziki wsppracy w ramach APC i pomoce rozwj gospodarczy jak np. Austriacka Fe- kluczowych technologii wykorzystujcych cy Europisches Zentrum fr Erneuerbare deralna Izba Gospodarcza. Przedsiwzicie m.in. biomas i biogaz oraz geotermi i foto- Energie (Europejskie Centrum Energii spotkao si z yczliwoci i istotnym wspar- woltaik. Szczeglnie interesujce w ocenie Odnawialnych) w Gssing, samorzdowcy ciem ze strony Ambasad Austrii i Polski, samorzdowcw byy instalacje na biomas zamierzaj przenie gotowe rozwizania na bowiem stanie si jeszcze jedn paszczyzn wykorzystywane do: ogrzewania budynkw, grunt swoich gmin wskazujc jednoczenie, porozumienia i zblienia midzy naszymi produkcji energii elektrycznej oraz wytwa- e rozwj z udziaem naturalnych i co istotne narodami, take na poziomie lokalnych sa- rzania biopaliw (biodiesel). Rozwizania odnawialnych rde energii, jakich przecie morzdw. Wczeniej samorzdowcy z sze- technologiczne zastosowane w obu austriac- lokalnie jest pod dostatkiem, moe by realciu gmin regionu legnickiego zapoznali si z kich gminach umoliwiy im osignicie pe- n alternatyw dla modelu energetycznego niezwykle interesujcym modelem rozwoju nej niezalenoci energetycznej w oparciu o opartego o nieodnawialne surowce kopalne, gmin skierowanym na samowystarczalno lokalne i co najwaniejsze odnawialne rda w tym wanie wgiel brunatny. Po raz kolejenergetyczn, jaki z powodzeniem, od blisko energii. Gminy te zaspokajaj w 100 % swoje ny reprezentanci gmin naocznie przekonali 20 lat, wdraany jest w Gssing i Mureck. potrzeby energetyczne sprzedajc po ko- si, e istnieje i co najwaniejsze doskonale Program wizyty studyjnej obejmowa m.in.: rzystnych cenach olbrzymie nadwyki taniej dziaa inna droga rozwoju - o niebo bardziej przegld najnowszych technologii z sektora energii do sieci krajowej. Model rozwojowy, przyjazna i nowoczesna ni proponowana na odnawialnych rde energii, funkcjonowa- na jaki zdecydowali si mieszkacy obu re- si, wbrew woli spoecznej, dewastujca ronie przedsibiorstw wykorzystujcych OZE, gionw sta si podstaw ich dynamicznego dowisko oraz zasoby materialne i spoeczne warsztaty teoretyczne poczone z wizytami rozwoju i wysokiego obecnie poziomu ycia. odkrywkowa kopalnia wgla brunatnego.

Jednym z gwnych punktw porzdku obrad Komisji bya Koncepcja PrzestrzenneOd lewej: pose Andrzej Dbrowski, pose Beata Kempa, przewodniczcy go Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) referowana przez podsekretarza stanu Rady Gminy Lubin Jerzy Szumlaski, wjt Gminy Lubin Irena Rogowska w MRiRW Tadeusza Nalewajka. KPZK

Wjt i Przewodniczcy Rady Gminy Lubin na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
15 lutego br. Irena Rogowska - Wjt Gminy Lubin oraz Jerzy Szumlaski Przewodniczcy Rady Gminy, na zaproszenie Andrzeja Dbrowskiego (Klub Poselski Solidarna Polska) wzili udzia w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2030, przyjta przez Rad Ministrw 13 grudnia 2011 r., mimo wielomiesicznych protestw i licznych uwag jakie wnosili samorzdowcy skupieni w Oglnopolskiej Koalicji Rozwj Tak - Odkrywki Nie, choby

Informator Gminny Gminy Lubin

Rada Gminy Lubin na sesji w dniu 23 stycznia br. wyrazia swj sprzeciw w sprawie planowanego podatku od kopalin. Poniej jego tre.

Rada Gminy Lubin sprzeciwia si Wjt Gminy Lubin w Sejmie RP podatkowi od kopalin
UCHWAA Nr XXII/164/2012 RADY GMINY LUBIN z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Lubin dotyczcego planowanego podatku od kopalin. Rada Gminy Lubin uchwala, co nastpuje: 1 Rada Gminy Lubin przyjmuje z ubolewaniem zapowied Prezesa Rady Ministrw o planowanym dodatkowym obcieniu podatkowym KGHM Polska Mied SA w Lubinie. Jest to najwikszy pracodawca w naszym regionie, ktry zatrudnia ok. 18,6 tysicy osb, a kolejne 8 tysicy w grupie kapitaowej. Planowane dodatkowe obcienie podatkowe KGHM Polska Mied S.A. skutkowa moe nie tylko redukcj zatrudnionych, ale przede wszystkim ograniczeniem dziaalnoci, zwaszcza ograniczeniem wydobycia surowcw (wycznie do ekonomicznie uzasadnionego), a to z kolei skutkowa bdzie zmniejszeniem dochodw samorzdw, w szczeglnoci z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych i osb prawnych, podatku od nieruchomoci, a take opaty eksploatacyjnej. Majc na uwadze dobro mieszkacw Gminy Lubin oraz rozwj naszego regionu, Rada Gminy Lubin jest przeciwna wprowadzeniu tego dodatkowego obcienia podatkowego. 2 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Szumlaski w przekazanym Premierowi Donaldowi Tuskowi licie otwartym (25 sierpnia 2011 r), spotkaa si z siln krytyk zarwno czonkw Komisji jak i zaproszonych goci. Wiceprzewodniczcy Komisji Jan Krzysztof Ardanowski wyrazi opini, e ze wzgldu na liczne uchybienia powinna ona zosta wrcz w caoci odrzucona. Wjt Gminy Lubin w swoim wystpieniu zwrcia uwag, e KPZK 2030 przewiduje de facto wprowadzenie ochrony zoa wgla brunatnego Legnica przed dalsz zabudow infrastrukturaln niezwizan z energetyk, ktra ma polega na prawnej ochronie przed dziaalnoci czowieka w tym inwestycyjn, osadnictwem czy budow infrastruktury transportowej. To z kolei prowadzi ma do przygotowania budowy odkrywkowej kopalni wgla brunatnego. Wprowadzona tym sposobem blokada oznacza dla gmin kompletny zastj w ich rozwoju, a w konsekwencji powoln anihilacj, w imi niczym nieuzasadnioW trakcie dyskusji Wjt Irena Rogowska przedstawia kilkusetosobowemu gronu samorzdowcw z caej Polski oraz licznej reprezentacji posw najwikszego klubu opozycji parlamentarnej gwne bolczki jednostek samorzdu terytorialnego w oparciu o dowiadczenia gminy wiejskiej Lubin, na ktr tak jak na inne samorzdy nakadane s coraz to nowe zadania bez zabezpieczenia dodatkowych rodkw. Wjt Gminy Lubin, jako przykad daleko idcej nieodpowiedzialnoci przywoaa najnowsze rzdowe plany dodatkowego obcienia podatkowego najwikszego pracodawcy woj. dolnolskiego, jakim jest KGMH Polska Mied S.A. Nadmierne obcienie Spki podatkiem od wydobycia niektrych kopalin skutkowa moe nie tyko wysokim ryzykiem generowania przez ni niekorzystnych wynikw finansowych, drastyczn redukcj zatrudnienia czy ograniczeniem dziaalnoci do wycznie uzasadnionej ekonomicznie, ale te wanie, czego zupenie nie wzito pod uwag, kolejnym ju zmniejszeniem dochodw samorzdw lokalnych w tym w szczeglnoci z tytuu podatkw od osb fizycznych, prawnych i od nieruchomoci. Jako niezwykle istotny problem Wjt Gminy Lubin podniosa brak dialogu spoecznego pomidzy Rzdem, a mieszkacami gmin zagroonych budow odkrywkowych kopalni wgla brunatnego oraz nieuszanowania przez wadze pastwowe werdyktu spoecznego, jakim by wynik referendw z 2009 r. Mieszkacy gmin: Lubin, Kunice, Ruja, Mikowice, cinawa i Prochowice (woj. dolnolskie) oraz Gubin i Brody (woj. lubuskie) wypowiedzieli si wwczas w wanych i prawomocnych referendach przeciw planom budowy kopal wgla brunatnego metod odkrywkow, gosujc na Nie. Wjt Gminy Lubin przekazaa swoje uwagi i postulaty wadzom Klubu Parlamentarnego PiS na pimie. Wrd kilkunastu palcych problemw znalaza si rwnie sprawa nieuwzgldnienia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uwag i wnioskw samorzdw pooonych na zoach wgla brunatnego Legnica i Gubin do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). Mimo licznych protestw, przyjta 13 grudnia 2011 r. przez Rad Ministrw Koncepcja zawiera zapisy, ktrych konsekwencj bdzie objcie ww. z ochron przed dalsz zabudow infrastrukturaln niezwizan z energetyk z ich jednoczesn gotowoci do wydobycia. Wprowadzenie ochrony z wgla brunatnego wbrew woli spoecznoci zagroonych terenw oznacza dla gmin kompletne zablokowanie ich rozwoju, odpyw wszelkich inwestycji, regres cywilizacyjny i to bez wzgldu na to czy kopalnia wgla powstanie czy te nie. Obecnie niezwykle wane jest by wszystkie siy polityczne w Sejmie miay pen wiadomo moliwych nastpstw przyjcia KPZK dla dzie-

Irena Rogowska - Wjt Gminy Lubin, Przewodniczca Oglnopolskiej Koalicji Rozwj Tak -Odkrywki Nie oraz Spoecznego Komitetu Stop Odkrywce na zaproszenie pose Elbiety Witek (OKW nr 1- Legnica) wzia udzia w konferencji Samorzd terytorialny w Polsce - problemy i zagroenia. Konferencja odbya si 10 stycznia 2012 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP, jej organizatorem by Klub Parlamentarny PiS.

sitkw tysicy obywateli naszego kraju oraz dramatycznych skutkw prowadzenia przez wadze pastwowe polityki zmierzajcej do uruchomienia wydobycia wgla brunatnego przy pomocy archaicznej, najbardziej dewastujcej rodowisko metody, jak jest odkrywka. Wszytko to wbrew oczywistym europejskim i wiatowym trendom rozwojowym zmierzajcym do szybkiego odejcia od energetyki opartej o surowce nieodnawialne takie jak wgiel brunatny. Wjt Irena Rogowska tego samego dnia spotkaa si z przedstawicielami pozostaych klubw opozycji parlamentarnej. Posowie Magorzata Szmajdziska (KP SLD), Wincenty Elsner (KP Ruch Palikota), Patryk Jaki (Rzecznik KP Solidarna Polska) zostali poinformowani o przyczynach i skali protestu spoecznego przeciw planom budowy nowych kopal wgla brunatnego oraz zagroe dla gmin, jakie niesie przyjcie KPZK. Wszyscy wymienieni wraz z pose Elbiet Witek (KP PiS) zadeklarowali daleko idc pomoc celem podjcia przez wadze dialogu, ktrego wynikiem bdzie wdroenie w ycie woli obywateli wyraonej w referendach. Ustalono, i przedstawiciele klubw opozycji w najbliszych dniach zostan szczegowo zapoznani z dokumentacj dotyczc sprawy, co pozwoli im, w oparciu o dokumenty, podj stosowne kroki na forum Sejmu RP.

nych interesw brany wgla brunatnego. Wprowadzenie ogranicze w zabudowie na ponad 60 % powierzchni gminy, na jakim zalega zoe wgla brunatnego spowoduje niewyobraalne skutki zarwno dla Gminy Lubin jak i dla spoeczestw oraz budetw ssiednich gmin lecych na zou. Zapisy dotyczce ochrony zupenie rozmijaj si z wol obywateli szeciu zagroonych odkrywk gmin jak wyrazili w referendum z 27.09.2009 r., gosujc wwczas przeciw planom budowy kopalni. Zamroenie procesw inwestycyjnych na tak znacznym obszarze, spowoduje ogromne straty materialne i spoeczne, a ewentualna odkrywkowa kopalnia moe w ostatecznym rachunku okaza si nieopacalna lub nawet zbdna, z uwagi na szybki postp techniczny i wynikajce z niego inne moliwoci rozwizania problemw energetycznych kraju. Moliwe wprowadzenie ogranicze zwizanych z ochron z, uniemoliwia-

jce waciwie jakkolwiek dziaalno inwestycyjn, stanowi nie podlegajce dyskusji naruszenie podstawowych praw wasnoci i innych praw majtkowych obywateli. Przewodniczcy Rady Gminy Lubin podnis kwesti daleko idcej sprzecznoci pomidzy planami Rzdu RP, a prawem miejscowym jak np. studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, ktre umoliwia w obecnym ksztacie dalszy, zrwnowaony rozwj gminy. Jako godny ubolewania uzna fakt, i po kilku latach spoecznych protestw nie znana jest odpowied na pytanie czy prawo do inwestowania w rozwj, w spokojne ycie rolnikw, mieszkacw zagroonych gmin i ich rodzin nie ulegnie wkrtce zmianie? W przekazanym na pimie, przewodniczcemu Komisji, stanowisku wadz gminy Lubin znalaza si dramatyczna proba o wyjanienie: dlaczego referendum z 2009 r. nie zostao uszanowane, a jego wyniki nie s uwzgld-

nione ani w KPZK ani w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r.? , dlaczego obywatele nigdy nie doczekali si precyzyjnej deklaracji, e ich wola zostanie wdroona w ycie?, dlaczego, mimo obietnic, Rzd RP nie prowadzi dialogu z penoprawnymi obywatelami swojego kraju? Wizyta wodarzy Gminy Lubin w Sejmie bya okazj do spotkania z wadzami klubu parlamentarnego Solidarna Polska. Pani pose Beata Kempa przekazaa swoje wyrazy poparcia dla mieszkacw zagroonych odkrywk gmin deklarujc jednoczenie wszechstronn pomoc w ramach uzgodnionych, wsplnych przedsiwzi. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili si, e kwestia nieuszanowania przez wadze pastwowe wynikw referendw w sprawie odkrywki ma charakter ponadpartyjny i powinna spotka si ze wsparciem parlamentarzystw wszystkich opcji politycznych.

Informator Gminny Gminy Lubin

WOP graa rwnie w naszej gminie


Kwesty przez mieszkank Niemstowa zostay przeprowadzone po Mszach w. przy kocioach. Mieszkacy: Mioradzic, Miosnej, Niemstowa, Gogoowic i Parszowic wykazali si du hojnoci i grubymi portfelami. - Ludzie byli bardzo przyjanie nastawieni i nie szczdzili grosza na ten szczytny cel - za co serdecznie im dzikujemy mwi Anita Pelak. Podzikowania nale si rwnie proboszczom

Rozmowy w sprawie schroniska dla zwierzt


16.02.2012 r. z inicjatywy Wjta Gminy Lubin zorganizowano spotkanie w sprawie budowy Regionalnego Schroniska dla Zwierzt w Szklarach Grnych na terenie Gminy Lubin. W zebraniu, oprcz reprezentantw Gminy Lubin uczestniczyli przedstawiciele trzynastu z dwudziestu zaproszonych gmin. Spotkanie prowadzia Marzena Kosydor Skarbnik Gminy Lubin. Na spotkaniu ustalono, e do koca lutego 2012 r. wszyscy zainteresowani udziaem w zadaniu sporzdz stosowne owiadczenia, potwierdzajce wol dalszego uczestnictwa w budowie schroniska. Ustalono take, e po otrzymaniu opisywanych wczeniej stosownych owiadcze zainteresowanych Gmin co do dalszego uczestnictwa w Zwizku, ok. 15 marca 2012 r. zorganizowane zostanie kolejne spotkanie. Omwione na nim zostan kwestie m.in. rozoenia gosw

Podczas 20. finau WOP rwnie w miejscowociach naszej gminy, odbya si zbirka pienidzy na ten szczytny cel. Jak co roku, zbirk przeprowadzia take Anita Pelak- mieszkanka Niemstowa, ktra wspiera swoj osob, kad akcj tego typu. parafii z Mioradzic i Wielowsi za udzielone wsparcie. W tym roku mieszkance naszej gminy udao si zebra kwot 2 084,68 z - to o 500 z wicej od zeszorocznej sumy. Przy innych kocioach naszej gminy podobn zbirk przeprowadzili wolontariusze z Lubina. Nasi mieszkacy, jak zapewniaj kwestujcy- rwnie wykazali si du hojnoci.

Od 1 grudnia 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocza wypacanie rolnikom dopat bezporednich za 2011 rok. W Polsce uprawnionych do takich dopat jest okoo milion czterysta tysicy rolnikw, najwicej w caej Unii Europejskiej. Rolnicy z naszego powiatu sprawy powinni zaatwia w nowej siedzibie w Rudnej. Po decyzji zarzdu powiatu lubiskiego Agencja dostaa wypowiedzenie i musiaa si wyprowadzi z dotychczas zajmowanych pomieszcze przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Lubinie. Obecny adres biura: Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. cinawska 19 59-305 RUDNA tel. (076) 841 06 30 e-mail: bp011@arimr.gov.pl W ramach patnoci z tytuu dopat bezporednich Agencja ma do rozdysponowania rekordowo wysok kwot w caej swojej historii. Wnioski o przyznanie dopat bezporednich w 2011 r. mona byo skada od 15 marca do 16 maja - Dopaty bezporednie przysuguj rolnikom posiadajcym co najmniej jeden hektar gruntw rolnych - mwi Renata Mantur, dyrektor Departamentu Dopat Bezporednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadzia ostatnio trzy nabory wnioskw o przyznanie pomocy z dziaa objtych Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 - 2013. - Do Agencji wpyno bardzo duo wnioskw z dziaa: Zwikszanie wartoci dodanej podstawowej wartoci rolnej i lenej, Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej oraz Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw - podsumowuje Mariusz Kostka, zastpca Prezesa ARiMR.

ARiMR wypaca dopaty

midzy uczestnikami Zwizku, jak rwnie partycypacji w kosztach przedsiwzicia. Przedstawiony zostanie rwnie koszt nieruchomoci przeznaczonych pod budow schroniska oraz nowy kosztorys budowy Schroniska. Omwiona zostanie take kwestia nabycia przez Zwizek gruntu od Gminy Lubin. Przypomnijmy, e od stycznia 2012 roku spraw budowy Regionalnego Schroniska dla Zwierzt koordynuje Wjt

Gminy Lubin. Teraz prace bd zmierzay do jak najszybszej rejestracji Zwizku oraz budowy Schroniska. Pierwsze prace budowlane przewiduje si na pocztek 2013 roku.

Nowy adres Gminnej Na ratunek dzieciom z chorob nowotworow Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych Wypadek w Oborze
W grudniu 2011r. w ramach akcji pt. Na ratunek dzieciom z choroba nowotworow zosta zorganizowany w Przedszkolu w Raszwce Kiermasz witeczny. Uzbierano 294 z. Pieniki ze sprzeday ozdb witecznych zostay przekazane na konto fundacji Na ratunek dzieciom z choroba nowotworow z imienn wpat dla Piotrusia Stachowiaka z Osieka. Dziki dzieciom

i ich rodzicom, ktrzy chtnie wzili udzia w akcji, nasze przedszkole mogo wspomc leczenie Piotrusia.

Zwglone zwoki w Osieku


4 lutego br. okoo godziny trzeciej nad ranem dyurny lubiskiej Pastwowej Stray Poarnej otrzyma telefon o poarze budynku w Osieku. Na miejsce zdarzenia uday si dwie jednostki stray poarnej. Jak si okazao paliy si dwa pomieszcze-

Gminna Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Lubinie informuje, e z dniem 01.01.2012 r. zmienia swoj siedzib. Obecnie sprawy zwizane z profilaktyk i rozwizywaniem problemw alkoholowych na terenie Gminy Lubin zaatwiane s pod adresem: GOPS ul. 1-go Maja 4, 59-300 Lubin tel. 76/ 746-16-40 Komisja przypomina, e zbiera si na posiedzeniach raz w miesicu. W zwizku z tym

przedsibiorcy ubiegajcy si owydanie zezwole na sprzeda napojw alkoholowych powinni skada wnioski w tej sprawie z odpowiednim, co najmniej miesicznym wyprzedzeniem. Nie jest moliwe, aby Komisja zbieraa si, co kilka dni w celu zaopiniowania pojedynczych wnioskw. W sytuacji, kiedy wniosek zostanie zoony zbyt pno naley wzi pod uwag fakt, e zezwolenie nie zostanie udzielone we wnioskowanym terminie.

Do wypadku drogowego doszo 9 lutego br. tu po godz. 16.00 w miejscowoci Obora. Samochd osobowy marki Opel Corsa jadcy z kierunku Lubina wpad w polizg i zakoczy jazd w przydronym rowie. Na szczcie oprcz oglnych potucze kierowcy nic si nie stao. Po wypadku sam opuci pojazd i prbowa oddali si z jego miejsca. Jego zachowanie wskazywao, i moe on by pod wpywem alkoholu. Prbie oddalenia si kierowcy z miejsca wypadku zapobiegli wiadkowie.

nia w opuszczonym i nieuytkowanym budynku. Podczas akcji natrafiono na zwglone zwoki czowieka. Z ustale straakw i policji wynika, i moe to by ciao bezdomnego, ktry tutaj przebywa. Trwa dochodzenie w tej sprawie.

ucznicy celnie strzelaj


W Nowej Rudzie - Supiec w dniach 4-5.02.12 r. odbyy si Halowe Mistrzostwa Dolnego lska w ucznictwie w kategorii Open. Dobrze spisali si startujcy w nich zawodnicy z Karczowisk i Raszwki. W ukach bloczkowych w kate-

- Jechaem za tym pojazdem od Lubina i od razu jazda kierowcy wzbudzia we mnie podejrzenie mwi wiadek zdarzenia. Pojazd jecha dosownie zygzakiem z nadmiern prdkoci, jak na tak zimowe warunki. Strach pomyle, co by si stao, gdyby kto znajdowa si po przeciwnej stronie drogi - dodaje wiadek. Po badaniu okazao si, i 34- letni lubinianin, sprawca

wypadku posiada ponad dwa promile alkoholu we krwi. Zosta on zatrzymany przez lubisk policj. Grozi mu nawet dwa lata wizienia.

gorii Kobiet: 2 miejsce zaja Angelika Piotrowiak z Karczowisk W ukach bloczkowych mczyzn: 5 miejsce zdoby Jerzy Dzikowski z Karczowisk, 10 miejsce zdoby ukasz Adamski z Raszwki. Wmik-

stach w ukach bloczkowych: 2 miejsce zdoby Mikst w skadzie: Katarzyna Szaaska z Legnicy, ukasz Adamski z Raszwki. 3 miejsce zdoby Mikst w skadzie: Piotrowiak Angelika z Karczowisk Borowski Sebastian z Karczowisk

Informator Gminny Gminy Lubin

Gmina Lubin zapowiada koniec tolerancji dla osb zamiecajcych i ignorujcych selekcj odpadw
Kamery zostan w niektrych miejscowociach naszej gminy zamontowane na stae. Przewiduje si rwnie zakup kamer i systemw mobilnych, ktre maj rejestrowa obraz z ukrycia. To rozwizanie ma by wykorzystywane na zasadzie przenoszenia systemu z miejscowoci do innej miejscowoci np. przy koszach do selekcji odpadw lub w miejsca tzw. dzikich wysypisk. Urzdzenia bd rejestroway rwnie wyrany obraz w ciemnoci. Podobny system wprowadzony przez nadlenictwa, sprawdza si ju w lasach. Gmina nie ukrywa, i decyzja o zakupie monitoringu spowodowana jest zamiecaniem niektrych miejsc na terenie gminy. System ma rwnie wyapa sprawcw podrzucania mieci oraz osoby nie segregujce odpady przy pojemnikach do tego przeznaczonych. Wprowadzeniem monitoringu zainteresowana jest take lubiska policja, ktra przypomina, i nagrany materia przez kamery jest podstaw do ukarania sprawcy. - Zwracajmy take uwag na osoby, ktre wyrzucaj mieci w niedozwolone miejsca oraz np. do lasu lub przydronych roww - mwi Jan Pociecha oficer prasowy lubiskiej policji. Zapisujmy numery rejestracyjne tych pojazdw i przekazujmy te dane policji. Z pewnoci takie sygnay nie pozostan bez echa dodaje oficer. Pamitajmy, i za uporzdkowanie terenw tzw. dzikich wysypisk oraz za wywz mieci pozostawionych przy pojemnikach do selekcji odpadw / chociaby plastiki w torbach foliowych itp./ paci gmina z naszych pienidzy! SAMOCHD WYWOCY ODPADY SEGREGOWANE NIE MA MOLIWOCI ZAADUNKU ODPADW POZOSTAWIONYCH OBOK POJEMNIKW DO SELEKCJI! Gdy pojemniki s pene - powinnimy odpady zabra i wrzuci je do nich po ich oprnieniu. Pozostawianie odpadw obok koszy jest traktowane, jako

Rada Gminy Lubin podja w styczniu br. uchwa o przeznaczeniu 37 tysicy zotych na wprowadzenie monitoringu w miejscowociach gminy Lubin. Kamery i systemy monitorujce bd w szczeglnoci kontrolowa: miejsca do selekcji odpadw, waniejsze obiekty i place wok nich oraz tereny tzw. dzikich wysypisk.

Policja ukaraa osoby zamiecajce gmin Lubin

zamiecanie i podlega karze! Przypominamy. Wywoenie mieci w miejsca do tego nie wyznaczone jest zagroone mandatem do 500 z lub skierowaniem sprawy do sdu grodzkiego! Sd za moe orzec kar nawet do 5 tys. zotych Poniej podstawa prawna do ukarania sprawcy. Kodeks wykrocze Art. 145 kodeksu wykrocze: Kto zanieczyszcza lub zamieca miejsca dostpne dla publicznoci, a w szczeglnoci drog, ulic, plac, ogrd, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zotych albo karze nagany. Artyku 154 2 kodeksu wykrocze: Kto wyrzuca na nie nalecy do niego grunt polny kamienie, mieci, padlin lub inne nieczystoci. podlega karze grzywny do 1 000 zotych albo karze nagany. Art. 162 1 kodeksu wykrocze: Kto w lasach zanieczyszcza gleb lub wod albo wyrzuca do lasu kamienie, mieci, zom, padlin lub inne nieczystoci, albo w inny sposb zamieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. 2. Jeeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposb skadowaniu w lesie odpadw, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. 3. W razie popenienia wykroczenia okrelonego w 1 mona orzec nawizk, a w razie popenienia wykroczenia okrelonego w 2 orzeka si nawizk - do wysokoci rwnej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunicia z lasu, a take zniszczenia lub neutralizacji odpadw. Poniej zdjcie zrobione w styczniu br. przy drodze midzy Czercem a Niemstowem.

20 lutego br. lubiska policja ukaraa mandatami dwie osoby zamiecajce gmin Lubin.
mieci /kartony, kafelki, pudeka po armaturze sanitarnej/ zostay porzucone przy drodze Raszowa - Maa Raszowa. Pochodziy one, jak si okazao z jednego ze sklepw w Lubinie. Gdy urzdnik gminy Lubin wszed wraz z policj do pomieszcze waciciela sklepu, trway tam jeszcze prace remontowe. Nawet kolor i rodzaj kafelek zgadza si z tymi wyrzuconymi do lasu. Syn waciciela przyj mandat w kwocie 500 z. W drugim przypadku 4 worki po nawozach sztucznych wypenione odpadami z remontu azienki, zostay porzucone rwnie na terenie gminy Lubin. Sprawc okaza si mieszkaniec naszej gminy. Zostanie on take ukarany mandatem karnym. W obu przypadkach sprawcy oprcz mandatw zostali zobligowani do uporzdkowania terenu oraz dostarczenia faktur za utylizacj mieci.

Informator Gminny Gminy Lubin

Palenie plastikw to zbrodnia!


Wychodzc z domu najczciej wieczorem wanie teraz - w sezonie grzewczym, moemy czu w gardle duszcy dym, ktremu towarzyszy nieprzyjemny zapach.To z pewnoci jeden z naszych ssiadw pali w piecu plastiki lub podobne wynalazki. I to do jego wanie sumienia kierowana jest ta informacja. mieci palio si zawsze. Tyle, e kiedy byo ich niewiele i nie byy toksyczne. Dzi wikszo produkowanych przez nas odpadw to tworzywa sztuczne. Przez niektrych s one pieczoowicie gromadzone na sezon grzewczy. Efekt? Bywaj miejsca, gdzie nie sposb wyj na spacer lub otworzy okno. Caa okolica dusi si, bowiem w fetorze palonych plastikw. Bardzo czste jest rwnie palenie odpadw przy licznych budowach prowadzonych w naszej gminie. Waciciele domkw lub firm budowlanych pozornie zmniejszajc sobie koszty - truj ssiadw wok. Palenie miertelnych ognisk z foli, pap, styropianem i plastikami to widok nie-

Z ilu kominw wydobywa si czarny, gryzcy dym? W poszukiwaniu oszczdnoci wci popularne jest spalanie w piecach mieci. Proceder ten prdzej czy pniej przyniesie wszystkim nieodwracalne szkody. Pamitaj - palc plastiki zabijasz siebie i innych!

Proba Stowarzyszenia POMOST


Stowarzyszenie POMOST bdzie bardzo wdziczne za informacje, ktre przyczyni si do odnalezienia po latach grobu, przeniesienia spoczywajcego tam onierza na cmentarz wojenny oraz poinformowania o tym fakcie yjcych jeszcze czonkw rodzin. Mieszkacy, sotysi oraz przesiedlecy z pewnoci znaj takie mogiy niejednokrotnie oznakowane znajdujce si na polach, lasach oraz w innych miejscach. Kada informacja jest bardzo cenna i kada zostanie dokadnie sprawdzona. Informujemy rwnie, i zgaszajcy takie miejsce nie ponosi adnej odpowiedzialnoci prawnej, finansowej oraz moralnej. Pommy budowa Pojednanie polsko-niemieckie. Informacje prosimy kierowa na adres:

mal codzienny od marca do pnej jesieni. Waciciel stawia pikny dom, czynic nieodwracalne spustoszenie w naszym zdrowiu i przyrodzie! Jeli palisz swoje mieci i odpady plastikowe w swoim ogrdku lub piecu CO ... to czy wiesz, e spalenie nawet zupenie maej iloci plastikw zatruwa wszystko wok (gleb, mury, drewno) i to na wiele lat truciznami znacznie groniejszymi ni cyjanek potasu? Trucizny te dziaaj powoli, ale wywouj nieuleczalne choroby - najczciej nowotworowe. A pierwsze zaczynaj chorowa dzieci i osoby starsze! Jeli wic chcesz zachowa zdrowie Twoje i Twojej rodziny Nigdy nie pal odpadw plastikowych - ani w ogrdku, ani w piecu CO. Nigdy nie pozwl robi tego ssiadom, bo od nich rwnie zaley Twoje zdrowie. Pamitaj, e za palenie plastikw gro surowe grzywny!

NIE POZWALAJMY, ABY KTO W IMI WASNEGO INTERESU ODBIERA NAM I NASZYM DZIECIOM ZDROWIE!
Przypominamy: Istnieje zakaz spalania w piecach odpadw komunalnych! Dlatego te o prawidow gospodark odpadami. Spalanie w piecach plastiku powoduje zanieczyszczenie rodowiska i duo szkody w naszym zdrowiu! Za spalanie mieci w piecach domowych grozi grzywna do 5000 zotych.

apelujemy

Stowarzyszenie POMOST wsppracujce z Fundacj Pami oraz Niemieckim Ludowym Zwizkiem Opieki nad Grobami Wojennymi apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazywanie informacji o miejscach pochwku onierzy niemieckich na terenie Polski. Odnalezione groby po uzyskaniu stosownych oficjalnych zezwole od Wojewdztw bd ekshumowane. Stowarzyszenie Pomost ul. Kuszyska 20/26 60-136 Pozna 061 8619275 email: pomost@plusnet.pl Stowarzyszenie POMOST dziaa na podstawie umowy midzy Rzdem Republiki Federalnej Niemiec, a Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej.

Podzikowanie dla Fundacji Polska Mied


Dyrektor Szkoy Podstawowej w Niemstowie, Kierownik, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz uczniowie Szkoy Filialnej w Osieku skadaj serdeczne podzikowania FUNDACJI POLSKA MIED za przekazanie darowizny przeznaczonej na zakup komputerw z monitorami i oprogramowaniem, w celu utworzenia pracowni komputerowej w Szkole Filialnej w Osieku. Celem realizacji zadania byo: Stworzenie prawidowych warunkw do realizacji podstawy programowej zgodnie z zalecanymi przez ministerstwo warunkami Wyrwnywanie szans zwizanych z dostpem do technologii informacyjnej spoecznoci wiejskiej Unowoczenienie procesu nauczania Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w zinformatyzowanym wiecie Stworzenie dostpu do Internetu i technologii informacyjnej dla lokalnej spoecznoci wiejskiej Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejtnoci z rnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowa modziey Popularyzacja technologii informacyjnej Adresatami zadania s: Obecni i przyszli uczniowie Szkoy Filialnej w Osieku Rodzice obecnych i przyszych uczniw Szkoy Filialnej w Osieku Modzie wiejska

Dziki podjtym dziaaniom, Szkoa Filialna w Osieku posiada nowoczesn pracowni komputerow z dostpem do Internetu, z ktrej korzysta bd obecni i przyszli uczniowie tej placwki, a standardy nauczania w tej nieduej szkole dorwnaj nowoczesnym placwkom owiatowym. Koszt realizacji caego projektu wynis 21900,01 z, z czego 10 000z pochodzio z przekazanej przez fundacj darowizny, pozostaa kwota to rodki wasne Szkoy Podstawowej w Niemstowie.

4 lutego 2012 r. wGalerii Cuprum Arena uczniowie Szkoy Podstawowej w Szklarach Grnych przeprowadzili aukcj laleczek w ramach realizacji midzynarodowego projektu UNICEF Wszystkie Kolory wiata. Sprzeda cieszya si ogromnym zainteresowaniem ze strony odwiedzajcych w tym dniu Galeri. Wszystkie laleczki zostay sprzedane. cznie zebrano 1066,58 z. Caa zebrana suma zostanie przekazana na konto UNICEF ze wskazaniem na pomoc dla dzieci z Sierra Leone. - Serdeczne podzikowania kierujemy do dyrekcji Cuprum Arena za umoliwienie nam przeprowadzenia akcji mwi Elbieta Piasny Dyrektor Szkoy Podstawowej w Szklarach Grnych. Dzikujemy wszystkim, ktrzy przyszli wtym dniu do Galerii i kupili nasze lalki dodaje pani dyrektor. Dyrekcja szkoy przekazuje rwnie podzikowania wszystkim uczniom i ich rodzicom za zaangaowanie w t akcj i wykonanie piknych i niepowtarzalnych lalek. Prosi rwnie o gosowanie na laleczk, ktra wygraa szkolny etap projektu UNICEF'u i zostaa wytypowana do udziau w jego midzynarodowej edycji. Gosowa mona na stronie internetowej: http://pl-pl.facebook.com/unicefpolska Powyej prezentujemy zdjcie naszej kandydatki.

Udana aukcja uczniw ze Szkoy Podstawowej w Szklarach Grnych

6 Informator Gminny Gminy Lubin

Bal Karnawaowy w Przedszkolu


13 stycznia 2012 r. Przedszkole w Raszwce zorganizowao na wietlicy wiejskiej Bal Karnawaowy w Krainie Bajek. Zgodnie z tematyk, dzieci byy przebrane za rne postacie. Byy, wic wrki, krlowe i krlowie, rycerze, motyle, koty, misie. Nie zabrako te Batmanw, Spidermenw, diablic czy innych kolorowych postaci. Opraw muzyczn zaja si Pani Paulina Iidasiak. Panie wychowawczynie rwnie poprzebierane, przygotoway konkursy taneczne. W czasie zabawy nastpi wybr Krla i Krlowej Balu. Wszyscy doskonale si bawili i zgodnie przyznaj, e Bal by wspaniay!

13 stycznia 2012 roku w Przedszkolu w Raszwce - oddzia zamiejscowy w Lubinie odby si bal karnawaowy pod hasem Kontynenty. W tym dniu sala gimnastyczna przemienia si w cztery kontynenty: Azj, Afryk, Europ i Ameryk. Prowadzce caa imprez dwie wrki przemierzay wszystkie kontynenty, aby sprawdzi, jak tam dzieci spdzaj karnawa. Na kadym z kontynentw przedszkolaki miay do wykonania rne zadania. Byo, wic jedzenie chrupek paeczkami w Chinach,

odtaczenie Taca Soca w Afryce, dmuchanie w wiatraczki w Europie, narada indiaska w Ameryce i wiele, wiele innych konkursw i zabaw. Buzie byy umiechnite, a nogi nie chciay przesta taczy. Jeli chodzi o stroje to wrd dziewczynek dominoway wrki i ksiniczki, a wrd chopcw Spidermani i Batmani. Byy rwnie biedronki, myszki, diabeki, pastereczki oraz lekarze, kowboje i pajace. Dzieci w nagrod za pikn zabaw ibarwne stroje zostay obdarowane drobnymi sodkociami.

Przedszkole w Raszwce gocio wolontariuszy PCK


naszych przedszkolakw, oraz zdoby nowe dowiadczenia. Dzieci uczyy si reanimacji na fantomach, podejmowania dziaa z zakresu udzielania pierwszej pomocy przy skaleczeniach, poparzeniach i omdleniach. Bardzo pomocna bya wizyta w naszym przedszkolu osb zajmujcych si, na co dzie t problematyk i mamy nadziej na dalsz wspprac.

Grupa wolontariuszy z Lubina (p. Krystyna Rutkowska wraz z zespoem) gocia w Przedszkolu w Raszwce w ramach propagowania wrd dzieci edukacji Pierwsza pomoc. Nasze przedszkolaki corocznie bior udzia w konkursie dolnolskim Ucz si bezpiecznie y. W zeszym roku nasze szeciolatki zajy 5 miejsce w finale we Wrocawiu. W tym roku przygotowuje si nastpny zesp szeciolatkw do tego konkursu. Dziki wsppracy przygotowane warsztaty umoliwiy pogbi wiedz

Reklama

Informator Gminny Gminy Lubin

Tak. On jest krlem... yli Jasek a w Siedlcach cz


Nikt chyba nie wyobraa sobie, e mogoby ich nie by! Oczywicie jaseek w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. Zgodnie z ponad dwudziestoletni ju tradycj szkoln odbyy si one w niedziel 15 stycznia 2012r. i zgromadziy jak zwykle wielu widzw. Wrd mionikw tych boonarodzeniowych misteriw znaleli si nie tylko mieszkacy okolicznych wsi, rodzice, absolwenci szkoy i uczniowie. Przybyli take dostojni gocie, jak to w czas witeczny bywa, m.in. Starosta Powiatu Lubiskiego Tadeusz Kielan, Przewodniczcy Rady Powiatu Adam Myrda, Wjt Gminy Lubin Irena Rogowska, Przewodniczcy Rady Gminy Lubin Jerzy Szumlaski i Wiceprzewodniczcy Jan Chepa, radni Gminy Lubin: Gabryela Razowska, Maria Pluta, Wanda Dobrzyska, Robert Piekut, Czesaw Barczak, Dyrektor DODR we Wrocawiu Ryszard Czerwiski, kierownik PZD w Lubinie Arkadiusz Dulemba wraz z pracownikami, Kasztelan Zamku Grodziec Zenon Bernacki, prezes Stowarzyszenia Animatorw Kultury i Edukacji w Lubinie Stanisaw Tokarczuk, Prezes Sekcji Winorolarskiej Zwizku Sadownikw Polskich Leszek Telatyski, wiceprezes Energetyka Sp. z o.o. Bronisaw Rybka, dyrektor GOK w Raszwce Janusz ucki, dyrektorzy zaprzyby-Kinga Asmus i Klaudia Burchard oraz Herod-Jolanta Kowal, ktrzy brawurowo odegrali swoje role. Wdziczne anioki, Maryja i Jzef, nawrcony diabeek oraz mier podbili serca wielu widzw. Salwy miechu wywoali dresiarze w roli ochroniarzy jego krlewskiej moci. Z pewnoci te jaseka na dugo zostan zapamitane, gwnie z powodu ich zaskakujcych dialogw, ciekawych kreacji aktorskich oraz piknie wykonanych kold. Widownia przyja spektakl z ogromnym entuzjazmem. Gocie docenili oryginalne podejcie do tematu i niekonwencjonaln interpretacj. Dzikowali wszyscy-aktorom, autorkom widowiska pani Annie Puchacz, Iwonie Idzikowskiej i Beacie Oczyskiej Stettler i dyrektorowi szkoy - za prac, pomysowo, chwile wzruszenia i rado z dobrej zabawy. Za to, e od wielu lat z ogromnym zapaem i za kadym razem inaczej potrafi nas przenie w wiat prostych i oczywistych prawd, ktre gdzie czasami w codziennej pogoni nam si zawierusz.

janionych szk i instytucji, gminnych jednostek organizacyjnych, czonkowie Klubu Przyjaci Szkoy, sotysi i rady soeckie. W nastrj tego magicznego wieczoru wprowadziy obecnych koldy w wykonaniu dwch zespow wokalnych prowadzonych przez Gminny Orodek Kultury w Raszwce: Jarzbina z Ksiginic i Siedlecka Nuta przygotowanych przez instruktora Wojciecha Wojtaowicza. Po powitaniu goci przez Dyrektora Szkoy Podstawowej w Siedlcach Krystyn Szarowsk rozpoczo si barwne widowisko. Jak zwykle nie za-

wiedli modzi aktorzy, ktrzy w przedstawienie woyli wiele si i zaangaowania, co dao niesamowity efekt. Przewijali si jak w kalejdoskopie wiadkowie betlejemskiego cudu-wita rodzina, diaby, anioy, Trzej Krlowie, pastuszkowie, mier i Herod. Opowiadali, rozmawiali, bawili i piewali. Byo dostojnie i uroczycie, zabawnie i wesoo. Nie tylko uczniowie popisywali si swoimi talentami, wsplnie z nimi na scenie prezentowali si doroli, nauczyciele i mieszkacy wsi, a wrd nich pasterze - Renata uc i Waldemar Domowicz, dia-

Artyci z Bukownej odnosz sukcesy


Duet sistr Marty i Angeliki Cesacz zaj I miejsce, a Zesp Swojska Nuta otrzyma trzeci nagrod na IV Festiwalu Kold i Pastoraek w Siedliskach. Festiwal odby si 14.01.2012 r., a zosta zorganizowany przez Gminny Orodek Kultury i Sportu w Mikowicach. Kada edycja festiwalu wyzwala wiele emo- przyznao nagrody. W modszej kategorii wystpi cji. Kolejnej te niezmiennie towarzyszya W kategorii: rwnie Ehren Becker GOK wspaniaa atmosfera, ktr tworz uczest- Zespoy Folklorystyczne: Raszwka nicy. W tym roku jury miao trudny wybr, I miejsce i 300 z - Marta i Angelika Czesacz Gratulujemy i yczymy dalgdy do konkursu zgosio si, a 38 wyko- - GOK Raszwka szych sukcesw. nawcw we wszystkich kategoriach. II miejsce 200 z - Goliszowianie Gmina Wicej na stronie: Jury w skadzie: Janusz Trepiak - przewod- Chojnw gokismilikowice.internetdsl.pl niczcy, Natalia Brukowska i Adam Ma- III miejsce i 100 z - Swojska Nuta - GOK kowski - ocenio zmagania wykonawcw i Raszwka
Reklama

Informator Gminny Gminy Lubin

SOTYS ROKU 2011


To bya naprawd emocjonujca kocwka konkursu internetowego na Najpopularniejszego Sotysa Roku 2011 Gminy Lubin. W pitek 17 lutego w nowej wietlicy wiejskiej w Goli Wjt Gminy Lubin Irena Rogowska wrczya Puchar i Tytu Najpopularniejszego SOTYSA ROKU 2011 GMINY LUBIN sotysowi Karczowisk Dariuszowi Sdzikowskiemu!

Ko rozstrz nkurs ygnity !

Dariusz Sdzikowski - Karczowiska

2011 r. wyczono podByo to podsumowanie konkursu internetowego na najgld na wyniki biece popularniejszego sotysa naszej gminy. sondy. Konkurs zorganizowany ju po raz trzeci przez Wjt Dreszczyk emocji towaGminy Lubin oraz portal gmina.lubin.pl cieszy si barrzyszy wic wszystkim dzo duym zainteresowaniem. Oddano w nim w dwch do koca. Na scen etapach cznie ponad 8 tysicy gosw ! poproszono finaow Gosowa mona byo wskazujc swojego kandydata na dziesitk. Nastpnie stronie internetowej www.gmina.lubin.pl. otwarto zapiecztowaUroczysto wrczenia nagrd w konkursie SOTYS ne koperty z wynikami ROKU 2011 prowadzi Jan Chepa Redaktor Naczelny konkursu i wszystko portalu gmina.lubin.pl, przedstawiajc genez i histori stao si jasne! urzdu sotysa w Polsce oraz regulamin konkursu. Terminy i etapy konkursu: - I ETAP ogoszenie konkursu i wyonienie najpopular- SOTYS ROKU niejszej 10. 2011 wyniki: 1593 25.11.2011 - 18.12.2011 r. - II ETAP finaowy - powtrne gosowanie na finaow 10. 1237 19.12.2011 - 10.01.2012 r. Wyniki konkursu internetowego 847 nie byy znane nikomu z finaowej dziesitki, gdy 19 grudnia
406 291

Gmina Lubin
179

ROKU
143 119
Zimna Woda - Aneta Tutko

2011
72
Skadowice - Ryszard Stasiuk Buczynka - Jolanta Jankun

SOTYS

207

Bukowna - Czesaw Niemiec

Kopotw - Andrzej Bartnik

Gorzyca - Jan Olejnik

Siedlce - Danuta Noewska

Czerniec - Zdzisaw Chudy

Karczowiska - Dariusz Sdzikowski

Wywiad z Sotysem Roku 2011 w kolejnym, przedwitecznym wydaniu Informatora Gminnego.

Ilo gosw I etapu - 2963 Ilo gosw II etapu - 5094 czna ilo gosw oddanych w konkursie: 8057

Okolicznociowe wyronienia zwycizcom wrczali: Wjt Gminy Lubin Irena Rogowska, Przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Szumlaski, Kierownik Referatu Owiaty i Zdrowia Barbara Trz. Pierwsza trjka sotysw otrzymaa take z rk Wjt Ireny Rogowskiej cenne nagrody rzeczowe.
wicej zdj na stronie internetowej gmina.lubin.pl

Informator Gminny Gminy Lubin 9

Wiercie - Mieczysaw Hubka

Spotkanie opatkowe oraz Dzie Babci i Dziadka w Ksiginicach


Gminny Orodek Kultury w Raszwce oraz Koo Gospody Wiejskich z Ksiginic byli organizatorami spotkania opatkowego poczonego z Dniem Babci i Dziadka. Impreza odbya si 14 stycznia br. w Ksiginicach. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni gocie: dyr. GOK-u w Raszwce Janusz ucki, ks. Ryszard Dbrowski, sotys Henryk Nagaj oraz radna Maria Pluta. Spotkanie rozpocz dyr. Janusz ucki, ktry zoy wszystkim yczenia noworoczne w imieniu swoim, jak rwnie w imieniu Wjt gminy Lubin Ireny Rogowskiej. Po nim gos zabra ks. Dbrowski, ktry rwnie zoy yczenia - oraz podzieli si z wszystkimi opatkiem. Do ycze doczyli si take: sotys i radna. Spotkanie uwietni zesp JARZBINA, ktry wykona koncert kold. W drugiej czci spotkania witowano Dzie Babci i Dziadka. Byy konkursy, gry i zabawy, w ktrych czynny udzia brali dziadkowie. Wszyscy zostali uhonorowani odznak Super Babcia i Super Dziadek. Panie z KGW przygotoway witeczny poczstunek. Nie zabrako krokietw, barszczyku, domowego ciasta, owocw i sodyczy. W tej czci zesp JARZBINA zaprezentowa swj repertuar wierszy i piosenek zwizanych z Dniem Babci i Dziadka. Pani Lilianna Nowak przedstawia wasne monologi i wiersze pene humoru, zwizane z okresem karnawaowym. Byo wsplne koldowanie i piewanie piosenek z dawnych lat. Spotkanie przebiego w bardzo sympatycz-

nej, penej humoru i miej atmosferze. Mieszkacy dzikuj wszystkim uczestnikom imprezy za obecno, a Gminnemu Orodkowi Kultury w Raszwce i Kou Gospody Wiejskich w Ksieginicach za zorganizowanie i sponsorowanie imprezy.

Dzie Babci i Dziadka ... ... w Obor ze


Organizatorami tej okazjonalnej uroczystoci byli: Gminny Orodek Kultury w Raszwce oraz Soectwo Obora. Licznie przybyli gocie bawili si wietnie podczas udziau w przygotowanych konkursach, zabawach oraz innych niespodziankach. Dzieci przebrane w stroje karnawaowe zapraszay swoich dziadkw do wsplnej zabawy. Seniorowie taczyli i wtrowali najmodszym. W czci artystycznej

To by wyjtkowy wieczr - 20 stycznia w wietlicy w Oborze. Babcie i dziadkowie w towarzystwie swoich ukochanych wnuczt wietnie si bawili, uczestniczc w licznych konkursach i przygotowanych niespodziankach. wystpili: Dorotka i Agnieszka Sobu z Raszwki oraz Zesp LEJDIS ze Skadowic. Wszyscy - do woli mogli objada si popcornem. Na keyboardzie zebranym przygrywa Pawe Hendrykowski - mody mieszkaniec Obory. Dla goci wsplny poczstunek przygotowali: Soectwo Obora, Koo Gospody oraz radny Jan Chepa. Z okazji wita Dnia Babci i Dziadka do Przedszkolaki zaprezentoway im krtki czeniem spotkania by wsplny poczstunaszego Przedszkola w Raszwce zawi- pokaz artystyczny, swoje umiejtnoci nek okraszony upominkami wykonanytay umiechnite Babcie z Dziadkami. wokalne i recytatorskie. Miym zako- mi wasnorcznie przez przedszkolakw. Ju po raz drugi we wsi Wiercie w dniu 28.01.2012 r. Sotys oraz GOK Raszwka zorganizowali imprez dla Seniorw. Sotys zaprosi mieszkacw w wieku od 50+ do najstarszego, ktry ukoczy 90 lat.

... w Pr zedszkolu DZIE SENIORA w Wiercieniu


Opraw uroczystego koncertu zapewniy: Zesp dzieci z Wiercienia prowadzony przez pana Witolda Klocka pod nazw WIERCIPITKI, Zesp Lene Echo z Raszwki oraz Zachta z Zimnej Wody. Wszyscy uczestnicy przy poczstun-

ku dugo jeszcze wsplnie piewali pieni biesiadne, a gromkie sto lat.... zakoczyo spotkanie. II Dzie Seniora przeszed do historii, mamy nadzieje, e w przyszym roku spotkamy si w dobrym zdrowiu i takim samym skadzie.

Niezapomniany wieczr w Krzeczynie Maym


W wietlicy w Krzeczynie Maym z okazji wita seniorw wystpi zesp LUBIN ze swoim, jak zwykle rnorodnym i ywioowym repertuarem. Na scenie pojawi si take miejscowy kabaret, ALE BABY w nowym oryginalnym i okazjonalnym repertuarze. Mieszkacw, dziadkw, babcie oraz goci przywitaa radna gminy Lubin Gabryela Razowska. Jak zwykle atutem tej miejscowoci - bya liczna publiczno oraz niezapomniane chwile. Prowadzc spotkanie bya Magorzata Wolicka z Gminnego Orodka Kultury w Raszwce. Duo konkursw, atrakcji i niespodzianek zaplanowali organizatorzy spot k a n ia . Zebrani na sali chtnie korzystali z propozycji licznych zabaw. Atrakcjami wieczoru byli: Kabaret Ale Baby, oraz peen temperamentu Zesp LUBIN. Na koniec odbya si Dyskoteka Dorosego Czowieka. Dla wszystkich przygotowano poczstunek.

Reklama

10 Informator Gminny Gminy Lubin

Kady ucze Uczniowie szk Gminy Lubin gocili szkoy zna na Zamku w Grodcu obowizki i swoje prawa
ten niecodzienny i peen wrae wyjazd. Szkolna gromada pojechaa zwiedza zamek Grodziec, ktry wznosi si na powulkanicznym, bazaltowym wzgrzu. Ta redniowieczna budowla pooona na wysokoci 389 m n.p.m. zrobia na uczestnikach ogromne wraenie. Ju na dziedzicu przywita wszystkich Pan Zenon Biernacki - kasztelan tej redniowiecznej budowli wraz z pani Krystyn Szarowsk Dyrektorem Szkoy Podstawowej w Siedlcach, wsporganizatork wyjazdu. Przygoda edukacyjna rozpocza si od bardzo interesujcych zaj na temat pszczelarstwa. Na zakoczenie wykadu pan pszczelarz, waciciel pasieki Malinka, zaprosi nas do degustacji miodu. Kady mg do woli skosztowa miodu z jego pasieki. Po sodkich przyjemnociach nastpio zwiedzanie zamku. Pani przewodnik opowiedziaa o historii dawnych wacicieli. Uczniowie mogli zgbi tajemnice murw i baszt zamkowych, do ktrych dochodzili gsiego, pokonujc ciemno korytarzy. Po wyczerpujcej eskapadzie pan kasztelan zaprosi wszystkich na ciepy poczstunek (pyszne kiebaski), ktre wietnie smakoway, tym bardziej, e spoywane byy na dziedzicu przy wielkim ognisku. Na zakoczenie wycieczki, pod okiem pana Leszka Telatyskiego uczniowie zasadzili kilka sadzonek wierzby na podzamczu, wczajc si do akcji sadzimy drzewa. Kolejny raz, tym razem w listopadzie, w gocin do zamku udali si uczniowie ze Szkoy Podstawowej w Siedlcach, poniewa wsplnie ze Szkoami z Raszwki, Niemstowa i Krzeczyna Wielkiego niestety nie mogli pojecha. W tym czasie przebywali na Zielonej szkole, ale co si odwlecze, to nie uciecze, a organizatorzy chcieli im rwnie sprawi przyjemno, std ponowna wyprawa do Grodca i pewnie nie ostatnia. Tym razem sam kasztelan zamku opowiada jego histori. Uczniowie zwiedzali dziedziniec, cz sal zamkowych oraz kruganki, z ktrych rozpociera si malowniczy krajobraz okolic Grodca. Obecnie w tym magicznym miejscu odbywaj si turnieje rycerskie, zloty i plenery artystyczne. I tym razem uczniowie mieli okazj poczy histori z wiedz... na temat ycia i roli pszcz. Inicjatywa Pana Leszka Telatyskiego okazaa si atrakcyjna i poyteczna. O miodzie i jego znaczeniu przede wszystkim dla zdrowia czowieka opowiadali Pastwo Krupscy, prowadzcy gospodarstwo agroturystyczne. Prezentowali proces powstawania miodu poczonego z jego degustacj. Gospodarze zamku okazali si bardzo gocinni i ku uciesze wszystkich zebranych we przygotowali poczstunek we wspaniaej sali bankietowej. Uczniowie i opiekunowie dzikuj gorco organizatorom za dostarczenie tylu wrae.

Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne to doskonaa okazja do poznania regionu - jego kultury, zabytkw, zwyczajw. Tak wanie okazj stworzy uczniom szk podstawowych Gminy Lubin Pan Leszek Telatyski Prezes Sekcji Winorolarskiej Zwizku Sadownikw Polskich, ktry wraz z Kasztela-

nem Zamku Grodziec Panem Zenonem Bernackim zaprosili ich na wspania wypraw historyczn poczon z yw lekcj przyrody i degustacj polskiego miodu, a Pani Wjt Gminy Lubin Irena Rogowska zorganizowaa

W grudniu 2011r. w piciu Szkoach Podstawowych, Gminy Wiejskiej Lubin odby si konkurs dla uczniw klas VI, pod hasem Kady ucze szkoy zna swoje obowizki i prawa. Pomys zorganizowania konkursu wypyn od pedagoga szkolnego, Danuty Bartosz-Formago, pracujcej w SP w Raszwce. Pomoc przy organizacji tego przedsiwzicia oferowaa p. Irena Wituszyska, nauczyciel przyrody, bibliotekarz, wychowawca klasy VI. Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie klas VI w: Krzeczynie Wielkim, Niemstowie, Siedlcach, Szklarach Grnych. Dyrektorom ww. placwek przesano pismo przewodnie z ide konkursu, oraz wszystkie niezbdne informacje, czyli: regulamin, pytania z odpowiedziami, zestawienia dla jury, materiay do konkurencji praktycznych. Wszystkie szkoy, po zapoznaniu si z przesan ofert potwierdziy swj udzia. Termin wyznaczono na 7 grudnia 2011r. W tym dniu do zmaga teoretyczno-praktycznych przystpio 50 uczniw ww. szk. Konkurs skada si z 9 pyta, w tym 6 otwartych i 3 praktycznych. Pytania teoretyczne dotyczyy: podania dat wit pastwowych, daty przyjcia Konwencji o Prawach Dziecka, daty ratyfikacji przez Polsk, znajomoci praw i ich interpretacji, znajomoci Statutu Szkoy (obszar dot. obowizkw, praw ucznia oraz procedur odwoawczych). Cz teoretyczna przeplatana bya umiejtnociami praktycznymi. Uczniowie mieli wykona plakat technik dowoln. Inne zadanie polegao na prawidowym uoenia puzzli, symbolu sprawiedliwoci, oraz napisu dot. praw dziecka (dla kadego ucznia inny). Oto wyniki konkursu: Uczniowie SP z Raszwki: 1. Chojnacka Amelia I miejsce 2. Kaczmarek Alicja II miejsce 3. Bendik Magdalena III miejsce Uczniowie SP z Krzeczyna Wielkiego: 1.Jaszczyszyn Katarzyna-I miejsce 2.Mdrala Micha II miejsce 3.Wieczorek Bartosz III miejsce Uczniowie SP z Niemstowa: 1. Go Weronika I miejsce 2. Hromow Wiktoria II miejsce 3. Pawlak Milena II miejsce 4. Olak Michalina - III miejsce Uczniowie SP z Siedlec: 1. Sylwester Karolina I miejsce 2. Jakubczyk Estera II miejsce 3. Tafliska Paulina III miejsce Uczniowie SP ze Szklar Grnych: 1. Blecharz Oliwia I miejsce 2. Zieleniec Magdalena II miejsce 3. Lisiecka Klaudia III miejsce 4. Owczarek Krzysztof III miejsce Wszystkim uczestnikom podzikowano za aktywny udzia, wykazanie si du porcj rzetelnie przygotowanej wiedzy rwn walk w duchu fair-play, a kibicom za solidn porcj dopingu. Przystpienie szk do wirtualnego konkursu oraz uczestnictwo w nim tylu chtnych uczniw byo moliwe dziki dyrektorom i osobom bezporednio zaangaowanym w ich przeprowadzenie. Pozyskane fundusze z Urzdu Gminy, z Referatu ds. Rozwizywania Problemw Alkoholowych pozwoliy zafundowa uczestnikom bogate nagrody rzeczowe. Wszystkim, ktrzy przyczynili si do realizacji tego przedsiwzicia skadamy serdeczne podzikowania.

Jedz smacznie i zdrowo


Federacja Polskich Bankw ywnoci i marka WINIARY od 9 stycznia do 29 czerwca 2012 roku organizuj w gimnazjach II edycj programu edukacyjnego Jedz smacznie i zdrowo. Program objty jest patronatem Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, Polskiego Towarzystwa Nauk ywieniowych oraz Wydziau Nauk o ywieniu Czowieka i Konsumpcji SGGW. Akcja skierowana jest do uczniw i nauczycieli gimnazjw w caym kraju. W pierwszej edycji wzio udzia 458 szk. 622 nauczycieli wyedukowao w dziedzinie zdrowego odywiania blisko 23 000 uczniw z 1014 klas. Mamy nadziej, e nadchodzca edycja zakoczy si jeszcze wikszym sukcesem. Misj Jedz smacznie i zdrowo jest przypomnienie modziey zasad prawidowego i smacznego odywiania oraz zachcenie do podejmowania pierwszych samodzielnych prb gotowania i spoywania posikw w gronie rodzinnym. W ramach akcji chcemy uwraliwi modzie na tak wane problemy spoeczne jak marnowanie ywnoci i niedoywienie. Nauczyciele mog zgasza klasy do programu poprzez stron internetow www.jedzsmacznieizdrowo. pl. Po dokonaniu zgoszenia kady pedagog otrzyma zestaw dydaktyczny, w ktrego skad wchodzi sze gotowych scenariuszy lekcyjnych na temat zdrowego odywiania oraz plakaty i plansze edukacyjne. Scenariusze zaj powstay we wsppracy z metodykami, dziki czemu s zgodne z gimnazjalnym programem nauczania i stanowi doskonae uzupenienie wiadomoci z innych przedmiotw, np. biologii czy chemii. Dodatkowo w ramach programu, nauczyciele mog zgasza swoje klasy do udziau w konkursie. Trzydzieci zwyciskich klas otrzyma dla swoich szk nowoczesne tablice multimedialne, a kolejne czterdzieci wyrnionych klas odbierze zestawy kulinarne. Dwm klasom przyznana zostanie nagroda specjalna bdzie to wycieczka edukacyjna do Warszawy. Wszelkie pytania prosimy kierowa na adres: m.bilska@eskadrapublica.pl W razie jakichkolwiek pyta, prosz o kontakt. Magdalena Bilska m.bilska@eskadrapublica.pl Zesp programu edukacyjnego Jedz smacznie i zdrowo tel.: 22 544 05 09

AM A R EKL MA A R EKL MA A R EKL reklama@gmina.lubin.pl

www.gmina.lubin.pl
tel. 667 581 410

Informator Gminny Gminy Lubin 11

Historyczna prezentacja miejscowoci naszej gminy. Czerniec i Dbrowa Grna.

Historia i zabytki naszej gminy

Czerniec

HISTORIA Wie wzmiankowana w 1240 roku w zwizku z ju istniejc tu wityni. W 1587 roku posiado przej Siegesmund von Gersdorf, a od 1751 roku przesza ona w rce rodziny von Pannewitz. Pniej wacicielem Czerca zosta baron von Kottwitz, po ktrego mierci w drodze postpowania spadkowego posiado odziedziczy jego siostrzeniec Ernst Heinrich Gottlieb Nickisch von Rosenegk. W latach 1764 1794 by on starost powiatu lubiskiego. Z kolei po jego mierci dobra przej syn Heinrich Ferdynand Nickisch von Rosenegk, ktry po ojcu przej take urzd starosty (w latach 1801 1822). Jego urzdowanie przypado w okresie okupacji lska prze wojska francuskie w latach 1806 - 1813. W paacu w Czercu urzdzono gwn kwater Francuzw dla okrgu lubiskiego, w ktrej do 1813 roku kwaterowa marszaek Marymont. Po zawarciu pokoju wersalskiego w 1815 roku powracajcy z Parya krl pruski Fryderyk Wilhelm III by gociem starosty lubiskiego w jego posiadoci w Czercu, ktrego wyrni za postaw wobec niedawnych okupantw. Na pytanie krla, czego sobie yczy i co moe dla niego zrobi, Nickisch von Rosenegk poprosi o zezwolenie na pochwek swoich doczesnych szcztkw w przypaacowym parku. Zdziwiony tak prob krl takiej zgody mu udzieli. Tak, wic zgodnie ze swoim yczeniem zosta pochowany w przypaacowym parku pod usypanym kurhanem, obsadzonym kasztanowcami. Na mogile umieszczono elazn tablic z imieniem starosty i sowami: Im

Paac w Czercu

Autorem tekstw oraz rysunkw jest znany autor wielu wyda historycznych dotyczcych naszego regionu Henryk Rusewicz. Redakcja Informatora dzikuje autorowi za zgod na publikacje prac w biuletynie.
Nie opodal kocioa znajduje si drewniana dzwonnica, ktra pochodzi czasw odbudowy wityni (ok. 1791 - 1794). Drewnian konstrukcj budowli wzniesiono na ceglanej podmurwce o rzucie kwadratu. Zwajca si ku grze brya dzwonnicy zwieczona jest omioboczn wieyczk z otworami okiennymi o wykroju penym. Cao budowli zwieczona jest oryginaln kopu kryt gontem. Przez Czerniec przebiega LUBISKI SZLAK ROWEROWY.

von ihm selbst gewhlten Grabe, co w wolnym tumaczeniu znaczy: W przez siebie wybranym grobie. Na pocztku XX wieku posiado wraz z majtkiem kupi Gideon von Wallenberg Pachaly, po ktrego mierci przej go syn Hubert von Wallenberg Pachaly. By on ostatnim wacicielem majtku do 1945 r. Po wkroczeniu wojsk sowieckich w lutym 1945 r. paac spldrowano i zniszczono, a w majtku gospodarzyli Rosjanie do 1947r. ZABYTKI

o miejscowej wityni pochodzi dopiero z roku 1376 i koci ten przetrwa do roku 1734, kiedy to uleg zniszczeniu wskutek poaru. W drugiej poowie XVIII wieku odbudowy wityni podj si wczesny waciciel dbr rycerskich w Czercu, krlewski radca sdowy Heinrich Gottlieb Nickisch von Rosenegk, ktry w latach 1764 1794 by starost w pobliskim Lubinie. Budow nowej ewangelickiej wityni zakoczono w 1794 roku. Obecnie jest to jednonawowa budowla z kamienia i cegy,

wityni zachowa si drewniany otarz z okoo 1830 roku z krzyem otarzowym z II poowy XVI w., klasycystyczna chrzcielnica z pocztkw XIX w, a take obraz pnorenesansowy, prawdopodobnie szkoy woskiej przedstawiajcy Ostatni Wieczerz. Na uwag zasuguje take renesansowe epitafium z 1582 roku, powicone zmarej w wieku omiu lat, Annie von Stosch. DZWONNICA

Do chwili obecnej z obiektw zabytkowych zachowa si jedynie koci p.w. Matki Boej Wspomoenia Wiernych oraz wspaniaa drewniana dzwonnica z koca XVIII wieku. Niestety, po rwnie wspaniaym paacu nie pozosta nawet lad, jedynie resztki otaczajcego go niegdy parku. KOCI FILIALNY POD WEZWANIEM MATKI BOEJ WSPOMOENIA WIERNYCH. Po raz pierwszy koci w Czercu wzmiankowany by ju w roku 1240 i prawdopodobnie wwczas te zaoono przykocielny cmentarz. Nastpna notatka mwica

otynkowana, wzniesiona na oryginalnym rzucie omiobocznym z niewydzielonym prezbiterium. Znajdujce si na osi duszej gwne wejcie do wityni akcentowane jest dwoma prostymi kolumnami bez gowic. Otwory drzwiowe s o wykroju prostoktnym, natomiast otwory okienne o wykroju odcinkowym. Fasady wityni dzielone s skromnymi zdobieniami w postaci paskich pilastrw oraz opasek okiennych wykonanych w tynku. Budynek wityni nakryty jest omiopoaciowym dachem ceramicznym. W dosy skromnym wntrzu

12 Informator Gminny Gminy Lubin

Dbrowa Grna
HISTORIA

Wie pooona przy drodze ze Skadowic, przez Ustronie do Siedlec. Lokowana bya prawdopodobnie za czasw panowania ksicia cinawskiego Przemka pod koniec XIII w. Pierwotna nazwa Dobrava wskazuje na jej topograficzne pochodzenie od lasu dbowego dbrowy. W dokumencie z 1315 roku zostaa odnotowana jako Dambrow, a w 1580 roku Dobrawa. Niewiele wiadomo o jej najdawniejszych dziejach. Przed II wojn wiatow miejscowe dobra rycerskie wraz z majtkiem naleay do hrabiny von Wallwitz. ZABYTKI KOCI FILIALNY P.W. W. JZEFA OBLUBIECA NMP (wczeniej kaplica p.w. w. Jana) oraz zabytkowa dzwonnica z 1888 r. Kamie wgielny pod budow kaplicy pw. w. Jana pooono w dniu 30 marca 1884 roku, a

ju 7 listopada tego roku nastpio jej uroczyste powicenie. Obiekt wzniesiono obok wiejskiego cmentarza, ktry zaoono jeszcze w 1860 roku i od pocztku witynia miaa spenia funkcj kaplicy cmen-

towana, wzniesiona na rzucie prostoktnym, jednonawowa z wydzielonym, wszym i piciobocznie zamknitym prezbiterium. Koci murowany jest z cegy klinkierowej, wzmocniony licznymi przyporami. Otwory okienne, podobnie jak gwny portal wejciowy s o wykroju ostroukowym. Korpus kocika w czci nawowej przykryty jest stromym, dwupoaciowym dachem ceramicznym, za prezbiterium - piciopoaciowym. W dosy skromnym wntrzu wityni zachowa si malowany drewniany strop bogato zdobiony motywami rolinnymi oraz skromny otarz pochodzcy prawdopodobnie z okresu budowy. Obok kocioa znajduje si drewniana dzwonnica z 1888 tarnej. W rzeczywistoci oprcz roku. Drewnian konstrukcj naboestw pogrzebowych w budowli wzniesiono na ceglanej kaplicy odbyway si take regu- podmurwce o rzucie kwadratu. larne naboestwa, ktre raz w Cao jest oszalowana deskami. miesicu odprawia dojedajcy Mocno zwajca si ku grze ze cinawy pastor. Obecnie jest brya zwieczona jest dwupoato neogotycka budowla zorien-

ciowym daszkiem krytym gontem. Otwory okienne i drzwi wejciowe s o wykroju prostoktnym. Wewntrz znajduje si stalowy dzwon pochodzcy z czasu budowy obiektu.

Autorem tekstw i rysunkw jest Henryk Rusewicz ziemialubinska.pl Polecamy rwnie:lubinskietrasyrowerowe.pl

oglnopolska kampania spoeczna Pikna bo zdrowa


Gmina Lubin wczya si w oglnopolsk kampani spoeczn Pikna bo zdrowa organizowan z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (RSM) pod honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Maonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hanny Gronkiewicz Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Celem kampanii, realizowanej przez Kwiat Kobiecoci Oglnopolsk Organizacj na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy i magazyn Glamour, jest budowa wiadomoci i edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, ktrej miertelno wrd kobiet w Polsce jest najwysza w caej Europie. Kadego roku prawie 4000 Polek dowiaduje si, e ma raka szyjki macicy. Niestety, codziennie a 5 chorych kobiet umiera! A wcale nie musi tak by, wystarczy regularnie przeprowadza badania cytologiczne, do czego przekonuj wszystkie osoby zwizane z kampani, w tym a 12 polskich gwiazd aktorek, dziennikarek i prezenterek telewizyjnych: Anna Dereszowska, Edyta Jungowska, Katarzyna Pakosiska, Katarzyna Zieliska, Katarzyna Glinka, Agnieszka Popielewicz, Anna Wendzikowska, Ewa Pacua, Maja Hirsch, Aleksandra Mikoajczyk, Marzena Sienkiewicz i Agata Mynarska. Celem kampanii Pikna bo zdrowa jest rwnie zwrcenie uwagi na potrzeb profilaktyki nie tylko RSM, ale i innych nowotworw narzdw rodnych kobiet, w tym m.in. raka jajnika, ktrego statystyki miertelnoci s rwnie niepokojce. Ide kampanii Pikna bo zdrowa nie jest jednak zastraszanie, a edukowanie, e bada, ktre mog uratowa nam ycie nie warto si ba, a zdrowie jest jedynym kluczem do pikna i szczcia nas samych i naszych bliskich. Rak szyjki macicy - jeden z najpowszechniejszych rodzajw nowotworw zoliwych dotyka okoo 500 000 kobiet na wiecie. Nie jest chorob dziedziczn, ani uwarunkowan genetycznie. Rak Szyjki Macicy jest jednym z nielicznych nowotworw, ktre mona bezinwazyjnie wykry za pomoc prostego badania cytologicznego. Problem polega jednak na tym, e wci zbyt mao kobiet wykonuje regularne badania. Rak Szyjki Macicy zabija po cichu kobiety w Polsce na ich wasne yczenie. Wedug danych Wojewdzkiego Orodka Koordynujcego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUTU im. Marii Skodowskiej Curie zaledwie 30% kobiet systematycznie wykonuje cytologi, ktr powinno si wykonywa minimum raz na rok, najrzadziej raz na trzy lata. Co gorsze jednak, a poowa chorych na ten nowotwr nigdy nie miaa pobranego wymazu cytologicznego! Dlaczego wic my, kobiety same na siebie wydajemy wyrok w postaci raka. Oglnopolska kampania spoeczna Pikna bo zdrowa stawia sobie za cel zmian podejcia Polek do profilaktyki, uwiadamiajc kobietom, e istot pikna jest zdrowie, o ktre - tak jak w przypadku pielgnacji urody - musz zadba same kobiety.. Podczas gdy RSM najczciej dotyczy kobiet w kwiecie wieku (20 45 lat), na raka jajnika zazwyczaj choruj kobiety po 45 roku ycia. S jednak wyjtki rwnie wrd bardzo modych kobiet. Rocznie problem raka jajnika dotyka ok. 3 400 Polek, z czego a 2 500 umiera.

W celu przyczenia si do kampanii zapraszamy na fan-stron inicjatywy na portalu: facebook.com/kwiatokobiecosci. Wicej informacji udziela: Aleksandra Malanowicz Kwiat Kobiecoci. Tel: 602 739 852, aleksandra@kwiatkobiecosci.pl Wszystkie mieszkanki Gminy Lubin zachcamy do wczenia si do programu i skorzystania z bezpatnej cytologii w ramach NFZ. Panie w przedziale wiekowym 25-59 lat raz

na 3 lata maj moliwo bezpatnie wykona cytologi. Badania mona wykona codziennie od poniedziaku do pitku w godzinach 07:00 17:00 w NZOZ OMP sp. z o.o. na ul. Sonecznej 1 w Lubinie tel. kontaktowy 76/ 841 01 00; w CDT Medicus Lubin na ul. Lenej 8 w Lubinie tel. kontaktowy 76/ 746 02 20. Zapraszamy do skorzystania z bezpatnych wideokonsultacji medycznych z wybranym lekarzem w Centrum Telemedycznym Qzdrowiu.pl.

Od redakcji

Wszyscy zaczynalimy w styczniu y niechybnie, jak si nam wydawao - nadchodzc wiosn, lecz ju niejednokrotnie aura nam udowadniaa, i ma swoje prawa. I tak marznc i chuchajc w donie marzymy o ciepych dniach i wiosennym piewie ptakw. Z pewnoci w ostatnim czasie, chocia wewntrzne ciepo poczuli mieszkacy Goli. Wanie 17 lutego dokonano tam otwarcia wietlicy. Piknie pooony obiekt w pobliu lasu robi naprawd imponujce wraenie.

Zielone otoczenie, cisza i wypoczynkowo - zabawowa infrastruktura zewntrzna to niewtpliwe atuty tego miejsca. Wewntrz obiektu nowoczenie urzdzona kuchnia oraz sala i pomieszczenia zaplecza speniajce wymogi unijne. Jest to nastpna po obiekcie w Oborze oddana wietlica przez gmin Lubin -w przecigu ostatniego roku. W kolejce na realizacje oczekuje w najbliszym czasie podobny obiekt w Zimnej Wodzie. I w tej miejscowoci rwnie jest taki obiekt potrzebny, bo

jest to miejsce ttnice yciem kulturalnym. Wic z nadziej na soneczne, promienne chwile z budzc si do ycia przyrod, oczekujmy zieleni na zewntrz i gorca w sercach. Bo czy tego chcemy czy te nie, nasze samopoczucie jest zalene od widoku za oknami. Redaktor Naczelny A wic aby do wiosny! Jan Chepa Informator Gminny Gminy Lubin 13

Informacja dla osb ubiegajcych si o zwrot podatku akcyzowego


Kady rolnik, ktry posiada grunty na terenie Gminy Lubin i chce odzyska cz pienidzy wydanych na olej napdowy uywany do produkcji rolnej powinien zoy do Wjta Gminy Lubin odpowiedni wniosek w terminie od 1 lutego 2012r. Do 29 lutego 2012 r. naley zoy odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowicymi dowd zakupu oleju napdowego w okresie od 1 wrzenia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. naley zoy odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowicymi dowd zakupu oleju napdowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku okrelonego na 2012 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 z x ilo ha uytkw rolnych Pienidze wypacane bd w terminach: 2 30 kwietnia 2012 r. w przypadku zoenia wniosku w pierwszym terminie 1 - 31 padziernika 2012 r. w przypadku zoenia wniosku w drugim terminie gotwk w kasie urzdu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Procedura i warunki ubiegania si o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego zuywanego do produkcji rolnej w 2012 roku. 1. W 2012 r. producent rolny moe skada do wjta, burmistrza (prezydenta miasta) waciwego ze wzgldu na miejsce pooenia gruntw bdcych w posiadaniu lub wspposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokoci limitu zwrotu okrelonego na 2012r., w dwch terminach, tj. a) od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. producent skada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodno z oryginaem) dokumentujcymi zakup oleju napdowego do produkcji rolnej w okresie od 1 wrzenia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., b) od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. producent skada wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzajcymi zakup oleju napdowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 2. Za producenta rolnego uznaje si osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, bdc posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisw o podatku rolnym. 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisw ustawy o podatku rolnym uwaa si obszar gruntw sklasyfikowanych w ewidencji gruntw i budynkw, jako uytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na uytkach rolnych o powierzchni przekraczajcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjtkiem gruntw zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza. 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot wspposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysuguje temu wspposiadaczowi, co, do ktrego pozostali wspposiadacze wyrazili pisemn zgod (zgo-

W zwizku ze zmian ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Wjt Gminy Lubin informuje, i w 2012 roku producenci rolni bd mogli skada wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. rolnej na 1 litr oleju w 2012 r., z tym, e kwota zwrotu podatku nie moe by wysza ni kwota stanowica iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napdowego, liczby 86 oraz powierzchni uytkw rolnych bdcych w posiadaniu lub wspposiadaniu producenta rolnego, okrelonej w ewidencji gruntw i budynkw wedug stanu na dzie 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzgldnia si gruntw gospodarstw rolnych, na ktrych zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntw zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza w rozumieniu przepisw o podatku rolnym. 8. Wjt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzj ustalajc wysoko zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia zoenia wniosku. 9. Wypata kwoty zwrotu producentom rolnym nastpi w terminie od 2 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. na wnioski zoone w pierwszym terminie i od 1 padziernika 2012 r. do 31 padziernika 2012 r. na wnioski zoone w drugim terminie - gotwk w kasie urzdu gminy albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku. 10. Z kompletem dokumentw naley zgosi si do pokoju nr 8 (I pitro) w Referacie Podatkw i Opata Lokalnych Urzdu Gminy w Lubinie przy ul. W. okietka 6. Wszelkich informacji dotyczcych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej udziela pracownik Referatu Podatkw i Opat Lokalnych pod numerem tel. (076) 840-31-43, (076) 840-31-08.

Realizacja projektu systemowego w szkoach podstawowych


Zakoczenie I semestru w roku szkolnym 2011/12 jest jednoczenie ukoczeniem realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki przez Gmin Lubin I etapu projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkoach podstawowych w Gminie Lubin. Przedsiwzicie jest wspfinansowane przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Projekt w zakresie indywidualizacji oznacza wsparcie dziaa szk na wanym, pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treci i wymaga, okrelonych w nowej podstawie programowej. Wpisuje si on rwnie w now koncepcj udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej polegajc na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniw, a take w rozwijaniu ich uzdolnie i zainteresowa w rodowisku ich nauczania i wychowania. Zakada si, e indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjno- wychowawczych bdzie staym elementem nowej jakoci procesu ksztacenia i wychowania. Dotychczas w projekcie wzio udzia 90 uczennic i 96 uczniw wszystkich szk podstawowych, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Lubin, w tym: w SP w Raszwce - 49 dzieci, w SP w Szklarach Grnych 29, w SP w Siedlcach 36, w SP w Niemstowie 20 i w jej filii w Osieku 22 dzieci. Uczniowie klas I-III uczestnicz w zajciach: I. Wyrwnujcych potrzeby edukacyjne i rozwojowe (102 osoby): 1. Zajcia dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym take zagroonych ryzykiem dysleksji (65 osb), 2. Zajcia dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych (28 osb), 3. Zajcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (20 osb), 4. Zajcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji spoecznej (17 osb), 5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (10 osb). II. Rozwijajcych zainteresowania (99 osb): 1. Uczniw wybitnie uzdolnionych polonistycznie (13 osb), 2. Uczniw wybitnie uzdolnionych matemat. przyrodniczo (4 osoby), 3. Uczniw wybitnie uzdolnionych przyrodniczo (13 osb), 4. Uczniw szczeglnie uzdolnionych plastycznie (20 osb), 5. Uczniw szczeglnie uzdolnionych muzycznie w tym z zakresu taca (49 osb), 6. Uczniw szczeglnie uzdolnionych koo szachowe (14 osb). Wrd 186 beneficjentw projektu 35 dzieci uczestniczy, w co najmniej 2 rodzajach zaj wyrwnujcych potrzeby oraz 14 dzieci - w co

da bdzie wyraana we wniosku i nie dotyczy wspmaonkw). 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sdowego do wniosku, o ktrym mowa w pkt. 1 zacza si odpis z tego rejestru. 6. Wzr wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zosta ogoszony w drodze rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. Nr 103, poz. 706) i jest rwnie dostpny na stronach internetowych urzdw gmin, urzdw wojewdzkich, orodkw doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol. gov.pl), a take udostpniony w urzdach gmin do kopiowania. 7. Faktura powinna spenia wymogi okrelone w rozporzdzeniu Ministra Finansw z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektrym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarw i usug, do ktrych nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarw i usug (DZ. U. Nr 95, poz. 798 z pn. zm.). Kwot zwrotu podatku akcyzowego ustala si, jako iloczyn iloci oleju napdowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikajcej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra okrelonej na 2012r. w kwocie 0,95 z stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji

Bal karnawaowy w Chrstniku


5 lutego dzieci i rodzice z Chrstnika bawili si w rytmie karnawau. Gminny Orodek Kultury wraz z Rad Soeck Chrstnika byli organizatorami zabawy karnawaowej, ktra okazaa si udan, kolorow imprez. Wszyscy zebrali si w wietlicy Wiejskiej w Chrstniku. Uczestnikw powitaa sotys Chrstnika Bogusawa Dbrowska. Po ciepych sowach wstpu dzieci wziy udzia w konkursach i zabawach przygotowanych i przeprowadzonych przez pracownika GOK-u Magosi Wolick. Dzieci i doroli wzili udzia w zabawach przebierankach, wykazywali si refleksem w

najmniej 2 rodzajach zaj rozwijajcych, natomiast 13 dzieci korzysta z obu rodzajw zaj. Projekt zakada take doposaenie bazy dydaktycznej szk zarwno w ksiki, sowniki, atlasy i rne materiay do wicze, jak i w sprzt sportowy, rehabilitacyjny, muzyczny, multimedialny, gry, oprogramowanie edukacyjne, programy multimedialne (w tym pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych), materiay do zaj plastycznych, rekwizyty teatralne czy zestawy edukacyjne niezbdne do realizacji w/w zaj. Cakowita warto projektu, ktry bdzie realizowany do 31 sierpnia 2013r. wynosi 154 436,00 z, z czego wysoko dotacji ze rodkw Unii Europejskiej obejmuje kwot 131 271,28 z (85%) oraz z budetu krajowego 23 165,52 z (15%).

zabawach ruchowych. Rodzice dzielnie znosili trudy podczas konkursw przygotowanych specjalnie dla nich - za co zostali nagrodzeni. Miym uzupenieniem spotkania byo malowanie kolorowych wzorw na buziach i rczkach dzieci. Pod koniec balu jury skadajce si czonkw Rady Soeckiej wybrao Krla i

Krlow Balu, ktrymi zostali: Pani Wiosna i Zorro. Kady uczestnik otrzyma sodki prezent, by w miej atmosferze plsa w modnych rytmach przygotowanych przez DJ Krzysztofa. Po zabawie wszyscy udali si do domw, by regenerowa siy przed trudami nowego tygodnia.

14 Informator Gminny Gminy Lubin

Dziewczyny z naszej gminy


Katarzyna Puchowska

Foto prezentacje

IZABELA DYDAK-RD
Sotys Goli
Godziny pracy Urzdu Gminy: Poniedziaek 7:30-15:30; Wtorek 8:00-16:00; roda 7:30-15:30; Czwartek 7:30-15:30; Pitek 7:30-15:30

W rodzinie o gminie
Nagrodami w quizie s: 1. Bezpatne badanie wzroku ufundowane przez firm OPTYK-FOTOGRAF.

Quiz z nagrodami dla mieszkacw gminy Lubin


1. 17 lutego br. Gmina Lubin otworzya nowa wietlic w ? 2. Kierownikiem Referatu Owiaty i Zdrowia Gminy Lubin jest ? 3. Tytu Sotysa Roku 2012 Gminy Lubin zdoby ? 4. KONICZYNKI to zesp folklorystyczny z ? 5. Elbieta Piasny to dyrektor Szkoy Podstawowej w ? 6. LERCHENBORN to przedwojenna nazwa /miejscowo gminy Lubin/ ? 7. Zdjcie obok przedstawia?
Na odpowiedzi czekamy do 19.03.2012r. Rozwizanie prosimy przesya SMS na numer 603-551-237 podajc rozwizanie oraz swoje dane, lub e-mail: ig@gmina.lubin.pl lub poczt: 59-300 Lubin, skr.pocz. 133
Rozwizanie z poprzedniego numeru: 1. Krysztaow Koniczyn zdobya Pani Krystyna Szarowska - Dyrektor SP im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach. 2. Tradycje Boenarodzeniowe odbyy si w tym roku w Osieku. 3. Jerzy Sota z zespou VOX wystpi w grudniu w Oborze. 4. Na stronie gmina.lubin.pl trwa konkurs internetowy na Sotysa Roku 2011. 5. Obchody Gminne wita Niepodlegoci odbyy si w Siedlcach. 6. Nowoczesna kuchnia powstaa w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. 7. Zdjcie przedstawiao Zesp Zachta z Zimnej Wody. Wydawca: ARTMIX, g.n@vp.pl Redaktor Naczelny: Jan Chepa, redaktor@gmina.lubin.pl Zdjcia: Redakcja, GOK Raszwka Opracowanie graficzne i skad: Grzegorz Nalepa Adres do korespondencji: ig@gmina.lubin.pl Reklama: tel.667 581 410; reklama@gmina.lubin.pl

2. Usuga fryzjerska (farbowanie lub uczesanie), manicure, makija, pedicure, sauna lub solarium do wyboru Salon urody ORCHIDEA w Raszwce.

NAGRODY: 1. Kupon OPTICUS Dominika Wawrzyniak 2. Salon urody Orchidea Agnieszka Horbal 3. Kolacja dla 2 osb Jan Giebie Zwycizcw prosimy o kontakt telefoniczny z redakcj: nr telefonu 603-551-237. GRATULUJEMY !

3. Kolacja dla 2 osb Restauracja Rozdroe w Szklarach Grnych

Nakad: 3.000 szt.

Informator Gminny Gminy Lubin 15

Otwarcie wietlicy w Goli


To by z pewnoci jeden z waniejszych dni w historii miejscowoci Gola. W pitek 17 lutego br. Wjt gminy Lubin Irena Rogowska dokonaa przecicia wstgi otwierajc uroczycie wietlic w Goli.
Symbolicznego przecicia wstgi dokonali w asycie Wjt gminy Lubin Ireny Rogowskiej take Przewodniczcy Rady Gminy Lubin Jerzy Szumlaski, Dyrekszenia LGD Wrzosowa Kraina Barbara Salma. Zaproszenie na uroczysto przyjli rwnie m.in.: starosta lubiski Tadeusz Kielan, burmistrzowie i wjtowie ssiednich gmin, radni gminy Lubin, dyrektorzy jednostek gminy Lubin, wykonawca wietlicy i inni. - Otwarcie takiego obiektu, jest to z pewnoci pikna uroczysto a miao mona powiedzie, e rwnie wydarzenie. ycz mieszkacom, aby ta wietlica suya Wam jak najlepiej abycie tu chtnie przychodzili. Aby wyzwalaa w Was mnstwo inicjatyw i pomysw do wsplnego dziaania. ycz Wszystkiego Najlepszego ! powiedziaa wjt gminy Lubin Irena Rogowska w swoim wystpieniu. wietlice powieci proboszcz ks. Jerzy Jastrzbski. Podzikowania za powstanie tak wspaniaego obiektu zoyli na rce wjt Gminy Lubin Ireny Rogowskiej: Jerzy Szumaski Przewodniczcy Rady Gminy Lubin oraz Sotys Goli wraz z synem. Pani sotys Izabela Dydak - Rd przygotowaa z tej okazji okolicznociowy tort. Przewodniczcy Rady Gminy Lubin Jerzy Szumaski przekaza rwnie kulinarn niespodziank - pieczonego prosiaka, ktrym poczstowa wszystkich zebranych. W czasie uroczystoci nastpio rwnie podsumowanie konkursu internetowego SOTYS ROKU 2011. W czci artystycznej wystpi, zbierajc gorce owacje - Dziecicy Zesp Folklorystyczny z Przedszkola w Raszwce oraz Zesp LUBIN, Zesp Cygaski MIRO z Legnicy (niespodzianka od Pani Wjt Ireny Rogowskiej), a take artyci z Krotoszyc w widowisku muzycznym Na dworze Ludwika XVI (menuet). Po czci oficjalnej i artystycznej zaproszono wszystkich goci i mieszkacw na poczstunek przy przepiknie przygotowanym stole szwedzkim. To by prawdziwy kulinarny majstersztyk. Potrawy rwnie wybornie smakoway, jak wyglday. Nastpnie Soectwo Goli zaprosio wszystkich do wsplnej zabawy tanecznej. Ten imponujcy obiekt powsta w niespena rok, a jego koszt to ponad dwa i p miliona zotych. wietlica moe pomieci 100 osb i jest wyposaona w klimatyzowan sal, scen oraz nowoczesny aneks kuchenny. To z pewnoci nie jedyne atuty tego wspaniaego obiektu. Na zewntrz powsta parking. Obok wietlicy znajduje si wiata z miejscem do grillowania, scena plenerowa i plac zabaw dla dzieci. Cakowita warto projektu 1615 309,69 z, Dotacja ze rodkw Unii Europejskiej - 500 000,00 z.

tor GOK w R aszwce Janusz ucki oraz Prezes Stowarzy-