Vous êtes sur la page 1sur 44

BiÓu sè 07/TSTH

DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011

HÖ, khèi thi PT

1

Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü

* Ngµnh
Sè B¸o Danh

Trang

Hä vµ Tªn

Ngµy sinh

Ph¸i

01 §iÒu d−ìng

Hé khÈu

§T

BTS

MHS

KV §M1 §M2 §M3 §TC NG

TT

NTN

CKY

00000

§oµn ThÞ Thu

03/03/93

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch

99

99.01596

2NT

6.00 6.50 5.25 18.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Vâ ThÞ Ngäc

Th−¬ng

02/03/93

HuyÖn Bè Tr¹ch

99

99.02392

2NT

5.75 6.00 5.50 17.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ Hång

Nga

01/11/89

HuyÖn Phó Léc

99

99.00239

2NT

5.50 6.50 4.50 16.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Tr−ong ThÞ Thuú

Trinh

08/09/93

HuyÖn Th¨ng B×nh

99

99.00517

2NT

5.75 5.75 4.25 16.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ KiÒu

anh

03/11/92

HuyÖn N«ng S¬n

99

99.00457

1

6.75 5.50 3.25 15.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ Hµ

Thu

17/08/93

HuyÖn TriÖu Phong

99

99.00859

2

5.75 6.00 3.75 15.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ

YÕn

11/08/92

HuyÖn C− M gar

99

99.01309

1

4.50 7.25 3.75 15.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Hoµng ThÞ

DiÖu

20/10/93

HuyÖn VÜnh Linh

99

99.01873

2NT

7.75 4.25 3.50 15.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ

Ngoan

03/03/93

HuyÖn Qu¶ng §iÒn

99

99.00455

3

6.50 3.75 4.75 15.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Ph¹m ThÞ Xu©n

02/08/93

QuËn Liªn ChiÓu

99

99.00459

3

4.50 5.25 5.00 15.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Vâ ThÞ Hoµi

Thanh

23/07/92

HuyÖn Bè Tr¹ch

99

99.00638

2NT

5.75 4.50 4.50 15.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

D−¬ng ThÞ Hång

Uyªn

10/11/93

HuyÖn Kr«ng B«ng

99

99.01219

1

5.50 5.75 3.50 15.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Phan ThÞ

NguyÖt

29/08/93

HuyÖn Kr«ng N«

99

99.01291

1

7.00 4.75 3.00 15.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

Hoµi

10/07/92

ThÞ X Bu«n Hå

99

99.01679

1

5.25 5.00 4.50 15.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Ng« ThÞ

Ph−ëng

25/03/93

HuyÖn Hoµi Nh¬n

99

99.01552

2NT

5.50 7.00 2.50 15.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Thanh

Ng©n

06/04/92

HuyÖn Phó Vang

99

99.02347

2

6.50 4.25 4.00 15.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Thuú

Trang

28/02/93

QuËn Liªn ChiÓu

99

99.00090

3

3.50 5.50 5.50 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Ph−¬ng

Th¶o

22/04/93

HuyÖn Hoµ Vang

99

99.00111

2NT

5.50 4.75 4.25 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Huúnh ThÞ

Th¶o

24/12/93

HuyÖn §«ng Giang

99

99.00228

2NT

4.25 6.75 3.25 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

§Æng V¨n

Ba

25/02/91

QuËn S¬n Trµ

99

99.00233

3

4.00 4.00 6.50 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ H¹nh

Na

27/08/93

QuËn Liªn ChiÓu

99

99.00293

3

6.25 5.00 3.25 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Mai ThÞ Th¶o

Nguyªn

08/12/93

QuËn Thanh Khª

99

99.00331

3

5.50 5.00 4.00 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn §øc

Nam

09/10/92

QuËn S¬n Trµ

99

99.00387

3

7.50 2.75 4.00 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

ChiÕn

10/09/93

HuyÖn §¹i Léc

99

99.00399

2NT

6.00 4.50 4.00 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ Cóc

Ph−¬ng

22/05/93

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch

99

99.00613

2NT

4.50 5.50 4.50 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

§Æng ThÞ Kim

Phông

06/06/92

HuyÖn B×nh S¬n

99

99.00765

2NT

7.00 3.75 3.50 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Vâ ThÞ Thanh

Th¶o

26/07/93

HuyÖn §øc Phæ

99

99.01721

2NT

5.25 5.00 4.25 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Hoµng ThÞ Minh

Ph−¬ng

15/10/92

HuyÖn Tuyªn Ho¸

99

99.01799

1

4.25 6.75 3.25 14.5 01

TT

0

PT

BiÓu sè 07/TSTH

DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011

HÖ, khèi thi PT

2

Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü

* Ngµnh
Sè B¸o Danh

Trang

Hä vµ Tªn

Ngµy sinh

Ph¸i

01 §iÒu d−ìng

Hé khÈu

§T

BTS

MHS

KV §M1 §M2 §M3 §TC NG

TT

NTN

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Thu

H»ng

12/02/93

HuyÖn Hoµi Nh¬n

99

99.01990

2NT

6.75 4.25 3.50 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Phan ThÞ Thóy

Hång

28/04/92

HuyÖn §¹i Léc

99

99.02029

2NT

6.75 3.00 4.50 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Ph−¬ng

NguyÖt

31/01/93

HuyÖn Qu¶ng Ninh

99

99.02058

2NT

6.00 4.00 4.50 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ Thanh

Nga

28/09/92

HuyÖn Kr«ng N«

99

99.02186

1

5.75 5.00 3.50 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Ph¹m Xu©n

§−îc

20/10/91

Thµnh phè HuÕ

99

99.02307

2

6.50 1.50 6.25 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Th¶o

Nguyªn

13/02/93

HuyÖn S¬n TÞnh

99

99.02326

2NT

5.25 5.00 4.25 14.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn Ngäc Hµ

Linh

28/10/93

QuËn Thanh Khª

99

99.00015

3

4.50 6.00 3.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Bïi V¨n

Long

21/06/93

QuËn Liªn ChiÓu

99

99.00016

3

4.50 5.25 4.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ §µi

Trang

22/09/92

QuËn H¶i Ch©u

99

99.00032

3

5.50 3.50 5.00 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ Kh¸nh

Ph−îng

12/02/93

QuËn Ngò Hµnh S¬n

99

99.00052

3

5.75 4.00 4.00 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Mü

H¹nh

27/03/93

HuyÖn Hoµ Vang

99

99.00394

2NT

5.50 6.00 2.50 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

HiÒn

16/11/92

QuËn Ngò Hµnh S¬n

99

99.00447

3

7.50 2.00 4.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Vò Hµ Kh¸nh

Linh

31/10/93

QuËn H¶i Ch©u

99

99.00520

2

6.00 5.50 2.50 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Tho¹i

My

24/10/93

QuËn Liªn ChiÓu

99

99.00731

2NT

4.50 5.00 4.50 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ

HiÒn

04/05/93

HuyÖn TriÖu Phong

99

99.00798

2NT

5.75 3.25 5.00 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Vâ ThÞ Kim

Chi

28/10/93

HuyÖn Hoµi Nh¬n

99

99.01722

2NT

6.50 4.00 3.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

§oµn ThÞ Thu

HiÖp

05/03/93

HuyÖn H¶i L¨ng

99

99.01736

2

5.75 5.00 3.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Vâ ThÞ Ph−¬ng

01/12/92

HuyÖn VÜnh Linh

99

99.01767

2NT

5.50 4.25 4.00 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ Mü

Tuyªn

26/12/93

HuyÖn D¨k Mil

99

99.01816

1

5.00 5.50 3.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

§ç ThÞ

ChØnh

10/04/92

HuyÖn Phï Mü

99

99.01921

2NT

6.50 4.25 3.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

Lîi

03/04/92

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch

99

99.02060

2NT

5.50 4.00 4.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ Mü

Oanh

27/08/93

HuyÖn H¶i L¨ng

99

99.02191

2NT

4.50 5.00 4.25 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Th¶o

Ph−¬ng

24/05/93

Thµnh phè §ång Híi

99

99.02386

2

5.25 4.25 4.50 14.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª Minh

TÝnh

02/10/92

QuËn S¬n Trµ

99

99.00172

3

5.75 4.00 3.50 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ Ngäc

Tr©m

21/02/93

HuyÖn LÖ Thuû

99

99.00237

2NT

6.00 3.75 3.75 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Ng« ThÞ Thuý

H»ng

05/04/92

HuyÖn Hoµ Vang

99

99.00391

3

5.50 4.00 3.75 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Cao ThÞ Mü

Duyªn

01/01/92

HuyÖn Hoµ Vang

99

99.00489

2NT

4.25 6.00 3.00 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ

MÕn

09/05/93

HuyÖn QuÕ S¬n

99

99.00495

2NT

5.75 4.25 3.25 13.5 01

TT

0

PT

BiÓu sè 07/TSTH

DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011

HÖ, khèi thi PT

3

Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü

* Ngµnh
Sè B¸o Danh

Trang

Hä vµ Tªn

Ngµy sinh

Ph¸i

01 §iÒu d−ìng

Hé khÈu

§T

BTS

MHS

KV §M1 §M2 §M3 §TC NG

TT

NTN

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Ph−¬ng

Th¶o

18/05/93

HuyÖn §¹i Léc

99

99.00597

2NT

5.50 3.75 4.00 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn §«ng

Uyªn

26/04/93

HuyÖn §¹i Léc

99

99.00633

2NT

3.75 5.00 4.75 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

HuyÒn

05/11/93

HuyÖn LÖ Thuû

99

99.00752

2NT

5.50 3.75 4.00 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

§ç ThÞ

Nha

07/01/93

HuyÖn Duy Xuyªn

99

99.00805

2

4.50 6.50 2.50 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

Léc

09/02/93

HuyÖn §¹i Léc

99

99.00830

2NT

5.50 3.75 4.00 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Kim

Anh

27/03/93

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch

99

99.00888

2NT

6.00 4.00 3.50 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ

HuyÒn

26/10/93

HuyÖn Th¨ng B×nh

99

99.01056

2NT

4.75 3.00 5.50 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

§µo NguyÔn ThÞ

DiÖu

10/11/93

HuyÖn §¹i Léc

99

99.01162

2NT

5.00 3.50 5.00 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Th¸i H÷u

B×nh

28/11/93

HuyÖn Kr«ng N«

99

99.01287

1

6.25 3.75 3.50 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

MÕn

16/02/93

HuyÖn Hoµi Nh¬n

99

99.01477

2NT

5.75 3.25 4.50 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Phan ThÞ Hång

¸nh

30/09/93

Thµnh phè Héi An

99

99.01440

2

5.50 4.25 3.50 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Thanh

HuyÒn

16/05/93

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch

99

99.01901

2NT

5.75 4.50 3.00 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn Thanh

Sang

27/11/93

HuyÖn Hoµi Nh¬n

99

99.01983

2NT

6.00 3.25 4.00 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Huúnh ThÞ

H»ng

05/01/93

HuyÖn T©y S¬n

99

99.01998

2NT

5.75 4.00 3.75 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÞnh ThÞ Tó

Trinh

25/01/93

HuyÖn Hoµi Nh¬n

99

99.02200

2NT

5.50 4.00 3.75 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Vâ ThÞ Mü

Loan

06/10/93

HuyÖn T− NghÜa

99

99.02219

2NT

6.25 3.25 3.75 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ Xu©n

Qu¶ng

01/06/93

HuyÖn T− NghÜa

99

99.02221

2NT

5.25 4.75 3.50 13.5 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Mü

Linh

10/08/93

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch

99

99.02345

2NT

5.50 3.50 4.50 13.5 01

TT

0

PT

DHY

00000

Ph¹m ThÞ

Linh

12/02/93

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch

99

99.01994

2NT

4.50 4.25 4.50 13.5 01

TT

0

PT

DHY

00000

Hoµng ThÞ Ngäc

14/05/93

HuyÖn T©n L¹c

99

99.02354

2NT

4.75 5.75 3.00 13.5 01

TT

0

PT

CKT

00000

Ph¹m ThÞ

Thu

13/12/93

HuyÖn Bè Tr¹ch

99

99.02108

2NT

5.50 4.50 2.75 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Hång

Tróc

04/01/93

HuyÖn §iÖn Bµn

99

99.00149

2NT

5.00 4.00 4.00 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ Thuú

Linh

20/12/93

HuyÖn §¹i Léc

99

99.00203

2NT

5.00 5.50 2.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ

Nga

12/06/92

HuyÖn QuÕ S¬n

99

99.00265

2NT

4.75 4.75 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Thu

Tiªn

10/08/93

HuyÖn Duy Xuyªn

99

99.00363

2NT

6.50 3.00 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Thuú

Nhung

11/08/93

QuËn Liªn ChiÓu

99

99.00373

3

4.50 4.75 3.75 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Phan ThÞ Hång

H¹nh

08/02/93

HuyÖn Hoµ Vang

99

99.00395

2NT

5.25 3.50 4.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

D−¬ng ThÞ

¢n

20/04/93

HuyÖn LÖ Thuû

99

99.00409

2NT

4.50 4.25 4.25 13.0 01

TT

0

PT

BiÓu sè 07/TSTH

DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011

HÖ, khèi thi PT

4

Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü

* Ngµnh
Sè B¸o Danh

Trang

Hä vµ Tªn

Ngµy sinh

Ph¸i

01 §iÒu d−ìng

Hé khÈu

§T

BTS

MHS

KV §M1 §M2 §M3 §TC NG

TT

NTN

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Kim

Thanh

06/06/93

QuËn H¶i Ch©u

99

99.00440

3

5.75 3.75 3.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Tr−¬ng ThÞ

Quý

02/11/93

HuyÖn §¹i Léc

99

99.00605

2NT

5.00 5.50 2.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Hång

YÕn

20/06/93

HuyÖn Cam Lé

99

99.00686

2NT

5.00 3.25 4.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Ph¹m ThÞ

B×nh

15/04/93

HuyÖn LÖ Thuû

99

99.00747

2NT

4.00 5.75 3.00 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Tr−¬ng ThÞ

08/03/93

HuyÖn Th¨ng B×nh

99

99.00800

2NT

4.75 5.00 3.00 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Ch©u

óc

10/11/92

HuyÖn Th¨ng B×nh

99

99.00827

2NT

4.75 4.75 3.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Hå ThÞ Cao

Thi

21/03/93

HuyÖn Qu¶ng §iÒn

99

99.00890

2NT

6.50 2.25 4.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Huúnh ThÞ TuyÕt

Trinh

25/10/93

QuËn Liªn ChiÓu

99

99.00972

3

4.00 3.75 5.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

H−ëng

11/04/92

HuyÖn B×nh S¬n

99

99.00986

2NT

5.25 5.00 2.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Hå Ngäc

Vy

17/11/93

QuËn 12

99

99.01042

3

4.75 5.00 3.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ

Nga

12/05/93

HuyÖn Kr«ng N«

99

99.01080

1

5.50 3.50 3.75 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn NguyÖt

HËu

06/05/93

QuËn Thanh Khª

99

99.01103

3

5.75 3.75 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

Dung

11/07/93

HuyÖn Anh S¬n

99

99.01152

1

4.00 5.50 3.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ H¶i

YÕn

23/07/93

HuyÖn §øc Phæ

99

99.01353

2NT

5.25 3.75 4.00 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Ngäc

BÝch

11/06/93

HuyÖn Bè Tr¹ch

99

99.01488

2NT

6.50 3.00 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Cao ThÞ

H»ng

27/01/93

HuyÖn Ch− Sª

99

99.01696

1

6.50 3.00 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

Hoa

11/01/93

HuyÖn TriÖu Phong

99

99.01775

2NT

6.00 2.75 4.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ Thu

Hoµi

11/09/93

HuyÖn Hoµi Nh¬n

99

99.01787

2NT

5.75 3.75 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

MÕn

26/04/93

HuyÖn Phï Mü

99

99.01810

2NT

5.50 4.00 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

NguyÔn ThÞ

Thanh

10/03/92

HuyÖn Duy Xuyªn

99

99.01838

2

4.75 4.50 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ

Thñy

09/11/93

HuyÖn §¨k R«ng

99

99.01839

1

4.00 4.75 4.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Hå ThÞ

Nhung

28/09/93

HuyÖn VÜnh Linh

99

99.01862

2NT

6.00 2.75 4.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

D−¬ng §øc

Tin

06/12/93

HuyÖn Hoµi ¢n

99

99.01911

1

5.25 4.25 3.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

§Æng ThÞ

Thóy

04/11/92

HuyÖn Hoµi Nh¬n

99

99.01918

2NT

5.25 3.00 4.75 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

§inh ThÞ Mü

H−¬ng

06/05/93

HuyÖn Qu¶ng Ninh

99

99.01950

2NT

5.50 3.25 4.00 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Lª ThÞ

H»ng

20/09/93

HuyÖn Qu¶ng Ninh

99

99.01997

2NT

4.75 3.50 4.50 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

Huúnh ThÞ

Mai

10/01/92

QuËn Ngò Hµnh S¬n

99

99.02016

3

4.50 5.25 3.25 13.0 01

TT

0

PT

CKY

00000

TrÇn ThÞ Mü

Lêi

19/03/93

HuyÖn LÖ Thuû

99

99.02024

2NT

3.75 5.50 3.50 13.0 01

TT

0

PT

25 5.00223 2NT 4.00 12.50 4.00 3.50 2.01066 2NT 5.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Thuú Trang 25/06/93 N÷ HuyÖn T©y S¬n 99 99.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Khanh 02/05/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.50 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ Mü LÖ 15/04/93 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.0 01 TT 0 PT HuyÖn LÖ Thuû 99 99.00 2.75 4.00 3.5 01 TT 0 PT N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.5 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Kim HuÖ 02/10/93 N÷ ThÞ x Qu¶ng TrÞ 99 99.00 2.50 4.00 12.00 4.25 4.25 4.01071 1 5.75 2.50 3.01036 2 5.50 13.50 1.25 3.00 3.01823 1 5.25 12.50 3.5 01 TT 0 PT 17/03/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 4.5 01 TT 0 PT 06 06 .00 12.25 3.50 12.25 12.25 2.50 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Kim C−¬ng 08/03/92 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.25 4.25 2.0 01 TT 0 PT HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.5 01 TT 0 PT CKY 00000 §inh ThÞ HuÖ 31/03/93 N÷ HuyÖn Minh Ho¸ 99 99.02319 2NT 5.25 4.01090 2NT 5.0 01 TT 0 PT N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thanh Nga 20/10/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.75 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Thanh S−¬ng 30/05/93 N÷ HuyÖn NghÜa Hµnh 99 99.75 5.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Thanh TrÝ 09/02/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.02325 2NT 6.01045 2NT 5. khèi thi PT 5 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 Lý ThÞ Th¬m 18/11/92 CKY 00000 Trµ §×nh H−ng 01/10/93 CKY 00000 Mai ThÞ M−ît 04/06/93 CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mai Linh 10/11/93 CKY 00000 NguyÔn Ngäc Minh 14/02/93 CKY 00000 TrÇn ThÞ Lµi 09/08/92 CKY 00000 Lª ThÞ Thuú D−¬ng CKY 00000 §ç ThÞ CKY 00000 CKY Ph¸i N÷ 01 §iÒu d−ìng Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.00799 2NT 4.00 12.50 5.00 3.75 13.00 3.01749 2NT 4.01795 1 4.75 3.01792 1 4.00314 2NT 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 12.5 01 TT 0 PT NguyÔn ThÞ Hång Phóc 04/03/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 12.25 13.25 3.75 2.25 3.00887 2NT 5.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Th¶o 15/08/92 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.5 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ BÝch Duyªn 22/02/93 N÷ HuyÖn Sa ThÇy 99 99.50 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Hµ 18/04/93 N÷ ThÞ x Qu¶ng TrÞ 99 99.50 4.01203 1 6.25 3.75 12.00678 2NT 5.01699 2NT 5.01254 1 4.75 3.50 12.00816 2NT 4.00 12.50 12.00147 2NT 4.50 5.50 3.25 5.01110 2NT 6.02090 2NT 5.02103 1 4.75 2.00 4.00 12.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Mü Trang 12/09/92 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hoµi Th−¬ng 12/06/92 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.00 3.5 01 TT 0 PT Nhung 10/12/92 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.00 4.50 4.50 3.50 4.01425 1 4.00745 2NT 5.00 12.0 01 TT 0 PT N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.00 12.5 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Minh Linh 20/05/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.01760 2 5.50 2.00 3.50 12.25 4.00 12.50 13.75 12.50 3.75 12.25 3.75 12.5 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ YÕn Nhi 01/05/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.75 12.5 01 TT 0 PT 00000 NguyÔn ThÞ Thuú Linh 04/04/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.01824 2NT 4.50 5.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Nh− 06/02/93 N÷ HuyÖn H−íng Ho¸ 99 99.5 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hµ 20/04/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.75 12.75 12.00 4.

00 4.00878 2NT 5.00 1.25 3.75 5.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 20/12/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.75 1.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Th−¬ng 02/02/92 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.50 4.25 4.75 2.75 12.5 01 TT 0 PT DHY 00000 TrÇn Xu©n Trung 03/07/92 HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.00 5.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ TrÝ 13/06/93 N÷ HuyÖn T− NghÜa 99 99.0 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Hång 10/01/92 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00332 2NT 3.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ BÝch Ngµn 20/09/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.00546 2NT 3.75 4.00 4.01961 1 3.00 2.5 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Tr©m 01/01/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 3.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Tó 19/03/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.01322 1 6.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nga 15/10/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00128 2NT 4.25 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Lµi 24/11/92 N÷ HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ KiÒu Vui 04/01/92 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.75 3.00 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Kim NhÞ 10/09/93 N÷ HuyÖn NghÜa Hµnh 99 99.00206 2NT 4.25 2.50 12.00 1.25 12.25 3.25 3.00 12.00 12.50 2.0 01 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ Ph−¬ng DiÔm 19/07/93 N÷ HuyÖn §øc Phæ 99 99.00821 2NT 7.00461 2NT 3.00 12.25 12.50 5.75 12.00 12.01898 2NT 3.50 3.50 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÕ Nam 28/02/93 HuyÖn TriÖu Phong 99 99.25 5.50 12.02192 1 4.50 3.00 3.00 2.00 6.25 3.50 6.02181 1 4.00225 2NT 4.50 12.00 12.5 01 TT 0 PT DHY 00000 Vâ ThÞ Lµnh 10/02/92 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.00 12.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Thu H−¬ng 30/05/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.01870 2NT 4.00122 2NT 4.75 12.0 01 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ HuyÒn Tr©m 14/06/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.25 4.00 3.25 12.00 1.01940 2NT 5.00 2.02265 1 5.0 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ LÖ Quyªn 01/02/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 12.75 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ TuyÕn 28/02/92 N÷ HuyÖn N«ng Cèng 99 99.5 01 TT 0 PT DHY 00000 TrÇn ThÞ Nh− ý 22/12/90 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.50 12.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh Ph−¬ng 12/06/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.75 3.01993 2NT 5.00862 2NT 4.00932 2NT 5.50 3.25 4.02267 2NT 6.75 5.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Hµ 17/12/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.25 3.25 12.00 12.5 01 TT 0 PT TTN 00000 Ph¹m ThÞ TuyÕn 28/12/93 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.50 3.25 12.50 2.25 12.01748 2 6.02205 1 5.00267 1 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ B¶o V©n 13/03/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.75 3.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 2.00367 2NT 4.50 2.75 4. khèi thi PT 6 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 01 §iÒu d−ìng Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Vâ Thu H−¬ng 27/07/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.50 12.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ Th−¬ng 26/10/91 N÷ HuyÖn Cam Lé 99 99.0 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ N÷ 20/05/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 12.01947 2NT 5.25 12.75 3.75 4.75 4.50 4.50 2.00 6.25 12.50 12.00 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Thïy Nhung 12/02/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.75 4.75 6.0 01 TT 0 PT 06 06 .01875 2NT 4.00702 1 3.25 12.50 12.

02394 2 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ BÝch Chi 20/10/92 N÷ HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ DiÔm Th−¬ng 12/11/93 N÷ HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.50 3.00 3.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü Liªn 01/12/93 N÷ HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.00 3.01472 1 5.01085 1 4.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Hoa 02/02/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.00463 1 4.75 3.50 4.75 12.5 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÞnh ThÞ Hång Lêi 20/10/92 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.01566 1 4.01186 2NT 5.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Thu H¶o 23/02/93 N÷ Thµnh phè Pleiku 99 99.00 3.00 2.50 4.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ ThuËn 30/01/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ H»ng 29/05/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.00 11.00 1.01125 1 3.50 3.0 01 TT 0 PT CKY 00006 L−u NhËt Linh 28/10/93 N÷ HuyÖn Bè Tr¹ch 99 99.00 4.25 12.50 3.00953 1 5.75 11.75 4. khèi thi PT 7 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 01 §iÒu d−ìng Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Ph¹m ThÞ Ph−¬ng Mi 18/05/93 N÷ HuyÖn Nói Thµnh 99 99.75 3.75 3.75 12.00 4.25 12.01260 1 3.01520 1 5.50 12.00 11.00 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ YÕn Nhi 20/02/92 N÷ HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.25 3.75 12.02117 2NT 5.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Lý 10/01/93 N÷ HuyÖn §« L−¬ng 99 99.75 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Thu Hµ 28/04/93 N÷ HuyÖn Sa ThÇy 99 99.5 01 TT 0 PT 06 06 06 06 .0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Trµ 04/06/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.01785 1 7.75 12.00 12.25 5.75 11.25 3.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ D©ng 19/05/92 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.25 12.00 3.01727 1 4.00403 1 5.01171 1 6.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ KiÒu Oanh 01/03/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Mü H¹nh 16/01/93 N÷ HuyÖn VÜnh Th¹nh 99 99.25 4.75 4.50 12.50 3.25 2.50 5.75 11.50 12.00 2.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.5 01 TT 0 PT CKY 00000 §inh ThÞ Trinh 10/07/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.75 2.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ L©m Viªn 15/08/92 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.50 11.75 11.00 3.75 2.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Chu ThÞ Thanh Nhi 28/11/91 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.00 4.01013 2NT 6.50 11.00 2.01525 1 5.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ HiÒn 24/07/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.0 01 TT 0 PT DDS 00000 §ç ThÞ LÖ 20/05/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 2.25 2.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hoµi Th©n 11/01/93 N÷ HuyÖn Kon Plong 99 99.01899 2NT 3.25 11.0 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thu HiÒn 14/12/93 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.25 3.00 12.50 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ Nh− ¸i 20/08/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.02066 2NT 5.01481 2NT 4.50 12.75 3.00660 2NT 6.01529 1 4.25 3.50 3.75 2.75 3.25 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Thu HiÒn 20/07/93 N÷ HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.02260 2NT 3.00989 2NT 4.50 2.00220 1 4.02320 2NT 5.50 2.75 12.00949 2NT 3.50 4.00 2.0 01 TT 0 PT DDS 00000 Ninh ThÞ HiÒn Th− 28/07/93 N÷ HuyÖn H¶i HËu 99 99.75 4.50 12.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Cao ThÞ H¹nh 18/10/93 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.00 3.50 2.50 3.25 4.25 12.01072 2NT 3.25 3.50 12.50 11.75 3.75 4.00 2.25 11.

25 0.25 2.25 11.50 11.25 1.25 10.50 3.75 7.25 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 §inh ThÞ Tr©m 23/07/92 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 01 99 99.00 3. khèi thi PT 8 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 01 §iÒu d−ìng Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Th¶o 10/03/93 N÷ ThÞ x KonTum 99 99.0 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Kim H−¬ng 03/11/92 N÷ HuyÖn B×nh S¬n 06 99 99.25 5.50 3.02254 2NT 3.75 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ ViÖt ý 23/08/92 N÷ HuyÖn Ch− Pr«ng 99 99.75 2.01675 1 4.50 11.01829 2NT 4.00 10.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Y PhiÕu 01/08/92 N÷ HuyÖn §¨k Glei 01 99 99.00 11.02047 1 6.01753 2NT 3.01220 1 4.25 4.5 01 TT 0 PT CYX 00000 Hoµng ThÞ Ngäc Sy 15/11/90 N÷ HuyÖn Ninh Ph−íc 01 99 99.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00 4.25 5.00 4.01944 1 4.50 01 TT 0 PT 10/01/92 06 Céng ngµnh 01 : 209 thÝ sinh .25 4.00 2.00 3.00 9.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hoa 20/08/93 N÷ HuyÖn CÈm Xuyªn 99 99.50 3.50 10.0 01 TT 0 PT CKY 00000 Y Ty 29/03/93 N÷ HuyÖn §¨k Glei 01 99 99.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Th¶o 20/04/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.50 3.00 10.00 11.01601 1 4.02081 1 4.5 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ TÊn Tµi 08/03/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 06 99 99.50 3.25 2.00 2.02082 1 3.01852 1 4.25 2.00843 1 4.00 11.5 01 TT 0 PT CKY 00000 Yªp Thµnh phè Pleiku 01 99 99.50 3.5 01 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Xu©n DiÖu 06/04/93 N÷ HuyÖn §¨k T« 99 99.00 3.50 11.0 01 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Ph−¬ng 20/09/92 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 06 99 99.01372 1 4.50 11.

00 13.01759 2NT 5.50 3.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Lª NguyÔn Tó Quyªn 01/10/93 N÷ HuyÖn Nói Thµnh 99 99.01325 2NT 3.0 02 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ CÈm Viªn 09/09/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hoµi Nhi 02/11/92 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.50 3.50 3.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Thuú Tr©m 28/08/91 N÷ Thµnh phè Bu«n Ma Thuét 99 99.50 3.00801 2NT 4.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Vâ V¨n Hïng 02/01/93 HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.00 3.5 02 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Minh H¶i 01/02/91 ThÞ x KonTum 99 99.50 5.0 02 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Lai 05/04/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.25 4.50 14.01680 2NT 5.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn §×nh Thôc 05/10/93 HuyÖn Phï Mü 99 99.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thóy HuÖ 10/10/93 N÷ HuyÖn An Nh¬n 99 99.01451 3 5.75 3.00286 3 7.25 3.50 4.00 2.00 3.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Uyªn Nhi 16/11/93 HuyÖn H−íng Ho¸ 99 99.00050 3 5.75 3.25 13.5 02 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ T−êng Vy 01/09/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.75 3.01276 1 4.01903 2NT 4.00 4.01052 1 3.50 4.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ LÖ HuyÒn 01/12/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.25 4. khèi thi PT 9 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 02 §iÒu d−ìng nha khoa Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Th©n HuyÒn Tuyªn 29/01/92 N÷ HuyÖn CÈm Mü 99 99.50 13.25 3.00 14.25 13.01564 1 5.50 4.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m V¨n Kh«i 10/11/92 HuyÖn D¨k Song 99 99.01563 1 4.25 5.01811 2NT 5.50 4.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ La 10/03/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.25 5.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Høa ThÞ Thóy 15/10/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 3.25 12.25 13.00 12.25 4.00711 3 5.00 3.02140 2NT 4.50 13.50 5.50 4.75 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 13.00 15.50 16.0 02 TT 0 PT CKY 00000 V¨n ThÞ Lª 09/11/93 N÷ HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Phïng ThÞ BÝch Tr©m 19/05/92 N÷ Thµnh phè Pleiku 99 99.00 3.75 13.50 3.50 3.75 4.75 14.00436 2 6.00320 2NT 5.5 02 TT 0 PT N÷ .0 02 TT 0 PT CKY 00000 L−u ThÞ Kim Huª 24/10/92 N÷ HuyÖn T− NghÜa 99 99.50 5.50 4.50 13.00925 1 5.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Ngäc Dung 10/03/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Anh TuÊn 21/04/92 HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.75 13.00 3.50 5.00 3.00964 1 4.00 5.50 3.00 4.00 13.75 5.75 4.01188 2NT 4.75 12.00523 2NT 5.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thu Nhung 19/11/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.75 13.75 4.75 6.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Mai ThÞ HuÖ 04/05/92 N÷ HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.50 4.50 4.75 4.01177 1 4.01960 2NT 5.01902 2NT 5.50 4.00 12.00 2.01266 1 4.00607 2NT 5.5 02 TT 0 PT CKY 00000 D−¬ng ThÞ TuyÕt Trinh 18/09/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.0 02 TT 0 PT CKY 00000 §oµn ThÞ Thuû 09/03/93 N÷ HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.00 4.00117 3 3.00 5.50 5.50 13.50 13.00 5.75 15.50 15.00 15.50 5.50 15.00674 1 7.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Thµnh Ph¸t 10/02/93 ThÞ x An Khª 99 99.50 4.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Vâ Th¶o Nguyªn 14/08/93 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.50 13.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ ThÞnh 17/01/92 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.50 4.

5 02 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Thanh NhÉn 02/09/93 N÷ HuyÖn §øc Phæ 99 99.25 3.02027 2NT 3.25 11.00720 3 4.25 11.5 02 TT 0 PT CHY 00000 Tèng Mai DiÖu Linh 18/03/93 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.00144 3 3.01433 2 4.5 02 TT 0 PT TTN 00000 NguyÔn §øc Tµi 19/11/92 HuyÖn Ea Kar 99 99.50 2.00 4.25 3.50 3.00 2.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh 07/08/92 N÷ HuyÖn Th¹ch Hµ 99 99.02237 2NT 4.25 4.00 2.00 5.0 02 TT 0 PT CKY 00000 T« Nguyªn Th¶o 14/12/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.25 5.25 4.25 11.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Hå Quang HiÕu 01/05/93 QuËn H¶i Ch©u 99 99.02268 2NT 4.50 2.25 3.50 12.00 2.00 4.50 2.01797 2 5.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ HiÒn 24/02/93 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.5 02 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Hång Viªn 01/03/92 N÷ HuyÖn NghÜa Hµnh 99 99.00 5.00212 2NT 4.25 3.25 3.75 3.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh Ngäc §«ng 11/01/93 QuËn Liªn ChiÓu 99 99.75 2.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00 4.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thanh H»ng 22/02/93 N÷ HuyÖn Tuy An 99 99.01565 2NT 4.25 6.01956 1 4.01893 2NT 7.50 2.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ T©m 07/09/92 N÷ HuyÖn H−¬ng Trµ 99 99.25 11.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Lý 11/11/92 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.50 4.50 4.01335 1 5.00 12.25 4.50 2.00051 3 5.00193 2NT 3.50 12.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng Ngäc H¶i 28/03/90 HuyÖn D¨k Song 99 99.00 12.50 2.25 4.5 02 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn BÝch Ngäc 26/08/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.02069 2NT 5. khèi thi PT 10 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 02 §iÒu d−ìng nha khoa Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Hå ThÞ Kim Xuyªn 15/03/93 N÷ HuyÖn Hµm ThuËn Nam 99 99.00 12.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Hµ 09/07/91 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.50 11.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thiªn 17/05/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.25 12.25 4.50 11.50 12.50 3.25 11.00424 3 4.00847 2NT 5.00675 1 5.00200 1 3.75 2.75 4.25 11.5 02 TT 0 PT CKY 00000 T−ëng §¨ng Ngäc 12/03/93 HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.25 3.00915 2NT 4.75 3.50 12.00 2.75 11.50 4.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn TrÇn NhËt Minh 10/05/90 Thµnh phè §ång Híi 99 99.5 02 TT 0 PT CYY 00000 Hå ThÞ Méng TuyÒn 28/06/93 N÷ HuyÖn Phó Vang 99 99.50 3.00594 2NT 6.50 11.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Kim Nhung 29/11/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 2.75 3.00 11.01768 2NT 5.75 2.00 12.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn D−¬ng Minh TrÝ 01/09/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 2.00 6.50 3.00 12.00 2.50 11.00 3.0 02 TT 0 PT 06 06 .5 02 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ Mü N−¬ng 22/04/93 N÷ HuyÖn §øc Phæ 99 99.75 2.00 4.50 4.75 11.00 12.75 3.50 11.00056 3 5.25 2.01059 2NT 4.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n Th¾ng 11/07/93 QuËn Thanh Khª 99 99.25 11.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Huúnh Ly 12/02/91 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ B¶o Ch©u 05/08/93 N÷ QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.25 2.00389 3 4.0 02 TT 0 PT CKY 00000 §inh ThÞ BÝch Ph−¬ng 19/05/92 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.00631 2NT 5.00 4.50 2.75 11.02210 1 4.00 11.25 2.00444 2NT 4.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Thu LiÓu 18/08/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.

75 3.00272 2NT 2.25 10.75 3.5 02 TT 0 PT DHL 00000 NguyÔn Quèc TuÊn 21/11/92 HuyÖn Qu¶ng §iÒn 99 99.75 2.50 3.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ngµ 09/02/93 N÷ HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.50 3.25 10.5 02 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ LÖ Thuû 05/11/92 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.00645 2NT 3.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ §ñ 12/09/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.75 11.25 2.01365 1 5.25 11.50 2.50 2.00 2.50 1.50 10.50 2.00934 2NT 4.00704 1 3.0 02 TT 0 PT CKY 00000 §ç Xu©n Léc 29/08/90 ThÞ x Qu¶ng TrÞ 99 99.5 02 TT 0 PT DHY 00000 Hång ThÞ Kim Anh 10/03/92 N÷ HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.00 4.00 2.50 11.00 2.01038 2NT 6.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Lª Hoµi Thi 24/09/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.01129 2NT 3.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Tuý Trang 04/06/92 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.02272 2NT 5.00 2.25 2.01051 2NT 4.75 3.25 2.50 3.50 11.75 10.00574 2NT 3.01073 2NT 5.00 3.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m TiÕn B¶o 08/04/92 HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.00 3.00 2.50 4.01178 1 5.25 3.0 02 TT 0 PT TTN 00000 NguyÔn H÷u An 16/07/93 HuyÖn Ch− Sª 99 99.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Vò ThÞ Hoµ 22/01/92 N÷ HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.00509 2NT 3.01359 2NT 4.25 3.5 02 TT 0 PT YDS 00000 §ç ThÞ Th©n 10/03/92 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.5 02 TT 0 PT CYY 00000 Hå §¨ng Th−¬ng 26/08/93 HuyÖn H−íng Ho¸ 99 99.01728 2 4.75 4.01524 1 5.75 3.75 11.50 11.25 3.75 10.5 02 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Mü H¹nh 06/06/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 10.75 4.50 11.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Phông 20/08/93 N÷ HuyÖn Gio Linh 99 99.0 02 TT 0 PT YDS 00000 NguyÔn ThÞ Kim Chi 01/09/93 Thµnh phè Pleiku 99 99.5 02 TT 0 PT DHL 00000 NguyÔn ThÞ Thanh Hµ 08/05/93 N÷ HuyÖn H−¬ng Thuû 99 99.75 3.02091 2NT 5.50 2.75 3.25 1.00 2.50 10.75 10.25 2.50 11.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Minh HiÕu 04/07/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.0 02 TT 0 PT N÷ 06 .01416 2NT 3.25 2.01434 1 4.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Hµ Trang 16/11/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.01135 2NT 4.5 02 TT 0 PT DHY 00000 TrÇn ThÞ Kh¸nh V©n 20/09/91 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 10.0 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thu Hµ 08/11/93 N÷ HuyÖn C− M gar 99 99.50 1.50 3.50 10.25 10.50 11.75 3.25 10.02274 2NT 3.5 02 TT 0 PT HUI 00000 Lª ThÞ Phông 22/08/93 N÷ HuyÖn T− NghÜa 99 99.00 3.50 3.01454 1 5.00 3.00 3.25 2.50 10.25 4.50 4.50 10.25 2.01319 1 6.25 3.01665 1 5.75 3.25 1.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Thu Hµ 20/11/92 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.5 02 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ Thu HuyÒn 09/05/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 10.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ. khèi thi PT 11 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 02 §iÒu d−ìng nha khoa Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−îng 01/01/93 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.50 1.00 4.5 02 TT 0 PT NLS 00000 §−êng Xu©n ChÝ NguyÔn 30/11/93 HuyÖn Ea Kar 99 99.01496 2NT 6.50 3.25 1.50 11.00 11.01065 2NT 3.01221 1 4.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Mü LÖ 01/04/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.50 4.50 2.01253 1 4.5 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hµ 01/12/91 N÷ HuyÖn Yªn §Þnh 99 99.00 10.75 10.

50 02 TT 0 PT CKY 00000 SÇn ThÞ BÝch Th¶o 16/12/92 99 99.00 1.0 02 TT 0 PT HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 10.75 8.0 02 TT 0 PT LuyÕn 04/04/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.25 2.25 9.01248 1 3.25 2.50 02 TT 0 PT N÷ N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 06 BTS 01 Céng ngµnh 02 : 103 thÝ sinh .00653 1 4.25 10.50 9.01920 2NT 3.75 4.50 2.02255 1 4.50 3.01282 1 3.00 2.50 2.25 3.25 3.50 1.00 3.50 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Thanh TiÕn 07/11/93 Thµnh phè Pleiku 99 99.50 3.50 3.50 9.00 2.02177 2NT 3.00285 2NT 3.0 02 TT 0 PT 08/02/92 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.01079 1 4.01245 1 4.25 2.00776 1 3.50 02 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Thanh TuyÒn 08/08/93 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.00 9.50 9.0 02 TT 0 PT YDS 00000 NguyÔn ThÞ ChiÕn 28/04/93 N÷ HuyÖn §¨k §oa 99 99. khèi thi PT 12 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 02 §iÒu d−ìng nha khoa Hé khÈu CKY 00000 TrÇn ThÞ Kim H¹nh 01/10/91 N÷ HuyÖn §¹i Léc CKY 00000 Huúnh ThÞ Hång Loan 12/11/92 N÷ CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh Thanh 24/06/93 CKY 00000 TrÇn ThÞ Thu CKY 00000 NguyÔn ThÞ CKY 00000 CKY §T MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN 99 99.00817 2NT 5.75 3.00 3.0 02 TT 0 PT N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.50 10.50 9.50 02 TT 0 PT NLS 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc Lan 06/04/92 HuyÖn Kr«ng Pa 99 99.01435 1 3.00 10.25 3.50 1.50 9.25 3.50 2.0 02 TT 0 PT 00000 Phan V¨n Th©n 07/08/92 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00232 1 2.00474 1 4.75 10.50 2.0 02 TT 0 PT NguyÔn ThÞ Thanh Ch©m 10/12/91 N÷ HuyÖn §¨k P¬ 99 99.25 3.50 02 TT 0 PT DHL 00000 D−¬ng V¨n Khanh 06/01/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.0 02 TT 0 PT NLS 00000 Phan TuÊn Vò 20/02/93 HuyÖn An Nh¬n 99 99.01039 2NT 4.50 10.50 10.00 10.50 02 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ ¸nh DiÔm 10/10/93 N÷ HuyÖn Ph−íc S¬n 99 99.25 3.02396 1 4.00 2.00 9.25 2.50 02 TT 0 PT YDS 00000 Ph¹m V¨n SÜ 10/11/92 HuyÖn Phï C¸t 99 99.50 3.0 02 TT 0 PT TTN 00000 Hå Trung HiÕu 06/02/93 Thµnh phè Bu«n Ma Thuét 99 99.01780 1 4.50 10.75 3.50 1.50 2.25 3.50 4.01207 1 4.50 02 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hîi 20/08/92 N÷ HuyÖn H−¬ng S¬n 99 99.25 3.0 02 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ ý 17/12/93 N÷ HuyÖn Nói Thµnh 99 99.50 2.00 4.25 10.25 2.75 2.00914 2NT 4.

75 12.5 03 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m TÊn Quang 02/09/92 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.00 12.00383 3 4.50 4.02114 2NT 5.50 6.50 16.25 15.00 4.00 6.25 6.02014 3 4.00288 3 8.75 3.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Träng Ph−íc 15/08/92 QuËn H¶i Ch©u 99 99.01507 2NT 5.01034 2 3.00968 2NT 6.01107 2NT 4.50 3.5 03 TT 0 PT 00000 TrÇn Quèc NhËt 14/11/92 HuyÖn Phó Léc 99 99.50 16.00 2.50 13.01432 1 6.75 6.5 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ H¹nh 13/03/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.5 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ly Ly 01/01/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.0 03 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ Thiªn Ph−¬ng 24/05/93 N÷ Thµnh phè Tam Kú 99 99.01732 2NT 5.50 4.25 3.75 13.00 3.00 3.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Thu Th¶o 21/01/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00 4.50 15.5 03 TT 0 PT 23/02/93 ThÞ x Ayun Pa 99 99.75 3.25 13.01762 2NT 5.5 03 TT 0 PT CKY 00000 T¹ TuÊn Anh 18/08/91 HuyÖn Kim S¬n 99 99.00427 2 4.01028 2NT 4.00 3.50 12.25 5.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ BÝch V©n 22/04/93 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.75 13.50 5. khèi thi PT Sè B¸o Danh Trang 13 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 Ng« Thuú Huúnh Uyªn 18/09/93 CKY 00000 Tr−¬ng NhËt Nam 07/08/93 CKY 00000 Ph¹m ThÞ Trang 06/12/93 CKY 00000 Ch©u Th¸i Hoµng CKY 00000 NguyÔn V¨n CKY 00000 CKY * Ngµnh 03 §iÒu d−ìng g©y mª håi søc Ph¸i Hé khÈu N÷ §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN QuËn Thanh Khª 99 99.00326 3 6.75 15.50 5.50 13.50 12.02285 2NT 6.50 12.50 4.00094 3 4.01588 3 3.75 3.25 6.75 3.00 3.50 3.50 13.50 12.50 3.01296 2NT 5.01441 1 3.01886 1 3.25 6.75 15.5 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n Thµnh 14/02/90 HuyÖn Phong §iÒn 99 99.75 15.00 4.50 14.0 03 TT 0 PT N÷ N÷ 06 .75 2.02065 2NT 4.75 3.50 6.75 3.00960 2NT 5.5 03 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Nh−êng 20/01/92 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 5.5 03 TT 0 PT HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.5 03 TT 0 PT Tíi 09/10/93 HuyÖn VÜnh Linh 99 99.00 2.75 12.5 03 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ HiÒn 01/01/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng V¨n D−¬ng 02/12/93 HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.02131 2NT 4.50 3.50 4.50 15.75 4.25 4.50 14.5 03 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Mü Tr©m 04/04/93 N÷ HuyÖn §øc Phæ 99 99.50 4.5 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn §¨ng Duy Hoµn 14/01/93 Thµnh phè HuÕ 99 99.75 7.50 5.75 3.00 13.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 4.5 03 TT 0 PT NguyÔn Ngäc Minh Toµn 10/11/93 QuËn Thanh Khª 99 99.00 3.75 15.75 2.00 5.50 3.25 5.01005 2NT 5.00178 3 4.25 4.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Huyªn 30/03/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.01214 1 5.5 03 TT 0 PT CKY 00000 V¨n ThÞ Thu Th¶o 04/06/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.50 14.75 5.5 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Ngäc Tr−êng 16/06/93 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.25 3.5 03 TT 0 PT QuËn H¶i Ch©u 99 99.00379 2NT 6.25 2.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Lª ChÝ Nam 19/04/91 HuyÖn Ea Kar 99 99.50 2.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n Linh 02/01/93 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.25 13.00 5.75 3.01230 1 5.25 5.50 15.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ V©n 29/03/93 N÷ HuyÖn C− M gar 99 99.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn §×nh TuÊn 06/05/91 HuyÖn CÈm Xuyªn 99 99.

01818 2NT 4.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Ngäc Hµ 15/09/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.25 3.5 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−îng 15/09/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.75 3.25 3.50 3.50 10.50 2.75 3.00679 2NT 4.00 10.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n ChiÕn 04/01/93 HuyÖn LÖ Thuû 99 99.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hùu 05/09/92 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 2.25 4.00 1.25 10.25 2.50 2.0 03 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Tè Loan 17/08/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.01289 2NT 4.75 3.00 1.00 10.50 4.25 2.75 2.75 3.0 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ ¸nh Toµn 13/09/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.00 2.5 03 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Kim Thuú 25/04/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.50 10.50 10.75 3.01462 2NT 3.75 10.50 11.02226 2NT 5.50 11.50 4.5 03 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn §µm B¶o Ch©u 16/08/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.00 2.50 2.75 3.01354 2NT 4.00 11.0 03 TT 0 PT YDS 00000 NguyÔn Hoµng H¶i 26/12/93 Thµnh phè §ång Híi 99 99.01388 2NT 3.00 10.75 9.02164 2NT 5.01387 2NT 4.50 2.50 2.5 03 TT 0 PT Vy 20/12/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.0 03 TT 0 PT 03/07/92 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.50 10.01018 2NT 3.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ViÖt T− 20/07/93 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.75 3.02280 2 5.01443 2NT 4.5 03 TT 0 PT TrÇn ThÞ Kim Nhi 28/02/93 N÷ HuyÖn Phï C¸t 99 99.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ ¸nh TuyÕt 20/05/91 HuyÖn CÈm Xuyªn 99 99.02101 2 4.00425 3 5. khèi thi PT Sè B¸o Danh Trang 14 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü Hä vµ Tªn Ngµy sinh DHT 00000 TrÇn Thanh Tïng 03/01/93 MBS 00000 NguyÔn ThÞ Mü H¹nh 29/05/93 CKY 00000 Lª ThÞ Kim Ng©n CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thuý CKY 00000 CKY * Ngµnh 03 §iÒu d−ìng g©y mª håi søc Ph¸i Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN HuyÖn LÖ Thuû 99 99.01391 2NT 3.01249 1 5.00 2.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Hßa MÕn 12/08/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.0 03 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Mai Anh 02/10/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.25 3.00 12.50 4.02113 2NT 4.50 4.75 10.50 2.5 03 TT 0 PT CKY 00000 Mai ThÞ Ly 12/04/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00 10.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ HuyÒn 28/06/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.75 11.01996 2NT 4.25 4.0 03 TT 0 PT N÷ Thµnh phè Quy Nh¬n 99 99.25 11.0 03 TT 0 PT NLS 00000 Ph¹m ThÞ ChÊn 01/10/92 HuyÖn Phï Mü 99 99.5 03 TT 0 PT 00000 T« Quang HiÕu 23/11/92 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.01480 2NT 5.50 11.00133 3 3.01194 2NT 3.25 2.50 2.25 3.5 03 TT 0 PT CKY 00000 §µo ThÞ Minh NguyÖt 20/02/93 N÷ HuyÖn §øc Phæ 99 99.01133 3 3.50 1.75 2.50 10.5 03 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh N÷ Ngäc Hoµi 06/07/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.0 03 TT 0 PT DQN 00000 §Æng Qu¶ng §¹i 02/01/93 HuyÖn §øc Phæ 99 99.75 11.25 3.50 03 TT 0 PT N÷ N÷ .25 3.50 1.75 2.50 11.01530 1 5.50 10.00 3.00246 2NT 3.5 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hoµng YÕn 05/10/92 N÷ Thµnh phè Quy Nh¬n 99 99.00 4.0 03 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh V¨n §ång 04/04/92 HuyÖn T− NghÜa 99 99.50 2.00 3.50 3.75 3.75 10.00498 2NT 2.50 3.50 10.50 3.01561 2NT 3.75 10.75 4.50 9.25 4.50 2.01306 2NT 4.75 2.75 3.50 03 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Lan 17/02/93 N÷ HuyÖn Quúnh L−u 99 99.25 12.00259 1 3.25 3.50 3.

00 03 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Th¶o 16/06/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.00 3.00 5.00 0.00991 1 4.01975 1 4.02019 2NT 3.50 2.75 7.50 03 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Kim Chi 15/11/92 N÷ HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.00 03 TT 0 PT CYR 00000 NguyÔn ViÕt ThiÖn 20/10/90 Thµnh phè Quy Nh¬n 99 99.75 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.02005 2NT 4.25 3.50 03 TT 0 PT DHY 00000 Phan ThÞ H¶i 27/07/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.50 0.00 9.75 9.75 3.25 0.02146 2NT 6.50 9.00 1.50 03 TT 0 PT CKT 00000 Ng« ThÞ Hoµng Ly 16/01/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 1.01175 2NT 3.01807 2NT 3.25 3.75 3.50 03 TT 0 PT N÷ Thµnh phè Bu«n Ma Thuét 01 Céng ngµnh 03 : 68 thÝ sinh .00 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Th¬m 05/08/93 N÷ HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.00 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn NhËt ¸nh 03/04/93 HuyÖn Phó Léc 99 99.50 9.25 1.50 03 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh 07/07/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.75 1.25 1.00922 1 3.00 9.50 9. khèi thi PT Sè B¸o Danh Trang 15 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü Hä vµ Tªn Ngµy sinh * Ngµnh 03 §iÒu d−ìng g©y mª håi søc Ph¸i Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Vâ ThÞ BÐ 24/08/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.75 3.25 4.25 3.00 03 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ph−¬ng Nhung 12/10/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.02006 2NT 3.50 9.25 8.01845 2NT 4.25 2.00 1.01649 1 3.00596 2NT 4.25 3.50 03 TT 0 PT TTN 00000 Y Thin By¨ 26/10/90 99 99.00 2.25 9.00 1.25 9.00 03 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Thu Hoµi 11/06/92 HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.50 9.

01012 2NT 8.00935 2NT 6.00191 2NT 5.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Th¸i Duy Vò 02/08/93 QuËn S¬n Trµ 99 99.00 2.50 15.75 5.75 1.75 6.75 3.50 3.0 04 TT 0 PT N÷ N÷ N÷ N÷ .50 14.0 04 TT 0 PT QuËn H¶i Ch©u 99 99.50 15.00 1.00 14.50 15.0 04 TT 0 PT Nam 28/06/93 QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.50 4.25 15.75 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Th¶o 20/05/93 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.25 6. khèi thi PT 16 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 Lª Thanh Tïng 11/09/93 CKY 00000 Huúnh ThÞ T©m Thy 26/07/93 CKY 00000 DÞªp Duy H−ng CKY 00000 Ng« YDS 00000 CKY Ph¸i 04 KTV XÐt nghiÖm Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN QuËn Thanh Khª 99 99.00 15.50 2.0 04 TT 0 PT 00000 Hå ThÞ Në 05/01/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.01264 1 4.25 4.75 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 §oµn ThÞ Ng©n 08/09/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hång Quyªn 09/03/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.00 5.00 14.01724 3 8.00851 2 5.25 6.02025 2NT 9.50 3.25 4.5 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thanh Thuû 09/01/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.0 04 TT 0 PT 23/06/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.75 16.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Kim Liªn 20/04/93 Thµnh phè §ång Híi 99 99.75 6.75 3.25 5.25 6.25 14.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Cao ThÞ Hµ Xuyªn 13/10/93 N÷ HuyÖn N«ng S¬n 99 99.50 15.25 3.75 5.00 4.50 3.00 3.75 5.25 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Phi 20/05/93 HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.00810 1 6.50 14.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ Hång Nga 20/11/93 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.75 15.00085 3 5.02044 1 6.25 5.00 4.50 7.75 15.25 14.75 5.25 6.50 3.50 16.00 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 D−¬ng V¨n NghÜa 31/03/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00603 2NT 8.00662 3 8.75 15.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thoa 19/09/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 3.50 2.00 16.00 4.00501 2NT 5.00164 2NT 6.00313 1 4.00 4.01984 2NT 5.00545 2NT 3.75 5.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Nhi 10/04/93 HuyÖn C− M gar 99 99.00198 3 5.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh Anh Tó 08/08/92 QuËn Thanh Khª 99 99.50 15.00 6.00760 3 6.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m Thanh §Ønh 08/08/93 HuyÖn C− M gar 99 99.50 16.01053 2 4.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Tr−êng An 12/03/93 ThÞ X Bu«n Hå 99 99.50 2.02263 1 4.50 4.75 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 §oµn ThÞ Thanh HuyÒn 21/07/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.50 15.50 15.75 4.00167 3 6.25 4.01279 1 5.01642 2 7.5 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn V¨n To¶n 17/08/93 HuyÖn Phó Léc 99 99.50 2.25 5.50 14.00 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn L−¬ng Trung 26/08/93 HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.75 15.75 14.50 5.50 4.01166 2NT 6.50 5.50 5.00375 2NT 5.50 14.0 04 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ Sang 25/07/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.75 5.00485 2 5.0 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Thj Dung 13/05/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00249 3 5.0 04 TT 0 PT D−¬ng Nh− Thñy 19/04/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.25 5.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ YÕn 20/08/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Tèng VÜnh 29/01/93 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.25 15.25 3.50 16.

25 3.25 13.25 4.25 14.00 2.01778 1 6.75 4.00 3.50 4.00 3.50 13.50 6.02411 3 6.25 2.01805 1 6.00553 2NT 5.01794 2NT 7.00 13.01586 2NT 4.00 5.00 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Minh Trang 15/10/93 QuËn Thanh Khª 99 99.0 04 TT 0 PT 03/07/93 N÷ Thµnh phè Bu«n Ma Thuét 99 99.00374 2NT 3.00 13.00 4.00 4.50 4.00 3.00 3.25 3.0 04 TT 0 PT N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.0 04 TT 0 PT 00000 NguyÔn ThÞ Hoµi M¬ 03/11/93 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.01271 1 5.0 04 TT 0 PT Hoµng ThÞ Thanh Nhµn 19/07/93 N÷ HuyÖn H−íng Ho¸ 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Thanh Thuý 02/06/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 §inh ThÞ Vui 12/11/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.50 14.01274 1 6.5 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Xu©n Thi 28/06/91 ThÞ X Bu«n Hå 99 99.00807 2NT 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª H÷u Duy 05/11/93 HuyÖn §¹i Léc 99 99.00 13.00 6.75 4.01261 1 5.75 13.25 13.01602 1 5.75 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.75 13.00701 2NT 4.00879 1 5.00439 2NT 5.01803 2 3.00 13.0 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hoµi Nhi 24/12/93 N÷ HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh TÞnh 11/01/92 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.50 5.00 13.75 13.00037 3 4.25 2.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Hå V¨n Trung 15/02/92 ThÞ X Bu«n Hå 99 99.00343 2 4.50 2.50 5.75 4.25 13.50 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ LÖ 10/05/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.25 6.50 13.50 13.50 13.00 3.50 6.00281 2NT 7.25 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ ¸nh Lai 03/09/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.25 6.75 14.01437 2 4.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Kim Liªn 24/12/89 N÷ Thµnh phè Pleiku 99 99.25 14.25 12.00 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Minh NguyÖt 01/11/92 N÷ HuyÖn Phong §iÒn 99 99. khèi thi PT 17 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 TrÇn Kim H»ng 20/10/92 CKY 00000 Lª T¨ng Thanh HiÕu 14/09/93 CKY 00000 NguyÔn ThÞ LÖ Quyªn CKY 00000 Vâ Thu CKY 00000 CKY Ph¸i 04 KTV XÐt nghiÖm Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.00 4.25 4.50 14.01131 3 4.75 13.75 5.25 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ KiÒu Ph−¬ng 20/08/93 N÷ Thµnh phè Pleiku 99 99.25 5.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Y Sa Muªn Ktul 16/01/92 Thµnh phè Bu«n Ma Thuét 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ViÕt HËu 01/08/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.25 14.00 2.50 13.50 2.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ch©u 06/03/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.50 7.0 04 TT 0 PT CKY 00000 T«n ThÊt Lý Hïng 16/07/93 QuËn Thanh Khª 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thu Thuû 20/11/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 12.50 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Hµ KiÒu Anh 28/11/93 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.00156 3 3.02038 1 3.00793 2NT 5.00 13.75 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Xu©n T×nh 20/03/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.00 13.25 3.01024 2NT 4.0 04 TT 0 PT Th¶o 26/05/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 5.00 3.50 6.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thanh 05/01/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.01657 1 5.00103 2NT 6.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Hång Chung 22/10/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 3.00 2.25 4.25 5.50 3.50 14.50 3.5 04 TT 0 PT N÷ 01 .75 4.25 3.00621 2NT 5.50 4.

0 04 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Duyªn 26/01/93 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.5 04 TT 0 PT QuËn S¬n Trµ 06 .BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.01912 2NT 5.01704 1 5.50 3.25 12.00710 3 5.75 4.50 1.25 3.50 12.00853 1 3.75 3.00317 2NT 4.50 3.01521 1 4.00 12.25 3.00698 1 3.75 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc Loan 22/10/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Thuý V©n 19/08/93 N÷ HuyÖn L¨k 99 99.00 12.75 12.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª Huúnh Mai Trinh 11/05/93 N÷ HuyÖn B¾c Trµ My 99 99.00 12.50 5.00782 2NT 5.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Th¶o Nguyªn 15/12/93 N÷ HuyÖn Tiªn Ph−íc 99 99.25 2.75 4.50 11.75 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Hµ HuyÒn Oanh 26/01/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nhi 15/03/93 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.02078 1 4.50 12.25 2.5 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thanh T©m 01/03/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Ph−¬ng Th¶o 18/07/92 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Hå Th Xu©n Hoa 19/06/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 3.00441 2NT 4.00 4.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Mü H¹nh 26/11/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 4.00 4.01314 1 4.50 12.00 5.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ BÝch LiÔu 15/10/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 2.00 2.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Nh− Vi 09/12/93 N÷ ThÞ x An Khª 99 99.25 12.01527 1 7.0 04 TT 0 PT CKY 00000 D−¬ng ChÝ Trung 28/01/92 HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.01878 2NT 4.5 04 TT 0 PT DDS 00000 Phïng ThÞ Kim Ph−îng 31/10/90 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 3.00 12.50 2.01084 1 4.00 12.25 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ LÖ 10/01/93 N÷ HuyÖn Lý S¬n 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Nhung 04/08/92 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.25 3.50 12.5 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Hµ 19/09/93 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.01456 1 4.50 4.01840 2NT 6.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thuý Nga 17/10/92 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99. khèi thi PT 18 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 04 KTV XÐt nghiÖm Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Ng« ThÞ TriÒu 11/10/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 4.00 4.25 12.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Hång T×nh 12/06/92 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.50 12.50 5.01356 2NT 3.50 4.25 2.50 12.50 5.75 3.50 2.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Thu D©n 11/06/93 N÷ HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.00120 3 3.25 12.50 5.50 12.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª Minh §iÒn 15/10/93 99 99.75 1.0 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n Ninh 10/05/93 HuyÖn Kr«ng Pa 99 99.5 04 TT 0 PT TTN 00000 §ång ThÞ T−êng V©n 21/12/93 N÷ HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.00 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 05/08/92 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.75 12.00 4.00 3.75 12.75 12.25 2.50 3.25 4.50 12.75 4.00430 1 5.25 4.00058 2NT 5.75 2.01161 2NT 4.01812 2NT 7.25 4.50 12.50 2.00157 2NT 5.50 5.00 3.25 4.00462 2NT 5.25 3.25 12.25 2.00 4.25 12.75 12.01468 1 5.25 2.50 12.25 3.75 12.5 04 TT 0 PT CKY 00000 T« ThÞ BÐ Th−¬ng 26/03/93 N÷ HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.01745 2NT 4.01369 2NT 6.01351 1 4.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc DiÔm 26/07/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.00 4.25 3.

5 04 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ LÖ Quyªn 05/09/93 N÷ HuyÖn C− M gar 99 99.00169 2NT 3.00 11.75 2.50 3.75 2.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Xu©n 10/06/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.01348 2NT 7.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ DiÔm H−¬ng 14/05/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Phan Minh NhËt 25/08/92 HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 3.50 4.50 3.50 4.50 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Chinh Nguyªn 30/06/85 ThÞ x KonTum 99 99.25 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Minh H»ng 20/04/93 N÷ HuyÖn Phó Vang 99 99.50 11.01533 1 5.75 11.25 3.75 11.75 3.50 11.50 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−îng 20/06/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.50 4.50 2.00945 2NT 5.00 3.00497 2NT 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Hång H©n 13/07/92 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.00 4.50 4.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ NhËt Vi 22/06/92 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00180 2NT 5.01662 1 4.25 3.75 3.0 04 TT 0 PT .01027 2NT 3.50 11.00 3.01700 2NT 4.25 3.00691 1 5.50 11.00 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng TuyÕn 05/01/93 N÷ HuyÖn C− M gar 99 99.75 4.50 1.25 3.00739 1 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hång Nhung 28/02/93 N÷ HuyÖn §¨k §oa 99 99.00 3.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Qu¸ch ThÞ Kim Thanh 04/03/93 N÷ HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.00 3.75 11.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Tr−êng Siªng 27/04/93 HuyÖn Duy Xuyªn 04 99 99.01553 2NT 4.01422 1 3.25 11.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Dung 05/02/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.01708 2NT 3.01384 2NT 4.75 11.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mai Chi 16/01/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99. khèi thi PT 19 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 04 KTV XÐt nghiÖm Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Lª ThÞ Thanh Nga 10/01/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.25 11.50 3.50 3.25 3.25 11.02261 2NT 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ HiÕu 24/09/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.01526 1 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Minh Th− 12/05/92 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.75 11.75 3.25 3.00 3.00 11.50 11.00 3.25 11.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Anh V©n 08/10/92 N÷ Thµnh phè Qu¶ng Ngi 99 99.50 11.25 2.00 3.25 11.00812 2NT 5.00360 2NT 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Vâ TuÊn Anh 29/08/92 HuyÖn B×nh S¬n 99 99.75 2.00 11.50 11.01201 2NT 4.50 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 §ång ThÞ Hång Trinh 26/07/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 11.75 3.50 4.25 11.5 04 TT 0 PT CKY 00000 §oµn ThÞ Ngäc DiÖp 01/01/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.50 3.25 2.25 11.00482 2NT 3.02250 1 4.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Vò ThÞ NhËt HuyÒn 10/08/93 N÷ HuyÖn C− M gar 99 99.50 11.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ T×nh 28/10/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.50 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ DiÔm Ph−íc 01/11/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 06 99 99.00 4.25 2.00 3.00 3.00 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Phi YÕn 10/02/92 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.75 5.00721 2 4.75 11.5 04 TT 0 PT CYY 00000 Lª ThÞ Kim Oanh 04/04/92 N÷ HuyÖn Gio Linh 99 99.75 2.75 11.01184 1 4.01591 2NT 3.00 1.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 3.5 04 TT 0 PT TTN 00000 Hoµng Xu©n C−êng 20/06/93 HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.50 11.25 2.00834 2NT 4.25 3.50 11.50 4.01104 2NT 4.00445 2NT 3.75 4.

25 2.01267 1 5.25 11.75 10.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn HuyÒn Trang 14/09/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.25 3.25 11.75 2.50 2.75 4.01218 1 5.01513 1 4.50 3.02249 1 3.50 11.5 04 TT 0 PT CKY 00000 L©m ThÞ Nh PhÊn 20/10/92 N÷ HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.25 2.01339 1 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 R'mah H' Zary 15/06/92 CKY 00000 TriÖu TiÕn Dòng 01/05/93 N÷ HuyÖn Phó ThiÖn 01 99 99.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hång Nh©n 17/02/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 11.25 4.25 1.75 10.01719 2NT 4.50 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thu NguyÖt 30/06/92 N÷ ThÞ X Bu«n Hå 99 99.50 4.00287 1 2.00982 1 3.5 04 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Minh HuyÒn 11/10/92 N÷ HuyÖn Kr«ng N¨ng 99 99.01277 1 5.00 2.00 3.50 2. khèi thi PT 20 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 04 KTV XÐt nghiÖm Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nh− ý 05/01/93 N÷ HuyÖn §øc Phæ 99 99.50 10.25 2.25 2.50 11.50 3.01981 2NT 5.00 2.00 4.5 04 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn §øc C¶nh 20/11/92 HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Hång 28/07/92 N÷ HuyÖn N«ng S¬n 99 99.00 04 TT 0 PT Céng ngµnh 04 : 127 thÝ sinh .50 9.00882 1 6.00271 1 4.50 10.0 04 TT 0 PT DHT 00000 TrÇn TuÊn Nh 10/10/93 HuyÖn Bè Tr¹ch 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Thuû Tiªn 10/05/93 N÷ HuyÖn §ång Xu©n 99 99.0 04 TT 0 PT CKY 00006 Tèng ThÞ Kim Oanh 20/08/93 N÷ HuyÖn Ch− Sª 99 99.01539 1 4.75 1.75 10.25 2.75 10.50 3.01744 1 5.50 2.00 3.25 2.5 04 TT 0 PT CKY 00000 §ç V¨n H¶i 07/09/91 N÷ ThÞ X Bu«n Hå 99 99.50 9.50 04 TT 0 PT HuyÖn C− M gar 01 99 99.75 10.25 2.50 3.01638 1 4.75 2.75 3.00 2.0 04 TT 0 PT TTN 00000 Lª Phó §¹t 30/05/93 HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.75 10.

75 12.75 6.01158 3 4.75 4.50 4.01788 2NT 5.50 14.25 4.01604 1 5.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Lª H¹ Vò 30/09/93 Thµnh phè §ång Híi 99 99.00 12.25 12.25 2.00 12.00 4.75 4.75 2.75 2.75 3.75 13.01712 2 4.50 3.50 4.50 13.0 05 TT 0 PT NguyÔn ChÝ Tïng 07/05/93 HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.01752 2NT 5.50 3.75 5.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Lª Anh Giang 03/02/93 HuyÖn NghÜa §µn 99 99.01972 2NT 6.75 14.50 13.0 05 TT 0 PT TTN 00000 V¨n §×nh Quèc 22/04/93 HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.00 13.25 13.50 15.5 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n Dòng 10/10/93 HuyÖn §« L−¬ng 99 99.50 14.75 4.00231 2 4.75 12.00 12.01540 1 4.75 12.00 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.02145 1 4.00 2.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Vâ Phó Tiªn 02/08/93 HuyÖn Sa ThÇy 99 99.75 3.5 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Ph¹m Duy 12/06/93 HuyÖn Ch− Sª 99 99.00634 2NT 6.5 05 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng Nh− Quèc 16/03/93 Thµnh phè HuÕ 99 99.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Lª §øc V−¬ng 15/09/93 QuËn Thanh Khª 99 99.25 4.25 5.75 3.00 3.25 2.00100 3 4.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Hµ V¨n H−ng 06/09/93 HuyÖn Thanh Ch−¬ng 99 99.25 12.00 14.5 05 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThiÖn C«ng 16/08/93 HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.50 5.25 5.01216 1 6.02390 2NT 5.0 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ HuyÒn 12/10/93 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.01695 1 4.00 4.00 5.5 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn NhËt Hoµng 10/11/93 HuyÖn §¨k Hµ 99 99.50 2.5 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Chung H−êng 16/10/93 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.00 3.50 4.25 3.00 3.5 05 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThiÖn Quang 08/08/93 HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.50 5.0 05 TT 0 PT CKY 00000 §Æng V¨n S¬n 02/12/92 HuyÖn Phó Vang 99 99.25 13.50 14.00059 3 4.0 05 TT 0 PT N÷ .00 4.00 4.50 4.01786 2NT 6.00 3.50 14.25 12.0 05 TT 0 PT 00000 Lª TrÇn NhËt Trung 07/11/93 HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ HuyÒn 18/06/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.50 3.25 3.75 13.01019 2 6.50 14.75 6.75 3.0 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn §×nh §Þnh 25/11/92 ThÞ x KonTum 99 99.00 2.5 05 TT 0 PT 20/07/89 QuËn H¶i Ch©u 99 99.25 3. khèi thi PT 21 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 Bïi ThÞ Xu©n 24/08/93 CKY 00000 Tr−¬ng H÷u Thanh L©m CKY 00000 TrÇn ViÖt CKY 00000 CKY Ph¸i N÷ 05 KTV H×nh ¶nh Y häc Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.50 5.00 3.50 4.00009 3 7.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Bïi Hoµng Lu©n 28/03/93 QuËn H¶i Ch©u 99 99.75 13.50 3.50 13.01872 2NT 4.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Phïng Xu©n Huy 22/03/91 Thµnh phè §«ng Hµ 99 99.5 05 TT 0 PT CKY 00000 Vâ Hoµng 04/12/93 HuyÖn TriÖu Phong 99 99.25 3.00 7.01865 2 4.01049 1 4.00204 3 5.50 4.00809 2NT 4.00 3.50 3.50 13.00 3.25 12.25 5.01449 2 4.5 05 TT 0 PT DHY 00000 Ph¹m V¨n SÜ 24/09/92 HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.25 1.01000 2NT 5.01240 1 5.5 05 TT 0 PT Th¾ng 22/05/93 QuËn Thanh Khª 99 99.00921 2NT 4.25 3.01156 2 4.5 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Ngäc Vò 25/10/93 Thµnh phè Qu¶ng Ngi 99 99.0 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Ngäc Nguyªn 28/07/89 QuËn Thanh Khª 99 99.

0 05 TT 0 PT CKY 00000 Vâ Thµnh Hoa 06/10/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.25 2.75 4.50 11.50 4.75 3.50 11.75 10.50 10.50 3.25 1.50 3.01119 1 4.00 3.50 11.5 05 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m Ngäc Dòng 10/02/93 HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.0 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Ph−íc Tr−êng 06/01/92 HuyÖn TriÖu Phong 99 99.50 3.0 05 TT 0 PT YDS 00000 NguyÔn Träng H¬n 21/11/92 HuyÖn Ninh H¶i 99 99.01802 2 6.00 2.50 2.5 05 TT 0 PT N÷ N÷ 06 .00 11.5 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n TriÒu 13/08/92 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.50 4.50 11.25 2.00694 2NT 5.00511 1 3.75 3.75 4.25 2.01229 1 4.50 3.75 10.25 2.00 1.00 3.00273 2NT 4.75 11.50 10.5 05 TT 0 PT NLS 00000 Tr−¬ng Minh Th¬m 25/11/93 ThÞ x S«ng CÇu 99 99.50 11.25 11.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng §øc Khanh 21/11/88 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 3.00153 2NT 4.5 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Hoµng V©n Tïng 03/06/92 QuËn H¶i Ch©u 99 99.5 05 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh V¨n Kiªn 08/04/92 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.25 10.25 3.50 2. khèi thi PT 22 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 05 KTV H×nh ¶nh Y häc Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Lª V¨n Phi 09/01/93 HuyÖn §¹i Léc 99 99.01431 2NT 4.75 11.75 2.25 1.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Lª TÊn Phó 22/10/93 QuËn H¶i Ch©u 99 99.0 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn L©m 10/11/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.01681 1 5.02175 1 5.00274 3 5.5 05 TT 0 PT DHB 00000 Lª Duy Hoµng 06/07/93 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.25 3.00823 2NT 4.00296 1 4.50 10.75 10.5 05 TT 0 PT CKY 00000 L−¬ng Quang V¨n 08/11/93 HuyÖn Nam §«ng 99 99.0 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Quang Dòng 25/07/92 HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.5 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ B¨ng T©m 24/04/93 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.01044 1 5.01693 1 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.75 1.25 3.02353 2NT 3.50 11.25 11.25 11.50 2.00715 2NT 4.01031 3 5.75 11.75 3.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Th©n V¨n Thµnh 10/02/93 HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.75 2.00 1.75 10.5 05 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn TuÊn Minh 11/02/93 HuyÖn Thanh Ch−¬ng 99 99.50 10.00 3.5 05 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Tó 14/12/92 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 1.0 05 TT 0 PT CKY 00000 §ç Thµnh §¹t 18/10/93 ThÞ x An Khª 99 99.5 05 TT 0 PT HUI 00000 Huúnh Ngäc TiÒn 17/07/90 HuyÖn Ch− P−h 99 99.01556 2NT 4.00034 3 4.50 3.75 11.5 05 TT 0 PT DHT 00000 NguyÔn TuÊn Vò 22/11/92 HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.00 1.5 05 TT 0 PT DCT 00000 Cai Thµnh Nh¬n 02/07/93 HuyÖn Phï C¸t 99 99.00 10.5 05 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Minh TuÊn 30/11/90 HuyÖn Yªn Kh¸nh 99 99.50 3.25 2.00 5.00 11.25 2.75 4.75 3.50 2.50 2.00995 2NT 5.00 4.75 4.75 4.25 2.5 05 TT 0 PT CKY 00000 Cao Anh TuÊn 26/01/93 HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.01754 2NT 6.00714 3 2.00 3.50 4.50 1.00190 2NT 4.50 2.01458 2NT 5.5 05 TT 0 PT YKV 00000 TrÇn V¨n Lu©n 13/11/92 Thµnh phè Vinh 99 99.00641 2NT 5.50 11.01464 1 4.75 2.5 05 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh TÊn V¨n 10/12/91 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.50 11.5 05 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Xu©n Th¶o 20/11/91 N÷ Thµnh phè Bu«n Ma Thuét 99 99.50 10.50 4.01943 1 4.75 3.00 4.

0 05 TT 0 PT TDL 00000 Lª V¨n Phi 08/10/92 HuyÖn M'§r¨k 99 99.50 3.25 3.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 3.75 3.50 10.25 10.02026 1 4.50 10.50 10.25 2.00226 2NT 4.01857 2NT 4.50 05 TT 0 PT CYY 00000 TrÇn Quèc NhËt 20/10/93 HuyÖn Phó Léc 99 99.0 05 TT 0 PT DHT 00000 Huúnh ThÞ Xu©n 04/04/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 05 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng Ngäc M−êi 28/10/92 HuyÖn D¨k Song 99 99.50 3.0 05 TT 0 PT DQU 00000 NguyÔn TrÇn Huúnh T©m 24/10/91 Thµnh phè Tam Kú 99 99.50 4.25 2.50 2.50 1.50 9.75 10.25 3.00 05 TT 0 PT NLS 00000 Huúnh Quang TÊn 12/06/93 Thµnh phè Pleiku 99 99.00 05 TT 0 PT N÷ N÷ 03 BTS Céng ngµnh 05 : 77 thÝ sinh .50 1.0 05 TT 0 PT 16/10/92 HuyÖn Nam §«ng 99 99.25 2.50 10.75 2.00952 1 3.00 3.01246 1 3.0 05 TT 0 PT QuËn H¶i Ch©u 99 99.00 3.50 3.25 1.0 05 TT 0 PT NLS 00000 NguyÔn Anh Kha 14/10/93 ThÞ x An Khª 99 99.50 10.00 2.50 2.00746 2NT 4.25 3.25 2. khèi thi PT 23 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 05 KTV H×nh ¶nh Y häc Hé khÈu CKY 00000 NguyÔn Thµnh Duy 08/08/89 HuyÖn T©y Hoµ CKY 00000 Huúnh Ngäc Thanh 01/01/93 CKY 00000 §oµn V¨n Th¶o CKY 00000 Hå B¶o CKY 00000 CKY §T MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN 99 99.25 3.0 05 TT 0 PT 00000 §inh V¨n Th¾ng 13/05/93 HuyÖn Duy Xuyªn 05 99 99.75 3.00767 2 5.25 10.00 3.50 10.00 8.00941 3 3.00 2.01532 1 4.25 3.75 3.00626 2NT 5.75 0.75 1.50 10.02121 2 3.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ChÝ C«ng 09/05/92 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.02238 1 4.01381 2NT 3.01191 1 3.50 10.01403 1 4.01542 1 6.25 3.0 05 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Lª Anh Vò 22/03/93 HuyÖn VÜnh Linh 99 99.25 10.75 10.00 2.50 3.75 1.0 05 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn B¸ TuÊn 29/06/91 Thµnh phè HuÕ 99 99.50 10.0 05 TT 0 PT LÜnh 09/01/93 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.0 05 TT 0 PT Siu Duy 05/04/91 HuyÖn Phó ThiÖn 01 99 99.25 10.0 05 TT 0 PT DDS 00000 Tr−¬ng ThÞ HiÒn 19/04/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 3.00 05 TT 0 PT TTN 00000 Mai ThÞ Ph−¬ng Uyªn 11/05/93 Thµnh phè Pleiku 99 99.0 05 TT 0 PT LLS 00000 Hoµng §×nh §øc 30/07/93 HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.75 1.75 9.0 05 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Thu HiÒn 24/04/92 HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.0 05 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn C«ng To¶n 20/12/92 QuËn Thanh Khª 99 99.01217 1 5.00 2.00771 1 5.00 3.00811 2 2.02209 1 5.75 9.00 1.25 9.00 1.00 10.00 2.50 2.00772 1 4.

50 3.50 12.0 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thanh Thuý 15/09/93 N÷ HuyÖn Tuy Ph−íc 99 99.00 3.5 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Th−¬ng 03/02/93 N÷ Thµnh phè Héi An 99 99.02106 2NT 4.50 12.01720 2NT 4.50 4.75 14.25 3.0 06 TT 0 PT N÷ .50 4.00860 3 6.5 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ H»ng 01/02/92 N÷ HuyÖn Kr«ng N¨ng 99 99.75 3.00 4.25 1.5 06 TT 0 PT CKY 00000 Cao ThÞ Kim Ng©n 01/05/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª Ph−íc Hoµng 10/06/92 QuËn Liªn ChiÓu 99 99.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Th¸i Lª ThÞ Na 04/06/93 N÷ QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.00 4.00277 2 3.01511 1 5.25 13.25 3.0 06 TT 0 PT CKY 00000 §oµn ViÕt Hïng 20/02/93 HuyÖn §«ng Giang 99 99.75 12.00 13.0 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n Kh¸nh 15/07/93 QuËn S¬n Trµ 99 99.00 3.01498 2 4.50 13.00468 2NT 5.75 15.00300 2 3.75 4.00197 1 5.00 11.75 13.75 2.0 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Th¶o 05/08/92 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.00 11.02364 2 4.00 13.50 4.00 3.00240 3 5.02402 2NT 6.75 4.50 12.50 2.75 12.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Thiªn Lý 04/04/93 N÷ HuyÖn Nói Thµnh 99 99.25 13.5 06 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Linh 04/11/93 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.75 4.50 3.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Trinh 01/03/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.75 3.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m Thanh H»ng 10/04/92 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.50 4.00 11.0 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Ph−¬ng Anh 11/07/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Mai Quang TuÊn 23/12/92 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.00 4.01108 1 5.5 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ §øc H¹nh 15/11/93 Thµnh phè §ång Híi 99 99.50 5.25 3.25 4.50 12.00 11.75 2.5 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Minh Hoµng 01/06/92 HuyÖn Bè Tr¹ch 99 99.00 12.75 3.25 4.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ §µo 16/09/91 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.50 4.25 4.25 4.0 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Lª Mai Thuú 26/10/92 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.00321 2NT 5.75 2.0 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ §ua 16/10/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.00527 3 5.01690 2NT 4.00 12.00211 3 5.0 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ LÖ Trinh 26/10/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.01078 1 3.5 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Ngäc Phóc 01/08/90 HuyÖn §¹i Léc 99 99.25 4.50 3.25 3.25 4.01484 1 5.5 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh Th¶o 03/03/92 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.50 11.75 3.25 3.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª Minh Thµnh 01/05/93 QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.75 4.75 3.0 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Lµi 17/02/92 N÷ HuyÖn Ea Sóp 99 99.50 16.50 3.00 4.00683 1 4.00135 3 6.00 4.50 13. khèi thi PT 24 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 06 KTV VËt lý trÞ liÖu/ Phôc håi chøc Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 L−¬ng ThÞ Ph−¬ng Th¶o 29/04/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.25 4.50 7.5 06 TT 0 PT CKY 00000 Th¸i Hång Ngäc 31/10/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.25 3.00 5.01155 1 6.50 5.00174 3 2.75 5.00168 3 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 3.00 12.00276 3 4.75 12.25 2.00540 3 3.50 3.5 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª TÊn Quý 22/10/93 QuËn H¶i Ch©u 99 99.00740 3 3.75 3.25 13.50 12.01410 3 5.50 13.75 3.50 4.50 2.

50 2.0 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Anh TuÊn 18/07/92 HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Quy Nin 14/08/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.25 3.00 2.75 4.01619 2NT 6.01577 3 4.00342 2NT 5.50 3. khèi thi PT 25 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 06 KTV VËt lý trÞ liÖu/ Phôc håi chøc Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn ThÞ H−¬ng Lan 20/09/93 N÷ HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ H¶i YÕn 26/11/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.5 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ §µi Loan 27/06/93 HuyÖn Tuy An 99 99.00170 3 4.25 10.5 06 TT 0 PT CKY 00000 L©m T−êng Vy 24/09/92 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.0 06 TT 0 PT DHT 00000 Th¸i V¨n §iÖp 06/06/93 HuyÖn NghÜa §µn 99 99.75 2.50 3.00 2.25 3.5 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ ót Nguyªn 24/06/93 N÷ QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.00491 2NT 4.50 10.01003 1 3.00 3.00 2.00 10.25 9.00 2.01383 2NT 5.50 3.5 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª Hoµi Trung 30/11/92 HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 10.5 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh H−¬ng 07/06/93 HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.50 10.00244 2NT 2.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Ng« V¨n Quý 21/12/93 QuËn Liªn ChiÓu 99 99.25 1.5 06 TT 0 PT DHL 00000 Vâ Ngäc C¸t 16/11/93 HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.50 3.25 4.00 3.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00 3.50 06 TT 0 PT N÷ N÷ .50 06 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m Ngäc V¨n 02/12/92 HuyÖn M'§r¨k 99 99.75 3.01101 3 4.50 1.01224 1 4.00 10.02331 1 5.75 9.75 4.25 2.00 3.75 2.00187 2NT 3.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ ThËt 03/09/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Ph−¬ng Linh 26/10/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 10.00217 2NT 4.50 2.00315 2NT 5.00 3.25 5.25 2.00 2.00 2.50 3.01327 2NT 3.00 2.75 4.0 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ YÕn Nhi 23/11/93 N÷ ThÞ x KonTum 99 99.75 3.00576 2NT 4.00763 2NT 4.50 1.01486 1 5.50 06 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Ngäc TriÒu 23/10/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.5 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ LÖ Quyªn 05/12/92 HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 2.00 9.01669 1 3.25 11.50 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Kim Thuû 28/10/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00 4.00258 1 5.00 3.50 3.00043 3 2.75 4.00764 2NT 4.00 3.00 10.50 3.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª V¨n Huy 28/10/92 HuyÖn §¹i Léc 99 99.5 06 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ Thanh H¶i 30/05/92 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.00 3.25 10.25 3.75 11.0 06 TT 0 PT HUI 00000 TrÇn V¨n Ninh 12/06/93 HuyÖn C− Jót 99 99.00 11.75 2.01041 1 5.00 3.00969 2NT 2.00 2.50 9.00 2.00 10.00 3.50 06 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ Thanh 12/10/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ngäc Vò 27/10/92 N÷ HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.50 9.01595 2NT 3.25 10.50 10.50 1.50 9.50 10.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ T¸m 18/10/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00 2.75 3.50 11.50 0.01256 1 4.75 2.00 10.00031 3 5.00 9.50 11.50 06 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Mü 06/12/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00241 2NT 1.75 10.75 3.50 10.25 3.0 06 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ Kim May 10/11/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.0 06 TT 0 PT CKY 00000 Vâ V¨n ThÞ DiÖu HiÒn 15/11/92 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.

75 9.00544 2NT 4.75 4.50 3.00 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Trung Hoµ 06/11/92 HuyÖn Yªn Thµnh 99 99.25 3.50 1.00 2.25 2.01439 2NT 3.75 3.01343 1 4.00 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thuú Linh 29/07/93 N÷ HuyÖn Anh S¬n 99 99.75 5.75 0.50 2.75 9.50 9.01025 2NT 3.00 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ LÖ Kim 02/01/90 N÷ HuyÖn B×nh S¬n 99 99.50 06 TT 0 PT CKY 00005 Cao ThÞ Thu 16/11/93 N÷ HuyÖn Thä Xu©n 01 99 99.50 9.50 3.50 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Ngäc Tr©m 20/06/93 N÷ ThÞ x KonTum 99 99.50 1.00 06 TT 0 PT DHY 00000 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 11/05/93 N÷ HuyÖn H−¬ng Thuû 99 99.50 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª Thanh C−êng 23/02/92 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.00234 1 2.00 2.01711 2NT 4.25 1.75 8.50 06 TT 0 PT Céng ngµnh 06 : 75 thÝ sinh .25 2.02002 2NT 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 3.01412 2NT 2.25 9.00 3.75 3.01077 1 4.00870 2NT 3.00 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª §øc Hoµng 12/09/93 HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.00 06 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thao 17/12/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99. khèi thi PT 26 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 06 KTV VËt lý trÞ liÖu/ Phôc håi chøc Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn Tr−¬ng Thanh HuyÒn 16/02/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.50 8.75 3.00 06 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Th¾m 28/08/93 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.50 06 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Thu NguyÖt 28/09/93 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.00 2.25 2.25 3.00 06 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ Nhung 17/03/92 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.01406 2NT 4.25 0.00587 2NT 2.25 1.00 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Nga H»ng 02/08/93 N÷ HuyÖn N«ng S¬n 99 99.01401 1 3.75 2.75 9.25 9.00 2.25 7.00 9.25 9.00 06 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Thanh H−¬ng 12/11/92 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.50 3.00 9.50 06 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Thanh ViÔn 03/06/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 06 99 99.00735 2NT 3.00803 1 4.50 9.25 2.00 1.01092 2NT 3.00 2.50 1.25 2.00433 1 4.50 0.25 2.75 8.50 9.50 2.25 9.50 9.50 9.25 3.01634 2NT 3.00965 2NT 5.50 06 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Hång ThÞnh 23/12/93 N÷ HuyÖn Nghi Léc 99 99.50 06 TT 0 PT DHL 00000 Hoµng V¨n Th¾ng 18/09/93 HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.50 06 TT 0 PT CKY 00000 TrÞnh ThÞ Thuý 28/06/93 N÷ HuyÖn Hµ Trung 99 99.50 3.75 2.

5 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn NguyÔn Kh¸nh Ly 14/04/93 N÷ HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.75 3.00 4.0 07 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ Ngäc YÕn 04/08/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü Linh 04/04/92 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00252 2 5.50 12.01236 1 5.75 4.00477 2NT 3.50 13.75 5.50 12.25 3.0 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Th¶o Ngäc 30/06/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ H»ng 24/10/92 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ LÖ Thóy 10/01/93 N÷ HuyÖn Kr«ng Ana 99 99.00 11.50 14.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ngäc DiÔm 21/04/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.5 07 TT 0 PT .0 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ ¸nh 28/02/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn T−êng Vi 02/05/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.25 12.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Thu 19/08/93 N÷ HuyÖn Hµ Trung 99 99.00892 2 4.50 4.00 4.02201 2NT 6.75 3.50 3.25 12.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ HuÖ 01/04/92 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.25 3.50 7.00 6.00 3.00 4.25 1.25 4.75 2.50 12.00 13.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ HuÖ 15/06/92 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.50 13.75 2.50 2.02321 2NT 4.50 12.75 4.50 5.75 2.25 2.00106 3 4.75 14.75 4.50 6.00 2.00 4.01438 3 4.00063 3 6.50 3.50 2.5 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÞnh ThÞ LÖ Thoa 01/10/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.00636 3 4.50 4.50 3.75 4.75 4.00 3.0 07 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ Ph−¬ng Dung 11/08/92 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00452 2NT 5.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Sao Vy 20/01/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 13.00 4.5 07 TT 0 PT CKY 00000 §µo ThÞ Mü Dung 07/06/92 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.75 4.75 14.00087 2NT 4.5 07 TT 0 PT CKY 00000 D−¬ng ThÞ HiÕu Th¶o 27/12/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 4.50 5.00023 3 5.25 3.02256 1 5.50 12. khèi thi PT 27 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 07 Hé sinh Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Mü H¹nh 01/09/92 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.00 12.50 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ ¸nh Hoa 15/06/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Thóy DiÔm 14/06/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.75 12.00 12.50 4.50 14.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Phan Hµ Giang 15/12/92 QuËn S¬n Trµ 99 99.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Lªn 10/10/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.25 17.00284 2NT 6.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ BÐ KiÒu 17/08/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00957 2 6.00214 3 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ B×nh 21/09/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.25 4.25 3.50 3.00 2.50 12.00165 2NT 7.75 4.01140 3 6.00084 2NT 3.50 16.00966 2NT 6.00 12.01640 1 4.00451 2NT 5.75 12.25 12.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Ph−íc ChØ 12/11/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.75 3.00554 2NT 5.0 07 TT 0 PT CKY 00000 L−¬ng thÞ cÈm Vang 22/10/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 14.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thu H−¬ng 16/10/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.00 6.00072 3 4.75 2.75 6.50 2.00 3.00057 3 4.01054 2NT 4.50 5.50 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª Hoµng Th¶o 24/03/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00 13.00 14.75 2.01405 2NT 4.00 4.

50 11.25 3.00254 2 4.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ DiÖu Thuú 20/05/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.50 4.25 11.00955 2NT 4.00 2.25 4.00388 3 5.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ 27/12/92 N÷ QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.50 11.75 3.00 2.00541 2NT 4.50 3.75 3.75 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Ph−¬ng 08/08/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00073 3 4.00549 3 3.50 11.25 11.75 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ TÞnh 20/11/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.75 11.25 4.0 07 TT 0 PT CKY 00000 T¸n ThÞ Thuû 02/02/92 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 11.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ph−¬ng Th¶o 11/03/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 11.01966 2NT 4.0 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Nh− Quúnh 07/04/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.75 11.00640 2NT 4.00 3.75 4.50 11.25 2.00166 2NT 4.75 11.00 3.50 4.50 3.25 3.50 4.25 3.01195 2NT 3.01820 2NT 6.75 3.00 2.75 3.00 11.00 2.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Long 04/09/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.01771 2NT 4.75 3.00 3.50 3.00 5.00092 2NT 3.75 3.25 11.00 4.25 3.00 3.00595 3 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ H»ng 05/09/92 N÷ HuyÖn Bè Tr¹ch 99 99.00 11.00435 2NT 4.25 3.0 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh Ngäc 26/08/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.75 3. khèi thi PT 28 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 07 Hé sinh Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn Hå Th¶o Nguyªn 25/07/92 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00 11.01142 1 4.00 4.50 11.25 2.75 11.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.0 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nh− ý 05/01/93 N÷ HuyÖn §øc Phæ 99 99.75 2.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ph−¬ng Dung 17/04/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00 2.50 4.75 5.00 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Kim ¸i 02/01/90 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.50 10.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ KiÒu 20/02/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Nh− Ngäc 23/06/92 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thóy 21/06/92 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.50 10.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Ph−íc 14/03/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ ¸nh TuyÕt 12/04/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.75 3.00125 3 4.50 2.75 3.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Th¶o HiÕu 14/02/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00 4.01493 2NT 5.25 4.00 11.00 2.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ HËu 08/06/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00837 2NT 4.25 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thu Th¶o 25/03/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00340 2NT 3.75 11.5 07 TT 0 PT 06 .01541 3 3.50 11.00467 3 3.00130 2NT 3.75 11.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Quúnh 24/03/93 N÷ HuyÖn Bè Tr¹ch 99 99.5 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ DiÔm My 07/03/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.0 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Linh 01/08/92 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.25 2.25 4.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Quý 09/03/93 N÷ HuyÖn TriÖu Phong 99 99.75 2.00 3.5 07 TT 0 PT NLS 00000 NguyÔn ThÞ TuyÕt Ly 01/01/93 N÷ Thµnh phè Pleiku 99 99.01939 2NT 3.25 1.00692 3 3.00 4.50 11.00 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ QuÕ 04/06/92 N÷ QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.00 4.75 11.00707 2NT 3.50 11.00513 3 4.01115 1 6.50 11.75 11.

00 10.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Nh− Quúnh 20/02/93 N÷ HuyÖn Cam Lé 99 99.01506 1 5.00 0.02279 1 5.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Kim NhËt 02/06/90 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.01885 1 3.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Lª TrÇn B¶o Tr©n 18/11/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 4.00 3.00 10.50 10.50 3.00693 2NT 4.50 3.50 3.50 4.50 10.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Kh¸nh 05/03/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc 06/03/91 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.25 4.50 10.25 10.50 2.50 3.25 10.25 3.50 10.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Kim Nhung 06/02/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.25 3.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Xu©n H−¬ng 05/10/91 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 0.25 1.50 2.50 1.25 10.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ SÏ 04/08/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ TuyÕt 15/10/92 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.75 1.50 2.25 4.25 3.00 10.50 2.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Liªn 21/03/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 10. khèi thi PT 29 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 07 Hé sinh Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Phan ThÞ H¹nh 22/07/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.02324 2NT 6.00 10.25 2.25 3.00362 2NT 2.25 4.50 10.25 2.00 3.0 07 TT 0 PT DDS 00000 NguyÔn ThÞ Tó 19/03/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.01067 2NT 3.0 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nh− Thuý 15/07/92 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.00 3.50 10.25 10.01729 2 5.75 2.00 3.50 10.50 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thuý 11/09/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.75 2.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh T©m 14/06/93 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.00 10.75 4.50 10.00716 2NT 3.25 1.75 2.01670 1 4.00256 2NT 4.0 07 TT 0 PT DHL 00000 NguyÔn ThÞ Thu 07/08/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.75 9.50 07 TT 0 PT 06 06 .25 3.50 2.25 3.25 3.75 3.00 2.00532 1 5.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Quúnh Nhi 20/11/93 N÷ ThÞ x Qu¶ng TrÞ 99 99.75 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ Mü Linh 31/07/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 10.50 4.00 3.01702 1 3.00808 1 4.00088 2NT 3.00506 2NT 5.50 2.00 3.50 07 TT 0 PT CYY 00000 Vâ ThÞ Nhung 03/06/93 N÷ HuyÖn H−¬ng Khª 99 99.50 9.00205 2NT 2.00195 2NT 3.00 3.00478 2NT 3.00829 1 4.25 10.01896 2NT 4.50 3.25 10.5 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Xu©n Trang 01/01/92 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00 3.75 10.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Mai ThÞ Hång MÕn 25/09/91 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 3.01130 2NT 4.0 07 TT 0 PT DQN 00000 §ç ThÞ H¹nh 24/08/92 N÷ HuyÖn Ch− Pr«ng 99 99.5 07 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Lai 11/01/92 N÷ HuyÖn Ngäc Håi 99 99.00255 2 4.02258 2NT 4.25 1.0 07 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ §¹t 02/01/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.00628 2NT 3.00627 2NT 4.00 2.00 10.00 2.00380 2NT 3.0 07 TT 0 PT CKY 00000 Mai ThÞ Trang 22/03/93 N÷ HuyÖn §¨k §oa 99 99.00685 2NT 7.50 3.75 10.00 10.75 2.5 07 TT 0 PT DHL 00000 NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 27/01/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.5 07 TT 0 PT HUI 00000 Hoµng ThÞ Th−¬ng 30/10/93 N÷ HuyÖn C− Jót 99 99.75 3.00 3.5 07 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thu 10/10/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 9.

75 2.50 1. khèi thi PT CKY 00000 Hä vµ Tªn Phan ThÞ 30 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Ngµy sinh T− 23/04/93 Ph¸i N÷ Hé khÈu HuyÖn Hoµ Vang 07 Hé sinh §T 06 Céng ngµnh 07 : 85 thÝ sinh BTS 99 MHS 99.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 9.00176 KV §M1 §M2 §M3 §TC NG 2NT 4.00 07 TT TT NTN 0 PT .

01635 1 4.50 19.50 17.75 5.50 17.75 6.75 6.75 17.25 4.50 5.50 6.50 4.01835 3 6.01344 1 4.00 3.25 4.0 08 TT 0 PT DHY 00000 Lª §×nh Vinh 13/10/93 QuËn Thanh Khª 99 99.25 17.01390 2 6.75 18.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Kim Dung 20/06/92 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.0 08 TT 0 PT Cao ThÞ Hång Nhung 09/04/93 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh Kh¸nh Duy 16/07/93 QuËn Thanh Khª 99 99.01685 1 6.00831 3 7.00 19.0 08 TT 0 PT 15/10/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.25 17.50 4.01733 2NT 7.50 6.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª Anh Vinh 03/05/86 QuËn Thanh Khª 99 99.00 3.00779 2 7.50 4.75 6.00 5.75 4.00883 2NT 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Mai ThÞ Kim Chung 26/06/93 N÷ HuyÖn Ch− Sª 99 99.75 4.25 7.75 6.00 6.00 5.01159 2NT 5.50 7.25 17.00 17.00295 3 5.00568 2NT 4.75 7.50 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Nga 28/11/93 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.00818 2NT 7.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Quang 25/12/92 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.00097 3 6.75 4.50 7.00 4.02015 3 6.50 6.0 08 TT 0 PT N÷ N÷ 06 .0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 28/06/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.50 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 20/06/93 N÷ HuyÖn K«ng Chro 99 99.00 7.00 17.50 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ BÐ 04/01/93 N÷ Thµnh phè Bu«n Ma Thuét 99 99.25 6.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m C«ng Böu Hoµng 24/07/93 HuyÖn Gio Linh 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hång V©n 23/03/93 N÷ HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.5 08 TT 0 PT HuyÖn Yªn Kh¸nh 99 99.00159 3 3.0 08 TT 0 PT QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.75 18.75 8.75 6.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nh− Mai 25/10/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.50 18.00661 3 5.50 17.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Vò ThÞ Hoµi Th−¬ng 01/08/92 N÷ HuyÖn C− Kuin 99 99.50 17.0 08 TT 0 PT N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.50 5.50 17.00 6.0 08 TT 0 PT 00000 Ng« ThÞ ¸nh Hång 03/02/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.75 5.01648 1 7. khèi thi PT 31 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 §Æng Minh Th«ng 01/05/90 CKY 00000 Ph¹m ThÞ Chiªm 28/05/93 CKY 00000 NguyÔn V¨n Linh §øc 20/09/93 CKY 00000 NguyÔn ThÞ Tè Duyªn 20/04/93 CKT 00000 Ph¹m Thanh Tïng 11/08/93 CKY 00000 Cao ThÞ DiÖu HiÒn 24/05/93 CKY 00000 §oµn ThÞ Ngäc YÕn CKY 00000 Phan ThÞ Thu CKY 00000 CKY Ph¸i 08 D−îc sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN QuËn CÈm LÖ 99 99.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00044 3 8.00705 2NT 6.75 4.0 08 TT 0 PT HuyÖn §¹i Léc 99 99.00316 2 6.25 18.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng CÈm Thanh 25/11/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 4.00262 2NT 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §µo HuyÒn Ch©u 03/08/93 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.00 18.50 5.25 3.25 5.75 7.75 4.0 08 TT 0 PT Th¶o 12/02/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 17.00008 3 4.00 18.75 17.50 4.00 17.50 6.00 17.00756 3 7.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §Æng Xu©n §Ö 20/11/92 HuyÖn Nghi Léc 99 99.25 6.00723 3 5.01346 1 8.00162 3 6.50 7.75 5.5 08 TT 0 PT QuËn Thanh Khª 99 99.50 8.75 5.50 17.25 6.25 18.75 19.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Vi Hµ 29/12/93 N÷ Thµnh phè Héi An 99 99.50 7.75 4.50 17.75 18.00188 3 5.25 5.75 4.

0 08 TT 0 PT 11/10/93 N÷ HuyÖn Nghi Léc 99 99.00993 2NT 7.01491 1 6.01035 3 4.75 16.25 16.00 5.25 5.00650 2NT 7.01528 1 8.00 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ DiÔm Thuý 30/10/93 HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 3.00 5.75 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ HuyÒn Tr©n 10/02/93 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.25 16.50 16.50 5.50 6.00417 2 7.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng 12/01/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00443 2NT 5.25 5.25 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Hµ HuÖ Trinh 01/02/93 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Thu HiÒn 03/07/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 16.01989 2NT 7.75 6.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Th¸i ThÞ Phông 20/06/93 N÷ HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.50 5.25 3.00 16.00 4.00 3.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Nh− Hoµng TuÊn 08/11/92 QuËn H¶i Ch©u 99 99.00 16.00 3.01413 2 6.50 17.25 3.02365 2 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Ngäc TiÓu S− 20/09/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mai Thi 30/12/92 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn C¶nh V÷ng 30/06/93 HuyÖn M'§r¨k 99 99.00 6.01055 2NT 7.00985 3 7.00784 2NT 8.25 8.50 4.00 6.00 5.00 2.00 4.75 2.50 16.00 16.00 3.25 7.50 16.00 17.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn NhËt T©n 04/02/92 N÷ HuyÖn B¾c Trµ My 99 99.00 2.00 6.00002 3 7.00 3.50 5.25 4.01668 1 6.0 08 TT 0 PT Nguyªn 29/03/92 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00 4.00 6.75 3.25 4.0 08 TT 0 PT N÷ HuyÖn Ea Sóp 99 99.02284 1 6.00 5.00 5.75 16.75 7.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Duyªn 10/07/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.25 16.5 08 TT 0 PT CKY 00000 L−u ThÞ HuyÒn Long 06/11/93 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.00822 1 6.75 5.01494 2NT 8.50 16.00835 3 6.5 08 TT 0 PT Tr−¬ng TÊn H¶i 05/09/93 Thµnh phè Héi An 99 99.0 08 TT 0 PT QuËn CÈm LÖ N÷ 03 06 .5 08 TT 0 PT CKY 00000 T« V¨n Viªn 12/04/93 HuyÖn Tuy Ph−íc 99 99.00845 2NT 6.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ¸nh NguyÖt 19/09/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.25 5.75 16.25 4.25 3.01631 2NT 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Thµnh Nguyªn 03/10/90 99 99.25 16.01557 2NT 7.01659 1 6.50 16. khèi thi PT 32 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 NguyÔn Nguyªn Thanh Minh 01/09/92 CKY 00000 NguyÔn ThÞ B¶o YÕn 26/06/92 YDS 00000 NguyÔn ThÞ Hµ CKY 00000 Hoµng Phan H−¬ng CKY 00000 CKY Ph¸i 08 D−îc sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN QuËn H¶i Ch©u 99 99.50 3.50 16.00289 3 6.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Mai ThÞ H−¬ng 03/04/93 N÷ ThÞ x S«ng CÇu 99 99.50 16.25 16.25 2.00158 3 5.25 5.02282 2 6.75 6.50 16.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.25 6.50 16.75 16.50 5.75 4.50 5.50 16.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ TuyÕt H¹nh 20/03/93 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.01120 2 8.00 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Liªn Na 11/11/89 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00 5.75 16.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ H©n 10/04/93 N÷ HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Bïi NguyÔn NhËt Minh 25/01/93 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.5 08 TT 0 PT 00000 Lª ThÞ Thuý 29/03/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.25 4.50 5.75 16.75 4.75 17.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Ngäc Duyªn 21/04/93 N÷ HuyÖn §¨k T« 99 99.01726 3 6.

00644 2NT 6.00604 2 5.25 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc H©n 23/04/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ DiÖp 16/03/93 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.00418 2NT 6.00516 2NT 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ ¸nh S−¬ng 07/09/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.00 15.50 4.00 6.50 6.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ Kim ¸nh 03/06/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §inh ThÞ Ly Lý 14/04/93 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.50 15.75 15.00378 2 4.50 16.25 15.00 3.50 3.25 15.50 6.00 5.50 6.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ T−êng Vy 12/06/93 N÷ Thµnh phè Héi An 99 99.75 5.50 3.50 5.00048 2NT 4.75 15.25 4.25 7.50 15.01183 2NT 5.25 15.50 6.50 15.25 15.25 16.25 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thóy 03/02/93 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.50 15.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh ThÞ Thuý NguyÖn 21/10/93 N÷ HuyÖn Ch− P¨h 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ngäc Trinh 03/05/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.00269 3 5.25 15.50 6.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ QuÕ 25/07/93 N÷ HuyÖn Kim S¬n 99 99.00 15.00 6.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00 15.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Kh¸nh Th−êng 02/01/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Mü Phó 14/05/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.25 15.50 2.00531 2NT 5.50 3.50 4.75 15.75 4.75 15.75 5.25 5.25 6.00 4.75 3.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ KiÒu Na 28/10/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.01608 2NT 5.25 3.00920 2NT 5.0 08 TT 0 PT .25 4.50 15.5 08 TT 0 PT CKY 00000 L−u Thuú Dung 04/05/93 N÷ HuyÖn C− M gar 99 99.25 15.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m Minh TrÝ 10/03/93 Thµnh phè Pleiku 99 99.01215 1 7.50 3.00608 1 5.02010 2NT 5.50 3.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Kim ¸nh 28/01/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00419 2NT 5.00954 1 7.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü Ch©u 22/11/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.50 5.25 15.01674 1 6.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc Nh− 31/12/93 N÷ HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.01774 2NT 6.00 4.00 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Duyªn 01/07/92 N÷ HuyÖn Ngäc Håi 99 99.25 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Ngäc Ph−¬ng 21/09/93 N÷ HuyÖn Ea H Leo 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ LÖ HuyÒn 03/10/93 N÷ HuyÖn NghÜa Hµnh 99 99. khèi thi PT 33 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 08 D−îc sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Phan ThÞ Ngäc TuyÕn 22/10/93 N÷ HuyÖn T− NghÜa 99 99.50 2.00067 2NT 3.00 4.50 15.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hång GÊm 30/07/93 N÷ HuyÖn D¨k GLong 99 99.00487 2NT 4.50 5.75 4.50 5.00881 2NT 8.25 3.00 3.50 4.75 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ Thu Hµ 19/02/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.01579 1 6.00337 1 4.25 4.50 15.02213 2 7.25 15.50 6.75 5.25 5.00 7.50 15.25 5.50 6.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Nguyªn 01/01/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Kim Ph−¬ng 16/05/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.00301 2NT 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Hµ 08/03/92 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.75 15.00469 3 6.00 15.25 3.00 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Thanh Th¶o 17/01/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.01114 1 5.25 3.50 3.02074 2 5.75 5.

50 15.50 2.25 4.00 4.00 3.50 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Phan Hoµng Th− 12/09/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.00309 1 5.00054 3 7.01323 2NT 7.50 15.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Minh HiÒn 29/03/93 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.00 15.50 5.75 3.50 14.75 14.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hång MÉn 11/11/92 N÷ HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.75 3.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Vò ThÞ Hoµng H¶o 21/01/93 N÷ Thµnh phè Tam Kú 99 99.01360 3 5.50 3.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Hµ ThÞ L¹c Tiªn 11/09/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.50 14.75 6.00 3.00179 2NT 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü Chi 27/02/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc Dung 13/10/93 N÷ QuËn Ngò Hµnh S¬n 99 99.00483 2NT 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Thu H−¬ng 04/11/92 N÷ HuyÖn Kr«ng N« 99 99.00400 3 6.75 4.00055 3 4.00318 3 6.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Tõ Vy 29/11/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thuú Linh 15/05/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.75 6.75 15.01710 2NT 5. khèi thi PT 34 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 08 D−îc sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn Thuþ Quúnh Nh− 08/02/93 N÷ HuyÖn §¨k §oa 99 99.00 3.00 3.02377 1 6.25 3.5 08 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ Hång Phóc 03/08/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.50 3.75 5.75 14.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nhiªn 30/10/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Ly 28/12/92 N÷ HuyÖn An Lo 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ ¸nh TuyÕt 01/01/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Bïi Quang Vò 10/07/92 QuËn Thanh Khª 99 99.00366 3 6.00257 2 4.25 5.00 4.50 14.00 3.50 5.5 08 TT 0 PT DHT 00000 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 19/05/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.01703 2 5.50 3.25 2.00040 3 4.00 15.00 14.00 15.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Thanh Dung 07/01/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.50 14.00519 3 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.0 08 TT 0 PT 06 06 .00 14.25 14.00047 3 5.02315 3 7.50 4.75 14.25 5.75 14.75 5.25 4.00 4.00150 2NT 4.00338 2NT 4.0 08 TT 0 PT YDS 00000 NguyÔn §øc HuÖ Tiªn 18/02/93 QuËn Thanh Khª 99 99.50 7.75 14.5 08 TT 0 PT YDS 00000 Ng« B¸ ViÖt H−ng 13/12/93 QuËn CÈm LÖ 99 99.50 3.00 2.02233 1 6.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Lý 21/07/93 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.75 5.75 5.25 4.00154 3 4.00 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc Kh−¬ng 20/12/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.25 3.00 4.00421 3 4.50 14.25 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 26/12/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 15.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Anh Ph¸p 26/03/93 ThÞ x Ayun Pa 99 99.50 14.00 3.50 15.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Hoµi Thu 11/12/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ng« ThÞ Hoµi Ph−¬ng 10/01/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.25 14.75 6.50 5.75 14.75 4.50 5.00 5.75 14.25 5.00666 3 7.02161 1 6.25 3.50 4.25 3.50 14.5 08 TT 0 PT YDS 00000 TrÇn ThÞ Thanh T©n 12/05/93 N÷ HuyÖn §¨k Hµ 99 99.25 4.25 2.50 5.00 4.00 14.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Phan LÖ Anh 09/07/92 N÷ QuËn 9 99 99.01272 1 6.50 6.50 5.01295 1 7.00 14.00 3.00454 2 4.

00905 2 6.00616 2NT 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Lîi 09/05/92 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 14.00493 2NT 4.01849 2NT 7.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Xu©n DiÔm 22/06/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 14.02050 2NT 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn §¨ng NhËt 24/09/93 HuyÖn TriÖu Phong 99 99.25 4.25 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thu H−¬ng 18/03/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.75 4.75 14.00364 2 4.75 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ VÜnh H¹ 27/01/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.75 13.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ H−¬ng 06/02/92 N÷ HuyÖn Phó Léc 99 99.25 14.00 5.25 13.02018 3 3.50 5.02380 2NT 5.00 3.25 13.75 3.75 3.75 3.00535 3 4.50 5.50 5.50 14.00 14.00 4.75 2.00 3.5 08 TT 0 PT N÷ .0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ KiÒu Tr©m 02/03/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §µo ThÞ Ngäc Nga 13/06/93 N÷ Thµnh phè Pleiku 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ ¸nh Nhanh 10/03/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.01176 2 5.75 3.00492 3 4.01247 1 5.75 4.0 08 TT 0 PT DDS 00000 TrÇn ThÞ Ph−¬ng §«ng 24/12/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.50 3.50 14.75 4. khèi thi PT 35 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 08 D−îc sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Vâ ThÞ DiÖu Trinh 31/03/93 N÷ QuËn S¬n Trµ 99 99.00434 2NT 6.50 4.75 4.75 4.00025 2NT 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §inh ThÞ ý 15/03/93 N÷ HuyÖn T− NghÜa 99 99.25 14.25 2.75 13.01654 1 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn TrÇn H−¬ng Liªn 20/12/93 QuËn Liªn ChiÓu 99 99.75 5.01796 2NT 4.75 3.25 5.02067 2NT 5.75 14.75 2.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thu Hµ 06/12/93 N÷ HuyÖn CÈm Mü 99 99.25 14.25 3.25 4.00795 2NT 4.25 14.00 14.00282 3 7.25 4.25 3.50 14.25 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ TuyÕt Ny 09/10/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.02335 2NT 5.50 14.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Nh− 02/09/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.25 7.50 14.00 14.75 3.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Duyªn 10/10/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.75 5.00 14.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Hoµng Phi 22/07/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh Th¸i S¬n 15/07/93 QuËn H¶i Ch©u 99 99.25 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Quang Tó 12/08/93 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.00311 2NT 5.00781 2NT 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Thuú Linh 15/03/93 N÷ HuyÖn CÈm Xuyªn 99 99.75 14.50 2.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ Hång V©n 25/12/93 N÷ Thµnh phè Héi An 99 99.01765 1 5.25 4.50 4.75 7.25 2.25 4.50 14.50 4.25 14.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thu Th¶o 20/09/92 N÷ Thµnh phè Héi An 99 99.00522 3 6.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ Thanh T©m 14/01/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.50 14.00 3.50 4.50 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thanh Thuû 04/06/92 N÷ Thµnh phè Pleiku 99 99.50 14.01502 2NT 5.25 2.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ Quúnh Nhi 31/03/92 N÷ Thµnh phè HuÕ 99 99.01698 1 4.01255 1 6.50 3.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §oµn ThÞ §Ñp 02/06/92 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh Lµi 23/08/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.25 3.00854 2NT 5.75 4.00 3.50 13.25 14.00 4.00 4.75 3.75 5.00 4.

0 08 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Ngµ 10/07/92 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thu Th¶o 20/07/92 N÷ Thµnh phè Tam Kú 99 99.75 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Méng Trang 24/07/93 N÷ HuyÖn §ång Xu©n 99 99.02257 2NT 5.50 13.75 4.00 3.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n Trung 16/09/92 HuyÖn §øc Phæ 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nhung 20/03/89 N÷ HuyÖn HiÖp §øc 99 99.00 3.50 13.00 3.25 5.00931 2NT 6.25 13.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Miªn 09/03/93 N÷ HuyÖn Kr«ng N« 99 99.50 13.50 5.00825 1 5.01625 2NT 5.01132 2NT 4.25 4.50 13.00 13.00 13.00 3.75 3.00 13.01686 2NT 7.25 4.00976 2 6.00 3.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ V©n 09/07/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 3.50 13.50 3.75 13.50 4.50 13.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ H»ng 27/02/93 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.50 4.50 13.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn LÖ BÝch TriÒn 19/03/93 N÷ ThÞ x An Khª 99 99.75 3.50 13.02111 2NT 5.75 3.50 3.00 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §inh C¸t Lîi 18/02/92 ThÞ x KonTum 99 99.75 4.01907 2 5.50 13.75 4. khèi thi PT 36 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 08 D−îc sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 Ph¹m ThÞ ¸nh NguyÖt 29/06/92 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.75 4.00354 2NT 3.02041 1 5.00104 2NT 4.01709 2NT 5.25 3.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.75 3.01476 2NT 4.25 4.75 4.25 4.75 3.01492 2NT 5.50 4.25 3.25 4.00 4.00 13.02232 1 5.75 13.25 13.0 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thu Loan 16/10/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.0 08 TT 0 PT 06 .50 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Thu HiÒn 02/10/93 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.50 13.75 3.01331 1 5.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Trang 01/01/93 N÷ HuyÖn §øc Phæ 99 99.00 5.50 2.00 13.25 3.00 3.75 3.00617 1 4.50 2.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Tè Nga 30/09/93 N÷ HuyÖn NghÜa Hµnh 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Xu©n L©m 16/04/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.01294 2NT 3.75 13.75 4.50 13.50 1.00585 2NT 4.50 4.00 13.02033 1 5.01740 1 5.01826 2NT 4.50 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Ph−îng 20/02/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.01809 2NT 4.02115 2NT 4.50 4.50 3.5 08 TT 0 PT CKY 00000 §µo ThÞ Hång 28/04/93 N÷ HuyÖn Phï C¸t 99 99.25 13.25 13.50 13.02223 1 5.02289 2NT 4.50 4.5 08 TT 0 PT YDS 00000 TrÇn ThÞ NhiÖm 25/06/93 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.00 13.00 13.00 13.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Cao Kú 15/02/93 HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.75 4.50 5.50 3.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Luyªn 28/05/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §oµn ThÞ Mü Väng 01/05/91 N÷ HuyÖn An Nh¬n 99 99.00 3.0 08 TT 0 PT CKY 00000 V¨n ThÞ Thu T×nh 02/04/93 N÷ HuyÖn Phong §iÒn 99 99.75 3.75 4.25 3.5 08 TT 0 PT CKY 00000 D−¬ng ThÞ Thuû 07/07/93 N÷ HuyÖn T− NghÜa 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Thuú Trang 04/06/93 N÷ HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Huúnh N÷ KiÒu Loan 03/08/93 N÷ HuyÖn Tuy An 99 99.01145 1 7.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §Æng N÷ Tr©m 14/08/93 N÷ HuyÖn T©y S¬n 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Lý ThÞ LiÖu 10/06/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.50 5.

01284 1 3.50 3.50 3.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ BÝch Ngäc 01/01/91 N÷ HuyÖn §¹i Léc 06 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh H¶o 02/09/93 N÷ HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.75 3.50 3.75 3.00 3.25 5.75 12.50 5.00341 1 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 T¨ng ThÞ Mü LÖ 10/03/93 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.01562 1 4.50 12.75 2.50 2.50 4.02370 2NT 5.01068 1 6.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Vò Thµnh C«ng 19/04/93 HuyÖn Bu«n §«n 99 99.01651 1 5.00 2.01469 1 6.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ HiÕu 17/07/93 HuyÖn Kr«ng N¨ng 99 99.50 11.5 08 TT 0 PT CKY 00000 §ç Mai Quúnh 16/04/93 N÷ HuyÖn B¸ Th−íc 99 99.50 4.01174 1 6.25 3.50 12.25 4.00 4.00 12.00 12.01867 2NT 4.50 13.75 12.25 12.50 3.01299 1 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ H−¬ng 28/10/93 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.75 3.75 4.50 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Quang 08/09/93 ThÞ x An Khª 99 99.00310 2NT 4.00 5.50 2.0 08 TT 0 PT YDS 00000 TrÇn ThÞ Mü Ch©u 12/02/93 N÷ HuyÖn C− M gar 99 99.75 12.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh 10/10/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 06 99 99.50 12.02304 1 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 §ç Mai Quúnh 16/04/93 N÷ HuyÖn B¸ Th−íc 99 99.0 08 TT 0 PT CKY 00000 N«ng ThÞ D−¬ng 12/12/93 N÷ HuyÖn Ea Kar 01 99 99.25 4.0 08 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ThÞ TuyÕn 06/07/92 N÷ HuyÖn Kr«ng Pa 06 99 99.00 5.00690 1 4.00384 1 6.00 2.50 12.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.0 08 TT 0 PT YQS 00000 Hoµng ThÞ YÕn 16/05/93 N÷ ThÞ x KonTum 99 99.75 3.5 08 TT 0 PT YQS 00000 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 03/06/93 N÷ HuyÖn §¨k Glei 99 99.25 4.00 3.50 3. khèi thi PT 37 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 08 D−îc sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−îng 12/07/93 N÷ HuyÖn §¨k Glei 99 99.75 12.0 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Quang B×nh 25/11/93 HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.00329 1 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m Anh Qu©n 27/10/93 HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.75 13.02105 1 6.00 3.50 13.25 3.01661 1 6.25 3.00 3.50 5.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng §øc TuÊn 13/02/92 HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn TrÇn C«ng Lùc 28/01/93 HuyÖn §¨k §oa 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Thanh HiÕu 12/07/92 HuyÖn LÖ Thuû 99 99.25 12.25 12.50 4.50 3.5 08 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Kim L©n 21/04/91 HuyÖn Kr«ng N« 99 99.5 08 TT 0 PT YDS 00000 NguyÔn ThÞ Ng©n 10/11/92 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.50 5.00 12.00 5.00207 2NT 4.01001 1 4.5 08 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ H−íng 04/02/93 N÷ HuyÖn Tuy An 99 99.5 08 TT 0 PT CKY 00000 TrÞnh ThÞ TuyÕt Nhung 05/11/93 N÷ ThÞ X Bu«n Hå 99 99.50 12.50 12.00 3.75 3.50 4.00 2.02224 1 5.25 12.75 2.5 08 TT 0 PT CKY 00000 §ç ThÞ Ngäc Duyªn 26/05/91 HuyÖn KBang 99 99.50 2.25 3.25 1.5 08 TT 0 PT N÷ N÷ 06 06 .01932 1 5.50 2.50 4.50 12.75 3.50 13.01817 1 4.75 3.01211 1 5.75 2.01429 1 3.02075 1 4.25 12.75 3.01436 1 4.00 3.50 3.75 12.00867 1 5.50 12.25 12.0 08 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hoµng Vi 08/01/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.

BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ. khèi thi PT 38 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i Hé khÈu 08 D−îc sÜ §T Céng ngµnh 08 : 195 thÝ sinh BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN .

00 09 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ LÖ Thanh 24/06/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.01243 1 6.25 10.00201 3 3.75 10.50 2.50 6.50 9.01637 1 5.00 09 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m V¨n Hïng 30/10/91 HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.01804 2NT 6.0 09 TT 0 PT CKY 00000 Phan ThÞ Anh §µo 30/03/93 HuyÖn Kr«ng Pa 99 99.50 1.01701 2NT 3.00 1.25 11.50 2.5 09 TT 0 PT YDS 00000 Ph¹m Anh Qu©n 27/10/93 HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.75 2.00248 3 2.00290 2NT 5.00 09 TT 0 PT N÷ N÷ N÷ N÷ 06 06 .50 1.25 2.50 2.50 8.50 2.75 3.00 09 TT 0 PT CKY 00000 L−¬ng Thä Toµn 07/12/92 HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.00 09 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn Kim Loan 17/04/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 8.00 10.00 1.0 09 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn H÷u Toµn 06/08/93 HuyÖn Tiªn Ph−íc 99 99.50 09 TT 0 PT CKY 00000 Lª Phóc D−¬ng 29/05/92 HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.50 1.00 4.50 09 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Th¶o Nguyªn 02/09/92 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.50 2.0 09 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn H÷u An 16/07/93 HuyÖn Ch− Sª 99 99.75 2.25 2.50 09 TT 0 PT CKY 00000 §Æng H÷u ViÖt 24/07/92 HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.50 2.25 2.25 9.01837 2NT 4.25 10.00 3.25 4.00 2.75 9.50 11.50 3.00 3.5 09 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nh− Ngäc 18/07/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.01758 1 4.5 09 TT 0 PT CKY 00000 §Æng ¸nh TuyÕt 10/05/93 N÷ QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00 6.00177 2 3.00221 2NT 4.5 09 TT 0 PT DDS 00000 Bïi ThÞ Sinh 05/02/92 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.25 9.5 09 TT 0 PT Huy 27/11/90 HuyÖn §«ng Hoµ 99 99.01746 2NT 4.50 10.00 3.50 2.25 2.75 8.75 2.00336 1 3.50 3.00630 1 5.00 09 TT 0 PT CKY 00000 §Æng Phi Kh¸nh 19/10/93 HuyÖn Hoµ Vang 99 99.00 09 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Kh¾c C−êng 30/08/92 HuyÖn Hoµ Vang 99 99.00526 1 6.75 12.00592 1 3.50 09 TT 0 PT CYY 00000 NguyÔn Vâ Anh Th− 23/09/91 N÷ Thµnh phè HuÕ 99 99.00 9.75 1.00 09 TT 0 PT CYY 00000 TrÇn Uy Phong 12/08/93 HuyÖn Phó Léc 99 99.50 3.25 2.25 3.25 16.00209 2NT 5.5 09 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thanh Tr©m 29/05/92 N÷ QuËn Thanh Khª 99 99.5 09 TT 0 PT CKY 00000 L©m ThÞ Nh− Ngäc 24/05/92 N÷ HuyÖn S¬n TÞnh 99 99.50 13.00 2.50 09 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc Thi 22/05/93 HuyÖn Tiªn Ph−íc 99 99.25 2.50 3.01941 1 7.0 09 TT 0 PT Ng« ThÞ T−êng Vy 15/08/93 QuËn CÈm LÖ 99 99.01560 2NT 5.25 3.25 1.50 15.00460 2NT 4.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00062 3 5.01102 2 2.02332 2NT 3.75 2.50 2.0 09 TT 0 PT 29/02/92 HuyÖn §¨k T« 99 99.50 8.00 2.00350 1 4.25 2.50 8. khèi thi PT 39 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 NguyÔn Thy H−ng 02/05/92 TTN 00000 Hoµng Sü T©n CKY 00000 Huúnh §øc CKT 00000 CKY Ph¸i N÷ 09 Kü thuËt phôc h×nh r¨ng Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN ThÞ x An Khª 99 99.75 2.50 3.00 0.50 8.00 1.50 09 TT 0 PT CYY 00000 Ph¹m TiÕn Dòng 12/09/92 HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.0 09 TT 0 PT 00000 NguyÔn V¨n An 31/07/93 HuyÖn Ia Grai 99 99.00 4.75 3.25 4.50 10.00 9.00788 1 3.75 1.50 2.25 9.00192 3 6.02264 2NT 3.50 9.25 9.25 2.00392 2 4.50 2.50 2.75 10.50 09 TT 0 PT CKY 00000 Hå Hoµng LÜnh Kha 24/11/93 QuËn Thanh Khª 99 99.75 3.

50 3.00946 1 4.00466 1 3.00406 2NT 3.75 2.00 3.00875 2NT 3.00689 1 2.00950 1 3.00 3.50 8.00 2.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.75 1.00 1.01428 3 2.25 3.50 0.50 09 TT 0 PT CKY 00000 Vâ Thanh ViÖt 20/09/88 HuyÖn Kr«ng P¾c 99 99.00 3.00 7. khèi thi PT 40 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 Vò §Æng DiÔm Loan 18/03/91 CKY 00000 NguyÔn ThÕ Tµi 01/01/93 CKY 00000 TrÇn LÖ H»ng 12/07/93 DHL 00000 TrÇn Anh TuÊn DHL 00000 Lª Phóc CKY 00000 CKY Ph¸i N÷ 09 Kü thuËt phôc h×nh r¨ng Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN HuyÖn Kr«ng N¨ng 99 99.50 09 TT 0 PT N÷ 06 06 06 Céng ngµnh 09 : 44 thÝ sinh .00699 2NT 3.00889 2 2.50 8.50 1.25 6.75 3.50 2.50 09 TT 0 PT DHY 00000 Lª Thanh Trung 17/06/87 ThÞ x KonTum 99 99.50 2.00 09 TT 0 PT QuËn Liªn ChiÓu 99 99.25 2.00 09 TT 0 PT Thµnh phè Pleiku 99 99.75 2.00 09 TT 0 PT D−¬ng 29/05/92 HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.25 7.50 0.00 09 TT 0 PT NguyÔn ThÞ KiÒu My 01/01/92 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00571 1 2.00 1.00 7.02348 2NT 2.00 09 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn N÷ CÈm Nhung 06/08/93 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.00 2.50 2.50 2.25 7.75 1.50 09 TT 0 PT CKY 00000 §inh Huy B¶o 06/10/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.50 2.50 09 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng ThÞ TuyÕt Nga 02/01/92 N÷ Thµnh phè Quy Nh¬n 99 99.00 7.50 0.75 1.00 3.25 8.50 8.25 7.00 09 TT 0 PT 22/02/93 HuyÖn §¨k Glei 99 99.25 7.75 2.25 8.01598 1 4.50 2.00 7.75 3.50 6.50 7.00028 1 2.75 2.00 09 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Th−¬ng 15/05/93 N÷ HuyÖn Kú Anh 99 99.01153 2 3.00 0.01196 3 2.00 09 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ B¶o Quyªn 29/09/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.50 09 TT 0 PT 00000 Hå ThÞ Th¾m 24/01/91 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.01570 2 3.25 1.50 09 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ KÕt 02/12/92 N÷ HuyÖn §«ng Giang 99 99.00 09 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Trung Kiªn 20/10/89 HuyÖn Ea Kar 99 99.

50 15.5 10 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Hång Ph−íc 20/11/93 HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.5 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn V¨n Huy 21/11/92 HuyÖn Phï Mü 99 99.75 14.25 3.00 5.0 10 TT 0 PT 00000 §ç ThÞ Kim H¶i 24/01/93 N÷ HuyÖn §¨k T« 99 99.25 6.0 10 TT 0 PT CKY 00000 V¨n Minh §øc 12/08/93 HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.00 6.25 19.75 4.75 6.50 14.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Lª Quèc Vò 30/09/89 QuËn H¶i Ch©u 99 99.75 3.00 4.25 15.01048 2NT 4.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Tr−¬ng Lª Minh Th− 05/05/93 N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.02292 2NT 6.01534 1 5.25 14.50 14.50 4.50 5.00175 3 4.50 15.01904 1 4.50 3.50 6.01691 1 7.50 13.25 3.75 15.25 14. khèi thi PT 41 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh DHY 00000 Phan ThÞ HuyÒn 22/04/92 CKY 00000 Ng« Quang S¬n 05/04/93 CKY 00000 Vâ ThÞ Thiªn H−¬ng 05/09/93 CKY 00000 Vâ ThÞ Ly CKY 00000 Ph¹m TrÇn Thñy CKY 00000 CKY Ph¸i N÷ 10 Y sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN HuyÖn Bè Tr¹ch 99 99.25 13.50 3.75 7.5 10 TT 0 PT N÷ N÷ N÷ 06 06 .25 4.50 14.25 4.01330 2NT 8.01959 2NT 6.25 3.75 3.25 2.5 10 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ H−êng 08/03/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Thu Thóy 06/05/93 N÷ HuyÖn VÜnh Th¹nh 99 99.00970 2 5.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.00 4.50 16.00019 3 5.0 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thuý TriÒu 21/02/93 N÷ HuyÖn §¨k P¬ 99 99.5 10 TT 0 PT Tiªn 07/02/93 N÷ HuyÖn Kr«ng Buk 99 99.50 7.02009 1 5.5 10 TT 0 PT TrÇn Ngäc H−ng 11/06/93 HuyÖn Hoµ Vang 99 99.50 5.50 3.00 7.01908 1 6.50 4.01538 1 7.25 5.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m Ngäc DÞu 04/12/93 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.25 4.25 6.5 10 TT 0 PT DHY 00000 Lª Ngäc Linh 23/09/93 HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 14.75 6.00323 2 6.01138 2 6.0 10 TT 0 PT 20/10/93 N÷ HuyÖn Phï C¸t 99 99.01399 2NT 5.75 6.01113 2NT 4.25 3.50 4.00 5.50 4.25 16.00098 2 5.50 14.0 10 TT 0 PT YDS 00000 NguyÔn Lu Ca 05/12/91 HuyÖn Ch− Sª 99 99.01791 1 4.25 5.25 4.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Phan NhËt D−¬ng 08/10/93 HuyÖn §¨k Hµ 99 99.5 10 TT 0 PT QuËn Liªn ChiÓu 99 99.00709 3 5.25 15.25 4.0 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Ly Na 20/04/93 HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.75 14.25 3.00 5.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−îng Liªn 23/09/93 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.75 18.00138 3 4.00 2.00 14.50 19.50 5.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ H¶i 05/05/92 N÷ HuyÖn D¨k Mil 99 99.00 15.00476 2NT 4.00 4.50 6.00 14.01881 2NT 6.50 16.50 2.0 10 TT 0 PT DHY 00000 NguyÔn ThÞ C«ng 16/10/93 HuyÖn Phï C¸t 99 99.50 7.00 4.5 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ BÝch TiÒn 06/03/93 N÷ HuyÖn §¨k P¬ 99 99.50 4.01605 1 4.00848 2NT 5.75 14.5 10 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ Tó 12/03/93 N÷ HuyÖn Can Léc 99 99.75 4.25 3.00 15.00 16.02035 1 6.25 4.25 4.02043 1 8.00 5.0 10 TT 0 PT N÷ QuËn H¶i Ch©u 99 99.75 4.00703 2NT 5.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Thuþ Mü An 01/07/93 N÷ HuyÖn Hµm ThuËn B¾c 99 99.5 10 TT 0 PT CKY 00000 Mai N÷ Thôc Linh 22/01/92 N÷ HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.00 4.75 5.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Th¶o 14/02/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.

50 4.75 4.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü H−¬ng 01/01/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.01411 2NT 6.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.50 3.01580 2NT 5.75 3.5 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Duy Ly 27/09/92 N÷ HuyÖn Hoµ Vang 99 99.00 3.00657 3 3.50 13.75 13.00 13.01927 2NT 6.50 2.50 3.75 12.25 2.50 3.00 3.00643 2NT 4.75 5.00 4.00 3.5 10 TT 0 PT TTN 00000 Ph¹m Thµnh S¬n 06/03/93 Thµnh phè Bu«n Ma Thuét 99 99.50 3.00 3.75 3.02275 2NT 5.00 3.25 13.25 4.75 3.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Phó Th¹ch 12/12/93 HuyÖn Hoµ Vang 99 99.00 4.01389 1 5.00 3.02361 1 4.50 5.50 13.50 4.75 3.00 4.5 10 TT 0 PT N÷ 06 06 .00 3.25 3.00 13.25 5.50 5.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Nhung 13/01/93 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.75 13.50 1.00219 2 5.50 5.01978 2NT 6.0 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Th¬m 04/11/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.5 10 TT 0 PT TTN 00000 NguyÔn H¾c Long 16/12/93 HuyÖn D¨k Mil 99 99.01550 1 5.50 6.75 13.00 4.25 3.00 13.00 13.5 10 TT 0 PT CKY 00000 Ph¹m ThÞ ¸i 07/07/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.50 13.00334 2NT 3.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ BÝch Hîp 27/07/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.50 3.5 10 TT 0 PT TTN 00000 NguyÔn ThÞ V©n 03/05/93 HuyÖn C− M gar 99 99.00 13.01977 2NT 6.00298 2NT 5.00346 2NT 5.00 3.25 4.50 12.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ ThuËn 20/06/92 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.0 10 TT 0 PT DHY 00000 Vâ ThÞ Ph−¬ng 02/10/93 N÷ HuyÖn Lý S¬n 99 99.00 13.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Tõ ThÞ Ngäc 07/03/93 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.25 5.01793 2 6.50 13.50 13.25 3.75 12.50 6.50 13.5 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thu HiÒn 28/11/92 N÷ HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.01208 1 4.5 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Dung 02/01/93 N÷ HuyÖn Kr«ng B«ng 99 99.00 12.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng 13/01/93 N÷ HuyÖn Minh Ho¸ 99 99.00 4.00 3.00582 2NT 6.25 5.75 4.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Minh V−¬ng 14/03/92 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ HuyÒn 03/06/93 N÷ HuyÖn H−íng Ho¸ 99 99.75 3.50 3.01233 1 6.01677 1 4.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Bïi NguyÔn ThÞ Hµ 15/06/93 N÷ HuyÖn §iÖn Bµn 99 99.00 4.5 10 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ DiÔm Thanh 05/01/93 N÷ HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.50 3.75 5.01664 1 2.00 2.00 13.01199 1 4.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ TiÓu Ngäc 13/07/93 N÷ HuyÖn Nói Thµnh 99 99.25 4.00488 2NT 4.25 13.5 10 TT 0 PT DHY 00000 Hå §×nh S¬n 01/01/92 QuËn Liªn ChiÓu 99 99.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Mai ThÞ Thu Ph−¬ng 27/05/92 N÷ HuyÖn Ea Kar 99 99.50 2.00 12.00 3.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Th−¬ng Th−¬ng 01/02/93 N÷ HuyÖn Kr«ng Pa 99 99.50 5.00700 1 5.0 10 TT 0 PT CKY 00000 TrÇn ThÞ Thu Nhung 21/01/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.25 4.50 13.75 13.01836 2NT 4.00987 1 5.25 12.00 13.02211 1 6.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn Träng S©m 01/06/91 HuyÖn C− M gar 99 99. khèi thi PT 42 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh Ph¸i 10 Y sÜ Hé khÈu §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN CKY 00000 NguyÔn ThÞ Mü Duyªn 20/11/93 N÷ ThÞ x KonTum 99 99.25 13.5 10 TT 0 PT DDS 00000 Lª ThÞ Uyªn Nhi 05/12/93 N÷ ThÞ x Qu¶ng TrÞ 99 99.25 3.00074 2 5.

5 10 TT 0 PT N÷ 06 .50 5.50 12.50 3.75 11.01853 2NT 7.50 2.00530 2NT 3.25 3.25 12.00533 2NT 4.25 3.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Ngäc DiÖu 20/07/93 N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.00236 2NT 5.00534 2NT 5.5 10 TT 0 PT 00000 §Æng NguyÔn Xu©n Tó 01/03/93 HuyÖn Ninh Hoµ 99 99.50 2.01863 2NT 7.25 3.75 12.00940 1 6.01362 2NT 4.50 4.00 12.00253 2NT 6.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ Thanh Mai 22/10/93 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.5 10 TT 0 PT N÷ HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.50 12.75 3.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Hå ThÞ ¸nh NguyÖt 22/02/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.75 4.01242 1 5.25 3.50 12.00 2.75 3.50 12.75 3.00956 1 6.00 4.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ DiÔm Thoa 01/04/92 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Vâ ThÞ Ngäc Duyªn 03/05/93 N÷ QuËn CÈm LÖ 99 99.00515 2NT 3.50 5.50 5.50 12.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ HuyÒn Trang 15/10/93 N÷ Thµnh phè §ång Híi 99 99.25 3.0 10 TT 0 PT CKY 00000 §inh ThÞ NhuËn 12/08/92 N÷ HuyÖn LÖ Thuû 99 99.50 3.00 3.50 12.00 2.25 2.00 3.50 3.00 3.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Thu HiÒn 13/06/93 N÷ HuyÖn H¶i L¨ng 99 99.50 3.50 12.50 12.5 10 TT 0 PT N÷ HuyÖn Hoµi ¢n 99 99.01962 2 4.50 3.75 3.50 3.50 12.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Vâ §¹i H¶i 25/06/93 HuyÖn Ea Kar 99 99.01905 2 6.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ Kim ThÞnh 09/10/93 N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Lª V¨n S¬n 15/10/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.00 2.75 3.01082 1 6.00 12.25 2.02028 2NT 4.75 12.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n C«ng 16/07/90 HuyÖn Ea H Leo 99 99.50 12.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ TuyÕt Trinh 18/05/93 N÷ HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 12.25 1.50 12.00 12.50 5.00 2.00 3.5 10 TT 0 PT N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.50 6.00 4.25 12.00 12.75 1.50 1.00996 2NT 4.00 12.50 12.00 4.25 3.00151 2NT 4.50 4.01523 1 4.5 10 TT 0 PT Lý 06/11/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.0 10 TT 0 PT DHY 00000 TrÇn ThÞ Thanh HuyÒn 26/03/93 N÷ HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.00453 2 4.50 12.00 1.01860 2NT 7.00216 2NT 5.00 2.50 4.5 10 TT 0 PT HuyÖn Qu¶ng Ninh 99 99.50 12.02270 2NT 5.0 10 TT 0 PT DHL 00000 Lª ThÞ DiÖu Trang 30/05/93 N÷ HuyÖn Gio Linh 99 99. khèi thi PT 43 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 Huúnh Ngäc HiÕu 23/05/92 CKY 00000 Lª ThÞ Ph−¬ng N−¬ng 12/11/93 CKY 00002 Phan ThÞ BÝch V©n 03/03/93 DHY 00000 Vâ Don Hoµng 14/03/93 DHY 00000 Hoµng ThÞ DiÖu 20/10/93 DHY 00000 NguyÔn ThÞ Nhung HUI 00000 Lª ThÞ H¶i HUI 00000 HUI Ph¸i Hé khÈu 10 Y sÜ §T BTS MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN HuyÖn Phó ThiÖn 99 99.00 2.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng ThÞ B×nh 16/12/93 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.25 2.00620 2NT 5.00651 2NT 5.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn TrÇn Thu Thuû 08/11/92 N÷ HuyÖn Th¨ng B×nh 99 99.50 12.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Bïi ThÞ Sinh 05/02/92 N÷ HuyÖn Phï Mü 99 99.75 3.50 12.5 10 TT 0 PT Hång Quèc T¹o 16/03/93 HuyÖn Phï Mü 99 99.50 12.75 3.75 4.75 5.0 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn ThÞ DiÔm My 22/12/93 HuyÖn Hoµi Nh¬n 99 99.01179 2NT 5.00 2.5 10 TT 0 PT 13/01/93 N÷ HuyÖn VÜnh Linh 99 99.25 1.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.01925 2NT 6.01985 2NT 4.25 4.75 2.

00 2.50 3.25 3. khèi thi PT 44 Tr−êng YT04 HÖ Trung cÊp trong Tr−êng Cao §¼ng Kü * Ngµnh Sè B¸o Danh Trang Hä vµ Tªn Ngµy sinh CKY 00000 NguyÔn TÊn Thiªn 20/11/92 CKY 00000 Lª ThÞ T©m 03/01/93 CKY 00000 Mai Lª Khoa 09/01/93 CKY 00000 Ng« NguyÖt Trang 18/10/92 CKY 00000 TrÇn ThÞ Thuú Dung 11/07/93 CKY 00000 Ph¹m Thanh Hïng 04/10/92 CYY 00000 NguyÔn ThÞ Ngäc H©n 02/09/91 CYY 00000 NguyÔn ThÞ Thanh Thanh DHL 00000 NguyÔn ThÞ Thu DHY 00000 TTN Ph¸i Hé khÈu HuyÖn Duy Xuyªn 10 Y sÜ §T MHS KV §M1 §M2 §M3 §TC NG TT NTN 99 99.25 4.25 11.50 2.01185 1 5.25 10.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Chu Thanh TuyÒn 30/09/91 N÷ HuyÖn Kr«ng N« 01 99 99.0 10 TT 0 PT CKY 00000 Mai Xu©n CÇn 21/12/90 HuyÖn Hoµi Nh¬n 03 99 99.5 10 TT 0 PT N÷ HuyÖn Gio Linh 99 99.5 10 TT 0 PT CKY 00000 NguyÔn V¨n NghÜa 07/07/85 HuyÖn Diªn Kh¸nh 07 99 99.0 10 TT 0 PT DHY 00000 NguyÔn V¨n Linh 12/07/92 HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.25 9.25 10.5 10 TT 0 PT Hµ 09/03/93 N÷ HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.50 4.25 11.01667 1 5.50 3.75 2.25 2.01517 1 4.00 3.75 5.75 2.25 11.25 3.50 11.50 2.75 2.50 1.50 10 TT 0 PT CKY 00000 Hoµng V¨n H−ng 27/04/92 HuyÖn C− M gar 01 99 99.50 10.5 10 TT 0 PT N÷ HuyÖn §¹i Léc 99 99.00 4.02084 1 4.75 4.00 9.00 10 TT 0 PT N÷ N÷ 06 BTS Céng ngµnh 10 : 104 thÝ sinh Céng tr−êng YT04 : 1087 thÝ sinh .00942 1 5.00775 1 3.01814 2NT 4.5 10 TT 0 PT Lý Ngäc Long Ph−¬ng 10/02/93 HuyÖn Ea H Leo 99 99.25 3.50 3.5 10 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ Nh©n HËu 12/07/93 HuyÖn Ch− Sª 99 99.50 11.75 11.5 10 TT 0 PT 26/08/93 N÷ HuyÖn Bè Tr¹ch 99 99.0 10 TT 0 PT DHY 00000 Lª H¶i YÕn 17/09/93 N÷ HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch 99 99.5 10 TT 0 PT HuyÖn Tuyªn Ho¸ 99 99.5 10 TT 0 PT N÷ HuyÖn Bè Tr¹ch 99 99.50 11.00562 2NT 5.01735 2NT 4.25 11.75 11.50 4.01987 2NT 3.25 3.01081 2NT 4.5 10 TT 0 PT 00000 Tr−¬ng Xu©n Phó 10/12/93 HuyÖn Ea Kar 99 99.75 2.01615 2NT 5.01531 1 5.BiÓu sè 07/TSTH DANH S¸CH TRóNG TUYÓN TRUNG CÊP CHUY£N NGHIÖP N¡M 2011 HÖ.25 3.5 10 TT 0 PT HuyÖn Duy Xuyªn 99 99.00 4.75 3.01489 2NT 4.25 11.50 4.5 10 TT 0 PT CKY 00000 Lª ThÞ nguyªn 16/09/93 N÷ HuyÖn Ea Kar 06 99 99.50 11.00 3.75 11.75 2.75 3.0 10 TT 0 PT TTN 00000 Hå ThÞ Nh− Ngäc 11/11/93 N÷ HuyÖn Ia Grai 99 99.25 2.00 2.01487 1 4.75 2.50 11.01790 1 3.00 2.50 11.50 11.50 3.5 10 TT 0 PT HuyÖn QuÕ S¬n 99 99.02185 1 3.25 3.25 3.01974 1 6.01311 2NT 3.01137 1 4.25 2.00 1.00 3.

Centres d'intérêt liés