Vous êtes sur la page 1sur 73

Aleister CROWLEY tum.

Dariusz Misiuna

"

Joga

"

ycie , takie jakim je znamy , jest pene cierpienia. Wystarczy wspomnie tylko , e kady czowiek otrzyma wyrok , lecz nie zna daty jego wykonania. Nikomu nie wydaje si to przyjemne. Podobnie, kady robi wszystko co w jego mocy, by wyrok ten odroczy, a gdyby by w stanie go odwrci, powiciby wszystko, co tylko ma. Std te praktycznie wszystkie religie i wszystkie filozofie zaczynaj bez osonek od obiecywania swoim zwolennikom nagrody w postaci niemiertelnoci. adna religia nie upada jak dotd z nadmiaru obietnic. Obecny rozpad religii wie si z tym, e ludzie prosz o dowody. Prdzej wyrzekli by si znaczcych korzyci materialnych, jakie dobrze zorganizowana religia przynosi Pastwu, anieli zgodzili na oszustwo czy faszerstwo, czy te jakikolwiek system, ktry, nawet jeli nie jest winny, to w ostatecznoci nie jest w stanie dowie swojej niewinnoci. Gdy jest si po czci bankrutem, najlepiej podej na nowo do problemu bez z gry przyjtych zaoe. Zacznijmy wtpi w kade stwierdzenie. Odnajdmy sposb na poddawanie kadego stwierdzenia testowi eksperymentu. Czy istnieje cho ziarno prawdy w twierdzeniach rozmaitych religii ? Niechaj nam wolno bdzie znale odpowied na to pytanie. Pocztkow trudno sprawia niezmierne bogactwo materiau do sprawdzenia. Krytyczne sprawdzenie wszystkich systemw byoby niekoczcym si zadaniem; lista wiadectw jest zbyt duga. Teraz kada religia jest rwnie dobra i kada wymaga wiary. Odrzucimy wic to pytanie z braku moliwoci potwierdzenia. Lepiej wic sprawdzi, czy nie istnieje jaka kwestia, co do ktrej wszystkie religie s zgodne: bo jeli tak jest, moe okaza si ona godna zbadania. Nie naley jej z pewnoci szuka w dogmatach. Nawet tak prosta idea jak przekonanie o wyszym i wieczystym bycie jest negowana przez jedn trzeci rasy ludzkiej. Legendy tyczce si cudw s pewnie uniwersalne, lecz z braku naocznych dowodw mijaj si ze zdrowym rozsdkiem. Wic co z pocztkiem religii? Jak to si stao, e tyle nieudowodnionych twierdze zostao przyjtych przez ludzi wszelkiego rodzaju ? Czy to nie graniczy z cudem? Istnieje jednak jeden rodzaj cudu, ktry z pewnoci si wydarza, a jest nim dziaanie geniuszu. Nie znajdziemy jego analogii w przyrodzie. Nie do pomylenia jest nawet jaki "super-pies" przeksztacajcy wiat psw, podczas gdy w historii ludzkoci zdarza si to z du regularnoci. Dzisiaj mamy trzech "super-ludzi", bdcych ze sob w niezgodzie. Co wsplnego odnajdziemy u Chrystusa, Buddy i Mahometa? Czy jest co, co ich czy? aden punkt w doktrynie, aden punkt w etyce, adna teoria "ycia po yciu", a jednak w historii ich ycia odnajdziemy pewn tosamo, mimo wielu rnic. Budda urodzi si ksiciem, a zmar jako ebrak. Mahomet urodzi si ebrakiem, a zmar jako ksi.

Chrystus pozosta nieznany jeszcze wiele lat po swojej mierci. Wielkie ywoty kadego z nich spisane byy przez dewotw i jest w nich co wsplnego przemilczenie. Nie wiemy nic o yciu Chrystusa midzy dwunastym a trzydziestym rokiem jego ycia. Mahomet znikn w jaskini. Budda po opuszczeniu swojego paacu przez wiele lat przebywa na pustyni. Kady z nich, doskonale cichy podczas swojego zniknicia, gdy wrci, natychmiast zacz naucza nowego prawa. Jest to zadziwiajce i sprawia, e kusi nas sprawdzenie, czy rwnie innym wielkim nauczycielom religii nie wydarzyo si co podobnego. Mojesz wid spokojne ycie, pki go nie wygnano z Egiptu. Skry si wtedy w krainie Midian i nie wiadomo, co tam porabia, a przecie natychmiast po powrocie postawi cae miejsce na gowie. Potem znowu znikn na grze Synaj na kilka dni i powrci z Tablicami Prawa w rkach. wity Pawe (znowu), po przygodach w drodze do Damaszku, uda si na Pustyni Arabsk, gdzie przebywa przez wiele lat, a po powrocie obali Cesarstwo Rzymskie. Nawet w legendach dzikich plemion znajdziemy podobny schemat. Kto, kto nie jest nikim szczeglnym, udaje si na odosobnienie, by wrci jako wielki uzdrowiciel; i nikt nie wie waciwie, co mu si przydarzyo. We wszystkich mitach i bajkach pojawia si ten sam zbieg okolicznoci. Nikt odchodzi, by wrci jako Kto. Nie da si tego wyjani w jaki zwyczajny sposb. Nie ma jakiejkolwiek poszlaki, ktra by kazaa nam twierdzi, e ludzie ci byli od pocztku wyjtkowi. Mahomet z trudem dosiada wielbda, gdy mia trzydzieci pi lat, nie mwic ju o jakimkolwiek talencie do czego innego. wity Pawe posiada troch talentu, ale plasuje si na kocu tej pitki. aden z nich nie posiada narzdzia wadzy, takiego jak rzd czy pienidze. Mojesz by znaczc postaci w Egipcie, zanim go opuci; wrci jako obcy czowiek. Chrystus nie by w Chinach i nie oeni si z crk cesarza. Mahomet nie dysponowa liczebn i zdyscyplinowan armi. Budda nie zjednoczy organizacji religijnych. wity Pawe nie spiskowa z ambitnym generaem. Kady z nich powrci biedny; kady z nich powrci samotny. Jaka bya istota ich wadzy? Co im si wydarzyo na odosobnieniu? Historia nie pomoe nam rozwiza tego problemu, bo historia milczy. Posiadamy jedynie zapiski, jakie oni sporzdzali. Byoby znaczce, gdybymy znaleli w nich jakie punkty wsplne.

Z poprzednio wymienionych wielkich nauczycieli jedynie Chrystus milczy; pozostaa czwrka co nam mwi; jedni wicej, inni mniej. Budda szczegowo omawia, co si z nim dziao, i nie starcza nam tutaj miejsca na przytoczenie tego. Sens tego wszake jest taki, e powierzono mu w opiece tajemn si wiata. O dowiadczeniu witego Pawa wiemy jedynie, e mia zwidy jakoby zosta porwany do Nieba i tam widzia i sysza rzeczy, o ktrych nie ma prawa mwi. Mahomet mwi dziwne rzeczy o tym, e odwiedzi go anio Gabriel, ktry przekaza mu sowa Boga. Mojesz powiada, e ujrza Boga. Pomimo i wszystkie te stwierdzenia na pierwszy rzut oka wydaj si odmienne, maj jednak co wsplnego. Opisuj dowiadczenia, ktre jeszcze pidziesit lat temu zwane byy ponadzmysowymi, dzisiaj nazywa si je duchowymi, a za pidziesit lat nada im si waciw nazw dla fenomenu, jaki one opisuj. Teoretycy rnych religii nie maj problemu z ich wyjanianiem, ale rni si midzy sob. Mahomet twierdzi, e Bg istnieje i e naprawd wysa do niego anioa Gabriela, ale inni si z nim nie zgadzaj. I jeli chodzi o natur tego przypadku, nie da si dostarczy wiarygodnego dowodu. Brak dowodw silnie jest odczuwany przez chrzecijastwo (i w mniejszym stopniu przez islam), co sprawia, e jak na pniu produkowane s cuda, by wesprze jego chwiejn struktur. Myl nowoytna, odrzucajc te cuda, przyswoia teorie mwice o epilepsji i szalestwa. Tak jakby organizacja moga powsta z dezorganizacji ! Nawet jeli epilepsja bya przyczyn tych wszystkich ruchw, ktre wyniosy cywilizacj po cywilizacji ze stanu barbarzystwa, to byby to tylko argument na rzecz epilepsji. Oczywicie, wielcy ludzie nigdy nie podlegaj standardom maluczkich, a ten, ktrego misj jest obalenie wiata, z trudem moe unikn tytuu rewolucjonisty. Manie danego okresu zawsze dostarczaj sposobnoci do naduy. Mani Kajfasza by judaizm, a faryzeusze powiedzieli mu, e Chrystus "bluni". Piat by lojalnym Rzymianinem; przed nim oskarono Chrystusa o "bunt". Za czasw wszechwadzy papiea wane byo udowodni wrogowi "herezj". Dzi, w czasach oligarchii medycznej staramy si dowie "szalestwa" naszych przeciwnikw i (w krajach purytaskich) atakujemy ich "moralno". Powinnimy zatem porzuci wszelk retoryk i bez adnych uprzedze dociec zjawisk, ktre przydarzyy si tym wielkim przywdcom ludzkoci. Nie trudno zauway, e oni sami niezbyt dobrze rozumieli to, co im si przytrafio. Jedynie Budda wyjania swj system dogbnie i tylko on nie jest wrd nich dogmatykiem. Moemy przypuszcza, e inni sdzili, i zbyt klarowne wyjanienia nie s wskazane dla ich nastpcw; tak metod na pewno przyj wity Pawe. Dlatego najlepszym dokumentem, jakim dysponujemy, jest system Buddy; lecz jest on tak zoony, e adne krtkie wyjanienie nie bdzie mogo nam suy. W przypadku za innych, skoro nie mamy zapiskw samych Mistrzw, musimy opiera si na zapiskach ich najbliszych uczniw.

Metody doradzane przez nich s zadziwiajco do siebie podobne. Rekomenduj "cnoty" (rozmaitego rodzaju) , samotno, nie niepokojenie si, umiarkowanie w jedzeniu i na koniec praktyk, ktr niektrzy z nich nazywaj modlitw, a inni medytacj. (Pierwsze cztery po dokadnym zbadaniu mog si okaza jedynie warunkiem dla ostatniego.) Kiedy poszukujemy znaczenia modlitwy i medytacji, odnajdujemy, e s one jednym. Bo czym jest stan modlitwy i medytacji ? Ograniczeniem umysu do pojedynczego aktu, stanu lub myli. Kiedy usidziemy w spokoju i przeszukamy zawarto naszych myli, odnajdziemy zasadnicz ich cech, ktr jest bdzenie i rozproszenie. Kady, kto mia do czynienia z dziemi i niewytrenowanymi umysami, wie dobrze, e obce jest im skupienie uwagi, choby nawet byy bardzo inteligentne i obdarzone dobr wol. A zatem my, obdarzeni wytrenowanymi umysami, chcc kontrolowa te bdzce myli, zrozumiemy, e moemy je wprowadzi w wski kana, poczone ze sob w doskonale racjonalny sposb; lecz jeli sprbujemy zatrzyma ten nurt, miast sukcesu, po prostu przerwiemy wa kanau. Umys zostanie zalany i miast acucha myli otrzymamy chaos pomieszanych wyobrae. Dziaalno umysowa jest tak wielka i tak zwyczajna, e a trudno nam zrozumie, jak kto mg wpa na pomys, e jest ona saboci i przeszkod. Moe jest tak, gdy podczas praktyk nabonych ludzie zauwaaj, e ich myli nachodz na siebie. W kadym przypadku spokj i samokontrola wyej s cenione od niepokoju. Darwin w swojej pracy podkrela ten znaczcy kontrast na przykadzie mapy w klatce. Oglnie mwic, im wiksze, mocniejsze i bardziej rozwinite jest zwierz, tym mniej si porusza, a jego ruchy s powolne i zasadne. Porwnajcie bezustann aktywno bakterii z rozsdn statecznoci bobra; i z wyjtkiem niewielu zorganizowanych wsplnot zwierzcych, takich jak pszczoy, najwysz inteligencj wykazuj te, ktre prowadz samotny tryb ycia. Jest to rwnie prawda o czlowieku. Psychologowie zmuszeni zostali traktowa stan umysu tumw tak, jakby by zupenie jakociowo odmienny od stanu umysu jednostek. Uwalniajc nasz umys z zewntrznych wpyww, czy to przypadkowych emocjonalnych, osigamy moc widzenia jakiej prawdy o rzeczach. czy

Kontynuujmy jednak nasz praktyk. Bdmy panami naszych umysw. Wkrtce odnajdziemy sprzyjajce po temu warunki. Nie bdzie potrzeby wmawia sobie, e wszystkie zewntrzne wpywy s niekorzystne. Nowe twarze, nowe sceny bd nam przeszkadza; nawet nowe nawyki, ktre przyjlimy po to, by kontrolowa umys, na samym pocztku bd nas niepokoi. Bdziemy musieli porzuci nawyk oberania si i je tylko wtedy, kiedy si jest godnym, suchajc wewntrznego gosu, kiedy mamy do. Ta sama regua odnosi si do snu. Zdecydowalimy si kontrolowa nasze umysy, a wic czas medytacji musi dominowa nad pozostaymi czynnociami. Musimy ustali godziny praktyki. Aeby sprawdzi nasz postp, musimy mie notes, dugopis i zegarek, gdy medytacji (tak jak wszystkie fizjologiczne sprawy) nie da si zmierzy uczuciami. Bdziemy zatem mierzy, jak czsto podczas pierwszego kwadransa godziny umys zbacza z idei, na ktrej mia si skoncentrowa. Bdziemy tak praktykowa dwa razy dziennie i z czasem zrozumiemy, jakie warunki s dla nas korzystne, a jakie nie. Kiedy bdziemy tak dugo praktykowa, do szybko nastpi zniecierpliwienie i zrozumiemy, e musimy wprowadzi nowe elementy do naszej praktyki, ktre by mogy nam pomc. Wci bd pojawia si nowe problemy, z ktrymi bdziemy musieli si upora.

Na przykad, zapewne odnajdziemy swj niepokj. adna pozycja nie bdzie dla nas przyjemna, mimo e wczeniej tego nie zauwaylimy ! Problem ten rozwie praktyka asany, ktr opiszemy pniej. Myli o zdarzeniach z codziennego ycia bd nas drczy; musimy tak zaplanowa nasz dzie, aby nic nie mogo si wydarzy. Nasze myli bd nam przywoywa nadzieje i lki, mioci i nienawici, ambicje, zazdroci i wiele innych emocji. Wszystko to musi zosta odcite. Musimy nie mie adnych zainteresowa w yciu poza uspokojeniem naszego umysu. Jest to przedmiot zwyczajnych klasztornych lubw ubstwa, czystoci i posuszestwa. Gdy nie masz adnej wasnoci, nie masz o co si troszczy i niepokoi; nikt nie niepokoi si o czysto, ani te czysto nie moe rozproszy twojej uwagi; a gdy lubujesz posuszestwo, nie martwisz si o to, co robisz : po prostu jeste posuszny. Jest wiele innych przeszkd, ktre napotkasz na swojej drodze i z ktrymi musisz si upora. Ale zblimy si na chwil do chwili, kiedy jeste bliski sukcesu. Na samym pocztku twojej walki trudno ci bdzie przezwyciy sen; i bdziesz zbacza z przedmiotu twej medytacji, nawet nie zauwaajc tego; lecz pniej, kiedy odczujesz, e "robisz to ju dobrze", bdziesz zszokowany tym, e cakiem zapomniae o sobie i o swoim otoczeniu. Powiesz : "Na Boga! Musiaem chyba spa!" lub "Po co ja w ogle medytowaem?", a nawet "Co ja robiem?", "Gdzie ja jestem?", "Kim jestem?". Moe ci to zatrwoy i trwoga ta si nie zmniejszy, kiedy odzyskasz pen wiadomo i zamylisz si nad tym, e naprawd zapomniae, kim jeste i co robisz ! Jest to tylko jedna z wielu przygd, ktra moe ci si przydarzy; jedna z najbardziej typowych. Do tego czasu godziny medytacji wypeni ci wikszo dnia i prawdopodobnie cay czas bdziesz oczekiwa, e co si wydarzy. Moesz si nawet przestraszy ide, e twj umys moe znikn; lecz nauczysz si rozpoznawa symptomy zmczenia umysowego i bdziesz stara si ich unika. Naley je bardzo dokadnie odrni od bezczynnoci ! Czasami bdziesz odczuwa jak walk midzy wol a umysem; kiedy indziej czu bdziesz, e s one w harmonii; ale istnieje te trzeci stan, ktry naley odrni od dwch poprzednich. Jest to oznaka bliskiego sukcesu. Pojawia si wtedy, gdy umys zmierza ku wybranemu przedmiotowi, nie tak jakby by posuszny woli posiadacza umysu, lecz jakby nic nim nie kierowao lub te jakby kieroway nim bezosobowe siy; jakby spada moc swojej wagi, a nie by spychany. Prawie zawsze, kiedy kto staje si tego wiadom , pospna odwieczna walka midzy kowbojsk wol a byczym umysem zaczyna si od nowa. Jak kady proces fizjologiczny, wiadomo tego oznacza zaburzenia i chorob. Rozpatrujc natur tej pracy nad kontrol umysu, student z trudnoci zauwaa fakt, e dwie sprawy s w ni wczone - osoba postrzegajca i rzecz widziana - osoba poznajca i rzecz poznawana; zaczyna uznawa je za warunek konieczny dla wszelkiej wiadomoci. Jestemy zbyt przyzwyczajeni, aeby przyj, e istniej sprawy o ktrych nie dane byo by nam sdzi. Przyjmujemy, na przykad, e niewiadomo jest tpa; a przecie nic nie jest bardziej pewne od organw cielesnych, ktre funkcjonuj w ciszy. Najlepszy sen jest wtedy, gdy nie ma snw. Nawet podczas gier zrcznociowych naszym najlepszym osigniciom towarzyszy myl "Nie wiem, jak to zrobiem" i nie potrafimy ich powtrzy. W chwili, kiedy zaczynamy myle wiadomie o naszych czynach, stajemy si "nerwowi" i przegrywamy.

Faktycznie istniej trzy gwne klasy pocigni : ze pocignicia, ktre wiemy ze zbkan uwag; dobre pocignicia, ktre wiemy ze sta uwag; i doskonae pocignicia, ktrych nie rozumiemy, a ktre spowodowane s tym, e nawyk staej uwanoci jest niezaleny od woli, a wic moe dziaa swobodnie w swej wasnej harmonii. To samo zjawisko odnosi si do powyszego jako dobra oznaka. W kocu, pojawia si co, czego natura bdzie przedmiotem dalszej dyskusji. Na razie, wystarczy powiedzie, e wiadomo "ja" i "nie-ja", widzcego i rzeczy widzianej, poznajcego i rzeczy poznawanej zostaje wymazana. Pojawia si wtedy zazwyczaj intensywne wiato, intensywny dwik i uczucie tak nieodpartej rozkoszy, e zasoby jzyka wci i wci si wyczerpuj, kiedy prbujemy to opisa. Jest to wybuch, ktry poraa umys. Tak silny i przeraajcy, e ci , ktrzy go dowiadczyli, znajduj si w miertelnym niebezpieczestwie utraty wszelkiego zmysu proporcji. Dziki temu wiatu wszelkie inne zdarzenia w yciu jawi si jako ciemno. Ktokolwiek to przey, nie moe tego zanalizowa ani oszacowa. Moe jedynie powiedzie, e w porwnaniu z tym cae ludzkie ycie jest zwykym odpadkiem. Niestety wiele zezna wykracza poza to oszczdne stwierdzenie, i le. Ci, ktrzy tego dowiadczyli argumentuj, e "skoro jest to co, co przekracza ycie ziemskie, musi by czym niebiaskim". Jedn z tendencji wystpujcych w ich umysach jest nadzieja osignicia Nieba, ktor wpoili w nich nauczyciele i rodzice, lub te ktr sami sobie wytworzyli. Nie majc jakichkolwiek dowodw na to mwi "To jest To". W Bhagawad-Gicie wizja tego stanu oczywicie przypisywana jest zjawie Wisznu, ktry by "lokalnym" bogiem tego okresu. Anna Kingsford, ktra pawia si w hebrajskim mistycymie i bya feministk, przeya tak sam wizj. Lecz "bosk" posta , ktr ujrzaa, nazywaa raz "Adonai", raz "Mari". Ta kobieta , mimo umysu penego zgniej miazgi i cakowitego braku pozycji spoecznej, wyksztacenia i charakteru moralnego , zrobia w wiecie religii o wiele wicej, anieli jakakolwiek inna osoba przez wiele pokole. Ona jedyna udostpnia teozofi, a gdyby nie teozofia, to powszechne zainteresowanie takimi sprawami nigdy by si nie pojawio. To zainteresowanie ma si tak do Prawa Thelemy, jak modlitwy Jana Chrzciciela miay si do chrzecijastwa. Znajdujemy si teraz w miejscu, kiedy warto powiedzie, co si przydarzyo Mahometowi. Tak czy inaczej ten fenomen pojawi si w jego umyle. Bdc wikszym ignorantem od Anny Kingsford, cho na szczcie majc wiksze morale, powiza swoje dowiadczenie z histori "Zwiastowania", ktr musia chyba usysze w dziecistwie, i rzek "Objawi mi si Gabriel". Lecz pomimo swej ignorancji, swego cakowitego faszywego zrozumienia prawdy, moc wizji bya taka, e by on w stanie wytrwa przeladowania i zaoy religi, do ktrej dzisiaj naley jeden czowiek na omiu. Historia chrzecijastwa ujawnia dokadnie ten sam znaczcy fakt. Jezus Chrystus wyrs na bajkach Starego Testamentu i by zmuszony przypisywa swoje dowiadczenia "Jehowie", chocia jego szlachetny duch mg nie mie w ogle nic wsplnego z monstrum, ktre zawsze nakazywao gwatem dziewic i mordowani dziecitek, a ktrego rytuay niegdy i teraz celebrowane s ofiar z czowieka.

Podobnie, wizje Joanny d'Arc byy cakowicie chrzecijaskie. Ona, podobnie, jak wszyscy o ktrych mwilimy wczeniej, czua, e jaka sia zmusza j do robienia wielkich rzeczy. Oczywicie, mona powiedzie, e w takiej argumentacji istnieje pewien fasz. Moe jest prawd, e wszyscy ci wielcy ludzie "widzieli Boga", ale nie oznacza to , e kady, kto "ujrzy Boga", bdzie robi wielkie rzeczy. Jest to wystarczajca prawda. W istocie, wikszo ludzi, ktrzy twierdz, e "widzieli Boga", i ktrzy bez wtpienia go widzieli tak, jak ci, o ktrych wczeniej mwilimy, poza tym nic nie zrobili. Lecz moe ich milczenie nie jest oznak ich saboci, lecz ich siy. Moe ci "wielcy" ludzie s bankructwem ludzkoci; moe lepiej by byo nic nie powiedzie; moe jedynie niezrwnowaony umys chciaby co zmienia lub wierzy w moliwo zmieniania czego. S te tacy, ktrzy uznaj ycie w Niebie za nieznone, jeli istnieje choby jedna istota, ktra nie moe si tym cieszy. S te tacy, ktrzy wol zawrci z samego progu sali lubnej , aeby pomaga spnionym gociom. Taka bya postawa Gotamy Buddy. Z pewnoci nie by on jedyny. Znowu mona by wskaza, e ycie kontemplacyjne jest generalnie przeciwstawne yciu aktywnemu i e wymaga drobiazgowej rwnowagi uchronienie si przed tym, by jedno nie zdominowao drugiego. Jak to zobaczymy pniej, "wizja Boga" lub "unia z Bogiem", czyli "samadhi", jakkolwiek to nazwiemy, posiada wiele rodzajw i wiele stopni, cho istnieje nieprzebyta otcha midzy ostatnim z nich a najwikszym ze wszystkich fenomenw zwyczajnej wiadomoci. Podsumowujc, twierdzimy, e istnieje tajemne rdo energii, ktre wyjania fenomen Geniuszu. Nie wierzymy w adne ponadzmysowe wyjanienia, lecz podkrelamy, e rdo to moe zosta osignite dziki stosowaniu si do okrelonych regu, a stopie sukcesu zaley od zdolnoci poszukujcego, a nie aski jakiejkolwiek Istoty Boskiej. Twierdzimy, e krytyczny fenomen, ktry determinuje sukces jest zdarzeniem w mzgu, pokrtce nazywanym zjednoczeniem podmiotu i przedmiotu. Proponujemy zastanowi si nad tym fenomenem, zanalizowa jego natur, dokadnie okreli fizyczne, umysowe i moralne warunki sprzyjajce temu , ustali jego przyczyn, a dziki temu wytworzy go w sobie, abymy mogli odpowiednio bada jego skutki.

ROZDZIA I Asana
Problem, ktry stoi przed nami, moemy wyrazi prosto. Czowiek pragnie kontrolowa swj umys, jak najduej myle na jeden temat bez zakce. Jak ju wczeniej zaznaczylimy, pierwsza trudno wyania si z ciaa, ktre nie przestaje przypomina o swojej obecnoci, przyprawiajc swoj ofiar o swdzenie i inne niedogodnoci. Pragnie si przeciga, drapa, kicha. Przypadoci te s tak czste, e Hindusi (na swj naukowy sposb) wymylili praktyk, by je uspokoi. Sowo "asana" oznacza postaw; lecz tak, jak to jest z innymi dyskusyjnymi sowami, jego waciwe znaczenie jest odmienne i rnie rozumiane przez rozmaitych autorw.

Najwikszym autorytetem w kwestiach jogi jest Patadali. Powiada on: "Asana jest tym, co trwae i przyjemne". Mona nazywa tak skutek praktyki zakoczonej sukcesem. I znowu Sankhja powiada: "Postawa jest tym, co zrwnowaone i atwe". I znowu: "Kada zrwnowaona i atwa postawa jest asan; nie ma innej reguy". W pewnym sensie jest to prawda, kada bowiem postawa wczeniej czy pniej przestaje by przyjemna. Zrwnowaenie i atwo wiadcz o najwyszym zaawansowaniu, co wykaemy pniej. Ksiki hinduskie, takie jak Sziwa Sandita przytaczaj nieskoczone moliwoci postaw; wiele z nich, z pewnoci wikszo, s nie do wykonania przez przecitnego, dorosego Europejczyka. Inni kad nacisk na to, e gowa, szyja i krgosup winny by wyprostowane ze wzgldu na obieg prany, czym si zajmiemy we waciwym miejscu. Pozycje przedstawione w Liber E (Equinox I i VII) stanowi najlepszy przewodnik. Ostateczna asana praktykowana jest przez joginw , ktrzy pozostaj w jednej pozycji bez poruszenia, z wyjtkiem spraw najwyszej wagi, przez cae ycie. Nie powinno si ich krytykowa nie zgbiwszy wczeniej przedmiotu. Wiedzy takiej jak dotychczas nie przedstawiono. Jednake mona by bezpiecznie stwierdzi, e skoro wielcy ludzie, o ktrych wczeniej wspomnielimy, nie wykonywali przedtem tego typu praktyk, to dla ich nastpcw nie s one wskazane. Przyjmijmy zatem wygodn pozycj i obserwujmy, co si dzieje. Istnieje rodzaj szczliwego rodka midzy sztywnoci a klarownoci; muskuy maj nie by napite, a jednak nie naley pozwoli, by byy sflaczae. Trudno jest odnale waciwe do opisu sowo. "Zwizane" jest pewnie najlepszym. Korzystny jest pewien rodzaj czujnoci fizycznej. Pomyl o tygrysie gotowym do skoku lub o wiolarzu czekajcym na bro. Po pewnym czasie nastpi spicie i zmczenie. Student musi teraz zacisn zby i przej przez to. Mniej wyrane uczucia swdzenia ustpi, jeli si przestanie o nich myle, lecz spicie i zmczenie moe narasta do koca praktyki. Na pocztku mona prbowa przez p godziny do godziny. Ucze nie powinien si przejmowa , jeli przebieg wychodzenia z asany obejmowa bdzie kilkanacie minut najgorszych mk. Nielada wysiku wymaga bdzie postpowanie takie z dnia na dzie, jako e w wikszoci przypadkw niewygoda i bl zamiast male bd rosy. Z drugiej za strony, jeli ucze nie zwraca na to uwagi, nie obserwuje swojego ciaa, moe zaj zjawisko przeciwne. Zacznie sobie folgowa, nie zauwaajc, e tak si dzieje. Aeby tego unikn, naley wybra pozycj, ktra jest raczej trudna i niezgrabna, dziki czemu nawet najdrobniejsze zmiany nie bd w stanie doprowadzi do folgowania sobie. W innym bowiem razie, w cigu kilku pierwszych dni ucze moe sobie wyobrazi, e osign waciw pozycj. Albowiem wszystkie te praktyki wydaj si bardzo atwe, co sprawia, e ucze dziwi si, o co tyle zamieszania, czy tylko po to, by udowodni mu jego talent. Podobnie jest z czowiekiem, ktry nie bdc nigdy w klubie golfowym osiga wynik frapujcy doskonaego gracza w golfa. By moe nagroda nie jest tak odlega; pewnego dnia zdarzy si, e bl nagle zniknie i zapomni si o obecnoci ciaa. Wtedy to wanie zrozumie si, e podczas caego poprzedniego ycia ciao znajdowao si na granicy wiadomoci, a wiadomo jest wiadomoci blu. W tej wanie chwili doznamy nieopisywalnego uczucia ulgi, e ta pozycja, ktra bya tak bolesna, jest nie tylko samym ideaem wygody fizycznej, lecz e rwnie wszystkie inne moliwe pozycje ciaa s nieprzyjemne. Uczucie to oznacza sukces. Nie bdzie ju wicej trudnoci w praktyce. Bdzie si wchodzio w asan z tym samym uczuciem, co zmczony czowiek wchodzi do gorcej wanny. A kiedy si jest w tej pozycji, mona zaufa ciau, e nie bdzie wysyao sygnaw, ktre zakc umys.

Inne skutki tej praktyki opisywane s przez Hindusw, ale w tej chwili nie s one przedmiotem naszej uwagi. Pokonalimy pierwsz przeszkod, pora wic na nastpne.

ROZDZIA II Pranajama i jej odpowiednik w mowie : mantrajoga


Zwizek midzy oddechem a umysem bdzie dogbnie omwiony w rozdziale o Magicznym Mieczu, lecz warto ju teraz przytoczy kilka praktycznych szczegw. Jeli chodzi o rne znaczce teorie dotyczce metody i rezultatu, warto si odnie do rnych hinduskich podrcznikw i do pism Czuang Tsy. Ale w tym sceptycznym systemie, lepiej zaj si stwierdzeniami, ktre nie poddaj si wtpieniu. Ostateczna idea medytacji, dotyczca uspokojenia umysu, moe by traktowana jako wstp do uspokojenia wiadomoci wszystkich funkcji ciaa. O tym wanie mwi rozdzia o asanie. Mona by jednak przytoczy fakt, e niektrzy jogini praktykuj j a do momentu zatrzymania bicia serca. Niezalenie od tego, czy jest to podane czy nie, nie wydaje si mie znaczenia dla pocztkujcego. Wane jest, by oddech swj spowolni i uczyni bardzo regularnym. Reguy tej praktyki opisane s w Liber CCVI. Najlepszym sposobem na odliczanie oddechu, kiedy ju si osigno jak umiejtno, z zegarkiem jako wiadkiem, jest powtarzanie mantr. Oddziaywanie mantry na myli bardzo przypomina oddziaywanie Pranajamy na oddech. Mylenie zanika w powtarzajcym si cyklu i jakakolwiek niepokojca myl jest wyrzucana si mantry tak, jak kawaki kitu odpadaj z koa napdowego; a im szybciej obraca si koo, tym trudniej jest czemukolwiek do niego si przylepi. Oto waciwy sposb praktykowania mantry. Wymawiaj j gono i przecigle, jak najbardziej moesz, dziesiciokrotnie, potem za nie tak gono i szybciej dziesi razy wicej. Kontynuuj ten proces, pki nie zostanie nic poza szybkim ruchem warg; ruch ten powinien by kontynuowany z wrastajc szybkoci i malejc intensywnoci a umysowy szemr cakowicie wchonie ciao fizyczne. Do tego czasu ucze jest cakowicie wyciszony, z mantr obracajc si w jego mzgu. Powinien jednak rozwija jej szybko a do granic moliwoci, a potem przerwa praktyk poprzez odwrcenie powyej opisanego procesu. Kade zdanie moe by stosowane jako mantra i przypuszczalnie to Hindusi maj racj mylc, e kady czowiek posiada najlepiej mu pasujc mantr. Dla niektrych pynne mantry z Koranu mog si wydawa zbyt atwe, a potok myli przejawia si swobodnie nie zakcajc ich. Niektrzy wymawiajc mantry, medytuj nad ich znaczeniem. Oznacza to, e ucze moe konstruowa dla siebie mantr, ktra bdzie mu przedstawia Wszechwiat w dwiku, tak jak pentakl robi to w formie. Zdarza si take, e mantra jest "dana", to znaczy syszana w jaki niewytumaczalny sposb podczas medytacji. Niektrzy, na przykad, wykorzystuj sowa : "I staram si widzie we wszystkim wol Boga". Innym, zaangaowanym w zabijanie myli, przychodz sowa "zepchnij to", jawnie

odnoszce si do dziaania orodkw zakazowych, ktre wykorzystywali. Trzymajc si tego, osign "rezultat". Idealna mantra powinna by rytmiczna; mona by nawet powiedzie muzyczna. Po to jednak, by utrzymywa uwag, powinno si ka nacisk na poszczeglne sylaby. Najlepsze mantry s redniej dugoci. Gdy mantra jest za duga, atwo j mona zapomnie, jeli si nie praktykuje bardzo ciko przez dugi czas. Z drugiej za strony, mantra pojedynczych sylab, takich jak Aum, zbytnio szarpie. Idea rytmu zostaje zagubiona. Oto kilka uytecznych mantr : 1. "Aum" 2. "Aum tat sat aum". Mantra ta to czysty spondej. 3. "Aum mani padme hum"; dwa trocheje midzy dwiema cezurami. 4. "Aum siwaja wasi"; trzy trocheje. Zauwacie, e "si" oznacza spoczynek, absolutny lub mski aspekt Bstwa; "wa" jest energi, manifestacj lub esk stron Bstwa. Dlatego mantra ta wyraa cay bieg Wszechwiata, od Zera do koca i z powrotem do Zera. 5. "Allah". Sylaby tej mantry s rwno zaakcentowane, z pewn przerw midzy nimi, i czsto fakirzy cz je z rytmicznym ruchem ciaa do przodu i do tyu. 6. "Hua allahu alazi lailaha illa Hua". Oto przykady niektrych duszych mantr : 7. Synna Gajatri. "Aum ! tat sawitur warenyam Bhargo dewaja dimahi Dhijo jo na pratjodajat" Skanduj j jak trochaiczne tetrametry. 8. "Qol; Hua Allahu achad; Allahu Assamad; lam yalid walam yulad; walam yakun lahu kufwan achad". 9. A oto i najwitsza ze wszystkich moliwych mantr. Pochodzi ze Steli Objawienia. "A ka dua Tuf ur biu Bi aa czefu Dudu ner af an nuteru" Tyle wystarczy do wyboru.

Istnieje wiele innych mantr. Sri Sabapaty Swami podaje poszczeglne mantry dla poszczeglnych czakr. Lecz niech ucze sam wybierze sobie mantr i osignie w niej mistrzostwo. Nie zacze nawet kierowa mantr, a ona bez przerwy kry w tobie podczas snu. Jest to atwiejsze, anieli si wydaje. Niektre szkoy doradzaj mantrowanie za pomoc muzyki i tacw. Z pewnoci wiele znaczcych efektw osiga si, jeli chodzi o "magiczne" moce. Wtpliwe jest jednak, czy wielkie skutki duchowe s rwnie dostpne. Osoby pragnce je studiowa powinnny zapamita, e Pustynia Sahary jest pooona trzy dni drogi od Londynu, a bez wtpienia Sidi Aissaua z przyjemnoci przyjmie nowych uczniw. Ta dyskusja o przyblionej nauce mantra-jogi zaprowadzia nas daleko poza temat pranajamy. Pranajama jest wysoce skuteczna w uspokajaniu emocji i zachcianek; i, czy to z powodu mechanicznej presji jak wywiera, czy to dziki wpywowi na przemian materii w pucach, wydaje si korzystna dla zdrowia. Szczeglnie, usuwa problemy zwizane z trawieniem. Oczyszcza zarwno ciao, jak i nisze funkcje umysu i powinna by praktykowana nie krcej ni przez godzin przez powanego ucznia. Cztery godziny wydaj si lepsze, zoty czowieku; szesnacie to za duo dla wikszoci ludzi.

ROZDZIA III Jama i nijama


Hindusi stawiaj te dwie praktyki na czele swojego programu. S to "wartoci moralne" i "dobre uczynki", ktre maj sprzyja uspokojeniu umysu. Jama obejmuje nie-zabijanie, prawdomwno, nie-kradzenie, wstrzemiliwo i niebranie adnych darw. W systemie buddyjskim, sila, "cnota", jest rwnie nakazywana. Istnieje pi jej form dla ludzi wieckich : Nie bdziesz zabija. Nie bdziesz krad. Nie bdziesz kama. Nie bdziesz popenia cudzostwa. Nie bdziesz pi odurzajcych napojw. Mnisi musz przestrzega znacznie wicej form. Przykazania Mojesza znane s wszystkim. Podobne do nich s przykazania dane przez Chrystusa w "Kazaniu na Grze". Niektre z nich s jedynie "cnotami" niewolnika, wymylonymi przez pana po to, by go kontrolowa. Prawdziwe znaczenie hinduskiej jamy jest takie, e amic ktr z tych cnt, pobudzasz umys. Kolejni teologowie starali si wpyn na nauki Mistrzw, nadajc mistyczne znaczenie tym cnotom. Kadli na nie nacisk dla wasnego interesu, przemieniajc je w purytanizm i formalizm. Dlatego te "nie zabijaj", co pocztkowo oznaczao "nie podniecaj si na widok

skradajcego si tygrysa" zostao zinterpretowane w ten sposb, e zbrodni jest pi wod , ktrej si nie przecedzio, w obawie przed zabiciem jakich maych zwierztek. Lecz ta nieustanna troska, ten lk przed zabiciem czegokolwiek przez nieuwag s w gruncie rzeczy znacznie gorsze od bezporedniego konfliktu z niedwiedziem grizzly. Gdy szczekanie psa zakca twoj medytacj, najprociej jest zastrzeli psa i nie myle o tym wicej. Podobna trudno z onami zmusia niektrych Mistrzw do zalecania celibatu. We wszystkich tych kwestiach naley zachowa zdrowy rozsdek. Nie da si ustali jakiej reguy. "Nie-otrzymywanie darw", na przykad, jest raczej istotne dla Hindusa, ktry byby dogbnie zaniepokojony, gdyby kto mu da orzech kokosowy. Lecz Europejczyk, odkd chodzi w dugich spodniach, bierze rzeczy tak, jak przychodz. Jedyny problem dotyczy wstrzemiliwoci, ktra jest skomplikowana przez wiele spraw, takich jak energia. Tyle e umys kadego beznadziejnie uwikany jest w ten przedmiot, ktry niektrzy ludzie mieszaj z erotologi, inni za z socjologi. Nie bdzie jasnego zrozumienia tej kwestii, pki bdzie ona uznawana jedynie za dziedzin atletyki. Moemy zatem uwolni si od jamy i nijamy dziki takiej radzie : niechaj ucze sam zadecyduje, jaka forma ycia, jaki kod moralny najmniej podnieca jego umys. Lecz, kiedy ju to stwierdzi, niechaj si tego trzyma, unikajc oportunizmu. I niechaj daleki bdzie od przypisywania sobie zasugi za to, co czyni, czy te za to, czego si wyrzeka jest to czysto praktyczny kod, nie majcy w sobie adnej wartoci. Czysto, ktra towarzyszy chirurgowi w pracy, przeszkodziaby inynierowi w robieniu czegokolwiek. (Kwestie etyczne s odpowiednio omwione w Thien Tao w Konx Om Pax i powinny by tam studiowane. Zobacz take Liber XXX z A.A. Take w Liber CCXX, Ksidze Prawa, powiedziane jest : "CZY SWOJ WOL NIECHAJ BDZIE CAYM PRAWEM". Zapamitaj, e dla celw tej rozprawy cay przedmiot jamy i nijamy dotyczy ycia tak, aby adna emocja ani adna namitno nie zakcaa umysu.)

ROZDZIA IV Pratjahara
Pratjahara jest pierwszym procesem w mentalnej czci naszego zadania. Poprzednie praktyki, asana, pranajama, jama i nijama, dotyczyy czynnoci ciaa, podczas gdy mantra zwizana jest z mow : pratjahara jest czysto umysowa. A czym jest pratjahara ? To sowo stosowane jest przez rozmaitych autorw w rnym znaczeniu. To samo sowo wykorzystuje si do opisu praktyki i rezultatu. Dla naszych obecnych celw oznacza ono raczej proces strategiczny anieli praktyczny. Jest retrospekcj, a wic rodzajem oglnego badania zawartoci umysu, ktr chcemy kontrolowa : asana zostaa osignita, wszystkie nage przyczyny podniecenia zostay usunite i wolno nam myle o tym, o czym mylimy.

Jest nam przeznaczone dowiadczenie bardzo zblione do asany.. Na pocztku bdziemy bardzo skonni schlebia sobie, e nasze myli s bardzo spokojne; jest to bd w obserwacji. Podobnie Europejczyk stojc po raz pierwszy na skraju pustyni nic tam nie zobaczy, podczas gdy Arab moe mu opowiedzie rodzinn histori kadej z pidziesiciu osb, ktre widzi, poniewa nauczy si jak patrze. Tak te i w praktyce myli bd si mnoy i coraz bardziej napiera. Kiedy tylko dokadnie obserwowalimy ciao, wydawao si ono strasznie niespokojne i pene blu; teraz, gdy obserwujemy umys, widzimy jego niepokj i bl (spjrz na diagram). Podobna krzywa moe zosta wykonana dla rzeczywistej i widocznej bolesnoci asany. wiadomi tego faktu, rozpoczynamy prby kontroli : "Nie tak wiele myli, prosz !" "Nie myl tak szybko, prosz !" "Nigdy wicej takich myli, prosz !" Jedynie wtedy odkryjemy, e to co wydawao nam si igraszkami winek morskich jest w istocie zwijaniem si wa morskiego. Prba tumienia koczy si podnieceniem. Kiedy nic nie podejrzewajcy ucze po raz pierwszy zwrci si do swojego witego, lecz przebiegego guru i poprosi o magiczne moce, ten mdrzec zgodzi si na to i wskae mu z wielk uwag i tajemniczoci pewien punkcik na jego ciele, na ktry nie zwraca on nigdy uwagi i powie mu : "Aeby osign moc magiczn, ktr poszukujesz, wystarczy my si siedem razy w Gangesie przez siedem dni, bardzo uwanie dbajc o to, by nie myle o tym jednym punkcie" . Oczywicie, nieszczsny modzieniec strawi cay tydzie na rozmylaniu o tym. Zdecydowanie zadziwiajce jest to, z jakim uporem myl, a nawet cay potok myli, wci i wci powracaj. Staje si to wrcz koszmarem. Frapujce rwnie jest to, i si nie stao wiadomym tego, e trzeba dosta si na zakazany obszar po to, by go przej. Jednake z dnia na dzie kontynuuje si poszukiwanie myli i prby ich zbadania. I wczeniej czy pniej przechodzi si do nastpnej fazy, dharany, prby skupienia umysu na pojedynczym przedmiocie. Zanim jednak do tego przejdziemy, musimy rozway, co uznaje si za sukces w pratjaharze. Jest to bardzo rozlegy przedmiot, a rni autorzy przyjmuj rozbiene opcje. Jeden z nich ma tu na myli tak drobiazgow analiz, e kada myl rozpada si na ilo elementw (zobacz "Psychologia haszyszu", Sekcja V, w Equinox II). Inni przyjmuj pogld, e sukces w praktyce zbliony jest do dowiadczenia, ktre osign Sir Humphrey Davy biorc tlenek saletry, kiedy wykrzykn : "Wszechwiat jest stworzony wycznie z idei !". Inni powiedz, e oddaje to uczucie Hamleta : "Nie ma dobra ani za, lecz to mylenie je stwarza", intepretowane dosownie jak to czynia pani Eddy. Jednake przede wszystkim chodzi o osignicie wadzy nad mylami. Na cae szczcie, istnieje nieza metoda na osignicie tego. Jest ona podana w Liber III. Jeli Sekcje 1 i 2 zostay przerobione (jeli to konieczne, z pomoc innej osoby), wkrtce bdziesz w stanie dotrze do ostatniej sekcji. U niektrych ludzi moc ta moe zakwitn tak nagle, jak to si zdarzyo w asanie. Bez jakiegokolwiek osabienia czujnoci, umys nagle zostanie wyciszony. Pojawi si cudowne uczucie spokoju i odpoczynku, cakiem odmienne od letargicznego uczucia spowodowanego przez przejedzenie. Trudno jest powiedzie, czy taki ostateczny rezultat jest dostpny wszystkim, a nawet wikszoci ludzi. Nie wydaje si to istotne. Jeli osigne moc badania, jak powstaj twoje myli, moesz przej do nastpnej fazy.

ROZDZIA V Dharana
Teraz, kiedy ju umiemy obserwowa umys, a wic w pewnej mierze wiemy, jak on dziaa, i kiedy zaczlimy rozumie elementy kontroli, moemy postara si o zebranie razem wszystkich mocy umysu i skupienie ich na pojedynczym punkcie. Wiemy, e przecitnie wyksztaconemu umysowi do atwo przychodzi bez rozpraszania si mylenie o przedmiocie, ktry go szczeglnie interesuje. Jest takie ludowe powiedzenie "To mi chodzi po gowie". Pki przedmiot jest skomplikowany, a myli przechodz swobodnie, nie ma problemu. Gdyby Ziemia przestaa krci si wok Soca, w kocu by na nie wpada. W chwili zatem, kiedy ucze wemie pojedynczy przedmiot i wyobrazi go sobie, czy te zwizualizuje, dojdzie do tego, e nie jest on znowu jego wytworem jak przypuszcza. Inne myli nachodzi bd jego umys, co sprawi , e przez prawie ca minut na mier zapomni o swoim przedmiocie. Kiedy indziej sam przedmiot zacznie robi sztuczki. Powiedzmy, e wybrae biay krzy. Bdzie porusza swoim supem do gry i do dou, wyciga go, zmienia jego pochylenie, nierwno trzyma swoje ramiona, stawa do gry nogami, wypuszcza gazie, ukazywa pknicia i zmienia postacie, zmienia swj ksztat jak ameba, zmienia rozmiar i odlego, zmienia stopie swojego owietlenia i w tym samym czasie zmienia swj kolor. Bdzie bazgra i plami, rozwija wzory, unosi si, opada, wi i obraca; chmury zakryj jego oblicze. Nie ma takiej zmiany, ktrej nie mgby dokona. Nie wspominajc ju o jego cakowitym znikniciu, czy te zastpieniu go przez co innego ! Komukolwiek co takiego si wydarzyo, nie powinien wyobraa sobie, e medytuje. Oznacza to tylko, e nie jest w stanie w najmniejszym stopniu skupi swojego umysu. Moe musi min kilkanacie dni, by odkry, e nie medytuje. Kiedy tak si stanie, uporczywo przedmiotu rozwcieczy go. Dopiero teraz zaczn si prawdziwe kopoty, dopiero teraz, gdy Wola wchodzi do gry i sprawdzane jest jego czowieczestwo. Gdyby nie czyni tego dla rozwoju Woli, ktr otrzyma osigajc asan, z pewnoci by si podda. A jednak, zwyczajna fizyczna agonia, ktr dotd przeszed, jest takim sobie drobiadkiem w porwnaniu z okropn nud dharany. Przez pierwszy tydzie moe ci to dziwi i moesz nawet mie wraenie, e osigasz postp. Lecz kiedy praktyka pokae ci co robisz, bdzie tylko gorzej i gorzej. Trzeba pamita o tym, e wykonujc t praktyk siedzi si w asanie, z notesem i dugopisem obok siebie oraz zegarkiem przed sob. Nie naley na samym pocztku praktykowa duej ni przez dziesi minut za jednym razem, aeby unikn przemczenia umysu. Sam pewnie dojdziesz do wniosku, e caa twoja sia woli nie jest w stanie trzyma si przedmiotu przez duej ni trzy minuty, a nawet skupi si na nim przez duej ni trzy sekundy, czy te trzy pite sekundy. Umys staje si tak zmczony, a przedmiot tak niewiarygodnie wstrtny, e nie ma sensu duej tego kontynuowa. W zapiskach Fratra P. odnajdziemy, e po szeciogodzinnej codziennej praktyce zapisywane s nawet czterominutowe i krtsze okresy medytacji.

Ucze powinien liczy, ile razy jego myl bdzi. Moe to robi na palcach lub na paciorkach. Gdy przerwy te staj si coraz czstsze , nie naley si zniechca. Czciowo jest to wynik dokadnoci obserwacji. Dokadnie w ten sposb wprowadzenie szczepionki prowadzio do nagego wzrostu iloci przypadkw ospy, czego powodem byo to, e ludzie zaczli mwi prawd o zarazie miast udawa. Wkrtce jednak kontrola wzronie szybciej od obserwacji. Kiedy tak si stanie, postp uwidoczni si w zapiskach. Kada zmiana spowodowana bdzie pewnie przypadkowymi okolicznociami. Na przykad, jednej nocy bdziesz si czu bardzo zmczony, kiedy zaczniesz; innej nocy moesz mie bl gowy albo niestrawno. Dobrze zrobisz, kiedy nie bdziesz praktykowa w takich chwilach. Przypuszczamy zatem, e osigne ju poziom, gdy twoja przecitna praktyka z jednym przedmiotem trwa p godziny, a przecitna liczba przerw waha si midzy dziesicioma a dwudziestoma. Wydawao by si, e oznacza to, i w okresach midzy przerwami jest si skupionym, ale nie w tym rzecz. Umys jest migotliwy, cho niedostrzegalny. A jednak na tym wczesnym etapie praktyki moe zosta wypracowana odpowiednia stao, ktra owocuje bardzo charakterystycznymi zjawiskami, spord ktrych najbardziej znaczce jest to, ktre wprowadza ci w stan, w ktrym wydaje ci si, e pisz. Moe te wystpi co cakiem niejasnego, co sprawia, e czujesz do siebie niesmak. Moesz cakiem zapomnie, kim jeste, czym jeste i co robisz. Podobne zjawisko wystpuje czasami, kiedy jest si wp przebudzonym nad ranem i nie mona doj do tego, w jakim miecie si mieszka. Podobiestwo tych dwch spraw jest do znaczce. Sugeruje, e to co naprawd ci si przytrafia, to budzenie si ze snu, ktrego treci jest ycie. Istnieje inny sposb sprawdzania czyjego postpu w tej praktyce ze wzgldu na charakter przerw. Przerwy dzieli si na nastpujce : Najpierw, fizyczne sensacje. Powinno si je przekroczy dziki asanie. Po drugie, przerwy, ktre wydaj si spowodowane przez wydarzenia bezporednio poprzedzajce medytacj. Ich aktywno staje si ogromna. Jedynie dziki tej praktyce mona zrozumie, jak wiele zmysy spostrzegaj bez wiadomoci umysu. Po trzecie, istnieje rodzaj snw zwizanych z natur uroje bd "snw na jawie". S one bardzo podstpne - mona dugo przez nie brn, nie wiedzc nawet , e si bdzi. Po czwarte, docieramy do wysokiej klasy przerw, ktre stanowi rodzaj bdzenia w kontrolowaniu siebie. Mylisz "Jak dobrze mi to idzie !" lub e dobrze by byo, gdyby si znalaz na pustynnej wyspie albo w dwikoszczelnym domu albo nad wodospadem, lecz s to tylko dziecinne odstpstwa od samej uwagi. Pita klasa przerw wydaje si nie mie rda w umyle. Moe si przejawia w formie waciwej halucynacjom, zazwyczaj dwikowym. Oczywicie, takie halucynacje nie s czste i stwierdza si ich natur. W innym bowiem razie lepiej niechaj ucze uda si do lekarza. Zazwyczaj skadaj si z dziwnych zda lub fragmentw zda, ktrych gos dochodzi z daleka0 i nic nam nie przypomina. Podobne zjawiska obserwuj operatorzy radiowi, nazywajc takie przekazy "zaburzeniami atmosferycznymi". Istnieje te dalszy rodzaj przerw, ktrym jest sam upragniony rezultat. Omwimy go pniej szczegowo.

Teraz pojawia si prawdziwy porzdek w tych klasach przerw. Kiedy wzmacnia si kontrola, gdy bdziesz medytowa dwie lub trzy godziny dziennie, a wikszo pozostaego czasu wypenisz dodatkowymi pomocnymi praktykami, tak e bezustannie bdzie co si wydarzao, a ty bdziesz mia wraenie, e jeste "na progu czego cakiem wielkiego", mona oczekiwa przejcia do nastpnego stanu - dhjany.

ROZDZIA VI Dhjana
Sowo to ma dwa cakiem odlege i wzajemnie si wykluczajce znaczenia. Pierwsze odnosi si do samego rezultatu. Dhjana w jzyku palijskim zwana jest "dnian". Budda wyliczy osiem dnian, ktr jawnie maj rne stopnie i stanowi rnego rodzaju trans. Hindusi rwnie mwi o dhjanie jako o mniejszej formie samadhi. Inni jednake traktuj j jako zwyk intensyfikacj dharany. Patadali powiada : "Dharana jest utrzymywaniem umysu na pojedynczym przedmiocie. Nieprzerwany przepyw wiedzy w takim podmiocie zwany jest dhjan. Kiedy to porzuci wszystkie formy, odzwierciedlajc jedynie znaczenie, staje si samadhi". Cay ten proces nazywa samjam. Powinnimy traktowa dhjan raczej jako rezultat anieli metod. A do tego punktu staroytni stworzyli w miar porzdne systemy, nie liczc ich cikawej etyki. Lecz kiedy doszli do kwestii skutkw medytacji, cakowicie si pogubili. Wyczerpali moliwoci jzyka poezji, by pokaza co, co jest jawnie nieprawdziwe. Na przykad, w Sziwa Sanhita odnale moemy stwierdzenie: "Ten, kto co dzie kontempluje w lotosie swojego serca, jest gorco upragniony przez crki bogw, posiada jasnosyszenie, jasnowidzenie i moe porusza si w powietrzu". Inny moe "wytwarza zoto, odkrywa lekarstwa na choroby i widzie ukryte skarby". Jest to czcza gadanina. Co za przeklestwo ciy na religii, e jej zasadom zawsze towarzyszy musi ekstrawagancja i faszerstwo ? Istnieje jeden wyjtek. Jest nim A . . A, ktrego czonkowie s nadzwyczaj ostroni, by nie wyraa twierdze, ktre nie mog by sprawdzone w zwyky sposb lub kiedy w ogle nie jest atwo wyzby si jakichkolwiek dogmatycznych stwierdze. W ich drugiej ksidze z praktycznymi wskazwkami, Liber O, pojawiaj si nastpujce sowa : "Dziki wykonaniu pewnych czynw pojawiaj si pewne skutki. Uczniw usilnie przestrzega si przed przypisywaniem jakiejkolwiek obiektywnej realnoci lub filozoficznej wagi ktremukolwiek z nich". S to zote sowa ! Omawiajc dhjan, niechaj bdzie jasne, e opisuje si tu co nieoczekiwanego. Rozwaymy jej natur i oszacujemy jej warto i cakowicie nie znieksztacony sposb, nie pozwalajc sobie na zwyczajne rapsodie, czy te dedukowanie teorii wszechwiata. Jeden fakt wicej moe zniszczy jak z istniejcych teorii. Ale aden pojedynczy fakt nie wystarczy do zbudowania teorii.

Zrozumiemy, e dharana, dhjana i samadhi tworz cigy proces i to, kiedy wystpuje jego szczyt, nie ma znaczenia. To o tym szczycie musimy mwi, bo jest on kwesti dowiadczenia i to bardzo charakterystycznego. W trakcie naszej koncentracji zauwaymy, e zawarto umysu w kadej chwili skada si z dwch rzeczy : zrnicowanego przedmiotu i niezrnicowanego podmiotu. Osign sukces w dharanie to sprawi, by przedmiot by tak niezrnicowany jak podmiot. W rezultacie te dwie rzeczy staj si jednym. Zjawisko to zazwyczaj stanowi powany szok. Nawet mistrzowie jzyka nie s w stanie go opisa. Dlatego nie dziwi nas, e sabo wyksztacone jkay taplaj si w oceanie breji. Wszelkie zdolnoci poetyckie i uczuciowe popadaj w rodzaj ekstazy wskutek wydarzenia, ktre przewraca umys i czyni reszt ycia nic nie znaczc. Dobra literatura jest zasadniczo kwesti przejrzystej obserwacji i dobrego osdu, ktry wyraa si w najprostszy sposb. Z tej przyczyny adne z wielkich wydarze historycznych (takich jak trzsienia ziemi czy bitwy) nie zostao dobrze opisane przez naocznych wiadkw, chyba e wiadkowie ci znajdowali si z dala od niebezpieczestwa. Lecz nawet komu, kto przywyk do dhjany poprzez cige jej powtarzanie, adne sowa nie wydaj si tu odpowiednie. Jedn z najprostszych form dhjany mona nazwa "Socem". Soce jest postrzegane samo z siebie, a nie przez obserwatora. I chocia fizyczne oko nie moe patrze na Soce, jestemy zmuszeni przyzna, e to "Soce" jest o wiele janiejsze od Soca w przyrodzie. Caa rzecz ma miejsce na wyszym poziomie. Take uwarunkowania myli , czasu i przestrzeni zostaj zniesione. Nie da si wytumaczy, co to naprawd oznacza : jedynie dowiadczenie moe da ci zrozumienie. (Ma to rwnie swoje analogie w codziennym yciu. Koncepcje wyszej matematyki s nieosigalne dla pocztkujcego ani nie da si ich wytumaczy laikowi.) Dalszym rozwojem jest pojawienie si formy, ktr oglnie opisuje si jako form ludzk , chocia ludzie j opisujcy dodaj wiele szczegw wielce nieludzkich. Przypisuje si jej zazwyczaj funkcj "Boga". Lecz cokolwiek to jest, wpyw tego na umys studenta jest przeogromny . Wszystkie jego myli osigaj najwyszy rozwj. Szczerze myli, e maj one sankcj bosk. Moe nawet myle, e emanuj one z samego "Boga". Wraca ponownie do wiata uzbrojony w to mocne przekonanie i wadz. Rozgasza swe idee bez wtpliwoci, skromnoci i nieufnoci wystpujcych u wikszoci ludzi. Ich brak moe sprawia wraenie odurzenia lub szalestwa, cho w istocie jest prawdziw przejrzystoci. W kadym przypadku, rzesze ludzkoci gotowe s odda si we wadanie czego tak wadczego i wybitnego. Historia pena jest opowieci o oficerach, ktrzy szli nieuzbrojeni do zbuntowanego puku i rozbrajali go zwyk si miaoci. Wadza mwcy nad tumem jest dobrze znana. Z tej to pewnie przyczyny prorok by w stanie zniewoli ludzko, by przestrzegaa jego prawa i nigdy mu si nie zdarzyo, by ludzie czynili inaczej. W yciu codziennym mona swobodnie przej obok jakiego stranika, wartownika czy te kontrolera biletw, jeli si go "przekona", e ma si prawo do przejcia niesprawdzonym.

Moc ta, przy okazji, nazywana jest przez Magw moc niewidzialnoci. Opowiedziano mi kiedy wymienit opowie o czterech cakiem godnych zaufania ludziach, ktrzy szukali mordercy i mieli instrukcje, by nikogo nie przepuszcza. Wszyscy oni przyrzekali w obecnoci ciaa zmarego, e nikogo nie przepucili, a nikt z nich nie zauway listonosza. Ludzie, ktrzy ukradli obraz "Giocondy" z Luwru, byli prawdopodobnie przebrani za robotnikw i ukradli obraz pod samym okiem stranika. By moe nawet skonili go do pomocy. Wystarczy wierzy, e sprawa ma si uda. Przekonanie to nie moe by ani emocjonalne, ani intelektualne. Znajduje si w gbszych pokadach umysu, cho nie tak gbokich, by najzdolniejsi nie mogli go obj sowami i porwna ze swoim dowiadczeniem. Najistotniejszym czynnikiem w dhjanie jest jednake unicestwienie "ja". Caa nasza koncepcja wszechwiata musi zosta cakowicie obalona, jeli mamy przyzna temu wag. Dokadnie w tym samym czasie zaczynamy rozumie, co si dzieje. Przyznajmy zatem, e otrzymalimy bardzo racjonalne wytumaczenie wielkoci wielkich ludzi. Posiadali oni dowiadczenie tak przytaczajce w porwnaniu z reszt spraw, e wolni byli od wszelkich przeszkd, ktre przeszkadzaj normalnemu czowiekowi w realizacji jego planw. Troska o odzie, ywno, pienidze, to, co sobie ludzie pomyl, jak i dlaczego, a ponad wszystko lk przed konsekwencjami przeszkadza prawie wszystkim. Teoretycznie, nie ma nic atwiejszego dla anarchisty od zabicia krla. Musi jedynie kupi pistolet, odda celny strza i zastrzeli krla z odlegoci wier mili. A jednak, pomimo duej liczby anarchistw, takich gwatw zdarza si niewiele. Jednoczenie policja jako pierwsza przyznaaby, e jeli kto w swej najgbszej istocie jest naprawd zmczony yciem, tj. znajduje si w stanie wielce rnicym si od zwykego mwienia o tym e jest si nim zmczonym, to potrafi doprowadzi si do zabicia kogo. Czowiek, ktry dowiadczy ktrejkolwiek z intensywnych form dhjany jest wyzwalany. Wszechwiat jawi mu si jako zniszczony, tak jak on jawi si zniszczonym dla Wszechwiata. Kroczy bdzie swoj drog nieskrpowany. Moemy sobie wyobrazi, e w przypadku Mahometa, przez wiele lat ywi on przeogromn ambicj i nic nie mg zrobi ze wzgldu na te wartoci, ktre wmawiay mu jego niemoc. Wizja, jak otrzyma w grocie, napenia go potrzebn miaoci, wiar, ktra porusza gry. W tym wiecie istnieje wiele solidnie wygldajcych rzeczy, ktre nawet dziecko byoby w stanie sforsowa, ale nikt nie ma odwagi tego uczyni. Przyjmijmy zatem to wyjanienie wielkoci i przejdmy dalej. Ambicja zaprowadzia nas do tego punktu, lecz teraz interesuje nas dzieo samo w sobie. Co najbardziej zdumiewajcego wydarzenie zdyo nam si przydarzy. Przeylimy dowiadczenie, ktre sprawia, e mio, sawa, pozycja, bogactwo wydaj si niewiele warte i zaczynamy zastanawia si: "Czym jest prawda?". Wszechwiat si zapad tu przed nami, niczym domek z kart, i my take si zapadlimy. A jednak ruina ta jest niczym otwarcie si Wrt Nieba. Tutaj pojawia si wielki problem, a co w nas szuka rozwizania. Przyjrzyjmy si, jakie moemy odnale wyjanienia. Pierwsza sugestia, ktra pojawia si w zrwnowaonym umyle biegym w studiowaniu natury jest taka, e doznalimy katastrofy umysowej. Tak jak uderzenie si w gow moe sprawi, e "zobaczymy gwiazdy", tak te moemy przypuszcza, e przeraajcy

wysiek umysowy podczas dharany nieco przegrzewa mzg i powoduje spazm, a moe nawet pknicie jakiego maego naczynka. Nie ma powodu, dla ktrego mielibymy odrzuci to wyjanienie, chocia absurdem byoby od razu odrzucenie dlatego caej praktyki. Spazm jest normaln funkcj przynajmniej jednego z organw ciaa. A o tym, e mzg nie zostaje uszkodzony podczas takiej praktyki, moe wiadczy fakt, e ludzie doznajcy tego rodzaju dowiadcze powracali do normalnego ycia, by sprosta swemu powoaniu. Moemy zatem pomin kwesti psychologiczn. Nie rzuca ona wiata na gwny problem, ktrym jest warto przeycia tego dowiadczenia. Pojawia si teraz bardzo trudne pytanie. Zwtpilimy ju w kad z moliwych myli poza myl, ktr da si wyrazi przez nurtujce nas pytanie, jako e zwtpienie w ni jedynie by j potwierdzio (wicej na ten temat mona przeczyta w "The Soldier and the Hunchback", Equinox I). Lecz oprcz tych gboko filozoficznych wtpliwoci, istniej jeszcze wtpliwoci natury codziennej. Popularne powiedzenie "zwtpi w swoje zmysy" pokazuje nam, e zazwyczaj w nie si wierzy. A przecie czowiek nauki postpuje odwrotnie. Jest dobrze wiadom tego, e jego zmysy nieustannie oszukuj go. I co wicej, dobrze wie, e Wszechwiat, ktry moe postrzega poprzez zmysy, jest jedynie uamkowym fragmentem Wszechwiata, ktry zna porednio. Na przykad, cztery pite powietrza skada si z azotu. Gdyby kto przynis butelk z azotem do pokoju, nadzwyczaj trudno byoby powiedzie, co to jest. Wszelkie domysy spezyby na niczym. Nasze zmysly niewiele nam podpowiadaj. Argon zosta odkryty jedynie dziki temu, e porwnano wag chemicznie czystego azotu z wag azotu z powietrza. Czyni si tak czsto, lecz nie ma wystarczajco dobrych przyrzdw, by wykry sprzecznoci. Wemy inny przykad: Nie tak dawno temu synny naukowiec owiadczy, e nauka nigdy nie odkryje skadu chemicznego danych gwiazd. Ale dokonano tego, i to z du doz pewnoci. Gdy zapytacie czowieka nauki o jego "teori rzeczywistoci", odpowie wam, e "eter", ktrego nie da si postrzec adnym ze zmysw ani wykry adnym z narzdzi, a ktry posiada waciwoci, mwic potocznym jzykiem, niemoliwe, jest o wiele bardziej realny od krzesa na ktrym on siedzi. Krzeso jest jedynie faktem, a jego istnienie sprawdzone jest tylko przez jedn bardzo omyln osob. Eter jest skutkiem dedukcji wynikajcej z milionw faktw, ktre byy weryfikowane wci na nowo i sprawdzane kadym moliwym testem prawdy. Nie ma zatem adnej przyczyny a priori, ktra by nam pozwalaa odrzuca wszystko to, co nie da si potwierdzi przez zmysy. Przejdmy do innego punktu. Jednym z naszych testw prawdziwoci jest ywo wrae. Wyodrbnione, nic nie znaczce wydarzenie z przeszoci moe zosta zapomniane, a jeli si je w jaki sposb przywoa, mona siebie zapyta : "Czy ja to wyniem? Czy te tak si naprawd dzieje?". Jedynie wydarze katastrofalnych nigdy si nie zapomina. Pierwsza mier kogo, kogo kochae, nie da si zapomnie, gdy po raz pierwszy dowiadczasz czego, o czym wczeniej jedynie wiedziae. Takie dowiadczenia doprowadzaj niektrych do szalestwa. Wiadomo, e ludzie nauki popeniali samobjstwa, gdy ich ulubione teorie byy rozszarpywane. Problem ten omwiono w "Science and Buddhism", "Time", "The Camel" i innych esejach. Wystarczy tutaj powiedzie, e dhjan da si zaliczy do najbardziej ywych i katastroficznych dowiadcze. Kady, kt j przey, moe to potwierdzi. Trudno jest zatem przecenia warto, jak takie dowiadczenie ma dla czowieka, szczeglnie jeli wemie si pod uwag, e caa jego koncepcja rzeczywistoci, standard, do ktrego si odnosi, jego wasna ja, zostaj obalone. I nie da si tego wyjani jako

zwykej halucynacji, czy te chwilowego zawieszenia zmysw. Nie mona argumentowa z byskiem wiata, ktry ci porazi. Kad zwyk teori atwo da si obali. Mona odnale wady w procesie rozumowania, mona stwierdzi, e zaoenia s z gruntu faszywe, lecz w tym przypadku, gdy atakuje si istnienie dhjany, umys sania si przed faktem, e kade inne dowiadczenie zaatakowane z tych samych pozycji upadoby znacznie szybciej. Jakkolwiek do tego podejdziemy, skutek bdzie ten sam. Dhjana moe by faszywa, lecz jeli tak jest, to i wszystko inne jest faszywe. Teraz umys nie chce zadowala si przekonaniem o nierzeczywistoci swcych dowiadcze. Moe nie s takie jakimi si wydaj, ale musz by czym, a jeli cae zwyczajne ycie jest czym w ogle, to jake wielkie musi by to, przy czym zwyczajne ycie wydaje si niczym ! Przecitny czowiek widzi bdno, brak zwizkw i bezzasadno snw i przypisuje je (odpowiednio) zaburzonemu umysowi. Filozof przyjmuje podobn postaw wobec jawy, a osoba, ktra dowiadczya dhjany, czyni tak samo, ale nie opiera tego na intelektualnym przekonaniu. Przyczyny , jakkolwiek by byy mocne, nie cakiem przekonuj. Lecz czowiek w dhjanie posiada tak sam pewno jak czowiek budzcy si z koszmaru. "Nie spadaem po tysicach stopni ze schodw, to by tylko zy sen". Podobna refleksja nachodzi czowieka, ktry dowiadczy Dhjany : "Nie jestem ndznym owadem, drobniutkim pasoytem ziemi; to by tylko zy sen". I jak nie da si przekona przecitnego czowieka, e jego nocny koszmar jest bardziej rzeczywisty od przebudzenia, tak te nie da si przekona innych, e ich dhjana jest halucynacj, jeli nawet dobrze wiedz, e zdyli ju spa do "normalnego" ycia. Rzadko si zdarza, aby podczas jednego takiego dowiadczenia radykalnie obalona zostaa caa koncepcja Wszechwiata. Czowiek, zaraz po przebudzeniu, ma jeszcze wtpliwoci, co jest realne, sen czy przebudzenie. Lecz gdy zdobywa si dalsze dowiadczenie, gdy dhjana nie jest ju szokiem, gdy ucze wiele czasu powica na dowiadczanie tego nowego wiata, jego przekonanie staje si cakowite. A oto inna racjonalna uwaga. Ucze stara si nie podnieca swojego umysu, lecz go wyciszy, nie stwarza adnych myli, lecz je wyeliminowa, bo nie ma adnego zwizku midzy przedmiotem medytacji a dhjan. Dlaczego posdzamy o zaamanie si caego procesu, szczeglnie gdy umys nie poddaje si rozmaitym wpywom, takim jak bl czy zmczenie ? Zapewne tym razem, jak nigdzie indziej, Hindusi przedstawili wyobraenie wyraajce najprostsz teori ! Wyobraenie przedstawia jezioro, po ktrym pynie pi lodowcw. Lodowce te s zmysami. Gdy przeamuje si ld, woda si niepokoi. Gdy za zatrzyma si lodowce, powierzchnia wody pozostanie w bezruchu. A wtedy, i tylko wtedy, bdzie w stanie odbija bez zakce dysk soca. Soce jest "dusz" lub "Bogiem". Obecnie powinnimy jednak unika takich poj ze wzgldu na ich implikacje. Mwmy raczej o Socu jako "nieznanym, ktre zostao przykryte przez rzeczy nam znane i przez poznajcego". By moe jest rwnie tak, e nasze wspomnienie dhjany nie jest samym zjawiskiem, lecz wyobraeniem pozostawionym przez umys. Lecz dotyczy to wszystkich zjawisk, co bez wtpienia udowodnili Berkeley i Kant. A zatem, kwestia ta nas nie obchodzi.

Moemy tymczasem przyj pogld, e dhjana jest rzeczywista, bardziej rzeczywista i dlatego bardziej znaczca dla nas ni kade inne dowiadczenie. Stan ten opisywany by nie tylko przez hinduistw i buddystw, lecz przez mahometanw i chrzecijan. Pisma chrzecijaskie jednak s bardzo obcione znieksztaceniami dogmatycznymi i dlatego wydaj si bezwartociowe dla przecitnego czowieka. Ignoruj istotne warunki dhjany, a kad nacisk na nieistotne, w duo wikszej mierze ni czyni to dziea najlepszych pisarzy indyjskich. Lecz kademu, kto posiada jakie dowiadczenie i wiedz z zakresu religioznawstwa porwnawczego, podobiestwa wydaj si istotne. Moemy teraz przej do samadhi.

ROZDZIA VII Samadhi


O samadhi napisano wicej bzdur, anieli tego potrzeba. Musimy postara si unikn dodania wasnej cegieki do tego stosu. Nawet Patadali, piszcy nadzwyczaj przejrzycie i praktycznie o wikszoci spraw, zaczyna bredzi, kiedy o tym mwi. Nawet gdyby to, co powiedzia, byo prawd, nie powinien by o tym wspomnie, jako e nie brzmi to prawdziwie, a nie powinno si wysuwa twierdze, ktre s a priori nieprawdopodobne, bez poparcia ich najpeniejszymi dowodami. Lecz jest to bardziej ni pewne, e jego komentatorzy nie zrozumieli go. Najbardziej rozsdnym stwierdzeniem wypowiedzianym przez autorytet w tej dziedzinie jest stwierdzenie Jadna Walkii, ktry powiada : "Dziki pranajamie wyrzuca si nieczystoci ciaa; dziki dharanie - nieczystoci umysu; dziki pratjaharze - nieczystoci przywizania; a dziki samadhi odrzuca si wszystko to, co skrywa dusz jako mistrza". Oto skromne stwierdzenie w dobrej literacko formie. Gdybymy tylko mogli wyraa si rwnie dobrze ! Po pierwsze, jakie jest znaczenie tego terminu ? Etymologicznie, Sam odpowiada greckiemu "syn-", angielski przedrostek "syn-" oznacza "razem z". Adhi oznacza "Pan", a sensowne tumaczenie caego terminu byoby "zwizek z Bogiem", pojcie stosowane przez chrzecijan dla wyraenia ich celu. I tutaj pojawia si due zmieszanie, jako e buddyci uywaj sowa samadhi na okrelenie czego cakiem odmiennego - na okrelenie zwykej uwanoci. A wic dla nich myle o kocie, to "czyni samadhi" z kotem. Stosuj oni sowo Dhana do opisu stanw mistycznych. Jest to nadzwyczaj mylce, jako e Dhjana, jak to pokazalimy w ostatniej czci, poprzedza samadhi, a Dhana jest oczywicie jedynie nieszczsnym plebejskim tego sfaszowaniem. Istnieje wiele rodzajw samadhi. Niektrzy autorzy uwaaj, e atmadarana, Wszechwiat jako pojedyncze zjawisko bez uwarunkowa, jest pierwszym prawdziwym samadhi. Jeli si z tym zgodzimy, musimy wiele mniejszych stanw uniesienia zdegradowa do klasy dhjany. Patadali wylicza wiele takich stanw : osiganie ich w rnych okolicznociach daje rne magiczne moce. Nie bdziemy o tym dyskutowa. Kady, kto chce uzyska moce magiczne, moe je otrzyma na wiele sposobw.

Moc ronie szybciej od podania. Chopiec, ktry potrzebuje pienidzy, by kupi zestaw onierzykw , zanim je dostanie, chce ju czego innego - najprawdopodobniej czego, co przekracza posiadane przeze rodki. Taka jest pikna historia kadego duchowego rozwoju ! Nikt nie zatrzymuje si, by otrzyma nagrod. Nie powinnimy si zatem gowi, co nam moe, a czego nie moe przynie samadhi, gdy rozwaamy jego skutki w naszych yciach. Rozpoczlimy t ksik, jak pamitamy, od uwag na temat mierci. mier teraz stracia wszelkie znaczenie. Idea mierci zalena jest od "ja" i od czasu ; te idee zostay zniszczone; i tak "Zwycistwo pochania mier". Powinno nas teraz interesowa jedynie, czym jest samadhi samo w sobie i jakie warunki je wywouj. Sprbujmy ustali ostateczn definicj. Dhjana przypomina samadhi pod wieloma wzgldami. Wystpuje zwizek "ja" z "nie-ja" oraz utrata poczucia czasu i przestrzeni i przyczynowoci. Dualno w kadej formie zostaje zniesiona. Idea czasu za dotyczy dwch nastpujcych po sobie wydarze, przestrzeni dwch nieprzypadkowych wydarze, przyczynowoci dwch wydarze poczonych. Stany dhjaniczne przecz normalnemu myleniu, ale w samadhi wida to jeszcze bardziej wyranie. I jak dhjana wydaje si prostym zwizkiem dwch spraw, tak w samadhi wydaje si poczone wszystko ze wszystkim. Mona powiedzie, e w Dhjanie istnieje wci ukryta waciwo sugerujca, e jedno istnienie przeciwne jest wielu nieistnieniom. W samadhi wielu i jedno jednocz si w zwizku istnienia z nie-istnieniem. Definicja ta nie wynika z refleksji, lecz z pamici. Co wicej, atwo jest kierowa "sztuczkami" dhjany. Po chwili mona wej w ten stan bez praktyk wstpnych i spogldajc na z tego punktu oswoi si z dwuznacznoci tego pojcia, o ktrej wczeniej mwilimy. Kiedy patrzy si na dhjan z dou, przypomina ona trans, dowiadczenie tak przytaczajce, e nie mona pomyle o czym wikszym, podczas gdy z gry wydaje si zwykym stanem umysu, takim jak kady inny. Frater P., zanim dostpi samadhi, pisa o dhjanie : "Dhjan nazywamy przypuszczalnie rezultat intensywnej kontroli gwatownego zaamania nerwowego. Samadhi jest zwykym tego rozwiniciem, przynajmniej tak mi si wydaje". Pi lat poniej nie przyjby takiego pogldu. Powiedzia by zapewne, e dhjana jest "przepywem umysu, jednym nieprzerwanym nurtem z "ja" do "nie-ja" bez wiadomoci obu, przepywem, ktremu towarzyszy wzrastajce zdziwienie i rozkosz". Mona zrozumie , czym jest naturalny skutek dhjany, ale nie mona tym samym nazwa dhjany wstpem do samadhi. Mona nawet nie wiedzie, jakie stany sprowadzaj samadhi. Mona wytworzy dhjan w ciagu kilku minut, a czsto zdarza si ona spontanicznie : w przypadku samadhi jest cakiem inaczej. Pewnie mona j osign, kiedy si zechce, lecz nie mona rzec, w jaki sposb i ile czasu na to potrzeba. Nie jest si nawet pewnym , czy naprawd si je uzyska. Mona by pewnym tego, e si przejdzie mil na rwnej drodze. Zna si warunki tego i jedynie jaki niesamowity zbieg okolicznoci mgby w tym przeszkodzi. A chocia mona by rwnie dobrze powiedzie : "Wspiem si na Matterhorn i wiem, e mog to zrobi raz jeszcze", istnieje wiele rnych okolicznoci, ktre mog przeszkodzi w osigniciu sukcesu. Zdylimy si ju dowiedzie, e gdy trzymamy si jednej i niezmiennej myli, pojawia si dhjana. Nie wiemy, czy intensyfikacja jej wystarczy do wytworzenia samadhi, czy te s potrzebne jakie inne okolicznoci. Nauka to jedna sprawa, dowiadczenie to inna.

Jeden autor powiada, e dwanacie sekund niezmiennoci to dharana, sto czterdzieci cztery dhjana, a tysic siedemset dwadziecia osiem to samadhi. A Wiwekananda, komentujc Patadalego, czyni dhjan zwykym przedueniem dharany. Lecz powiada dalej : "Jeli przypumy, e medytuj nad ksik i stopniowo udaje mi si skupi na niej umys i jeli postrzegam jedynie wewntrzne uczucie, znaczenie nie wyraone w adnej formie, to stan dhjany zwany jest samadhi". Inni autorzy wol sugerowa, e samadhi wynika z medytowania nad przedmiotami, ktre s same w sobie cenne. Na przykad, Wiwekananda powiada : "Myl o jakim witym przedmiocie" i wyjania to w taki oto sposb "Nie oznacza to adnego grzesznego przedmiotu" (!). Frater P. wolaby nie mwi kategorycznie, czy zawsze dostpowa Dhjany przy zwykych przedmiotach. Przerywa praktyk po kilku miesicach i medytowa na czakry, etc. Jego dhjana staa si tak potoczna, e przesta j zauwaa. Lecz gdyby chcia j uzyska w tej chwili, wybraby co dla wzniecenia w sobie "bojani boej" czy "witej grozy", lub "zdziwienia". Nie ma powodu, dla ktrego dhjana nie mogaby si przydarza podczas mylenia o jakich zwykych przedmiotach nad brzegiem morza, na przykad o niebieskiej wini. Lecz stae odwoywanie si do niebieskiej wini jako zwykego przedmiotu medytacji, ktre czyni Frater P., nie musi by traktowane au pied de la lettre. Jego zapiski dotyczce medytacji nie zawieraj wzmianek o tym osobliwym zwierzciu. Dobrze by si stao, gdyby zorganizowane badania okreliy warunki samadhi. Lecz tymczasem nie ma adnych przeciwwskaza co do wyboru obiektw medytacji, z jednym wyjtkiem, o ktrym wspomnimy w trakcie naszych rozwaa. Pierwsz klas obiektw prawdziwej medytacji (w przeciwiestwie do praktyk wstpnych, w ktrych powinno si po prostu rozpoznawa obiekty, ktrych nieskoczono trudna jest do wytrzymania) s rozmaite czci ciaa. Hindusi stworzyli wyszukany system anatomii i fizjologii, ktry ma si nijak do faktw z prosektorium. Istotne jest tu siedem czakr, ktre opiszemy w Czci II. Istniej take rozmaite "nerwy", rwnie mityczne. Drug klas stanowi obiekty dewocji, takie jak idea lub forma Bstwa, serce lub ciao twojego nauczyciela, czy te jakiego czowieka, ktrego gboko szanujesz. Nie bd zachwala tej praktyki, jako e zakada ona pewne uprzedzenia. Mona take medytowa nad swymi snami. Brzmi to nieco przesdnie, lecz chodzi tu o to, e ju masz skonno, niezalen od wiadomej woli, do mylenia o tych sprawach, o ktrych konsekwentnie jest atwiej myle. Mona te medytowa nad czymkolwiek, co do ciebie dociera. Lecz w tym wszystkim moe nam si wydawa, e lepsze i bardziej przekonywajce jest medytowanie bezporednio nad przedmiotami, ktre same w sobie wydaj si nieistotne. Mona nie chcie porusza umysu w aden sposb, nawet poprzez adoracj. Przyjrzyj si trzem metodom medytacyjnym w Liber HHH (Equinox VI). Tym samym przeczy si temu, e o wiele atwiej jest skupi si na jakiej idei, ku ktrej umys zwracaby si naturalnie. Hindusi twierdz , e natura obiektu wyznacza samadhi, tj. natur tych stanw samadhi, ktre kryj si pod nazw "magicznych mocy". Na przykad, istniej jogaprawritti. Medytujc czubek nosa osiga si co, co moe by zwane "idealnym wchem", tj. wchem, ktry nie jest jaki szczeglny, lecz jest archetypem , ktrego modyfikacje stanowi wszelkie waciwe wchy. Jest to "wch, ktry nie jest wchem". Taki jest jedyny waciwy opis, jako e dowiadczenie przeciwne rozumowi da si opisa jedynie sowami, ktre s przeciwne rozumowi.

Podobnie, skupienie si na czubku jzyka daje "idealny smak" , na podniebieniu "idealny kontakt". "Kada czstka ciaa w jednej chwili wchodzi w kontakt z kad czstk we Wszechwiecie", taki opis tego daje nam Bhikku Ananda Matteja. Podstawa jzyka daje "idealny dwik", a krta "idealny wzrok". Samadhi par excellence jest jednak atmadaran, ktra dla posiadajcych pewn wiedz jest pierwszym prawdziwym samadhi, gdy nawet wizje "Boga" i "jani" splamione s form. W atmadaranie wszystko manifestuje si jako Jedno : jest nim Wszechwiat uwolniony ze wszelkich uwarunkowa. Nie tylko wszelkie formy i idee zostaj zniszczone, lecz rwnie te koncepcje, ktre s skryte w naszych ideach tych idei. Kada cz Wszechwiata staje si caoci, fenomeny i noumeny nie s ju sobie przeciwstawne. Nikt nie jest w stanie opisa tego stanu umysu. Mona jedynie wyszczeglni co z jego cech i to w jzyku, ktry nie tworzy wyobrae w umyle. Nikt, kto tego dowiadczy, nie jest w stanie odpowiednio wyrazi tego w swojej pamici ani te pomyle o czym, co to przekracza. Istnieje jednak o wiele wyszy stan zwany sivadaran, o ktrym wystarczy powiedzie, e jest zniszczeniem poprzedniego stanu, jego unicestwieniem. I eby zrozumie to wymazanie, nie wolno sobie wyobraa "Nicoci" (jedyna moliwa tego nazwa) jako czego negatywnego, lecz jako co pozytywnego. Normalny umys jest wiec w ciemnym pokoju. Gdy rozsoni si aluzje, wiato soneczne uczyni pomie niewidzialnym. Jest to dobre wyobraenie dhjany. Lecz umys nie jest w stanie znale porwnania dla atmadarany. Mwienie, e zebranie wszystkich zastpw niebiaskich podobnie zakryoby soce wydaje si nieskuteczne. Lecz jeli tak powiemy, a bdziemy chcieli dalej stworzy wyobraenie Sivadharany, musimy sobie natychmiast wyobrazi, e tym pomieniem we wszechwiecie jest ciemno, nie jakie wiato mocno przymione w porwnaniu z innym wiatem, lecz sama ciemno. Nie chodzi tu o zmian chwili w rozlego, czy nawet skoczonoci w nieskoczono. Jest to poznanie , e pozytywne jest po prostu negatywnym. Ostateczna prawda postrzegana nie jest jedynie jako fasz, lecz jako logiczne przeciwiestwo prawdy. Cakiem bez sensu jest dry ten temat, ktry zawid na manowce wszystkich jego badaczy. Powiedzielimy jedynie tak mao, jak byo to moliwe, a nie tak wiele, ile by si dao. Od naszego celu take dalekie jest rozprawianie si z niezliczonymi dyskusjami na temat tego, czy jest to ostateczny cel i co on daje. Wystarczy powiedzie , e nawet pierwsza i szybko przemijajca dhjana odpaca tysickrotnie trudy, ktre musielimy pokona, aby j uzyska. Dla pocztkujcego istnieje wielka nadzieja, e praca ta si kumuluje : kade dziaanie skierowane ku celowi wytwarza przeznaczenie, ktre pewnego dnia przyniesie owoce. Oby wszyscy mogli je osign !

STRESZCZENIE
Pyt. : Czym jest geniusz i jak powstaje ? Odp. : Wybierzmy niektre okazy z pewnych gatunkw i postarajmy si w nich odnale jedn wspln cech, ktra nie wystpuje u pozostaych gatunkw.

Pyt. : Czy istnieje taka ? Odp. : Tak, wszyscy geniusze maj nawyk skupiania myli i zazwyczaj potrzebuj dugiego odosobnienia, aeby ten nawyk wytworzy. Szczeglnie, najwiksi geniusze religijni porzucili wiat w pewnym okresie swojego ycia i zaraz po powrocie do gosili swe nauki. Pyt. : Jakie znaczenie ma takie odosobnienie ? Mona by oczekiwa, e taki czowiek po powrocie nie bdzie czu zwizku z cywilizacj i bdzie mniej zdolny, anieli by przedtem. Odp. : Ale kady z nich twierdzi, cho w innym jzyku, ze podczas odosobnienia osign nadliudzkie moce. Pyt. : Czy w to wierzysz ? Odp. : le si dzieje, jeli odrzucamy twierdzenia najwikszych pord ludzkoci, nie przedstawiajc zadajcego im kam dowodu lub chocia tumaczc, gdzie mogli popeni bd. W tym przypadku kady z nauczycieli zostawi nam wskazwki. Jedyn metod naukow jest powtarzanie ich eksperymentw, potwierdzajc lub odrzucajc ich rezultaty. Pyt. : Lecz ich wskazwki wielce rni si od siebie ? Odp. : Jedynie tak dalece, jak jest to zwizane z czasem, ras, klimatem i jzykiem. Istnieje istotna tosamo metody. Pyt. : Naprawd ! Odp. : Wielkim dzieem ycia Fratra Perdurabo byo udowodnienie tego. Studiujc kad praktyk religijn kadej z wielkich religii na miejscu, by w stanie wykaza Jedno-wrnorodnoci ich wszystkich i sformuowa metod woln od jakichkolwiek znieksztace dogmatycznych i opart jedynie na pewnych faktach z anatomii, fizjologii i psychologii. Pyt. : Czy moesz mi streci t metod ? Odp. : Gwna idea jest taka, e Nieskoczony, Absolut, Bg, Nad-dusza, jakkolwiek si tego nie nazwie, jest zawsze obecna, lecz tak ukryta i maskowana przez myli umysu, jak nie mona sysze bicia serca w gonym miecie. Pyt. : Tak ? Odp. : A zatem, by osign znajomo Nieskoczonego, wystarczy wyciszy wszelkie myli. Pyt. : Przecie we nie myli s wyciszone ? Odp. : Tak, to prawda, w przyblieniu. Ale funkcja postrzegania jest rwnie wyciszona. Pyt. : A zatem pragniesz osign doskona czujno i uwag umysu, nie zakcon przez pojawiajce si myli ? Odp. : Tak. Pyt. : A jak do tego doj ?

Odp. : Najpierw wyciszamy ciao poprzez praktyk zwan asan i zapewniamy jej swobod i regularno funkcji dziki pranajamie. W ten sposb adne sygnay z ciaa nie zakcaj umysu. Po drugie, poprzez jam i nijam wyciszamy emocje i namitnoci, chronic si przed zym wpywem, jaki wywieraj na umys. Po trzecie, poprzez pratjahar analizujemy umys bardziej dogbnie i zaczynamy kontrolowa myli niezalenie od ich natury. Po czwarte, tumimy wszelkie pozostae myli dziki bezporedniej koncentracji na pojedynczym punkcie. Ten proces, ktry prowadzi do najwikszych rezultatw, skada si z trzech czci, dharany, dhjany i samadhi, znanych razem pod jednym terminem samjamy. Pyt. : W jaki sposb mog uzyska dalsz wiedz i dowiadczenie tego ? Odp. : A. . A jest organizacj, ktrej mistrzowie osignli osobiste dowiadczenie szczytu tej nauki. Stworzyli oni system dostpny dla kadego, i to z tak atwoci i szybkoci, ktra wczeniej nie bya moliwa. Pierwszy stopie w ich systemie jest stopniem UCZNIA. Ucze musi zaznajomi si z nastpujcymi ksikami : 1. Equinox. 2. 777. 3. Konx Om Pax. 4. Dziea zebrane A.Crowley'a; Tannhauser, Miecz Pieni, Czas ,Eleusis. 3 tomy. 5. Rada Joga Swamiego Wiwekanandy. 6. Sziwa Sanhita lub Hathajoga Pradipika. 7. Tao Teh King i pisma Czuang Tsy : S.B.E. xxxix, xl. 8. Przewodnik duchowy Miguela de Molinosa. 9. Rituel et Dogme de la Haute Magie Eliphasa Leviego . 10. Goetia Lemegetonu Krla Solomona. Ksiki te powinny by dobrze przestudiowane w poczeniu z drug czci tej ksiki Magi. Studiowanie tych ksig pozwoli gboko wnikn w intelektualny ich system. Po trzech miesicach Ucze zdaje egzamin z tych ksig i, jeli jego wiedza wydaje si by wystarczajca, moe sta si Nowicjuszem, otrzymujc Liber LXI i tajemn wit ksig, Liber LXV. Zasadniczym punktem tej praktyki jest to, e Nowicjusz ma wyznaczonego Mistrza, ktry prowadzi go w jego pracy.

Moe wybra praktyki, ktre mu odpowiadaj, lecz w kadym przypadku musi prowadzi dokadne zapiski, aeby znale zwizki przyczynowo-skutkowe w swojej pracy i po to, by A . . A mogo oceni jego postp i pokierowa jego dalszymi studiami. Po roku nowicjatu moe zosta Neofit A . . A i otrzyma tajemn wit ksig, Liber VII. Oto zasadnicze wskazwki, dla praktyki, ktr kady nowicjusz powinien poda : Libri E, A, O, III, XXX, CLXXV, CC, CCVI, CMXIII.

MAGIA CEREMONIALNA TRENING MEDYTACJI

Uwagi wstpne

Jak dotd, mwilimy jedynie o mistycznej ciece i gwnie trzymalimy si jej praktycznej, egzoterycznej strony. Trudnoci, o ktrych wspomnielimy, stanowiy przeszkody czysto naturalne. Na przykad, wielka kwestia wyrzeczenia si siebie, ktra zajmuje tak wiele miejsca w traktatach mistycznych, nie zostaa w ogle omwiona. Powiedzielimy jedynie, co naley robi. Nie rozwaylimy w ogle, co z tym si wie. Bunt woli przeciw okrutnej dyscyplinie medytacji nie zosta w ogle omwiony. Nadszed chyba czas powici temu kilka sw. Nie ma granic tego, co teologowie nazywaj "bezbonoci". Jedynie przez dowiadczenie mona odkry pomysowo umysu w prbach ucieczki spod kontroli. Jest si jedynie wtedy bezpiecznym, gdy trwa si przy medytacji, czynic ni mniej, ni wicej, anieli to co opisalimy, ale umys z pewnoci nie pozwoli mu pozosta przy tej prostocie. Fakt ten jest rdem wszystkich legend dotyczcych "witych" kuszonych przez "diaba". Przyjrzyjcie si opowieci o Chrystusie na pustyni, gdzie jest on zmuszony do uycia swej magicznej mocy, spenienia tego, co naley zrobi. Te ataki na wol s rwnie ze, co myli nachodzce dharan. Wydawaoby si nawet, i 00nie da si z powodzeniem praktykowa medytacji, jeli wola nie stanie si tak silna, e adna sia we Wszechwiecie nie bdzie w stanie jej skruszy. Zanim skupimy si na niszej zasadzie, umyle, naley si skupi na zasadzie wyszej, Woli. Bd w zrozumieniu tego zniszczy wartoci wszelkich prb nauczania "Jogi", "Mentalnej kultury", "Nowej Myli" i tym podobnych. Istniej metody trenowania woli, dziki ktrym atwo jest sprawdzi swj postp.

Kady zna si nawyku. Kady wie, e jeli si bdzie dziaao w jaki okrelony sposb, dziaanie to bdzie z czasem przychodzi atwiej, a w kocu cakiem naturalnie. Wszystkie religie dostarczaj praktyk z tym zwizanych. Jeli dugo modlisz si swoimi wargami, w kocu spostrzeesz, e modlisz si swoim sercem. Caa ta kwestia zostaa dokadnie przerobiona przez mdrych ludzi staroytnoci. Stworzyli oni nauk ycia kompletn i doskona, i dali jej nazw MAGIA. Jest ona gwn tajemnic staroytnych i jeli klucze do niej nie zostay cakiem zagubione, to s bardzo rzadko stosowane. I znowu, pomieszanie wdaro si poprzez niewiedz tych, ktrzy jej nie zrozumieli i oczernili w oczach innych. Naszym zadaniem jest teraz przywrci nam t nauk w caej jej doskonaoci. Aeby to zrobi, musimy skrytykowa autorytety. Niektre z nich strasznie si wikaj w temacie, innym brakuje spjnoci. Wikszo z nich to empirycy, tacy sobie pisarze, a najwicej mona znale gupich szarlatanw. Omwiona zostanie prosta forma magii, tworzca harmoni wielu starych i nowych systemw. Opiszemy rozmaite rodzaje broni Maga oraz wystrj jego wityni. Wyjanimy, czemu one su i jak je tworzy. Mag pracuje w wityni, Wszechwiecie, ktry jest (zapamitajmy to sobie !) mu rwnoczesny. W tej wityni wyrysowany jest Krg na pododze, ktry ma stanowi granic jego dziaa. Krg jest chroniony boskimi imionami, ktre maj go chroni przed nieprzyjacielskimi mylami. W krgu stoi Otarz, solidna podstawa, przy pomocy ktrej pracuje, podstawa wszystkiego. Na Otarzu znajduj si Rdka, Puchar, Miecz i Pentakl, przedstawiajce odpowiednio jego Wol, jego Zrozumienie, jego Rozsdek i nisze czci jego istnienia. Take na Otarzu ley flakonik Olejku, otoczony Biczem, Sztyletem i acuchem, podczas gdy nad Otarzem wisi Lampa. Mag nosi Koron, jedn Szat i Lamen, trzymajc Ksig Czarw i Dzwonek. Olejek uwica wszystko, czego dotknie; jest to jego aspiracja; wszelkie dziaania dokonywane z nim s wite. Bat drczy go, sztylet go rani, acuch wie go. Dziki cnocie tych trzech aspiracja pozostaje czysta i jest w stanie uwici wszystko inne. Nosi Koron, by potwierdzi swoj bosko. Szata symbolizuje cisz, a Lamen cel jego dziea. Ksiga Zakl i Czarw jest jego magicznym zapisem, jego karm. Na Wschodzie znajduje si Magiczny Ogie, ktry wszystko spala. Teraz omwimy wszystko szczegowo.

ROZDZIA I witynia
witynia przedstawia zewntrzny Wszechwiat. Mag musi bra j tak, jak j znajduje, a wic nie ma ona adnego szczeglnego ksztatu. W Liber VII, vi, 2, napisane jest : "Stworzylimy sobie wityni z kamieni w ksztacie Wszechwiata, nawet jeli obnosisz si otwarcie, a ja si skrywam". Ksztatem tym jest Vesica Piscis, ale jedynie najwikszy

z Magw potrafi tak wityni stworzy. Jednake, mona sobie wybra ktry z pokoi. Jest to zalene od mocy Maga reinkarnowania si w odpowiednim ciele.

ROZDZIA II Krg
Krg oznajmia natur Wielkiego Dziea. Cho Mag jest ograniczony w wyborze pomieszczenia, moe jednak w mniejszym lub wikszym stopniu wybra, ktr jego cz pragnie zagospodarowa. Rozwaa dogodno i moliwoci. Jego krg nie powinien by zbyt may i krpowa jego ruchw. Nie powinien te by zbyt wielki, by nie byo zbyt wielkich odlegoci do przejcia. Kiedy Krg jest ju wykonany i powicony, Mag nie powinien go opuszcza, czy nawet si z niego wychyla, albowiem zostanie zniszczony przez nieprzyjazne siy. Wybiera Krg, a nie jakie inne linearne figury z kilku przyczyn : 1. Potwierdza w ten sposb swoj tosamo z nieskoczonoci. 2. Potwierdza rwnowag swojego dziaania, jako e wszystkie punkty na okrgu s rwnie odlege od rodka. 3. Potwierdza ograniczenia zwizane ze swym powiceniem si Wielkiemu Dzieu. Nigdy wicej ju nie dziwi si bezcelowoci wiata. rodek krgu jest centrum Tau, ktre skada si z dziesiciu kwadratw, jak to pokazuje ilustracja. Tau i krg tworz razem ksztat Ro-Krzya, zjednoczenia podmiotu i przedmiotu, ktre jest celem Wielkiego Dziea i ktre symbolizowane jest czasem jako Krzy i Krg, czasem jako Lingam-Joni, czasem jako Ankh lub Crux Ansata, czasem jako Iglica i Nawa kocioa lub wityni, a czasem jako uczta weselna, mistyczne zalubiny, duchowe zalubiny, "luby alchemiczne" i wiele innych. Jakkolwiek si wybierze form, jest ona symbolem Wielkiego Dziea. To miejsce jego dziaania objawia zatem natur i przedmiot jego Dziea. Ci, ktrzy przypuszczaj, e stosowanie tych symboli oznacza oddawanie czczi jakim organom stwrczym, po prostu przypisuj mdrcom wszystkich czasw i krajw umys takiego samego kalibru, co ich wasny. Tau jest zbudowane z dziesiciu kwadratw ze wzgldu na dziesi Sefirotw. Zarysowuje ono trjkt, ktry jest wpisany w wielki Krg. Lecz trjkt zaznaczony jest jedynie trzema rogami, obszarami wyznaczonymi dziki odciciu linii wicych ten trjkt. Trjkt ten jest widzialny jedynie w czciach, ktre s wsplne dwm ze stron. Maj zatem ksztat diamentu, jednej z form Joni. Znaczenie tego jest zbyt skomplikowane jak na ten krtki szkic; mona je przestudiowa w Berashith Crowley'a. Rozmiar caej figury jest okrelony przez rozmiar jednego kwadratu Tau. A rozmiar tego kwadratu jest rozmiarem podstawy Otarza, ktry umiejscowiony jest na Sefirocie Malkuth. Mona zatem zauway, e Mag, miast robi, co mu si podoba, jest ograniczony do rygorystycznie, poniewa Otarz musi mie podstaw proporcjonaln w stosunku do swojej wysokoci, a jej wysoko musi by wybrana ze wzgldu na wzrost

Maga. atwo wycign z tych rozwaa lekcj moraln. My jednak wskaemy jedynie, e zakres czyjego dziea zaley od oryginalnego geniuszu. Nawet rozmiar broni musi by okrelony przez konieczne proporcje. Wyjtkiem od reguy jest Lampa, ktra zwisa z sufitu, nad rodkiem Krgu, ponad kwadratem Sefirotu Tiphereth, i Olejek, ktrego flakonik ma by wystarczajco may, by zmieci si na kadym Otarzu. W Krg s wpisane Imiona Boga. Krg jest zielony, a imiona pomienicie karmazynowe, tego samego koloru, co Tau. Za krgiem znajduje si dziewi rwno odlegych pentagramw, a w kadym z nich pali si maa Lampa. S to "Twierdze na Granicy Otchani". Zobacz jedenasty Aethyr, Liber 418 (Equinox V). Trzymaj z daleka siy ciemnoci, ktre w innym przypadku mogyby si przedrze przez Krg. Imiona Boga tworz dalsz ochron. Mag moe si zastanowi nad tym, ktre z nich wybra , ale winny one symbolizowa Dzieo w metodzie i spenieniu. Nie da si przedstawi tej kwestii do koca. Odkrycie i konstrukcja odpowiednich imion mogaby zaj uzdolnionemu kabalicie wiele lat. Te dziewi Lamp pocztkowo tworzono z ludzkiego tuszczu, tuszczu wrogw zabitych przez Maga. Suyy w ten sposb jako ostrzeenie dla jakichkolwiek nieprzyjaznych si, ktre by zamierzay zakci spokj Maga. Dzisiaj trudno jest stworzy takie wiece i lepiej uywa kitu pszczelego. Mid zbierany jest przez Maga. Nic nie zostaje pozostawione z tego trudu pracy pszcz poza zwyk skorup utrzymujc ogie. Kit pszczeli stosuje si take przy tworzeniu Pentakli i tworzy to wi midzy dwoma symbolami. Pentakl jest poywieniem Maga, a cz z niego oddaje on po to, by da wiato "temu, co jest poza". Tak oto wiata wydaj si grone jedynie intruzom. Su owieceniu Krgu i Imion Boga, co sprawia, e pierwsze i najdalsze symbole inicjacji s dostpne dla oczu profana. wiece stoj na pentagramach, ktre symbolizuj Sefirot Geburah, srogo, i daj ochron. Take jednak przedstawiaj mikrokosmos, cztery elementy uwieczone Duchem, Wol czowieka doskonalon przez jego aspiracje ku temu co Wysze. S umieszczone na zewntrz Krgu po to, by przycign wrogie moce i da im pierwsze pojcie o Wielkim Dziele, ktrego kiedy take bd musiay dokona.

ROZDZIA III Otarz


Otarz przedstawia solidn podstaw dziea, sta Wol Maga i prawo, zgodnie z ktrym on dziaa. Wszystko jest trzymane na tym otarzu, jako e wszystko jest podlege prawu. Wyjtek stanowi Lampa. Wedug niektrych autorytetw otarz winien by stworzony z dbu, by przedstawia nieugito i ostro prawa. Inni wykonuj go z akacji, jako e akacja jest symbolem zmartwychwstania. Otarz jest podwjnym szecianem, co w przyblieniu symbolizuje Wielkie Dzieo, jako e podwojenie szecianu, tak jak zrobienie kwadratu z koa, stanowio jeden z wielkich problemw staroytnoci. Powierzchnia Otarza skada si z dziesiciu kwadratw. Wierzchokiem jest Sefirot Kether, podstaw Malkuth. Wysoko Otarza rwna si

wysokoci od podogi do ppka Maga. Otarz jest zwizany z Ark Przymierza, Ark Noego, naw (nawa = statek) kocieln i wieloma innymi symbolami staroytnoci, ktrej symbolizm wietnie zosta opracowany w anonimowym dziele zwanym Kanon (Elkin Mathews), jakie naley dogbnie przestudiowa przed konstrukcj Otarza. Dlatego Otarz musi ucielenia wiedz Maga o prawach Natury, ktre s prawami, za pomoc ktrych on dziaa. Powinien on usiowa stworzy geometryczne konstrukcje symbolizujce kosmiczne wymiary, na przykad, moe wzi dwie przektne jako (powiedzmy) rednic Soca. A zatem bok Otarza bdzie dugoci odpowiadajcej jakiemu innemu wymiarowi kosmicznemu, narysowany na nim owalny nimb - czemu innemu, a krucyfiks w niej jeszcze czemu innemu. Kady Mag powinien wypracowa swj wasny system symboliczny i nie powinien ogranicza si do jakich wymiarw kosmicznych. Moe, na przykad, odnale jaki zwizek wyraajcy prawo odwrconych kwadratw. Wierzchoek Otarza powinien pokryty by zotem , a na zocie tym wygrawerowana jaka figura jako wita Ofiara lub Nowe Jeruzalem lub, jeli kto jest uzdolniony, Mikrokosmos Witruwiusza. Po bokach Otarza czasem rwnie narysowane s wielkie tabliczki ywiow i sigile (pieczcie) witych krlw ywiow, jak to pokazano w Equinox, VII, gdy s one syntezami si Natury. S to raczej szczeglne, anieli oglne symbole, a ksika ta ma zamiar traktowa jedynie o wielkich podstawach dziaania.

ROZDZIA IV Bicz , Sztylet i acuch


Bicz, Sztylet i acuch reprezentuj alchemiczne zasady Siarki, Rtci i Soli. Nie chodzi tu o substancje, ktre dzisiaj kryj si pod tymi nazwami. Reprezentuj one "zasady", ktrych dziaanie chemicy uznali za bardziej dogodne do wyjanienia w inny sposb. Siarka reprezentuje energi rzeczy, Rt ich pynno, Sl ich stao. S odpowiednikami Ognia, Powietrza i Wody, ale oznaczaj znacznie wicej, jako e reprezentuj co bardziej gbokiego i subtelnego, a jednak bardziej aktywnego. Prawie e dokadne porwnanie mona zrobi z trzema gunami Hindusw : sattwa, radas, tamas. Sattwa jest Rtci, rwnowag, spokojem, przejrzystoci ; radas jest Siark, aktywnoci, uniesieniem, a nawet gwatownoci ; tamas jest Sol, gstoci, ospaoci, cikoci, ciemnoci. Jednake filozofia hinduska tak bardzo zajta jest gwn ide, i warto ma jedynie Absolut, e zmierza ku potpieniu tych gun (nawet sattwy) jako czego zego. Jest to waciwe podejcie, ale jedynie gdy si dziaa z jakiego wyszego poziomu. A my wolelibymy, jeli mamy naprawd osign mdro, unika tego wiecznego lamentu, ktry charakteryzuje myl Pwyspu Indyjskiego : "Wszystko jest cierpieniem" etc. Przyjmujc doktryn hinduistw o dwch fazach Absolutu, musimy, jeli mamy by konsekwentni, poczy je razem jako dobre albo ze. Jeli bowiem jedna jest dobra, a druga za, popadamy w dualno, dla ktrej uniknicia wymylilimy Absolut.

Idea chrzecijaska mwica o tym, e grzech by co wart, skoro zbawienie jest bardziej warte, a odkupienie godne jest utraty niewinnoci, wydaje si bardziej satysfakcjonujca. wity Pawe powiada : "Gdzie jest obfito grzechu, tam wiksza obfito aski. A zatem, czy mamy czyni zo, by przyszo dobro? Uchowaj Boe". Ale przecie wanie tak czyni sam Bg, po c by bowiem stwarza Szatana z zalkiem jego "upadku"? Miast potpiania tych trzech jakoci bez ceremonii, przyjmijmy je jako czci sakramentu. Ten szczeglny aspekt Bicza, Sztyletu i acucha poddaje na myl sakrament pokuty. Bicz jest Siark. Jego stosowanie budzi nasz ospa natur i moe by pniej stosowany jako instrument karcenia buntujcej si woli. Odnosi si do Nefesh, duszy zwierzcej, pragnie naturalnych. Sztylet jest Rtci : stosuje si go, by obniy za du temperatur poprzez upuszczenie krwi. I ta bro wanie zanurza si w bok lub serce Maga, by wypeni wity Puchar. Odnosi si on do tego, co jawi si midzy zachciankami a rozsdkiem. acuch jest Sol : suy wizaniu bdzcych myli. Z tej oto przyczyny jest on umieszczony wok szyi Maga, gdzie mieci si Daath. Instrumenty te przypominaj nam take o blu, mierci i zwizaniu. Badacze ewangelii przypomn sobie, e byy one wykorzystane w czasie mczestwa Chrystusa, tyle e Sztylet zastpiono gwodziami. Trzonek Bicza winien by wykonany z elaza, smagacze z dziewiciu miedzianych drutw, a w kady z nich wplecione mae kawaki oowiu. elazo reprezentuje okruciestwo, mied - mio, a ow - surowo. Sztylet wykonany jest ze stali inkrustowanej zotem, a rkoje jest rwnie zota. acuch wykonany jest z czystego elaza. Skada si z 333 ogniw. Jasne si teraz staje, dlaczego bro ta uoona jest wok flakoniku z przejrzystego krysztau, w ktrym trzymany jest wity Olejek. Bicz utrzymuje aspiracj ; Sztylet wyraa wol uwicenia wszystkiego ; acuch chroni przed bdzeniem. Moemy si teraz zaj samym witym Olejkiem.

ROZDZIA V wity Olejek


wity Olejek jest Aspiracj Maga. To on go uwica, by dokona Wielkiego Dziea, a jego moc jest taka, e uwica rwnie sam wityni i przedmioty w niej si znajdujce. Jest rwnie ask i krzymem, jako e aspiracja nie jest ambicj. Jest jakoci

umieszczon wyej. Z tego powodu Mag najpierw namaszcza czubek swojej gowy, przed dokonaniem uwicenia pozostaych orodkw. Olejek jest koloru czystego zota. A kiedy dotknie skry, powinien j sparzy i przenikn do ciaa z intensywnoci ognia. Jest czystym wiatem przeniesionym przez pragnienia. Nie jest Wol Maga, pragnieniem niszego osignicia wyszego, lecz jest t iskr czego wyszego w Magu, ktra pragnie zjednoczy ze sob co niszego. Gdyby zatem Mag nie zosta wpierw namaszczony olejkiem, cae jego dzieo byoby zmarnowane i ze. Olejek skada si z czterech substancji. Podstaw wszystkiego jest olej z oliwy. Oliwa jest, tradycyjnie, darem Minerwy, Mdroci Boga, Lotosem. W niej rozpuszczaj si pozostae trzy olejki : olej z mirry, olej z cynamonu i olej z galangalu. Mirra odnosi si do Binah, Wielkiej Matki, ktra jest zarwno zrozumieniem Maga, jak i tym smutkiem i wspczuciem, jakie budzi kontemplacja Wszechwiata. Cynamon reprezentuje Tifereth, Soce - Syna, w ktrym Chwaa i Cierpienie s tosame. Galangal reprezentuje Kether i Malkuth, Pierwszego i Ostatniego, Jeden i Wielu, jako e w tym Olejku s oni Jednym. Olejki te zebrane razem reprezentuj zatem cao Drzewa ycia. Dziesi Sefirotw zlewa si w czyste zoto. Olejek nie moe zosta przygotowany z surowej mirry, cynamonu i galangalu. Prba taka wytworzy jedynie brzow ma, z ktrej nie powstanie olej. Z substancji tych musi zosta wytoczony olej, zanim zostan poczone ze sob. Doskonay Olejek jest najbardziej przenikajcy i subtelny. Stopniowo rozprzestrzenia si wiecc mgiek na kady przedmiot w wityni. Kady z tych przedmiotw bdzie zatem pon w wietle Lampy. Olejek ten jest taki, jak to, co si znajdowao we wdowim dzbanku : odnawia i zwielokrotnia si cudownie, jego zapach wypenia ca wityni, jest dusz, ktrej ordynarniejszym zapachem jest ciao. Flakonik zawierajcy Olejek powinien by z czystego krysztau, a niektrzy Magowie tworz go w ksztacie kobiecej piersi, jako e jest ona prawdziwym pokarmem dla wszystkiego, co yje. Z tej rwnie przyczyny robi si go z macicy perowej i zatyka rubinem.

ROZDZIA VI Rdka

Wola Maga jest w swej istocie dwojaka, jako e zakada pocztek i koniec ; chcia si sta czym, to przyzna, e si tym czym nie jest. Std chcie czegokolwiek nie bdcego czym najwyszym, to wci bdzi. Jakakolwiek wola nie bdca oddaniem siebie Ukochanemu jest Czarn Magi. A jako e to poddanie si bdce tak prostym czynem, postrzegane jest przez nasz przeadowany umys jako co bardzo trudnego, konieczny jest trening. Co wicej, Ja, ktra skada siebie w

ofierze, musi by ca Jani. Nie mona przyj pod otarz Najwyszego z nieczystym lub niepenym ofiarowaniem. Jak napisane jest w Liber LXV, "Jego oczekiwanie jest kocem, a nie pocztkiem". Trening ten moe doprowadzi do rnego rodzaju komplikacji, w zalenoci od natury Ucznia i std moe by dla niego konieczne korzystanie z takich rzeczy, ktre innym wydawayby si nie zwizane z celem. Tak samo nie jest a priori jasne, po co graczowi w bilard potrzebny jest rejestr. Gdy pragniemy czegokolwiek, przyjrzyjmy si temu, czy wola nasza jest wystarczajco mocna, by zdoby co, czego pragniemy bez straty czasu. Trzeba zatem koniecznie rozwin wol do najwikszych rozmiarw, nawet jeli ostatecznym zadaniem jest cakowite jej poddanie. Czciowe poddanie si niedoskonaej woli nie liczy si w Magii. Aeby wola staa si dwigni, konieczny jest punkt oparcia. Punktem oparcia jest gwna aspiracja Ucznia. Wszelkie zachcianki, ktre nie podlegaj tej podstawowej woli, s jak wyciek lub jak tuszcz u atlety. Wikszo ludzi na wiecie cierpi na ataksj. Nie potrafi oni skoordynowa swoich mini mentalnych, by wykona okrelony ruch. Nie posiadaj prawdziwej woli, jedynie zestaw ycze, z ktrych wiele jest ze sob sprzecznych. Ofiara waha si midzy jednym a drugim (i czasem nie jest to zwyke wahanie, bo ruchy mog by bardzo gwatowne) , a pod koniec ycia ruchy wymazuj si nawzajem. Nic nie osignito, poza jedn spraw, ktrej ofiara nie jest wiadoma : zniszczeniem jej wasnego charakteru, umocnieniem chwiejnoci. Kim takim targa Choronzon. Jak zatem trenuje si Wol ? Wszystkie te yczenia, wymysy, kaprysy, dnoci, zachcianki musz zosta odkryte, zgbione i osdzone ze wzgldu na to, czy pomagaj, czy te przeszkadzaj gwnemu celowi, a potem odpowiednio potraktowane. Czujno i odwaga s oczywicie podane. Miaem doda jeszcze samo-zaparcie przez wzgld na jzyk potoczny, lecz jak mona nazwa samo-zaparciem to, co jest zwykym zaparciem si tych spraw, ktre krpuj ciebie? Nie jest samobjstwem zabicie zarazkw malarii znajdujcych si w czyjej krwi. Istnieje wiele trudnoci do pokonania w treningu umysu. Najwiksz stanowi pewnie zapominalstwo, ktre jest najgorsz form tego, co buddyci nazywaj niewiedz. Przydadz si tu pewne metody trenowania umysu osobom pocztkujcym, ktrych pami jest naturalnie kiepska. W kadym razie Dziennik Magiczny zalecany Nowicjuszom A . . A jest poyteczny i niezbdny. Ponad wszystko naley wci powtarza praktyki z Liber III, poniewa praktyki te rozwijaj nie tylko czujno, ale i te orodki w mzgu, ktre zdaniem psychologw odpowiedzialne s za wycignicie czowieka z dzikoci. Jak dotd mwilimy o przeciwdziaaniach. Kij Aarona sta si wem i pokn we innych Magw. Naley jeszcze raz przemieni go w kij. Magiczna Wola jest rdk w twoich rkach, poprzez ktr dokonuje si Wielkie Dzieo, poprzez ktr Crka nie tylko zajmuje miejsce na tronie Matki, lecz lecz jest wzita w sfer najwysz. Magiczna Rdka jest zatem gwn broni Maga a jej nazwa jest Magiczn Przysig.

Wola bdca dwojak znajduje si w Chokmah, ktra jest Logosem, sowem. Dlatego niektrzy powiadaj, e sowo jest wol. Thoth - Pan Magii, jest rwnie Panem Mowy; Hermes - posaniec trzyma Kaduceusza. Sowo powinno wyraa wol : dlatego Mistyczne Imi Nowicjusza winno wyraa jego Najwysz Wol. Istniej, oczywicie, tacy Nowicjusze, ktrzy wystarczajco siebie znaj, by mc sformuowa swoj wol i dlatego pod koniec nowicjatu wybieraj nowe imi. Dobrze jest wic, by ucze wyrazi swoj wol przez zoenie Magicznej Przysigi. Przysiga ta jest nieodwoywalna, a wic warto j rozway. Lepiej jest zatem nie skada cigle przysig, albowiem wraz z wzrostem zrozumienia moe nadej spostrzeenie niezgodnoci mniejszej przysigi i wikszej. Prawie na pewno tak si zdarzy i naley pamita, e skoro sam esencj woli jest jednoupunktowienie, dylemat tego rodzaju jest najgorszym, co si moe Magowi zdarzy. Inn istotn kwesti w rozwaaniach o lubowaniach Magicznych jest trzymanie ich we waciwym miejscu. Naley je skada w jasno okrelonym celu, w celu jasno zrozumiaym, a nie inaczej. Cnot diabetyka jest niejedzenie cukru, ale jest tak jedynie ze wzgldu na jego stan. Nie jest to cnota uniwersalna. Eliasz powiedzia kiedy : "Dobrze mi robi zo", lecz takie okazje s rzadkie. Co wicej, miso czowieka jest dla innego czowieka trucizn. lubowanie ubstwa moe by wielce poyteczne dla czowieka, ktry nie jest w stanie wykorzysta swojego bogactwa do jakiego okrelonego celu. Dla innego byoby to pozbywaniem si swojej energii, marnowaniem czasu na bzdury. Nie ma takiej mocy, ktra by nie moga suy Magicznej Woli : przeszkadza temu jedynie pokusa, by ocenia moc sam w sobie. Nie mwi si : "Zetnij to; dlaczego ma by ciarem dla ziemi" , jeli powtarzajce si obcinanie gazi nie przekona ogrodnika, e rozwj musi zawsze by bujny. "Jeli twoja rka stoi ci na przeszkodzie, utnij j !" jest okrzykiem czowieka sabowitego. Gdyby si zabijao psy za ze zachowanie, niewiele z nich przetrwaoby szczenice lata. Najlepszym lubowaniem, posiadajcym najbardziej uniwersalne zastosowanie, jest lubowanie witego Posuszestwa, bo nie tylko prowadzi ku doskonaej wolnoci, lecz take ku wyrzeczeniu si siebie, ktre jest celem ostatecznym. Posiada ono t wielk warto, ktra nigdy nie rdzewieje. Jeli istota wysza, ktrej skada si to lubowanie, zna si na rzeczy, szybko pozna, co jest niewskazane dla ucznia i pouczy go o tym. Nieposuszestwo wobec istoty wyszej wyraa si w konflikcie midzy dwoma wolami w istocie niszej. Wola wyraona w tym lubowaniu, ktra jest wol zwizan z wol najwysz z samego faktu zoenia lubowania rozwinicia najwyszej woli, walczy z wol doczesn, ktra opiera si jedynie na tymczasowych mniemaniach.

Nauczyciel powinien zatem stale i subtelnie szuka klucza do ucznia, krok po kroku, a bdzie on stosowa si do rad, niezalenie od tego, do czego si one odnosz. Jak powiedzia Loyola : "Perinde ac cadaver". Nikt nie zrozumia Magicznej Woli lepiej od Loyoli ; w jego systemie zapomniano o jednostce. Wola Generaa cigle odbijaa si echem u kadego czonka Zakonu. Dlatego Towarzystwo Jezusowe stao si najpotniejsz organizacj na wiecie. Organizacja Starca z Gr bya zaraz po niej najlepsza. Bdem w systemie Loyoli byo to, e Genera nie by Bogiem i e ze wzgldu na rozmaite uwikania nie by nawet najlepszym czowiekiem w Zakonie. Aeby sta si Generaem Zakonu, musia posiada wol stania si Generaem Zakonu. A z tej racji nie mg by nikim wicej. Powrmy do kwestii rozwijania Woli. Wyrywa si zawsze chwasty, lecz sam kwiat wymaga pielgnacji. Kiedy wytpimy wszelkie zachcianki w nas samych, a jeli zajdzie potrzeba to i u innych, ktrzy sprzeciwiaj si naszej prawdziwej Woli, ta sama Wola bdzie si rozwija z wiksz swobod. Lecz oprcz oczyszczenia wityni i powicenia jej, naley dokona inwokacji. Odtd konieczne jest wykonywanie rzeczy pozytywnych, a nie negatywnych, aeby utrzyma t Wol. Konieczne jest wyrzeczenie si i ofiara, lecz jest to stosunkowo proste. Setki razy mona omin cel, ale tylko raz mona we trafi. Unikanie jedzenia woowiny jest proste, lecz jedzenie jedynie wieprzowiny jest bardzo trudne. Levi doradza, e Magiczn Wol naley czasami odci, na tej samej zasadzie, na ktrej pracuje si lepiej po "cakowitej zmianie". Levi bez wtpienia ma racj, ale naley pamita, e mwi to do "surowych mskich serc". Turbina jest bardziej wydajna od maszyny tokowej. Jego rada jest dobra jedynie dla pocztkujcych. Ostatecznie, Magiczna Wola tak utosamia si z caym ludzkim bytem, e staje si niewiadom i tak sta si jak grawitacja. Mona nawet by zdziwionym swoimi czynami i poszukiwa jakiego zwizku. Lecz niechaj bdzie jasne, e kiedy Wola wzniesie si do wymiaru Boskoci, czowiek prdzej wzniesie si w powietrze, anieli uczyni zo. Mona by zada pytanie, czy nie zachodzi jaki konflikt midzy rozwojem Woli a etyk. Odpowied jest twierdzca. W Grand Grimoire mwi si nam "Kupujcie jajko nie targujc si". A osignicie nastpnego stopnia na ciece osigni jest tak cenn per, ktr czowiek, odnalazszy, natychmiast zaprzedaby wszystko, co ma, by j kupi. Dla wielu zwyczaje i nawyki - ktrych etyka jest spoecznym wyrazem - stanowi sprawy najtrudniejsze do porzucenia. Jest bardzo poyteczn praktyk amanie nawykw po to tylko, by wyzwoli si z tej formy niewolnictwa. Po to istniej praktyki przezwyciania snu, ukadania cia w niewygodne i nienaturalne pozycje, trudne wiczenia oddechowe wszystkie one, poza jakimi szczeglnymi celami, posiadaj gwny cel, aby zmusi czowieka do porzucenia wszelkich moliwych uwarunkowa. Przeamujc wewntrzny opr, atwiej jest pniej przeama zewntrzne opory. W parowcu paliwo musi najpierw przekroczy swoj wasn inercj, zanim zaatakuje opr wody.

Kiedy zatem przerwie si dziaanie woli, naley rozpozna jej wielko. Grawitacja powoduje przypieszenie trzydziestu dwu stp na sekund na tej planecie, na Ksiycu za znacznie mniejsze. A Wola, jakkolwiek by bya zerodkowana i trwaa, wci moe nie mie szczeglnego zastosowania, jeli okolicznoci jej przeciwne s nazbyt silne lub jeli nie jest w stanie si z nimi skonfrontowa. Nie ma poytku z pragnienia Ksiyca. Jeli jednak tak si dzieje, naley rozway, za pomoc jakich rodkw Wola moe by skuteczna. I chocia czowiek moe mie olbrzymi Wol skierowan w jakim kierunku, moe mu jej nie wystarczy, by pomc mu pj w innym kierunku. Moe nawet by gupcem. Istnieje opowie o czowieku, ktry przez czterdzieci lat praktykowa chodzenie po Gangesie, a gdy ju osign sukces, zosta zganiony przez swego witego guru, ktry rzek mu: "Jeste wielkim gupcem. Twoi ssiedzi codziennie przekraczaj rzek na tratwie z dwch kawakw". To samo si zdarza prawie wszystkim z nas. Cierpimy nieskoczone katusze, aby si czego nauczy, aby co osign, a kiedy ju to osigniemy, okazuje si, e nie warto byo nawet tego chcie. Lecz jest to zy pogld. Dyscyplina potrzebna przy nauce aciny stawia nas w dobrej sytuacji, gdy pragniemy zrobi co innego. W szkole nauczyciele gani nas. Gdy j opucimy i nie nauczymy sami siebie gani, jest tak jakbymy nie nauczyli si niczego. W istocie, jedynym niebezpieczestwem jest wartociowanie samego osignicia. Chopak, ktry jest dumny ze swej szkolnej wiedzy, znajduje si w niebezpieczestwie zostania profesorem. A wic guru w rozmowie ze spacerujcym po wodzie Hindusem mia na myli jedynie to, e nadszed czas, by przesta by zadowolony ze swego osignicia i uy swych si do osignicia jakiego lepszego celu. A nawiasem mwic, skoro boska Wola jest jedna, naley wnet zrozumie, e nie ma takiej umiejtnoci, ktra nie byaby w stanie suy czowiekowi, ktry j posiad. Mona nie by w stanie powiedzie, jak nitka jakiego koloru ma splata dywan Przeznaczenia. Jedynie wtedy, gdy dywan jest ukoczony i widzi si go z jakiej odlegoci, mona powiedzie, e dana linia bya konieczna. Tutaj kruszy si kopie w tej najstarszej bitwie wolnej Woli z Przeznaczeniem. Lecz nawet, jeli kady jest "zdeterminowany", a kady jego czyn jest jedynie biernym skutkiem caej sumy si , ktre oddziaywuj na niego z wiecznoci i sprawiaj, e jego wasna Wola jest jedynie echem Woli Wszechwiata, to jednak wiadomo "wolnej Woli" jest wartociowa. I jeli naprawd si zrozumie, e jest si czci i jednostkowym wyrazem wewntrznego ruchu we Wszechwiecie, dziki tak wielkiej Woli bdzie si odczuwa jego harmoni, jego peni. I cho szczcie, ktrego dowiadczamy, moe by krytykowane, e jest tylko jedn szal rwnowagi, ktrej inn szal jest taka sama ndza, istniej tacy, ktrzy utrzymuj, e ndza skada si jedynie z poczucia oddzielenia od Wszechwiata, co w konsekwencji moe wymaza wszelkie pomniejsze uczucia, pozostawiajc tylko nieskoczon rozkosz, ktra jest jedn faz nieskoczonej wiadomoci WSZYSTKIEGO. Takie spekulacje wykraczaj poza zakres obecnych rozwaa. Nie ma takiej chwili, w ktrej moglibysmy ujrze, e so czy mucha nie moga by czym innym, anieli s, ale moemy zauway , e jedno jest wiksze od drugiego. Oto fakt, ktry ma praktyczne znaczenie.

Wiemy, e ludzie mog wywiczy si w robieniu rzeczy, ktrych bez treningu by nie dokonali - a ktokolwiek powiada, e nie da si kogo wywiczy, jeli nie takie jest jego przeznaczenie, myli niepraktycznie. Takim samym przeznaczeniem trenera jest wiczenie innych. Istnieje fasz w deterministycznej argumentacji podobny do faszu, ktry jest rdem wszelkich "systemw" gry w ruletk. Istnieje prawdopodobiestwo poniej jednego do trzech, e czerwone wypadn dwa razy z rzdu, lecz gdy si pojawi, warunki ulegaj zmianie. Bez sensu byoby ka taki nacisk na te rozwaania, gdyby nie fakt, e wielu ludzi myli Filozofi z Magi. Filozofia jest wrogiem Magii. Filozofia wpaja w nas, e tak naprawd nic nie ma znaczenia. W yciu codziennym - a Magia jest najbardziej praktyczn ze zztuk ycia codziennego trudno ta si pojawia. Bez sensu jest przekonywa czowieka, ktry biegnie, by zapa pocig, e by moe jego przeznaczeniem nie jest zapanie pocigu. Po prostu biegnie i gdyby mg zapa oddech, krzyknby "Do diaba z losem !". Ju wczeniej powiedzielimy, e prawdziwa Magiczna Wola musi by skierowana ku najwyszemu osigniciu, a nie dojdzie do tego, jeli wczeniej nie zakwitnie Magiczne Zrozumienie. Rdka musi wzrasta w dugo i si; sama z siebie tego nie dokona. Ambicj kadego chopaka jest zosta maszynist. Niektrzy to realizuj i cae ycie s maszynistami. Lecz w wikszoci przypadkw Zrozumienie wzrasta szybciej od Woli i zanim chlopak znajdzie si w sytuacji, ktra moe sprosta jego yczeniu, dawno o nim zapomni. W innych przypadkach Zrozumienie nigdy nie przekracza pewnego punktu, a Wola trwa bez inteligencji. Biznesmen (na przykad) pragn swobody i komfortu, a wci chodzi codziennie do biura i pracuje niewolniczo wykonujc zadania okrutnie wymagajcego szefa, gorzej ni najpoledniejszy robotnik. Decyduje si przej w stan spoczynku i postrzega, e ycie jest puste. Cel wchony rodki. Jedynie ci s szczliwi, ktrzy pragnli czego nieosigalnego. Wszelka wasno, materialna i duchowa, jest tylko pyem. Mio, smutek i wspczucie to trzy siostry, ktre, jeli wydaje nam si, e s wolne od tego przeklestwa, s takie, jakie s, ze wzgldu na swj zwizek z Niezaspokojonym. Pikno samo w sobie jest tak nieosigalne, e cakowicie ucieka, a prawdziwy artysta, jak prawdziwy mistyk, nigdy nie pozostaje w spoczynku. Mag przy nim wydaje si by sug. Jego rdka ma nieskoczon dugo i jest twrczym mahalingamem. Problem w tym, e jego rdka bdc bardzo cienka w porwnaniu z dugoci, moe ulec zniszczeniu. Bardzo niewielu artystw jest wiadomych swego prawdziwego celu, a w bardzo wielu przypadkach temu nie koczcemu si alowi towarzyszy tak sabowita budowa fizyczna, e nic nie da si osigna. Mag musi budowa piramid ze wszystkiego, co posiada, a jeli ma ona dotyka gwiazd, jake szeroka musi by jej podstawa ! Nie ma takiej wiedzy ani mocy, ktra byaby bezuyteczna dla Maga. Mona by niemal powiedzie, e nie ma strzpu materiau we Wszechwiecie, bez ktrego mgby si obej. Jego najwikszym wrogiem jest wielki

Mag, Mag, ktry stworzy ca iluzj Wszechwiata. Aeby mc zmierzy si z nim w boju, ktry jest bojem ostatecznym, trzeba by waciwie mu rwnym. Rwnoczenie, niechaj Mag nie zapomina, e kada cega musi zmierza do szczytu piramidy - boki musz by doskonale gadkie, nie mona le wymierzy wierzchoka, nawet na najniszych poziomach. Istnieje praktyczna i czynna forma tego zobowizania, ktre skada Mistrz wityni : "Bd interpretowa kade zjawisko jako szczeglny zwizek Boga z moj dusz". W Liber CLXXV podaje si wiele praktycznych rad dla osignicia tego jednoupunktowienia i cho przedmiotem tej ksigi jest oddanie si pewnemu Bstwu, jej wskazwki da si atwo uoglni, aeby pasoway do rozwoju kadej formy Woli. Wola ta jest zatem czynn form Zrozumienia. Mistrz wityni pyta , widzc bry : "Jaki jest sens tego przekazu od Niewidzianego? Jak powinienem interpretowa to Sowo Boe Najwyszego?" Mag myli : "Jak mam wykorzysta t bry?" I w tym kierunku musi poda. Chocia widzi on wiele bezuytecznych rzeczy, ktre do niego przychodz, pewnego razu odnajdzie jedn rzecz, ktrej potrzebuje, gdy jego Zrozumienie doceni fakt, e adna z pozostaych rzeczy nie bya bezuyteczna. Stanie si jasne, e wczesne praktyki wyrzeczenia miay tylko tymczasowe znaczenie. Stanowiy warto jako wiczenie. Adept mia si bdzie z absurdw, jakie popenia dysproporcje zostan wyrwnane, a struktura duszy bdzie w peni organiczna tak, e adna jej cz nie bdzie nie na swoim miejscu. Ujrzy siebie jako pozytywne Tau z dziesicioma penymi kwadratami w trjkcie negatywnoci, a posta stanie si jednym, gdy z rwnowagi przeciwnoci osignie ich tosamo. Dziki temu wszystkiemu zauway si , e najpotniejsz spord broni w rkach ucznia jest lubowanie witego Posuszestwa i wielu bdzie aowao, e nia miao moliwoci nawizania kontaktu ze witym guru. Niechaj wezm sobie do serca, e kada osoba, ktra potrafi wydawa rozkazy, jest w wietle tego lubowania rwna guru, jeli tylko nie jest zbyt agodna i leniwa. Jedynym powodem wybrania sobie guru jest fakt, e wspomoe on czujno picego czeli i hartujc Rdk dla ostrzyonego baranka, take i jego bdzie hartowa, rwnoczenie radujc jego uszy witym dyskursem. Jeli jednak nie ma si dojcia do takiej osoby, wystarczy, by by to kto, z kim si jest w staym zwizku. Osoba ta powinna by, jeli to moliwe, prawdomwna. I niechaj czela pamita, e jeli kae mu si przeskoczy urwisko, lepiej to zrobi, anieli porzuci praktyk. Najwaniejsze jest nie ogranicza lubowania w aden sposb. Musicie kupi jajko bez targowania si. W pewnym Towarzystwie czonkw zobowizuje si do wykonywania pewnych czynw, zapewniajc, e "nie ma nic w lubowaniu, co by byo sprzeczne z ich obywatelskimi, moralnymi czy religijnymi zobowizaniami". Tak wic, gdy kto pragnie zama to lubowanie, nie trudno mu znale dla tego powd. lubowanie traci swoj moc. Kiedy Budda usiad pod bogosawionym drzewem Bo, lubowa, e aden z mieszkacw 10 000 wiatw nie zmusi go do wstania, zanim nie osignie on celu. Tak wic nawet Mara, najwikszy diabe, wraz z trzema crkami arcykusicielkami, nie wyrwali go ze stanu wyciszenia.

Nie wydaje si celowe, by pocztkujcy skada tak ogromne lubowania. Nie posiad jeszcze mocy, ktra mogaby oprze si Marze. Niechaj oszacuje swoje siy i zoy lubowanie, ktremu moe sprosta. Tak zacz Milon troszczc si o nowo narodzone ciel, ktre z dnia na dzie wyroso na potnego byka. I znw powiedzmy, e w Liber III znajduje si najlepsza metoda dla pocztkujcego, a najlepiej bdzie, jeli nawet jest on przekonany co do swojej siy, aeby skada lubowania na krtkie okresy, zaczynajc od godzinnego i poszerzajc je stopniowo o p godziny, a wypeni cay dzie. Potem, niechaj odpocznie chwil i sprbuje dwudniowej praktyki. I tak dalej a osignie doskonao. Ucze przysiga unika jakiej myli, sowa lub uczynku. Za kadym razem, gdy zamie lubowanie, niechaj natnie swoj do brzytw. Powinien on rozpocz od najprostszych praktyk. Lecz rzecz, ktrej przyrzek unika, nie powinna by taka, z ktr normalnie rzadko obcuje. Kiedy pierwszy bl ramienia pojawi si w czasie, gdy popeni rzecz zakazan, bdzie to ostrzeenie przed jej powtrzeniem. W ten sposb powstaje w umyle jasny zwizek midzy przyczyn i skutkiem. Trwa on dopty, dopki student nie bdzie tak uwany w unikaniu pewnych rzeczy, do ktrych si zobowiza, jak nauczono go w dziecistwie unika pewnych rzeczy. Jak powieki niewiadomie zasaniaj oczy, gdy grozi im niebezpieczetwo, tak ucze musi wbudowa w wiadomo t moc zakazu, pki nie spynie ona poniej wiadomoci, kumulujc si w magazynie automatycznych si i nie poddajc si wiadomej energii speniania do wyszych zada. Nie da si przeceni wartoci tego zakazu dla czlowieka, ktry zaczyna medytowa. Strzee swj umys przed myl A, B i C. Mwi swojej stray, by nie wpuszczaa nikogo bez uniformu. atwiej mu bdzie rozwin t moc i opuci kraty w bramie twierdzy. Niechaj pamita take, e istnieje rnica nie tylko w czstoci myli, lecz take w ich intensywnoci. Najgorsze ze wszystkiego jest oczywicie "ja", ktre jest prawie wszechobecne i prawie nieoporne, cho poprzez swe gbokie zakorzenienie nie do koca uwiadamiane. Budda, chwytajc byka za rogi, zaatakowa t ide jako pierwsz. Kady musi sam zadecydowa, czy jest to waciwa droga. Lecz najatwiej jest najpierw pozby si rzeczy, bez ktrych atwo mona si obej. Wikszo ludzi najwikszy problem bdzie miao z emocjami i mylami, ktre ich podniecaj. Moliwe i konieczne jest nie tumienie emocji, lecz przemiana ich w wierne sugi. Tak oto emocja gniewu czasem jest poyteczna, jeli skieruje si j przeciw tej czci umysu, ktrej lenistwo przeszkadza w uzyskaniu samo-kontroli. Jeeli jest taka emocja, ktra nigdy nie jest poyteczna, to jest ni duma. Jest ona bezporednio zwizana z "ja"..... Nie, nie ma poytku z dumy ! Zniszczenie percepcji, czy to grubszych, czy to subtelniejszych, staje si atwiejsze, poniewa umys, bdc nieporuszonym, moe pamita o swojej wadzy kontroli.

Mona tak si zainteresowa ksik, e nie dostrzega si najpikniejszych scenerii. Lecz gdy ukuje nas osa, szybko si zapomina o ksice. Tendencje jest znacznie trudniej zwalczy ni trzy nisze skandhy razem wzite, a to z tej przyczyny, e po wikszej czci znajduj si pod wiadomoci i musz zosta obudzone, aby zostay zniszczone, a wic wol Maga jest rwnoczesne wykonanie dwch sprzecznych czynw. Sama wiadomo moe zosta zniszczona jedynie przez samadhi. Tak oto moemy ujrze logiczny proces, ktry zaczyna si od nie mylenia o stopie, a koczy zniszczeniem poczucia indywidualnoci. Istnieje wiele metod niszczenia rozmaitych gboko zakorzenionych idei. Najlepsza jest pewnie metoda rwnowagi. Rozwi w umyle nawyk przywoywania myli przeciwstawnej wobec myli pojawiajcej si. W rozmowie zawsze si nie zgadzaj. Przyjrzyj si argumentom innych, i jakkolwiek si z nimi zgadzasz znajd odpowied. Rb tak beznamitnie. Im bardziej jeste przekonany do jakiego pogldu, tym bardziej powiniene szuka powodw, ktre zadadz mu kam. Jeli uzyskasz w tym wpraw, pogldy nie bd ci niepokoi. Bdziesz mg przedstawia swj pogld ze spokojem mistrza, co jest bardziej przekonywajce od entuzjazmu uczniaka. Przestaniesz si interesowa rozmowami. Polityka, etyka, religia wydawa si bd niczym zabawki , a twoja Magiczna Wola wolna bdzie od tych zakce. W Birmie istnieje tylko jedno zwierz, ktre ludzie zabijaj, mija Russella, poniewa, jak powiadaj "albo ty j zabijesz, albo ona zabije ciebie", i jest to tylko kwestia tego, kto kogo pierwszy zobaczy. Ot, kada idea, ktra nie jest Ide, musi by traktowana w ten sam sposb. Gdy zabijesz wa, moesz spoytkowa jego skr, lecz pki yje on na swobodzie, znajdujesz si w niebezpieczestwie. A na cae nieszczcie idea "ja", ktra jest prawdziwym wem, moe przybiera rozmaite formy odziane w pikne szaty. Powiada si, e diabe moe przebra si za anioa wiata. Magiczne lubowania s w ten sposb ciko wystawiane na prb. adna normalna istota ludzka nie zrozumie, bo nie moe zrozumie kuszenia witych. Przecitna osoba z ideami, ktre owadny w. Patrykiem i w. Antonim , pasowaaby jedynie do przytuku. Im mocniej ciskasz wa (ktry wczeniej spa na socu i wydawa si do nieszkodliwy), tym bardziej on si miota. Wane jest, aby pamita, e ucisk musi by odpowiedni, aeby w nie wyrwa si i nie ugryz. Kiedy tylko powie si dziecku, by nie robio jakiej rzeczy, natychmiast bdzie chciao to zrobi, poniewa w innym przypadku nie przyszo by mu to do gowy. Podobnie si ma ze witymi. Tendencje te kryj si w kadym z nas i nic o nich nie wiemy, jeli nie rozbudzi ich nasza Magia. Czaj si w zasadzce. Kady musi si obudzi, kady musi zosta zniszczonym. Kady, kto podpisuje zobowizanie Nowicjusza, porusza gniazdo szerszeni.

Czlowiek musi tylko potwierdzi swoj wiadom aspiracj, a wnet si znajdzie nad nim wrg. Wydaje si prawie niemoliwe przej przez ten okropny rok nowicjatu , a przecie nikt nikomu nie kae robi co trudnego. Nie musi on w ogle robi nic, a jednak dowiadczenie poucza nas, e efekt jest taki, jakby si kogo wycigno sprzed kominka i rzucio w sam rodek rodkowoatlantyckiego sztormu. Prawda jest taka, by moe, e to owa prostota zadania czyni je trudnym. Nowicjusz musi przylgn do swej aspiracji - potwierdza j wci na nowo. Moe j straci z widoku, moe ona straci dla niego znaczenie, lecz powtarza j mechanicznie jakby by miotany falami. Kiedy do niej przylgnie, wyjdzie z tego zwycisko. A kiedy ju z tego wyjdzie, rzeczy znowu przyjm swj waciwy aspekt. Ujrzy, e zwykym zudzeniem byy rzeczy, ktre wydaway si tak rzeczywiste, i wzmocni si przed nowymi rozprawami, ktre go czekaj. Lecz nie ma szczcia ten, kto nie potrafi tak postpowa. Mwienie "Nie lubi Atlantyku. Wrc do mojego kominka" nie ma racji bytu. Kto raz wejdzie na ciek, dla tego nie ma powrotu. Twierdzenie, e Nowicjusz moe zrezygnowa, kiedy zechce, jest prawdziwe jedynie dla tych, ktrzy przyjmuj zobowizania powierzchownie. Prawdziwe lubowanie Magiczne nie moe zosta zamane Taka jest zaleta prawdziwego lubowania Magicznego. Jakkolwiek daleko by zaszed, dochodzisz do koca tak samo, a wszelka prba zamania swego lubowania koczy si powanymi kopotami. Trudno lepiej poj, e taka jest natura rzeczy. Nie jest to zalene od woli jakiej osoby, jakkolwiek byaby potna i podniosa. Nie ma te korzyci w przeciwstawianiu wielkich lubowa maym lubowaniom najzwyklejszych pocztkujcych. Prba zakcenia Magicznej Woli innej osoby jest szalona, jeli nie absurdalna. Mona prbowa zbudowa Wol, gdy istnieje tylko chaos zachcianek, lecz kiedy tylko organizacja nabierze ksztatu, jest ona wita. Blake powiada : "Wszystko, co ywe, jest wite", a zatem tworzenie ycia jest najbardziej witym zadaniem. Nie ma znaczenia dla twrcy, co on tworzy. We wszechwiecie jest miejsce i dla pajka, i dla muchy. Ze stosu bzdur Choronzona wybiera si materia na Boga ! Taka jest kocowa analiza Tajemnicy Zbawienia i by moe prawdziwa przyczyna istnienia (jeli tak to mona nazwa) formy, czy, jak wolicie, "ja". Dziwi, e ten typowy okrzyk - "Ja jestem Ja" - jest okrzykiem tego, co ponad wszelkie wtpliwoci nie jest sob. By niegdy Mistrz, ktrego Wola bya tak potna, e jej najmniejsz manifestacj nawet guchy sysza, niemy widzia, trdowaty dziki niej odzyskiwa zdrowie, a zmary

powraca do ycia. Mistrz ten, a nie kto inny, powiedzia w ostatniej chwili swej agonii: "Niech si dzieje nie moja , lecz Twoja Wola".

ROZDZIA VII Puchar


Podobnie jak Magiczny Miecz stanowi Wol, Mdro i Sowo Maga, tak te Magiczny Puchar jest jego Zrozumieniem. Jest to Puchar, o ktrym napisano : "Ojcze, jeli taka bdzie Twoja Wola, niechaj kielich ten ominie Mnie!". I znowu : "Czy moesz pi z kielicha, z ktrego ja piem?" Jest to rwnie puchar w rkach NASZEJ PANI BABALON i kielich Sakramentu. Puchar ten peen jest goryczy, krwi i odurzenia. Zrozumienie Maga jest jego poczeniem z Niewidzialnym, po stronie pasywnej. Jego Wola bdzi czynnie, sprzeciwiajc si Woli Wszechwiata. Jego Zrozumienie bdzi pasywnie, kiedy poddaje si wpywom nie pochodzcym z ostatecznej prawdy. Najpierw Puchar ucznia jest prawie pusty. A nawet taka prawda, ktr otrzymuje, moe wyciec i zosta utracona. Powiada si , e Wenecjanie produkuj szka, ktrych kolor zmienia si pod wpywem trucizny. Z takiego szka ucze musi stworzy swj Puchar. Bardzo niewielkie dowiadczenie na ciece mistycznej pokae mu, e wszelkie wraenia, jakie otrzyma, nie s prawdziwe. S one albo faszywe same w sobie, albo te le interpetowane przez jego umys. Istnieje jedna prawda i jest ona jedyna. Wszystkie inne myli s faszywe. I wraz z rozwojem wiedzy o swoim umyle ucze dojdzie do zrozumienia, e jego caa struktura jest tak bdna, e jest prawie niemoliwe, nawet poprzez najbardziej doniose sposoby, doj poprzez ni prawdy. Rozpozna, ze kada myl po prostu ustanawia zwiazek midzy "ja" a "nie-ja". Kant pokaza, e nawet prawa natury s stanami mylenia. I tak jak strumie myli jest krwi umysu, powiedziane jest, e Magiczny Puchar wypeniony jest krwi witych. Kada myl musi zosta zoona w ofierze. Ciko jest opisa Puchar jako bro. Jest okrgy niczym Pentakl - a nie prosty jak Rdka i Sztylet. Przyswajanie , a nie projekcja jest jego natur.

A wic to, co jest okrge, stanowi symbol wyszego wpywu. Krg reprezentuje nieskoczonos, tak jak kady Krzy i Tau reprezentuj skoczonos. Kady czworokt ujawnia skoczono umocowan sam w sobie, dlatego otarz jest czworoktny. Jest to trwaa podstawa, z ktrej rozwija si kade dziaanie. Jedna forma magicznego Pucharu posiada sfer poniej czary i stoi na stokowej podstawie. Puchar ten (pksiyc, sfera, stoek) reprezentuje trzy zasady Ksiyca, Soca i Ognia, ktre wedug Hindusw maj swj bieg w ciele. Jest to Puchar Oczyszczenia , jak powiada Zaratusztra : "A zatem najpierw kapan , ktry rozporzdza oczyszczajc wod z grzmicego morza". sprawami ognia musi pokropi

To morze wanie oczyszcza wiat. A "Wielkie Morze" znane jest w kabale pod nazw Binah, "Zrozumienie". To dziki Zrozumieniu Maga jego dzieo zostaje oczyszczone. Binah, co wicej, jest Ksiycem, a czara Pucharu ma ksztat Ksiyca. Ksieyc ten jest ciek Gimel, poprzez ktr wpyw z korony spada na Soce z Tifereth. Stoi on na piramidzie ognia, ktra symbolizuje aspiracj ucznia. W symbolice Hindusw Amrita czyli "rosa niemiertelnoci", wci kapie na czowieka, lecz jest spalana przez ostry ogie jego zachcianek. Jogini prbuj zapa i zachowa t kropl, cofajc jzyk w ustach. Jeli chodzi o wod w tym Pucharze, mona powiedzie, e tak jak Rdka powinna by doskonale sztywna, idealnie trwaa, woda powinna by idealnie pynna. Rdka jest wyprostowana i musi rozwija si w nieskoczono. Powierzchnia wody jest paska i musi rozwija si w nieskoczono. Jedno jest lini, drugie paszczyzn. Jak Rdka jest saba, gdy nie jest szeroka, tak te i le si dzieje, gdy woda nie jest gboka. Zrozumienie Maga musi dotyczy wszystkiego, a zatem by nieskoczenie dogbne. H.G. Wells powiedzia, e "kade sowo, ktrego czowiek nie jest wiadom, reprezentuje ide, ktrej nie jest on wiadom". I niemoliwe jest zrozumie wszystko, zanim si tego nie pozna. Zrozumienie jest ustrukturyzowaniem wiedzy. Wszystkie wraenia nie s poczone, czego Dzieci Otchani jest tak okropnie wiadome. Mistrz wityni musi siedzie w Miecie Piramid przez 106 pr roku, albowiem koordynacja jest bardzo trudnym zadaniem. Nie ma nic szczeglnie tajemnego w tej doktrynie dotyczcej wiedzy i zrozumienia.

Lustro przyjmuje wszystkie wraenia, lecz adnego z nich nie koordynuje. Dziki posuguje si jedynie najprostszymi powizaniami idei. Nawet przecitny cywilizowany czowiek wiele nie wykracza ponad to. Wszelki rozwj w myleniu dokonuje si poprzez zbieranie najwikszej moliwej liczby faktw, klasyfikowanie ich i grupowanie. Filolog, cho moe nawet mwi jedynie jednym jzykiem, posiada znacznie wyszy rodzaj umysu, anieli lingwista mwicy dwudziestoma jzykami. Drzewo Mylenia odpowiada waciwie drzewu struktury nerwowej. W dzisiejszych czasach wielu ludzi jest "dobrze poinformowanych", ale nie posiadaj oni nawet najmniejszego pojcia o znaczeniu faktw, ktre posiadaj. Nie rozwinli niezbdnej wyszej czci mzgu. Indukcja jest dla nich niemoliwa. Ta zdolno magazynowania faktw bez zwizku odzwierciedla imbecylizm. Niektrzy imbecyle s w stanie pomieci w swojej pamici tyle faktw, o ktrych ludziom zdrowym psychicznie nawet si nie nio. Oto najwikszy bd wspczesnej edukacji - dziecko karmione jest faktami i nikt nie stara si wyjani mu ich zwizku i tego, co nios one ze sob. Rezultat jest taki, e nawet same fakty s wkrtce zapominane. Kady wyborny umys jest zniewaany i irytowany tak postaw, a wyborna pami moe zosta przez to popsuta. adne dwie idee nie posiadaj prawdziwego znaczenia, jeli nie zostan zharmonizowane w trzeciej, a dziaanie jedynie wtedy jest doskonae, gdy te idee s sprzeczne. Taka jest istota Heglowskiej logiki. Magiczny Puchar, co pokazano wczeniej, jest take kwiatem. Jest lotosem, ktry otwiera si na soce i ktry zbiera ros. Lotos znajduje sie w rkach Izydy - Wielkiej Matki. Jest symbolem zblionym do Pucharu w rkach NASZEJ PANI BABALON. Lotosy znajduj sie take w ciele ludzkim, wedug hinduskiego systemu fizjologii opisanego w rozdziale o dharanie. Trjpatkowy lotos znajduje si w Sacrum, gdzie spoczywa w Kundalini. Lotos ten jest zbiornikiem siy reprodukcyjnej. Istnieje take szeciopatkowy lotos naprzeciw ppka, ktry pobiera siy, ktre utrzymuj ciao. Istnieje take lotos w splocie sonecznym, ktry pobiera siy nerwowe. Szeciopatkowy lotos w sercu odpowiada Tifereth i pobiera siy yciowe zwizane z krwi. Szesnastopatkowy lotos w rejonie krtani pobiera potrzebny pokarm poprzez oddech.

Dwupatkowy lotos w szyszynce pobiera pokarm potrzebny myli, podczas gdy ponad zczami struktur mzgowych znajduje si ten wzniosy tysicjednopatkowy lotos, ktry podlega wyszemu wpywowi i w ktrym, u Adepta, pobudzona Kundalini doznaje rozkoszy z Panem Wszystkiego. Wszystkie te lotosy symbolizuje Magiczny Puchar. U ludzi s one poowicznie otwarte lub te otwarte na tyle, na ile pozwala im naturalny pokarm. W istocie lepiej jest myle o nich jak o zamknitych, chowajcych swj pokarm, ktry, ze wzgldu na brak soca, przemienia si w trucizn. Magiczny Puchar nie moe mie przykrywki i naley go trzyma w zakryciu przez wikszo czasu, odsaniajc jedynie podczas inwokacji Najwyszego. Puchar musi by ukryty przed profanem. Rdka musi by trzymana w tajemnicy, aeby profan w obawie przed ni nie zama jej. To samo dotyczy Pucharu, ktry profan pragncy do dotkn, moe splami. Skraplanie wod z Pucharu nie tylko oczyszcza wityni, ale i bogosawi wszystko, co si znajduje na zewntrz; krople spywaj swobodnie. Lecz niechaj nikt nie zna twojego prawdziwego celu ani tajemnicy twojej mocy. Pamitaj o Samsonie ! Pamitaj o Guy Fawkesie ! Spord metod stosowanych do rozwoju Zrozumienia kabaa wydaje si najlepsza, sprawiajc, e intelekt jest w peni wiadom a do absurdu i nigdy nie pozwala da si przekona. Dalej, rnego rodzaju medytacje s poyteczne : nie zwyke medytacje uspokojenia umysu, lecz takie, jak Sammasati. W aspekcie egzoterycznym, jeli to konieczne, umys winien by trenowany przez studiowanie jakiejkolwiek rozwinitej nauki, jak chemia lub matematyka. Idea organizacji jest pierwszym krokiem, idea interpretacji nastpnym. Mistrz wityni, ktrego stopie odpowiada Binah, jest zobowizany "interpetowa kade zjawisko jako pewien zwizek Boga z jego dusz". Lecz nawet pocztkujcy moe prbowa tej praktyki z powodzeniem. Fakty albo odpowiadaj prawdzie, albo nie. Jeli nie, rwnowaga jest naruszona. A jako e rwnowaga Wszechwiata nie moe zosta naruszona, pomieszanie musi tkwi w umyle ucznia, pokazujc mu, e nie wspbrzmi z chrem Wszechwiata. Niechaj zatem rozwie najpierw zagadk wielkich faktw, potem za maych. Nie minie jedno lato, a bdc ysym i drzemic po lunchu, zrozumie i doceni istnienie much ! Ten brak Zrozumienia, od ktrego wszyscy zaczynamy, jest wielce kopotliwy i smutny. W weicie tym jest tyle okruciestwa, tyle marnotrawstwa i tyle gupoty. Kontemplacja Wszechwiata musi by najpierw czyst udrk. Ten to fakt jest odpowiedzialny za wikszo filozoficznych spekulacji. redniowieczni filozofowie beznadziejnie bdzili po manowcach, gdy ich teologia kazaa im odnosi wszelkie sprawy do standardu ludzkiego szczcia.

Gupieli oni doszcztnie : Bernardin de St. Pierre powiedzia, e dobro boska jest tak wielka, e gdziekolwiek czowiek zbuduje wielkie miasto, tam te i Bg umiejscowi rzek, pomagajc mu w dostarczaniu towarw. Lecz prawda jest taka, e w aden sposb nie moemy sobie wyobrazi Wszechwiata jako urojonego. Jeli konie stworzono po to, by czowiek na nich jedzi, to czy czowieka nie stworzono po to, by zjady go robaki ? I tak dochodzimy raz jeszcze do tego, e idea "ja" musi zosta bezlitonie wykorzeniona zanim osignie si Zrozumienie. Istnieje oczywista sprzeczno pomidzy tak postaw a postaw Mistrza wityni. C moe by bardziej samolubnego od interpretowania wszystkiego jako zwizku Boga z dusz ? Lecz Bg jest wszystkim a nie jak czci. A zatem kady "zwizek" musi by ekspansj duszy, zniszczeniem jej odrbnoci. Kady promie soca obejmuje kwiat. Paszczyzna wody w Magicznym Pucharze jest nieskoczona. aden punkt nie rni si od innego. A wic, ostatecznie, podobnie jak rdka jest zwizaniem i ograniczeniem, tak Puchar jest ekspansj - w Nieskoczono. I takie jest niebezpieczestwo Pucharu. Koniecznie musi by otwarty na wszystko i cokolwiek bdzie we woone bez proporcji, rwnowagi i czystoci, wyrzdza szkod. I znowu docieramy do trudnoci zwizanych z naszymi mylami. Pytko i gupota prostych wrae zanieczyszcza wod; emocje burz j; postrzeenia s wci odlege od doskonaej czystoci prawdy; powoduj odbicia; podczas gdy tendencje zmieniaj indeks zaamujcy promienie i rozszczepiaj wiato. Nawet wiadomo jest tym, co rozrnia midzy niszym i wyszym, wodami, ktre znajduj si pod firmamentem, a wodami, ktre znajduj si nad nim, tym przeraajcym poziomie w wielkim biegu stworzenia. Jako e w najlepszym razie woda ta jest zwykym odbiciem, jake wane jest, by bya wyciszona ! Kiedy wstrznie si kielichem, wiato si rozproszy. Dlatego Puchar znajdujcy si na Otarzu, ktry jest czworoboczny, zostanie zwielokrotniony przez Wol, konfirmacj Woli w Magicznej Przysidze, jej umocowanie w Prawie. atwo spostrzec, gdy woda jest mtna i atwo pozby si tego zmtnienia. Lecz jest wiele nieczystoci, ktre dadz si oczyci jedynie przez destylacj, a niektre z nich musz zosta rozbite na 70 po 7 czstek. Istnieje jednak uniwersalny rozpuszczalnik i harmonizator, pewna rosa, ktra jest tak czysta, e pojedyncza jej kropla wrzucona do wody w Pucharze sprowadzi na wszystko doskonao. Rosa ta zwana jest Mioci. Nawet w przypadku ludzkiej mioci cay Wszechwiat jawi si doskonay komu, kto znajduje si pod jej kontrol, jake wic wikszy musi by skutek Mioci Boej, o ktrej tutaj mowa.

Mio ludzka jest uniesieniem , a nie wyciszeniem umysu. A jako e zwizana jest z jednostk, prowadzi ostatecznie jedynie do wikszych kopotw. Mio Boa, przeciwnie, nie wie si z adnym symbolem. Brzydzi si ograniczeniem, zarwno w swej intensywnoci, jak i zakresie. A jest to rosa gwiazd, o ktrej mowa w witych Ksigach, gdy NUIT, Pani z Gwiazd, zwana jest "Zawsze Jedn z Niebios", a rosa ta jest t, ktra obmywa ciao Adepta "sodko pachncym zapachem potu". Dlatego te wszelakie rzeczy wrzucone do tego kielicha trac w nim sw tosamo dziki szlachetnoci rosy. Dlatego Puchar ten znajduje si w rce BABALON, Pani z Miasta Piramid, w ktrym nikogo nie mona odrni od nikogo, w ktrym nikt nie spocznie, jeli nie utraci imienia swego. Mwi si take , e w Pucharze mieci si krew. Jest to Puchar Odurzenia. Odurzenie oznacza zatrucie, a w szczeglnoci odnosi si do trucizny nakadanej na strzay. Przypomnijcie sobie Wizj Strzay w Liber 418 i przyjrzyjcie si ustpom ze witych Ksig , w ktrych mowa jest o dziaaniu ducha pod postaci miertelnej trucizny. Dla kadej jednostkowej rzeczy celem jest najpierw i przede wszystkim zniszczenie jednostkowoci. Kada nasza idea musi suy poddaniu Siebie Ukochanemu. Przypomnijmy sobie z Lekcji Historii /Liber LXI/ jak Adepci "ktrzy peni umiechu porzucili swoje domy i posiadoci - mogli z zimnym spokojem i dokadnoci porzuci samo Wielkie Dzieo; jako e jest to ostatnia i najwiksza projekcja alchemika". Mistrz wityni przeszed przez Otcha, wkroczy do Paacu Cry Krlewskiej, wygosi zaledwie jedno sowo, a wszystko si rozpucio. Lecz mimo to odnajduje si go skrytego w ziemi i pielgnujcego ogrd. Tajemnica ta jest zbyt skomplikowana, by wyuszczy j w tych fragmentach nieczystej myli. Jest odpowiednim przedmiotem do medytacji.

ROZDZIA VIII Miecz


"Sowo Pana jest szybkie i potne, a ostrzejsze ni dwustronny miecz". Jak Rdka jest Chokmah, Wol, "Ojcem", a Puchar Zrozumieniem, "Matk", Binah, tak Magiczny Miecz jest Rozsdkiem, "Synem", szstk Sefirotw Ruach, a jak zobaczymy, Pentakl odnosi si do Malkuth, "Crki". Magiczny Miecz jest zdolnoci analityczn, skierowan przeciw kademu demonowi.

Jedynie naiwny moe opiera si Mieczem. Gdy jestemy w Otchani, bro ta jest cakowicie niszczca : zwraca Szatana przeciw Szatanowi. Jedynie w niszych formach Magii, czysto ludzkich formach, Miecz sta si istotn broni. Sztylet wystarcza. A jednak umys czowieka jest zwykle dla niego wany, a wic miecz jest waciwie najpotniejsz z jego broni. Szczliwy ten, ktremu sztylet wystarcza ! Rkoje Miecza powinna by wykonana z miedzi. Garda jest zoona z dwch pksiycw - malejcego i rosncego ksiyca - ty do tyu. Midzy nimi umieszczone s sfery, tworzc trjkt rwnoboczny ze sfer gowicy. Ostrze jest proste, wykonane ze stali, co rwnoway rkoje, albowiem stal jest metalem Marsa, jak mied jest metalem Wenus. Te dwie planety s - odpowiednio - msk i esk - a w ten sposb odzwierciedlaj Rdk i Puchar, chocia w znacznie niszym znaczeniu. Rkoje jest z metalu Wenus, bo Mio jest motywem tej bezlitosnej analizy - gdyby tak nie byo, miecz byby broni Czarnej Magii. Gowica miecza jest w Daath, garda obejmuje Chesed i Geburah, ostrze jest w Malkuth. Niektrzy magowie konstruuj trzy sfery, odpowiednio, z oowiu, cyny i zota. Ksiyce s srebrne, a uchwyt z rtci, dziki czemu Miecz symbolizuje siedem planet. Lecz jest to przejaw fantazji i sentymentalizmu. "Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie" - sowa te nie s mistyczn grob, lecz mistyczn obietnic. To nasze komplikacje musz zosta zniszczone. A oto inna przypowie. Piotr, Kamie Filozofw, odcina ucho Malchusa, sugi Arcykapana (ucho jest organem Ducha). W analizie duchowa cz Malkuth musi zosta oddzielona od niego przez kamie filozoficzny, a potem Chrystus, Pomazaniec, ponownie czy to w cao. "Solve et coagula!" Warto zauway, e dzieje si to w czasie aresztowania Chrystusa, ktry jest synem, Ruach, zaraz przed jego ukrzyowaniem. Krzy Kalwaryjski powinien by szecioktnym, rozpostartym szecianem, bdc samym kamieniem filozoficznym. Medytacja odkryje wiele tajemnic, ktre s ukryte w tym symbolu. Miecz i Sztylet zwizane s z powietrzem, wszdzie bdzcym, wszystko przenikajcym, lecz niestabilnym. Nie jest ono zjawiskiem subtelnym jak ogie, nie jest chemicznym zwizkiem jak woda, lecz mieszanin gazw. Miecz, konieczny dla pocztkujcego, jest tward broni. Jego funkcj jest trzymanie wroga z dala lub dokonanie w nim wyomu - i cho naley si nim posugiwa dla zapewnienia sobie wstpu do paacu, nie mona go nosi na weselu. Mona by powiedzie, e Pentakl jest chlebem ycia, a Miecz noem , ktry go kroi. Trzeba posiada idee, ale wane jest ocenia je krytycznie.

Miecz jest rwnie t broni, ktra budzi strach demonach i podporzdkowuje je sobie. "Ja" musi pozosta Panem wrae. Nie wolno pozwoli, aby do krgu wtargny demony. Nie mona da si zwie jakiejkolwiek idei. atwo zauway si, jak bardzo ywioowe i bdne jest to wszystko - lecz dla pocztkujcego jest to konieczne. We wszystkich dziaaniach obejmujcych demony ostrze Miecza jest skierowane do dou; nie powinien by on stosowany przy inwokacjach, czego uczy si w niektrych szkoach magii. Gdy Miecz skierowany jest ku Koronie, nie jest ju waciwie mieczem. Korony nie da si podzieli. Z pewnoci nie powinno si Miecza unosi do gry. Miecz moe by jednak trzymany dwoma rkoma poziomo i w pionie, co symbolizuje, e myl staje si jednym z konkretn aspiracj i spala si jak pomie. Pomie ten jest Szin, Ruach Alhim, nie za zwyky Ruach Adam. Jest to boska a nie ludzka wiadomo. Mag nie moe trzyma Miecza, jeli nie ma Korony na gowie. Ci Magowie, ktrzy usiowali uczyni z Miecza swoj jedyn i gwn bro, jedynie zniszczyli siebie, nie poprzez zniszczenie poczenia, lecz poprzez zniszczenie niezgody. Sabo zwycia moc. Najbardziej stabilnym systemem politycznym by system chiski, opierajcy si gwnie na ogadzie, a system indyjski okaza si wystarczajco mocny, by wchon wikszo najedcw. Miecz stanowi potn bro w ubiegym wieku. Kada idea atakowana bya przez mylicieli i adna nie wytrzymaa ich ataku. Tak oto cywilizacja zmierza ku zagadzie. Nie ma jakichkolwiek trwaych zasad. Dzisiaj wszelki konstruktywny zmys polityczny jest empiryczny lub oportunistyczny. Zwtpiono nawet w prawdziwy zwizek midzy Matk a Dzieckiem i prawdziwy podzia na pe msk i esk. Ludzki umys, w desperacji, widzc szalestwo w niszczeniu tych spjnych wyobrae, stara si je zastpi ideaami, ktre jako jedyne ocalay ze zniszczenia, w samej chwili swych narodzin, dziki swej niejasnoci. Wola Krla moga zosta wyraona w kadej chwili. Nikt jednak nie znalaz sposobu na wyraenie woli ludu. Wszelkie wiadome dziaania zostay wstrzymane. Wszelkie wydarzenia zachodz si bezwadu. Niechaj Mag rozway to wszystko, zanim wemie Miecz do rki. Niechaj zrozumie, e Ruach, ta luna kombinacja 6 Sefirotw, zwizanych ze sob jedynie dziki przywizaniu ich do ludzkiej woli w Tifereth, musi zosta rozerwana. Umys musi popa w szalestwo, aby zosta transcendowany. Dawid powiedzia : "Nienawidz myli". Hindusi mawiaj : "To, co da si pomyle, nie jest prawd".

Pawe rzek : "Cielesny umys jest wrogiem Boga". I kady, kto medytuje, nawet przez godzin, spostrzee, jak ten porywisty bezcelowy wiatr tumi jego pomie. "Wiatr wieje tam, dokd chce". Zwyky czowiek jest niczym soma. Zwizek midzy Oddechem a Umysem niektrym wydawa si wystpowa jedynie w etymologii. Ale jest on znacznie prawdziwszy. W kadym przypadku istnieje bez wtpienia zwizek midzy funkcjami oddechowymi a umysowymi. Ucze dotrze do tego praktykujc pranajam. Dziki temu wiczeniu eliminuje si pewne myli, a te, ktre przychodz do umysu, robi to znacznie powolniej anieli przedtem, dziki czemu umys moe dostrzec ich bdno i zniszczy je. Na ostrzu Magicznego Miecza wygrawerowane jest imi AGLA, stworzone z inicjaw zdania Ateh Gibor Leolahm Adonai, "Twoja jest Wadza nad Anioami, O Panie". A kwas, ktry przeera stal, winien by kwasem siarczanym. Kwas siarczany to Notariqon z "Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem". Oznacza to : Poprzez badanie wszystkiego i sprowadzanie tego do harmonii i proporcji, odnajdziesz ukryty kamie, ten sam kamie filozofw, o ktrym wspominano, a ktry przemienia wszystko w zoto. Ten kwas, ktry przeera stal, wspomniany jest w Liber LXV, i, 16 : "Jak kwas przeera stal....tak te Ja jestem w Duchu Czowieczym". Jake splata si ze sob caa ta symbolika ! Orodkiem Ruach jest serce. Wida, e Miecz ten musi by skierowany przez Maga ku wasnemu sercu. Ale jest te i nastpne zadanie, przytoczone w Liber VII, v, 47 : "Powinien oczekiwa miecza Ukochanego i obnay swoje gardo do uderzenia". W gardle znajduje si Daath tron Ruach. Daath jest Wiedz. Napisane jest take w Liber CCXX, iii, 11 : "Niechaj kobieta przypasze miecz przede mn". Lecz odnosi si to do uzbrojenia wedanty Sann, przezwycieniem emocji przez jasno percepcji. Powiedziane jest rwnie w Liber LXV, v , 14, o Mieczu Adonai : "Ma on cztery ostrza, ostrze Gromu, ostrze Pylonu, ostrze Wa i ostrze Phallusa". Miecz ten nie jest jednak przeznaczony dla zwykego Maga, jako e jest to miecz wszdzie poncy, ktry utrzymuje Eden, a w Mieczu tym Rdka i Puchar s ukryte - a wic chocia Mag wstrzsany jest Gromem i truty Wem, ma do swej dyspozycji rwnoczenie organy, ktrych zwizek jest najwyszym sakramentem. Gdy nadejdzie Adonai, jednostka jest niszczona dwojako : przez rozczonkowanie na tysic kawakw i poczenie w jedno. O tym mwi take w. Pawe w swoim Licie Apostolskim do Kocioa w Tesalonikach : "Gdy sam Pan na dany rozkaz, na gos archanioa i trby Boej zstpi z Nieba i wtedy najpierw powstan ci, ktrzy umarli w Chrystusie, potem my, ktrzy pozostaniemy przy yciu, razem z nimi porwani bdziemy w obokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze bdziemy z Panem".

Nie obchodzi nas gupia interpretacja tego wersu jako proroctwa "Drugiego Przyjcia". Kade jego sowo jest jednak godne wnikliwej uwagi. "Panem jest Adonai - hebrajskie sowo oznaczajce "mojego Pana". I to On zstpuje z niebios, najwyszego Edenu, czakry Sahasrara u czlowieka, z "krzykiem", "gosem" i "trb", znw symbolami powietrznymi , poniewa powietrze niesie dwik. Dwiki te odnosz si do dwikw syszanych przez Adepta w chwili uniesienia. Najlepiej jest to przedstawione w karcie tarota zwanym "Anioem", ktra koresponduje z liter Szin, liter Ducha i Oddechu. Cay umys czowieka rozszarpywany jest wraz z nadejciem Adonai i od razu czony z Nim w jedno. "W powietrzu", Ruach. Zauwacie etymologi zwrotu "razem z"; pochodzi ona z sanskryckiego sowa sam, a hebrajskie ADNI odpowiada sanskryckiemu ADHI. Okrelenie "razem z Panem" jest zatem identyczne ze sowem Samadhi, ktre jest sanskryck nazw zjawiska opisywanego przez witego Pawa, jednoci "ja" i "nie-ja", podmiotu i przedmiotu, alchemicznych zalubin, a zatem jest identyczne z symbolik Ro-Krzya, w troch odmiennym aspekcie. A skoro zalubiny mog dokona si jedynie midzy jednym a jednym, jasne si staje, e adna idea nie moe zosta w ten sposb poczona, jeli nie jest pojedyncza. Zatem kada idea musi zosta poddana analizie Miecza. Zatem take w umyle medytujcego moe by tylko jedna myl. Mona teraz przej do uwag dotyczcych stosowania Miecza w oczyszczaniu emocji przez percepcje. Funkcj Pucharu byo interpretowanie percepcje z pajczyny emocji. percepcji przez tendencje. Miecz wyzwala

Percepcje same w sobie nie maj sensu. Z emocjami ma si jeszcze gorzej, jako e ogupiaj swoj ofiar, by nadawaa im znaczenie i prawdziwo. Kada emocja jest obsesj. Najstraszniejszym z blunierstw jest przypisanie emocji Bogu w makrokosmosie lub czystej duszy w mikrokosmosie. Jak jednak mona poruszy co co istnieje samo w sobie i jest kompletne ? Napisane jest nawet "obrt wok punktu jest niegodziwoci" Lecz gdyby mona byo poruszy sam punkt, przestaby by sob, jako e pooenie jest jedynym atrybutem punktu. Mag zatem musi si pod tym wzgldem cakowicie wyzwoli. W wytrwaej praktyce Demony staraj si przestraszy, zaszokowa, zniechci, znci czowieka. Przeciw temu wszystkiemu jest wymierzona stal Miecza. Jeli pozbdzie si idei "ja", zadanie to bdzie stosunkowo atwe. Jeli tego nie dokona, bdzie to prawie niemoliwe. Jak powiada Dhammapada : " "On mnie znieway, mi uderzy, zwyciy

mnie, ograbi mnie", W kim takie myli powsta mog, nienawi w tym nie zganie. " Nienawi ta jest myl przeszkadzajc mioci, ktorej apoteoz jest samadhi. Lecz to chyba za wiele jak na pocztkujcego, aby wymaga od niego miowania wrogw. Niechaj najpierw osignie rwnowag. Niech najpierw zobaczy fakty takie jakimi s, jakby byy faktami historycznymi. Niechaj przestanie je interpretowa. Niechaj nie stawia si w sytuacji ludzi, ktorych te fakty dotycz, a jeli tak si stanie, niechaj tak czyni dla wikszego zrozumienia. Sympatia, oburzenie, pochwaa i nagana nie wystpuj u obserwujcego. Nikt tak naprawd nie rozwaa nad tym, jaka jest ilo i jako wiata wytwarzanego ze wiec woskowych produkowanych przez chrzecijan. Kt ma jakie wyobraenie o tym, ktry ksek zwykego misjonarza bardziej smakuje prymitywnym epikurejczykom ? Mona tylko zgadywa, e katolicy s lepszym przysmakiem od prezbiterian. Takie fakty s nieistotne i mog mie znaczenie jedynie wtedy , gdy zachodz. Neron nie myla o tym, co nienarodzony potomek moe sobie o nim pomyle. Trudno zaufa kanibalom, rachujc e opowiadanie o ich czynach przekona pobone stare panny, aby zapeniy ich spiarni. Bardzo niewiele ludzi widziao walk bykw. Niektrych z nich doprowadza ona do zwykego podniecenia, innych podnieca niczym horror. Jedynie nieliczni wiedz, ze krew wieo rozlana na socu posiada przypuszczalnie najpikniejszy kolor jaki moemy znale w przyrodzie. Jest znanym faktem, e praktycznie nie da si opisa tego, co si dzieje podczas seansw spirytystycznych. Emocje przysaniaj wizj. Jedynie w cakowitym spokoju laboratorium, gdzie obserwator doskonale skupia si nad tym co moe si zdarzy, na pomiarach narzdziami nie podatnymi na emocje, mona mie nadziej na otrzymanie prawdziwego zapisu zdarze. Nawet zwyke fizyczne podstawy emocji, poczucie przyjemnoci i blu, prowadz obserwatora nieuchronnie na manowce. W jedn rk do miski z gorc wod, a drug do miski z zimn wod. Potem, obie w do miski z letni wod. Jedna rka bdzie czua gorco, druga zimno. Nawet same narzdzia, ich cechy fizyczne, takie jak kurczliwo i rozcigo (ktre mona nazywa w pewnym stopniu rdami przyjemnoci i blu), powoduj bd. Nie ma takiej emocji, ktra by nie pozostawiaa ladu w umysle, a wszystkie lady s zymi ladami. Nadzieja i lk s tylko dwiema aspektami tej samej emocji. Obie nie pasuj do czystoci duszy. W przypadku namitnoci czlowieka rzecz ma si troch inaczej, jako e s one funkcjami jego wasnej woli. Potrzebuj kontroli a nie stumienia. Lecz emocja jest wraeniem znikd. To atak na krg. Jak powiada Dhammapada :

" Jak le poszyt strzech chaty nawskro przenika ddu ulewa, Podobnie myl nieujarzmion nawskro przenika napr dzy. Jak nie przenika ddu ulewa poszytej dobrze strzechy, Tak nie przenika dza nigdy myli stanowczej, ujarzmionej. " Niechaj Ucze praktykuje obserwacj tego, co zazwyczaj wywouje w nim emocj. Niech zapisuje co postrzega, i sprawdza to przy pomocy osoby zaznajomionej z takimi przeyciami. Operacje chirurgiczne i taczce dziewczyny to owocne pola dla pocztkujcego. Czytajc ksiki wywoujce emocje, takie, jakie si daje dzieciom, niechaj przyglda si fabule z punktu przeciwstawnego autorowi. Niechaj nie rywalizuje z czciowo wyzwolonym dzieckiem, ktre narzeka na obraz Koloseum, e "by tam may lew, ktry nie dosta adnego chrzecijanina". Sympatyzujc zarwno z lwami jak i chrzecijanami, niechaj otworzy oczy na to, co ta sympatia przysania, e obraz ten jest wstrtnie pomylany, wstrtnie namalowany i wstrtnie pokolorowany. Niechaj dalej bada tych mistrzw, w nauce i sztuce, ktorzy postrzegali umysami niesplamionymi przez emocje. Niechaj nauczy si wykrywa idealizacje, krytykuje je i poprawia. Niech zrozumie faszerstwa Rafaela, Watteau, Leightona, Bouguereau; niech doceni prawdomwno Johna, Rembrandta, Tycjana, O'Conora. Podobne badania w literaturze i filozofii przynios podobne rezultaty. Lecz niech nie zapomina o analizie swoich emocji, bo jeli ich nie pokona, nie bdzie w stanie osdza innych. Tak analiz mona przeprowadza w rozmaity sposob. Jednym z nich jest sposb materialistyczny. Na przykad, kiedy nawiedza ci nocny koszmar, wyjanij sobie : "Ten koszmar wynika z przecienia mzgu". Prostym sposobem podchodzenia do tego w medytacji jest mahasatipatthana, ktor mona stosowa w kadej chwili swojego ycia dla oszacowania waroci wydarze. Szczeglnie naley rozway ich wzgldno. Twj bolcy zb nie obchodzi nikogo poza bardzo wskim krgiem ludzi. Powd w Chinach znaczy dla ciebie tyle, co kolejny akapit w gazecie. Samo zniszczenie Ziemi nie

miao by znaczenia dla Syriusza. Trudno sobie nawet wyobrazi, by astronomowie z Syriusza zauwayli takie zakcenie. Teraz, zwaywszy, e Syriusz jest tylko jedn z najmniej wanych idei w twoim umyle, zapytajmy czemu umys ten miaby zosta poruszony przez bl zba? Nie da si przepracowa tego tematu bez tautologii, gdy jest on bardzo prosty i wanie dlatego powinno si ka na nacisk. Hau ! Hau ! Hau ! Hau ! Hau ! W kwestiach etycznych znw staje si to ywotne, jako e wikszoci ludzi wydaje si niemoliwe rozwaanie zalet pewnych uczynkw bez zajmowania si wieloma sprawami nie majcymi z tym zwizku. Biblia zostaa znieksztacona przez wietnie wyszkolonych uczonych, poniewa musieli oni wzi pod uwag biec teologi. Najbardziej jaskrawym tego przykadem jest "Pie Salomona", typowy przykad orientalnego erotyzmu. Lecz przyznanie jej takiego statusu nie wprowadzioby jej do kanonu, a wic wymylono, e ma ona warto symboliczn. Prbowano wysublimowa brutalno opisw, lecz nawet ich bezwstyd nie sprosta zadaniu. Ta forma nieuczciwoci osiga swj szczyt w oczyszczaniu klasyki. "Biblia jest Sowem Boym, napisanym przez witych mw, ktrzy byli natchnieni Duchem witym. Lecz wytniemy te fragmenty, ktre nam nie odpowiadaj". "Szekspir jest naszym najwikszym poet - ale oczywicie jest okropny". "Nic nie przeeyszy liryki Shelleya, lecz musimy udawa, e nie by ateist". Niektrzy tumacze nie mog znie, e bezboni Chiczycy uywaj sowa Szang Ti i udaj, e nie mieli na myli Boga. Inni zmuszeni do przyznania, i oznacza ono Boga, tumacz to w ten sposb , e "Bg nie zostawi siebie bez wiadkw nawet w tym najbardziej bawochwalczym z narodw. Byli oni tajemniczo zmuszani posuy si tym sowem, nie wiedzc, co ono znaczy" Wynika to z ich emocjonalnego przewiadczenia, e s lepsi od Chiczykw. Najbardziej racy tego przykad mona znale w historii bada nad buddyzmem. Dawni uczeni po prostu nie mogli zrozumie, ze kanon buddyjski przeczy istnieniu duszy, uznaje "ja" za zudzenie spowodowane pewn waciwoci chorego umysu, nie mogli zrozumie, e cel buddystw, Nibbana, rni si wielce od ich wasnego celu, Nieba, pomimo doskonaej jasnoci jzyka, w jakim prowadzone byy dialogi midzy arhatem Nagasen a Krlem Melind. Ich prby dostosowania tekstu do swoich uprzedze wci bd stanowiy przykad wielkich gupstw, jakie robi mdrcy. I znowu, dobrze wychowany chrzecijanin nie jest w stanie pogodzi si z tym, e Jezus Chrystus jada palcami. Zwolennik wstrzemiliwoci bdzie wierzy, e wino na weselu w Kanie byo winem bezalkoholowym. Ukada si to w taki szalony sylogizm :

Nikt, kogo szanuj, tak nie robi. Szanuj Tego-i-Tego. A zatem, Ten-i-Ten tego nie zrobi.

Dzisiejszy moralista wpada w furi, gdy wykae mu si fakt, e praktycznie kady wielki czlowiek w historii by ordynarnym i notorycznym immoralist. Do tego bolesnego tematu ! Jak dugo staramy si dopasowa fakty do istniejcych teorii, miast przyj naukow postaw, ktra nakazuje zmienia teori (kiedy to konieczne) ze wzgldu na fakty, tak dugo bdziemy pogreni w bdzie. Czowiek religijny gani ten otwarty umys naukowca. "Powiedz kamstwo i trzymaj si go" - oto jego zota regua.

ROZDZIA IX Pentakl
Podobnie jak Magiczny Puchar jest niebiaskim pokarmem Maga, tak te Magiczny Pentakl jest jego pokarmem ziemskim. Rdka bya jego ziemsk moc, Miecz za jego moc ludzk. Puchar jest pusty po to, by napeni si wpywem dochodzcym z wysoka. Pentakl jest paski jak yzne rwniny Ziemi. Pentakl oznacza wizerunek Wszystkiego, omne in parvo, lecz dzieje si tak dziki magicznemu przeksztaceniu Pentaklu. Podobnie jak nadalimy warto symboliczn Mieczowi poprzez si naszej Magii, tak te pracujemy z Pentaklem. Ten zwyky kawaek chleba staje si ciaem Boym ! Rdka jest wol czowieka, jego mdroci, jego sowem. Puchar jest jego zrozumieniem, nosicielem aski. Miecz jest jego rozsdkiem, a Pentakl jego ciaem, wiatyni Ducha witego. Jaka jest dugo tej wityni ? Od Pnocy do Poudnia. Jaka jest szeroko tej wityni ? Od Wschodu na Zachd ? Jaka jest wysoko tej wityni ? Od Otchani do Otchani. Nie ma zatem niczego, co si porusza bd nie porusza pod caym firmamentem nieba , czego nie zawieraby ten Pentakl, cho ma on tylko "osiem cali rednicy i p cala gruboci"

Ogie nie jest w ogle materi. Woda jest poczeniem skadnikw. Powietrze jest prawie cakiem mieszanin skadnikw. Ziemia zawiera je wszystkie zarwno w domieszce, jak i w poczeniu. Odnosi si to take do Pentaklu, symbolu Ziemi. A jako e Pentakl wykonany jest z czystego wosku, nie naley zapomina, e "wszystko, co yje, jest wite". Wszelkie zjawiska s sakramentami. Kady fakt, a nawet kady fasz musi wej do Pentaklu. Jest on wielkim magazynem, z ktrego Mag korzysta. Gdy mwilimy o Pucharze, pokazywalimy jak kademu faktowi naley nadawa znaczenie, jak kady kamie musi mie waciwe miejsce w mozaice. Biada, jeli jeden kamie zostanie le umieszczony ! Lecz mozaiki tej nie da si w ogle wykona, dobrze czy le, jeli cho jeden kamie zostanie pominity. Kamienie te s prostymi wraeniami lub dowiadczeniami. Nie mona adnego z nich zaniecha. Nie odmawiaj tylko dlatego , e twj wrg podaje ci puchar z trucizn. Wypij go miao, a wtedy on padnie martwy ! Jake jednak mog da waciwe miejsce sztuce kambodaskiej, jeli nigdy nie syszaem o Kambody ? Jake geolog moe oszacowa wiek tego, co ley pod kred, jeli nie posiada cho troch wiedzy nie zwizanej z geologi, wiedzy o yciu zwierzt, ktrych resztki Kreda stanowi ? Oto zatem jest wielka trudno, przed ktr stoi Mag. Moe nie mie adnych dowiadcze, a cho moe si filozoficznie pociesza myl, e Wszechwiat pokrywa si z dowiadczeniem, ktre on posiada, to w pocztkowych latach jego ycia bdzie tak rs, e moe go skoni do wiary w moliwo istnienia dowiadcze wykraczajcych poza jego wasne, a w praktyce wyda mu si, e styka si z tyloma ciekami poznania, e znajdzie si w kopocie, ktr wybra. Osio waha si midzy dwoma ostami. Jake wikszym osem jest ten, ktry waha si midzy dwoma tysicami ostw ! Na cae szczcie nie ma to wielkiego znaczenia. Wybr powinien jednak dotycze tych gazi wiedzy, ktre rozwaaj problemy uniwersalne. Powinien wybra nie jedn ga, lecz wiele i to jak najbardziej rnorakiej natury. Wane jest, aby osiga dobre wyniki w jakim sporcie i e ten sport powinien utrzymywa jego ciao w jak najlepszym zdrowiu. Powinien mie dogbn wiedz z literatury klasycznej, matematyki i nauki. Powinien te dysponowa ogln znajomoci wspczesnych jezykw i wiedzie, jak podrowa po wiecie atwo i bezpiecznie. Dowolnie moe zgbia histori i geografi. Jednake, w kadym przedmiocie najbardziej interesowa go winien zwizek z jakim innym przedmiotem, aeby jego Pentakl nie straci tego, co malarze nazywaj "kompozycj". Zauway, e jakkolwiek moe dobra by jego pami, to jednak na dziesi tysicy wrae, jakie pobiera jego umys, jedynie jedno jest w stanie zatrzyma przez cay dzie. Doskonao pamici zalena jest od mdroci jej wyboru.

Doskonaa pami tak wybiera i osdza, e praktycznie w niej nie pozostaje nic, co nie ma jakiego zwizku z oglnym planem umysu. Wszystkie Pentake zawieraj najwysze koncepcje krgu i krzya, cho niektrzy wol zastpi krzy punktem, Tau lub trjktem. Vesica Piscis czasem zastpuje krg albo te krg glifowany jest niczym w. Czas i przestrze oraz idea przyczynowoci czsto s przedstawiane. Podobnie ma si z trzema poziomami w historii filozofii , gdzie trzema przedmiotami bada byy kolejno Natura, Bg i Czowiek. Przedstawia si take czasem dualny charakter wiadomoci. Mona wygrawerowa samo Drzewo ycia, a symbol Wielkiego Dziea winien by dodany. Mimo to Pentakl bdzie niedoskonay, jeli kada zawarta w nim idea nie zostanie zrwnowaona przez przeciwstawn sobie i jeli kada para idei pozostanie bez zwizku z pozostaymi parami. Neofita pewnie dobrze zrobi, jeli pierwsze szkice jego Pentaklu bd due i skomplikowane, i stopniowo upraszczajc je, nie przez eliminacj, lecz przez poczenie, jak Zoolog, ktry zaczyna od czterech wielkich gatunkw map i Czowieka, czc je potem pod nazw "naczelnych". Nie mdrze jest upraszcza zbyt szybko, jako ze najwyszy hieroglif musi by nieskoczony. Najwysze rozwizanie nie zostaje dokonane, a jego symbolu nie wolno przedstawia. Gdyby kto dotar do Szefa A . . A i poprosi go o rozmow na jaki temat, jest to prawie niemoliwe, e przytaknby cisz, czy te wyrazi swoje niezadowolenie, jako e Tao Teh King powiada, e Tao nie da si wyrazi ani cisz , ani mow. W pocztkowym zadaniu zbierania materiaw, idea "ja" nie znaczenia. Wszelkie wraenia stanowi fazy "nie-ja", a "ja" jest istocie, dobrze uporzdkowany umys nie wtpi, e wraenia s tabula rasa jedynie z powodu "tendencji" czy "wrodzonych idei", odbir pewnych idei kosztem innych. posiada zbyt wielkiego tylko ich zbiornikiem. W realne, a umys nie jest ktre zakcaj czytelny

"Tendencje" te naley zwalcza : niemie fakty naley wci powtarza, pki "ja" nie zobojtnieje na natur swego poywienia. "Jak diament zapali si czerwieni na widok ry, a zieleni na widok jej listka, tak ty powiniene trzyma si zdala od Wrae" To wielkie zadanie oddzielenia siebie od wrae jest jednym z wielu znacze aforyzmu "solve", odnoszcego si do "coagula" zachodzcego w samadhi. Pentakl ten zatem reprezentuje wszystko, czym jestemy, cay nasz potencja. W Dhammapadzie czytamy : " Z umysu pochodzi wszelki zamys, umys najwaniejszy, umys jest wszystko, Wic kiedy ten, czyj umys skalany, cokolwiek mwi albo czyni, To idzie zaraz za nim bl, jak koo wozu w lad

za koniem. Z umysu pochodzi wszelki zamys, umys najwaniejszy, umys jest wszystko, Wic kiedy czowiek umysem czysty cokolwiek mwi albo czyni, To idzie zaraz za nim rado, jak nieodstpny idzie cie. "

Pentakl ma zatem sens tosamy z karm lub kamm Maga. Karma czowieka jest jego zapisem. Bilans nie zosta sporzdzony i nie wie on, czym ona jest. Nie wie nawet cakiem, jaki ma spaca dug lub co mu si naley. Nie zna nawet daty patnoci. Biznesmen tak postpujcy znalaz by si w niezych tarapatach i tak si dzieje w istocie, e czlowiek znajduje si w nielada tarapatach. Podczas gdy pracuje nad jakimi niewanymi szczegami, czyha na niego jaka wielka sia. Wiele z rejestrw w "zapisie" jest dla zwykego czowieka nieczytelne. Metoda ich odczytywania jest podana jako istotna instrukcja A . . A, zwana "Thisharb", Liber CMXIII. Zamy teraz, e karma jest wszystkim, co czowiek posiada i czym jest. Jego najwyszym celem jest cakowite si tego pozbycie - kiedy dochodzi do poddania siebie Ukochanemu. Lecz na pocztku Mag wcale nie jest sob, jest jedynie stosem odpadw, z ktrego jego Ja ma zosta zbudowana. Magiczne narzdzia naley wykona, zanim zostan zniszczone. T ide karmy mylio wielu, ktrzy powinni wiedzie lepiej, (w tym i Budda), z ideami poetyckiej sprawiedliwoci i zapaty. Istnieje opowie o jednym z Arhatw Buddy, ktry bdc lepy, w wdrwkach swych niewiadomie zabi wiele owadw. (Buddyci uznaj zniszczenie ycia za najwiksz zbrodni.) Jego brat dowiedzia si o tym, a Budda uraczy ich przypowieci jak to w poprzednim wcieleniu zoliwie pozbawi kobiet wzroku. Jest to jedynie bajka, straszydo na dzieci i przypuszczalnie najgorszy sposb wpywania na modych, jaki dostarczya gupota ludzka. Karma nie dziaa w ten sposb w ogle. W kadym przypadku moralitety winny by drobiazgowo tworzone, gdy mog sta si niebezpieczne dla samych ich twrcw. Pamitacie Namitno i Cierpliwo u Bunyana : nieuwana Namitno bawia si zabawkami i je zniszczya, dobra maa Cierpliwo odoya je na bok. Bunyan zapomnia powiedzie, e zanim Namitno zniszczya wszystkie swoje zabawki, zdya ju z nich wyrosna.

Karma nie paci piknym za nadobne. Oko za oko jest form okrutnej sprawiedliwoci, a idea sprawiedliwoci w naszym ludzkim znaczeniu jest cakiem obca budowie Wszechwiata. Karma jest Prawem Przyczyny i Skutku. Nie ma proporcji w jej dziaaniach. Kiedy zdarzy si jaki przypadek, nie mona przewidzie co sie dalej wydarzy, a Wszechwiat jest zdumiewajcym przypadkiem. Wychodzimy na herbat tysic razy i nic si nie dzieje, a za tysic pierwszym razem spotykamy kogo, kto cakowicie zmienia nasze ycie. Istnieje jaki sens w tym, e kade wraenie w naszym umyle jest skutkiem dziaania si z przeszoci. adne zdarzenie nie jest tak bahe, by nie wpyn na czyj dyspozycj. Lecz ma si to nijak do tej surowej zapaty. Mona zabi sto tysicy gnid, co uczyni Frater P. u stp Lodowca Baltoro. Gupio byoby przypuszcza, co zwykli czyni Teozofowie, e czyn ten sprawia, e zostanie si sto tysicy razy zabitym przez wsz. Ten zapis karmy rni si od zapisu gotwkowego i ze wzgldu na rozmiar jest od niego znacznie mniejszy. Gdy najemy si za duo ososia, dostaniemy niestrawnoci, a w nocy bdziemy mie koszmary. Gupio jest przypuszcza, ze nadejdzie czas, gdy oso nas zje. Z drugiej za strony karci si nas za uczynki, ktre nie s wcale przewinieniami. Nawet nasze cnoty zmuszaj natur do rewanu. Karma ronie na dostarczanym pokarmie : i jeli karma ma waciwie wyrosn, potrzebuje odpowiedniej diety. Uczynki wikszoci osb wzajemnie si wykluczaj. Wysiek natychmiast rwnowaony jest lenistwem. Eros ustpuje miejsca Anterosowi. Mniej ni jeden czowiek na tysic moe naprawd uciec od pospolitoci ycia zwierzcego. Narodziny s cierpieniem; ycie jest cierpieniem; Cierpieniem jest staro, choroba i mier; Lecz odrodzenie si jest najwikszym nieszczciem.

"Oh, co za nieszczcie ! Odradza si nieustannie !" - mawia Budda. Czowiek z dnia na dzie porusza si , majc w gowie troch tego a troch tamtego, troch myli dobrych i troch myli zych; nic tak naprawd nie zachodzi. Ciao i umys si zmieniaj. Lecz jakie znaczenie ma kada z tych zmian ? Ilu z nas moe spojrze w przeszo i powiedzie, e uczynio postp w jakim kierunku ? I u jak wielu zmiana ta dokonuje si przy udziale inteligencji i wiadomej woli ! Kocowa waga naszych pocztkowych stanw, z ktrymi si urodzilimy, znaczy wicej ni nasze starania. Niewiadome siy maj znacznie wiksz moc nad nami, anieli

te, o ktrych mielimy jak wiedz. Taka jest solidno naszego Pentaklu, karma naszej ziemskoci, ktra krci nami koo osi tysic mil na godzin. A tysicem jest Aleph, dua litera Aleph, mikrokosmos bdzcego powietrza, gupiec z tarotu, bezcelowo i fatalizm rzeczy ! Bardzo trudno jest zatem przyzdobi ten Pentakl. Moemy na nim wyry litery sztyletem, ale trudu z tym bdzie niemao, jak z budow statuy Ozymandiasa, Krla Krlw, porodku niekoczcej si pustyni. Krelimy rysunek na lodzie, a ju nad ranem jest zamazany przez lady innych ywiarzy. Rysunek ten jest jedynie bazgroem na lodzie, ktory ostanie si, gdy soce go nie rozpuci. W istocie, Mag moe popa w desperacj, wykonujc Pentakl ! Jest on narzdziem wstpienia z gry Awernu i ucieczki do wyszego powietrza. Aeby to uczyni, konieczne jest zrozumie nasze tendencje i pragn rozwoju jednych, a zniszczenia drugich. I cho wszystkie skadniki w Pentaklu musz by ostatecznie zniszczone, jednake niektre z nich pozwol nam osign pozycj, z ktorej zniszczenie to bdzie moliwe. Nie ma takiego skadnika, ktorego nie mona by wykorzysta. A wic - uwaga ! Wybierajcie ! Wybierajcie ! Wybierajcie ! Pentakl ten jest nieskoczonym magazynem. Zawsze s w nim rzeczy, ktre potrzebujemy. Moemy czasem do niego wejrze i zobaczy, e jak s one zakurzone, odpdzajc my, lecz zazwyczaj jestemy zajci ich dalsz nadprodukcj. Pamitaj, e podrujc z Ziemi do Nieba, lepiej nie bra ze sob zbyt cikiego bagau. Nic, co nie jest niezbdn czci maszyny, nie powinno wej w jego skad. Ot, cho Pentakl ten jest stworzony z kamstw, niektre z nich wydaj si bardziej faszywe ni inne. Cay Wszechwiat jest zudzeniem, lecz jest to zudzenie, ktrego trudno si pozby. Jest to prawda w porwnaniu z wikszoci rzeczy. Lecz spord kadej setki wrae dziewidziesit dziewi jest faszywe nawet w stosunku do rzeczy na ich wasnym poziomie. Rnice te winny by gboko wyryte witym Sztyletem na paszczynie Pentaklu. Pozostao ju tylko jedno z Narzdzi do omwienia. Jest nim Lampa.

ROZDZIA X Lampa
W Liber A. vel Armorum, oficjalnej instrukcji A . . A, mowa jest o przygotowaniu broni magicznych, e kada symboliczna reprezentacja Wszechwiata ma uzyska potwierdzenie Zwierzchnika Maga. Nie odnosi si to do Lampy. Powiedziane jest :

"Magiczna Lampa, ktora ponie bez knota i oleju, karmiona jest Aethyrem. Naley j wykona w tajemnicy i w odosobnieniu, nie pytajc si o rad czy zgod swego Adepti Minori". Lampa ta jest wiatem czystej duszy. Nie potrzebuje opau. Jest Poncym Krzakiem, ktrego ujrza Mojesz, wyobraeniem Najwyszego. Lampa zwisa nad Otarzem, nic jej od spodu nie podpiera. Jej wiato owietla ca wityni, nie zostawiajc po sobie adnych cieni, adnych odbi. Nie mona jej dotkn, nie mona jej zgasi ani w aden sposb zmieni, poniewa nie naley do rzeczy skomplikowanych, posiadajcych wymiar, zmiennnych i dajcych si zmienia. Gdy wzrok Maga spoczywa na Lampie, nic poza ni nie istnieje. Narzdzia le bezczynnie na Otarzu, a wiato samo ponie wieczycie. Nie ma ju Boskiej Woli, ktr bya Rdka, jako e cieka staa si jednym z Celem. Nie ma ju Boskiego Zrozumienia, ktrym by Puchar, jako e podmiot i Przedmiot inteligencji s jednym. Nie ma ju Boskiego Rozsdku, ktrym by Miecz, jako e to, co skomplikowane rozpucio si w Pojedynczym. Nie ma ju Boskiej Substancji, ktr by Pentakl, jako e wielu stao si Jednym. wita Lampa ponie tajemnie, wieczysta, nieograniczona, niewymierna, bez przyczyny i skutku. wiato to jest bez iloci i jakoci, nieuwarunkowane i wiekuiste. Nikt nie moe doradza ani zatwierdza, jako e Lampy tej nie wykonuje si rkoma, istnieje ona sama odwiecznie, nie ma skadnikw ani osoby, bya zanim byo "Jestem". Niewielu moe na ni patrze, a wic zawsze jest. Nie ma dla niej ani tu, ani tam, ani potem, ani teraz. Wszystkie czci mowy zostaj zniesione poza jednym rzeczownikiem. Nie znajdziecie go jednak ani w ludzkiej mowie, ani w Boskiej. Jest to Ostatnie Sowo, umierajca muzyka, ktrej siedmiorakim echem jest I A O i A U M. Bez tego wiata Mag nie moe w ogle pracowa, a jednak niewielu Magw o nim wie, a jeszcze mniej dostrzego jego blask ! witynia i wszystko, co si w niej znajduje musi by niszczone wci na nowo, zanim stanie si godne otrzyma to wiato. Z tego punktu widzenia wydaje si, e jedyn rad, jak mistrz moe da swemu uczniowi, jest zniszczenie wityni. Cokolwiek masz i czymkolwiek jeste, s to zasony przed tym wiatem. A wic wszelka rada jest czcz gadanin. aden mistrz nie jest tak wielki, by dokadnie zna cay charakter ucznia. To, co pomogo mu w przeszoci, moe mu zaszkodzi w przyszoci. Lecz skoro jego funkcj jest suenie uczniowi, moe tego dokona w bardzo prosty sposb. Poniewa wszystkie myli s zasonami tego wiata, moe doradzi zniszczenie wszystkich myli, a zanim to nastpi, naucza takich praktyk, ktre prowadz do takiego zniszczenia. Praktyki te na cae szczcie zostay zebrane i udostpnione w przejrzystym jzyku przez zakon A . . A.

W instrukcjach tych naucza si wzgldnoci i ogranicze kadej z praktyk, a pomija wszelkie dogmatyczne interpretacje. Kada praktyka jest sama w sobie demonem, ktrego naley zniszczy. Lecz zanim si go zniszczy, trzeba go wywoa. Haba temu Mistrzowi, ktry unika ktrej z tych praktyk, bez wzgldu na to, jak bardzo wstrtna i bezuyteczna wydaje mu si ona ! Dopiero szczegowa o niej wiedza, ktr moe przynie samo dowiadczenie, moe pomc uczniowi. Jakkolwiek nudny wydawaby si ten wysiek, naley go podj. Gdyby mona byo aowa czego w yciu, byyby to godziny spdzone na owocnych praktykach, ktre by mona byo wykorzysta lepiej na praktyki jaowe. Mistrz pielgnujc swj ogrd stara si nie wyrnia kwiatu, ktry bdzie jego nastpc. I nie jest powiedziane, e wykorzystywaby inne rzeczy, anieli te, ktre wykorzystywa dotychczas. Moliwe jest bowiem, e gdyby nie mia kwasu, noa, ognia czy olejku, mgby przegapi kwiat, ktry mia by po nim Mistrzem !

ROZDZIA XI Korona
Korona Maga reprezentuje koniec jego dziea. Jest obrcz z czystego zota, na ktrej przodzie znajduj si trzy pentagramy, a z tyu ktrej znajduje si heksagram. rodkowy pentagram zawiera diament lub wielki opal. Pozostae trzy symbole zawieraj Tau. Koron splata zoty w Ureuz, z wyprostowan gow i rozpostartym kapturem. Pod Koron znajduje si szkaratny biret, ktry spada a do ramion. Zamiast niej nosi si czasem Ateph, Koron Thotha, jako e Thoth jest Bogiem Prawdy, Mdroci i Nauczycielem Magii. Korona Ateph ma dwa rogi baranie, ujawniajce energi, panowanie, moc niszczc przeciwnoci, oznak pocztku. Midzy tymi rogami znajduje si dysk soca. Z niego wschodzi Lotos, wznoszcy si na bliniaczych pirach prawdy. Trzy inne dyski Soca wznosz si - jeden na kielichu Lotosu, dwa pozostae na skrconych pirach. Istnieje jeszcze inna Korona, Korona Amona, od nazwy z ktrej Hebrajczycy zapoyczyli swe wite sowo "Amen". Korona ta po prostu skada si z pir prawdy. Nie bdziemy dalej wnika w jej symbolik, albowiem jest ona zbliona do symboliki Korony opisanej na samym pocztku. Szkaratna czapka oznacza zatajenie, symbolizujc take zalew chway spadajcej na Maga z gry. Jest z aksamitu za wzgldu na delikatno boskiego pocaunku. Szkarat oznacza sam krew Boga, ktrego jest yciem. Zota przewizka jest symbolem wiecznego koa doskonaloci. Trzy pentagramy symbolizuj Ojca, Syna i Ducha witego, podczas gdy heksagram reprezentuje samego Maga. Zazwyczaj pentagramy reprezentuj mikrokosmos, heksagramy za makrokosmos, lecz w tym przypadku odwrcenie tej zasady jest sensowne, poniewa w tej Koronie Doskonaoci to, co jest niej, staje si tym, co jest wyej, a to, co jest wyej, staje si tym, co jest niej. Jeli nosi si diament, jest tak ze wzgldu na wiato, ktre jest przed wszystkimi manifestacjami w formie. Gdy nosi si opal, dzieje si tak dla uczczenia szczytnego planu Wszystkiego, dla objcia i rozwinicia wieczystej bogoci, zamanifestowania si jako Wielu, ktrzy mog sta si Nieobjawionym Jednym. Lecz jest to przedmiot zbyt wielki na tak skromny esej.

W spowijajcy Koron posiada wiele znacze lub te jedno znaczenie, ktre ma wiele odnonikw. Jest symbolem krlewskoci i inicjacji, jako e namaszczony Mag jest Krlem i Kapanem. Reprezentuje take Hadit, ktrego sowa mona jedynie tu przytoczy : " Jam jest tajemnym wem gotowym do skoku; w moich zwojach wyraa si rado. Kiedy podnios swoj gow, Ja i Nuit jestemy jednym. Kiedy zwiesz swoj gow i strzel jadem, na Ziemi zapanuje uniesienie i stan si z ni jednym". W jest rwnie wem Kundalini, sam magiczn moc, manifestujcym si aspektem Boskoci Maga, ktrego nieprzejawiony aspekt znajduje si w pokoju i ciszy, gdzie nie ma symboli. System hinduski opisuje Wielkie Dzieo jako rozwijanie si wa zwinitego w dole krgosupa, ktry rozwija si ku gowie , by tam zjednoczy si z Panem Wszystkiego. W jest rwnie tym, ktry truje, jest si, ktra niszczy Wszechwiat przejawiony. Jest take szmaragdowym wem otaczajcym Wszechwiat. Dokadne studia na ten temat znajduj si w Liber LXV. W kapturze tego wa znajduje si sze klejnotw, trzy po kadej ze stron, Rubin, Szmaragd i Szafir, trzy wite elementy rozmieszczone rwnomiernie po obu jago stronach.

ROZDZIA XII Szata


Szata Maga moe rni si ze wzgldu na jego stopie i natur jego dziea. Istniej dwie gwne szaty, biaa i czarna. Z tych dwch czarna jest waniejsza, jako e biaa nie posiada kaptura. Szaty te mog rni si przez dodanie rozmaitych symboli, lecz w kadym wypadku ksztatem ich jest Tau. Oglna przyswojona przez nas symbolika prowadzi nas do opisu Szaty, na ktr niewielu z nas mogoby sobie pozwoli. Szata ta zrobiona jest z drogiego jedwabiu koloru gbokiego bkitu, bkitu nocnego nieba. Jest wyszywana zotymi gwiazdami, rami i liliami. Wok brzegu, u wylotu jej poy, znajduje si wielki w, podczas gdy z przodu, od szyi ku brzegowi spada Strzaa opisana w Wizji Pitego Aethyru. Szata ta podszywana jest purpurowym aksamitem, na ktrym wyszyty jest zielony w skrcony od szyi ku brzegowi. Jej symbolizm odnosi si do wysokich misteriw, ktre musz by studiowane w Liber CCXX i Liber CDXVIII. Majc ju za sob szczegowe omwienie Szat, powiedzmy o niej w ogle. Szata jest tym, co ukrywa i chroni Maga przed ywioami. Jest cisz i tajemnic, nad ktrymi pracuje, ukrywajc si w okultystycznym yciu Magii i Medytacji. Jest "oddaleniem si na pustyni", ktre odnajdujemy w yciu wszystkich wielkich ludzi. Jest take wycofaniem si z ycia jako takiego. W innym znaczeniu jest ona "Aur" Maga, niewidzialnym jajem lub pochw, ktra go otacza. "Aura" ta musi by lnica, elastyczna, nieprzenikliwa, nawet przez wiato, tj. przez jakkolwiek czstk wiata, ktra pochodzi z zewntrz.

Jedyne wiato Maga pochodzi z Lampy zwisajcej nad jego gow, kiedy stoi porodku Krgu, a Szata odkrwajca szyj nie przeszkadza wiatu Lampy. Odkryta take bardzo szeroko u dou, pozwala wiatu przej i owieci Maga, aby mg siedzie w ciemnociach i cieniu mierci.

ROZDZIA XIII Ksiga


Ksiga Zakl i Czarw jest Zapisem kadej myli, sowa i uczynku Maga, jako e wszystko, co czyni, jest podporzdkowane jakiemu celowi. Tak samo si dzieje, gdy skadamy przysig, by co osign. Ot, Ksiga ta musi by wit Ksig, a nie brudnopisem, gdzie maesz bazgra to, co ci przychodzi do gowy. Napisane jest w Liber VII, v, 23 : "Kady oddech, kade sowo, kada myl, kady uczynek jest aktem mioci z Nim. Niechaj to powicenie bdzie potnym zaklciem wypdzajcym demony z Piciu". Ksiga ta musi by zatem spisywana. Na samym pocztku Mag musi wykona praktyk opisan w Liber CMXIII, aeby zrozumie dokadnie kim jest i dokd ma zmierza jego rozwj. Tyle o pierwszej stronie Ksigi. Niechaj przestrzega, by nie zapisywa rzeczy nieharmonijnych i nieprawdziwych. Nie moe take zaprzesta pisania, jako e jest to Ksiga Magiczna. Jeli porzucisz nawet na godzin cel swojego ycia, odnajdziesz wiele bezsensownych bazgrow na biaym papierze i nie da si ich wymaza. W takim razie, gdy bdziesz chcia moc tej Ksigi zakl demona, zadrwi z ciebie. Wobec wszystkich wytknie te gupstwa tak, jakby byy jego, a nie twoje. Daremnie prbowa bdziesz nastpnych zakl. Poprzez sw gupot zerwae acuch, ktry by go zwiza. Nawet kaligrafia ksigi musi by dokadna, przejrzysta i pikna. W obokach kadzide trudno jest odczyta zaklcia. Gdy po omacku bdziesz si wpatrywa w dym, demon zniknie i bdziesz musia napisa to okropne sowo "upadek". W istocie nie ma jednak takiej strony Ksigi, w ktrej by nie byo tego sowa. Lecz jeli zaraz podejmie si now afirmacj, nie wszystko jeszcze stracone. I tak jak sowo "upadek" moe si czasem pojawia, nie naley uywa sowa "sukces", bo jest nim sam koniec, po ktrym nastpuje tylko kropka. Ta kropka moe nigdy nie zosta napisana, jako e pisanie Ksigi jest czynem wieczystym i nie ma sposobu zamknicia zapisu, zanim nie osignie si celu. Niechaj kada strona Ksigi zawiera pie - bo jest to Ksiga inkantacji !

ROZDZIA XIV Dzwonek

Najlepiej, gdy magiczny dzwonek przywizany jest do acucha. W niektrych systemach Magii nosi si wiele dzwonkw przyszytych do kraca szaty, co jest wyrazem symbolicznym tego, e kady ruch Maga winien nie ze sob muzyk. Lecz Dzwonek, o ktrym bdzie mowa, jest bardziej istotnym instrumentem. Ten Dzwonek wzywa i ostrzega. Jest on rwnie tym Dzwonkiem, ktry dzwoni podczas podniesienia Hostii. Jest zatem "Astralnym Dzwonkiem " Maga. Dzwonek, o ktrym mwimy, jest dyskiem o rednicy dwch cali, o niewyranym ksztacie cakiem podobnym do cymbaw. Otwr porodku umoliwia przejcie krtkiego skrzanego paska, poprzez ktry mona przywiza Dzwonek do acucha. Na drugim kocu acucha znajduje si paka, ktr w Tybecie wykonuje si zazwyczaj z ludzkiej koci. Sam Dzwonek wykonany jest z electrum magicum, stopu z "siedmiu metali" dokonanego w szczeglny sposb. Najpierw zoto miesza si ze srebrem podczas korzystnego aspektu Soca i Ksiyca. Potem dodaje si cyny, gdy Jowisz jest w korzystnym pooeniu. Ow dodaje si, gdy w pooeniu takim jest Saturn. To samo dotyczy rtci, miedzi i elaza, gdy kolejno Merkury , Wenus i Mars przyjmuj dobr pozycj. Dwik tego Dzwonka jest nieopisanie wadczy, doniosy i majestatyczny. Bez najmniejszego faszu, pojedyncze tony brzmi coraz ciszej i ciszej, a zapadaj si w ciszy. Na dwik tego Dzwonka Wszechwiat ustaje na niepodzieln chwil czasu i jest obecny w Woli Maga. Niechaj nie zakca dwiku tego Dzwonka. Niechaj bdzie tak jak jest napisane w Liber VII, v, 31 : "Jest dostojno ciszy. Nie ma ju gosu ". Tak jak Magczna Ksiga bya zapisem przeszoci, tak te Magiczny Dzwonek jest proroctwem przyszoci. Raz ujawniony, jego dwik bdzie si cigle powtarza, coraz mniej zakcajc nieskoczon cisz a po kres.

ROZDZIA XV Lamen
Napiernik, czyli Lamen Maga, jest wielce wyszukanym i doniosym symbolem. W systemie ydowskim starszy kapan mia nosi napiernik z dwunastu kamieni dla upamitnienia dwunastu plemion Izraela. Wspczesny Lamen jest jednak zwykym napiernikiem (noszonym na sercu), ktry symbolizuje Tifereth, a zatem winien stanowi harmoni wszystkich innych symboli w jednym. czy si on ze wzgldu na swj ksztat z Krgiem i Pentaklem. Lamen ducha, ktrego pragnie si wywoa, jest umieszczany zarwno w trjkcie, jak i na piersi. Lecz w tym przypadku, skoro nie chcemy wywoa niczego czciowego, lecz cao, powinien to by pojedynczy symbol, ktry czy oba. Wielkie Dzieo bdzie zatem tworzy podmiot wzoru. Mag umieszcza w Lamenie tajemne klucze do jswojej mocy.

Pentakl jest po prostu materiaem, na ktrym si dziaa, zbierajc i rwnowac czstki machiny dla nas przeznaczonej, lecz jeszcze nie wprawionej w ruch. W Lamenie siy te ju dziaaj. W systemie Abramelina Lamen jest napiernikiem ze srebra, na ktrym wity Anio Str pisze ros. Jest to inny sposb wyraania tego samego, jako e to On ujawnia tajemnice tej mocy , ktra powinna by tu wyraona. w. Pawe wyraa to samo powiadajc, e napiernik jest wiar, ktra moe oprze si pomiennym dom grzechu. Ta "wiara" nie jest lep wiar w siebie i atwowiernoci. Jest tak wiar w siebie, ktra przychodzi, gdy si o sobie zapomina. To "Wiedza i Rozmowa ze witym Anioem Strem" udziela tej wiary. Dostpienie tej Wiedzy i Rozmowy jest jedynym zadaniem tego, kto chce zwa si Adeptem. Absolutna metoda osignicia tego podana jest w smym Aethyrze (Liber CDXVIII, Equinox V).

ROZDZIA XVI Magiczny Ogie ; uwagi o Kadzielnicy, Wglu Drzewnym i Kadzidle


W Magiczny Ogie wrzucaq si wszystko. Symbolizuje on kocowe spalenie wszystkich rzeczy w Siwadaranie. Jest absolutnym zniszczeniem zarwno Maga, jak i Wszechwiata. Kadzielnica stoi na otarzyku. "Mj otarz jest z otwartego mosidzu. Spalcie na nim srebro i zoto". Otarz znajduje si na Wschodzie, symbolizujc Nadziej i Unicestwienie. Mosidz ten zawiera metale Jowisza i Wenus zlane w homogeniczny stop. Symbolizuje zatem mio bosk i jest "otwartym dzieem mosinym", poniewa mio ta nie jest ograniczona do jakiego kierunku czy te zakresu; jest uniwersalna. Na otarzu stoi Kadzielnica waciwa. Posiada trzy nogi symbolizujce ogie. Jej kielich ma ksztat pkuli. Przykryty jest pyt pen dziurek. Kadzielnica jest ze srebra lub zota, poniewa s to metale doskonae. W tej wanie doskonaoci spala si to, co niedoskonae. Wgiel drzewny jest ostatnim pierwiastkiem zmiennym : cakowicie czarny, poniewa przyswaja cae wiato; jest to najlejszy spord pierwiastkw, ktre wystpuj w trwaym stanie w naturze; istotny skadnik kadej znanej formy ycia. Raczy si go saletr, ktrej potas posiada fioletowy pomie Jowisza, ojca wszystkiego, a ktrej azot jest bezwadnym skadnikiem, jaki we waciwym poczeniu staje si skadnikiem wszystkich znanych cia wybuchowych; i tlenem, pokarmem ognia. Ogie rozpala Mag. Ten pomie zniszczenia roznieca si jego sowem i wol. Do Ognia wrzuca si Kadzido, symbol modlcego si, wyobraenie jego aspiracji. Ze wzgldu na niedoskonao tego wyobraenia otrzymujemy wicej dymu anieli doskonaego spalenia. Lecz nie moemy stosowa materiaw wybuchowych zamiast kadzida, bo mijaoby si to z prawd. Nasza modlitwa jest symbolem tego, co nisze, ktre aspiruje do tego, co wysze. Nie posiada ono przejrzystej wizji wyszego, nie rozumie, czego pragnie wysze. I chocia jego zapach byby przyjemny, zawsze bdzie duszcy.

W dymie tym powstaj iluzje. Szukamy wiata, a widzimy jak witynia ciemnieje! W ciemnociach tego dymu wydaj si pojawia rne ksztaty, moemy nawet sysze skowyt bestii. Im gstszy jest dym, tym ciemniejszy rozwija si Wszechwiat. Brakuje nam tchu i drymy widzc, jakie nieczyste i niesubstancjalne rzeczy wywoalimy ! Nie moemy tego dokona bez Kadzida ! Jeli nasza aspiracja nie przyjmie jakiej formy, nie moe wpyn na form. Jest to take tajemnica reinkarnacji. Kadzido to opiera si na gumie olibanum, ofierze ludzkiej woli serca. P olibanum miesza si ze styraksem, ziemskimi pragnieniami, ciemnymi, sodkimi i lgncymi; drug poow za z aloesem, symbolizujcym Strzelca, strza, a wic i sam aspiracj. Jest to strzaa, ktra przeszywa tcz. Strzaa jest "Umiarkowaniem" w tarocie, jest yciem zrwnowaonym i bezporednim, ktre umoliwia nam nasz prac. A wic to ycie musi zosta powicone ! Podczas tego spalania pojawiaj si w naszej wyobrani przeraajce i ncce fantazmy, ktre tocz si na "Planie Astralnym". Dym reprezentuje "Plan Astralny", ktry si znajduje midzy materialnym i duchowym. Naley teraz powici troch uwagi temu "planowi", o ktrym napisano niesamowit ilo bzdur. Kiedy czowiek zamknie oczy i stara si patrze, najpierw nic nie dostrzega poza ciemnoci. Gdy kontynuuje wpatrywanie si w mrok, stopniowo otwiera si nowa para oczu. Niektrzy sdz, e s to "oczy wyobrani". Bardziej dowiadczeni wiedz jednak, e naprawd przedstawiaj one rzeczy widziane, cho same w sobie s one cakowicie faszywe. Na pocztku patrzcy widzi tylko szary mrok. W nastpnych dowiadczeniach mog si pojawi jakie postaci, z ktrymi moe rozmawia i ktre mog przewodzi mu w podry. "Plan" ten jest rwnie wielki i zrnicowany jak materialny Wszechwiat, nie da si go opisa skutecznie. Musimy wic odesa czytelnika do Liber O i do Equinox II, strony 295-334. "Plan Astralny" opisany zosta przez Homera w Odysei. Mamy tu Polifemusa i Lestrygonw, Kalypso i Syreny. Pojawiaj si te rzeczy, ktre mona sobie wyobrazi jako "duchy" zmarych. Jeli ucze przyjmie to wszystko za prawd, musi je czci, jako e kada prawda domaga si czci. Gdy tak si stanie, jest zgubiony. Fantom przejmie nad nim wadz, opta go. Tak dugo, jak tylko bada si ide, jest si od niej wolnym. Nie ma nic szkodliwego w eksperymentowaniu z opium lub ywieniu si orzechami, lecz kiedy tylko przestanie si bada, wpada si w tarapaty. Wszyscy jemy zbyt duo, poniewa ludzie noszcy liberi i sualczy, pi razy dziennie sigaj gorczkowo do szeciomiesicznych zapasw i atwiej jest im obera si i mie z tym spokj, anieli zastanawia si, czy s godni. Kiedy sam sobie gotujesz, wkrtce dowiesz si, ile jedzenia potrzebujesz, a wtedy zdrowie powraca. Jeli jednak popadniesz w inn skrajno i bdziesz myla tylko o diecie, wtedy na pewno popadniesz w rodzaj melancholii, w ktrej bdziesz myla, e cay wiat sprzysig si, by ci zatru. Profesor Schweinhund wykaza, e woowina powoduje podagr ; profesor Naschtikoff udowodni, e mleko powoduje suchoty. Sir Ruffon Wratts mwi , e starzenie jest wywoywane przez jedzenie kabaczkw. Krok po kroku dochodzicie do stanu, ktrym chepi si Mr. Hereward Carrington : waszym jedynym pokarmem jest czekolada, ktr jecie bez przerwy, nawet w swoich snach. Lecz gdy tylko tak si stanie, budzi was koszmarna prawda przedstawiona przez Gutebocka Q. Hosenscheissera, Fourth Avenue, Grand Rapids, e czekolada jest przyczyn

zatwardzenia, a zatwardzenie przyczyn raka, co nawet wielbda wprawioby w konwulsje. Podobne szalestwo dotyka nawet prawdziwych naukowcw. Miecznikow bada choroby grubej kiszki, a nic poza nimi nie widzia i doszed do tego, e zaproponowa wycicie kademu grubej kiszki, poniewa sp (ktry nie ma grubej kiszki) yje bardzo dugo. Tak na marginesie, dugowieczno spa wynika z jego skrconej szyi, a wielu mdrych ludzi zaproponowao przeprowadzenie bada nad profesorem Miecznikowem. Ale najgorsze z fantazmatw to idee moralne i idee religijne. Rozsdek polega na dozowaniu idei we waciwej proporcji. Kto tylko przyswaja sobie prawdy moralne i religijne bez ich zrozumienia, znajduje si poza zakadem dla obkanych jedynie dziki temu, e porusza si w ramach pewnej logiki. Gdyby kto naprawd uwierzy w chrzecijastwo, gdyby naprawd sdzi, e wikszo ludzkoci skazana jest na wieczne potpienie, to biega by po wiecie usiujc "zbawia" ludzi. Sen nie przychodzi, pki horror umysu nie opuci wyczerpanego ciaa. W innym przypadku, jest si moralnie szalonym. Jak moemy spa, gdy osobie, ktr kochamy, zagraa zwyka mier? Jak mona zatem y w Londynie i mie wiadomo faktu, e jego siedem milionw dusz, poza tysicem Braci zPlymouth, bdzie potpionych? A jednak Bracia zPlymouth (ktrzy s najgoniejsi w goszeniu tego, e jedynie oni osign zbawienie) wydaj si mie bardzo dobrze. Odpowied na pytanie, czy s hipokrytami, czy te moralnymi szalecami, moemy pozostawi im samym. Wszystkie te fantomy, jakiejkolwiek s natury, trzeba wywoa, zbada i nimi pokierowa. W innym bowiem razie moemy doj do tego, e kiedy bdziemy tego pragnli, pojawi si jaka idea, nad ktr nie pracowalimy, i by moe ta idea niepostrzeenie nas ogarnie i znienacka zdawi nas. Taka jest legenda o czarowniku, ktremu diabe skrci kark !

GLOSARIUSZ
A . . A Wielkie Biae Bractwo, ktre podaje wiatu t metod spenienia wiatu. Zob. Equinox I. Adeptus Minor Stopie biegoci. Zob. Equinox III. Aethyry Zob. Equinox V i VII. Aima Wielka Podna Matka Natura. Ama Wielka Matka, jeszcze nie podna. Amon Bg Amen = Zeus = Jowisz , etc., etc. Ankh Symbol "ycia". Forma Ro-Krzya. Zob. Equinox III. Apophis Bg-W, ktry zabi Ozyrysa. Zob. Equinox III.

Babalon, Nasza Pani Zob. Equinox V, Wizja i Gos, Czternasty Aethyr. Bhagawad-Gita wity Hymn Indii. Binah Zrozumienie, trzecia "emanacja" Absolutu. Chesed aska, czwarta "emanacja" Absolutu. Chokmah Mdro, druga "emanacja" Absolutu. Choronzon Zob. Equinox V, Wizja i Gos, Dziesity Aethyr. Crux Ansata To samo, co Ankh. Czela Ucze. Daath Wiedza, dziecko Chokmah i Binah w jednym znaczeniu; w innym znaczeniu dom Choronzona. Dhammapada wita ksiga budyjska. Dzieci z Otchani Zob. Equinox VIII, witynia Salomona.

Geburah Moc, pita "emanacja" Absolutu. Guny Trzy zasady. Zob. Bhagawad-Gita, 777 etc. Guru Nauczyciel. Hadit Zob. "Liber Legis", Equinox VII. Take "Liber 555". Hathajoga Pradipika Ksika o treningu fizycznym dla celw duchowych. Hod Wspaniao, sma "emanacja" Absolutu. Jesod Podstawa, dziewita "emanacja" Absolutu. Jogin Kto, kto poszukuje "Zwizku" (z Bogiem). Indyjskie sowo odpowiadajce mahometaskiemu sowu fakir. Joni Zasada eska. Zob. Lingam. Kabaa Zob. Tradycja tajemnej mdroci Hebrajczykw. Kamma W dialekcie palijskim tyle, co Karma. Karma "To, co jest stwarzane", "prawo przyczyny i skutku". Zob. "Nauka a Buddyzm", A.Crowley, Dziea Zebrane, Tom II. Kether Korona, pierwsza "emanacja" Absolkutu.

Lao Tsy Wielki chiski myliciel, twrca taoizmu. Zob. Tao Teh King. Liber Legis Zob. Equinox VII. Lingam Jedno lub Zasada Mska. Posiada wiele symboli, np. czasem Joni jest 0 lub 3 a Lingam 2. Lingam-Joni Forma Ro-Krzya. Mahalingam Zob. Lingam. Maha znaczy wielki. Maha Sattipatthana Sposb medytacji. Zob. "Nauka a Buddyzm", A.Crowley, Dziea Zebrane, Tom II. Makrokosmos Wielki Wszechwiat, ktrego czowiek jest dokadnym wizerunkiem. Malkah Dziewczynka. "Panna Moda". Nieodkupiona dusza. Malkuth Krlestwo, dziesita "emanacja" Absolutu. Mantrajoga Praktyka osigania zwizku z Bogiem poprzez powtarzanie witych sw. Mikrokosmos Czowiek, jako dokadny wizerunek Wszechwiata. Nefesz "Dusza zwierzca" czowieka. Netzach Zwycistwo, sidma "emanacja" Absolutu. Nibbana Stan zwany z potrzeby lepszej nazwy unicestwieniem. Ostateczny cel. Nuit Zob. Liber Legis Perdurabo, Brat Zob. Equinox I-X, "witynie Krla Salomona". Magiczne imi Aleistera Crowleya. Prana Zob. Rada Joga.

Qliphoth "upiny" lub demony. Ekskrement idei. Ra-Hoor-Khuit Zob. Liber Legis. Ruach Intelekt i inne waciwoci umysu. Zob. 777 etc. Sahasrara czakra "witynia Krla Salomona". Zob. Equinox IV. Sammasati Zob. "Trening Umysu", Equinox V i "witynia Salomona", Equinox VIII. Take "Nauka a Buddyzm", A.Crowley, Dziea Zebrane, Tom II. Sankhara Zob. "Nauka a Buddyzm". Sanna Zob. "Nauka a Buddyzm".

Sefiroth Zob. "witynia Salomona", Equinox V. Szin "Zb". Hebrajska litera = Sz, odpowiadajca Ogniowi i Duchowi. Sziwa Sanhita Hinduski traktat o treningu fizycznym dla potrzeb duchowych. Skandhy Zob. "Nauka a Buddyzm" Tao Zob. Konx Om Pax, Thien Tao, 777 etc. Tao Teh King Klasyczne dzieo chiskie o Tao. Taro Zob. 777, Equinox III i VIII, etc. Tau "Krzy". Hebrajska litera = Th odpowiada "Ziemi". Zob. 777. Teozof Osoba, ktra mwi o jodze, lecz jej nie stosuje. Thaumiel Demony odpowiadajce Kether. Dwie walczce ze sob siy. Thoth Egipski bg Mowy, Magii, Mdroci. Tiphereth Pikno lub Harmonia, szsta "emanacja" Absolutu. Typhon Zabjca Ozyrysa. Udana Jeden z wymylonych "nerww" indyjskiej pseudofizjologii. Vedana Zob. "Nauka a Buddyzm", A. Crowley, Dziea Zebrane, Tom II. Vesica, Vesica Piscis Zob. Joni. Owal stworzony poprzez przecicie si krgw u Euklidesa.

Zohar Wspaniao, zbir ksig o kabale. Zob. "witynia Krla Salomona", Equinox V.