Vous êtes sur la page 1sur 7

Myli i rozwaania Mistrz Eckhart

Caa ludzka wiedza nigdy nie zdoa przenikn, czym jest dusza w swej gbi. eby zrozumie czym ona jest, trzeba mie wiedz nadprzyrodzon. To co mona o tym wiedzie, musi by nadprzyrodzone i pochodzi z aski. Dusza ma mono poznania wszystkich rzeczy, nigdy nie zaznaje spoczynku, dopki nie dotrze do pierwszego obrazu, tam gdzie wszystkie rzeczy s jednym, i tam dopiero, to znaczy w Bogu, zaznaje ona spoczynku. W nim adne stworzenie nie jest szlachetniejsze od drugiego. Celem, dla ktrego dusza zostaa dana ciau jest jej oczyszczenie. Po odczeniu si od ciaa nie ma ona ani rozumu ani woli. Jest sama i nie mogaby zebra tyle si, eby zwrci si ku Bogu, ma co prawda te wadze w sej gbi, gdzie jest ich korze, nie ma ich jednak w dziaaniu. Dusza oczyszcza si w ciele, aeby zebra to, co ulego rozproszeniu i wydostao si na zewntrz. Kiedy to co pic zmysw wynosi na zewntrz, znowu wrci do duszy, w jednej z jej wadz wszystko staje si jednym. Dusza oczyszcza si rwnie przez praktyk cnt, to znaczy kiedy si wznosi ku yciu w jednoci. Czysto duszy polega na tym, e wyzwala si ona od ycia w podziaach i przechodzi do ycia w jednoci. Kiedy si wzniesie do ycia gdzie nie ma przeciwiestw , wszystko co w rzeczach ziemskich jest podzielone, staje si jednym. Kiedy dociera do wiata umysu wszystkie przeciwiestwa s jej obce. Wszystko co jest poza wiatem jest miertelne i umiera. Czysto duszy polega na tym, e nie ma ona do niczego skonnoci. To co zachowuje w sobie skonno do czego innego, umiera i nie moe mie trwaego istnienia.

Dusza zostaa stworzona bezporednio przez Boga, jest wiatem wznoszcym si ponad wszystko i obrazem Boej natury przez Niego stworzonym. Dusza nosi w sobie to wiato. Ku dobru skania si ona nawet w piekle, w duszy przeciwstawia si wszystkiemu co nie jest czyste i Boskie. Dusza zostaa stworzona jakby w punkcie dzielcym czas i wieczno, niszymi zmysami zajmuje si w czasie rzeczami doczesnymi, swoja wadz wysz natomiast ujmuje i odczuwa poza czasem rzeczy wieczne.

Dusza ma dwa oblicza, wysze ustawicznie si wpatruje w Boga, nisze spoglda nieco ku ziemi i kieruje zmysami. Wysze stanowice wysz cz duszy, przebywa w wiecznoci, nie ma nic wsplnego z czasem i ani jego nie zna, ani ciaa. W ciele jest co ukryte, co mona by uwaa za rdo wszelkiego dobra, za byszczce wiato, ktre nieustannie promieniuje, za poncy ogie, ktry si pali bez przerwy. Dusza szuka Boga tam gdzie nie ma On imienia. Dusza pragnie go jak szpiku, z ktrego tryska dobro, jak rdzenia, z ktrego ona wypywa, jak ko0rzenia, w ktrym pulsuje. Dusza wyszymi wadzami dotyka wiecznoci , to jest Boga, niszymi natomiast dotyka czasu i dlatego podlega zmiennoci oraz skania si ku rzeczom materialnym, tracc przy tym szlachetno. Gdyby moga, jak anioowie, w peni pozna Boga, nigdy by si nie poczya z ciaem. Gdyby moga Go pozna bez wiata, ten nigdy by nie zosta dla nie stworzony . Zosta on stworzony dla niej po to by jej oko mogo si wiczy i wzmacnia, tak by zdoao znie wiato Boga. W jaki sposb dusza otrzymuje od Boga? Ot niczego nie otrzymuje od Niego jako co jej obcego. Otrzymuje podobnie jak wiato od wiata, bo nic tu nie jest obce ani dalekie. Kto szuka Boga a rwnie czego innego to Go nie znajduje. Jeli szukasz Boga, ale czynisz to ze wzgldu na wasn korzy lub szczliwo, zaprawd nie Jego szukasz. Pierwszym, co daje Bg, jest wanie On sam. A kiedy masz Jego, wraz z Nim masz wszystko. Czowiek, ktry si wyrzek wszystkich rzeczy jako przemijajcych, odzyskuje je na powrt w Bogu, w ktrym s one prawd. Dlaczego Bg sta si czowiekiem? Dlatego, ebym ja si narodzi jako ten sam Bg. Bg umar po to, ebym ja umar wiatu i wszystkim rzeczom stworzonym. Boga szukaj we wszystkim, bo On jest w kadej rzeczy. Gdyby czowieka nie czyo z Bogiem nic poza dzikczynieniem, to by ju wystarczyo. Z duszy, w ktrej ma si narodzi Bg, czas musi ustpi, a ona ma wyj poza czas, nabra rozpdu i trwa w kontemplacji tego Boego bogactwa.

Bg jest czystym Duchem i wiatem, std eby od niego otrzyma bezporednio , trzeba by rwnie duchem i czystym wiatem. Wiedz, e jeli w jakikolwiek sposb szukasz swego, nigdy nie znajdziesz Boga, bo nie szukasz wycznie Jego samego. Jeli chcesz pozna prawd w sposb czysty, odrzu rado i smutek, boja i pewno czy nadziej. Rado i smutek boja i pewno to s porednictwa i dopki si w nie wpatrujesz to wpatruje si w ciebie i Boga nie widzisz.

Nie znajduje boga ten, dla ktrego rzeczy przemijajce nie s mae i rwne nicoci. Wiedzcie, e wszystkie stworzenia z samej swej natury d do Boga i chc si sta podobne do Niego. Bo czy ci to cieszy, czy smuci, wiesz o tym, czy nie, natura szuka Boga i potajemnie w swym wntrzu zmierza do Niego. Natura nie pragnaby pokarmu, napoju, ubrania, mieszkania ani te niczego innego, gdyby w nich nie byo czego z Boga, usiuje ona potajemnie szuka Go w nich, do Niego dy, Jego pragnie. Dusza tylko w Bogu znajdzie czysto. Wszystkie rzeczy kiedy wyjd z Boga i znajd si w najbliszym stworzeniu, staj si do Niego tak niepodobne, jak co i nic. W Bogu bowiem jest wiato i byt, w stworzeniach ciemno i nico. To co w Nim jest wiatem i bytem, w nich jest ciemnoci i nicoci. Zanim dusza znajdzie si w Bogu umiera w sobie samej. Dociera do Niego w czterech krokach: 1. Lk, nadzieja i pragnienie rosn w niej, 2. Lk, nadzieja, pragnienie cakowicie znikaj, 3. Zapomina cakowicie o rzeczach doczesnych, 4. Postpuje ju w Bogu. Z Nim ma pozosta na wieki, aby z Nim wiecznie krlowa. Wtedy nie myli ju o rzeczach doczesnych ani o sobie samej, rozpyna si w Bogu a On w niej, Wszystko co wtedy czyni, w Nim czyni. Doskonaa i prawdziwa jest wola tylko w tym, kto si wyzby wasnej woli i cay zanurzy w Boej. Bg jest Bogiem chwili obecnej. Jakiego Ci widzi, takiego przyjmuje nie jaki bye, lecz jaki jeste teraz. Bg chtnie znosi wszelk niesprawiedliwo i zniewagi powodowane grzechami, jeli tylko moe to doprowadzi czowieka do lepszego[poznania Jego miosierdzia, a przez to

spotgowa w nim samym mio i wdziczno oraz rozpali jego gorliwo. Powinnimy codziennie modli si o spenienie woli Boga. Kiedy ona przychodzi to nie narzekajmy, e my chcemy czego innego. Czowiek powinien budowa tylko na Bogu i oczyci swojego ducha ze wszystkiego. Porzu cakowicie siebie dla Boga. Wyjd z siebie a On wyjdzie cay z siebie dla ciebie. Kiedy Bg i czowiek wychodz z siebie , to co pozostaje jest prostym jednym. W duszy, ktra trwa w obecnym teraz, Ojciec rodzi swego Jedno -rodzonego syna, a w tym samym narodzeniu dusza si rodzi na nowo w Bogu. Jest to jedno i to samo narodzenie. Trzy rzeczy przeszkadzaj nam sucha przedwiecznego: cielesno, wielo i czas. Gdyby czowiek si wznis ponad nie, mieszkaby w wiecznoci, w Duchu, w jednoci i na pustyni. Pan mwi, nikt nie usyszy sowa mojego pki nie zaprze si siebie samego Kto bowiem chce usysze nauki, czyli Sowo Boe, ten musi si cakowicie zaprze siebie. Czowiek, ktry by wyszed z siebie w ten sposb, e byby Jedno-rodzonym Synem, miaby na wasno wszystko to co ma Bg. Wszystkich swoich dzie dokonuje po to bymy Nim byli. Kiedy widzi, e Nim jestemy, biegnie ku nam jakby przynaglany jak potna si, pieszy si oraz postpuje tak, jakby cay jego Boski byt mia si rozpa i sam w sobie w nico si obrci. pieszy si, by nam objawi cay bezmiar swego Bstwa oraz peni swego bytu i natury. Pilno Mu si sta nasz wasnoci w tym samym stopniu w jakim jest swoj. Bg zaznaje tu w caej peni radoci i rozkoszy. Taki czowiek dowiadcza poznania i mioci Boga i staje si tym samym, czym On jest. Czyste serce ma ten, kto jest oderwany i odczony od wszystkich rzeczy materialnych, skupiony i zamknity w sobie samym oraz w czystoci tej zanurza si w Bogu i tam osiga jedno. Wszystko jest w Nim obecne i nowe i w kontemplacji obejmujesz to co byo i co nastanie.

Nie ma tam ani przed ani po, wszystko jest obecne i w tej kontemplacji masz wszystkie rzeczy. Oto penia czasu. I w ten sposb jestem jaki by powinienem, prawdziwie Jedno-rodzonym Synem i Chrystusem. Kiedy wiato Boe wlewa si do duszy, jednoczy si ona z Bogiem, tak jak dwa wiata ze sob. To, co powstaje, nazywa si wiatem wiary: jest ono cnot Bosk. Wiara doprowadza dusz tam, gdzie ta nie moe dotrze swoimi zmysami ani wadzami. Jak dusza daje ycie ciau, tak Bg daje ycie duszy. Jak ona przenika wszystkie czonki, tak Bg wchodzi we wszystkie jej wadze i w nie si wlewa, tak, e one za porednictwem dobroci i mioci, kieruj ten gwatowny potok na wszystko wokoo, aeby wszystko go dowiadczyo. W duszy znajduje si co, w czym Bg yje i gdzie ona yje w Nim. Ale kiedy dusza si zwraca ku rzeczom zewntrznym, wtedy umiera i umiera dla niej Bg. Nie umiera On jednak sam w sobie tam yje nadal. Gdy dusza si odcza od ciaa, to ono umiera, lecz ona nie przestaje y. Tak samo Bg: umar dla duszy, lecz yje sam w sobie. Kademu czowiekowi, ktry si wyrzek samego siebie a do samej gbi, Bg musi si udzieli bez reszty i ca sw moc oraz z tak peni i tak bezwzgldnie, e niczego nie zatrzymuje ze swego ycia, bytu, natury i Bstwa, lecz wszystko to daje w postaci podnoci czowiekowi, ktry si cay zda na Niego i zaj najnisze miejsce. Duszy szukajcej Boga wszystkie stworzenia musz wydawa si nicoci. By Go znale musi ona speni sze warunkw: 1. Doznawa goryczy w tym, co jej dawniej zdawao si sodkie: 2. Sta si zbyt ciasn dla siebie samej: 3. Nie pragn niczego poza Bogiem; 4. W Nim wycznie znajdowa pocieszenie: 5. Nigdy nie wraca do rzeczy przemijajcych; 6. Nie mie wewntrznego spoczynku, dopki On nie stanie si jej czstk. W miar, jak czowiek wyrzeka si siebie samego ze wzgldu na Boga i z Nim si jednoczy, jest bardziej Bogiem ni stworzeniem.

Kiedy kropla wpadnie do morza, wtedy ona si w nie zamienia, nie za odwrotnie. Tak samo dzieje si z dusz. Gdy Bg ja pocignie ku sobie, nie On w ni, lecz ona si w Niego przemienia, tak, e staje si Boska. Zatraca wwczas nazw i moc, ale nie traci woli ani bytu. Pozostaje w Bogu, tak jak On w sobie samym. Czowiek, ktry trwa w odosobnieniu, zostaje uniesiony a do wiecznoci, do tego stopnia, Zosta on stworzony dla niej po to by jej oko mogo si wiczy i wzmacnia wiata odtd nie bdzie go moga poruszy adna rzecz doczesna, nie bdzie odczuwa nic cielesnego, bdzie jakby umary dla caego wiata, bo nic co ziemskie mu nie smakuje. Gdy po usuniciu wszystkich obrazw dusza kontempluje tylko tego jedynego Jednego, wwczas jej bierny, sam w sobie spoczywajcy czysty byt spotyka czysty, wolny od form, transcendentny byt Boskiej jednoci.. O cudzie nad cudami, o szlachetna biernoci duszy, niezdolnej przyj niczego poza czyst Bo Jednoci. W jakiej mierze wychodzisz ze wszystkich rzeczy, na ile si w nich swego wyzbye, w tej samej mierze , nie mniej, ani wicej, wchodzi Bg wraz ze wszystkim, co Jego. Zacznij od tego, zrb wszystko na co ci sta. Tylko w ten sposb znajdziesz prawdziwy pokj. S trzy przeszkody, z ktrych powodu dusza nie jednoczy si z Bogiem; 1. Jest w niej za wiele podziaw, w czego nastpstwie nie jest prosta. Kiedy dusza si skania ku stworzeniom, nie jest prosta. 2. Jest zmieszana z rzeczami doczesnymi 3. Skania si ku ciau i z tego powodu nie moe si zczy z Bogiem. Trzy s okolicznoci sprzyjajce zjednoczeniu: 1. Musi by prosta i niepodzielna, bo jak chce si zjednoczy z Bogiem musi by jak On prosta; 2. Powinna przebywa ponad sob sam i ponad wszystkimi rzeczami i przemijajcymi rzeczami i trwa mocno przy Bogu; 3. Ma by odczona od wszystkich rzeczy cielesnych i dziaa zgodnie z pierwotn czystoci.

W jakiej mierze jeste w Bogu, w takiej samej cieszysz si pokojem, a na ile poza Bogiem, na tyle bez pokoju. Jeli tylko co jest w bogu, ma i pokj. A czy jeste w Bogu, czy nie, znakiem bdzie dla ciebie pokj lub niepokj w tobie. Jeli jest gdzie w tobie niepokj, musi on tam by, bo niepokj nie pochodzi od Boga, lecz od stworze. W Bogu nie ma tez niczego co by mogo budzi lk, wszystko w Nim jest tylko godne mioci. Tak samo nie ma w Nim niczego co by nas mogo zasmuca. Kto ma wszystko czego chce, tego udziaem jest rado. Ale ma to tylko ten, kto swa wole zczy cakowicie z Bo. Kiedy dusza jest ju z Bogiem zjednoczona i jakby w Nim zamknita, aska si od niej oddala, tak e odtd dusza nie dziaa ju przez ni, lecz na sposb Boski, w Bogu. Wpada wwczas w cudowny zachwyt i zatraca sam siebie, tak jakby kropl wody wlano do basenu napenionego winem do tego stopnia, e ju nic nie wie o sobie i wydaje si, e jest Bogiem. Miejscem najbardziej waciwym dla Boga jest czyste serce i czysta dusza. Czyste oznacza, odczone od wszystkich stworze. Wszystkie stworzenia zanieczyszczaj, poniewa s niczym, a nico jest brakiem i zanieczyszcza dusz. Wszystkie stworzenia s nicoci. Zanieczyszczaj one, poniewa uczynione zostay z niczego, s i byy nicoci. Kto si chce bezporednio znale w ogooceniu tej natury, musi si wyzby wszelkich wzgldw osobistych, tak by rwnie dobrze yczy czowiekowi zza morza , ktrego nigdy nie widzia na wasne oczy, jak temu, ktry si znajduje przy nim i jest jego zaufanym przyjacielem. Dopki sobie yczysz lepiej ni czowiekowi, ktrego nigdy nie widziae, le postpujesz i nigdy jeszcze nie patrzye w t prost gbi.