Vous êtes sur la page 1sur 26

Kursus Sijil Tinggi Muamalat (Asas) - ILMI Institut Latihan Islam Malaysia (ILMI)

Al-Qawacid Al-Fiqhiyyah
Dibentangkan oleh: Abdullaah Jalil Universiti Sains Islam Malaysia

2011 03 07

Mutiara Kata, Pembuka Bicara

Sayyiduna Umar menulis kepada Abu Musa al:Ashari

... ...

:Imam Malik berkata


70 30 1102 2

Isi Kandungan

Definisi dan Konsep Sejarah Perkembangan Rujukan-Rujukan Utama (Al-Shafiiyyah) Perbezaannya dengan Al-Dhawabith dan AlNazhariyyah Al-Fiqhiyyah Hubungannya dengan Usul Fiqh Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Pendekatan Perbincangan 5 Kaedah Fiqh Yang Paling Asas Kesimpulan
3

2011 03 07

Definisi dan Konsep


-Hukum syarie amali -5 hukum asas -Umum dan meliputi -Jelas dan nyata -Ringkas dan padat -Menuntut makna tambahan

2011 03 07

Definisi dan Konsep

Definisi: Prinsip amali syarie yang menyeluruh dan meliputi semua juzu di bawahnya dengan nyata
Merupakan pendekatan secara horizontal melintang dalam perbahasan hukum fiqh. atau

Merupakan hasil kajian terhadap nusus, ijma dan fatwa para ulama dan mencari prinsip kesamaan yang mengaitkan hukum-hukum syara yang mempunyai sifat atau illah hukum yang sama.

2011 03 07

Definisi dan Konsep


Ibadat

Muamalat

Jinayat

Nizam al-Hukm

Etc.

Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Dhawabith al-Fiqhiyyah Al-Nazhariyyah al-Fiqhiyyah

2011 03 07

Definisi dan Konsep

Kepentingan al-Qawaidh Al-Fiqhiyyah


Pemudah cara bagi penghafalan dan pengetahun bab-bab fiqh yang pelbagai dan luas Pembinaan al-malakah al-fiqhiyyah (keupayaan fiqh) dalam diri pelajar Penyelarasan dan pemeliharaan hukum-hukum fiqh agar tidak bertentangan di antara satu sama lain Memberi gambaran umum mengenai sesuatu hukum fiqh

2011 03 07

Sumber Pengambilan
Sumber

Al-Quran

Al-Sunnah

Al-Athar

Al-Ijtihad

Al-Sahabah

Al-Istinbath

Al-Tabiin

Al-Istiqra

Al-Naqis
2011 03 07 8

Istilah-istilah Yang Hampir Serupa dan Perbezaannya Al-Dhawabith Al-Fiqhiyyah() Al-Nazhariyyah Al-Fiqhiyyah() Al-Qawaidh Al-Usuliyyah()

2011 03 07

Sejarah Perkembangan
Peringkat
1: Pembinaan Asas (Zaman Rasulullah saw Akhir Kurun Ke-3) 2: Penulisan dan Perkembangan (Kurun Ke-4 hingga Kurun Ke9)

Ciri-ciri
Hadis dan athar para sahabat, para tabiin dan tabittabiin yang berbentuk kaedah -Pada awalnya, tidak mempunyai penyusan tertentu mengikut bab sehinggalah pertengahan kurun ke-8 -Ulama 4 mazhab

3: Pengukuhan (Kurun ke-10 hingga penubuhan al-Majallah)


4: Kebangkitan Ilmiah (Akhir kurun ke-13 sehingga sekarang)

-Perbahasan lebih khusus -Perbezaan istilah diwujudkan -Syarah bagi kitab-kitab utama
-Perundangan dan gazet -Tahqiq kitab turath -Pengeluaran dari kitab-kitab fiqh utama -Penyusunan yang lebih terperinci -Penyelidikan -Penulisan muqaddimah

2011 03 07

10

Rujukan-rujukan Utama (Mazhab Shafie)


Pengaran
1: Imam Izz Ibn Abd al-Salam 2: Imam Ibn al-Wakil

Tajuk

3:Imam Tajuddin al-Subki


4: Imam Ibn al-Mulaqqin 5: Imam al-Suyuti 6. Imam Nawawi

2011 03 07

11

Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah:
Hubungannya Dengan Usul Fiqh

2011 03 07

12

Usul Fiqh, Ijtihad dan Fiqh

Ijtihad

Mujtahid

Usul Fiqh

Fiqh

Sumber Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah

2011 03 07

13

Ijitihad
Ijtihad
Manhaj/ Metodologi Mutlaq Imam Abu Hanifah Mujtahid Sumber

Utama

Muntasab Mazhab/ Ashab al-Wujuh Al-Tarjih

Imam Malik

Sekunder

Imam Shafie

Imam Ahmad

Al-Futya/Al-Fatwa
2011 03 07 14

Usul Fiqh dan Fiqh


Sumber-sumber Hukum Asas dan Disepakati Al-Quran Sekunder dan Tidak Disepakati Al-Istihsan

Al-Sunnah
Al-Ijma Al-Qiyas

Al-Maslahah
Al-Urf Al-Maslahah Al-Mursalah Al-Istishab Al-Zarai Sharu Man Qablana Al-Istiqra

2011 03 07

15

Usul Fiqh dan Fiqh


Maqasid al-Shariah Shar Man Qablana Hukum Fiqh = Rumah Al-Maslahah Al-Istishab Al-Istihsan Al-Istiqra Al-Ijma Mujtahid = Tukang Rumah Ijtihad = Usaha dan Kaedah Al-Urf

Al-Quran
2011 03 07

Mazhab al-Sahabi

Al-Zarai

Al-Qiyas

Al-Sunnah
16

Pembahagian Al-Qawaidh Al-Fiqhiyyah


Pembahagian

Keumuman

Sumber

Kedudukan

Persepakatan Ulama


71

70 30 1102

Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum


Pendapat Huraian
1: Imam al-Juawyni, Ibnu Daqiq Tidak boleh dijadikan sebagai dalil: al-Id dan Ibnu Nujaim -Bersifat majoriti dan bukan menyeluruh -Kebanyakannya tidak bersandar kepada nusus -Ia adalah hasil kajian fiqh dan bukan asasnya 2: Imam al-Ghazali, al-Qarrafi, Ibnu Bashir dan Al-Shatibi Boleh dijadikan dalil sekiranya tidak bertentangan dengan nusus dan ijma: -Menyeluruh dan umum -Tidak rosak walaupun ada pengecualian -Melihat kepada ijtihad para imam Hukum asalnya tidak boleh dijadikan dalil tetapi sebagai istinas (pra-dalil) kecuali: -Sumber pengambilannya adalah nusus atau ijma -Tidak bertentangan dengan nusus dan ijma

3: Lujnah Penggubal alMajallah (antaranya Muhaqqiq Mazhab Hanafi, Ibnu Abidin)

2011 03 07

18

5 Kaedah Fiqh Paling Asas


70 30 1102

91

Perbahasan Al-Qawaidh Al-Fiqhiyyah


Al-Qaidah Al-Fiqhiyyah

Makna/Maksud Umum

Sumber

Huraian Terperinci

Aplikasi

Pengecualian

Kaedah Lain Yang Berkaitan

Cabang

Syarat atau Qayd

2011 03 07

20

Perbahasan Al-Qawaidh Al-FiqhiyyahMakna/Maksud Umum Huraian Terperinci
Kaedah Lain Yang Berkaitan

Sumber

Aplikasi

Pengecualian

Cabang

Syarat atau Qayd

70 30 1102

12

Perbahasan Al-Qawaidh Al-FiqhiyyahMakna/Maksud Umum Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Pengecualian

Cabang

Syarat atau Qayd


) (

2011 03 07

22

Perbahasan Al-Qawaidh Al-FiqhiyyahMakna/Maksud Umum Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Pengecualian

Cabang

Syarat atau Qayd

70 30 1102

32

Perbahasan Al-Qawaidh Al-FiqhiyyahMakna/Maksud Umum Kaedah Lain Yang Berkaitan

Sumber

Huraian Terperinci

Aplikasi

Pengecualian

Cabang

Syarat atau Qayd


70 30 1102

()
42

Perbahasan Al-Qawaidh Al-FiqhiyyahMakna/Maksud Umum Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Pengecualian

Cabang

Syarat atau Qayd


()

70 30 1102

52

Sekian, terima kasih.

2011 03 07

26