Vous êtes sur la page 1sur 130

5DK W˜

wUF« rOKF«Ë WOd« …—«“Ë

¡U????????OLOJ«
w½U¦« ¡e?'«

ÍuU« ‰Ë_« n?BK


wŽ«—e«Ë wLKF«

ÊuHR*«
—œU½ bL× Í—uM« bL× Æœ Ÿu³« bL× Æœ Æ√
W*U ‰ULł nÝu¹ WKOC œË«œ œuL×

åZ¼UM*« edò  UdÐ bL× bz«—


5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
Â≤∞∞∂ Ø≤∞∞μ wÝ«—b« ÂUFK UNÝ—«b
w Íu½U¦« ‰Ë_« nBK ¡UOLOJ« »U² f¹—bð

ÂUF« ·«d?ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ∫Z¼UM*« W?M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ∫Z¼UM*« e d
ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e? d

hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«
 U?dÐ b?z«— ∫Í—«œ≈ ·«d?ý≈
ÍËUL× bUš ‰UL ¨œULŠ ‰öÞ ou ∫r?OL?Bð
ÍËUL× bUš ‰UL ∫·öG« r?OL?Bð
Õu³?×Ð Ê«bL?Š ∫WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«
WMÞ«uÐ ‰UL ∫ÍuG d¹d%
dUŽ œuL× dLÝ ∫bO?? ?CMð

‰ö¼ XLJŠ Æœ Æ√ ∫wLKŽ rOJ%

W¹u½U¦« WKŠdLK ¡UOLOJ« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«


bUŠ nÝu¹ Ê“U Æœ åÎ UIMò Íd¼“ uÐ√ Ê«b¹“ wKŽ Æœ

`³ nÝu¹ ÕU$ WM¼«uý WöÝ vO×¹

åZ¼UM*«ò …œU×ý qUb−√ ‚U−Ž≈ tK« b³Ž —œUI« b³Ž

WOd« vË_« WFD«


?¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞∂
Z¼UM*« edØwUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l?³D« ‚uIŠ lOLł
WM¹b*« ed WNł s 5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√ ≠ b¼UF*« Ÿ—Uý ≠ ÊuOB*« wŠ ≠ Z¼UM*« ed
5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’
´π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fU ¨ ´π∑∞≠≤≠≤π∂π≥μ∞ ÊuHKð
pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«
bONL
VFA«  UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
Ò UÎ ÝUÝ√ bF¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ Æ»uFA« 5Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«
VFAK WOMÞu« …œUO« ¡UM³ UÎ LN
w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«uLK WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dI1b«Ë rOI« aOÝd² UÎ ÝUÝ√Ë ¨wMODKH«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ΔœU³ UN² Ý—
…—«“u« wuð «c ªlL²−*« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« ¨rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ
jzUÝu« s U¼dOžË ¨ÍdÝ_« rKF²«Ë ¨WOK;« WUI¦«Ë ¨»uÝU(«Ë ¨X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈
Æ…bŽU*«
nB« V²J ¨wMODKH« ÃUNMLK UN²Dš s WÝœU« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞μ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d√
WKŠd*« V² iFÐ d¹uDð v≈ WU{ùUÐ ¨wMI²«Ë ¨wMN*«Ë ¨WO½U½ù« ÂuKF«Ë ¨wLKF« ∫tŽËdHÐ ©±±® Íu½U¦« ‰Ë_«
WOÐd²« …—«“Ë ÊuJð UNÐË ¨ÂœUI« ÂUF« w ©±≤®Íu½U¦« w½U¦« nB« ÃUNM V² UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_«
UÎ OUŠ …—«“u« qLFðË ¨©±≤≠±®·uHBK ÂUF« rOKF²K WOÝ—b*« V²J« lOLł œ«bŽ≈ XKL√ b wUF« rOKF²«Ë
qŠ«d*« Z¼UM* WOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽË ¨w½Ëd²Jù« rOKF²«Ë  UJ³A« ‰U− w WO²×²« WOM³« lOÝuð vKŽ
ÆwMODKH« rOKF²« WOŽu½ 5%Ë ¨ÍuÐd²« d¹uD²« WK«u* ª©ÎU¹œuLŽË UÎ OI√® YŠU³*« lOLł w ¨Àö¦«
¨ÎUÐU² ≥μ∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š dAŽ bŠ_« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
¨.uI²« VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu²
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ΔœU³ l ¡ö²ðË
¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c«  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 UÎ ¹uMÝ Ò U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
w  «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v≈ vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
¨œuNł s tO ‰c³¹ U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²«
w UÎ ¹d¼uł
Ò «Î dOOGð ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË
w ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²«
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ
¨WOËb«  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë
‰öš s w ¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
¨tFu VŠ q y ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K«
¨qLF«  Uý—uÐ 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«dù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË
ÆoO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e? d

 ≤∞∞∂ w½UŁ Êu½U


WbI

ÆsOO³M«Ë qÝd«Ë tÐU×√Ë bL× UMO³½ vKŽ Âö«Ë …öB«Ë sOLUF« »— tK bL׫
¨¨¨ bFÐ U√
ÂuKF« s Ád?? OG≠ u¼Ë ¨UNÐ dLð w?? ²«  «dOOG²«Ë UNðUHË UNKJ?? ýË …œUL«  U?? ½uJ w Y?? ׳¹ ¡U?? OLOJ« r?? KŽ ÊS??
¡UOLOJ« tÝ«—œ ÊU «c ÆUNŠdA  ôËU×L«Ë »—U−²« s d³« œbŽË  «b¼UAL«Ë  UEŠöL« s dO³ œbŽ ÃU²½ ≠WOFO³D«
Æd³B« s dO¦J« v≈ W U{ùUÐ W¼«b³« WŽdÝË WEŠöL« W œ v≈ ÃU²×ð

VB½ UMF{Ë wŽ«—e«Ë wLKF« Íu½U¦« ‰Ë_« nBK ¡UOLOJ« ÃUNM l{uÐ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë UM²HK sOŠ
WC¹dF« ◊uD « VŠË ≠ »U²J« «c¼ ¡U− UM UOz— U b¼ ¡UOLOJ« w WOÝUÝ_« rO¼UHL« iFÐ VUD« rOKFð UMMOŽ√
Î L²A ≠ ÃUNMLK
∫w«u²« vKŽ w¼ ÀöŁ  «bŠË vKŽ ö
sŽ Àbײ¹ w½U¦«Ë ¨WЫ–ô« WOKLŽË qOU×L« s¹uJð sŽ Àbײ¹ ‰Ë_« ¨‰uB WŁöŁ vKŽ Íu²×ðË ∫WFЫd« …bŠu«
ÆqOU×LK WFU−« ’«u « ‰ËUM²¹ dOš_«Ë YU¦«Ë ¨qOU×L« eOdð
sŽ Àbײ¹ w½U¦«Ë ¨W¹—«d׫ ¡UOLOJ« fÝ√ iFÐ ÷dF²¹ ‰Ë_« ¨sOKB s …bŠu« Ác¼ ÊuJ²ð ∫WU« …bŠu«
ÆUNÝUO ‚dÞË Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« ‰UJý√
tUšË ¨WF³AL«  U½uÐdË—bON« qOBH²« s ¡wAÐ ÷dF²¹ ‰Ë_« ¨ÊöB …bŠu« Ác¼ w ∫WÝœU« …bŠu«
ÆWF³A dOG«  U½uÐdË—bON« sŽ ÀbײO w½U¦« U√ ¨UNM  U½UJô«

WO×O{u²«  UuÝd« iFÐ vKŽ hMK W U{ùUÐ »U²J« qL²ýU dO¦Ë qNÝ »uKÝQÐ »U²J« …œU ÂbI½ Ê√ U½bN²ł« b Ë
qł√ s p–Ë ”—«bL« w …d u²L«  U½UJô« UNO UMOŽ«— w²«Ë …œbF²L« WDA½_«Ë WOł–uL½ WI¹dDÐ WuK×L« WK¦_«Ë
Y׳K U¹UC Ë rKFð q¼ W¹Ë«“ vKŽ »U²J« g«u¼ XMLCð ULÆ¡UOLOJ« rKF wKLF« V½U−UÐ ÍdEM« V½U−« jЗ
ÆVUD« bMŽ WOÝUÝ_« rO¼UHL« e¹eFðË »U²J« ¡«dŁ≈ v≈ UNöš s UM b¼ w²«Ë ‘UIMK U¹UC Ë
vKŽ bOQ²« ·bNÐ p–Ë WIÐUÝ  «uMÝ w VUD« UNÝ—œ w²«  UuKFL« iFÐ v« „UM¼ Ë« UM¼ U½dý« b ÊuJ½ b Ë
ÂdJ²« vKŽ ≠ tU− w q ≠ ’UB²šô« ÍË– Y×½ Ê« UMðuH¹ ôËÆVUD« s¼– w UN OÝdð pc Ë WuKFL« pKð WOL¼«
ÆtM …ułdL« ·«b¼ô« Âb ¹ ULÐ »U²JK WHK² L« V½«u−« ‰uŠ tðUEŠö r¹bI²Ð

ÆW³KD« UMzUMÐ√ W×KBË tðU{d tO UL UMI Ë b


ÊuJ½ Ê√ vUFð tK« ‰Q½
ÊuHRL«
 U???¹u??²;«
q???????OU????×?L?«
≥ qOU;« Ÿ«u½√Ë WЫ–ô« WOKLŽ ∫‰Ë_« qBH«
≥ ‰uK;« …—«dŠË WЫ–ô« WOKLŽ ± ≠ ±
∏ WO³z«c« ≤ ≠ ±

WF«d« …bu«
±≥ qBH« WK¾Ý√
±μ qOU;« eOdð ∫w½U¦« qBH«
±μ qOU;« eOdð sŽ dO³F²« ‚dÞ ± ≠ ≤
≤≥ nOH ²«  UÐU Š ≤ ≠ ≤
≤∂ qBH« WK¾Ý«
≤∏ qOU×LK WF U'« ’«u)« ∫YU¦« qBH«
≤∏ WO½u¹ô« dOž qOU×LK WF U'« ’«u)« ± ≠ ≥
≥∏ WO½u¹ô« qOU;« ’«uš ≤ ≠ ≥
≥π qBH« WK¾Ý√
¥± …bŠu« WK¾Ý√

W¹—«d(« ¡UOLOJ«
¥∂ W¹—«d(« ¡UOLOJ« w fÝ√ ∫‰Ë_« qBH«
¥∂ WOzUOLOJ«  öŽUH²« w WUD« ‰UJý√ ± ≠ ±

WU)« …bu«
μ≤ W¹—«d(« ¡UOLOJ« w WOÝUÝ√ rO¼UH ≤ ≠ ±
μ∑ W¹—«d(« WOzUOLOJ« WœUF*« ≥ ≠ ±
∂≤ qBH« WK¾Ý√
∂≥ UNÝUO ‚dÞË Í—«d(« Íu²;« w dOG²« ‰UJý√ ∫w½U¦« qBH«
∂¥ Í—«d(« Èu²;« w dOG²« sŽdO³F²« ‚dÞ ± ≠ ≤
∂μ qŽUH²« …—«dŠ ≤ ≠ ≤
∑≥ WDЫd« WUÞ ≥ ≠ ≤
∑μ qBH« WK¾Ý√
∑∑ …bŠu« WK¾Ý√

W¹uCF« ¡UOLOJ«
∏∞ WF³A*«  U½uÐdË—bON« ∫‰Ë_« qBH«
WœU« …bu«

∏± ÊuÐdJ« …—c …b¹dH« ’«u)« ±≠±


∏∑  U½UJ_« ≤≠±
π∏ qBH« WK¾Ý√
±∞∞ WF³A*« dOž  U½uÐdË—bON« w½U¦« qBH«
±∞± ©WOMOHOË_«  U½uÐdË—bON«®  UMOJ_« ±≠≤
±±∞ © UMOKO²Ýô«®  UM¹UJô« ≤≠≤
±±∏ w½U¦« qBH« WK¾Ý√
±±π …bŠu« WK¾Ý√
…b???????Šu«

¥
q????O?U?×?L?«


qO?U×L« Ÿ«u½√Ë WЫ–ù« WOKLŽ ‰Ë_« qBH«
WOzU¹eO  UH pcË ¨XÐUŁ wzUOLO VOd²Ð “U²Lð ≠ UÎ ³d Ë√ X½U ΫdBMŽ≠WOIM« …œUL« Ê√ UÎ IÐUÝ XLKFð
VMÐ œ«uL« s U¼dOž l WłËeL Ë√ hU « V¼c« w ‰U׫ u¼ UL WOI½ …œUL« wðQð b Ë Æ…œb× WOzUOLOË
UMUł√ w …œułuL« œ«uL« rEF Ê≈ ÆÎUÞuK vLð U¼bMŽË ¨V¼c« WJO³Ý w ‰U׫ u¼ UL WHK² ‰UJý√Ë
sJL¹ U jOU L« sË ¨jOU WIOI׫ w w¼ VOK×«Ë ¡UL«Ë ¡«uN« q¦ wu¹ qJAÐ UNłU²×½ w²« pKð Ë√
YOŠ »«d²UÐ dJFL« ¡UL« w ‰U׫ u¼ UL o¹Ëd²«Ë `Oýd²« WI¹dÞ q¦ ¨WDOÐ WOzU¹eO ‚dDÐ tðU½uJ qB
Ë√ WOzU¹eO ‚dDÐ ô≈ r²¹ ô ◊uK L«  U½uJ qB ÊU «–≈ U√ Æf½U−²L« dOGÐ WU׫ Ác¼ w ◊uK L« nu¹
Ë√ f½U−²LUÐ nu¹ ◊uK L« ÊS Âb« Ë√ d׳« ÁUO w ‰U׫ u¼ UL ¨VOÝd²«Ë dODI²« q¦ ¨WUš WOzUOLO
U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼ øWOKLŽ  UIO³Dð t q¼Ë øÁdOC×ð sJL¹ nOË ø‰uK×L« u¼ UL ÆôÎ uK× vL¹
∫Ê√vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «cN p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý
Æ◊uK L«Ë ‰uK×L« ·dF
Ò Ôð ±
ÆWOIM« …œUL« s ‰uK×L« eOL
Ò Ôð ≤
Æ»«cL«Ë V¹cL« WUŠ VŠ qOU×L« nMÒ BÔð ≥
ƉuK×L« …—«dŠË WЫ–ù« WOKLŽ ·dF²ð ¥
ÆUNO …dŁRL« q«uF«Ë WO³z«c« ·dF²ð μ
ÆWO³z«c« vKŽ W¹œbŽ qzU q×ð ∂

‰uK×L« …—«dŠË WЫ–ù« WOKLŽ ±≠±


‚u ‰uK×Ë ¨©—œUAM«® UO½uô« ‰uK×Ë ¨©dDI«® dJ« ‰uK× UM¹b W uQL« WOzUL« qOU×L« s
¨»«cË V¹c s ÊuJ²¹ f½U−² Z¹e sŽ …—U³Ž UNFOLł w¼Ë ¨©sO−_« ¡U® (H2O2) sOłË—bON« bO√
∫WOðü« WUF«  UHBUÐ “U²Lð WOIOIŠ qOU× vLðË
Æ©bŠ«Ë d²Ou½U½ w«uŠ® Ϋbł dOG »«cL« ozU œ r−Š ±
ÆWDOÐ ‚dDÐ UNCFÐ sŽ UNðU½uJ qB sJL¹ ô ≤
ƉuK×L« ¡«eł√ lOLł w eOd²«Ë VOd²« fH½ UN ≥
ÆbFÐ ULO qOBH²UÐ UNMŽ ÀbײMÝ WFU−« ’«u « vLð WOzU¹eO ’«uš pK²Lð ¥


ørKFð q¼ ∫WOðü« dO¹UFL« o Ë WKzU« qOU×L« w »«cL«Ë V¹cL« b¹b×ð sJL¹ ÂUŽ qJAÐË
p?? O²¹d³J« i?? UŠ Ê√ ÆUÎ ³¹c ¡UL« bF¹
^ ‰uK×L«  U½uJ bŠ√ ¡UL« ÊU «–≈ ±
•π∏ s?? Êu?? J²¹ e?? dL«
qzU« ÊuJO ¡UL« ¡UM¦²ÝUÐ qz«uÝ ‰uK×L«  U½uJ lOLł X½U «–≈ ≤
p– lË H2O •≤Ë H2SO4
H2SO4Ë UÎ ? ?³¹c ¡U?? L« b?^ ? F¹ ÆV¹cL« u¼ UÎ L−Š d³_«
øUΠЫc
∫©±® ‰Ëb−« UNMO³¹ UL Ÿ«u½√ WFð v≈ V¹cLK WOzU¹eOH« WU׫ VŠ qOU×L« rIðË
∫V¹cL«Ë »«cL« WFO³Þ VŠ qOU×L« Ÿ«u½√ ©±® ‰Ëbł

WK¦√ »«cL« WUŠ V¹cL« WUŠ ‰uK×L« WUŠ


(Br2/CCl4) ÂËd³« ‰uK× ¨¡UL« w ‰u× qzUÝ qzUÝ qzUÝ
©±®qJý≠¡UL« w Âu¹œuB« b¹—uK ¨d׳« ¡U VK
¡UL« w CO2 ¨¡UL« w UO½u√ “Už
© ÊUMÝ_« …uAŠ®WCH« w o³ze« qzUÝ VK VK
(Sn/Pb) ÂU×K« ¨(Cu/Zn) e½Ëd³« q¦ ¨WO½bFL« pzU³« VK
Âu¹œö³« Ë√ sOðö³« Ë√ ¨©≤®qJý ¨Âu¹œö³« w sOłË—bON« “Už
¡«uN« w ¡UL« —U Ð qzUÝ “Už “Už
¡«uN« w œu¹ ¨¡«uN« w —U³G« VK
sOłËd²OM« w WKO³M«  «“UG« ¨¡«uN« “Už

ÆjI WKzU« qOU×L« qBH« «c¼ w ‰ËUM²½ ·uÝË

VK w “Už ‰uK× ©≤® qJý qzUÝ w VK ‰uK× ©±® qJý

Î ¦L ¨WHK² L«  U³¹cL« w …bŠ«u« …œUL« ÊUÐË– WOKÐU s¹U³²ð


X¹e« »Ëc¹ ô ö
w WuNÐ dJ« »Ëc¹ pcÆs¹eM³« w WuNÐ »Ëc¹ ULMOÐ ¨©≥qJý® ¡UL« w
ø·ö²šô« «c¼ V³Ý UL ¨s¹eM³« Ë√ X¹e« w »Ëc¹ô tMJË ¨¡UL«
Î Ë√ bÐ ô ¨‰«R« «c¼ sŽ WÐUłû
w²«Ë ‰uK×L« ÊuJð WOKLŽ rN s ô
X¹e«Ë ¡UL« ◊uK ©≥® qJý ∫ ©¥®qJA« ¨W“ö²  «uDš ÀöŁ w UNBO Kð sJL¹

¥
Æ©ΔH1® W UDUÐ U¼b¹Ëeð VKD²¹ «c¼Ë ¨UNCFÐ sŽ V¹cL« ozU œ bŽU³ð ∫vËô« …uD«

WЫ–ù« WOKLŽ ©¥® qJý

Æ©ΔH2® W UDUÐ U¼b¹Ëeð VKD²¹ «c¼Ë UNCFÐ sŽ »«cL« ozU œ bŽU³ð ∫WO½U¦« …uD «
ozU œ s œbFÐ WÞU× »«cL« ozU œ ÊuJð YO×Ð »«cL«Ë V¹cL« ozU œ sOÐ …b¹bł Èu s¹uJð ∫W¦U¦« …uD «
Æ©ΔH3®ROL²« W UDÐ WOzUL« qOU×L« w vŽbð W UD« s WOL oKDMð WOKLF« Ác¼ w Ë ¨V¹cL«
VŠUB¹Ë ¨V¹cL« ozU œ pcË ¨UNCFÐ sŽ œUF²Ðô« v≈ »«cL« ozU œ Ÿ—Uð UÎ F V¹cL«Ë »«cL« Ãe bMŽ t½≈ Í√
sOÐ »–U−²« …u pcË V¹cL« ozU œ sOÐ »–U−²« …u vKŽ U¼—«bI bL²F¹ jO×L« s W UDK ’UB²« WOKLF« Ác¼
vKŽ U¼—«bI bL²F¹ W UD« s WOL ‚öÞSÐ UÎ Ðu×B ÊuJO »«cL« ozU œ l V¹cL« ozU œ »–U−ð U√ Æ»«cL« ozU œ
‰uK×L« …—«d×Ð WЫ–ù« WOKLF WI «dL« W UD« WKB× vLðË ¨‰uK×L« w »«cL«Ë V¹cL« ozU œ sOÐ »–U−²« …u
∫WOðü« WO{U¹d« W öF« s ‰uK×L« …—«dŠ »UŠ sJL¹Ë ¨©μ® qJA« UN×{u¹ UL Æ(Heat of Solution)

 ULOł qB V¹cL«  ULOł  ULOł qB V¹cL«  ULOł


´ ´
»«cL« WuBHL« »«cL« WuBHL«

ΔH2 ΔH2

»«c ´
 ULOł qB ΔH3 »«c ´
 ULOł qB ΔH3
»«cL« »«cL«
W UD«

ΔH1 ΔH1

»«cL« ´ V¹cL« ‰uK×L«


ΔH ΔH
…—«d×K …œ—UÞ ‰uK× ‰uK× …—«d×K ’U

‰uK×L« »«cL« ´ V¹cL«

…—«d×K œ—UÞ ©»® …—«d×K ’U ©√®


‰uK×L« …—«dŠ ∫©μ® qJA«

μ
¨ROL²« W UÞ ´ V¹cL« ozU œ sOÐ »–U−²« W UÞ ´ »«cL« ozU œ sOÐ »–U−²« W UÞ Ω ‰uK×L« …—«dŠ

ΔH3 + (ΔH2 + ΔH 1) = ‰uK× ΔH ∫W öF« ÊuJð “udUÐË


—bB UL ¨WЫ–ù« WOKLF W³ŠUBL« W UD« vKŽ `{«Ë dŁ√ UN ozU b« sOÐ jÐd« W UÞ ÒÊ√ o³Ý UL Z²M²½
ø W UD« Ác¼

∫(Intermolecular forces)  U¾¹e'« 5Ð WœU³²*« ÈuI«


…œUL« ’«uš sŽ WËRL« w¼Ë ¨ U¾¹e−« sOÐ WœU³²L« ÈuIUÐ …œUL« ozU œ sOÐ »–U−²« Èu vŽbð
∫ÈuI« Ác¼ Ÿ«u½√ r¼√ sË ¨U¼dOžË ÊUOKG« Wł—œË —UNB½ô« Wł—œ q¦ ¨WOzU¹eOH«

∫WO³D …œU Ë Êu¹√ 5Ð WœU³²*« ÈuI« Ʊ


Ò ÆWЖU−²L«  UM×A« sOÐ W UL« l UÎ OJŽË WM×A« WLO l UÎ ¹œdÞ ÈuI« Áb¼ VÝUM²ðË
ÈuI« r¼√ s bFðË
Æ¡UL« ¡ÍełË (Na+ , Cl -) ÂUFD« `K  U½u¹√ sOÐ …œułuL« pKð UNOKŽ WK¦_« sË ¨ UOze−« sOÐ WœU³²L«

∫WO³DI«  U¾¹e'« 5Ð WœU³²*« ÈuI« Æ≤


…œułuL« pKð UNOKŽ WK¦_« sË ¨ULNMOÐ W UL« l UÎ OJŽË WM×A« WLO l UÎ ¹œdÞ VÝUM²ð UÎ C¹√ Ác¼Ë
Æ©CHCl3® —u —uKJ«Ë ©CH3COCH3® Êu²OÝ_« s q  U¾¹eł sOÐ

∫WOMOłË—bON« jЫËd« ≠≥
¨sOłËd²OM« Ë√ sO−_« Ë√ —uKH« …—cÐ WD³ðd sOłË—bON« …—– UNO ÊuJð  U¾¹eł sOÐ jЫËd« Ác¼ błuðË
ÆWO³DI«  U¾¹e−« sOÐ WœU³²L« pKð s Èu √ w¼Ë ¨¡UL«  U¾¹eł sOÐ …œułuL« pKð UNOKŽ WK¦_« sË

∫ÊbM Èu ≠¥
∫UN½QÐ “U²LðË WHOF{ Èu
w¼Ë
Æ U¾¹e−« Ÿ«u½√ lOLł sOÐ błuð √
ÆWO³DI« dOž  U¾¹e−« sOÐ błuð w²« …bOŠu« w¼ »
ÆWOuL« t²K²Ë ¡Íe−« r−Š l UÎ ¹œdÞ VÝUM²ð ?ł
ÆUL¼dOžË ÊUJN«Ë s¹eM³« w …œułuL« pKð UNOKŽ WK¦_« sË
Èu sOÐ o «uð œułË s bQ²« s bÐ ö qzUÝ w »Ëcð U …œU X½U Ê≈ U W dF s sJL²½ v²ŠË
∫ÊQÐ ‰uI« sJL¹ WUŽ …—uBÐËÆV¹cL« ozU œ sOÐ …œułuL« pKðË »«cL« ozU œ sOÐ …œułuL« »–U−²«
"Like Dissolves Like" ¢UNNO³ý V¹cð …œUL«¢


WЫ–≈ bMF ‰uK×L« ÊuJð WOKLŽ w …dŁRL« WœU³²L« ÈuIK WO³M« WLOI« vKŽ ‰uK×L« …—«dŠ WLO b²LFðË
ULNðU¾¹eł sOÐ jЫËd« Ê_ p–Ë ª”uLK qJAÐ W UDK ‚öÞ≈ WOKLF« Ác¼ VŠUB¹ô s¹eM³« w —u Ë—uKJ«
w ‰u½U¦OL« Ë√ Êu²OÝ_« ÊUÐË– bMŽ sJË ÆUÎ O³½ W²ÐUŁ ‰uK×L« …—«dŠ vI³ð tOKŽË …uI« w WЗUI²Ë WHOF{
WOL ÊuJð tOKŽË ¨‰uK×L« s¹uJð q³ UNðU¾¹eł sOÐ jЫËd« s Èu √ WœU³² Èu ULNðU¾¹eł sOÐ QAMð ¡UL«
©∂® qJA«Ë ÆW−ðUM« ‰uK×L« …—«dŠ Wł—œ ŸUHð—« w UÎ OKł dNE¹ «c¼Ë ¨…dO³ WЫ–ù« WOKLŽ s W−ðUM« W UD«
Æ¡UL« w dJ« WЫ–≈ WOKLŽ sO³¹
Ê_ ª‰u½U¦OL« w »Ëc¹ô dJ« ÊS ¡UL« ‰bÐ ‰u½U¦OL« UMb ²Ý« «–≈ sJË
 U¾¹eł sOÐ jЫËd« s nF{√ ‰u½U¦OL«Ë dJ«  U¾¹eł sOÐ W½uJ²L« jЫËd«
ULMOÐ ‰u½U¦OL« w »Ëcð œuO« s rž≤∞ ÊS dJ« fJŽ vKŽË ÆtH½ dJ«
jG{Ë ”≤μ
Ú …—«dŠ Wł—œ bMŽ ¡UL« s r−׫ fH½ w tM rž∞[≥∞ »Ëc¹
WłU×Ð fOË ¨w³D dOž œuO« Ê√ vKŽ œuO« „uKÝ dOHð sJL¹Ë ÆÍuł±[∞
ÂULðù WO U ‰u×J« sOÐË tMOÐ jÐd« Èu ÊuJ² tðULOł qBH …dO³ W UÞ v≈
s d³√ ¡UL«  U¾¹eł sOÐ jÐd« Èu ÊS ¡UL« w U√ ¨‰u×J« w WЫ–ù« WOKLŽ
Ɖu×J« s q √ ¡UL« w W²O³z«– ÊuJð tOKŽË ¨œuO«Ë ¡UL« sOÐ jÐd« …u
¡UL« w dJ« WЫ–≈ WOKLŽ ©∂® qJý
Î ¦ Õö_U WO½u¹√ …œU »«cL« ÊU «–≈ U√
…u vKŽ bL²Fð WЫ–ù« WOKLŽ ÊU ö
ÆÈdš√ WNł s V¹cL«Ë `KL«  U½u¹√ sOÐË WNł s …—uK³« w WO½u¹_« WDЫd«
∫rKFð q¼
jЫ˗ qOJAð vKŽ WO U …—b UN w²«  U³¹cL« w ô≈ »Ëcð ô Õö_« ÁcN
w?? ¼ —u?? K³²« W?? UÞ Ê√
qŽUH²K W?? ³ŠUBL« W UD«  U½u¹√ WЫ–≈ vKŽ tð—bI w ¡UL« WOuBš UM¼ “d³ðË ¨ U½u¹_« pKð l W¹u
∫wðü« —uK³²« W UÞ w Õö_«  ËUH²ð YOŠ ©∑®qJý ≠ROL²« WOKLŽ WÞUÝuÐ `KL«
A+(g) + X-(g) AX(s)
Æ©≤® ‰Ëb−« w `{u u¼ UL UN½UÐË– …—«dŠ nK² ð wU²UÐË ROL²« W UÞË

¡UL« w `KL« ÊUÐË– WOKLŽ ©∑® qJý


¡UL« w Õö_« iFÐ WЫ–ù ‰uK×L« …—«dŠ ∫©≤® ‰Ëbł

KI KBr NaBr LiBr KCl NaCl LiCl `KL«


∂≥≤ ∂∂μ ∑≤∏ ∑∏∑ ∂π∞ ∑∂∂ ∏≥≥ ©‰u؉ułuKO® —uK³²« W UÞ
∂±π≠ ∂μ∑≠ ∑¥±≠ ∏μ¥≠ ∂∏∂≠ ∑∑∞≠ ∏∏≥≠ ©‰u؉ułuKO® ROL²« W UÞ
©W¹dEM«® ‰uK×L« …—«dŠ
±≥ ∏ ±≥≠ ∂∑≠ ¥ ¥≠ μ∞≠
©‰u؉ułuKO®

‰öš r²ð w²«  UOKLF« iF³ W³ŠUBL« W UD« sŽ …dJ UMODFð UN½√ w ‰uK×L« …—«dŠ WOL¼√ sLJðË
±Æ—uK³²« W UÞ q¦ …dýU³ …—uBÐ UNÝUO sJL¹ ô w²« pKð UÎ uBšË WЫ–ù« WOKLŽ
∫‰uK×L« …—«dŠ œU−¹« ∫◊UA½
NaCl ¨ Na2S2O3.5H2O ¨ CaCl2 ¨ MgSO4 ¨…—«dŠ Ê«eO ¨wzUÐdN dF ∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«

∫qLF«  «uDš
Æ©±œ® ¡UL« …—«dŠ Wł—œ f Ë Æ¡U ≥rÝ ≤μ∞ dFL« w l{ ±
Æ©≤œ® …—«d׫ Wł—œ f Ë dFL« w …œułuL« ¡UL« WOL w NaCl rž ±∞ »–« ≤
Æ…—ucL« Õöô« s `K q l WO½U¦« …uD « —d ≥

∫WOU²« WO{U¹d« W öF« «b ²ÝUÐ Õöô« s `K qJ ‰uK×L« …—«dŠ VŠ« »—U−²« ZzU²½ s
©±œ – ≤œ® ¡ULK WOŽuM« …—«d׫ ¡UL« WK² `KLK WOuL« WK²J«
Ω © ‰u ؉uł® ‰uK×L« …—«dŠ
`KL« WK²
ÆÚ ”ÆržØ‰uł ¥[±∏¥ Ω ¡ULK WOŽuM« …—«d׫ Ê« YOŠ

WO³z«c« ≤≠±
vKŽ qB×½ WMOF …—«dŠ Wł—œ bMŽ ¡UL« s sOF r−Š w dJ« q¦ W³K …œU s WKOK WOL WЫ–≈ bMŽ
U «–≈ v²Š WЫ–ù« WOKLŽ dL²ð øqB×¹ Íc« UL ‰uK×L« v≈ »«cL« s …b¹bł  UOL UMH{« «–S ¨‰uK×
nu¹ ƉuK×L« UMdŠ ULN ¡UL« w »Ëc¹ ô ·UCL« dJ« iFÐ Ê√ UM dNE¹ »«cL« s b¹eL« UMH{√
bŠ v≈ ‰uK×L« qB¹ UbMŽ Æ…—«d׫ s Wł—b« pKð bMŽ ŸU³ýù« bŠ v≈ qË t½QÐ WU׫ Ác¼ w ‰uK×L«
WE× q w Ë „UM¼ ÒÊ≈ YOŠ ¨ÊuJÝ WUŠ w UN½√ wMF¹ ô «c¼ sJË ÊUÐËc« sŽ W³KB« …œUL« n u²ð ŸU³ýù«
WЫcL« …œUL« ozU œ s UÎ ¹ËU ΫœbŽ ÊS X u« fH½ w Ë ¨‰uK×L« w »Ëcð W³KB« …œUL« ozU œ s ΫœbŽ
¨wJOUM¹œ Ê«eð« WU×Ð vL¹ ULÐ WU׫ Ác¼ nuðË ¨VÝd²ðË ¡U½ù« dF w WOI³²L« W³KB« …œULUÐ ÂbDBð
Æt³Ýdð ‰bFL UÎ ULð UÎ ¹ËU »«cL« ÊUÐË– ‰bF UNO ÊuJ¹ w²« WU׫ u¼Ë


ÆÍuł ±[∞ jG{Ë ”Ú ≤μ …—«dŠ Wł—œ bMŽ V¹cL« s rž±∞∞ w UN²Ð«–≈ sJL¹ »«cL« s WK² d³√ ∫WO³z«c«
∫Ÿ«u½√ WŁöŁ v≈ s¹œb× jG{Ë …—«dŠ Wł—œ bMŽ UNŽU³ý≈ Wł—œ VŠ qOU×L« nOMBð sJL¹Ë
bMŽ VOÝdð ÀËbŠ ÊËœ »«cL« s WO U{≈ WOL VŽu²¹ Íc« ‰uK×L«u¼Ë ∫l³AL« dOž ‰uK×L« ±
ÆWMOF …—«dŠ Wł—œ
Ò YO×Ð WUŠ v≈ qË Íc« ‰uK×L« u¼Ë ∫l³AL« ‰uK×L« ≤
bMŽ »«cL« s WO U{≈ WOL Í√ VÝd¹
ÆWMOF …—«dŠ Wł—œ
ÆŸU³ýù« Wł—œ vKŽ t²Ð«–≈ sJL¹ UL d³√ »«cL« s WOL vKŽ Íu²×¹ Íc« ‰uK×L« u¼Ë ∫l³AL« ‚u ‰uK×L« ≥
WÞUÝuÐ V¹cL« s WMOF WK² w »«cL« s …bz«“ WOL WЫ–≈ WÞUÝuÐ l³AL« ‚u ‰uK×L« dOC×ð sJL¹Ë
Wł—œ v≈ ‰uK×L« qB¹ UbMŽË ¨p¹d×ð ÊËœ ÊuJÝ w tð—«dŠ Wł—œ iH M² ‰uK×L« „d²¹ rŁ ¨sO ²«
Æ©ŸU³ýù«® WO³z«c« s d³√ WOL vKŽ Íu²×¹ ‰uK×L« Ê√ ô≈ ¨…bz«e« »«cL« WOL s r VÝd²¹ tMOF …—«dŠ
‰uK×L« p¹dײРË√ ¨»«cL« s WKOK WOL W U{SÐ l³AL« ‚u ‰uK×L«Ë l³AL« ‰uK×L« sOÐ eOOL²« sJL¹Ë
ÆöÎ √ l³AL« ‚u ‰uK×L« ÊuJ¹ »«cL« s b¹eL« VÝdð «–S

∫WO³z«c« w …dŁR*« q «uF«


∫w¼ WŁöŁ q«uŽ vKŽ WO³z«c« bL²Fð

∫V¹c*«Ë »«c*« WFO³Þ ∫ôÎ Ë√


…œułuL« pKð l W½—UI ‰uK×L« ozU œ sOÐ WœU³²L« ÈuI« sOÐ o «u²« ÈbLÐ ‰uK×L« …—«dŠ dŁQð v≈ W U{ùUÐ
»«cL«  U¾¹eł r−Š UNM WЫ–ù« WOKLŽ w dŁRð Èdš√ q«uŽ „UM¼ ¨wIM« V¹cL« Ë wIM« »«cL« ozU œ sOÐ
WK²J«   œ«“ ULK t½≈ ∫‰uI« sJL¹Ë ÆWHK² L«  U³¹cL« w …œUL« WO³z«– vKŽ ΫdO³ ΫdOŁQð UN Ê√ –≈ WOuL« t²K²Ë
¡UL« w (CH3CH2CH2CH2CH2OH) ‰u½U²M³« WO³z«– p– vKŽ ‰U¦Ë sOF V¹c w t²O³z«– XK »«cLK WOuL«
WO³z«c« dŁQ²ð pc ÆWO½uÐdJ« WKK« ‰uÞ V³Ð p–Ë Î«bł WOUŽ ¡UL« w (CH3CH2OH) ‰u½U¦¹ù« WO³z«– ULMOÐ WKOK
ö¦L ¨w¾¹e−« VOd²« w UNNÐUAð w²« qz«u« w »Ëcð WKzU« œ«uLU ÆV¹cL«Ë »«cLK w¾¹e−« VOd²UÐ
UL¼bŠ√ »Ëc¹ ô sOË“U−«Ë ¡UL« sJË ¨©C8H18 u¼ wOzd« t½uJ® sOË“U−«Ë ¡UL« s q w ‰u½U¦¹ù« »Ëc¹
sOÐ WOKOJ« WŽuL−Ë ©ÊUÐËc¹® ‰u×J«Ë ¡UL« sOÐ Wd²A qOË—bO¼ WŽuL− œułË v≈ p– lłd¹Ë ¨dšü« w
ô® ¡UL«Ë sOË“U−« sOÐ Wd²A WO³Odð WŽuL− błu¹ ô ULMOÐ ¨©ÊUÐËc¹® ©C8H8® sOË“U−«Ë ©CH3CH2OH® ‰u×J«
ÆbŠ«Ë Íuł jG{Ë ”≤∞
Ú …—«dŠ Wł—œ bMŽ ¡U rž±∞∞ w œ«uL« iFÐ WO³z«– ©≥® ‰Ëb−« h K¹ËÆ©ÊUÐËc¹

ÆfÐöL« nOEMð vKŽ ÊuÐUB« qLF¹ nO Y×Ð≈ ∫Y׳K WOC

π
∫bŠ«Ë Íuł jG{Ë ”≤∞
Ú …—«dŠ Wł—œ bMŽ ¡U rž±∞∞ w œ«uL« iFÐ WO³z«– ©≥®‰Ëbł

©rž® WO³z«c« VdL« rÝ« VdL« WGO


≤≤[≤ WCH«  «d²½ AgNO3
±π[≤ ÂuO½u_«  «d²½ NH4NO3
¥≠
±[¥x±∞ WCH« b¹—uK AgCl
¥≠
∑x±∞ ÂuOÝUðu³«  U½uÐd K2CO3
∞[±∂μ ÂuOUJ« bOË—bO¼ Ca(OH)2
≥μ[μ Âu¹œuB« b¹—uK NaCl
≤±± “ËdJÝ C12H22O11
≤∏ WOzUL« Âu¹œuB«  U½uÐd Na2CO3.10H2O
μ±[∏ UO½u√ NH3
∞[±¥μ ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ CO2
∞[∞∞±π sOłËd²OM« “Už N2
∞[∞∞¥≥ sO−_« “Už O2
∫‰«R???Ý
WЫ–≈ Êu?? Jð «–U?? L d?? 
¡ U?? L « w?? ÷ u?? L× «
W?? OL ‚ö?? Þ SÐ W?? Ð u×B
øW UD« s …dO³

∫rKFð q¼
B sOU²O s q ÊUÐË– V³Ð
r−« ÊS ¨¡UL« w C sOU²O Ë
A sOU²O C sOU²O
pc W³ÝUM …b ULNÐ kH²×¹ ô
 U?? ³łu« Íu?? ²×ð Ê√ q?? CH¹
¨qzU«Ë “UG« s q WFO³DÐ dŁU²ð UN½S qz«u« w  «“UG« WO³z«c W³MUÐ U√
 UMOU²O ULMOÐ ¨ULNOKŽ WOuO«
r−« w Êe ð UN½S (A,D,E,K) sOłËd²OM« q¦ ¡UL« w UN²O³z«– s d³√ ‰u½U¦¹ù« w UN²O³z«–  «“Už „UMN
w UN½UÐË– V³?? Ð W?? K¹uÞ …b?? L sOłË—bON« b¹—uKË UO½u_« WO³z«– ULMOÐ ¨ÊuÐdJ« bO√ w½UŁË sO−_«Ë
pc W?? OM¼b« r?? −« W−?? ½√
WÐUù« s r−« wL×ð wN
qŽUHð ÀËbŠ V³Ð p–˨‰u×J« w UNM d³√ ¡UL« w sOłË—bON« bO²¹d³Ë
q¦ hI½ UN³³¹ w²« ÷«d_UÐ Î ¦ HCl “UG Æ¡UL«Ë (H2S) , (HCI) , (NH3) s q sOÐ wzUOLO
¡UL« w s¹Q²¹ ö
s¹e ð Ê√ ô≈ ¨ UMOU²OH« Ác¼
ÂuO½Ë—bON«  U½u¹√ ÊuJ² ¡UL«  U¾¹eł l bײð W³łu sOłË—bO¼  U½u¹√ v≈
V³?? ¹ Áb?? z«“  U?? OLJÐ U?? NCFÐ
Ær−K —dC« ÂuO½u_«  U½u¹√ UÎ ½uJ ¡UL« l UO½u_« “Už qŽUH²¹ pc b¹—uKJ«  U½u¹√Ë
Æ(OH-) bOË—bON« Êu¹√Ë (NH4+)
±∞
Æ¡UL« w NH3 Ë HCl s q WO³z«–  ôœUFLUÐ q¦ ∫‰«RÝ
∫rKFð q¼ w UN²Ð«–≈ bMŽ qIð ô ¡UL« w W³KB« …œUL« WO³z«– Ê√ dcUÐ d¹b−« sË
Âu¹—U³«  U²¹d³ `K Ê√ ‰U׫ u¼ UL ©s¹Q² dOžË√ s¹Q²® WHK² WFO³Þ Í– »«c vKŽ Íu²×¹ ‰uK×
WOKLŽ `O{uð w Âb ²¹
UN²O³z«– ÊS  «“UGK W³MUÐ U√Æ¡UL« w dJ« ‰uK× v≈ ÂUFD« `K W U{≈ w
W?? OLCN« …U?? MI« d?? ¹ uBð
v?? KŽ x ≠WF?? ý √ WÞU?? Ý uÐ s¹Q²ð UbMŽ Õö_« Ê√ p– dOHðË ¨WM¹Q² UÎ Šö√ Íu²×¹ ‰uK×L« ÊU «–≈ qIð
ªWOUF« W²OL?? Ý s r?? žd« Êu¹_« qB Ë s¹Q²« WOKLŽ w U¼bŽU² V¹cL«  U¾¹eł s dO³ œbŽ UNÐ jO×¹
 U¹u²× w »Ëc¹ ô t½_
øÊU½û WOLCN« …UMI«
“UG« ÊUÐËc vI³²ð Íc« V¹cL« WOL hIMð pcÐË ¨VU« sŽ VłuL«
Æ “UG« WO³z«– qIð wU²UÐË

…—«d(« Wł—œ ∫ÎUO½UŁ


…—«dŠ …—Uý≈ vKŽ U V¹c w …œUL« WO³z«– vKŽ …—«d׫ Wł—œ dOŁQð bL²F¹
WЫ–≈ WOKLŽ ÊS UÎ IÐUÝ XLKFð ULË Æ»«cL« WFO³ÞË ©UÎ U Ë√ Ϋœ—UÞ® ‰uK×L«
∫rKFð q¼ dOŁQð UL ¨…—«d×K œ—UÞ UNCFÐË ª…—«d×K WU ÊuJð ¡UL« w Õö_« iFÐ
DDT Íd?? A׫ bO³L« Ê√
Æø UNO Õö_« WO³z«– vKŽ qOU×L« Ác¼ q¦ b¹d³ð Ë√ sO ð
w?? …d?? O³  U?? OLJÐ »Ëc?? ¹
 U?? MzUJ« W−?? ½√ Êu?? ¼ œ sO ð ÊS ¨©’U® W³²J l³AL« w×KL« ‰uK×L« …—«dŠ X½U «–≈
tULF²Ý« `³√ pc WO׫ ÁU−ðô« v≈ ‰uK×L« t−²¹ YOŠ »«cL« `KL« WO³z«– s b¹e¹ ·uÝ ‰uK×L«
v?? KŽ U?? MU¹√ w?? Ϋ—u?? E×
ÆWO³z«c« tO œ«œeð Íc« ÁU−ðô« w Í√ …—«d׫ Wł—œ …œU¹“ dOŁQð s nH ¹ Íc«
W× UJ w t²OUF s ržd«
ø «dA׫ bMŽ …b¹b−« ŸU³ýù« WUŠ v≈ ‰uuK `KL« s WO U{≈ WOL »Ëcð wU²UÐË
∫…b¹b−« …—«d׫ Wł—œ

l³A ‰uK× »«c ´ V¹c ´ W UÞ


©¡U rž ±∞∞Ø`K rž® WO³z«c«
©d²؉uLK® WO³z«c«

©”º ® …—«d׫ Wł—œ ©”º ® …—«d׫ Wł—œ

 «“UG« iFÐ WO³z«– vKŽ …—«d׫ Wł—œ dŁ√ ©π®qJý …—«d׫ Wł—œË Õö_« WO³z«– sOÐ W öF« ©∏®qJý

±±
WO³z«– s qKI¹ ·uÝ ‰uK×L« sO ð ÊS ©œ—UÞ® …œuIH l³AL« w×KL« ‰uK×L« …—«dŠ X½U «–≈ U√
Íc« ÁU−ðù« w Í√ ª…—«d׫ Wł—œ …œU¹“ dOŁQð s nH ¹ Íc« ÁU−ðù« v≈ ‰uK×L« t−²¹ YOŠ »«cL« `KL«
∫…b¹b−« …—«d׫ Wł—œ vKŽ b¹bł ŸU³ý≈ WUŠ v≈ ‰uuK …bz«e« WOLJ« VÝd²² WO³z«c« tO qIð

W UÞ ´ l³A ‰uK× »«c ´ V¹c

Õö_« rEF WO³z«– Ê√ WEŠö sJL¹ ƉuK×L« …—«dŠ Wł—œ dOG²Ð Õö_« WO³z«– dOGð ©∏® qJA« sO³¹
q¦ ¨‰uK×L«…—«dŠ Wł—œ ŸUHð—UÐ UN²O³z«– qIð Õö_« iFÐ „UM¼ Ê√ UL ‰uK×L« …—«dŠ Wł—œ ŸUHð—UÐ œ«œeð
 «“UG« WO³z«– qIð tOKŽË ¨…—«d×K …œ—UÞ WOKLŽ wN ¡UL« w  «“UG« ÊUÐËcÐ oKF²¹ ULO U√ ÆÂu¹dO«  U²¹d³
vKŽ sOłËd²OM«Ë sO−_« q¦ ¨ «“UG« Ác¼ Ãd ð YOŠ ©π® qJA« UN×{u¹ UL …—«d׫  Uł—œ ŸUHð—UÐ
ƉuK×L« qš«œ s  UŽUI qJý

ÆtMO ð bFÐ »dA« ¡U rFÞ ·ö²š« V³Ý d ∫‰«RÝ

jGC« ∫ÎU¦UŁ
WO³z«– œ«œeð ULMOÐ ÆjGC« dOGð l WKzU«  U³¹cL« w WKzU«Ë W³KB« œ«uL« WO³z«– dOG²ð ô ¨WUŽ …—uBÐ
 «“UG« w …d¼UE« Ác¼ dOHð sJL¹Ë ƉuK×L« `DÝ vKŽ l «u« jGC« …œU¹“ l WKzU« qOU×L« w  «“UG«
¨‰uK×L« `DÝ ‚u …œułuL«  U¾¹e−«Ë ‰uK×L« w W³z«c« “UG«  U¾¹eł sOÐ qB×¹ UÎ OJOUM¹œ UÎ ½«eð« ÊQÐ
WO³z«c« œ«œe² ‰uK×L« v≈ lłdð w²«  U¾¹e−« œbŽ s b¹e¹ ‰uK×L« `DÝ ‚u jGC« …œU¹“ ÊS tOKŽ ¡UMÐË
Æ…—«d׫ Wł—œ  u³Ł l

ÆW²ÐUŁ …—«dŠ Wł—œ vKŽ jGC« dOGð l ¡UL« w WHK² L«  «“UG« WO³z«– ©¥® ‰Ëb−« h K¹Ë
 «“UG« iFÐ WO³z«– vKŽ jGC« dOŁQð ∫©¥®‰Ëbł
∫rKFð q¼
Íe?? OK−½ù« w?? zUOLOJ« Ê√ © d² Ø ‰u ® eOd²«
©±∏≥∂ –±∑π∑® ÍdM¼ ÂUOK¹Ë
©Íuł® jGC«
CO O2 N2 H2
tLÝUÐ wLÝ U½u½U l{Ë b
¥±[∂ ¥∑[≤ ≤≤[¥ ±[∏∏ ±[≥±
vKŽ hM¹ ©Íd?? M¼ Êu?? ½U ®
qOU×L« w “UG« eOdð Ê√ ∂≤[∂ ∑± ≥≥[∂ ≤[∏≤ ±[π∑
VÝUM²¹ ©d²؉u® WOzUL« ∏≥[≥ π≥[∂ ¥¥[∏ ≥[∑∏ ≤[∂≥
jGC« l?? UÎ ? ?¹œdÞ UÎ ³?? ÝUMð ±∞¥ ±±∏ μ¥[∂ ¥[∑¥ ≥[≤π
ø“UGK wze−«
±≤π ±¥¥ π≤[∂ μ[∂∏ ≥[πμ

±≤
qBH« WK¾Ý√

ÆROL²« W UÞ ¨—uK³²« W UÞ ¨WЫ–ù« …—«dŠ ¨WO³z«c« ¨l³AL« ‰uK×L« ∫s qJÐ œuBIL« `{Ë ±

ÆWO³z«c« w …dŁRL« q«uF« d–« ≤

∫wðQ¹ U VŠ« ©∏® qJA« w WO³z«c«  UO×M v≈ ŸułdUÐ ≥


Æ”º±∞ …—«dŠ Wł—œ bMŽ Âu¹œuB«  «d²½ s rž¥∞ WЫ–ù “ö« ¡UL« WK² √
Wł—œ bMŽ ¡UL« rž±μ∞ w ÂuOÝUðu³«  UËdJ¹«œ s l³A ‰uK× s VÝd²L« `KL« WK² »
Æ”º ≥∞ Wł—œ v≈ Áb¹d³ð r𠔺μ∞ …—«dŠ
Æ”º ≥∞ …—«dŠ Wł—œ bMŽ ¡U rž±∞ w l³A ‰uK× dOCײ W“ö« ÂuOÝUðu³« b¹—uK WOL ?ł

≤∞μπ≠Ë ¨≤≤¥∑≠ ÍËUð ÂuOUJ« b¹œu¹Ë ÂuOUJ« b¹—uK s qJ —uK³²« W UÞ ÊQÐ XLKŽ «–≈ ¥
©‰u؉ułuKO® ±∞¥≠ ¨¥∂≠ ÍËU¹ ULNM qJ ‰uK×L« …—«dŠ Ê√Ë ¨w«u²« vKŽ ©‰u؉ułuKO®
ÆULNM qJ ROL²« W UÞ VŠ«

Wł—œ ULMOÐ W UD« s …dO³ WOL v≈ WłU׫ ÊËœ ¡UL« w UN½UÐË– bMŽ Õö_« s¹Qð WuNÝ dHð nO μ
øΫbł WOUŽ U¼—UNB½«

 «“UG« rEF WO³z«– ULMOÐ ¡UL« w UO½u_«Ë sOłË—bON« b¹—uK “Už s q WO³z«– ŸUHð—« dHð nO ∂
Æ·ËdE« fH½ X×ð Ϋbł WKOK ¡UL« w Èdš_«

∫wðQ¹ UL q w W×O×B« WÐUłù« d²š« ∑

Æ©w³D dOž V¹c® ÊuÐdJ« b¹—uK lЫ— w »Ëcð WOðü« œ«uL« ÈbŠ« ±
Æ¡UL« » ÆÂu¹œuB« b¹—uK √
ÆÂuOÝUðu³«  UMGMdOÐ œ ÆœuO« ?ł

¡UL« w …dO³ WO³z«– t WOðü«  U³dL« bŠ√ ≤


ÆCH3(CH2)8OH(l) » ÆCH3OH(l) √
ÆCH3(CH2)8CH3 (l) œ ÆI2 (S) ?ł

±≥
WOMOłË—bON« WDЫd« ≥
ÆS Ë√ N Ë√ O Ë H …—– sOÐ WDЫ— √
ÆCl Ë√ N Ë√ O Ë H …—– sOÐ WOL¼Uð WDЫ— »
ÆF Ë√ N Ë√ O Ë H …—– sOÐ WOJOðU²ÝËd²JO≈ »–U−ð …u ?ł
ÆsO½u¹√ sOÐ QAMð WDЫ— œ

¡UL« w UN²Ð«–≈ bMŽ VD ≠ Êu¹√ Èu ÊuJð WOðü« œ«uL« ÈbŠ« ¥


ÆCH3 CH2OH » ÆCH4 √
ÆC8H18 œ ÆKCl ?ł

∫WOðü« qKŽ ∏
Ɖu×J« w »Ëc¹ ôË ¡UL« w ÂUFD« `K »Ëc¹ √
Æ¡UL« w UNM d³√ ‰u×J« w œuO« WO³z«– »
UÎ Lz«œ qIð qz«u« w  «“UG« WO³z«– ULMOÐ sO ²UÐ qz«u« w W³KB« œ«uL« iFÐ WO³z«– œ«œeð ?ł
Æ…—«d׫ Wł—œ ŸUHð—« l

±¥
qOU×L« eOdð w½U¦« qBH«
‰uK× dOC×ð v≈ ÃU²×½  öK L« qLŽ bMŽ ö¦L ¨qOU×L« s dO¦J« v≈ WOuO« UMðUOŠ w ÃU²×½
¨ÍuOŠ œUC ‚u×L oUŽ ‰uK× dOC×ð bMŽ pcË Æ¡UL« v≈ `KL« s W³ÝUM WOL W U{SÐ p–Ë w×K
øeOd²« «c¼ sŽ dO³F²K WF³²L« ‚dD« UË ø‰uK×L« eOdð UL

∫Ê√ qBH« «c¼ WÝ«—œ bFÐ pM l u²¹


ƉuK×L« eOd²Ð œuBIL« `{uð ±
ƉuK×L« eOdð sŽ dO³F²K WHK² L« ‚dD« œbFð ≤
ÆÈdš_« q«uF«  u³Ł bMŽ eOd²« vKŽ V¹cL« WOL ·ö²š« dŁ« sO³ð ≥
ÆeOd²« sŽ dO³F²« ‚dDÐ oKF²ð WOÐUŠ qzU q×ð ¥
ÆnOH ²«  UÐU×Ð oKF²ð WOÐUŠ qzU q×ð μ

qOU×L« eOdð sŽ dO³F²« ‚dÞ ±≠≤


s sOF r−Š w WЫcL« `KL« Ë√ dJ« WOL vKŽ w×KL« ‰uK×L« Ë√ ÍdJ« ‰uK×L« ‚«c bL²F¹
ÆV¹cL« s WMOF WOL w »«cL« WOL vKŽ ‰bO eOd²« `KDB ‰ULF²Ý« vKŽ ÊuOzUOLOJ« oHð« b Ë ¨V¹cL«
ÆWOzUL« qOU×L« vKŽ qBH« «cN UM²Ý«—œ w ed½ ·uÝË

∫UNM ‰ËQM²½ eO d²« sŽ dO³F²K WHK² ‚dÞ „UM¼

∫»«cLK W¹u¾*« W³ M«


…bŠuÐ V¹cL«Ë »«cL«  UOL sŽ U½d³Ž «–S ÆV¹cL« w »«cLK ©r−Š Ë√ WK²® W¹u¾L« W³M« w¼Ë
dO³F²K WOzUOLOJ«  UŽUMB« w WUš ‰ULF²Ýô« WFzUý w¼Ë ¨WOK²J« W¹u¾L« W³M« U¼bMŽ eOd²« vL¹ WK²J«
WOL vKŽ WôbK r−׫ …bŠË UMb ²Ý« «–≈ U√ ¨Î«¡U V¹cL«Ë UÎ ³K »«cL« UNO ÊuJ¹ w²« qOU×L« eOdð sŽ
eO«dð sŽ dO³F²« w ‰ULF²Ýô« WFzUý w¼Ë ¨WOL−׫ W¹u¾L« W³M« U¼bMŽ eOd²« vLO V¹cL«Ë »«cL«
Î zUÝ V¹cL«Ë »«cL« s q UNO ÊuJ¹ w²« qOU×L«
WK²J« …bŠuÐ ‰uK×L«  U½uJ bŠ√ sŽ dO³F²« r²¹ b ËÆö
w ‰ULF²Ýô« WFzUý w¼Ë ¨©r−ŠØWK²® ? W¹u¾L« W³M« U¼bMŽ eOd²« vL¹Ë r−׫ …bŠuÐ dšü« ÊuJL«Ë
W³MUÐ sOF ‰uK× eOdð sŽ dO³F²K WLzö d¦_« ©r−Š Ë√ WK² ® WI¹dD« b¹b×ð r²¹Ë ÆWbOB«Ë VD« ‰U−
ÆWK²J« s qNÝ√ r−׫ ”UO ÊuJ¹ WKzU« qOU×L« w ö Î ¦L ¨”UOIK qNÝ√ UN¹√ W dFLÐ W¹u¾L«

±μ
W¹u¾L« W³M« sŽ dO³F²« sJL¹Ë Æ»«cL« WK² …bŠË «b ²Ý« w¼b³«
Ò sL VK »«c «b ²Ý« bMŽ U√
∫WOðü« WO{U¹d« W öFUÐ »«cLK WOLJ«

•±∞∞ x [
»«cL« WOL
V¹cL« WOL ´ »«cL« WOL ¤ Ω »«cLK WOLJ« W¹u¾L« W³M«
∫rKFð q¼ œ«uLK Ϋbł WKOKI« eO«d²« WÝ«—œ w WUšË Èdš√ eOdð  «bŠË Âb ²ð UL
UΠЫc Ϋ¡eł wMFð ppm Ê« WO½bFL«  U½u¹_« eOdðË ¨WO³AF«Ë W¹dA׫  «bO³L« eOdð q¦ ¨W¾O³« w WOzUOLOJ«
ppb ‰uK× ¡eł ÊuOK w Æ(ppb) ÊuOKÐ s ¡ełË ¨(ppm) ÊuOK s ¡eł ∫ «bŠu« Ác¼ sË ¡UL« w
—UOK w UÎ ? ?Ыc Ϋ¡e?? ł wMFð
ø‰uK× ¡eł
∫WOðü« WK¦_« sFLð »«cLK W¹u¾L« VM« »UŠ WOHO ·dF²²Ë

s rž±μ vKŽ Íu²×¹ ‰uK× w Âu¹œuB« bOË—bON WOK²J« W¹u¾L« W³M« VŠ« ∫©±®‰U¦
Æ¡U rž±μ∞ w NaOH

»«cL« WK²
•±∞∞ x Ω NaOH ? WOK²J« W¹u¾L« W³M« ∫q׫
©V¹c*« WK² ´ »«c*« WK²®
±μ
• π[± Ω •±∞∞ x Ω
±μ´±μ∞

Æ≥rÝØrž ±,±π t² U¦Ë •≥∑ ÁeOdðË ≥rÝμ∞ tL−Š wzU iLŠ ‰uK× dOCײ W“ö« HCl WK² U ∫©≤®‰U¦

»«cL« WK²
•±∞∞ x Ω WOK²J« W¹u¾L« W³M« ∫q׫
‰uK;« WK²

∫wðQ¹ UL ‰uK×L« WK² »UŠ sJL¹Ë

ržμπ,μ Ω ≥rÝØrž±,±π x ≥rÝμ∞ Ω t² U¦ x ‰uK×L« r−Š Ω ‰uK×L« WK²

HCl WK²
•±∞∞ x Ω‰uK×LK WOK²J« W¹u¾L« W³M«
‰uK×L« WK²
HCl WK²
•±∞∞ x Ω •≥∑
μπ[μ
μπ,μ x ≥∑
Ærž ≤≤,∞ Ω Ω HCl WK² Ê–≈
±∞∞

±∂
ÍËU¹ wK²J« ÁeOdð ‰uK× s UÎ «dž μ∞ dOCײ W“ö« BaCl2Æ2H2O WK² VŠ« ∫©≥®‰U¦
BaCl2 •±≤

wzUL« Âu¹—U³« b¹—uKJ WOuL« WK²J«Ë ‰uØrž≤∞∏Ω BaCl2 Âu¹—U³« b¹—uKJ WOuL« WK²J« ∫q׫
ƉuØrž ≤¥¥ Ω BaCl2Æ2H2O
BaCl2 rž±≤ vKŽ Íu²×¹ t½S ‰uK×L« s rž ±∞∞ UM¹b ÊU «–≈
BaCl2 rž ∂[∞ vKŽ Íu²×ð ‰uK×L« s rž μ∞∫ÊS tOKŽ ¡UMÐË
BaCl2 rž ≤∞∏ vKŽ Íu²×ð BaCl2Æ2H2O rž ≤¥¥ q ∫Ê√ ULÐË
BaCl2 rž ∂ vKŽ Íu²×¹ ‰uK× dOCײ “ö« BaCl2Æ2H2O WK² Ê–≈
∂,∞
rž∑,∞ Ω≤¥¥ x Ω
≤∞∏

©Â® W¹—ôu*«
qB×½ UM½S ¨¡UL« s sOF r−Š Ë√ WK² w ÂuOÝUðu³« b¹uKË ÂUFD« `K s q s WK²J« fH½ UMЖ« «–≈
dJÝË “uuK−« dJÝ s WK²J« fH½ UMЖ√ u d_« pcË ¨sOuK×L« eOd² WOK²J« W¹u¾L« W³M« fH½ vKŽ
ÆUL¼eOd² WOK²J« W¹u¾L« W³M« fH½ vKŽ UÎ C¹√ qB×MÝ UM½S ¨¡UL« s r−׫ fH½ w ©“ËdJÝ® …bzUL«
ød³√ œbF« ÊuJ¹ sOuK×L« Í√ w Ë øW¹ËU² sOuK×L« s q w »«cL«  U¾¹eł œbŽ q¼ sJË

vKŽ bL²F¹ ‰uK×L« „uKÝ Ê√ YOŠË ¨nK² sOuK×L« w »«cL«  U¾¹eł œbŽ Ê√ X−²M²Ý« pKF
œbŽ wMFð w¼Ë ¨©Â® edUÐ UN ed¹Ë W¹—ôuL« u¼ eOd²« sŽ dš¬ dO³Fð v≈ ¡ULKF« Q− bI ‰uK×L« eOdð
ƉuK×L« s d² w »«cL«  ôu

∫WOðü« WO{U¹d« W
öFUÐ W¹—ôuL« sŽ dO³F²« sJL¹Ë

WЫcL« …œÒ UL«  ôu œbŽ


Ω ©d²؉u® W¹—ôuL«
©d²® ‰uK×L« r−Š
Ê
ΩÂ
Õ

Æ»«cL«  ôu œbŽ ∫Ê YOŠ


Æd²KUÐ ‰uK×L« r−Š ∫Õ

±∑
∫WOðü« WK¦_« sFLð ©Â® W¹—ôuL« …bŠuÐ qOU×L« eO «dð »UŠ WOHO ·dF²²Ë

w (CH3OH) ‰u½U¦O rž±∂[∞ WЫ–≈ s ZðUM« ©Â® W¹—ôuLUÐ ‰uK×L« eOdð VŠ« ∫©¥®‰U¦
ÆwzUL« tuK× s ≥rÝ≤∞∞
±∂ ‰u½U¦OL« WK²
‰u ∞,μ Ω Ω Ω ‰u½U¦OL«  ôu œbŽ ∫q׫
≥≤ ‰u½U¦OLK WOuL« WK²J«
∞[μ »«cL«  ôu œbŽ
©Â® ≤,μ Ω Ω ΩÂ
∞[≤ ©d²® ‰uK×L« r−Š

KCN ÂuOÝUðu³« bO½UOÝ s rž∂[μ WЫ–≈ s ÁdOC×ð sJL¹ Íc« ‰uK×L« r−Š VŠ« ∫©μ®‰U¦
ÆÂ ∞[≥ ‰uK×L« eOdð `³BO
± ∂[μ KCN WK²
‰u ∞,± Ω Ω Ω Ω KCN  ôu œbŽ ∫q׫
±∞ ∂μ KCN ? WOuL« WK²J«

»«cL« WK²
ΩÂ
©d²® ‰uK×L« r−Š x »«cLK WOu*« WK²J«
∫rKFð q¼
∞[±  ôuL« œbŽ
ÂuO?? ÝUðu³« bO½UO?? Ý Ê√ Ω Ω∞[≥
ppm1 Ê√ YO×РΫbł ÂU?? Ý r−(« r−(«
ø…U u« v≈ ÍœR¹ b ± ∞[±
d² Ω Ω r−׫
≥ ∞[≥

ÁeOdð ‰uK× s ≥rÝ ¥∞∞ dOCײ W“ö« (NH4)2SO4 ÂuO½u_«  U²¹d³ WK² VŠ« ∫©∂®‰U¦
. ∞[≤μÍËU¹
‰uØrž±≥≤[± Ω `KLK WOuL« WK²J« ∫q׫
r−׫ x WOuL« WK²J« x W¹—ôuL« Ω WK²J«
©d²® ∞[¥ x ©‰uØrž® ±≥≤[± x  ∞[≤μ Ω
(NH4)2SO4 rž ±≥[≤± Ω

∫sOF eOdð  «– qOU× dOC×ð ∫◊UA½


NaCl ¨ NaOH ¨ H2SO4 ¨≥rݱ∞∞ t²FÝ ”U ¨≥rݱ∞∞ t²FÝ wL−Š ‚—Ëœ ∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«

∫qLF«  «uDš
Æ”UŠ Ê«eO «b ²ÝUÐ W UłË Wž—U w¼Ë ”UJ« WK² błË« ±
ÆW bÐ UN½“Ë ”UJ« w ©rž≤ w«uŠ® NaCl s öOK l{ ≤

±∏
Æ’d×Ð wL−׫ ‚—Ëb« w t³Ë ¡UL« s qOKIÐ ”UJ« w œułuL« `KL« »–« ≥
ÆwL−׫ ‚—Ëb« v« qOG« n{√Ë ¡UL« s qOKIÐ  «d …bŽ ”UJ« qž« ¥
Æ‚—Ëb« oMŽ vKŽ …œułuL« ≥rݱ∞∞ WöŽ v« wL−׫ ‚—Ëb« w ‰uK×L« r−Š qL« μ
ƉuK×L« eOdð VŠ« tMË W bÐ »«cL« `KL« WK² błË« ∂
ÆÈdšô« œ«uL« «b ²ÝUÐ WIÐU«  «uD « —d ∑
±∞∞∞ »«cL« WK²
Ω ©d²؉u® ‰uK×L« eOdð
±∞∞ ©»«cLK WOuL« WK²J«®

∫©? ® WOôu*«
UMb ²Ý« «–S ¨©Â® ‰uK×LK Í—ôuL« eOd²« wDF¹ tuK× s d² w »«cL«  ôu œbŽ ÊQÐ XLKFð
WU׫ Ác¼ w ‰uK×L« eOdð vL¹ ¨©rž±∞∞∞® V¹cL« s bŠ«Ë «džuKO w »«cL«  ôu œbŽ
∫WO{U¹— …—uBÐË ©?® edUÐ t ed¹Ë¨WOôuLUÐ
Ê ©‰u® »«cL«  ôu œbŽ
Ω ? ∫Ê√ Í√ Ω ©rG؉u® WOôuL«
©V¹cL« WK²® „ ©rG® V¹cL« WK²
©rž® »«cL« WK²
©rGØrž® ±∞∞∞ x Ω ?
©rž® V¹cL« WK² x ©‰uØrž® »«cLK WOuL« WK²J«

eOd²« fH½ ULN sOuK× U½cš√ «–S ¨W¹—ôuL« s d¦√ ΫbOH WOôuLUÐ ‰uK×L« eOdð sŽ dO³F²« bF¹
Æp– X³Ł« ¨ …bŠ«Ë ÊuJð ULNO V¹cL«Ë »«cL« ozU œ œbŽ sOÐ W³M« ÊS wôuL«

øU ‰uK×L wôuL« eOd²« Â√ Í—ôuL« eOd²« ∫…—«d׫ Wł—œ ÷UH ½« Ë√ ŸUHð—UÐ dOG²¹ ULN¹√ ∫‰«RÝ
Æp²ÐUł≈ d

∫WOðü« WK¦_« w UL WOôuL«  UÐUŠ `O{uð sJL¹Ë

Æ¡U d²¥ w pO²¹d³J« iLŠ s rž∑∏¥ WЫ–≈ bMŽ ©?®WOôuLUÐ ‰uK×L« eOdð VŠ« ∫©∑®‰U¦
rG¥ Ω rž ¥∞∞∞ Ω ©≥rÝ® ¥∞∞∞ x ©≥rÝØrž® ±[∞ Ω r−׫ x ¡UL« W U¦ Ω ¡UL« WK² ∫q׫
H SO WK²
Ω 2 4
∑∏¥
‰u ∏ Ω ΩH2SO4  ôu œbŽ
π∏ WOuL« t²K²
H SO  ôu œbŽ
Ω 2 4

©?® ≤ Ω Ω WOôuL«
¥ ©rG® V¹cL« WK²

±π
U ¨¡U rž ±∞∞ qJ rž ≥∂[∞ ÍËUð ”≤∞
Ú Wł—œ bMŽ Âu¹œuB« b¹—uK WO³z«– X½U «–≈ ∫©∏®‰U¦
ø‰uK×L« «cN WOôu vB « w¼

rž μ∏[¥μ Ω ÂUFD« `KL WOuL« WK²J« ∫q׫


¡U rG w WЫcL« `KL« WK² Ω ¡U d² w WЫcL« `KL« WK²
±∞∞∞ x ≥∂[∞
rž ≥∂∞ Ω Ω
±∞∞
≥∂∞ WK²J«
‰u ∂[±∂ Ω Ω Ω WЫcL« `KL«  ôu œbŽ
μ∏[¥μ WOuL« WK²J«

∂[±∂  ôu œbŽ


©?® ∂[±∂ Ω Ω Ω WOôuL«
±[∞ ©rG® V¹cL« WK²

H2SO4 t²K² s •≤∑ vKŽ Íu²×¹Ë ≥


rÝØrž±[±π∏ t² U¦ pO²¹d³J« iLŠ s ‰uK× ∫©π®‰U¦
ƉuK×L« WOôuË W¹—ôu VŠ«

∫WOðü« WO{U¹d« W öF« s ‰uK×L« WK² b−M ¨‰uK×L« s ≥rÝ ±∞∞ UM¹b Ê√ ÷dH½ ∫q׫
r−׫ x W U¦J« Ω ‰uK×L« WK²
rž±±π,∏ Ω ≥rݱ∞∞ x ≥rÝØrž±,±π∏ Ω

∫WOðü« W öF« s »«cL« WK² b−½


»«cL« WK²
•±∞∞ x Ω©WOK²J«® »«cLK W¹u¾L« W³M«
‰uK×L« WK²

•±∞∞ x Ω • ≤∑
±±π[∏

”±∞∞ Ω ±±π[∏ x ≤∑
H2SO4 rž ≥≤[≥μ Ω ”
‰uK×L« w H2SO4  ôu œbŽ V×½

≥≤[≥μ …œUL« WK²


‰u ∞,≥≥ Ω Ω Ω  ôuL« œbŽ
π∏ WOuL« WK²J«

≤∞
W¹—ôuLUÐ ‰uK×L« eOdð V×½
∞[≥≥  ôuL« œbŽ
©Â® ≥[≥ Ω Ω ΩÂ
∞[± d²KUÐ ‰uK×L« r−Š

WOôuLUÐ ‰uK×L« eOdð V×½


»«cL«  ôu œbŽ
Ω ?
©rG® V¹cL« WK²

rž ∏∑[¥μ Ω ≥≤[≥μ ≠ ±±π,∏ Ω V¹cL« WK²

©?® ≥[∑∑ =
∞[≥≥
Ω ?
∞[∞∏∑¥μ

∫© ®wu*« d J«
t ed¹Ë ¨‰uK×L«  U½uJ  ôu ŸuL− v≈ »«cL«  ôu œbŽ W³½ t½QÐ wuL« dJ« ·dF¹Ë
ô UN½≈ –≈ eOd²« sŽ dO³F²K ‚dD« qC √ s w¼ ‰uK×L« eOdð sŽ dO³F²« w WI¹dD« Ác¼Ë ¨© ®edUÐ
ô t½S ”UOI« …bŠË fH½ ULN sO²LO sOÐ W³½ wuL« dJ« Ê√ ULÐË Æ‰uK×L«  U½uJ r−Š vKŽ bL²Fð
∫WOðü« WO{U¹d« W öFUÐ edUÐ © ® tMŽ d³F¹Ë ÆwuL« dJ« ”UOI …bŠË błu¹
»«cL«  ôu œbŽ
Ω © ®»«cLK wuL« dJ«
»«cL«  ôu œbŽ ´ V¹cL«  ôu œbŽ
∫ÊuJ¹ tOKŽ ¡UMÐË

± Ω »«cLK wuL« dJ« ´ V¹cLK wuL« dJ«

∫WOðü« WK¦_« sFLð wuL« dJ«  UÐUŠ ·dF²²Ë

∫¡U ‰u μ Ë ‰u× ‰u ≤ s ÊuJ²¹ ‰uK× w ¡UL«Ë ‰u×J« s qJ wuL« dJ« VŠ« ∫©±∞®‰U¦
‰u ∑ Ω μ ´ ≤ Ω ‰uK×L«  U½uJ  ôu œbŽ ŸuL− ∫q׫
≤ ≤ ‰u×J«  ôu œbŽ
Ω Ω Ω ‰u×JK
∑ μ ´ ≤ ‰u×J«  ôu œbŽ ´ ¡UL«  ôu œbŽ
μ μ
Ω Ω ¡ULK
∑ μ´≤

≤±
∫©±±®‰U¦
Æs¹dOK−« s rž¥∂[∞ Ë ¡UL« s rž≥∂[∞ vKŽ Íu²×¹ ‰uK×  U½uJ qJ wuL« dJ« VŠ«
ƉuØrž ±∏[∞ Ω ¡ULKË ¨ rž π≤[∞ Ω s¹dOK−K WOuL« WK²J« ∫q׫
¥∂[∞
‰u ∞[μ∞ Ω Ω s¹dOK−«  ôu œbŽ Ê–≈
π≤[∞
≥∂[∞
‰u ≤[∞ Ω Ω ¡UL«  ôu œbŽ
±∏[∞
‰u ≤[μ∞ Ω∞[μ ´ ≤[∞ Ω ‰uK×L« w WOKJ«  ôuL« ŸuL−
∞[μ
∞[≤∞ Ω Ω s¹dOK−K
≤[μ
≤[∞
∞[∏∞ Ω Ω ¡ULK
≤[μ

wuL« dJ« VŠ« ¨MgSO4 ÂuOOMGL«  U²¹d³ t²K² s •≤∞ vKŽ Íu²×¹ wzU ‰uK× ∫©±≤®‰U¦
ƉuK×L«  U½uJL
Æ¡U rž∏∞ Ë MgSO4 rž≤∞ vKŽ UÎ ¹u²× ‰uK×L« ÊuJO ¨‰uK×L« s rž±∞∞ UM¹b Ê√ ÷dH½ ∫q׫
‰uØrž ±≤∞,¥ Ω ÂuOOMGL«  U²¹d³J WOuL« WK²J«

Ω MgSO4  ôuœbŽ Ê–≈


≤∞[∞
‰u ∞[±∂∂ Ω
±≤∞[¥
∏∞[∞
‰u ¥[¥¥ Ω Ω ¡UL«  ôu œbŽ
±∏[∞
¡UL«  ôu ´ MgSO4  ôu Ω ‰uK×L«  U½uJ  ôu ŸuL−
‰u ¥[∂± Ω ¥[¥¥ ´ ∞[±∂∂ Ω
∞[±∂∂
∞[∞≥∂∞ Ω Ω ÂuOOMGL«  U²¹d³J
¥[∂±
¥[¥¥
∞[π∂¥∞ Ω Ω ¡ULK
¥[∂±

∞[¥μ∞ s¹eM³K wu d vKŽ Íu²×¹ (CHCl3) —u Ë—uKJ«Ë(C6H6) s¹eM³« s ‰uK× ∫©±≥®‰U¦
ƉuK×L« w s¹eM³K WOK²J« W¹u¾L« W³M« VŠ«
‰u ∞,¥μ Ωs¹eM³«  ôu œbŽ Ê√ ÷dH½ ∫q׫
‰u ∞[μμ Ω∞,¥μ ≠± Ω—u Ë—uKJ«  ôu œbŽ Ê–≈
‰uØrž ∑∏[± Ω s¹eM³K WOuL« WK²J«

≤≤
‰uØrž ±±π[∞ Ω Â—u Ë—uKJK WOuL« WK²J«
s¹eM³K WOuL« WK²J« x  ôuL« œbŽ Ω s¹eM³« WK² Ê–≈
s¹eMÐ rž ≥μ[± Ω ∑∏[± x ∞[¥μ∞ Ω
—u Ë—uKJK WOuL« WK²J« x  ôuL« œbŽ Ω Â—u Ë—uKJ« WK²
—u Ë—uK rž ∂μ[μ Ω ±±π[∞ x ∞[μμ Ω
—u Ë—uKJ« WK² ´ s¹eM³« WK² Ω ‰uK×L«  U½uJ WK² ŸuL−
rž ±∞∞[∂ Ω ∂μ[μ ´ ≥μ[± Ω
s¹eM³« WK²
•±∞∞ x Ω s¹eM³K WOK²J« W¹u¾L« W³M«
‰uK×L«  U½uJ q² ŸuL−
≥μ[±
•≥¥[π Ω •±∞∞ x Ω
±∞∞[∂

nOH ²«  UÐU Š ≤≠≤


W U{≈ Ë√ ¨peM w tðœbŽ√ ¡UŠ WŠuK s nOH ²K wIM« ¡UL« s WOL W U{≈ v≈  Q− b pKF
vL¹ sO²IÐU« sO²U׫ w tÐ XL U Ê≈Æ bz«“ ÁdJÝ Ê√  dFý ÍUA« s »u Ì v≈ ÍUA« ‰uK× s b¹e
 ôu œbŽ ÍËU¹ edL« ‰uK×L« w »«cL«  ôu œbŽ Ê√ w¼ qOU×L« nOH ð  UOÝUÝ√ sË ÆUÎ HOH ð
nH L« ‰uK×L« w wN ¨jI V¹cL« WOL u¼ ULNMOÐ bOŠu« ·ö²šô« Ê≈Ë ¨nH L« ‰uK×L« w »«cL«
W³MÐË WHK² eO«d²Ð qOU× dOC×ð s UMMJL¹ t½√ w nOH ²« √b³ WOL¼√ sLJðË ÆedL« ‰uK×L« s d³«
QDš W³½ v≈ ÍœR¹ »«cL« s Ϋbł …dOG WK² WЫ–≈ o¹dÞ sŽ Ϋbł qOK eOd²Ð ‰uK× dOC×ð Ê_ ªWKOK QDš
ÆU ‰uK×L nOH ²«  UÐUŠ ¡«dłù WOðü« WO{U¹d« W öFUÐ W½UF²Ýô« pMJL¹Ë ¨…dO³

nH L« ‰uK×L« w »«cL«  ôu œbŽ ΩedL« ‰uK×L« w »«cL«  ôu œbŽ

©d²®‰uK×L« r−Š x ©Â® ‰uK×L«eOdð Ω »«cL«  ôu œbŽ ∫Ê√ ULÐË


∫ÊS

nH L« ‰uK×L« r−Š x nH L« ‰uK×L« eOdð Ω edL« ‰uK×L« r−Š x edL« ‰uK×L« eOdð

∫“udUÐË

Õ x   Ω ±Õ

x ± 

w½U¦« ‰uK×L« eOdð ∫≤  ‰Ë_« ‰uK×L« eOdð ∫±  ∫Ê≈ YOŠ
w½U¦« ‰uK×L« r−Š ∫≤Õ ‰Ë_« ‰uK×L« r−Š ∫±Õ

≤≥
∫nOH²«  UÐUŠ `{uð WOðü« WK¦_«

¨tM ≥rÝ μ∞∞ UNL−Š tM WOL  cš√ ¨Â¥[∞ ÁeOdð Âu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK× ∫©±¥®‰U¦
Æ·UCL« ¡UL« r−Š VŠ« ¨Â±[∞ U¼eOdð `³√ v²Š ¡UL« s WOL UNO≈ nO{√Ë

∫nOH ²« WœUF oO³D²Ð ∫q׫


w½U¦« ‰uK×L« eOdð x w½U¦« ‰uK×L« r−Š Ω ‰Ë_« ‰uK×L« eOdð x ‰Ë_« ‰uK×L« r−Š
©Â® ±[∞ x ≤Õ Ω ©Â® ¥[∞ x ©≥rÝ® μ∞∞

x ¥ Ω ≤Õ Ω w½U¦« ‰uK×L« r−Š


≥ μ∞∞
rÝ ≤∞∞∞ Ω
±[∞
‰Ë_« ‰uK×L« s WMOF« r−Š – w½U¦« ‰uK×L« r−Š Ω ·UCL« ¡UL« r−Š

d² ±[μ Ω ≥rÝ ±μ∞∞ Ω μ∞∞ – ≤∞∞∞ Ω

s ≥rÝ ∏∞∞ nOH ð s ÁdOC×ð sJL¹ Íc« ©Â±[≤ ® ÁeOdð HCl ‰uK× r−Š VŠ« ∫©±μ®‰U¦
Ʃ±μ[∞® ÁeOdð HCl ‰uK×

∫nOH ²« WœUF oO³D²Ð ∫q׫


w½U¦« ‰uK×L« eOdð x w½U¦« ‰uK×L« r−Š Ω ‰Ë_« ‰uK×L« eOdð x ‰Ë_« ‰uK×L« r−Š
©Â® ±[≤ x ≤Õ Ω ©Â® ±μ x ©≥rÝ® ∏∞∞

x ±μ Ω ≤Õ Ω nH L« HCl ‰uK× r−Š


∏∞∞
d² ±∞ Ω ≥rÝ ±∞∞∞∞ Ω
±[≤

WOK²J« W¹u¾L« t²³½Ë ©≥rÝØrž ±[∏¥ Ω t² U¦ ® edL« pO²¹d³J« iLŠ r−Š VŠ« ∫©±∂®‰U¦
∫tL−Š ‰uK× dOCײ “ö« •π∏ ÍËUð
©Â® ∞[μ ÁeOdðË bŠ«Ë d² √
©Â® ∞[≤μ ÁeOdðË ≥rÝ ≤∞∞ »

Î Ë√ ÂuI½
W¹—ôuLUÐ edL« iL׫ eOdð »U×Ð ô ∫q׫
ržπ∏[± Ω pO²¹d³J« iL× WO¾¹e−« WK²J«

r−׫ x W U¦J« x eOd²« Ω edL« iL׫ s bŠ«Ë d² w …œułuL« H2SO4 WK²

H2SO4 d²Ørž ±∏∞≥[≤ Ω ©≥rÝ®±∞∞∞ x ©≥rÝØrž®±[∏¥ x


π∏
Ω
±∞∞

≤¥
©rž® iL׫ WK²
Ω edL« iL׫  ôu œbŽ
©‰uØrž® WOuL« t²K²

‰u ±∏[¥ Ω ±∏∞≥[≤ Ω


π∏[±
±∏[¥ Ω ‰u ±∏[¥ Ω Ê Ω ©Â® W¹—ôuL«
d² ± ©d²® Õ
∫nOH ²« WœUF oO³D²ÐË
nH L« ‰uK×L« eOdð x nH L« ‰uK×L« r−Š Ω edL« ‰uK×L« eOdð x edL« ‰uK×L« r−Š
 ∞[μ x ©d²®±[∞ Ω ©Â® ±∏[¥ x ±Õ √

rÝ ≤∑[≤ Ω d² ∞[∞≤∑≤ Ω ± x μ Ω ©±Õ® »uKDL« edL« ‰uK×L« r−Š
±∏[¥
Â∞[≤μ x ©≥rÝ® ≤∞∞ Ω Â±∏[¥ x ±Õ »

rÝ ≤[∑≤ Ω ≤∞∞ x ∞[≤μΩ ©±Õ® »uKDL« edL« ‰uK×L« r−Š
±∏[¥

ÁeOdðË ¨≥rÝØrž±[∏¥ Ω t² U¦ Íc« edL« pO²¹d³J« iLŠ ‰uK× r−Š VŠ« ∫©±∑®‰U¦
t² U¦Ë •≤∞ ÁeOdð pO²¹d³J« iLŠ s ≥rݱ∞∞ dOCײ “ö« Æ©tK²JUЮ •π∏
Æ≥rÝØrž±[±¥
Î Ë√ ÂeK¹
ÆnOH ²« Êu½U oO³Dð s sJL²½ v²Š r−׫ Wôœ v≈ WK²J« Wôœ s eO«d²« dOOGð ô ∫q׫
eOd²« x ©≥rÝØrž® W U¦J« Ω •≤∞ eOd²« Í– iU׫ ‰uK× w ≥rÝ qJ H2SO4 WK²


rÝ Ørž∞[≤≤∏ Ω ≤∞ x ±[±¥ Ω
±∞∞
eOd²« x ©≥rÝØrž ®W U¦J« Ω •π∏ eOd²« Í– iL׫ ‰uK× w ≥rÝ qJ H2SO4 WK²

rÝØrž ±[∏∞ Ω π∏ x ±[∏¥ Ω
±∞∞
nH L« ‰uK×L« eOdðxnH L« ‰uK×L« r−ŠΩedL« ‰uK×L« eOdðxedL« ‰uK×L« r−Š

©≥rÝØrž® ∞[≤≤∏ x ©≥rÝ® ±∞∞ Ω ©≥rÝØrž® ±[∏ x ±Õ


∞[≤≤∏

rݱ≤[∑ Ω x ±∞∞ Ω ±Õ Ω »uKDL« edL« iL׫ r−Š
±[∏

≤μ
qBH« WK¾Ý«

ÆWOôuL« ¨ wuL« dJ« ¨ W¹—ôuL« ∫WOðü« ·dŽ ±

Æ¡U d² ±[μ w Ba(MnO4)2 s rž ≥∑[μ WЫ–≈ s ÊuJ²¹ ‰uK× W¹—ôu VŠ« ≤

ø©Â® ±[∞ ÁeOdð CuSO4.O ‰uK× s bŠ«Ë d² dOCײ ÂeK¹ CuSO4.5H2O s UÎ «dž r ≥

∫WOðü« qOU×L« s q w `KL« ‰uK× W¹—ôu VŠ« ¥


¡U d² w WЫc KI rž ±∂∂

¡U ≥rÝ ≤∞∞ w (NH4)2SO4 rž≥≥[∞ »
¡U ≥rÝ ±∞∞ w CuSO4.5H2O rž ±≤[μ ?ł

vKŽ Íu²×¹ ‰uK× s rž ±∞∞ dOCײ sO²“ö« ¡UL« WK²Ë Âu¹œuB« bOË—bO¼ WK² VŠ« μ
ÆNaOH t²K² s •±π[∑

∑∞ ÁeOdð Íc« NH4Cl ‰uK× s≥rÝ ±∞∞dOCײ W“ö« NH4Cl ÂuO½u_« b¹—uK WK² VŠ« ∂
Æ≥rÝ qJ rGK

ÁeOdð CaCl2 ÂuOUJ« b¹—uK ‰uK× s d² ≤[∞ dOCײ W“ö« CaCl2.6H2O WK² VŠ« ∑
Ʃ®±[μ

∫©r−×UЮ WOðü«  U½uJL« vKŽ fÐöL« sŽ WO½bFL«  u¹e« W«“« w WOUŽ …¡UH Ë– ‰uK× Íu²×¹ ∏
“ö« œ«uL« Ác¼ s q r−Š VŠ« ÆwKO≈ ‰u× •¥ ¨s¹eMÐ •±∂ ¨ÊuÐdJ« b¹—uK lЫ— •∏∞
ƉuK×L« s ≥rÝ ∑μ dOCײ

rž∞[μ vKŽ Íu²×¹ Íc« ‰uK×L« r−Š VŠ« ¨©Â® ∞[≤ ÁeOdð Ni(NO3)2 qJOM«  «d²½ s ‰uK× π
ø Ni+2 qJOM«  U½u¹√ s

• π≥[≤vKŽ Íu²×¹Ë ¨≥rÝØrž±[∏¥ WO³M« t² U¦® edL« pO²¹d³J« iLŠ ‰uK× r−Š VŠ« ±∞
Æø©Â®±¨μ ÁeOdðË ≥rÝ μ∞∞ tL−Š iL׫ s ‰uK× dOCײ “ö« ©H2SO4 t²K² s


rÝ ∏∞ tL−Š KMnO4 s ‰uK× dOCײ W“ö« KMnO4 ÂuOÝUðu³«  UM−MdOÐ WK² VŠ« ±±
ø©Â®∞[≤μ ÁeOdðË

≤∂
∫WOðü« WOzUL« qOU×L« s q W¹—ôu VŠ« ±≤
ƉuK× d² ¥[∏ w »«c ‰u½U¦¹≈ ‰u ±[μ √
ƉuK×L« s ≥rÝ≤μ∞ w »«c ≥rÝØrž±[≤∂ t² U¦ (C3H8O3) s¹dOKł ≥rÝ ±∞ »
‰uK×L« s d² ∞[μ w WЫc •π∏[∂∏ UNðËUI½ (NH2CONH2 ) U¹—u¹ rž ±≤μ ?ł

∫WOðü« qOU×L« WOôu VŠ« ±≥


¡U ≥rÝ ≤μ∞ w »«c C6H12O6 “uuK−« dJÝ s ‰u∞[∂μ √
Æ≥rÝØrž∂∞ ,± t² U¦ Íc« ÊuÐdJ« b¹—uK lЫ— s d² ∞[≤μ w WЫc œu¹ rž ±∞[± »
Æ©≥rÝØrž ∞[∑π Ω t² U¦® V¹c ≥rÝ ±∞∞ w WЫc U¹—u¹ rž±μ[≤ ?ł

v≈ ”≤∞
Ú Wł—œ s Áb¹d³ð rð¨Â∞[∂ ÁeOdð Na2SO4Æ10H2O WOzUL« Âu¹œuB«  U²¹d³ s ‰uK× ±¥
∫VŠ« ¨”
Ú dHB« Wł—œ bMŽ ¡U rž ±∞∞ Ørž μ[π w¼ `KL« «c¼ WO³z«– X½U «–S ¨”
Ú dH Wł—œ
Æb¹d³²« bFÐ ©X³Ýdð®  —uK³ð w²« `KL« WK² √
Æ©b¹d³²« bFЮ ZðUM« ‰uK×L« W¹—ôu »
ø…—«d׫ Wł—œ dOG²Ð `KL« «c¼ WO³z«– s Z²M²ð «–U ?ł

∫VŠ« ¨© WK²JUÐ ® ¡U •±∞ Ë (C3H8O3) s¹dOKł •π∞ s ÊuJ²¹ ≥rÝØrž ±[≤¥ t² U¦ ‰uK× ±μ
ÆV¹cL« u¼ ¡UL« Ê√ ÷d vKŽ ‰uK×L« WOôu Ë W¹—ôu √
ƉuK×L« w s¹dOK−K wuL« dJ« »

t«b ²Ý« ÂeK¹ Íc« ≥rÝØrž ∞[∏± t² U¦Ë ©WK²JUÐ ® •πμ ÁeOdð Íc« ‰uK×L« r−Š VŠ« ±∂
Æ ≥rÝØrž ∞[π∂ t² U¦Ë ©WK²JUÐ ® •≥∞ ÁeOdð ‰uK× s ≥rݱμ∞ dOCײ

Íc« ©HNO3 t²K² s •±π ÁeOdðË ≥rÝ Ørž ±[±± Ω t² U¦® nH L« p¹d²OM« iLŠ r−Š VŠ« ±∑

rÝØrž ±[¥≤ Ω edL« iU׫ W U¦ ® ¡ULUÐ edL« iL׫ s ≥rÝ μ∞ nOH ²Ð ÁdOC×ð sJL¹
ÆnH L«Ë edL« iL׫ s q WOôuË W¹—ôu VŠ« ¨©HNO3 t²K² s •∂π[∏ ÁeOdðË

b¹—uKJ«  U½u¹√ s rGK ≥∂μ Ë ÂuOÝUðu³«  U½u¹√ s rGK±∏ vKŽ ÊU½ù« Âœ s ≥rÝ ±∞∞Íu²×¹ ±∏
Æ≥rÝØrž ±[∞ Ω Âb« W U¦ ÒÊ√ XLKŽ «–≈  U½u¹_« Ác¼ s qJ W¹—ôuL«  «bŠuÐ eOd²« VŠ«

≤∑
qOU×LK WF U−« ’«u « YU¦« qBH«
jGC«Ë W U¦J«Ë —UNB½ô« Wł—œË ÊUOKG« Wł—œ q¦ …eOL WOzU¹eO ’«uš UN WOIM« WKzU« …œUL« Ê√ XLKFð
iFÐ w nK² ð qOU×L« Ê√ błË b Ë ÆÍu−« jGC«Ë …—«d׫ Wł—œ s WMOF ·Ëdþ dOŁQð X×ð Í—U ³«
eOdð vKŽ jI bL²Fð ’«u « Ác¼ iFÐ Ê√Ë ¨·ËdE« fH½ X×ð UN ÊuJL« wIM« V¹cL« sŽ UN«uš
eOd²« dŁ√ UË øqOU×LK WFU−« ’«u « UL ¨qOU×LK WFU−« ’«u « vŽbðË ¨‰uK×L« w »«cL«
WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ øô Â√ UÎ O½u¹√ »«cL« Êu vKŽ ’«u « Ác¼ bL²Fð q¼Ë øUNOKŽ
∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË qBH« «cN p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ
ÆqOU×LK WFU−« ’«u « ·dF²ð ±
ƉuK×LK Í—U ³« jGC« ÷UH ½« vKŽ eOd²« dŁ√ ·dF²ð ≤
‰uK×L« ÊUOKž Wł—œ ŸUHð—« vKŽ eOd²« dŁ√ ·dF²ð ≥
ƉuK×L« bL−ð Wł—œ ÷UH ½« vKŽ eOd²« dŁ√ ·dF²ð ¥
ƉuK×LK Í“uLÝù« jGC« vKŽ eOd²« dŁ√ ·dF²ð μ
ÆqOU×LK WFU−« ’«u UÐ WIKF² WOÐUŠ qzU q×ð ∂

WO½u¹_« dOž qOU×LK WF U−« ’«u « ±≠≥


¨©¡Íe−« qJýË  «—c« Ÿu½ ®qzU«  U¾¹eł WO¼U vKŽ bL²Fð ÈuIÐ iF³Ð UNCFÐ qzU«  U¾¹eł j³ðdð
dOŁQ²« bMŽ WOzU¹eOH« t«uš iFÐ w dOG²« dHðË ¨qzU«  U¾¹e− WOd׫ W UD« w jЫËd« Ác¼ rJײðË
Æ…d¹UD² dOž …œU W U{« Ë√ jGC« Ë√ …—«d׫ Wł—œ q¦ ¨wł—Uš qUFÐ qzU« vKŽ

‰uK×LK Í—U ³« jGC« ÷UH ½«


l ÊUBIMUÐ √b³ð qzU« WOL ÊS ¨W dG« …—«dŠ Wł—œ bMŽ Õu²H ¡U½≈ w ¡UL« q¦ qzUÝ s WOL Xdð «–≈
ÈuI« UNM¨qzU« d ³ð WŽdÝ w dŁRð …bŽ q«uŽ „UM¼ ød ³²« WOKLŽ XLð nOJ ¨d ³²« V³Ð se« —Ëd
`DÝ v≈ ¡Íeł qË «–S Æ`D« vKŽ UNM d³√ qzU« qš«œ w ÈuI« Ác¼ ÊuJð YOŠ tðU¾¹eł sOÐ WœU³²L«
wł—U « eO׫ v≈ »dN¹ t½S …—ËU−L«  U¾¹e−« l tÞU³ð—« …u vKŽ VKG²K WO U WOd׫ t² UÞ X½UË qzU«
iFÐ …œuŽ ‰UL²Š« WO½UJ≈ lË ÆtKš«œ s fOË qzU« `DÝ vKŽ s Àb×ð d ³²« WOKLŽ Ê√ Í√ ª©d ³²¹®
Æ¡U½ù« s qzU« cHM¹ v²Š dL²ð d ³²« WOKLŽ Ê√ ô≈ ©n¦J²¹® Èdš√ …d qzU« v≈ …d ³²L«  U¾¹e−«
ø‚öžù« rJ× ¡UŽË w qzU« ÊUu «–UL
≤∏
p– qÐUIË ¨qzU« `DÝ ‚u œułuL« ⁄«dH« w …d ³²L«  U¾¹e−« dB×MðË d ³²UÐ qzU« √b³¹
œ«œeð X u« —Ëd l sJË ¨nŁUJ²« WŽdÝ s d³√ d ³²« WŽdÝ ÊuJð W¹«b³« w Ë ¨ U¾¹e−« iFÐ nŁUJ²ð
l ÊU²Žd« ÈËU²ð v²Š d ³²« WŽdÝ qIðË ¨W¹“UG« WU׫ w  U¾¹e−« œbŽ œU¹œ“« V³Ð nŁUJ²« WŽdÝ
ÆwJOUM¹œ Ê«eð« WUŠ w t½≈ ©s¹—uB×L« Á—U Ð Ë qzU«® ÂUEM« nu¹ WU׫ Ác¼ w Ë Æ…—«d׫ Wł—œ  u³Ł
Æ©±® qJA« sFLð

W¹—U ³« WU׫ w  U¾¹e−«


d ³²ð  U¾¹e−«
nŁUJ²ð  U¾¹e−«

?ł » √
oKG eOŠ w Á—U Ð l qzU« Ê«eð« qŠ«d ©±® qJA«

vI³¹ jGC« «c¼Ë ÆqzUK Í—U ³« jGC« vL¹ qzU« `DÝ vKŽ UÎ DG{ qzU« ‚u —U ³« ”—UL¹Ë
Æ…—«d׫ Wł—œ dOGð l t²LO dOG²ð sJË ¨W²ÐUŁ …—«d׫ Wł—œË UÎ IKG ¡U½ù« «œ U UÎ ²ÐUŁ
UÎ Lz«œ ÊuJ¹ ZðUM« ‰uK×LK Í—U ³« jGC« Ê√ błË bI øqzUÝ w …d¹UD² dOž …œU WЫ–≈ bMŽ Àb×¹ «–S
»–U−²« Èu Ê√ v≈ p– ÈeF¹Ë ¨©≤ qJý® …—«d׫ Wł—œ fH½ vKŽ wIM« V¹cLK Í—U ³« jGC« s q √
 U¾¹eł œbŽ s qKIð wU²UÐË V¹cL«  U¾¹e− WOd׫ W UD« s qKIð »«cL«  U¾¹ełË V¹cL«  U¾¹eł sOÐ
ƉuK×L« `DÝ s d ³²ð w²« V¹cL«

wI½ qzUÝ ‰uK×

‰uK×L«Ë wIM« V¹cLK Í—U ³« jGC« ©≤® qJA«

≤π
wI½ ¡U s ≥rݱ∞∞ ©√® ¡U½ù« w UMF{ËË ©≥® qJA« w UL oKG eOŠ qš«œ sOKBHM s¹¡U½≈ UMF{Ë «–≈
WOLJ Àb×¹ Íc« UL nH L« ©d¹UD² dOž®pO²¹d³J« iLŠ ‰uK× s ≥rݱ∞∞ ©»® ¡U½ù« w UMF{ËË
w ‰uK×L« r−Š U√ hI½ b ©√) ¡U½ù« w ¡UL« r−Š Ê√ b−½ ·uÝ øX u« —Ëd l s¹¡U½_« w qzU«
Æø«–UL ¨œ«“ bI ©»® ¡U½ù«

—U Ð
¡UL«

√ » √ »
WOKLF« W¹UN½ w WOKLF« W¹«bÐ w

©≥® qJA«

iLŠ ‰uK×L Í—U ³« jGC« s d³√ wIM« ¡ULK Í—U ³« jGC«
∫WAUMLK WOC
s d³√ ©√) ¡U½ù« s …d ³²L« ¡UL«  U¾¹eł œbŽ ÊuJ¹ tOKŽ ¡UMÐË ¨pO²¹d³J«
sOuK× UMb ²?? Ý« «–≈
‰bÐ eOd²« w?? s?? OHK² 
‰uK×L Í—U ³« jGC« WK V³ÐË ¨©») ¡U½ù« s …d ³²L« ¡UL«  U¾¹eł œbŽ
‰u?? K×Ë w?? IM« ¡U?? L« pKð s d³√ ÊuJ¹ ©») ‰uK×L« w nŁUJ²ð w²« ¡UL«  U¾¹eł œbŽ ÊS H2SO4
w?? p?? O²¹d³J« i?? UŠ
—U Ð l t½«eð« WUŠ vKŽ ‰uK×L« k U×¹ v²Š p–Ë wIM« ¡UL« w nŁUJ²ð w²«
Ê√ l u²ð «–S ¨©±®qJA«
Æp²ÐUł≈ d øqB×¹ ¡UL« lOLł d ³²¹ v²Š X u« —Ëd l WOKLF« dL²ð˨oKGL« eO׫ w ¡UL«
ƉuK×L« w nŁUJ²O wIM«

ÂU b Ë ¨…—«d׫ Wł—œË ‰uK×L« w »«cL« eOdð vKŽ ‰uK×LK Í—U ³« jGC« w ÷UH ½ô« bL²F¹Ë
»«cL« WOLË ©bŠ«Ë »«c® WOzUM¦« qOU×LK Í—U ³« jGC« sOÐ W öF« WÝ«—bÐ (F. M. Raoult) ‰Ëƒ«— rUF«
 u³Ł bMŽ »«cLK wuL« dJ« s q l UÎ ¹œdÞ VÝUM²¹ ‰uK×LK Í—U ³« jGC« w ÷UH ½ô« Ê√ błu
∫WOðü« W öF« s ‰uK×LK Í—U ³« jGC« »UŠ sJL¹Ë ¨…—«d׫ Wł—œ

wIM« V¹cLK Í—U ³« jGC« x V¹cLK wuL« dJ« Ω ‰uK×LK Í—U ³« jGC«

÷
Ó x Ω ÷ ∫“udUÐË
ƉuK×LK Í—U ³« jGC« Ω ÷ ∫Ê≈ YOŠ
ÆV¹cLK wuL« dJ« Ω
ÆwIM« V¹cLK Í—U ³« jGC« Ω ÷
Ó

≥∞
∫WOðü« WK¦_« sFLð tðU½uJ W³½ W dF s ‰uK×LK Í—U³« jGC« »UŠ ·dF²²Ë

jGC« VŠ« ¨s¹eMÐ rž ∑∏[∞ w WЫc sOU¦HM« …œU s rž ∂[¥ s ÊuJ²¹ ‰uK× ∫©±®‰U¦
Wł—œ bMŽ s¹eM³K Í—U ³« jGC« ÒÊ√ XLKŽ «–≈ ”
Ú ≤μ …—«dŠ Wł—œ bMŽ ‰uK×LK Í—U ³«
WK²J«Ë ‰uØrž±≤∏,≤ w¼ sOU¦HMK WOuL« WK²J« ¨Íuł ∞[±≤μ ÍËU¹ ”
Ú ≤μ …—«dŠ
ƉuØrž∑∏[∞ w¼ s¹eM³K WOuL«

∑∏[∞
‰u ±[∞ Ω Ω s¹eM³«  ôu œbŽ ∫q׫
∑∏[∞

∂[¥∞
‰u ∞[∞¥ππ Ω Ω sOU¦HM«  ôu œbŽ
±≤∏[≤

±[∞∞
∞[πμ≤ Ω Ω © ® V¹cLK wuL« dJ«
±[∞∞ ´ ∞[∞¥ππ
÷
Ó „Ω÷
Íuł ∞[±±π Ω ∞[±≤μ x ∞[πμ≤ Ω

vKŽ ¡UL« w ¨(C12H22O11) dJ« s ©WK²JUЮ •¥∞ s ÊuJ²¹ ‰uK×L Í—U ³« jGC« VŠ« ∫©≤®‰U¦
ÆUÎ I³z“ rK ≤∂[∞ ÍËU¹ …—«d׫ Wł—œ fH½ bMŽ ¡ULK Í—U ³« jGC« ÊSÐ ULKŽ ¨ ”≤μ
Ú Wł—œ

÷dH½ pc ¨‰uK×L« s •∂∞ ¡UL« q¦L¹ Ê√ w¼b³«


Ò sL dJÝ ‰uK×L« s •¥∞ Ê√ ULÐ ∫q׫
œbŽ ÊuJ¹ tOKŽË ¨¡U rž∂∞Ë dJÝ rž¥∞ ∫vKŽ Íu²×ð ‰uK×L« s rž±∞∞ UM¹b Ê√
∫wðQ¹ UL ¡UL«Ë dJ« s q  ôu
¥∞
dJÝ ‰u ∞[±≤ Ω
≥¥≤
∫rKFð q¼ ∂∞
¡U ‰u ≥[≥ Ω
.Hg rK ∑∂∞ Ω Íuł ± Ê√ ±∏
≥[≥
∞[π∂ Ω Ω © ® V¹cLK wuL« dJ« ÊuJ¹Ë
≥[≥ ´ ∞[±≤
÷
Ó Ω÷

ÆUÎ I³z“ rK ≤μ Ω ≤∂[∞ x ∞[π∂ Ω

≥±
‰uK;« ÊUOKž Wł—œ ŸUHð—«
jGC« l qzUK Í—U ³« jGC« U¼bMŽ ÈËU²¹ w²« …—«d׫ Wł—œ UN½QÐ qzU« ÊUOKž Wł—œ ¡ULKF« ·dŽ
]
jGC« s q √ d¹UD² dOž UΠЫc Íu×¹ ‰uK×L Í—U ³« jGC« Ê≈ YOŠË ÆqzU« `DÝ l «u« wł—U «
WLO v≈ Í—U ³« tDG{ qB¹ v²Š vKŽ√ …—«dŠ Wł—œ v≈ ÃU²×¹ ZðUM« ‰uK×L« ÊS ¨wIM« V¹cLK Í—U ³«
‰uK×L« ÊUOKž Wł—œ w dOG²« ÒÊ√ ¡ULKF« błË b Ë Æ‰uK×L« ÊUOKž Wł—œ ŸUHð—«dH¹ «c¼Ë ¨Íu−« jGC«
∫WO{U¹— …—uBÐË ¨V¹cL« s XÐUŁ —«bI w WЫcL« …œUL« WOL l UÎ ¹œdÞ VÝUM²¹

ÊUOKG« XÐUŁ x ‰uK×LK wôuL« eOd²« Ω ‰uK×L« ÊUOKž Wł—œ w ŸUHð—ô«


„ x ? Ω ⁄œ Δ

∫Èdš√ …—uBÐË

„x[ ¤Ω œ Δ
»«cL«  ôu œbŽ
⁄ ⁄
©rG® V¹cL« WK²

ÊUOKG« XÐUŁ x ©rž® »«cL« WK²


±∞∞∞ x Ω ⁄œ Δ
©rž® V¹cL« WK² x ©‰uØrž® »«cLK WOuL« WK²J«

WÝUO …bŠË ÊuJðË ÆÊUOKG« XÐUŁ Ϋ“U− vL¹Ë ¨ÊUOKG« Wł—b wôuL« ŸUHð—ô« XÐU¦Ð ©⁄„® vŽb¹Ë
‰uK×LK ÊUOKG« Wł—œ w ŸUHð—ô« WOUš «b ²Ý« sJL¹Ë ªjI V¹cL« Ÿu½ l t²LO dOG²ðË ©‰uØrGÆ”®
Ú
ÆWIÐU« WO{U¹d«  U öF« «b ²ÝUÐ »«cLK WOuL« WK²J« »U×

∫‰«RÝ
ø‰uK×LK sO ²« —«dL²Ý« l Íu−« jGC«  u³Ł bMŽ ‰uK×L« ÊUOKž Wł—œ X³¦ð q¼ √
Æp²ÐUł≈ d
Æ⁄„ …bŠË o²ý« »

≥≤
‰uK× ÊUOKž Wł—œ VŠ« ¨‰u Ørž μ∏[∞ÍËUð ÍuCŽ VdL WOuL« WK²J« X½U «–≈ ∫©≥®‰U¦
d²OË—U³« jG{ ÊuJ¹ UbMŽ ¡U rž ∂∞∞ w UΠЫc VdL« «c¼ s rž ≤¥[∞ vKŽ Íu²×¹
ÊQÐ UÎ LKŽ ”º ππ[∑≤μ …—«dŠ Wł—œ bMŽ wIM« ¡UL« ÁbMŽ wKG¹ Íc« jGC« fH½ u¼
Æ ∞[μ±≤ Ω ⁄„

≤¥[∞
‰u ∞[¥±¥ Ω Ω »«cL«  ôu œbŽ ∫q׫
μ∏[∞
»«cL«  ôu œbŽ
Ω ‰uK×L« WOôu
©rG® V¹cL« WK²
∞[¥±¥
©?® ∞[∂π∞ Ω Ω
∞[∂
”º ∞[≥μ≥ Ω ∞[μ±≤ x ∞[∂π∞ Ω ⁄„ x ? Ω ⁄œ Δ
”º ±∞∞[∞∑∏ Ω ∞[≥μ≥ ´ ππ[∑≤μ Ω ‰uK×L« ÊUOKž Wł—œ

Wł—œ X½U «–S ¨Êu²OÝ_« s ržπμw wI½ ÍuCŽ Vd s rž≥[∑μ WЫ–SÐ ‰uK× dOC×ð rð ∫©¥®‰U¦
WOuL« WK²J« VŠ« ¨”º μ∂[μ∞ Ω ‰uK×L« ÊUOKž Wł—œË ”º μμ[πμ Ω Êu²OÝ_« ÊUOKž
ƉuØrGÆ”º ±[∑± Ω Êu²OÝú wôuL« ÊUOKG« XÐUŁ ÒÊ√ XLKŽ «–≈ ÍuCF« VdLK


œΔ
Ω ‰uK×L« WOôu ∫q׫

”º ∞[μμ Ω μμ[πμ – μ∂[μ∞ Ω V¹cL« ÊUOKž Wł—œ – ‰uK×L« ÊUOKž Wł—œ Ω ⁄œ Δ


∞[μμ
? ∞[≥≤≤ Ω Ω ‰uK×L« WOôu
±[∑±
©rG®V¹cL« WK² x ‰uK×L« WOôu Ω »«cL«  ôu œbŽ
‰u ∞[∞≥∞∂ Ω ∞[∞πμ x ∞[≥≤≤ Ω

WЫcL« VdL« WK²


Ω ÍuCF« VdLK WOuL« WK²J«
VdL«  ôu œbŽ
≥[∑μ
‰u Ørž ±≤≤[μμ Ω Ω
∞[∞≥∞∂

≥≥
‰uK;« bL& Wł—œ ÷UH ½«
‰uK× vKŽ Íu²×¹ dšü«Ë wI½ ¡U vKŽ Íu²×¹ UL¼bŠ√ sOÝU U½cš« «–≈
kŠö½ økŠö½ «–S ¨WOM“ …d²H Włö¦« —e¹d w sOÝUJ« UMF{ËË ¨ w×K
∫d??????? 
w²«œö³«w  U¹bK³«Q−Kð
ƉuK×L« s ŸdÝ√ …—uBÐ bL−ð b wIM« ¡UL« ÊQÐ
…dO³  UOL ◊uI ÷dF²ð
v≈ ¡U²?? A« ÂU¹√ w Z?? K¦« s w »«cL« ozU œ œułË Ê≈ øqzU« ‰uK×L« b¹d³ð bMŽ qB×¹ Íc« UL
`KL« s …d?? O³  UOL ‘—
U?? L¨r«d²L« Z?? K¦« v?? KŽ V¹cL« bL−ð Wł—œ v≈ U¼b¹d³ð bMŽ V¹cL«  «—uKÐ ÊuJð oOF¹ ‰uK×L« qš«œ
…œU  «—UO« uIzU?? Ý nOC¹ V¹cL« bL−ð Wł—œ s q √ …—«dŠ Wł—œ v≈ ‰uK×L« b¹d³ð ÂeK¹ WOKŽË ¨wIM«
(Antifreeze) b?? L−²« b?? {
»«cL« —uK³²¹ wU²UÐË V¹cL«  U¾¹eł sOÐ Í—uK³« ¡UM³« s¹uJð r²¹ v²Š wIM«
W?? uKO×K …—UO?? « œd?? ³ v?? ≈
œd³L« w ¡UL« bL−¹ Ê√ ÊËœ bFðË
Ò ¨»«cL« s WOUšË WOI½ V¹cL«  «—uKÐ ÊuJðË ¨V¹cL« sŽ qBHM¹Ë
nOJ ¨…œ—U³« ¡U²A« ÂU¹√ w ÆUNO W³z«c« W³KB« Vz«uA« s qz«u« WOIMð ‚dÞ ÈbŠ≈ s bOL−²« WI¹dÞ
Æø«c¼ Àb×¹

l UÎ ¹œdÞ VÝUM²¹ ‰uK×L« bL−ð Wł—œ w ÷UH ½ô« Ê√ ¡ULKF« błË b Ë


∫WO{U¹— …—uBÐË ¨»«cL« eOdð
bL−²« XÐUŁ x ‰uK×LK wôuL« eOd²« Ω ‰uK×L« bL−ð Wł—œ w ÷UH ½ô«

 
„ x ? Ω  œ Δ
∫rKFð q¼ ∫ Èdš√ …—uBÐË
Í—U?? ³« j?? GC« Ê√
„x[ œΔ
»«cL«  ôu œbŽ
V¹cLK t?? M q √ ‰u?? K×LK
‰uK×L« bL−²¹ wJË wIM«
 
©rG® V¹cL« WK² ¤Ω  

bL−²« XÐUŁ x ©rž® »«cL« WK²


q √ Wł—œ v?? ≈ Áb¹d³ð V?? −¹
V?? ¹cL« b?? L−ð W?? ł—œ s?? ±∞∞∞ x Ω  œ Δ
øwIM« ©rž® V¹cL« WK² x ©‰uØrž® »«cLK WOuL« WK²J«

vL¹Ë ¨bL−²« Wł—b wôuL« ÷UH ½ô« XÐU¦Ð © „® XÐU¦« vŽb¹Ë
Ú tÝUO …bŠË ÊuJðË ¨bL−²« XÐUŁ Ϋ“U−
vKŽ t²LO bL²FðË ¨©‰uØrGÆ”®
‰uK×L« bL−ð Wł—œ w ÷UH ½ô« …d¼Uþ «b ²Ý« sJL¹Ë ¨V¹cL« Ÿu½
ÆWIÐU« WO{U¹d«  U öF« «b ²ÝUÐ »«cLK WOuL« WK²J« »U×

≥¥
∫ U³¹cL« s œbF bL−²« XÐUŁË ÊUOKG« XÐUŁ hK¹ wðü« ‰Ëb−«

© „® bL−²« XÐUŁ ©⁄„®ÊUOKG« XÐUŁ bL−²« Wł—œ ÊUOKG« Wł—œ


©‰uØrGÆ”º® ©‰uØrGÆ”º® ©”º® ©”º®
WO¾¹e−« WGOB« qzU«

≥[π ≥[∞∑ ±∂[∂ ±±∏[μ CH3CO2H pOK « iUŠ


μ[±≤ ≤[μ≥ μ[μ ∏∞[± C 6H 6 s¹eMÐ
±[∏∂ ∞[μ±≤ dH ±∞∞ H2O ¡U
¥∞ μ[πμ ±∑∏[¥ ≤[∏ C10H16O —u U
≤∞[∞ ≤[∑π ∂[μμ ∏∞[∑¥ C6H12 ÊUJ¼uKJ¹UÝ

s rž±[μ WЫ–≈ s ÁdOC×ð rð ‰uK× bL−ð Wł—œ bł ¨oÐU« ‰Ëb−« v≈ ŸułdUÐ ∫©∂®‰U¦
Æ—u UJ« s rž≥μ[∞ w ‰u Ørž±≤μ Ω WOuL« t²K² Vd

±[μ »«cL« WK²


‰u ∞[∞±≤ Ω Ω Ω »«cL«  ôu œbŽ ∫q׫
±≤μ »«cLK WOuL« WK²J«
»«cL«  ôu œbŽ
Ω ‰uK×L« WOôu
©rG® V¹cL« WK²
∫‰«R???Ý ∞[∞±≤μ
©?® ∞[≥¥≥ Ω Ω
b?? L−ð W?? ł—œ V?? Š« ∞[∞≥μ∞
©∂® ‰U?? ¦L« w?? ‰u?? K×L« ”º ±≥[∑ Ω ¥∞[∞ x ∞[≥¥≥ Ω  „ x ? Ω  œ Δ
œ Δ≠ wIM« —u UJ« bL−ð Wł—œ Ω ‰uK×L« bL−ð Wł—œ
pOK « iLŠ Âb ²Ý« «–≈
Æ—u UJ« ‰bÐ UÎ ³¹c  

”º ±∂¥[∑ Ω ±≥[∑ – ±∑∏[¥ Ω

bL−ð «–S ¨¡U rž±≤μ w WЫc …d¹UD² dOž WuN− …œU s rž¥[μ∞ vKŽ ‰uK× Íu²×¹ ∫©∑®‰U¦
ÆWЫcL« …œULK WOuL« WK²J« VŠ«¨dHB« ÊËœ ”º ∞[≥∑≤ Wł—œ bMŽ ‰uK×L«

∞[≥∑≤  
œΔ
? ∞[≤∞∞ Ω Ω Ω ‰uK×L« WOôu ∫q׫
±[∏∂ „
 
©rG®V¹cL« WK² x ‰uK×L« WOôu Ω »«cL«  ôu œbŽ
‰u ∞,∞≤μ∞Ω∞,±≤μ x ∞,≤ Ω
¥[μ∞ …œUL« WK²
‰uØrž±∏∞[∞ Ω Ω Ω WuN−L« …œULK WOuL« WK²J«
∞[∞≤μ  ôuL« œbŽ

≥μ
©Π® ‰uK×LK Í“uLÝù« jGC«
WOAž_« Ác¼ rIðË Æœ«uL« WOIMð ÷«dž_ qOU×L« sOÐ qBHK ’Uš Ÿu½ s WOAž√ ¡ULKF« Âb ²¹
∫WOðü« ÂU _« v≈ ULNOK Ë√ »«cL« Ë√ V¹cL« ozU œ d¹dLð vKŽ UNð—b VŠ

ÂbF UNöš s »«cL«Ë√ V¹cL« ozU œ —ËdLÐ `Lð ô ∫…–UHM« dOž WOAž_« ±
q²OŁ sI× ÆWOðU³M« s¹dÐu« …œUË ÃUłe« q¦ ¨ UU vKŽ UNz«u²Š«
dJÝ ‰uK× ‰öš s »«cL«Ë V¹cL« ozU œ —ËdLÐ `Lð ∫…cHML« WOAž_« ≤
ÆÍ“uuOK« ÍuK « —«b−«Ë `Oýd²« ‚—Ë q¦¨WFÝ«u« UNðUU
ozU b jI `Lð …dOG  UU vKŽ Íu²×ð ∫…cHML« t³ý WOAž_« ≥
¡U bKł s lMB¹ Íc« ÊULýd³« ‚—Ë q¦¨UNöš s —ËdLUÐ V¹cL«
s Ë√ VA « “uuKOÝ s ŸuMBL« ÊU uK« ‚—ËË ÊQC« Ë√ eŽUL«
cHM t³ý ¡UAž
WO½«uO×«Ë WOðU³M« U¹ö « Ê«—b− WOFO³D« WOAž_« s U¼dOžË sDI«
jGC« ”UO ©¥® qJA«
dJ« ‰uK×L Í“uLÝ_« ÆWOMOðöO−« W¹uCF« dOž  U³dL« iFÐË

sOHK² sOuK× sOÐ Ë√ wIM« t³¹cË ‰uK×L« sOÐ cHM t³ý ¡UAž l{Ë bMŽ
—«bILÐ hI½ b nH L« ‰uK×L« Ë√ wIM« V¹cL« r−Š Ê√ kŠö½¨eOd²« w
ø«c¼ qBŠ nOJ ¨dšü« ‰uK×L« r−Š w …œU¹e« ÍËU¹

∫rKFð q¼
wIM« ¡UL« s Ë√ nH L« ‰uK×L« s XKI²½« b V¹cL« ozU œ Ê√Ë bÐ ô
Êu½U w?? ©—® X?? ÐU¦« Ê√
vL?? ¹ Í“uL?? Ý_« jGC« W¹“uLÝùUÐ …d¼UE« Ác¼ ·dFð Ë ¨cHML« t³ý ¡UAG« d³Ž edL« ‰uK×L« v≈
ÍËU?? ¹ u?? ¼Ë ¨“U?? G« X?? ÐUŁ ‰uK×L« s —ËdLUÐ jI V¹cL«  U¾¹e− `Lð WOKLŽ w¼Ë .(Osmosis)
Ø d?? ² Æ Í uł ∞ [ ∞ ∏ ≤ ±
ø‰uÆsçK
vKŽ eO d²« ÈËU²¹ v²Š cHM t³ý ¡UAž d³Ž e dL« ‰uK×L« v≈ nHL«
Æ©¥® qJA« sFLð ÆWMOF …—«dŠ Wł—œ bMŽ ¡UAG« w³½Uł

Ë√ ¡UAG« WFO³Þ vKŽ bL²F¹ ô ©Π® edUÐ t ed¹Ë Í“uLÝù« jGC«Ë


»UŠ sJL¹Ë Æ…—«d׫ Wł—œË »«cL« eOdð vKŽ jI bL²F¹ qÐ »«cL« WFO³Þ
∫WOðü« WO{U¹d« W öF« s qOU×LK Í“uLÝù« jGC«

©sHK® WIKDL« …—«d׫ Wł—œ x W¹—ôuL« x XÐUŁ Ω ©Π® Í“uLÝù« jGC«


º
„ x  x — Ω Π ∫“udUÐË

≥∂
“ËdJ« s rž±[∑μ vKŽ Íu²×¹ wzU ‰uK×L ”º±∑ Wł—œ bMŽ Í“uLÝù« jGC« VŠ« ∫©∏®‰U¦
ƉuK×L« s ≥rݱμ∞ w UΠЫc ©‰uØrž ≥¥≤ Ω WOuL« W²K² ¨C12H22O11®

±[∑μ “ËdJ« WK²


‰u ≥≠ ±∞ x μ[±≤Ω Ω Ω WЫcL« “ËdJ«  ôu œbŽ ∫q׫
≥¥≤ WOuL« t²K²
∞[∞μ±≤ »«cL«  ôu œbŽ
©Â® ∞[∞≥¥± Ω Ω Ω‰uK×LK Í—ôuL« eOd²«
∞[±μ∞ ©d²® ‰uK×L« r−Š

sHK≤π∞ Ω±∑´≤∑≥ Ω ©º„® WIKDL« …—«d׫ Wł—œ


Íuł ∞[∏± Ω ≤π∞ x ∞[∞∏≤± x ∞[∞≥¥± Ω º„ x — x Â Ω Π

Í“uLÝù« jGC« …d¼Uþ WOL¼«


∫UNM d c½ WOuO« UMðUOŠ w WLN  UIO³Dð Í“uLÝù« jGC« …d¼Uþ  błË
—«b−« sD³¹ Íc« “öÐuðËd³« qLF¹ YOŠ ¨WO׫  UMzUJK W¹uO׫ WOK «  U½uJ vKŽ WE U×L« ±
ÆÕö_«  U½u¹_ ÕUL« ÊËœ töš s ¡UL«  U¾¹eł –UHMÐ jI `L¹ cHM t³ý ¡UAG ÍuK «
vKŽ V¹cL«  U¾¹eł d³−ð YOŠ fUFL« Í“uLÝù« jGC« …d¼Uþ «b ²ÝUÐ p–Ë d׳« ÁUO WOK×ð ≤
d³√ wł—Uš jG{ «b ²Ý« WÞUÝuÐ p–Ë cHM t³ý ¡UAž d³Ž wIM« qzU« v≈ ‰uK×L« s ‰UI²½ô«
ƉuK×LK Í“uLÝù« jGC« s
©WK²JUÐ •∞[π® NaCl ‰uK× q¦ WO³Þ qOU× ‰ULF²Ý« ‰öš s r−« U¹öš WöÝ vKŽ WE U×L« ≥
(Isotonic)r−« U¹ö Í“uLÝù« jGCK UÎ ¹ËU UÎ ¹“uLÝ≈ UÎ DG{ wDF¹ YO×Ð ‰uK×L« eOdð UNO vŽ«d¹

Æ(Hemolysis) U¼—U−H½«Ë UNšUH²½« Ë√ (Crenation) UNýULJ½« lML¹ UL


ÊuJ¹ –≈ ÂUFD«  U½uJ sHFð ÂbŽ vKŽ bŽUð W³ÝUM  UOLJÐ `KL« ·UC¹ YO×Ð WLFÞ_« kHŠ ¥
U¹öš qš«œ w Í“uLÝù« jGC« s dO¦JÐ d³√ Í“uLÝù« tDG{Ë Î«bł wUŽ kH׫ ‰uK× eOdð
vLðË ¨UNM ¡UL« ëd ²ÝUÐ UNHOH−ð o¹dÞ sŽ U¹dO²J³« q² vKŽ qLF¹ UL ©Hypotonic® U¹dO²J³«
ÆWeK³« WOKLF« Ác¼
»u³½√ w Ád¹dLð ‰öš s WOŽUM WOK «b ²ÝUÐ Âb« WOIMð r²O v{dLK vKJ« qOž  UOKLŽ w μ
Í“uLÝù« jGCK UÎ ¹ËU Í“uLÝù« WDG{ ÊuJ¹Ë WOIM²« ‰uK× w —uLGL« ÊU uKO« s ’Uš
ÆWOIM²« ‰uK× v≈  öCH« ÕdÞ WOKLŽ töš s r²ð ÂbK

≥∑
WO½u¹_« qOU×L« ’«uš ≤≠≥
vKŽ o³DM¹ «c¼Ë ¨ ¡UL« w t²Ð«–≈ bMŽ s¹Q²¹ `KL« Ê_ ªwzUÐdNJ« —UO²« qu¹ wzUL« ÂUFD« `K ‰uK×
∫ WOðü«  ôœUFL« VŠ Õö_« rEF
+ _
NaCl(s)+H2O → Na (aq)
+Cl (aq)
_
K2SO4(s)+H2O → 2K+(aq)+SO42 (aq)
_
AlCl3(s)+H2O → Al3+(aq)+3Cl (aq)
_
Al2(SO4)3(s)+H2O → 2Al3+(aq)+3SO42 (aq)

bL²F¹  U½u¹√ ¡UL« w UNJJHð bMŽ wDF¹ WHK² L« Õö_« s bŠ«u« ‰uL« Ê√ WIÐU«  ôœUFL« s `C²¹
w WЫcL«  ôuL« œbŽ vKŽ bL²Fð qOU×LK WFU−« ’«u « ÒÊ√ ULÐË Æ`KLK WOzUOLOJ« WGOB« vKŽ U¼œbŽ
vKŽ bL²F¹ qOU×LK WFU−« ’«u « vKŽ Õö_« Ác¼ dOŁUð ÊS ¨ U½u¹√ Ë√  U¾¹eł X½U ¡«uÝ ‰uK×L«
WFU−« ’«u « s Í_ WOKLF« WLOI« ÒÊ√ ©·u¼ X½U ® rUF« błË ƉuK×L« w ÁeOdð vKŽË `KL« WFO³Þ
W¹dEM« WLOI« sOÐ jÐdð W öŽ błËQ ¨WOU « ÁcN ©WÐu×L«® W¹dEM« WLOI« sŽ nK² ð WO½u¹_« qOU×LK
∫nH L« eOd²«  «– WO½u¹_« qOU×LK WFU−« ’«u K WOKLF« WLOI«Ë ©WÐu×L«®

©WÐu×L«® W¹dEM« WLOI« x ·u¼ X½U qUF Ω WOKLF« WLOI«

WœUF w  U½u¹_«  ôu œ«bŽ√ ŸuL− ÍËU² u¼ X½U qUF WLO Ê√ błË WHH L« WO½u¹_« qOU×L« w Ë
Æ≤ Ω nH L« Âu¹œuB« b¹—uK ‰uK×L ·u¼ X½U qUF ÊuJ¹ ‰U¦L« qO³Ý vKF Æ`KLK W½Ë“uL« s¹Q²«

K2SO4 , AlCl3 , Al2 (SO4)3 ∫WOðü« WHH L« Õö_« s qJ ·u¼ X½U qUF VŠ« ∫‰«RÝ

Íuł∞[∞±u¼ `KL« s¹Qð ÂbŽ UÎ {d²H ¡UL« w ÂuOML_«  «d²½ ‰uK×L ÍdEM« Í“uLÝù« jGC« ∫©π® ‰U¦
fH½ bMŽË ‰uK×L« fHM Í“uLÝù« jGCK WOKLF« WLOI« VŠ« ¨”º ≤∑ …—«dŠ Wł—œ bMŽ
Æ©·u¼ X½U ® W öŽ «b ²ÝUÐ p–Ë qUJUÐ s¹Q²ð ÂuOML_«  «d²½ Ê√ U{d²H ¨…—«d׫ Wł—œ
∫wðüU wzUL« ‰uK×L« w ÂuOML_«  «d²½ s¹Q²ð ∫q׫
_
Al(NO3)3(s) + H2O → Al3+(aq) + 3NO3 (aq)
Í√ ª «d²M« s  U½u¹√ ÀöŁË ÂuOML_« s ΫbŠ«Ë UÎ ½u¹√ wDFð ÂuOML_«  «d²½ ÊS tOKŽË
¥Ω≥´± Ω ·u¼ X½U qUF ∫Ê√
Í“uLÝù« jGC« x ·u¼ X½U qUF Ω UÎ OKLŽ ”UIL« ÂuOML_«  «d²½ ‰uK×L Í“uLÝù« jGC« ÊuJ¹Ë
UÎ ¹dE½ »u×L« ÂuOML_«  «d²½ ‰uK×L
Íuł ∞[∞¥ Ω ∞[∞± x ¥ Ω

≥∏
∫qBH« WK¾Ý√

XÐUŁ ¨Í“uLÝù« jGC« ¨WFU−« ’«u « ¨Í—U ³« jGC« ∫WOðü«  U×KDBLUÐ œuBIL« `{Ë ±
Æ ÊUOKG«

∫wðQ¹ U d ≤
…—«d׫ Wł—œ fH½ bMŽ wIM« V¹cLK Í—U ³« jGC« s q √ ‰uK×LK Í—U ³« jGC« √
dOž qOU×L« ÊUOKž Wł—œ w ŸUHð—ô« s d³√ ¡UL« w WM¹Q²L« qOU×L« ÊUOKž Wł—œ w ŸUHð—ô« »
ÆeOd²« fH½ vKŽ ¡UL« w WM¹Q²L«
Æ UŽË—eL« Íd `KBð ô W×UL« ÁUOL« ?ł

Wł—œ vKŽ ‰uK×L« bL−ð «–S ¨¡U ržμ∞∞ w WЫc “uuKG« dJÝ s rž¥μ vKŽ ‰uK× Íu²×¹ ≥
∫±[∏∂ ÍËU¹ ¡UL« bL−ð XÐUŁ Ê√ XLKŽË ¨dHB« X×𠔺 ∞[π≥
Æ“uuKG« dJ WOuL« WK²J« VŠ« √
ÆWO¾¹e−« t²GO błË√ ¨CH2O w¼ dJ« «cN WOË_« WGOB« X½U «–≈ »

VŠ« ¡U rž≤∞∞[∞ w ©C2H6O2® wKO¦¹ù« ‰uJ¹ö−« …œU s rž∂[μ∞ WЫ–SÐ ‰uK× dOC×ð rð ¥
ƉuK×L« bL−ð Wł—œË ÊUOKž Wł—œ

s rž∂¥[∞ vKŽ Íu²×¹ wzU ‰uK×L ”uOOKOÝ dH Wł—œ bMŽ Í“uLÝù« jGC« VŠ« μ
Æ¡UL« s bŠ«Ë d² w UΠЫc ©C3H8O3® s¹dOK−«

Í—U ³« jGC« u¼ UL ¨o³z“ rK ≤μ[≤± ÍËU¹ ”


Ú ≤∂ Wł—œbMŽ wIM« ¡ULK Í—U ³« jGC« ÊU «–≈ ∂
ø¡U rž ∑∞[∞ w WЫc ©C6H12O6® “uuKG« s rž ≤∞[∞ vKŽ Íu²×¹ ‰uK×L

Í—U ³« jGC« ÊUË UÎ I³z“ rK ≤≥[∑∂ ÍËU¹ ”≤μ


Ú Wł—œ bMŽ wIM« ¡ULK Í—U ³« jGC« ÊU «–≈ ∑
ÍËU¹ Wł—b« fH½ vKŽ ¡U rž π∞ w WЫc …d¹UD² dOž …œU s ržμ[¥∞ vKŽ Íu²×¹ ‰uK×L
ÆWЫcL« …œULK WOuL« WK²J« VŠ« ¨UÎ I³z“ rK ≤≥[≥≤

≥π
vKŽ wKG¹ ¡U rž ≤∞∞[∞ w WЫc WM¹U² dOžË Ád¹UD² dOž …œU s rž ≤μ[∞ WЫ–≈ s ÊuJ²¹ ‰uK× ∏
∫VŠ« ¨”º ±∞∞[≤∂ Wł—œ
Æ»«cLK WOuL« WK²J« √
ƉuK×LK Í—U ³« jGC« »
ƉuK×L« bL−ð Wł—œ ?ł

¥∞
∫…bŠu« WK¾Ý√

∫wðQ¹ UL ö d ±
¡UL« w NaCl ‰uK×L tM nB½Ë …d
Ò d¦√ ¡UL« w CaCl2 ‰uK× bL−ð Wł—œ w ÷UH ½ô« √
ÆeOd²« fH½ bMŽ
…UO׫ ÷dFð v≈ ‰Ë«b−«Ë —UN½_« v≈ W UD« bOuð  UD× s WMšU« ÁUOL« »dð ÍœR¹ »
ÆdD « v≈ UNO WOzUL«
ÆwzUÐdNJ« —UO²« qu¹ ¡UL« w ‰uK×L« sJË wzUÐdNJ« —UO²« qu¹ ô ‰UL« sOłË—bON« b¹—uK ?ł
WOôuL« WôbÐ ‰uK×LK ÊUOKG« Wł—œ w ŸUHð—ô« Ë√ bL−²« Wł—œ w ÷UH ½ô« —«bI V×¹ œ
ÆW¹—ôuL« fOË

∫wðQ¹ UL q w W×O×B« WÐUłù« d²š≈ ≤


W¹—ôuL« ”UO …bŠË ±
ÆW¹u¾L« W³M« » ÆrG ؉ u √
Æ”UO …bŠË UN błu¹ ô œ Æd² ؉u ?ł

WOôuL« ”U³ …bŠË ≤


ÆW¹u¾L« W³M« » Æd²؉u √
Æ”UO …bŠË UN błu¹ ô œ ÆrG؉u ?ł

wuL« dJ« ”UO …bŠË ≥


ÆrG؉u » ÆW¹u¾L« W³M« √
Æ”UO …bŠË UN błu¹ ô œ Æd²Ø ‰u ?ł

¡U rž ≤μμ w »«c NaCl rž ±∞[∞ s ÊuJ²¹ ‰uK× WOôu ¥


ÆrG؉u ±[≤ » ÆrG؉u ∞[∂∑ √
Æ U¼œU−¹« sJL¹ ô œ ÆrG؉u ∞[≥≤ ?ł

∫ÁeOdð ÊS ¨…bzUL« dJÝ s rG؉u ±[∞ ÁeOdð ‰uK× w ¡UL« WOL nB½ dO ³ð bMŽ μ
ÆnFC« —«bILÐ fO sJË œ«œe¹ » ÆnŽUC²¹ √
ÆlÐd« —«bILÐ qI¹ œ ÆnBM« —«bILÐ qI¹ ?ł

¥±
‰uK×L«  U½uJ bŠ_ wuL« dJ« WLO ∂
ÆdH » ± s d³√ √
± s q √ œ ±[∞ ?ł

 U½uJ q² ŸuL− u¼ ÂUIL« ÊuJ¹ Ê√ Í—ËdC« s WOK²J« W¹u¾L« W³MUÐ eOd²« »UŠ bMŽ ∑
∫Ê_ ª‰uK×L«
ÆUÎ ¹—Ëd{ fO » ÆUNK √ u¼ »«cL« √
Æ•±∞∞ W¹u¾L« W³M« “ËU−²ð ô v²Š œ Æd³_« ÊuJL« u¼ V¹cL« ?ł

Î uK× d³²F¹ WOðü« jOU L« bŠ√ ∏


ô
Æ¡UL«Ë V¼c« » Æo³ze«Ë V¼c« √
ÆWCH«Ë ÊU¦OL« œ Æ¡UL«Ë ÊU¦OL« ?ł

WFUł WOUš fO WOðü« ’«u « ÈbŠ≈ π


ÆW U¦J« » ÆÊUOKG« Wł—œ ŸUHð—« √
ÆÍ“uLÝù« jGC« œ ÆÍ—U ³«
Ò jGC« ?ł

Í—U Ð jG{ q √ pK²L¹ WOðü« WOzUL« qOU×L« bŠ√ ±∞


ÆdJÝ ©Â® ≤[∞ » NaCl ©Â® ±[∑μ √
Æ·ËdF dOž œ K Se ©Â® ∞[μ ?ł
2

jGC« ÊS ¨UÎ I³z“ rK μ∏ u¼ ”º ≤μ Wł—œ bMŽ ©CH3COCH3® Êu²OÝú Í—U ³« jGC« ÊU «–≈ ±±
Ʃ® ±[∞ ÁeOdð Êu²OÝ_« w dJ« ‰uK×L Í—U ³«
ÆUÎ I³z“ rK ∂±[≥ » ÆUÎ I³z“ rK μ¥[∏ √
ÆWO U dOž  UODFL« œ ÆUÎ I³z“ rK ≥[≤ ?ł

rK ≤∏ u¼ wIM« V¹cLK Í—U ³« jGC«Ë ¨UÎ I³z“ rK ≤∂ u¼ wzU ‰uK×L Í—U ³« jGC« ÊU «–≈ ±≤
ÍËU¹ ‰uK×L« w »«cLK wuL« dJ« ÒÊS …—«d׫ Wł—œ fH½ bMŽ UÎ I³z“
∞[∞∑± » ∞[π≤π √
Æd– UL ¡wý ô œ ±[±≥∑ ?ł

¥≤
Í—U Ð jG{ q « UN WOðü« qOU×L« bŠ√ ±≥
ÆNaCl rG؉u ∞[∞∞∂± √
Æ Na2SO4 rG؉u ∞[∞∞≤≥ »
Æ ©C6H12O6®“uuKž rG؉u ∞[∞± ?ł
ÆÍ—U ³« jGC« fH½ UN …—ucL« qOU×L« lOLł œ

qOU× w¼ WF³AL« ‚u qOU×L« ±¥


Æ…—«d׫ Wł—œ fH½ bMŽ »«cL« s …b¹bł WOL WЫ–≈ UNMJL¹ √
Æ…—«d׫ Wł—œ fH½ bMŽ »«cL« s Èdš√  UOL W¹« WЫ–≈ UNMJL¹ ô »
Æ…—«d׫ Wł—œ fH½ bMŽ l³A²K ÂeK¹ UL d¦√ »«cL« s  UOL vKŽ Íu²×ð ?ł
ÆUÎ OJOUM¹œ W½e² ÊuJð œ

vKŽ qOU×LK WFU−« ’«u « bL²Fð ±μ


‰uK×L« eOdð vKŽ bL²Fð ôË »«cL« WFO³Þ » »«cL« WFO³Þ vKŽ bL²Fð ôË ‰uK×L« eOdð √
»«cL« WFO³ÞË ‰uK×L« eOdð UNM q«uŽ …bŽ œ »«cL« WFO³ÞË ‰uK×L« eOdð ?ł

w¼ WO{U¹d« W öF« s WÐu×L« UNH½ WFU−« WOU «Ë UÎ OKLŽ WÝUIL« WFU−« WOU « sOÐ W³M« ±∂
Æs¹Q²« Wł—œ » Æ·u¼ X½U qUF √
ƉuK×LK ◊UGC½ô« qUF œ ƉuK×LK wL−׫ œbL²« qUF ?ł

vKŽ bL²F¹ sOFK …dD Ë√ b¹—u« o¹dÞ sŽ i¹dLK vDFð w²« WKzU« WO³D«  «dCײL« iFÐ eOdð ±∑
ƉuK×L« bL−ðË ÊUOKž Wł—œ √
ÆsOF« qzUÝ Ë√ ¡«dL׫ Âb«  U¹dJ Í“uLÝù« jGC« »
ÆWЫcL« WOz«Ëb« …œUL« Ÿu½ ?ł
Æi¹dL« rł …—«dŠ Wł—œ œ

b¹b−« ‰uK×LK Í“uLÝù« jGC« ÊS ‰uK×L« w ‰Ë_« »«cL« sŽ UÎ HK² dš¬ UΠЫc W U{≈ bMŽ ±∏
Æœ«œe¹ rŁ W¹«b³« w qI¹ » ÆqI¹ √
ÆdOG²¹ ô œ Æœ«œe¹ ?ł

¥≥
∫ÊS Èu²L« w sO¹ËU²Ë eOd²« w sOHK² sOuK× sOÐ qBH¹ cHM t³ý ¡UAž «b ²Ý« bMŽ ±π
ÆnH L« ‰uK×L« s vKŽ√ `³B¹ edL« ‰uK×L« Èu² √
ÆedL« ‰uK×L« s vKŽ√ `³B¹ nH L« ‰uK×L« Èu² »
ÆW ËdF dOž W−O²M« œ ÆdOG²¹ ô sOuK×L« Èu² ?ł

WOL w ©≥rÝØrž∞[∑∏π Ω t² U¦ ¨ (CH3CH2OH) ‰u½U¦¹ù« s ≥rÝ ±∞ WЫ–≈ s ÊuJ²¹ ‰uK× ≤∞rÝØrž∞[π∏≥± ÍËUð ‰uK×L« W U¦ X½U «–S ≥rÝ ±∞∞ Ω ‰uK×L« r−Š `³√ v²Š ¡UL« s
∫ VŠ« ”º ≤μ Wł—œ bMŽ ≥rÝØrž∞[π∏∞¥ Ë ”º ±μ Wł—œ bMŽ
Æ”º ≤μ Ë ”º ±μ Wł—œ bMŽ ‰uK×LK wuL« dJ« √
Æ”º ≤μ Ë ”º ±μ Wł—œ bMŽ ‰uK×L« W¹—ôu »
Æ”º ≤μ Ë ”º ±μ Wł—œ bMŽ ‰uK×L« WOôu ?ł
ø‰uK×L« …—«dŠ Wł—œ vKŽ bL²Fð WIÐU« eOd²«  «bŠË s Í√
Ò œ

∫Õö_« s WŽuL− WO³z«c wðü« w½UO³« rÝd« p¹b ≤±


ø…—«d׫  Uł—œ lOLł vKŽ ¡UL« w UÎ ½UÐË– d¦√ Õö_« Í√
Ò √
ÆV³« qKŽ ø…—«d׫ Wł—œ l UÎ OJŽ UÎ ³ÝUMð t²O³z«– VÝUM²ð Õö_« Í√
Ò »
b¹d³ð rð «–≈ ¨”º μ∞ …—«dŠ Wł—œ bMŽ ¡U rž ≤∞∞ w WЫc KBr rž±∂∞ s ÊuJ²¹ ‰uK× ?ł
ø‰uK×L« WU× qB×¹ «–S ¨”º ≤∞ v≈ ‰uK×L«
d–« ø…—«d׫ Wł—œ fH½ bMŽ ULN²O³z«– ÈËU²ð sOHK² sO×K s sOuK× dOC×ð sJL¹ q¼ œ
Æ…—«d׫ s Wł—b« Ác¼ bMŽ ULN²³z«– VŠ«Ë Õö_« Ác¼
©¡U rž ±∞∞Ørž® WO³z«c«

©”º ® …—«d׫ Wł—œ

¥¥
…b???????Šu«

μ
W¹—«d(« ¡UOLOJ«

¥μ ¥μ
Thermochemistry W¹—«d׫ ¡UOLOJ« w fÝ√ ‰Ë_« qBH«

dOž U¼—œUB w dL²L« h UM²«Ë W UD« vKŽ VKD« …œU¹“ l˨U¼—œUB w Ë UNUJý√ w W UD« nK² ð
ÆUNM d «u² u¼ U „öN²Ý« bOýdðË —œUBL« ÁcN qz«bÐ sŽ Y׳« qł√ s jAMð ÀU×Ð_« ÊS …œb−²L«

bOuðË ¨W¾ b²« q¦ …b¹bŽ ÷«dž√ “U−½ù UNłU²×½ w²« W UDK UÎ Oz— Ϋ—bB tŽ«u½√ nK² LÐ œu u« bF¹
^
Î ¦ r×H« Ë√ ‰Ëd²³U W¹—uHŠ_« œ«uL« ‚dŠ bMŽË ÆU¼dOžË  «—UDI«Ë  «—UO« qOGAðË ¡UÐdNJ«
W UD« ÊS ö
øUN²LOIÐ R³M²« sJL¹ q¼ËøW UD« Ác¼  buð nOJ ¨sO−_« l œu u« qŽUHð sŽ W−ðU½ UNOKŽ qB×½ w²«

∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼
ÆWOzUOLOJ«  öŽUH²K W³ŠUBL« W UD« ‰UJý√ œbFð ±
ÆUNOKŽ WK¦√ wDFðË W¹—«d׫ ¡UOLOJ« w WUF« rO¼UHL« iFÐ ·dF²ð ≤
Æf¼ Êu½UIÐ UÎ MOF² UN³×ðË qŽUH²« …—«dŠ ·dF²ð ≥
Æ…—«d×K …œ—UÞ Èdš√Ë …—«d×K WU  öŽUHð v≈ WOzUOLOJ«  öŽUH²« nMBð ¥

WOzUOLOJ«  öŽUH²« w WUD« ‰UJý√ ±≠±


∫WEŠö ¨ÕU¹d« Wd× W³³L« wN ÆqGý “U−½≈ vKŽ …—bIL« UN½QÐ W UD« ·dFð
V???Š W?? U?? D? ?« ”U?? I? ?ð W UD« Ê√ UL ÆWOFO³D« d¼«uE« s U¼dOžË ‰“ôe« ÀËbŠË ëu_« WdŠË
 «bŠuK wLUF« ÂUEM«
s??Ë ¨‰u?? ?−? ??« …b???Šu???Ð
uLM«Ë Wd׫ q¦ ¨W¹uO׫ UNHzUþuÐ ÂuIð w WO׫  UMzUJK W¹—Ëd{
u??K?O?J?« t??ðU??H? ŽU??C? r?? ?¼√ WOŽ«—e«  ôü« qOGAð w ÊU½ù« UNb ²¹Ë UL ÆU¼dOžË i¹_«  UOKLŽË
Æ©KJ®‰uł Æv²ý  ôU− w Ë  ö«uL«Ë qIM« qzUÝË w Ë WOŽUMB«Ë

¨sOË“U−« ‚«d²ŠU ¨W UD« ‰UJý√ s dšPÐ Ë√ qJAÐ WÐu×B ÊuJð U …œUŽ WOzUOLOJ«  öŽUH²«Ë
qK×ðË ¨·U−« œuLF« w Àb×ð w²«  öŽUH²«Ë  U³M« w wzuC« qO¦L²«Ë ¨…bŽUI« l iL׫ qŽUHðË
W UD« q¦ ¨UNMOÐ ULO q¹uײK WKÐU W UD« s WHK² ‰UJý√ UN³ŠUBð  öŽUHð UNK ¨ÂuOUJ«  U½uÐd
W UD« ‰UJý√ iFÐ v≈ qBH« «c¼ w ÷dF²MÝË ÆU¼dOžË WOzuC« W UD«Ë ¨WOzUÐdNJ« W UD«Ë ¨W¹—«d׫
ÆWOzUOLOJ«  öŽUH²K W³ŠUBL«

¥∂
W¹—«d(« WUD«
WÐu×B ÊuJð WOzUOLOJ«  öŽUH²« iF³ ¨WOzUOLOJ«  öŽUH²« s dO¦ w UÎ LN Ϋ¡eł …—«d׫ bFð
^
ÆÀb×¹ v²Š …—«dŠ pKN²¹ dšü« UNCFÐË ¨…—«dŠ ‚öÞSÐ
∫WEŠö
Î ¦L
©±® qJA« w sO³L« X¹UdO¦« qŽUHð sŽ W−ðUM« …—«d׫ Âb ²ð ö
qŽUHð ¡«dł≈ ÂbŽ qCH¹
d??³?²? ?L?« w?? X??¹U??d??O? ¦? « l (Al) ÂuOML_« qŽUH²¹ YOŠ ÆWKOI¦«  «bFL«Ë W¹b¹b׫ pJ« ÂU× w
Ætð—uDš V³Ð ∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« tMO³ð UL Fe2O3©III® b¹b׫ bO√

Al(s) + Fe2O3(s)→Al2O3+Fe(l) + W UÞ

X¹UdO¦« qŽUHð ∫©±® qJA«

∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r …—«d×K ‚öÞ≈ UN³ŠUB¹ w²«  öŽUH²« bŠ√ ·dF²²Ë

…—«dŠ oKD¹ wzUOLO qŽUHð ∫± ◊UA½


∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
”QË ¨WOłUł“ ”QË ¨…—«dŠ Ê«eOË ¨©wK−« pKÝ® w½bF ·uË ¨©Â ∞,± pO²OÝ_« iLŠ® qš
Æ»uI¦ ¡UDž UN WOJO²ÝöÐ
∫qLF«  «uDš
Æ©≤®qJA« w UL ozU œ WŁöŁ …b
Ò »uI¦L« ¡UDG« Í– wJO²Ýö³« ¡UŽu« w …—«d׫ Ê«eO l{ ±
ÆsO²IO œ …b
Ò q « vKŽ Íu²×ð WOłUł“ ”Q w w½bFL« ·uB« s WOL l{ ≤
Î OK tDG{«Ë q « s w½bFL« ·uB« Ãdš« ≥
Æbz«e« iL׫ s hK ²K ö
ÆWOz«b²Ðô« Ê«eOL« …¡«d q−ÝË ¨WOJO²Ýö³« ”QJ« s …—«d׫ Ê«eO Ãdš« ¥
Æ…—«d׫ Ê«eO Ÿœu² ‰uŠ ©≥® …uD « s w½bFL« ·uB« WFD n μ
ÆsO²IO œ …b
Ò pO²Ýö³« ¡UŽË v≈ …—«d׫ Ê«eO bŽ√ ∂
w ŸUHð—ô« —«bI U ¨©WOzUNM«® …b¹b−« …—«d׫ Ê«eO …¡«d q−Ý ∑

©≤® qJA« Æø …—«d׫ Wł—œ

¥∑
X−²½ …—«dŠ Ê√ vKŽ ‰b¹ UL ¨Ê«eOL« …—«dŠ Wł—œ w ŸUHð—ô« XEŠô pKF oÐU« ◊UAM« pz«dł≈ bFÐ
vLð …—«d×K ‚öÞ≈ UN³ŠUB¹ w²«  öŽUH²« s ŸuM« «c¼ q¦ Ê≈ ¨pO²OÝ_« iLŠ l b¹b׫ qŽUHð s
Æ…—«d×K …œ—UÞ  öŽUHð

∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r …—«dŠ pKN²ð w²«  öŽUH²« bŠ√ ·dF²²Ë

…—«dŠ h²L¹ wzUOLO qŽUHð ∫≤ ◊UA½


∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
©eO³ « W½uÐd® NaHCO3 s rž±μ Ë ©Â®≤ ©ÊuLOK« `K® p¹d²O« iLŠ ‰uK× s ≥rÝ ≤μ
Æp¹dײK włUł“ VOC Ë …—«dŠ Ê«eOË ¨≥rݱμ∞ WFÝ WOłUł“ ”QË
∫qLF«  «uDš
ÆWOłUł“ ”Q w p¹dO²O« iLŠ ‰uK× s ≥rÝ ≤μ l{ ±
Æ…—«d׫ Ê«eO ‰ULF²ÝUÐ WOz«b²Ðô« ‰uK×L« …—«dŠ Wł—œ q−Ý ≤
w²« ”QJ« v≈ WOMOłË—bON« Âu¹œuB«  U½uÐd s rž ±μ n{√ ≥
∫WEŠö
ÆwCL׫ ‰uK×L« vKŽ Íu²×ð
WOKLF«  UIO³D²« s??
—ËU??−? L? « ◊U??A??M??« v??K? Ž ÆwłUł“ VOC WÞUÝuÐ Z¹eL« „dŠ ¥
b??¹d??³? ²? « ”U?? O? ?√ W??ŽU??M? 
‚dH« —«bI UË ¨qŽUH²« W¹«bÐ s sO²IO œ bFÐ …—«d׫ Wł—œ q−Ý μ
q??L?F?²??ð w?? ²? ?« l?? ¹d?? ? ?«
Æ·UFÝû  «œUL Ò øÊ«eOL« …¡«d w

qŽUH²« W¹UN½ ©»® qŽUH²« W¹«bÐ ©√®


l¹dÝ b¹d³ð fO …—«d×K ’U qŽUHð

Âu¹œuB«  U½uÐd W U{≈ bFÐ ‰uK×L« …—«dŠ Wł—œ w UÎ {UH ½« XEŠô pKF oÐU« ◊UAM« pz«dł≈ bFÐ

¥∏
…—«d׫ Wł—œ w ÷UH ½« UN³ŠUB¹ w²«  öŽUH²« Ác¼ q¦ Ê≈ ¨p¹d²O« iLŠ ‰uK× v≈ WOMOłË—bON«
Æ…—«d×K WU  öŽUHð vLð

Î U¦ jŽ√ ∫‰«R?Ý


Æ’U dš¬Ë …—«d×K œ—UÞ qŽUHð vKŽ ô

WOzUÐdNJ« WUD«
Î UJý√ ·dF²²Ë
∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r WOzUOLOJ«  öŽUH²K W³ŠUBL« W UDK Èdš√ ô

WOzUÐdNJ« WUDK Z²M qŽUHð ∫≥ ◊UA½


∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
»u³½√˨± eOdð sO—U «  U²¹d³ ‰uK× qμ∞Ë ¨Â± eOdð ©II® ”U×M«  U²¹d³ ‰uK× qμ∞
¨d²OL²u ˨©Â±® NaCl ‰uK×Ë ¨q±μ∞ tFÝ ÊUOłUł“ ÊUÝQË ¨sO dD« s Õu²H U ·dŠ qJý vKŽ włUł“
Æ©rÝμ x rÝ≤® sO—Uš W×OHË ¨©rÝμ x rÝ≤® ”U×½ W×OHË ¨WOÝU×½ qOuð „öÝ√Ë
∫qLF«  «uDš
Æq±μ∞ WFÝ WOłUł“ ”Q w ©II® ”U×M«  U²¹d³ ‰uK× s ≥rÝμ∞ l{ ±
Æq±μ∞ WFÝ WOłUł“ ”Q w sO—U «  U²¹d³ ‰uK× s ≥rÝμ∞ l{ ≤
sD WFD W³Fý q W¹UN½ w l{Ë ¨ NaCl ‰uK×LÐ U ·dŠ qJý vKŽ włUłe« »u³½_« ú« ≥
ƉuK×L« »UJ½« lML
©≥®qJA« w UL “UN−« V— ¥

j³NL«
Zn Cu
bFBL«
w×K dł

Zn 2+ Cu 2+
SO42- SO42-

WO½UHK−« WOK « ∫©≥®qJA«

¥π
∫WEŠö
Æd²OL²uHK VU« ·dDUÐ sO—U « VD q μ
◊U??A? M? « …œU?? ? ?Ž≈ s??J? L? ¹
WDOÐ U¹öš qLFÐ oÐU« Æd²OL²uHK VłuL« ·dDUÐ ”U×M« VD q ∂
`??O?ýd??ð ‚—Ë ‰U??L? F? ²? ÝU??Ð ød²OL²uH« dýR vKŽ kŠöð «–U ∑
w U??L? d??š¬ ‚—Ë Í√ Ë√
∫wðü« qJA« ÆqŽUH²« WœUF V²√ ∏

qK³ ‚—Ë
qOU×LÐ Ï
qOb d²OL²uH« dýR WdŠ Ê√ XEŠô pKF oÐU« ◊UAM« pz«dł≈ bFÐ
Õö_«
Cu
ÆWOzUÐdNJ« W UDK UÎ łU²½≈ wMF¹ «c¼Ë ¨pK« w wzUÐdN —UOð ÊU¹dÝ vKŽ

Zn
∫WOðü«  öŽUH²« s qJ WI «dL« W UD« qJý U ∫‰«R?Ý
V
CH4(g)+ 2O2(g)→CO2(g)+2H2O(g) + W UÞ

6CO2(g)+6H2O(g) + W UÞ→C6H12O6(aq)+6O2(g)

jÐd« WUÞ
¡ÍełË ¨H2 sOłË—bON« ¡Íeł w UL UNMOÐ ULO jЫ˗ œułË V³Ð WOzUOLOJ«  U³dL« w  «—c« pÝUL²ð
ÆU¼dOžË ¨KCl ÂuOÝUðu³« b¹—uKË ¨NaCl Âu¹œuB« b¹—uKË ¨Cl2 —uKJ« ¡ÍełË ¨N2 sOłËd²OM«

∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r jÐd« W UÞ qO¦L²Ë

jÐd« WUÞ ∫¥ ◊UA½


Æb¹b׫ s ÊU²KŁUL² ÊU²FD Ë nOF{ fOÞUMGË ¨Íu fOÞUMG ∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
∫qLF«  «uDš
ÆUЖU−²¹ v²Š ÍuI« fOÞUMGL« s b¹b׫ w²FD ÈbŠ≈ »d ±
ÆUЖU−²¹ v²Š nOFC« fOÞUMGL« s Èdš_« b¹b׫ WFD »d ≤
ÆÍuI« fOÞUMGL« sŽ b¹b׫ WFD qB « ≥
ÆnOFC« fOÞUMGL« sŽ b¹b׫ WFD qB « ¥

μ∞
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ ◊UAM« ¡«dł≈ bFÐ
ønOFC« fOÞUMGL« sŽ Â√ ÍuI« fOÞUMGL« sŽ b¹b׫ WFD qB bMŽ d³√ W UÞ v≈ ÃU²×ð WUŠ Í√ w √
øWOdŠ Â√ l{Ë w¼ q¼Ë fOÞUMGL« s UN³¹dIð bMŽ b¹b׫ WFD UNJK²Lð w²« W UD« Ÿu½ U »

∫YOŠ s fOÞUMGL«Ë b¹b׫ WFD sOÐ »–U−²UÐ  U³dL« w  «—c« sOÐ jЫËd« tO³Að sJL¹ o³Ý UL
ÆWOzUOLOJ« WDЫd« dJ pcË fOÞUMGL« sŽ b¹b׫ WFD qBH W UÞ v≈ WłU׫ ±
UÎ C¹√  «—c« pK²Lð pc ¨fOÞUMGL« v≈ UNЫc−½≈ ¡UMŁ√ WMOF l{Ë W UÞ pK²Lð b¹b׫ WFD Êu ≤
ÆUNDЫdð ‰öš WMOF l{Ë W UÞ

¨dJ²ð WKŽUH²L« œ«uL« w jЫËd« iFÐ Ë√ lOLł ÊS …b¹bł œ«u s¹uJ² UNCFÐ l œ«uL« qŽUH²ð UbMŽ
ø«–UL ¨W UÞ UNMŽ Z²M¹ W−ðUM« œ«uL« w …b¹bł jЫ˗ ÊuJð Ê√ UL ¨W UÞ v≈ ÃU²×ð Ác¼ jЫËd« dOJð WOKLŽË
∫WOðü« WœUFLUÐ jЫËd« dOJð qO¦Lð sJL¹Ë

W UÞ + H-H → H+H
∫WOðü« WœUFLUÐ q¦LO WDЫd« ÊuJð U√
H+H → H-H + W UÞ

W UD«

Ea

WKŽUH² œ«u
∫‰«R???Ý
∆H
W?? U??Þ w?? M? ?F? ?ð «–U?? ? ?? W−ðU½ œ«u
øEa jOAM²« qŽUH²« dOÝ
wzUOLOJ« qŽUH²« ÀËbŠ WO¬ ∫©¥® qJA«

dNE¹ UL ¨W−ðUM« œ«uL« w …b¹bł jЫ˗ ÊuJðË WKŽUH²L« œ«uL« jЫ˗ pJHð wzUOLOJ« qŽUH²« sLC²¹
Æ©¥® qJA« w

μ±
W¹—«d׫ ¡UOLOJ« w WOÝUÝ√ rO¼UH ≤≠±
W¹—«d׫ ¡UOLOJ« WOzUOLOJ«  öŽUH²K WI «dL« W¹—«d׫  «dOG²« WÝ«—bÐ vMFð w²« ¡UOLOJ« vKŽ oKD¹
∫W¹—«d׫ ¡UOLOJ« w WOÝUÝ_« rO¼UHL« iFÐ v≈ wðQ¹ ULO ÷dF²MÝË Æ(Thermochemistry)
s ¡e−« p– wMF¹ ÂUEMU ¨jO×L«Ë ÂUEM« sOÐ eOOL²« …—«d׫ ‰UI²½« w Y׳« bMŽ WLNL« —u_« s
…dO×Ð  U¹u²× q¦ ΫbIF Ë√ ¨”Q w ZKŁ WFD q¦ UÎ DOÐ UÎ UE½ ÊuJ¹ b Ë ¨WÝ«—b« tOKŽ Íd−ð Íc« ÊuJ«
W öŽ t Íc« ÊuJ« s ¡e−« p– uN ©WuNK jO×L« WLK tOKŽ oKDMÝ Íc«Ë® jO×L« jÝu« U√ ÆWŁuK
WOÝUÝ_« —u_« s d¦√ Ë√ bŠ«Ë w jO×L«Ë ÂUEM« sOÐ ‰œU³ð ÀËbŠ W öFUÐ wMF½ YOŠ ¨WÝ«—b« bO ÂUEMUÐ
Ê√ WÝ«—b« ÷dG sײ¹ sJË jO×LUÐ qB² WOKLF« WOŠUM« s ÂUEM«Ë Æ…œUL«Ë qGA«Ë …—«d׫ ∫WŁö¦«
Ò ¨ÂUEM« b×Ð ełU׫ «c¼ vL¹Ë ¨tHKGO ÂUEMUÐ jO×¹ ΫełUŠ qO ²ð
Æ©μ® qJA« sFLð
Àb×¹ ô
…—«d×K ‰œU³ð

∫WEŠö
q??J??A??« w?? ? ÂU?? ?E? ? M? ? « Àb×¹ ô H2(g) + Cl2(g)→2HCl(g) jÝu«
Î U??U??E? ½ q??¦? L? ¹ —ËU?? −? ?L? ?«
…œULK ‰œU³ð jO×L«
‰œU³ð ÀËbŠ ÂbF ôËeF
sOÐ ÍœU ‰œU³ð Ë√ Í—«dŠ
ÆjO×L«Ë ÂUEM«
ÂUEM« bŠ
jO×L« ´ ÂUEM« Ω ÊuJ« jO×L«Ë ÂUEM« ∫©μ® qJA«

(System and Surroundings) jO;« jÝu«Ë ÂUEM«


∫WLD½_« Ÿ«u½√
∫wðQ¹ UL w¼Ë …œUL« Ë√ qGA« Ë√ …—«d׫ ‰œU³² UN²OKÐU VŠ WLE½_« s Ÿ«u½√ …bŽ „UM¼
Wł—œ vI³ð YO×Ð jO×L«Ë ÂUEM« sOÐ …—«d׫ ‰UI²½UÐ `L¹ ÂUE½ u¼Ë ∫Isothermal ÂdOŁu¹√ ±
Æ W²ÐUŁ ÂUEM« …—«dŠ
YO×Ð jO×L«Ë ÂUEM« sOÐ …—«d׫ ‰UI²½UÐ `L¹ ô ÂUE½ u¼Ë ∫Adiabatic ©…—«d×K k UŠ® wðUÐU¹œ√ ≤
ÆiH Mð Ë√ ÂUEM« …—«dŠ Wł—œ lHðdð Ê√ sJL¹

μ≤
ÆjO×L« l ÁœUL« ‰œU³²Ð `L¹ ÂUE½ u¼Ë∫Open Õu²HL« ÂUEM« ≥
∫‰«R???Ý
Æ©μ® qJA« dE½«
Íc??« ÂUE?M« Ÿu??½ U??
ød׳« tK¦L¹ ÆjO×L« l …œUL« ‰UI²½UÐ `L¹ ô ÂUE½ u¼Ë ∫Closed oKGL« ÂUEM« ¥
Æ©μ® qJA« dE½«
Æ©μ® qJA« dE½« ÆqGA« Ë√ …—«d׫ Ë√ ÁœUL« ‰UI²½UÐ `L¹ ô ÂUE½ u¼Ë ∫Isolated ‰ËeFL« ÂUEM« μ

Õu²H ÂUE½ oKG ÂUE½ ‰ËeF ÂUE½


WLE½_« Ÿ«u½√ iFÐ ∫©μ® qJA«

∫ÂUEM« u¼ …—«d׫ Ê«eO Ÿœu² w œułuL« o³ze« Ê√ ÷d vKŽ ©±® ‰U¦


øÂUEM« bŠ u¼ U √
øÕu²H Â√ oKG ÂUEM« «c¼ q¼ »
ø‰ËeF ÂUEM« «c¼ q¼ ?ł
ø‰ËeF ÂUE½ v≈ ÂUEM« ‰u×½ nO œ
∫q׫
ÆÂUEM« bŠ uN jO×L«Ë ÂUEM« sOРΫbŠ q¦L¹ …—«d׫ Ê«eO Ÿœu² —«bł √
ÆoKG ÂUE½ uN «cË ª…œUL« ‰UI²½UÐ `L¹ ô Ê«eOL« Ÿœu² —«bł »
ÆÂdOŁu¹« uN …—«d׫ ‰UI²½UÐ `L¹ Ê«eOL« Ÿœu² —«bł ?ł
ÆW“UŽ …œULÐ …—«d׫ Ê«eO n o¹dÞ sŽ ‰ËeF ÂUE½ v≈ ÂUEM« q¹u×ð sJL¹ œ

μ≥
∫WEŠö ∫‰«R?Ý
ÊuJ¹ b?? ÂU??E?M?« b??Š Ê≈
øWÝ«—b« w ÂUEM« b¹b×ð WOL¼√ U √
—«b?? ?ł w?? ? U?? L? ? UÎ ??O??I??O??I??Š
Ë√ …—«d??×? « Ê«e??O? Ÿœu² Î U¦ jŽ« »
∫WOðü« WLE½_« s q vKŽ ΫbŠ«Ë ô
qŽUHð w UL UÎ ¹—uBð ÊuJ¹
‰ËeF ¨oKG ¨Õu²H ¨ÂdOŁu¹« ¨wðU³¹œ«
ÆwzU ‰uK× w wzUOLO

State of System ÂUEM« WUŠ


U¼dOžË WOzU¹eOH« WU×«Ë …—«d׫ Wł—œË jGC« qLAð  «dOG²L« s WŽuL−LÐ U ÂUE½ ’«uš b¹b×ð sJL¹
UMF{ËË ¡UL« s sO²IKG sOÝQ U½cš√ «–S ¨©ÂUEM« WUŠ® `KDB  «dOG²L« Ác¼ ŸuL− vKŽ oKD¹ YOŠ
UL¼UMF{ËË Włö¦« w …œułuL« ”QJ« UMłdš√ sO²ŽUÝ bFÐ rŁ WËUD« vKŽ Èdš_«Ë Włö¦« w UL¼«bŠ√
sOÐ o¹dH²« sJL¹ ô t½S ¨W dG« …—«dŠ Wł—œ  cš√ v²Š vË_« ”QJ« UNOKŽ œułuL« WËUD« fH½ vKŽ
dOG²ð ô W²ÐUŁ ’«uš t W dG« …—«dŠ Wł—œ bMŽË Íuł jG{ X×ð wIM«¡UL« Ê√ Í√ ¨sOÝQJ« w ¡UL«  UH
Æ©WUŠ W«œ® w¼ …—«d׫ Wł—œ Ê≈ ∫‰uI½ WU׫ Ác¼ w WIÐU« t²KUF WI¹dÞ XHK²š« Ê≈Ë

sŽ XOL« d׳« `DÝ iH M¹ ULMOÐ Âπ∞∞ w«u×Ð d׳« Èu² sŽ lHðdð ”bI« ‰U³ł Ê≈ rKFð ULË
iGÐ XÐUŁ ULNMOÐ ŸUHð—ô« w ‚dH« ÊS ”bI« v≈ U×¹—√ s dHUÐ X³ž— «–S ¨Â¥∞∞ w«u×Ð d׳« Èu²
UNO dOG²« —«bI bL²F¹ UL WUŠ W«œ ŸUHð—ô« w ‚dH« Ê≈ ∫‰uI« sJL¹ «c ¨tJKð Íc« —UL« sŽ dEM«
vKŽ Èdš_« WK¦_« sË ¨dOG²« «c¼ tO r²¹ Íc« —UL« vKŽ bL²F¹ ôË ¨jI WOzUNM«Ë WOz«b²Ðô« UN²UŠ vKŽ
ÂUEM« tO qI²½« Íc« —UL« vKŽ bL²Fð ÂUEMK hzUB « iFÐ „UM¼ sOŠ w ¨r−×«Ë jGC« WU׫ W«œ
ÆWOzUNM« WU׫ v≈ WOz«b²Ðô« WU׫ s

‚—U Ê√
] l tJK¹ Íc« —UL« vKŽ bL²Fð ”bI« v≈ U×¹—√ s p²KŠ— w UNFDIð w²« W UL« ö Î ¦L

Ò w²«Ë ©—U W«œ® UÎ ½UOŠ√ UNOKŽ oKD¹ qÐ WUŠ W«œ XO W UL« Ê≈
·dFð ] ‰uI« sJL¹ «cË ¨XÐUŁ ŸUHð—ô«
qGA« —UL« W«œ vKŽ WK¦_« sË ÆdOG²« tO r²¹ Íc« —UL« vKŽ UNO dOG²« bL²F¹ w²« WOLJ« UN½QÐ
Æ…—«d׫ WOLË

Æ©—UL« W«œ® Ë ©WU׫ W«œ® s q vKŽ sOU¦ jŽ√ ∫‰«R?Ý

μ¥
…—«d×K WU*«  öŽUH²«Ë …œ—UD«  öŽUH²«
∫v≈ UN W³ŠUBL« …—«d×K W³MUÐ WOzUOLOJ«  öŽUH²« nMBð

Exothermic Reactions …—«d×K …œ—UÞ  öŽUHð ≠√


jO×L« v≈ ©qŽUH²«® ÂUEM« s …—«d׫ qI²Mð YOŠ qŽUH²« Zð«u½ bŠ√ …—«d׫ UNO ÊuJð  öŽUHð w¼Ë
∫UNOKŽ WK¦_« sË ¨dOš_« …—«dŠ Wł—œ lHðd²
Æ ¡«uN« w ÊU¦OL« “Už ‚«d²Š« ±
∫WEŠö CH4(g)+2O2(g)→CO2(g)+2H2O(g)+890kJ
∫…—«d×K œ—UD« qŽUH²«
»u×BL« q??ŽU??H?²?« u??¼
¨W??¹—«d??Š W?? U??Þ ‚ö??D? ½U??Ð sO−_« “Už l sOłË—bON« “Už qŽUHð s ¡UL« s¹uJð ≤

H2(g)+1/2O2(g)→H2O(g)+286 kJ
W−ðUM« …œUL« W UÞ ÊuJðË
œ«u??L? « W?? U??Þ s?? q?? √ t??O?
ÆWKŽUH²L«

Æ©∂® qJA« w sO³ u¼ UL  öŽUH²« s ŸuM« «c¼ qO¦Lð sJL¹Ë

W UD«
WKŽUH²L« œ«uL« W³UÝ ∆H

jO×L« v≈ vDFð …—«d׫

W−ðUM« œ«uL«
qŽUH²« dOÝ

…—«d×K œ—UÞ qŽUHð ∫©∂® qJA«

∫WEŠö
’U?? ? L? ? ?« q?? ? ŽU?? ? H? ? ?²? ? ?« Endothermic Reactions …—«d×K WU  öŽUHð ≠»
q??ŽU??H? ²? « u?? ¼ ∫…—«d?? ×? ?K? ?
Wł—œ iH M² jO×L« s W¹—«dŠ W UÞ ’UB²UÐ WÐu×B  öŽUHð w¼Ë
„ö??N? ²? ÝS??Ð »u??×??B??L??«
…œUL« W UÞ ÊuJðË ¨W UÞ ∫wðQ¹ U  öŽUH²« Ác¼ vKŽ WK¦_« sË ¨jO×L« …—«dŠ
W UÞ s?? d³√ tO W−ðUM«
WOUŽ …—«dŠ  Uł—œ vKŽ ©II® o³ze« bO√ pJHð ±
ÆWKŽUH²L« œ«uL«

HgO(s)+90.7KJ→Hg(l)+1/2O2(g)

μμ
∫WOðü« WœUFL« w sO³ u¼ UL sOłËd²OM« bO√ s¹uJ² sO−_«Ë sOłËd²OM« qŽUHð ≤

1/2N2(g)+O2(g)+ 33.9kJ →NO 2(g)

∫wðü« qJAUÐ ©o³ze« pJHð® ‰Ë_« qŽUH²« sŽ dO³F²« sJL¹Ë


W UD«
Hg(l) + 1/2O2(g)

‰ułÆ„ π∞[∑
W³łu ∆H
jO×L« s h²Lð …—«d׫

HgO(s)

qŽUH²« dOÝ

…—«d×K ’U qŽUHð ©∑® qJý

ø…—«d×K ’UL« qŽUH²« w W−ðUM« Â√ WKŽUH²L« œ«uL« d³√ t² UÞ ULN¹√ ∫‰«R?Ý

∆H Í—«d(« Èu²;« w dOG²«


ÂUEMK Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²UÐ XÐUŁ jG{ X×ð U qŽUH² W³ŠUBL« …—«d׫ WOLð vKŽ `KD«
ÂUE½ w Àb×¹ qŽUHð Í√ pcË ÊU¦OL« “Už ‚«d²Š«  öŽUH²« Ác¼ vKŽ WK¦_« sË Æ∆H edUÐ UN ed¹Ë
Æd³² L« qš«œ Õu²H

W−ðUM« œ«uL« W UÞ sOÐ ‚dH« UN½√ vKŽ U qŽUH² WI «dL« …—«d׫ WOL v≈ dEM« sJL¹Ë
UÎ U qŽUH²« ÊuJ¹ WKŽUH²L« œ«uL« W UÞ s d³√ W−ðUM« œ«uL« W UÞ X½U «–S WKŽUH²L« œ«uL«Ë
∫wðü« ‰U¦L« sFLð ÆW³łu ∆H WLO ÊuJðË…—«d×K

‰Ë√Ë sOłË—bON« s jOKš s¹uJ² ¡UL« —U Ð l ÊuÐdJ« qŽUHð WOðü« WœUFL« q¦Lð ©≤® ‰U¦
ÆÊuÐdJ« bO√
C(s)+H2O(g)+ 131.3kJ→CO(g)+H2(g)
ø…—«d×K œ—UÞ Â√ ’U qŽUH²« q¼ ±
øW−ðUM« œ«uL« Â√ WKŽUH²L« œ«uL« ∫d³√ t ∆H Í—«d׫ Èu²×L« ULN¹√ ≤
øUNð—Uý≈ UË ∆H —«bI U ≥

μ∂
∫q׫
Æ…—«d×K ’U qŽUH²« «c¼ ÊS pc WKŽUH²L« œ«uL« l …—«d׫ WOL Ê√ ULÐ ±
WKŽUH²L« œ«uLK Í—«d׫ Èu²×L« ÍËU¹ CO(g)+H2(g) W−ðUM« œ«uLK Í—«d׫ Èu²×L« Ê≈ ≤
Æd³√ W−ðUM« œ«uLK ∆H ÊuJð pc ‰uł uKO ±≥±[≥ v≈ W U{ùUÐ C(s)+H2O(g)
Ɖuł uKO ±≥±[≥´ Ω UN²LO Ë …—«d×K ’U qŽUH²« Ê_ W³łu qŽUH²K ∆H ≥
ÊuJðË ¨…—«d×K Ϋœ—UÞ qŽUH²« ÊuJ¹ W−ðUM« œ«uL« W UÞ s d³√ WKŽUH²L« œ«uL« W UÞ X½U «–≈ U«
Æ‚«d²Šô«  öŽUHð q¦ ¨W³UÝ t ∆H WLO

Thermochemical Equation W¹—«d׫ WOzUOLOJ« WœUFL« ≥≠±


wzUOLOJ« qŽUH²K W³ŠUBL« …—«d׫ WOL v≈ UNO …—Uýù« r²¹ w²« W½Ë“uL« WOzUOLOJ« WœUFL« vLð
∫ sO²Oðü« sO²œUFL« w UL ¨W¹—«d׫ WœUFLUÐ

H2(q)+1/2O2(g)→H2O(l) ΔH =-285.8 kJ
HgO(s)→Hg(l)+ 1/2O2(g) ΔH =+90.7 kJ Ë√

t½≈ Í√ ªqŽUH²« w Wb ²L« œ«uL«  UOL l UÎ ¹œdÞ W¹—«d׫ WOzUOLOJ« WœUFL« w ∆H WLO VÝUM²ðË
∫wðü« ‰U¦L« sFL𠨜bF« fHMÐ qŽUH²« pc ∆H WLO »d{ V−¹ U œbFÐ WOzUOLO WœUF »d{ bMŽ

∫WOðü« WœUFL« w UL (H2O2® sOłË—bON« bO√ ‚u qKײ¹ ©≥® ‰U¦

H2O2(l)→H2O(l)+ 1/2O2(g) ∆H=-98.2 kJ

∫qK×ð bMŽ WIKDML« …—«d׫ WOL VŠ«


.H2O2 s ‰u≤ ±
.H2O2 s rž ±∑ ≤

μ∑
∫q׫
«c ¨‰uł uKO π∏[≤ ‚öÞSÐ UÎ Ðu×B ÊuJ¹ H2O2 s bŠ«Ë ‰u qK×ð Ê√ Z²M²½ WœUFL« s ±
Æ≤ œbFUÐ WœUFL« »d{ wMF¹ H2O2 s ‰u ≤ qK×ð ÊS

2H2O2(l) → 2H O
2 (l)
+O2(g) ∆H = 2 X 98.2 kJ = -196.4 kJ
Æ ‰uł uKO ±π∂[¥ ΩWIKDML« …—«d׫ WOL Ê≈ Í√
ƉuLUÐ UNKÐUI¹ U v≈ WK²J« q¹u×ð V−¹ H2O2 s rž±∑ qK×ð s WIKDML« …—«d׫ œU−¹ù ≤
Ɖu≤Ø±Ω‰u rž≥¥Ørž±∑Ω WOuL« WK²J« Ø«dGUÐ WK²J« ΩH2O2  ôu œbŽ
≤ر qUFLUÐ WœUFL« »dC½ UM½≈ Í√

1/2H2O2(s) →1/2H O 2
+1/4O2
(s)
∆H=1/2 X 98.2 kJ=49.1 kJ

Ɖuł uKO¥π¨± ΩH2O2 rž±∑ qK×ð s WIKDML« …—«d׫ WOL ÊS «c


uKO ∏π∞≠ Ω ∆H WLO ÊuJð ÊU¦OL« ‚«d²Š« qŽUHð w ö
Î ¦L ¨tJŽ bMŽ qŽUH²K ∆H …—Uý≈ UÎ C¹√ dOG²ðË
∫WOðü« WœUFL« w sO³ u¼ UL ‰uł

CH4(g)+2O2(g)→CO2(g)+2H2O(g) ∆H=-890.0 kJ
∏π∞ ´ Ω ∆H WLO X׳√Ë …—«d×K UÎ U `³√ qŽUH²« Ê√ kŠö½ WIÐU« qŽUH²« WœUF fJŽ bMŽË
∫WOðü« WœUFL« w sO³ u¼ UL ‰uł uKO

CO2(g)+2H2O(g)→CH4(g)+2O2(g) ∆H=+890.0 kJ

Íd³−« ŸuL−L« ÍËUð t ∆H WLO ÊS  öŽUH²« s WŽuL− sŽ UÎ −ðU½ wzUOLOJ« qŽUH²« ÊU «–≈ U√
Ò ¨ öŽUH²« ÁcN ∆H rOI
∫wðü« ‰U¦L« sFLð

∫wðü« qŽUH²K ∆H VŠ« ©¥® ‰U¦


Cu(s)+1/2O2(g)→CuO(s)
∫WOðü« W¹—«d׫  ôœUFL« «b ²ÝUÐ
Cu2O(s)+1/2O2(g)→2CuO(s) ∆H1=143.7 kJ
CuO(s)+Cu(s)→Cu2O(s) ∆H1=11.5 kJ
∫q׫
∫WÐuKDL« WœUFL« Z²Mð s²OœUFL« UMFLł «–≈ UM½√ kŠö½
Cu(s)+1/2O2(g))→CuO(s) ∆H=155.2 kJ

μ∏
Æ»uKDL« sŽ Vł√Ë wðü« qŽUH²« ”—œ« ∫‰«R?Ý
Sn(s)+2Cl2(g) → SnCl4(s) ∆H=544.6 kJ
øqŽUH²« fJŽ bMŽ ∆H WLO U ±
ø≤ œbF« w wK_« qŽUH²« »d{ bMŽ ∆H WLO U ≤

(Hiss's Law) f¼ Êu½U


Íc« —UL« vKŽ bL²F¹ ô uN ©State function® WUŠ W«œ u¼ ∆H Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« Ê√ rKFð
Î ¦ cšQ½ p– `O{u²Ë ÆwzUNM« l{u« v≈ ‰uuK UNÐ dL¹ w²«  «uD « Ë√ qŽUH²« tJK¹
Í—«d׫ dOG²« ö
”±∞∞
Ú …—«dŠ Wł—œ bMŽ qzU« ¡UL« s bŠ«Ë ‰u ‰u×ð bMF ÆÊUOKG« Wł—œ bMŽ ¡UL« d ³² VŠUBL«
∫WOðü« WœUFL« w sO³ u¼ UL ¨‰uł uKO ¥± v≈ ÃU²×ð WOKLF« Ác¼ ÊS ¨bŠ«Ë Íuł jG{Ë

H2O(l) +41 kJ→H2O(g)

fH½ b¹b×ð ◊dAÐ ‰uł uKO ¥± UÎ Lz«œ h²L¹ ©“Už® ¡UL«—U Ð ‰u ± v≈ qzU« ¡UL« s ‰u ± ‰u×ð Ê«
Æt WOzUNM« WU׫ fH½Ë ÂUEMK WOz«b²Ðô« WU׫

H2O(l)→H2O(g) ∆H=+41 kJ

∫sOOðü« sOKŽUH²« s ZðU½ u¼ qŽUH²« «c¼ Ê√ w¼Ë Èdš√ W¹Ë«“ s oÐU« qŽUH²« v≈ dEM« sJL¹Ë

H2O(l)→H2(g)+ 1/2O2(g) ∆H=+283 kJ


H2(g) + 1/2O2(g)→H2O(g) ∆H=-242 kJ

W¹“UG« tðU½uJ v≈ qzU« ¡UL« s bŠ«Ë ‰u qOKײ ‰uł uKO ≤∏≥ ÂeK¹ t½√ vË_« WœUFL« s UM sO³²¹
Æ©sOłË—bO¼ bŠ«Ë ‰uË sO−√ ‰u≤ر®

bŠ«Ë ‰u l sO−√ ‰u≤ر qŽUHð bMŽ Z²Mð ‰uł uKO ≤¥≤ W UD« WOL Ê√ sO³² WO½U¦« WœUFL« U√
Æ¡UL« —U Ð s bŠ«Ë ‰u s¹uJ² sOłË—bO¼

μπ
∫wðQ¹ UL ∆H UNO ULÐ sO²IÐU« sO²œUFL« lLł bMŽË
H2O(l)→H2(g)+ 1/2O2 ∆H=+283 kJ

H2(g) + 1/2O2(g)→H2O(g) ∆H=-242 kJ

H2O(l)+H2(g)+ 1/2O2(g)→H2(g)+ 1/2O2(g)+H2O(g) ∆H=+41 kJ

∫vKŽ qB×½ WKŁUL²L«  U½uJL« ·cŠ bFÐË

H2O(l)→H2O(g) ∆H=+41 kJ

UNJKÝ w²« o¹dD« sŽ dEM« iGÐ ¨W²ÐUŁ ·ËdE« fH½ X×ð wzUOLOJ« qŽUH²K ∆H Ê√ o³Ý UL Z²M²½
∫tLÝUÐ wLÝ UÎ ½u½U l{Ë Íc« ©f¼® rUF« tO≈ quð U «c¼ ¨qŽUH²«

Í—«d׫ Íu²×L« w dOG²« ÊS  öŽUH²« s WŽuL−LÐ wzUOLO qŽUHð sŽ dO³F²« rð «–≈ ∫f¼ Êu½U

f¼ Êu½U
V²J¹Ë Æ öŽUH²« ÁcN Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²K Íd³−« ŸuL−L« ÍËU¹ qŽUH²« «cN
∫WO{U¹— …—uBÐ

∆H=∆H1+∆H2+∆H3+.......

∫wðü« ‰U¦L« sFLð


Ò U qŽUHð …—«dŠ »U× f¼ Êu½U oO³Dð ·dF²²Ë

∫wðü« qŽUH²K ∆H VŠ« ©μ® ‰U¦

N2(g)+2O2(g)→2NO2(g)

∫sO²Oðü« sO²œUFL« «b ²ÝUÐ

2NO(g) →N 2(g)
+ O2(g) ∆H= -180 kJ

2NO(g)+O2 →2NO 2(g)


∆H=112 kJ

∂∞
∫q׫
p–Ë ¨WÐuKDL« WœUFL« ÍËU¹ ULNFLł ZðU½ ÊuJ¹ YO×Ð …UDFL«  ôœUFL« V²J½ ∆H »U×Ë
∫w¼ UL WO½U¦« WœUFL« ¡UIÐ≈Ë vË_« WœUFL« fJFÐ

N2(g)+O2(g)→2NO(g) ∆H1= 180 kJ

2NO(g)+O2(g) →2NO 2(g)


∆H2= -112 kJ

N2(g)+ 2O2(g)→2NO2(g) ∆H = ∆H1+∆H2 = 68 kJ

∫wðQ¹ UL W¹—«d׫ WOzUOLOJ« WœUFL« V²JðË

N2(g)+2O2(g)→2NO2(g) ∆H=68 kJ

∫wðü« qŽUH²K ∆H VŠ« ∫‰«R?Ý

2Al(s) +Fe2O3(s) →2Fe +Al2O3(s)


(s)

∫sO²Oðü« sO²œUFL« «b ²ÝUÐ

2Al(s)+ 3/2O2(s) →Al O 2 3(s)


∆H=1601 kJ

2Fe(s)+ 3/2O2 →Fe O 2 3(s)


∆H=-825.5 kJ

∂±
∫qBH« WK¾Ý√
∫WOðü«  U×KDBLUÐ œuBIL« `{Ë ±
Æ…—«d×K ’UL« qŽUH²« ¨WU׫ W«œ ¨ÂUEM« ¨f¼ Êu½U ¨©∆H®Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²«

∫…—«d×K ’U UN¹√Ë …—«d×K œ—UÞ WOðü«  öŽUH²« Í√ d–« ≤


2C(graphite)+2H2(g) →C H 2 4(g)
∆H=52.3 kJ
H2(g)+Cl2(g)→2HCl(g) ∆H=-185 kJ
2H2S(g)+3O2(g) → 2H O 2 (g)
+2SO2(g) ∆H=+1125 kJ

∫»uKDL« sŽ Vł√Ë wðü« qŽUH²« ”—œ« ≥


2CH3OH(l)+3O2(g) → 4H O 2 (g)
+2CO2(g) ∆H=-1453 kJ
ÆsO−_« s WO U WOL l ‰u½U¦OL« s ‰u ± qŽUHð bMŽ ∆H VŠ« √
Æ∆H —«bIË W−ðUM« œ«uL« W UÞ ¨WKŽUH²L« œ«uL« W UÞ ∫wðQ¹ U rÝdUÐ `{Ë »

sO−_« l X¹d³J« qŽUH² ∆H Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« VŠ« ¥


2S(s)+3O2(g) →2SO 3(g)

∫WOðü«  ôœUFL« UÎ b ²


S(s)+O2(g)→SO2(g) ∆H= -297 kJ
2SO3(g) →2SO 2(g)
+O2(g) ∆H= 198 kJ

H2 (g)+ 1/2O2(g)→H2O(g) ∆H= 286 kJ ∫wðü« qŽUH²« w μ


∫VŠ«
Î U UÎ «d²Š« sOłË—bON« “Už s rž± ‚«d²Š« bMŽ ∆H
Æö √
Æ¡U rž± ÊuJð bMŽ ∆H »
Ɖuł uKO±∞∞∞ U¼—«bI W UD« s WOL ÃU²½ù ‚d²×ð Ê√ V−¹ w²« «dGUÐ sOłË—bON« “Už WOL ?ł

∫wðü« qŽUH²K ∆H VŠ« ∂


2N2(g)+5O2(g) → 2N O 2 5(g)

∫WOðü«  ôœUFL« «b ²ÝUÐ


H2(g)+ 1/2O2(g)→H2O(s) ∆H=-285.8 kJ
N2O5(g)+H2O(g)→2HNO3(g) ∆H=76.6 kJ
1/2N2(g)+ 3/2O2(g)+ 1/2H2(g) →HNO 3(g)
∆H=-174.1 kJ

∂≤
UNÝUO ‚dÞË Í—«d׫ Íu²×L« w dOG²« ‰UJý√ w½U¦« qBH«
W−ðU½  «dOG²« Ác¼ Ê√ p sO³ðË WOzUOLOJ«  öŽUH²K WI «dL« W¹—«d׫  «dOG²« oÐU« qBH« w XÝ—œ
 öŽUHðË …—«d×K …œ—UÞ  öŽUHð „UM¼ Ê√ X dŽË ¨W−ðUM« œ«uL«Ë WKŽUH²L« œ«uLK W UD« Èu²× ·ö²š« sŽ
øUNÝUO w WKLF²L«  «Ëœ_« w¼ UË ø…—«d׫ WOL ”UO sJL¹ nOJ ¨UN WU

∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «cN p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼
ÆWOzUOLOJ«Ë WOzU¹eOH« W¹—«d׫  «dOG²« ‰UJý√ œbFð ±
ÆUNBzUBš sO³ðË W¹—«d׫  «dFL« nBð ≤
ÆUÎ ¹—«dŠ ΫdF rLBð ≥
Æ W¹u …bŽU Ë Íu iLŠ qŽUH² ‰œUF²« …—«dŠ fOIð ¥
ÆqŽUH²« …—«dŠ »UŠ w œ«uLK WOÝUOI« s¹uJ²« …—«dŠ Âb ²ð μ
ÆwzUOLOJ« jÐd« W UÞ W dFLÐ wzUOLO qŽUH² Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« V×ð ∂

∂≥
Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« sŽdO³F²« ‚dÞ ±≠≤
sË ¨wzU¹eOH« dOG²« Ë√ wzUOLOJ« qŽUH²K UÎ F³ð ‚dÞ …bFÐ Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« sŽ dO³F²« sJL¹
∫p– vKŽ WK¦_«
s WO U WOL œułuÐ …œUL« s bŠ«Ë ‰u ‚«d²Š« bMŽ …—d×L« …—«d׫ WOL w¼Ë ∫‚«d²Šô« …—«dŠ ±
∫WOðü«  ôœUFL« w `{u u¼ UL sO−_« “Už

CH4(g)+2O2(g) CO2(g)+2H2O(g) ∆H=-882 kJ/mol

CH3OH(l)+3/2O2(g) CO2(g) +2H2O(g) ∆H=-715 kJ/mol

ÆUÎ OK …œUL« s ‰u± WЫ–ù W³ŠUBL« …—«d׫ WOL w¼Ë ∫WЫ–ù« …—«dŠ ≤
∫rKFð q¼
_
Ê√ sJL¹ ‰œUF²« Ê√ NaOH(s) Na+(aq)+OH (aq)
∆H=-40 kJ/mol
_
NH4NO3(s) NH4+(aq)+NO3 (aq) ∆H=+26 kJ/mol
d??O?ž j?? ?ÝË w?? Àb?? ×? ?¹
ÊuJ¹ ô p– bMŽË wzU
ø¡U ZðUM«
bŠ«Ë ‰u ÊuJð bMŽ …—dײL« …—«d׫ WOL w¼Ë ∫‰œUF²« …—«dŠ ≥
Æ…bŽU l iLŠ qŽUHð s ¡UL« s

HCl(aq)+NaOH(aq) NaCl(aq) +H2O(l) ∆H= -58 kJ/mol

U¼dUMŽ s …œUL« s bŠ«Ë ‰u ÊuJ² VŠUBL« Í—«d׫ Íu²×L« w dOG²« w¼Ë ∫s¹uJ²« …—«dŠ ¥
∫WOðü«  ôœUFL« w sO³ u¼ UL WOÝUOI« ·ËdE« w WOË_«

2C(s)+3H2(g) C2H6(g) ∆Hf =-85 kJ/mol

H2(g)+ 1/2O2(g) H2O(l) ∆Hf =-286 kJ/mol

…—«dŠË ¨—UNB½ô« …—«dŠ ∫q¦¨ ∆H sŽ dO³F²K Èdš√ ‚dÞ „UM¼Ë


Æd ³²« …—«dŠË ¨nOH ²«

∫WKF²A WFLý ©±® qJA« sO³¹ ∫‰«RÝ


¡UMŁ√ WFLA« w Àb×ð w²« W¹—«d׫  «dOG²« ‰UJý√ s WŁöŁ œbŽ ±
ÆUNUF²ý«
ø…—«d×K œ—UÞ UN¹√Ë ’U  «dOG²« Í√ ≤
WKF²A WFLý ∫©±® qJA«

∂¥
qŽUH²« …—«dŠ ≤≠≤

(Calorimetry) qŽUH²« …—«dŠ ”UO


vL¹ “UNł w qŽUH²« ¡«dłSÐ wzUOLO qŽUHð ÀËbŠ W−O²½ WB²LL« Ë√ …—dײL« …—«d׫ WOL ”UO sJL¹
W“UŽ t½«—bł ÊuJðË ¨W¹—«d׫ WF« WuKF œ«u l ¡UL« Íu×¹ …œUŽ dFL«Ë Æ(Calorimeter) dFL«
…—«dŠ »UŠ sJL¹Ë¨dFL« qš«œ …—«d׫ f³×Mð pcÐË ÆdFL« jO× l …—«d׫ ‰œU³ð ÊËœ ‰u×ð
ÆtðU¹u²×Ë dFL« U¼bI Ë√ UN³²« w²« …—«d׫ WOL »UŠ s qŽUH²«

øULNOð—Uý« w sO²OLJ« ·ö²š« V³³Ý d ∫‰«RÝ


∫UNM  «dFL« s …b¹bŽ Ÿ«u½√ „UM¼Ë

(Coffee- Cup Calorimeter) ”QJ« dF *« ≠±


UN s¹dO²Ý wu³« …œU s WŽuMB ”Q s  «dFL« s ŸuM« «c¼ ÊuJ²¹
włUł“ VOC pcË ¨©≤® qJA« w UL …—«dŠ Ê«eO ¡UDG« s cHM¹Ë ¨¡UDž
sJL¹ pc …—«d×K …bOł W“UŽ s¹dO²Ý wu³« …œU Ê√ ULÐË Æ‰uK×L« p¹dײ
¡UL« s …œuIHL« Ë√ WB²LL« …—«d׫ WOLJ W¹ËU qŽUH²K …—«d׫ WOL —U³²Ž≈
Æ∆H WLO ”UOI dFL« «c¼ `KB¹ pcË dFL« qš«œ œułuL«
q¦ qOU×L« w Àb×ð w²«  öŽUH²« …—«dŠ ”UOI dFL« «c¼ qLF²¹
w²«Ë  «“Už Z²Mð w²«  öŽUH²« …—«dŠ ”UOI rzö dOž tMJ ƉœUF²« …—«dŠ
”QJ« dFL«∫©≤® qJA«
Æ‚«d²Šô«  öŽUHð q¦ ΫdO³ UÎ ŽUHð—« …—«d׫  Uł—œ UNO lHðdð
∫WOðü« W öF« s …œuIHL« Ë√ W³²JL« …—«d׫ »UŠ sJL¹ UÎ IÐUÝ XLKFð ULË
∫ Ê√ rKFð q¼ WOŽuM« …—«d׫ x ©rž® ‰uK×L« WK² Ω …œuIHL« Ë√ W³²JL« …—«d׫
WOL w¼ WOŽuM« …—«d׫
…—«d׫  Uł—œ ‚d x ©”
Ú ržØ‰uł® ‰uK×LK
Wł—œ l d W“ö« …—«d׫
…œUL« s bŠ«Ë «dž …—«dŠ œ ∆xÊÕx„Ω
Æ…bŠ«Ë ”uOOKOÝ Wł—œ
w¼ ∫W??¹—«d??×??« W??F? ? «
l d W“ö« …—«d׫ WOL Ú ≤∞ s ¨¡U rž ±∞∞ sO ² W“ö« …—«d׫ WOL VŠ« ∫‰«RÝ
v≈ ”
Wł—œ U rł …—«dŠ Wł—œ Æ©”Ú rž® ؉uł ¥¨≤ ¡ULK WOŽuM« …—«d׫ Ê√ UÎ LKŽ ¨”≥∞
Ú
Æ…bŠ«Ë ”uOOKOÝ

∂μ
Bomb Calorimeter WK³MI« dF *« ≠≤
qŽUH²K dOG ¡UŽË tKš«œ w błu¹ ¨–ôuH« s WŽuMBË WJOLÝ t½«—bł ‰ËeF ¡UŽË s “UN−« «c¼ ÊuJ²¹
Æ©≥® qJA« dE½« ¨¡UL« s …dO³ WOL w Ϋ—uLG ÊuJ¹ WK³M vL¹ ÈuIL« –ôuH« s ŸuMB
…—«dŠ Ê«eO ‚«d²Šô« „öÝ√
„d×

∫rKFð q¼ ‚«d²Šù« ¡UŽË

w ŸUHð—ô« ÊuJ¹ U …œUŽ œu u«


Î OK ¡UL« …—«d??Š W??ł—œ
ªö
WKLF²L« ¡UL« WOL Ê_ ¡U

WOLË …d??O?³? dFL« w??


øWKOK WK³MI« w œu u« WK³MI« dFL« ∫©≥® qJA«

lHðd jG{ X×ð wIM« sO−_« UNO≈ qšbÔ¹ rŁ ¨WK³MI« ¡UŽË w …œUL« s WuKFË …dOG WK² l{uð
v≈ ÍœRð ¨…—«d׫ s WOL bu¹ UL ªWK³MI« qš«œ —dLð WOzUÐdN …—«dý o¹dÞ sŽ UNUFý≈ r²¹Ë ¨©Íuł ≥∞®
WLO ”UOI dFL« «c¼ Âb ²¹Ë ¨…—«d׫ l¹“uð ÂUE²½« ÊULC UÎ O¬ tJ¹d×ð r²¹ Íc« ¡UL« …—«dŠ Wł—œ l —
ÆjGC« w dOGð UN³ŠUB¹ ô w²«  öŽUH²« w ∆H

∫YOŠ s WK³MI« dFL«Ë ”QJ« dFL« sOÐ Ê—U ∫‰«RÝ


∫rKFð q¼
ÆULNM q VÝUM¹ Íc« qŽUH²« ±
s d??š¬ UÎ ? Žu??½ „U??M?¼ Ê√
dFL« vL¹  «dFL« Æ©oKG ¨Õu²H® dFL« w ÂUEM« Ÿu½ ≤
øw−K¦« ÆqŽUH²« ·Ëdþ ≥

∫qŽUH²« …—«d×Ð WIKF²*«  UÐU (« ≠≥


(Heat of Neutralization) ‰œUF²« …—«dŠ

‰uK×L« ‰œUF²¹ W½Ë“uL« WœUFL« U¼œb×ð WOu VMÐ W¹u …bŽU ‰uK× l Íu iLŠ ‰uK× Ãe bMŽ
∫WOðü«  ôœUFL« tMO³ð UL ¡Î UË UÎ ×K Z²MO

HCl(aq)+NaOH(aq) H2O(l) + NaCl(aq) + W


H2SO4(aq)+2NaOH(aq) Na2SO4(aq)+2H2O(l) + W

∂∂
∫WOðü« …dB² L« WœUFLUÐ ‰œUF²« qŽUHð qO¦Lð sJL¹Ë
_
H+(aq)+ OH (aq) H2O(l) + W UÞ
2

∫wðü« ‰U¦L« sFL𠉜UF²« qŽUHð sŽ W−ðUM« W UD« »UŠ WOHO ·dF²²Ë

sOÐ ‰œUFð qŽUHð ©¥® qJA« sO³¹ ©±® ‰U¦

º”±π
p¹—uKË—bON« iLŠ ‰uK×
º”≥≤
ÁeOdðË ≥ rÝμ∞ tL−Š HCl

º”±π
‰uK× s ≥rÝμ∞ l d²؉u≤
≥ Ýμ∞
 r H
‰uK Odð Na
× s O Æd²؉u≤ ÁeOdð N a O H
 ≤ Áe
…—«d׫ Wł—œ XFHð—« YOŠ
‰uK×L« s ≥rÝ ±∞∞ HCl ‰uK× s ≥rÝμ∞
…—«dŠ VŠ« ¨ ”±≥
Ú —«bILÐ
‰œUF²L«  ≤ ÁeOdð
ÆqŽUH²«
‰œUF²« qŽUH² w×O{uð rÝ— ∫©¥®qJA«

∫rŁ ≥rÝØrž± ÍËUð ‰uK×L« W U¦ Ê√ ÷d²H½ oÐU« qŽUH²« …—«dŠ »U× ∫q׫
∫Ê≈ YOŠ HCl iLŠ  ôu œbŽ V×½ ±
©d²® r−׫ x eOd²« Ω  ôuL« œbŽ
‰u∞[± Ω©d²±∞∞∞Ø ≥rÝμ∞® x d²؉u≤Ω
‰u∞[± Ω …bŽUI«  ôu œbŽ ÊS q¦LUÐË
‰uK×L« UN³²« w²« …—«d׫ WOL V×½ ≤
…—«d׫  Uł—œ ‚d x WOŽuM« …—«d׫ x ‰uK×L« WK² Ω W³²JL« …—«d׫ WOL
‰uł μ¥∂∞ Ω Wł—œ ±≥ x ¥[≤ x rž±∞∞ Ω
‰uł uKO μ[μ Ω HCl ‰u ∞,± UN²−²½√ w²« …—«d׫ WOL Ê≈ Í√
ÆiL׫ s ‰u ± qŽUHð sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL V×½ ≥
∫rKFð q¼
‰u∞[± ؉uł uKOμ[μ Ω iL׫ s ‰u ± sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL
XMOÐ WIO b« »—U−²« Ê√
Ɖuł uKO μμ Ω
ÍËU𠉜U??F?²?« …—«d?? Š Ê√
bMŽ ¨‰u؉uł uKOμ∏≠ ∫Ê≈ Í√
…bŽU l Íu iLŠ qŽUHð
ø”≤μ
Ú Wł—œ vKŽ W¹u HCl(aq)+NaOH(aq) NaCl(aq)+H20(aq) ∆H = -58 kJ/mol

∂∑
qŽUHð bMŽ WIKDML« …—«d׫ WOLò » ·dFð w²« ‰œUF²« …—«dŠ vLð oÐU« qŽUH²« w WÐu×L« ∆H WLO
_
bŠ«Ë ‰u s¹uJ² …bŽUI« s W−ðUM« OH  U½u¹√ s bŠ«Ë ‰u l iL׫ s W−ðUM« H+  U½u¹√ s bŠ«Ë ‰u
ÆbŽ«uI«Ë ÷uL׫  öŽUHð s œbF ‰œUF²« …—«dŠ ©±® ‰Ëb−« sO³¹Ë Æ”≤μ
Ú …—«dŠ Wł—œ vKŽ ¡UL« s

ÆbŽ«uI«Ë ÷uL׫  öŽUHð s œbF ‰œUF²« …—«dŠ ©±® ‰Ëb−«

‰œUF²« qŽUH𠉜UF²« …—«dŠ


HCl(aq)+NaOH(aq) NaCl(aq)+H2O(l) -58 kJ/mol
∫rKFð q¼ HBr(aq)+NaOH(aq) NaBr(aq)+H2O(l) -58 kJ/mol
WOCL׫ qOU×L« Ê√
HNO3(aq)+KOH (aq) KNO3(aq) + H2O(l) -58 kJ/mol
ÊuJð Ê√ V−¹ W¹bŽUI«Ë
ÊuJð v²Š p–Ë ªWHH 
W U{≈ bMŽ W−ðUM« …—«d׫
w¼ …bŽUI« v??≈ iL׫ …—ucL«  öŽUH²« lOL− ‰œUF²« …—«dŠ ÊS ‰Ëb−« s kŠöð ULË
‰œU??F? ²? « W??O? K? L? F? W??−? O? ²? ½
∫u¼Ë  ôœUFL« lOLł w Àb×¹ tH½ qŽUH²« Ê_ W¹ËU²
WOKLF W−O²½ fOË ¨jI
_
H+(aq)+OH (aq) H2O(l) + W

ÆUÎ C¹√ nOH ²«

‰œUF²« …—«dŠ ”UO ©±® ◊UA½


∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
¨©Â≤® HCl p¹—uKË—bON« iLŠ ¨≤ œbŽ ≥rÝ≤μ∞ wL−Š ‚—Ëœ ¨wzU ÂULŠ ¨jOÐ dF
Æ©Â≤® NaOH Âu¹œuB« bOË—bO¼Ë
∫qLF«  «uDš
sOL−Š sO —Ëœ w q d²؉u ≤ ÁeOdðNaOH ‰uK×Ë d²؉u ≤ eOdð HCl ‰uK× dCŠ ±
Æ≥rÝ≤μ∞ WFÝ sOKBHM
ÆW¹ËU² sOuK×L« …—«dŠ Wł—œ `³Bð v²Š ”≤μ
Ú tð—«dŠ Wł—œ wzU ÂULŠ w WOL−׫ ‚—«Ëb« l{ ≤
Æ…—«d׫ Wł—œ w ŸUHð—ô« V «—Ë …bŽUI« s ≥rÝ μ∞ v≈ iL׫ ‰uK× s ≥rÝ μ∞ n{√ ≥
ƉuK×L« UNO≈ qË …—«dŠ Wł—œ vKŽ√ q−Ý ¥
ƉœUF²« …—«dŠ VŠ« μ

∂∏
fHMÐ sOuK×L« …—«dŠ Wł—œ fOI½ ôË ¨‰uK× qJ …—«dŠ Ê«eO qLF²½ «–UL oÐU« ◊UAM« w ∫‰«RÝ
ødDIL« ¡ULUÐ tKž bFÐ ô≈ Ê«eOL«

∫WOðü«  ôU׫ w …—«d׫ Wł—œ w dOG²« VŠ« ÆržØ‰uł¥[≤ Ω‰uK×LK WOŽuM« …—«d׫ Ê√ XLKŽ «–≈ ∫‰«RÝ
‰uK× s ≥rݱ∞∞ v≈  ± ÁeOdð HNO3 p¹d²M« iLŠ ‰uK× s ≥rݱ∞∞ W U{≈ bMŽ ±
ÆÂ ± ÁeOdð NaOH
NaOH ‰uK× s ≥rÝ≤∞∞ v≈  ± ÁeOdð HNO3 iL׫ ‰uK× s ≥rÝ≤∞∞ W U{≈ bMŽ ≤
ÆÂ ± ÁeOdð
…bŽUI« ‰uK× s ≥rݱ∞∞ v≈  ≤ ÁeOdð HNO3 iL׫ ‰uK× s ≥rݱ∞∞ W U{≈ bMŽ ≥
ÆÂ ≤ ÁeOdð NaOH

‚«d²Šô« …—«dŠ ≤≠≥


dýU³ qJAÐ Âb ²ð ¨W UDK W¹bOKI²« WOOzd« —œUBL« r¼√ s wFO³D« “UG«Ë Íd−׫ r×H«Ë jHM« bF¹
^
W UÞ v≈ ÃU²×¹ œu u« Ê√ s ržd« vKŽË ¨W UD« s Èdš√ Ÿ«u½√ v≈ UNK¹u×ð r²¹ Ë√ ¡UL« sO ðË W¾ b²« w
Æ…œbF² ÷«dž√ w UN«b ²Ýù WO U W UÞ Z²M¹ t½√ ô≈ ‚«d²Šù« ¡b³ WOË√

Íu²×¹ WK³M dF w qŽUH²« Íd−½ ¨œu u« s W ËdF WOL ‚dŠ sŽ WIKDML« …—«d׫ WOL »U×Ë
WF«Ë ¡UL« WOL W dFLÐË ÆdFL« w ¡UL« …—«dŠ Wł—œ w dOG²« ”UO r²¹ rŁ¨¡UL« s W ËdF WOL vKŽ
…—«d׫ WOL V×½ wU²UÐË ©dFL« ´ ¡UL«® jO×L« UNB²« w²« …—«d׫ WOL V×½ dFLK W¹—«d׫
…—Uýù« w UNHU ðË ¨WLOI« w WIKDML« …—«d׫ WOL ÍËUð WB²LL« …—«d׫ WOL Ê√ –≈ ¨œu u« s WIKDML«
∫UÎ O{U¹— UNMŽ d³F¹Ë

∫jO×L« w WB²LL« …—«d׫ WOL


…—«d׫  Uł—œ ‚d x dFLK W¹—«d׫ WF« ´ …—«d׫  Uł—œ ‚d x ¡ULK WOŽuM« …—«d׫ x dFL« w ¡UL« WK² Ω

∫wðü« ‰U¦L« sFLð UN W¹—«d׫ WLOI«Ë U …œUL ‚«d²Šô« …—«dŠ »UŠ WOHO ·dF²²Ë

∂π
rž ±≤∞∞ vKŽ Íu²×¹ WK³MI« dF w rž ± UN²K² N2H4 s¹“«—bON« œu Ë s WMOŽ ‚dŠ rð ©≤® ‰U¦
dFLK W¹—«d׫ WF« X½U «–≈ ¨”≤∏[±∂
Ú v≈ ”≤¥[∂≤
Ú s …—«d׫ Wł—œ XFHð—U Æ¡U
∫wðQ¹ U VŠ« ¨rž≥≤ ΩN2H4 s¹“«—bONK WOuL« WK²J« X½UË ”؉uł
Ú ∏¥∞
Æs¹“«—bO¼ rž± ‚dŠ sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL ±
Æs¹“«—bO¼ ‰u± ‚dŠ sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL ≤

∫q׫

Ú ržØ‰uł¥,±∏ ÍËUð ¡ULK WOŽuM« …—«d×«Ë rž±≤∞∞ Ω ¡UL« WK²
”؉uł ∏¥∞ ΩdFLK W¹—«d׫ WF«
”≥,μ¥
Ú Ω ≤¥,∂≤ ≠ ≤∏,±∂ Ω œ ∆ …—«d׫  Uł—œ ‚d
∫WOðü« WœUFL« w rOI« ÷uF½
©œ∆ x Õ ”® ´ ©œ∆ x Ê Õ x „® Ω W³²JL« …—«d׫
©”≥,μ¥
Ú x ”؉uł
Ú Ú ≥[μ¥ x ” ržØ‰uł ¥[±∏ x rž±≤∞∞® Ω
∏¥∞® ´ ©”
Ɖuł ≤π∑¥ ´‰uł ±∑∑μ∑ Ω
‰uł ≤.∑≥± Ω
‰uł uKO ≤Æ,∑ Ω
W³²JL« …—«d׫ ≠ Ω qŽUH²« …—«dŠ
‰uł uKO ≤∞,∑ ≠ Ω qŽUH²« …—«dŠ
Ærž ≥≤ t²K² s¹“«—bO¼ s bŠ«Ë ‰u Ê≈ YOŠ
ržØ‰uł uKO ≤∞,∑ x rž≥≤ Ω s¹“«—bON« s bŠ«Ë ‰u ‚dŠ sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL ÊS
Ɖu؉uł uKO ∂∂≤,¥ Ω

øN2H4 Â√ CH4 œu u qC √ ULN¹√ ∫‰«RÝ

W−ðUM« …—«d׫ WOL U√ Æ…œULK ‚«d²Šô« …—«dŠ …œUL« s bŠ«Ë ‰u ‚«d²Š« sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL vLð
œu u« WOKC √  œ«“ WLOI« Ác¼  œ«“ ULKË ¨œu
uK W¹—«d׫ WLOI« vL² UÎ Uð UÎ dŠ …œUL« s rž ± ‚dŠ sŽ
Æ …—«d×K —bBL

∑∞
Æœu u« Ÿ«u½√ iF³ ‚«d²Šô« …—«dŠ sO³¹ ‰Ëbł wðQ¹ ULO Ë
∫œu
u« Ÿ«u½√ iF³ ‚«d²Šô« …—«dŠ ©≤® ‰Ëbł

©‰u؉uł uKO® ‚«d²Šô« …—«dŠ ©œu u«® …œUL« r d«


≥π≤,π C ÊuÐdJ« ±
∏π∞,≥ CH4 ÊU¦OL« ≤
≤∏μμ C4H10 ÊUðuO³« ≥
±¥±± C2H4 sOK¦¹ù« ¥
±≤π∑,π C2H2 sOK²OÝ_« μ
±≥∂∑ C2H5OH ‰u½U¦¹ù« ∂
≥≤∂∞,¥ C6H6 s¹eM³« ∑
≤∏μ,π H2 sOłË—bON« ∏
≥∏≤,∏ NH3 UO½u_« π
∂∂≥,¥ N2H4 s¹“«—bON« ±∞

∆Hfº WOu*« s¹uJ²« …—«dŠ ≠¥


U¼dUMŽ s …œUL« s bŠ«Ë ‰u s¹uJ² W³ŠUBL« …—«d׫ WOL UN½QÐ …œULK WOuL« s¹uJ²« …—«dŠ ·dFð
”≤μ
Ú UN½QÐ WOÝUOI« ·ËdE« ¡ULKF« ·dŽ b Ë ¨∆Hfº edUÐ UN ed¹Ë ¨WOÝUOI« ·ËdE« w WOË_«
q¦ Í—«d׫ dFL« WÞUÝuÐ œ«uL« s dO³ œbF s¹uJ²« …—«dŠ ”UIðËÆÍuł bŠ«Ë ÍËU¹ jG{Ë
∫WOU²«  öŽUH²«
Mg(s)+1/2O2(g) MgO(s) ∆Hfº=-602 kJ/mol

C(s) +O2(g) CO2(g) ∆Hfº=-393.5 kJ/mol

ƉËd²³«  UI²AË “ËdJ« s¹uJð …—«dŠ q¦ dýU³ qJAÐ UN s¹uJ²« …—«dŠ ”UO sJL¹ ô œ«u „UM¼Ë
ø öŽUH²« ÁcN s¹uJ²« …—«dŠ b¹b×ð sJL¹ nOJ
q »UŠ sJL¹ rOI« Ác¼ «b ²ÝUÐË ¨©≥®‰Ëb−« w UL œ«uL« s dO³ œbF ∆Hfº s¹Ëb²Ð ¡ULKF« ÂU
∫WOðü« WœUFL« «b ²ÝUÐ W½Ëb dOž œ«uL WOuL« s¹uJ²« …—«dŠË ¨∆H qŽUH²« …—«dŠ s
∫rKFð q¼
ÆWKŽUH²L« œ«uLK ∑∆Hfº≠ W−ðUM« œ«uLK ∑∆Hf ΩqŽUH²K ∆H
s??¹u??J? ²? « …—«d?? ? ? ?Š Ê«
UN²UŠ w dUMFK WOuL«
ødH Ω …dI²L« ∫wðü« ‰U¦L« sFLð wzUOLOJ« qŽUH²K ∆H »UŠ ·dF²²Ë

∑±
∫WOðü« WœUFL« w UL ‰u؉uł uKO ≥≤∂∏,μ ≠ ÍËUð s¹eM³K ‚«d²Šô« …—«dŠ X½U «–≈ ©≥® ‰U¦
C6H6(l)+15/2O2(g) 6CO2(g)+3H2O(l) ∆H = -3268.5 kJ/mol
Æs¹eM³K WOÝUOI« s¹uJ²« …—«dŠ VŠ«
∫q׫
dH Ω O2  ? ∆Hfº ±
” Ω WuN− qzU« s¹eM³K ∆Hfº ≤
‰uł uKO ≥π≥[μ≠ ΩÊuÐdJ« bO√ w½UŁ “UG ∆Hfº ≥
Ɖuł uKO ≤∏μ[∏≠ ΩqzU« ¡ULK ∆Hfº ¥
‰uł uKO ≥≤∂∏[μ≠ Ω qŽUH²K ∆H μ
∫WOðü« WœUFL« w rOI« Ác¼ ÷uF½
WKŽUH²L« œ«uLK ∆Hf ŸuL− ≠ W−ðUM« œ«uLK ∆Hf ŸuL− ΩqŽUH²K ∆H
H2O(s)∆Hf x ± Ω C6H6(s) ∆Hf x ≥ ´ CO2 ∆Hf x ∂ Ω
” ≠ ≤∏μ,∏ x ≥ ´ ©≥π≥,μ≠ x ∂® Ω ≥≤∂∏[μ≠ ∫Ê≈ Í√
” ≠ ∏μ∑,¥ ≠ ≤≥∂± ≠ Ω ≥≤∂[∏μ ≠
©∏μ∑,¥ ≠ ≤≥∂± ≠ ≥≤∂∏[μ® Ω ”
Ɖuł uKO μ∞,± ´ Ω ”

∫œ«uL« iF³ WOÝUOI« s¹uJ²« …—«dŠ rO


©≥® ‰Ëbł
‰u ؉uł uKO ∆Hfº …œUL« ‰u ؉uł uKO ∆Hfº …œUL«
dH H2(g) ±∂∂π[∏≠ Al2O3(s)
dH Al(s) ∑πμ≠ CaCl2(s)
≤¥≤≠ H2O(g) ±≤∞∑≠ CaCO3(s)
≤∏∂≠ H2O(l) ∑¥[∏≠ CH4(g)
≤π∑≠ SO2(g) ±±∞[μ≠ CO(g)
≤π≤≠ H2O(s) ≥π≥[μ ≠ CO2(g)
π∞[∑≠ HgO(s) ±μμ[≤≠ CuO(s)
¥≤μ[∏≠ KOH(s) ∏≤≤[≤≠ Fe2O3(s)
∂∞≤≠ MgO(s) ±±≤∞[π≠ Fe3O4(s)
¥±±≠ NaCl(s) π≤[≥≠ HCl(g)
¥≤∂[∑≠ NaOH(s) ≤μ[π´ HI(g)
≥πμ[≤≠ SO3(g) ≤∑≥ ≠ HF(g)

∑≤
∫©≥® ‰Ëb−UÐ UÎ MOF² wðü« qŽUH²K ∆H WLO VŠ« ©¥® ‰U¦

8Al(s)+3Fe3O4(s) 4Al2O3(s)+ 9Fe(s)

∫q׫
ÆdH Ωb¹b×«Ë ÂuOMLú ∆Hfº pc ¨dH Ω …dI²L« UN²UŠ w dUMF« s¹uJð …—«dŠ ±
∫? ∆Hfº s¹uJ²« …—«dŠ ≤
‰u؉uł uKO ±±≤∞,π≠ ΩFe3O4
‰u؉uł uKO ±∂∂π,∏≠ ΩAl2O3
WKŽUH²L« œ«uLK ∆Hfº≠ W−ðUM« œ«uLK ∆HfºΩ qŽUH²K ∆H∫WOðü« WœUFL« w ÷uF½ ≥
©±±≤∞, π≠ x ≥® ≠ ©±∂∂π,∏≠ ®¥ Ω
Æ©≥≥∂≤,∑® ´ ∂∂∑π,≤≠ Ω
‰uł uKO ≥≥±∂[μ≠ Ω

(Bond Energy) WDЫd« WUÞ ≥≠≤


W³ŠUBL« ∆H …—«d׫ WOL nK² ð pcË …—«d×K ’U UNCFÐË …œ—UÞ  öŽUH²« iFÐ Ê√ XEŠô pKF
‰u dJ W“ö« W UD« ‰bF w¼Ë sOð—– sOÐ WDЫd« W
UÞ vL¹ ULÐ sOF²½ p– dOH²Ë ¨dšü qŽUHð s
∫wðQ¹ UL W¹“UG« WU׫ w WOzUOLOJ« WDЫd« s bŠ«Ë

∫rKFð q¼
H2(g) H(g)+ H(g) ∆ H = +436 kJ
dJ W“ö« W UD« Ê√
ÍËU??? ð W??O?zU??O?L?O? W?? D? ?Ы— H-H H H
s W−ðUM« W UD« —«b??I? Cl2(g) Cl(g) + Cl(g) ∆ H = +243kJ
(Cl - Cl) Cl Cl
øWDЫd« pKð ÊuJð

s q √ WKŽUH²L« œ«uL« w jЫËd« W UÞ ŸuL− ÊU «–≈ …—«d×K Ϋœ—UÞ ÊuJ¹ qŽUH²« Ê≈ ∫‰uI« sJL¹Ë
ÆW−ðUM« œ«uL« w jЫËd« W UÞ ŸuL−

∑≥
∫jЫËd« iF³ WDЫd« W UD …—U² UÎ LO sO³¹ wðü« ‰Ëb−«Ë
∫jЫËd« iFÐ W
UÞ ©¥® ‰Ëbł

W UD« WDЫd« W UD« WDЫd« W UD« WDЫd«


‰u؉uł uKO ‰u؉uł uKO ‰u؉uł uKO
±π≤ Br-Br ¥≥≤ H-Cl ¥≥∂ H-H
±μ± I-I ≥∂∏ H-Br ¥±≥ H-C
¥≥¥ C-C ≤π∑ H-I ≥∏π H-N
≤∂∏ C-N ±≥¥ N-N ¥∂¥ H-O
¥μπ O-O ±≥∏ O-O μ∂μ H-F
≥μ∏ O-C ±μ∏ F-F ≥≥π H-S
∑ππ C=O ≤¥≥ Cl-Cl
π¥± N=N

∫WOðü« W öF« «b ²ÝUÐ p–Ë ¨sOF qŽUHð …—«dŠ »U× ‰Ëb−« w W½ËbL« WDЫd« W UÞ rO «b ²Ý« sJL¹Ë
ÆW½uJ²L« jЫËd« W UÞ ŸuL− ≠ …—uJL« jЫËd« W UÞ ŸuL− Ω qŽUH²K ∆H

H2(g)+F2 2HF(g)

©¥® ‰Ëb−« w jЫËd«  U UÞ Â«b ²ÝUÐ wU²« qŽUH²K ∆HVŠ« ©μ® ‰U¦

H2(g)+Cl2(g) 2HCl(g)

∫wU²« ‰Ëb−« qL√ ∫q׫

©‰uł uKO® WDЫd« W UÞ W½uJ²L« jЫËd« ©‰uł uKO® WDЫd« W UÞ U¼d rð w²« jЫËd«
¥≥±,∏ x ≤ 2(H-Cl) ¥≥∂ H-H
≠≠≠ ≠≠≠ ≤¥≥ Cl-Cl
∏∂≥,∂ ‰uł uKO ∂∑π ŸuL−L«

Æ…—uJ*« jЫËd« W UÞ s d³√ W½uJ²*« jЫËd« W UÞ Ê√ kŠö½


ÆW½uJ²L« jЫËd« W UÞ ŸuL− ≠ …—uJL« jЫËd« W UÞ ŸuL− Ω qŽUH²K ∆H
‰uł uKO ±∏¥,∂ ≠ Ω ∏∂≥,∂ ≠ ∂∑π Ω ©¥≥±[∏ x ≤® ≠ ©≤¥≥´¥≥∂® Ω
Æ…—«d×K Ϋœ—UÞ qŽUH²« ÊuJ¹ Ê–≈

∑¥
∫qBH« WK¾Ý√

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłô« d²š√ ±


∫w¼ ZðUMK (∆Hfº) WOuL« s¹uJ²« …—«d× UÎ ¹ËU UN Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« ÊuJ¹ w²«  ôœUFL« √
2C(s)+O2(g) 2CO(g) ≤ 2Ca(s)+O2(g) 2CaO(s) ±
C2H2(g)+ H2(g) C2H4(g) ¥ 3Mg(s)+N2(g) Mg3N2(s) ≥
∫ÍËUð wðü« qŽUH²K ∆H Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« WLO ÊS ©¥® ‰Ëbł vKŽ œUL²ŽùUÐ »
H2(g)+I2(g) 2HI(g)
Ɖuł uKO ≤π∞≠ ≤ Ɖuł uKO ≤π∞ ´ ±
Ɖuł uKO ∑≠ ¥ Ɖuł uKO ∑´ ≥
∫wðQ¹ UL q s W×O×B« …—U³F« d²š« ?ł
Æ…—«d×K ’UL« qŽUH²K W³UÝ ∆H WLO ±
ÆjO×LK …—«dŠ oKD¹ …—«d×K œ—UD« qŽUH²« ≤
Æ…—«d×K ’U qŽUHð ÀËbŠ bMŽ oKDMð …—«d׫ ≥
Æ…—«d×K œ—UÞ qŽUHð ÀËbŠ bMŽ œd³¹ qŽUH²« ¡UŽË ¥
∫‰uł uKO±∂∑∂≠ ÍËUð UMOuú WOuL« s¹uJ²« …—«dŠ Ê√ XLKŽ «–≈ œ
∫w¼ wU²« qŽUH²K ∆H WLO ÊS

2Al2O3(s) 4Al(s)+3O2(g)

Ɖuł uKO ∏≥∏≠ ≤ Ɖuł uKO ≥≥μ≤≠ ±


Ɖuł uKO ≥≥μ≤´ ¥ Ɖuł uKO∏≥∏ ≥

∫wðü« qŽUH²K ∆H WLO VŠ« ¨©¥® ‰Ëbł vKŽ œUL²ŽùUÐ ≤


N2(g)+2H3(g) 2NH3 ∆H = 1676 kJ

ŸUHð—ô«—«bI UL Æ¡U «dž uKO ∏,∂ Íu²×¹ dF w ‰u ∞,≤∏μ U¼—«bI U …œU s WOL X dŠ «–≈ ≥
‚«d²Šô« …—«dŠ X½U «–≈ Æ©dFL« w  «Ëœ_« UN²B²« w²« …—«d׫ qL¼«® ¡UL« …—«dŠ Wł—œ w
ø‰u؉uł uKO ∏±∞[¥≠ ÍËUð …œULK WOuL«

∑μ
¡UL« —U ÐË CO2 ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ UÎ −²M O2 sO−_« s WO U WOL w CH4 ÊU¦OL« ‚d²×¹ ¥
∫WOðü« WœUFLUÐ qŽUH²« qO¦Lð sJL¹Ë ¨H2O(g)

CH4(g)+2O2(g) CO2(g)+2H2O(g)+ W UÞ

Æ©jЫËd« W UÞ ‰Ëbł Âb ²Ý«® WKŽUH²L« œ«uL« w jЫËd« dOJð w W ËdBL« W UD« VŠ« √
ÆW−ðUM« œ«uL« w jЫËd« s¹uJð sŽ W−ðUM« W UD« VŠ« »
qŽUH²K ∆Hº WLO VŠ« ?ł
ÆqKŽ ÆÊU¦OL« ‚«d²Š« …—«dŠ WLO l UNðbłË√ w²« WLOI« Ê—U œ

wK³M dF w XF{Ë rž ≥ UN²K² Âu¹œuB« b¹—uKË C12H22O11 “ËdJ« s Z¹e s ÊuJ²ð WMOŽ μ
Wł—œ l — v≈ “ËdJ« ‚«d²Š« Èœ√ «–≈ WMOF« w “ËdJK W¹u¾L« W³M« VŠ« ¨jI “ËdJ« ‚d×
…—«dŠË ¨”؉uł
Ú ] UÎ LKŽ ”±,∂∑
uKO ≤≤,μtðU¹u²×Ë dFLK W¹—«d׫ WF« Ê√ Ú —«bILÐ dFL« …—«dŠ
Ɖu؉uł ≥±∞xμ,∂¥ “ËdJ« ‚«d²Š«
Ærž ≤¥≤ “ËdJK WOuL« WK²J«
Î Ë√ WMOF« ‚dŠ sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL VŠ« ∫…bŽU
Ác¼ XIKÞ√ w²« “ËdJ« WK² VŠ« rŁ ô
Æ…—«d׫ s WOLJ«

¨sO²ÐUłù« sOÐ Ê—U rŁ ¨wðü« qŽUH²K ∆H WLO VŠ« ¨©¥® ‰ËbłË ©≥® ‰Ëbł vKŽ œUL²ŽùUÐ ∂
ÆUNKKŽË
H2(g)+Cl2(g) 2HCl(g)

∑∂
…bŠu« WK¾Ý√
© ® w `KDBL« r — l{uÐ ©»® œuLF« w `O×B« UNF{Ë l ©√® œuLF« w  U×KDBL« sOÐ o Ë ±

» √
ÆjO×L« s …—«d׫ h²L¹ wzUOLO qŽUHð © ® qŽUH²« …—«dŠ ”UO ±
ÆWÝ«—b« Ÿu{u W¾O³« s ¡e−« © ® ∆H ≤
WOzUOLO Ë√ WOzU¹eO WOKLF Í—«d׫ dOG²K WIO b«Ë WÞu³CL« ”UOI« WOKLŽ © ® s¹uJ²« …—«dŠ ≥
ÆjO×L«´ ÂUEM« © ® …—«d×K ’U qŽUHð ¥
s VdL« w bŠ«Ë ‰u s¹uJ² o «dL« Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« © ® ÂUEM« μ
ÆWOË_« ÁdUMŽ
WOzU¹eO WOKLŽ ‰öš —d×ð Ë√ h²Lð w²« …—«d׫ WOL ”UOI Âb ²ð Á«œ√ © ® WK³MI« dFL« ∂
øWOzUOLO Ë√
W¹—«d׫  «dOG²« ÊS WOzUN½ WœUF ¡UDŽù d¦√ Ë√ sO²¹—«dŠ sO²œUF lLł bMŽ © ® jO×L« ∑
ÆWOzUNM« WœUFLK Í—«d׫ Èu²×L« w dOG²« b¹bײ UNFLł sJL¹
ÆÍ—«d׫ Èu²×L« w dOG²« © ® f¼ Êu½U ∏

∫WOðü« WœUFL« w UL ÁdUMŽ s s¹“«—bONK ∆Hf s¹uJ²« …—«dŠ VŠ« ≤


N2(g)+2H2(g) N2H4(s)
∫sO²Oðü« sO²œUFL« ‰ULF²ÝUÐ p–Ë
N2H4(s)+O2(g) N2(g)+2H2O(l) ∆H = -622 kJ
H2(g)+1/2O2(g) H2O(l) ∆H = 285.8 kJ
rž μ∏ Ω ÊUðuO³K WOuL« WK²J« Ê√ XLKŽ «–S C4H10 ÊUðuO³« “Už s rG±≤ Íu×ð “Už W½«uDÝ√ ≥
∫WOðü« WœUFL« o Ë ‚d²×¹ ÊUðuO³« Ê√Ë
C4H10(g)+13/2 O2(g) 4CO2(g)+5H2O(g) ∆H = 2855 kJ

∫wðQ¹U VŠ«
ÆW½«uDÝ_« w ÊUðuO³«  ôu œbŽ √
ÆÊUðuO³« s rG±≤ ‚«d²Š« sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL »
W½«uDÝ√ ‰ULF²ÝUÐ ”
Ú ±∞∞ v≈ ”uOOKÝ dH …—«dŠ Wł—œ s UNMO ð sJL¹ w²« ¡UL« WOL ?ł
©”
Ú ržØ‰uł ¥,≤ ¡ULK WOŽuM« …—«d׫® …bŠ«Ë “Už
ÆÊUðuO³K W¹—«d׫ WLOI« œ

∑∑
∫WI dL« WOÝUOI« s¹uJ²« …—«dŠ rO s wðü« qŽUH²K ∆H VŠ« ¥
Fe2O3(s)+3H2O(l) 2Fe(OH)3(s)

…œU*« (kJ/mol) ∆Hf


Fe2O3(s) -824.2
Fe(OH)3(s) -823
H2O(l) -285.8

∫wðü« qŽUH²K ∆H VŠ« μ


CS2(l)+ 6H2O2(l) CO2(g)+ 6H2O(l)+2SO2(g)
Ê√ XLKŽ «–≈
CS2(l)+3O2(g) CO2(g)+2SO2(g) ∆H = 1077kJ
H2(g)+O2(g) H2O2(l) ∆H = 188 kJ
H2(g)+1/2O2(g) H2O(l) ∆H = 286 kJ

‰uK× s ≥rÝ≤∞ v≈ ©Â® ∞[¥ ÁeOdð NaOH Âu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK× s ≥rÝμ∞ W U{≈ rð ∂
Wł—œ XFHð—U ”؉uł
Ú ≥π W¹—«d׫ t²FÝ dF w ©Â® ∞[μ ÁeOdð H2SO4 pO²¹d³J« iLŠ
WOŽuM« …—«d׫ Ê√ UÎ LKŽ ¨pO²¹d³J« iL× WOuL« ‰œUF²« …—«dŠ VŠ« ¨”
Ú ≥[∂ ‰uK×L« …—«dŠ
Æ”
Ú ržØ‰uł ¥[±∏ dFL« w ‰uK×LK

∫WOðü« WœUFL« VŠ B2H6 ‚d²×¹ ∑


B2H6(g)+3O2(g) B2O3(s) + 3H2O(g)

∫w¼ WOðü« œ«uLK WOuL« s¹uJ²« …—«dŠ rO Ê√ XLKŽ «–≈

Ɖu؉uł uKO μ∑[¥ ≠ Ω B2H6(g) ∆Hfº

Ɖu؉uł uKO ±≤∑≥ Ω B2O3(s) ∆Hfº

Ɖu؉uł uKO ≤¥±[∏ Ω H2O(g) ∆Hfº

ÆB2H6 rž ¥ ‚«d²Š« sŽ W−ðUM« …—«d׫ WOL VŠ«

∑∏
…b???????Šu«


W¹uCF« ¡UOLOJ«

∑π ∑π
WF³AL«  U½uÐdË—bON« ‰Ë_« qBH«
UNOKŽ oKD¹ w²«  U³dL« s ΫdO³ ΫœbŽ UÎ ½uJ Èdš√ dUMŽË sOłË—bON« l bײ¹ ÊuÐdJ« Ê√ UÎ IÐUÝ XLKFð
w½«uO׫Ë√ wðU³M« q_«  «– ÊuÐdJ«  U³d WÝ«—bÐ W¹uCF« ¡UOLOJ« h² ð Æ W¹uCF«  U³dL« rÝ«
 «Ëœ√Ë  «bO³L«Ë  UHEML«Ë ÃöF«Ë ¡«cG« ∫q¦ ¨…UO׫ wŠ«u½ rEF w WOL¼√ UNË ÆwŽUMDô« Ë√
ÆU¼dOžË qOL−²«

UNðöŽUHð Ê√ UL ÆÈdš_«  U³dL« s U¼dOž sŽ U¼eOLð WOzUOLOË WOzU¹eO hzUBš W¹uCF«  U³dLK
l u vKŽ jI Àb×¹ b ÍuCF« ¡Íe−« w qŽUH²« Ê√ kŠu ‰U¦L« qO³Ý vKF ¨WOL¼_« s dO³ V½Uł vKŽ
U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ øUN²OL¼√ UË ø U³dL« Ác¼ hzUBš UL Æ¡«eł_« WOIÐ ÊËœ ¡Íe−« s sOF
∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý
ÆÍ—Ëb« ‰Ëb−« w UNF uË ÊuÐdJ« …—c …b¹dH« ’«u « ·dF²ð ±
ÆW¹uCF«  U³dL« w WOzUOLOJ« jЫËd« ·dF²ð ≤
Æ U½uÐdË—bON« ÂU √ œbFð ≥
Æ U½UJ_« s œbF WO¾¹eł UÎ GOË ¡ULÝ√ V²Jð ¥
ÆsO−N²« Ÿ«u½√Ë ÊuÐdJ« …—– ‰uŠ jЫËd« ·dF²ð μ
Æ U½UJ_« w qUA²« ·dF²ð ∂
ÆUNðöŽUHðË U¼dOC×ð ‚dÞ ·dF²ðË  U½UJ_« wLð ∑

∏∞
ÊuÐdJ« …—c …b¹dH« ’«u « ±≠±
∫rKFð q¼ vKŽ dBMF« «c¼  «—– …—b v≈ ÊuÐdJ«  U³d …d¦ »U³Ý√ œuFð
vKŽ b??łu??¹ Êu??Ðd??J?« Ê√ ÂU−Š_«Ë ‰UJý_« WHK² WO¾¹eł qÝöÝ W½uJ ¨W¹u jЫËdÐ UNCF³Ð ◊U³ð—ô«
¨r×H« ∫UNM ‰UJý√ …bŽ
Æ”UL« ¨XO «dG«
sO−_« q¦ Èdš√ dUMŽ  «—cÐ ◊U³ð—ô« vKŽ UNð—b v≈ W U{ùUÐ VOðd²«Ë
Æ UOMłuUN«Ë sOłËd²OM«Ë

∫ÊuÐdJ« …—c w½Ëd²Jù« ¡UM³«


VOd²« ·dF²²Ë ÆIVA WŽuL−L« ”√— vKŽË Í—Ëb« ‰Ëb−« s WO½U¦« …—Ëb« w lI¹ eK ô ÊuÐdJ«
12
øpKH« UL ¨pKHUÐ vL¹ U vKŽ ·dF²« s bÐ ô ( 6C) ÊuÐdJ« …—c w½Ëd²Jù«

Y
ÆΫbł WOUŽ tO ÊËd²Jù« œułË WOUL²Š« ÊuJð …—c« …«u½ ‰uŠ ⁄«d pKH«

W UÞ Èu²Ë r−ŠË qJAÐ UNM q “U²L¹ „ö _« s WHK² Ÿ«u½√ „UM¼Ë


X q _« W UD« Ë– pKHU ¨UN² UÞ VŠ „ö _« Ác¼  U½Ëd²Jù« qGAðËÆsOF
Î Ë√ qGAÔ¹
s ¡wAÐ ·dF²MÝË Æ…«uM« s tÐd V³РΫ—«dI²Ý« d¦√ ÊuJ¹Ë ô
Z
Æp „ö √Ë s pK UL¼Ë ¨„ö _« s sOŽu½ vKŽ qOBH²«
s pKH« qJý
q¦L¹Ë ¨jI sO½Ëd²Jù l²¹Ë …—c« …«u½ ‰uŠ qŁUL²« ÍËd pK ∫s pK
∫—ËU−L« qJA« w UL

¨X¨ Y¨ Z  UOŁ«bŠô« bŠ√ u×½ UNM q t−²¹ YO×Ð UNCFÐ vKŽ …bUF² „ö √ WŁöŁ U¼œbŽ ∫p „ö √
∫wðQ¹ UL UN×O{uð sJL¹Ë ¨jI sO½Ëd²J≈ v≈ p „ö √ s pK q l²¹Ë
Y Y Y

X X X

Z Z Z
pZ pX pY
p pKH« qJý

…—– „ö √ vKŽ WŽ“u  U½Ëd²Jù« Ác¼ Ê√ ¡ULKF« błË jI  U½Ëd²J≈ W²Ý Íu²×ð ÊuÐdJ« …—– Ê√ ULÐË
ÆtK« ¡Uý Ê≈ WœUI« WM« w UNOKŽ ·dF²²Ý l¹“u²« w WI¹dD« Ác¼Ë 1s2 2s2 2p2 ∫wðQ¹ UL ÊuÐdJ«

∏±
 U½Ëd²J≈ vLð  U½Ëd²J≈ WFЗ√ Íu²×¹ ÊuÐdJ« …—c ©n=2®dOš_« fOzd« W UD« Èu² Ê√ sO³²¹ o³ÝUL
 U³dL« s¹uJ²  «—c« UNÐ j³ðdð w²« WI¹dD« Ê≈ ¨WOzUOLOJ« UNDЫ˗ s¹uJð w ÊuÐdJ« …—– UNKLF²ð R UJ²«
Æ U³dL« pK² WOzU¹eOH«Ë WOzUOLOJ« ’«u « w dO³ dOŁQð UN ÊuJ¹

w …œułuL«  U³¦«Ë —«dI²Ýô« WUŠ v≈ ‰uu« qł√ s UNCF³Ð j³ðdð dUMF«  «—– Ê« ‰uI« sJL¹
p–Ë  U½Ëd²JùUÐ W¾K²L p „ö √ ÊuJð Ê√ v≈ ÊuÐdJ« …—– vFð WU׫ Ác¼ v≈ ‰uuKË ÆWKO³M«  «“UG«
Æ…—c« pKð Áed UÎ LE²M tłË_« wŽUЗ UÎ d¼ qJAðË WO—UAð jЫ˗ WFЗ√ s¹uJ²Ð

∫W¹uCF«  U³d*« w WOzUOLOJ« WDЫd«


∫rKFð q¼ r¼Uð ¨åWO—UAð WDЫ—ò vLð WDЫdÐ W¹uCF«  U³dL« w  «—c« j³ðdð
s ÀbŠ√ W¹dE½ „UM¼ Ê√ ”UÝ_« u¼ UL ¨ U³dL« pK² WOzU¹eOH«Ë WOzUOLOJ« hzUB « b¹b×ð w
vLð R UJ²« W??D?Ы— W¹dE½
ÆWDЫd« Ác¼ ÊuJ² ÍdEM«
 U??¾?¹e??−?«  «—«b?? ? W??¹d??E?½
ΫdO¦ q×ð Ê√ XŽUD²Ý« w²«Ë
UN−UFð r w²« qUAL« s ∫RUJ²« WDЫ— W¹dE½
øR UJ²« WDЫ— W¹dE½
ÊdI« lKD w (Pauling) ZMËUÐ rUF« UNF{Ë WO³¹dIð W¹dE½ w¼Ë
Ác¼ hO Kð sJL¹Ë …—c« VOdð rN w qU׫ —uD²« V«u² s¹dAF«
∫wðQ¹ UL W¹dEM«
Æ©œdH ÊËd²J≈® TK²L nB½ pK vKŽ ULNM q Íu²×ð Ê√ V−¹ ¨ULNMOÐ W d²A WDЫ— ÊUð—– ÊuJð
Ò wJ

l qš«b²¹ œdHL« ÊËd²Jù« vKŽ Íu²×¹ Íc« vË_« …—c« pK ÊS WO—UAð WDЫ— s¹uJ² sOð—– »«d² « bMŽ
WIDM vLð sOð—c« wð«u½ sOÐ Wd²A WIDM s¹uJ² UÎ C¹√ œdH ÊËd²J≈ vKŽ Íu²×¹ Íc« WO½U¦« …—c« s pK
Æ©±® qJA« w UL qš«b²«

sO¼U−ð« w Ê«—Ëb¹ jI sO½Ëd²Jô WIDML« Ác¼ l²ðË


H H UÎ ¹œdÞ VÝUM²ð W−ðUM« WDЫd« …u Ê≈ ∫‰uI« sJL¹Ë ÆsOUF²
H1 H1 HH vKŽ oKD¹Ë ¨jÐd« w sOb ²L« sOJKH« sOÐ qš«b²« Èb l
qš«b²« WIDM  U½Ëd²Jù« W U¦ edð
^ ‰UŠ w © ® UL−OÝ WDЫ— rÝ« W−ðUM« WDЫd«
qš«b²« ∫©±® qJA«
ÆsOð—c« wð«u½ sOÐ q«u« wL¼u« —u×L« vKŽ WDЫd«

∏≤
∫WM−N*« „ö_«
q¦ Èdš√  U³d Êu^ JÓ Óð dOHð w XKA UN½√ ô≈ ¨ U³dL« s b¹bF« Êu^ JÓ Óð R UJ²« WDЫ— W¹dE½  dÓ]
ø«–UL ¨WO½uÐdË—bON«  U³dL«

∫rKFð q¼
C
⇅ ⇅ ↑ ↑ .
6
2 2
«ËcH½ b UÎ L¹b »dF« Ê√ 1s 2s .2pX 2pY 2pZ.
iFÐ l?? sO−N²« …d??J?
ÊuÐdJ« …—c w½Ëd²Jù« l¹“u²« ∫©≤® qJA«
ø UðU³M«Ë  U½«uO׫

vKŽ Íu²×ð YOŠ ÊuÐdJ« …—c w½Ëd²Jù« l¹“u²« ©≤®qJA« sO³¹


„ö √ W UÞ Èu² Ê√ dcUÐ d¹b−« sË ¨p  «—«b w jI s¹œdH sO½Ëd²J≈
s¹uJð lOD²ð UN½S R UJ²« W¹dE½ vKŽ ¡Î UMÐË 2s pK W UÞ Èu² s vKŽ√ 2p
H

1
1
1s
sO³L« sOłË—bON« …—c w½Ëd²Jù« l¹“u²« XMFLð Ò uË ÆjI sO²O—UAð sO²DЫ—
w½Ëd²Jù« l¹“u²« ∫©≥® qJA« bŠ«Ë œdH ÊËd²J≈ vKŽ Íu²×ð sOłË—bON« …—– Ê√  błu ©≥® qJA« w
sOłË—bON« …—c WF u²L« WOzUOLOJ« WGOB« Ê√ Í√ ¨…bŠ«Ë WO—UAð WDЫ— s¹uJð lOD²ð wU²UÐË
¨WIOI׫ w Ë ÆCH2 w¼ sOłË—bON« l ÊuÐd …—– ◊U³ð—« s ZðUM« VdLK
tłU²½≈ ¡ULKF« ‰ËUŠ UbMŽË ¨WFO³D« w œułu dOž ÷d²HL« VdL« «c¼ Ê≈
ÆdI² dOž t½√ sO³ð UÎ ¹d³ 
Î F œułuL«  U³dL« jÐ√ U√
ÊuÐdJ« ◊U³ð—« s W−ðUM«Ë WFO³D« w ö
“UGK fOzd« ÊuJL« “UG« «c¼ bF¹Ë
Ò ¨CH4 ÊU¦OL« “Už uN sOłË—bON« l
w ÊuÐdJ« …—– ‰uŠ jЫËd« œbŽ UL ÆjHM« ‰uIŠ s Ãd ²¹ Íc« wFO³D«
øw¾¹e−« tKJý u¼ UË øVdL« «c¼

tłË_« wŽUЗ qJý ∫©¥® qJA« jЫ˗ WFЗQÐ WÞU× ÊuÐdJ« …—– Ê√ ÊU¦OL« VdL WO¾¹e−« WGOB« s sO³²¹
ÆÊuÐdJ« …—– ‰uŠ rE²M
tO jÐd« W¹Ë«“Ë ©rE²M wŽUЗ Âd¼® UÎ LEM tłË_« wŽUЗ ö Î Jý UNuŠ qJAð
Æ©¥® qJA« w sO³ u¼ UL Æ Ú±∞π[μ ÍËUð

 U½Ëd²J≈ WFЗ√ „ö²« s t bÐ ô ÊU¦OL« Vd w UL jЫ˗ WFЗ√ s¹uJð s ÊuÐdJ« sJL²¹ wJË
vKŽ WÐUłûË øt tłË_« wŽUЗ qJA« ¡ULKF« d nOË øÊU¦OL« Vd ÊuJðÒ nOJ ¨sOMŁ« s ô Î bÐ …œdH
ø„ö _« Ác¼ w¼ UL ¨WM−NL« „ö _« u¼ b¹bł ÂuNH ‰UšœSÐ p–Ë R UJ²« WDЫ— W¹dE½ ¡ULKF« —uÞ p–

∏≥
WFЗ√ vKŽ ‰uB׫ ÊUJùUÐ Ê√ kŠö½ ¨©≤ qJý® ÊuÐdJ« …—– w R UJ²«  U½Ëd²J≈ l¹“uð v≈ U½dE½ «–≈
Ác¼Ë W UD« Èu² w tM vKŽ_«Ë ⁄—UH« 2p pK v≈ 2s pK w½Ëd²J≈ bŠ√ ‰UI²½UÐ p–Ë …œdH  U½Ëd²J≈
∫wðQ¹ UL ¨sO−N²« WOKLŽ w vË_« …uD « w¼

C
⇅ ↑ ↑ . ↑ ↑
6
1s2 2s .2px .2py 2 p z.

lЗ√ l © ® UL−OÝ Ÿu½ s jЫ˗ lЗ√ s¹uJð vKŽ …—œU R UJ²« W¹dE½ VŠË ÊuÐdJ« …—– X׳√
jЫËd« ÊuJð Ê√ l u²L« sL WHK² „ö √ s  ¡Uł Wb ²L« ÊuÐdJ«  U½Ëd²J≈ Ê_Ë ¨sOłË—bO¼  «—–
jÐd« U¹«Ë“Ë sOHK² sOŽu½ s ÊU¦OL« w lЗ_« jЫËd« Ê≈ Í√ ÆÁU−ðô«Ë W UD« w W¾ UJ² dOž UNMŽ W−ðUM«
W¹ËU² UNMOÐ U¹«Ëe« lOLłË W¾ UJ² ÊU¦OL« w lЗ_« jЫËd« Ê√ WIOI×«Ë ÆW¹ËU² ÊuJð Ê√ sJL¹ ô UNMOÐ
ø«c¼ ÀbŠ nOJ ¨©Ú ±∞π[μ® UÎ C¹√

q²×ð ÊuÐdJ« …—– w …œdHL« WFЗ_«  U½Ëd²Jù« Ê≈ ∫‰uI« v≈ p– U½œuI¹
∫rKFð q¼
ÃUb½« u?? ¼ s?? O−N²« Ê√ ™
ÀËbŠ ÷«d² « rð p– dOH²Ë Æ©ÁU−ðô«Ë W UD« fH½® UÎ C¹√ W¾ UJ² UÎ ö √
W UD« w WЗUI² „ö?? √ WOKLŽ w¼Ë ⁄—UH« 2p pK v≈ 2s pK s ÊËd²Jù« ‰UI²½« wKð WO½UŁ …uDš
…b?? ¹ bł „ö?? √ ÃU?? ²½ù …b¹bł „ö √ WFЗ√ ÊuÐdJ« Èb `³B¹ YO×Ð 2s pK l WŁö¦« 2p „ö √ Zœ
ÆW UD« w W¹ËU²
¨2p s „ö √ WŁöŁË 2s s bŠ«Ë pK s X−²½ „ö _« Ác¼ Ê_Ë ÆW¾ UJ²Ë
u¼ sp pK qJý Ê√ ™
3
UN½√ ô≈ qJA« fH½Ë W UD« fH½ UN ÊQÐ eOL²ðË sp3 rÝ« UNM q vKŽ oKÞ√ bI
- + Æ©2s,2p® öÎ √ UNM X½uJð w²« „ö _« sŽ ö Î U UÎ ö²š« nK² ð

⇅ ↑ ↑ . ↑ ↑
6
C 3 3 3 3
1s2 sp .sp .sp .sp
bŠ«Ë ÊËd²J≈ vKŽ UNM q Íu²×¹ sp3 „ö √ WFЗ√

Y Y Y Y
sp 3

ْ
10

+ + +
9.5

C X
X X X
sp3 sp3 Z Z Z Z
sp3 2p Z 2pX 2p Y 2s

sp3 „ö √ WFЗ√ ÃU²½ù 2p „ö √ WŁöŁ l 2s pK jKš

∏¥
∫wðQ¹ ULÐ W−ðUM« WM−NL« „ö _« eOL²ðË
sO−Nð s W−ðUM« sp3 „ö √ œbŽ ÊuJ¹ ö
Î ¦L ¨UN W½uJL« „ö _« œbŽ ÍËU¹ WM−NL« „ö _« œbŽ ±
Æ¥ Ω WŁö¦« p „ö √ l s pK
- + qJA« w dNE¹ UL dO³ dšü«Ë dOG UL¼bŠ√ sOzeł s s−N pK q ÊuJ²¹ ≤
„ö _« s ‚œ√ qJAÐ ⁄«dH« w ÁU−ðù« …œb× WM−NL« „ö _« ≥
∫rKFð q¼
NH3 UO½u_« ¡Íeł Ê√
ÆUN W½uJL«
ULN H2O ¡U??L?« ¡Íe?? łË UNCFÐ sŽ „ö _« Ác¼ bŽU³²Ð `Lð Ê√ V−¹ WM−NL« „ö _« sOÐ U¹«Ëe« ¥
øsp3 sO−Nð
ÆsJL¹ U vB √ v≈

5Ð W¹Ë«e« Ÿu½ ∫5−N²« Ÿ«u½√


WM−N*« „ö_« 5−N²«
ْ 109.5 sp3 UNM ‰ËUM²MÝ ¨WM−NL« „ö _« s Èdš√ Ÿ«u½√ „UM¼ sp3 „ö √ v≈ W U{ùUÐ
ْ 120 sp2 ∫w¼Ë WO½uÐdË—bON«  U³dL« w WM−NL« ÊuÐdJ« …—– h ¹ U jI
ْ 180 sp

Íu² YK¦ ÊuÐdJ« …—– ‰uŠ wž«dH« qJA« ÊuJ¹ ∫©C2H4® sOKO¦¹ù« ¡Íeł qJýË sp2 sO−Nð ±
ÃU²½ù 2s pK l 2p „ö √ s sOJK jK Ð ÊuÐdJ« …—– wH²Jð WU׫ Ác¼ w Ë 120
Ú tO jÐd« U¹«Ë“Ë
Æ©∑® qJA« w UL ¨sO−Nð ÊËœ YU¦« p pK vI³¹Ë sp2 „ö √ WŁöŁ

C
⇅ ↑ ↑ ↑ ↑ SP2 5−Nð
C
⇅ ↑ ↑ ↑ ↑
6 6
1s2 2S 2Px 2Py 2Pz 1s2 .

sp2 . 2Pz

∫sOKO¦¹ù« ¡Íeł w ÊuÐdJ« wð—– ◊U³ð≈ WOHO `{u¹ wðü« qJA«Ë

p p p p
sp 2 2 sp 2 2
sp sp
120 C sp2 sp2 C 120 C sp2 sp2 C
2 sp 2 2 sp 2
sp sp

WDЫ— s¹uJ² ps2 wJK ◊ö²š«


ÊuÐdJ« wð—– sOÐ WDЫ— s¹uJðË sp2 „ö √ WŁöŁ ÃU²½ù 2p „ö √ s sOJK l 2s pK jKš ∫©∑® qJA«

∏μ
sp2 pK U√ ©1s® sOłË—bO¼ wð—– l ÊuÐdJ« wð—– s q w WM−NL« ©sp2® wJK sOÐ jЫd²« Àb×¹
q ‰uŠ © ® jЫ˗ œbŽ ÊuJ¹ pcÐË WO½U¦« ÊuÐdJ« …—– w t tÐUA pK l j³ðdO ÊuÐdJ« …—– ‰uŠ YU¦«
ÆWŁöŁ ÍËU¹ ÊuÐdJ« wð—– s
WDЫ—Ë © ® WDЫ— s W½uJ WOzUMŁ WDЫ— C2H4 w ÊuÐdJ« wð—– sOÐ jÐdð
…—– w © WDЫ— —u× vKŽ bUF²L«Ë® s−NL« dOž p pK qš«bð s QAMð WO½UŁ
wð«u½ sOÐ q«u« —u×L« X×ðË ‚u WO½U¦« …—c« w tKO¦ l vË_« ÊuÐdJ«
sOKO¦¹ô« ¡Íeł Æ©∏® qJA« dE½« © ® WDЫ— rÝ« jЫËd« s ŸuM« «c¼ vKŽ oKD¹Ë ¨sOð—c«
(p - p)

Hs p p
s H Hs s H
WDЫ—
H H
sp 2 2 sp 2 2
sp sp (sp2 - s)

C C C C C C
Hs 2 sp 2 2 sp 2 (sp2 - s)
sp s H Hs sp s H
H WDЫ— H
(sp - sp )
2 2

WDЫ— s¹uJ² p wJK ◊ö²š« WDЫ— 5łË—bON«  «—c s „ö√ ◊ö²š« 5KO¦¹ô« ¡Íeł
ÊuÐdJ« 5ð—c sp „ö«Ë
WDЫ— s¹uJ² 2p „ö √ ◊ö²š« ¨ WDЫ— s¹uJ² sp2 - sp2 „ö √ ◊ö²š« ∫©∏® qJA«

ÊuÐdJ« wð—– sOÐ WOŁöŁ WDЫ— vKŽ ¡Íe−« «c¼ Íu²×¹ ∫©C2H2® sOK²OÝ_« ¡Íeł qJýË sp sO−Nð ≤
„ö √ s bŠ«Ë pK l ÊuÐdJ« wð—– s q w 2s pK jKš r²¹ WU׫ Ác¼ w Ë ¨© ´ ´ ®
Æ©π® qJA« dE½« ¨sO−Nð ÊËœ Ê«dšü« ÊUJKH« vI³¹Ë 2p

C
⇅ ↑ ↑ ↑ ↑ SP 5−Nð
C
⇅ ↑ ↑ ↑ ↑
6 6
1s2 2S 2Px 2Py 2Pz 1s2 .

sp . 2Py 2Pz

sp wJK ÃU²½ù 2p „ö « s bŠ«Ë pK l 2s pK jKš ∫©π® qJA«

sJL¹Ë Æ Ú±∏∞ ULNMOÐ jÐd« W¹Ë«“Ë sOK²OÝ_« ¡Íeł pcË wDš wÝbM¼ qJý ULN sO−ðUM« sp wJK Ê≈
Æ©±∞® qJA« dE½√ ¨oÐU« ‰U¦L« w sOK¦¹ù« “UG WKŁUL WI¹dDÐ ÊuÐdJ« wð—– sOÐ w²DЫ— ÀËbŠ dOHð

∏∂
p p p p p p p p

sp C sp sp C sp sp C sp sp C sp

WDЫ— s¹uJ² sp wJK qš«bð ∫√

180 p p p p

H C C H H s sp C C sp s H

5K²OÝù« ¡Íeł w²DЫ— s¹uJ² p „ö« qš«bð ∫»


Ò ∫©±∞® qJA«
sOK²OÝ_« ¡Íeł w jЫËd« ÊuJð

WDЫd« X½U «–S ¨qš«b²« WIDM w  U½Ëd²Jù« œbŽ VŠ ÊuÐd wð—– sOÐ WO—UA²« WDЫd« nMBð
WDЫ— vL² WFЗ√ ÍËU¹  U½Ëd²Jù« œbŽ ÊU «–≈Ë © ® W¹œUŠ√ WDЫ— UNOKŽ oKD¹ jI sO½Ëd²J≈ s W½uJ
Æ©2 ´ ® WOŁö¦« WDЫdUÐ vL²  U½Ëd²J≈ W²Ý ÍËU¹ œbF« Êu WUŠ w Ë Æ© ´ ® WOzUMŁ
∫ U½uÐdË—bON« ÊuÐdJ«  «—– s U¼dOž l WO—UAð jЫ˗ ÊuÐdJ« …—– X½u «–≈
Íu?? ²? ?×? ?ð  U?? ? ?³? ? ? d?? ? ? sJL¹Ë ¨ U½uÐdË—bONUÐ W−ðUM«  U³dL« U¼bMŽ vL² jI sOłË—bON«Ë
Êu??Ðd??J? « Íd??B? M? Ž v??K? Ž
qJA« w UL WOðUË—√  U½uÐdË—bO¼Ë WOðUHO«  U½uÐdË—bO¼ v≈ UNHOMBð
d³²Fð˨jI sOłË—bON«Ë
ÆW¹uCF«  U³dL« jÐ√ ÆjI WOðUHOô«  U½uÐdË—bON« v≈ qBH« «c¼ w ÷dF²MÝË ¨wU²«
(C , H)  U½uÐdË—bON«

WOðUË—√ WOðUHO«
s¹eM³« vKŽ Íu²×ðË
tðUI²AË
WF³A dOž © U½UJ_«® WF³A

 UM¹UJ_«  UMOJ_« WOIKŠ WOIKŠ dOž


(CnH2n-2) (CnH2n) (CnH2n+2)

WOIKŠ WOIKŠ dOž `O× œbŽ Ω n


(CnH2n-2) (CnH2n)

∏∑
(Alkanes) (CnH2n+2)  U½UJ_« ≤≠±
WF³AL«  U½uÐdË—bON« s WOUŽ W³½ vKŽ Íu²×¹ uN ¨W UDK WOzd« —œUBL« bŠ√ ‰Ëd²³« bF¹
Ò
pcË ¨sO «d³« lLýË ¨sO“UH«Ë ¨rO×A²«  u¹“Ë ¨sOË“U−« vKŽ ‰uB׫ sJL¹ tMË ¨© U½UJ_«®
 U½UJ_« vKŽ oKD¹Ë ¨Èdš√ W¹uCŽ  U³d vKŽ ‰uB×K WOË√ …œU  U½UJ_« d³²FðË ¨U¼dOžË XKHÝ_«
ÆwzUOLOJ« ◊UAM« WKOK WLKJ« Ác¼ wMFðË  UMO «d³« rÝ«

·dF²MÝ qBH« «c¼ w Ë ¨©`O× œbŽ ∫n YOŠ® CnH2n+2 WOIK׫ dOž  U½UJú WUF« WGOB«Ë
mOB«Ë ¡ULÝ_« sO³¹ ©±® ‰Ëb−«Ë ÆÊuÐd  «—– dAŽ v≈ …bŠ«Ë ÊuÐd …—– vKŽ W¹u²×L«  U½UJ_« vKŽ
qÝöÝ qJý vKŽ ÊuÐd  «—– vKŽ Íu²×ð w²«  U½UJ_« iF³ ÊUOKG«  Uł—œË —UNB½ô«  Uł—œË WO¾¹e−«
ÆWOFÐU²ð

©C1- C10®  U½UJô« ∫©±® ‰Ëbł


©”®
Ú ÊUOKG« Wł—œ ©”®
Ú —UNB½ô« Wł—œ WO¾¹e−« WGOB« rÝô«
±∂≤≠ ±∏≥≠ CH4 ÊU¦OL«
∏π≠ ±∑≤≠ C 2H 6 ÊU¦¹ô«
¥≤≠ ±∏∑≠ C 3H 8 ÊUÐËd³«
dH ±≥∏≠ C4H10 ÊUðuO³«
≥∂ ±≥∞≠ C5H12 ÊU²M³«
∂π πμ≠ C6H14 ÊUJN«
π∏ π∞[μ≠ C7H16 ÊU²³N«
±≤∂ ∑μ≠ C8H18 ÊU²ô«
±μ± ¥μ≠ C9H20 ÊU½uM«
±∑¥ ≥∞≠ C10H22 ÊUJ¹b«

vKŽ qz«uÝ Èdš_« W²« ULMOÐ  «“Už w¼ vË_« WFЗ_«  U½UJ_« Ê√ Z²M²ð oÐU« ‰Ëb−« s
WGOB«Ë ©Ê¬® lDILUÐ U¼ƒULÝ√ wN²Mð  U½UJ_« lOLł Ê√ XEŠô p½√ bÐ ôË ¨©”≤μ®
Ú W dG« …—«dŠ Wł—œ
CH2 ?Ð WO¾¹e−« WGOB« UNO b¹«e²ð w²«  U³dL« WKKÝ WOLð vKŽ ¡ULKF« oHð« b Ë ¨(CnH2n+2) UN WUF«
ÆWOFÐU²²« WKKUÐ

∏∏
(Isomerization in Alkanes)  U½UJ_« w qUA²«
ÆC4H10 w ‰U׫ u¼ UL WO¾¹e−« WGOB« fH½ UN Ê√ l WHK² WOzUOLOË WOzU¹eO ’«uš UN  U½UJ_« iFÐ
sJL¹ –≈ ¨ÊUJ_« WKKÝ w ÊuÐdJ«  «—– œbŽ œ«“ ULK ÊUJ_« w  öUA² œułË WOUL²Š« œ«œeðË
ÆÊUðuO³« ¡Íeł w UL d¦Q ÊuÐd  «—– lЗ√ Íu×ð w²«  U½UJ_« s √b³ð WOUL²Šô« Ác¼ Ê≈ ∫‰uI«

∫sOKUA² qJý vKŽ dNE¹ YOŠ ÊUðuO³« ¡Íeł p– vKŽ ‰U¦Ë
CH3

CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH2 CH3


ÊUðuOÐËe¹« ÊUðuOÐ ≠ Ÿ

qUA²« rÝUÐ  UHB« iFÐ w UN ö²š«Ë WUF« WO¾¹e−« UN²GO w œ«uL« iFÐ „«d²ý« …d¼Uþ ·dFðË
Æ¡«eł_« ÍËUð wMFðË (Isomerization)
ørKFð q¼ WKK« w ÊuÐdJ«  «—– œbŽ œ«œ“« ULK  öUA²L« œbŽ ‰UL²Š« œ«œe¹Ë
qUA²« Ÿ«u?? ?½√ s?? Ê√ œbŽ ULMOÐ ∑μÍËUð ÊUJ¹b«  öUA² œbŽ Ê√ błË YOŠ ¨ÊUJú W½U−²L«
qUA²«Ë wzUM³« qUA²« Æ≥∂∂≤±π ÍËUð C20H42 ÊUÝuJ¹_«  öUA²
wž«dH« qUA²«Ë wÝbMN«
øU¼dOžË
∫ U½UJ_« WOL ð
UÎ UE½ ©(IUPAC) „UÐu¹_«® WOIO³D²«Ë W²×³« ¡UOLOJK wËb« œU×ðô« bL²Ž«
∫wðQ¹ UL W¹uCF«  U³dL« WOL² UÎ Uš
∫◊U??A½
rÝ« cšR¹ ÆÊUJ√ u¼ l³AL« ÊuÐdË—bON« Ë« sO «d³K ÂUF« rÝô« √
a?? ?¹—U?? ?ð s?? ? ?Ž Y?? ? ×? ? ?Ð≈
Æ„UÐu¹ô« ·UC¹ rŁ ÊuÐdJ«  «—– œbŽ vKŽ ‰bð w²« WOMOðö« WLKJ« s ÊUJ_«
Æ©±® ‰Ëb−« dE½« rÝô« W¹UN½ w ©Ê¬® lDIL« UNO≈
ÆÊUðuOÐË ¨ÊUÐËdÐË ¨ÊU¦¹≈Ë ¨ÊU¦O ∫w¼Ë UÎ L¹b UN²OLð  cš« vË_« WFЗ_« ÊUJ_« œ«d √ »
∫wðQ¹ U l³²Ò Ô¹ WŽdH²L« qÝö«  «–  U½uÐdË—bON« WOL² ?ł
Â_« VdL« U¼d³²F½Ë bŠ«u« ¡Íe−« w ÊuÐdJ«  «—– s WK«u² WKKÝ ‰uÞ√ sŽ Y׳½ ±
∫WOMOðö« WLKJ« VŠ rÝö
CH3 CH CH2 CH2 CH2 CH3

CH3
ÆÊUJ¼ u¼ Â_« VdL« rÝ« ÊS pcË ÊuÐdJ« s  «—– XÝ s WKKÝ ‰uÞ√ ÊuJ²ð YOŠ

∏π
ÆŸdH« r−Š ÊU ULN ŸdH²K »d _« ·dD« s Ϋ¡bÐ WK«u²L« WKK« w ÊuÐdJ«  «—– r d½ ≤
CH3

CH3 CH CH2 CH2 CH2 CH3


1 2 3 4 5 6

sOłË—bON«  «—– œbŽ qI¹ YOŠ ©qOJ«® lDILUÐ Â_« ÊUJ_« WKKÝ sŽ WŽdH²L« WŽuL−L« vLð ≥
l³AL« UN³d rÝ« s o²A¹ WŽdH²L« WŽuL−L« rÝ« ÊQÐ UÎ LKŽ ¨…bŠ«Ë …—cÐ wK_« UN½UJ√ sŽ UNO
∫©≤‰Ëbł® q¹ v≈ ʬ s VdL« rÝ« W¹UN½ q¹b³ð l wK_«

∫©R-® WOKOJ_«  UŽuL−*« WOLð ∫©≤® ‰Ëbł


rÝô« WŽuL−L« rÝô« WGOB«
qO¦O CH3 ÊU¦O CH4
qO¦¹≈ C 2H 5 ÊU¦¹« C 2H 6
qOÐËdÐ C 3H 7 ÊUÐËdÐ C 3H 8
qOðuOÐ C 4H 9 ÊUðuOÐ C4H10

ÊUJ_« rÝ« UNOK¹ WŽdH²L« WOKOJ_« WŽuL−L« rÝ« rŁ WÞdý rŁ ŸdH²« UNOKŽ œułuL« ÊuÐdJ« …—– r — lC½
ÆÊUJ¼ qO¦O - 2 vL¹ oÐU« ‰U¦L« w ÊUJ_« Ê≈ Í√ ¨Â_«
q³ WOðü« lÞUIL« Âb ²ð WOKOJ_« WŽuL−L« fHMÐ l u s d¦√ w Â_« ÊUJ_« ŸdHð bMŽ ¥
©ÆÆƨwŽUЗ ¨wŁöŁ ¨wzUMŁ® ∫WŽuL−L« —«dJð œbŽ vKŽ ‰b² Â_« ÊUJ_« rÝ«
∫wðQ¹ UL ÂU —_« sOÐ q«u œułË l UÎ IÐUÝ d– UL ŸdH²« l «u ÊUO³ ÍœbF« rO d²« Âb ²¹ ULË
CH3 CH3

ÊUðuOÐ qO¦O wzUMŁ - 3¨2 CH3 CH CH CH3


1 2 3 4

WKK« ·dÞ s ¡«b²Ð« rO d²« ÊuJ¹ Â_« VdLK W½uJL« ÊuÐdJ«  «—– vKŽ ŸdHð s d¦√ œułË bMŽ μ
∫UÎ ŽdHð d¦_« ÊuÐdJ« …—c »d _«
CH3 CH3

ÊUðuOÐ qO¦O wŁöŁ - 3¨2¨2 CH3 CH C CH3


4 3 2 1

CH3

π∞
∫WOL²« w „UÐu¹√ bŽ«u vKŽ  UIO³Dð WOðü« WK¦ _«Ë

CH3 CH3

CH3 C CH3 » CH3 CH2 C CH2 CH3 √


3 2 1 5 4 3 2 1

F CH2 CH3
ÊUÐËdÐ qO¦O -2 - Ë—uK -2 ÊU²MÐ qO¦O -3 - qO¦¹≈ -3

CH3 CH2 CH3 CH3 CH3

CH3 CH2 CH CH2 CH2CH CH3 œ CH3 CH CH2 C CH3 ?ł


7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

CH3
ÊU²³¼ qO¦O - 2 - qO¦¹≈ - 5 ÊU²MÐ qO¦O wŁöŁ - 4 ¨2¨2

WIÐU« „UÐu¹√ bŽ«u l³²½ Â_« VdL« w  UMOłuUN« q¦ WO½uÐddOž WŽuL− Ë√ …—– ◊U³ð—« ‰UŠ w ∂
w²« ÊuÐdJ« …—– r — v≈ …—Uýù« VdL« w UNLÝ« o³¹ ÊQÐ ¨WŽuL−L« Ë√ …—c« Ác¼ v≈ —UA¹Ë
Æ «—c«Ë  UŽuL−L« Ác¼ s œbŽ sO³¹ ©≥® ‰Ëb−«Ë ¨WŽuL−L« Ë« …—c« pKð UNMŽ XŽdHð

WO½uÐduUN«  U³d*« iFÐ ∫©≥® ‰Ëbł


∫Y׳K WOC
WK¦√ VdL« w rÝô« WŽuL−L« Ë√ …—c«
F
 U³d —UC w Y×Ð≈
ÊUÐËdÐ Ë—uK ≠≤ Ë—uK
—uKJ« Íu×ð w²« ÊuÐdJ«
Æ©CFC® —uKH«Ë ÊU²MÐË—uK ≠≥ Ë—uK Cl
ÊUðuOÐuËdÐ ≠± uËdÐ Br
ÊUðuOÐ Ëœu¹ ≠≤ Ëœu¹ I

rÝ«  UMOłuU¼ vKŽ W¹u²×L«Ë ‰Ëb−« «c¼ w v??Ë_« WFЗ_« W¹uCF«  U³dL« vKŽ oKD¹Ë
∫q¦ qOJ_«  «bOU¼

CH3 CI CH3

CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3 » CH3 CH CH2 CH CH3 √


1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
CI
ÊU²³¼ qO¦O - 4 - Ë—uK - 3 ÊU²MÐ qO¦O - 4 - Ë—uK - 2

π±
CH3

Br CH2 CH CH CH2 I œ CI CH2 CH2 CH2 CH2 Br √


1 2 3 4 4 3 2 1
F
ÊUðuOÐ qO¦O - 3 - Ëœu¹ - 4 - Ë—uK - 2 - uËdÐ - 1 ÊUðuOÐ Ë—uK - 4 - uËdÐ - 1

∫„UÐu¹√ ÂUE½ VŠ wðü« ÊUJ_« rÝ


ÓÒ ∫‰U¦
CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH3


7 6 5 4 3 2 1

ÊU²³¼ qO¦O - 2 - qO¦¹≈ - 5

WŽuL− ©qO¦¹≈® WŽuL− rÝ« o³¹ pcK ©Â® rOL« ·dŠ o³¹ qO¦¹ù« WŽuL− w ©√® ·dŠ Ê√ kŠö½ ∫q׫
ÆÍb−Ð_« VOðd²« VŠ ©qO¦O®

WOOzd«  U½uJL« bŠ√ t½QÐ UÎ LKŽ ÊU²MÐ qO¦O wŁöŁ -4 ¨ 2 ¨ 2 ÊUJö WO½UM³« WGOB« rÝ—« ∫‰«RÝ
ÆsOË“UHK

Æ„UÐu¹√ ÂUE½ VŠ WOðü«  U½UJ_« rÝ


ÓÒ ∫‰«RÝ
CH3 CH3

CH3 C CH2 C CH3 ±

CH3 CH3

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH2 C CH2 CH CH2 CH3 ≤

CH3

π≤
∫ U½UJ_« dOC% ‚dÞ
∫wðQ¹U UNM ‰ËUM²½  U½UJ_« dOCײ ‚dÞ …bŽ „UM¼

∫qOJ_«  «bOU¼ ‰«e²š« ≠±


sO—U « l ‰u×J« w »«cL« qOJ_« bOU¼ qŽUHð r²¹ YOŠ  U½UJ_« dOCײ ‚dD« dNý√ s w¼Ë
∫WOðü«  ôœUFL« w `{u u¼ UL nH L« p¹—uKË—bON« iLŠ w
Zn/HCI
∫rKFð q¼ CH3I→CH4
 «b??O? U??¼  U??³? d?? Ê√
4 3 2 1 Zn/HCl
CH3→CH3CH2
WOÝUÝ_« œ«uL« s qOJ_«
øW¹dOCײ« ¡UOLOJ« w CH3 CH2 CH CH2 CH3

Br
ÊUðuOÐuËdÐ - 2 ÊUðuOÐ - Ÿ

∫—UOM¹dž ný«u RO9 ≠≤


∫rKFð q¼ ∫WOðü« WUF« WœUFL« VŠ ¡UL« l —UOM¹dž Vd WKUF ‰öš s p–Ë
ed« t —UOM¹dž nýU Ê√
qŽUHð s dC×¹Ë RMgX RMgBr+H2O→R-H +Mg(OH)Br
d¦¹_« œu??łu??Ð Mg l?? RX
ø·U−« ∫¡UL« l CH3CH2MgBr Vd qŽUHð p– vKŽ ‰U¦Ë

CH3CH2MgBr+H2O→CH3-CH3+Mg(OH)Br

∫qOJ_«  «bOU¼ l —UOM¹dž ný«u qŽUHð ≠≥


ƉuÞ_« qÝö«  «–  U½UJ_« ÃU²½ù qOJ_«  «bOU¼ l —UOM¹dž Vd qŽUH²¹ YOŠ

RMgBr + ŔBr→R- Ŕ + MgBr2

∫qO¦OL« bOËdÐ l CH3CH2-MgBr qŽUHð s ÊUÐËd³« dOC×ð p– vKŽ ‰U¦Ë

CH3CH2- MgBr + CH3Br→CH3-CH2-CH3 + MgBr2

π≥
∫(Wurtz) eðdO qŽUHð ≠¥
ÆÂu¹œuB« WÞUÝuÐ œuO« Êu¹√ Ÿ«e²½« r²¹ YOŠ ¨Âu¹œuB« dBMŽ l qOJ_« b¹œu¹ qŽUHð vKŽ WI¹dD« Ác¼ …dJ ÂuIð
2R-I+2Na→R-R+2NaI

2CH3CH2CH2I+2Na→CH3-(CH2)4-CH3 + 2NaI ∫p– vKŽ ‰U¦Ë


ÊUJ¼ - Ÿ

ÆqŽUH²L« ÊUJ_« WKKÝ ‰uÞ nF{ t²KKÝ ‰uÞ UÎ ½UJ√ Z²Mð WI¹dD« Ác¼ «b ²Ý« Ê√ kŠô

∫ U½UJ_«  öŽUHð
ný«uJ« rEFL qOL« WKOK Ë ¡UL« w W³z«– dOžË WO³D dOž  U³d w¼Ë ¨UÎ O³½ WKUš  U½UJ_« Ê√ l
ÆÈdš√ ný«uË sO−_«Ë ¨ UMOłuUN« l qŽUH²ð UN½√ ô≈ ¨…—uNAL« WOzUOLOJ«

∫WM−KN« ≠±
Í√ Àb×¹ Ê√ ÊËœ ÂöE« w Ë WCH M …—«dŠ Wł—œ bMŽ ÂËd³« Ë√ —uKJ«Ë ÊUJ_« s jOKš kHŠ sJL¹
q×ð sOłuUN«  «—– ÊS ©”¥∞∞≠≤μ∞®
Ú WOUŽ …—«dŠ Ë√ fLA« ¡u{ v≈ jOK « ÷dFð «–≈ sJË ÆqŽUHð
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ p–Ë ¨ÊUJ_« w UÎ OK Ë√ UÎ Ozeł sOłË—bON«  «—– q×

R- H + X2 R- X + HX
fLA« ¡u{
…—«dŠ Ë√

Br2 Ë√ Cl2 = X2 YOŠ


∫p– vKŽ ‰U¦Ë Ɖ«b³²Ýô« qŽUH²Ð ·dF¹ U u¼Ë X …—cÐ sOłË—bON« …—– ‰«b³²Ý« rð t½√ kŠô

CH4 + Cl2 CH3 Cl + HCl


fLA« ¡u{
…—«dŠ Ë√
ÊU¦O —uK ÊU¦OË—uK

∫rKFð q¼ ∫‚«d²Šô« ≠≤
sOË“U−« ‚«d²Š« WOKLŽ Ê√ …d Ë œułuÐ  U½UJ_« ‚dŠ bMF ¨UÎ Oz— Ϋœu Ë UN½u s  U½UJ_« WOL¼√ wðQð
 U½uÐdË—bON« s ÊuJ²L«®
…—– ±≤≠μ v??K?Ž W??¹u??²?×?L?« ∫W UD« s …dO³ WOL —dײР»u×B ¡UË ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ Z²M¹ sO−_« s
ÂU−Š√ s¹uJð sLC²ð ©ÊuÐd
ÍœR¹ w²«Ë  «“UG« s …dO³ CH4 + 2O2→CO2 + 2H2O + 210.8 kcal/mol
f³JL« p¹d×ð v≈ U¼œbLð
ø…—UO« „d× w 2C4H10 + 13O2→8CO2 + 10H2O + 688.0 kcal/mol

π¥
∫©WOIK(«  U½UJ_«®  U½UJ√uKJ¹U «
Íu²×ð w²« pKð U¼dG√ WHK² ÂU−ŠQÐ ÊuÐdJ«  «—– s d¦√ Ë√ …bŠ«Ë WIKŠ vKŽ W¹u²×L«  U½UJ_« w¼
ÆÊuÐd  «—– XÝ Ë√ fLš vKŽ Íu²×ð w²« pKð UÎ ŽuOý U¼d¦√Ë U¼d³√Ë ¨ ÊuÐd  «—– ÀöŁ vKŽ
CH2
H2C CH2 CH2 CH2 CH2
CH2
H 2C CH2
CH2 CH2
H 2C CH2 H2C CH2 H 2C CH2 CH2
ÊUÐËdÐuKJ¹UÝ ÊUðuOÐuKJ¹UÝ ÊU²MÐuKJ¹UÝ ÊUJ¼uKJ¹UÝ

H 3C CH3 Cl
CH3
1
6 2
5 3
CH2CH3 4

ÊU²MÐuKJ¹UÝ qO¦O wzUMŁ - 1¨1 ÊU²MÐuKJ¹UÝ qO¦¹≈ ÊUJ¼uKJ¹UÝ qO¦O - 2 - Ë—uK - 1

CH3

1
6 2
5 3
4
CH3
ÊUJ¼uKJ¹UÝ qO¦O wzUMŁ - 3¨1

∫ U½UJ√uKJ¹U «  UH
∫wðQ¹ ULO  U½UJ√uKJ¹U«  UH h K²ð
ÆW¹œUŠ√ UNDЫ˗ lOLł ±
—«dJð YOŠ s WŠu²HL« qÝö«  «– WF³AL«  U½uÐdË—bON« t³AðË CnH2n UN WUF« WGOB« ≤
Æw¾¹e−« ¡UM³« w CH2 …bŠË

πμ
ÊUÐËdÐuKJ¹U« p– s vM¦²¹Ë WŠu²HL« qÝö«  «–  U½UJú WNÐUA UNðöŽUHð ≥
ÆÊUðuOÐuKJ¹U«Ë

∫ÎUŽuOý d¦_«  U½UJ√uKJ¹U « iFÐ wðQ¹ ULOË


∫rKFð q¼ ∫(C3H6) ÊUÐËdÐuKJ¹UÝ
œu??łË s?? r??žd??U??Ð t?? ½√
s dO¦JÐ q √ WDЫd« W¹Ë«“ Ê√ Í√ ¨ Ú∂∞ ÍËUð W¹Ë«eÐ uÌ ² YK¦ tKJýË
¡Íe??ł w?? W?? ¹Ë«e?? « d??ðu??ð
t½√ ô≈ ¨ÊUÐËdÐuKJ¹U« X×ð ÊuJð ÊUÐËd³« WIKŠ ÊS «cË ¨©±Ú∞π[μ® WŠu²HL« WKK« Í– ÊUJ_«
œ«uL« s dO¦J« w błu¹ WIK× WOzUOLOJ«  öŽUH²« vKŽ dðu²« «c¼ fJFM¹ ÆW¹Ë«e« dðuð vL¹ b¹bý dðuð
w ‰U׫ u¼ UL WOFO³D«
s WBK ²L«  UMOðËd³«
u¼ UL WIK׫ `²HÐ p–Ë dðu²« «c¼ s hK ²K ¡Íe−« qOL¹ YOŠ ÊUÐËd³«
øÈd¦LJ« dOBŽ ∫WOðü« WK¦_« w sO³

CH2
1) H2 SO4
ed H2 / Ni
CH2 CH2 CH2 ← H2C CH2 → CH2 CH2 CH2
2) H2O ÊUÐËdÐuKJ¹UÝ ”Ú ∏∞
H OH H H
‰u½UÐËdÐ - 1 ÊUÐËdÐ
Cl2 , Fe Cl3

CH2 CH2 CH2

Cl Cl
ÊUÐËdÐË—uK wzUMŁ - 3 ¨1

∫(C4H8) ÊUðuOÐuJK¹U «
∫rKFð q¼ œ«uL« iFÐ w VdL« «c¼ d u²¹Ë ¨Ÿö{_« ÍËU² wŽUЗ qJý tË
d u²¹ ÊUðuOÐuKJ¹U« Ê√ pcÐ u¼Ë ¨ Úπ∞ w«uŠ tM jÐd« U¹«Ë“ ÊuJð U UÎ ³UžË ¨dÐuMB« X¹e WOFO³D«
WOFO³D« œ«u??L?« iFÐ w UÎ ÞUA½ q √ ÊuJ¹ YOŠ tðöŽUHð vKŽ p– fJFM¹Ë ÊUÐËdÐuKJ¹U« s Ϋdðuð q √
ødÐuMB« X¹e
ÆÊUÐËdÐuKJ¹U« s

∫(C6H10) ÊU J¼uKJ¹U «Ë (C5H10) ÊU²MÐuJK¹U «


sOÐ ‚dH« WODG² qOK ¡UM¦½« œułË l UÎ ³¹dIð u² ÊU²MÐuJK¹UU ¨UÎ O³½ dðu²« s WOUš  U³dL« Ác¼
U√ ¨©±±® qJA« kŠô Æ© Ú±∞∏ Ω rE²ML« wÝUL « qJA« W¹Ë«“® WOKš«b« U¹«Ëe«Ë wŽUÐd« ÂdN« U¹«Ë“
Æ(Boat) »—UI« qJýË ¨(Chair) wÝdJ« qJý ∫UL¼Ë ¨sO²¾O¼ vKŽ błuO © Ú±≤∞® ÊUJ¼uKJ¹U«

π∂
»—U wÝd `D
Ò
ÊUJ¼uKJ¹U«Ë ÊU²MÐuKJ¹U« ‰UJý√ ∫©±±® qJA«
∫rKFð q¼
vKŽ d??¹–U??×? „U??M? ¼ Ê√ ∫UNðUI²A Ë  U½UJ_« iFÐ  U «b ²Ý«
pA¹ YOŠ CCl4 ‰ULF²Ý«
ÆWMÞd …œU t½√ ∫UNM dc½ WO U{≈  U«b ²Ý« „UM¼ ¨œu u  U½UJ_« «b ²Ý« v≈ W U{ôUÐ

∫tðU «b ²Ý« r¼« s Ë ÊU¦O*« “Už ≠±


ÆlÐUDL« d³Š WŽUM w Âb ²¹ Íc« (carbon black) r×H« œuÝ√ vKŽ ‰uB×K WOË« …œU √
lÝ«Ë ‚UD½ vKŽ Âb ²¹ ÊU Íc« ©CHCl3® Âu Ë—uKJ« ∫q¦ WUN«  U³dL« s b¹bF« dOC×ð »
“Už Âb ²¹Ë ¨‰u½U¦OL« ¨b¹U¼b« —uH« ¨oz«d׫ ¡UHÞ≈ w …œULË ‰UF²ýû WKÐU dOž WHEM ÁœUL
ÆpO²Ýö³«Ë ÊuK¹UM« q¦ W¹uCF«  U³dL«  U¾ dOC×ð w ÊU¦OL«

∫(Naphtha) U¦HM« ≠≤
qJAÐ Âb ²ðË ¨ ÊuÐd  «—– ∂≠≥ s W½uJ UN²IKŠË¨ UNðUI²AË WF³AL«  U½UJô« s WOIKŠ  U³d
Æ U½U¼b« WŽUMË (Dry Cleaning) ·U−« nOEM²« ÷«dž√ w lÝ«Ë

:(Mineral Oil) w½bF*« X¹e« ≠≥


 UHHBË qOL−²«  UL¹d ÃU²½« w lÝ«Ë qJAÐ Âb ²¹Ë Æ”≥π∞
Ú ≠”≥≥∞
Ú sOÐ U wKG¹ wËd²Ð Z²M
Æ(Laxative) …bFLK sOKÒ L
Ô UÎ C¹√ Âb ²¹Ë dFA«
:(Lubricating Greases) rO×A²«  u¹“ ≠¥
Æ Ud×L« ¡«eł« „UJ²Š« dŁ« nOH ð w Âb ²ð YOŠ ¨WOËd²³«  u¹e« iFÐ W−UFLÐ UNOKŽ ‰uB׫ r²¹Ë

:(Petrolatum) ‰Ëd²³« Âö¼ ≠μ


ÆWO½ôbOB« r¼«dL« dOC×ð w Âb ²¹Ë ¨ÊuÐd …—– ≥≤ ≠±∂ s Íu²×ð  U½uÐdË—bO¼ s ÊuJ²¹

:(Paraffin Wax) 5«d³« lLý ≠∂


WŽUM w W³K= BÓ Ô …œULË ¨…¡U{ô« lLý WŽUM w Âb ²¹Ë ¨…dO³ WO¾¹eł WK²  «–  U½UJ« s ÊuJ²¹
ÆU¼dOžË qOL−²«  UL¹dË r¼«dL« iFÐ

π∑
‰Ë_« qBH« WK¾Ý√

∫WOðü« ·dŽ ±
Æ U½uÐdË—bON«Ë ¨sO−N²«Ë ¨WO—UA²« WDЫd« ¨W¹uCF« ¡UOLOJ«

ø U½uÐdË—bON« ÂU √ UË øÊuÐdJ«  U³d …d¦ »U³Ý√ U ≤

∫WOðü« WO¾¹e−« mOB« UN w²« WO½uÐdË—bON«  öUA²L« lOL− WOzUM³« mOB« V²« ≥
Æ„UÐu¹_« ÂUEM UÎ I³Þ ÊuÐdË—bO¼ q rÝ≈ d–√ rŁ ¨ C4H10 ¨ C6H12 ¨ C6H14

∫WOðü« s q ‰«e²š« s tOKŽ ‰uB׫ sJL¹ Íc« ÊUJ_« U ¥


øÊU²MÐ qO¦O - 3 - uËdÐ - 3 ¨ÊUÐËdÐuËdÐ - 2 ¨ÊUðuOÐuËdÐ - 2

∫s q l Âu¹œuB« eK qŽUHð s tOKŽ ‰uB׫ sJL¹ Íc« ÊuÐdË—bON« U μ


øÊUðuOÐuËdÐ - 1 ?ł ÆqOÐËdÐËe¹ù« b¹œu¹ » ÆqO¦¹ù« b¹œu¹ √

Ɖ˫b−UÐ W½UF²Ýô« ÊËœ UN½UOKž Wł—œ …œU¹“ VŠ WOðü«  U½uÐdË—bON« Vð— ∂
ÆÊU²MÐ qO¦O - 2 ¨ÊUJ¼ ≠Ÿ ¨ÊU²MÐ qO¦O wzUMŁ - 3¨ 3 ¨ÊU²³¼ ≠Ÿ ¨ÊUJ¼ qO¦O - 2

ÆWK¦QÐ UÎ ×{u  U½UJ_« WOL² „UÐu¹√ ÂUE½ w WOzd« œuM³« d–« ∑

∫WOðü«  U×KDBL« s qJÐ œuBIL« U ∏


øqUA²« ?ł ÆW½U−²L« WKK« » ÆeðdO qŽUHð √
Æ„ö _« sO−Nð ?¼ WOKOJ_«  UŽuL−L« œ

∫WOðü«  U³dLK WOzUM³« mOB« rÝ—« π


ÊUðuOÐ qO¦O wzUMŁ - 3¨ 2 » ÆÊU²MÐ qO¦O - 3 √
ÆÊU²MÐ qO¦O - 3 - Ë—uK - 2 œ ÆÊUJ¼ qOŁ≈ - 4 - qO¦O wzUMŁ - 3¨ 3 ?ł
ÆÊU²Ë√ qO¦O wzUMŁ - 5¨ 2 Ë ÆÊUðuOÐ qO¦O wŁöŁ - 3¨ 2¨ 2 ?¼
ÆÊUJ¼ qOŁ≈ wzUMŁ - 3¨ 3öŁ - 3¨ 2¨ 2 “

π∏
CH3 Î LF² WOðü«  U³dL« ¡ULÝ√ V²√ ±∞
∫„UÐu¹√ ÂUE½ ö

CH3CH2 CCH2CH3 ?ł CH3CH CH2CH3 » CH3(CH2)CH3 √

CH3 CH3
CH2 CH2 ?¼ CH3CH2CHCH3 œ

Cl Br Br

Î rÝ
∫UNM ö ] rŁ WOðü«  U³dL«  öUA²L WOzUM³« mOB« rÝ—« ±±
C6H14 ?ł C H Br »
4 9
CH √ 4 10

C3H6BrCl Ë C4H8Cl2 ?¼ C3H6Br œ

∫wðQ¹ UL q w W×O×B« WÐUłù« d²š≈ ±≤


∫w¼ UÎ ½UJ√ q¦Lð w²« WGOB« ±
C10H18 œ C3H8 ?ł C 4H 4 » C6H12 √

CH3

∫ CH3 CH CH3 VdLK lzUA« rÝô« ≤


ÆÊU²MÐËe¹« œ ÆÊUðuOÐËe¹« ?ł ÆÊUðuOÐ qO¦O - 3 » ÆÊUðuOÐ qO¦O - 2 √
∫ U½UJú WUF« WO¾¹e−« WGOB« ≥
C nH n œ CnH2n-2 ?ł CnH2n+2 » CnH2n √

ÆÂu¹œuB« eK l qOÐËdÐËe¹ù« b¹œu¹ qŽUHð s ZðUM« ÊUJ_« ¥


ÆÊU²MÐ qO¦O - 2 œ ÆÊUÐËdÐ ?ł ÆÊUJ¼≠Ÿ » ÆÊUðuOÐ qO¦O wzUMŁ - 3¨ 2 √
∫C3H7 MgBr bOËdÐ ÂuOOMG qOÐËdÐ ROLð s ZðUM« ÊUJ_« μ
Æd– UL ¡wýô œ ÆÊUðuOÐ ≠Ÿ ?ł ÆÊUJ¼≠Ÿ » ÆÊUÐËd³« √

∫ÍuCF« ZðUM« rÝË WOðü«  öŽUH²K  ôœUF V²« ¨WO³Od²« mOB« ‰ULF²ÝUÐ ±≥
Æp¹—uKË—bON« iLŠ l ÊUÐËdÐuKJ¹U« WKUF √
ÆfLA« œu{ œułuÐ —uKJ« s …œb× WOL WÞUÝuÐ ÊUJ¼uKJ¹U« WM−K¼ »

ππ
∫WF³AL« dOž  U½uÐdË—bON« w½U¦« qBH«

sOÐ jЫËd« lOLł UNO ÊuJð w²« © U½UJ_«®WF³AL«  U½uÐdË—bON« v≈ ‰Ë_« qBH« w UM dDð
UNðU³d Íu²×ð w²« WF³AL« dOž  U½uÐdË—bON« v≈ ÷dF²M qBH« «c¼ w U√¨W¹œUŠ√ ÊuÐdJ«  «—–
WOUŽ WOUF  U³dL« ÁcNË ¨WOŁöŁ Â√ WOzUMŁ jЫËd« Ác¼ X½U√ ¡«uÝ ÊuÐdJ«  «—– sOÐ WHŽUC jЫ˗ vKŽ
 UMGMdOÐ˨÷ULŠ_« ¨ UMOłuUN« ∫UNM …dO¦ ný«u l œU×ðö WOKÐU Ë Èdš_«  U³dLK b¹bý ‰uOË
ÆU¼dOžË ÂuOÝUðu³«

WOzUMŁ jЫ˗ vKŽ Íu²×ð w²«Ë WF³AL« dOž  U½uÐdË—bON« vKŽ oKD¹Ë
∫rKFð q¼ pKðË (Olefins )  UMOHOË_UÐ vL¹ U Ë√  UMOJ_UÐ ÊuÐdJ«  «—– sOÐ
 u¹“ wðU³M« sL« Ê√ vL¹ U Ë√  UM¹UJ_UÐ ÊuÐdJ«  «—– sOÐ WOŁöŁ jЫ˗ vKŽ Íu²×ð w²«
Êu²¹e « X??¹“ Ê≈Ë WF³A
 U³dLUÐ XOLÝ «–ULË ø U³dL« Ác¼ UL ¨(Acetylenes)  UMOKO²Ý_UÐ
øl³A dOž
øUNBzUBš UË øWF³AL« dOž

«cN p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼
∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH«
Æ UMOJú WUF« WGOB« ·dF²ð ±
ÆW¹œUŠ_« WDЫd« l UN½—UIðË WOzUM¦« WDЫd« ·dF²ð ≤
Æ UNðöUA²Ë  UMOJ_« iFÐ wLð ≥
Æ UMOJú WOzU¹eOH« hzUB « ·dF²ð ¥
ÆUNðöŽUHðË  UMOJ_« dOC×ð ‚dÞ ·dF²ð μ
Æ UM¹UJú WUF« WGOB« ·dF²ð ∂
Æ UM¹UJ_« iFÐ wLð ∑
Æ UM¹UJú WOzU¹eOH« hzUB « ·dF²ð ∏
ÆUNðöŽUHðË  UM¹UJ_« dOC×ð ‚dÞ ·dF²ð π

±∞∞
∫©WOMOHOË_«  U½uÐdË—bON«®  UMOJ_« ±≠≤
 U½uÐdË—bON« sŽ U¼eOL¹ U «c¼Ë ¨sO²OU²² ÊuÐd wð—– sOÐ ©WłËœe® WOzUMŁ WDЫ— œułuÐ  UMOJ_« “U²Lð
WÝ«—œ bL²FðËÆWF³AL«  U³dL« s UÎ ÞUA½ d¦√ ÊuJð  U³dL« Ác¼ ÊS WDЫd« Ác¼ œułu ΫdE½Ë ©  U½UJ_«® WF³AL«
ÆWDЫd« Ác¼ sŽ ZðUM« wÝbMN« qUA²« vKŽË WłËœeL« WDЫdK eOLL« wzUOLOJ« ◊UAM« vKŽ  UMOJ_« ¡UOLO

∫WOzUM¦« WDЫd«
ÊuJ¹Ë ÊuÐd  «—– WŁö¦Ð WKB² ÊuJð YOŠ ¨© ´ ® WOzUMŁ WDЫ— s¹uJð w ÊuÐdJ« …—– „d²Að UbMŽ
∫wðU¹ UL ¨ÊuÐdJ« …—– ‰uŠ jЫËd« ÊuJðË ¨Ád– o³Ý Íc« ©sp2® Ÿu½ s UNMO−Nð
∫rKFð q¼ wð—– sOÐ © ® WDЫ— sO½uJ (sp 2 ) „ö √ s ÊUJK qš«b²¹ ±
 u¹e« Wł—b¼ ‰öš t½√ ÆW¹œUŠ_« ÊuÐdJ« jЫ˗ w ‰U׫ u¼ UL¨ÊuÐdJ«
tÐUA p pK l ÊuÐdJ« …—– w qLF²L« dOž p pK qš«b²¹ ≤
Ác??¼ ‰u??×? ²? ð W??F? ³? A? L? « d??O? ž
øwðU³M« sL« v??≈  u¹e«
…—œu³Ð sL« «c¼ ZuŽ U «–≈Ë © ® WDЫ— vŽbð WO½UŁ WDЫ— U½uJO Èdš_« ÊuÐdJ« …—– vKŽ œułuË
s¹—Už—UL« ÊuJ¹ Ò t½S VOK׫
ø©WOŽUMB« …bÐe«®
X×ðË ‚u © ® U½Ëd²Jô≈ ÊuJð pcÐË UC¹√ sO½Ëd²J≈ vKŽ Íu²×ð
∫WOðü«  UuÝd« t×{uð UL © ® WDЫ— Íu×¹ Íc« Èu²L«

H p p
s s 2
s H
∫◊U??A½ p2 sp
C sp 2
sp 2
C
H 2 sp 2
sp s H
 «—c« ÖUL½ Âb ²Ý«
sOKO¦¹ù« ¡Íeł s¹uJð w s
…—b??? Âb?? ? Ž `??O??{u??ð l???
ÆÊ«—Ëb« vKŽ  «—c« p p
H H

C C
H H

H H
WDЫ—
H H

C C C C
H H
H H
1.33A
WDЫ—
5KO¦¹ô« ¡Íeł
sOKO¦¹ù« ¡Íeł w sO−N²«

±∞±
∫rKFð q¼ WDЫd« s dB √Ë Èu √ ÊuÐdJ« wð—– sOÐ WOzUM¦« WDЫd« Ê√ dcð s bÐ ôË
s?? ? O? ? ?K? ? ?¦? ? ?¹ ù« “U?? ? ? ? ? ?ž Ê√ ™ WDЫ— œułË Ê« ULÆ© ® WDЫ— s Èu √ © ® WDЫ— ÊS
] pcË ¨ULNMOÐ W¹œUŠ_«
d??O? C? ×? ð w?? ? q?? L? ?F? ?²? ?? ?¹
w `{u u¼ UL ÊuÐdJ« wð—– sOÐ WDЫd« —u× ‰uŠ Ê«—Ëb« W¹dŠ lMLð © ®
‰u??J? ¹ö??ł s??O? K? O? Ł≈ q??zU??Ý
©H O C H 2 C H 2 O H ® ÆWIÐU«  UuÝd«
bL−²K œUC qzUÝ u??¼Ë

Z²M¹ l³A dOž “Už u¼Ë  UMOJ_« WKzUŽ œ«d √ jÐ√ (C2H4) sOKOŁù« bF¹Ë
d??O?C?×?ð w?? ? q??L? F? ²? ? ¹Ë
Ò
WKš«b«  «d²Ýù«  «dLK³
øWAL ô« WŽUM w ƉËd²³K Í—«d׫ dOJ²« s …dO³  UOLJÐ
Í—«d?? ?×? ? « d??O? ? J? ²? « Ê√ ™
…œU??L? « q??¹u??×?ð s??Ž …—U??³? Ž
qÝöÝ vKŽ Íu²×ð w²«
¡UL« s bŠ«Ë ¡Íeł ŸeMÐ ÊuJð UÎ ¹d³ ÁdOCײ WF³²L« UÎ ŽuOý ‚dD« d¦√Ë
ÊuÐdJ«  «—– s?? WK¹uÞ tð«—– lOLł lIð UÎ ¹u² UÎ ×D ZðUM« sOK¦¹ù« ¡Íeł ÊuJ¹Ë¨‰u½U¦¹ù« ¡Íeł s
WÞUÝuÐ …dOG qÝöÝ v≈
ÆWM−NL« sp2 „ö √ œułu W−O²½ p–Ë bŠ«Ë Èu² w
øjGC«Ë …—«d׫

∫ UMOJ_« WOL ð
WI²A Ϋ—Ëcł sLC²ð WFzUý ¡ULÝ√  UMOJ_« œ«d _Ë ¨CnH2n w¼ WOIK׫ dOž  UMOJú WUF« WGOB«
ÊUJ_« W¹UN½ w ©Ê¬® lDIL« ‰b³²¹ YO×Ð ÊuÐdJ«  «—– s œbF« fH½ vKŽ Íu²×¹ Íc« ÊUJ_« rÝ« s
∫wðü« ‰Ëb−« w `{u u¼ UL ¨©sOK¹® lDILUÐ

∫vË_« WFЗ_«  UMOJú WFzUA« ¡ULÝ_« ∫©±® ‰Ëbł


qJA« sOJ_« ÊuÐdJ«  «—– œbŽ
CH2 CH2 sOKO¦¹≈ ≤
CH2 CH CH3 sOKOÐËdÐ ≥
CH2 CH CH2 CH3 sOKOðuOÐ ¥
CH3
sOKOðuOÐËe¹≈
CH3 C CH2

WDЫd« v≈ dOA²  «dOG²« iFÐ l  UMOJ_« vKŽ WOL²K (IUPAC) „UÐu¹≈ ÂUE½ bŽ«u o³Dð pcË
∫wðQ¹ UL WOzUM¦«
ÆsOJ« u¼ …bŠ«Ë WOzUMŁ WDЫ— vKŽ W¹u²×L« WF³AL« dOž  U³dLK ÂUF« rÝô« ±
Î bÐ ©s¹®lDI ·UC¹ ≤
ÆqÐUIL« ÊUJ_« s WI²AL« —Ëc−K ©Ê¬® lDIL« s ô

±∞≤
ÆWDЫd« pKð v≈ »d _« ·dD« s rO d²UÐ √b³½Ë WOzUM¦« WDЫd« vKŽ W¹u²× WKKÝ ‰uÞ√ —U² ð ≥
∫WOðü« WK¦_« w `{u u¼ UL sOJ_« rÝ« o³¹ r dÐ sOJ_« w WOzUM¦« WDЫd« l u v≈ dOA½ ¥

CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3


sOðuOÐ -2 sOðuOÐ -1

CH3 CH CH CH CH3
1 2 3 4 5
CH3
sO²MÐ - 2 - qO¦O - 4

∫WOðü«  U³dL« rÝ
Ò ∫‰«RÝ
CH3

CH3 CH CH CH CH3 ≤ CH3 CH2 CH CH CH3 ±

CH3

Cis-Trans-Isomersim ©b{≠l ®  UMOJ_« w qUA²«


¨wÝbMN« q UA²« …d¼UEÐ vLð U dNEð ÊuÐdJ« wð—– sOÐ WOzUM¦« WDЫd« ‰uŠ WO½«—Ëb« W UŽû W−O²½
UbMŽ …d¼UE« Ác¼ QAMðË ¨ÊuÐdJ« wð—cÐ WD³ðdL«  UŽuL−L« Ë√  «—cK WOž«dH« WO³M« l «uLUÐ vMFð w¼Ë
ÆsO²HK² WOzUM¦« WDЫd« w ÊuÐdJ« wð—– s qJÐ ÊU²KB²L« ÊU²ŽuL−L« Ë√ ÊUð—c« ÊuJð
∫rKFð q¼ ¨©l wMFðË®  ·d׫ «b ²ÝUÐ WOÝbMN«  öUA²L« sOÐ eOOL²« sJL¹Ë
Wł—œ ÊuJð VUG« w t½√ ÊuÐdJ« wð—cÐ ÊU²KB²L« ÊU²ŽuL−L« ÊuJð UbMF ¨©b{ wMFðË® ÷ ·d׫ Ë√
©sOðuOÐ - 2 - ® —U?? ? ? ?NB½≈
sO¼U−ð« w U²½U «–≈ U√ ¨©Â® ·d×UÐ WKUA²LK ed¹ wž«dH« ÁU−ðô« fHMÐ
—UN?? ? ? ?B½« W??ł—œ s?? q?? √
Ϋd??E?½ ©s??O?ðu??O?Ð - 2 - ÷® WOÝbMN«  öUA²L« Ê√ Í√ Æ©÷® ·d×UÐ WKUA²LK edO sOœU³² sOOž«d
Æ…—uK³« w UN³Oðdð WOUFH ∫p– `{uð WOðü« WK¦_«Ë ¨ÁU−ðôUÐ jI nK² ð

∫WK¦ √
CH3 CH3 CH3 H
C C C C
H H H CH3
sOðuOÐ - 2 - Â sOðuOÐ - 2 - ÷

ÆÂUF« UNuKÝ pcË WOzU¹eOH« UNðUH w nK² ð U UÎ ³Už WOÝbMN«  öUA²L« Ê√ v≈ …—Uýù« s bÐ ô UM¼Ë
±∞≥
∫ UMOJú WOzU¹eOH« ’«u)«
¨d¦¹ù« ¨s¹eM³« ∫q¦ ¨WO³DI« dOž  U³¹cL« w »Ëcð UNMJË ¨¡UL« w  UMOJ_« »Ëcð ô ∫ÊUÐËc« √
Æ—u Ë—uKJ«Ë

Æ¡UL« W U¦ s q √ W U¦ UN UÎ uLŽ  UMOJ_« ∫W U¦J« »

s qKI¹ VFA²« ÊS pc ¨ÊuÐdJ«  «—– œbŽ …œU¹“ l  UMOJ_« ÊUOKž Wł—œ œ«œeð ∫ÊUOKG« Wł—œ ?ł
ÆÊUOKG« Wł—œ
∫rKFð q¼
W?? ł—œ …œU?? ? ?¹“ V??³? Ý Ê√
©sOðuOÐ - 2 - ® ÊU?? ? ? OK?? ?ž …—U² WŽuL−L WOzU¹eOH« ’«u « iF³ UÎ B K sO³¹ wðü« ‰Ëb−«Ë
œuF¹ ©sOðuOÐ - 2 - ÷® sŽ Æ UMOJ_« s
øt²O³D ŸUHð—ô
∫ UMOJ_« iF³ WOzU¹eOH« XЫu¦«Ë WO¾¹e'« mOB« ∫©≤® ‰Ëbł

ÊUOKG« Wł—œ —UNB½ô« Wł—œ  «—– œbŽ


WGOB« rÝô«
©”®
Ú ©”®
Ú ÊuÐdJ«
±∞≤≠ ±∂π≠ CH2 CH2 sO¦¹≈ ≤
¥∏≠ ±∏μ≠ CH2 CH CH3 sOÐËdÐ ≥
∂¨μ≠ ±πμ≠ CH2 CH CH2CH3 sOðuOÐ ≠± ¥
CH3 CH3
¥´ ±≥π≠ C C sOðuOÐ≠≤≠ ¥
H H
CH3 H
±´ ±∞∂≠ C C sOðuOÐ ≠≤≠÷ ¥
H CH3

≥∞ ±≥∏≠ CH2 CHCH2CH2CH3 sO²MÐ ≠± μ


CH3 CH2CH3
≥∑ ±μ±≠ C C sO²MÐ ≠≤≠ μ
H H

±∞¥
ÊUOKG« Wł—œ —UNB½ô« Wł—œ  «—– œbŽ
WGOB« rÝô«
©”®
Ú ©”®
Ú ÊuÐdJ«
CH3 H
≥∂ C C sO²MÐ ≠≤≠÷ μ
H CH2CH3

CH3
≤μ ±≥μ≠ sOðuOÐ≠±≠qO¦O ≠≤ μ
CH2 C CH3
∂¥ ±¥±≠ CH2 CHCH2CH2CH2CH3 sOJ¼ ≠± ∂
π≥ ±≤∞≠ CH2 CHCH2CH2CH2CH2CH3 sO²³¼ ≠± ∑
±≤≥ ±∞¥≠ CH2 CHCH2CH2CH2CH2CH2CH3 sO²Ë√ ≠± ∏
±¥μ ∏∏≠ CH2 CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 sO½u½ ≠± π
±∑≥ ∏∑≠ CH2 CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 sOJ¹œ ≠± ±∞

∫ UMOJ_« dOC% ‚dÞ


∫UNM dc½ WHK² ‚dDÐ  UMOJ_« dOC×ð sJL¹

∫rKFð q¼ ∫ ôu×J« s ¡U*« Ÿe½ ≠±


s??L?Ł h?? šd?? Ϋd?? ?E? ? ½ t?? ? ½√ w ‰u×J« s ¡U ¡Íeł Ÿe½ o¹dÞ sŽ sOJ« v≈ ‰u×J« q¹u×ð sJL¹
Âb ²ð UN½S  ôu×J«
Ÿ«u½√ dOC×ð w WOË√ …œUL ∫WOðü« WUF« WœUFL« w UL …—«d׫ œułuÐ wCLŠ jÝË
ø UMOJ_« s …dO¦
H+Ø …—«dŠ
C C C C + H2O

H OH
5J«

‰u×

Î ¦L
∫WOðü« WœUFL« w sO³ u¼ UL ‰u½U¦¹ù« ¡Íeł s sOKO¦¹ù« dOC×ð sJL¹ ö

2 4
H SO
CH3 CH2 - OH ”170 CH2 CH2 + H2O
Ú
‰u½U¦¹≈ sOKO¦¹≈

±∞μ
∫WOðü« WœUFL« qL√ ∫‰«RÝ
H3PO4
CH3 CH2 OH ”220-200
Ú
‰u½U¦¹≈

ÂuOMOL_« bO√ q¦ bŽU qUŽ `DÝ vKŽ ‰u×J« —U Ð —«dSÐ ‰u×J« s ¡U ¡Íeł Ÿe½ sJL¹ pc
Ú 350 …—«dŠ Wł—œ vKŽË Al2O3
Æ”

2 3
Al O
CH3CH2 OH ”350 CH2 CH2 + H2O
Ú
‰u½U¦¹≈ sOKO¦¹≈

∫WOðü« WœUFL« qL√ ∫‰«RÝ


95% H2SO4
CH3CH2 CH2 OH ”170
Ú
‰u½UÐËdÐ ≠Ÿ

∫qOJ_« bOU¼ s 5łË—bON« bOU¼ Ÿe½ ≠≤


sOð—ËU−² ÊuÐd wð—– s sOłË—bO¼ …—–Ë sOłuUN« …—– Ê«bI r²¹ YOŠ
l ÊUÐËdÐuËdÐ - 2 sO ð bMŽ ö
Î ¦L ÆW¹u …bŽU œułËË wu× jÝË w
∫rKFð q¼ w sO³ u¼ UL ¨sOÐËd³« Z²M¹ wu× jÝË w edL« ÂuOÝUðu³« bOË—bO¼
q??O??J??_«  «b?? ?O? ? U?? ?¼ Ê√ ∫WOðü« WœUFL«
WOz— WOË√ …œUL qLF²ð
KOH
W??¹u??C? F? « ¡U??O? L? O? J? « w??? CH3 CH CH3 + wu×Ø…—«dŠ CH2 CHCH3 + KBr + H2O
øW¹dOCײ«
Br sOÐËdÐ -1
ÊUðuOÐuËdÐ -2

ÆsOðuOÐ - 1 Z²M¹ ¨wu× jÝË w edL« ÂuOÝUðu³« bOË—bO¼ l ÊUðuOÐuËdÐ - 1 sO ð bMŽË

KOH
CH3 CH2 CH2 CH2 Br wu×Ø…—«dŠ CH3CH2 CH CH2
ÊUðuOÐuËdÐ -1 sOðuOÐ -1

±∞∂
∫(Vicinal Dihalides) —ËU−²*« qOJ_« bOU¼ wzUMŁ s  UMOłuUN« Ÿe½ ≠≥
∫WOðü« WœUFL« tMO³ð UL ¨pO²Ýô« iLŠ w sO—U « œułuÐ bOUN« wzUMŁ sO ²Ð p– r²¹Ë
Zn
CH3 CH CH CH3 …—«dŠ CH3CH CHCH3 + ZnBr2

Br Br sOðuOÐ - 2
ÊUðuOÐuËdÐ wzUMŁ - 3 ¨ 2

w W−H«
Ò —UL¦« l{uð YOŠ “uL« ÃUC½≈ u¼ Ê«bK³« s dO¦ w sOKO¦¹ù« “UG W ËdFL«  ôULF²Ýô« s
ÆWIKG …d−Š w “UG« s uł

∫ UMOJ_«  öŽUHð
∫ UMOJ_«  öŽUHð dNý√ sË qÐUIL« ÊUJ_« s tðöŽUHð w UÎ ÞUA½ d¦√ tKF−¹ sOJ_« w WOzUM¦« WDЫd« œułË Ê≈

∫‚«d²Šô« ≠ôÎ Ë√
∫WOðü«  ôœUFL« w UL ¡«uN« w ‚d²×ðË ‰UF²ýö WKÐU  U³d  UMOJ_«

2Cn H2n + 3nO2 2nCO2 + 2n H2O + W UÞ

∫sOKO¦¹ù« “Už ‚«d²Š« UNOKŽ WK¦_« sË

CH2 CH2 + 3O2 2CO2 + 2H2O + W UÞ

∫WU{ù« ≠ÎUO½UŁ
v≈ UNK¹u×ð ·bNÐ WOzUM¦« WDЫd« v≈ —uKJ« Ë√ sOłË—bON« “Už q¦ ¡Íeł W U{≈ UM¼ W U{ùUÐ wMF½Ë
∫W U{ù«  öŽUHð r¼√ sË ¨W¹œUŠ√ WDЫ—

∫bŽU q UŽ œułuÐ ©Wł—bN«® 5łË—bON« WU{≈ ±

C C + H2 C C
qUŽ
bŽU

H H

±∞∑
qUF« Êu VŠ W½U−² dOžË W½U−² v≈ Wł—bN«  öŽUHð nMBðË
∫rKFð q¼
Wb ²L« …bŽUL« q«uF« dNý√ sË Æô Â√ qŽUH²« jÝË w UÎ ³z«– bŽUL«
d??O? ž W?? ? ?ł —b?? ? ?N? ? ? « Ê√
s?? q?? C? ? √ W??? ½U??−? ²? L? « bŠ_ ÍuCŽ Vd sŽ …—U³Ž u¼ Íc« ÊuMJË qUŽ W½U−²L« Wł—bN« w
UN½_ ¨W½U−²L« Wł—bN« ‰u×J« q¦ W¹uCF«  U³¹cL« bŠ√ w UΠЫc Âu¹œËd« q¦ WOUI²½ô« dUMF«
Î ŽUHðË vKŽ√ ΫœËœd vDFð
ö
Æ U½UJ_« Ë√
øŸdÝ√
sOðö³« Á—œuÐ q¦ …bŽU q«uŽ Âb ²M W½U−²L« dOž Wł—bN« w U√
W½U−²L« dOžË W½U−²L« Wł—bN« s qJË ÆqŽUH²« jÝË w W³z«c« dOž
ÆÁƒ«dł≈ »uKDL« qŽUH²« VŠ UNðUMŠ

∫©X2® ©WM−KN«®  UMOłuUN« WU{≈ ≤


∫fUF² qJAÐ WOzUM¦« WDЫd« v≈ sOłuUN« wð—– W U{≈ r²¹ YOŠ
X

C C + X2/CCl4 C C

CCl4
C C + Br2 C C

Br Br

CCl4
CH2 CH2 + Br2 CH2 CH2

Br Br

ÊU¦¹«uËdÐ wzUMŁ - 2 ¨ 1

∫rKFð q¼ CCl4 3 2 1
qOKײ«  «d??³?²? ? Ê√ CH3 CH CH2 + Br2 CH3 CH CH2
W U{≈ Âb ²ð w??z«c??G?« sOÐËdÐ - 1
Êu²¹e« X??¹“ v??≈ ÂËd??³? « Br Br
b?? ŠQ?? g?? ?G? ??« n?? A? ?J? ?
ÊU¦¹«uËdÐ wzUMŁ - 2 ¨ 1
øWF³²²«  Uu×H«

±∞∏
Ò WOðü« WœUFL« qL√ ∫‰«RÝ
∫ZðUM« VdL« rÝË

Cl2/CCl4
CH3 C CH2 +

s œUH²¹ YOŠ WF³AL« dOž W¹uCF«  U³dL« sŽ nAJK Âb ²¹ ÂËd³« W U{≈ Ê√ Ád– d¹b−« sË
ÆWOzUM¦« WDЫd« œułË vKŽ qOb ÂËd³« Êu ¡UH²š«

∫(HX) 5łË—bON«  «bOU¼ WU{≈ ≥


bOU¼ v≈ sOJ_« ‰uײO WOzUM¦« WDЫd« v≈ (HCl,HBr,HI) sOłË—bON« bOU¼ W U{≈ r²¹ qŽUH²« «c¼ w Ë
ÆWŽUMB« w WLN …œU u¼Ë qOJ_«

ÆpO²Ý_« iLŠ w »«cL« sOJ_« ‰uK× w …dýU³ sOłË—bON« bOU¼ “Už aCÐ qŽUH²« «c¼ Íd−¹Ë
∫t½√ vKŽ hMð w²«Ë(Markovnikov's Rule) ·uJM u—U …bŽU VŠ qŽUH²« ZðU½ ÊuJ¹Ë

…—cÐ j³ðdð iL׫ s WœUI« sOłË—bON« …—– ÊS wMOJ« V d w WOzUMŁ WDЫ— v≈ iLŠ W U{≈ bMŽò
ÆåsOłË—bON«  «—– s œbŽ d³ √ qL×ð w²« ÊuÐdJ«

∫WOzUM¦« WDЫd« v≈ sOłË—bON« bOU¼ W U{≈ vKŽ WK¦_« sË


HCl
CH3CH CH2 CH3 CH CH2
sOÐËdÐ - 1
Cl H
ÊUÐËdЗuK - 2
CH3 CH3
Hl
CH3 C CH2 CH3 C CH2
sOÐËdÐ qO¦O - 2
I H
ÊUÐËdÐ qO¦O - 2 - Ëœu¹ - 2

±∞π
sOłË—bON«  «—– œbŽ ÍËUð ‰UŠ w iL׫ sOłË—bO¼ j³ðd¹ s¹√ ∫‰«RÝ
∫rKFð q¼ vKŽ ¡Î UMÐ WOðü« WœUFL« qL√ øWOzUM¦« WDЫd« w ÊuÐdJ« wð—– vKŽ
edL« H2SO4 iLŠÊ«
Æp²ÐUł≈
 U½UJ_« WOIM² Âb ²¹ CH3 CH CH CH2 CH3 + HI
dOž  U½uÐdË—bON« s sOMÐ - 2
øWF³AL«

∫¡U*« WU{≈ ¥
∫·uJM u—U …bŽU WOKLF« Ác¼ l³²ð YOŠ qÐUIL« ‰u×J« UÎ ½uJ wCL׫ ¡UL« l sOJ_« qŽUH²¹
H+
CH3 CH CH2 + H2O CH3 CH CH2

sOÐËdÐ - 1
OH H
‰u½UÐËdÐ - 2

∫wðü« qŽUH²« qL√ ∫‰«RÝ


CH3
H2O/H+
CH3 CH2 C CH2
sOðuOÐ - 1 - qO¦O - 2

(CnH2n-2) © UMOKO²Ý_«®  UM¹UJ_« ≤≠≤


rEF l qŽUH²« …b¹bý UNKF−¹ UL sOð—ËU−² ÊuÐd wð—– sOÐ WOŁöŁ WDЫ— œułuÐ  UM¹UJ_« eOL²ð
ÆWF³AL« dOž  U³dL« v≈ ·UCð w²« ný«uJ«

sOłË—bO¼ wð—–Ë ÊuÐd wð—– s ÊuJ²¹ YOŠ  UM¹UJ_« WKKÝ œ«d √ jÐ√ u¼Ë wDš Vd sOKO²Ý_«
∫wðQ¹ UL sOKO²Ý_« w WOŁö¦« WDЫd« nË sJL¹Ë

ÊS (Px,Py,Pz) 2 p „ö √ WŁöŁË 2s pK vKŽ Íu²×¹ ÊuÐdJ« …—c wł—U « —«bL« Ê√ ULÐ


ÊuJ² ©WDЫd« —u× ÁU−ðUЮ 2p „ö √ s bŠ«Ë pK l 2s pK jKš v≈ bLFð ÊuÐdJ« …—–

±±∞
…—–Ë Èdš_« ÊuÐdJ« …—– l © ® jЫ˗ s¹uJ² ÊuÐdJ« …—– UNb ²ð sp Ÿu½ s sOM−N sOJK
WDЫ— s ÊuJ²ð  UM¹UJ_« w ÊuÐdJ« wð—– sOÐ WOŁö¦« WDЫd« Ê_Ë ÆUNÐ WKB²L« sOłË—bON«
…bUF²L«Ë sO−N²« w Wb ²L« dOž p „ö √ qš«bð s QAMð WÐuKDL« © ® jЫ˗ ÊS © ® w²DЫ—Ë …bŠ«Ë © ®
Æ©±∞¨π® W×H qJA« w `{u u¼ UL ÊuÐdJ« wð—– sOÐ © ® WDЫ— —u× l

∫ UM¹UJ_« WOL ð
 UMOKO²Ý_UÐ vŽbð WOŁöŁ WDЫ— vKŽ Íu²×ð w²«  U½uÐdË—bON« Ê√ ULÐ
WOL² tÐUA  UM¹UJ_«  U³d WOLð w „UÐu¹√ ÂUE½ ÊS ¨ UM¹UJ_« Ë√
∫◊U??A½ ©yne ∫s¹«® lDIL« Âb ²¹ YOŠ rÝô« W¹UN½ w ·ö²šô« l  UMOJ_«
ÖU?? ?L? ? ½ «b?? ? ? ??²? ??ÝU?? ?Ð Î bÐ
 UMOJ_« w ‰U׫ u¼ ULË ¨qÐUIL« sOJ_« w ©ene ∫s¹® lDIL« s ô
ÖuL½ ¡UM³Ð r ¨ «—c??«
ÆsOKO²Ý_« ¡Íe− WDЫd« s »d _« ·dD« s ¡«b²Ð« ÂU —_UÐ WOŁö¦« WDЫd« l u v≈ —UA¹ t½S
∫p– vKŽ WK¦_« sË WOŁö¦«

CH3 CH3

H C C H C C CH CH3 H C C CH2 C CH3


1 2 3 4 1 2 3 4 5

CH3
s¹UÐËdÐ s¹UðuOÐ - 1 - qO¦O -3 s¹UðuOÐ - 1 - qO¦O wzUMŁ - 4 ¨ 4

CH3 CH2 C C CH2 CH3 CH3 C C CH2 CH3


1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
s¹UJ¼ -3 s¹U²MÐ -2

∫rKFð q¼ ∫WOðü«  U³dL« rÝ ∫‰«RÝ


Ò
C2H2 ? lzUA« rÝô« Ê«
r?? ?Ýô«Ë s??O? K? O? ²? Ý_« u?? ¼ CH3 C C CH3 HC C CH2 CH2 CH3
u¼ s??¹U??ðu??O?Ð -1 ? ? l??zU??A? «
øsOKO²Ý√ qO¦¹≈

±±±
∫ UM¹UJú WOzU¹eOH« ’«u)«
lЫ—Ë s¹eM³«Ë d¦¹ù« ∫q¦ ¨W¹uCF«  U³¹cL« w »Ëcð UNMJË ¡UL« w  UM¹UJ_« »Ëcð ô ∫WO³z«c« √
ÆÊuÐdJ« b¹—uK
Æ¡UL« s q √ W U¦ UN  UM¹UJ_« lOLł ∫W U¦J« »
∫rKFð q¼
…—U³Ž s¹UðuOÐ - 1 Ë s¹UÐËd³«Ë s¹U¦¹ù« ∫vË_« œ«d _« ∫WOzU¹eOH« WU׫ ?ł
ÊU???O? ?K? ?ž W?? ? ? ? ? ? ł —œ Ê«
sJ ¨ÍœUF« Íu−« jGC« X×ðË W dG« …—«dŠ Wł—œ bMŽ  «“Už sŽ
ø”Ú 9 Ω s¹UðuOÐ -1
Æqz«uÝ wN WKK« WOIÐË s¹UðuOÐ - 2
w²«  UMOJ_«Ë  U½UJ_« s UNðöO¦ l  UM¹UJ_« ÊUOKž  Uł—œ rO »—UI²ð ∫ÊUOKG«  Uł—œ œ
ÊuÐdJ«  «—– œbŽ …œU¹“ l s¹UJ_« ÊUOKž Wł—œ œ«œeðË WO¾¹e−« WGOB«Ë wzUM³« VOd²« fH½ UN
ÊUOKG«Ë —UNB½ô«  Uł—œ sO³¹ wðü« ‰Ëb−«Ë ÆWł—b« Ác¼ s qKI¹ ŸdH²« Ê√ UL WKK« w
Æ UMOJ_« iF³

∫(C2-C10)  UM¹UJ_« œ«d√ iF³ ÊUOKG« Wł—œË —UNB½ô« Wł—œ ∫©≥® ‰Ëbł
ÊUOKG« Wł—œ —UNB½ô« Wł—œ WGOB«
WOzUM³« WGOB« rÝô«
©”®
Ú ©”®
Ú WO¾¹e−«
∑μ≠ ∏≤≠ CH CH C 2H 2 s¹U¦¹«
≤∑[μ≠ ±∞¥[∑≠ CH3 C CH C 3H 4 s¹UÐËdÐ
π ±≥∞≠ CH3 CH2 C CH C 4H 6 s¹UðuOÐ ≠±
≤∑ ≤¥≠ CH3 C C CH3 C 4H 6 s¹UðuOÐ ≠≤
¥∞ π∏≠ HC C CH2 CH2 CH3 C 5H 8 s¹U²MÐ ≠±
μμ ±∞±≠ CH3 C C CH2 CH3 C 5H 8 s¹U²MÐ ≠≤
CH3

≤π CH C CH CH3 C 5H 8 s¹UðuOÐ≠qO¦O ≠≥
∑≤ ±≤¥≠ CH C CH2CH2CH2CH3 C6H10 s¹UJ¼ ≠±
∏± μ±≠ CH3 C C CH2CH2CH3 C6H10 s¹UJ¼ ≠≤
±∞∞ ∏∞≠ CH C CH2CH2CH2CH2CH3 C7H12 s¹U²³¼ ≠±
±≤∂ ∑∞≠ CH3 C C CH2CH2CH2CH2CH3 C8H14 s¹U²Ë√ ≠≤
±μ± ∂μ≠ CH C CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 C9H16 s¹U½u½ ≠±
±∏≤ ≥∂≠ CH C CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3 C10H18 s¹UJ¹œ ≠±

±±≤
∫ UM¹UJ_« dOC%
WDЫ— vKŽ Íu²×¹ ¡Íeł r−Š …œU¹“ Ë√ ÊuÐdË—bO¼ ¡Íeł w WOŁöŁ WDЫ— ¡UA½SÐ U≈  UM¹UJ_« dC×ð
∫U¼dOC×ð ‚dÞ dNý√ sË ¨WOŁöŁ

∫…—«dŠ œułuÐË W¹u …bŽU vKŽ Íu²×¹ wu× jÝË w HX w¾¹eł Ÿe½ ±
vKŽ Íu²×¹ wu× jÝË w (Vicinal Dihalides) …—ËU−²L« qOJ_« bOU¼ wzUMŁ s HX w¾¹eł Ÿe½ √
∫NaNH2 q¦ W¹u …bŽU
CH3 CH CH2
Br2
3 2 1 KOH ©wu×® 3 2 1 NaNH2
CH3 CH CH2 ©‰u×® CH3 CH CH Br CH3 C C H
sOÐËdÐ -1 - uËdÐ -1 s¹UÐËdÐ
Br Br
ÊUÐËdÐ uËdÐ wzUMŁ -2 ¨ 1

∫rKFð q¼ (Geminal Dihalides) WO√u²« qOJô« bOU¼ wzUMŁ s HX w¾¹eł Ÿe½ »


Íu²×¹ Íc« ÊUJ_« Ê√ ÂuOÝUðu³« bOË—bO¼ l WO√u²« bOUN« WOzUMŁ  U½UJô« sO ð bMŽ
w??ð—– qL×ð Êu??Ðd?? vKŽ
∫s¹UJô« Z²Mð UN½U wu× jÝË w
w??zU??M?Ł v??L? ? ¹ s??O? łu??U??¼
øw√u²« bOUN«
∫‰U¦
Br
KOH
∫rKFð q¼
rI¹ q??O? J? _« b??O?U??¼ Ê√
CH3 CH2 C H …—«dŠ´wu× jÝË CH3 C C H
l{u VŠ Ÿ«u½√ WŁöŁ v« ÊUÐËdÐ
…—– UNÐ WD³ðdL« ÊuÐdJ« …—– Br
∫sOłuUN« ÊUÐËdÐuËdÐ wzUMŁ -1 ¨ 1
∫wË√ bOU¼

CH3 CH2 CH2 Br


∫Íu½UŁ bOU¼ ∫WOðü« WœUFL« qL√ ∫‰«RÝ
CH3 CH CH3

Br
Br
KOH
CH3 CH2 CH2 C H
∫w¦UŁ bOU¼
CH3
…—«dŠ´wu× jÝË

CH3 C CH3 Br
Br

±±≥
∫WOË_« qOJ_« bOU¼ l W¹eKH«  «bKO²Ý_« qŽUHð ≤
∫rKFð q¼ «b ²ÝUÐ p–Ë ‰uÞ√ s¹UJ√ v≈ jOÐ s¹UJ√ q¹u×ð r²¹ YOŠ
tIý Íc?? ? « `??K? L? « Ê√
∫W¹eKH«  «bKO²Ý_«
C 2H ∫s ÊuJ VU«
øbOKO²Ý« `K vL¹

∫‰U¦
2H C C H + 2 Li 2HC C : Li
ÂuO¦OK« bOKO²Ý√

H C C : Li + CH3 CH2 CH2 CH2 Br H C C CH2 CH2 CH2 CH3


ÊUðuOÐuËdÐ -1 s¹UJ¼ -1

∫WOðü« WœUFL« qL√ ∫‰«RÝ

CH3 C C : Li + CH3 CH2 Br

∫ UM¹UJ_«  öŽUHð
∫WU{ù« ∫ôÎ Ë√
∫wðQ¹ UL  UMOJ_« s UNðöO¦ t³Að  UM¹UJ_« v≈ W U{ù«  öŽUHð Ê≈∫ÂUŽ qJAÐ ‰uI« sJL¹

∫©Wł—bN«® 5łË—bON« W U{≈ ±


q«uF«Ë qŽUH²« ·Ëdþ vKŽ ZðUM« bL²F¹ YOŠ © UMOJ_«® WOzUM¦« WDЫd« WKŠd v≈  UM¹UJ_« ‰e² ð
∫WOðü«  öŽUH²UÐ `{u u¼ UL WKLF²L« …bŽUL«

4 3 2 1 Ni
CH3 C C CH3 + 2 H2 CH3 CH2 CH2 CH3
s¹UðuOÐ -2 ÊUðuOÐ - Ÿ

±±¥
∫©WM−KN«®  UMOłuUN« W U{≈ ≤
qŽUH²« w Âb ²L« sOłuUN« eOdð ÊU «–≈ —ËU−²L« bOUN« wzUMŁ Z²M¹ s¹UJ_« v≈ sOłuUN« W U{≈ bMŽ
∫wŽUÐd« bOUN« s¹uJ² dL²¹ qŽUH²« ÊS ¨UÎ FHðd sOłuUN« eOdð ÊU «–≈ U√ ÆUÎ CH M

Br Br
Br2 Br2
CH3 C C H CH3 C CH CH3 C C H

Br Br Br Br
sOÐËdÐ uËdÐ wzUMŁ -2 ¨ 1 ÊUÐËdÐ uËdÐ wŽUЗ -2 ¨ 2 ¨ 1 ¨ 1

∫WOðü« WœUFL« qL√ ∫‰«RÝ


CH3 C C CH3 + Cl2

∫5łË—bON«  «bOU¼ WU{≈ ≥


WOŁö¦« WDЫd« v≈ qOJ_« bOU¼ s sOzeł W U{≈ r²ð YOŠ sOłË—bON«  «bOU¼ l  UM¹UJ_« qŽUH²ð
∫·uJM u—U …bŽU VŠ ZðUM« ÊuJ¹Ë
I
HCl 3 2 1 HI 3 2 1
CH3 C C H CH3 C CH2 CH3 C CH3

Cl Cl
s¹UÐËdÐ sOÐËdÐË—uK -2 ÊUÐËdÐ uËdÐ -2 - Ë—uK -2

 «bOKO²Ý_« s¹uJð ∫ÎUO½UŁ


pcË ÆWHOF{ WOCLŠ  UH  «– WOŁö¦« WDЫdK ÊuJL« ÊuÐdJ« …—cÐ WKB²L« sOłË—bON« …—– bFð
Ò
r²¹Ë ÆW¹eKH«  «bKO²Ý_« vLð tOKŽË ¨Õö√ s¹uJ²  «eKH« s dO¦ l qŽUH²« vKŽ …—œU  UM¹UJ_« ÊS
∫—œUAM« ØWCH«  «d²O½ Ë√ (I) ”U×M« b¹—uK q¦ ÍeK `KL Í—œUA½ ‰uK× w s¹UJô« d¹dL²Ð p–

2CH3 C C-H+Cu2Cl2+ 2NH3 2CH3C C Cu + 2NH4 Cl


”U×M« bOKO²Ý√

±±μ
CH3C CH + AgNO3 + NH3 CH3C C Ag + NH4 NO3
WCH« bOKO²Ý√

t½S «cË ¨sO²OCLŠ sOłË—bO¼ wð—– vKŽ Íu²×¹ t½√ kŠö½ UM½S sOKO²Ý_« ¡Íeł w dEM« oO b²ÐË
sOłË—bON« “Už bŽUB²¹ YOŠ bOKO²Ý_« UÎ ½uJ ÂuO¦OK«Ë Âu¹œuB« q¦ ¨vË_« WŽuL−L«  «eK l qŽUH²¹
∫WOðü« WœUFL« w sO³ u¼ UL

NH3(l)
HC C H + Na HC C≠ Na+ + H2
Âu¹œuB« bOKO²Ý√

∫—UOM¹dł ný«u l sOKO²Ý_« qŽUH²¹ UL

H C C H + CH3 CH2 Mg Br HC CMg Br + CH3 CH3


ÂuOOMGuËdÐ bOKO²Ý√

‚«d²Šô« ∫ÎU¦UŁ
h w Âb ²ð Ϋ bł WFHðd …—«dŠ Wł—œ t UÎ ³N Z²MO sO−_« “Už œułuÐ sOKO²Ý_« ‚d²×¹
ÆÊœUFL« ÂU×Ë

HC CH + 5/2 O2 2 CO2 + H2 O + W UÞ

t½U «œu Ë sOKO²Ý_« “Už Êu v≈ W U{ùUÐ ö¦L ¨ UMðUOŠ w WLN  UIO³Dð w  UM¹UJ_« Âb ²ðË
dOC×ð w WLN WOË√ …œU bF¹
Ò UL¨ «—UO« ÊU¼œË fOK−ð  ö× w WUšË sO−_« ÂU× w Âb ²¹
YOŠ “uL« ÃUC½≈ u¼ Ê«bK³« s dO¦ w sOKO²Ý_« “UG W ËdFL«  ôULF²Ýô« sËÆWHK² WOzUOLO  U³d
WKu œ«u ÃU²½ù sOKO²OÝô« dLK³ Âb ²¹ UÎ ¦¹bŠËÆWIKG …d−Š w “UG« s uł
> w W−H« —UL¦« l{uð
Î ¹bÐ ÊuJð Ê√ dE²ML« s ¡UÐdNJK
Æq³I²L« w ¡UÐdNJ«Ë …—«d׫ ‰UB¹≈ w ÊœUFLK ö

±±∂
∫WF³A*« dOžË WF³A*«  U½uÐdË—bON« 5Ð eOOL²« ‚dÞ
:(Br2 / CCl4) ÂËd³« W U{≈ ±
∫rKFð q¼ bMŽ pc ¨WŽdÝË WuNÐ ÂËd³« l WF³AL« dOž  U½uÐdË—bON« qŽUH²ð
w qšbð  «dLK³L« Ê√
ÊS ÊuÐdJ« b¹—uK lЫ— w ÂËd³« ‰uK×LÐ s¹UJ_« Ë√ sOJ_« ‰uK× W−UF
∫q¦ ¨WOuO« UMðUOŠ rEF
w??½ «Ë√Ë f³KL«Ë sJL« ÆWF³AL« dOž  U½uÐdË—bON« œułË vKŽ qOœ u¼ WŽdÐ dLŠ_« ÂËd³« Êu ‰«Ë“
ÆU¼dOžË ÂUFD« ÆWF³AL«  U½uÐdË—bON« WUŠ w ÂËd³« Êu ‰Ëe¹ ô sOŠ w

C C + Br2/CCl4 C C
©dLŠ√®
Br Br
©ÊuK« r¹bŽ®

:(KMnO4) ÂuOÝUðu³«  UMGM dÐ ≤


YOŠ WF³AL« dOž  U½uÐdË—bON« œułË  U³Łù UÎ UŽ UÎ HýU ¨W¹bŽUI« ÂuOÝUðu³«  UMGMdÐ Âb ²ð
Î Oœ eOMGML« bO√ s wMÐ VÝ«— ÊuJð d³²F¹
œułË w ÂuOÝUðu³«  UMGMdÐ Êu ‰Ëe¹ ô ULMOÐ U¼œułË vKŽ ö
∫WOðü« WœUFL« w sO³ u¼ UL ¨WF³AL«  U½uÐdË—bON«

C C + KMnO4 C C + Mn O2

HO OH

ÂuOÝUðu³«  UMGM dР«b ²ÝUÐ sO J¼ -1 Ë ÊU J¼ sOÐ eOOL²« ∫◊UA½


KOH ‰uK× ¨ÂuOÝUðu³«  UGMdÐ ¨—U³²š« VOÐU½√ ¨sOJ¼ -1 ¨ ÊUJ¼ ∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
¨UNLÒ —Ë dš¬ —U³²š« »u³½√ w sOJ¼ - 1 s öOK Ë ¨—U³²š« »u³½√ w ÊUJN« s ö
Î OK l{ ∫qLF«  «uDš
qJ  UMGMd³« ‰uK× s sOðdD n{√ rŁ ¨»u³½√ qJ KOH ‰uK× s sOðdD n{√ rŁ
ÆpðUEŠö q−Ý
Ò ¨pc »u³½√

±±∑
w½U¦« qBH« WK¾Ý√
Î Ò rÝË
UNM ö Ò ÊuÐd  «—– fLš vKŽ Íu²×ð w²« sOJ_«  öUA²L WOzUM³« mOB« lOLł V²« ±
Æ„UÐu¹√ ÂUE½ VŠ

∫WOðü« s q dOC×ð w sOÐËd³« «b ²Ý« `{uð w²«  ôœUFL« V²« ≤


ÆÊUÐËdÐ ¨ÊUÐËdÐuËdÐ wzUMŁ -2¨1 ¨‰u½UÐËdÐ - 2 ¨ÊUÐËdÐuËdÐ - 2

∫s sOÐËd³« vKŽ ‰uB׫ `{uð w²«  ôœUFL« V²« ≥


ÆÊUÐËdÐ Ë—uK - 2 ¨ÊUÐËdÐuËdÐ wzUMŁ -2¨1 ¨ÊUÐËdÐuËdÐ - 1 ¨‰u½UÐËdÐ - 1

l ·uJM u—U …bŽU VŠ HBr qŽUHð s l u²L« ZðUM« U ø·uJM u—U …bŽUIÐ œuBIL« U ¥
øWOðü«  U³dL«
ÆsOðuOÐ - 2 - qO¦O wzUMŁ - 2¨ 3 ¨sOðuOÐ -2 ¨sOðuOÐ - 1 ¨sOKO¦¹≈

∫wðQ¹ UL q dOC×ð  ôœUFLUÐ `{Ë μ


ÆÊUÐËdÐuËdÐ wzUMŁ - 1¨ 1 s s¹UÐËd³« ¨sOÐËd³« s s¹UÐËd³« ¨sO¦¹ô« s s¹U¦¹ù«

∫s q l ©s¹UÐËdÐ - 1® sOKO²Ý√ qO¦O qŽUHð `{uð  ôœUF V²« ∂


ÆÊuÐdJ« b¹—uK lЫ— w ÂËd³« ¨qJOM« œułË w sOłË—bON«
ÆÍ—œUAM« ”U×M« b¹—uK ¨pOËdÐ Ë—bON« iLŠ

Æ„UÐu¹« ÂUEM UÎ I³Þ UNM q rÝ« d– l (C5H8) s¹UJú WKL²×L«  öUA²L« lOLł rÝ—« ∑

∫WOðü«  U³dLK WO³Od²« mOB« V²« ∏


sO²MÐ - 2 ¨sO²MÐ - 2 - qO¦O wŁöŁ -4¨ 4¨ 2 ¨sO²Ë√ - 1 - qO¦O wzUMŁ - 6 ¨ 3
ÆsOJ¼ - 3 - qO¦¹≈ - 4 - qO¦O - 3 ¨sO¦¹« Ë—uK Í«œ - 6¨1

∫WOðü«  U³dL« s sOłË—bON« bOU¼ Ÿe½ WOKLŽ s WF u²L« Zð«uM« d–« π


ÆÊU²MÐ qO¦O - 2 -uËdÐ - 2 ¨ÊUJ¼ Ëœu¹ - 1
ÆÊU²MÐ qO¦O wzUMŁ - 3¨- 2 uËdÐ - 3 ¨ÊUJ¼ Ë—uK - 2

∫WOðü« s q l s¹UðuOÐ - 1 qŽUHð s WF u²L« Zð«uM« sOÐ ±∞


Æ(Br2) ÂËdÐ ‰u 2 ¨qJOM« eK œułuÐ sOłË—bO¼ ‰u 2
ÆWKzUÝ UO½u√ œułuÐ Âu¹œuB« dBMŽ ¨(HCl) p¹—uKË—bON« iLŠ s ‰u 2

±±∏
∫…bŠu« WK¾Ý√

∫wðQ¹ UL qJ WOzUM³« mOB« V²« ±


ÆÊUðuOÐ qO¦O wzUMŁ - 3¨ 2 ¨ÊU²MÐ qO¦O wŽUЗ - 3¨3¨2¨2
ÆÊU²MÐ qO¦¹≈ - 3 - qO¦O - 2 ¨ÊU²³¼ qO¦¹≈ - 4 - qO¦O wzUMŁ - 4¨ 3
ÆÊU²MÐ qO¦O - 2 - Ë—uK - 3 ¨ÊUÐËdÐ qO¦O - 2 - uËdÐ wzUMŁ - 2¨ 1

∫„UÐu¹√ ÂUE½ VŠ UNM qÌ rÝ« d–« rŁ ¨WOðü«  U³dLK WOzUM³« mOB« rÝ—« ≤

CH3 CH CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH2 CH3

CH3 CH3 CH3


©»® ©√®

CH3 CH3

CH3 C CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 C CH2 CH3

CH3 ©œ® CH3 ©?ł® CH2 CH3

CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH CH CH2 C CH3 CH3 CH2 CH CH CH2 C CH3

CH3 ©Ë® CH2 CH3 CH3 ©?¼® CH2 CH3

∫UÎ O“UMð UN½UOKž  Uł—œ VŠ WOðü«  U³dL« Vð— ≥


ÊU²³¼ qO¦O - 2 ¨ÊU²³¼ ≠Ÿ ¨ÊU²MÐ qO¦O wzUMŁ - 3¨ 3
ÊU²MÐ ≠Ÿ ¨ÊUJ¼ qO¦O

∫wðQ¹ UL q s © ÊUðuOÐ ≠Ÿ ® dOC×ð  ôœUFLUÐ `{Ë ¥


ÊU¦¹≈ Ë—uK - 1 ¨ÊUðuOÐ Ë—uK ¨ÊUðuOÐuËdÐ - 1
Æs¹UðuOÐ - 1 ¨sOðuOÐ - 2

±±π
∫WOðü«  U³dLK WOzUM³« mOB« rÝ—« μ
ÊUJ¼ uKJ¹UÝ Ë—uK ¨ÊU²MÐ uKJ¹UÝ qO¦O
ÊUÐËdÐuKJ¹UÝ qO¦O wzUMŁ - 2¨1 ¨ÊU²MÐ uKJ¹UÝ uËdÐ wzUMŁ - 2¨ 1
ÆÊUðuOÐuKJ¹UÝ qO¦¹≈ wzUMŁ - 1.1 ¨ÊU²MÐ uKJ¹UÝ qO¦O wŁöŁ - 3¨- 2¨ 1

Æs¹UðuOÐ - 2 vKŽ w½U¦«Ë s¹UðuOÐ - 1 vKŽ ‰Ë_« Íu²×¹ —U³²š« wÐu³½√ sOÐ eOOL²K …dB² WI¹dÞ n ∂

∫WOðü« qL−« w  Už«dH« qL√ ∑


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vLð WOzUMŁ WDЫ— UNÐ błuð w²« WOðUHO_«  U½uÐdË—bON« √
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …d¼Uþ v≈ WOzUM¦« WDЫd« ‰uŠ WO½«—Ëb« W UŽù« ÍœRð »
ÆÆÆÆÆÆÆÆ UNðUH ÊuJð sp UNMO−Nð ÊuÐd …—cÐ WD³ðdL« sOłË—bON« …—– ?ł
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼  UMOJú WUF« WGOB« œ

∫WOðü«  U³dLK WOzUM³« mOB« rÝ—« ∏


sO¦¹≈ Ë—uK wzUMŁ - 1¨1 ¨sO²³¼ - 1 - qO¦O wzUMŁ - 4¨3 ¨sOJ¼ - 2 - qO¦O wŁöŁ - 4¨4¨2
ÆsOÐËdÐuËdÐ wzUMŁ - 2¨1 ¨sO²³¼ - 3 - qO¦¹« - 4 - qO¦O - 3

∫WOðü«  U³dL« s sOłË—bON« bOU¼ Ÿe½ WOKLŽ s WF u²L« Zð«uM« V²« π


ÆÊUJ¼Ëœu¹ - 1 ¨ÊU²MÐ qO¦O - 2 - uËdÐ - 3
ÆÊUðuOÐ —ËuK - 2 ¨ÊU²MÐ qO¦O - 2 -uËdÐ - 4

∫WOðü«  ôœUFL« qL√ ±∞


KOH ©wu×®
CH3 CH CH3 +

Br
Zn
CH3 CH CH CH3 +

Br Br
CH3 CH CH2 + H2SO4

±≤∞
CH3 CH CH2 + HBr
CH3 C CH + AgNO3 + NH3

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« d²š« ±±


∫ÊS  U½UJ_UÐ  UMOJ_« W½—UI bMŽ √
Æ «—bO¼uÐd wN  U½UJ_« U√  U½uÐdË—bO¼  UMOJ_« ±
ÆWF³A dOž wN  U½UJ_« U√ WF³A  UMOJ_« ≤
Æ U½UJ_« w UNM vKŽ√  UMOJ_« w sOłË—bON« v≈ ÊuÐdJ« W³½ ≥
ÆfJF« sJL¹ ôË ¨ UMOJ_« v≈  U½UJ_« q¹u×ð sJL¹ ¥

∫u¼ wÝbM¼ qUAð tO błu¹ ô Íc« VdL« »


ÆsOÐËdÐ - 1 - Ë—uK - 1 ≤ ÆsO²MÐ - 2 ±
ÆsO¦¹« Ë—uK wzUMŁ - 2¨1 ¥ ÆsOðuOÐ - 1 ≥

∫w¼ UÎ MOJ√ q¦Lð w²« WGOB« ?ł


C6H12 ¥ C 6H 6 ≥ C6H14 ≤ C6H10 ±

∫w¼ sOðuOÐ ≤≠ Â≠ q¦Lð w²« WGOB« œ

CH3 H CH3 CH3


C C ≤ C C ±
H H H H

CH3 H CH3 H
C C ¥ C C ≥
H CH2 CH3 H CH3

.(C6H10) WO¾¹e−« WGOB« Í– s¹UJú l³«  öUA²LK WOzUM³« mOB« V²« √ ±≤


ÆqUA² qJ „UÐu¹_« ÂUE½ VŠ rÝô« V²« »
ø(Ag+) WCH« Êu¹√ l bOKO²Ý_« s¹uJð vKŽ …—bI« t ©√® ŸdH« w  öUA²L« Ác¼ s Í√ ?ł

±≤±
bOË—bO¼ l ÊUðuOÐuËdÐ - 2 sO ð bMŽ UNOKŽ ‰uB׫ sJL¹ w²«  UMOJ_« jOKš Ë√ sOJ_« U ±≥
øwu× jÝË w edL« ÂuOÝUðu³«

hK ²« pMJL¹ nO  ôœUFLÐ Õdý« ¨s¹UðuOÐ - 1 s WKOK W³½ l UNDKš rð s¹UðuOÐ - 2 s WMOŽ ±¥
øs¹UðuOÐ - 1 s

∫WOðü«  U³dL« s q l HI qŽUHð s WF u²L« Zð«uM« V²« ±μ


ÆsO²MÐ - 1 ¨sO²MÐ - 2 - qO¦O wŁöŁ - 4¨2¨2 ¨sO²MÐ - 1¨ qO¦O - 3 ¨sOðuOÐ - 1- qO¦O - 1

∫wðQ¹ UL q s s¹UÐËd³« dOC×ð  ôœUFLUÐ `{Ë ±∂


ÆÊUÐËdÐË—uK wzUMŁ - 1¨1 ¨sOÐËdÐ ¨ÊUÐËdÐuËdÐ wzUMŁ - 2¨1 ¨sOK²Ý_«

∫WOðü«  U³dL« ë˓√ sOÐ eOL½ nO ±∑


Æs¹UðuOÐ - 1 Ë sOðuOÐ - 2 ¨ÊUJ¼ ≠Ÿ Ë sOJ¼ - 1 ¨ÊUðuO³« “UžË s¹UðuOÐ

±≤≤
∫l?? ? ? ? ? ? ? ? ł«d??L?«

1) Atkins & Jones, Chemical Principles, 1st Edition, W. H. Freeman & Co. New
York, 1999.

2) John A. Olmsted & Gregory M. Williams, Chemistry, 4th Edition J. Wiley &
Sons, New York, 2004.

3) James E. Brady, General Chemistry: Principles and Structure, 5th Edition, J.


Wiley & Sons, New York, 1990.

4) D.D. Ebbing and S.D.Gammon, General Chemistry, 7th Edition Houghton


Mifflin, 2003.

5) Ralph Petrucci, Terry McCreary and Scott Perry General Chemistry, 4th
Edition, Prentice Hall ©2005.

6) D A McQuarrie and P A Rock, General Chemistry, 3rd Ed. Freeman, 1991.

7) CE. Housecroft, & A.G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 2001.

8) Ebbing, Darrell, Gammon, Steven D., Ragsdale, Ronald O., Essentials of


General Chemistry, 2nd Edition, Houghton Mifflin Co. London 2003.

9) Zumdahl, Steven and Zumdahl, Susan A., Chemistry, 6th Edition,Houghton


Mifflin Co. London ©2003.

10) Ebbing, Darrell andGammon, Steven D., General Chemistry , 8th Edition,
Houghton Mifflin Co. London 2005.

11) Gary D. Christian, Analytical Chemistry, 6th Edition, J. wiley & Sons New
York, 2003.

11) Organic Chemistry, 6th Edition, R. Morrison; R. Boyed.

∫WO½Ëd²Jù« l«uL?«
1) www.cheresources.com/photochem.shtml
2) http:chemistry.college.hmco.com
3) www.chem.ufl.edu
4) www.cheml.com
5) www.kw.edu
6) www.chem.ucla.edu

±≤≥
∫»U²J« qLŽ Wý—Ë w Êu —UA*«

Ÿu³« bL× ÆœÆ√ ‰ö¼ XLJŠ Æœ Æ√


œU¹“ bL× vMž Í—uM« bL× Æœ
WK−Š uÐ√ dHFł WLž«—œ dO³Ž
…œuLŠ dO włU½ ÊUC—
ÍË«dB dÐUł —œU½ bL×
qUJ« b³Ž e¹U bOŽ tK« b³Ž
d³MŽ nÝu¹ …dULŠ sŠ
WA¹UMŠ b¹«“ …dЫuł b−M
œu¹“ b¼UŽ W³BŽ uÐ√ w
nÝu¹ WKOC …œU×ý qU b−√
WŠbÐ fOLš œË«œ œuL×
 UdÐ bz«—

¨tK« bL×Ð w½U¦« ¡e'« -

±≤¥