Vous êtes sur la page 1sur 122

5DK W˜

wUF« rOKF«Ë WOd« …—«“Ë

¡U????????OLOJ«
‰Ë_« ¡e?'«

ÍuU« ‰Ë_« n?BK


wŽ«—e«Ë wLKF«

ÊuHR*«
—œU½ bL× Í—uM« bL× .œ Ÿu³« bL× .œ .√
W*U ‰ULł nÝu¹ WKOC œË«œ œuL×

åZ¼UM*« edò  UdÐ bL× bz«—


5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
Â≤∞∞∂ Ø≤∞∞µ wÝ«—b« ÂUFK UNÝ—«b w Íu½U¦« ‰Ë_« nBK ¡UOLOJ« »U²
f¹—bð

ÂUF« ·«d?ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ .œ ∫Z¼UM*« W?M' fOz—
5ÝU¹ Õö .œ ∫Z¼UM*« e
d ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e?
d
hL(«uÐ√ dLŽ.œ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈

WOMH« …dz«b«
 U?dÐ b?z«— ∫Í—«œ≈ ·«d?ý≈
œULŠ ‰öÞ ou ∫r?OL?Bð
Õu³?×Ð Ê«bL?Š ∫WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«
VOD)« bLŠ√ ∫ÍuG d¹d%
dUŽ œuL× dLÝ ∫bO?? ?CMð

‰ö¼ XLJŠ .œ .√ ∫wLKŽ rOJ%

W¹u½U¦« WKŠdLK ¡UOLOJ« ÃUNM* wMÞu« o¹dH«


bUŠ nÝu¹ Ê“U .œ åÎ UIMò Íd¼“ uÐ√ Ê«b¹“ wKŽ .œ

`³ nÝu¹ ÕU$ WM¼«uý WöÝ vO×¹

åZ¼UM*«ò …œU×ý b−√ ‚U−Ž≈ tK« b³Ž —œUI« b³Ž

WO d
« vË_« WFD«
?¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
Z¼UM*« edØwUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l?³D« ‚uIŠ lOLł
WM¹b*« ed WNł s 5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√ ≠ b¼UF*« Ÿ—Uý ≠ ÊuOB*« wŠ ≠ Z¼UM*« ed
5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’
´π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fU ¨ ´π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«
bONL
VFA«  UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
Ò UÎ ÝUÝ√ bF¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»uFA« 5Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«
VFAK WOMÞu« …œUO« ¡UM³ UÎ LN
w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«uLK WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«dI1b«Ë rOI« aOÝd² UÎ ÝUÝ√Ë ¨wMODKH«
.…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³ UN²
Ý—
…—«“u« wuð «c ªlL²−*« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« ¨rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ
jzUÝu« s U¼dOžË ¨ÍdÝ_« rKF²«Ë ¨WOK;« WUI¦«Ë ¨»uÝU(«Ë ¨X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈
.…bŽU*«
nB« V²J ¨wMODKH« ÃUNMLK UN²Dš s WÝœU« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d√
WKŠd*« V² iFÐ d¹uDð v≈ WU{ùUÐ ¨wMI²«Ë ¨wMN*«Ë ¨WO½U½ù« ÂuKF«Ë ¨wLKF« ∫tŽËdHÐ ©±±® Íu½U¦« ‰Ë_«
WOÐd²« …—«“Ë ÊuJð UNÐË ¨ÂœUI« ÂUF« w ©±≤®Íu½U¦« w½U¦« nB« ÃUNM V² UNF³²OÝË ¨©±∞≠±® WOÝUÝ_«
UÎ OUŠ …—«“u« qLFðË ¨©±≤≠±®·uHBK ÂUF« rOKF²K WOÝ—b*« V²J« lOLł œ«bŽ≈ XKL√ b wUF« rOKF²«Ë
qŠ«d*« Z¼UM* WOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽË ¨w½Ëd²Jù« rOKF²«Ë  UJ³A« ‰U− w WO²×²« WOM³« lOÝuð vKŽ
.wMODKH« rOKF²« WOŽu½ 5%Ë ¨ÍuÐd²« d¹uD²« WK«u* ª©ÎU¹œuLŽË UÎ OI√® YŠU³*« lOLł w ¨Àö¦«
¨ÎUÐU² ≥µ∞ »—UI¹ U¼œbŽË ¨Êü« v²Š dAŽ bŠ_« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dŽÔ  UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
¨.uI²« VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu²
.ÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË
¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c«  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 UÎ ¹uMÝ Ò U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
w  «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v≈ vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
¨œuNł s tO ‰c³¹ U —«bI0 œ«œeð wMODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO Ê≈ .…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²«
w UÎ ¹d¼uł
Ò «Î dOOGð ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB
²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË
w ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UN
Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²«
.ÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ
¨WOËb«  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
.Z¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU
ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë
‰öš s w
¹—U²« wMÞu« qLF« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d
H² …—«“u« Ê√ UL
¨tFu VŠ q y ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K«
¨qLF«  Uý—uÐ 5—UA*«Ë ¨s¹—d;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«dù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË
.oO³D²« ¡UMŁ√ Ê«bO*« s WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë
Z¼UM*« e?
d
 ≤∞∞µ ‰uK¹√
W bI

.sOO³M«Ë qÝd«Ë tÐU×√Ë bL× UMO³½ vKŽ Âö«Ë …öB«Ë sOLUF« »— tK bL׫
¨¨¨ bFÐ U√
ÂuKF« s Ád?? OG≠ u¼Ë ¨UNÐ dLð w?? ²«  «dOOG²«Ë UNðUHË UNKJ?? ýË …œUL«  U?? ½uJ w Y?? ׳¹ ¡U?? OLOJ« r?? KŽ ÊS?? 
¡UOLOJ« tÝ«—œ ÊU «c .UNŠdA  ôËU×L«Ë »—U−²« s d³« œbŽË  «b¼UAL«Ë  UEŠöL« s dO³ œbŽ ÃU²½ ≠WOFO³D«
.d³B« s dO¦J« v≈ WU{ùUÐ W¼«b³« WŽdÝË WEŠöL« W
œ v≈ ÃU²×ð
VB½ UMF{Ë wŽ«—e«Ë wLKF« Íu½U¦« ‰Ë_« nBK ¡UOLOJ« ÃUNM l{uÐ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë UM²HK sOŠ
WC¹dF« ◊uD « V ŠË ≠ »U²J« «c¼ ¡U− UM U Oz— Ub¼ ¡UOLOJ« w WOÝUÝ_« rO¼UHL« iFÐ VUD« rOKFð UMMOŽ√
Î L²A ≠ ÃUNMLK
∫w«u²« vKŽ w¼ ÀöŁ  «bŠË vKŽ ö
U Ê« ô« sO¦ŠU³«Ë ¡ULKF« sdO¦J« tO r¼U ¹Ë r¼UÝ Y¹bŠ r¹b
Ÿu{u u¼Ë ©Í—c« VOd²«® ∫vË_« …bŠu«
YOŠ WIOI׫ WKŠd v≈ pA« WKŠd s …—cUÐ dOJH²« XKI½ UN½√ U½bI²Ž«  UL¼U L« pKð s jI ΫdO ¹ ΫœbŽ u¼ UM¼ ÁU½b—
.wzUOLOJ« UNuKÝ Ë WOzUOLOJ« dUMF« hzUB qC√ rN v≈ …—ËdCUÐ ÍœROÝ Í—c« VOd²K rOK « rNH« Ê√
p–Ë ÊU ½ù« …UOŠ w WOzUOLOJ«  öŽUH²« WOL¼√ VUD« —bI¹ Ê√ UMdŠ ©WOzUOLOJ«  UÐU ׫® ∫WO½U¦« …bŠu«
WOzUOLOJ« WœUFL« vKŽ ¡UMÐ tM W−ðUM«Ë qŽUH²« w WKš«b« œ«uL« »U × UÎ I³ jD ¹ nO VUD« rOKFð ‰öš s
.qŽUH²« p– q¦Lð w²« W½Ë“uL«
WOKLF« UNðUIO³Dð w  öŽUH²« Ác¼ WOL¼√ sLJð YOŠ ©‰«e²šô«Ë b Q²«®  öŽUHð UMËUMð b?I ∫W¦U¦« …bŠu«
.WOuO« UMðUO×Ð oOŁu« UNÞU³ð—«Ë WFÝ«u«
WO×O{u²«  UuÝd« iFÐ vKŽ hMK WU{ùUÐ »U²J« qL²ýU dO¦Ë qNÝ »uKÝQÐ »U²J« …œU ÂbI½ Ê√ U½bN²ł« b
Ë
qł√ s p–Ë ”—«bL« w …du²L«  U½UJô« UNO UMOŽ«— w²«Ë …œbF²L« WDA½_«Ë WOł–uL½ WI¹dDÐ WuK×L« WK¦_«Ë
U¹UC
Ë Y׳K U¹UC
Ë rKFð q¼ W¹Ë«“ vKŽ »U²J« g«u¼ XMLCð UL.¡UOLOJ« rKF wKLF« V½U−UÐ ÍdEM« V½U−« jЗ
.VUD« bMŽ WOÝUÝ_« rO¼UHL« e¹eFðË »U²J« ¡«dŁ≈ v≈ UNöš s UMb¼ w²«Ë ‘UIMK
vKŽ bOQ²« ·bNÐ p–Ë WIÐUÝ  «uMÝ w VUD« UNÝ—œ w²«  UuKFL« iFÐ v« „UM¼ Ë« UM¼ U½dý« b
ÊuJ½ b
Ë
ÂdJ²« vKŽ ≠ tU− w q ≠ ’UB²šô« ÍË– Y×½ Ê« UMðuH¹ ôË.VUD« s¼– w UN OÝdð pc Ë WuKFL« pKð WOL¼«
.tM …ułdL« ·«b¼ô« Âb ¹ ULÐ »U²JK WHK² L« V½«u−« ‰uŠ tðUEŠö r¹bI²Ð

.W³KD« UMzUMÐ√ W×KBË tðU{d tO UL UMIË b ÊuJ½ Ê√ vUFð tK« ‰Q½
ÊuHRL«
 U???¹u??²;«
≤ …—c«  U½uJ

v?Ë_« …b u«
¥ Êu²«œ W¹dE½ ±≠±
∂ …—c«  U½uJ sŽ nAJ« w U¼Ë—œË wzUÐdNJ« m¹dH²« »—U& ≤≠±
±≥ wŽUFýù« ◊UAM« …d¼Uþ ≥≠±
±¥ Á«uM« …—c« ¥≠±
±∑ WOzUOLOJ« d UMF« µ≠±
≤± W UÞ v≈ WK²J« ‰u% ∂≠±
≤∏ …bŠu« WK¾Ý√

≥± WOzUOLOJ«  UÐU(«Ë wzUOLOJ« qŽUH²«


≥≤ wzUOLOJ« qŽUH²« ∫‰Ë_« qBH«
≥≤ qŽUH²« ÀËbŠ WOHO ±≠±

W???OU« …b u«
≥¥ WO½u¹_«  U³d*« mO ≤≠±
≥µ WOzUOLOJ« WœUF*« ≥≠±
≥∑ WO½u¹_«  ôœUF*« ¥≠±
¥≤  öŽUH²« Ÿ«u½√ µ≠±
¥∏ qBH« WK¾Ý√
µ∞ WOzUOLOJ«  UÐU(« ∫w½U¦« qBH«
µ∞  U³dLK WOzUOLOJ« WGOB«Ë ‰u*« ±≠≤
µµ  UÐU(« w WOzUOLOJ« WœUF*« «b²Ý« ≤≠≤
∑≤ qBH« WK¾Ý√
∑µ …bŠu« WK¾Ý√

∑∑ ‰«e²šô«Ë bQ²«
∑∏ ‰«e²šô«Ë bQ²« ∫‰Ë_« qBH«
∑∏ ‰«e²šô«Ë bQ²« ÂuNH ±≠±
∏∞ bQ²« ÂU —√ ≤≠±
∏≤ bQ²« ÂU —√ s ‰«e²šô«Ë bQ²« ÂuNH ≥≠±
∏¥ We²*« q«uF«Ë …bR*« q«uF« ¥≠±
W???U« …b u«

∏µ WFzUA« We²*«Ë …bR*« q«uF« iFÐ µ≠±


∏∑ We² q«uF  «eKH« iFÐ ∂≠±
π∞ …bR q«uF  «eKö« ∑≠±
π± ‰«e²šô«Ë bQ²«  ôœUF W½“«u ∏≠±
π∑ qBH« WK¾Ý√
π𠉫e²šô«Ë bQ²«  öŽUH² WOKLF«  UIO³D²« ∫w½U¦« qBH«
ππ b¹b(« √b ±≠≤
±∞≥ UNðUUš s  «eKH« ’ö²Ý« ≤≠≤
±∞µ WOzUCH«  U³dLK WKU(« a¹—«uB« œu Ë ≥≠≤
±∞∂ Ê«u_« dB ¥≠≤
±∞∏ d¹uB²« ¡UOLO µ≠≤
±±≤ qBH« WK¾Ý√
±±≥ …bŠu« WK¾Ý√
±±µ lł«d*«
…b???????Šu«

±
…—c«  U½uJ


…—c«  U½uJ

Î zUŠ nIO ΫbÐ√ sJ¹ r UN× ÔýË  U½UJù« l{«uð Ê≈


Ϋ—Ëd ¨a¹—U²« d− cM `O×B« wLKF« Y׳« ÂU√ ö
p– ¨ÊU ½ô« UNdŽ w²« WOLKF« rO¼UHL« Âb
√ s qFË Æ«c¼ UMu¹ v≈Ë ¨Êu ³uð rŁ ¨r¦ON« sÐ«Ë ¨Í“«dUÐ
…—Uýù« XLð b
Ë Æ©…—c«® ÂU I½ö qÐU
dOžË ¨Î«bł dOG rO ł v≈ wN²M¹ …œULK WOU²²L« Wze−²« ÊQÐ ∫qzUI«
ÆWee« …—uÝ å ò ∫vUFð tuIÐ r¹dJ« ʬdI« w vMFL« «c¼ v≈
q¼Ë ø…—c« WFO³Þ U ∫…—c« ‰uŠ WK¾Ý_« s b¹bF« ≠dBMFK WKI² …bŠË dG Q≠ …—c« ÂuNH —UŁ√
ÆøtÐUA²ð nOË WHK²L« d UMF«  «—– nK²ð nO ø błË Ê≈ ¡«eł_« Ác¼ U ø¡«eł√ …—cK

Á—uBð UNO h ªWOLKŽ W¹dE½ l{Ë s ‰Ë√ ÊU (Dalton) Êu²«œ ÍeOK−½ô« rUF« ÊQÐ a¹—U²« q− ¹
s¹uJ² ªU¼œU×ð« V³Ý dO Hð v²Š Ë√ ¨…—cK WOKš«b«  U½uJL« sŽ Y׳« j
Êu²«œ ‰ËU×¹ r Æ…—c« sŽ
ÆUNÐ ”QÐ ô WOM“ …d²H œuLB« s t²¹dE½ XMJLð ¨p– lË Æœ«uL« s qzUN« rJ« «c¼

m¹dH²« VOÐU½√ »—U−ð t²b


bI ¨WOÝUÝ_« …—c«  U½uJL `O× rN u×½ wKLŽ wLKŽ qOœ ‰Ë√ U√
Y¹bŠ ”UÝQ W¦¹b׫ W¹—c« W¹dEM« —uDð w UNM q r¼UÝ ¨WOLKF« »—U−²« s b¹bF« U¼öð rŁ ¨wzUÐdNJ«
Æ¡UOLOJ« rKF

ÖULM« UË øp– v≈ q u²« s rN²MJ w²« »—U−²« r¼√ UË ø…—c« VOdð v≈ ¡ULKF« q uð nOJ
ÁcN p²Ý«—œ bFÐ ¨UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼ ø…—cK Ϋ—uBð XDŽ√ w²« W¹—c«
∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU
ÊuJ²ÝË ¨…bŠu«
ÆÊu²«œ W¹dEM WOÝUÝ_«  UO{dH« ·dF²ð ❏
ÆW³łuL« WFý_«Ë j³NL« WFý√ sOÐ Ê—UIð ❏
ÆwŽUFýù« ◊UAM« …d¼Uþ ·dF²ð ❏
Æt²K² v≈ U rO ł WM×ý W³ ½ V ×ð ❏
Æ…—cK œ—u—–— ÖuL½ ·dF²ð ❏
ÆdBMFK WO³ M« W¹—c« WK²J« V ×ð ❏
ÆWFO³D« w UNðdËË ¨WHK²L« ÁdzUE½ q² s dBMFK W¹—c« WK²J« V ×ð ❏
ÆW
UÞ v≈ WK²J« q¹u×ðË ¨…«uM« jЗ W
UÞ V ×ð ❏
ÆwHBM« dLF« …d² ·dF²ð ❏
ÆW¹ËuM«  öŽUH²«  ôœUF qLJð ❏


∫(Dalton's Atomic Theory) Êu²«œ W¹dE½ ©±≠±®

¨…—c« —«dÝ√ nA WËU× w Êu²«œ q³


s¹dO¦J« WL¼U s ržd« vKŽ
Ò ≈
w WËdFL« WOzU¹eOH«Ë WOzUOLOJ« qzôb« nþË YOŠ ªWLN X½U t²L¼U Ê√ ô
Æ…—c« sŽ Á—uBð ¡UM³ ¨WOH Ë  UEŠöË ¨WÝuLK ozUIŠ vKŽ ΫbL²F ¨tMOŠ

Êu²«œ rUF«
©±∏¥¥≠±∑∂∂® tOKŽ XU
”UÝQ W²ÐU¦« V M« Êu½U
Ë ¨WK²J« kHŠ Êu½U
vKŽ Êu²«œ bM²Ý« bI
∫WOðü« Àö¦«  UO{dH« vKŽ bL²Fð w²«Ë ¨©±∏∞∏≠±∏∞≥® …—uNAL« t²¹dE½
∫rKFð q¼ WKÐU
dOžË ¨UNL−Š dG w WO¼UM² ozU
œ s wzUOLOJ« dBMF« ÊuJ²¹ ≠±
WK²J« kH?? Š Êu?? ½U
Ê√
ÆwzUOLOJ« dOG²« ¡UMŁ√ U¼ƒUM≈Ë√ UNIKš sJL¹ ô ¨ «—– vL ð ¨ÂU I½ö
WK² ŸuL− Ê√ vKŽ hM¹
bFÐË q³
¨UÎ ²ÐUŁ vI³¹ …œUL« ¨Èdš_« ’«u«Ë WK²J« w bŠ«u« dBMF«  «—– lOLł tÐUA²ð ≠≤
ÆwzUOLOJ« dOG²« ÀËbŠ
ÆÈdš_« d UMF«  «—– sŽ nK²ðË
ÆWOzUOLOJ«  U³dL« s¹uJ²ªW²ÐUŁ W¹œbŽ V MÐ d UMF«  «—– bײð ≠≥

ÆWK²J« kHŠ Êu½UI UÎ Šdý vË_« Êu²«œ WO{d Xb


nO sOÐ ∫‰«RÝ

∫rKFð q¼
W²ÐU¦« V M« Êu½U
Ê√ ∫åW¹—c« WK²J«ò WKJAË Êu²«œ
sOÐ V M« Ê√ vKŽ hM¹ bÐ ô ÊU ª…b¹bł WOLKŽ d¼«uþ dO Hð vKŽ …—œU
Êu²«œ W¹dE½ ÊuJð wJ
W??½u??J? L? « d?? U??M? F? « q??²? 
UÎ ? ?L? ?z«œ v??I? ³? ð U?? V??d??L? sË ¨«bł dOG …—c« r−Š Ê_Ë ¨dBMŽ q …—c …eOL WK² b¹b×ð sUN
—b??B? ÊU??U??L? N? ¨W??²? ÐU??Ł p–Ë ªWO³ M« W¹—c« WK²J« …dJ v≈ Êu²«œ Q−ªUN²K² ”UO
Ë UNKB qOײ L«
Ê√ v??K?Ž ¨V??d??L? « p?? –
ÆUÎ OI½ ÊuJ¹ sOłË—bON« s …bŠ«Ë …—– WK² Ê√ UM{d «–≈ ∫wðü« ‰«R « vKŽ WÐUłù« ‰öš s
øsO− _« …—– WK² ÊuJð rJ ¨…bŠ«Ë WOK² …bŠË ÍËU ð

∫v≈ ÃU²% oÐU« ‰«R« sŽ WÐUłû


b
Ë ¨sO− _«Ë sOłË—bON« ÍdBMŽ vKŽ jI Íu²×¹ Vd œU−¹≈ ≠±
Æ÷dG« «cN ¡UL« Êu²«œ —U²š«
ÆVdL« w sOłË—bON«Ë sO− _« w²K² sOÐ W³ M« b¹b×ð ≠≤
sOłË—bON« sOÐ W¹œbF« W³ M« ∫Í√ ¨VdLK WOzUOLOJ« WGOB« WdF ≠≥
ÆsO− _«Ë

¥
5łË—bN« s jOKš 5łË—bO¼
¡U*« —UÐË
¡U*« —UÐ

¡U
b¹b(« bO « ´ b¹bŠ
VN ©≥®
VN ©≤® ¡U
©±®

¡UL«  U½uJL W¹u¾L« V M« b¹bײ WÐd−ð ©±® qJA«

YOŠ ª¡UL«  U½uJL W¹u¾L« V M« b¹bײ WÐd−ð ©±® qJA« sO³¹
∫rKFð q¼ “Už lLł r²O ÆsO− _«Ë sOłË—bON« ÍdBMŽ v≈ ¡UL« —UÐ pOJHð r²¹
sJ¹ r?? ? ? Êu?? ? ? ²«œ Ê√
VdL ¡UL« ÈuÝ ·dF¹
UÎ ½uJ ¨b¹b׫ ‚u× l b×ð≈ bI sO− _« “Už U√ ¨¡UL« ‚u sOłË—bON«
sOłË—bON« vKŽ Íu²×¹ s ZðUM« sO− _« WK² ÍËU ð b¹b׫ WK² w …œU¹e« ÊuJ² ¨b¹b׫ bO √
ÆjI sO− _«Ë
—U³« WK²JÐ sO− _«Ë sOłË—bON« w²K² ŸuL− …«ËU LÐË Æ—U³« pJHð
sO− _« s qJ W¹u¾L« W³ M« U√ ÆsOłË—bON« WK² V ×½ tJOJHð rð Íc«
∫wðQ¹ UL V ײ sOłË—bON«Ë

٪±∞∞ x
sO−?? ? _« WK²
= ¡UL« w sO−? ú W¹u¾L« W³ M«
sO− _« WK² ´sOłË—bON« WK²

٪±∞∞ x
sOłË—bON« WK²
= ¡UL« w sOłË—bONK W¹u¾L« W³ M«
sO− _« WK² ´sOłË—bON« WK²

W³ ½ Ê√Ë ¨•∏∑ ÍËU ð ¡UL« w sO− _« W³ ½ Ê√ UÎ OKLŽ Êu²«œ błË


 «—– œbŽ W³ ½ Ê√ bI²F¹ ÊU Êu²«œ Ê√ ULÐË ¨•±≥ ÍËU ð sOłË—bON«
Ê√ Z²M²Ý« pc ¨±∫± ÍËU ð ¡UL« w sO− _«  «—– œbŽ v≈ sOłË—bON«
Ʊ∫∑ ÍËU ð sOłË—bON« WK² v≈ sO− _« WK² W³ ½

ø¡UL« w sOłË—bON«Ë sO− _« w²K² sOÐ WOIOI׫ W³ M« U ≠√ ∫‰«RÝ


WuKFL« U ¨Êü« tdF½ ÍcU ”U Š Ê«eO Êu²«b d«uð u ≠»
øsO− ú W×O×B« W¹—c« WK²J« œU−¹ù t WO½U¦« W¹—ËdC«
øÊu²«œ œUI²Ž« V Š ¡ULK WO¾¹e−« WGOB« U ≠?ł

µ
∫…—c«  U½uJ sŽ nAJ« w U¼—ËœË wzUÐdNJ« m¹dH²« »—U& ©≤≠±®

 œ√ w²« ¨ÀU×Ð_« r¼√ s  «“UG« ‰öš wzUÐdNJ« m¹dH²« »—U−ð bFð
w (Faraday) Íœ«—U rUF« U¼√bÐ b
Ë ¨…—c«  U½uJ vKŽ ·dF²« v≈
WFý√ ∫UNL¼√ s ¨WFý_« s Ÿu½ s d¦√ ·UA²« v≈  œ√ YOŠ ±∏≥∏ ÂUF«
Æ©‰UMI« WFý√® W³łuL« WFý_«Ë ¨j³NL«

∫(Cathode Rays) j³N*« WFý√


m¹dH²« WC v≈

bFÓ BÚ  *« j ³NÚ L«


Ó
©´® Íœ«—U ⁄«d ©≠®
r²FL«

ÆwzUÐdNJ« m¹dH²« »u³½√ ©≤® qJý


‰Ì UŽ bNł —bB

wzUÐdNJ« m¹dH²« »u³½_ ÖuL½ ∫©≤® qJA«

∫rKFð q¼
sO³D
s ©≤® qJA« w sO³ u¼ UL wzUÐdNJ« m¹dH²« »u³½√ ÊuJ²¹
W−ðU½ ‚d³« WIŽU Ê√ ©j³NL«®sO³DI« bŠ√ ¨WO³½Uł Wײ t włUł“ »u³½√ wdÞ w sO²³¦ ¨sOO½bF
w wzUÐdN m¹dHð sŽ
qB²¹ ©bFBL«®w½U¦« VDI«Ë ¨bN−« wUŽ —bBL VU « ·dDUÐ qB²¹
ÂuOG« tO qLF𠨡«uN«
ÆΫbFB ÷—_«Ë¨UÎ D³N Æ—bBLK VłuL« ·dDUÐ

Í√ —Ëd Íœ«—U kŠö¹ r ¨wzUÐdNJ« —UO²« —bBLÐ sO³DI« qO uð bFÐ


jG{± ÍËU ¹ »u³½_« w ¡«uN« jG{ ÊU UbMŽ ¨»u³½_« ‰öš wzUÐdN —UOð
qš«œ w jGC« `³ √ v²Š ¨¡«uN« s »u³½_« m¹dHð ¡UMŁ√ sJË ø«–UL ÆÍuł
s b²L¹ w½«uł—√ Z¼uð —uNþ kŠu ¨Íuł jG{±∞∞∞ر ÍËU ¹ »u³½_«
ÆUÎ ³¹dIð j³NL« v≈ bFBL«

W−¼u²L« We×«Ë j³NL« sOÐ U WL²F WIDM XOIÐ sJË ¨j³NL« Z¼uð


WFý√ Z¼u²« «c¼ X³³Ý w²« WFý_« XOLÝË ¨år²FL« Íœ«d ⁄«dò XOLÝ
r¼√ s Ê√ Íœ«—U bFÐ  ¡Uł w²« ÀU×Ð_« XMOÐË ¨tM Ãdð UN½_ ªj³NL«
∫WFý_« Ác¼ hzUBš
øp– X³¦ð nO ÆWLOI² ◊uDš w dO ð ≠±
¨¡u{ ÀUF³½« v≈ Èdš_« œ«uL« iFÐË ÃUłeUÐ UN«bD « ÍœR¹ ≠≤
ÆWOzd dOž UN H½ WFý_« Ê≈ YOŠ ¨œ«uL« pKð W¹ƒ— s sJÒ LÓ Ô¹
l
u² u¼ UL ¨·d×Mð w OÞUMG Ë√ wzUÐdN ‰U− w U¼—Ëd bMŽ ≠≥
∫rKFð q¼
W?? ý U?? ý »u?? ??³? ? ?½ √ Ê√ Æ©≥ qJA«® W³UÝ WOzUÐdN WM×ý qL×ð ozU
œ „uK 
»u??³?½√ s??Ž …—U??³? Ž “U??H?K?²?« ø«–UL ÆUNI¹dÞ w Ϋœułu UÎ HOHš UÎ ÐôËœ „d×Ôð ≠¥
Áb??¹Ëe??ð r??ð ¨j??³?N? W??F? ý√
dOOGð s?? ?J?L?¹ ¨s??O?H?¦?J?L?Ð wI³²L« “UG« dOGð Ë√ ¨j³NL« tM ŸuMBL« ÊbFL« dOG²Ð UNðUH dOG²ð ô ≠µ
U?? LNJ¹d×ðË ¨U?? LNO²M×??ý
Æ»u³½_« w
W??e??Š q?? F? ?ł q?? ? ?ł√ s?? ? 
UÎ ¹œuLŽË UÎ OI√ dO ð WFý_«
WÝU ׫ “UHK²« WýUý vKŽ
sOÐ b
Ë ¨ U½Ëd²J≈ rÝ« j³NL« WFý√ vKŽ oKÞ√ ±∏∑¥ ÂUF« w
Æ¡uCK
Æ «—c« lOLł w U¼bł«uð V−¹Ë ¨…œULK wÝUÝ√ ÊuJ UN½√¡ULKF«

wzUÐdN ‰U− ©√®


©≠®
©´®
©≠®

©´®

wUŽ bNł

w OÞUMG ‰U− ©»®


 U½Ëd²Jù«  «—U WO²MÝ—uK WýUý

Æj³NL« WFý√ ·«d×½« ©≥® qJA«


Æw OÞUMG ‰U− w ≠» ÆwzUÐdN ‰U− w ≠√

∫(J.J. Thomson) Êuuð ÀU×Ы


j³NL« WFý√ Ê√ WIOIŠ sŽ©±∏π∑≠±∏π¥®…d²H« w Êu uð »—U−ð XHA
ÍËU ð UN½√ sOÐË ¨WOUŽ W
bÐ UN²ŽdÝ »U Š Êu uð ŸUD²Ý« rŁ ÆozU
œ s ÊuJ²ð
WFO³Þ  «– WFý_« Ác¼ ÊuJð Ê√ bF³²Ý« pcÐË ª¡uC« WŽdÝ s ΫdO ¹ Ϋ¡eł

ª©„Ø‘® t²K² v≈ ÊËd²Jù« WM×ý W³ ½ »U Š ŸUD²Ý«Ë ÆWO OÞUMGËdN
∫©¥® qJA« w sO³ u¼ UL WOðü« WÐd−²« ‰öš s p–Ë

WF?? ?ý√

Æj³NL« WFý_ „Ø‘ »U × Êu uð “UNł ∫©¥® qJA«


ÆjÝu« s »uI¦ bFÓ BÚ  =A ÆfOÞUMG =M Æj ³NÚ Ó =C ∫Ê√ YOŠ
ÆWł—b XMÝ—uK WýUý =F ÆÊU²½u×A n¦J U²×OH =E
∫rKFð q¼
ÂœU?? ? ? ? ? I« ¡u?? C« Ê√
Ê«d√ W
UÞË ¨fL?? A« s?? ∫WOðü«  «uD)UÐ Êuuð ÂU ©¥® qJA« w 5³ u¼ UL Ë
w Wb² L« n¹ËdJOL«
WOMO?? « WF?? ý_«Ë ¨a?? ³D«
u×½ Xd×½U ªjI wzUÐdN ‰U− w —ËdLUÐ j³NL« WF?? ý_ `L?? Ý Î Ë√
≠ô
¨ÊUM?? Ý_« VO³Þ …œU?? OŽ w
W?? ¦F³ML« …—«d?? ׫ p?? cË ¨UN²M×?? ý l UÎ ¹œdÞ V?? ÝUM²¹ —«b?? ILÐ ¨vKŽ√ v?? ≈ W?? ³łuL« W?? ×OHB«
vKŽ WK¦√ UNK ¨W¾bL« s
Ê√ Í√ ªr?? Ýd« w W?? MO³L« ©±® W?? DIM« w?? U?? L ¨U?? N²K² l?? UÎ O?? JŽË
¨w OÞUMGËdNJ«ŸUFýù«
w qI²Mð UN½u w „d²AðË Æ„Ø‘ l VÝUM²¹ ·«d×½ù«
Æ¡uC« WŽd Ð ⁄«dH«

¨©±® …uD« w wzUÐdNJ« ‰U−L« l ΫbUF² w OÞUMG ‰U− ÃU²½≈ rð ≠UÎ O½UŁ
‰U−L« ÊU YOŠ ¨w OÞUMGL« ‰U−L« w —ËdLUÐ j³NL« WFý_ `LÝ rŁ
…uD« w UN«d×½ô fUF ÁU−ðUÐ WFý_« Xd×½U ¨ö Î DF wzUÐdNJ«
Æ©¥® qJA« w ©≤® WDIM« w sO³²¹ UL¨WIÐU «

WFý√ Xd×½U ªWËdF …bý Í– w OÞUMG ‰U− qOGA²Ð Êu uð ÂU


≠UÎ ¦UŁ
∫rKFð q¼
ÊËd²Jû „Ø‘ Ê√ WM×ý WLO
dOOGð vKŽ qLŽË ¨n¦JL« w²×OH s×AÐ √bÐ rŁ ¨j³NL«
…d ≤∞∞∞ w«u×Ð d³√ ÆWÎ O½UŁ rOI² jÐ dO ð j³NL« WFý√ qFł ŸUD²Ý« Ê√ v≈ ¨n¦JL«
Êu¹_ „Ø‘ WLO
s
s ZðUM« sOłË—bON« Æ©¥® qJA« w ©≥® WDIM« w sO³²¹ UL
Æ¡UL« qOK×ð


s qÌ …bý WdF s ÊËd²ú „Ø‘ W³ ½ »U Š Êu uð ŸUD²Ý«
UN½√ błËË ¨©≥® WDIM« vKŽ öLF²Ý« s¹cK« wzUÐdNJ«Ë w OÞUMGL« sOU−L«
ÆržØÂuu ∏±∞x±[∑∂ ÍËU ð

∫rKFð q¼ ∫ÊËd²Jù« WM×ý


ÍËU?? ?¹ Âu??u??J? « Ê√
w?? ²? ?« W?? M? ?×? ?A? ?« —«b?? ? I? ? ? »U Š u×½ t−²¹ Íbײ« qFł t²K² v≈ ÊËd²Jù« WM×ý W³ ½ œU−¹≈ Ê≈
bMŽ q?? u?? l??D?I?d??³?F?ð ÆÈdš_« WdF v≈ ÍœR¹ UL¼«bŠ≈ WdF Ê_ ªt²K² Ë√ ÊËd²Jù« WM×ý WLO

tðbý wzUÐdN —UOð —Ëd??


W??O?½U??Ł …b??L? b?? ?Š«Ë d??O? ³? √ ¨÷dG« «cN WOKLŽ »—U−ð Èdł√ s ‰Ë√ (R. Millikan) ÊUJOKO rUF« ÊUË
Æ…bŠ«Ë u¼ UL ¨©X¹e« …dD
® rÝUÐ t²Ðd−ð XOLÝ YOŠ ©±π±¥≠±π∞∂® …d²H« w
Æ©µ®qJA« w `{u

X¹e« –«–—

X¹e« ŒUÐ

©´® Êu×A W×OH WOMOÝ WFý√ —bB

W½u×A X¹“ …dD


—UEM

©≠® Êu×A W×OH …cU½


WÐd−²« eOŠ

ÆÊUJOKOL X¹e« …dD


WÐd−ð ∫©µ® qJA«

∫rKFð q¼
÷d??²?« Êu?? ? u??ð Ê√ ∫s ÊuJ²¹ “UN'« Ê√ p 5³²¹ ©µ® qJA« v≈ dEMUÐË
ÊËd²Jô« WM×ý WLO
Ê√ ÆX¹e«  «dD
s œ«–— ÃU²½ù W¹Ëb¹ WC ≠±
Êu??¹« WM×ý WLO
ÍËU?? ? ð ÆjÝu« s WÐuI¦ W¹uKF« t²×OH wzUÐdN n¦J ≠≤
l
uð pcÐË sOłË—bON«
ÊËd²J_« WK² ÊuJð Ê√ Æ—UEM ≠≥
WK² s ≤∞∞∞رÍËU ð sOÐ …œułuL« ¡«uN«  «—– sO¹Qð vKŽ …—œU
¨WOMO « WFýú—bB ≠¥
ÆsOłË—bON« …—– Æn¦JL« w²×OH
ÆwzUÐdN —bB ≠µ
∫WOðü«  «uD)UÐ ÊUJOKO ÂU X¹e« …dD WM×ý »U(Ë
¨W¹uKF« n¦JL« W×OH VIŁ ‰öš s X¹e« s  «dD
‰Ušœ≈ ≠±
Æ—UEMLUÐ UN²dŠ W³
«dË

π
¡UÐdNJ« —bB tO ÊuJ¹ Íc« X
u« w ¨WFý_« —bB qOGAð ≠≤
∫Y׳K WOC Î uBH
Æn¦JL« sŽ ô
 U
öF« s?? Ž Y×Ы
iF³Ð ¡«uN«  «—– s WFý_« UN²Že²½« w²«  U½Ëd²Jù« iFÐ ‚UB≈ ≠≥
ÊUJ?? OKO UNb²?? Ý« w?? ²«
ÆtðUÐU Š w ÆW³UÝ WM×ý UNÐU ≈Ë WD
U « X¹e«  «dD

‰U−L« …bý ÊuJð YO×Ð ¨¡UÐdNJ« —bBLÐ n¦JL« qO uð r²¹ ≠¥


ÆWD
U « X¹e« …dD
·UI¹≈ vKŽ …—œU
ZðUM« wzUÐdNJ«

◊uIÝ ·UI¹ù W“ö« n¦JL« WM×ý —«bIË ¨WD


U « X¹e« …dD
WK² WdF s
ÆX¹e«  «dD
s q UNKL×ð w²« WM×A« —«bI »U Š ÊUJOKO ŸUD²Ý« ª…dDI«

UÎ Lz«œ X½U WHK²L« X¹e«  «dD


UN²KLŠ w²« WM×A« —«bI Ê√ ÊUJOKO błË
∫rKFð q¼
WM×?? ? ? ? A« W?? ? ? ? ?O? ?L Ê√ ∫Ê√ Í√ ©ÊËd²Jù« WM×ý® Âuu ©±π≠±∞ x±[∂∞≠® WLOI«  UHŽUC bŠ√
bŠ«Ë ‰u?? U?? ?NKL×¹ w²« ∫Ê≈ YOŠ ‘ x Ê Ω …dDI« WM×ý
ÍËU ð  U??½Ëd??²?J?ù« s??
ÆUÎ uu π∂¥π∏ ÆÆÆÆÆƨ≥¨≤¨± ΩÊ ¨ÊËd²Jù« WM×ý Ω‘
Ærž ©≤∏≠±∞ xπ[±± ® ÍËU ð w²«Ë¨t²K² »U Š rð ÊËd²Jù« WM×ý WdFLÐË

p Ëb³¹ q¼ ø U½Ëd²Jù« s bŠ«Ë ‰u w błu¹ UÎ ½Ëd²J≈ r ∫‰«RÝ


øœbF« «c¼ vKŽ oKD¹ Íc« rÝô« U øUuQ »«u−«

∫(Positive Rays/Canal Rays) ‰UMI« WFý√ØW³łu*« WFý_«


W??O?ÝU??Ý√  U??½u??J? œu???łË W??O?½U??J?≈ v?? ≈ j??³?N?L?« W??F? ý√ »—U??−? ð  —U?? ?ý√
∫Y׳K WOC s¹U²ýbuł r??U??F?« nA ±∏∏∂ ÂU??F? « wH ¨…—c?? ?« w??  U??½Ëd??²?J?_« dOž
ŸUD²Ý« n??O? Y??×? Ы
…dD
WK² »U Š ÊUJOKO
qJA«Ë ¨W³łuL« WFý_UÐ bFÐ ULO XdŽ …b¹bł ozU
œ sŽ (E. Goldstein)
ÆX¹e« ∫WFý_« Ác¼ sŽ nAJ« w Âb² L« »u³½_« sO³¹ ©∂®

bFB*«
©´®
j³N*« WFý√ W³łu*« WFý_«

j³N*«
©≠®

‰Ì UŽ bNł

ÆW³łuL« WFý_« »u³½√ ∫©∂®qJA«

±∞
VOÐU½√ sŽ W³łuL« WFý_« »u³½√ eOL¹ U Ê√ ©∂® qJA« s kŠöð
W³łuL« WFý_« »u³½√ w qLF² L« j³NL« Ê√ UÎ IÐUÝ UNËUMð rð w²« m¹dH²«
WOI³²L« “UG«  «—cÐ ÂbDB² ¨bFBL« ÁU−ðUÐ j³NL« WFý√ lbMð YOŠ¨UÎ ³I¦
»c−Mð ÆW³łu  U½u¹√ ÊuJ² ªUNðU½Ëd²J≈ s UÎ CFÐ …dOš_« oKD²¨»u³½_« w
»u³½_« ·dÞ v≈ UNCFÐ cHMO VI¦L« j³NL« u×½ UN²M×ý qFHÐ  U½u¹_« Ác¼
∫UNðUH r¼√ sË ©W³łuL« WFý_UЮozU
b« Ác¼ XOLÝË ¨qÐUIL«
v≈ dOAð WI¹dDÐ ¨w OÞUMG Ë√ wzUÐdN ‰U− w U¼—Ëd bMŽ ·d×Mð ≠±
Æp–d 
Ò W³łu WM×ý qL×ð UN½√
 błË w²« W³ M« s dO¦JÐ dG √ UN²K² v≈ ozU
b« Ác¼ WM×ý W³ ½ ≠≤
ø«–UL ¨ÊËd²Jû
Âb² L« “UG« WFO³Þ vKŽ UN²K² v≈ ozU
b« Ác¼ WM×ý W³ ½ bL²Fð ≠≥
∫rKFð q¼
ÆW−ðUM« WIO
b« WM×ý —«bI vKŽË »u³½_« w
ÊËd??²?J?ù« WM×ý Ê√
WM×AK …bŠË dG √ b?? ? Fð
ÆWOzUÐdNJ« ¨ U½Ëd²Jù« v≈ WU{ôUÐ t½√ ¨WHK²L« »—U−²« sË ¨o³Ý UL UM sO³²¹
W¹ËU W³łu WM×ý qL×¹Ë ¨dš¬ wÝUÝ√ ÊuJ vKŽ Íu²×ð d UMF«  «—– ÊS
sOłË—bON« …—– Ê√ sO³ð b
Ë ¨©ÊuðËd³«® rÝ« tOKŽ oKÞ√ ¨ÊËd²Jù« WM×A
œbŽ vKŽ Íu²×ð d UMF« WOIÐ ULMOÐ ¨ozU
b« Ác¼ s q s jI …bŠ«Ë Íu×ð
Æp– s d³√

ÍËU ðË ¨UÎ OKLŽ U¼b¹b×ð rð ÊuðËd³K „Ø‘ Ê√ XLKŽ «–≈ ∫©±® ‰U¦

ÆÊuðËd³« WK² V Š« ¨rž ØÂuu ¥±∞ x π[∂µ


©rž ØÂuu® ¥ ±∞ x π[∂µ Ω ∫q׫

©rž ØÂuu® ±∞ x π[∂µ Ø Âuu ±∞ x ±[∂∂ Ω „
¥ ±π≠

rž≤¥≠ ±∞ x ±[∂∂ Ω

“UG« U¹UIÐ Êu WUŠ w W−ðUM« W³łuL« WFýú „Ø‘ UÎ ¹bŽUBð Vð— ∫‰«RÝ
ÆH2 ¨O2 ¨He ∫W³łuL« WFý_« »u³½√ w qLF² L«

±±
œb??Ž »U?? ? ×? o??ÐU?? ? « ‰U??¦? L? « w?? Êu??ðËd??³??« W??K?²? Âb??? ²? Ý« ∫©≤®‰U¦
.(N) Ë—œUłu√

s bŠ«Ë ¡Íeł WK² Ω sOłË—bON« “Už s bŠ«Ë ‰u WK² ∫q׫


.(N) ‰uL« w …œułuL«  U¾¹e−« œbŽ x sOłË—bON«
H2 ‰u WK²
ΩN
H2 ¡Íeł WK²
©‰uØrž® ≤[∞≤

©¡ÍełØrž®≤¥≠ ±∞ x ±[∂∂ x ≤

‰u Ø ¡Íeł≤≥ ±∞ x ∂[∞∏ Ω

w tOKŽ XKBŠ Íc« sŽ ÁöŽ√ ‰U¦L« w N WLO


·ö²š« V³Ý U ∫‰«RÝ
ø©±∞®’ ‰«R «

∫(X-Rays) WOMO« WFý_«


…œułuL« ÂU ł_« iFÐ Z¼uð j³NL« WFý√ »—U−ð ¡UMŁ√ ¡ULKF« kŠô
±∏πµ ÂUF« w (W. Roentgen) s−²½Ë— rUF« d Ó] Æm¹dH²« »u³½√ ×Uš
∫rKFð q¼
qš«œ U r ł `D Ð  U½Ëd²Jù« «bD « sŽ W−ðU½ UN½√ vKŽ …d¼UE« Ác¼
W??O?M?O? ?« W?? F? ?ý_« Ê√
v??≈ U??N? I? ¹d??Þ  b?? ?łË b??
×Uš U r ł vKŽ ŸUFA« «c¼ l
ËU «–S ¨UÎ ŽUFý r −« p– —bBO ¨»u³½_«
dNý bFÐ ¨wKLF« oO³D²«
ªc¾MOŠ WuN− X½U WFý_« Ác¼ WFO³Þ Ê_ ÆÁ—ËbÐ Z¼u²¹ tKF−¹ t½S »u³½_«
YOŠ¨UNUA²« s bŠ«Ë
d??¹u??B? ð w??? X??b??? ²? Ý« Æ «c¼ UMu¹ v≈ UÎ FzUý rÝô« «c¼ ‰«e¹ôË ¨WOMO « WFý_« rÝ« UNOKŽ oKÞ√ bI
p??c??ÐË ¨…—u?? ? J? Ÿ«—–
wKLŽ oO³Dð Ÿd??Ý√ X½U
°wLKŽ ·UA²ô sOU−L« s ÍQÐ dŁQ²ð ô UN½√ sO³ð WOMO « WFý_« ·UA²« s jI lOÐUÝ√ bFÐ
b¹bF« ‰öš –UHM« s UNMJLð ¨WKzU¼ W
UÞ UN Ê√Ë ¨w OÞUMGL« Ë√ wzUÐdNJ«
UNðUłu ‰«uÞ√ ¨WO OÞUMGËdN WFO³Þ  «– UN½√ sO³ð wU²UÐË ¨œ«uL« s
Æd² ©∏≠±∞≠±±≠±∞® sOÐ ÕË«d²ð

±≤
∫wŽUFýù« ◊UAM« …d¼Uþ ©≥≠±®

(H. Becquerel) q¹dJOÐ w ½dH« rUF« nA²« WOMO « WFý_« ·UA²« bFÐ
s ¡uCK ÷dF²ð r ¨d¹uBð rKO s W×¹dý l{Ë YOŠ ªwŽUFýù« ◊UAM« …d¼Uþ
s  «—uKÐ nKGL« `DÝ vKŽ l{ËË ¨pOLÝ œuÝ√ Êuðd s nKG qš«œ ¨q³

qš«œ nKGL« l{Ë rŁ ¨ÂuO½«—uO«  U²¹d³ `K

ÂuO½«—uO« WUš
Æ©∑® qJA« w sO³ u¼ UL ¨W³²J w ל
¨XHKð rKOH« W×¹dý Ê√ q¹dJOÐ błË ÂU¹√ bFÐ
ÍuKF« ×b« ÕU²H ÂuO½«—uO« `K Ê√ lË ÆU WFý_ UN{dFð V³ Ð
r?? ?KO W×¹dý
«cNË ¨¡uCK ÷dF²ð r UN½√ ô≈ ¨WO²MÝ—uK …œU
ÕU²H*« qþ X{dFð Íc?? ?« ¨ŸUFýù« —bB Ê√ q¹dJOÐ Z²M²Ý«
Ê√ Í√ ¨ÂuO½«—uO« `?? ? K ÊU?? ? ¨rKOH« W×¹dý t?? ? ?
ÆUÎ OŽUFý≈ UÎ ÞUA½ ÂuO½«—uOK
ÆwŽUFýô« ◊UAM« ·UA²« ∫©∑® qJA«

∫ŸUFýô« Ÿ«u½√Ë ¨WFA*« d UMF«


∫©∏® qJA« w UL UNBOKð sJL¹ ŸUFýû Ÿ«u½√ WŁöŁ „UM¼

WO²MÝ—uK WýUý
lA ÊbF

wzUÐdN ‰U−

’U — VFJ

ÆWFAL« d UMF« s W−ðUM«  UŽUFýù« ∫©∏® qJA«


∫rKFð q¼
WO²MÝ—uKH« …d¼UE« Ê√
wzd ¡u??{ ÀU??F?³?½« wMFð ∫( -Rays) UH√ WFý√ ≠±
Èb?? ¨œ«u?? L? ?« i??F? Ð s??
WOMž WFý√ We× UN{dFð ¨WIKDM W³łu ÂuOKO¼ W¹u½√ sŽ …—U³Ž UN½√ ô≈ WFý√ UN²OL ð s ržd« vKŽ
W??F? ý_« ∫q??¦? ¨W??
U??D? U??Ð sJL¹ YO×Ð ¨nOF{ œ«uLK UN
«d²š« Ê√ ô≈ ¨œ«uL« sO¹Qð vKŽ WOUŽ …—bIÐ “U²Lð
fLA« WFý√ Ë√¨W³łuL«
ÆWO− HM³« ‚u
ÆÍœUF« ‚—u« s W×OH WDÝ«uÐ U¼b

±≥
∫( -Rays) U²OÐ WFý√ ≠≤
w …œułuL« œ«uL« sO¹Qð vKŽ WHOF{ …—bIÐ “U²Lð  U½Ëd²J≈ sŽ …—U³Ž
ÂuOML_« s W×OH ‚d²ð YO×Ð ªUÎ O³ ½ W¹u
œ«uLK UN²¹–UH½ Ê√ ô≈ ¨U¼—U 
∫rKFð q¼ ÆrK ≥ pL Ð
W?? F? ?ý_« …—b?? ? ? ?
Ê√
œbFÐ ”U??I? ð s??O?¹Q??²?« v??K?Ž
s?? W?? −? ?ðU?? M? ?«  U?? ? ½u?? ? ¹_« ∫( -Rays) UUł WFý√ ≠≥
WOLJ X{dFð w²« …œUL«
ÆŸUFýù« s WMOF UNð—b
Ë ¨UN²FO³ÞË ¨WOUF« UN²
UÞ ∫YOŠ s ¨WOMO « WFý_UÐ WNO³ý w¼Ë
Æœ«uL« ‚«d²š« vKŽ

¨Âu¹œ«d« ∫q¦ ¨ÂuO½«—uO« dOž WFA d UMŽ XHA²« q¹dJOÐ »—U−ð bFÐË
…d¼Uþ vL 𠨟UFýù« …d¼Uþ sŽ WLN WIOIŠ UNUA²« o«— YOŠ ÆÂuO½uðuK³«Ë
dBMFK w−¹—bð ¡UH²šUÐ WÐu×B ÊuJð ŸUFýù« WOKLŽ Ê√ w¼Ë ¨‰ö×L{ô«
Æb¹bł dBMŽ —uNþË ¨lAL«

∫rKFð q¼ øvË_« Êu²«œ WO{d WOF


«Ë Èb vKŽ ‰ö×L{ô« …d¼Uþ dŁ√ U ∫‰«RÝ
‰ö×L{ô« …d¼Uþ Ê√
 «d??O?G?ð ÀËb?? ?Š ∫w??M? F? ð
Èu??²? ? v??K??Ž W?? ¹d?? ¼u?? ł
ÆWOÝUÝ_« …—c«  U½uJ
∫(The Nuclear Atom) Á«uM« …—c« ©¥≠±®

∫…—cK œ—u—–— Öu/


UNöš r𠨻—U−²« s WK K Ð wLKF« œ—u—–— o¹d ÂU
±π∞π ÂUF« w
s W¦F³ML« UH√ ozU
bÐ rÝ ©¥≠±∞≠µ≠±∞® pL Ð V¼c« s WIO
— W×OH ·c

W×OH vKŽ UNÞuIÝ bFÐ UH√ ozU


œ l³²²Ð o¹dH« ÂU
rŁ ¨lAL« Âu¹œ«d« dBMŽ
∫WOðü«  UEŠöL« ÊËÒ œÓ Ë ©π® qJA« w sO³ u¼ UL ¨V¼c«
Æ·«d×½« Í√ ÊËœ W×OHB« ‰öš s  cH½ UH√ ozU
œ rEF ≠±
ÆU¼—U sŽ Xd×½« sJË ¨ cH½ ©≤∞∞∞∞ر® WKO¾{ W³ ½ ≠≤
] Ϋbł WKO¾{ W³ ½ ≠≥
ÆnK« v≈  bð—«
œ—u—–—
©±π≥∑ ≠±∏∑±®

±¥
V¼– W×OH

UH√ ozU
œ —bB
UH√ ozU
œ WeŠ

WO²MÝ—uK WýUý
’U d« s VFJ

V¼c« W×OH WDÝ«uÐ UH√ ozU


œ X²Að ∫©π®qJA«

∫©±∞® qJA« w 5³ u¼ UL tð«b¼UA œ—u—–— d

…«u½
UH√ ozU
œ

V¼c« W×OH  «—–

UH√ ozU
œ ·«d×½«vKŽ V¼c« …«u½ WM×ý dOŁQð ©±∞®qJA«

ÆÁ«uM« vL ¹ ¨Î«bł dOG eOŠ w W³łuL« UNðUM×ý lOLłË ¨…—c« WK² ed²ð ≠±
nK²ðË ¨Í—c« Ê“u« WLO
nB½ w«uŠ ÍËU ð …«uM« WM×ý WLO
≠≤
∫rKFð q¼ ÆdBMF« ·ö²šUÐ
sO³¹ r?? œ—u?? ?—–— Ê√ s œb?? Ž d?? uð V?? −¹ UÎ ? ?OzUÐdN W?? œUF² …—– v?? KŽ ‰u?? B׫ q?? ł√ s?? ≠≥
‰uŠ  U½Ëd²Jù« l¹“uð
XH Ë p??c??Ë ª…«u?? M? ?« YO×Ð ª…«u?? M« vKŽ W?? ³łuL«  UM×?? A« œb?? Ž ÍËU?? ¹ ¨ U?? ½Ëd²Jù«
dOž U??N? ½Q??Ð œ—u?? ? ?—–— …—–
Æ…dI² 
Æ…«uM« ‰uŠ œułuL« ⁄«dH« w  U½Ëd²Jù« Ác¼ —Ëbð

qJAUÐ UÎ MOF² UH√ ozU


œ s œbŽ X²Að qKŽ œ—u—–— WÐd−ð w ∫‰«RÝ
øΫbł ΫdOG œbF« «c¼ Êu wMF¹ «–UË Æ©±∞®

±µ
∫(Isotopes) dzUEM«
ÊuOM«  U½u¹√ WM×ý W³ ½ »U ×Ð Êu uð ÂUO
¡UMŁ√ ±π±≤ ÂUF« w
W¹—– WK² …bŠË ≤∞ ÍËU ð WK² UN ÊuOM«  «—– s •π± Ê√ błË UN²K² v≈
Ê√ Êu uð Z²M²Ý« Æ©–Æ„ÆË®≤≤ ÍËU ð WK² UN UNM •π ULMOÐ ¨©–Æ„ÆË®
bFÐ ULO oKÞ√ b
Ë ÆUÎ DO Ð UÎ ö²š« UN²K² w nK²ð b
bŠ«u« dBMF«  «—–
ÆdzUEM« rÝ« WK²J« w WHK²L« bŠ«u« dBMF«  «—– vKŽ
∫WEŠö
W¹ËuM«  ULO −« “u— øWO½U¦« Êu²«œ WO{d vKŽ dzUEM« œułË WIOIŠ dŁ√ U ∫‰«RÝ
∫wK¹ UL
1
n
0
1
ÊËdðuO½
∫(Protons and Neutrons)  U½ËdðuOM«Ë  U½uðËd³«
1
H ÊuðËdÐ
0 oHð« ¨…—cK WOÝUÝ√  U½uJL  U½uðËd³« œułË s UÎ OKLŽ ¡ULKF« oI×ð bFÐ
-1
U²OÐ ozU
œ
4
2
He UH√ ozU
œ  U½uðËd³« WK² ŸuL− Ê√ dOž ÆÍ—c« œbFUÐ …«uM« qš«œ U¼œbŽ WOL ð vKŽ
÷«d²« rð ‚dH« «c¼ dO H² ÆWOIOI׫ …—c« WK² s q
√ ÊU dBMF« …«u½ qš«œ
Æ U½ËdðuOM« XOLÝ ¨dBMF« …«u½ qš«œ W½u×AL« dOž  ULO −« s œbŽ œułË
UNMŽ nAJUÐ p¹ËœUý rUF« ÂU
 U½ËdðuOM« œułË ÷«d²« s UÎ UŽ±≤ bFÐ
błË YOŠ ¨UH√ ozU
bÐ ÊË—u³«Ë ÂuOK¹d³« ÍdBMŽ ·c
‰öš s ¨UÎ OKLŽ
 U½uJL« ©±±® qJA« sO³¹Ë ¨ÊuðËd³« WK² s qOKIÐ d³√ ÊËdðuOM« WK² Ê√
Æ…—cK WOÝUÝ_«
 U½Ëd²J«
ÊËdðuO½

ÊuðËdÐ

…—cK WOÝUÝô«  U½uJL« ∫©±±®qJA«

¨ÊuðËd³« ∫s?? qJ WK²J«Ë ¨WOzUÐdNJ« WM×A« w??ðü« ‰Ëb??−?« sO³¹


…bŠË V Š pcË ¨Íd²L« ÂUEM« V Š p–Ë ¨ÊËd²Jù«Ë ¨ÊËdðuOM«Ë
Æ©–Æ„ÆË® W¹—c« WK²J«

±∂
∫UN²K² Ë …—cK Àö¦« WOÝUÝ_«  U½uJ*« s q WM×ý ∫©±®‰Ëbł

WK²J« WOzUÐdNJ« WM×A«


W¹—c« WIOb«
©–Æ„ÆË® W¹—– WK² …bŠË «dž W¹—– …bŠË Âuu
∫rKFð q¼ ≤¥≠ ±π≠
±[∞∞∑≥ ±∞x±[∂∑≥ ±´ ±∞x±[∂∞≤ ÊuðËdÐ
TUJð ©–Æ„ÆË®±Ê√
±[∞∞∏∑ ≤¥≠ ∞ ∞ ÊËdðuO½
Ɖuł ±∞≠±∞x±[µ ±∞x±[∂∑µ
∞[∞∞∞µµ ≤∏≠ ±≠ ±π≠ ÊËd²J«
±∞xπ[±±∞ ±∞x±[∂∞≤

Æt²K² v≈ ÊËd²Jù« WM×ý W³ ½ V Š« ©±® ‰Ëb−« v≈ ŸułdUÐ ∫‰«RÝ

œbF« vL ¹ …—c« …«u½ w …œułuL«  U½uðËd³« œbŽ Ê√ v≈ UÎ IÐUÝ U½dý√ bI
w  U½ËdðuOM«Ë  U½uðËd³« œbŽ ŸuL− WOL ð vKŽ `KD « UL ¨(Z) Í—c«
∫ÊS tOKŽ ¡UMÐË ª(A) wK²J« œbFUÐ …—c«
Í—c« œbF« ≠ wK²J« œbF« Ω  U½ËdðuOM« œbŽ
ø«–UL ø «bŠË wK²J« œbFK ÊuJ¹ Ê√ l
u²ð q¼ ∫‰«RÝ

∫Y׳K WOC WOzUOLOJ« d UMF« ©µ≠±®


WOL ð q √ sŽ Y×Ы
∫W?? ? ? ?Oðü« d?? UMF« s q wzUOLOJ« „uK « Ê√ ULÐË ¨bŠ«Ë Ÿu½ s UNð«—– lOLł …œU wzUOLOJ« dBMF«
¨o³ze« ¨WCH« ¨V?? ¼c« Ác¼ lOLł Ê√ wMF¹ ©bŠ«Ë Ÿu½® s `KDB ÊS ¨Í—c« ÁœbŽ vKŽ bL²F¹ dBMFK
ÆÂu¹œuB«
¡«b²Ð« d UMF« lOLł WdF s ¡ULKF« sJLð b
ËÆÍ—c« œbF« fH½ UN  «—c«
rÝ« UNM qJ błu¹ YOŠ ©±∞π = Z® Âu¹dMO²OL« v≈ ©± = Z® sOłË—bON« s
¨W¹eOK−½ùUÐ tLÝ« s j³M² ¹ dBMF« e— Ê≈∫‰uI« sJL¹Ë ¨tÐ ÊU Uš e—Ë
WL¹bI« d UMF« iFÐ “u— Ê√ ô≈ ¨sOdŠ Ë√ bŠ«Ë ·dŠ s …œUŽ ÊuJ²¹Ë
∫rKFð q¼ s ‰u √ t UNCFÐË ¨UNðU³d bŠ√ ¡ULÝ√ s Ë√ ¨WOMOðö« UNzULÝ√ s  ¡Uł
d?? O? ?C? ?×? ?ð r?? ? ? ?ð t?? ? ? ? ?½√
±±± Ë ±±∞ s??¹d??B?M?F?« ÆWOÐdF« WGK«
ÆUÎ ¦¹bŠ
rŁ ¨dBMF« e— WÐU²JÐ ÊuJð dBMF« qO¦L² vK¦L« WI¹dD« Ê√ ¡ULKF« È√—
vKŽ (Z) Í—c« œbF« V²J¹ ULMOÐ ¨ed« —U ¹ vKŽ√ vKŽ (A) wK²J« œbF« V²J¹
A
∫wðQ¹ UL ( Z X ) Á—U ¹ qHÝ√
27 52 40 23
13 Al 24 Cr 20 Ca 11 Na
19 32 31 28
9 F 16 S 15 P 14 Si

±∑
¨WHK² WOK² œ«bŽQÐ WFO³D« w (±∞ = Z) ÊuOM« “Už d«u²¹ ∫©≥® ‰U¦
Æ“udUÐ ÊuOM« “Už dzUE½ q¦ ¨≤≤¨≤±¨≤∞∫w¼

22 21 20
10 Ne 10 Ne 10 Ne ∫q׫

jI WOK²J« U¼œ«bŽ√ w XHK²š« WŁö¦« ÊuOM« dzUE½ Ê√ XEŠô oÐU « ‰U¦L« w
∫WOðü« WK¦_UÐ `{u u¼ UL ¨dBMF« sŽ dO³F²K Èdš√ WI¹dÞ  dNþ pcË

±∏ ≠sO− √ ¨±≤≠ ÊuÐd ¨≤∞≠ ÊuO½

ÍËU ¹Ë ¨ U½uðËd³« œbF UÎ ¹ËU  U½Ëd²Jù« œbŽ ÊuJ¹ WœUF²L« …—c« w


UNðU½Ëd²J≈ s d¦√ Ë√ UÎ ½Ëd²J≈ U dBMŽ …—– bIHð UbMŽË Æ(Z)Í—c« œbF«
q¦L¹Ë ¨UÎ ³UÝ UÎ ½u¹√ `³B² d¦√ Ë√ UÎ ½Ëd²J≈ X³ ²« «–≈ U√ ¨UÎ ³łu U½u¹√ `³Bð
sOL¹ vKŽ√ vKŽ W³ÝUML« …—Uýù« l{uÐ W³ ²JL« Ë√ …œuIHL«  U½Ëd²Jù« œbŽ
∫wðQ¹ UL  U½Ëd²Jù« pKð œbŽ ©U¼—U ¹ vKŽ® UNI³ ¹ YO×Ð dBMF«

2 2
F , O , Ca

q w  U½ËdðuOM«Ë  U½Ëd²Jù«Ë  U½uðËd³« œbŽ błË√ ∫©¥® ‰U¦


∫wðQ¹UL
40 2 16 2 35
20 Ca ≠?ł 8 O ≠» 17 CI ≠√

Æ©WœUF² …—–® ∫ 35
17 CI ≠√ ∫q׫
±∑Ω ∞ ≠ ±∑Ω U½Ëd²J_« œbŽ ¨±∑Ω U½uðËd³« œbŽ
±∏ Ω±∑ ≠ ≥µ = Z - A Ω  U½ËdðuOM« œbŽ
Æ©≤≠ = WM×ý qL×¹ VUÝ Êu¹√® : 168O2 ≠»
±∞ Ω ©≤≠® ≠∏ Ω  U½Ëd²Jù« œbŽ ¨∏ Ω U½uðËd³« œbŽ
∏ Ω ∏≠±∂ =Z - A Ω U½Ëd²OM« œbŽ
Æ©≤´ Ω WM×ý qL×¹ Êu¹√® : 40
20 Ca
2
≠?ł
±∏Ω(≤´)≠≤∞ Ω  U½Ëd²Jù« œbŽ¨≤∞Ω  U½uðËd³« œbŽ
≤∞ Ω ≤∞ ≠ ¥∞ = Z - A Ω U½ËdðuOM« œbŽ

±∏
UÎ ½ËdðuO½ ≥µ ¨UÎ ½uðËdÐ ≥∞ vKŽ Íu²×ð WIO
b VÝUML« ed« V²« ∫©µ®‰U¦
Æ UÎ ½Ëd²J≈ ≤∏Ë

u¼ (≥∞=Z) t Íc« dBMF« ÊS d UMF« ‰Ëbł v≈ dEMUÐ ∫q׫


ÆZn sO —U«dBMŽ
∂µ Ω ≥µ ´ ≥∞ =  U½ËdðuOM« œbŽ ´  U½uðËd³« œbŽ = A
 U½Ëd²Jù« œbŽ - Z = WM×A« WLO

≤´ Ω ≤∏ ≠ ≥∞ =
65
30
Zn2 VłuL« sO —U« Êu¹√ w¼ WÐuKDL« WIO
b« ÊS «c

∫W¹—c« q²J«
±≤≠Êu?? ? ? ? Ðd?? ?J? ? « …—– W?? K? ?²? ? Ê√ ÷«d?? ??²? ? ?« v??? ?? ?K??Ž ¡U?? L? ?K? ?F? ?« o?? ?H? ? ð«
Í√ …—– W?? ??? ???K?²? V?? ??? ? ?×?ð Ê√ v?? ??? ??? ?K?Ž ©–Æ„ÆË® ±≤[∞∞∞∞ ÍËU?? ? ? ? ? ? ð
W??K? ²? J? « ·U??O??D?? “U?? N? ?ł Âb????²?? ??¹Ë ÆW??L??O??I??« Ác?? ? ¼ v?? ? ≈ W??³? ? ½ d?? ? š¬ d??B? M? Ž
YOŠ ¨W³ M« Ác¼ œU−¹ù ©±≤® qJA« w sO³L« (Mass Spectrometer)
WU׫ w W³łuL«  U½u¹_« s WeŠ v≈ dBMF«  «—– s WOL q¹u×ð r²¹
fOÞUMG wU−LÐ UNKB p– bFÐË ¨wzUÐdN ‰U−LÐ UN²Ž—U r²O ¨W¹“UG«
ÆWM×A«Ë WK²J« V Š

21
20 Ne+
UÎ ½“Ë nš_«  U½u¹_« Ne+

©≤® WMOF« dO³ð  U½u¹_« WeŠ

©≥®  «—c« s¹Qð

22
©±®WMOF« ‰Ušœ≈ Ne+

UÎ ½“Ë qIŁ_«  U½u¹_«

©µ® ‘Ø„ V Š  U½u¹_« qB


…dË
 U½Ëd²J≈ —bB ozU
œ
Ne+
fOÞUMG
©¥®  U½u¹_« Ÿ—U ð
±π ≤∞ ≤± ≤≤ ≤≥
B ‘Ø„

WK²J« ·UOD “UN− ÖuL½ ∫©±≤® qJA«

±π
“UG W¹—c« WK²J« œU−¹ù WK²J« ·UOD “UNł ÂbԲݫ ∫©∂® ‰U¦
∞[≥≥≥∂ ÍËU ð 126C v≈ 42He WK² W³ ½ Ê√ sO³Ó² ¨ÂuOKON«

. 2He …—– WK² V Š«


4

4
2He WK²
∞[≥≥≥∂ Ω 12 ∫q׫
C WK²
6
4
∞[≥≥≥∂ x 126C WK² Ω 2He WK²
©–Æ„ÆË® ¥[∞∞∞≥ Ω ∞[≥≥≥∂ x ±≤[∞∞∞∞ Ω

∫ÁdzUE½ s dBMFK W¹—c« WK²J« »UŠ


W¹—c« WK²J« Ê√ kŠö½ ¨©≤∑ W×H ® d UMFK Í—Ëb« ‰Ëb−« v≈ U½dE½ «–≈
ø·ö²šô« «c¼ V³Ý UL ¨±≤[∞∞∞∞ ÍËU ð ôË ¨±≤[∞±±± ÍËU ð ÊuÐdJK

w œu??łu?? t??½√ ”U??Ý√ vKŽ ¡U??ł ¨ÊuÐdJK W¹—UOF« WK²J« ÷«d??²? « Ê≈


∫w¼ ¨dzUE½ WŁöŁ ÊuÐdJK Ê√ WIOI×«Ë ÆjI±≤≠ ÊuÐd W¾O¼ vKŽ WFO³D«
13 12
W¹—c« WK²J« ÊuJð Ê√ v≈ WKOI¦« dzUEM« œułË Èœ√ YOŠ ¨ 146C ¨ 6
C ¨ 6
C
WI¹dÞ ÊUOÐ s bÐ ô¨p– `O{u² ÆW{d²HL« W¹—UOF« WLOI« s d³√ ÊuÐdJK
∫wðü« ‰U¦L« w UL Æt dzUE½ œułË ‰UŠ w ¨dBMFK W¹—c« WK²J« »U Š

UL¼ s??¹d??O?E?½ W??¾?O?¼ v??K? Ž W??F?O?³?D?« w?? ”U??×? M? « d??B?M?Ž b??łu??¹ ∫©∑®‰U¦
65 63
Æw«u²« vKŽ •≥∞[π± ¨ •∂π[∞π UN²³ ½ …duÐ 29Cu , 29Cu
63
∂≤[π≤π∏ ÍËU ð Cu WK² Ê√ błË ULNM q WK² b¹b×ð bFÐ
65
V Š« Æ – .„.Ë∂¥[π≤∑∏ ÍËU ð Cu WK² ULMOÐ ¨– .„.Ë
Æ”U×MK W¹—c« WK²J«

63
ÁœułË W³ ½ x t²K² Ω W¹—c« WK²J« w Cu WL¼U ∫q׫
∞[∂π∞πx∂≤[π≤π∏ Ω
–Æ„ÆË ¥≥[¥∏ Ω
65
Áœu?? łË W??³? ?½ x t??²?K?²? Ω W?? ¹—c?? « W??K?²?J?« w?? CuW??L? ¼U?? ? 
∞[≥∞π±x∂¥[π≤∑∏ Ω
–Æ„ÆË ≤∞[∞∑ Ω

≤∞
65 63
Cu WL¼U ´ Cu WL¼U Ω ”U?? ? ? ×MK W?? ? ?¹—c« WK²J«
≤∞[∞∑+ ¥≥[¥∏ Ω
∫rKFð q¼ –Æ„ÆË ∂≥[µµ Ω
w??K? ²? J? « œb?? ?F? ? « Ê√
UÎ ? ?¹œb?? Ž »—U?? I? ?¹ d??O? E? M? K? W¹—c« WK²J« »U Š WOHO 5³ð W
öŽ Z²M²Ý« oÐU « ‰U¦*« ‰öš s ∫‰«RÝ
Æt W¹—c« WK²J«
ÆWHK²*« ÁdzUE½ s U dBMF

∫W UÞ v≈ WK²J« ‰u% ©∂≠±®

Ê≈ ‰uI« sJL¹ qN ¨ U½ËdðuOM«Ë ¨ U½uðËd³« vKŽ …—c« …«u½ Íu²×ð


XMOÐ ø U½ËdðuO½Ë  U½uðËdÐ s t¹u²×ð UL wK²J« ŸuL−L« ÍËU ð …«uM« WK²
ÊS ¨p– `O{u²Ë ¨‰uI« «c¼ W× ÂbŽ WIO
b« WOLKF« »—U−²« ZzU²½
Î ¦ ÂuOKON« …«u½
ÍËU ð WF
u²L« UN²K² Ê√ Í√ ¨sO½ËdðuO½Ë sO½uðËdÐ Íu²×ð ö
WOIOI׫ UN²K² Ê√ sOŠ w ©–Æ„ÆË® ¥[∞≥≤∞ Ω ±[∞∞∏∑ x≤ ´ ±[∞∞∑≥ x ≤
¨©–Æ„ÆË®∞[∞≥∞µ Á—«bI WK²J« w UÎ
d „UM¼ Ê√ Í√ ©–Æ„ÆË® ¥[∞∞±µ ÍËU ð
øWK²J« kHŠ Êu½U
l «c¼ oH²¹ nOJ
ª(±π∞µ) s¹U²AM¹« rUFK WO³ M« W¹dEM« WÞUÝuÐ WK²J« w ‚dH« «c¼ ¡ULKF« d 
∫WOðü« WœUFL« V Š¨W
UD«Ë WK²J« sOÐ ‰uײ« WO½UJ≈ s …œUH²ÝôUÐ p–Ë

” „ Ω◊
.©ÀØ® ¡uC« WŽdÝ Ω”¨©rG® WuײL« WK²J« Ω„ ¨©‰uł® W
UD« Ω◊ YOŠ

Z²M¹ UÎ O³ ½ …dOG WK² Ê«bI ÊS ÀØ©∏±∞x ≥® WKzU¼ ¡uC« WŽdÝ Ê_Ë
∫wðü« ‰U¦L« dE½« p– `O{u²Ë ªW
UD« s WKzU¼ WOL

±≥[∞∞∞± ÍËU ð ±≥≠ ÊuÐdJ« dOE½ WK² Ê√ XLKŽ «–≈ ∫©∏®‰U¦


…bŠ«Ë …«u½ ¡UMÐ ‰öš …œuIHL« WK²J« WLO
V Š« ¨©–Æ„ÆË®
UÎ LKŽ W−ðUM« W
UD« WOL V Š« rŁ ¨UNðU½ËdðuO½Ë UNðU½uðËdÐ s
∂ Ω ÊuÐdJK Í—c« œbF« ÊQÐ

∂ Ω  U??½uðËd³« œbŽ ∫q׫


∑ Ω ∂≠±≥ Ω  U½ËdðuOM« œbŽ

≤±
±[∞∞∏∑x∑ ´±[∞∞∑≥x∂ Ω W?? ?K²J« ŸuL−
©–Æ„ÆË® ±≥[±∞¥∑ Ω
±≥[∞∞∞± ≠ ±≥[±∞¥∑ Ω W?? ? ?K²J« ‚d?? ? ? ? 
∫rKFð q¼
s?? ©r?? ? ?G? ? ? ® ± Ê√ ©–Æ„ÆË® ∞[±∞¥∂ Ω
w«uŠ v??≈ ‰uײ¹ WK²J«
◊«Ë u??K??O?? Êu?? O? ?K? ? ≤µ
∫Ê√ dcð W−ðUM« W
UD« WOL »U ×
¨W??O?zU??Ðd??N?J?« W??
U??D? « s?? ©–Æ„ÆË® ≤≥±∞x∂[∞≤≤µ Ω rž ±
wDGð W??O? L? J? « Ác?? ?¼ Ê√Ë
W
UD« s sOD K WłUŠ ∫Ê√Ë

Æ «uMݱ∞ sŽ b¹eð…bL ÀØ≤ rG ± Ω ‰uł±
rž± x ©–Æ„ÆË® ∞[±∞¥∂
Ω „
©–Æ„ÆË® ≤≥±∞x∂[∞≤≤µ
rG ≤∏≠±∞x ≥[∂∏ Ω rž ≤µ≠±∞x±[∑¥ Ω

©ÀØÂ∏±∞x≥® Ω ≤”

ÀØ≤±∂±∞xπ Ω

”„Ω ◊

ÀØ≤±∂ ±∞xπxrG ≤∏≠±∞x±[∑¥Ω

ÀØ≤ rG ±±≠±∞x±[µ∑Ω
‰uł ±±≠±∞x±[µ∑Ω

∫jÐd« W UÞ
ΫdUMð l
u²½ U?? ?M½S ª»–U−²ð WHK²L«Ë ¨dUM²ð WNÐUA²L«  UM×A« Ê_
…«uM« q?? ¦ ¨Î«bł dOG eOŠ w …—uB× UN½√Ë W Uš ¨ U½uðËd³« sOРΫb¹bý
ø…«uM« —«dI²Ý« ¡ULKF« d nOJ Æ©rݱ≥≠±∞ Ω o½®
s dO H²« ¡Uł UL½≈Ë ¨UÎ OUŠ …d«u² dOž ‰«R « «c¼ sŽ WOUA« WÐUłù«
WOL ð vKŽ oHð« bI ÆUNðU½uJ v≈ …«uM« pOJH² W“ö« W
UD« »U Š ‰öš
`KDB UNðU½uJL WOIOI׫ WK²J«Ë WF
u²L« …«uM« WK² sOÐ ‚dHK W¾UJL« W
UD«
Æå…«uM« jЗ W
UÞò
WK²J«Ë ¨ ÀØÂ∏±∞x≥ Ω ” WLO
i¹uFðË ¨s¹U²AM¹« WœUF v≈ ŸułdUÐË
∫ÊS rGJ« …bŠuÐ
Æ ‰uł ±∂±∞ xπ wDF¹ W
UÞ v≈ …œU s rG± ‰u×ð s W−ðUM« W
UD«

≤≤
25
ÍËU ð tð«u½ WK² Ê√ XLKŽ «–≈ 12Mg …«u½ jЗ W
UÞ V Š« ∫©π®‰U¦
Æ©–Æ„ÆË® ≤¥[π∑π≤
±≤ Ω  U?? ½uðËd³« œbŽ ∫q׫
±≥ Ω  U½ËdðuOM« œbŽ
±[∞∞∏∑x±≥ +±[∞∞∑≥x±≤ Ω W?? ? ? ?K²J« ŸuL−
©–Æ„ÆË®≤µ[≤∞∞∑ Ω
≤¥[π∑π≤ ≠≤µ[≤∞∞∑ Ω W?? ? ? ? ? ?K²J« ‚d?? ? ? ?
rG ≤∏≠ ±∞x ≥[∂∏Ω©–Æ„ÆË® ∞[≤≤±µ Ω
±∞≠
±∞ x±[µx∞[≤≤±µ Ω …«u?? ? ?M« jЗ W

‰uł±±≠±∞ x≥[≥≤ Ω

∫d UMFK wK²J« œbF«Ë …«uM« jЗ W


UÞ sOÐ W
öF« ©±≥®qJA« sO³¹

ÊËd²J≈ ÊuOK √dIð :Mev


Ϋ—«dI²Ý« d¦_« d UMF« …«u½
ÆXu ±∞
TUJð Xu ÊËd²J≈ ± π
56
Ɖuł ±π≠±∞x±[∂ 26 Fe

238
U

92
(Mev) jÐd« W

µ
¥


2
1 H
±


∞ ¥∞ ∏∞ ±≤∞ ±∂∞ ≤∞∞ ≤¥∞
(A) wK²J« œbF«

Æ…«uM« jЗ W
UÞË dBMFK wK²J« œbF« sOÐ W
öF« ∫©±≥®qJA«

œ«bŽ_«  «– d UMFK Ϋ—«dI²Ý« d¦√ ÊuJð …«uM« Ê√ ©±≥ ® qJA« s `C²¹
¨ U½ËdðuOM« œbŽ sOÐ WIOŁË W
öŽ „UM¼ Ê√ ¡ULKF« bI²F¹Ë Ʊ≤∞≠¥∞ WOK²J«
d UMF« rEF …«u½ Ê√ kŠu YOŠ ¨…dI² L« …«uM« w  U½uðËd³« œbŽË
√b³¹ rŁ ¨ U½uðËd³«Ë  U½ËdðuOM« s ËU ² œbŽ vKŽ Íu²×ð WHOH« …dI² L«
v≈ ¨Î«—«dI²Ý« d¦_«Ë qIŁ_« d UMF« w  U½uðËd³« œbŽ “ËU−²Ð  U½ËdðuOM« œbŽ

≤≥
dBMF« …«u½ `³Bð p– bFÐ rŁ ¨©±¥® qJA« sO³¹ UL ±Ø±[µ W³ ½ v≈ qB¹ Ê√
Æ UEŠöL« ÁcN wUA« dO H²« r¹bIð s ¡ULKF« sJL²¹ rË «c¼ Æ…dI² dOž
∫rKFð q¼
lOL− …«uM« WU¦ Ê√ ø‰U−L« «c¼ w p —Ëœ w qQð qN
W?? ? ? ²ÐUŁ ÊuJð œUJð d UMF«

rÝØrž±¥±∞ ÍËU?? ? ? ðË
ÆUÎ ³¹dIð
±≤∞

n
Ω±[µ
p
±∞∞

∫‰«RÝ ∏∞
(n)  U½ËdðuOM« œbŽ
Ÿu??L? −? Ê√ X?? ?³? ? Ł √
∏ n
Ω±
±∞ w?? W??¹u??½_« Âu??−? Š p
∂∞
Æ≥rÝ u¼ b¹b׫ s sÞ

¥∞

≤∞


∞ ≤∞ ¥∞ ∂∞ ∏∞ ±∞∞
(p)  U½uðËd³« œbŽ

Æ…dI² L« d UMFK  U½uðËd³« œbŽË  U½ËdðuOM« œbŽ sOÐ W


öF« ∫©±¥®qJA«

∫włuuO'« a¹—Q²«Ë wŽUFýô« ◊UAM«


¨W Oz— ¡«eł√ s ÊuJ²ð  «—c« Ê√Ë ¨ «—– s ÊuJ²ð …œUL« Ê√ UM sO³ð Ê√ bFÐ
 U½uðËd³« œbŽ Ê√ dc²½ Ê√ bÐ ô ¨ U½ËdðuOM«Ë ¨ U½uðËd³«Ë ¨ U½Ëd²Jù« ∫w¼
dBMŽ ÊuJð v≈ ÍœR¹ œbF« «c¼ w dOGð Í√ Ê√Ë ¨XÐUŁ bŠ«u« dBMF«  «—– w
Î ¦ UMH{√ «–S ÆÂ_« dBMF« sŽ UÎ ULð nK²
UN½S ¨X¹d³J« …—– v≈ ΫbŠ«Ë UÎ ½uðËdÐ ö
«cN ÊuJ¹ œUJ¹ ö ¨…—c« w  U½ËdðuOM« œbŽ dOGð «–≈ U√ ¨ø«–UL ¨—uK …—– `³Bð
vKŽ p– dŁR¹ UL½≈Ë ¨wł—U« U¼dNE Ë√ ¨WOzUOLOJ« UNðUH vKŽ dc¹ dŁ√ dOOG²«
Î ¦L ¨UÎ IŠô sO³MÝ UL ¨U¼—«dI²Ý« vKŽ wU²UÐË ¨…—c« WK²
UÎ ½ËdðuO½ UMH{√ «–≈ ö
Æ WFAË …dI² dOž `³Bð UN½S ÂuOÝUðu³« …—– v≈ ΫbŠ«Ë

ÊS ¨©≤® ‰Ëb−« w UL ¨Î«b¹bł ΫdOE½ ÊuJO lA dOE½ q×LC¹ UbMŽË
WŽdÝ sŽ dO³F²« sJL¹Ë ¨UNÐ R³M²« ¡ULKFK sJL¹ WI¹dDÐË ¨WŽd Ð Àb×¹ p–

≤¥
Ë√ ¨WOK _« WOLJ« nB½ t²OL `³B²¨Â“ö« se« œU−¹SÐ dOEM« ‰ö×L{«
¨bŠ«u« dOEMK W²ÐUŁ …d²H« Ác¼ ÊQÐ dc²« V−¹Ë ÆnBM« dLŽ …d²HÐ ·dF¹ U
p– s WFAL«  «—c« œbŽ vKŽ jI bL²FðË ¨t WOz«b²Ðô« WOLJ« sŽ dEM« iGÐ
włuuO−« dLF« a¹—Q² …bŽUI« Ác¼ ¡ULKF« bL²Ž« b
Ë ¨WE×K« pKð w dOEM«
Æ…œULK

 öŽUH²« s WK KÝ ‰öš W½uJ²L« d UMF«  «—– ©≤® ‰Ëb−« sO³¹


Æ©±µ® qJA« w UÎ O½UOÐ UNKO¦Lð rð b
˨≤≥∏≠ ÂuO½«—uO« sŽ W−ðUM« WOŽUFýù«

∫≤∞∂≠ ’U d« v≈ ‰u uK ≤≥∏≠ ÂuO½«—uO« UNÐ d1 w²«  öŽUH²« WKKÝ ∫©≤® ‰Ëbł

t1/2 ŸUFýù« Ÿu½ A Z ÊuJ²L« dBMF«


WMÝ ±∞ x ¥[µ± 238
U
π
≤≥∏ π≤
234
Âu¹ ≤¥[± ≤≥¥ π∞ Th
234
WIO
œ Ú ±[±∏ ≤≥¥ π± Pa
WMÝ µ ±∞ x ≤[¥∏ 234
≤≥¥ π≤ U
WMÝ ¥ ±∞ x ∏[± ≤≥∞ π∞ 230
Th
226
WMÝ ±∞ x ±[∂≤

≤≤∂ ∏∏ Ra
222
Âu¹ ≥[∏≤ ≤≤≤ ∏∂ Rn
218
WIO
œ ≥[∞µ ≤±∏ ∏¥ Po
214
WIO
œ ≤∂[∏ ≤±¥ ∏≤ Pb
214
WIO
œ ±π[∑ ≤±¥ ∏≥ Bi
214
¥≠
±∞ x ±[∂ ≤±¥ ∏¥ Po
210
WMÝ ±π[¥ ≤±∞ ∏≤ Pb
210
Âu¹ µ[∞ ≤±∞ ∏≥ Bi
210
Âu¹ ±≥∏ ≤±∞ ∏¥ Po
206
≠≠≠≠ dI² ≤∞∂ ∏≤ Pb

≤µ
≤¥≤

∫rKFð q¼
-
≤≥∏
wH?? BM« d?? LF« Ê√
-

wK²J« œbF«
¥[µ±Ω≤≥∏≠Âu?? ? ?O½«—uOK ≤≥¥
ÊËœ«d??K??Ë ¨W??M? ? ?Ý Êu?? ?O?K?Ð -

UÎ ? ? u¹ ≥[∏≤ Ω ≤≤≤≠ -
≤≥∞
Ω≤±∏≠ Âu?? ? ? ? ? O? ½u??u??³? K? Ë
. WIO
œ ≥[∞µ ≤≤∂
-

-
≤≤≤
∏¥ ∏∂ ∏∏ π∞ π≤ π¥
Í—c« œbF«

∫rKFð q¼ ÊËœ«— v≈ ÂuO½«—uO« ‰uײ Í—c« œbF«Ë wK²J« œbF« sOÐ W
öF« ∫©±µ® qJA«
dBMŽ s WOI³²L« WOLJ« Ê√
WOK _« WOLJ« x ʱ Ω lA ±∂≤∞ u¼ lAL« Âu¹œ«dK wHBM« dLF« ÊS ©≤® ‰Ëb−« s dNE¹ ULË

d??L?F?« —«d?? J? ?ð œb?? ?Ž Ω Ê Y??O? Š
.dBMFK wHBM« ¨dBMF« «c¼  «—– s © ≤≥ ±∞ x ∂[∞≤® ΫbŠ«Ë ô
Î u UM¹b Ê√ UM{d²« «–S ¨WMÝ
Æse« l Âu¹œ«d« ‰ö×L{« sO³¹ ©≥® ‰Ëb−« ÊS

∫se« l ≤≤∂≠ Âu¹œ«d« s bŠ«Ë ‰u ‰ö×L{« ∫©≥® ‰Ëbł


s wýö²L« ¡e−« Ra  «—– œbŽ s wI³²L« ¡e−« Ra  «—– œbŽ dLF« —«dJð œbŽ
±∞ x WOýö²L«
©WMÝ® se«
Ra ≤≥
Ra ≤≥
±∞ x WOI³²L« wHBM«
∞ ∞ ±Ø± ∂[∞≤ ∞ ∞
≤ر ≥[∞± ≤ر ≥[∞± ± ±∂≤∞
¥Ø≥ ¥[µ± ¥Ø± ±[µ∞ ≤ ≥≤¥∞
∏Ø∑ µ[≤∂ ∏ر ∞[∑µ ≥ ¥∏∂∞
±∂رµ µ[∂¥ ±∂ر ∞[≥∑ ¥ ∂¥∏∞

¥
×n


1
2

UÎ O½UOÐ UÎ LÝ— ©±∂® qJA« q¦L¹ UL


t


±
≤≤∂≠ Âu¹œ«d« ‰ö×L{« sOÐ W
öFK
∞ Æse« l
∞ Ø ∏± ± Ø¥ ≥ Ø∏ ± Ø≤ µ Ø∏ ≥Ø¥ ∑Ø∏ ±
WFA*« …œU*« s wI³²*« ¡e'«

se« l ≤≤∂≠ Âu¹œ«d« ‰ö×L{« sOÐ W


öF« ∫©±∂® qJA«

≤∂
s w LA« ÂUEM« w Èdš_« V«uJ«Ë ÷—_« dLŽ ¡ULKF« œbŠ b
Ë
b
V«uJ« Ác¼ lOLł Ê√ sO³ðË ÆV«uJ« pKð s XFLł  UMOŽ WÝ«—œ ‰öš
WÐUłù« w WI¹dD« Ác¼ Xb²Ý«Ë ÆUÎ ³¹dIð WMÝ ÊuOKÐ ¥[µ w«uŠ cM X½uJð
w  UU« ÊuJð s“Ë ¨sO«d³«Ë ‰“ôe« ◊UA½ ∫q¦ ¨ …dO¦ WK¾Ý√ sŽ
ÆW¹uO׫ tðPAM WU
ù UÎ M√ d¦_« sU_« ÊU ½û duOÝ UL ¨—uB«

 «—–Ë ≤≤∂ ≠ Âu¹œ«d«  «—– vKŽ Íu²×ð U …d Ê√ błË ∫©±∞®‰U¦


Æ≤∞∂ ≠ ’U d«
V Š« ¨≥∫± Ω ’U d« v≈ Âu¹œ«d«  «—– œbŽ W³ ½ Ê√Ë
‰u×ð s ¡Uł ’U d« lOLł Ê√ UÎ {d²H ¨…dB« pKð dLŽ
ÆWMݱ∂≤∞ Ω Âu¹œ«dK wHBM« dLF« Ê√Ë ¨Âu¹œ«d«
WOK _« WOLJ« x ʱ Ω Âu¹œ«d« s WOI³²L« WOLJ« ∫q׫

” Ω WOK _« Âu¹œ«d« WOL Ê√ ÷dH½
WOI³²L« WOLJ« ÊuJ² ¨¥ Ω ± ´ ≥ Ω V M« ŸuL− Ê√ YOŠË

Ω Âu¹œ«d« s
¥
± ”
”xÊ Ω
≤ ¥
≤ Ω Ê Ê≤ Ω ¥ UNMË ¨ ʱ Ω ± Ê√ Í√
≤ ¥
ÆWMÝ ≥≤¥∞ Ω ±∂≤∞ x ≤ Ω …dB« dLŽ ÊS «c

≤∑
…bŠu« WK¾Ý√

∫WOðü« s qJÐ œuBI*« `{Ë ∫±”


ÆÊËd²Jù« ≠?ł Æj³NL« WFý√ ≠» Æj³NL« ≠√
ÆW¹—c« WK²J« ≠Ë ÆÍ—c« œbF« ≠?¼ ÆdzUEM« ≠œ

Æt dŠ bFÐ »UI¦« s œuŽ WK² hIMð ULMOÐ ¨UN²K² œ«œeð b¹b(« s WFD √bBð UbMŽ ∫≤”
Æp²ÐUł≈ qKŽ øWK²J« kHŠ Êu½U l ZzU²M« Ác¼ ÷—UF²ð q¼

ÆWO{d q vKŽ Î «bŠ«Ë ôÎ U¦ jŽ√Ë ÆÊu²«œ W¹dEM WOzd«  UO{dH« d –« ≠√ ∫≥”
ø«–U*Ë ÆÁc¼ UMU¹√ w Wu³I dOž  UO{dH« Í√ ≠»

∫j³N*« WFý√ Ê√ ÎUOKLŽ X³¦ð nO ∫¥”


ÆWLOI² ◊uDš w dO ð ≠√
ÆW³UÝ UN²M×ý ≠»
øWK² UN  ULO ł s ÊuJ²ð ≠?ł

Æ U«dGUÐ 5łË—bON« …—– WK² VŠ« ≠√ ∫µ”


Æ©–Æ„ÆË® W¹—c« WK²J«  «bŠuÐ ÊËd²Jù« WK² VŠ« ≠»

øwŽUFýù« ◊UAMUÐ œuBI*« `{Ë ≠√ ∫∂”


∫YOŠ s UNMOÐ Ê—U Ë ¨lA ÂuO½«—u¹ …—– sŽ …—œUB«  UŽUFýù« Ÿ«u½√ d –«≠»
Æ¡«uN« sO¹Qð vKŽ …—bI« ≠¥ ÆW¹–UHM« ≠≥ ÆWK²J« ≠≤ ÆWM×A« ≠±

∫dBMF« fHM dzUE½ q¦9 WOU²« “ud« Í√ ∫∑”


234 230 232 235
92
X, 90
X, 90
X, 92
X
©dBMF« fH½ …—ËdCUÐ fOË ¨dBMFK Ϋe— q¦Lð X®

∫YOŠ s UNð«u½Ë …—c« 5Ð Ê—U ∫∏”


ÆWU¦J«≠œ ÆWK²J«≠?ł Ær−׫ ≠» ÆdDI« nB½ ≠√

≤∏
•π≤[µ∏ Ë ©–Æ„ÆË® ∂[∞±µ∑≤ = W¹—c« t²K² 63Li s •∑[¥≤ vKŽ wFO³D« ÂuO¦OK« Íu²×¹ ∫π”
ÆwFO³D« ÂuO¦OK W¹—c« WK²J« VŠ« ©–Æ„ÆË® ∑[∞±∂∞∞ = W¹—c« t²K² 73Li s

= W¹—c« t²K² 136CË ©–Æ„ÆË® ±≤[∞∞∞∞= W¹—c« t²K² 126C vKŽ wFO³D« ÊuÐdJ« Íu²×¹ ∫±∞”
¨©–Æ„ÆË® ±≤[∞±±±µ ÍËU¹ wFO³D« ÊuÐdJK W¹—c« WK²J« Ê√ XLKŽ «–≈ Æ©–Æ„ÆË®±≥[∞∞≥≥µ
ÆWFO³D« w s¹dOEM« s q œułË W³½ VŠ«

∫ YOŠ s W³łu*« WFý_«Ë j³N*« WFý√ 5Ð Ê—U ∫±±”


ÆWK²J« ≠?ł ÆWOzUÐdNJ« WM×A« ≠» ÆozU
b« —bB ≠√

W³²J*«  U½Ëd²Jù« œbŽ VŠ« ¨ U½Ëd²Jù« ‰UI²½UÐ Z²Mð WM U« ¡UÐdNJ« Ê√ XLKŽ «–≈ ∫±≤”
ÆÂuu ±µ≠±∞Xµ[µ U¼—«bI WM×ý qL×¹ rł w

∫WK²J« ·UOD “UNł s UNOKŽ ‰uB(« - WOU²« VM« ∫±≥”


±[∏±∑≤ Ω 22 40
10Ne ∫ 18Ar ¨ ±[≥∑¥π Ω 168O ∫ 22
10Ne ¨ ±[≥≥≤π Ω 126C ∫ 168O
40
ÆW¹—c«  «bŠuUÐ 18Ar …—– WK² błË√

∫wðü« ‰Ëb'« qL √ Í—Ëb« ‰Ëb'UÐ ÎUMOF² ∫±¥”

wK²J« œbF«  U½ËdðuOM« œbŽ  U½Ëd²Jù« œbŽ  U½uðËd³« œbŽ ed« dBMF« rÝ« rd«
≤≥ ±≤ ±± ±±
23
11 Na Âu¹œu ±
±π 40
K ≤
±¥ ±¥ ÊuJOKOÝ ≥
∏µ ≥∑ Âu¹bOÐË— ¥
±∞ 20
Ne
2
µ
∏∞ ÂËdÐ ∂
±≤∂ ’U — ∑

≤π
∫wðQ¹ U2 q w W×O×B« WÐUłô« e— ‰uŠ …dz«œ l{ ∫±µ”
∫w¼ wHB½ dLŽ wðd² bFÐ lA dBMŽ s WOI³²L« W¹u¾L« W³ M« ≠√
•∞[≥π ©¥ •∂[≤µ ©≥ •≤µ ©≤ •µ∞ ©±
wI³²L« ÊS ¨lA dBMŽ s rž ≥≠±∞ x ± vKŽ Íu²×ð X½U U¼—uNB s …d VKBð bMŽ ≠»
∫WOHB½ —ULŽ√ lЗ√ bFÐ dBMF« «c¼ s
ÆrGK ©∞® ©¥ rGK∞[∂≤µ ©≥ rGK ≤[µ ©≤ rGK ¥ ©±
WOHBM« —ULŽ_« œbŽ ÊS ¨lA dBMF WOK _« WOLJ« s •±¨µ∂ vKŽ Íu²×ð U WÐdð Ê√ błË «–≈ ≠?ł
∫dBMF« p– vKŽ  d w²«
π ©¥ ∏ ©≥ ∑ ©≤ ∂ ©±

ÆÂuO½«—uO«  UUš w ’U d«Ë Âu¹œ«d« œułË d -√ ∫±∂”


∫s qJÐ UL¼dŁQð V½Uł s wzUOLOJ« qŽUH²«Ë ‰ö×L{ô« qŽUHð 5Ð Ê—U ≠»
Æ öŽUH²L« w Vz«uý œułË ©≥ ÆjGC« ©≤ Æ…—«d׫ Wł—œ ©±
…d² bFÐ dOG²« ÎUMO³ ¨se«Ë WFA …œU sWOI³²*« WOLJ« 5Ð W öF« rÝdUÐ `{Ë ≠?ł
Æ…bŠ«Ë wHB½ dLŽ
ÆÎUUð ôÎ ö×L{« WFA …œU ‰ö×L{ô “ö« se« U ≠œ

◊UA½ bFÐ vI³ð bŠ«Ë ‰u q √ s …—– r ¨ÎUu¹ ≤¥[± ÍËU¹ 234Th ? wHBM« dLF« ∫±∑”
ÆÎUu¹ ±≤∞[µ tðb

ÆUNM q WHOþË Õdý«Ë ¨WOzd« Á¡«eł√ ÎUMO³ WK²J« ·UOD “UN' ÎUDOÐ ÎUDD rÝ—« ∫±∏”

n?B½Ë –Æ„ÆË ±[∞∞∑≥ Ω t²K² Ê√ X??????LKŽ «–≈ ©≥rÝØrž® Êu????ðËd³« WU¦ V??Š« ∫±π”
Ærݱ≥≠±µ x ± Ω ÁdD

≥∞
…b???????Šu«


WOzUOLOJ«  UÐU(«Ë wzUOLOJ« qŽUH²«

NO3
Mg2

Ag Cl

≥± ≥±
wzUOLOJ« qŽUH²« ‰Ëô« qBH«

œ«u v≈ ‰uײ𠜫uL« s dO¦JU ¨nu²ð ô w²« tð«dOGð …d¦ s ¨ÂuO« UMLUŽ w qQ²L« g¼bÔ¹
rÝ«  ôuײ« Ác¼ vKŽ ¡ULKF« oKÞ√ bË ¨…b¹bł  UHBÐ wðQðË ¨qJA«Ë ¨VOd²UÐ WHK² Èdš√
ÆWOzUOLOJ«  öŽUH²«
WOzUOLOJ« WœUFL« V²Jð nOË øtŽ«u½√ UË ø—UB²šUÐ tKO¦Lð sJL¹ nOË øwzUOLOJ« qŽUH²« Àb×¹ nOJ
Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý ¨U¼dOž Èdš√Ë ¨WK¾Ý_« Ác¼ ø W½Ë“uL«
∫Ê√ vKŽ
ÆqŽUH²« ÀËbŠ WOHO ·dF²ð ≠±
ÆWO½u¹_«  U³dL« mO V²Jð ≠≤
ÆW½Ë“u WœUFLÐ wzUOLOJ« qŽUH²« sŽ d³Fð ≠≥
Æ¡UL« w WO³z«c« sO½«u ·dF²ð ≠¥
ÆWOzUOLOJ«  öŽUH²« Ÿ«u½√ eOLð ≠µ

∫qŽUH²« ÀËbŠ WOHO ©±≠±®

b¹—uK “Už s¹uJ² ª(Cl2 ) —uKJ«Ë (H2 ) sOłË—bON« Í“Už qŽUHð q¦L¹ Íc« ¨©±® qJA« qQð
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ .(HCl) sOłË—bON«

H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g)

Cl2(g) Cl2(g) Cl2(g)


?ł » √

ÆsOłË—bON« b¹—uK “Už ÃU²½ù —uKJ« “Už l sOłË—bON« “Už qŽUHð ∫©±® qJA«
HCl(g) s¹uJð ©?ł —uKJ« l sOłË—bON« qŽUHð W¹«bÐ ©» ÁbŠu sOłË—bON« ‰UF²ý≈ ©√

≥≤
øÈdš√ dUMŽ  «—– v≈ Xu×ðË ¨WKŽUH²L« œ«uL«  «—–  dOGð q¼
øqŽUH²« W−O²½ dBMŽ q  «—– œbŽ dOGð q¼

VOðdð …œUŽ≈ VUG« w u¼ iF³« UNCFÐ l œ«uL« qŽUHð bMŽ Àb×¹ U Ê≈


jЫ˗ s¹uJðË ¨WKŽUH²L« œ«uL«  «—– sOÐ jЫËd« dJÐ p– ÊuJ¹Ë ¨UNð«—–
ôË ¨ «—c« s Í√ ¡UH²š« p– V×B¹ ôË ¨W−ðUM« œ«uL«  «—– sOÐ …b¹bł
 «—– œbŽ ÊS pcË ¨öÎ √ WKŽUH²L« œ«uL« w …œułu sJð r  «—– ¡uA½
Êu½U® Zð«uM« w dBMF« p–  «—– œbŽ ÍËU¹ ¨WKŽUH²L« œ«uL« w dBMŽ Í√
Æ©…œUL« kHŠ

Î ¦L
sO¾¹eł ÃU²½ù ªsO−√ ¡Íeł l ¨sOłË—bON« s ÊU¾¹eł qŽUH²¹ ö
∫WEŠö
 «d??ýR?? …b?? Ž „U??M? ¼
∫wðQ¹ UL ¨¡UL« s
q??ŽU??H? ²? « ÀËb?? ? ?Š v?? K? ?Ž

H-H + O=O H-O-H


∫UNM¨wzUOLOJ«
Æ“Už ÃËdš ≠±
ÆÊuK« dOGð ≠≤ H-H H-O-H
ÆVÝ«— ÊuJð ≠≥

∫WIÐU« WœUFL« vKŽ ¡Î UMÐ ∫‰«RÝ


øU¼œbŽ UË ø d w²« jЫËd« U
øU¼œbŽ UË øX½uJð w²« jЫËd« U

rð ¨sO−_«  «—– sOÐ jЫËd« pcË sOłË—bON«  «—– sOÐ jЫËd« Ê«


Î bÐ QA½Ë ¨WKŽUH²L« œ«uL« hzUBš XH²š« pc ªU¼d
…b¹bł jЫ˗ UNMŽ ô
…b¹bł hzUBš ¡uA½ v≈ Èœ√ UL ¨¡UL« Vd w sO−_«Ë sOłË—bON« sOÐ
ÆW−ðUM« …œULK

s¹uJð v≈ ÍœR¹ ¨sO−_« s …dO³ WOL œułuÐ ÊU¦OL« “Už ‚«d²Š« ∫‰«RÝ
“Už ‚«d??²?Š« s ZðUM« VNK« ∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ ¨¡UL« —U ÐË ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ
ÆÊU¦OL«
CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g) + WUÞ

ÆX½uJð w²« jЫËd«Ë  dJ½« w²« jЫËd« sO?= ÓÐ WIÐU« WœUFL« s

≥≥
∫WO½u¹_«  U³d*« mO ©≤≠±®

VdL« s¹uJð w WKš«b« tð«—– œbŽË ¨dBMF« Ÿu½ sO³ð ¨W¹e— mOBÐ WOzUOLOJ«  U³dL« sŽ d³] FÓ Ô¹
 U³dLK WOzUOLOJ« mOB« WÐU² w …œUŽ vŽ«d¹Ë ÆWOzUOLOJ« WœUFL« w mOB« Ác¼ Âb ²ÔðË ¨wzUOLOJ«
W³łu Êu¹_« WM×ý ÊuJð bË ÆΫdH ÍËUð VdLK WOKJ« WM×A« Ê√ ∫Í√ ¨UÎ OzUÐdN WœUF² ÊuJð Ê√ WO½u¹_«
Æ©WO½u¹√  UŽuL−® …œbF²  «—– s U≈Ë ©dUMF«  U½u¹√® jI …bŠ«Ë …—– s U≈ ÊuJ²ð  U½u¹_«Ë ÆW³UÝ Ë√
 UŽuL−L« iFÐ “u— ©≤® ‰Ëb−« sO³¹Ë UL ¨U¼¡ULÝ√Ë ¨dUMF«  U½u¹√ iFÐ “u— ©±® ‰Ëb−« sO³¹Ë
ÆU¼¡ULÝ√ËWO½u¹_«

∫U¼ƒULÝ√Ë WO½u¹_«  UŽuL−*« iFÐ “u— ∫©≤®‰Ëbł ∫U¼ƒULÝ√Ë d UMF« iFÐ  U½u¹√ “u— ∫©±®‰Ëbł

rÝô« WM×A« WŽuL−L« rÝô« WM×A« Êu¹_«


ÂuO½u√ ±´ NH4 ÂuO¦O ±´ Li
 U²OÝ√ ±≠ CH3COO Âu¹œu ±´ Na
 UMGMdOÐ ±≠ MnO4 ÂuOÝUðuÐ ±´ K
bO½UOÝ ±≠ CN Âu¹bOÐË— ±´ Rb
 «—uK ±≠ ClO3 Âu¹eOÝ ±´ Cs
WOMOłË—bO¼  U½uÐd ±≠ HCO3 ÂuOOMG ≤´ Mg2
 «d²½ ±≠ NO3 ÂuOU ≤´ Ca2

X¹d²½ ±≠ NO2 ÂuOA½Ëd²Ý ≤´ Sr2

X¹—uKu³O¼ ±≠ ClO Âu¹—UÐ ≤´ Ba2

bOË—bO¼ ±≠ OH ÂuOMOL√ ≥´ Al3

 «—uKdOÐ ±≠ ClO4 b¹—uK ±≠ F

X¹—uK ±≠ ClO2 b¹—uK ±≠ Cl

 U²¹d³ SO42 bOËdÐ ±≠ Br


≤≠
SO32 b¹œu¹√ ±≠ I
XO²¹d³ ≤≠
H
CO32
b¹—bO¼ ±≠
 U½uÐd ≤≠
O2
C2O42
bO√ ≤≠
 ôUË√ ≤≠
S2
Cr2O72
bO²¹d³ ≤≠
 UËdJ¹«œ ≤≠
N3
CrO42
b¹d²O½ ≥≠
 UËd ≤≠
P3
SiO32
bOHÝu ≥≠
 UJOKOÝ ≤≠
 UHÝu ≥≠ PO43

≥¥
∫©±®◊UA½
∫tO  Už«dH« ú√Ë ¨„d²œ v≈ wðü« ‰Ëb−« qI½«
∫rKFð q¼
X?? ¹ —u?? K? ? u?? ³? ?O? ?¼ Ê√ tðôULF²Ý« s t²GO VdL« rÝ«
w Âb?? ? ²? ? ¹ Âu?? ¹œu?? B? ?« d¹uB²« w Âb ²¹ Ag Br ±
Æ»dA« ÁUO rOIFð
W¹—UM« »UF_« w Âb ²¹ Âu¹—U³«  U²¹d³ ≤
ÂuOÝUðu³«  «d²½ ≥
NaHCO3 ¥
Âu¹œuB« X¹—uKu³O¼ µ
Mg(OH)2
Wb ²L« W¹Ëœ_« WŽUM w qšb¹

…bz«e« …bFL« W{uLŠ W−UFL

∫ ≤ Ë ± sOËb−UÐ UÎ MOF² ∫‰«RÝ


¨ÂuOML_« b¹—uK ¨ÂuOOMGL« b¹d²½ ∫WOðü«  U³dL« mO V²« ≠√
ÆÂuOÝUðu³« bO²¹d³
∫s q qŽUHð s ZðUM« VdL« WGOË rÝ« U ≠»
Æ—uKH«Ë ÂuOUJ« ≠±
ÆsO−ô«Ë ÂuOA½Ëd²« ≠≤
ÆsOłËd²OM«Ë Âu¹œuB«≠≥

∫WOzUOLOJ« WœUF*« ©≥≠±®


wzUOLOJ« qŽUH²« qO¦LðË ¨hO Kð qł√ s WOzUOLOJ« WœUFL« Âb ²ð
∫vKŽ œUL²ŽôUÐ p–Ë ¨WbÐ
ÆUÎ OEH qŽUH²« sŽ dO³F²« qł√ s ¨W−ðUM« œ«uL«Ë ¨WKŽUH²L« œ«uL« ¡ULÝ√ WdF ≠±
sŽ dO³F²« qł√ s ¨W−ðUM«Ë WKŽUH²L« œ«uL« mOË√ “u— WdF ≠≤
l ¨rNÝ UNKBH¹ WKU UNGO Ë√ U¼“u— V²JðË Æ“udUÐ qŽUH²«
ÆsOLO« vKŽ Zð«uM«Ë ¨—UO« vKŽ  öŽUH²L« l{Ë …UŽ«d
ÆW−ðUM«Ë WKŽUH²L« œ«uL« s q WUŠ WdF ≠≥
ÆWœUFL« W½“«uLÐ p–Ë ¨…œUL« kHŠ Êu½U …UŽ«d ≠¥
Wł—œ V²Jð YO×Ð ¨t²×ðË rN« ‚u l{uðË qŽUH²« ·Ëdþ ÊUOÐ ≠µ
ÆÂeK¹ YOŠ V¹cL«Ë bŽUL« qUF«Ë jGC«Ë …—«d׫

≥µ
…—«dŠ Wł—œ bMŽ ¨sO ²UÐ W³KB« ÂuOUJ«  U½uÐd qKײð ∫©±®‰U¦
w½UŁ “UžË ¨VKB« ÂuOUJ« bO√ s¹uJ² ª©”π∞∞≠∏∞∞®
Ú
∫WOðü«  «uD UÐ ÂuI½ ªW½Ë“u WœUF WÐU²JË ¨ÊuÐdJ« bO√
∫rKFð q¼
bOŠu« —b?? ?B?L?« Ê√
w ©dO−«® bOA« ÃU??²?½ù ∫q׫
nB²M v??²? Š s??O? D? ? K? 
pJHð ÊU w{UL« ÊdI« ∫wðQ¹ UL qŽUH²« q¦Lð WOEH WœUF WÐU² ≠ôÎ Ë√
Âu??O? ? U??J? «  U?? ? ? ½u?? Ðd?? 
Æ…—«d×UÐ ÂuOUJ«  U½uÐd ÂuOUJ« bO√ ´ ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ

…œU q WUŠ ÊUOÐ l “udÐ ÿUH_« ‰«b³²Ý« ≠ÎUO½UŁ

CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)


ÆsO ð wMF¹ e— ∫
WœUFL« wdÞ w dBMŽ q  «—– œbŽ …«ËULÐ p–Ë ªWœUFL« W½“«u ≠ÎU¦UŁ

CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)

∫sO³²¹ WIÐU« WœUFL« s


WœUFLK d¹_« ·dD« WœUFLK sL¹_« ·dD«
± = Ca  «—– œbŽ ± = Ca  «—– œbŽ
≥ = O  «—– œbŽ ≤ ´ ± = O  «—– œbŽ
± = C  «—– œbŽ ± = C  «—– œbŽ
ÆW½Ë“u UN½√ kŠö½ WœUFL« w oOb²UÐË
∫rKFð q¼
ÂuOUJ«  U½uÐdJ Ê√
W?? ?F? ? Ý«Ë  U?? ? «b?? ? ? ? ?²? ? ?Ý« wU²UÐË ¨U¼dOžË ¨jG{Ë ¨…—«d?? Š s?? qŽUH²« ·Ëd?? þ WÐU² ≠ÎUFЫ—
¨ U?? ½U?? ¼b?? « W??ŽU??M? w?? 
¨‚—u?? ? ? ? «Ë ¨◊U?? ?D? ??L? ??«Ë ∫WOðü« …—uB« vKŽ WœUFL« `³Bð
ÆU¼dOž
CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)
”π∞∞≠∏∞∞
Ú

¨W³KB« Âu¹œuB«  U½uÐd sOÐ qŽUH²K W½Ë“u WœUF V²« ∫©≤®‰U¦


b¹—uK ‰uK× s¹uJ² ªp¹—uKË—bON« iLŠ ‰uK× l
ÆÊuÐdJ« bO√ w½UŁ “UžË ¨¡UL«Ë ¨Âu¹œuB«

≥∂
∫q׫
∫W?OEHK« WœUFL« W?ÐU² ≠ôÎ Ë√

ÆÂu¹œuB«  U½uÐd´p¹—uKË—bON« iLŠ Âu¹œuB« b¹—uK´¡UL«´ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ

∫qŽUH²K WK¦LL« W¹ed« WœUFL« WÐU² ≠ÎUO½UŁ


Na2CO3(s) + HCl(aq) NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)

∫WœUFL« W½“«u ≠ÎU¦UŁ


Na2CO3(s) + HCl(aq) NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)

d¹_« ·dD« sL¹_« ·dD«


≤ ΩÂu?? ? ? ?¹œuB«  «—– œbŽ ± Ω Âu?¹œuB«  «—– œbŽ
± Ω—u?? ? ? ? ? ? ? ? ? KJ«  «—– œbŽ ± Ω—u?? ? ? ? ? ? KJ«  «—– œbŽ
± ΩsOłË—bON«  «—– œbŽ ≤ Ω H  «—– œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž
±ΩÊu?? ? ? ? ? ? ? ÐdJ«  «—– œbŽ ±Ω Êu?? ? ? ?ÐdJ«  «—– œbŽ
≥ΩsO−?? ? ?_«  «—– œbŽ ≤´±ΩsO−_«  «—– œbŽ

`³B² WœUFL« W½“«u v≈ ÍœR¹ ≤ rdUÐ NaClË ≤ rdUÐ HCl »d{ Ê√ b−½ WœUFL« qOK×ð bFÐ
∫wðü« qJA« vKŽ

Na2 CO3(s) + 2HCl(aq) 2NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)

p– r²¹Ë ¨UO½u_« “Už ÃU²½ù ªsOłËd²OM«Ë sOłË—bON« «“Už qŽUH²¹ ∫‰«RÝ
WœUFL« V²« .bŽU qUF b¹b׫ «b ²Ý«Ë ¨jGC«Ë ¨sO ²UÐ
∫rKFð q¼
Âu¹œuB«  U½uÐd Ê√
ÃUłe« WŽUM w Âb ²ð ÆqŽUH²« «cN W½Ë“uL«
l UNłeLÐ p–˪͜UF«
Âu??O????U??J??«  U?? ?½u?? ?Ðd?? ?
s?? O? ? ? ?? ?ðË ¨q?? ? ? ?d?? ? ? ?«Ë ∫WO½u¹_«  ôœUF*« ©¥≠±®
ÆZ¹eL«

w Àb×ð ¨WFO³D« w Ë√ qLFL« w ¡«uÝ WOzUOLOJ«  öŽUH²« s dO¦


b¹—uK ‰uK× jKš bMŽ Àb×¹ U  öŽUH²« Ác¼ vKŽ WK¦_« sË ÆwzU jÝË

≥∑
VÝ«— ÊuJð v≈ ÍœR¹ Íc« ¨wzUL« WCH«  «d²½ ‰uK×Ë ¨wzUL« Âu¹œuB«
∫WOðü« WœUFLUÐ dOG²« «c¼ sŽ dO³F²« sJL¹Ë iOÐ√
NaCl(aq) + AgNO3 (aq)
AgCl(s) + NaNO3(aq)

WœUFL«® vL?? ð «cNË ªWKŽUH²  U?? ¾¹eł q¦Lð UN½QË WœUFL« Ác?? ¼ Ëb?? ³ð
b¹—uK w?? uK× s qJ?? wzUÐdNJ« q?? Ou²« ”U?? O b?? MŽ s?? JË ¨©W?? O¾¹e−«
∫rKFð q¼ sOðU¼ Ê√ sO³²¹ ¨©≤® qJA« w sO³L« “UN−« WÞUÝuÐ ¨WCH«  «d²½Ë Âu¹œuB«
s?? Ÿu?? ?M? ??« «c?? ? ?¼ Ê√
‰öŠù«® vL¹  öŽUH²« ∫wðü« qJA« vKŽ WIÐU« WœUFL« WÐU² sJL¹ pc ¨¡UL« w U²M¹Qð sOðœUL«
Na +Cl +Ag +NO3 AgCl(s)+Na +NO3
Æ©ÃËœeL«
(aq) (aq) (aq) (aq) (aq) (aq)

W??ł—œ ”U??O? “U??N? ł ∫©≤® q??J? A? «


‰u??K?×?L?K? w??zU??Ðd??N? J? « q??O? u??²? «

 błu ¨dEM« XMF√ uË ¨WKUJ« WO½u¹_« WœUFLUÐ WIÐU« WœUFL« vLð
rË WœUFL« wdÞ vKŽ bł«u²ð  «d²M«  U½u¹√Ë Âu¹œuB«  U½u¹√ s ö Î Ê√
WœUFL« `³B² UNcŠË U¼—UB²š« sJL¹ «cË ªÀœU׫ qŽUH²« w UÎ OKLŽ qšb²ð
∫wðQ¹ UL qŽUH²« sŽ …d³FL«
Ag (aq)
+ Cl (aq)
AgCl(s)
Æ åWOUB« WO½u¹_« WœUFLUÐò WœUFL« Ác¼ vLðË

Âu¹œuB« b¹—uK ‰uK× v≈ WCH«  «d²½ ‰uK× WU{≈ W−O²½ AgCl VÝ«— ÊuJð ∫©≥® qJA«

≥∏
 «d²½Ë ¨wzUL« Âu¹œuB« b¹—uK wuK× UMłe u ¨o³Ý U vKŽ ¡Î UMÐ
Î ¦ ÂuOÝUðu³«
∫wðQ¹ UL WO¾¹e−« WœUFL« ÊuJð Ê√ UMFu² ö
∫rKFð q¼
ÂuOÝUðu³«  «d²½ Ê√ NaCl(aq) + KNO3(aq) NaNO3(aq) + KCl(aq)
d¹U−« m??³?ð v??« ·U??C? ð
UL ÂUE²½SÐ ‚d²×¹ tKF−² ∫WOðü« WO½u¹_« WœUFLUÐ UNMŽ dO³F²« sJL¹Ë
ÆsOšb²« —d{ s b¹e¹
K (aq)
+Cl (aq)
+Na (aq)
+NO3 (aq)
K (aq)
+NO3 (aq)
+Cl (aq)
+Na (aq)

UNM o³¹
Ó r t½√ sO³ð WœUFL« wdÞ s WKŁUL²L«  U½u¹_« —UB²š« bMŽË
ÆwzUOLO qŽUHð Àb×¹ r t½√ ÃU²M²Ýô« UMMJL¹ tOKŽË ¨¡wý

¨ÊöŽUH²¹ WCH«  «d²½Ë Âu¹œuB« b¹—uK wuK× Ê√ o³Ý UL p sO³²¹


ø«–UL ¨ÂuOÝUðu³«  «d²½Ë Âu¹œuB« b¹—uK wuK× sOÐ UÎ MJL p– sJ¹ r ULMOÐ
sŽ R³M²« w bŽUð ¨bŽ«uI« s WŽuL− ¡ULKF« l{Ë ‰«R« «c¼ sŽ WÐUłû
∫wðQ¹ U UNMË ¨WO³z«c« bŽ«uIÐ XOLÝ ¨¡UL« w WO½u¹_« œ«uL« WO³z«–

∫rKFð q¼ Æ¡UL« w W³z«– ¨ NO3 , C2H3O2 , ClO3 , ClO4 Õö√ lOLł ≠±


Æ¡UL« w W³z«– ¨ Na , K , Cs , Rb , NH4 Õö√ lOLł ≠≤
W??O? ³? z«c??« s??O??½«u?? Ê√
dOG²ð W??O?H?Ë b??Ž«u?? w??¼
¨W??O? ³? z«c??« n??¹d??F? ð d??O?G?²?Ð Æ©Ba2 ,Hg22 ,Ca2 ,Pb2 ® U²¹d³ ¡UM¦²ÝUÐ W³z«–  U²¹d³J« Õö√ lOLł ≠≥
w²« s??O?½«u??I?« WŽuL−Ë
Ê√ vKŽ ÂuIð ¨p¹b¹ sOÐ Æ©Ag ,Pb2 ,Hg22 ® «bOU¼ ¡UM¦²ÝUÐ W³z«– ¨ Cl ,Br ,I Õö√ lOLł ≠¥
w¼ W³z«c« WO½u¹_« …œUL«
UNðU½u¹√ eOdð ÊuJ¹ w²« ¡UM¦²?? ? ?ÝUÐ W?? ? ? ?³z«– d?? ? ? ?Ož ¨ CO32 , PO43 , S2 , SO32 Õö√ lOLł ≠µ
ÆW¹uKI«  «eKH«  U½u¹√Ë NH4 Õö√
—ôu?? ? ∞[± ¡U?? ?L? ? « w?? ?
Æd¦Q
 «eKH« bOÝU√ ¡UM¦²ÝUÐ W³z«– dOž bOÝU_«Ë  «bOË—bON« lOLł ≠∂
.Ba2 , Sr2 , Ca2 Ë W¹uKI«

¨VOÝd²«  öŽUHð ÀËb×Ð R³M²« sJL¹ bŽ«uI« Ác¼ vKŽ œUL²ŽôUÐË


bOË—bO¼ ‰uK× l ©FeCl3) (III) b¹b׫ b¹—uK ‰uK× Ãe bMŽ ö
Î ¦L
∫wðü« u×M« vKŽ WO¾¹e−« WœUFLUÐ p– qO¦Lð sJL¹ (KOH) ÂuOÝUðu³«

FeCl3(aq) + 3KOH(aq) 3KCl(aq) + Fe (OH)3(s)

≥π
∫wðü« qJA« vKŽ WIÐU« WœUFL« WÐU² sJL¹ WO³z«c« bŽ«u v≈ ŸułdUÐË

∫rKFð q¼ Fe3 (aq)


+3Cl (aq)
+3K (aq)
+3OH (aq)
Fe(OH)3(s)+3K (aq)
+3Cl (aq)
b¹b׫ bOË—bO¼ Ê√
ÁUO WOIMð w Âb ²¹ ©III®
qB×½ ¨WœUFL« wdÞ vKŽ …œułuL«Ë WNÐUA²L«  U½u¹_« —UB²š« bMŽË
Æ»dA«
∫WOðü« WOUB« WœUFL« vKŽ
Fe3 (aq)
+ 3OH (aq)
Fe(OH)3(s)

KOH©aq®

ÊuJð sO³¹ wDOD ð qJý ∫©¥® qJA«


Fe(OH)3 VÝ«—

FeCl3(aq)

Fe(OH)3(s)

 U²OÝ«Ë (NH4NO3) ÂuO½u_«  «d²½ s WOzU qOU× jKš bMŽ qŽUHð ÀËbŠ lu²ð q¼ ∫©≥® ‰U¦
øPb (CH3COO)2 ’Ud«

∫WOðü« WœUFLUÐ lu²L« qŽUH²« qO¦Lð sJL¹ ∫q׫


2NH4NO3(aq) + Pb(CH3COO)2(aq) 2NH4CH3COO(aq) + Pb(NO3)2(aq)

∫wðü« qJA« vKŽ qŽUH²K WO½u¹_« WœUFL« WÐU² sJL¹ ¨WO³z«c« bŽ«u v≈ ŸułdUÐË

2NH4 (aq)
+2NO3 (aq)
+Pb2 (aq)
+2CH3COO (aq)
2NH4 (aq)
+ CH3COO (aq)
+Pb2 (aq)
+2NO3 (aq)

wU²UÐË ¨¡wý  U½u¹_« Ác¼ s o³¹


Ó r t½√ kŠö½ WœUFL« wdÞ s WKŁUL²L«  U½u¹_« —UB²š« bMŽË
ÆwzUOLO qŽUHð błu¹ô

¥∞
WO¾¹eł …œU sŽ …—U³Ž ZðUM« ÊuJ¹ qÐ ¨VÝ«— ÊuJð UN³ŠUB¹ ô  öŽUHð „UM¼ Ë
UNKO¦Lð sJL¹  öŽUH²« Ác¼Ë ¨UÎ −ðU½ tH½ ¡UL« ÊuJ¹ Ë√ ¨¡UL« w s¹Q²« WHOF{
∫wðü« ‰U¦L« w dEM« sF√  öŽUH²« Ác¼ iFÐ ·dF²²Ë ¨WO½u¹√ WœUFLÐ UÎ C¹√

iLŠ ‰uK×Ë Âu¹œuB«  U²OÝ√ ‰uK× jKš s ZðUM« qŽUH²K WO½u¹√ WœUF V²« ∫©¥®‰U¦
Æp¹—uKË—bON«

∫wðüU WO½u¹_« UN²GOBÐ WœUFL« V²J½ ∫q׫

H (aq)
+ Cl (aq)
+ Na (aq)
+ CH3COO (aq)
Na (aq)
+ Cl (aq)
+ CH3COOH(aq)

∫WOðü« WOUB« WO½u¹_« WœUFL« vKŽ qB×½ WœUFL« wdÞ vKŽ WKŁUL²L«  U½u¹_« —UB²š« bMŽË

H (aq)
+ CH3COO (aq)
CH3COOH(aq)

¨¡UL« l dO³ qJAÐ qŽUH²¹ ô Ϋ“Už UN−ð«u½ bŠ√ ÊuJ¹  öŽUHð „UM¼Ë
`{u u¼ UL ¨WOU WO½u¹√ WœUF WÐU² sJL¹  öŽUH²« s ŸuM« «c¼ wË
∫wðü« ‰U¦L« w

‰uK×Ë p¹—uKË—bON« iLŠ ‰uK× jKš s ZðUM« qŽUH²« sŽ dO³F²K WO½u¹√ WœUF V²« ∫©µ®‰U¦
ÆÂu¹œuB« bO²¹d³

∫WOðü« WO½u¹_« WœUFLUÐ qŽUH²« «c¼ sŽ dO³F²« sJL¹ ∫q׫


2H (aq)
+ 2Cl (aq)
+ 2Na (aq)
+ S2 (aq)
H2S(g)+ 2Na (aq)
+ 2Cl (aq)

∫WOðü« WOUB« WœUFL« vKŽ qB×M ªU¼—UB²š« sJL¹Ë

2H (aq)
+ S2 (aq)
H2S(g)

sOKŽUH²« q¦Lð WKU WO½u¹√ WœUF V²« ¨WO³z«c« bŽ«u v≈ ŸułdUÐ ∫‰«RÝ
øÀËb×K qÐU sOKŽUH²« s Í√ ÆsOOU²«
∫d???J
 ö?? ?ŽU?? ?H? ? ð n?? ? M? ? ?
ÆÂuOUJ«  «d²½ ‰uK×Ë ¨Âu¹œuB«  U½uÐd ‰uK× Ãe ≠±
w??²?« ÃËœe?? L? ?« ‰ö?? ? Šù« ¨©d²؉u±® eOd²Ð ¨p¹—uKË—bON« iLŠ ‰uK× Ãe ≠≤
ÆUNŁËbŠ sJL¹
Æ©d²؉u ±® eOd²Ð Âu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK×Ë

¥±
∫ öŽUH²« Ÿ«u½√ ©µ≠±®

w bŽU¹ UNÐ Íd−ð w²« WOHOJ« WdFË ¨…œbF² WOzUOLOJ«  öŽUH²«


U?M¼ ÷dF²½ ·uÝË ¨WNÐUAL« Èdš_«  öŽUH²« Zð«uMÐ R³M²«Ë ¨UNLN
∫WOðü« Ÿ«u½_«

∫©Combination® œU%ô«  öŽUHð ∫ôÎ Ë√


∫v≈ rIðË …b¹bł …œU s¹uJ² d¦√ Ë√ sOðœU œU×ð« w¼Ë

∫WOðü« WK¦_« w `{u u¼ UL Vd s¹uJ² s¹dBMŽ œU%« ≠√


1- S(s) + O2(g) SO2(g)
2- 2Na(s) + S(s) Na2S(s)
3- 2K(s) + Cl2(g) 2KCl(s)
1
4- Ca(s) + 2
O2(g) CaO(s)

u¼ WKŽUH²L« dUMF« œbŽ Ê√ XEŠô pKF WIÐU«  ôœUFL« s q w


∫rKFð q¼ iFÐ w Ê√ b−²Ý p½S eK ôË eK v≈ WKŽUH²L« œ«uL« nMBð Ê√  œ—√ «–≈Ë ¨ÊUMŁ«
i??F? Ð b?? ?O? ? Ý U?? ? √ Ê√
¡UL« w ©WK¦LL«  «eKH«® ÆeK ô s¹dBMF« ö ÊuJ¹ dšü« UNCFÐ wË ¨eKô l eK bײ¹  öŽUH²«
ULMOÐ ¨UÎ ¹bŽU ô Î uK× Z²Mð
 «e??K?ö??« iFÐ b??O?ÝU??√ Î q¦Lð W½Ë“u WœUF V²« ∫‰«RÝ
∫WOðü«  öŽUH²« s ö
Î u??K? ×? Z??²? M? ð ¡U?? L? ?« w?? 
ô
ÆUÎ OCLŠ eKô l eK ≠≥ ÆsO−_« l eK ≠±
ÆeK ô l eK ô ≠¥ ÆsO−_« l eK ô ≠≤

∫rKFð q¼ ∫wðü« ‰U¦*« w UL b¹bł Vd s¹uJ² Vd l dBMŽ œU%« ≠»
u?? ? ¼ SO 2 “U?? ??? ?ž Ê√ 1
W??ËR???L?«  «“U??G??« b??Š√ SO2(g) + 2
O2(g) SO3(g)

∫WOðü« WK¦_« w UL Vd l Vd œU%« ≠?ł


w w??C?L?×?« d??D?L?« s??Ž
ÆWOŽUMB« oÞUML«

1- CO2(g) + CaO(s) CaCO3(s)


2- SO3(g) + H2O(g) H2SO4(l)
3- Na2O(s)+H2O(I) 2NaOH(aq)

¥≤
∫qŽUHð q¦9 WIÐU« åVd l Vd œU%«ò  öŽUHð Ê√ kŠöð
Æ¡UL« l eK bO√ ≠√
Æ¡UL« l eK ô bO√≠»
ÆeK ô bO√ l eK bO√≠Ã

Î q¦Lð W½Ë“u WœUF V²« ∫‰«RÝ


∫WOðü«  öŽUH²« s ö
.(CaO) w׫ dO−« l ¡UL« qŽUHð ≠√
∫rKFð q¼
œułuL« CO2 “U??ž Ê√ Æ¡UL« l (NH3) UO½u_« qŽUHð≠»
W¹“UG«  UÐËdAL« w?? ?
WOKJ« …—U−׫ s cšR¹ ÆÂuOML_« …b√≠Ã
ÆUNMO ð o¹dÞ sŽ
∫©Decomposition® qKײ«  öŽUHð ∫ÎUO½UŁ
∫WOðü«  öŽUH²« ”—œ«

1- 2NaCl 2Na + Cl2


2- 2H2O2 2H2O + O2
3- (NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + 4H2O + N2
4- CaCO3 CaO + CO2
5- 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

UNMŽ Z²MO ¨ …bŠ«Ë …œULÐ qŽUH²« √b³½ UM½√ WIÐU«  ôœUFL« s kŠöð
ÆqKײ« WOKLŽ “U−½ù WUÞ v≈ ÃU²×½ ÊUOŠ_« VKž√ wË ¨d¦√ Ë√ ÊUðœU
ÂuOÝUðu³«  UËdJ¹«œ qK×ð
s??J? L? ¹ Íc?? ? ? ? ?«Ë …—«d?? ? ×? ? ?U?? ? Ð
ÆÊUd³K ÖuLM t«b ²Ý« ∫©Displacement® ©ÍœUŠ_« ‰öŠù«® jO³« ‰öŠù«  öŽUHð ∫ÎU¦UŁ
dBMF« —dײO ¨U Vd w dš¬ dBMŽ q× dBMŽ UNO q×¹  öŽUHð w¼Ë
∫WOðü« WUF« WœUFL« w u¼ UL ¨pc UÎ F³ð dOš_«

A + BY B + AY

«c¼ «b ²Ý« sJL¹Ë ¨wzUOLOJ« ◊UAM« WKKÝ vKŽ ‰öŠù« WOKLŽ bL²FðË
∫WOðü« WK¦_« w UL ¨UNðU³d s dUMF« iFÐ dOC×ð w  öŽUH²« s ŸuM«
b¹—uK Z²MO p¹—uKË—bON« iLŠ ‰uK× l sO—U « qŽUH²¹ ≠±
ÆsOłË—bON« “UžË sO—U «
Zn(s) + 2HCl(aq) ZnCl2(aq) + H2(g)
¥≥
HCI(aq)
”U×M«  «d²½ ÃU²½ù WCH«  «d²½ w WCH« ÊUJ ”U×M« ‰öŠ≈ ≠≤
ÆWCH«  «—–Ë
H

Cu(s) + 2AgNO3(aq) Cu(NO)3(aq) + 2Ag(s)


Zn ¡U

s s??O? łË—b??O? N? « “U?? ž ÃU??²??½« w W¹eKH« dUMF« iF³ wzUOLOJ« ◊UAM« WKKÝ q¦L¹ VOðdð wðQ¹ ULOË
‰uK× l sO—U « qŽUHð r²¹ ·uÝË ¨jO³« ‰öŠù«  öŽUH²Ð R³M²« w bŽUð w²« ¨WOzUL« qOU×L«
ÆsOłË—bON« b¹—uK
ÆW¦U¦« …bŠu« w qOBH²UÐ Ÿu{uL« «c¼ WÝ«—œ

Li>Cs>Rb>K>Ba>Sr>Ca>Na>Mg>Al>Mn>Zn>Cr>Fe>Ni>Pb>H 2>Cu>Ag

Î qL√ wzUOLOJ« ◊UAM« WKKÝ vKŽ Ϋ œUL²Ž≈ ∫‰«RÝ


 öŽUH²« s ö
∫WœUFL« Ê“«ËË UNŁËbŠ sJLL« WOzUOLOJ«
Mg(s) + HCl(aq)
K(s) + H2O(I)
∫rKFð q¼ Mn(s) + CuSO4(aq)
©II® ”U×M«  U²¹d³ Ê√
Ag(S) + CuSO4(aq)
¡U—“ CuSO4.5H2O WOzUL«
ÆsO ²UÐ UN½u ‰Ëe¹ ÊuK«
∫ÃËœe*« ‰öŠù«  öŽUHð ∫ÎUFЫ—
ÃU²½ù ¨WKŽUH²L«  U³dL« sOÐ  U½u¹_« ‰œU³ð UNO r²¹  öŽUHð w¼Ë
∫WOðü« WUF« WœUFL« w UL ¨…b¹bł  U³d

AX + BY AY + BX

∫wðQ¹ UL ÂU


√ …bŽ v≈  öŽUH²« Ác¼ rIðË

∫©Precipitation® VOÝd²«  öŽUHð ≠√


ÂuOÝUðu³« bOË—bO¼ ‰uK×Ë ¨wzUL« ©III® b¹b׫ b¹—uK ‰uK× jKš bMŽ
s¹uJ² ¨VU« bOË—bON« Êu¹√ l bײ¹ VłuL« b¹b׫ Êu¹√ ÊS ¨wzUL«
b¹—uK U√ ¨¡UŽu« qHÝ√ VÝd²ð ¨¡UL« w W³z«– dOž …œU w¼Ë ¨©III® b¹b׫ bOË—bO¼
ÆW³UÝ b¹—uKË W³łu ÂuOÝUðuÐ  U½u¹√ qJý vKŽ ‰uK×L« w vI³² ÂuOÝUðu³«

FeCl3(aq) + 3KOH(aq) 3KCl(aq)+ Fe(OH)3(S)

sŽ UMŁb×ð UbMŽ qOBH²« s ¡wAÐ VOÝd²«  öŽUHð ‰ËUMð rð bË «c¼


ÆWO½u¹_«  ôœUFL«

¥¥
∫ÃËœe*« ‰öŠù«  öŽUHð ∫©≤®◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
sOÐ WöF« Ác¼ dcð
b¹—uK ‰uK×Ë ¨©II® b¹b׫  U²¹d³ ‰uK×Ë ¨Âu¹œu bOË—bO¼
WO½UËd«Ë WOÐdF« ÂU—ô«
 «d²½ ‰uK×Ë ¨Âu¹œuB«  U²¹d³ ‰uK×Ë ¨Âu¹—U³« b¹—uKË ¨©II® ”U×M«
± Ω I
≤ Ω II Æq±∞∞ WFÝ włUł“ ‚—ËœË ¨©III® b¹b׫ b¹—uK ‰uK×Ë ¨ÂuOML_«
≥ Ω III
¥ Ω IV
µ Ω V ∫qLF«  «uDš
∂ Ω VI
∑ Ω VII
 U²¹d³ ‰uK× s ≥rݱ∞ v≈ Âu¹œuB« bOË—bO¼ s rž ± n{√ ≠±
∏ Ω VIII økŠöð «–U ¨©II® b¹b׫
π Ω IX
±∞ Ω X b¹—uK ‰uK× s ≥rݱ∞ v≈ Âu¹œuB« bOË—bO¼ s rž ± n{√ ≠≤
økŠöð «–U ¨©II® ”U×M«
 U²¹d³ ‰uK× s ≥rݱ∞ v≈ Âu¹—U³« b¹—uK s rž ± n{√ ≠≥
økŠöð «–U ¨Âu¹œuB«
 «d²½ ‰uK× s ≥rݱ∞ v≈ Âu¹œuB« bOË—bO¼ rž ± n{√ ≠¥
økŠöð «–U ¨ÂuOML_«
b¹—uK ‰uK× s ≥rݱ∞ v≈ Âu¹œuB« bOË—bO¼ rž ± n{√ ≠µ
økŠöð «–U ¨©III® b¹b׫

s q w VÝ«— ÊuJð XEŠô p½√Ë bÐ ô oÐU« ◊UAMK pz«dł≈ bFÐ


ÆwzUOLOJ« qŽUH²« ÀËbŠ bR¹ UL ¨WHK² Ê«uQÐË WIÐU«  öŽUH²«

ÆWIÐU«  ôU׫ s q w qŽUH²« WœUF V²√ ∫‰«RÝ


∫rKFð q¼
b?? ?O? ? ? ? Ë—b?? ?O? ? ¼ Ê√
©W??½Ëd??D? I? «® Âu?? ¹œu?? B? ?« ∫©Neutralization® ‰œUF²«  öŽUHð ≠»
Êu²¹e« X??¹“ l?? qŽUH²¹
wKÐUM« ÊuÐUB« ÃU²½ù UN−ð«u½ bŠ√ ÊuJ¹Ë ¨…bŽUË iLŠ sOÐ  öŽUH²« s ŸuM« «c¼ Àb×¹
 U«b ²Ý« v≈ WU{ùUÐ Î ¦L Æ¡UL«
 U²¹d³ Z²MO ªÂu¹œuB« bOË—bO¼ l pO²¹d³J« iLŠ qŽUH²¹ ö
ÆÈdš√ …dO¦
∫wðQ¹ UL ¨¡UL«Ë Âu¹œuB«

H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

¥µ
Æ¡UL«Ë ÂuOÝUðu³«  «d²½ Z²MO ÂuOÝUðu³« bOË—bO¼ l p¹d²OM« iLŠ qŽUH²¹Ë

HNO3(aq) + KOH(aq) KNO3(aq) + H2O(l)

Z²MO ªÂu¹—U³« bOË—bO¼ l p¹—uKË—bON« iLŠ qŽUH²¹ pcË


Æ¡UL«Ë Âu¹—U³« b¹—uK

2HCl(aq) + Ba(OH)2(aq) BaCl2(aq) + 2H2O(l)

∫Ϋ“Už oKDð  öŽUHð ≠?ł


Àb×¹ p¹—uKË—bON« iLŠ ‰uK× l ÂuOUJ«  U½uÐd qŽUHð bMŽ
…d¹UF WOKLŽ Z²MO ªiL׫ w sOłË—bON« Êu¹√ q× ÂuOUJ« Êu¹√ q×O ÃËœe ‰öŠ≈
iLŠ Z²MO ªÂuOUJ« Êu¹√ q× sOłË—bON« Êu¹√ q×¹Ë ¨ÂuOUJ« b¹—uK
Æ¡UL«Ë ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ “Už Z²MO ¨WŽdÐ qKײ¹ Íc« ¨pO½uÐdJ«

CaCO3(s) + 2HCl(aq) CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g)

b¹—uK `K Z²MO ªÂu¹œuB« bOË—bO¼ l ÂuO½u_« b¹—uK qŽUH²¹ pc


∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« tMO³ð UL ¨UO½u_« “UžË ¨¡UL«Ë ¨Âu¹œuB«
∫rKFð q¼
d??«u??²? ð U?? O? ?½u?? _« Ê√ NH4Cl(s) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H2O(l)+ NH3(g)
v?? K? ?Ž d?? ?³? ? ²? ? ? ? L? ? « w?? ? ? ?
w??zU??L? « U??N? u??K? ×? W??¾? O? ¼ ‰Ëb−« sO³¹Ë ¨WO½u¹_« WœUFL« UMÝ—œ UbMŽ Èdš√ WK¦√ UMËUMð bË «c¼
¨©ÂuO½u_« bOË—bO¼® ÆÃËœeL« ‰öŠù«  öŽUHð s UNłU²½≈ sJL¹ w²«  «“UG« vKŽ WK¦√ ©≥®
UN˨WI½Uš W×z«— UN Ê√Ë
w W??F? Ý«Ë  U??«b?? ? ²? Ý«
ÆWŽUMB« ÂuOUJ« bO√ NH3(g)
bOË—bO¼ ‰uK×
Âu¹œuB«

∫dJ
«b?? ? ?²? ?Ý« V?? ³? ?Ý U?? ?
w?? Âu?? O? ?? ?U?? J? ?« b?? O? ?? ?√
w UO½u_« Vd dOC×ð
Æd³² L« ÂuO½u√ b¹—uK

VN

d³² L« w UO½u_« dOC×ð “UNł ∫©µ® qJA«

¥∂
∫ÃËœe*« ‰öŠù«  öŽUHð s Z²Mð w²«  «“UG« iFÐ ∫©≥®‰Ëbł

 «“UG« ÃU²½≈ w Âb ²¹ qŽUHð “U?? ? ? ? G«

Na2CO3 + 2HCl H2CO3 + 2NaCl


CO2
∫rKFð q¼ H2CO3 H2O + CO2

Na2SO3 + 2HCl H2SO3 + 2NaCl


dCŠ ÊUOŠ sÐ dÐUł Ê√
X??¹ “ ÁU?? ?L? ? Ý Ë ® H 2SO 4 SO2
HNO3 Ë NaOH Ë ©Ã«e« H2SO3 H2O + SO2
.Ca(OH)2 Ë HCl Ë
NH4Cl + NaOH NH3 + H2O + NaCl NH3

Na2S + 2HCl H2S + 2NaCl H 2S

NaNO2 + HCl HNO2 + NaCl NO


2HNO2 H2O + NO2 + NO NO2

ÆUNOKŽ WK¦√˨WOzULOJ«  öŽUH²« Ÿ«u½√ h K¹ ‰Ëbł wðQ¹ ULOË

∫UNðU«b ²Ý« iFÐË WOzULOJ«  öŽUH²« vKŽ WK¦√ ∫©¥®‰Ëbł

t?? ? ? ?²OL¼√ t?? ?Žu½ q?? ? ? ŽUH²«

—uKJ« «b ²ÝUÐ d׳« ¡U s ÂËd³« dOC×ð jOÐ ‰öŠ≈ Cl2(g)+2NaBr(aq) Br2(l)+2NaCl(aq)
ÊU¼b« w Âb ²L« w׫ dO−« dOC×ð qK?? ? ×ð CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)
ÊuÐdJ« bO« ‰Ë√ «b ²ÝUÐ tðU³d s b¹b׫ dOC×𠉫e²š«Ë bQð 3CO(g) + Fe2O3(s) 2Fe(s) + 3CO2(g)
sOKO²OÝ_« “Už dOC×ð w rNL« ÂuOUJ« bOÐd s¹uJð œU?? ? ?×ð« Ca(s) + 2C(s) CaC2(s)
œuu« U¹öš w Âb ²L« sOłË—bON« dOC×ð jOÐ ‰öŠ≈ Zn(s) + 2HCl(aq) ZnCl2(aq) + H2(g)

¥∑
qBH« WK¾Ý√

∫wðQ¹ U2 qJÐ œuBI*« `{Ë ∫±”


ƉœUF²« qŽUHð ¨jO³« ‰öŠù« ¨wzUOLOJ« qŽUH²« ¨WOzUOLOJ« WœUFL«

∫W³z«– dOžË W³z«– v≈ WOðü«  U³d*« nM ¨¡U*« w œ«u*« WO³z«– bŽ«u vKŽ œUL²ŽôUÐ ∫≤”
AgClO4 , AgNO3 , PbCl2 , Ba(OH)2 , Ca(OH)2
Na2SO3 , CaSO4 , K3PO4 , Li2S , FeS

∫WOðü« s qJ WOzUOLOJ« WGOB« V²« ∫≥”


¨Âu¹—U³« b¹—uK ¨ÂuO½u_«  «d²½ ¨ÂuOUJ«  UHÝu ¨ÂuO¦OK«  U²¹d³ ¨ÂuOML_« bOË—bO¼
ÆÂuO½u_«  UËd ¨ÂuOÝUðu³«  UËdJ¹«œ

∫qŽUH²« Ÿu½ œbŠË ¨WOðü«  öŽUH²« s qJ WO½u¹√ WœUF V²« ∫¥”
Âu¹œuB«  «d²½ ‰uK× ÃU²½ù ¨Âu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK×Ë sO—U «  «d²½ ‰uK× qŽUHð ≠±
ÆsO—U « bOË—bO¼Ë
Âu¹œuB«  «d²½ ‰uK× ÃU²½ô Âu¹œuB« bOË—bO¼ l ’Ud«  «d²½ ‰uK× qŽUHð ≠≤
Æ’Ud« bOË—bO¼Ë
Æ¡UL«Ë ÂuOÝUðu³«  UHÝu ÃU²½ù ¨ÂuOÝUðu³« bOË—bO¼ l p¹—uHÝuH« iLŠ qŽUHð ≠≥
 «d²½Ë ÂuOUJ«  U½uÐd ÃU²½ù ¨ÂuOUJ«  «d²½ ‰uK× l Âu¹œuB«  U½uÐd ‰uK× qŽUHð ≠¥
ÆÂu¹œuB«

∫qŽUH²« Ÿu½ ÎUMO³ ¨WOðü«  ôœUF*« qL√ ∫µ”


Fe2O3(s) + 3CO(g)
(NH4)2 Cr2 O7(s)
C(s) + O2(g)
Zn(s) + CuSO4(aq)
NaCl(aq) + AgNO3(aq)

¥∏
∫WOðü«  öŽUH²« s öÎ q¦9 WOzUOLO WœUF V²« ∫∂”
Æ¡UL« l eK bO√ qŽUHð ≠±
Æ¡UL« l eK ô bO√ qŽUHð ≠≤
ÆVd l Vd œU×ð« ≠≥
Æ…—«d×UÐ ÍdO−« d−׫ qK×ð ≠¥
ÆeKô l eK qŽUHð ≠µ
ÆsOłË—bON« ÃU²½ù p¹—uKË—bON« iLŠ ‰uK× l sOłË—bON« s jA½√ eK qŽUHð ≠∂

sJ1 qŽUHð qJ W½Ë“u WœUF V²√ ¨ «eKHK wzUOLOJ« ◊UAM« WKKÝ vKŽ œUL²ŽôUÐ ∫∑”
∫wK¹ U2 tŁËbŠ
Zn(s) + Fe(NO3)2(aq)
Cu(s) + Pb(NO3)2(aq)
Na(s) + CuSO4(aq)
Mg(s) + Sr(OH)2(aq)
Mn(s) + Ni (NO3)2(aq)

¥π
WOzUOLOJ«  UÐU׫ w½U¦« qBH«

s •∑∞ vKŽ Íu²×ð w²« tðUUš bŠ√ s rG ±∞∞∞ s UNOKŽ ‰uB׫ sJL¹ w²« wIM« b¹b׫ WOL U
Í—uHÝuH« dB« s rG±∞∞ s UNOKŽ ‰uB׫ sJL¹ w²« p¹—uHÝuH« iLŠ WOL UË ø(III) b¹b׫ bO√
 UÐU?? ׫ ‰öš s wzUOLOJ« UNMŽ VO−¹ WK¾?? Ý_« Ác¼ q¦ øÂuO?? UJ«  UH?? Ýu
s •≥∞ vKŽ Íu²×¹ Íc«
ƉuL« ÂuNHË W¹—c« W¹dEM« vKŽ WOM³L« ¨W½Ë“uL« WOzUOLOJ« WœUFL« vKŽ bL²Fð w²«Ë ¨WOzUOLOJ«

Âb²Ôð nOË øU¼œU−¹« sJL¹ nOË øVdL« WGO Ë WOË_« WGOB« s qJÐ wMF½ «–UË ø‰uL« UL

¨WK¾Ý_« Ác¼ øWCzUH« …œUL« V×ð nOË øœb×L« qUFUÐ wMF½ «–U ø UÐU׫ w
WOzUOLOJ« WœUFL«
∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ ¨UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë

ÆW¹—c« WK²JUÐ t²öŽË ¨‰uL« ÂuNH ·dF²ð ≠±


ÆVdLK WOË_« WGOB« V²Jð ≠≤
ÆVdL« WGOBÐ WOË_« WGOB« jÐdð ≠≥
Æ UÐU׫ w
WOzUOLOJ« WœUFL« Âb²ð ≠¥
ÆwzUOLOJ« qŽUH²« w
WCzUH« …œUL« V×ðË ¨œb×L« qUF« sOFð ≠µ
ÆwzUOLOJ« qŽUH²K Íu¾L« ZðUM« V×ð ≠∂

∫ U³dLK WOzUOLOJ« mOB«Ë ‰u??L?« ©±≠≤®

∫WOðü« WœUFL« w
UL ¨sO —U« bO²¹d³ s¹uJ² ªX¹d³ …—– l ¨sO —Uš …—– qŽUH²ð

Zn + S ZnS

Ê_Ë Æ±∫± w¼ ¨W?? KŽUH²L« œ«uL« w


¨X¹d³J«Ë s?? O —U« sOÐ W¹—c« W³?? M« Ê√ sO³²¹ WIÐU?? « W?? œUFL« s?? 
X¹d³J«Ë sO —U«  «—– s?? q œbŽ UMHŽU{ u v²Š ¨UÎ OKLŽ UNF q?? UF²« sJL¹ ôË ¨Î«bł …d?? OG  «—c?? « q?? ²

µ∞
Î u U½cš√ u?? K
ÆWOUJ?? ýô« Ác¼ q× ‰uL« ÂuNH v?? ≈ Q?? −K½ U?? M½S
¨ «d?? L« ·ô¬
ô
X¹d³J«  «—– s ΫbŠ«Ë ô Î uË ¨©…—–≤≥±∞x∂[∞≤≤® sO —U«  «—– s ΫbŠ«Ë
∫rKFð q¼ ÆW¹œUF« s¹“«uLUÐ UNÝUO sJL¹ …dO³ q²J« X׳ _ ©X¹d³ …—–≤≥±∞x∂,∞≤≤®
W?? ?¹—c?? ?« q?? ²? ?J? ?« Ê√ …bŠuÐ WO³?? M« t?? ²K² UÎ ? ?¹œbŽ ÍËU?? ð U?? d?? BMF W?? OuL« W?? K²J« Ê≈ ∫‰u?? I« s?? JL¹Ë
w??
W???½Ëb???L? ?« d?? U??M? F? K? 
w??¼ Í—Ëb?? ? ? ? « ‰Ëb?? ? −? ? ?«
tðU½uJL W?? OuL« q²J« Ÿu?? L− ÍËU?? ð VdLK WOuL« W?? K²J« U?? LMOÐ ¨ U?? «dG«
‰u w
…œułuL« UNH½ W½Ë“uL« W?? œUFL« w
X¹d³J«Ë s?? O —U« sOÐ W³?? M« ÊS
w?? U²UÐË ¨ U?? «dGUÐ
ÆdBMF«  «—– s bŠ«Ë
ÆUÎ C¹√ ±∫± w¼  ôuLUÐ WIÐU«

—u?? ? ?KH«Ë ÊuÐdJ« s?? ? ? ?OÐ WOuL« W³?? M« ÊuJð C2F6 VdL« w
pcË
w
—uKH«Ë ÊuÐdJ« sOÐ WOK²J« W³M« U√ ÆULNMOÐ W¹—c« W³M« UNH½ w¼Ë ¨∂∫≤
w
ÊuÐdJ«  ôu œbŽ W
dF U½œ—√ uË ønO Ʊ±¥∫≤¥ wN
VdL« «c¼
¨(C)ÊuÐd ‰u≤ vKŽ Íu²×¹ C2H6 ‰u ± Ê√ b−½ UM½S
¨(C2H6) ÊU¦¹≈ ‰u ≤[µ
ÆÊuÐdJ« s ‰u µ vKŽ Íu²×ð ¨VdL« «c¼ s ‰u ≤[µ ÊS
tOKŽË

w
sO−_«Ë ¨ÊuÐdJK WOK²J« W³M«Ë ¨WOuL« W³M« sOÐ Ê—U ∫‰«RÝ
ÆCO2 ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ
∫Y׳K WOC
r?? ? ? ? ? ? ?ð n??O?? Y?? ×? ?Ð≈ ∫©Empirical Formula® WOË_« WGOB«
œb?? ?Ž v?? ? ??≈ q?? ? ? ? ? ? ? u?? ²? ?«
øË—œUłu
√ s¹uJ² ªW²ÐUŁ WOK²Ë W¹œbŽ VMÐ UNCFÐ l bײð d UMF« Ê√ UÎ IÐUÝ XLKFð
d UMF«  «—– sOÐ W³½ jÐ√ sO³ð w²« WGOB« WOLð vKŽ `KD « bË ¨ U³dL«
ÆWOË_« WGOB« VdL« UNM qJA²¹ w²«
∫WOðü« WK¦_« w
dEM« sF√ WOzUOLOJ«  U³dLK WOË_« WGOB« œU−¹≈ WOHO ·dF²²Ë

¨sO−_«Ë sOłËd²OM« s?? ÊuJ²¹ Êu??K?« w?Ò ?M= ?ÔÐ “U??ž s?? WMOŽ ∫©±® ‰U¦
Y??¹u??K? ð v?? K? ?Ž q??L? F? ð w???²? ?« W?? ? ?O? ?zd?? «  «“U?? ? G? ? ?« s?? ? b???F? ?¹Ë
.O r?? ž µ[≥¥ Ë N r?? ž ≤[≥¥ Íu??×? ð U??N? ½√ b???łË ¨u?? −? ?«
øVdL« «cN WOË_« WGOB« U
‰u±
N WK² Ω sOłËd²OM«  ôu œbŽ ∫q׫
N  ? WOuL« WK²J«
±
N‰u ∞[±∂∑ Ω ≤[≥¥ Ω
±¥[∞∞∑∏
µ±
‰u±
O WK² ΩsO−_«  ôu œbŽ
O  ? WOuL« WK²J«
±
O‰u ∞[≥≥¥ Ω µ[≥¥ Ω
±∂

 ôuL« œbŽ vKŽ sO−_«Ë sOłËd²OM« s q  ôu œbŽ WLIÐË


∫WOðü« W³M« vKŽ qB×½ UM½S
¨dG _«
∞[≥≥¥
O‰u ≤ Ω
∞[±∂∑
∞[±∂∑
N‰u ± Ω
∞[±∂∑

ÆNO2 w¼ VdLK WOË_« WGOB« Ê√ Í√


X×ð UÎ þuH× iOÐ_« —uHH«
…dýU³ ¡«uNK t{dFð Ê_ª¡UL« W¹u¾L« W³M« Ê√ XLKŽ «–S
¨sO−_«Ë —uHH« s nQ²¹ Vd ∫©≤® ‰U¦
sO−ù« l tKŽUHð v≈ ÍœR¹
Æt WOË_« WGOB« bł •¥≥[∑ w¼ VdL« «c¼ w
—uHHK WOK²J«
ÆWKFý ÃU²½≈Ë

Æ •µ∂[≥ Ω•¥≥[∑ ≠•±∞∞ΩsO−ú WOK²J« W¹u¾L« W³M« ∫q׫


Íu²×ð WK²J« Ác¼ ÊS
¨VdL« s rž ±∞∞ UO½b Ê√ UM{d²
« «–U

ÆsO−√ rž µ∂[≥Ë ¨—uH


«dž ¥≥[∑ vKŽ
¨ ôu v≈ q²J« Ác¼ ‰u×½d UMF« Ác¼ sOÐ WOuL« W³M« œU−¹ùË
∫rKFð q¼ ∫wðQ¹ UL ¨WOuL« t²K² vKŽdBMŽ q WK² WLIÐ p–Ë
P WK²
—uH?? H« bO?? √ Ê√
¥≥[∑
W?? ¾O¼ v?? KŽ b?? ł u¹ P 2O 5 ±[¥± Ω Ω Ω —uH?? ? H«  ôu œbŽ
vKŽ WKzU¼ …—b tË ¨P4O10 ≥∞[π∑ P ? WOuL« WK²J«
ªu−« s ¡UL« ’U?? B²« µ∂[≥∞ O WK²
WHH− …œUL Âb²¹ «cË ≥[µ≤Ω Ω Ω sO−_«  ôu œbŽ
w²«  öŽUH²« s dO¦ w
±∂[∞∞ O ? WOuL« WK²J«
sŽ ‰eFLÐ Èd−ð Ê√ V−¹
∫WOðü« W³M« vKŽ qB×½ dG _« rd« vKŽ sOLd« WLIÐË
ÆWÐuÞd«
O : P
≤[µ ∫ ±
ÆPO2.5 VdLK WOË_« WGOB« Ê√ Í√
WGOB« Ác¼ »dC½ UM½S
ªW×O× œ«bŽQÐ błuð  «—c« œ«bŽ√ Ê_Ë
. P2 O5 ∫WOðü« WOË_« WGOB« vKŽ qB×M ª©≤®œbFUÐ

µ≤
w½UŁ v≈ UÎ OK Xuײ
¨O ¨ H ¨ C Íu²×¹ ÍuCŽ Vd s «dž ∞[± UN²K² WMOŽ XdŠÔ ∫©≥®‰U¦
ÍËUð ZðUM« ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ WK² Ê√ XLKŽ «–S
¨(H2O) ¡U —UÐË (CO2) ÊuÐdJ« bO√
øVdL« «cN WOË_« WGOB« UL
¨rž∞[±±∑≤ ÍËUð ¡UL« —UÐ WK²Ë ¨rž ∞[±π±

∫wðQ¹ UL ZðUM« CO2 w


C WK² »U×Ð WMOF« w
(C) ÊuÐdJ« WK² b−½ ∫q׫
C rž±≤ Íu?? ? ?×ð CO2 rž¥¥
rž ” Íu?? ? ?×ð CO2 rž∞[±π±

ÆC rž ∞[∞µ≤± Ω ∞[±π±x±≤ Ω ”
¥¥
∫wðQ¹ UL ZðUM« ¡UL« —UÐ WK² s (H) sOłË—bON« WK² b−½ WI¹dD« fHMÐË
∞[±±∑≤ x ≤
Ærž ∞[∞±≥± Ω Ω (H) WK²
±∏

Î √ …œułuL« (O) sO−ô« WK² U√


ŸuL−Ë ¨WMOF« WK² sOÐ ‚dH« s U¼b−M
WMOF« w
ö
∫wðQ¹ UL ¨ÊuÐdJ«Ë sOłË—bON« w²K²

rž∞[∞≥¥∏ Ω©∞[∞±≥±´∞[∞µ≤±®≠∞[± Ω (O) WK²

∫wðQ¹ UL ¨ ôu v≈ (O)Ë (H)Ë(C) s q q² ‰u×½ Êü«Ë


C WK²
Ω C  ôu œbŽ
∞[∞µ≤±
‰u ≥≠±∞x ¥[¥≥ Ω
C ? WOuL« WK²J«

±≤

H WK²
‰u ≤≠±∞x±[≥± Ω Ω H  ôu œbŽ
∞[∞±≥±
H ? WOuL« WK²J«

±

O WK²
‰u ≥≠±∞x≤[±∑ Ω Ω O  ôu œbŽ
∞[∞≥¥∏

±∂ O ? WOuL« WK²J«

C2H6O∫WOðü« WOË_« WGOB« vKŽ qB×½ UM½S


¨©≥≠±∞x≤[±∑® r— dG √ vKŽ W−ðUM« ÂU—_« WLIÐË

µ≥
∫rKFð q¼ ∫ U³dLK WOIOI(« WGOB«
l?? zU?? A? ?« r?? ? ? ?Ýô« Ê√ W³½ jÐQÐ t W½uJL« d UMF« Ÿ«u½√ sO³ð VdLK WOË_« WGOB« X½U «–≈
 U³dLK WOIOI׫ WGOBK
W??G? O? B? « u?? ?¼ W?? O? ?¾? ?¹e?? −? ?«
øVdL« w
dBMŽ q  «—c wIOI׫ œbF« UL
¨W¹œbŽ
ÆWO¾¹e−«

sJL¹ w²« ¨VdLK WOIOI׫ WGOB« s ‰«R« «c¼ sŽ WÐUłù« b−½


∫ÊS
tOKŽË ¨VdLK WOuL« WK²J«Ë WOË_« WGOB« W
dF s UNOKŽ ‰uB׫
∫rKFð q¼
¨ÂUÝ N 2O 4 V?? d Ê√
ÍËU?? ? ?ð Á—UNB½« W?? ? ? ? ?ł—œË WOË_« WGOB« WK² x Ê Ω WOuL« WK²J«
w
Âb?? ²?? ? ? ? ?¹Ë¨µ”π[≥≠
Æa¹—«uB«  Ud× œuË
Æ`O× œbŽ Ω Ê YOŠ
ÆWOË_« WGOB« x Ê Ω VdLK WOIOI׫ WGOB« Ê√ Í√

WOË_« WGOB« Ê√Ë Æržπ≤Ω sO−_«Ë sOłËd²OM« Íu²×¹ VdL WOuL« WK²J« Ê√ XLKŽ «–≈ ∫©¥®‰U¦
øVdL« «cN WOIOI׫ WGOB« UL
¨ NO2 w¼ VdL« «cN

ÆsO−ú WOuL« WK²J« x ≤´ sOłËd²OMK WOuL« WK²J« x ±Ω WOË_« WGOB« WK² ∫q׫
rž¥∂ Ω ±∂ x ≤´±¥ x ±Ω
WOË_« WGOB« WK² x Ê Ω WOuL« WK²J«
¥∂ x Ê Ω π≤
≤ΩÊ
WOË_« WGOB« x Ê Ω VdLK WOIOI׫ WGOB«
(NO2) x ≤ Ω
ÆN2O4 w¼ VdLK WOIOI׫ WGOB« Ê–≈

¨sOłË—bO¼Ë ¨sO−√ s ©ÊuLOK« iLŠ® p¹d²« iLŠ ÊuJ²¹ ∫‰«RÝ


CO2 WK² X½U ¨ö
Î U UÎ dŠ rž ∞[µ UN²K² tM WMOŽ ‚dŠ bMŽ ÊuÐdË
Ê√ XLKŽ «–S
¨rž∞[±∏∑¥ Ω H2O WK²Ë ¨rž∞[∂∏∑± Ω ZðUM«
‚«d?? ²? ?Š« s?? Z?? ðU?? M? ?« V??N? K? « øVdL« «cN WOIOI׫ WGOB« UL
¨±π≤ w¼ VdLK WOuL« WK²J«
W?? ?¹“U?? ?ž  U?? ? ½u?? ? Ðd?? ? Ë—b?? ? O? ? ?¼
Æa³D« w
Wb²

µ¥
∫©Stoichiometry®  UÐU(« w WOzUOLOJ« WœUF*« «b ²Ý« ©≤≠≤®

∫dJ
∫©WK² Ø WK²® »UŠ
œbŽ vKŽ Íu×¹ ULN¹√ ¨ÊË“u qJAÐË ¨sO³ð YO×Ð ªwzUOLOJ« qŽUH²« WOzUOLOJ« WœUFL« hKð
rž ±≤  U¾¹e−« s d?? ³√
Î ¦L
ÆqŽUH²« s W−ðUM«Ë WKŽUH²L« œ«uL«
WOL œułuÐ ¨ÊUÐËd³« ‚«d²Š« bMŽ ö
s bŠ«Ë «dž « sO−Ë√
ÆsOłË—bON« dO³F²« sJL¹Ë ¨¡UL« —UÐË ¨ÊuÐdJ« bO« w½UŁ Z²M¹ ¨sO−_« s …d
«Ë
∫WOðü« W½Ë“uL« WœUFLUÐ qŽUH²« «c¼ sŽ

C3H8(g) + 5O2(g) 3CO2(g) + 4H2O(g)

l ¨ÊUÐËd³« “Už s ¡Íeł qŽUHð t½√ vKŽ oÐU« qŽUH²« n Ë sJL¹


ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ “Už s  U¾¹eł ≥ ÃU²½ô ªsO−_« “Už s  U¾¹eł fLš
Î u Ê≈ ∫‰uI« sJL¹ pc Æ¡UL«—UÐ s  U¾¹eł ¥Ë
ÊUÐËd³« “Už s ΫbŠ«Ë ô
ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ “Už s ‰u ≥ ÃU²½ù ªsO−_« “Už s ‰u µ l qŽUH²¹
Æ¡UL« —UÐ s ‰u ¥Ë

¥¥ qŽUHð Ê≈ ∫‰uIM
¨UÎ C¹√  U«dGUÐ oÐU« qŽUH²« sŽ dO³F²« sJL¹Ë
WK²J« µ® sO−_« “Už s rž ±∂∞ l ¨©WOuL« WK²J« ±® ÊUÐËdÐ rž
rž ∑≤Ë ¨© WOuL« WK²J« ≥®ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ “Už rž ±≥≤ Z²M¹ ©WOuL«
©WOuL« WK²J« ¥® ¡UL« —UÐ

WKŽUH²L« œ«uL« q² »UŠ w


WOzUOLOJ« WœUFL« «b²Ý« WOHO ·dF²²Ë
∫WOðü« WK¦_« w
dEM« sF√ W−ðUM« Ë√

o
Ë ¨ÂuOML_« bO√ ÃU²½ù sO−_« “Už l ÂuOML_« qŽUH²¹ ∫©µ®‰U¦
∫WOðü« W½Ë“uL« WœUFL«

4Al(s) + 3O2(g) 2Al2O3(s)

Î U ö
∫VŠ« ¨ö Î ŽUHð ÂuOML√ «dž ≤[∑ qŽUHð «–S

ÆqŽUH²K W“ö«  U«dGUÐ sO−_« WK² ≠±


ÆqŽUH²« s W−ðUM«  U«dGUÐ ÂuOML_« bO√ WK² ≠≤

µµ
∫q׫
∫YOŠ  ôu v≈ ÂuOML_« WK² ‰u×½ ≠±
≤[∑ Al WK²
Ɖu∞[± Ω Ω Ω Al  ôu œbŽ Ê≈
≤∑ Al ? WOuL« WK²J«
O2  ôu œbŽ œU−¹ù W½Ë“uL« WœUFL« Âb²½
O2 ‰u ≥ l qŽUH²ð Al ‰u ¥
” l qŽUH²ð Al ‰u ∞[±

∞[± x ≥
O2 ‰u ∞[∞∑µ Ω Ω”
¥
∫W“ö« O2 WK² œU−¹ù
∫rKFð q¼
s?? Al2O3 Êu?? Jð Ê√ rž ≥≤ t²K² O2 ‰u±
Âu?? OML_« …—œu?? Ð ‚«d?? ²Š« ” t²K² O2 ‰u ∞[∞∑µ
W?? OLJÐ UÎ ? ?Ð u×B Êu?? J¹
nþuð ¨W?? UD« s W?? KzU¼ ∞[∞∑µ x ≥≤
 U?? ³dL« ‚ö?? Þ ≈ w??
O2 rž ≤[¥ Ω Ω”
i?? FÐ Ê√ U?? L ¨W?? OzUCH«
±
w??
q?? šbð Al2O3 ‰UJ?? ý√
Al2O3  ôu œbŽ ô
Î Ë√ b−½ WœUFL« VŠ W−ðUM« Al2O3 WK² œU−¹ù ≠≤
—U?? −Š_« i?? FÐ Êu?? Jð
d?? ? ? ?−Š ∫q¦?? ?¨W?? ? ? ?L¹dJ« Al2O3 ‰u ≤ wDFð Al ‰u ¥
Æ uUO«
” wDFð Al ∞[±
∞[± x ≤
Al2O3 ‰u ∞[∞µ Ω Ω”
¥
 U«dž v≈ Al2O3  ôu ‰u×½ W−ðUM« Al2O3 WK² œU−¹ù
rž ±∞≤ t²K² Al2O3 ‰u ±
rž ” t²K² Al2O3 ‰u ∞[∞µ
∞[∞µ x ±∞≤
ÆÂuOML√ bO√ rž µ[±Ω Ω”
±
Al2O3 WK² »U× wðü« jDL« w
WIÐU«  «uD« —UB²š« sJL¹

µ∂
Al2O3 rž ±∞≤ Al2O3 ‰u ≤ Al ‰u ±
ržµ[± = x x x Al rž≤[∑ = Al O WK²
Al2O3 Al rž≤∑ 2 3
‰u ± Al ‰u ¥

Al2O3  ôu q¹u×ð Al  ôu q¹u×ð Al WK² q¹u×ð WÐuKDL« WK²J‫ا‬


©rž® WK² v« Al2O3  ôu v«  ôu v«

…bŠ«Ë …uDš w
WuN−L« WK²J« »UŠ WOHO sO³¹ jD∫©∂® qJA«

¨rž ∞[≥∏¥ Á—«bI WK²J« w


hI½ błË ¨…œËb× …bL KClO3 s «dž ¥[π sOð bFÐ ∫©∂®‰U¦
∫WOðü« WœUFL« o
Ë qKײð ÂuOÝUðu³«  «—uK Ê√ XLKŽ «–S

2KClO3(s) 2KCl(s) + 3O2(g)

ÆWKKײL« ÂuOÝUðu³«  «—uK WK² VŠ«

rž ∞[≥∏¥ ΩZðUM« sO−_«“Už WK² Ω WK²J« w


hIM« ∫q׫
∞[≥∏¥ O2 WK²
Ɖu ∞[∞±≤ Ω Ω Ω(O2)  ôu œbŽ
≥≤ ‰uØrž≥≤

WœUFL« «b²ÝUÐ KClO 3 WKKײL«  ôuL« œbŽ »U× O 2  ôu œbŽ s bOH²½
∫W½Ë“uL«
KClO3 ‰u ≤ qK×ð s Z²Mð O2 ‰u ≥
KClO3 ‰u ” qK×ð s Z²Mð ‰u ∞[∞±≤
∞[∞±≤ x ≤
KClO3 ‰u ∞[∞∞∏ Ω Ω”

KClO3 ? WOuL« WK²J« x WKKײL« KClO3  ôu œbŽ Ω WKKײL« KClO3 WK²
rž ∞[π∏ Ω ‰uØrž ±≤≤[∂ x ‰u ∞[∞∞∏ Ω
rž ≥[π≤ Ω∞[π∏≠¥[π∞ Ω WKKײL« dOž KClO3 WK²

µ∑
ªM w{«d²
ô« dBMF« s WO
U WOL l sO−√ «dž ±∂ qŽUHð ∫‰«RÝ
ZðUM« bO_« WK² Ê√ XLKŽ «–S
¨(M2O) dBMF« bO√ s¹uJ²
‰Ëb−« Âb²Ý« . M dBMFK WOuL« WK²J« VŠ« ¨Â«dž ∂[≤ Ω
ÆdBMF« vKŽ ·dF²« w
Í—Ëb«

∫WOL−(«  UÐU(«Ë Ë—œUłu √ …bŽU


ªsOłË—bON« b¹—uKË ¨UO½u_« Í“Už s W¹ËU² Âu−Š qŽUHð ©∑®qJA« sO³¹
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ ¨VKB« ÂuO½u_« b¹—uK `K ÃU²½ù
NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(s)

ÂuO½u_« b¹—uK
NH4Cl

∫rKFð q¼
“UG« s?? ? ? ‰u?? ? ± Ê√
UO½u_« “Už 5łË—bON« b¹—uK “Už
≤≤[¥ Á—«bI ΫeOŠ qG?? A¹
(NH3) (HCl)
ÆW¹—UOFL« ·ËdE« w
d²

VKB« ÂuO½u_« b¹—uK ÃU²½ù sOłË—bON« b¹—uKË UO½u_« Í“Už qŽUHð ∫©∑ ® qJý

¡UCOÐ …œU ô≈ Íu×¹ ô qŽUH²« ¡U½≈ Ê√ sO³ð oÐU« qŽUH²« ¡UN²½« bFÐ
UN WOL−׫ W³M« UË ø  öŽUH²LK WOuL« W³M« UL
¨NH4Cl w¼ jI

ø·ËdE« fH½ w

b¹—uKË ¨UO½u_« sOÐ WOuL« W³M« Ê√ oÐU« qŽUH²« WœUF dOAð


l qŽUH²¹ UO½u_« s ‰u ± Ê√ Í√ ¨±∫± w¼ WKŽUH²L« œ«uL« w
sOłË—bON«
W³MÐ U²KŽUHð sOðœUL« Ê√ qJA« s kŠöðË ¨sOłË—bON« b¹—uK s ‰u ±
ÆqŽUHð b sOðœUL« s r−׫ fH½ Ê√ Í√ ¨±∫± WOL−Š

µ∏
W¹—UOFL« ·ËdE« w
sOłË—bON« b¹—uK s d² ± WK² Ê√ XLKŽ «–≈ ∫‰«RÝ
ÍËUð W¹—UOFL« ·ËdE« w
UO½u_« s d² ± WK²Ë rž±[∂≥ ÍËUð
UO½u_« “UžË sOłË—bON« b¹—uK s >q  U¾¹eł œbŽ UL
¨rž ∞[∑∂
ø“UG« s d² ± w

ULN½√ p sO³²¹ ¨oÐU« ‰«R« w


NH3 Ë HCl  U¾¹eł œbF pÐUŠ bFÐ
WHK²L«  «“UG« s W¹ËU²L« Âu−׫ Ê≈ ∫‰uI« v≈ U½œuI¹ «c¼Ë ¨ÊU¹ËU²
fH½ Íu×ð UNMJË ¨WHK² q² UN jGC«Ë ¨…—«d׫ ∫s ·ËdE« fH½ X×ð
∫rKFð q¼ ÆË—œUłu
√ …bŽU tOKŽ hMð U «c¼Ë ¨ U¾¹e−« s œbF«
Ë—œU?? ? ? ?łu
√ …b?? ŽU Ê√
v?? ²Š UÎ ? ?UŽ π∞ XdG²?? Ý«
Æ¡ULKF« UNK³ ∫Ë—œUłu « …bŽU
Wł—œ s ·ËdE« fH½ X×ð WHK²L«  «“UG« s W¹ËU²L« Âu−׫
Æ U¾¹e−« s œbF« fH½ Íu×ð jGC«Ë …—«d׫

d²± Ê≈ ∫‰uI« sJLO


¨WOzUOLOJ«  UÐU׫ w
Âu−׫ «b²Ý« sJL¹Ë
∫rKFð q¼
…œU?? ? ? ? ? U?? ? ? ? O½u_« Ê√ “Už s d² ≤ ÃU²½ù ªsOłË—bON« “Už s d² ≥ l qŽUH²¹ sOłËd²OM« “Už s
…bLÝ_« l?? OMBð w
W?? ?Oz— ∫W²ÐUŁ W¹uł ·Ëdþ X×ðË ¨WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ UO½u_«
ÆWOłËd²OM« WOzUOLOJ«
3H2(g) + N2(g) 2NH3(g)

≤ ÃU²½ù ªsO−_« “Už s d²± l sOłË—bON« “Už s d² ≤ qŽUH²¹ UL


∫WOðü« W½Ë“uL« WœUFL« o
Ë ¨·ËdE« fH½ w
¡UL« —UÐ s d²

2H2(g) + O2(g) 2H2O(g)

¡«dłSÐ r ªoÐU« qŽUH²« w


¡UL«  U½uJL WOL−׫ VM« s bQ²²Ë
∫wðü« ◊UAM«

∫¡U*«  U½uJ* WOL−(« W³M« ∫©≥®◊UA½

∫wMFð D.C. ∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«


Æ Direct Current “UNł® ¡UL« qOK×ð “UNłË ¨pO²¹d³J« iL× nH wzU ‰uK×
Æ(D.C.) dL² —UOð s bN−« ‚dH —bBË ¨©ÊUL

µπ
∫qLF«  «uDš
ÆnHL« pO²¹d³J« iLŠ ‰uK×LÐ “UN−« ú« ≠±
økŠöð «–U qJA« w
UL bN−« ‚dH —bBLÐ “UN−« q ≠≤

O2(g)
H2(g)

H2SO4(aq)

- +

UÎ OzUÐdN ¡UL« qOK×ð “UNł ©∏® qJA«

Î u u “UN−« „dð« ≠≥
økŠöð «–U ¨se« s …bÒ Ô bN−« ‚d
—bBLÐ ô
øj³NL« vKŽ ÊuJ²L« “UG« rÝ« U ≠¥
øbFBL« vKŽ ÊuJ²L« “UG« rÝ« U ≠µ
ÆqŽUH²K W½Ë“u WœUF V²« ≠∂
øULNMOÐ WOuL« W³M« UË ø sO½uJ²L« s¹“UG« sOÐ WOL−׫ W³M« U ≠∑
vKŽ ÊuJ²L« sO−_« r−Š W³½ Ê√ b−ð oÐU« ◊UAMK pz«dł≈ bFÐ
œbŽ W³½ ∫Ê√ Í√ ¨≤∫± Ω j³NL« vKŽ ÊuJ²L« sOłË—bON« r−Š v≈ bFBL«
Æ≤∫± ÍËUð W−ðUM« sOłË—bON«  ôu œbŽ v≈ W−ðUM« sO−_«  ôu

∫rKFð q¼
¨UO½u_« “Už s¹uJ² ªsOłËd²OM«Ë sOłË—bON« «“Už qŽUH²¹ ∫©∑®‰U¦
Âb²ð U?? ? O½u_« Ê√ ∫WOðü« WœUFL« o
Ë
p¹d²OM« iLŠ dOC×ð w

o
Ë ¨WŽUMB« w??
rNL« N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)
∫WOðü«  ôœUFL«
·ËdE« w??
s?? OłË—bON« s?? ≥r?? Ý ±∞∞ U?? NL−Š W?? MOŽ p?? ¹b ÊU «–S??

4NH3+5O2 4NO+6H2O
∫wðQ¹ ULŽ Vł√ ¨W¹—UOFL«
2NO+O2 2NO2

3NO2+H2O 2HNO3+NO
ÆsOłË—bON« “Už s ≥rÝ ±∞∞ l qŽUH²K “ö« sOłËd²OM« r−Š U ≠±
ÆZðUM« UO½u_« “Už r−Š VŠ« ≠≤

∂∞
∫q׫
∫H2 “Už  ôu œbŽ ô
Î Ë√ b−½ ¨Â“ö« N2 r−Š œU−¹ù ≠±

rÝ≤≤¥∞∞ W¹—UOFL« ·ËdE« w
tL−Š H2 ‰u ±

rݱ∞∞ ”
±∞∞ ±
‰u ≥≠±∞ ¥[¥∂ Ω Ω H2  ôu œbŽ
≤≤¥∞∞
∫wðQ¹ UL¨W“ö« N2  ôu œbŽ b−½ Êü«
H2 ‰u ≥ l qŽUH²¹ N2 ‰u ±
‰u ≥≠±∞ ¥[¥∂ l qŽUH²¹ N2 s ‰u ”
≥≠
±∞ ¥[¥∂ ±
‰u ≥≠±∞ ±[¥∏∏ Ω Ω N2  ôu œbŽ

∫“ö« sOłËd²OM« “Už r−Š Êü« b−½ rŁ

rÝ≤≤¥∞∞ W¹—UOFL« ·ËdE« w
tL−Š N2 ‰u ±
” W¹—UOFL« ·ËdE« w
tL−Š N2 ‰u ≥≠±∞ ±[¥∏∏
≥≠
±∞ ±[¥∏∏ ≤≤¥∞∞

rÝ≥≥[≥≥ Ω Ω N2 r−Š
±

∫ZðUM« NH3 “Už r−Š œU−¹ù ≠≤


∫rKFð q¼
NH3 ‰u ≤ l qŽUH²ð H2 ‰u ≥
qŠ —U?? B²š« sJL¹ t?? ½√
«b²?? ÝUÐ p–Ë ¨©∑® ‰U¦ ≥≠
” l qŽUH²ð ±∞ ¥[¥∂
fH½ X×ð ¨Ë—œUłu
√ …bŽU
≥≠
NH3 ‰u ≥≠±∞ ≤[π∑ Ω
Æ·ËdE«
Ω NH3  ôu œbŽ
≤ ±∞ ¥[¥∂
Ω ± H r−Š ΩN2(g) r−Š
≥ 2 ≥

rÝ≥≥[≥ Ω ±∞∞
Ɖu≥≠±∞ ≤[π∑ Ω


∫ NH3 r−Š œU−¹ù
Ω H r−Š ΩNH3(g) r−Š
≥ 2 ≥
rÝ≤≤¥∞∞ W¹—UOFL« ·ËdE« w
tL−Š NH3 ‰u ±

rÝ∂∂[∑ Ω ≤∞∞

” NH3 ‰u ≥≠±∞ ≤[π∑

≤≤¥∞∞ ≥≠±∞ ≤[π∑ ≤≤¥∞∞


Æ≥rÝ∂∂[∂∑ Ω Ω Ω NH3 r−Š
≥≥∂ ±

∂±
w½UŁ “Už ÃU²½ô ªsO−_« œułuÐ (C2H4) sOKO¦¹ù« “Už ‚d²×¹ ∫‰«RÝ
∫WOðü« WœUFL« o
Ë ¨¡UL« —UÐË ÊuÐdJ« bO√
C2H4(g) + 3O2(g) 2CO2(g) + 2H2O(g)
»«c*«  ôu œbŽ
Ω W¹—ôuL«
d²KUÐ ‰uK×L« r−Š sOKO¦¹≈ d² ±∞ ‚d× “ö« W¹—UOFL« ·ËdE« w
¡«uN« r−Š VŠ«
Î U UÎ dŠ
Æ•≤≤ Ω u−« w
sO−_« W³½ ÊQÐ UÎ LKŽ ¨ö
±∞∞ 
© ? ? Ð »«u−« »d{« rŁ ¨Â“ö« sO−_« r−Š VŠ«∫`OLKð®
≤≤

∫WOzU*« qOU×LK WOzUOLOJ«  UÐU(«


dO³F²KË ¨»«cL« v≈ W
U{ôUÐ ¨¡UL« u¼Ë V¹c s wzUL« ‰uK×L« ÊuJ²¹
Íc« ¨eOd²« `KDB v≈ …Î œUŽ ÊuOzUOLOJ« Q−K¹ ¨¡UL« w
»«cL« WOL sŽ
 ôu œbŽ ÍËUð UN½≈ YOŠ ¨W¹—ôuL« UNL¼√ s ¨WHK² ‚dÞ …bFÐ tMŽ d³F¹
UN²LKFð w²« WOLJ«  UÐU׫ oO³Dð sJL¹Ë ƉuK×L« s bŠ«Ë d² w
»«cL«
∫WOðü« WK¦_« w
dEM« sF√ p– `O{u²Ë ªqOU×L«  öŽUHð vKŽ UÎ IÐUÝ
 öŽUH²K ÊUb²?? ¹ ÊU—Ëœ
ÆqOU×L« sOÐ
¨…bz«e« …bFL« W{uLŠ W−UFL ÂuOML_« bOË—bO¼ Âb²¹ ∫©∏® ‰U¦
l ¨ÂuOML_«  U²¹d³ ‰uK× qŽUHð s tOKŽ ‰uB׫ sJL¹Ë
∫WOðü« WœUFL« o
Ë ¨Âu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK×

Al2(SO4)3(aq) + 6NaOH(aq) 2Al(OH)3(s) + 3Na2SO4(aq)

d²/‰u ∞[¥ ÁeOdð Íc« Âu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK× r−Š U


ÁeOdð Íc« ÂuOML_«  U²¹d³ ‰uK× s ≥rݵ∞∞ l ¨qŽUH²K “ö«
Î U ö
øö Î ŽUHð d²؉u ∞[≤

©d² ؉u®eOd²«x©d²®‰uK×L« r−ŠΩ Al2(SO4)3  ôu œbŽ ∫q׫‰u rݵ∞∞
∞[≤ x Ω
d² d²Ø≥rݱ∞∞∞
dOCײ Âb²¹ wL−Š ‚—Ëœ
‰u∞[± Ω
ÆÂuKF Í—ôu eOd²Ð ‰uK×
∫ÊS
NaOH  ôu œbŽ œU−¹ù W½Ë“uL« WœUFL« v≈ ŸułdUÐË
NaOH ‰u∂ l qŽUH²¹ Al2(SO4)3 ‰u ±
” l qŽUH²¹ Al2(SO4)3 ‰u ∞[±

∂≤
∞[± x ∂
NaOH ‰u ∞[∂ Ω
±
∫ NaOH r−Š œU−¹ù
©d²؉u® eOd²« x ©d²® ‰uK×L« r−Š Ω NaOH  ôu œbŽ
‰u
∞[¥ x d² ” Ω ‰u ∞[∂
∫rKFð q¼ d²
b??O? ? Ë—b?? ? ? ? ? O? ¼ Ê√ ≥
∞[∂
rݱµ∞∞ Ω d² ±[µ Ω Ω”
‚u??×?? u?? ¼ Âu??O? M? L? _« ∞[¥
V??z«– d??O?ž i??O? Ð√ w??ö??¼
sJË ¨¡U??L??« w??
UÎ ?O?K?L?Ž
ÁœułË s WK¹uÞ …d²
bFÐ
v??≈ ‰u??×? ²? ¹ ¨¡U???L? ?« w??
s ≥rÝ ±∞∞ WœUFL W“ö« Âu¹œuB« bOË—bO¼ WK² U ∫©π®‰U¦
s dO¦ w
qšb¹Ë ¨qł
∫q¦ ¨WOz«Ëb«  UŽUMB« ød² ؉u ∞[± eOdð H2SO4 ‰uK×
…b??F? L? « W??{u??L? Š œU??C?? ∫w¼ WœUFL« ÊQÐ UÎ LKŽ
Æ©fuUL«®
H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

©d²؉u®eOd²«x©d²® ‰uK×L« r−ŠΩ H2SO4  ôu œbŽ ∫q׫∞[± x
‰u rݱ∞∞
‰u ∞[∞± Ω Ω
d² d²Ø≥rݱ∞∞∞
W“ö‫ ا‬NaOH  ôu œbŽ œU−¹ù

NaOH ‰u≤ l qŽUH²ð H2SO4 ‰u±

NaOH ‰u ” l qŽUH²ð H2SO4 ≠ ‰u ∞[∞±


∞[∞± ≤
NaOH ‰u ∞[∞≤ Ω Ω”
±
W“ö« NaOH WK² œU−¹ù
rž ¥∞ t²K² NaOH ‰u ±
” t²K² ‰u Ω ∞[∞≤

NaOH «dž ∞[∏ Ω


∞[∞≤ ¥∞
Ω”
±

¨tuK× s q ≤∞∞ w
…œułuL« Âu¹œuB« b¹—uK WK² VŠ« ∫‰«RÝ
Æd²؉u∞[± eOd²ÐË

∂≥
∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r ªUÎ OKLŽ eOd²« »UŠ WOHO ·dF²²Ë

∫»dA« ¡U w b¹—uKJ« Êu¹√ eO


dð »UŠ ∫©¥®◊UA½

—ËU?? ? −L« ◊U?? ? AM« w


∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
 «dD lCÐ W??
U{≈ qCH¹
¨≥rÝ ±∞∞ WFÝ wL−Š ‚—ËœË ¨dDI ¡UË ¨»dA« ¡UË ¨WC
 «d²½
Wö VM−ðË ÆHNO3 s
ÆWCH«  «d²½ Æ≥rÝ ¥∞∞ WFÝ WOłUł“ ”ËRË

∫qLF«  «uDš
WЫ–SÐ p–Ë ¨d²؉u ∞[± eOd²Ð WCH«  «d²½ ‰uK× dCŠ ❏
qB¹ Ê√ v≈ ¡UL« W
U{≈ rŁ dDI ¡U w
AgNO 3 «dž±[∂π
Æ ≥rÝ ±∞∞ v≈ r−׫
Æ≥rÝ ¥∞∞ WFÝ ”Q w
UNF{Ë ¨»dA« ¡U s ≥rÝ ±∞∞ cš ❏
nu²¹ Ê√ v≈ ¨»dA« ¡U v≈ UÎ O−¹—bð WCH«  «d²½ ‰uK× n{√ ❏
ÆVÝ«d« ÊuJð
V?? Ý«d« q?? B
s?? O³ð …—u?? B«
Æ`Oýdð W—Ë Â«b²ÝUÐ Æ`Oýd²« W—Ë Ê“ ❏
Æ`Oýd²« W—ËË lLI« «b²ÝUÐ ‰uK×L« `Oýd²Ð r ❏
ÆUN²K² błË√ rŁ ¨`Oýd²« W—Ë nHł ❏
∫rKFð q¼
w
ZðUM« VÝ«d« Ê√
Âb²¹ —ËU−L« ◊UAM« ÆVÝ«d« Ê“Ë s »dA« ¡U w
b¹—uKJ« Êu¹√ eOdð VŠ« ∫‰«RÝ
Æd¹uB²« Âö
√ WŽUM w

∫…œb;« …œU*«  UÐUŠ


»uKDL« sŽ …bz«“ WOL «b²Ý« v≈ wzUOLOJ« bLF¹ b ¨U qŽUHð ¡«dł≈ bMŽ
∫rKFð q¼ ÆÈdš_« œ«uLK qU qŽUHð ÀËbŠ ÊULC p–Ë ªWKŽUH²L« œ«uL« ÈbŠ≈ s
d??J?H?½ U??? Ϋd?? O? ?¦? ? U?? M? ?½√ …œUL« vLðË ¨¡UŽu« w
…bz«e«  UOLJ« vI³ð ªqŽUH²« ¡UN²½≈ bFÐË «cË
qUF«Ë ¨œb×L« qUFUÐ
W??Ý—U??L? b??M? Ž ¨i??zU??H??«
ÆqŽUH²K …œb×L« …œULUÐ vŽb²
¨qUJUÐ XKŽUHð w²« …œUL« U√Ë ÆWCzUH«
ÆUMULŽ√ Î u UMDKš «–« ¨‰U¦L« qO³Ý vKF

bŠ«Ë ‰u l sOłËd²OM« “Už s ΫbŠ«Ë ô


∫WOðü« WœUFL« VŠ ¨sOłË—bON« “Už s
2N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)

∂¥
¨…œułuL« sOłËd²OM« WOL l qŽUH²² WO
U dOž sOłË—bON« “Už WOL ÊS

qUF«® …œułuL« sOłË—bON« WOL UNðœbŠ W−ðUM« UO½u_« WOL ÊS


wU²UÐË
∫ÂuNHL« «c¼ `{uð WOðü« WK¦_«Ë ¨©œb×L«

o
˨sO —U« bO²¹d³ s¹uJ² X¹d³J« l sO —U« qŽUH²¹ ∫©±∞® ‰U¦
∫WOðü« WœUFL«
∫rKFð q¼
Zn(s) + S(s) ZnS(s)
WÝU׫ WýUA« Ê√
j³NL« W??F? ý√ »u??³? ½√ w??
∫wðQ¹ ULŽ Vł√ ¨X¹d³ rž ±≥ l sO —Uš rž ≤¥ jKš «–S

b??O? ²? ¹d??³? …œU?? ?L? ? Ð W??O? K? D? 


Ác¼ Ê≈ YOŠ ¨sO —U« ø …œb×L« …œUL« U ≠±
«bD « bMŽ Z¼u²ð …œUL«
ÆUNÐ WO½Ëd²Jù« WFý_«
Æ U«dGUÐ W−ðUM« …œUL« WOL VŠ« ≠≤
ÊQÐ UÎ LKŽ qŽUH²« ¡UN²½« bFÐ  öŽUH²L« s WOI³²L« …œUL« VŠ« ≠≥
ƉUL²ô« bŠ q Ë qŽUH²«

∫q׫
±∫± w¼ (S)Ë (Zn) sOÐ WOuL« W³M« Ê√ Z²M²½ WœUFL« s ≠±
≤¥ Âb²L« (Zn) WK²
‰u ∞[≥∂∑ Ω Ω Ω (Zn) ôu œbŽ
∂µ[¥ WOuL« t²K²
±≥ Âb²L« (S) WK²
Ɖu ∞[¥∞µ Ω Ω Ω (S)  ôu œb?? Ž
≥≤[± WOuL« t²K²
±∫± w¼ (S) v≈ (Zn) W³½ Ê_Ë
∞[≥∂∑ ∫∞[≥∂∑ Wb²L«  UOLJ« VŠ W³M« ÊuJð Ê√ V−O

(Zn) ÊS
©‰u ∞[≥∂∑® WÐuKDL« s d³√ ©‰u∞[¥∞µ® …d
«u²L« X¹d³J«  ôu œbŽ Ê_Ë
Æ…œb×L« …œUL« w¼

Æ(Zn) …œb×L« …œUL«  ôu œbŽ vKŽ bL²Fð W−ðUM« (ZnS) WOL ≠≤
ZnS ‰u ± Z²M¹ Zn ‰u±
ZnS ‰u ” Z²M¹ Zn ‰u∞[≥∂∑

Ω ZnS  ôu œbŽ


∞[≥∂∑ ±
‰u ∞[≥∂∑ Ω
±

∂µ
∫ZnS WK² »U×Ë

ržπ∑[µ t²K² ZnS ‰u ±


” t²K² ZnS ‰u ∞[≥∂∑

∞[≥∂∂ π∑[µ
Æ rž≥µ[∏ Ω Ω ZnS WK²
±

Æ…œb×L« …œUL« s qŽUH²K W“ö« WOLJ« V×½ ¨qŽUH²« ¡UN²½« bFÐ (S)  U«dž s vI³ð U »U× ≠≥
S ‰u ± l qŽUH²¹ Zn ‰u ±
” l qŽUH²¹ Zn ∞[≥∂∑

∞[≥∂∑ ±
Ɖu∞[≥∂∑ Ω Ω W“ö« S  ôu œbŽ
±
qŽUH²K W“ö« WOLJ« ≠ WOK _« WOLJ« Ω ©WKŽUH²L« dOž® qŽUH²« sŽ WCzUH« S  ôuœbŽ
‰u∞[∞≥∏ Ω ∞[≥∂∑ ≠ ∞[¥∞µ Ω
∫vI³²L« X¹d³J« WK² »U×
rž≥≤[± t²K² S ‰u±
” t²K² S ‰u ∞[∞≥∏
∞[∞≥∏ ≥≤[±
Ærž±[≤≤ Ω Ω W?? ? ? ?O?I³²?L?« S W?? ? ? ?K? ?²?
±

∫WOðü« WœUFL« o
Ë ¨sO−_« “Už œułuÐ ÊUÐËd³« “Už ‚d²×¹ ∫©±±® ‰U¦

C3H8(g) + 5O2(g) 3CO2(g) + 4H2O(g)

ÆsO−√ rž ∏Ë ¨ÊUÐËdÐ rž ¥ Íu×¹ jOKš ‰UF²ý« bFÐ ¨ U«dGUÐ ZðUM« (CO2) “Už WK² VŠ«

µ∫± w¼ sO−_«Ë ÊUÐËd³« sOÐ WOuL« W³M« ÊS


W½Ë“uL« WœUFL« s ∫q׫
∫wðQ¹ UL qŽUH²« Z¹e w
WKš«b« sO−_«Ë ÊUÐËd³« s q  ôu œbŽ V×½

¥ ©rž® ÊUÐËd³« WK²


‰u ∞[∞π Ω Ω Ω ÊUÐËd³«  ôu œbŽ
¥¥ ©‰uØrž® ÊUÐËd³K WOuL« WK²J«

∂∂
∏ O2 WK²
‰u ∞[≤µ Ω Ω Ω O2  ôu œbŽ
≥≤ WOuL« WK²J«
…œb×L« …œUL« œU−¹ù

O2 ‰u µ l qŽUH²ð C3H8 ‰u ±


O2 ‰u ” l qŽUH²ð C3H8 ‰u ∞[∞π

∞[∞π µ
.
O2 ‰u ∞[¥µ Ω Ω O2  ôu œbŽ
±
Æ©‰u ∞[≤µ® qŽUH²« jOKš w
WKš«b« O2  ôu œbŽ s d³√ w¼Ë

bO√ w½UŁ WOL »U× sO−_« Âb²½ wU²UÐË ¨sO−_« w¼ …œb×L« …œUL« ÊS
«c¼ vKŽË
∫wðQ¹ UL ¨ZðUM« ÊuÐdJ«
CO2‰u ≥ Z²M¹ O2 ‰u µ
‰u ” Z²M¹ O2 ‰u ∞[≤µ

∞[≤µ ≥
CO2 ‰u ∞[±µ Ω Ω”
µ
∫W−ðUM« CO2 WK² œU−¹ù

rž ¥¥ t²K² CO2 ‰u ±

rž ” t²K² CO2 ‰u ∞[±µ

∞[±µ ¥¥
ÆCO2 WK² rž ∂[∂ Ω Ω”
±

s ≥rÝ ±∞∞ l ¨©d²؉u ±® ÁeOdð Íc« ¨pO²¹d³J« iLŠ ‰uK× s ≥rݱ∞∞ jKšÔ ∫©±≤®‰U¦
∫w¼ qŽUH²« WœUF Ê√ XLKŽ «–S
©d² ؉u ±® eOdð Âu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK×

H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

ÆqŽUH²« ¡UN²½« bFÐ WCzUH« …œUL« eOdð VŠ«

∂∑
∫q׫
©d²؉u® eOd²« ©d²®Âu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK× r−Š Ω NaOH  ôu œbŽ
±∞∞
‰u ∞[± Ω± Ω
±∞∞∞
©d²؉u®eOd²« ©d²® pO²¹d³J« iLŠ ‰uK× r−Š Ω H2SO4  ôu œbŽ
±∞∞
‰u ∞[± Ω± Ω
±∞∞∞
∫…œb×L« …œUL« œU−¹ù
NaOH ‰u ≤ l qŽUH²¹ H2SO4 ‰u±
NaOH ” l qŽUH²¹ H2SO4 ‰u ∞[±

…d
«u²L« NaOH  ôu œbŽ s d³√ u¼Ë NaOH ‰u ∞Æ≤ Ω
≤ ∞[±
±
ÆizUH« u¼ H2SO4 Ë ¨œb×L« qUF« u¼ NaOH ÊS
wU²UÐË
H2SO4 ‰u ±
‰u ∞[∞µ Ω x NaOH ‰u ∞[± Ω WÐuKDL« H2SO4  ôu œbŽ
NaOH ‰u ≤
Ɖu ∞[∞µ Ω ∞[∞µ ≠ ∞[± Ω W?? ? ? CzUH« H2SO4  ôu œbŽ
©d² ؉u® eOd²« x ©d²® b¹b−« ‰uK×L« r−Š Ω  ôuL« œbŽ Ê≈ YOŠË

∫wðQ¹ UL tÐUŠ sJL¹ b¹b−« H2SO4 eOd²


”x Ω H2SO4 ‰u ∞[∞µ
rÝ≤∞∞

rݱ∞∞∞
”∞[≤ Ω∞[∞µ

.‰U−L« w
wI³²L« H2SO4 eOdð u¼Ë d²Ø ‰u ∞[≤µ Ω
∞[∞µ
Ω” Ê√ Í√
∞[≤

∫©Theoretical and Percentage Yield® qŽUH²K Íu¾*« "UM«Ë ÍdEM« "UM«


‰U− ô ¨…dO¦ »U³Ý_ ªZð«uM« s WFu²L« WOLJ« vKŽ wzUOLOJ« qB×¹ ô b U qŽUHð ¡«dł≈ bMŽ
Z²Mð ¨sO−_« s WO
U dOž WOL l ¨WO½uÐdË—bON«  U³dL« iFÐ ‚dŠ bMŽ ‰U¦L« qO³Ý vKF
¨U¼dc
wLÝ ¨ÊU×KDB dNþ «cNË ª(CO2+H2O) WOK _« Zð«uMK W
U{≈ (CO) q¦ ¨WÐužd dOž WO³½Uł œ«u
ÆwKFH« ZðUM« dšü«Ë ¨ÍdEM« ZðUM« ‰Ë_«

∂∏
¨WOzUOLOJ«  UÐU׫ vKŽ ¡Î UMÐ UNOKŽ ‰uB׫ sJL¹ w²« ZðUM« p– WOL sŽ …—U³Ž U …œU s ÍdEM« ZðUMU

ÆWÐd−²UÐ tOKŽ ‰uB׫ rð U uN


wKFH« ZðUM« U√Ë

ÆÍdEM« ZðUM« v≈ wKFH« ZðUMK W¹u¾L« W³M« sŽ …—U³Ž U qŽUH² Íu¾L« ZðUM« ÊS
tOKŽË

wKFH« ZðUM«
•±∞∞ x ΩÍu¾L« ZðUM« Ê√ Í√
ÍdEM« ZðUM«

—UÐË ¨ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ “Už Z²MO


¨sO−_« “Už œułuÐ (C2H4) sOK¦¹ù« “Už ‚d²×¹ ∫©±≥®‰U¦
∫WOðü« WœUFL« o
Ë ¨¡UL«

C2H4(g) + 3O2(g) 2CO2(g) + 2H2O(g)

w½UŁ rž ≥[¥∏ qŽUH²« ZðU½ ÊUË ¨sO−√ ržµ[π≤Ë sOK¦¹≈ rž ±[π≥ Íu²×¹ jOKš qF²ý« «–S

Æp²ÐUł≈ qKŽ rŁ ÆqŽUH²K Íu¾L« ZðUM« VŠ« ¨ÊuÐdJ« bO√

©rž® C2H4 WK²


Ω C2H4  ôu œbŽ ∫q׫
©‰uØ rž® C2H4 ? WOuL« WK²J«
±[π≥
‰u ∞[∞∂∏π Ω Ω
≤∏
©rž® O2 WK²
Ω O2  ôu?? ? œb?? ?Ž
©‰uØ rž®O2 ? WOuL« WK²J«
µ[π≤
‰u ∞[±∏µ Ω Ω
≥≤
O2 ‰u ≥ ÃU²×ð C2H4 ‰u ± ∫WœUFL« s

O2 ‰u ” ÃU²×ð ‰u ∞[∞∂∏π

∞[∞∂∏π ≥
O2 ‰u∞[≤∞∑ Ω Ω”
±

ÆZðUMK …œb×L« …œUL« u¼ sO−_« ÊS


tOKŽË ¨‰u ∞[±∏µ w¼ …d
«u²L« sO−_«  ôu œbŽ sJË

∂π
∫W−ðUM« CO2 WOL »U×
CO2 ‰u ≤ Z²Mð O2 ‰u ≥

CO2 ‰u ” Z²Mð O2 ‰u∞[±∏µ

≤ ∞[±∏µ
∫dJ Ɖu ∞[±≤≥≥ Ω Ω W−ðUM« CO2  ôu œbŽ
vI³²ð ô ±≥ ‰U¦L« w

sOKO¦¹ù« “Už s WOL Í« ∫W−ðUM« CO2 WK² œU−¹ô
ÆqŽUH²« ¡UN²½« bFÐ
rž ¥¥ t²K² CO2 ‰u ±
rž ” t²K² ‰u ∞[±≤≥≥
∞[±≤≥≥ x ¥¥
rž µ[¥≥ Ω Ω CO2 W?? ? ? K²
±
CO2 ? wKFH« ZðUM«
•±∞∞ x ΩÍu¾L« ZðUM«
CO2 ? ÍdEM« ZðUM«
≥[¥∏
•∂¥[± Ω •±∞∞ x Ω
µ[¥≥

∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r ªUÎ OKLŽ ZðUM« »UŠ WOHO ·dF²²Ë

∫Íu¾*« "UM« ∫©µ®◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
¨q µ∞∞ tFÝ WOłUł“ ”ËRË ¨(Na2CrO4) Âu¹œuB«  UËdË ¨Pb(NO3)2’U d«  «d²O½
ÆlLË ¨`Oýdð ‚—ËË ¨q µ∞∞ WFÝ WOL−Š ‚—«ËœË

∫qLF«  «uDš
s WOL w
…œUL« Ác?? ¼ s rž¥ WЫ–SÐ p–Ë ¨d?? ²؉u ∞[± eOd²Ð Âu¹œuB«  U?? Ëd ‰u?? K× d?? CŠ ❏
Æd² ∞[≤µ ‰uK×L« r−Š `³BO ª¡UL«
s WOL w
…œUL« Ác¼ s «dž ∏[≤∑ WЫ–SÐ p–Ë ¨’U d«  «d²O½ s d²؉u ∞[± ‰uK× dCŠ ❏
Æd² ∞[≤µ ‰uK×L« r−Š `³BO ª¡UL«

∑∞

rÝ ±∞∞ tO≈ n{√ rŁ WOłUłe« ”ËRJ« bŠ√ v≈ Âu¹œuB«  UËd ‰uK× s ≥rݱ∞∞ qI½« ❏
Æ’U d«  «d²O½ ‰uK× s
ÆWK²J« W
ËdF `Oýdð W—Ë vKŽ VÝ«d« lLł«Ë ¨ZðUM« ‰uK×L« `Oýd²Ð r ❏
ÆÊdH« w
nOH−²« bFÐ VÝ«d«Ë `Oýd²« W—Ë WK² bł ❏

oÐU« ◊UAMK „¡«dł≈ bFÐ


ÆqŽUH²« WœUF V²« ≠±
ÆqŽUH²« WœUF s VÝ«d« WK² VŠ« ≠≤
ÆqŽUH²K Íu¾L« ZðUM« VŠ« ≠≥

∑±
qBH« WK¾Ý√

∫WOðü«  U×KDB*« s qJÐ wMF½ «–U ∫±”


ZðUM« ¨WCzUH« …œUL« ¨œb×L« qUF« ¨WO¾¹e−« WGOB« ¨WOË_« WGOB« ¨WOuL« WK²J« ¨‰uL«
ÆÍdEM« ZðUM« ¨Íu¾L«

∫WOðü« s qJ WOu*« WK²J« VŠ« ∫≤”


Æ(MgSO4.7H2O) ©ÍeOK−½≈® ÂuÐ≈ `K ≠±
(C6H8O6) C sOU²O
≠≤
(C16H18O4N2S) sOKM³« ≠≥
(C8H10N4O2) sOO
UJ« ≠¥
(CaMg3Si4O12) X³Ýù« ≠µ

«c¼ s WMOŽ  cš√ ¨sO−_«Ë ¨sOłËd²OM«Ë ¨sOłË—bON«Ë ¨ÊuÐdJ« s nQ²¹ ÍuCŽ Vd ∫≥”
Î U UÎ dŠ XdŠË ¨rž ∏[π UN²K² VdL«
¨rž±≥[≤ Ω ZðUM« ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ WK² Ê√ błu ¨ö
¨rž∏[π UN²K² ¨VdL« «c¼ s Èdš« WMOŽ  cš√ Èdš√ WÐd−ð wË ¨rž∂[≥ ZðUM« ¡UL« WK²Ë
∫wK¹ ULŽ Vł√ ¨rž±[∑ W−ðUM« UO½u _« WK² X½UJ (NH3) UO½u √ v≈ UNO sOłËd²OM« ‰uŠË
ÆVdL« «c¼ d UMŽ s dBMŽ qJ WOK²J« W¹u¾L« W³M« VŠ« ≠±
ÆVdLK WOË_« WGOB« V²« ≠≤
ƉuØ rž∏π Ω WOuL« t²K² Ê√ UÎ LKŽ ¨VdL« WGO V²« ≠≥

t½√ w t²OLÝ sLJð YOŠ ¨WOzUOLOJ« »Ëd׫ w W b²L« W U«  «“UG« s (COCl2) sO−ÝuH« “Už ∫¥”
∫WOðü« WœUFL« oË ¨sOłË—bON« b¹—uK ÊuJO ¨tUAM²Ý« bMŽ Wzd« w œułuL« ¡UL« l qŽUH²¹

COCl2(g) + H2O(l) 2HCl(aq) + CO2(g)

∫wK¹ ULŽ Vł√ Æ¡UL« l COCl2 s rž ±∞ qŽUHð «–S


ÆqŽUH²K W“ö« ¡UL« WK² VŠ« ≠±
Æ U«dGUÐ ZðUM« p¹—uKË—bON« iLŠ WK² VŠ« ≠≤

∑≤
(N2O4) “UžË ¨WOzUCH«  U³dLK Î «œu Ë (CH3)2NNH2) s¹“«—bO¼ qO¦O wzUMŁ Âb ²¹ ∫µ”
∫WOðü« WœUF*« o Ë ¨ŒË—UB« „d× w qŽUH²« Àb×¹ YOŠ ¨bR qUF
(CH3)2NNH2(l) + 2N2O4(l) 4H2O(g) + 2CO2(g) + 3N2(g)

Æs¹“«—bO¼ qO¦O wzUMŁ s rG µ∞ ‚d× “ö« «džuKOJUÐ N2O4 WK² VŠ«

∫WOðü« WœUF*« o Ë ¨u−K tC¹dFð bMŽ iOÐ_« —uHH« qF²A¹ ∫∂”

P4(s) + 5O2(g) P4O10(s)

Æ—uH rž ≤µ l qŽUH²K “ö« W¹—UOFL« ·ËdE« w sO−_« r−Š VŠ«

∫WOðü« WœUF*« o Ë dC×¹ Íc«Ë ¨Włö¦K b¹d³²« “UNł w (CCl2F2) Êu¹dH« “Už Âb ²¹ ∫∑”

3CCl4(l) + 2SbF3(s) 3CCl2F2(g) + 2SbCl3(s)

∫wK¹ ULŽ Vł√ ¨SbF3 rž ±∞∞ l CCl4 s rž ±µ∞ jKš «–S


ø U«dGUÐ ZðUM« Êu¹dH« WK² U ≠±
øqŽUH²« ¡UN²½« bMŽ WCzUH« …œUL« WK² U ≠≤

(C6H5Cl) s¹eMÐË—uK qŽUHð s Z²M¹Ë ¨W¾O³K Î «dODš ÎUŁuK ©ÍdAŠ bO³® D.D.T bF¹ ∫∏”
∫WOðü« WœUF*« o Ë (C2HCl3O) ‰«—uKJ« l
2C6H5Cl(l) + C2HCl3O(l) C14H9Cl5(s) + H2O(l)
s¹eMÐË—uK ‰«—uK D.D.T

Ɖ«—uKJ« s WO
U WOL l ¨s¹eMÐË—uK s rG ± qŽUHð s W−ðUM« D.D.T WK² VŠ«

¨pO²Ý_« b¹—bON½√Ë ¨(C7H6O3) pOKOOK« iLŠ qŽUHð s (C9H8O4) s¹d³Ýô« ¡«Ëœ Z²M¹ ∫π”
∫WOðü« WœUF*« o Ë

C7H6O3(l) + C4H6O3(l) C9H8O4(s) + C2H4O2(l)

“ö« pOKOOK« iLŠ WK² VŠ« ¨s¹d³Ý√ rGK ≥≤µ Íu²×¹ s¹d³Ý_« ’d Ê√ XLKŽ «–S

Æs¹d³Ý_« s ’«d√ WFЗ√ ÃU²½ù C4H6O3 s WO


U WOL l qŽUH²K

∑≥
(PVC) pO²ÝöÐ dOC% w Âb ²*« (C2H3Cl) (Vinyl Chloride) qOMç« b¹—uK Z²M¹ ∫±∞”
∫WOðü« WœUF*« o Ë ¨5łË—bON« b¹—uKË 5K²Ý_« qŽUHð s
C2H2(g) + HCl(g) C2H3Cl(g)

∫wK¹ ULŽ Vł√ ¨sOłË—bON« b¹—uK s rž µ± l (C2H2) sOKO²Ý_« s rž ≥µ jKš rð «–S

ø…œb×L« …œUL« U ≠±
øZðUM« qOMOH« b¹—uK WK² U ≠≤
øqŽUH²« ¡UN²½« bFÐ WCzUH« …œUL« WK² U ≠≥

∫WOðü« WœUF*« o Ë UO½u_« qKײð ∫±±”

2NH3(g) N2(g) + 3H2(g)

øUO½u√ d² ±∞ qK×ð s ZðUM« W¹—UOFL« ·ËdE« w


sOłË—bON« r−Š U

bO√ s q Z²M¹ ©ÂuOMGL«  U½uÐdË ÂuOUJ«  U½uÐd s jOKš® XO uËb« sOð bMŽ ∫±≤”
w½UŁ q œdD WOU …d² jOK« sÝ «–S ¨ÊuÐdJ« bO√ w½UŁË ¨ÂuOOMGL« bO√Ë ¨ÂuOUJ«
W³M« VŠ« jI •µ∞ sŽ …—U³Ž W³KB« œ«uL« Z¹eL Íu¾L« ZðUM« Ê√ błËË ¨ZðUM« ÊuÐdJ« bO√
ÆZ¹eL« w ÂuOOMGL«  U½uÐdJ W¹u¾L«

∑¥
…bŠu« WK¾Ý√

∫wðQ¹ ULO W×O×B« WÐUłù« r — ‰uŠ …dz«œ l{ ∫±”


∫w¼ MgSO4.7H2O t²GO Íc« ©ÍeOK−½ù«®ÂuÐ≈ `K w
WK²JUÐ W¹u¾L« X¹d³J« W³½ ≠√
•±≥ ©≤ •≤∂[∑ ©±
•¥∞ ©¥ •¥[∏ ©≥
VdL« WGO ÊS
¨‰uØrž±∏∞ ÍËUð (CH2O) WOË_« t²GO VdL WOuL« WK²J« X½U «–≈ ≠»
∫w¼ WOIOI׫
C2H4O2 ©≤ (CH2O)4 ©±
C6H12O6 ©¥ CH2O ©≥
∫ÍËU¹ W¹—UOFL« ·ËdE« w
≥rÝ ±∞∞∞ tL−Š ¡U½≈ w
UO½u_«  U¾¹eł œbŽ ≠?ł
≤≤
±∞x±[∂∏ ©≤ ≤≥
±∞x¥[¥∂ ©±
≤≥
±∞x≤[∂∏ ©¥ ≤±
±∞x¥[¥∂ ©≥
∫u¼ (C2H5OH) ‰u½U¦¹ù« s rž¥∂ w
H  ôu œbŽ ≠œ
∂ ©≤ ∞[± ©±
∞[≥≥ ©¥ ∞[∂ ©≥

∫WOðü«  «—U³F« sŽ ©ô®Ë√ ©rF½® ?Ð Vł√ ∫≤”


ÆjI
UÎ ³Ý«— Zð«uM« bŠ√ ÊU «–≈ wzUL« ‰uK×L« w
wzUOLOJ« qŽUH²« ÀËbŠ sJL¹ ≠±
Æ·ËdE« fH½ w
W¹ËU² WHK²L«  «“UG« s W¹ËU²L« ÂU−Š_« q² ≠≤
Æ•≤∂ w¼ ÊuÐdJ« bO√ w½UŁ w
ÊuÐdJK WOuL« W³M« ≠≥
Æ…œUL« kHŠ Êu½UI UÎ IO³Dð qŽUH²K WOzUOLOJ« WœUFL« Ê“«u½ ≠¥
ÆWHK² ¡UL« w
WO½u¹_« œ«uL« WO³z«– ≠µ

lLłË ¨qUJUÐ XKKײ ©Âu¹œuB« b¹—uK vKŽ W¹u²;«® ÍdO'« d−(« s WMOŽ XM Ý ∫≥”
XLKŽ «–S ¨Î«d² ±≥[¥¥ W¹—UOF*« ·ËdE« w tL−Š ÊUJ ¨"UM« ÊuÐdJ« bO« w½UŁ “Už
ÆWMOF« w Âu¹œuB« b¹—uKJ W¹u¾*« W³M« VŠ« ¨Â«dž±∞∞ WMOF« WK² Ê√

∑µ
ULNOL−Š ŸuL− ÊUJ ¨5−_«Ë 5łË—bON« «“Už lLłË ÎUOzUÐdN ¡U*« s WOL XKKŠ ∫¥”
Æ U«dGUÐ WKKײ*« ¡U*« WK² VŠ« ¨≥rÝ µ∂∞ W¹—UOF*« ·ËdE« w

∫WOðü«  öŽUH²« WKKÝ o Ë ÂËd³« qzUÝ l 5KO²OÝ_« “Už qŽUH²¹ ∫µ”

C2H2(g) + Br2(l) C2H2Br2(l)


C2H2Br2(l) + Br2(l) C2H2Br4(l)

Br2 ÂËd³« s rž ±∞∞ l 5KO²OÝ_« s rž ±∞ jKš «–S

.C2H2Br4, C2H2Br2 s q WK² VŠ«

∫WOðü«  öŽUH²« s qJ W½Ë“u WœUF V²« ∫∂”


Æ¡UË sOłËd²OM« bO√ ‰Ë√ s¹uJ² ªUO½u_« l (II) ”U×M« bO√ qŽUHð ≠√
Æ(III) ÂËdJ«  U²¹d³ ÃU²½ù ‫(؛‬IV) X¹d³J« bO« l (VI) ÂËdJ« bO√ qŽUHð ≠»
Æ¡UL«Ë UO½u_« ÃU²½ù sOłË—bON«Ë sOłËd²OM« bO√ ‰Ë√ qŽUHð ≠?ł
ÆsO−_«Ë sOłËd²OM« bO√ w½UŁË ¨(II) ’U d« bO√ wDF² ª(II) ’U d«  «d²½ qK×ð ≠œ
ÆUO½u_«Ë ¨¡UL«Ë ¨Âu¹œuB« b¹—uK ÃU²½ô ªÂu¹œuB« bOË—bO¼ ‰uK× l ÂuO½u_« b¹—uK qŽUHð ≠?¼

∫WOðü«  U³d*« s qJ WOzUOLOJ« WGOB« V²« ©√ ∫∑”


Âu¹œuB«  U½uÐd ¨ÂuOÝUðu³«  «—uK ¨Âu¹—U³«  «d²O½ ¨WCH« bO²¹d³ ¨ÂuOML_«  U²¹d³
ÆWOMOłË—bON«
∫WOðü«  U³d*« s q rÝ« d–« ©»
NaClO4 ¨ Al2(Cr2O7)3 ¨ SiO2

∑∂
…b???????Šu«


‰«e²šô«Ë bQ²«

∑∑
∫(Oxidation - Reduction) ‰«e²šô«Ë bQ²« ‰Ëô« qBH«

Ò YOŠ ¨WOKLF« UNðUIO³Dð iFÐË ¨‰«e²šô«Ë b Q²«  öŽUHð UÎ IÐUÝ XLKFð


 öŽUH²« Ÿ«u½√ r¼√ s bFð
 UIO³Dð UNK Ê«u_« dB
Ë ¨ÊœUFL« WOIMðË ¨wzUÐdNJ« ¡öDU ¨WOuO« UMðUOŠ w UÎ U¼ Ϋ—Ëœ VFKðË ¨WOzUOLOJ«
Æ öŽUH²« Ác¼ vKŽ WOKLŽ

b Q²« WœUF Ê“«uð nO Ë ø ‰e² L« qUF« UË øb RL« qUF« UË ø‰«e²šô«Ë b Q²UÐ œuBIL« UL
∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU
ÊuJ²ÝË ¨qBH« «c¼ p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłô« s sJL²²Ý U¼dOžË WK¾Ý_« Ác¼ ø ‰«e²šô«Ë
Ɖ«e²šô«Ë b Q²UÐ œuBIL« `{uð ≠±
ÆUNðU³ d w dUMF«  «—c b Q²« r
— V×ð ≠≤
ÆWe² L« q«uF«Ë ¨…b RL« q«uFUÐ œuBIL« `{uð ≠≥
Æ öŽUH²« Ác¼ w ‰e² L« qUF«Ë ¨b RL« qUF« œb×ð ≠¥
Æb Q²« r
— WI¹dDÐ ‰«e²šô«Ë b Q²«  ôœUF Ê“«uð ≠µ
Æ©ÊËd²J≈ ≠ Êu¹√ ® qŽUH²« nB½ WI¹dDÐ ‰«e²šô«Ë b Q²«  ôœUF Ê“«uð ≠∂

∫(Redox Reactions) ‰«e²šô«Ë bQ²« ÂuNH ©±≠±®

pc Ë ¨sOłË—bON« s U¼«u²× ÊUBI½ Ë√ ¨sO− _« s …œUL« Èu²× …œU¹“ t½QÐ UÎ L¹b
bQ²« ·
Ó d= ŽÔ
 öŽUH²« …d¦ lË ¨sOłË—bON« s U¼«u²× …œU¹“ Ë√ ¨sO− _« s …œUL« Èu²× ÊUBI½ t½QÐ ‰«e²šô«
b Q²K W¦¹b׫ …dEM« ·dF²²Ë ¨U¼dOžË  UH¹dF²« Ác¼ qLAO ª‰«e²šô«Ë b Q²« ÂuNH —uDð UNŽuMðË
∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r
ª‰«e²šô«Ë

∫‰«e²šô«Ë bQ²K W¦¹b(« …dEM« ∫©±®◊UA½


∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
ÆwłUł“ ”Q ˨d² Ø ‰u ∞[± ÁeO dð (II) ”U×M«  U²¹d³ ‰uK×Ë ¨ÂuOOMGL« s j¹dý
∫qLF«  «uDš
Æd² Ø ‰u ∞[± ÁeO d𠨡U
—e« (II) ”U×M«  U²¹d³ s ô
Î uK× dCŠ ≠±
ÆÂuOOMGL« s UÎ D¹dý ”U×M«  U²¹d³ ‰uK× v≈ n{√ ≠≤
økŠöð «–U ❏

∑∏
¨‰uK×L« s ‚—“_« ÊuK« ¡UH²š« kŠöð ¨oÐU« ◊UAMK „¡«dł≈ bFÐ
s q sOÐ wzUOLO qŽUHð ÀËbŠ vKŽ ‰b¹ UL ¨”U×M«  «—– VÝdðË
 öŽUHð s qŽUH²« «c¼ bF¹Ë .(II)”U×M«  U²¹d³ ‰uK×Ë ¨ÂuOOMGL«
∫WOðü« WO UB« WOzUOLOJ« WœUFLUÐ tKO¦Lð sJL¹Ë ¨‰«e²šô«Ë b Q²«

Mg(s) + Cu2 (aq)


Mg2 (aq)
+ Cu(s)

∫sOHB½ v≈ WIÐU« WOzUOLOJ« WœUFL« rOIð sJL¹Ë

Mg(s) Mg2 (aq)


+ 2e ∫bQð ≠±
Æ(II) ”U×M«  U²¹d³ ‰uK×Ë ÂuOOMGL« s j¹dý sOÐ qŽUH²« Cu2 (aq)
+2e Cu(s) ∫‰«e²š« ≠≤

∫WOðü« WœUFL« vKŽ qB×½ sO²œUFL« lL−ÐË

Mg(s) + Cu2 (aq)


Mg2 (aq)
+ Cu(s) ∫WOUB« WœUFL« ≠≥

…—– Ê≈ ∫‰uI½ pc ¨sO½Ëd²J≈  bI b


ÂuOOMGL« …—– Ê√ sO³ð ÂbIð UL
Êu¹√ Ê√ ∫‰uI½ pc sO½Ëd²J≈ V b
”U×M« Êu¹√ Ê√Ë Æ b Qð ÂuOOMGL«
∫ULN½√ vKŽ ‰«e²šô«Ë b Q²« v≈ dEM« sJL¹ tOKŽË ¨‰e²š« b
”U×M«

 U½Ëd²Jù« Ê«bI ∫ bQ²«


Æ U½Ëd²Jù« V ∫‰«e²šô«

¨bŠ«Ë ʬ w ÊUŁb×𠉫e²šô«Ë b Q²« w²OKLŽ Ê√ d cUÐ d¹b−« sË


œbŽ UÎ ¹ËU b Q²« WOKLŽ w U¼bI r²¹ w²«  U½Ëd²Jù« œbŽ ÊuJ¹Ë
Ɖ«e²šô« WOKLŽ w UN³ r²¹ w²«  U½Ëd²Jù«

‰uK× v≈ ÂuOML_« s WFD


W U{≈ bMŽ Àb×¹ Íc« qŽUH²« q¦Ò ∫‰«RÝ
V² « rŁ ¨qŽUH²« ·UB½√ WI¹dDÐ ¨HCl p¹—uK Ë—bON« iLŠ
ÆWO UB« WœUFL«

∑π
∫(Oxidation Numbers) bQ²« ÂU—√ ©≤≠±®

t½√ w ¨ÊuÐdJ«Ë ÂuOUJ« ÍdBMŽ s q l sO− _« qŽUHð tÐUA²¹


∫wðüU sO²U׫ w dBMF« bO √ Z²M¹

Ca + 1 O2 CaO
2
C + O2 CO2
Ca
2 8 8 2

O
ÊuÐdJ« bO √ w½UŁË ¨CaO ÂuOUJ« bO √ sOÐ UÎ ö²š« „UM¼ Ê√ dOž
2 6
∫wðü« ‰Ëb−« w t×O{uð sJL¹CO2

∫ÊuÐdJ« bO« w½UŁË ÂuOUJ« bO« 5Ð ‚dH« ∫©±®‰Ëbł

CO2 CaO VdL«


WOU«
WOL¼Uð WO½u¹√  «—c« sOÐ WDЫd« Ÿu½
w¾¹eł w½u¹√ VdL«

…—– s sO½Ëd²Jù ÂUð ‰UI²½« Àb×¹ ¨sO− _« l ÂuOUJ« qŽUHð bMŽË


V dL« pc W−O²½ ÊuJ²¹Ë ¨©‰e² ð ® sO− _« …—– v≈ ¨©b Q²ð® ÂuOUJ«
ÆCaO w½u¹_«

¨WOL¼Uð WDЫ— QAM² ¨CO2 s¹uJ² sO− _« l ÊuÐdJ« qŽUHð w U√


∫rKFð q¼
…—c WO³UÝËdNJ« Ê« Î OK
 U½Ëd²Jù« UNO Õ«eMð
©WU׫ Ác¼ w sO− _«® WO³UÝËdN d¦ _« …—c« u×½ ö
V×Ý vKŽ UNð—b
w¼ U «c¼ sŽ WÐUłû ø‰«e²šô«Ë b Q²«  öŽUHð s qŽUH²« «c¼ bÒ FÓÔ ½ Ê√ sJL¹ qN
WOL¼U²« WDЫd«  U½Ëd²J≈
ÆV dL« w …œułuL« ør
d« «c¼ UL ¨bQ²« r — vKŽ ·dF²« s bÐ ô ‰«R«

b Q²«  öŽUHð w  U½Ëd²Jù« —U j³C ¨b Q²« r


— ÂuNH ¡Uł
b Q²« r
— n¹dFð sJL¹Ë ¨WOL¼U²«  U³ dL« w UÎ uBšË ¨‰«e²šô«Ë
…—c« pKð UNKL×ð w²« WO{«d² ô« WM×A« t½√ ∫vKŽ wL¼U²« UN³ d w U …—c
sOð—c« sOÐ ÍËU²UÐ Ÿ“u²ð WDЫd«  U½Ëd²J≈ Ê√ ÷«d² « vKŽ ¨V dL« w
 U½Ëd²J≈ ÊS WDЫd« wð—– ·ö²š« ‰UŠ w U√ WDЫd« w dÞ w sO²KŁUL²L«
Æ U½Ëd²Jû UÎ Ðcł d¦ _« …—cK vDFð WDЫd«

∏∞
wð—– sOÐ ÍËU²UÐ WDЫd«  U½Ëd²J≈ ÃË“ Ÿ“uð ö Î ¦ H-H ¡Íeł w
w UNðU½Ëd²J≈ œbF UÎ ¹ËU sOłË—bON« …—–  U½Ëd²J≈ œbŽ ÊuJO ¨sOłË—bON«
sOłË—bONK b Q²« r
— ÊuJ¹ wU²UÐË ¨©bŠ«Ë ÊËd²J≈® WœUF²L« W¹—c« WU׫
ÆΫdH ÍËU¹

s  U½Ëd²Jû UÎ Ðcł d¦ √ sO− _« ÊS (H-O-H) ¡UL« ¡Íeł w U√


vDFO ¨sOłË—bO¼ …—– q s ΫbŠ«Ë UÎ ½Ëd²J≈ V² « UÎ OKJý uN wU²UÐË ¨sOłË—bON«
H H ÍËU¹ b Qð r
— ¡UL« w sOłË—bON« …—– vDFðË UL ¨©≤≠® ÍËU¹ b Qð r

¨b Q²« r
— »U× bŽ«uI« s WŽuL− œU−¹≈ v≈ Èœ√ ÂuNHL« «c¼ Æ©±´®
∫wðQ¹ UL w¼Ë

.(Fe, N2, P4, S8 ) ΫdH ÍËU¹ d׫ U¼dBMŽ w …—c b Q²« r


— ≠±
O ©…—Uý≈Ë Î«—«bI® WM×A« ÍËU¹ …—c« ÍœUŠ_« Êu¹ú b Q²« r
— ≠≤
H H ÆÊu¹_« p– UNKL×¹ w²«
Æ©±≠® ÍËU¹ tðU³ d w —uKHK b Q²« r
— ≠≥
bOÝU _« ‚u «bŽ U ¨©≤≠® ÍËU¹ tðU³ d w sO− ú b Q²« r
— ≠¥
ÆH2 O2 sOłË—bON« bO √ ‚u q¦ ¨©±≠® ÊuJO
¨ «b¹—bON« w «bŽ U ©±´® tðU³ d w sOłË—bONK b Q²« r
— ≠µ
ÆNaH Âu¹œuB« b¹—bO¼ q¦ ©±≠® ÊuJO
ÂU
—_ Íd?? ³−« Ÿu?? L−L«
∞Ω±´±≠ =NaClw b Q²« …—– s d¦ √ s ÊuJL« Êu¹_« w b Q²« ÂU
—_ Íd³−« ŸuL−L« ≠∂
Æ…—Uý≈Ë Î«—«bI Êu¹_« WM×ý ÍËU¹
ÆΫdH ÍËU¹ ‰œUF²L« V dL«  «—c b Q²« ÂU
—_ Íd³−« ŸuL−L« ≠∑

∫WOðü« WK¦_« w dEM« sF√ bQ²« ÂU—√ »UŠ WOHO ·dF²²Ë

.HNO3 p¹d²OM« iLŠ w sOłËd²OMK b Q²« r


— VŠ« ∫©±®‰U¦

∫ÊS ¨dH ÍËU¹  U³ dL« w b Q²« ÂU


—_ Íd³−« ŸuL−L« Ê√ ULÐ ∫q׫
ΫdHΩ©sOłË—bON« b Qð r
—® x±´ ©sOłËd²OM« b Qð r
— ®x±´©sO− _« b Qð r
—® x ≥

∏±
∫ÊS pc ¨” ÍËU¹ sOłËd²OM« b Qð r
— Ê√ ÷d² «
dH Ω ©±´® ´ ” ´ ©≤≠®≥
dH Ω ± ´ ” ´ ∂≠
µ´ Ω ” ÊuJ²

 U??½u??Ðd??J? « W??Žu??L?−? w?? Êu??Ðd??J? K? b??? Q??²? « r??


— V??? Š« ∫©≤®‰U¦
HCO3 WOMOłË—bON«

WM×ý Ω  «—c« b¹bŽ Êu¹_« w b Q²« ÂU


—√ ŸuL− Ê√ ULÐ ∫q׫
∫Ê– ≈ ¨Êu¹_«
±≠ Ω ©±´® ´ ” ´ ©≤≠®≥
±≠ Ω ± ´ ” ´ ∂≠
¥´ Ω ”

∫s q w —uHHK b Q²« r


— VŠ« ∫‰«RÝ
HPO42 ¨ P4 ¨ PCl5 ¨ H3PO4 ¨ PCl3

∫bQ²« ÂU—√ s ‰«e²šô«Ë bQ²« ÂuNH ©≥≠±®

∫WOðü« WOzUOLOJ« ¨WœUFL« w³½Uł vKŽ dUMFK b Q²« ÂU


—√ »UŠ rð bI

b Qð
¥´≤≠ ≤´ ≤≠ ±´ ≤≠
CO2 + H2 CO + H2O
‰«e²š«

r
— œ«œ“« ULMOÐ WœUFL« w³½Uł vKŽ ©≤≠® wIÐ sO− ú b Q²« r
— Ê≈
Ê« ‰uIM ¨H2O w ±´ v≈ ©H2 d׫ dBMF« w ® dH s sOłË—bON« b Qð
≤´ v≈ CO2 w ¥´ s ÊuÐdJK b Q²« r
— hI½ ULMOÐ ¨b Qð sOłË—bON«
∫wðü« jD LUÐ p– qO¦Lð sJL¹Ë ¨‰e²š« b
ÊuÐdJ« Ê√ ‰uIM ¨CO w

∏≤
‰«e²š«
CO CO2

- 4 - 3 - 2 -1 dH + 1 + 2 +3 +4

H2 H2O
b Qð
∫wðQ¹ UL ‰«e²šô«Ë bQ²« n¹dFð …œUŽ≈ sJ1 o³Ý U vKŽ ¡UMÐË

Æb Q²« r
— w …œU¹“ ∫ bQ²?«
Æb Q²« r
— w ÊUBI½ ∫‰«e²šô«

∫wðü« qŽUH²« w Xe²š« w²«  «—c«Ë ¨ b Qð w²«  «—c« œbŠ ∫©≥® ‰U¦

ZnS(s) + O2(g) ZnO(s) + SO2(g)

∫q׫
‰«e²š«
≤´ ≤≠ ≤´ ≤≠ ¥´≤≠
‰«e²š«

ZnS + O2 ZnO + SO2


b Qð

V??? ×? ½ U?? ? ?M? ? ? ½√ r?? ? ? ? ž—

w ≤≠ s S b Qð r
— œ«œ“« ULMOÐ ¨dOG²¹ r Zn b Qð r
— Ê≈
b??? Q??²?« ÂU?? ??
—« w?? d??O? G? ²? «
WGOB« w WKš«b« dUMFK
b Q²« Ê√ ô« W??O?z U??O?L?O?J? « sO− _« b Qð r
— hI½Ë ¨©…b √® SO2 w ¥´ v≈ ZnS
Æ©‰«e²š«® ©ZnO Ë SO2® w ≤≠ v≈ O2 dH s
q??J? V??? ×? ¹ ‰«e?? ? ²? ? ?šô«Ë
b
ZnS Ê« ‰uIM WGOB«
ÆX¹d³J« fOË b Qð

¨wðü« qŽUH²« w Xe²š« w²«  «—c«Ë ¨ b Qð w²«  «—c« œbŠ ∫‰«RÝ
∫d³² L« w sO− _« dOCײ Âb ²L«

2KClO3(S) 2KCl(S) + 3O2(g)

∏≥
∫(Oxidizing and Reducing Agents) We² *« q«uF«Ë …bR*« q«uF« ©¥≠±®

nu ‰e² L« qUF«Ë ¨b RL« qUF« `KDB ÊuOzUOLOJ« Âb ²Ý«
b?? ? ? Q?? ²? ?« q?? ?ŽU?? ?H? ??ð
ÊuJð w??ð«c??« ‰«e??²??šô«Ë —uKH« “Už Ê≈ rNu
q¦ ¨‰«e²šô«Ë b Q²«  öŽUHð w WKŽUH²L« œ«uL« iFÐ
Ϋb R ö Î UŽ …œU??L?« tO
Î e??²? ? ö Î ? ?U???ŽË
UË …b RL« q«uF« UL ÆÍu
‰e² qUŽ ÂuO¦OK« Ê≈Ë Íu
b R qUŽ
ʬ w?? ô
ÆbŠ«Ë øWe² L« q«uF«

∫bRL« qUF«
Ɖ«e²š« UN Àb×¹ ULMOÐ ¨qŽUH²« w Èdš√ …œU …b √ V³ð w²« …œUL« u¼

∫‰e²L« qUF«
Æb Qð UN Àb×¹ ULMOÐ ¨qŽUH²« w Èdš√ …œU ‰«e²š« V³ð w²« …œUL« u¼

w?? ? ? ?ðü« q?? ? ŽU?? ? H? ? ?²? ? ?« ∫Ê≈ ÎUC¹√ ‰uI« sJ1Ë
b??? Q??²? «  ö?? ŽU?? H? ?ð s???
∫WOð«c« ‰«e²šô«Ë b Q²« qŽUHð w UNð«—– ÈbŠù b Q²« r
— hIM¹ w²« …œUL« ❏
2H2O2 2H2O + O2
Î UŽ ÊuJ𠉫e²šô«Ë
ÆΫb R ö
Î UŽ ÊuJð qŽUH²« w UNð«—– ÈbŠù b Q²« r
— œ«œe¹ w²« …œUL« ❏
ö
Î e² 
©±® qJA« w p– `O{uð sJL¹Ë ¨ô

b Q²« r

+7 wðü« qŽUH²« w ‰e² L« qUF«Ë b RL« qUF« œbŠ ∫©¥®‰U¦


+6
∫d³² L« w —uKJ« dOCײ Âb ²L«
+5
b R qUŽ …œUL«
‰e² qUŽ …œUL«

+4
‰«e²š« WOKLŽ
b Qð WOKLŽ

+3
¥´ ≤≠ ±´ ±≠ ≤´ ±≠ ±´ ≤≠
+2
+1 MnO2(S) + 4HCl(aq) MnCl2(aq) + 2H2O(l) + Cl2(g)
0
-1
-2
w ≤´v≈ MnO2 w ¥´ s eOMGML« b Qð r
— hI½ ❏ ∫q׫
-3
Ò Ô¹ pcÐË ¨‰e²š« b
MnO 2 Ê√ Í√ MnCl 2
qUF« bF
©±® qJA« Æb RL«

∏¥
∫t½≈ ‰uI« sJL¹ pc
¨Cl2 w dH v≈ HCl w ±≠ s —uKJ« b Qð r
— œ«œ“« ❏
Ɖe² L« qUF« uN ¨b Qð b
HCl ÊS wU²UÐË
∫wðü« jD LUÐ p– qO¦Lð sJL¹Ë

‰e² qUŽ
b Qð
HCl Cl 2
b Q²« r

- 4 - 3 - 2 -1 dH + 1 + 2 +3 +4
MnCl2 MnO2
‰«e²š«
∫rKFð q¼ b R qUŽ
r?? ? ?²¹ qŽUH²« «c?? ?¼ Ê«
¡U?? ? ? ?MŁ√ ` ö« Êd?? ? H? « w
ÂUš s b¹b׫ ’ö ²Ý« ∫wðü« qŽUH²« w ‰e² L« qUF«Ë b RL« qUF« œbŠ ∫©µ®‰U¦
ÆXOðULON«
Fe2O3(s) + 3CO(g) 2Fe(s) + 3CO2(g)

w dH v≈ Fe2O3 w ≥´ s b¹b׫ b Qð r


— hI½ ❏ ∫q׫
qUF« uN ¨‰e²š« Fe2O3 ÊS wU²UÐË ¨Fe d׫ b¹b׫
Æb RL«

CO2 w ¥´ v≈ CO w ≤´ s ÊuÐdJ« b Qð r


— œ«œ“« ❏
Ɖe² L« qUF« uN ¨b Qð CO ÊS wU²UÐË

∫WFzUA« We² *«Ë …bR*« q«uF« iFÐ ©µ≠±®

Y׳« ÷«dž√ w «b ²Ýô« WFzUA« …b RL« q«uF« s b¹bF« „UM¼
ÂuOÝUðu³«  UMGMdOР«b ²Ý« t½uKÐ ¨(MnO4 )  UMGMdO³« Êu¹√ ‰U¦L« qO³Ý vKŽ UNM d c½ ¨WŽUMB«Ë
Æ…d¹UFL«  öŽUHð w  UMGMdO³« Êu¹√ d «u²¹Ë ¨W¹uI« …b RL« q«uF« s bF
Ò Ô¹ Íc« ¨w−HM³«
tO eOMGML« b Qð r
— dOGð bL²F¹Ë ¨ÂuOÝUðu³«  UMGMdOÐ q¦ Õö√ qJý vKŽ
ÆqŽUH²« jÝË W{uLŠ Wł—œ vKŽ

∏µ
p– ÊuJ¹Ë ¨≤´ v≈ ∑´ s eOMGML« ‰e² ¹ Íu
wCLŠ jÝË w ö Î ¦L
s œUH²¹ YOŠ ¨©≤® qJA« w sO³ u¼ UL ¨w−HM³« ÊuK« ¡UH²šUÐ UÎ Ðu×B
∫WOðü« WœUFLUÐ p– `O{uð sJL¹Ë ¨qŽUH²« ¡UN²½« vKŽ qOb ÊuK« ¡UH²š« …d¼Uþ

5Fe2 (aq)
+ MnO4 (aq)
+ 8H (aq)
Mn2 (aq)
+ 5Fe3 (aq)
+ 4H2O(l)
w−HMÐ t Êu ô

∫dJ
 UMGMdO³« Êu¹√ qŽUHð ∫©≤® qJA«
.(II® b¹b׫ Êu¹√ l
—u??K?J?« “U?? ž Ê√ r?? ž—
…b RL« q«uF« s Cl2
qCH¹ ô t???½√ ô≈ W??¹u??I? «
d??³?²? ?L?« w?? t??«b?? ? ²? Ý«
ø«–UL ¨wÝ—bL«

WFzU?? ý W?? e² L« q?? «uF« s?? b?? F¹ (S2O32 )  U?? ²¹d³ uO¦« Êu?? ¹√ Ê√ U?? L
ÆÂu¹œuB«  U²¹d³ uOŁ q¦ Õö√ qJý vKŽ d «u²¹Ë ¨ «d³² L« w «b ²Ýô«
¨WŽUMB« w …dO¦ WOKLŽ  UIO³Dð tË ¨ÊuK dOž ¡UL« w  U²¹d³ uO¦« ‰uK×Ë
∫Y׳K WOC u¼ b Q²¹ ULMOÐ b¹—uKJ« Êu¹√ v≈ —uKJ« ‰e² ¹ t½S ¨—uKJ«“Už l tKŽUHð bMŽË
qŽUHð s œUH²¹ «–U ∫WOðü« WœUFL« w UL ¨( SO42 )  U²¹d³J« Êu¹√ v≈
ø—uKJ« “Už l  U²¹d³ uO¦«

4Cl2(g) + S2O32 (aq)


+ 5H2O(l) 8Cl (aq)
+ 2SO42 (aq)
+ 10H (aq)

∫WOðü«  öŽUH²« w dEM« sF √ ¨‰«e²šô«Ë bQ²«  öŽUHð  U «b²Ý« iFÐ ·dF²²Ë

2CN (aq)
+5OCl (aq)
+H2O(aq) N2(g)+2HCO3 (aq)
+5Cl (aq)

∫rKFð q¼
ÆWUÝ …œU CN Ê«
hK ²« w (OCl ) X¹—uK u³ON« Êu¹√ «b ²Ý« WIÐU« WœUFL« sO³ð
ÆtðUUš s V¼c« ’ö ²Ý« WOKLŽ bFÐ izUH« b¹U½UO« s

C6H5OH(l) + 6O3(g) 6CO2(g) + 3H2O(g) + 2O2(g) ❏

.(O3) ÊË“Ë_« WÞUÝuÐ ¨‰uMOH« s ¡UL« WOIMð w qŽUH²« «c¼ s œUH²¹Ë

∏∂
O3(g) + 2I (aq)
+ H2O(l) O2(g) + I2(s) + 2OH (aq)

∫dJ

ÀuK²«  UÝ«—œ w ÊË“Ë_« WOL WÝ«—b (I ) b¹œu¹_« Êu¹√ Âb ²¹


ÊË“Ë_« bł«u²¹ q??¼
Íu−« ·ö??G?« WI³Þ w??
ø÷—ô« `D föL« ÆWIÐU« WœUFL« w sO³ u¼ UL ¨Íu−«
qN ¨Î«œu?? ?łu?? ? ÊU??? «–≈

ZnO(s) + C(s) Zn(s) + CO(g) ❏


WO³KÝ Â√ ¨WOÐU−¹≈ —U??Ł¬ t
øW¾O³« vKŽ

dBMŽ dOC×ð w ÊuÐdJ« s œUH²¹ nO WIÐU« WœUFL« sO³ð


ÆtðUUš s sO—U «

∫We² q«uF  «eKH« iFÐ ©∂≠±®


¨ U½Ëd²Jù« Ê«bI v≈ ¨tðËUH²  Uł—bÐË ¨UNðöŽUHð w  «eKH« qOLð
iFÐ wðQ¹ ULO Ë ¨We² q«uF qLFð pcÐ wN ¨W³łuL«  U½u¹_« s¹uJðË
∫ öŽUH²« Ác¼

∫eK ô l eK qŽUHð ©±
iFÐ ÊS ¨ U½Ëd²Jù« Ê«bI v≈ UNðöŽUHð w qOLð  «eKH« Ê√ UL
Z²M¹ ¨eK ô l eK qŽUHð bMF «cNË ¨ U½Ëd²Jù« V v≈ qOLð  «eK ö«
Î ¦L ¨WO½u¹√  U³ d UÎ ³Už
bO √ Z²MO ªsO− _« “Už l ÂuOOMGL« qŽUH²¹ ö
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ ¨ÂuOMGL«

2Mg(s) + O2(g) 2MgO(s)

∫÷uL(« l  «eKH« qŽUHð ©≤


YOŠ ¨‰e² qUF eKH« qLF¹ ¨÷uL׫ l  «eKH« iFÐ qŽUHð bMŽ
u¼ UL ¨sOłË—bON« “Už v≈ iL׫ w sOłË—bON« Êu¹√ ‰«e²š« r²¹ U UÎ ³Už
∫WOðü« WœUFL« w sO³

Zn(s) + 2HCl(aq) ZnCl2(aq) + H2(g)

WOIMð w Âb ²ð YOŠ ªWŽUMB« w …dO³ WOL¼√  öŽUH²« s ŸuM« «cNË


Æ «eKH« `DÝ√ nOEMðË ¨V¼c«Ë ¨d¹bBI« q¦ ¨ «eKH« iFÐ  UUš

∏∑
∫dš¬ eK Êu¹√ l eK qŽUHð ©≥
Î ¦L wzUOLOJ« UNÞUA½ w  «eKH« nK² ð
sO—U « s WFD
qŽUHð bMŽ ö
¨”U×M«  U½u¹√ ‰«e²šUÐ ÂuI¹ sO—U « ÊS ¨”U×M«  U²¹d³ ‰uK× l
 U²¹d³ Êu ¡UH²š« s p– WEŠö sJL¹Ë ¨ U²¹d³J« V d w tK× q×¹Ë
¡bÐ s W¼dÐ bFÐ sO—U « j¹dý vKŽ wM³« VÝ«d« —uNþË ¨¡U
—e« ”U×M«
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« tK¦Lð Íc« ¨qŽUH²«

Zn(s) + Cu2 (aq)


Zn2 (aq)
+ Cu(s)

sO³ u¼ UL sO—U «  U²¹d³ ‰uK× w wÝU×½ pKÝ l{Ë bMŽ sJË


ø«–UL ¨qŽUHð ÀËbŠ kŠö¹ô ¨WœUFL« w

Cu(s) + Zn2 (aq)


qŽUHð ô

∫WOðü«  öŽUH²« v≈ dE½« ÆUÎ ¹d³  öŽUH²« Ác¼ s b¹bF« WEŠö sJL¹Ë

Fe(s) + Pb2 (aq)


Fe2 (aq)
+ Pb(s)

Mg(s) + Fe2 (aq)


Mg2 (aq)
+ Fe(s)

Pb(s) + Cu2 (aq)


Pb2 (aq)
+ Cu(s)

¨©WO½U¦« …bŠu« w ® XLKŽ UL  öŽUH²« s ŸuM« «c¼ vKŽ oKD¹ Ë


ÆÍœUŠ_« Ë√ jO³« ‰öŠù«

∫©≤®◊UA½

ÆWIÐU«  öŽUH²« oOIײ W“ö« œ«uL«Ë  «Ëœ_« UÎ b ² WÐd−ð rL Ʊ


ÆwzUOLOJ« UNÞUA½Ë ¨U¼b Qð WuNÝ VŠ WIÐU«  «eKH« Vð— Æ≤

◊UAM« WKKÝ vLð WKKÝ w wzUOLOJ« UNÞUA½ VŠ  «eKH« VOðdð r²¹Ë

∏∏
∫wðü« ‰Ëb−« w sO³ u¼ UL
◊UAM« WKKÝ w  «eKH« iFÐ VOðdð ∫©≤® ‰Ëbł
∫rKFð q¼
‰Ëbł w dUMF« Ê√ e?? ? ? ? ? ? ? KH« bQ²« qŽUHð
UN½√ ”U?? Ý√ vKŽ W³ðd ©≤® ÂuO¦O Li Li + e
K K +e
eO d²ÐË ¨wzU ‰uK× w
ÂuOÝUðuÐ
X×ðË ¨—ôu ± ÍËU?? ¹ 2
WUŠ w Íu?? ł ± Ω jG{ Âu¹—UÐ Ba Ba + 2e
2
ÆsOłË—bON« ÂuOU Ca Ca + 2e
Âu¹œu Na Na + e
2
Mg Mg + 2e
‰e² qUF eKH« …u
œ«œeð
ÂuOOMG
3
ÂuOML√ Al Al + 3e
2
eOMGM Mn Mn + 2e
2
sO—Uš Zn Zn + 2e
2
ÂËd Cr Cr + 2e
∫Y׳K WOC 2
b¹bŠ Fe Fe + 2e
 «eKH« ◊UA½ nK² ¹
2
WU?? ? ?Š w?? ? ? ? U?? NKŽUHð b?? ?MŽ ’U— Pb Pb + 2e
w U??N?ÞU??A?½ s??Ž W??Ðö??B? « sOłË—bO¼ H2(g) 2H + 2e
2
ÆqOU×L« ”U×½ Cu Cu + 2e
WC Ag Ag + 1e
2
o³z“ Hg Hg + 2e
2
Pt Pt + 2e
ÆkH×K fO ‰Ëb−«
sOðöÐ
3
V¼– Au Au + 3e

ÆÍœUŠ_« ‰öŠù«  öŽUHð ZzU²½ W dF w wzUOLOJ« ◊UAM« WKKÝ s œUH²¹Ë

∫WOðü«  öŽUH²« Zð«u½ œbŠ ¨©≤® ‰Ëb−« w WIÐU« ◊UAM« WKKÝ vKŽ ΫœUL²Ž« ∫‰«RÝ

Cr(s) + 3Ag (aq)


3
Pb(s) + Al (aq)

ÆWe² q«uF UNÞUA½ VŠ ¨ «eKH« wðü« Í—Ëb« ‰Ëb−« sO³¹Ë


UÎ ÞUA½ d¦ _«  «eKH« UÎ ÞUA½ q
_«  «eKH«

∏π
d¦ _« W¹eKH«  UŽuL−L« œbŠ oÐU« Í—Ëb« ‰Ëb−« vKŽ ΫœUL²Ž« ∫‰«RÝ
ÆÍ—Ëb« ‰Ëb−« w We² q«uF UÎ ÞUA½

∫rKFð q¼ ∫…bR q«uF  «eK ö« ©∑≠±®


qUF e??K?H?« …u??
Ê√
bL²F¹ ¡U??L? « w?? ‰e??²? ? 
∫UNM ¨…dO¦ q«uŽ vKŽ YOŠ …b R q«uF UNðöŽUHð w pKð U UÎ ³Už  «eK ö« Ê√ v≈ UÎ IÐUÝ dOý√
 «—– s??O? Ð W?? D? ?Ыd?? « …u?? ?
Æpc UÎ F³ð U¼b Qð r
— qIO ¨d¦ √ Ë√ ¨UÎ ½Ëd²J≈ p– ¡UMŁ√ eK ö« …—– VJð
¨WO½Ëd²Jù« t²H√Ë ¨eKH«
ROLð s?? W−ðUM« W??
U??D?«Ë q«uF  «eK ö« UNO XKLŽ w²« ¨WOzUOLOJ«  öŽUH²« s b¹bF« XÝ—œ b
Ë
pcÐ wN ¨¡UL« w t½u¹√ ∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« tMO³ð Íc« ¨—uKJ« l Âu¹œuB« qŽUHð q¦ ¨…b R
Æ…bIF WOKLŽ

2Na(s) + Cl2(g) 2NaCl(s)

∫rKFð q¼ ÆoÐU« qŽUH²« w ‰e² L« qUF«Ë ¨b RL« qUF« œbŠ ∫‰«RÝ
WO½Ëd²Jù« WH_« Ê√
W
U?? ? ? D« w?? ? ? d?? ? OG²« w?? ? ¼
ÊËd²J≈ W U{ù VŠUBL« UN²H√ UNM ¨…bŽ q«uŽ l …b R q«uF  «eK ö« …u
VÝUM²ð
WU׫ w U …—– v≈ bŠ«Ë
WH_« wUŽ eK öU ÆÍ—Ëb« ‰Ëb−« w eK ö« l
uLÐ j³ðdð w²« WO½Ëd²Jù«
w sO³ u¼ UL ¨W¹“UG«
∫WOðü« WœUFL« UL ªW¹“UG« WU׫ w  U½Ëd²Jù« »U² « vKŽ …dO³ …—bI t¹b WO½Ëd²Jù«
X(g) + e -
X -
(g)
Æt«e²š« V³¹

—UO« s ÂUŽ qJAÐ œ«œeð WO½Ëd²Jù« WH_« Ê√ ULÐË


¨Í—Ëb« ‰Ëb−« w …bŠ«u« …—Ëb« w ¨sOLO« v≈
¨…bŠ«u« WŽuL−L« w vKŽ_« v≈ qHÝ_« s pc Ë
¡e−« w lIð ¨ÂUŽ qJAÐ ¨…b RL« q«uF« qC √ ÊS
—uKH« Ê≈ ∫‰uI« sJL¹Ë ¨Í—Ëb« ‰Ëb−« sOL¹ w ÍuKF«
ÆŸ“UM ÊËœ Í—Ëb« ‰Ëb−« w b R qUŽ Èu

UNðu
VŠ ©  UMOłuUN« ® A WFÐU« WŽuL−L« dUMŽ Vð— ∫‰«RÝ
ø…b R q«uF

π∞
∫‰«e²šô«Ë bQ²«  ôœUF W½“«u ©∏≠±®

WOzUOLOJ«  ôœUFL« W½“«u UN³łuLÐ r²ð w²« UNH½ ¡ÈœU³L« vKŽ ‰«e²šô«Ë b Q²«  ôœUF W½“«u r²ð
∫Ê√ w¼Ë ¨Èdš_«
ÆWK²J« kHŠ Êu½UI …Î UŽ«d WOzUOLOJ« WœUFL« w³½Uł vKŽ UÎ ¹ËU² ÊuJ¹ Ê√ V−¹ dBMŽ q  «—– œbŽ ŸuL− ≠±
…Î UŽ«d WOzUOLOJ« WœUFL« w³½Uł vKŽ UÎ ¹ËU² ÊuJ¹ Ê√ V−¹ WOzUÐdNJ«  UM×AK Íd³−« ŸuL−L« ≠≤
ÆWOzUÐdNJ«  UM×A« kHŠ Êu½UI

∫UL¼ ‰«e²šô«Ë bQ²«  ôœUF W½“«uL ÊUð—uNA ÊU²I¹dÞ błuðË

∫bQ²« r — WI¹dÞ ≠±
ÁcNÐ ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF W½“«u sJL¹Ë ÆwÝUÝ_« lÝU²« nB« w WI¹dD« Ác¼ X dFðË o³Ý
∫wðQ¹ UL ¨WI¹dD«

ÆW−ðUM« œ«uL«Ë WKŽUH²L« œ«uL« w dBMŽ q …—c b Q²« r


— VŠ« ≠±
ÆÌËU² WœUFL« w dÞ w UNM q œbŽ Ê√ s b QðË ÆXe²š« w²«  «—c«Ë  b Qð w²«  «—c« sOŽ ≠≤
w UN³ rð w²«  U½Ëd²Jù« œbŽË ¨b Q²« WOKLŽ w U¼bI rð w²«  U½Ëd²Jù« œbŽ VŠ« ≠≥
Ɖ«e²šô« WOKLŽ
b RL« qUF« qUF »dCÐ ª…œuIHL«  U½Ëd²Jù« œbF UÎ ¹ËU W³²JL«  U½Ëd²Jù« œbŽ qFł« ≠¥
ÆW³²JL«  U½Ëd²Jù« œbFÐ ‰e² L« qUF« qUFË ¨…œuIHL«  U½Ëd²Jù« œbFÐ
ÆsOL ²UÐ WœUFL« w qŽUH²« w  «—c« WOIÐ Ê“«Ë ≠µ
ÆW−ðUM« œ«uL« w dBMF« fH½  «—– œbF UÎ ¹ËU WKŽUH²L« œ«uL« w dBMŽ q  «—– œbŽ Ê√ b Qð ≠∂
ÆWœUFL« w dÞ w ËÌ U² WOzUÐdNJ«  UM×AK Íd³−« ŸuL−L« Ê√Ë

Æb Q²« r
— WI¹dDÐ WOU²« ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF Ê“ ∫©∂®‰U¦

HCl + K2Cr2O7 KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

π±
∫q׫
‰«e²š«
±´ ±≠ ±´ ∂´ ≤≠ ± ´ ±≠ ≥ ´ ±≠ ± ´ ≤≠ ∫ôÎ Ë√
HCl + K2Cr2O7 KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
b Qð

‰«e²š«
±´ ±≠ ±´ ∂´ ≤≠ ± ´ ±≠ ≥ ´ ±≠ ± ´ ≤≠ ∫ÎUO½UŁ
2HCl + K2Cr2O7 KCl + 2CrCl3 + Cl2 + H2O
b Qð

 U½Ëd²J« ∂ ∫ÎU¦UŁ
2HCl + K2Cr2O7 KCl + 2CrCl3 + Cl2 + H2O
ÊËd²J« ≤

3x2HCl + K2Cr2O7 KCl + 2CrCl3 + 3x1Cl2 + H2O ∫ÎUFЫ—

14HCl + K2Cr2O7 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2+ 7H2O ∫ÎUUš

b Q²« r
— WI¹dDÐ WOðü« ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF Ê“ ∫‰«RÝ
SO2 + HNO2 H2SO4 + NO
ÂuOÝUðu³«  UËdJ¹«œ s  «—uKÐ

∫©ÊËd²J≈ ≠ Êu¹√® qŽUH²« nB½ WI¹dÞ ≠≤


¨W¹bŽU
Ë√ WOCLŠ qOU× w ‰«e²šô«Ë b Q²«  öŽUHð Àb×ð U UÎ ³Už
¨tO r²ð Íc« jÝu« W{uLŠ ·ö²šUÐ  öŽUH²« Ác¼ Zð«u½ nK² ð YOŠ
Î Ë√ ‰ËUM²MÝË
ÆwCL׫ jÝu« w ‰«e²šô«Ë b Q²«  ôœUF W½“«u ô

∫wCLŠ jÝË w ‰«e²šô«Ë bQ²«  ôœUF W½“«u ≠√


∫WOðü«  «uD « VŠ  ôœUFL« Ác¼ W½“«u r²ð YOŠ
qŽU?Hð n?? ? ?B½ v≈ ‰«e²šô«Ë b?? ? ? ? Q²« W?? ? ? ? ?œUF r?? ? ?I½ ∫vË_« …uD«
”U×M« b Qð Ɖ«e²š« qŽUHð nB½Ë ¨b Qð
π≤
ÆsOłË—bON«Ë sO− _« dOž Èdš_«  «—c« Êe½ ∫WO½U¦« …uD«

tBIMð Íc« ·dDK ¡UL«  U¾¹eł W U{SÐ ªWœUFL« nB½ w dÞ w sO− _«  «—– Êe½ ∫W¦U¦« …uD«
Æ©…bŠ«Ë sO− √ …—– w hIM« qÐUI ¡U ¡Íeł ·UC¹® sO− _«  «—–

v≈ H sOłË—bON«  U½u¹√ W U{SÐ WœUFL« nB½ w dÞ w sOłË—bON«  «—– W½“«u ∫WFЫd« …uD«
w hIM« qÐUI bŠ«Ë sOłË—bO¼ Êu¹√ ·UC¹® sOłË—bON«  «—– tBIMð Íc« ·dD«
Æ©…bŠ«Ë sOłË—bO¼ …—–

ÆVÝUML« ·dD« v≈  U½Ëd²Jù« W U{SÐ WOzUÐdNJ«  UM×A« W½“«u ∫W U« …uD«

w dÞ »d{ o¹dÞ sŽ ¨…œuIHL«  U½Ëd²Jù« œbFÐ W³²JL«  U½Ëd²Jù« œbŽ …«ËU ∫WÝœU« …uD«
ÆWLzöL« ÂU
—_UÐ  ôœUFL« ·UB½√

ÆUÎ F WœUFL« wHB½ lLł ∫WFÐU« …uD«

ÆW½“«uL« W× s oIײ«Ë WœUFL« w dÞ vKŽ WKŁUL²L« œ«uL« ·cŠ ∫WM U¦« …uD«

∫WOðü« WK¦_« v≈ dE½√  «uD)« Ác¼ oO³D²Ë

qŽUH²« Ê√ UÎ LKŽ ©ÊËd²J≈ ≠ Êu¹√® qŽUH²« nB½ WI¹dDÐ WOðü« ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF Ê“ ∫©∑® ‰U¦
ÆwCLŠ jÝË w r²¹

Zn + NO3 Zn2 + N2O

∫UÎ IÐUÝ U¼d– rð w²«  «uD« o³D½

Ɖ«e²š« qŽUHð nB½Ë b Qð qŽUHð nB½ v≈ ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF rI½ ∫vË_« …uD«

Zn Zn2 b Q²«
NO3 N2O ‰«e²šô«

π≥
≤ w ‰«e²šô« WœUF »dC½ YOŠ ¨‰«e²šô« WœUF w (O ¨ H) dOž  «—c« Êe½ ∫WO½U¦« …uD«
ÆO Ë√ H vKŽ Íu²×ð ö b Q²« WœUF U√ ¨sOłËd²OM«  «—– Ê“u
Zn Zn2
2NO3 N2O
‰«e²šô« WœUF sOL¹ v≈ ¡U  U¾¹eł µ W U{SÐ sO− _«  «—– Êe½ ∫W¦U¦« …uD«
Zn Zn2
2NO3 N2O+5H2O

‰«e²šô« WœUF —U¹ v≈ H  U½u¹√ ±∞ W U{SÐ sOłË—bON«  «—– Êe½ ∫WFЫd« …uD«
Zn Zn2

2 NO3 + 10H N2O + 5H2O


v≈ ÊËd²J≈ ∏Ë ¨b Q²« WœUF sOL¹ v≈ ÊËd²J≈ ≤ W U{SÐ WOzUÐdNJ«  UM×A« Êe½ ∫W U« …uD«
Ɖ«e²šô« WœUF —U¹
Zn Zn2 + 2e

2 NO3 + 10H + 8e N2O + 5H2O


Æ¥ w b Q²« WœUF »dCÐ ‰«e²šô«  U½Ëd²J≈ œbFÐ b Q²«  U½Ëd²J≈ œbŽ ÍËU½ ∫WÝœU« …uD«
4 Zn 4Zn2 + 8e

2 NO3 + 10H + 8e N2O + 5H2O


UÎ F WœUFL« wHB½ lL−½ ∫WFÐU« …uD«
4 Zn 4Zn2 + 8e

2 NO3 + 10H + 8e N2O + 5H2O

4Zn+2NO3 + 10H 4Zn2 + N2O + 5H2O

∫wK¹ ULÐ ÂuI½ W½“«uL« W× s oIײKË


∫·dÞ q w dBMŽ q  «—– œbŽ V×½ ❏
4(Zn) ¨ 2(N) ¨ 6 (O) ¨ 10 (H) ∫sL¹_« ·dD«
4(Zn) ¨ 2( N) ¨ 6 (O) ¨ 10 (H) ∫d¹_« ·dD«
∫WœUFL« w dÞ vKŽ WOzUÐdNJ«  UM×A« V×½ ❏
∏´Ω ©±´®±∞´ ©±≠®≤´ ∞ ∫sL¹_« ·dD«
∏´Ω∞´∞´ ©≤´®¥ ∫d¹_« ·dD«

π¥
wCLŠ jÝË w r²ð w²« ¨WOU²« ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF Ê“ ∫©∏®‰U¦
S2O82 + HNO2 NO3 + SO42

HNO2 NO3 b Q²« ∫vË_« …uD«


S2O82 SO42 ‰«e²šô«
(O ¨ H)dOž  «—c« W½“«u ∫WO½U¦« …uD«

HNO2 NO3
S2O82 2 SO42

sO− _« W½“«u ∫W¦U¦« …uD«

HNO2 + H2O NO3


S2O82 2 SO42

sOłË—bON«  «—– W½“«u ∫WFЫd« …uD«

HNO2 + H2O NO3 + 3H


S2O82 2 SO42

 U½Ëd²Jù« W½“«u ∫W U« …uD«

HNO2 + H2O NO3 + 3H + 2e


S2O82 + 2e 2 SO42

∫Z²MO UÎ F WœUFL« w dÞ lL−½ ‰«e²šô«  U½Ëd²J≈ œbF ËU b Q²«  U½Ëd²J≈ œbŽ Ê√ ULÐ

S2O82 + HNO2 + H2O 2SO42 + NO3 + 3H

ÆWœUFL« W½“«u W× s oI×ð

wCLŠ j?? ? ÝË w r²ð UN½√ UÎ LKŽ ¨WOU²« ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF Ê“ ∫‰«RÝ
Cl + MnO4 Cl2 + Mn2

∫ÍbŽU jÝË w ‰«e²šô«Ë bQ²«  ôœUF W½“«u ≠»


XŁbŠ «–≈ U√ ¨UÎ IÐUÝ UMOÐ UL ¨wCLŠ jÝË w Àb×ð w²« ¨‰«e²šô«Ë b Q²«  ôœUF W½“«u r²ð
jÝË w ÀbŠ qŽUH²« Ê√ u UL r²ð WœUFL« W½“«u ÊS ¨ÍbŽU
jÝË w ‰«e²šô«Ë b Q²«  öŽUHð
Æp– `{u¹ wðü« ‰U¦L«Ë ¨WœUFL« vKŽ  U U{ù« iFÐ Èd−ð rŁ ¨wCLŠ

πµ
ÆÍbŽU
jÝË w Àb×ð UN½√ rKF« l ¨WOU²« ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF Ê“ ∫©π®‰U¦

MnO2 + ClO3 MnO4 + Cl

MnO2 MnO4 bQ²« ∫vËô« …uD«


ClO3 Cl ‰«e²šù«

dOOGð ô ∫WO½U¦« …uD«

MnO2 + 2H2O MnO4 ∫W¦U¦« …uD«


ClO3 Cl +3H2O

MnO2 + 2H2O MnO4 + 4H ∫WFЫd« …uD«


ClO3 + 6H + 6e Cl + 3H2O

MnO2 + 2H2O MnO4 + 4H + 3e ∫W U« …uD«


ClO3 + 6H + 6e Cl + 3H2O

[ MnO2 + 2H2O MnO4 + 4H + 3e ] x 2 ∫WÝœU« …uD«


ClO3 + 6H + 6e Cl + 3H2O

2MnO2 + 4H2O 2MnO4 + 8H + 6e ∫WFÐU« …uD«


ClO3 + 6H + 6e Cl + 3H2O
2 MnO2 + 4H2O + ClO3 + 6H 2MnO4 + 8H + Cl + 3H2O

∫Z²MO ¨sO dD« ö s WKŁUL²L« ozU


b« ÕdD½ rŁ

2MnO2 + H2O + ClO3 2MnO4 + 2H + Cl

π∂
 U½u¹√ œbŽ fHMÐ OH  U½u¹√ WœUFL« w dÞ v≈ nOC½ UM½S ÍbŽU
jÝË w Àb×¹ qŽUH²« Ê√ ULÐË
ÆWœUFL« ·dÞ s W¹ËU²L« ¡UL«  U¾¹eł ·c×ð rŁ H2O Ω OH ´ H Ê√ UÎ LKŽ H

2OH + 2MnO2 + H2O + ClO3 2MnO4 + 2H + 2OH + Cl

∫wðüU `³Bð WœUFL« ÊS 2OH + 2H = 2H2O Ê√ ULÐË

2MnO2 + H2O + ClO3 + 2OH 2MnO4 + 2H2O + Cl

∫wðüU WœUFL« `³Bð sO dD« ö s ¡U ¡Íeł ÕdDÐË

2MnO2 + ClO3 + 2OH 2MnO4 + H2O + Cl

øW½“«uL« W× s b Qð

ÆÍbŽU
jÝË w r²ð w²« ¨WOðü« ‰«e²šô«Ë b Q²« WœUF Ê“ ∫‰«RÝ

Pb(OH)3 + OCl PbO2 + Cl

qBH« WK¾Ý√

øbR*« qUF« ¨bQ²« r— ¨bQ²« ∫s qJÐ œuBI*« U ∫±”

∫wðQ¹ ULO jš UN²% w²«  «—cK bQ²« r— VŠ« ∫≤”


S8, HClO4, NO3 , Cr2O32 , Na2 O2

∫WOðü«  «—U³F« w `O×B« »«u'« e— ‰uŠ …dz«œ l{ ∫≥”

∫ÍËU¹ F2O w sO− ú b Q²« r


— ≠±
≤´ ©œ ±´ ©?ł ≤≠ ©» ±≠ © √

π∑
∫wðü« ‰«e²šô« qŽUHð nB½ w sOłËd²OMK b Q²« r
— w dOG²« ÊuJ¹ ≠≤
NO3 + 9H + 8e NH3 + 3H2O
≤ ©œ ∏ ©?ł µ ©» ≥ ©√

∫b Qð r
— vKŽ√ w —uKJ« dNE¹ WOðü« œ«uL« Í√ w ≠≥
HCl ©œ Cl2 ©?ł HClO3 ©» HOCl ©√

∫‰«e²šô«Ë b Q²«  öŽUHð s bF¹


Ò ô WOðü«  öŽUH²« bŠ√ ≠¥
Fe + S FeS ©√
2H2O 2H2 + O2 ©»
CaCO3 CaO + CO2 ©?ł
CO2 + C 2CO ©œ

∫u¼ ‰e² L« qUF« wðü« qŽUH²« w ≠µ


MnO4 + 2I Mn2 + I2
l2 ©œ l ©?ł MnO4 ©» Mn ©√

∫bQ²« r— WI¹dDÐ WOðü« ‰«e²šô«Ë bQ²« WœUF Ê“ ©√ ∫¥”


NO2 + H2 NH3 + H2O
∫©ÊËd²J≈ ≠ Êu¹√® qŽUH²« nB½ WI¹dDÐ 5²Oðü« ‰«e²šô«Ë bQ²« w²œUF Ê“ ©»
©wCLŠ jÝË w ) MnO4 + S2O32 S4O62 + Mn2
©Íb?? ?ŽU
jÝË w ® Zn + NO3 Zn(OH)2 + NH3

l ‚—u«Ë WAL_« WŽUM w Âb ²¹ Íc« Na2S2O4 Âu¹œuB« XO½uOŁ wŁUMŁ qŽUH²¹ ∫µ”
dOž Cr(OH)3 ©III® ÂËdJ« bOË—bO¼ qŽUH²« «c¼ sŽ Z²M¹Ë ¨CrO42  UËdJ« Êu¹√
Æ U²¹d³J« Êu¹√Ë Vz«c«
ÆoÐU« qŽUH²« q¦Lð W½Ë“u WœUF V²« ❏
ÆqŽUH²« w bRL« q UF«Ë ¨‰e²L« q UF« œbŠ ❏

π∏
‰«e²šô«Ë bQ²«  öŽUH² WOKLF«  UIO³D²« w½U¦« qBH«

q«uF« qFHÐ ¨qP²L« b¹b׫ ‰«b³²Ýô ¨UÎ ¹uMÝ rUF« w Z²ML« –ôuH«Ë b¹b׫ fLš w«uŠ pKN²¹
 öŽUHð vKŽ W?? OŠ WK¦√ w¼ √bB« s?? t²¹ULŠ pcË tðUUš s?? t ö
²?? Ý«Ë ¨b?? ¹b׫ qP?? ð Ê≈ ÆW?? ¹u−«
s  «eKH« ’ö
²?? Ý« q¦ ¨UMðUOŠ w WU¼ W¹uOŠ  UIO³Dð  öŽUH²« s ŸuM« «cNË Æ‰«e²šô«Ë b?? Q²«
ÆU¼dOžË ¨Ê«u_« dB Ë ¨d UMF« WOIMðË ¨UNðUUš

WOKLF«  UIO³D²« r¼√ UË øWOKLF« ÁcN W¹œUB² ô« WOL¼_« UË øqP²« s  «eKH« W¹ULŠ WOKLŽ r²ð nOJ
¨qBH« «cN p²Ý«—œ bFÐ UNMŽ WÐUłù« s sJL²²Ý U¼dOž Èdš√Ë WK¾Ý_« Ác¼ ø‰«e²šô«Ë bQ²«  öŽUH²
∫Ê√ vKŽ Ϋ—œU ÊuJ²ÝË
Æb¹b׫ √b ÊuJð WO¬ dHð ≠±
ÆWOD³NL« W¹UL׫ WO¬ `{uð ≠≤
ÆUNðUUš s  «eKH« iFÐ dOC×ð ‚dÞ ÕdAð ≠≥
Æ «eKH« iFÐ WOIMð WI¹dÞ nBð ≠¥
Æa¹—«uB« œu Ë Ÿ«u½√ iFÐ ·dF²ð ≠µ
ÆÊ«uú …d UI« œ«uL« qLŽ dHð ≠∂
ÆW½Ë“u ‰«e²š«Ë bQð  ôœUF V²Jð ≠∑
ÆUNOKŽ —uB« ÊuJð
Ò WOHOË d¹uB²« w Wb
²L« Âö_« iFÐ VOdð ·dF²ð ≠∏
ÆUNOKŽ ÿUH׫ w rKF« —ËœË ¨WO½bFL«  «Ëd¦« WOL¼√ —bIð ≠π

∫(Corrosion) b???¹b(« √b??? ©±≠≤®

Æ©WU
«® WFO³D« w UNO bł«u²¹ w²« ¨…dI²L« WU׫ v≈ eKH« ‰u×ð WOKLŽ t½√ vKŽ √bB« v≈ dEM« sJL¹
ÆwzUIKð qŽUHð w t½UFL WOЖUłË ¨WOzUM³« tBzUBš dOš_« bIH¹ YOŠ eKH« …b√ √bB« sLC²¹Ë

bQ²K WKÐU —uJ¹b«Ë ¡UM³« ‰ULŽ√ w WKLF²L«  «eKH« rEF ÊS ¨V¼c« ¡UM¦²ÝUÐ t½≈ ‰uI« sJL¹Ë
«c¼ qFHÐ W−ðUM« œ«uL« wË ¨U¼bQð WŽdÝ w  «eKH« nK²
ðË ¨¡«uN« w bł«u²L« sO−_« WÞUÝuÐ

ππ
bO√ s WIO — WI³Þ tðb√ sŽ Z²M¹ ÂuOML_« q¦  ôU׫ iFÐ wH bQ²«
ÆbQ²UÐ —«dL²Ýô« s WOKš«b« WI³D« W¹ULŠ vKŽ U¼—ËbÐ qLFð w²« ¨eKH«
q?? ? ? ? ¦  «eKH« i?? ?FÐ
W³F?? ? ? ? ? sOðö³«Ë V?? ¼c«
UN½√ ô≈ ¨VÞd« ¡«uNK t{dFð Èb ÁbO√ s WI³Þ ÊuJ¹ t½S b¹b׫ U√
UÎ ³Už UNOKŽ oKD¹Ë bQ²«
ÆWKO³M«  «eKH« rÝ« YOŠË Æ«cJ¼Ë ¨WO½UŁ …b_« v≈ WOKš«b« WI³D« ÷dF¹ UL ¨j U²ð U ÊUŽdÝ
ÊS ¨ «—UO«Ë ¨—u−«Ë ¨ «—ULF« ¡UMÐ w WOzd« œ«uL« bŠ√ u¼ b¹b׫ Ê≈
WO¬ rN s UM bÐ ô ¨p– UM vM²¹ wJË ÆÈuB W¹uË√ bF
Ò Ôð √bB« s t²¹ULŠ
XOË ¨wzUOLOËdN qŽUHð ‰öš s r²ð WOKLF« Ác¼ Ê√ YOŠ b¹b׫ √b
∫wðü« qJA« `{u¹ UL ¨…dýU³ bQð WOKLŽ

b¹b׫ √b ¡«u¼
(Fe2O3.nH2O) ¡U …dD
O2 Fe2 (aq)
∫rKFð q¼
b¹b׫ √b Êu Ê«
œu?? ? ? Ý_« s?? ? ? ?OÐ ÕË«d?? ? ? ? ?²¹ e
w?? ? ? M³« dLŠ_«Ë dH _«Ë b¹b׫ s WFD

Fe Fe2 + 2e
 U¾¹eł œb?? ? ? ?Ž vK?? ?Ž ¡Î UMÐ bFB
Vd w?? tKš«b« ¡U?? ? ?L«
Æ(Fe2O3.nH2O) √bB« O2 + 4H + 4e 2H2O
j³N
O2 + 2H2O + 4e 4OH

b¹b׫ √b ÊuJð ∫©≥® qJA«

Æp²ÐUł≈ d ø·Uł ¡«u¼ v≈ t{dFð WUŠ w b¹b׫ √bB¹ q¼ ∫‰«RÝ

∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r ¨b¹b׫ √b ÊuJð WOHO ·dF²²Ë

∫WEŠö
∫b¹b(« √b ∫©±®◊UA½
—ËU−L« ◊U?? ? AM« w?? ? 
sOðöO−« «b
²?? Ý« sJL¹
s?? ? ? ¡U?? ? ? ŽËË —Ułô« ‰bÐ ∫  «Ëœ_«Ë œ«uL«
o?? ? ? ? ³Þ s?? ? ? ‰b?? ? Ð ÃUłe« ¨b¹bŠ —ULË ¨Íd²Ð o³ÞË ¨—Ułô« ‚u× s rž≤Ë ¨¡U ≥rÝ≥∞∞
ÆÍd²Ð
`K rž±Ë ¨K3Fe(CN)6 (III) b¹b׫ bO½UOÝ `K rž±Ë ¨sOU¦ ‰uMOË
Æ(NaCl) ÂUFÞ

±∞∞
∫qLF«  «uDš

rÝ≥∞∞ w —Ułô« ‚u× s rž≤ WЫ–SÐ ¨—Ułô« s ôuK× dCŠ ≠±
Î OK Áb¹d³ð bFÐ wKGL« ¡UL« s
bO½UOÝ `K s ¨qOK tO≈ n{√Ë ö
ÆÂUFÞ `KË ¨sOU¦ ‰uMOH« nýU ‰uK× s …dD ≤∞ Ë ¨(III) b¹b׫
Æ—Ułô« ‰uK×LÐ ÁdLž«Ë ¨Íd²Ð o³Þ w b¹b׫ s Ϋ—UL l{ ≠≤
ÆÀb×¹ U V «—Ë ¨ UŽU —ULL« „dð« ≠≥

—ULL« ”√— bMŽ ‚—“√ VÝ«— ÊuJð


Ò kŠöð ¨oÐU« ◊UAMK pz«dł≈ bFÐ
Æ—ËU−L« qJA« w sO³ u¼ UL —ULL« ‰uÞ vKŽ Íd¼e« ÊuK« dNE¹Ë tK¹–Ë

b¹b׫ √b ∫wU²« qŽUH²« ÀËbŠ vKŽ ‰b¹ ‚—“_« ÊuK« ÊuJð Ê≈

2Fe(s) 2Fe2 (aq)


+ 4e

∫wðü« qŽUH²« ÀËbŠ vKŽ ‰bO Íd¼e« ÊuK« —uNþ U√

O2(g) + 2H2O(l) + 4e 4OH

∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ ÊuJ²O b¹b׫ √b U√

4Fe2 (aq)
+ O2(g) + (4+2n)H2O(l) 2Fe2O3.nH2O(s) + 8H (aq)

øoÐU« ◊UAM« w ÂUFD« `KË —Uł_« s q WHOþË U ≠√ ∫‰«RÝ


øÍd¼e«Ë ‚—“_« sO½uK« —uNþ V³Ý U ≠»
√b?? ? ? ? Êu?? ? ?Jð l?? ? ? M
—œUBLK W¹ULŠ u¼ b¹b׫ ∫√bB« s
b¹b(« W¹ULŠ
ÆWOFO³D«
W¹UL× W¹—ËdC« qzUÝu« s ÊœUFLK WOFO³D« —œUBL« vKŽ ÿUH׫ bF
Ò Ô¹
Wb
²L« œ«uL« r¼√ bŠ√ u¼ b¹b׫ Ê≈ YOŠË ¨—Ub« s wLUF« œUB² ô«
ULO ‰ËUM²MÝË ¨qP²« s t²¹UL× U WO¬ w dOJH²« s bÐ ô ÊU ¨WŽUMB« w
ÆWOD³NL« t²¹ULŠË b¹b׫ WMHKł s ö Î wðQ¹

∫b¹b(« WMHKł ≠±
Î ¦L ¨qP²K WËUIË UÎ ÞUA½ tM d¦_« d UMF« bŠQÐ b¹b׫ ¡öÞ w¼Ë
ö
±∞±
WI³Þ UÎ ½uJ CO2 ÊuÐdJ« bO√ w½UŁË ¨Íu−« ¡«uN« l sO —U
« qŽUH²¹
sOÐ ”UL²« lML¹ UL ¨Zn2(OH)2CO3 W¹bŽUI« sO —U
«  U½uÐd s WIO —
ÆUÎ C¹√ tH½ sO —U
« W¹ULŠ vKŽ WI³D« Ác¼ qLFðË ¨Íu−« ¡«uN«Ë b¹b׫
∫UNL¼√ ¨ «uDš …bŽ w b¹b׫ WMHKł r²ðË

¨WÐdð_«Ë ¨Êu¼b« W«“≈ ∫WOKLF« Ác¼ qLAðË ¨b¹b׫ nOEMð Î Ë√


∫ô
ÆVÝUM ÍbŽU ‰uK× w tF{uÐ p–Ë ¨b¹b׫ bOÝU√Ë
¨” ¥≤∑´ s vKŽ√ …—«dŠ Wł—bÐ sO —U
« —uNB w b¹b׫ l{u¹ ∫UÎ O½UŁ
Æ b¹b×UРΫbOł oB²Kð sO —U
« s WI³Þ p– sŽ Z²M¹ YOŠ
ÆtHOH−ðË sO —U
« U¹UIÐ W«“SÐ sHK−L« b¹b׫ eON−ð ∫UÎ ¦UŁ

∫WOD³N*« W¹UL(« ≠≤
q¦ ¨b¹b׫ s WFMBL« œ«uL« W¹ULŠ w UÎ ³Už Âb
²ð WI¹dÞ w¼Ë
∫Y׳K WOC r²¹ ÊQÐ WI¹dD« Ác¼ h
K²ðË ¨÷—_« X×ð W½ubL« VOÐU½_«Ë ¨ U½«e

‚d?? ? ? Þ w?? ? ? Y?? ? ?×Ы ¨ÂuOOMGL« dBMŽ q¦ UÎ ÞUA½ tM d¦√ dBMFÐ ¨pKÝ WÞUÝuÐ b¹b׫ jЗ
s b¹b׫ W¹UL× Èdš√
Æ√bB«
Î bÐ UÎ ÞUA½ d¦_« dBMF« bQ²O
V−¹ «c  U½u¹√ v≈ ‰uײ¹Ë ¨b¹b׫ s ô
Ædšü«Ë sO׫ sOÐ t«b³²Ý«
WK u WÐdð wÝU×½ pKÝ
ÁUO »u³½«
©j³N®

÷—_« `DÝ
rÝ≥∞ ‰UBðù« WDI½

jAM« dBMF« vL¹


W¹UL׫ w?? ? ? ? ? Âb
²L«
w×CL«bFBL«WOD³NL«
.Sacrificial anode
ÂuOOMG
 U¹ôu?? ? ? ?« Âb
²ðË ©bFB®
±≤ W?? ? ? ?OJ¹d_« …bײL«
ÂuOOMGL« s b½ËUÐ ÊuOK WOD³NL« W¹UL׫ ∫©¥® qJA«
ÆWO×C bŽUBL UÎ ¹uMÝ
∫WOD³N*« W¹UL(« ∫©≤®◊UA½

pKРΫbOł UÎ ÞuÐd UÎ ¹b¹bŠ Ϋ—UL UÎ b


² ©±® r — ◊UA½  «uDš bŽ√
Æ◊UAMK pz«dł≈ bFÐ pðUEŠö d rŁ ¨ÂuOOMGL« s

±∞≤
∫UNðU
Uš s
 «eKH« ’ö ²Ý« ©≤≠≤®

·dFð  U³d qJý vKŽ qÐ ¨WFO³D« w …dŠ błuð ô  «eKH« rEF Ê≈


Æ «eKH« s œbF WOzd« WU
« sO³¹ wðü« ‰Ëb−«Ë ¨ UU
UÐ

∫ «eKH« s
œbF WOzd« W
U)« ∫©≥®‰Ëbł

∫rKFð q¼ WOzUOLOJ« WGOB« W U


« dBMF«
XOu³« WU?? ? ?š Ê√ Fe2O3 XOðULON« b¹b׫
r?? ? ? Ýô« «c?? ? ? ?N? ? Ð XOL?? ?Ý CuFeS2 ”U×M«  «d¹UÐ ”U×M«
WO½d WFÞUI v≈ W³½
Al2O3 XOu³« ÂuOML_«
r?? ð Y?? ? ? ?OŠ Baux vLð
Ʊ∏≤± ÂUŽ UNUA²« PbS UMOU−« ’U d«
ZnS bMK³« sO —U

SnO2  «dO²ÝUJ« d¹bBI«

∫UNM ‚dÞ …bFÐ UNðU Uš s  «eKH« ’ö


²Ý« sJL¹Ë

∫wzUOLOJ« ‰«e²šô« ≠±
∫rKFð q¼
u?? ? ? ¼ „uJ« r× Ê√ Mg Ë√ Na ∫q¦ ¨‰e²
 qUŽ WÞUÝuÐ tðUUš s dBMF« ‰«e²š« r²¹
s WOI³²L« W³KB« …œUL« t²HKJð WK V³Ð ¨©„uJ« r×® ÊuÐdJ« «b
²Ý« …œUŽ qCH¹Ë ¨ÊuÐdJ« Ë√ Al Ë√
œ«uL« œd?? ? ?Þ b?? ? ? ?FÐ r×H«
WÞU?? ?ÝuÐ t?? ? ? ? M …d¹UD²L« ¡«uN« w UNMO
²Ð ¨ÁbO« v≈ WOK _« dBMF« WUš q¹u×ð bFÐ p–Ë ¨tðdËË
s?? ? ? ? Ž ‰e?? ? FLÐ sO
?? ?²« ‰e²
 qUF ÊuÐdJ« «b
²Ý« sO³ð WOðü«  ôœUFL«Ë ¨WOUŽ …—«dŠ  Uł—œ v≈
Æ¡«uN«
∫d UMF« iFÐ ’ö
²Ý« w

PbO (s) + C (s) Pb (s) + CO(g)


SnO2 (s) + 2C(s) Sn(s) + 2CO(g)
ZnO(s) + C(s) Zn(s) + CO(g)

WOKLŽ q¦Lð W½Ë“u WOzUOLO  ôœUF WÐU² w ©≤® ‰Ëb−UÐ sF²Ý« ∫‰«RÝ
 öŽUH²« Ÿu½ U Æ’U d«Ë sO —U
« s q WUš hOL×ð
øWIÐU« WOzUOLOJ«

±∞≥
∫rKFð q¼ ∫wzUÐdNJ« qOKײ« ≠≤
ÂuOML_« d?? ? ? ?BMŽ Ê√ UNðUUš s d UMF« iFÐ ’ö
²Ý« w wzUÐdNJ« qOKײ« U¹öš Âb
²ð
YU?? ? ?¦« d?? ? ? BMF« d?? ? ?³²F¹
…dAI« w UÎ ŽuOý d¦_«
¨ÂuO¦OK« ∫d UMF« Ác¼ sË ¨wÝUÝ_« lÝU²« nB« w XLKFð UL …—uNBL«
sO−_« b?? ? ? FÐ WO{—_« ÆÂuOML_«Ë ¨ÂuOOMGL«Ë ¨Âu¹œuB«Ë
ÆÊuJOKO«Ë
ÊU?? ? ? ? ? LUF« ÊU?? ? ? ? ? Ë
U½d w Paul Heroult qOKײUÐ ¨•ππ v≈ qBð …ËUI½ Wł—bÐ ÂuOML_« dBMŽ vKŽ ‰uB׫ sJL¹Ë
w?? ? ? C h a r l e s H a l l Ë
qOKײ« WOKš w X¹ôu¹dJ«Ë ÂuOML_« bO√ s jOKš —uNBL wzUÐdNJ«
…b?? ? ? ? ?ײL«  U?? ? ? ? ? ? ¹ ôu«
«d?? ? ?CŠ b?? ? ? ? W?? ? OJ¹d_« Æ©µ® qJAUÐ WMO³L« wzUÐdNJ«
qOKײ« WI¹dDÐ ÂuOML_«
r?? ? ? ? ? ð w?? ? ?²« w?? ? ? ? zUÐdNJ«
±∏∏∂ ÂU?? ? ? Ž UNF{Ë W??O??K??š w?? ? ? Âb?? ?
? ??²? ??? ??ðË
WI¹dD« Ác?? ? ? ? ?¼ XOLÝË s »U??D? √ wzUÐdNJ« qOKײ«
ÆULNO≈ W³½
—UNB½« Wł—œ mK³ðË nU²« ‰«b³²Ý« ÂeK¹ ¨ÊuÐdJ«
”≤∞µ∞
Ú (Al2O3) UMOuô« Àb×ð Y??O?Š ¨—«d??L? ²? ÝU??Ð UNM
—UNB½« Wł—œ mK³ð ULMOÐ
XO?? ? ? ? ? ? ? ?u³« j?? ? ? ? ? ?OKš bQ²«  öŽUHð ·UB½√ UNOKŽ
Æ”±∞∞∞ Ú X¹ôu¹dJ«Ë UNULł≈ sJL¹ w²« ¨‰«e²šô«Ë
ÆÂuOMLô« ’ö
²Ýô wzUÐdNJ« qOKײ« WOKš ∫©µ® qJA«
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFLUÐ

2Al2O3(l) + 3C (s) 4Al(l) + 3CO2(g)


∫Y׳K WOC
WOKL?? Ž w?? ? ? ? Y?? ? ?×Ы
s?? ? ? ? XO?? u³« W?? ? ? ? ?OIMð
vKŽ ‰u?? ?B×K Vz«uA«
w²«Ë (Al 2O 3) UM?? ?Ouô«
d?? ? ? ? ? ? ? ¹UÐ W−UFLÐ vL?? ? ? ?ð
Æ(Bayer process)
d¹UÐ W−UF ∫©∂® qJA«

UÎ C¹√ qLF²¹ qÐ ¨eKH« ’ö


²Ý« vKŽ wzUÐdNJ« qOKײ« dB²I¹ ô
ZðUM« ”U×MU ÆWMOF ÷«dž√ w UN«b
²Ý« qł√ s ¨ «eKH« iFÐ WOIM²
 ö uL« WŽUM w t«b
²Ý« sJL¹ ô W¹—«d׫ s¹bF²«  UOKLŽ s ö Î ¦
∫‘UIMK WOC t²OIM²Ð ÂuI½ pc ¨tKO uð Wł—œ iOH
ð vKŽ qLFð Vz«uA« Êô ¨WOzUÐdNJ«
ÂuOML_« lOMBð …œUŽ≈
Èbł√ d³²F¹ Æ(Recycling)  UOKLŽ s Z²M¹ Íc« sO —U
« bO√ Íu²×¹ UL ÆwzUÐdNJ« qOKײ« WI¹dDÐ
t?? ö
²Ý« s?? ? ? UÎ ¹œUB² « qOKײ« WI¹dÞ Âb
²ð YOŠ ¨’U d«Ë ÂËdJ« s Vz«uý vKŽ hOLײ«
ÆwzUÐdNJ« qOKײ« WI¹dDÐ
ÆUNM sO —U
« WOIMð w wzUÐdNJ«

±∞¥
pO²¹d³J« iLŠ ‰uK× w ZnO sO —U
« bO√ WЫ–SÐ WOKLF« Ác¼ r²ðË
∫WOðü« WœUFL« VŠ H2SO4

ZnO(s)+ 2H (aq)
+SO42 (aq)
Zn2 (aq)
+ SO42 (aq)
+ H2O(l)

d UMF«  U½u¹√ ÊUJ q×O ¨‰uK×L« v≈ sO —U


« ‚u× ·UC¹Ë
·UB½QÐ UNKO¦Lð sJL¹ ¨wzUÐdN qOK×ð WOKLŽ Íd−ð rŁ ÆÂËdJ« q¦ UÎ ÞUA½ q _«
∫WOU²«  öŽUH²«

j³NL« vKŽ 2Zn2 (aq)


+ 4e 2Zn(s)

2H2O(l) O2(g) + 4H + 4e
sO —U
« WUš
bFBL« vKŽ (aq)

dOOGð ô SO42 (aq)


SO42 (aq)

ÆWIÐU« qŽUH²« ·UB½_ WOUB« WœUFL« V²« ∫‰«RÝ

WFO³D« w sO —U
« WUš ∫©∑® qJA«

∫WOzUCH«  U³dLK WK
U(« a¹—«uB« œu Ë ©≥≠≤®

Ò Ô¹
s WOzUCH«  U³dLK WKU׫ a¹—«uB« w Âb
²L« œu u« bQð bF
∫rKFð q¼ Ÿ«u½√ …bŽ błuðË ¨‰«e²šô«Ë bQ²«  öŽUHð vKŽ WOKLF«  UIO³D²« “dÐ√
sO−_« W?? ? ? ? ? ? K² Ê√
Wb
²?? ?L« sOłË—bON«Ë
∫UNM dc½ œu u« «c¼ s WHK²

w«u×Ð —b?? ?Ið ŒË—UB« w WKU׫ a¹—«uB« w œu u sOłË—bON« “Už Âb
²¹ ∫sOłË—bON« “Už ≠±
Æ sÞ ∑∞∞
WOU WOL œułuÐ sOłË—bON« “Už ‚d²×¹ YOŠ ¨WOzUCH«  U³dLK
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ WKzU¼ W UÞ UÎ −²M ¨sO−_« s

2H2(g) + O2(g) 2H2O(g) + W UÞ

±∞µ
ÆoÐU« qŽUH²« w ‰e²
L« qUF«Ë ¨bRL« qUF« œbŠ ∫‰«RÝ

NH4ClO4 ÂuO½u_«  «—uKdOÐ s jOKš Âb


²¹ ∫VKB« œuu« ≠≤
w jOK
« l{u¹ YOŠ ¨a¹—«uB« w œu u ÂuOML_« ‚u×Ë
qŽUH²« √b³¹ YOŠ fOzd« Ê«e
« w³½Uł vKŽ s¹bŽUL« sOd×L«
VŠ ŒË—UB« lœ vKŽ bŽUð WMšUÝ  «“Už UÎ −²M ¨WOzUÐdN …—«dAÐ
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL«

4NH4ClO4(s) 2N2(g) + 4HCl(g) + 6H2O(g) + 5O2(g)


∫rKFð q¼
w²« ¡UCO³« ÂuOG« Ê√ ¨ÂuOML_« ‚u× l ÂuO½u_«  «—uKdOÐ pJHð s ZðUM« sO−_« qŽUH²¹Ë
…d
Ð√ w¼ …—uB« w U¼«dð
ÆÂuOML_« bO√
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ WKzU¼ W UÞ UÎ −²MË ¨ÂuOML_« bO√ ÃU²½ù

4Al(s) + 3O2(g) 2Al2O3(g)

w œu u N2H3CH3 s¹«“«—bO¼ qO¦O ÍœUŠ√ Ë√ (N2H4) s¹“«—bON« Âb


²¹ ≠≥
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ N2O4 œułuÐ bQ²¹ YOŠ ¨a¹—«uB«

4N2H3CH3(l) + 5N2O4(l) 4CO2(g) + 12H2O(g)+ 9N2(g)

Æs¹“«—bO¼ qO¦O ÍœUŠ√ w ÊuÐdJ« bQð r — VŠ« WIÐU« WœUFL« s ∫‰«RÝ

∫©Bleaching® Ê«u_« dB ©¥≠≤®

tK¹u×ð® t½u dBI fLA«Ë ¡«uN« v≈ ZOM« Êu{dF¹ UÎ L¹b ”UM« ÊU
YOŠ ÷dG« «cN …œbF² …bR q«uŽ Âb
²² Êü« U√ ©iOÐ_« ÊuK« v≈
Æ¡uCK UN{dFð bMŽ ÊuK W³³L«  U½Ëd²Jù« „öN²ÝUÐ œ«uL« Ác¼ ÂuIð

∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r Ê«u_« dB WOKLŽ ·dF²²Ë


Ê«u_« dB
∫Ê«uô« dB ∫©≥® ◊UA½
∫ «Ëœô«Ë œ«uL«
ÆÂu¹œuB« X¹—uKu³O¼ ‰uK×Ë ¨”QË ¨W½uK …d¼“

±∞∂
∫qLF«  «uDš
Æ”Q w W½uK …d¼“ l{ ≠±
∫Y׳K WOC
q?? ? ? ? «uF« Âb
²?? ? ?ð
ÆpðUEŠö q−ÝË ¨Âu¹œuB« X¹—uKu³O¼ ‰uK×LÐ U¼dLž« ≠≤
œ«u?? ? ? ?L UÎ ? ? ? ? C¹√ We²
L«
SO 2 q¦ Ê«uú …d U
WI¹dÞ ‰u?? ? ?Š Ϋd¹dIð V²« Êu¹√ hzUBš vKŽ bL²F¹ …d¼e« Êu ‰«Ë“ Ê√ oÐU« ◊UAM« w kŠöð
w t«b
²?? Ý «Ë ÁdOC×ð ÆbR qUF OCl
ÆÊ«u_« dB

NaCl ‰uK×L wzUÐdNJ« qOKײUÐ UÎ ¹—U−ð Âu¹œuB« X¹—uKu³O¼ dC×¹


“Už l j³NL« vKŽ W−ðUM« OH bOË—bON«  U½u¹√ qŽUH²ð YOŠ ¨edL«
∫WOU²« WOzUOLOJ« WœUFL« VŠ ¨bFBL« vKŽ ZðUM« Cl2 —uKJ«

Cl2(g) + 2OH (aq)


Cl (aq)
+ OCl (aq)
+ H2O(l)
dO?? ? ? ? C×ð s?? ? ? ? JL¹Ë
Âu¹œu?? ? ?B« X¹—uKu³O¼
øp– `{Ë ¨wð«c« ‰«e²šô«Ë bQ²«  öŽUHð s oÐU« qŽUH²« bF
Ò Ô¹ ∫‰«RÝ
—uKJ« “U?? ? ? ? ?ž d¹dL²Ð UÎ C¹√
bOË—bO¼ ‰uK× vKŽ
ÆNaOH Âu¹œuB« wË fÐöL« sŽ lI³« W«“≈ w Âu¹œuB« X¹—uKu³O¼ ‰uK× Âb
²¹Ë
rODײРOCI Êu¹√ ÂuI¹ YOŠ ¨‚—u« WŽUM ¡UMŁ√ VA
« V ·UO√ iOO³ð
∫WOðü« WOzUOLOJ« WœUFL« oË p–Ë ¨W½uKL« lI³«Ë  UG³B«

OCl (aq)
+ H2O(l) + 2e 2OH (aq)
+Cl (aq)

‚u ‰uK× Ê«u_« dB w Wb


²L« Èdš_« …bRL« q«uF« sË
Ê«u√ dB w tuK× Âb
²¹ ¨t Êu ô qzUÝ u¼Ë ¨H2O2 sOłË—bON« bO√
∫rKFð q¼ tOKŽ ‰uB׫ sJL¹Ë ÆsDI«Ë ¨d¹d×«Ë ¨g¹d«Ë ¨dFAU ∫WÝU׫ œ«uL«
UÎ O½u Ϋd?? ? ? ? U?? H2O2 bFÔ¹ ∫WOðü« WœUFL« oË ¨¡UL« v≈ Âu¹œuB« bO√ ‚u WU{≈ s
Z²M¹ ô t?? ? ? ? ½_ W¾O³K UÎ I¹b??
ÆUNÐ …—U{ œ«u tJJHð s?? ? ?Ž
Na2O2(s) + 2H2O(l) 2NaOH(aq) + H2O2(aq)

WO²¹e«  UŠuK« WU² W«“≈ w UC¹√ sOłË—bON« bO√ ‚u Âb


²¹Ë
¨¡UCO³« PbSO4 v≈ ¡«œu« PbS …œU q¹u×ð vKŽ qLF¹ YOŠ ¨WL¹bI«
∫WOðü« WœUFL« oË

PbS(s) + 4H2O2(l) PbSO4(s) + 4H2O (l)

±∞∑
∫©Chemistry and Photography® d¹uB²« ¡UOLO ©µ≠≤®

 öŽUHð vKŽ WOKLF«  UIO³D²« ÈbŠ≈ WO«džuðuH« —uB« ÃU²½≈ w Àb×ð w²« WOzUOLOJ«  öŽUH²« bF
Ò Ôð
Ɖ«e²šô«Ë bQ²«

∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r ¨d¹uB²« Âö √ qLŽ √b³ ·dF²²Ë

∫d¹uB²« Âö √ qLŽ √b³


∫©¥®◊UA½

∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
‚—ËË ¨sOÝQË ¨© d² Ø ‰u ∞[±® Âu¹œuB« b¹—uK ‰uK× Ë ¨©d² Ø ‰u∞[±® WCH«  «d²½ ‰uK×
Æ`Oýdð ‚—ËœË ¨włUł“ lL Ë ¨`Oýdð

∫qLF«  «uDš
Æ”Q w WCH«  «d²½ ‰uK× s ≥rݱ∞ l{ ≠±
ÆÂu¹œuB« b¹—uK ‰uK× s ≥rݱ∞ tO≈ n{√ ≠≤
ÆpðUEŠö q−Ý ≠≥
Æ qŽUH²« WœUF V²« ø VÝ«d« «c¼ U ÆiOÐ_« VÝ«d« lLł«Ë ¨ZðUM« ‰uK×L« `ý— ≠¥
¡e−« ÷dŽË ¨r²F ÊUJ w `Oýdð W —Ë w UÎ uHK ‰Ë_« ¡e−« l{ Æs¹√eł v≈ iOÐ_« VÝ«d« r ≠µ
ÆpðUEŠö q−ÝË ¨VÝ«d« s sOLI« ö v≈ dE½« ozU œ fLš —Ëd bFÐ ÆfLA« ¡uC dšü«

 «—– v≈ WCH«  U½u¹√ ‰«e²š« v≈ Èœ√ ¡uCK WCH« b¹—uK ÷dFð Ê√ sO³²¹ oÐU« ◊UAMK pz«dł≈ bFÐ
 U½u¹√ ‰«e²š« r²¹ YOŠ ¨ «dOUJ« w Wb
²L« WÝU׫ d¹uB²« Âö√ qLŽ ”UÝ√ u¼ «c¼Ë ÆWCH« s
ÆWOMO« WFý_« Ë√ ¨WO−HM³« ‚u WFý_« WÞUÝuÐ Ë√ ¨wzdL« ¡uC« WÞUÝuÐ ¨WCH«

.WÝU׫ Âö_« VOdð v≈ ô


Î Ë√ ·dF²½ UMŽœ ¨wzuC« d¹uB²« ¡UOLO  UOÝUÝ√ rNHË

±∞∏
∫rKFð q¼ ∫WÝU(« Âö_« VOdð
WÝU׫ Âöô« Ê√ bŠ√ s Vd²ð w²«Ë ¨©iOÐ√≠œuÝ√® d¹uB²« Âö√ vKŽ UM¦¹bŠ dB²IOÝ
Íu²×ð W?? ? ? ? ½uKL« —u?? ? BK
WU{≈W Uš  UG³ vKŽ
WIKF UNM Z¹e Ë√ ©WCH« b¹œu¹ ¨WCH« b¹—uK ¨WCH« bOËdЮ WCH«  «bOU¼
wÝU?? Ý_« V?? ? ? ?Od²« v≈ …bŽU vKŽ t²O³¦ð r²¹ ¨wMOðöOł VKײ w ÂUE²½UÐ WŽ“u ¨ U³O³Š qJý vKŽ
ƔU׫ rKOHK
ÆpO²Ýö³« s Ë√ ÃUłe« s

∫”U(« rKOH« lMB¹ nO


∫WOðü« WOÝUÝ_«  «uD
« ”U׫ rKH« WŽUM sLC²ð
w ¨w½uO½u_« WCH«  «d²½Ë bOUN« Êu¹√ qŽUHð s WCH« bOU¼ ÃU²½≈ ≠±
ÆÚ ”∑∞Ë µ¥ sOÐ ÕË«d²ð …—«dŠ Wł—œ w ¨sOðöO−« s nH
 ‰uK×
 «—uKÐ r−Š b¹e¹ YOŠ ¨Wb²F …—«dŠ Wł—œ vKŽ ‰uK×L« kH×¹ ≠≤
ÆÊËdJO ∞,± v≈ qB² ¨WCH«  «bOU¼
∫Y׳K WOC
sOðöO−«  «e?? ? ? ? ? ?O U?? ? ? ¨WOMO_« ÷ULŠ_«Ë X¹d³JUÐ wMG« sOðöO−« s b¹eL« ·UC¹ ≠≥
UÎ ³?? ? ÝUM t?? ? ? ? ? ? ? KF−ð w?? ? ? ? ? ? ? ? ?²«
l¹d² p–Ë ¨Ú ” ∏∞Ë µ∞ sOÐ …—«dŠ Wł—œ v≈ ‰uK×L« s
¹Ë
Âö_« WŽUM w «b
²Ýö
ÆWÝU׫ ÆWCH«  «bOU¼  «—uKÐ  UH sO×ð w X¹d³J« WOKŽU

∫WÝU(« Âö_« vKŽ …—uB« ÊuJ²ð nO


 U½u¹√ s Ϋbł qOK œbŽ bQ²¹ ¨”U׫ rKOH« vKŽ ¡uC« jI¹ UbMŽ
¨ U½Ëd²Jô≈ UÎ IKD ÆX sOłuUN« s  «—– v≈ AgX …—uKÐ w (X ) bOUN«
Ê√ ÊËœ . Ag  «—– v≈ WCH«  U½u¹√ s œbŽ ‰«e²š« vKŽ U¼—ËbÐ qLFð w²«
…—u qL×¹ rKOH« Ê≈ UM¼ ‰UI¹Ë ¨WCH« bOU¼  «—uKÐ vKŽ «dO¦ p– dŁR¹
∫sO²Oðü« sO²OzUOLOJ« sO²œUFLUÐ p– qO¦Lð sJL¹Ë ¨WMU

1
AgX + h (light) Ag + X +e
2 2
Ag + e Ag0

lOD²¹ ô pc ¨WKOK WOM“ …d² ‚dG²¹ rKH« vKŽ j U« ¡uC« Ê√ ULÐË
Ác¼ qLJ²ð pc ¨…dO³ UN²OL Ê_ ¨WCH« bOU¼  U½u¹√ lOLł vKŽ dOŁQ²«
Æ—UNþù« vLð WOKLŽ w Âö_« iOL×ð qUF w WOKLF«

±∞π
∫—UNþù«
fLž r²¹ ¨d¹uB²« W¬ s tŽe½Ë ¨©—uB« cš√® ¡uCK rKOH« ÷dFð bFÐ
w²«Ë ¨C6H4(OH)2 ÊuM¹uË—bON« …œU vKŽ Íu²×¹ ‰e²
 ‰uK× w rKOH«
¡«œuÝ WIDM W−²M ¨¡uCK ÷dFð Íc« ¨WCH« bOU¼ ‰«e²š« U¼—ËbÐ qLJ²ð
Wł—œ w WHK²
 oÞUM rKOH« vKŽ `³BO ¨UNOKŽ WCH«  «—– VÝdð ¡«dł
Æ©W×ðUË WIUž® UNð¡U{≈

…—uB« cš√ ¡UMŁ√ ¡uCUÐ  dŁQð w²« WCH«  «—– Ê√ Ád– —b−¹ ULË
…—uB« ÊuJð v²ŠË ¨ÊuMOË—bON« WÞUÝuÐ WCH«  U½u¹√ ‰«e²š« s Ÿdð
«b
²ÝUÐ p–Ë ¨WÞu³C œËbŠ w —UNþù« WOKLŽ n Ë v≈ ÃU²×½ ¨W×{«Ë
ÆpOK
« iLŠ

∫XO³¦²«
sŽ ¡uCUÐ dŁQ²¹ r Íc« ¨WCH« bOU¼ s hK
²« r²¹ WOKLF« Ác¼ wË
qž rŁ ¨©u³ON« `K® Âu¹œuB«  U²¹d³uOŁ ‰uK× «b
²ÝUÐ ¨t²Ð«–≈ o¹dÞ
Õu Ë√ ¨wJO²Ýö³« j¹dA« vKŽ vI³ð YO×Ð ¨¡uC« dOŁQð s W³Ýd²L« WCH«
W«“≈ qO¦Lð sJL¹Ë ÆW³UUÐ WU׫ Ác¼ w W−ðUM« …—uB« vLðË ¨ÃUłe«
∫WOðü« WœUFL« w sO³ u¼ UL u³ON« `K WÞUÝuÐ …bz«e« WCH« bOU¼

AgX(s) + 2S2O32 (aq)


Ag (S2O3)23 (aq)
+X (aq)

Æd¹uB²« ‚—Ë vKŽ WÐuKDL« …—uB« ÃU²½ù WIÐU«  «uD


« œUFðË

WOzUNM« …—uB« W³U« …—uB«

±±∞
vKŽ bL²Fð rKOH« WOÝUŠË W−ðUM« —uB« …œuł Ê√ dcUÐ d¹b−« sË
WCH«  «bOU¼ WOÝUŠ sOÐ Ê—UI²Ë ¨Âö_« WŽUM w Âb
²L« bOUN« Ÿu½
∫wðü« ◊UAM« ¡«dłSÐ r ª¡uCK WHK²
L«

—ËU−L« ◊U?? ? ?AM« w ∫¡uCK WCH«  «bOU¼ WOÝU Š 5Ð W½—UI*« ∫©µ®◊UA½


o?? ? ? O³Dð b?? ? ? FÐ qBײ?? ? Ý
‚«—Ë√ WŁöŁ vK?? Ž ± …uDš
b?? ? ? Š«Ë q?? ? vKŽ `Oýdð
∫ «Ëœ_«Ë œ«uL«
WCH«  «bOU¼ bŠ√ UNM ¨Âu¹œuB« bOËdÐË ¨Âu¹œuB« b¹—uK ∫WOðü« qOU×L« s d²؉u ∞[±
Æ…—ucL«
lL Ë ¨`Oýdð ‚—ËË ¨”ËR?? ∂ Ë ¨WCH«  «d²½ Ë ¨Âu¹œuB« b??¹œu??¹√Ë
Æ`Oýdð ‚—ËœË ¨włUł“

∫qLF«  «uDš
Î dCŠ ≠±
UL ¨WCH« b¹œu¹Ë ¨WCH« bOËdÐË ¨WCH« b¹—uK s ö
Æ©≥® ◊UAM« w XLKFð
ÆWŁö¦« `Oýd²« ‚«—Ë√ s W —Ë q nB²M w WO½bFL« œuIM« s WFD l{ ≠≤
Æ ozU œ ±∞ …bL fLA« ¡uC UN{dŽ ≠≥
ÆpðUEŠö q−Ý ≠¥
øÀb×ð w²«  öŽUH²« s qJ W½Ë“u WOzUOLO  ôœUF V²« ≠µ
qC_« u¼ WCH«  «bOU¼ s Í√ ¨UNOKŽ XKBŠ w²« ZzU²M« vKŽ ¡UMÐ ≠∂
·dFðË ¨WOLKF« —œUBL« bŠ√ v≈ lł—« øWÝU׫ Âö_«WŽUM w
Ê—U ÆÂö_« WŽUM w Âb
²¹ Íc« ¨WCH«  «bOU¼ qC√ vKŽ
ÆUNOKŽ XKBŠ w²« ZzU²M« l p–

±±±
qBH« WK¾Ý√

∫wðQ¹ U0 œuBI*« U
∫±”
ø—UNþù« ¨Ê«u_« dB ¨WOD³NL« W¹UL׫ ¨b¹b׫ WMHKł

∫ wðQ¹ U
d ∫≤”
ÆÂuOML_« ’ö
²ÝUÐ W U
« wzUÐdNJ« qOKײ« WOKš w UOMu_« v≈ Na3AlF6 X¹ôu¹dJ« WU{≈ ©√
Æa¹—«uBK œu u s¹«“«—bON« qO¦O ÍœUŠ√ Âb
²¹ ©»
ÆWO²¹e«  UŠuK« WU² W«“≈ w sOłË—bON« bO√ ‚u Âb
²¹ ©?ł

 öŽUHð ·UB½√ V²« ¨ÎUOzUOLOËdN öÎ ŽUHð qÐ …dýU³


…b√ b¹b(« √b ÊuJð bFÒ ¹ ô ∫≥”
øp– `{uð WOzUOLO

ø’Ud« ¨ÂuOM*ô« ¨5—U)« ∫s


qJ WOzd« W
U)« U
©√ ∫¥”
ø”U(« rKOH« lMB¹ nO ©»
∫`O×B« »«u'« e
— ‰uŠ …dz«œ l{ ∫µ”
∫b¹b׫ √b q¦Lð WOðü« mOB« ÈbŠ≈ ≠±
Fe3O4 ©œ Fe2O3.n H2O ©?ł Fe(OH)2 ©» Fe2O3 ©√
∫√bB« s sH« W¹UL× w×C bFBL WOðü« d UMF« bŠ√ «b
²Ý« sJL¹ ≠≤
sOðö³« ©œ ”U×M« ©?ł WCH« ©» ÂuOOMGL« ©√
∫s ÂuOML_« dBMŽ ’ö
²Ý« w Wb
²L« wzUÐdNJ« qOKײ« WOKš w bFBL«Ë j³NL« lMB¹ ≠≥
sOðö³« ©œ ÊuÐdJ« ©?ł ”U×M« ©» ÂuOML_« ©√
∫WOzUCH«  UuJL« qL×ð w²« a¹—«uB« w Âb
²L« VKB« œu u« ≠¥
s¹«“«—bON« ©» ÂuOML_« ‚u×Ë ÂuO½u_«  «—uKdOÐ ©√
sOłË—bON« ©œ s¹«“«—bON« qO¦O ÍœUŠ√ ©?ł
∫d¹d×«Ë dFA« Êu dB w Âb
²L« bRL« qUF« ≠µ
sOłË—bON« bO√ ‚u ©» X¹d³J« bO√ w½UŁ ©√
ÂuOUJ« X¹—uKu³O¼ ©œ Âu¹œuB« X¹—uKu³O¼ ©?ł
∫d¹uB²« Âö√ WŽUM w qšbð ô WOðü« œ«uL« ÈbŠ≈ ≠∂
ÆWCH« b¹œu¹ ©œ WCH« bOËdÐ ©?ł WCH« b¹—uK ©» WCH« ©√

±±≤
…bŠu« WK¾Ý√

∫nBð w²« W½Ë“u*« WOUB« WOzUNM« WœUF*«Ë ‰«e²šô«Ë bQ²«  öŽUHð ·UB½√ V²« ∫±”
ÆCl2 WÞUÝuÐ Br2 ÂËd³« “Už v≈ Br1 ÂËd³«  U½u¹√ bUð ≠±
ÆAl(s) WÞUÝuÐ Fe2 (aq)
 U½u¹√ v≈ Fe3 (aq)
 U½u¹√ ‰«e²š« ≠≤

∫wðü« qŽUH²« VŠ ©r×H« rłUM


 UHK
s
® FeS2 b¹b(«  «d¹UÐ bQ²ð ∫≤”

FeS2(s) + O2(g) + H2O(l) Fe2 (aq)


+ SO2 4(aq)
+ H1 (aq)

Æ©ÊËd²J≈ ≠ Êu¹√ ® qŽUH²« nB½ WI¹dDÐ WIÐU« WœUFL« Ê“«Ë ≠±


ø bQð r — vKŽ√ t WIÐU« WœUFL« w d UMF« Í√ ≠≤
ÆoÐU« qŽUH²« w bRL« qUF«Ë ¨‰e²
L« qUF« œbŠ ≠≥

∫ÎUOzUIKð r²ð WOU²« WOzUOLOJ«  öŽUH²« ∫≥”

Mg(s) + Cu2 (aq)


Mg2 (aq)
+ Cu(s)
Cu(s) + 2Ag1 (aq)
Cu2 (aq)
+2Ag(s)
Mg(s) + Cd2 (aq)
Mg2 (aq)
+ Cd(s)
Sn (s) + Cu2 (aq)
Sn2 (aq)
+ Cu(s)
Cd (s)+ Sn2 (aq)
Cd2 (aq)
+ Sn(s)

ÆWe²
 q«uF UNðu VŠ WIÐU« d UMF« Vð— ≠±
ÆsO−_« l WIÐU«  «eKH« s q qŽUH² W½Ë“u WOzUOLO WœUF V²« ≠≤

∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ ¨Í—Ëb« ‰Ëb'« w WO½U¦« …—Ëb« w WOðü« dUMF« p¹b ∫¥”
WFЫd« WŽuL−L« WU
« WŽuL−L« WÝœU« WŽuL−L« WFÐU« WŽuL−L«
C N O F dBMF«
¥≠ ≥≠ ≤≠ ±≠ bUð r — q «
¥´ µ´ ≤´ dH bUð r — vKŽ«

±±≥
øt bQð r — q √Ë dBMF« WŽuL− r — sOÐ W öF« U ≠±
ø C ¨ N  «—– s qJ bQð r — vKŽ√Ë RUJ²«  U½Ëd²J≈ œbŽ sOÐ W öF« U ≠≤
øNa2O2 VdL« w sO−_« bQð r — U ≠≥
øF dBMŽ vKŽ ≤ ŸdH« W−O²½ o³DMð ô «–UL ≠¥
ÆÍ—Ëb« ‰Ëb−K W¦U¦« …—Ëb« w  «eKö« vKŽ ≤˱ ŸdH« o³Þ ≠µ

∫`O×B« »«u'« ‰uŠ …dz«œ l{ ∫µ”

∫ÊuJ¹ …bR q«uF UNðu VŠ (N2,O2,F2) WOðü« d UMF« VOðdð ≠±


F2 < N2 < O2 ©» N2 < O2 < F2 ©√

N2 < F2 < O2 © œ F2 < O2 < N2 ©?ł

∫ ÊuJ¹ wðü« qŽUH²« w ‰e²


L« qUF« ≠≤
3CuO + NH3 3Cu + 3 H2O + N2
CuO ©œ Cu ©?ł NH3 ©» N2 ©√

∫WFO³D« w œdHM qJAÐ bł«u²¹ Ê√ sJL¹ WOðü« d UMF« bŠ√ ≠≥


Zn ©œ Au ©?ł Fe ©» Cu ©√

∫ÍËU¹ Fe2O3 w Fe bQð r — ≠¥


¥´ ©œ ≥Ø∏ ´ ©?ł ≥´ ©» ≤´ ©√

∫ÍËU¹ wzUOLO qŽUHð w SO42 v≈ SO2 s ‰u ± ‰u×ð s W−ðUM«  U½Ëd²Jù«  ôu œbŽ ≠µ
©¥ ® ©œ ©≥® ©?ł ©≤® ©» ©±® © √

H2O + Br2 HOBr + HBr ≠∂


∫ oÐU« qŽUH²« w ÂËd³« „uK V½_« n u«
jI ‰e²
¹ ©» jI bQ²¹ ©√
Ɖe²
¹ ôË bQ²¹ ô ©œ ‰e²
¹Ë bQ²¹ ©?ł

±±¥
∫l?? ? ? ? ? ? ? ? ł«d??L?«

1) Atkins & Jones, Chemical Principles, 1st Edition, W. H. Freeman & Co. New
York, 1999.

2) John A. Olmsted & Gregory M. Williams, Chemistry, 4th Edition J. Wiley &
Sons, New York, 2004.

3) James E. Brady, General Chemistry: Principles and Structure, 5th Edition, J.


Wiley & Sons, New York, 1990.

4) D.D. Ebbing and S.D.Gammon, General Chemistry, 7th Edition Houghton


Mifflin, 2003.

5) Ralph Petrucci, Terry McCreary and Scott Perry General Chemistry, 4th
Edition, Prentice Hall ©2005.

6) D A McQuarrie and P A Rock, General Chemistry, 3rd Ed. Freeman, 1991.

7) CE. Housecroft, & A.G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Prentice Hall, 2001.

8) Ebbing, Darrell, Gammon, Steven D., Ragsdale, Ronald O., Essentials of


General Chemistry, 2nd Edition, Houghton Mifflin Co. London 2003.

9) Zumdahl, Steven and Zumdahl, Susan A., Chemistry, 6th Edition,Houghton


Mifflin Co. London ©2003.

10) Ebbing, Darrell andGammon, Steven D., General Chemistry , 8th Edition,
Houghton Mifflin Co. London 2005.

11) Gary D. Christian, Analytical Chemistry , 6th Edition, J. wiley & Sons New
York, 2003.

∫WO½Ëd²Jù« l«uL?«

1) www.cheresources.com/photochem.shtml
2) http:chemistry.college.hmco.com
3) www.chem.ufl.edu
4) www.cheml.com
5) www.kw.edu
6) www.chem.ucla.edu

±±µ
∫qLF« «c¼ “U$« w r¼UÝ

©Â≤∞∞≤ر±Ø≤≥ a¹—U²Ð d¹“u« —«d® ∫W¹—«“u« Z¼UM*« WM'

©d« 5√® 5ÝU¹ Õö .œ ≠ ©Î«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠ ©ÎUOz—® hL(« uÐ√ rOF½ .œ ≠
©Î«uCŽ® qO× ÂUA¼ ≠ ©fOzd« VzU½® rFM*« b³Ž tK« b³Ž .œ ≠
©Î«uCŽ® d¹“u« VM¹“ ≠

∫WFÐU²LK WOMH« WM−K«

©Î«uCŽ® dD bL× .√ ≠ ©Î«uCŽ® b¹UJ« w׳ .√ ≠ ©ÎUIM® 5ÝU¹ Õö .œ ≠


©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł .√ ≠ ©Î«uCŽ® hL(« uÐ√ dLŽ .œ ≠
©Î«uCŽ® ÍbU)« dOM .√ ≠ ©Î«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ .œ ≠
©Î«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už .œ ≠

∫»U²J« qLŽ Wý—Ë w Êu


—UA*«

Í—uM« bL× .œ Ÿu³« bL× .œ .√ ‰ö¼ XLJŠ .œ .√


qUJ« b³Ž e¹U ÍœU³Ž VUž ÊUŠdÝ ÊUž .œ
włU½ ÊUC— bOŽ tK« b³Ž d/ œuL×
W*U ‰ULł nÝu¹ WKOC tK« b³Ž fOLš
WLž«—œ dO³Ž ÕbÐ ÊUž WKLý uÐ√ rJŠ
WAOD bL× œË«œ œuL× ÍË«dB dÐUł
‰«e½ tOłË —œU½ bL× W½ËUDF« Ê“U
qOKš ÊöŽ ’uB« wŽd W/«už bL×
 UdÐ bz«— W³BŽ uÐ√ w …dЫuł b−M
…œU×ý b−√ …dŽUOÝ bLŠ√

¨tK« bL ‰Ë_« ¡e'« -