Vous êtes sur la page 1sur 3

Oprichtingsbestuur

Inleiding
Het OB gaat de weg klaar maken met uiteindelijk doel het oprichten van een officiële
Lacrosse vereniging. Om dit te kunnen bereiken zijn er een aantal randvoorwaarden waar aan
voldaan moet worden. Wanneer alles klaar is om een vereniging te worden zal dit worden
ingeluid door de eerste ALV. Dit zal het eindpunt van het OB worden en het beginpunt van het
eerste een ingestemd bestuur. Er is geen haast om een vereniging te worden, een streven kan
zijn medio juni.

1. Randvoorwaarden
Voordat er een officiële vereniging kan worden opgezet moeten er een aantal zaken geregeld
worden. Bij het regelen van deze zaken zullen er nieuwe punten naar boven komen, hier moet
goed naar gekeken worden of deze noodzakelijk zijn vóór de oprichting of dat deze zaken ook
later mee genomen kunnen worden.

1.1. Statuten & Huishoudelijk reglement


In de statuten staan alle rechten en plichten die gelden voor de leden en besturen en staat
uitgelegd hoe de vereniging in elkaar steekt. Statuten moeten worden erkend door een
notaris. Bij het opstellen van eigen statuten moet goed gekeken worden naar statuten van
anderen Lacrosse verenigingen, passen bij de situatie in Zwolle, door meerdere
(buitenstaanders) laten lezen/controleren. De statuten worden bij de eerste ALV ter
instemming voorgelegd aan de leden.

Een Huishoudelijk Reglement (HR) is een uitbreiding op de statuten, hierin staan de


artikelen uit de statuten toegelicht. Voordeel hiervan is dat het HR door de ALV aangepast
kan worden, statuten moeten langs de notaris.

1.2. Startkapitaal + begroting


Om te kunnen bepalen hoeveel de contributie voor het eerste jaar gaat worden is er een
sluitende begroting nodig. Als voorwerk hiervoor moet er alvast gekeken worden naar de
mogelijkheden van sponsoring en subsidie bij verschillende instanties. Het hebben van
eigen vermogen is essentieel om te blijven bestaan en om te groeien, dit moet worden
meegenomen in de begroting

1.3. Kamer van Koophandel


Lacrosse Zwolle moet zich inschrijven bij de KvK. Dit gaat in combinatie met de statuten.
Een van de voordelen van inschrijving en statuten is dat het bestuur dan niet meer
hoofdelijk aansprakelijk is. (tenzij er wanbeleid is gevoerd).

1.4. Training
Om te kunnen trainen hebben we een veld nodig, gear en een trainer. Hier staan kosten
tegenover. Er moet gekeken worden hoe dit het beste geregeld kan worden en met welke
partijen er samengewerkt kan worden. Randvoorwaarde bij samenwerking is wel dat
Lacrosse Zwolle een zelfstandige vereniging blijft.

Als de training loopt en er meer leden bij komen, kan er gekeken worden naar competitie
en hoe dit verder uit te werken. Dit is echter geen randvoorwaarde voor de oprichting en
daarom ook geen taak van het OB.
2. Eerste ALV

3. Samenwerking met Respoc

3.1. Kosten
3.2. Verantwoordelijkheden
3.3. Afspraken
3.4. Verzekering
3.5. Materiaal

4. Verenigingsstructuur
De vereniging moet geleid worden. Hiervoor wordt een bestuur aangesteld die namens de
leden het mandaat krijgt om beslissingen te nemen namens de leden. Ook zorgt het bestuur
voor de dagelijkse werkzaamheden die nodig zijn om de vereniging draaiend te houden.

4.1. Bestuur
Het bestuur bestaat uit twee groepen. Er is het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het draaien van de vereniging. Elk bestuurslid is
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen portefeuille.

4.1.1.Dagelijks bestuur
Zij houden zich bezig met de ‘dagelijkse werkzaamheden’ van de vereniging.

4.1.2.Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit het Dagelijks bestuur met daarbij extra bestuursleden.
Samen nemen werken zij koers uit die door de ALV bepaald is.

4.2. Commissies
Een commissie houd zich bezig met een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld promotie,
sponsoring of wedstrijden. Elke commissie heeft een voorzitter, hij/zij is degene die het
bestuur informeert over de stand van zaken en andersom. Er moet gekeken worden welke
commissies er moeten komen, daarbij opgelet dat alleen de nodige commissies opgezet
worden. In de toekomst kunnen de commissies nog uitbreiden.

4.3. RvC
Een Raad van Commissarissen geven gevraagd en ongevraagd advies aan het AB/DB. Zij
ontvangen alle notulen. Bij de ALV geven zij advies aan de leden.

4.4. Kascie
Om de penningmeester te helpen en te controleren is er een Kascommissie. Deze controleert
meerdere keren per jaar de boekhouding van de penningmeester en geeft bij de ALV advies
aan de leden.

5. Portefeuille verdeling
Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen taken. Voor de belangrijkste taken is
er een eerste en een tweede verantwoordelijke. De taken zijn vastgelegd in de portefeuille-
verdeling. Taken die daar niet in zijn omschreven worden onderling verdeeld
6. Tips en trucks
http://www.verenigingen.nl/
http://www.kvk.nl/vereniging