Vous êtes sur la page 1sur 5

18 19

WUQ NjÏÚ

WUQu ùUnÏÚ. WUQu ùUnÏÚ WUQu ùUnÏÚ


Wô_u.

1. ùTôu DX¡p (úUÚ UûX«p) YôÝm úRYoLÞm


úTôt± ×Lr¡u\ £\kR £Y úbj§WUô] §Úfѯ«p
YkÕ ©\kR, @Ús Y¥Yô]Yu FeLs WUQ NjÏÚ
úRYu.

2. @ZLmûU-ÑkRWm RmT§V¬u @u×f ùNpYUôLl


©\kÕ @ØRd LPpúTôp @ÚQ¡¬ úbj§Wj§p
Y£lTYu. SôUìTUt\ TWmùTôÚú[ Øu]o Uôu UÝd
ùLôiP ®ûPlTôL]ôL(£Y]ôL)j úRôu±VÕ úTôp,
RtúTôÕ @ÚÞÚd ùLôiP WUQ]ôL Y¥®Xô
Y¥ÜPu Åt±Úd¡\ôu.

3. çV Oô]l ùTÚeLPXô¡V c WUQu,


§ÚYiQôUûX«p çnûUúV DÚYô¡ YkÕ, £\kR
®ÚTôb ÏûL«p Åt±Úd¡u\ôu.

4. YôRm ùNn¡u\ UôûVûVf ãrkÕ Yû[jÕ ¨uß


ª§jRYu FeLs c WUQu. ãÕ ùNnÕ @¯dÏm
Hm×XuL[ôp DÚYô] ®û]Ls VôÜm ¿eLl
ùTt\Yu FeLs c WUQ NjÏÚ.
20 21
5. @ÚQôNX CÑYW]ôp @u×Pu @ûQjÕ
Y[odLlThPYu, F]Ru©tϬV c WUQ ÏÚSôVLu.
@Yu LÚûQúV DÚdùLôiÓ úLhPûRj RÚm LtTL
UWm úTôp ®[eÏ¡u\ôu.

6. êuß ®RUô] úRLeL[ô¡V vçX, ãzU, LôWQ


úRLeLû[ U\kRYu. Nj-£j-A]kRUô¡V êuß
TReL°p ¨WkRWUô¡, BkR vçX DXL Yôr®p
UVdLm ùLôs[ôÕ Bû\ ùNôìTUôL
úRôu±«Úd¡u\ôu FeLs NjÏÚ WUQu.

7. DPùXÓjR ËY]ôLj úRôu±]ôÛm,


©WUôiPeLû[d LPkÕ TW vYìT]ôLj Ruû]
DQokÕ ¨uß, @lTWUôjU ùNôìTUôLúY L²kÕ,
Dsú[ Iu±, @û]jûRÙm GLôjU ùNôìTUôLúY
LiÓ A]kRm ùLôiPYu F]Õ NjÏÚSôRu c
WUQu.

8. Fu NjÏÚ c WUQu ùTôu¨\m ùLôiP Y¥®]u.


×LrªdL £YkR NûPÙûPV £Yàm @Yú]. F]dÏ
SpX NjÏÚYôL YôndLl ùTtß TW RjÕYj§u
ùTôÚ[ôL §LrTYàm @Yú].

9. TgN éReLs (@l×, Yôn, úRÙ, éª, ALôVm)


Vô®Ûm F]Õ NjÏÚ c WUQu ¨û\kÕ BÚlTYu.
@Yu TgN úLôNeLs (@u]UV, ©WôQUV, Uú]ôUV,
®gOô]UV, A]kRUV úLôNeLs) BpXôR AjU
ùNôìTu. Õ§j§Óm @uToL°u ÕuTeLû[ @¯jÕ
Oô]m RÚTYu.

10. ØdÏQeL[ôp (NjY, W_v, RUv) A] RûPLû[


Lû[kùR±kRYu. ØÝØRt ùTôÚÞm ¨oUXàUô]
úRYu @Yu. TdÏYm @ûPkR TdRoLs YkÕ ¨uß
T¦ ùNn¡u\ §ÚlTôReLû[ DûPVYu.
22 23
11. A§Vô] LôWQ -Lô¬Vm @±kR @±ÜUVUô]
ØÝØRt ùTôÚs c WUQ NjÏÚ. ÕuTúU ùNn¡u\
UXUôûVûV YûRjÕ @¯jÕ Å£Óm FUu úTôu\Yu.

12. FeLs NtÏÚ WUQu úRYoLs VôYÚm YkÕ ¨uß


Õ§dÏmT¥Vô] TtTX £\l×Lû[ DûPVYu.
@uToLÞdÏ LôYXôL BÚlTYu. DiûUVôm Oô]
Sôh¥u @WNôL ¨t¡u\ êX LôWQàm @Yú].

13. úYRj§u RûXYu. úYReLû[ ATWQUôLl


éiPYu. úYRúU Y¥Yô]Yu. ®ÚlTúUôÓ
TWYôr®p ®ûWkÕ G±fùNuß L°jRYu FeLs
NjÏÚ c WUQu.

14. Õ¬V Y¥Yô]Yu, çVùY°Vô¡V Bû\Yu


®[eÏYRtÏ úUûP úTôu\Yu. @¬VRô] GÝ DXÏm
@iPØm LXkÕ ¨u\ôÛm LXl©pXôR çVYu FeLs
NjÏÚ WUQu.

15. £uUVUô¡V UWj§p TÝjR B²V L²«u ÑûY


úTôu\Yu. RuUV ùTôÚ[ô]Yu. Iu\ô]Yu.
@[Yô¡V A]kRUô]Yu FeLs NjÏÚ WUQu.

16. ¿¬p LûWjR DlûTlúTôp Fu U]d ÏûL«p


Iu\ô¡ LXkÕ ¨uß DVokRYu. RkûR úTôu\Yu.
Rôn úTôu\Yu. @t×RUô] ùTôÚû[l úTôu\Yu
FeLs NjÏÚ WUQu.
24 25
17. ®¯l×, L]Ü, çdLm ØR-V ÕuTeLs @t\Yu.
Yôd¡]ôp á\ Ø¥VôRT¥ ¨û\YôL ®[eÏm ULô
Yôd¡VeL°u ùTôÚ[ôL BÚlTYu FeLs NjÏÚ
WUQu.

18. @¯VôÕ ®[eÏm úYRlùTôÚ[ô]Yu. _ô§, úTRm


@t\Yu. A§VkRUt\Yu. ¨oUX U]ØûPVYu.
Oô]j§u RûXYu. Td§Ùs[j§p ú_ô§ ùNôìTUôL
©WLô£lTY] FeLs NjÏÚ WUQu.

19. SpX ÏQdLPXô] StÏQ Y¥®]u. SpúXôo ×LÝm


ùUnÙQoÜ Y¥Yô]Yu. @t×Rf ÑûY ùTôÚk§V TôÏ
úTôu\Yu. "RjÕYU³' Yôd¡V Y¥YUô]Yu FeLs
NjÏÚ WUQu.

20. Td§úVôÓ T¦kÕ ¨t¡u\ TdRúLô¥Lû[


Ød§Vô¡V DiûU«u LûWûVd Lôh¥
(@¥lTûPVô]) ùUngOô] @±ûY VôYÚm ùTt±P,
ùLô¥Lh¥ ¨tTYu FeLs NjÏÚ WUQu.

21. WUQú]! NtÏÚúY! ùNnVdá¥V ùNnûLûV


ùNnVj çiÓ¡\ Bk§¬VeL°p ÅrkÕ Y-ûUVt\
F]Õ U]lúTûV YôùYuß @ûZjÕ Fuû]
AsYôVôL!

22. UôÞm BqÜPúX Sôu Fu\ TôYû]«]ôp, BkR


@LeLôWm Fuàm AQYj§p ÅrkÕ ¡PdÏm
Tô®ûV, D]Õ DVokR Oô] Yô[ôp Ri¥lÀo. çV
U¦fÑPWô] WUQ NjÏÚúY!
26 27
23. ã¬V YmNjÕ úRôu±V WôUàm, RôUûW«p YôÝm
©WmUàm, Uôu, ãXôÙRm R¬jR úUuûUªÏ £Yàm,
UôRYm ùNnÙm ÏUWàm FeLs NjÏÚ WUQú]
AYôu.

24. úTôt±ú]u, Fu U]d úLô«-p ®[eÏm ×i¦V


Y¥Yô]Yô! ¨uØLm úTôt±. ¨uU]m úTôt±. úTôt±
¨u TôRm. HVú]!

25. (@Ú¡p) ®Úm© ¨uß D]Õ ×LrTôÓm


úYeLPWUQ]ô¡V Fu Sô®Ûm ®[eÏm WUQúW!
ùTôÚjRUô] ÑûYVô] D]Õ §ÚlTReLû[ FuRûX
Df£«p ûYj§P úYi¥ú]u. @ÚsL.