Vous êtes sur la page 1sur 20

Uzasadnienie do projektu ustawy o dostarczaniu informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi

1. Istniejcy stan prawny Do chwili obecnej zagadnienie etykietowania regulowaa w prawie europejskim dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 wrzenia 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zuycia energii oraz innych zasobw przez urzdzenia gospodarstwa domowego oraz uchylajcej dyrektyw 79/530/EWG. Przepisy dyrektywy 92/75/EWG miay zastosowanie do nastpujcych urzdze gospodarstwa domowego:

chodziarek, chodziarko zamraarek, zamraarek; pralek bbnowych, suszarek bbnowych, pralko-suszarek bbnowych; zmywarek bbnowych; lamp gospodarstwa domowego; urzdze klimatyzacyjnych; piekarnikw elektrycznych.

Dyrektywa 92/75/EWG jako dyrektywa ramow nakadaa oglne obowizki na dostawcw i sprzedawcw ww. urzdze. Natomiast wymagania szczegowe dotyczce poszczeglnych wykonawczych: 1. dyrektywie 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej chodziarek, chodziarko-zamraarek i zamraarek typu domowego (Dz. Urz. WE L 045 z 17.02.1994, z pn. zm.), 2. dyrektywie 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej pralek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, z pn. zm.), 3. dyrektywie 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej suszarek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, z pn. zm.), grup urzdze zostay okrelone w nastpujcych dyrektywach

4. dyrektywie 96/60/WE z dnia 19 wrzenia 1996 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej pralko-suszarek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 266 z 18.10.1996, z pn. zm.), 5. dyrektywie 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej zmywarek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 118 z 07.05.1997, z pn. zm.), 6. dyrektywie 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego (Dz. Urz. WE L 071 z 10.03.1998), 7. dyrektywie 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywnoci energetycznej urzdze

klimatyzacyjnych typu domowego (Dz. Urz. WE L 086 z 03.04.2002, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 286, z pn. zm.), 8. dyrektywie 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywnoci energetycznej piekarnikw

elektrycznych typu domowego (Dz. Urz. WE L 128 z 15.05.2002, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 447, z pn. zm.). Kwestie dotyczce etykietowania urzdze zostay w Polsce wdroone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw Prawo energetyczne. W rozdziale 6 ustawy Prawo energetyczne pn.Urzdzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja okrelono obowizki producentw i importerw w zakresie efektywnoci energetycznej urzdze wprowadzanych do obrotu. Zgodnie z art. 52 tej ustawy producenci i importerzy urzdze maj obowizek: informowania o efektywnoci energetycznej urzdze na etykiecie speniajcej wymagania okrelone w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorw etykiet dla urzdze w zakresie efektywnoci energetycznej (Dz. U. Nr 98, poz. 825),

sporzdzania dokumentacji technicznej wprowadzanego do obrotu urzdzenia, okrelajc w niej wielko zuycia paliw i energii odniesion do uzyskiwanej wielkoci efektu uytkowego urzdzenia, w typowych warunkach uytkowania, zwan efektywnoci energetyczn,

doczania do urzdzenia etykiety informujcej o efektywnoci energetycznej tego urzdzenia oraz charakterystyki technicznej. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo energetyczne zakazuje si wprowadzania do obrotu na

obszarze kraju urzdze niespeniajcych wymaga okrelonych w art. 52 Z kolei zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne producenci lub importerzy wprowadzajcy do obrotu urzdzenia nie speniajce wymaga okrelonych w art. 52 podlegaj karze pieninej wymierzanej przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki. Kara ta nie powinna przekracza 15% przychodu ukaranego przedsibiorcy, osignitego w poprzednim roku podatkowym, i jest patna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki. Kara jest uiszczana na konto urzdu skarbowego.

1.1. Cel wprowadzenia regulacji Przedmiotowy projekt ustawy o dostarczaniu informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi stanowi wypenienie postanowie dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuycia energii oraz innych zasobw przez produkty zwizane z energi (Dz. Urz. UE L 153z 18.06.2010, str 1), zwanej dalej dyrektyw. Celem dyrektywy jest rozszerzenie etykietowania, ograniczonego dotychczas jedynie do urzdze gospodarstwa domowego, tak aby umoliwi etykietowanie wszystkich produktw zwizanych z energi, zwanych dalej produktami, ktrych stosowanie lub instalacja oferuje znaczny potencja oszczdnoci energii. W rezultacie etykietowaniem objta zostanie wiksza liczba produktw oraz stworzone zostan zharmonizowane podstawy stosowania przez pastwa czonkowskie procedury zamwie publicznych i zacht do zakupu produktw efektywnych energetycznie. Celem nowej regulacji jest zapewnienie racjonalnego zuycia surowcw naturalnych oraz ograniczenie emisji CO2. Cel ten moe zosta osignity za pomoc obowizkowego systemu etykietowania energetycznego. Obowizujce obecnie przepisy nie zapewniaj penej realizacji postanowie ww. dyrektywy, dlatego zaproponowano projekt nowej regulacji jak jest ustawa o dostarczaniu informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi. Wprowadzenie zawartych w projekcie ustawy unormowa suy

powinno penemu wdroeniu dyrektywy i zapewnieniu wymaganej poprawy efektywnoci energetycznej w Polsce. 2. Wykazanie rnic midzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym Wejcie w ycie przedmiotowej regulacji bdzie skutkowao nastpujcymi zmianami w odniesieniu do kwestii etykietowania: 1) rozszerzony zostanie zakres produktw objtych obowizkiem etykietowania, ograniczony obecnie do urzdze gospodarstwa domowego i obejmie on tzw. produkty wykorzystujce energi ; 2) wprowadzony zostanie obowizek informowania o klasie energetycznej produktw wykorzystujcych energi w reklamie prasowej, elektronicznej, programach telewizyjnych i radiowych lub innych rodkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z pn. zm.) w przypadku zamieszczania w tej reklamie informacji o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii; 3) naoony zostanie obowizek na instytucje sektora publicznego w zakresie stosowania kryterium najwyszej klasy efektywnoci energetycznej przy przeprowadzaniu postpowa o udzielenie zamwienia publicznego, ktrych przedmiotem s produkty wykorzystujce energi, oraz ktrych warto szacunkowa jest rwna lub wysza ni kwoty, o ktrych mowa w art. 11 ust 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pn. zm.); 4) zostanie utworzony system kontrolowania produktw wykorzystujcych energi. Funkcj organu monitorujcego systemu powierzone zostan Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Funkcje kontrolne z kolei wojewdzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzdowi Komunikacji. W zwizku z utworzeniem systemu kontroli rozszerzeniu ulegnie zakres obowizkw Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej; 5) zmodyfikowane zostan obecne przepisy o odpowiedzialnoci karnej za

nieprzestrzeganie przepisw dotyczcych etykietowania. Dotychczasowy system kar nakadanych przez Prezesa URE, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne, zostanie zmodyfikowany i rozbudowany. Kary pienine bd

wymierzane w drodze decyzji przez organ kontrolujcy tj. Inspekcj Handlow lub Urzd Komunikacji Elektronicznej. Od wydanej przez oragn kontrolujcy decyzji bdzie suyo odwoanie do Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji. 3. Skutki prawne zwizane z wejciem w ycie projektowanej regulacji Wdroenie przedmiotowej dyrektywy wymaga uregulowania w postaci odrbnej ustawy. Potrzebne bd take zmiany w obecnie obowizujcych przepisach tj. ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Zostan rozszerzone kompetencje w zakresie nadzoru rynku produktw zwizanych z energi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, Inspekcji Handlowej oraz Urzdu Komunikacji Elektronicznej. 4. Informacja dotyczca potrzeby notyfikacji projektu ustawy Projekt ustawy nie zawiera przepisw technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004r. Nr 65, poz. 597).

5. Uzasadnienie regulacji proponowanych w projekcie ustawy 5.1 Przepisy oglne (rozdz. 1) W art. 1 projektu ustawy zosta okrelony jej zakres przedmiotowy. Ustawa okrela obowizki w zakresie dostarczania informacji dotyczcych zuycia energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi lub wpywu tych produktw na zuycie energii. Ustawa okrela take zasady organizacji i dziaania systemu kontrolowania dostarczania ww. informacji. Artyku ten stanowi implementacj art. 1 ust. 1 dyrektywy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 przepisy projektu ustawy stosuje si do produktw wykorzystujcych energi, dla ktrych wymagania dotyczce etykiet i kart okrelaj akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rad. Zgodnie z ust. 2 art. 2. minister waciwy do spraw gospodarki raz na 12 miesicy ogasza bdzie wykaz obowizujcych aktw delegowanych. W zwizku z faktem,

i lista aktw delegowanych jest otwarta i zgodnie z art. 11 ust 1 dyrektywy 2010/30/UE Komisji Europejskiej zostay nadane uprawnienia do wydawania aktw delegowanych do dyrektywy na okres piciu lat, ktry rozpoczyna si 19 czerwca 2010 r., wydaje si zasadnym, aby dokonywa aktualizacji obowizujcych aktw delegowanych. W tym celu wprowadzono w art. 2 ust. obowizek wydawania przez ministra waciwego do spraw gospodarki, raz na 12 miesicy, obwieszczenia z list obowizujcych aktw delegowanych. Rozwizanie takie powinno zapobiec ewentualnym wtpliwociom interpretacyjnym przepisw dotyczcych etykietowania, w szczeglnoci wtpliwociom dotyczcym tego, ktre produkty wprowadzane do obrotu lub uytkowania, powinny spenia wymagania dotyczce etykietowania. Zgodnie z art. 2 ust. 3 przepisw projektu ustawy nie stosuje si do: uywanych produktw wykorzystujcych energi, rodkw przewozu osb lub rzeczy, tabliczek znamionowych lub ich odpowiednikw umieszczanych ze wzgldw bezpieczestwa na produktach oraz do urzdze i instalacji oraz obiektw zwizanych z obronnoci lub bezpieczestwem pastwa, stanowicych integralne czci systemw techniki wojskowej lub uzbrojenia, ratowniczo-ganiczych oraz ochrony granic lub stosowanych w wiziennictwie, nalecych do jednostek, o ktrych mowa w art. 21a ustawy - Prawo energetyczne. Artyku ten stanowi implementacj art. 1. ust. 3 dyrektywy. W art. 3 projektu ustawy, stanowicym sownik poj ustawowych, zdefiniowano produkt wykorzystujcy energi jako produkt zuywajcy energi lub majcy wpyw na jej zuycie podczas jego uywania, wprowadzony do obrotu lub oddany do uytku w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, lub w pastwach czonkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, cznie z czciami ktre maj by do niego wbudowane, ktre to czci s, wprowadzane do obrotu lub oddawane do uytku jako osobne czci dla uytkownikw kocowych, i ktrych oddziaywanie na rodowisko moe by oceniane oddzielnie; Zdefiniowano rwnie pojcia: wprowadzenie do obrotu rozumiane jako udostpnienie produktu wykorzystujcego energi po raz pierwszy na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu jego uywania lub dystrybucji, nieodpatnie albo za opat, niezalenie od sposobu jego sprzeday.

- karty rozumianej jako charakterystyk techniczn zawierajc informacje techniczne dotyczce produktu wykorzystujcego energi, aktach delegowanych; - innych podstawowych zasobw rozumianych jako wod, chemikalia lub inne substancje zuywane przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego uywania; - dostawcy rozumianego jako producenta lub jego upowanionego przedstawiciela w Unii Europejskiej lub w pastwie czonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub importera, ktry wprowadza do obrotu w tych pastwach produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uywania na terytorium tych pastw; - dystrybutora rozumianego jako osob fizyczn lub prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, ktra sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzeday ratalnej lub wystawia do sprzeday produkt wykorzystujcy obrotu; - oddawanie do uytku rozumiane jako pierwsze, na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodne z przeznaczeniem, uycie produktu wykorzystujcego energi, ktry nie zosta wprowadzony do obrotu. - etykiet jako nalepk zawierajc informacje o klasie efektywnoci energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zuywanych przez dany produkt wykorzystujcy energi; - klas efektywnoci energetycznej oznaczenie literowe zamieszczone na etykiecie o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi lub wpywu tego produktu na zuycie energii; Sownik poj ustawowych jest wypenieniem art. 2 dyrektywy. Nie zdefiniowano w sowniku ustawowym takich poj, ktre ju s okrelone w ustawie Prawo energetyczne, ustawie o finansach publicznych, a take tych, ktre s pojciami powszechnie znanymi i nie wymagaj transpozycji do polskiego porzdku prawnego. 5.2 Obowizki w zakresie dostarczania informacji dotyczcych zuycia energii przez produkt wykorzystujcy energi lub wpywu tego produktu na zuycie energii oraz innych podstawowych zasobw (rozdz. 2) Przepisy tego rozdziau stanowi wypenienie postanowie art. 3 - 8 dyrektywy. Obowizki dla dystrybutorw i dostawcw produktw wykorzystujcych energi bd stanowi transpozycj art. 5 oraz art. 6 dyrektywy. Artykuy te zostay czciowo ju energi, po jego wprowadzeniu do zgodnie z wymaganiami okrelonymi w

zaimplementowane do polskiego porzdku prawnego poprzez przepisy art. 52 ustawy Prawo energetyczne, w zwizku z implementacj dyrektywy 92/75/EWG. Zmodyfikowane i doprecyzowane przepisy art. 52 ustawy Prawo energetyczne zostay przeniesione do projektowanej ustawy. Obowizki w zakresie etykietowania s, zgodnie z dyrektyw 2010/30/WE, skierowane gwnie do dostawcw produktw wykorzystujcych energi oraz dystrybutorw tych produktw. Dotychczas w ustawie Prawo energetyczne posugiwano si pojciem producent oraz importer. Na podmioty te naoono obowizki w zakresie: informowania o efektywnoci energetycznej urzdze na etykiecie speniajcej wymagania okrelone w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorw etykiet dla urzdze (Dz. U. Nr 98, poz. 825 ),

sporzdzania dokumentacji technicznej wprowadzanego do obrotu urzdzenia, okrelajc w niej wielko zuycia paliw i energii odniesion do uzyskiwanej wielkoci efektu uytkowego urzdzenia w typowych warunkach uytkowania, zwan efektywnoci energetyczn,

doczania do urzdzenia etykiety informujcej o efektywnoci energetycznej tego urzdzenia oraz charakterystyki technicznej. W zwizku z potrzeb ujednolicenia terminologii w celu stworzenia wikszej spjnoci

z dyrektyw 2010/30/UE oraz aktami delegowanymi Komisji Europejskiej do tej dyrektywy, a take ze wzgldu na konieczno bardziej precyzyjnego okrelenia podmiotw objtych obowizkiem etykietowania energetycznego, proponuje si, aby w projekcie ustawy stosowa okrelenia, ktrymi posuguje si przedmiotowa dyrektywa (w szczeglnoci okrelenia: dostawcy oraz dystrybutora). Zastosowanie jednolitej terminologii w projektowanej ustawie z aktami delegowanymi, ktre maj bezporedni moc obowizywania, powinno zapobiec powstawaniu trudnoci interpretacyjnych przepisw dotyczcych kwestii etykietowania produktw wykorzystujcych energi. Art. 4 projektowanej ustawy nakada na dostawc produktu wykorzystujcego energi obowizek w zakresie doczania do tego produktu, przy wprowadzaniu go do obrotu lub oddawaniu do uytku, etykiety sporzdzonej w jzyku polskim i karty, a take wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem. Dostawca produktu

zwizanego z energi jest zobowizany do umieszczania na etykiecie i karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystujcego energi. Dostawca dostarcza dystrybutorowi etykiety nieodpatnie. Z kolei dystrybutor produktu wykorzystujcego energi, zgodnie z art. 4 ust. 3, jest zobowizany do umieszczania etykiety w widocznym miejscu na produkcie oraz do udostpniania konsumentom karty tego produktu. Zgodnie z art. 4. ust. 4. informacje jakie naley zamieci na etykiecie i karcie, a take sposb informowania uytkownikw kocowych o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi podczas sprzeday bezporedniej tego produktu, jego sprzeday na raty, na przedpaty lub na zamwienie, okrelaj akty delegowane. Art. 4 ust. 4 stanowi implementacj art. 4 a i 4 b dyrektywy. Naoenie na dostawcw oraz dystrybutorw produktw wykorzystujcych energi ww. obowizkw ma na celu przede wszystkim udostpnienie uytkownikom kocowym rzetelnych, stosownych i porwnywalnych informacji dotyczcych zuycia energii przez produkty wykorzystujce energi. Powinno to wpywa na wybr przez uytkownikw kocowych tych produktw, ktre zuywaj mniej energii i innych podstawowych zasobw lub porednim rezultatem ich uytkowania jest mniejsze zuycie energii lub tych zasobw, zachcajc tym samym producentw do podejmowania krokw w zakresie ograniczania zuycia energii i innych podstawowych zasobw przez produkty przez nich wytwarzane. Powinno to rwnie wpyn porednio na bardziej efektywne energetycznie korzystanie z tych produktw i w rezultacie porednio przyczynia si do realizacji 20% celu UE w zakresie efektywnoci energetycznej. Naley podkreli, i przy braku tych informacji samo dziaanie si rynkowych nie zdoa zachci uytkownikw kocowych do bardziej racjonalnego zuycia energii i innych podstawowych zasobw poprzez zakup produktw efektywnych energetycznie. Wprowadzanie dobrowolnego systemu etykietowania produktw prowadzioby do tego, e tylko cz produktw byaby etykietowana lub uzupeniana o standardow informacj o produkcie, co z kolei powodowaoby ryzyko powstania nieporozumienia lub nawet wprowadzenia w bd niektrych konsumentw. Art. 5 nakada na dostawc produktu wykorzystujcego sporzdzania dokumentacji technicznej produktu wykorzystujcego energi obowizek energi oraz jej

przechowywania przez okres 5 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza produktu wykorzystujcego energi, ktrego dokumentacja ta dotyczy. Dokumentacj sporzdza w celu umoliwienia organom kontrolujcym oraz Komisji Europejskiej oceny rzetelnoci informacji zamieszczanych na etykiecie i wykorzystujcego karcie. Art. 5 wskazuje, i dostawca produktu energi moe wykorzysta w tym celu dokumentacj techniczn

sporzdzon na podstawie przepisw odrbnych. Artyku ten pozwala na wykorzystanie

dokumentacji technicznej sporzdzanej przez dostawcw na podstawie art. 13a ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm.). Artyku 5 stanowi implementacj art. 5 b dyrektywy. Przyjcie opcjonalnego rozwizania wydaje si korzystnym rozwizaniem z punktu widzenia przedsibiorcw, poniewa przyczyni si do ograniczenia tworzenia zbdnej dokumentacji. Zgodnie z art. 6 projektu ustawy zakazuje si wprowadzania do obrotu produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz umieszczania na produkcie wykorzystujcym energi etykiet, znakw, symboli lub napisw, ktre mog wprowadzi w bd uytkownikw kocowych w zakresie informacji o zuyciu energii lub wpywu na zuycie energii lub innych podstawowych zasobw. Artyku ten stanowi implementacj art. 8 dyrektywy. Projektowana ustawa nakada take wymagania w zakresie reklamy produktu wykorzystujcego energi. Zgodnie z art. 7 projektu ustawy dostawca lub dystrybutor produktu wykorzystujcego energi lub podmiot dziaajcy na jego zlecenie, reklamujcy produkt wykorzystujcy energi, w szczeglnoci w postaci reklamy prasowej, elektronicznej, w programach radiowych i telewizyjnych lub innych rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz.1204, z pn. zm.) i zamieszczajc w tej reklamie informacje o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii, jest obowizany zamieci take informacj o klasie efektywnoci energetycznej tego produktu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 przez reklamowanie, rozumie si informowanie o produkcie wykorzystujcym energi lub zachcanie do jego nabywania, majce na celu zwikszenie jego sprzeday. Art. 7 projektu ustawy stanowi implementacj art. 4 dyrektywy. Regulacja ta w praktyce bdzie rodzia obowizek, dla wydawcw prasy, firm zajmujcych si sprzeda wysykow, firm prowadzcych sprzeda przez internet, nadawcw telewizyjnych i radiowych ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych podmiotw prowadzcych dziaalno reklamow lub promocyjn produktw wykorzystujcych energi, w zakresie informowania o klasie efektywnoci energetycznej tych produktw. Regulacja ta ma na celu dostarczenie konsumentowi prostego, zrozumiaego przekazu na temat efektywnoci energetycznej produktu wykorzystujcego energi. Informacja odgrywa kluczow rol w dziaaniu si rynkowych. Konieczne jest zatem wprowadzenie takiego obowizku, aby zagwarantowa potencjalnym uytkownikom, ktrzy nie maj moliwoci bezporedniego obejrzenia produktu wykorzystujcego energi w momencie zakupu i tym samym zapoznania si z jego etykiet (w przypadku zakupw przez zamwienie pocztowe,

10

katalog, internet itd.) uzyskanie znormalizowanej informacji na temat efektywnoci energetycznej tego produktu. Pozwoli to uytkownikom kocowym dokonywa bardziej wiadomych wyborw przy zakupie produktu wykorzystujcego energi. Porednio wpynie rwnie na rozwj innowacyjnoci produktw wykorzystujcych energi, dostpnych na rynku i podniesienie ich efektywnoci energetycznej. 5.3 Kontrola dostarczania informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzytujce energi (rozdz. 3) Proponowane rozwizania rozdziau 3 projektowanej ustawy s wypenieniem art. 3 oraz czciowo art. 15 dyrektywy. Zgodnie z art. 8. projektu ustawy tworzy si system kontroli produktw wykorzystujcych energi, ktrego celem jest przeciwdziaanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz nie sporzdzono dokumentacji technicznej. Zadania realizowane w ramach systemu s finansowane z budetu pastwa. Zgodnie z art. 9 ust. 1. system kontroli tworz: Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, Wojewdzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Funkcje kontrolne zostay powierzone Wojewdzkim Inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Takie rozwizanie przyjto biorc pod uwag dotychczasowe zadania realizowane przez Inspekcj Handlow oraz Urzd Komunikacji Elektronicznej, ktrzy m. in. prowadz w ramach swoich kompetencji kontrol produktw wykorzystujcych energi w zakresie wymaga dotyczcych ekoprojektu w ramach dyrektywy 2009/125/EC w sprawie wymaga dotyczcych ekoprojektu dla produktw wykorzystujcych energi. Naley zauway, i s to czsto produkty objte rwnie wymaganiami w zakresie etykietowania. Zatem poczenie kontroli wymaga w zakresie ekoprojektu z kontrol wymaga w zakresie etykietowania pozwoli unikn dublowania niektrych czynnoci kontrolnych i powinno wpyn efektywno samego systemu kontroli. Przyjto, i Inspekcja Handlowa bdzie kontrolowa wszystkie produkty wykorzystujce energi objte wymaganiami w zakresie etykietowania, za wyjtkiem produktw przydzielonych Urzdowi Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.). W projektowanej ustawie (tj. poprzez zmian ustawy Prawo telekomunikacyjne) Urzdowi Komunikacji Elektronicznej zostaa powierzona kontrola odbiornikw telewizyjnych,

11

o ktrych mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64). Zgodnie z art. 9 ust 2. do zada organw kontrolujcych naley informowanie Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw o wynikach przeprowadzonych kontroli; przedstawianie Prezesowi UOKiK okresowych planw kontroli produktw wykorzystujcych energi wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uytku oraz sporzdzanie i

przekazywanie rocznych sprawozda z przeprowadzonych kontroli. Zgodnie z art. 10 ust. 1. Prezesowi UOKiK powierzono funkcj organu monitorujcego system kontroli produktw wykorzystujcych energi. Takie rozwizanie przyjto z uwagi na wieloletnie dowiadczenie Prezesa UOKiK w zakresie sprawowania nadzoru rynku m.in. prowadzenia postpowa administracyjnych majcych na celu ustalenie, czy wyroby oferowane konsumentom s zgodne z zasadniczymi wymaganiami, oraz monitorowanie dziaania systemu kontroli zgodnoci wyrobw. W ramach penienia tej funkcji organu monitorujcego zgodnie z art. 10 ust. 2. do zada Prezesa UOKiK bdzie naleao: monitorowanie stosowania przepisw dotyczcych dostarczania informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi; wsppraca z organami kontrolujcymi oraz Prezesem Urzdu Komunikacji Elektronicznej; gromadzenie informacji o wynikach kontroli produktw wykorzystujcych energi, przygotowywanie, zgodnie z przepisami odrbnymi, okresowych planw kontroli przeprowadzanych przez organy kontrolujce. Prezes UOKiK zgodnie z art. 10 ust. 3 i 4 bdzie sporzdza, co cztery lata sprawozdania z wykonania obowizkw okrelonych w ustawie, w terminie do dnia 20 czerwca danego roku, w ktrym sprawozdanie sporzdzono oraz przekazywa je, co cztery lata Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 20 lipca danego roku, w ktrym sprawozdanie sporzdzono. Naoenie obowizku w zakresie sprawozdawczoci na Prezesa UOKiK oraz obowizku przekazywania sprawozda Komisji Europejskiej stanowi implementacj art. 3 ust. 3. dyrektywy. Zgodnie z art. 11 organ kontrolujcy prowadzi kontrol z urzdu lub na wniosek Prezesa UOKiK. W kontroli prowadzonej przez organ kontrolujcy moe uczestniczy, za jego zgod, pracownik Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw upowaniony przez Prezesa UOKiK do czynnoci ktrego stosuje si przepisy niniejszego rozdziau dotyczce

12

osoby kontrolujcej. Do kontroli, prowadzonej przez organ kontrolujcy stosuje si przepisy dotyczce zakresu jego dziaania oraz przepisy rozdziau 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pn. zm.). Art. 12 wskazuje, i kontrola moe by prowadzona u dostawcy, dystrybutora lub podmiotu dziaajcego na zlecenie dostawcy, lub dystrybutora, reklamujcego produkt wykorzystujcy energi w postaci reklamy prasowej, elektronicznej, w programach radiowych i telewizyjnych lub innych rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn i zamieszczajcy w tej reklamie informacje o cenie tego produktu, lub zuyciu przez niego energii. Kontrolowany oraz inne podmioty posiadajce dowody lub informacje niezbdne do ustalenia, czy kontrolowany wykonuje obowizki, o ktrych mowa w rozdziale 2 projektu ustawy, s obowizani do przekazania tych dowodw i udzielania informacji na danie organu kontrolujcego. Jeeli kontrolowany lub podmioty, o ktrych mowa powyej nie udziel informacji lub nie wspdziaaj w toku kontroli, ustale dokonuje si na podstawie dowodw, danych lub informacji dostpnych organowi kontrolujcemu; przedstawi wprowadzajce w bd lub nieprawdziwe dowody, dane lub informacje, organ kontrolujcy pomija je przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy. Art. 13 okrela obowizki dla dostawcw, dystrybutorw, podmiotw dziaajcych na zlecenie dostawcy, lub dystrybutora, reklamujcego produkt oraz osb kontrolujcych w toku prowadzonej kontroli. Art. 13 wskazuje, i kontrol prowadzi si w obecnoci kontrolowanego lub jego upowanionego pracownika. Kontrolowany lub jego upowaniony pracownik s obowizani umoliwi prowadzenie kontroli. W ramach prowadzonej kontroli na dostawcy spoczywa obowizek wydawania, za pokwitowaniem, dokumentw objtych zakresem kontroli, jeeli jest to niezbdne do przeprowadzenia ich analizy lub dokadniejszej kontroli. W toku kontroli dostawca oraz podmiot dziaajcych na jego zlecenie lub zlecenie dystrybutora, reklamujcego produkt ma obowizek udzielania niezbdnej pomocy technicznej, jeeli dokumenty bdce przedmiotem kontroli zostay zapisane na informatycznych nonikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pn. zm.6)). W czasie kontroli dystrybutor lub dostawca ma obowizek udostpniania obiektw i pomieszcze, w ktrych znajduj si dokumenty i produkty wykorzystujce energi objte zakresem kontroli oraz udzielania wszelkich wyjanie w sprawach objtych zakresem kontroli. Art. 13 ust 4 okrela zadania osoby kontrolujcej. Do zada osoby kontrolujcej naley: badanie akt i dokumentw w zakresie objtym kontrol; dokonywanie ogldzin

13

produktw wykorzystujcych energi w zakresie objtym kontrol; danie udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjanie w sprawach objtych zakresem kontroli; zabezpieczanie dowodw; pobieranie nieodpatnie prbek produktw wykorzystujcych energi w celu przeprowadzenia bada; zbieranie innych niezbdnych dowodw w zakresie objtym kontrol. Art. 13 ust. 6. precyzuje, i w przypadku zabezpieczenia dowodw, dokonania ogldzin lub przeprowadzenia innych czynnoci sporzdza si protok. Art. 14. okrela procedur majc zastosowanie w przypadku stwierdzenia, e kontrolowany nie wykonuje obowizkw, o ktrych mowa w art. 4,6 i 7 oraz nie przestrzega zakazw, o ktrych mowa w art. 5. Przyjto w tym artykule zasad stopniowania kar. Zgodnie z art. 14 ust. 1. organ kontrolujcy najpierw w drodze decyzji, wzywa kontrolowanego do wykonania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, 6 i 7 oraz przestrzegania zakazw, Organ kontrolujcy moe prowadzi o ktrych mowa w art. 5. w okrelonym terminie.

kontrol w celu ustalenia, czy kontrolowany wykona ww. decyzj. W przypadku nie podjcia dziaa przez organ kontrolowany, kolejnym etapem zgodnie z art. 14 moe by decyzja organu kontrolujcego o nakazaniu wycofania produktu wykorzystujcego energi z obrotu lub z uywania. Decyzj o ewentualnym wycofaniu z obrotu lub uywania produktu wykorzystujcego energi organ kontrolujcy bdzie mg podj uwzgldniajc stopie oraz okolicznoci naruszenia ww. obowizkw w zakresie etykietowania. W tym przypadku, gdy decyzja o wycofaniu zostanie wydana, organ kontrolujcy moe rwnie przeprowadzi kontrol w celu ustalenia, czy produkt faktycznie zosta wycofany z obrotu lub uywania. Artyku 14 projektu ustawy stanowi implementacj art. 3 ust. 2 dyrektywy. Zgodnie z art. 15 Prezes UOKiK niezwocznie informuje Komisj Europejsk o decyzji wydanej przez organ kontrolujcy, w sprawie wycofania produktu z obrotu lub uywania. Art. 15 projektu ustawy stanowi rwnie implementacj art. 3 ust 2 dyrektywy. Art. 16. wskazuje, i w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania obowizku, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz nie przestrzegania zakazu, o ktrym mowa w art. 5 pkt 2, opaty zwizane z przeprowadzaniem bada, o ktrych mowa w art. 13 ust. 4 pkt 5, ponosi podmiot, ktry wprowadzi produkt wykorzystujcy energi do obrotu lub odda go do uywania. Wysoko opaty kontrolujcy ustala na podstawie uzasadnionych kosztw bada, z uwzgldnieniem rodzaju badanego produktu wykorzystujcego energi oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych bada. Opaty te stanowi dochd budetu pastwa. Takie rozwizanie zostao przyjto m. in. ze wzgldu na wysokie koszty bada

14

laboratoryjnych. Jest to rwnie uzasadniony koniecznoci minimalizowania kosztw systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi. Art. 17 precyzuje, i postpowanie przed Prezesem UKE toczy si na podstawie przepisw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm.8)). Natomiast postpowania w sprawach odwoa od decyzji wydanych przez Prezesa UKE, tocz si wedug przepisw Kodeksu postpowania cywilnego o postpowaniu w sprawach gospodarczych.

5.4 Kary pienine (rozdz.4) Przepisy tego rozdziau reguluj zasady odpowiedzialnoci karnej. Stanowi one implementacj art. 15 dyrektywy. Zgodnie z art. 15 dyrektywy pastwa czonkowskie ustanawiaj sankcje w przypadku narusze przepisw krajowych dotyczcych etykietowania. Sankcje te powinny by skuteczne, proporcjonalne i odstraszajce. W projekcie ustawy przyjto administracyjny tryb nakadania kar pieninych. Obowizki w zakresie etykietowania obciaj bowiem przedsibiorcw, ktrymi s take osoby prawne. Natomiast odpowiedzialnoci za wykroczenie podlegaj osoby fizyczne. Naley stwierdzi, i obowizki naoone na podmioty w projektowanej ustawie kwalifikuj si raczej do odpowiedzialnoci obiektywnej, niezalenej od winy, opartej na zasadach przyjtych dla sankcji

administracyjnych. Zgodnie z art. 18. 1. karze pieninej podlega ten, kto: nie dopenia obowizku, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 oraz w art. 6 ust.1; nie przestrzega zakazu, o ktrym mowa w art. 5; uniemoliwia organowi kontroli przeprowadzanie kontroli, o ktrej mowa w art. 11 ust.1; nie wykona decyzji, o ktrej mowa w art. 14 ust.1, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy; nie wykona decyzji, o ktrej mowa w art. 14 ust. 3. Kary pienine bd wymierzane w drodze decyzji przez organ kontrolujcy. Ustalono, i wysoko kary pieninej bdzie wynosia od piciokrotnego do dwudziestokrotnego przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajcy, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Wysoko kar bdzie uwzgldniaa stopie oraz okolicznoci naruszenia obowizkw. Powinno to zapewni ich proporcjonalno. W przypadku nie dopenienia obowizku, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 oraz w art. 6 ust.1, nie przestrzegania zakazu, o ktrym mowa w art. 5, a take nie wykonania

15

decyzji, o ktrej mowa w art. 14 ust. 3, kara pienina wynosi bdzie od dziesiciokrotnego do dwudziestokrotnego przecitnego wynagrodzenia miesicznego. Natomiast w przypadku nie wykonania decyzji organu kontrolujcego, o ktrym mowa w art. 14 ust 1. kara pienina wynosi bdzie od piciokrotnego do pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 18 ust. 6 termin zapaty kary pieninej wynosi 30 dni od dnia, w ktrym decyzja o wymierzeniu kary pieninej staa si ostateczna. Zgodnie z art. 18 ust 7. nalenoci pienine z tytuu kar pieninych stanowi dochd budetu pastwa. Przyjcie takiego rozwizania jest zasadne ze wzgldu na konieczno racjonalizacji kosztw zwizanych z funkcjonowaniem systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi. Art. 18 ust 8 i 9 precyzuj, i egzekucja kary pieninej nastpuje w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji o charakterze pieninym, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieninych stosuje si odpowiednio przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.). Dokonano zmiany sposobu uregulowania przepisw karnych. Zgodnie bowiem z ustaw - Prawo energetyczne producenci lub importerzy wprowadzajcy do obrotu urzdzenia nie speniajce wymaga okrelonych w rozporzdzeniu (mniej efektywne energetycznie ni wskazuj etykiety lub bez etykiet) podlegaj karze pieninej wymierzanej przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki. W praktyce jednake przepisy te nie s stosowane. Z pewnoci zwizane jest to take z brakiem rwnolegego funkcjonowania systemu kontroli wymaga dotyczcych etykietowania. Przeniesienie obowizku wymierzania kar z Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki na organy kontrolujce tj. Wojewdzkich Inspektorw Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej jest zasadne z uwagi na ich kompetencje, a take ze wzgldu na ich dowiadczenie w kontroli produktw wprowadzanych na rynek lub oddawanych do uytku (organy te prowadz m. in. kontrol produktw wykorzystujcych energi w zakresie wymaga dotyczcych ekoprojektu w ramach dyrektywy 2009/125/EC w sprawie wymaga dotyczcych ekoprojektu dla produktw wykorzystujcych energi). 5. 5 Zmiany w przepisach obowizujcych (rozdz. 5)

16

Zgodnie z art. 19. w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pn. zm.) w art. 91 po ust. 2 dodaje si ust. 2a i 2b w brzmieniu: 2a. W przypadku zamwie, ktrych warto szacunkowa jest rwna lub wysza ni kwoty, o ktrych mowa w art. 11 ust. 8. oraz ktrych przedmiotem s produkty zwizane z energi, o ktrych mowa w ustawie z dnia .o dostarczaniu informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi (Dz. U. Nr , poz. ), przy wyborze oferty stosuje si kryterium najwyszej klasy efektywnoci energetycznej. 2b. Zamawiajcy moe uzaleni stosowanie kryterium, o ktrym mowa w ust. 2a, od moliwoci ekonomicznych, wzgldw technicznych i wystarczajcego poziomu konkurencji.. Zmiana stanowi wypenienie art. 9 dyrektywy 2010/30/WE, ktry nakada obowizek na pastwa czonkowskie podejmowania wysiku, aby instytucje zamawiajce, w odniesieniu do umw na publiczne roboty budowlane, dostawy, lub usugi, o ktrych mowa w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamwie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str.114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. G, .7, str. 132), zamawiay jedynie takie produkty, ktre speniaj kryteria osigania maksymalnych poziomw efektywnoci energetycznej i nale do najwyszej klasy efektywnoci energetycznej. Dyrektywa wskazuje, i pastwa czonkowskie mog rwnie naoy na instytucje zmawiajce obowizek zmawiania jedynie produktw speniajcych te kryteria. Pastwa czonkowskie mog uzaleni stosowanie tych kryteriw od moliwoci ekonomicznych, wzgldw technicznych i wystarczajcego poziomu konkurencji. Naley podkreli, i zamwienia publiczne stanowi istotn pozycj w wydatkach instytucji publicznych krajw czonkowskich Unii Europejskiej. Z dostpnych danych wynika, e w 2008 r. zamwienia publiczne na dostawy, usugi oraz roboty budowlane dokonane przez te instytucje w Unii Europejskiej wyniosy ponad 2 biliony Euro. Wydatki z tego tytuu stanowi rwnowarto ok. 17% produktu krajowego brutto UE. Warto rynku zamwie publicznych w Polsce stanowia natomiast ok. 8,6% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2008 r.1 Jest to dowodem na duy potencja sektora publicznego, ktry moe oraz powinien odgrywa wan rol w inicjowaniu i utrwalaniu zachowa proekologicznych, umoliwiajc

Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamwie publicznych w 2008 r.

17

tym samym rozwj wyrobw i usug charakteryzujcych si wysokimi standardami rodowiskowymi. Tak istotny udzia sektora publicznego w transakcjach handlowych powoduje, e uwzgldnianie przez jednostki tego sektora aspektw efektywnoci energetycznej nabywanych towarw i usug powinno mie dostrzegalny wpyw na realizacj celw w zakresie oszczdnoci energii. W polskim systemie zamwie publicznych inicjatywa dotyczca uwzgldniania aspektw rodowiskowych w procedurach zamwie publicznych naley do instytucji zamawiajcych. Zamawiajcy moe, ale nie ma obowizku stosowania rozwiza i wymogw w zakresie ochrony rodowiska, w tym efektywnoci energetycznej. W 2009 r. Urzd Zamwie Publicznych dokona analizy ogosze o zamwieniu publicznym na podstawie prby losowej 600 ogosze (zamieszczonych w I -III kwartale 2009 r. w Biuletynie Zamwie Publicznych, oraz takiej samej liczby ogosze opublikowanych w tym czasie w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej). Na podstawie analizy stwierdzono, e ogem tylko 10,5% zamwie miao zielony charakter . Zielone zamwienia w przypadku robt budowlanych dotyczyy m.in. termomodernizacji budynkw (tj. wymiany stolarki okiennej, ocieplenia budynku), czy te przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej (np. instalacja toczni, przepompowni ciekw itp.). Dostawy o charakterze pro-rodowiskowym odnosiy si przewanie do sprztu komputerowego i medycznego speniajcego odpowiednie wymogi rwnowane parametrom technicznym stosowanych certyfikatw. Z kolei opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zawierajcego prognoz oddziaywania na rodowisko, stanowi moe przykad zamwienia na usugi rodowiskowe. W celu zwikszania poziomu uwzgldniania kwestii rodowiskowych w zamwieniach publicznych zasadnym jest wprowadzenie rozwizania polegajcego na naoeniu na instytucje zamawiajce obowizku stosowania kryterium efektywnoci energetycznej przy dokonywaniu zamwie publicznych na produkty wykorzystujce energi. W praktyce instytucje zamawiajce miayby obowizek zakupywania tych produktw wykorzystujcych energi, ktre charakteryzuj si najwysz klas efektywnoci energetycznej. Biorc pod uwag, e w przypadku wikszoci produktw speniajcych kryteria efektywnoci energetycznej, atwo wykaza, e ich stosowanie jest rwnie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, zasadnym jest wprowadzenie takiego rozwizania w szczeglnoci w sektorze publicznym. Regulacja taka powinna skutkowa podniesieniem wiadomoci uytkownikw energii na temat potrzeby dokonywania dziaa

18

energooszczdnych. Sektor publiczny poprzez penienie wzorcowej roli w zakresie dokonywania energooszczdnych zakupw, bdzie bowiem rozpowszechnia najlepsze praktyki.. Regulacja powinna rwnie stymulowa rozwj innowacyjnych, energooszczdnych technologii. Z pewnoci bdzie stanowi skuteczne narzdzie ksztatowania zrwnowaonych wzorcw produkcji i konsumpcji. Zgodnie z art. 20 w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 199 po ust. 2a dodaje si ust. 2b w brzmieniu: 2b. Prezes UKE, jako organ kontrolujcy w rozumieniu przepisw ustawy z dnia o dostarczaniu informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi (Dz. U. Nr , poz. ), jest uprawniony do kontroli wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw wykorzystujcych energi, o ktrych mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64); 2) w art. 200: a) w ust. 1 po pkt 6a kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 6b w brzmieniu: 6b) nieodpatnego pobierania prbek wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 2b, oraz zatrzymania prbek do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania., b) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu: 4a. Do pobierania i badania prbek produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 2b, stosuje si odpowiednio przepisy art. 27-31 ustawy, o ktrej mowa w ust. 4.. Art. 20 projektu ustawy jest konsekwencj przyjcia rozwizania i Inspekcja Handlowa bdzie kontrolowa wszystkie produkty wykorzystujce energi objte wymaganiami w zakresie etykietowania, za wyjtkiem produktw przydzielonych Urzdowi Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.). Dokonanie zamiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne powinno przeciwdziaa powstawaniu sporw kompetencyjnych pomidzy organami kontrolujcymi. 5. 6 Przepisy przejciowe i kocowe (rozdz. 6)

19

Zgodnie z art. 21. ust. 1 maksymalny limit wydatkw budetu pastwa na lata 2012-2021 bdzie wynosi 48.811 tys. z. Wydatki te obejmuj koszty sprawowania kontroli przez Inspekcj Handlow, Urzd Komunikacji Elektronicznej, jak rwnie koszty z tytuu penienia przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumenta roli organu monitorujcego system kontroli produktw wykorzystujcych energi. Zakada si, i w przypadku zagroenia przekroczenia limitu wydatkw, na dany rok budetowy, zastosowany zostanie mechanizm korygujcy polegajcy na racjonalizacji czstotliwoci wykonywania czynnoci w ramach kontroli sprawowanej przez organy kontrolujce. Organem waciwym do wdroenia mechanizmu korygujcego, o ktrym mowa w ust. 2, jest odpowiednio Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Inspekcja Handlowa lub Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z art. 22 ustawa wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia. Projekt ustawy zosta udostpniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pn. zm.) . Ponadto projekt ustawy zosta przesany do konsultacji do nastpujcych instytucji: - Komisji Krajowej NSZZ Solidarno, - Oglnopolskiego Porozumienia Zwizkw Zawodowych, - Forum Zwizkw Zawodowych - Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych LEWIATAN, - Business Center Club, - Pracodawcw Rzeczypospolitej Polskiej, - Zwizku Rzemiosa Polskiego. W ramach konsultacji spoecznych uwagi do projektu ustawy zgosi CECED Polska, Zwizek Pracodawcw AGD. Uwagi zostay w wikszoci uwzgldnione w projekcie ustawy.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

20