Vous êtes sur la page 1sur 261

RADA MINISTRW

USTAWA
NA ROK 2 O 1 2
UZASADNIENIE
TOM
OMWIENIE
WYDATKI W ZADANIOWYM
ZADANIOWY
Warszawa, 2011
Spis
....................................................................................................................................................................................................... 7
ROZDZIALI
ZADANIOWY JAKO STRATEGICZNYMI
OBSZARAMI P ........................................................................................................................................................ 9
Wprowadzenie .................................................................................................................................. 9
zadaniowy ............................................................................................................................. 9
metodologiczne do obszarw strategicznych 11
Finansowanie strategicznych obszarw ............................................................................ 12
Zadania priorytetowe a obszary strategiczne .................................................................................. 20
II
P W ZADANIOWYM NA ROK 2012 ...................................... 24
.............................................................................................................................................. 24
Funkcja l. ....................................................................................................... 26
Funkcja 2. i publiczny ............................................................... 35
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .......................................................................................... 43
Funkcja 4. finansami ........................................................................................... 51
Funkcja 5. Ochrona praw i interesw Skarbu .......................................................................... 57
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju ................................................................................................. 61
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .................................................... 75
Funkcja 8. Kultura fizyczna ................................................................................................................ 81
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .......................................................................................... 86
Funkcja 10. Nauka polska ................................................................................................................... 92
Funkcja 11. i granic ......................................................... 97
Funkcja 12. ................................................................................................................... l 06
Funkcja 13. Zabezpieczenie i wspieranie rodziny ................................................................ 116
Funkcja 14. Rynekpracy .................................................................................................................. 127
Funkcja 15. Polityka zagraniczna ...................................................................................................... 133
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie ..................................................................................................... 142
Funkcja 17. Ksztahowanie rozwoju regionalnego kraju ....................................................................... 154
Funkcja 18. ............................................................................................................. 163
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa ............................................................................................. l69
Funkcja 20. Zdrowie ........................................................................................................................ 176
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .................................................................................................. 184
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna .................................... l93
Podsumowanie .............................................................................................................................. 195
3
III
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW PURLICZNYCH
W ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014 .................................................. 196
............................................................................................................................................ 196
Fundusze Celowe ....................................................................................................... 197
Fundusz ........................................................................................................... 197
Fundusz Emerytur Pomostowych .............................................................................................................. 198
Fundusz Emerytalno-Rentowy .................................................................................................................. 199
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji ............................................................................................................. 200
Fundusz Administracyjny .......................................................................................................................... 200
Fundusz Modernizacji Zbrojnych ........................................................................................................ 200
Fundusz Promocji .................................................................................................................. 201
Fundusz Wsparcia Policji .......................................................................................................................... 201
Fundusz Wsparcia Granicznej ........................................................................................................ 203
Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw ........................................................................................... 204
Fundusz Wsparcia ....................................................................................... 204
Fundusz Modernizacji Publicznego ................................................................................ 205
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ............................................................. 206
Fundusz Reprywatyzacji ............................................................................................................................ 206
Fundusz Rekompensacyjny ....................................................................................................................... 206
Fundusz Sportowych dla Uczniw .................................................................................................. 207
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ........................................................................................................ 207
Fundusz Pracy ........................................................................................................................................... 209
Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych ............................................................................. 21 O
Fundusz Promocji Kultury ......................................................................................................................... 210
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej ....................................................................................................... 213
Fundusz Problemw Hazardowych ................................................................................. 213
Fundusz Rehabilitacji Osb ................................................................... 214
Fundusz Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy Postpenitencjarnej ....................................................... 215
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Pracy ............. 216
Fundusz Restrukturyzacji ............................................................................................... 216
Fundusz Skarbu ........................................................................................................................... 217
Fundusz Kredytu Technologicznego ......................................................................................................... 219
Agencje Wykonawcze .................................................................................................................. 220
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ............................................................................................................ 220
Agencja Mienia Wojskowego .................................................................................................................... 220
Agencja Rolnych l Zasb Rolnej Skarbu .......................................... 221
Narodowe Centrum i Rozwoju ....................................................................................................... 223
Narodowe Centrum Nauki ......................................................................................................................... 224
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ................................................................................. 224
Agencja Rynku Rolnego ............................................................................................................................ 226
Centralny Badania Odmian Uprawnych .......................................................................... 227
Polska Agencja Rozwoju ............................................................................................ 227
Agencja Rezerw ................................................................................................................ 230
Osoby Prawne ............................................................................................................ 232
Krajowa Administracji Publicznej ................................................................................................. 232
Polska Organizacja Turystyczna ................................................................................................................ 232
Polski Klub Konnych ............................................................................................................... 233
Agencja Oceny Technologii Medycznych ................................................................................................. 234
Krajowa i Prokuratury ............................................................................................. 235
Dozoru Technicznego ..................................................................................................................... 236
Polski Instytut Spraw ................................................................................................ 236
Transportowy Dozr Techniczny .............................................................................................................. 238
Polskie Centrum Akredytacji ..................................................................................................................... 239
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie .................................................................................................. 239
4
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ............................................................................. 240
Polska Agencja Powietrznej ......................................................................................................... 240
Rzecznik Ubezpieczonych ......................................................................................................................... 241
Polski Instytut Sztuki Filmowej ................................................................................................................. 241
Narodowy Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej .............................................................. 242
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ......................................................................................... 247
Parki Narodowe ......................................................................................................................................... 249
Studiw Wschodnich im. Marka Karpia ..................................................................................... 250
Instytucje Gospodarki ............................................................................................... 252
Centrum Wsplnych ....................................................................................................................... 252
Pomorska Instytucja Gospodarki "POMERANIA", .............................................................. 252
Zachodnia Instytucja Gospodarki "PIAST", .......................................................................... 252
Podkarpacka Instytucja Gospodarki "CARPATIA", ............................................................. 252
Mazowiecka Instytucja Gospodarki "MAZOVIA" , ............................................................... 252
Instytucja Gospodarki "BAL TICA", ...................................................................... 252
Podlaska Instytucja Gospodarki "BIELIK" ........................................................................... 252
Centrum Logistycznych .................................................................................................................. 253
Centralny Sportu ......................................................................................................................... 254
Inwestycji Organizacji Traktatu ............................................................... 254
Centralny Informatyki ................................................................................................................. 255
Centralny Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ............................................................ 255
Wydawnictwo Edukacyjne "P ARP AMEDIA" .......................................................................................... 256
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie .................................................................................................... 257
Centrum Kancelarii Prezydenta RP ............................................................................................. 258
Centrum i Edukacji Statystycznej GUS .......................................................................................... 258
IV
EUROPEJSKICH ......................................................................... 260
ZAKON C ZENIE .................................................................................................................. 266
5

Niniejszy dokument stanowi kolejny krok na drodze przewidzianego na lata 2008-2015 i realizowanego przez
Ministerstwo Finansw procesu wprowadzenia do polskiego systemu finansw publicznych
szeregu kompleksowych zadaniowego.
z zakresu wieloletniego planowania finansowego oraz zadaniowego
w szeroko zakrojone reformy sektora finansw publicznych ukierunkowane na jego
podniesienie wydatkowania publicznych, bardziej
racjonalne i ukierunkowane prorozwojowo gospodarowanie ograniczonymi zasobami publicznymi
w perspektywie wieloletniej. Informacje o administracji publicznej pozyskiwane
zadaniowemu bowiem zarwno samej administracji - do usprawniania
procesw operacyjnego (na poziomie poszczeglnych jednostek sektora finansw publicznych) oraz
do prowadzenia polityki opartej na dowodach (evidence-based policy), ale obywatelom. Wyborcom,
podatnikom, odbiorcom publicznych tworzy szersze w dialog
kierunkw i priorytetw wydatkowania publicznych. Systemowy i systematyczny pomiar
stopnia realizacji celw publicznych publicznych i administracji
publicznej -w oparciu o rezultaty.
Stopniowo wypracowywane i wprowadzane kolejne instrumenty wieloletniego planowania finansowego
(Wieloletni Plan Finansowy rocznego zadaniowego zadaniowy oraz
kontroli ktra opartego na przez cele zadaniowego
z operacyjnym dysponentw. W kolejnych latach poszerzano zakres podmiotowy,
opracowywania planw finansowych w zadaniowym na kolejne kategorie
jednostek sektora finansw publicznych - w chwili obecnej zadaniowym jest,
z jednostek terytorialnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, sektor finansw
publicznych.
dokument z dwch komplementarnych opisowej i tabelarycznej,
zamieszczonych odpowiednio w tomach II i III Uzasadnienia do projektu ustawy na 2012 rok.
Porlobnie jak w roku w opisowej 4
l, zadaniowy jako strategicznymi obszarami
omwieniu wskazanych przez dysponentw priorytetowych przy strategicznych obszarw
jak problematyce planowania z planowaniem strategicznym poprzez
wykorzystanie Wieloletniego Planu Finansowego oraz zadaniowego.
II, zadaniowy w zadaniowym na 2012 rok, w ktrym zaprezentowany plan
wydatkw w 22 funkcji oraz zwrcono na omwienie
zakresu przedmiotowego dysponentw realizowanej w ramach poszczeglnych oraz
omwienie zagadnienia pomiaru stopnia realizacji celw (poprzez wskazanie podstaw metodologicznych
wybr miernikw oraz ryzyka niewykonania zaplanowanych miernikw
z przyczyn innych niefinansowe ).
III, Plany finansowe jednostek sektora finansw publicznych w zadaniowym na lata 2012-
2014, gdzie zamieszczono plany finansowe agencji wykonawczych, instytucji gospodarki
7
funduszy celowych oraz osb prawnych, o ktrych mowa w art. 9 pkt 14 ustawy
o finansach publicznych w zadaniowym na rok i dwa kolejne lata.
IV, europejskich, dotyczy refundacji wydatkw przeznaczonych na
programw finansowanych z europejskich, z
przeznaczonych na projektw pomocy technicznej.
zadaniowej prezentacji wydatkw stanowi, zamieszczona w tomie III niniejszego
dokumentu, tabelaryczna zestawienia zadaniowego planu wydatkw na 2012 rok.
Zestawienie wydatkw w 2012 r. w w rozdziale
II opisowej - ono poziom tabelaryczna zawiera zestawienia
planw finansowych jednostek sektora finansw publicznych (funduszy celowych, agencji wykonawczych oraz
osb prawnych) w zadaniowym, ktre z III
opisowej.
8
I
ZADANIOWY JAKO
STRATEGICZNYMI OBSZARAMI
Wprowadzenie
zadaniowy stanowi kompleksowy i spjny wykorzystywanych w
i promowanych przez organizacje (w
Gospodarczej i Rozwoju- OECD, Fundusz Walutowy- MFW) jako jedno z kluczowych
realizowanych w ramach reform finansw publicznych, ktre racjonalnemu,
przejrzystemu, efektywnemu i odpowiedzialnemu gospodarowaniu publicznymi. to opiera
na ustanowieniu jasnych i czytelnych wydatkami a celami -
wpisuje w szerszy kontekst reform i inicjatyw do wypracowania
i nowego systemu rozwojem kraju. W z tym za jedno z
z zadaniowym zapewnienie i stopnia
z obszaru programowania strategicznego oraz wieloletniego planowania finansowego
i planowania Konsekwentnie wprowadzane do zadaniowego mechanizmy
decyzji alokacyjnych z celami, kierunkami i priorytetami rozwojowymi zdefiniowanymi
w dokumentach strategicznych, i zapewnienie adekwatnego poziomu finansowania
poszczeglnych obszarw strategicznych poprzez wydatkw publicznych.
W niniejszym rozdziale przedstawione programowaniem strategicznym
a planowaniem ktre w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy oraz
zadaniowy jak aktualny stan prac nad zapewnieniem tych dwch poziomw
planowania rozwojem kraju. tych prezentowane dane
wydatkw na poszczeglne obszary strategiczne, zdefiniowane w Wieloletnim Planie Finansowym
2011-2014, w oparciu o rezultaty dotychczasowych prac nad dokumentami strategicznymi.
W ostatnim podrozdziale zaprezentowano z kolei wskazane przez dysponentw zadania priorytetowe na 2012 r.
zadaniowy
Od samego realizacji procesu zadaniowego, przygotowywane
metodologiczne ustanowienie jasnych i czytelnych zadaniowym
a strategiami i programami - przede wszystkim w zakresie celw oraz miernikw. Wytyczne dla
dysponentw przygotowania zadaniowego planu wydatkw na lata 2009 oraz 2010 (zamieszczane
w Ministra Finansw w sprawie sposobu, trybu i terminw opracowania
do projektu ustawy dysponentw do zapewnienia
celw i miernikw realizacji i w zadaniowym z poziomami
w dokumentach strategicznych, ktrych autorem dany dysponent. Podobnie,
docelowe poziomy miernikw dysponenci byli obok planowanych wydatkw,
zadania i priorytety w Strategii Rozwoju Kraju (SRK).
9
wytyczne na 2011 r., zarwno przez Ministrw
kierunki prac nad docelowym ksztahem systemu rozwoju kraju (w tym przede wszystkim
w systemu rozwojem Polskl oraz Planie strategii rozwoju
2
) oraz
prawne wraz z o finansach publicznych z 2009 r. W art. 95 ust.
3 pkt 3 ustawy- Przepisy o finansach publicznych wymg zapewnienia
ze strategiami, o ktrych mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. W z tym, w wytycznych zadaniowego dysponentw do
zapewnienia celw i miernikw realizacji i z poziomami
w dokumentach strategicznych. Zmianom nie natomiast wytyczne docelowych
poziomw miernikw przy i priorytetw w SRK.
w wytycznych na 2012 r., zamieszczonych w nr 70 do
Ministra Finansw z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie sposobu, trybu i terminw
opracowania do projektu ustawy na rok 2012, przy czym wymg zachowania
celw i miernikw na co stanowi opracowania jednolitego katalogu
funkcji oraz
Obok do zapewnienia (celw i miernikw) ze strategiami
rozwoju, do optymalizacji, priorytetyzacji oraz prorozwojowego ukierunkowania
wydatkw publicznych, dysponentom, od 20 l O r., wskazywania tzw.
priorytetowych. uzasadnienia do projektw ustaw na lata 2010 oraz 2011,
ministrowie administracji wskazywali nie 3 zadania
priorytetowe (nie 5 w przypadku, gdy byli dysponentami l
W wytycznych na 2012 r. ograniczono priorytetowych do l (nie
3 w przypadku, gdy dany minister administracji jest dysponentem
l
na od 2010 r., w kolejnych dokumentach prezentowano
wydatki w zadaniowym ze wskazaniem wydatkw ponoszonych na zadania priorytetowe,
w ramach wydatkw poszczeglnych obszarw strategicznych. W tomie III Uzasadnienia do
projektu ustawy na rok 2010, Omwieniu w zadaniowym,
zaprezentowano wydatki na zadania priorytetowe w podziale na strategiczne obszary oraz w podziale na
Z kolei w Uzasadnieniu do projektu ustawy na rok 2011, w Omwieniu wydatkw
w zadaniowym, wydatki na zadania priorytetowe pokazane w ramach wydatkw na
poszczeglne obszary strategiczne, przy czym w oparciu o w Wieloletnim Planie Finansowym
2010-2013 ramowe tendencje rozwojowe oraz Plan ... dokonano
wszystkich do konkretnych obszarw strategicznych.
Za szczeglnie istotne wykorzystanie zadaniowego do opracowania rocznej informacji
z realizacji strategii rozwoju kraju, przekazywanej przez Prezesa Rady Ministrw Sejmowi
i Senatowi- informacja o poziomie wydatkw na SRK 2007-2015 w 2010 r.
przygotowana w oparciu o z realizacji wydatkw w zadaniowym za rok 2009.
1
Dokument przez Ministrw w dniu 27 kwietnia 2009 r.
2
Tekst dokonane w dniach l O marca 20 l O r. oraz 30 kwietnia 2011 r, reasumpcje decyzji Rady Ministrw z
dnia 24 listopada 2009 r.
lO
fakt, procesy zadaniowego oraz wprowadzenia nowego systemu
rozwojem kraju realizowane rwnolegle i wieloetapowo, podejmowane
na aktualizacji metodologicznych sposobu i zakresu prezentowania wydatkw
w zadaniowym. Ich celem jest prac nad dokumentami strategicznymi.
to odbicie m.in. w Informacji o wykonaniu wydatkw w zadaniowym w 2010 r., opracowanej
w roku jak w omwionych w podrozdziale metodologicznych
prezentacji wydatkw na priorytety rozwojowe w zadaniowym na 2012 r.
metodologiczne
do obszarw strategicznych
W Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014, w oparciu o aktualny stan prac nad dokumentarni
strategicznymi, wskazano 10 obszarw rozwojowych, w ramach ktrych
priorytety rozwojowe cele strategiczne z poszczeglnymi funkcjami Obszarom rozwojowym
9 zintegrowanych strategii rozwoju (10 obszar - Polska cyfrowa ma charakter
przekrojowy i realizowany w ramach wszystkich strategii). Co charakterystyczne, z ponadsektorowego
w ramach polityki rozwoju, wynika charakter obszarw strategicznych oraz
priorytetw rozwojowych (priorytety l obszaru). W WPFP zaproponowano
16 tzw. rozwojowych (tj. do priorytetw rozwojowych) oraz 6
funkcji przy czym ten nie ma charakteru w obydwu typach funkcji
realizowane cele i zadania o odmiennym charakterze.
zawarte w WPFP 2011-2014 oraz na wynikach dotychczasowych prac
zadania do obszarw strategicznych, opracowano wydatkw,
ktre w 2012 r. zaplanowano w ramach poszczeglnych obszarw strategicznych.
na funkcje i rozwojowe jest i rozwojowych, przy
czym mieszany charakter niektrych funkcji pewne zadania zakwalifikowane
odmiennie funkcje w ktrych W dotyczy to w funkcji 11.
i granic oraz w funkcji 15. Polityka zagraniczna.
Analiza obszarami strategicznymi, priorytetami rozwojowymi oraz zadaniami
pokazuje, zadania, podobnie jak funkcje, niejednokrotnie w jeden obszar
strategiczny oraz priorytet rozwojowy. W z tym, zdecydowano zadania do
z obszarw strategicznych w sposb i w ten sposb, rzeczywisty poziom ich finansowania.
Globalna kwota wydatkw o charakterze prorozwojowym ma natomiast charakter skonsolidowany (prosta
agregacja wydatkw ponoszonych w ramach poszczeglnych obszarw strategicznych do
wielokrotnego wydatkw i wykazanych w l obszarze strategicznym).
Porwnanie globalnej kwoty wydatkw rozwojowych oraz kwot wydatkw ponoszonych w ramach
poszczeglnych obszarw strategicznych dokonanie oceny stopnia integracji i
poszczeglnych obszarw, jak obrazuje synergiczny efekt rozwojowych wydatkw publicznych.
W kolejnych latach prowadzone prace do wydatkami
publicznymi a zdefiniowanymi w dokumentach strategicznych obszarami rozwojowymi na
poziomach zadaniowego.
11
Finansowanie strategicznych obszarw
Wydatki rozwojowe i wydatki
Na 83 rozwojowych w 2012 r. zaplanowano 131 136,3 mln
w tym z europejskich 36 852,3 mln Wydatki te 74 zadania w ramach
rozwojowych funkcji oraz 9 w ramach 6 funkcji
Z kolei na 34 w 2012 r. zaplanowano 274 815,0 mln
w tym z europejskich 40 251,7 mln Wydatki te 21 w ramach funkcji
oraz 13 w ramach rozwojowych funkcji
wydatkw rozwojowych w wydatkach zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na
wykresie.
wydatkw rozwojowych w wydatkach w 2012 r.
Wydatki rozwojowe [J Wydatki
i innowacyjna gospodarka
Dla obszaru strategicznego i innowacyjna gospodarka (strategia - Strategia
i gospodarki) w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 wskazano
4 priorytety rozwojowe, tj.:
Poprawa warunkw makroekonomicznych,
Stymulowanie rozwoju oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
Stymulowanie w gospodarce,
Wzmocnienie gospodarki i nauki polskiej w skali
oraz 2 funkcje rozwojowe, tj. 6. Polityka gospodarcza kraju oraz
10. Nauka polska. Obszarowi temu 14 rozwojowych, w tym 8 w ramach w/w
funkcji oraz 6 w ramach funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na rozwojowych zaplanowano
12 191 426 tys. w tym z europejskich 3 446 493 tys. Natomiast na
8 do tego obszaru strategicznego zaplanowano
9 589 771 tys. w tym z europejskich 3 002 321 tys.
12
wydatkw rozwojowych w obszarze i innowacyjna gospodarka w wydatkach
rozwojowych zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki oraz
zaprezentowano na wykresie.
ludzki
wydatkw rozwojowych na obszar i innowacyjna gospodarka
w wydatkach rozwojowych
90,7%
B Wydatki rozwojowe na obszar i innowacyjna gospodarka
B Wydatki rozwojowe z innymi obszarami strategicznymi
D \\)'datki rozwojowe
Dla obszaru strategicznego ludzki (strategia - Strategia rozwoju ludzkiego)
w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:
Porlniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez i edukacji,
W spieranie zawodowej oraz wykorzystanie demograficznego,
Poprawa poprzez ukierunkowanie polityki na ograniczenie deficytw
i dysfunkcji oraz ich konsekwencji,
Poprawa stanu zdrowia
oraz 6 funkcji rozwojowych, tj. funkcje 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 7. Gospodarka
przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, 8. Kultura fiZyczna, 13. Zabezpieczenie
i wspieranie rodziny, 14. Rynek pracy, 20. Zdrowie. Obszarowi temu 18
rozwojowych, w tym 17 w ramach w/w funkcji oraz l zadanie w ramach funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na rozwojowych zaplanowano
38 280 052 tys. w tym z europejskich l 699 108 tys. Natomiast na
9 do tego obszaru strategicznego zaplanowano
15 668 511 tys. w tym z europejskich 465 927 tys.
wydatkw rozwojowych w obszarze ludzki w wydatkach rozwojowych zaplanowanych
na 2012 r., w podziale na wydatki oraz zaprezentowano na wykresie.
13
wydatkw rozwojowych na obszar ludzki
w wydatkach rozwojowych
11,9%
Wydatki rozwojowe na obszar Ludzki
Wydatki rozwojowe z innymi obszarami strategicznymi
O wydatki rozwojowe
17,2%
energetyczne i
Dla obszaru strategicznego energetyczne i (strategia - Strategia
energetyczne i w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 wskazano
2 priorytety rozwojowe, tj.:
Stworzenie warunkw do rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego,
energetyczne oraz rozwoju efektywnej energetycznie gospodarki,
gospodarowanie zasobami i poprawa jego stanu,
oraz 2 funkcje rozwojowe, tj. 6. Polityka gospodarcza kraju oraz
12. W ramach tych funkcji obszarowi temu 11 rozwojowych - na ich
w 2012 r. zaplanowano 4 444 296 tys. w tym z
europejskich 3 118 210 tys. Natomiast na

do tego
obszaru strategicznego zaplanowano 4 325 552 tys. w tym z
europejski ch 3 118 21 O tys.
wydatkw rozwojowych w obszarze energetyczne i w wydatkach
rozwojowych zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki oraz
zaprezentowano na wykresie.
3
zdecydowano wydatki na poziomie l z
14
wydatkw rozwojowych na obszar energetyczne i
w wydatkach rozwojowych
Rozwj regionalny
3,3% 0,1%
96,6%
Wydatki rozwojowe na obszar energetyczne i
Wydatki rozwojowe z innymi obszarami strategicznymi
D wydatki rozwojowe
Dla obszaru strategicznego Rozwj regionalny (strategia Krajowa strategia rozwoju regionalnego
2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie) w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014
wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:
Wspomaganie wzrostu regionw, m.m. poprzez wzmacnianie
rozwojowego metropolii i regionalnych,
Poprawa mechanizmw partycypacji i obywateli na publiczne,
Rozwj i efektywne wykorzystanie kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym
usprawnieniu procesw komunikacji
oraz 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, 16. Sprawy
obywatelskie, 17. rozwoju regionalnego kraju. Obszarowi temu 5
rozwojowych, w tym 4 zadania w ramach w/w funkcji

oraz l zadanie w ramach funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na rozwojowych zaplanowano
16 332 164 tys. w tym z europejskich 13 720 046 tys.
wydatkw rozwojowych w obszarze Rozwj regionalny w wydatkach rozwojowych
zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na wykresie.
4
W ramach funkcji 17. rozwoju regionalnego kraju, w funkcjach w chwili obecnej
wydatkw ukierunkowanych na rozwj regionalny na poziomie jest utrudnione - wydatki te jednak
wykazane w ramach innych obszarw strategicznych.
15
wydatkw rozwojowych na obszar Rozl\j regionalny
w wydatkach rozwojowych
12,5%
87,5%
Wydatki rozwojowe na obszar Rozwj regionalny D wydatki rozwojowe
Rozwj rolnictwa i wsi
Dla obszaru strategicznego Rozwj rolnictwa i wsi (Strategia - Strategia rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa) w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 wskazano l priorytet
rozwojowy, tj.:
Poprawa na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobw
i
oraz l tj. 21. Polityka rolna i rybacka. W ramach tej funkcji
obszarowi temu 7 rozwojowych
5
- na ich w 2012 r. zaplanowano
16 543 749 tys. w tym z europejskich 10 644 763 tys.
wydatkw rozwojowych w obszarze Rozwj rolnictwa i wsi w wydatkach rozwojowych
zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na wykresie.
wydatkw rozwojowych na obszar Rozl\j rolnictwa i mi
w wydatkach rozwojowych
12,6%
87,4%
Wydatki rozwojowe na obszar Rozwj Rolnictwa i Wsi D wydatki rozwojowe
5
W ramach tego obszaru ponoszone wydatki ujmowane w funkcjach innych funkcja 21., ich
na poziomie jest utrudnione (wydatki te wykazane w ramach obszarw oraz
ludzki).
16
Transport
Dla obszaru strategicznego Transport (Strategia - Strategia rozwoju transportu) w Wieloletnim
Planie Finansowym 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.:
Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury transportowej element zintegrowanego
systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym,
transportowej dla i gospodarki,
Poprawa ruchu,
oraz l tj. 19. Infrastruktura transportowa. W ramach tej
funkcji obszarowi temu 5 rozwojowych - na ich w 2012 r. zaplanowano
11 804 781 tys. w tym z europejskich 4 168 716 tys.
wydatkw rozwojowych w obszarze Transport w wydatkach rozwojowych zaplanowanych na
2012 r. zaprezentowano na wykresie.

wydatkw rozwojowych na obszar Transport
w wydatkach rozwojowych
9,0%
91,0%
B Wydatki rozwojowe na obszar Transport D wydatki rozwojowe
Dla obszaru strategicznego (strategia Strategia rozwoju
w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:
kompetencji kulturowych, obywatelskich oraz informacyjnych,
Poprawa mechanizmw partycypacji i obywateli na publiczne,
Rozwj i efektywne wykorzystanie kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym
usprawnieniu procesw komunikacji
oraz 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe oraz 16. Sprawy obywatelskie. Obszarowi temu lO
rozwojowych, w tym 9 w ramach w/w funkcji oraz l zadanie w ramach funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na rozwojowych zaplanowano
16 630 818 tys. w tym z europejskich l 032 798 tys. Natomiast na
7 do tego obszaru strategicznego, zaplanowano
l 794 050 tys. w tym z europejskich 12 312 tys.
17
wydatkw rozwojowych w obszarze w wydatkach rozwojowych
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki oraz zaprezentowano na
wykresie.
wydatkwrozlmjowych na obszar
w wydatkach rozl\Ojowych
1,4% 11,3%
Wydatki rozwojowe na obszar
Wydatki rozwojowe z innymi obszarami strategicznymi
D wydatki rozwojowe
Sprawne
Dla obszaru strategicznego Sprawne (strategia - Strategia sprawne
w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 wskazano 4 priorytety
Wzmocnienie systemu instytucjonalnego
Zapewnienie wysokiej i publicznych,
Wzmocnienie systemu publicznego,
i funkcjonowania wymiaru
oraz 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 2. i
publiczny, 16. Sprawy obywatelskie, 18. oraz l tj. 15. Polityka
zagraniczna. Obszarowi temu 22 zadania rozwojowe, w tym 16 w ramach w/w
funkcji

oraz 6 w ramach funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na rozwojowych zaplanowano
28 922 776 tys. w tym z europejskich 693 768 tys. Natomiast na 11
do tego obszaru strategicznego zaplanowano
12 575 841 tys. w tym z europejskich 42 672 tys.
wydatkw rozwojowych w obszarze Sprawne w wydatkach rozwojowych
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki oraz zaprezentowano na
wykresie.
6
W jednym przypadku nie zadania, ale 2 podzadania (zadanie ma charakter mieszany).
18
wydatkwrozwojowych na obszar Sprawne
w wydatkach rozwojowych
9,6%
Wydatki rozwojowe na obszar Sprawne
Wydatki rozwojowe z innymi obszarami strategicznymi
D >rydatki rozwojowe
narodowe
Dla obszaru strategicznego narodowe (strategia - Strategia rozwoju systemu
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej) w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014
wskazano l priorytet rozwojowy, tj.:
Wzmacnianie narodowego,
oraz 2 funkcje tj. 11. i granic
oraz 15. Polityka zagraniczna. Obszarowi temu 7 rozwojowych, w tym
5 w ramach w/w funkcji oraz 2 zadania w ramach funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na rozwojowych zaplanowano z
12 981 906 tys. Natomiast na 4 do tego
obszaru strategicznego zaplanowano 9 534 333 tys.
wydatkw rozwojowych w obszarze narodowe w wydatkach rozwojowych
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki oraz zaprezentowano na
wykresie.
19
Polska cyfrowa
wydatkw rozwojowych na obszar
w wydatkach rozwojowych
7,3% 2,6%
90,1%
Wydatki rozwojowe na obszar narodowe
Wydatki rozwojowe z innymi obszarami strategicznymi
O wydatki rozwojowe
W Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 dla obszaru Polska cyfrowa wskazano priorytet
rozwojowy, tj.: Zapewnienie cyfrowego poprzez kompetencje i otwarte zasoby. Obszar
ten ma charakter przekrojowy i jest realizowany w ramach 9 strategii zintegrowanych. Wydatki
zaplanowane na jego w obszarach strategicznych.
Zadania priorytetowe a obszary strategiczne
Jak wspomniano ministrowie administracji zostali
do wskazania nie l zadania priorytetowego (nie 3 w przypadku, dysponentami
l W tabeli zaprezentowano priorytetowych w
od tego, czy one w rozwojowych funkcjach ich
rozwojowy charakter funkcji i na i rozwojowe ma charakter
Zadania
7
Funkcje
Rozwojowe
Rozwojowe 29 3
3 2
Razem 32 5
Z danych w tabeli wynika, wskazanych na 2012 r. priorytetowych to zadania
o charakterze rozwojowym (nawet w tzw. funkcjach priorytetowych
7
Dysponenci wskazali 35 priorytetowych- liczby nie do 35, 2 zadania charakter
mieszany i rozbito je na podzadania.
20
o charakterze jest np. zadanie 4.3. polityki finansowej oraz realizacja
specyfika tego zadania (ujmowane w nim m.in. wydatki z powoduje,
struktura wydatkw na zadania priorytetowe w podziale na zadania i rozwojowe w sposb
zaprezentowany na wykresie.
Struktura wydatkw na zadania priorytetowe
Wydatki na zadania rozwojowe O Wydatki na zadania
O wiele bardziej istotne jednak jakie wydatki na rozwojowe
zadania priorytetowe oraz wydatki rozwojowe zaplanowane na 2012 r., co zaprezentowano na wykresie
- wydatkw o charakterze rozwojowym to wydatki na wskazane przez
dysponentw zadania priorytetowe, co pokazuje, dysponenci wydatki publiczne w coraz szerszym
zakresie cele polityki rozwoju zdefiniowane w dokumentach strategicznych.
wydatkw na zadania priorytetowe rozwojowe w wydatkach rozwojowych
80,8%
Wydatki na priorytetowe zadania rozwojowe Wydatki na zadania rozwojowe
priorytetowych na 2012 r. zamieszczono w tabeli- na zadania priorytetowe dysponenci
zaplanowali 281 488 524 tys. w tym 69 974 430 tys. z europejskich.
21
Tabela- zadania priorytetowe w 2012 r.
Funkcja Wydatki Wydatki
zBP wydatki
Zadanie priorytetowe
w tys.
Funkcja 2. i publiczny
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie
publicznego oraz na rzecz poprawy 5 825 155 22 468 5 847 623

2.4. Ochrona
2 225 276 12 375 2 237 651
zapobiegawcza, ratownicza i
2.5. kryzysowe i obrona cywilna 2 131 020 o 2 131 020
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
3 .l. i wychowanie 40 443 089 347 877 40 790 966
3.2. Szkolnictwo 12 001 800 672 609 12 674 409
Funkcja 4. finansami
4.1. Realizacja 3 395 287 75 479 3 470 766
4.3. Ksztahowanie polityki finansowej
88 741 563 39 910 553 128 652 116
oraz realizacja
Funkcja 5. Ochrona praw i interesw Skarbu
5 .l. Gospodarowanie mieniem Skarbu 105 218 o 105 218
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
6.1. W zrost gospodarki 854 760 l 604 857 2 459 617
6.4. Wsparcie i promocja turystyki 61 634 84456 146 090
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
7 .l. W spieranie budownictwa l 377 437 o l 377 437
Funkcja 8. Kultura fizyczna
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu
23 172 o 23 172
dla wszystkich
8.4. Mistrzostw Europy w
144 128 o 144 128
UEFA EURO 2012
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury
280 397 o 280 397
kultury
Funkcja 10. Nauka polska
10.1. Prowadzenie naukowych oraz
3 559 669 21 327 3 580 996
rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
10.2. Wzmocnienie naukowych
l 485 285 1290119 2 775 404
praktycznym zastosowaniom
Funkcja 11. i granic
11.2. Rozwj obronnych 8 611 961 o 8 611 961
Funkcja 12.
12.4. Gospodarka odpadami 3 173 181 340 184 513
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi 258 457 444 497 702 954
Funkcja 13. Zabezpieczenie i wspieranie rodziny
13.1. Pornoc i integracja 3 334 137 o 3 334 137
13 .5. W spieranie rodziny 9 640 947 o 9 640 947
Funkcja 14. Rynekpracy
14.1. Wspieranie zatrudnienia i
65 189 410 453 475 642
bezrobociu
Funkcja 15. Po1ityka zagraniczna
22
115.2. Zapewnianie
l
26 5041 oj 26 504
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
16.8. Informatyzacja i budowa
242 048 438 401 680 449
informacyjnego
Funkcja 17. Ksztahowanie rozwoju regionalnego kraju
17 .l. W sparcie rozwoju regionalnego kraju l 402 195 12 196 329 13 598 524
Funkcja 18.
18.1. Sprawowanie wymiaru
5 919 274 o 5 919 274
przez powszechne i wojskowe
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia
2 460 465 15 948 2 476 413
i tymczasowego aresztowania
18.5. demoralizacji i
nieletnich i stworzenie
221 529 2 776 224 305
warunkw do powrotu nieletnich do normalnego

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
19 .l. W spieranie transportu drogowego 3 733 715 l 263 063 4 996 778
19.2. Transport kolejowy 2 987 149 661 451 3 648 600
Funkcja 20. Zdrowie
20.1. do opieki zdrowotnej 4 921 598 l 239 4 922 837
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
21.1. Rozwj produkcji i ochrona
208 124 o 208 124
uprawnych
21.2. Rozwj produkcji i hodowli
125 727 o 125 727

21.6. Wspieranie rybactwa i
111 993 249 747 361 740
morskiego
21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz
4 585 019 lO 067 066 14 652 085
pomocy krajowej
Razem 211514 094 69 974 430 281488 524
23
II
W ZADANIOWYM NA
ROK2012

W niniejszym rozdziale zaprezentowano omwienie planowanych wydatkw w
zadaniowym na rok 2012, ktre przedstawiono w tabelarycznej. W obydwu
uzasadnienia w zadaniowym wydatki zaprezentowane z zachowaniem
Podobnie jak w latach metodologia zadaniowego, w tym oglne oraz
wytyczne dla dysponentw sposobu definiowania celw, doboru adekwatnych
miernikw, itp.) zamieszczone w Ministra Finansw z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie
sposobu, trybu i terminw opracowania do projektu ustawy na rok 2012.
Porwnanie metodologicznych w 2010 r. oraz w 2011 r. pozwala na szeregu
zmian metodologicznych, ktre w do uspjnienia zadaniowego na
poziomach klasyfikacyjnych oraz prezentowanych danych
dysponentami oraz w czasie). Zmiany te na zidentyfikowane w poprzednich latach
w tym np. z planowaniem rezerw.
Wprowadzono istotne zmiany tj. tego poziomu klasyfikacji zadaniowej, ktry ze na
operacyjny charakter, nie jest prezentowany w uzasadnieniu do ustawy w
zadaniowym. Wypracowany katalog ma charakter otwarty, co wpisanie w zadaniowy
nowych dotychczas nierealizowanych. Defmicja doprecyzowana, wprowadzono
zdefiniowania dla celw i miernikw, co docelowo zapewni
zadaniowego z systemami operacyjnego dysponentw. Uregulowano sposb tworzenia
poprzez wskazanie wytycznych ich liczby oraz zakresu przedmiotowego.
W zakresie struktury zadaniowego zaproponowano ujednolicony katalog i
dla funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna, co zapewni
ujmowanych w tej funkcji wydatkw na wsplnych dla lub
jednostki - katalog ten ma charakter dysponentw ma w tym zakresie charakter
jednorodny.
od 2012 r. zmianom ulegnie sposb prezentowania wydatkw na
oraz informacyjnego - zrezygnowano z stosownych w ramach
funkcji, a wydatki ponoszone na te cele przypisane do merytorycznych
(co oszacowanie kosztw ich realizacji), wykazane w funkcji 16, w zadaniu 16.8.
Informatyzacja i budowa informacyjnego (w dotyczy to projektw
planem informatyzacji
wytyczne zadaniowego na 2012 rok, zdecydowano do nich
zasady defmiowania celw dla jednostek sektora finansw publicznych (definiowane
w stosownych komunikatach Ministra Finansw). Podobnie jak w roku, dysponenci ustalili dla
24
zadania nie 2 cele, dla podzadania l cel. wskazania celu
rozszerzony na realizowane przez dysponentw (nie l cel dla z
Inaczej w przypadku celw, po analizie z lat decyzje o ograniczeniu
dopuszczalnej liczby miernikw - dysponent dla zadania nie 2 mierniki na
poziomie dopuszczalne 4 mierniki) oraz po l na poziomie oraz
Doprecyzowano wymogi miernikw - obok wytycznych ich
zapewnienia pomiaru w perspektywie wieloletniej, (pomiaru jedynie tego, na co
dysponent ma oraz wprowadzono 2 nowe wymogi. Zgodnie z nimi mierniki
powinny stopnia realizacji celw (tj. i realizacji
oraz adekwatne do stopnia realizacji postawionych celw, jak powinny
skutecznie i efektywnie rzeczywisty obraz mierzonego obszaru.
Aby planowanie wydatkw w zadaniowym, wprowadzono nowy formularz planistyczny
-tj. formularz BZ-RC. jest on dla -dysponenci w
nim planowane kwoty wydatkw z rezerw celowych i rezerw celowych
europejskich do poziomu realizowanych to bardziej precyzyjne
poziomu finansowania poszczeglnych publicznych na etapie planowania. W
z wprowadzeniem formularza BZ-RC drobnym korektom formularze.
Opisane zmiany metodologiczne do poprawy prezentacji wydatkw
w zadaniowym.
Ze na rozwj metodologiczny zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po raz pierwszy
zaprezentowano w funkcji 3 subwencji oglnej, ktra dotychczas prezentowana w
w ramach funkcji 4.
W z pracami nad podniesieniem prezentacji wydatkw w zadaniowym,
w tym z baz danych do monitorowania stopnia realizacji W tabeli
"Zestawienie planowanych wydatkw w roku 2012" nie zaprezentowane informacje
celw, miernikw ich Informacje te i zaprezentowane w roku
2013. Ponadto w przypadku wybranych dysponentw brak informacji o celach i miernikach wynika z uwagi na
ich lub ograniczenia stosowania
zadaniowego w dysponentw Obrona narodowa, Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Agencja
25
Funkcja l.
Funkcja l wpisuje w obszar strategiczny Sprawne (strategia - Strategia sprawne
w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 funkcja uznana za tzw.
i obejmuje obszar odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania organw
ustawodawczej i wykonawczej. Ze na obejmuje ona zadania, podzadania
i w tym bardzo czy specjalistycznego zakresu.
celem Limieszczonych w funkcji l jest zapewnienie odpowiednich warunkw dla realizacji
zapisw z ustawy konstytucyjnej, podstawowe zasady
demokratycznego ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, a zarazem - zapewnienie funkcjonowania systemu
konstytucyjnych organw - w zakres trzech ustawodawczej, wykonawczej
i
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 1363,5 mln w tym wydatki z
europejskich 10,6 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji l
przedstawione na wykresie.
w tys.
o 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
14541o
Zadanie 1.1. merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
Prezydenta RP
4761507
Zadanie 1.2. Parlamentu i jego organw w zakresie
1
merytorycznym i organizacyjnym
1
i
1
26
Zadanie 1.3. l-l
138


Prezesa Rady Mmtstrow !
Zadanie 1.4." w '
25 398
zakreste merytorycznym 1 orgamzacY.Jnym , 1
' l
'
Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw j2 115
Zadanie 1.6. Nadzr nad systemem publicznych 13 161
Zadanie l. 7. Ocena organw administracji
publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek
1
186 079
organizacyjnych publiczne z punktu
Zadanie 1:8. Ochrona do 1
10 775
oraz mteresu publicznego w radwfonnt telewiZJI ,
Zadanie 1.9. Gromadzenie i dokumentami "
1

257 567
organw w ustawie o IPN , l :
Zadanie 1.1 O. Ocena gospodarki finansowej jednostek ; 1 l
terytorialnego z punktu widzenia kryteriw .....1 07 692
1
ustawowych ! !
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest lO dysponentw, ktrych
zadania charakter lub bardzo czy specjalistycznego zakresu tj.:
nadzoru nad systemem publicznych,
kontroli organw administracji Narodowego Banku Polskiego,
osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia
i
merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
gromadzenia i dokumentami organw w ustawie
o IPN (w tym ich prowadzenia w sprawie zbrodni nazistowskich,
komunistycznych oraz przeciwko i innych, a naukowej i edukacyjnej
na rzecz krzewienia prawdy historycznej.
Zadanie 1.1. merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydatki (w tys.
Dysponent
Ol Kancelaria Prezydenta RP
2012

145 410
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent Ol, wykonuje poprzez
zapewnienie realizacji przez Prezydenta RP w zakresie i na zasadach w Konstytucji
i ustawach, zapewnienie realizacji oraz sprawnej koordynacji Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zapewnienie sprawnego i realizacji przez Biuro Narodowego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zapewnienie sprawnej i efektywnej KPRP W planowania wydatkw
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

99,9%
Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej miernika na poziomie
niskim.
Zadanie 1.2. Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
Wydatki (w tys.

02
03
Dysponent
Kancelaria Sejmu
Kancelaria Senatu
2012

410 460
66 047
Kancelaria Sejmu, dysponent 02, realizuje poprzez wsparcie merytoryczne parlamentarzystw
oraz zapewnienie warunkw wykonywania mandatu Kancelaria Senatu, dysponent 03, zapewnia
i Senatu i jego organw, zapewnia senatorom organizacyjne
27
i fmansowe warunki wykonywania mandatu, do skutecznej realizacji ich oraz praw
z ustawy o wykonywaniu mandatu i senatora.
Cele i mierniki
Cel
Wsparcie Sejmu i jego organw
w realizacji zapewnienie sprawnej
i efektywnej ich
zapewnienie warunkw
do skutecznej realizacji
oraz ochrony praw
ze sprawowania mandatu
W sparcie w realizacji Senatu i jego
organw oraz zapewnienie warunkw
wykonywania mandatu senatora
Dysponent
Kancelaria
Sejmu
Kancelaria
Senatu
Miernik
Ankieta poziom zadowolenia
z podejmowanych
przez Sejmu
Ocena i
Kancelarii Senatu dokonana
przez senatorw (skala l - 4, gdzie: l
-ocena 4- ocena bardzo dobra)
2012

4,3
>3,77
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
miernika "Ankieta poziom zadowolenia z podejmowanych przez
Sejmu" poziomu z faktu, ankieta, jako
badawcze ma charakter subiektywny. Ryzyko niewykonania zaplanowanej kolejnego miernika jest
umiarkowane. Na celu zadania istotny ma czynnik ludzki.
Zadanie 1.3. merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw
Wydatki (w tys.

16
75
Dysponent
KPRM
RCL
2012

plan
103 955
24 906
2012
europejskich
plan
9 471
485
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent 16 do wzmocmema
merytorycznej i kancelaryjno-biurowej osb kierownicze stanowiska oraz
organw opiniodawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM, intensyfikacji na celu
podnoszenie pracy w administracji KPRM zapewnia
funkcjonowanie Krajowej Administracji Publicznej. Centrum Legislacji opracowuje
projekty ustaw na zasadach i w trybie w regulaminie pracy Rady Ministrw, opracowuje stanowiska
prawno-legislacyjne do projektw aktw prawnych, analizuje i monitoruje wykonanie
Konstytucyjnego, redaguje i Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
28
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zapewnienie sprawnej i efektywnej KPRM
Prezesa Rady Ministrw,
Rady Ministrw oraz innych
organw opiniodawczo-doradczych
i pomocniczych PRM i RM
Tworzenie i prawa RCL
zadowolenia z Rady
Ministrw, i rad, ktrych
zapewnia KPRM, na podstawie ankiety
procentowy liczby projektw ustaw
opracowanych przez RCL na podstawie
w stosunku do liczby projektw ustaw,
opracowanych na podstawie uprzednio
wniesionych przez Ministrw do
Sejmu
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

25,0
>75
Miernik zadowolenia z Rady Ministrw, i rad, ktrych zapewnia
KPRM, na podstawie ankiety" ma charakter subiektywny, na jego w stopniu
czynniki Z tego powodu, zdaniem dysponenta, ryzyko niewykonania miernika jest
Z uwagi na fakt, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w latach 2008-2011 miernika
na wysokim poziomie (4,8-5,4), zdecydowano docelowe miernika na lata 2011-2014
jako rwne lub 5,0. Miernik prezentowany przez RCL w 2011 r. Dysponent nie
na ryzyka niewykonania zaplanowanej miernika.
Zadanie 1.4. Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
Wydatki (w tys.
Dysponent
06 Konstytucyjny
2012

25 398
Konstytucyjny, jako dysponent 06, na rzecz podniesienia rozpatrywania
spraw do Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotw poprzez m.in.
hierarchicznej norm prawnych oraz prowadzenie prac analityczno-badawczych w tym zakresie.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa stanu
stanowionego prawa z
i ratyfikowanymi umowami
(hierarchiczna
aktw normatywnych).
Dysponent Miernik
TK Stosunek liczby spraw
w merytorycznym przed
Konstytucyjnym (liczba wyrokw
i do
liczby spraw skierowanych do rozpoznania
merytorycznego w roku spraw)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

106%
Miernik zaproponowany przez Konstytucyjny. z lat na
niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej omawianego miernika.
29
Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw
Wydatki (w tys.

11
19
85
Dysponent
Krajowe Biuro Wyborcze
Minister Finansw
Wojewodowie
2012

872
720
523
Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent 11, realizuje zadanie poprzez zapewnienie na
wyborczych zleconym jednostkom terytorialnego, a zapewnienie warunkw dla
sprawnego wykonania przez Komisarzy Wyborczych.
Minister Finansw, dysponent 19, zapewnia z subwencji i dotacji partiom
politycznym i komitetom wyborczym oraz zwrot kosztw opinii przez rewidentw.
Wojewodowie, dysponenci 85, w celu stworzenia organom wyborczym warunkw do przeprowadzania
wyborw odpowiedzialni za prace na przeprowadzenie wyborw
przedterminowych i ponownych oraz za prowadzenie spraw z ustanawianiem
komisarycznych celem zapewnienia obsady organw JST. te realizowane poprzez prace
na przygotowaniu i Wojewody w sprawie wyborw
przedterminowych i ponownych, jak przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej
z ustanowieniem komisarycznych i osb organw wykonawczych.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia
wyborw i referendw
Terminowe regulowanie
w zakresie finansowania partii
politycznych, komitetw wyborczych oraz
zwrotu kosztw badania ich
i opinii lub raportu przez
rewidentw
Stworzenie organom wyborczym
warunkw do przeprowadzania wyborw
Dysponent Miernik
KBW Czas ustalenia wynikw wyborw od
na podstawie
wynikw z 95% komisji obwodowych
MF Liczba dni faktycznego
i kwot
z w porwnaniu do liczby
dni i kwot potencjalnego
w roku
W oj ewodowie Liczba protestw
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

< 18
godzin
0%
o
W odniesieniu do miernika prezentowanego przez KBW ryzyko niewykonania zaplanowanej tego
miernika wynika z natury technicznej i jest z systemu elektronicznego przetwarzania
danych. W przypadku miernika MF ryzyko niewykonania planowanej jako niskie.
30
Zadanie 1.6. Nadzr nad systemem publicznych
Wydatki (w tys.
Dysponent
49 UZP
2012

plan
12 665
2012
europejskich
plan
496
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Publicznych, dysponent 49, w ramach zadania wykonuje nadzr nad przestrzeganiem
zasad systemu publicznych, w poprzez procesu udzielania
w zakresie przewidzianym oraz zapewnia funkcjonowanie systemu
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
UZP
przestrzegania procedur
wydatkowania publicznych
Odsetek kontroli fakultatywnych,
oraz udzielonych
odpowiedzi w stosunku do liczby wnioskw
Liczba osb z
edukacyjnych realizowanych przez UZP
(konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

75%
6 000
Mierniki opracowaniem UZP. Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika
"Odsetek kontroli fakultatywnych, oraz udzielonych odpowiedzi
w stosunku do liczby wnioskw". Wynika ono z okresowych brakw kadrowych.
Zadanie 1.7. Ocena organw administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz
jednostek organizacyjnych publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriw
NIK
Wydatki (w tys.

07
Dysponent
Izba Kontroli
2012

186 079
Izba Kontroli, jako dysponent 07, wykonuje do przygotowywania
i przeprowadzania kontroli w sposb dokonanie oceny funkcjonowania
w poszczeglnych jego obszarach, a poprzez pozytywne na funkcjonowanie administracji
oraz podmiotw zadania publiczne lub ze publicznych. NIK
jest odpowiedzialny za przekazywanie kontrolowanym podmiotom pokontrolnych
oceny, uwagi i wnioski kontrolowanej oraz Sejmowi RP, innym organom
oraz ministrom, informacji o wynikach kontroli wykonania oraz innych
kontroli planowanych i nieplanowanych. Dodatkowo NIK informuje o wynikach kontroli
poprzez formy przekazu, m.in. organizowanie konferencji prasowych, publikacje w prasie, audycje
w radiu i telewizji oraz na stronie internetowej i w newsletterze. Informacje dla opinii publicznej
31
dane o przeprowadzanych kontrolach z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w
oraz udziale NIK w przeprowadzanych kontrolach
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Wspieranie na NIK
sprawne funkcjonowanie
i pozytywne na
wykonywania
finansowanych ze publicznych
Miernik
Procent wydatkw publicznych poddanych
w danym roku audytowi finansowemu typu
u dysponentw III
stopnia
Odsetek wnioskw pokontrolnych
do realizacji przez adresatw
pokontrolnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

15%
280%
Mierniki zastosowane przez NIK opracowanie dysponenta. Dysponent nie ryzyka
niewykonania planowanych miernika ,,Procent wydatkw publicznych poddanych w danym roku
audytowi finansowemu typu u dysponenta III stopnia". Ryzyko zaplanowanych
miernika "Odsetek wnioskw pokontrolnych do realizacji przez adresatw
pokontrolnych", po stronie NIK jest od
wnioskw pokontrolnych.
Zadanie 1.8. Ochrona prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii
i telewizji
Wydatki (w tys.

09
Dysponent
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
2012

lO 775
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent 09, zapewnia odbiorcom, w granicach
prawa, sprawdza programw nadawcw publicznych
i koncesjonowanych z przepisami ustaw i koncesji, nadzoruje przestrzeganie przez nadawcw przepisw prawa
w zakresie reklamowej i sponsorskiej, nadzoruje sposb wykorzystania publicznych
abonamentowe, pozaabonamentowe) przez jednostki publicznego radia i telewizji (Telewizja
Polska S.A. w Warszawie, tj. w Warszawie i 16 terenowych tej Polskie Radio
S.A. w Warszawie i 17 regionalnych radiofonii), prowadzi w zakresie umarzania
i na raty w abonamentowych.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrw KRRiT Liczba
kierunkw polityki oraz opiniowanie projektw aktw
ustawodawczych oraz umw w dziedzinie
radiofonii i telewizji
32
2012

600
Zapewnienie w radiu i telewizji,
dostawcw medialnych i interesw
odbiorcw oraz otwartego i pluralistycznego charakteru
radiofonii i telewizji
KRRiT
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Liczba

stanowisk
i komunikatw
KRRiT
17
Na niewykonanie planowanej prezentowanych miernikw takie czynniki jak
innymi: zmiana regulacji prawnych na terenie Polski oraz w ramach Unii Europejskiej, wprowadzanie nowych
technologii w zakresie rozpowszechniania i rozprowadzania programw, i decyzje innych organw
(np. Komunikacji Elektronicznej), wydarzenia w kraju.
Zadanie 1.9. Gromadzenie i dokumentami organw w ustawie o IPN
Wydatki (w tys.
Dysponent
13 Instytut Narodowej
2012

257 567
Instytut Narodowej - Komisja Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent
13, cel poprzez prowadzenie statutowej archiwalnej, lustracyjnej
i edukacyjnej. IPN realizuje zadanie poprzez dokumentw i informacji o zbiorach zgromadzonych
w swoich archiwach, prowadzenie w sprawie m.in. zbrodni nazistowskich i komunistycznych. W jego
zakresie jest przygotowywanie i publikowanie informacji funkcjonariuszy organw
osb rozpracowywanych, funkcjonariuszy i partyjnych w latach
1944-1990 oraz osb publicznych, prowadzenie rejestru lustracyjnych i jego analiza, przygotowanie
lustracyjnych. W ramach tego zadania IPN prowadzi
i
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej IPN
historii Polski na podstawie
zgromadzonego archiwalnego
i zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu
Miernik
realizacji w %
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

100%
Jest to miernik procentowy liczony jako arytmetyczna procentowego wykonania miernikw
dla czterech merytorycznych, realizowanych w ramach tego zadania. Dysponent nie ryzyka
niewykonania zaplanowanej miernika.
33
Zadanie 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek terytorialnego z punktu widzenia
kryteriw ustawowych
Wydatki (w tys.

80
85
Dysponent
MAi C
Wojewodowie
2012

plan
103 187
4 311
2012
europejskich
plan
194
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent 80, realizuje zadania z zakresu
i finansowej, udziela informacji i oraz upublicznia zapytania jednostek
terytorialnego i udzielone odpowiedzi, planuje i realizuje kontrole oraz upublicznia ich wyniki. Dysponent
przeprowadza kontrole gospodarki finansowej podmiotw komunalnych w zakresie o
regionalnych izbach obrachunkowych, sprawuje nadzr nad JST oraz wydaje opinie w ramach ustawowych
Wojewodowie, dysponenci 85 w ramach omawianego zadania przygotowanie i
wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wynikw. Ponadto nadzr nad jednostkami
terytorialnego i
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie i
finansowej jednostek
terytorialnego
Zapewnienie zgodnego z prawem
JST
Dysponent Miernik
MAi C Liczba negatywnych raportw o stanie
gospodarki finansowej w relacji do liczby
nadzorowanych jednostek
Wojewodowie zbadanych pod formalno-
prawnym organw JST
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

<9%
20 200
Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika MAiC od
oraz zmian przepisw prawa, na JST.
34
Funkcja 2. i publiczny
Funkcja 2 wpisuje w obszar strategiczny Sprawne (strategia - Strategia sprawne
Obejmuje ona swym zakresem obszar odpowiedzialny za i
publicznego, funkcjonowanie prokuratury, granicy i ruchu granicznego,
kryzysowe, skutkom i innych
podobnych powszechnemu, a sprawy ratownictwa grskiego
i wodnego.
celem w dziedzinie i publicznego jest utrzymanie
do reagowania - odpowiednio do sytuacji - w przypadku
publicznego i powszechnego, prawnego, i zdrowia obywateli oraz
narodowego, wykorzystywanej w ramach ochrony i przed bezprawnymi oraz
skutkami katastrof naturalnych i awarii technicznych. jedno
z podstawowych administracji nie tylko szczebla centralnego, ale wojewdzkiego.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 15 806,2 mln w tym wydatki z
europejskich 52,3 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 2
przedstawione na wykresie.
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie
publicznego oraz na rzecz
poprawy
Zadanie 2.2. Redukowanie
o 2000000
-i
Zadanie 2.3. i czuwanie
1 060


nad
1
! '
Zadanie 2.4. Ochrona
zapobiegawcza, ratownicza i
Zadanie 2.5. klyzysowe i obrona
cywilna
Zadanie 2.6. Ochrona granicy kontrola , :
ruchu granicznego i nielegalnej - l 501 614
rrngracJt 1

w tys.
4000000 6000000
f7623
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 6 dysponentw w zakresie
policyjnych, obrony cywilnej, oraz prewencji
35
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy

Wydatki (w tys.

42
57
85
Dysponent
MSW
ABW
W oj ewodowie
2012

plan
5 323 385
500 654
l 116
2012
europejskich
plan
22468
o
o
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister Spraw dysponent 42, prowadzi i nadzoruje na celu
ograniczenie liczby ktre na Policji,
w ruchu drogowym, prewencyjnej i ruchu drogowego,
zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych Policji na poziomie podstawowym i specjalistycznym
(w zakresie prewencji i ruchu drogowego). W ramach tego zadania realizowane na
celu powszechnego i publicznego, poprzez w
tym zakresie oraz wsparcie i ofiar handlu Agencja dysponent
57, realizuje zadanie poprzez przed planowymi i zorganizowanymi ktre
dla lub konstytucyjnego Polski, funkcjonowanie
struktur na szwank podstawowe interesy kraju. Wojewodowie, dysponenci 85,
w ramach omawianego zadania program ograniczania i
"Razem bezpieczniej". Odpowiedzialni za opracowywanie programw edukacyjnych oraz
i prowadzenie seminariw, narad z zakresu Ponadto nad
w ramach akcji, projektw i innych zarwno jak i realizowanych na poziomie
krajowym.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie MSW

obywateli poprzez
ograniczenie liczby
(w tym
drogowych)
Zapewnienie

obywateli
ABW
Mierniki
Liczba
(w tym drogowych), w
roku do liczby
(w tym drogowych),
w analogicznym okresie roku poprzedniego x
100%
monitorowanie- logiczna
Tak (l) l Nie (O)
Poprawa Wojewodowie
w wojewdztwie
36
2012


dynamiki <l 00%
66,4%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
dla niewykonania zaplanowanej miernika prezentowanego przez MSW wzrost
od i zakresu Policji. Drugi miernik, wskazany przez ABW,
ze na dysponenta przyjmuje logiczne.
Zadanie 2.2. Redukowanie
Wydatki (w tys.

42
56
Dysponent
MSW
CBA
2012

plan
2 906 611
108 034
2012
europejskich
plan
13 062
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Spraw dysponent 42, realizuje do utrzymania wysokiego
poziomu poprzez
kryminalnej i zapewnienie sprawnej wymiany informacji jednostkami Policji i innym
uprawnionymi podmiotami i organami UE, techniczno-kryminalne zabezpieczenie procesu zapobiegania
i zwalczania oraz rozpoznawanie terrorystycznych, tworzenie efektywnych lokalnych
systemw wspieranie na rzecz poprawy lokalnego (dofinansowywanie
lokalnych projektw), na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Centralne Biuro
Antykorupcyjne, dysponent 56, zamierzony cel poprzez wykonywanie zawartych w
ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Cele i mierniki
Cel
U sprawnienie procesu
wykrywania
Zwalczanie korupcji w
publicznym i gospodarczym
Dysponent
MSW
CBA
Miernik
W
liczba wykrytych
przez
stwierdzonych w procentach)
Indeks Percepcji Korupcji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

68%
>4,2
Miernik wskazany przez MSW odzwierciedla organw co jest
z publicznym. spraw nie zawsze oznacza wykrycie sprawcy, w
z tym niewykonanie miernika spowodowane umorzeniem z uwagi na
Miernik realizowany przez CBA kraje stopnia percepcji korupcji
publicznych oraz politykw i opiera na i badaniach, przeprowadzonych przez
instytucje (m.in.: Gallup International, World Bank, PricewaterhouseCoopers czy The World Economic Forum).
37
Zadanie 2.3. i czuwanie nad przez
Wydatki (w tys.

29
88
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Prokuratura Generalna
2012

41 729
l 018 857
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, realizuje zadanie poprzez prowadzenie lub nadzorowanie
przygotowawczych w sprawach karnych, sprawowanie funkcji publicznego przed
wojskowymi oraz w w sprawach cywilnych i administracyjnych. Ponadto MON
z organami jednostkami organizacyjnymi i organizacjami
w zapobieganiu i innych prawa oraz Prokuratura
Generalna, dysponent 88, realizuje poprzez i zwalczania
zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz
w Prokuraturze Generalnej oraz zapewnienie realizacji procesowych i pozaprocesowych Prokuratora
Generalnego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012

Zagwarantowanie MON
i obywateli
PG
Odsetek spraw w terminie do trzech
w stosunku do oglnej liczby spraw
W czasu trwania

76,1%
0,83
83,5
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ocena ryzyka niewykonania zaplanowanej miernika prezentowanego przez PG jest wysoka z uwagi
na charakter i prowadzonych ktre i jak np. katastrofy
lotnicze.
Zadanie 2.4. Ochrona zapobiegawcza, ratownicza i
Wydatki (w tys.

42
85
Dysponent
MSW
W oj ewodowie
2012

plan
217 082
2 008 194
2012
europejskich
plan
l 451
10924
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Spraw dysponent 42, w ramach realizowanego zadania prowadzi
w poprzez i funkcjonowanie
centralnego odwodu operacyjnego, kolejnych jednostek Ochotniczych do
Krajowego Systemu (KSRG), organizacji i funkcjonowania KSRG,
38 ----------------------------
a ponadto zapewnienie kadry dla potrzeb doskonalenie organizacji i funkcjonowania
(PSP) poprzez przeprowadzenie w nich kontroli, w kontrolowaniu organw
PSP, przestrzeganie przepisw oraz
Wojewodowie, dysponenci 85, do
funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawy wzrost
systemu ratowniczego, poprawy bazy i dla funkcjonowania
jednostek PSP.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie MSW
funkcjonowania
krajowego systemu

Zapobieganie W oj ewodowie
i minimalizacja skutkw

miejscowych i

Miernik
rozmieszczenia jednostek KSRG
(liczba jednostek OSP do KSRG do
docelowej liczby tych jednostek)
Procent interwencji, w ktrym jednostka KSRG
na miejsce zdarzenia w czasie krtszym
15 minut
Stosunek liczby interwencji, w ktrych
jednostka KSRG na miejsce zdarzenia w
czasie do 15 minut do interwencji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
plan
4 012/4 602
75%
68,9%
Pierwszy miernik MSW odzwierciedla rozwj KSRG i zabezpieczenia operacyjnego kraju
przez jednostki z PSP i jest w adekwatny do realizowanego celu. Z kolei dla miernika
drugiego na wykonania bardzo czynnikw od
takich jak utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane ruchu, a inne
przeszkody wypadkami drogowymi, jak warunkami atmosferycznymi.
Zadanie 2.5. kryzysowe i obrona cywilna
Wydatki (w tys.

24
30
41
42
85
Dysponent
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Edukacji Narodowej
Minister
Minister Spraw
W oj ewodowie
2012

50
136
81
10 702
2 120 051
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent 24, realizuje zadanie poprzez zapewnienie
warunkw do sprawnego funkcjonowania formacji obrony cywilnej i stanowiska kierowania w celu
upowszechniania zasad ochrony zabytkw na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem
MKiDN to organizacja w zakresie kryzysowego w
celu upowszechniania wiedzy o kryzysowym, realizacja z zakresu problematyki obrony
39
cywilnej w celu przygotowania formacji OC Ministerstwa do realizacji oraz w zakresie
prawa humanitarnego. Minister Edukacji Narodowej, dysponent 30, realizuje
zadanie poprzez zapewnienie warunkw do sprawnego i skutecznego sytuacjami kryzysowymi oraz
terrorystycznym, a przygotowanie pracownikw MEN do sprawnej
realizacji z zakresu kryzysowego i obrony cywilnej. Minister dysponent
41, realizuje dane zadanie poprzez przeprowadzanie w zakresie kryzysowego. Minister
Spraw dysponent 42, odpowiada za przygotowanie warunkw organizacyjnych do
realizacji z przepisw ustawy o kryzysowym oraz ustawy o powszechnym
obrony RP, na rzecz ochrony i obrony cywilnej oraz przygotowanie
organw administracji publicznej, a doskonalenie realizacji z zakresu ochrony
obrony cywilnej oraz kryzysowego. Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach tego
zadania odpowiedzialni za wzrost liczby przeszkolonych osb odpowiedzialnych za obrony
cywilnej i kryzysowego na terenie wojewdztwa (prezydentw miast, burmistrzw i wjtw oraz
merytorycznych pracownikw odpowiedzialnych za obrony cywilnej i
kryzysowego), w organizowanych i szkoleniach doskonalenie
systemw oraz przekazywania informacji, ostrzegania i alarmowania wojewodw
za procedur reagowania kryzysowego, a usprawnianie i przyspieszenie usuwania
skutkw Cel ma poprzez utrzymanie infrastruktury realizacji
obrony cywilnej i kryzysowego, a poprzez zakupy przeciwpowodziowego i
ochronnego do zabezpieczenia w sytuacjach kryzysowych.
Cele i mierniki
Cel
Upowszechnianie zasad ochrony
zabytkw na wypadek konfliktu
zbrojnego zgodnie z prawem

Dysponent
MKiDN
Przygotowanie do skutecznej MEN
realizacji w sytuacjach
kryzysowych
Utrzymanie administracji
publicznej do
kryzysowego
Zapewnienie MSW
jednostek obrony cywilnej
i kryzysowego
Zapewnienie sprawnego i skutecznego Wojewodowie
wszystkich podmiotw
i reagowania
kryzysowego oraz poprawa
na obszarze
wojewdztwa
40
Miernik
i prowadzenie Polskiej
Prawa
Humanitamego Konfliktw Zbrojnych
% liczby zrealizowanych
rzeczowo-finansowych
z Programu Doskonalenia
Obrony Cywilnej na lata 2009-2018
Liczba zrealizowanych
Liczba kontroli
wojewdzkich planw obrony cywilnej w
zakresie: oceny
stanw
zabezpieczenia
planw ewakuacji
Ocena ocena i
podmiotw
kryzysowego oraz ocena
funkcjonowania wojewdzkiego systemu
w sytuacjach kryzysowych (w
skali 1-5)
2012

44%
35
2
3,96
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
na kolejny rok) od realizacji ze na
zmiany priorytetw, problemy w znalezieniu podmiotu szkolenie w terminie oraz
proces SDRO (brak zgody WKU na
niewykonanie zaplanowanych miernika MEN. MSW nie ryzyka niewykonania zaplanowanej
miernika. Natomiast istnieje niskie ryzyko niewykonania planowanych miernika
prezentowanego przez i MKiDN.
Zadanie 2.6. Ochrona granicy kontrola ruchu granicznego i nielegalnej
migracji
Wydatki (w tys.
2012 2012
Dysponent

plan europejskich

42 MSW
l 276 821 o
85 Wojewodowie 220 427 4366
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Spraw dysponent 42, odpowiada za zapewnienie funkcjonowania systemw
informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli granicznej, systemu ochrony
granicy przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemw nadzoru, utrzymywanie w
wykorzystywanego do kontroli granicznej i ochrony granicy prowadzenie oraz
uczestniczenie w administracyjnych wobec cudzoziemcw w zakresie wiz,
powrotw oraz legalizacji pobytu, sprawowanie wobec cudzoziemcw funkcji kontrolnych w zakresie
pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia gospodarczej, sankcji administracyjnych i
karnych na cudzoziemcw w z nielegalnym pobytem i/lub wykonywaniem pracy, a
prowadzeniem gospodarczej, realizowanie na celu wykonanie decyzji
cudzoziemcowi wyjazd z terytorium RP, czy to w fonnie powrotu wspomaganego, czy powrotu
przymusowego, uczestniczenie w z ubieganiem cudzoziemcw o w Polsce
oraz prowadzenie z cudzoziemcw, wnioski o
pobyt na terytorium RP, szkolenia na celu wykonywanie statutowych Granicznej.
Wojewodowie, dysponenci 85, na celu zapewnienie organom kontroli
granicznej warunkw do prowadzenia sprawnej i skutecznej kontroli granicznej, tj. zapewnienie odpowiedniego
i oraz utrzymywanie go w technicznej, zabezpieczenie zgodnych z przepisami o
ochronie granicy miejsc do dokonywania kontroli granicznej oraz dostarczenie
mediw.
41
Cele i mierniki
Cel
Zapewnianie
granicy
UE
i terytorium RP oraz
skutecznej kontroli
granicznej
Zapewnienie sprawnego
przekraczania granic z
zachowaniem warunkw
skutecznej kontroli
Dysponent
MSW
Miernik
kontroli ruchu granicznego -
czas odprawy granicznej jednego
w drogowym na wjazd w zakresie SG
Liczba cudzoziemcw, ktrym Graniczna
powrt do kraju trzeciego do
liczby osb, ktrym wydano o wydaleniu
lub do opuszczenia terytorium RP
W oj ewodowie czas oczekiwania na
w wojewdztwie
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

co
2 minuty
co najmniej
80%
78 min.
Pierwszy miernik MSW wskazuje i Granicznej w ochronie granicy
i kontroli ruchu granicznego. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika
jest od do kontroli. Dla kolejnego miernika ryzyko niewykonania zaplanowanej
miernika jest ze przepisw.
42
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Funkcja 3 wpisuje w obszary strategiczne ludzki i (strategie -
Strategia rozwoju ludzkiego i Strategia rozwoju Obejmuje ona swym zakresem
obszar odpowiedzialny za sprawy nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci
i szkolnictwa organizacji i udzielania pomocy materialnej
dzieciom i a dzieci i Podstawowym celem
realizowanych w ramach funkcji jest podnoszenie poziomu i kwalifikacji polskiego
jak powszechnego do edukacji i wyrwnanie szans edukacyjnych
dzieci i Ponadto w ramach funkcji finansowane z podnoszeniem poziomu
i kadr oraz zawodowego zmiany i zapotrzebowanie
na rynku pracy.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 53 465,4 mln w tym wydatki z
europejskich l 020,5 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 3
przedstawione na wykresie. Ponadto na finansowanie realizowanych w niniejszej funkcji
przewidziano dodatkowe w kwocie ok. 229,6 mln w rezerwie celowej na na
celu podnoszenie szkolnictwa
Zadanie 3.1. i
wychowanie
Zadanie 3.2.
Szkolnictwo
o 10 000 000 20 000 000

l
30 000 000
w tys.
40 000 000
40790%6
W ramach omawianej funkcji realizowane 2 zadania dysponentw w zakresie opieki
i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa i
Zadanie 3.1. i wychowanie
Wydatki (w tys.
Dysponent
24 MKiDN
30 MEN
31 MPiPS
32 MRiRW
33 MRiRW
34 MRR
37 MS
2012

plan
766 299
378 745
140 461
177 723
25
l 058
41 137
2012
europejskich
plan
o
335 981
o
5 173
o
5 992
o
43
41
48 001
24
42 MSW
368 o
46 MZ
6 564 o
82 MF
38 711 095 o
85 Wojewodowie
171 613 707
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako dysponent 24, finansuje 279
artystycznych I i II stopnia i burs jednostkami oraz 130
niepublicznych jednostek systemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania artystycznych, i doskonalenie nauczycieli oraz
ich pragmatyki zawodowej, zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru i opieki nad
placwkami realizacja inwestycji budowlanych w celu
utrzymania, i zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej i socjalnej placwek edukacji
artystycznej, w i zasoby z wychowawczymi i dydaktycznymi.
Minister Edukacji Narodowej, dysponent 30, w ramach niniejszego zadania realizuje
w zakresie zapewniania sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw oraz
w systemie ramowym i dzieci i polskiej w poza granicami kraju.
MEN wspiera projekty dzieci i tak by
uczestnikw wymiany Ponadto MEN sprawuje nad przygotowaniem
wykwalifikowanych absolwentw i placwek do funkcjonowania na rynku pracy zapewnieniu
obudowy programowej i oferty do zawodowego
aktualnym wymogom rynku pracy. Minister Pracy i Polityki dysponent
31, w ramach realizowanego zadania monitoruje tendencje na rynku pracy oraz preferencje edukacyjne
Ponadto dysponent organizuje wyrwnawcze, i zawodowe
oraz realizuje programy profilaktyczne, ochrony zdrowia i zapobiegania
i Realizowane z
sport, i racjonalny wypoczynek oraz zainteresowania kulturalne.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 32 i 33, realizuje w kierunku utrzymania
i rozbudowy infrastruktury systemu instytucjonalnego wsparcia - poprzez
doskonalenie zawodowe nauczycieli rolniczych na celu podniesienie w zakresie
rozwoju obszarw wiejskich poprzez szkolenia stacjonarne i internetowe. W ramach
omawianego zadania znajduje oglne, zawodowe i ustawiczne, ktrego celem jest
dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent 34,
zamierzony cel poprzez przez i Prokuratury projektu w ramach
Programu Operacyjnego Ludzki w zakresie doskonalenia zawodowego pracownikw wymiaru
Minister dysponent 37, planuje zamierzony cel zadania
poprzez prokuratorw, asesorw, referendarzy asystentw, zawodowych
kuratorw oraz i prokuratury. MS sprawuje nad prowadzeniem
aplikacji oglnej, i prokuratorskiej, co pozwoli aplikantom i praktyczne
przygotowanie do zajmowanego stanowiska. MS jest odpowiedzialny za zapewnienie warunkw
44
kadrowych organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowej i Prokuratury.
Minister dysponent 41, zapewnia na potrzeby
uczniw w zatrudnia wykwalifikowany personel gospodarczy oraz pracownikw
administracyjnych, im wiedzy tematycznej z zakresu zajmowanego stanowiska pracy,
zapewnia funkcjonowania za i inne media, typu
drukarskie, kopiowanie, wywz zdrowotne, do Internetu, telekomunikacyjne,
delegacje krajowe i zagraniczne i in.). Ponadto odpowiedzialny jest za ponoszenie na remonty
i inwestycje budowlane w celu zabezpieczenia stanu technicznego budynkw oraz zakupy i wydatki
inwestycyjne, zatrudnionej kadrze nauczycielskiej, nabywanie pomocy naukowych
w postaci filmw edukacyjnych, pozycji sportowego, pomocy do nauki przedmiotw
zawodowych i oglnych oraz komputerowego. Minister Spraw dysponent 42,
realizuje zadania w kierunku rozszerzenia i poziomu wiedzy i personelu medycznego
Opieki Zdrowotnej. Minister Zdrowia, jako dysponent 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie
sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw Minister Finansw, dysponent 82
w ramach omawianego zadania przekazuje na Wojewodowie, dysponenci
85, do oceny efektw dydaktycznej oraz rozwoju
i placwek oraz diagnoz potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej i placwek
W ramach tego zadania wojewodowie i placwki w zakresie oferty edukacyjnej
rozwj i wiedzy uczniw, uczniw zdolnych poprzez
konkursw i olimpiad oraz do w konkursach i olimpiadach liczby uczniw,
kursy, konferencje i seminaria dla nauczycieli oraz finansowe
z
Cele i mierniki
Cel
Podnoszenie i
i wychowania
Dysponent
MKiDN
MEN
MRiRW
(cz.32)

Miernik
Liczba uczniw, ktrzy otrzymali
do klasy l Liczba uczniw
w danej klasie(%)
Liczba absolwentw poszczeglnych typw
ponadgimnazjalnych
odpowiednio do egzaminu
kwalifikacje zawodowe (l) lub maturalnego
(2) w stosunku do liczby absolwentw
poszczeglnych typw
ponadgimnazjalnych (%)
Liczba uczniw i
w i placwkach rolniczych
Liczba nauczycieli i placwek
rolniczych
Liczba osb uprawionych do
wynagrodzenia, z liczby osb

2012

90,43
l) 88%
2) 86%
13 000
l 750
677
45
Zabezpieczanie odpowiednich form MPiPS Liczba beneficjentw
i przygotowania oraz przygotowaniem zawodowym
99 tys.
zawodowego uczestnikw
Ochotniczych Hufcw Pracy
Podniesienie wiedzy i MRiRW Liczba nauczycieli rolniczych -
nauczycieli w zakresie (cz.33) odbiorcw edukacyjnych
200
rozwoju obszarw
wiejskich
Podnoszenie oraz MRR Liczba pracownikw wymiaru
przeszkolonych w ramach
5 976
projektu
Podnoszenie kwalifikacji MSW Liczba organizowanych
zawodowych personelu medycznego
190
opieki zdrowotnej
Zapewnienie sprawnego MZ Liczba przeprowadzonych egzaminw
funkcjonowania systemu egzaminw medycznych
160

Przygotowanie zawodowe i MS Liczba osb, ktre z form
podnoszenie kwalifikacji kadr doskonalenia i przygotowania zawodowego
13 900
i prokuratury prowadzonego przez KSSiP w okresie
sprawozdawczym
Poprawa Wojewodowie Procent w ktrych wynik
25,14%
egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu
28,82%
w staniuach 7-9
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Zastosowany przez MKiDN miernik to "Liczba uczniw, ktrzy otrzymali do klasy
w stosunku do liczby uczniw w danej klasie (%)". miernika jest od
liczby uczniw w danej klasie, czyli od zainteresowania w danej klasie
artystycznej dzieci, jak i warunkw lokalowych i kadrowych samych Zmienna jest liczba
uczniw do klasy. Pomimo zastosowania dwch zmiennych do ustalenia
miernika nie ulega on znacznym wahaniom, liczba uczniw do
klasy jak i liczba uczniw w danej klasie, nie zmienia tak znacznie z roku na rok.
Ryzyko niewykonania miernika w prognozowanej jest stosunkowo niskie. Miernik "Liczba
absolwentw poszczeglnych typw ponadgimnazjalnych odpowiednio do egzaminu
kwalifikacje zawodowe (l) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentw
poszczeglnych typw ponadgimnazjalnych (%)" zastosowano do pomiaru realizacji celu
zadania MEN. miernika jest od liczby absolwentw zainteresowanych do
egzaminu maturalnego oraz egzaminu kwalifikacje zawodowe. Liczba ta jest zmienna,
bowiem do obu ww. egzaminw nie jest obligatoryjne. Sprawy z systemem egzaminw
istotnym zadaniem wykonywanym przez Ministra Edukacji Narodowej, jest to jeden
z mechanizmw zmian w silny na podniesienie edukacji
i poziomu Dla miernikw zastosowanych przez MRiRW miary jest liczba uczniw
46
i nauczycieli oraz liczba realizowanych Ryzyko niewykonania miernikw, wynika przede wszystkim ze
specyfiki pracy zawodowych i jest od naboru uczniw na dany rok szkolny oraz
odpowiedniego godzin dydaktycznych, wychowawczych i poszczeglnym
nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami do prowadzenia edukacyjnych, jak z ofert na
publicznych z zakresu edukacji, i wychowania w konkursie. Na
niewykonanie zaplanowanej miernika "Liczba osb, ktre z form doskonalenia
i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym"
niezapewnienie odpowiedniej propozycji poprzez niedostosowanie tematw do potrzeb
i praktycznego wykorzystania. "Liczba osb uprawionych do wynagrodzenia, z liczby
osb to miernik zastosowany przez Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanej
miernika, na etatw zatrudnionych nauczycieli ma liczba
i typw natomiast liczba zakwaterowanych w internacie generuje zatrudnienia
wychowawcw i internatu. zatrudnienie jest wymuszone przez zapewnienia
funkcjonowania placwki i na Miernik MRR na
podstawie dysponenta. W z bardzo zainteresowaniem dotychczasowych
uczestnikw projektu kolejnymi szkoleniami w jego ramach oraz w z tym, z pracownikw
w ramach przedmiotowego miernika liczony jest jednokrotnie, bez znaczenia czy tylko w jednym
szkoleniu w ramach projektu, czy w kilku, istnieje ryzyko zaplanowanej miernika.
W celu wymienionemu beneficjent do zasad rekrutacji na szkolenia
dla osb, ktre nie jeszcze w projekcie. Miernik "liczba przeprowadzonych
egzaminw medycznych" jest z egzaminami medycznymi, ktre przeprowadza, specjalnie w tym celu
jednostka - Centrum Egzaminw Medycznych (CEM) nadzorowana przez Ministra Zdrowia.
CEM odjednostek w zawodach medycznychjest gwarantem wynikw
egzaminw medycznych. Przeprowadzane przez CEM egzaminy: Lekarski Egzamin (LEP)
i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin (LDEP) dobrym mechanizmem poziom
przeddyplomowego na kierunkach lekarskich w uczelniach medycznych. Wyniki tych
egzaminw m.in. do lekarskiego szkolenia celem uzyskania lekarza specjalisty.
Ponadto CEM przeprowadza egzaminy specjalizacyjne dla wszystkich lekarskich oraz
dla w dziedzinie farmacji, diagnostyki laboratoryjnej i dla innych zawodw medycznych. Ryzykiem
z przeprowadzeniem zbyt liczby egzaminw, szczeglnie dotkliwie odczuwalnym
w przypadku tzw. deficytowych, wypromowanie liczby lekarzy
specjalistw celem prowadzenia praktyki lekarskiej w w ktrych brak lekarzy specjalistw.
Zadanie 3.2. Szkolnictwo
Wydatki (w tys.
Dysponent
21 MTBiGM
24 MKiDN
29 MON
38 MNiSW
39 MTBiGM
2012

plan
104 970
474 386
307 287
9 670 164
10 162
2012
europejskich
plan
o
o
o
643 198
o
47
42
46
MSW
MZ
66184
l 368 647
o
29 411
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 21 i 39 realizuje zadanie,
ktrego celem jest podnoszenie - przygotowanie fachowej kadry oficerskiej do pracy na
morzu oraz na dla zaplecza gospodarki morskiej, jak zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry
dla transportu lotniczego. Cel zadania ma poprzez dofinansowanie Akademii Morskich i
uczelni publicznych w swojej strukturze organizacyjnej lotniczego. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent 24, w celu podnoszenia fmansuje
artystycznych publicznych uczelni dotacje podmiotowe i celowe z
ponadto fmansuje odpowiedni standard bazy dydaktycznej i socjalnej wraz z
procesy dydaktyczne. W ramach opisywanego zadania Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego przekazuje dotacje dla uczelni, przeznaczone na stypendia socjalne oraz za
w nauce. Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, w ramach realizowanego zadania koordynuje
przygotowanie kandydatw na zawodowych do stanowiska podporucznika. Ponadto w celu
dostosowania do potrzeb gospodarki realizuje do doskonalenia zawodowego
oraz ich przygotowania do kolejnych stanowisk jak wspiera rozwj bazy
dydaktycznej, naukowej i socjalnej. Minister Nauki i Szkolnictwa dysponent 38, w ramach
omawianego zadania fmansuje uczelni publicznych oraz uczelni niepublicznych w zakresie
stwarzania studentom i doktorantom, osobami warunkw do
w procesie Do realizowanych przez MNiSW innymi administrowanie
programem "Uczenie przez MNiSW przyznaje nagrody dla nauczycieli akademickich,
a stypendia dla studentw i doktorantw. Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i oraz Biura i Wymiany i prace
Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych do podnoszenia
i MNiSW realizuje zadania ze zdrowotnymi
i prowadzeniem podyplomowego na wybranych kierunkach medycznych. Minister Spraw
dysponent 42, realizuje z zakresu funkcjonariuszy i
pracownikw a studentw cywilnych. Minister Zdrowia, dysponent 46, realizuje
zamierzone cele zadania poprzez studentw na poziomie studiw na kierunkach szeroko
ochrony zdrowia. Ponadto MZ realizuje w kierunku wspierania procesu studiowania m.in. w
postaci pomocy materialnej dla studentw i doktorantw oraz i bazy dydaktycznej uczelni
medycznych.
48
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012

Przygotowanie fachowej kadry dla MTBiGM Liczba absolwentw uczelni morskich (w szt.) 2 213
potrzeb rynku (cz. 21)
Zapewnienie wysokokwalifikowanej MTBiGM Liczba studentw szkolenie
kadry dla transportu lotniczego (cz. 39) lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok
100%
do roku
studentw MKiDN Liczba studentw i doktorantw w stosunku do
i doktorantw
roku poprzedniego(%)
103,7%
Dostosowanie do MON Liczba absolwentw w trybie
potrzeb gospodarki stacjonarnym, ktrzy stanowisko
54,9%
w relacji do liczby wakatw na
stanowiskach podporucznika
Relacja liczby absolwentw kursw do oglnej
100%
liczby potrzeb SZ RP w Planie
doskonalenia zawodowego SZ RP
Zapewnienie do edukacji na MNiSW osb z w
poziomie liczbie osb w polskim (25 l+)
24,19%
Podnoszenie kwalifikacji MSW liczba uczestnikw studiw
zawodowych funkcjonariuszy i podyplomowych, zawodowych oraz
879
pracownikw kursw specjalistycznych
MSW w zakresie ochrony i
zdrowia ludzi, mienia oraz
i
publicznego
Poprawa MZ Liczba studentw studiw stacjonarnych wg
rocznego sprawozdania S-1 O
55 741
kadr dla zawodw Liczba osb Lekarski Egzamin
0,932
medycznych na poziomie studiw i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin

z wynikiem pozytywnym w
stosunku do liczby osb
do tych egzaminw w danym
roku w celu uzyskania prawa wykonywania
zawodu
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania miernika zastosowanego przez MKiDN w prognozowanej jest stosunkowo
niskie. Minister Obrony Narodowej w celu oceny stopnia realizacji celu zadania miernikami, ktre
z pragmatyki kadrowej stosowanej w wojsku, jak z zagwarantowania miejsc
pracy dla uczelnie wojskowe kolejnych rocznikw ich absolwentw. Miernik MNiSW osb
z w polskim (25 l+)" stanowi odzwierciedlenie, prowadzonej
i finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa polityki w zakresie zapewnienia oraz
na poziomie Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika jest
z zatrzymaniem zdobywania na poziomie i osb
z Mierniki zaprezentowane przez MTBiGM charakter jedynie informacyjny,
49
na bazie danych z lat planowane charakter co stanowi
i niepewnych jakimi planowane przedmiotowych miernikw.
W przypadku pierwszego miernika prezentowanego przez MZ, jest on z studentw na
poszczeglnych kierunkach studiw w od stopnia i rodzaju studiw. Dane bazowe obliczono na
podstawie statystycznych S-10. Przewidywana liczba absolwentw w roku (i kolejnych
jest na podstawie liczby studentw odpowiednich rocznikw studiw, ktre powinny
zgodnie z planem studiw w roku 2012. Natomiast drugi miernik jest z
prowadzonego na kierunkach lekarskich uczelni medycznych.
50
Funkcja 4. finansami
Funkcja 4 wpisuje w obszar strategiczny Sprawne (strategia - Strategia sprawne
w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 funkcja uznana za tzw.
Podstawowym celem realizowanych w ramach tej funkcji jest prowadzenie bezpiecznej, stabilnej
i polityki w zakresie finansw publicznych, przy jak najefektywniejszego
zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk Obejmuje ona zadania
z inicjowaniem, opracowywaniem oraz i polityki finansowej a
publicznej finansowej. W ramach tej funkcji takie obszary jak: polityka
finanse publiczne oraz instytucje finansowe.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 133 989,7 mln w tym wydatki z
europejskich 39 986,1 mln oraz rezerwy celowe, rezerwa oglna oraz koszty Wydatki w roku
2012 realizowanych w ramach funkcji 4 przedstawione na wykresie.
o
l
Zadanie 4.1. Realizacja
3 470 766
.
Zadanie 4.2.
kontrolne realizowane
przez skarbowe i
celne
Zadanie 4.3. Ksztahowanie
polityki finansowej
oraz realizacja

Zadanie 4.4. Nadzr nad
rynkiem
ubezpieczeniowym,
emerytalnym i bankowym
-i
11 657 907
!
208 867
w tys.
50 000 000 100 000 000 150 000 000
128 6521 116
W ramach omawianej funkcji realizowane 4 zadania w zakresie gospodarowania
publicznymi oraz publicznym. Do tej zalicza w
spraw i finansowych oraz fiskalnych,
publicznymi i publicznym,
systemami podatkowymi,
podmiotw publiczne,
kontrolne w zakresie poboru
oraz nadzr nad organami kontroli skarbowej,
51
nadzr nad rynkiem ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
Unii Europejskiej,
przygotowanie i wprowadzanie w ustawodawstwa z finansami

Zadanie 4.1. Realizacja
Wydatki (w tys.
Dysponent
MF
2012

plan
2012
europejskich
plan
19
85 W oj ewodowie
3 377 220
18 067
75 479
o
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister Finansw, dysponent 19, realizuje na ktre pobr podatkw, w tym
ustalanie i podatkowych oraz niepodatkowych prowadzenie
egzekucyjnych, poprawa funkcjonowania organw administracji podatkowej,
zapewnienie podatnikw, pobr udogodnienia w handlu i przez
celu z poborem z decyzji
pokontrolnych, zapewnieniem informacji podatnikom, wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych
dla podatnikw, w zakresie wymiany informacji podatkowych, a
programw e-Podatki i Wojewodowie, dysponenci 85, rzetelne i wnikliwe planowanie
dochodw monitoring planu i realizacji dochodw oraz rozprowadzanie
i rozliczanie bloczkw mandatowych, ewidencjonowanie i z grzywien
w drodze mandatu karnego, kierowanie spraw na egzekucji administracyjnej, a rozpatrywanie
wnioskw osb ukaranych w zakresie udzielenia ulg w mandatw karnych oraz podejmowanie
windykacyjnych do nieuregulowanych
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie dochodw dla
z
podatkw i
niepodatkowych
Zapewnienie
towarw przez
Sprawna realizacja

z przepisw
52
Dysponent
MF
Miernik
W liczony jako proporcja
z dochd
w stosunku do

Liczba wydanych decyzji i
celnych na l 000 celnych
Wojewodowie Stosunek zrealizowanych do sumy
przypisanych
niepodatkowych i przypisanych
niepodatkowych
2012
plan
94,21%
40,25
59,9%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Na ryzyko niewykonania planowanej pierwszego miernika MF takie czynniki jak:
zmiany przepisw prawa podatkowego dodatkowe przywileje i ulgi dla podatnikw,
zmniejszenie liczby podatnikw wzrost liczby i likwidacji
firm; wzrost stopy bezrobocia; niskie notowania (fmn) na papierw wzrost
liczby podatnikw w tzw. "szarej strefie"; wzrost liczby podatnikw
podatkowe. Ryzyko niewykonania zaplanowanej drugiego miernika ewentualna zmiana
przepisw celnych i podatkowych.
Zadanie 4.2. kontrolne realizowane przez skarbowe i celne
Wydatki (w tys.
Dysponent
19 MF
2012

plan
l 657 824
2012
europejskich
plan
83
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Finansw, dysponent 19, realizuje poprzez rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie
i zwalczanie oraz prowadzenie przygotowawczych, a dla
wywiadu skarbowego. Prowadzone za administracji
podatkowej - kontrole podatkowe, a kontrole wykonywane przez Minister Finansw
w ramach omawianego zadania prowadzi na wyznaczaniu obszarw
typowaniu podmiotw do przeprowadzania kontrolnych, ocenie
organw kontroli skarbowej, planowaniu, prowadzeniu oraz monitorowaniu
kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej. Do Ministra Finansw w tym zakresie
planowanie oraz wykonywanie m.in. kontroli, audytw wykorzystania unijnych,
przygotowywanie i planw oraz wykonywanie audytw systemw i kontroli oraz audytw
w zakresie funduszy unijnych, strukturalnych, realizacja kontroli wydatkw kwalifikowanych
programw i projektw ze UE oraz pomocy
finansowej ze z funduszy strukturalnych, Funduszu oraz Europejskiego
Funduszu Rybackiego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zapewnienie wykonywania MF
podatkowych i innych
dochd
Zapewnienie z MF
podatkowych i celnych przez podatnikw

w wyniku kontrolnych
na l 000 kontrolerw
Kwota dokonanych w toku
kontroli podatkowych i celnych
(mln
2012

171,66
mln
5 217,62
53
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Dla miernika pierwszego istnieje niewielkie ryzyko niewykonania jego zaplanowanej z powodu
zmian w przepisach prawa. Dla miernika drugiego ryzyko zaplanowanej
miernika jest z typowania podmiotw do kontroli oraz ograniczonych zasobw
pracownikw komrek kontroli podatkowej, w odniesieniu do z kontroli celnych miernika
jest od ewentualnych zmian przepisw celnych i podatkowych.
Zadanie 4.3. polityki finansowej oraz realizacja
Wydatki (w tys.

19
78
79
81
82
83
84
85
Dysponent
MF
MF
MF
MF
MF
MF
MF
Wojewodowie
2012

plan
225 537
10 651 250
32 514 980
95 000
11 506 717
17 592 453
16 146 218
9408
2012
europejskich
plan
19 774
o
o
o
o
39 890 779
o
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Finansw, dysponent 19, 78, 79, 82 i 84 realizuje do wprowadzenia
wydatkowej, reform strukturalnych do deficytu strukturalnego, uelastycznienia
wydatkw na kontynuacji reformy zdrowia, realizowanie wykonywanych przez
komrki organizacyjne Ministra Finansw. Ponadto realizuje na
zapewnieniu efektywnego planowania, wykonywaniu rzetelnych prognoz makroekonomicznych i fiskalnych,
utrzymaniu systemu finansw publicznych w zakresie przepisw krajowych oraz ich dostosowaniu do
wymogw MF realizuje na przyjmowaniu i realizacji ustaw
z poziomem potrzeb utrzymanie Skarbu na
bezpiecznym poziomie, jak na jednostek sektora finansw publicznych,
autonomicznych w poprzez odpowiednie ksztahowanie
regulacyjnych. Dysponent zajmuje przekazywaniem subwencji oglnych dla jednostek
terytorialnego. Zapewnia do zapewnienia systemu finansw publicznych,
tj. sektora fmansw publicznych oraz systemu finansw jednostek
terytorialnego, gromadzenia danych z zakresu wykonania JST i przygotowania analiz i informacji
o sytuacji finansowej JST, opiniowania aktw prawnych terytorialnego i sektora
finansw publicznych dla zapewnienia tworzonych przepisw z prawem,
w z o finansach publicznych, przy zwrceniu szczeglnej uwagi na skutki finansowe
projektowanych aktw prawnych dla i jednostek terytorialnego w danym
roku W omawianym zadaniu zaplanowane w ramach rezerw: oglnej 81
i rezerw celowych 83, w tym na fmansowanie projektw z UE. Natomiast jako
dysponent 84, MF reguluje rozliczenia z oglnym Unii Europejskiej z
54
Wojewodowie, dysponenci 85, do realizacji
wydatkw zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie oraz poprzez prowadzenie kontroli
wykorzystania w jednostkach tymi Wojewodowie
odpowiedzialni za kwartalnych i rocznych ocen przebiegu wykonania oraz

Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012

Realizacja funkcji optymalnym MF (cz. 19) Relacja wydatkw do Produktu
20,4%
Krajowego Brutto ten w
porwnaniu rok do roku powinien

i utrzymanie MF (cz.l9) Odchylenie od MTO (%PKB) 1,9%
celu
MTO
Przestrzeganie zasady MF Relacja me
publiczny nie (cz. 78 i 79) publicznego do PKB na koniec
60% rocznego PKB roku

kryteriw konwergencji MF Relacja sektora instytucji nie
w zakresie publicznego (cz. 78 i 79) i do
PKB na koniec roku 60%
traktatowego MF (cz.84) Miernik logiczny T AK/NIE TAK
wobec Unii Europejskiej
Zapewnienie opracowania Wojewodowie Poziom wykorzystania 99,1
i realizacji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Dla miernika ,,Relacja wydatkw do Produktu Krajowego Brutto" dysponent podaje ryzyko niewykonania
miernika na poziomie Dla miernika "Odchylenie od MTO (%PKB)" dwa ryzyka:
- zmiana kierunku polityki gospodarczej, katastrofy, oraz
- ponowny globalny kryzys ekonomiczny i finansowy. W przypadku miernikw dla 78 i 79
ryzyko niewykonania planowanej od wielu czynnikw. Do czynnikw, na ktre
nie ma lub ten jest bardzo ograniczony innych Skarb
jednostek sektora finansw publicznych (odpowiednio: sektora instytucji i
autonomicznych w kurs walutowy stosowany do przeliczenia w walutach obcych
na oraz nominalny PKB, tempa wzrostu gospodarczego oraz wzrostu cen. Ustawa o
fmansach publicznych na Ministra Finansw nadzoru nad przestrzeganiem konstytucyjnego
limitu 60% relacji publicznego do PKB. Utrzymywanie relacji sektora instytucji i
do PKB 60% wynika z traktatowych Polski jako UE oraz jest
warunkiem uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Ryzyko niewykonania
planowanej miernika "poziom wykonania wydatkw w stosunku do planu w %" nie
Istnieje minimalne ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika dla 84. jest ono z
terminowego dokonywania z przyczyn technicznych.
55
Zadanie 4.4. Nadzr nad rynkiem ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
Wydatki (w tys.
Dysponent
70 Komisja Nadzoru Finansowego
2012

208 867
Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent 70, sprawuje nadzr bankowy, nadzr nad rynkiem
nadzr ubezpieczeniowy, nadzr emerytalny, oraz nadzr nad konglomeratami
fmansowymi, w ktrych nadzorowane podmioty. Do Komisji ponadto:
podejmowanie funkcjonowaniu rynku finansowego, na celu rozwj
rynku finansowego i jego podejmowanie edukacyjnych i informacyjnych w zakresie
funkcjonowania rynku fmansowego, w przygotowywaniu projektw aktw prawnych w zakresie nadzoru
nad rynkiem finansowym, stwarzanie polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporw
uczestnikami rynku finansowego, w sporw ze stosunkw umownych
podmiotami nadzorowi Komisji, a odbiorcami przez te podmioty oraz
wykonywanie innych ustawami. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie
funkcjonowania tego rynku, jego oraz zaufania do
rynku finansowego, a zapewnienie ochrony interesw uczestnikw tego rynku.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie podmiotw
nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego
Zapewnienie ochrony interesw uczestnikw rynku
finansowego
Dysponent
KNF
Miernik
Odsetek
administracyjnych
(liczba w
stosunku do liczby wnioskw)
Liczba
inspekcyjnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
plan
85%
214
W ryzyk niewykonania zaplanowanej miernikw "Liczba
inspekcyjnych" oraz "Odsetek administracyjnych (liczba w stosunku
do liczby wnioskw)", wymieniane ryzyka nadzwyczajnej sytuacji rynkowej, kadrowe, prawne, jak
ryzyko w z brakami w dokumentacji podmiotw nadzorowanych. Nie
nieprzewidzianych poszczeglnych
rynkw, ktre na niewykonanie miernika.
56
Funkcja 5. Ochrona praw i interesw Skarbu
Funkcja 5 wpisuje w obszar strategiczny Sprawne (strategia - Strategia sprawne
w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 funkcja uznana za tzw.
Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar odpowiedzialny za sprawy gospodarowania
mieniem Skarbu w tym
z Skarbu jak interesw Skarbu oraz procesowe Skarbu
prywatyzacyjne realizowane zgodnie z programem i strategiami sektorowymi.
W procesie zapewnienia i odgrywa
nadzr Skarbu ktry polega na nadzorze z Skarbu oraz
gospodarowanie mieniem po zlikwidowanych lub
i z Skarbu
Istotnym zadaniem realizowanym w ramach polityki gospodarowania mieniem jest zaspokajanie
wobec Skarbu (m. in. odszkodowania reprywatyzacyjne i osb
represjonowanych, rekompensaty tzw. W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej
ochrony interesw Skarbu w i w ktrych jest Skarb
finansuje Prokuratorii Generalnej, ktra ponadto funkcje opiniodawczo-
legislacyjne w zakresie inicjowania i opiniowania projektw aktw normatywnych spraw z zakresu
gospodarowania mieniem Skarbu
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 186,3 mln Wydatki w roku 2012
realizowanych w ramach funkcji 5 przedstawione na wykresie.
Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu
Zadanie 5.2. Roszczenia wobec Skarbu (w tym
za mienie pozostawione poza granicami
Zadanie 5.3. procesowe oraz opiniodawcza
i legislacyjna
o 30 000 60000 90 000
W ramach omawianej funkcji realizowane 3 zadania w zakresie gospodarowania
mieniem Skarbu w tym nadzr a roszczenia
wobec Skarbu procesowe oraz
57
w tys.
120 000
05 2181
Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu
Wydatki (w tys.

36
85
Dysponent
Minister Skarbu
W oj ewodowie
2012

31 916
73 302
Minister Skarbu dysponent 36, realizuje do
polskiej gospodarki poprzez struktury te, na
dokonywaniu tj.: zbywaniu Skarbu oraz akcji i
MSP sprawuje nadzr nad z Skarbu oraz udziela pomocy w celu
ratowania lub restrukturyzacji Jako mienia Skarbu jest odpowiedzialny za
ewidencjonowanie i planowanie wykorzystania tego mienia oraz za i wykorzystanie
Podejmuje z nabywaniem oraz innych na rzecz
Skarbu W kompetencjach ministra tego resortu, regulacja stanu prawnego
w ustalanie praw Skarbu do w oraz
regulowanie stanu prawnego w administracyjnych. Wojewodowie, dysponenci
85, w ramach tego zadania poprzez i rzetelne gospodarowanie
Skarbu przez starostw i prezydentw miast na prawach powiatu, ktrzy
zadania zlecone z zakresu administracji Do tych w prowadzenie zasobu
Skarbu tj. oznaczanie wieczystej, potwierdzanie
posiadania przez Skarb praw do przeznaczanie w planie miejscowym lub
w studium i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, katalogowanie informacji
o roszczeniach do i administracyjnych i
planu wykorzystania zasobu najem, a zbywanie
oraz nabywanie w zasobu, naliczanie za z zasobu
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz wnioskw
o i wpis do wieczystej dla Skarbu Do starostw
ewidencjonowanie przedmiotem wieczystego Skarbu
poprzez ustalenie sposobu i terminu zagospodarowania gruntowych, a w oddanie
w wieczyste oraz dokonywanie aktualizacji z wieczystego
i
Cele i mierniki
Cel
polskiej
gospodarki poprzez struktury

Efektywne gospodarowanie mieniem
Skarbu
58
Dysponent
MSP
W oj ewodowie
Miernik
W planowanych
przychodw z prywatyzacji
Koszty gospodarowania
mieniem w stosunku do
dochodw (%)
2012

10 mld
7,1%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Realizacja projektw prywatyzacyjnych jest od szeregu czynnikw, zarwno jak
i ktre i na realizowanych projektw. to innymi:
dynamika wzrostu gospodarczego, popyt inwestycyjny, zainteresowanie inwestorw zagranicznych
a zmiany strategii prywatyzacyjne Ministra Skarbu
uwarunkowane oraz na rynkach i na
rynku krajowym, w to czynniki takie jak: zainteresowanie inwestorw
sytuacja fmansowo-ekonomiczna prywatyzowanych roszczenia reprywatyzacyjne wobec
oraz regulacje prawne sfery prywatyzacyjnej i ten
jest oparty na danych, przy ocenie czytelny dla odbiorcy
i
Zadanie 5.2. Roszczenia wobec Skarbu (w tym za mienie pozostawione poza
granicami
Wydatki (w tys.

36
85
Dysponent
Minister Skarbu
Wojewodowie
2012

l 820
30 165
Minister Skarbu dysponent 36, jest odpowiedzialny za realizacje
ze Skarbu w stosunku do obywateli. Do tych zaspokajanie
wobec Skarbu oraz realizacja prawa do rekompensaty z pozostawienia
poza obecnymi granicami kraju. Wojewodowie, dysponenci 85,
zadanie poprzez mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami a
sukcesywne ustalanie stanu prawnego w ustalanie osb uprawnionych do
otrzymania za pod drg krajowych i wojewdzkich,
w oparciu o zlecone do wykonania w trybie przetargw nieograniczonych operaty
szacunkowe, oraz podmiotw do ich nie tylko w imieniu
Skarbu w oparciu o w tym zakresie przepisy prawa. wojewoda
ustala odszkodowania za pod drg wojewdzkich, gdzie do
inne organy.
Cele i mierniki
Cel
ze
Skarbu w stosunku do
obywateli
Sprawne zaspokajanie zasadnych
obywateli
Dysponent Miernik
MSP Liczba zaspokojonych
w stosunku do wnioskw
Wojewodowie Liczba rozpatrzonych spraw
w stosunku do
wnioskw i
2012

100%
54,7%
59
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika "liczba zaspokojonych w stosunku do
wnioskw (w %)",jest bardzo niskie, ten jest w zastosowaniu, oparty na danych,
przy ocenie czytelny dla odbiorcy i
Zadanie 5.3. procesowe oraz opiniodawcza i legislacyjna
Wydatki (w tys.

74
85
Dysponent
Prokuratoria Generalna Skarbu
W oj ewodowie
2012

41 580
7 473
Prokuratoria Generalna Skarbu dysponent 74, wykonuje procesowe Skarbu
przed i innymi organizacjami w stosunkach jak
przed powszechnymi, wojskowymi i polubownymi oraz przed
Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach tego zadania odpowiedzialni za wykonywanie
procesowego poprzez Skarbu i wojewody w
i Realizacja zadania poprzez badanie i organw gmin,
powiatw oraz organw terytorialnego pod kryterium badanie
izb rolniczych oraz Przy wykonywaniu procesowego Skarbu
wojewodowie z Skarbu
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Ochrona praw i interesw Skarbu PGSP
w ramach prowadzonych przez
PGSP
Zabezpieczenie interesw Skarbu
i
W oj ewodowie
Miernik
Liczba spraw
prawomocnie minus liczba
spraw przegranych z powodu
formalnych radcw
Prokuratury Generalnej do
liczby spraw
prawomocnie
Liczba spraw
l liczba prowadzonych
(%)
PGSP nie ryzyka niewykonania zaplanowanej miernika.
60
2012

99%
47,5%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Funkcja 6 wpisuje w obszary strategiczne i innowacyjna gospodarka,
energetyczne i oraz Polska cyfrowa (strategie Strategia i
gospodarki oraz Strategia energetyczne i Funkcja ta obejmuje swym zakresem
obszar odpowiedzialny za sprawy gospodarki, gospodarczej i gospodarczej
z energetyki oraz Ponadto obejmuje sprawy funkcjonowania
krajowych systemw energetycznych, z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby
kraju oraz i ochrony radiologicznej. Obejmuje swym
zakresem poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli nad ruchem
grniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji i konsumentw oraz zapewnienia miar
i wymaganej pomiarw fizycznych, jak badania i cechowania wyrobw z metali
szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP.
na celu rozwj gospodarczy to przede wszystkim podnoszenie i umacnianie
i gospodarczej, budowa i funkcjonowanie systemw zaopatrzenia w
stymulowanie poprzez zapewnienie stabilnych i rozwojowi
warunkw prawno-organizacyjnych.
ogniwem realizacji polityki gospodarczej przez jest nadzr i kontrola nad rynkiem
energetycznym, wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, dywersyfikacja
zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii.
Ponadto sprawowany jest nadzr i kontrola nad grniczymi kopaliny podstawowe
i pospolite, i oraz intelektualnej
i
Niezwykle zadaniem w procesie koordynacji polityki gospodarczej jest zapewnianie
i przekazywanie opinii publicznej rzetelnej i systematycznej informacji o sytuacji ekonomicznej, demograficznej
i kraju.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 5 173,5 mln w tym wydatki z
europejskich 2 354,8 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 6
przedstawione na wykresie.
61
o l 000 000 2 000 000
w tys.
3 000 000
Zadanie 6.1. Wzrost gospodarki
2 459 617:
Zadanie 6.2. gospodarcze
i
l
Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i
52 692
pocztowego 1

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki 146 09q
Zadanie 6.5. Wykonywanie z dziedziny metrologii, probiernictwa i l
127
SOS
kas -
. Zadanie 6.6. Wykonywanie z zakresu ochrony oraz praw J ..
282
[
667
intelektualnej .
1
i l
Zadanie 6. 7. Organizacja i promocja normalizacyjnej 124 236
1

Zadanie 6.8. Nadzr nad rynkiem energii 20 748

Zadanie 6.9. Nadzr i kontr?la na_d oraz
707
roboty geologiczne ,
! i
Zadanie 6.10. Statystyka publicma - 4b1 907
l
Zadanie 6.11. Nadzrnad i '
161


1
l
!
Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw 150 84f
J
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 12 dysponentw w zakresie
spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a spraw i z paliwami,
i
Zadanie 6.1. Wzrost gospodarki
Wydatki (w tys.
Dysponent
20 MG
2012

plan
854 760
2012
europejskich
plan
l 604 857
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister Gospodarki, jako dysponent 20, realizuje zadania poprzez tworzenie warunkw do
W tym obszarze Minister Gospodarki jest odpowiedzialny za zapewnienie
stabilnych i rozwojowi warunkw prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania
62
ze szczeglnym mikro, i zapewnienie stabilnych
i rozwojowi warunkw funkcjonowania prowadzi promocyjne
i produktw na rynkach zagranicznych. W ramach zadania realizowane programy wieloletnie
na celu wspieranie finansowe inwestycji realizowanych przez
Cele i mierniki
Cel
rozwj
polskiej gospodarki
Dysponent Miernik
MG PKB per capita (w relacji do
UE- 27)
Liczba w tym
MSP
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
64,8%
2012

l 802 tys.
w tym MSP l 799 tys.
ryzykiem niewykonania pierwszego jest niestabilna sytuacja
co do ksztahowania sytuacji gospodarczej w innych krajach, szczeglnie
w krajach z ktrymi prowadzimy na Dla drugiego miernika ryzyko
niewykonania to ewentualne pogorszenie warunkw prowadzenia wzrost
podatkowych intensyfikacja konkurencji. Te czynniki nie do
gospodarczej, co per saldo na
mniejszy wzrost liczby firm aktywnych.
Zadanie 6.2. gospodarcze
Wydatki (w tys.
2012 2012
Dysponent europejskich

20 MG 642 324 654 907
50 URE 6 679 o
85 Wojewodowie 142 o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Gospodarki, dysponent 20, do zapewnienia zdywersyfikowanych kontraktw na dostawy
oraz infrastruktury wzrostu funkcjonowania grnictwa
kamiennego oraz zapewnienia energetycznego Polski. Regulacji Energetyki,
dysponent 50, realizuje na wspieraniu (stymulowaniu) tworzenia nowych
i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego przez energetyczne,
a monitorowaniu energetycznego. Wojewodowie, dysponenci 85,
do zapewnienia dostaw surowcw energetycznych przez uzgadnianie
planw wprowadzenia w dostarczaniu i poborze oraz planw
ograniczenia obrotu i paliw w przypadku sytuacji kryzysowych lub
w ich dostawach.
63
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie
dostaw surowcw
energetycznych
Dysponent
MG
URE
W oj ewodowie
Miernik
produkcji energii elektrycznej z paliw
pochodzenia krajowego w krajowej produkcji
energii elektrycznej
mocy dyspozycyjnych elektrowni
krajowych w stosunku do maksymalnego
krajowego zapotrzebowania mocy
systemowy czas trwania nieplanowanej
przerwy i bardzo
o charakterze
katastrofalnym (minuty)
Stan rezerw gospodarczych oraz zapasw
ropy naftowej i produktw
naftowych w wojewdztwie
2012


85%

10%
368
100%
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Dla pierwszego miernika prezentowanego przez MG nie ryzyko niewykonania zaplanowanej
miernika. Dla miernika drugiego jest niewykonanie ze na remonty i
eksploatacji jednostek wytwrczych lub wzrost zapotrzebowania na moc. Dla miernika URE ryzyko
przekroczenia oczekiwanego czasu przerw w dostawach energii wynika przede wszystkim z: l) ignorowania
regulacyjnych przez i braku odpowiedniej legislacji
tego w procesie zatwierdzania taryf; 2) nietypowych warunkw meteorologicznych, ktre
istotny na przerw, jak i czas do przywrcenia zasilania.
Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
Wydatki (w tys.

26
76
Dysponent
MAi C
UKE
2012

plan
9 218
37 703
2012
europejskich
plan
259
5 512
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent 26, realizuje na celu wzrost
telekomunikacyjnych i pocztowych dla i ich wykorzystania, a
wspiera finansowo operatorw w zakresie realizacji powszechnych
pocztowych. W ramach tego zadania Prezes Komunikacji Elektronicznej jest odpowiedzialny za
rynku telekomunikacyjnych i pocztowych. Minister Administracji i Cyfryzacji realizuje Projekt
"System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa" w ramach 7 Osi
POIG 2007-2013 oraz przeprowadza przechodzenia z nadawania
analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej Projekt systemowy - na rzecz .rozwoju
szerokopasmowego do Internetu. MAiC udziela dotowania pocztowych ustawowo zwolnionych z
64
Komunikacji Elektronicznej, dysponent 76, jest odpowiedzialny za prowadzenie w
celu technicznych i eksploatacyjnych dla sieci telekomunikacyjnych, w celu zapewnienia
wzajemnej i sieci. Prezes UKE sprawuje nadzr i rynku
kolejne etapy liberalizacji, zapewnia powszechnych. monitoruje
w interesie konsumentw oraz do utrzymania zasad uczciwej konkurencji.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Wzrost
telekomunikacyjnych i pocztowych dla
i ich
wykorzystania
MAi C
Stworzenie odpowiednich warunkw UKE
regulacyjnych, tak, aby
gospodarstwu domowemu i
w Polsce do
szerokopasmowych do 2015 r.
sieci
operatora publicznego:
a) na terenach miejskich liczba
placwek/liczba
b) na terenach wiejskich- liczba
placwekipowierzchnia w km
2
Penetracja stacjonamego
szerokopasmowego do sieci
Internet (w%)
Odsetek gospodarstw domowych

szerokopasmowy do sieci Internet
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

a) 1/6000
b) 1/70
16,3
75
Miernik sieci operatora publicznego ... " jest wyliczany w skali kraju jako
a) stosunek liczby placwek do liczby na terenach miast oraz b) stosunek liczby placwek do
powierzchni terenu na obszarach wiejskich. Ryzyko niewykonania planowanej miernika
jako niskie. Prowadzony przez proces reorganizacji sieci pocztowej nie na ograniczanie
w jego ramach nie jest przewidywana likwidacja placwek, lecz ich
w w utrzymaniu formy organizacyjne. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika "penetracja
stacjonamego szerokopasmowego do sieci intemet (w %)"jest niewielkie. Miernik jest adekwatny do
specyfiki realizowanych w ramach zadaniowego w cz. 26 - w zakresie
telekomunikacji i rzetelne monitorowanie stopnia realizacji celu. Podejmowane bowiem w latach
kolejnych w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego na realizacji
do szerokopasmowego do Internetu oraz likwidacji wykluczenia cyfrowego
geograficznego socjalnego. Miernik prezentowany przez UKE jest liczony jako liczba
szerokopasmowych dzielona przez gospodarstw domowych w Polsce. Zaplanowana
nie ze na nieefektywne wykorzystanie funduszy unijnych oraz czynniki
- ekonomiczne (brak zapotrzebowania na do Internetu ze na
brak inwestycji operatorw na rynku. miernik jest adekwatny do
monitorowania wskazanego celu; pokazuje wprost ile procent gospodarstw domowych w Polsce ma
do Internetu.
65
Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki
Wydatki (w tys.

34
40
85
Dysponent
MRR
M SiT
Wojewodowie
2012

plan
14 905
44 651
2 078
2012
europejskich
plan
84456
o
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent 34, cele poprzez wsparcie kompleksowych
ponadregionalnych projektw turystycznych o charakterze unikatowym oraz projektw wsparcie
dla obiektw atrakcje turystyczne na Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Minister Sportu
i Turystyki, dysponent 40, realizuje na do wydatkw turystw
zagranicznych do Polski oraz Polski na krajowe do poziomu 67 mld
do 2015 roku. W ramach tego zadania MSiT wspiera rozwj turystyki m.in. poprzez
turystw, prac badawczych statystycznych, projektw infrastruktury
turystycznej. Ponadto we z POT, prowadzi marketingowe m.in. poprzez
seminariw, konferencji, w targach, organizowanie przyjazdw studyjnych dla dziennikarzy.
Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach tego zadania komisji
egzaminy dla kandydatw na: pilotw wycieczek, przewodnikw miejskich, przewodnikw
grskich, przewodnikw turystycznych oraz przez nich obcych jak na realizacje
z Ustawy o turystycznych.
Cele i mierniki
Cel
Do roku 2015 liczby turystw
do poziomu 13 mln
turystw
Do roku 2015 wydatkw
cudzoziemcw do Polski
oraz Polski na krajowe
do poziomu 67 mld PLN
liczby turystw
wojewdztwo
Dysponent Miernik
MRR Liczba turystw
z wytworzonych i
zmodernizowanych produktw
turystycznych (w tys. osb)
MSiT Wydatki cudzoziemcw
do Polski
oraz Polski na
krajowe (w mld PLN).
Wojewodowie Liczba turystw
wojewdztwo
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

4059
59,0 mld
6,07 mln
Miernik "Liczba turystw z wytworzonych i zmodernizowanych produktw turystycznych
(w tys. osb)" na podstawie dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej
miernika oceniane jest jako niskie. dla wykonania przewidywanej miernika
umowy o dofinansowanie przez ze stron, procedura
66
o udzielenie zamwienia publicznego, infrastruktury,
i oferty turystycznej projektw, promocja produktu, pogorszenie koniunktury
gospodarczej w kraju. Miernik przez MSiT jest szacowany na podstawie wynikw przyjazdowej
turystyki zagranicznej do Polski oraz monitorowania krajowych i zagranicznych Polski,
prowadzonych w ramach Programu Statystycznych Statystyki Publicznej i finansowanych przez Ministra
Sportu i Turystyki. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika jest z kursem walutowym,
wydatki cudzoziemcw liczone w dolarach
Zadanie 6.5. Wykonywanie z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas
Wydatki (w tys.
Dysponent
64 Miar
2012

127 508
Miar, dysponent 64, wykonuje z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas
na potrzeby podmiotw w gospodarce oraz realizuje na
badaniu i cechowaniu wyrobw z metali szlachetnych oraz kontrolowaniu obrotem wyrobami z metali
szlachetnych.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnianie miar i
wymaganej pomiarw
fizycznych w RP w
z
systemem miar oraz ochrona interesw
obywatela w zakresie miar i
zapewnianie prawnego
w obrocie wyrobami z metali
szlachetnych
Dysponent Miernik
GUM Liczba pomiarowych
poddanych metrologicznym
z zakresu metrologii prawnej
wymagania metrologii
prawnej+ liczba
wywzorcowanychiliczba
pomiarowych poddanych
metrologii prawnej+liczba
pomiarowych do
wzorcowania
Liczba wyrobw z metali szlachetnych
poddanych badaniu
wymagania do liczby wyrobw z metali
szlachetnych poddanych badaniu
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

2 187 658/
2 228 508
6 870 000/
7 000 000
Ryzyko niewykonania zaplanowanej dla miernika pierwszego z powodw:
pomiarowe do wzorcowania lub poddane metrologii prawnej nie
metrologicznych, klienci ze ze na
Z kolei ryzyko niewykonania zaplanowanej dla miernika drugiego ze
importu wyrobw z metali szlachetnych z krajw, w ktrych nie funkcjonuje prawnie kontrola
probiercza, a z powodu spadku liczby wyrobw z metali szlachetnych spowodowanych na
rynku obrotu.
67
Zadanie 6.6. Wykonywanie z zakresu ochrony oraz praw intelektualnej
Wydatki (w tys.
Dysponent
2012

plan
2012
europejskich
plan
19
61
Minister Finansw
Patentowy RP
233 954
47 151
844
718
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Finansw, dysponent 19, realizuje na udaremnianiu towarw
z naruszeniem praw intelektualnej, co zabezpieczy obszar celny przed nieuczciwym handlem
i oraz poprzez obszaru Wsplnoty przed towarw o znaczeniu strategicznym,
narkotykw, promieniotwrczych, rozszczepialnych oraz innych
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dysponenta 61, w tej
materii na prowadzeniu z udzielaniem i utrzymywaniem ochrony praw
w zakresie ochrony upowszechnianiu
i promocji ochrony
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zabezpieczenie obszaru celnego przed MF
nieuczciwym handlem i
Zapewnienie podmiotom UPRP
ochrony

Miernik
Liczba samochodw
i kontenerw poddanych kontroli
w stosunku do
oglnej liczby samochodw
i kontenerw
przez
Liczba chronionych przedmiotw

Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

17,15%
182 701
Brak jest obecnie ktre nie wykonaniem zaplanowanej miernika
przedstawionego przez MF. Miernik UPRP ukazuje praw ochronnych w mocy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazki i wzory znaki towarowe, wzory -
zgodnie z z regulacji prawnych oraz na wynalazki
w trybie Konwencji o patencie europejskim. Na niewykonanie planowanej miernika
nieprzewidziane czynniki np. niepewna sytuacja gospodarcza. W przypadku spadku
podmiotw gospodarczych zmniejszeniu ulegnie liczba decyzji o udzieleniu praw
Zadanie 6.7. Organizacja i promocja normalizacyjnej
Wydatki (w tys.
Dysponent
65 Polski Komitet Normalizacyjny
68
2012

24236
Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent 65 - do jego w tym zakresie
organizowanie prac normalizacyjnych na terenie RP, zatwierdzanie Polskich Norm i innych dokumentw
normalizacyjnych Programem Prac Normalizacyjnych oraz dystrybucja produktw normalizacyjnych
i udzielanie informacji normalizacyjnej.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie sprawnej organizacji
normalizacyjnej zgodnie
z potrzebami kraju
Dysponent
PKN
Miernik
realizacji Programu Prac
Normalizacyjnych
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
plan
85%
Miernik realizacji Programu Prac Normalizacyjnych" obliczany jest jako stosunek liczby dokumentw
normalizacyjnych opublikowanych do liczby dokumentw zaplanowanych do publikacji. Ryzyko niewykonania
zaplanowanej miernika jest niewielkie i od wykonawcw prac
normalizacyjnych. Brak realizacji zaplanowanej miernika prac i
niedotrzymania planowanych terminw.
Zadanie 6.8. Nadzr nad rynkiem energii
Wydatki (w tys.
Dysponent
50 Regulacji Energetyki
2012

20 748
Regulacji Energetyki, dysponent 50, realizuje na celu wzrost
funkcjonowania energetycznych, wzrost liczby odbiorcw energii elektrycznej, ktrzy zmienili
wzrost energii ze odnawialnych kogeneracji oraz biokomponentw i biopaliw
zapewnienie reprezentacji interesw uczestnikw rynku energetycznego w rynku krajowym
i UE.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
URE
ekonomiczno-ekologicznej na rynku
energii i paliw
Wzmocnienie pozycji odbiorcw na URE
rynku energii poprzez i
odbiorcy oraz
rynku
Miernik
energii elektrycznej z
odnawialnych energii (OZE) i
kogeneracji (CHP) w rocznej
energii elektrycznej do odbiorcw
(%)
odbiorcw ktrzy zmienili
energii elektrycznej w danym
roku kalendarzowym w stosunku do oglnej
liczby odbiorcw
2012

37,1
0,1%
69
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania miernikw to prawa przez i odbiorcw oraz brak
praw i W zakresie miernika pierwszego zachowania
na takie jak: umorzenia pochodzenia oraz pochodzenia
z kogeneracji lub uiszczenie za do energii elektrycznej,
po przewidzianym do tego terminie, uznanie, po terminie wraz
z odsetkami stanowi za rok poprzedni, trudna sytuacja finansowa brak
komrki odpowiedzialnej w za ustawowych
W zakresie drugiego miernika istotnym ryzykiem jego niewykonania jest brak
o istnieniu rynku konkurencyjnego, ktre do udzielenia zwolnienia z
zatwierdzania taryf na dla gospodarstw domowych, konsolidacja w sektorze
energetycznym oraz niska drobnych odbiorcw o im prawie wyboru sprzedawcy.
Zadanie 6.9. Nadzr i kontrola nad grniczymi oraz roboty
geologiczne
Wydatki (w tys.

60
85
Dysponent
Grniczy
Wojewodowie
2012

41 700
7
Grniczy, dysponent 60 nadzoruje i kontroluje pracy i
zdrowia, wyrobw przeznaczonych do stosowania w grniczych, realizuje
z zagospodarowaniem przestrzennym, i projektowaniem,
utrzymaniem, remontem i obiektw budowlanych grniczego.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa pracy i ochrony
zdrowia grnikw, optymalne
zagospodarowanie kopalin oraz
ograniczenie
grnictwa na ludzi i
Opiniowanie planw ruchu
grniczych na prowadzenie
prac geologicznych
Dysponent Miernik
WUG realizacji "Strategii
grniczych na lata 2010-2014"
mierzony jako odsetek
progw satysfakcji w ramach celw
operacyjnych na dany rok
Wojewodowie Liczba decyzji i
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

80%
30
Miernik zaproponowany przez WUG jest miernikw, ktre zawarte w celach operacyjnych na
rok 2012 opracowywanych w z przez grniczych na lata
2010-2014".
70
Zadanie 6.10. Statystyka publiczna
Wydatki (w tys.
Dysponent
40 MS i T
46 MZ
50 URE
58 GUS
2012

plan
l 662
684
245
396 080
2012
europejskich
plan
o
o
o
3 236
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Sportu i Turystyki, dysponent 40, wykonuje zadanie poprzez organizowanie i
statystycznych. Minister Zdrowia, dysponent 46, w ramach tego zadania zapewnia przygotowanie
i statystycznych. Regulacji Energetyki, dysponent 50 bierze
w realizacji statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej w celu zaspokojenia potrzeb
informacyjnych Prezesa URE w zakresie funkcjonowania rynkw energii. Statystyczny,
dysponent 58, jako dysponent zadania zapewnia obywatelom do wiedzy statystycznej,
dostarcza organom i administracji publicznej informacji o procesach i zjawiskach
w kraju i na w celu dokonania ocen i tendencji, do podejmowania
odpowiednich decyzji, przygotowywania i realizacji narodowych i regionalnych programw rozwoju, dostarcza
podmiotom gospodarki narodowej informacji usytuowania wobec
konkurencji, otoczenia lokalnego, oglnokrajowego i realizuje
przekazywania organizacjom w tym UE informacji porwnywalnych metodologicznie
i
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zbieranie, gromadzenie i MSiT
opracowywanie danych statystycznych
oraz krajowych i

statystycznych i dostosowywanie do
standardw Europejskiego Systemu
Statystycznego
Pozyskiwanie danych statystycznych MZ
oraz ich analiz
Zaspokojenie potrzeb informacyjnych URE
organw i administracji
publicznej, podmiotw gospodarki
narodowej i
Miernik
Odsetek prowadzonych
przez ministra ds.
turystyki, ktrych wyniki
wprowadzone do obiegu
publicznego(%)
Liczba opublikowanych
wynikw
statystycznych
wydatkw na badania
statystyczne statystyki publicznej
w URE (w%)
2012

100
3
0,62%
71
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych
krajowych:
- organw i administracji
publicznej,
-podmiotw gospodarki narodowej,
-
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych

GUS
GUS
Odsetek zrealizowanych do
zaplanowanych w danym roku
zgodnie z programem
realizacji
w ramach
Europejskiego Systemu
Statystycznego (ESS)
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
100%
100%
Ryzyko niewykonania miernikw prezentowanych przez MSiT i MZ ocenia jako niskie. URE nie
ryzyka niewykonania miernika. Mierniki GUS opracowanie dysponenta. Ryzykiem
niewykonania zaplanowanej dla pierwszego miernika jest zasobw informacyjnych o
procesach i zjawiskach w kraju. Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej
dla drugiego miernika z powodu innymi pracami statystycznymi.
Zadanie 6.11. Nadzr nad i
Wydatki (w tys.
Dysponent
68 Agencja Atomistyki
2012
plan
161 382
Agencja Atomistyki, dysponent 68, realizuje do ktrych utrzymanie
wysokiego (pod i ochrony radiologicznej) poziomu nadzoru nad
pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, ze stosowania
technologii przy radiacyjnym podejmowanie
decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz
Polski w przedmiotowym zakresie.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie

i ochrony radiologicznej
kraju
Dysponent Miernik
PAA Stosunek liczby dawki skutecznej 15 mSv
do liczby pracownikw kategorii A zawodowo
na promieniowanie
w promilach
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

8
Utrzymanie miernika rocznego w przedziale 8 - l O promili jest rezultatem dobrym,
o akceptowalnym poziomie w naszym kraju. miernika mniejsza od 8 oznacza
w kierunku wysokiego poziomu miernika w mierze od
kontroli dozorowych, tych kontroli oraz poziomu wyszkolenia zatrudnionego
personelu w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorw ochrony radiologicznej.
72
Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw
Wydatki (w tys.

35
53
76
85
Dysponent
MRiRW
UOK.iK
UKE
W oj ewodowie
2012

12 029
36 066
11 051
91 698
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 35, koordynuje m. in. w zakresie kontroli
i nadzoru nad oraz w zakresie z organizacjami
i obrotem w handlu
oraz w pracach tych organizacji. MRiRW Inspektoratem Handlowej
Ochrony Konkurencji i Konsumentw, dysponent 53,
nadzoruje rynek i monitoruje paliw, koordynuje antykonkurencyjnym praktykom,
koncentracji, zwalczanie praktyk zbiorowe interesy konsumentw i niedozwolonych
umownych tworzenie bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku, tworzenie warunkw dla
efektywnego i skutecznego dochodzenia konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa
konsumenckiego, monitorowanie pomocy publicznej dla prawnych instrumentw dla
realizacji planowanych celw. Komunikacji Elektronicznej, dysponent 76, realizuje
na celu podejmowanie interwencji w sprawach funkcjonowania rynku pocztowego i rynkw
telekomunikacyjnych, z inicjatywy lub wniesionych przez i pocztowych
i telekomunikacyjnych, rozstrzyganie sporw telekomunikacyjnymi w zakresie
Prezesa UKE. W ramach tego zadania prowadzona z Prezesem UOKiK
w sprawach przestrzegania praw podmiotw z pocztowych
i telekomunikacyjnych, praktykom oraz antykonkurencyjnym
koncentracjom operatorw pocztowych, telekomunikacyjnych i ich oraz
z Wojewodowie, dysponenci 85, w tym obszarze odpowiedzialni za
kontroli i nadzr nad i nawozw, i
w zakresie produkcji, handlu i oraz interesw i praw konsumentw.
z zakresu wydawania, cofania, i odmowy wydania na prowadzenie w zakresie
odzysku, zbierania i transportu odpadw. Wojewodowie nad przeprowadzaniem kontroli:
i produktw w zakresie
z zasadniczymi wymaganiami oraz oglnych paliw
i innych produktw w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego
obrotu w zakresie oznakowania i dla
73
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012

Zapewnienie MRiRW Odsetek wykonanych przez 86%
handlowej rolno- pokontrolnych %
poprzez i
z przepisami
i obrt rolno-

Podnoszenie dobrobytu konsumentw UOKIK Liczba spraw, w ktrych utrzymano 70%
poprzez i tworzenie prezesa UOKiK w stosunku
warunkw dla funkcjonowania do wszystkich spraw antymonopolowych,
konkurencji w ktrych wniesiono lub
Miernik dotyczy spraw,
w ktrych prezes UOKiKjest organem
pierwszej ale nie drugiej instancji.
Zapewnienie uczciwych warunkw UKE Liczba spraw, w wyniku ktrych 100%
konsument
telekomunikacyjnych i pocztowych w%
oraz podniesienie swoich
praw konsumentw poprzez
zoptymalizowanie procesu
komunikacji z konsumentami
poziomu ochrony W oj ewodowie Stosunek liczby kontroli, w ktrych 52,4%
konsumentw stwierdzono naruszenie przepisw do
liczby przeprowadzonych kontroli
Podstawa metodologiczna i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik prezentowany przez MRiRW obrazuje realizacji zadania realizowanego przez GIJHARS.
ten jest odsetkiem wykonanych przez pokontrolnych w %. Efektem
niewykonania zaplanowanej miernika w obrocie rolno-
o handlowej. to konsument nie
jego Istnieje niewielkie ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika
przedstawionego przez UOKiK. w zakresie prowadzonych przez Prezesa UOKiK
z potwierdzane przez instytucje, do ktrych kierowane odsetek przypadkw,
w ktrych jest uchylane z liczby spraw, w ktrych kolejne instancje
innej oceny stanu faktycznego i prawnego.
74
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo
i mieszkalnictwo
Funkcja 7 wpisuje w obszar strategiczny ludzki (strategia Strategia rozwoju
ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar odpowiedzialny za sprawy architektury,
budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania
mieszkalnictwa, gospodarki polityki miejskiej, programw rozwoju infrastruktury
komunalnej, a sprawy geode2ji i kartografii.
Wsparcie sektora mieszkaniowego jest jednym z najbardziej
realizowanym m.in. poprzez preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa i
mieszkaniowych na lokali mieszkalnych na wynajem, do oprocentowania kredytw
mieszkaniowych, z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, do
tworzenia zasobu i dla osb biednych i bezdomnych.
Realizacja w ramach tej funkcji obejmuje nadzr nad przestrzeganiem prawa w procesie
budowlanym oraz obiektw budowlanych przez organy architektoniczno-
budowlane oraz organy nadzoru budowlanego. Do kompetencji z zakresu organw
budownictwo eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobw budowlanych, ktre
nie wymogw.
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach funkcji 7 jest realizacja polityki geoinformacji, na
zapewnieniu obrotu oraz kategoryzacji praw Zadaniem
polityki geoinformacji jest poprawa przestrzegania prawa i standardw z
i poprzez sprawowanie kontroli nad nadzorem geodezyjnym i kartograficznym, przy
opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych, jak i modernizacja ewidencji gruntw i budynkw.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi l 851,9 mln w tym wydatki z
europejskich 84,4 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 7
przedstawione na wykresie.
75
Zadanie 7.1. Wspieranie
budownictwa
o
l
Zadanie 7.2. !
1
28 927
przestrzenne 1 gospodarka
l
Zadanie 7.3. Geodezja i
karto gra fi a
Zadanie 7.4. Nadzr
budowlany
i
_l
w tys.
300 000 600 000 900 000 l 200 000 l 500 000
W ramach omawianej funkcji realizowane 4 zadania dysponentw w zakresie
administracji spraw i rozwoju mieszkalnictwa,
promocji, monitoringu i oceny rozwojowi mieszkalnictwa,
rozwoju i regulacji standardw w dziedzinie mieszkalnictwa,
przygotowywania i wprowadzania w ustawodawstwa standardw
mieszkalnictwa,
administracji planw zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania
gruntw oraz budowy,
nadzoru budowlanego,
realizacji polityki w zakresie geoinformacji.
Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa
Wydatki (w tys.

18
42
Dysponent
MTBiGM
MSW
2012

l 368 374
9 063
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 18, w ramach omawianego
zadania jest odpowiedzialny za utrzymanie i zasobw mieszkaniowych oraz
liczby cenowo na rynku i na rynku najmu. W tym zakresie przeprowadza
i remonty zasobw mieszkaniowych poprzez premie termomodemizacyjne, remontowe
76
i kompensacyjne oraz do oprocentowania kredytw udzielonych przez banki na usuwanie skutkw
powodzi. W kwestii budownictwa mieszkalnego udzielane do oprocentowania preferencyjnych
kredytw mieszkaniowych udzielanych na zakup mieszkania. Minister tego resortu jest
odpowiedzialny za z okresu transformacji gospodarczej w zakresie fmansowania
mieszkalnictwa, czyli wykup odsetek od tzw. starego portfela kredytw mieszkaniowych oraz
refundacje bankom premii gwarancyjnych. Na rynku budowlanym Minister Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej tworzy i koordynuje regulacje w zakresie rynku budowlanego i techniki,
podejmuje do racjonalizacji energii w budownictwie. Minister Spraw
dysponent 42, prowadzi nadzr techniczny i remonty administrowanych zasobw
mieszkaniowych.
Cele i mierniki
Cel
Utrzymanie i poprawa
zasobw mieszkaniowych
liczby
cenowo na rynku
oraz na rynku
najmu.
Utrzymanie w stanie
niepogorszonym
zasobw mieszkaniowych
Dysponent
MTBiGM
MTBiGM
MSW
Miernik
Liczba budynkw mieszkalnych
wyremontowanych lub poddanych
termomodernizacji w ramach programu
(w szt.)
Liczba lokali mieszkalnych, ktre w danym
roku programami
wsparcia budownictwa lub
czynszowego (w szt.)
Liczba planowanych remontowych,
inwestycyjnych i termomodernizacyjnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

3 374
13 000
27
W przypadku miernika: ,,Liczba budynkw mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji
w ramach programu (w szt.)" ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika jest niewielkie.
Jego od premii, ktra jest od tempa wzrostu cen
i budowlanych. W przypadku "Liczby lokali mieszkalnych, ktre w danym roku
programami wsparcia budownictwa lub czynszowego", miernika
przyjmowanajest w 2012 roku na podstawie szacunkw przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
a opracowanych na podstawie prognoz rozwoju akcji kredytowej i udzielenia kredytw preferencyjnych
dla danego roku przez banki w programie ,,Rodzina na Swoim", jako
podstawowego programu w tym obszarze. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika
istnieje, trudno jest jego
Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka
Wydatki (w tys.

18
85
Dysponent
MTBiGM
W oj ewodowie
2012

11 651
17 276
77 -------------------------
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 18, realizuje w
zakresie ksztahowania przestrzennego oraz zapewnienie na rynku W tym
obszarze podejmowane na koordynacji i monitoringu stanu zagospodarowania
przestrzennego kraju, tworzeniu i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki przestrzennej oraz polityki
miejskiej. W zakresie planowania przestrzennego prowadzona jest transgraniczna oraz
na rzecz realizacji rozwoju osiedli ludzkich. W zakresie gospodarki
podejmowane tworzenia i koordynacji regulacji w zakresie gospodarki
monitorowania na rynku oraz orzecznictwo administracyjne i przed
Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach tego zadania i monitoringiem
przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze wojewdztwa oraz
zapewnieniem przestrzegania prawa na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji.
Cele i mierniki
Cel
Ksztahowanie
przestrzennego oraz
zapewnienie
na rynku
Ksztahowanie
przestrzennego
Dysponent
MTBiGM
Wojewodowie
Miernik
Liczba wykonanych na szczeblu
krajowym w zakresie monitoringu stanu
zagospodarowania przestrzennego i
transgranicznej
wydaniem
decyzji w z
zawodowej do liczby
w danym roku (w %)
czas wydania
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

4
91%
49 dni
Pierwszy miernik opracowany z szybkiego pozyskania danych do
jego bez ponoszenia skutkw finansowych. Miernik zawiera zadania przepisami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z
zm.). miernika zostanie wyliczona na podstawie ewidencji wykonanych prowadzonej przez
dysponenta. Na ewentualne niewykonanie zaplanowanej miernika m.in. zmiany
otoczenia prawnego procesw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz w uzgodnieniach
zakresu i terminarza wykonywania z zakresu transgranicznej. Istnieje ryzyko
niewykonania lub przekroczenia zaplanowanej miernika wydaniem
decyzji w z zawodowej do liczby w danym
roku (w %)". Liczba skarg na rzeczoznawcy w obrocie
lub wynika z tych osb i jest od
organu.
78
Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia
Wydatki (w tys.

17
85
Dysponent
Minister Administracji i Cyfryzacji
W oj ewodowie
2012

plan
51 947
96 788
2012

europejskich

84 416
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Administracji i Cyfryzacji - dysponent 17, realizuje zadania o charakterze nadzorczo-
kontrolnym w zakresie przestrzegania i stosowania przepisw w dziedzinie geodezji kartografii oraz sprawuje
nad prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. realizuje
poprzez dokumentacji przyjmowanej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a
baz danych przestrzennych i infrastruktury informacji
przestrzennej. Zadaniem Ministra Administracji i Cyfryzacji jest prowadzenie spraw z
nadzorem nad Kraju. Wojewodowie, dysponenci 85, prowadzeniem
kontroli wobec organw administracji geodezyjnej i kartograficznej, instytucji, i osb
fizycznych w obszarze przestrzegania i stosowania przepisw z zakresu geodezji i kartografii. Ponadto
nadzr nad gromadzeniem, i zasobu geodezyjnego i
kartograficznego oraz nad tworzeniem, systemw infrastruktury informacji przestrzennej oraz
zapewnieniem do infrastruktury informacji przestrzennej.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie poprawy MAiC
obywateli oraz do
aktualnej informacji geodezyjnej
i kartograficznej (informacji
przestrzennej)
Zapewnienie przestrzegania W oj ewodowie
prawa i powszechnego
do aktualnej informacji
geodezyjnej i kartograficznej
Miernik
Pokrycie powierzchni kraju bazarni danych
przestrzennych
dla wszystkich zakresw tematycznych
Stosunek liczby decyzji administracyjnych
uchylonych przez administracyjne do
decyzji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
Plan
75%
10,1%
Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika MAiC z bardzo zakresem
przewidzianych do realizacji prac, ktre zlecone i wykonane na rynku oraz krtkimi terminami
przewidzianymi na ich Ma to szczeglnie znaczenie przy pracach, ktre realizowane przy
zachowaniu odpowiednich warunkw pogodowych (naloty fotogrametryczne), a ktrych rezultaty
na rezultatu, szczeglnie w zakresie pozyskiwania i aktualizacji bazy
79
danych obiektw topograficznych oraz baz danych lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego terenu.
Zadanie 7.4. Nadzr budowlany
Wydatki (w tys.

18
85
Dysponent
MTBiGM
W oj ewodowie
2012
Plan
7 872
204 562
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 18, realizuje
do zapewnienia przestrzegania prawa w procesie budowlanym i obiektw
budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobw budowlanych. W tym zakresie
prowadzone kontrole organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
stopnia oraz inspekcje robt budowlanych i utrzymania obiektw budowlanych. Prowadzony jest
nadzr nad rynkiem wyrobw budowlanych poprzez kontrole wyrobw budowlanych wprowadzonych
do obrotu i sprawowanie nadzoru nad Wojewdzkich Inspektoratw Nadzoru Budowlanego. Do
MTBiGM prowadzenie w sprawach organw
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz udzielanie odpowiedzi na skargi do
administracyjnych na wydane Wojewodowie, dysponenci 85,
organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stopnia,
inspekcje robt budowlanych i utrzymania obiektw budowlanych oraz nadzr nad rynkiem wyrobw
budowlanych, wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, a w
sprawach organw administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie MTBiGM
budowlanym i obiektw
Liczba skontrolowanych organw
administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego
(w szt.)
budowlanych oraz we wprowadzaniu do
obrotu i stosowania wyrobw budowlanych
Zapewnienie przestrzegania przepisw prawa
budowlanego i ustawy o wyrobach
budowlanych
Liczba wydanych
i decyzji administracyjnych
Inspektora Nadzoru
Budowlanego (w szt.)
W oj ewodowie Liczba wykonanych kontroli
w stosunku do wszystkich
prowadzonych budw
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

52
3 600
26,8%
Ryzyko niewykonania zaplanowanej dla pierwszego miernika prezentowanego przez MTBiGM
jest z innych planowane. W przypadku drugiego miernika istnieje ryzyko
ograniczonego GINB na miernika.
80
Funkcja 8. Kultura fizyczna
Funkcja 8 wpisuje w obszar strategiczny ludzki (strategia - Strategia rozwoju
ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej,
sportu dzieci i sportu powszechnego, wyczynowego oraz sportu osb pod
miejsce sportu we jest
oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym zakresie na celu
do form fizycznej, szkolenia utalentowanej sportowo
przygotowania kadry do w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach i Europy oraz budowy
nowoczesnych obiektw o szczeglnym znaczeniu dla sportu ze szczeglnym realizacji
programu "Moje Boisko - Orlik 2012", a infrastruktury sportowej w ramach do organizacji
Mistrzostw Europy w UEFA EURO 2012. Istotne jest podejmowanie i realizowanie
poszczeglnych z rozwojem sportu wyczynowego uczestnictwa i wzrostu wynikw
sportowych we na poziomie europejskim Niezwykle
w zakresie wspierania sportu jest prowadzenie z przygotowaniem
i Mistrzostw Europy w UEFA EURO 2012. Do w tym
obszarze nowoczesnych stadionw, na ktrych zostana rozegrane mistrzostwa, a
przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i idei EURO 2012.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 643,8 mln Wydatki w roku 2012
realizowanych w ramach funkcji 8 przedstawione na wykresie.
Zadanie 8.1. Promowanie i
wspieranie rozwoju sportu dla
wszystkich
Zadanie 8.2.Wspieranie sportu
wyczynowego
Zadanie 8.3. Wspieranie
rozwoju infrastruktury
sportowej
Zadanie 8.4.
Mistrzostw Europy w
UEFA EURO 2012
o 100000
144128
w tys.
200 000 300 000
221 351
255 189
81
W ramach omawianej funkcji realizowane 4 zadania dysponentw w zakresie:
i wsparcia sportowych,
administracji spraw sportu i kultury fizycznej,
nadzoru i regulacji podmiotw sportowych,
funkcjonowania i wsparcia podmiotw przeznaczonych do przeprowadzenia zawodw i imprez
w obszarze sportu wyczynowego, powszechnego dzieci i jak sportu osb
oraz funkcjonowanie i wsparcie obiektw sportowych (tj. boisk, sal
gimnastycznych, basenw, lodowisk itp.),
udzielania dotacji, kredytw i subsydiw na wsparcie lub indywidualnych zawodnikw,
nadzr, funkcjonowanie i wsparcie takich jak:
administrowanie, koordynowanie i monitoring oglnych polityk, planw, programw
i ze sportem i przygotowywanie i wprowadzanie w
ustawodawstwa i standardw sportowych.
Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Wydatki (w tys.
Dysponent
25 Minister Sportu i Turystyki
2012

23 172
Minister Sportu i Turystyki, dysponent 25, omawiane zadanie ma na celu upowszechnianie
sportu w poprzez sportowych dla uczniw, wspieranie w zakresie
upowszechniania sportu dzieci upowszechniania sportu grup
i oraz w zakresie upowszechniania sportu osb Ponadto, MSiT wspiera
sport i jego rozwj poprzez z podmiotami
edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne sportu.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Do roku 2015 MSiT
fizycznej
o l 0% poprzez
w programach
upowszechniania sportu oraz
poprzez upowszechnianie
sport
Miernik
Liczba aktywnych uczestnikw programw
sportowych w danym roku w relacji do
liczby roku bazowego (20 l O) w %
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

104%
dla wykonania miernika "Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych
w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %" warunki pogodowe
zleconych: np. zniszczenia w infrastrukturze i brak
do uczestniczenia w imprezach.
82
Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego
Wydatki (w tys.
Dysponent
25 Minister Sportu i Turystyki
2012

221 351
Minister Sportu i Turystyki, dysponent 25, w ramach zadania wspiera polskich
sportowych i innych organizacji w obszarze sportu, wspiera oraz
sportu. Dofmansowuje w zakresie realizacji zleconych z obszaru
wspierania kadry narodowej do w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach
i mistrzostwach Europy, dofmansowywanie w zakresie realizacji zleconych z obszaru wspierania
sportu dzieci i dofmansowywanie w zakresie realizacji zleconych z obszaru wspierania
kadry narodowej do w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach oraz i ME
w sportach nieolimpijskich.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa poziomu
sportowego i pozycji Polski
we
w
sportach olimpijskich
Dysponent Miernik
M SiT Pozycja Polski we
w danym roku (wg rankingu
medalowego dla olimpijskich sportw letnich
i olimpijskich sportw zimowych)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

14-15
Zastosowanie miernika wprowadza racjonalne, efektywne kryteria finansowania sportu ze
publicznych, adekwatne do stopnia upowszechniania danej dyscypliny oraz znaczenia sukcesw w rywalizacji
Miernik "Pozycja Polski we w danym roku
(wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportw letnich i olimpijskich sportw zimowych)"
tj. Polski we w danym roku. Niewykonanie
zaplanowanej miernika spowodowane planowane wynikami sportowymi
w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa i Europy), kontuzjami zawodnikw,
z uprawiania sportu oraz innymi czynnikami zawodnika z uprawiania sportu.
Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Wydatki (w tys.

25
85
Dysponent
Minister Sportu i Turystyki
Wojewodowie
2012

255 183
6
Minister Sportu i Turystyki, dysponent 25, realizuje zadania w zakresie szeroko rozumianej
infrastruktury sportowej w sporcie powszechnym i wyczynowym poprzez udzielanie wsparcia fmansowego
jednostkom sektora finansw publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do tego sektora w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej. Ponadto realizuje program ,,Moje boisko - Orlik 2012" punkt
83 .-------------------
w strategii rozwoju i promocji sportu. Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach tego
zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki i z Wojewdztwa, ktre
w realizacji programu ,,Moje boisko - Orlik 2012". skierowane na funkcji
w ramach programu, ,,Moje boisko - Orlik 2012", kontrolowanie realizacji inwestycji
finansowanych w ramach programu ,,Moje boisko - Orlik 2012" oraz
w wojewdztwie do infrastruktury sportowej.
Cele i mierniki
Cel
Do roku 2015
o 4 250 liczby obiektw
nowoczesnej infrastruktury
sportowej
Dysponent
M SiT
Stworzenie warunkw do rozwoju W oj ewodowie
kultury fizycznej

Miernik
liczba obiektw wybudowanych l
wyremontowanych l przebudowanych
w danym roku (w szt.)
wykonania planu kontroli
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

850
pierwszego miernika jest ustalana na podstawie baz danych inwestycji i rozliczonych
w danym roku. W procesie inwestycyjnym przy pracach budowlanych istnieje ryzyko nie
planowanych robt we ustalonych terminach. Ponadto ryzyko niewykonania
zaplanowanej miernika z powodu licznych w ostatnich latach.
dla inwestorw na etapie procedury przetargowej /liczne Obecnie nie
da jakiej niewykonanie w roku 2012 r. ale czynniki
do tego
Zadanie 8.4. Mistrzostw Europy w UEFA EURO 2012
Wydatki (w tys.

25
42
85
Dysponent
Minister Sportu i Turystyki
Minister Spraw
W oj ewodowie
2012

41 137
99 544
3 447
Minister Sportu i Turystyki, dysponent 25, koordynuje przygotowania Polski do
Mistrzostw Europy w UEFA EURO 2012 poprzez programu wieloletniego
"Przygotowanie i wykonanie EURO 2012". Minister Spraw dysponent
42, w ramach omawianego zadania odpowiedzialny za zabezpieczenie logistyczne z
zakresu EURO 2012 prowadzonych przez funkcjonariuszy resortu.
84
Cele i mierniki
Cel

Rzeczypospolitej Polskiej ze
ze
Mistrzostw
Europy
Zapewnienie
uczestnikom mistrzostw Europy
Dysponent
M SiT
MSW
Miernik
zaawansowania realizacji
ze
Mistrzostw Europy
w UEFA EURO 2012
zgodnych z harmonogramem(%)
stopnia realizacji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

100%
100%
Miernik odzwierciedla stan realizacji ze Mistrzostw Europy w
UEFA EURO 2012 na podstawie harmonogramu- Mapy Drogowej, aktualizowanej kwartalnie. Miernik
opracowano w MSiT i jest od liczby zrealizowanych i zaplanowanych.
wykonania zaplanowanej miernika na obszary ryzyka: pogodowe - trudne
warunki atmosferyczne inwestycji, budowlane - dodatkowych
czynnikw technicznych harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz
polityczne.
85
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Funkcja 9 wpisuje w obszary strategiczne i Rozwj regionalny (strategie -
Strategia rozwoju i Krajowa strategia rozwoju regionalnego). W sferze kultury
i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie z zachowaniem,
i materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez oraz obiektw
zabytkowych. w tym obszarze jest prowadzenie i
obiektw, ktre na upowszechnianie dbr kultury narodowej oraz jej co
integracji i wymianie a ponadto przyczynia do oferty turystycznej kraju.
w tym obszarze jest prowadzenie prac i realizacja na celu wsparcie
i promowanie wybitnych twrcw narodowych, ktrych i istotnym elementem
kraju na arenie
Istotne jest podejmowanie i inicjatywy edukacyjne,
wychowawcze i artystyczne, postawy patriotyczne i wydarzenia i postacie istotne dla
dziedzictwa narodowego.
kwota wydatkw planowanych z na 2012 r. wynosi l 730,8 mln Wydatki w roku
2012 realizowanych w ramach funkcji 9 przedstawione na wykresie.
o
l
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie
i rozpowszechnianie tradycji 41 965
narodowej i
Zadanie 9 .2. Ochrona
dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.3.
artystyczna,
i w
kraju i
Zadanie 9.4. Budowa i
modernizacja infrastruktury
kultury
tys.
200 000 400 000 600 000 800 000
838 994
280 397
W ramach omawianej funkcji realizowane 4 zadania dysponentw w zakresie
kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placwek kulturalnych,
86
funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej
i ochrony zabytkw, ochrony dziedzictwa narodowego.
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i
Wydatki (w tys.

24
85
Dysponent
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W oj ewodowie
2012

32 483
9482
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent 24, realizuje patriotyzm
i poprzez miejsc narodowej w kraju i za oraz dbr
kultury. realizowane w poprzez historycznych (obchody,
wydarzenia, wystawy itp.), sprawowanie opieki nad miejscami walk i oraz
cmentarzami i wojennymi Polakw w kraju i a prowadzenie edukacyjnej,
naukowej i wydawniczej. W ramach omawianego zadania prowadzona jest na celu
odzyskiwanie utraconych obiektw oraz prowadzenie ewidencji utraconych obiektw kultury. Wojewodowie,
dysponenci 85, na sprawowaniu opieki i ochrony miejsc
narodowej, remonty oraz konserwacje grobw i cmentarzy wojennych, remonty pomnikw i tablic
historyczne postaci i wydarzenia, dofinansowanie wydawnictw na temat zabytkw
wojewdztwa oraz imprez o charakterze patriotycznym oraz prowadzenie wojewdzkiej ewidencji miejsc
narodowej.
Cele i mierniki
Cel

patriotyzmu i
narodowej
Utrzymanie we
stanie miejsc
narodowej na
terenie wojewdztwa
Dysponent Miernik
MKiDN Liczba dofinansowanych
wydarzenia historyczne
wdanymroku
Wojewodowie Liczba odnowionych obiektw w stosunku do
liczby zinwentaryzowanych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

25
9,04%
Ryzyko niewykonania miernika ,,Liczba dofinansowanych wydarzenia
historyczne w danym roku w prognozowanej jest stosunkowo niskie.
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki (w tys.

Ol
24
29
32
Dysponent
Kancelaria Prezydenta RP
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Obrony Narodowej
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2012

42 000
683 999
16 929
5 880
87
46
85
Minister Zdrowia
W oj ewodowie
8 805
81 381
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent Ol, realizuje cel zadania poprzez
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytkw Krakowa. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dysponent 24, podejmuje zachowaniu i ochronie materialnego dziedzictwa narodowego
w kraju i za oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, na celu
i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Ponadto MKiDN prowadzi na
rzecz utrzymania muzew, czemu prowadzona jest wystawiennicza, edukacyjna, naukowa
i wydawnicza oraz wzbogacane kolekcje muzealne, a konserwowane, zabezpieczane
i digitalizowane. W ramach omawianego zadania utrzymywane i zasoby archiwalne oraz zbiory
biblioteczne, filmowe i audiowizualne poprzez finansowanie Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej,
Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Archiww jak i ich
tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej. Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, realizuje
przede wszystkim poprzez prowadzenie naukowo-badawczej i
z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za
oraz zajmuje gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacjami i dbr kultury.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 32, w ramach omawianego zadania zajmuje
utrzymywaniem muzew i bibliotek oraz innych instytucji w sektorze zbiorw
bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych. Minister Zdrowia, dysponent 46, zapewnia zaspokajanie
potrzeb wszystkich zainteresowanych i naukami pokrewnymi w zakresie
bibliotecznych i informacyjnych, ze szczeglnym pracownikw jednostek organizacyjnych
ochrony zdrowia, pracownikw naukowych i dydaktycznych oraz osb nauki
medyczne i pokrewne. Wojewodowie, dysponenci 85, z krajowego
programu ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami w zakresie zapewnienia prowadzonych prac
konserwatorskich i restauratorskich lub robt budowlanych przy ruchomych i nieruchomych obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkw oraz zapewnienie stanu technicznego zabytkw.
Cele i mierniki
Cel
Ochrona, poprawa i
upowszechnianie stanu
zachowania dziedzictwa
narodowego
88
Dysponent
KPRP
MKiDN
MON
MRiRW
Miernik
planowania wydatkw
Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa
narodowego: zabytkw, muzealiw,
archiwaliw (w tym filmowych),
itp. w danym roku
Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych
przezmuzea
Liczba zgromadzonych muzealiw
Liczba wspieranych muzew
2012

100
77 582 373
150
352 720
4
Funkcja 10. Nauka polska
Funkcja 10 wpisuje w obszar strategiczny i innowacyjna gospodarka (strategia
Strategia i gospodarki). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar
odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i
w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji
i wzbogacania kultury narodowej. Nauka jest z kluczowych dziedzin w ktrej
realizacja poszczeglnych z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej
w naukowych i prac rozwojowych przyczynia do wzrostu
i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz cywilizacyjnego.
W celu wynikw naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowano
dofinansowanie projektw badawczych i celowych oraz z
Prowadzone w celu infrastruktury nauki polskiej, finansowane m.in. inwestycje
budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przygotowywane nowe systemowe,
organizacyjne i prawne w celu efektywnego realizowania polityki naukowej, naukowo-technicznej
i innowacyjnej, rozwijania oraz promocji nauki
w kwota wydatkw planowanych z na 2012 r. wynosi 6 468,3 mln
w tym wydatki z europejskich l 311,4 mln Wydatki w roku 2012
realizowanych w ramach funkcji lO przedstawione na wykresie.
Zadanie 10.1. Prowadzenie
naukowych oraz
rozbudowa infrastruktury nauki
polskiej
Zadanie10.2. Wzmocnienie
naukowych
praktycznym zastosowaniom
o
Zadanie 10.3. l
Upowszechnianie, promocja 111 894
oraz popularyzacja nauki ,
w tys.
l 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000
Funkcja 10 Nauka polska obejmuje w z zakresu prowadzenia naukowych,
rozbudowy infrastruktury badawczej oraz poszerzania wiedzy o nauce polskiej, a wzbogacania kultury
narodowej. W ramach funkcji finansowane prace B+R w podmiotach zastosowania ich
wynikw w praktyce. Ponadto wydatki na zaplanowane w funkcji 21 przez MRiRW w ramach
programw wieloletnich.
92
Zadanie 10.1. Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Wydatki (w tys.

28
37
67
Dysponent
MNiSW
MS
MNiSW
2012

plan
3 517 896
19 384
22 389
2012
europejskich
plan
21 327
o
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Nauki i Szkolnictwa dysponent 28, realizuje na celu podniesienie
poziomu wynikw naukowych poprzez fmansowanie statutowej jednostek naukowych,
wspieranie naukowej z oraz zakupu lub wytworzenia aparatury
naukowo-badawczej oraz inwestycji budowlanych. Minister dysponent 37, prowadzi
w Instytucie Wymiaru w Warszawie oraz
wysokospecjalistyczne opinie i ekspertyzy w Instytucie Ekspertyz w Krakowie. Polska Akademia
Nauk, w ramach 67 wspiera i funkcjonowanie instytutw w
budynkw tych instytutw oraz koszty utrzymania
administracji i technicznej, fmansuje planu badawczego przedstawionego przez placwki
naukowe prawnej. Ponadto PAN wspiera rozwj naukowej z
poprzez i zaktywizowanie kontaktw z naukowcami z innych krajw oraz bierze czynny
w spotkaniach organizacji
Cele i mierniki
Cel
Porlniesienie poziomu wynikw
naukowych
Doskonalenie instytucji prawa
materialnego i procesowego oraz
wyznaczanie kierunkw
stosowania prawa
Zapewnienie sprawnego przebiegu
i
prokuratorskich
Dysponent Miernik
MNiSW
(cz. 28, 67)
MS
MS
Liczba prac indeksowanych z Polski do
liczby prac naukowych publikowanych
w Polsce (%)
Liczba opublikowanych
naukowych w okresie sprawozdawczym
Liczba opinii i ekspertyz
w okresie sprawozdawczym
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

27%
34
5 700
miernika "Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce
(%)"ustalana jest w oparciu o zgromadzone w Przetwarzania Informacji dane ankietowe o dorobku
publikacyjnym jednostek naukowych, corocznie przez jednostki naukowe. ten
odzwierciedla polskich naukowcw, ryzykiem niewykonania miernika jest brak
poziomu fmansowania na jego Miernik "Liczba opublikowanych
naukowych w okresie sprawozdawczym" opracowany przez dysponenta. Niewykonanie zaplanowanej
93
miernika nie powinno istotnie na Instytutu Wymiaru Przyczyny
niewykonania przedmiotowego miernika efektem braku odpowiedniej kadry do
przygotowania ktre publikacji (np. zmiana pracy). Ostatni
z prezentowanych miernikw "Liczba opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym"
opracowany przez dysponenta. Przyczynami niewykonania zaplanowanej miernika problemy
z zebraniem odpowiednich do przeprowadzenia ekspertyz lub opinii.
Zadanie 10.2. Wzmocnienie naukowych praktycznym zastosowaniom
Wydatki (w tys.

28
29
46
Dysponent
MNiSW
MON
MZ
2012

plan
l 452 823
30 712
l 750
2012
europejskich
plan
1290119
o
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Celem zadania realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa dysponenta 28, jest
prac B+R z zastosowaniami praktycznymi. MNISW w ramach tego zadania
na wspieraniu stosowanych i komercjalizacji wynikw B+R, wspieraniu B+R w podmiotach
zastosowania ich wynikw w praktyce. Minister tego resortu finansuje m.in. program
,,Patent Plus. Wsparcie patentowania wynalazkw w jednostkach naukowych" oraz inwestycje
z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, a realizuje program wieloletni ,,Polskie
Sztuczne Serce". Minister Obrony Narodowej, jako dysponent 29, w ramach niniejszego zadania
realizuje do prac B+R z w
poprzez projektw badawczych w ,,Planie naukowych, prac rozwojowych i studyjnych
na rok 2012". Efekty procesw rozwojowych i wykorzystanie Rozwoju Koncepcji
i Eksperymentowania, zastosowanie w Zbrojnych. Minister Zdrowia, dysponent 46,
w tym obszarze realizuje program wieloletni ,,Polskie Sztuczne Serce", ktrego celem jest opracowanie
i do praktyki klinicznej polskich protez serca z serca.
Cele i mierniki
Cel
prac B+R
z zastosowaniami praktycznymi
94
Dysponent
MNiSW
Miernik
na B+R
w na B+R

Liczba patentw
udzielonych w Europejskim
Patentowym (EPO),
Patentowym Stanw Zjednoczonych
Ameryki (USPTO)
2012

35%
54 EPO/
45 USPTO
prac B+R
z
Opracowanie i do
praktyki klinicznej polskich protez
serca z
serca jako element finalny
MON
MZ
W procentowy opracowanych
demonstratorw technologii oraz
metod badawczych do oglnej liczby
naukowych
Liczba wytworzonych prototypw
protez serca
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
100%
Miernik na B+R w na B+R pokazuje sektora
biznesu w finansowaniu prac B+R, pozwala podejmowane i ich na zamierzony cel.
Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika z nietrafionej prognozy
miernika ze na publikowanych danych przez GUS. Drugi miernik
prezentowany przez MNiSW to "Liczba patentw udzielonych w Europejskim
Patentowym (EPO), Patentowym Stanw Zjednoczonych Ameryki (USPTO) uzyskanych
z realizowanych projektw" pokazuje efektw prowadzonych w Polsce
naukowych, pozwala podejmowane i ich na zamierzony cel. MNiSW na
wykonanie miernika jest polega na na wnioskw w
patentowych, ale nie na odsetek wnioskw
Ryzykiem wskazanym przez MON jest lub od realizacji projektw
badawczych, realizowanych w kraju, etapem procesu pozyskiwania
operacyjnych. to lub w odpowiednie zabezpieczenie wykonywania
niektrych przez Zbrojne RP. przez MZ miernik wprost z powodzeniem realizacji
programu wieloletniego, ktrym jest opracowanie rodziny polskich protez serca. Ryzyko uzyskania ostatecznych
efektw wynika z powodzenia procedury i opanowania unikalnej technologii na
poziomie.
Zadanie 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Wydatki (w tys.

28
67
Dysponent
Minister Nauki i Szkolnictwa
Minister Nauki i Szkolnictwa
2012

53 154
58 740
Minister Nauki i Szkolnictwa prowadzi do popularyzacji w
informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym poprzez finansowanie podmiotw
na rzecz nauki (w tym NOT, PAU, bibliotek naukowych) oraz finansowanie wydatkw
Centrum Nauki KOPERNIK. Polska Akademia Nauk, w ramach 67, do zainteresowania
i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i te, realizowane
w poprzez wybitnych uczonych skupionych w korporacji PAN, ze
w zakresie naukowych i prac rozwojowych w celu ich
fmansowanie
95
Cele i mierniki
Cel
Popularyzacja w
informacji o roli nauki w rozwoju
cywilizacyjnym i gospodarczym
zainteresowania
i dziedzictwem narodowym
poprzez upowszechnianie
i
Dysponent Miernik
MNiSW Liczba osb
w wydarzeniach
MNiSW Liczba
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

680 tys.
3 180
Miernik "liczba osb w wydarzeniach ilustruje inicjatyw
oraz zainteresowanie wydarzeniami i w adekwatny
sposb monitoruje realizowany cel rejestruje uczestnikw takich imprez jak: festiwale nauki, dni
nauki, pikniki naukowe, konferencje naukowe. dla wykonania miernika zaplanowanej na
2012 rok brak zainteresowania wydarzeniami naukowymi Zaproponowany
kolejny miernik pozwala promocyjnych podejmowanych przez P AN i jej jednostki
organizacyjne. Miernik ten monitorowanie oraz ich podejmowanych przy
intelektualnego skupionego w P AN. Miernik ponadto daje
oceny podejmowanych w celu realizacji kompleksu
nauki oraz w celu rozwijania naukowej z
96
,------------------------
Funkcja 11. i granic
Funkcja 11 wpisuje obszar strategiczny narodowe (strategia Strategia rozwoju
systemu narodowego RP; w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2011-2014 funkcja
uznana za tzw. jest do zapewnienia
kraju, co jest dla zapewnienia jego i korzystnych
warunkw realizacji interesw narodowych, a dla zabezpieczenia obywatelom warunkw dla rozwoju
cywilizacyjnego, tj. bezpiecznego i godnego w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu

Podstawowym zadaniem polityki w na rzecz zapewnienia do obrony oraz
utrzymania do przeciwstawienia agresji w ramach sojuszniczych jest organizacja
i funkcjonowanie Zbrojnych RP. rozwija bojowe zbrojnych dla zapewnienia skutecznej
obrony i ochrony polskich granic w ramach prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony
kolektywnej poza granicami Polski. W ramach sojuszniczych,
z Polski w NATO, Zbrojne RP do w o charakterze
asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych
zgodnie z prawem organizowanych przez NATO, UE lub w ramach koalicji

Drugim, podstawowym instrumentem na rzecz realizacji celw jest
specjalnych odpowiedzialnych za interesw Agencji Wywiadu,
Wywiadu Wojskowego oraz Kontrwywiadu Wojskowego. to polega m.in. na
rozpoznawaniu i w
i terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 22 326,7 mln Wydatki w roku 2012
realizowanych w ramach funkcji 11 przedstawione na wykresie.
97
w tys.
o 5 000 000 10 000 000 15 000 000
Zadanie 11.1. Utrzymanie obronnych
Zadanie 11.2. Rozwj obronnych
i

l l
l !
Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona 1
422 55
;
kontrwywiadowcza ,
l
_J
l
l
Zadanie 11.4. Realizacja sojuszniczych i i
oraz uczestnictwo w na rzecz 895
pokoju i stabilizacji
1
!

Zadanie 11.5. struktur administracyjno-gospodarczych i
. ' 202 521,
kraJu do obrony p anstwa l
: l
j
l
l

l l
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 dysponentw w zakresie
zapewnienia i rozwoju obronnych oraz realizacji z
Ponadto w zakresie funkcji z przedstawicielstw wojskowych za
Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych organizacji
oraz ze militarnych, z umw
Zadanie 11.1. Utrzymanie obronnych
Wydatki (w tys.

29
85
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Wojewodowie
2012

12 193 185
586
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, wykonuje z utrzymaniem
operacyjnych Wojsk Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i
Wojskowej poprzez odpowiednie szkolenia i utrzymanie bojowej. Ponadto MON realizuje
w kierunku zabezpieczenia dowodzenia SZ RP, zabezpieczenia logistycznego operacyjnych SZ RP,
zabezpieczenia medycznego operacyjnych SZ RP oraz zakwaterowania SZ RP. Wojewoda Lubuski,
dysponent 85, w celu przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej wykonuje
wojewdzkiego planu kwalifikacji wojskowej, wydawanie Wojewody
o przeprowadzeniu kwalifikacji, zamwienie i powiatowych i wojewdzkiej
komisji lekarskiej, kontrole powiatowych komisji lekarskich.
98
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie SZ do
i realizacji zgodnie z operacyjnym
przeznaczeniem
Zapewnienie zasobw do
funkcjonowania wojewdztwa w czasie
i wojny
Dysponent
MON
Miernik
Poziom SZ do
(miernik opisowy)
Wojewodowie Liczba poborowych
kwalifikacji wojskowej
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

opis
7 524
Zastosowany miernik opisowy ,,Poziom SZ do oszacowanie faktycznego poziomu
SZ RP do i realizacji zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem, w odniesieniu do
dokumentw normatywnych i planw w tym zakresie. Ocenia w 2012 r.
niskie, prawdopodobne ryzyko SZ RP w operacji obronnej na terytorium kraju lub w operacji
sojuszniczej o wysokiej zgodnie z art. 5 Traktatu Ewentualne skutki
tego ryzyka bardzo znaczenie dla ukompletowania jednostek wojskowych SZ
RP stanami osobowymi, zasadniczym UiSW oraz stanu zapasw. Ww. ryzyko znaczenie
dla utrzymania systemu dowodzenia, zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia,
zabezpieczenia medycznego oraz warunkw zakwaterowania.
Zadanie 11.2. Rozwj obronnych
Wydatki (w tys.
Dysponent
2012
Plan
29
Minister ObronyNarodowej
8 493 191
78
Minister Finansw
118 770
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, w ramach omawianego zadania nadzoruje programy NATO
i UE oraz wspiera z pozyskiwaniem w ramach programw operacyjnych i poza
nimi, w poprzez pozyskiwanie nowoczesnego (m.in. w zakresie programu
wieloletniego Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe",
systemy rozpoznawcze i rozpoznawczo-uderzeniowe, zintegrowane systemy wsparcia dowodzenia
oraz zobrazowania pola walki) oraz inwestycji NATO i UE w zakresie i
operacyjnych SZ. Minister Finansw, dysponent 78, w ramach danego zadania fmansuje koszty
z programu zakupu samolotu wielozadaniowego F-16 (Program wieloletni
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"). W ramach zadania 11.2. dysponent
realizuje 11.2.1.16., ktrego celem jest realizacja natomiast miernikiem stopnia
realizacji jest i terminowa realizacja
Cele i mierniki
Cel

obronnych
Dysponent Miernik
MON przez Ministrw oceny realizacji
Programu rozwoju SZ
2012
Plan

oceny
99
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Zastosowany miernik przez Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ" potwierdzi
poziomu obronnych. to do wytyczenia dalszych
kierunkw rozwoju SZ RP. Ocenia przez Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju
SZ RP jest niskie, prawdopodobne. Ewentualne skutki tego ryzyka bardzo
znaczenie w wytyczeniu dalszych kierunkw rozwoju obronnych.
Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza
Wydatki (w tys.

29
59
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Agencja Wywiadu
2012
Plan
273 893
148 664
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, w ramach omawianego zadania jest odpowiedzialny za
z uprawnionymi organami Wywiadu Wojskowego oraz Kontrwywiadu
Wojskowego) do ochrony jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz
zadania poza granicami Agencja Wywiadu, dysponent 59,
jest odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania w warunkach stabilnego
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Rozpoznanie MON
w oraz
SZ RP
AW
z
Wywiadu Wojskowego oraz
Kontrwywiadu Wojskowego przez organ

struktur administracyjno-
gospodarczych do zapewnienia

(TAK/NIE)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
Plan


TAK
Mierniki zastosowane przez obydwu dysponentw miernikami autorskimi. pod
materii oraz wykonywanych przez SKW i SWW nie ma miernika jako
dlatego miernikiem realizacji zadania jest pozytywne lub negatywne sprawozdania przez
organ Miernik zastosowany przez A W ma charakter uproszczony, co wynika z ochrony
informacji niejawnych i jest uzasadniony charakterem wykonywanych przez A W. Ocena ryzyka
niewykonania zaplanowanej miernika - 30 % (niskie). W poprzednich latach realizacji
zadaniowego Agencja Wywiadu miernik o tym samym charakterze. Poziom miernika nie
zmianie.
100
Zadanie 11.4. Realizacja sojuszniczych i oraz uczestnictwo w
na rzecz pokoju i stabilizacji
Wydatki (w tys.
Dysponent
29 Minister Obrony Narodowej
2012
Plan
895 868
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, planuje Polski na arenie
poprzez w misjach i operacjach NA TO, UE, koalicyjnych oraz poprzez
i w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO
i UE. W ramach omawianego zadania MON realizuje do utrzymywania stanu osobowego
w polskich kontyngentach wojskowych, organizacjach przedstawicielstwach
dyplomatycznych i strukturach oraz ich wsparcia
Cele i mierniki
Cel
Wzmacnianie
pozycji Polski na
arenie

Dysponent
MON
Miernik
liczba skierowanych do PKW
w stosunku do poziomu ambicji narodowych
("Strategia SZ RP w operacjach poza granicami
kraju")
Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich
stanowisk w strukturach NATO i UE
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
Plan
0,93
11/391
Pierwszy z miernikw realizacji sojuszniczych i oraz pozwala
na pozycji Polski na arenie Ocenia niskie, prawdopodobne
ryzyko zmiany Polski w misje poza granicami w stosunku do zaplanowanego lub
zmiany miejsca realizacji przez PKW. Ryzyko to znaczenie dla
zabezpieczenia wszystkich PKW. Kolejny miernik zastosowany przez MON jest miernikiem
pomocniczym Polski na arenie
Zadanie 11.5. struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony
Wydatki (w tys.

16
18
20
21
22
24
25
26
28
29
30
32
Dysponent
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister Gospodarki
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Sportu i Turystyki
Minister Administracji i Cyfryzacji
Minister Nauki i Szkolnictwa
Minister Obrony Narodowej
Minister Edukacji Narodowej
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2012
Plan
23
324
88 497
637
2 533
112
77
l 886
15
28 170
133
140
101
33
34
35
37
38
39
40
41
45
46
53
56
57
58
61
62
64
68
72
76
85
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rozwoju Regionalnego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister
Minister Nauki i Szkolnictwa
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Minister Sportu i Turystyki
Minister
Minister Spraw Zagranicznych
Minister Zdrowia
Ochrony Konkurencji i Konsumentw
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Agencja
Statystyczny
Patentowy RP
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Miar
Agencja Atomistyki
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Komunikacji Elektronicznej
Wojewodowie
15
259
15
455
24
22 599
5
436
620
11 530
4
10
34
9
l
15
2
5
lO
2 080
41 846
Dysponenci zadanie zdefiniowany cel zadania poprzez
w ,,Programie Pozamilitarnych Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2009-2018" w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitamych systemu obronnego
Wojewodowie dysponenci 85 zadania na utrzymywaniu systemu kierowania
narodowym, realizacji obronnych na terenie wojewdztwa, zapewnieniu
struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony organizacji i przeprowadzania rejestracji oraz
kwalifikacji wojskowej.
Cele i mierniki
Cel
Utrzymanie
realizacji obronnych
przez organy administracji
publicznej i

102
Dysponent
MTBiGM
(cz. 18)
MG
MTBiGM
(cz. 21)
MS i T
(cz. 25, 40)
MAiC (cz. 26)
Miernik
Procent realizacji rocznych
w Programie PPPO na lata 2009-2018 (w%)
wykonania decyzji na utrzymywanie mocy
produkcyjnych i/lub remontowych (liczba
wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy
produkcyjnych i/lub remontowych l liczba
wydanych decyzji)*lOO%
Procent realizacji rocznych
w PPPO na lata 2009-2018 (w%)
Stosunek pracownikw przygotowanych do
wykonywania obronnych do wszystkich,
ktrzy powinni przygotowani
Procent realizacji rocznych
w PPPO na lata 2009-2018 (w%)
2012

111 100%
100%
6/6 100%
100%
717 100%
MRiRW Realizacja liczby realizowanych do liczby 100%
(cz 32, 33, zaplanowanych
35 i 62)
MON oceny Pozamilitarnych
Obronnych RP
oceny
MTBiGM Procent realizacji rocznych w 17117
(cz. 39) PPPO na lata 2009-2018 (w%) 100%
UOKiK Odsetek przeszkolonych osb do liczby osb 100%
zatrudnionych w planowanych do
przeszkolenia
ABW monitorowanie struktur
administracyjno - gospodarczych kraju do obrony
logiczna T AK (l)/ NIE (O)
UPRP realizacji obronnych w danym roku 100%
GUM Relacja liczby zrealizowanych do liczby 100%
zaplanowanych w Programie
Pozamilitamych Obronnych(%)
UKE egzekwowania wykonywania 100
przez w %
Stopniowe KPRM Liczba z realizacji
wymogami celw dla Ministra Obrony Narodowej
poziomu organizacyjnego
i technicznego systemu
kierowania

Utrzymanie 22 Liczba zrealizowanych 16
struktur administracyjno-
gospodarczych kraju do
CZ. 41 Liczba zrealizowanych 6
realizacji obronnych
Utrzymanie MKiDN Liczba zrealizowanychiliczba 100
realizacji obronnych zaplanowanych w programie PPO w dziale
w dziale administracji administracji kultura i ochrona
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (%)
dziedzictwa narodowego
Realizacja MNiSW Procent realizacji zaplanowanych 40%
rzeczowo-finansowych (cz.28, 38) w Programie Pozamilitarnych
w Programie Obronnych (PPPO)
Pozamilitamych
Obronnych
(PPPO) 2009-2018
Przygotowanie MEN % liczby opracowanych i utrzymywanych 100%
administracji w planw operacyjnych w stosunku do
i wychowanie do wymaganych normatywnie w danym roku
realizacji na kalendarzowym
wypadek

i wojny
Utrzymanie MRR Relacja liczby zrealizowanych do liczby 100%
realizacji obronnych zaplanowanych w Programie
w ramach cz.34: Rozwj Pozamilitarnych Obronnych(%)
regionalny
103
Utrzymanie MS Liczba przeprowadzonych
6
realizacji obronnych
przez Ministerstwo

Utrzymanie MSZ Procent realizacji rocznych 100%
realizacji obronnych w Programie Pozamilitarnych
przez organy administracji Obronnych (PPPO) (w%)
publicznej
Zabezpieczenie rezerw MZ % zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania 100%
w zakresie
ochrony zdrowia dla
Zbrojnych RP na wypadek

i w czasie wojny
Przygotowanie jednostek GUS Ocena dokonanego zakupu pod
statystyki publicznej do logiczna TAK(l)/NIE(O))
realizacji w sytuacji

i w czasie wojny
Zapewnienie PAA kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu 80%
struktur administracyjno- obronnym w procentach
gospodarczych kraju do
obrony
Zapewnienie KRUS Liczba osb przeszkolonych 60 osb
przygotowania w realizacji
wykonywanych
w ramach
obronnych
Zapewnienie Wojewodowie Procent realizacji rocznych 94,1%
zasobw do w Programie Pozamilitarnych
funkcjonowania Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018
wojewdztwa w czasie

i wojny
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik ,,Procent realizacji rocznych w Programie Pozamilitarnych Obronnych
2009-2018" przez MAiC ma za zadanie ukazanie stopnia realizacji rocznych poprzez wskazanie
wydatkowanych przeznaczonych na ich oraz zrealizowanych
rzeczowo-finansowych, co stymuluje do 100% realizacji corocznie obronnych przez organy
i jednostki i nadzorowane. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika prezentowanego przez
MON jest minimalne. Brak opracowywania dokumentu podyktowany zmianami w ramach prac nad
prawa wojskowego. Miernik "liczba przeprowadzonych opracowany przez Ministra
Miernik opisuje zamierzonego celu: utrzymanie realizacji
obronnych przez MS przeprowadzenia i specjalistycznych co pozwoli na
organw i jednostek organizacyjnych zadania obronne
z odpowiednimi dowdztwami i jednostkami organizacyjnymi Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk
sojuszniczych. Ryzyko niewykonania miernika MNiSW ,,Procent realizacji
zaplanowanych w PPPO" jest podobnie w przypadku MSZ, ktry stosuje taki sam miernik. Ryzyko
104
niewykonania zaplanowanej miernika prezentowanego przez MSiT spowodowane
pracownikw przewidzianych do wykonania obronnych w planowanych szkoleniach obronnych.
miernika MEN od zaplanowanej z uwagi na brak przez pracownikw zasad
uaktualniania planw operacyjnych; brak zawodowego i w pracy;
proces uzgadniania i zatwierdzania planw. Miernik MRR na podstawie
dysponenta. W ramach zadania ryzyko niedotrzymania terminu w zakresie
ktrych przepisy ustawy o zamwieniach publicznych. Organizowane przez ABW szkolenia struktur
administracyjno-gospodarczych kraju do obrony przeprowadzane w od potrzeb. to
pod i MON nie zrezygnuje z przeprowadzania nie istnieje ryzyko
niewykonania zaplanowanej miernika. przez KPRM sprawozdanie z realizacji ,,Programu
pozamilitamych obronnych RP w latach 2009-2018" jest opracowywane elektronicznie poprzez
SWOT mocne i strony oraz szanse i Ze na rodzaj miernika
zaproponowanego przez P AA nie ryzyko jego niewykonania. Ryzyko niewykonania miernika MG
do minimum zasady typowania w zatwierdzanej przez Ministra
Gospodarki metodyce naliczania kosztw utrzymywania przez mocy produkcyjnych i/lub
remontowych, do realizacji z programu mobilizacji gospodarki oraz
przyznawania i rozliczania dotacji na ich utrzymywanie. Ryzyko niewykonania miernika jest jedynie
z wypadkami losowymi, w wyniku ktrych poszczeglni nie
przedmiotowymi decyzjami. Miernik prezentowany przez MTBiGM w 21 jest ilorazem
finansowych i rzeczowo-finansowych zaplanowanych do wydatkowanych. Dysponent nie
ryzyka niewykonania zaplanowanej miernika. W przypadku miernikw (zarwno dla
22 jak i 41) istnieje niskie ryzyko niewykonania Podstawy metodologiczne i ryzyko
niewykonania miernika prezentowanego przez MZ nie UOKiK nie ryzyka
niewykonania zaplanowanej miernika. ryzyko niewykonania miernika
zaprezentowanego przez GUS z uwagi na kwaterunkowego na rynku. Ryzyko
niewykonania miernika KRUS z przypadkami losowymi, w wyniku ktrych dana liczba
osb nie zostanie przeszkolona w zakresie obronnych.
105
Funkcja 12.
Funkcja 12 wpisuje w obszar strategiczny energetyczne i (strategia
Strategia energetyczne i Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar
odpowiedzialny za sprawy ochrony i oraz racjonalnego wykorzystywania jego
zasobw, ochrony przyrody i badania stanu ochrony lasw i gruntw
oraz stosowanie organizmw genetycznie zmodyfikowanych.
Ochrona i poprawa jego stanu jest bardzo
podejmowane w tym zakresie charakter z aktw prawnych i
z Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej
Celem jest zachowanie biologicznej oraz zapewnienie jej i rozwoju.
Wspierane projekty ochronie przyrody i biologicznej, w tym tworzenie
europejskiej sieci obszarw chronionych NATURA 2000, ochrona i krajobrazu jak
rozwj parkw narodowych i krajobrazowych.
Niezwykle w zakresie funkcji 12. jest nowych skutecznemu
degradacji naturalnego, ktre jest z globalnym
spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami zanieczyszczeniem powietrza oraz
stopniowym zmniejszaniem zasobw wodnych.
W zakresie ochrony jest wspieranie z oczyszczaniem
zapewnieniem wysokiej wody pitnej, zagospodarowaniem odpadw i terenw
zdegradowanych.
Realizowane do redukcji emisji gazw cieplarnianych i odpowiedniej
powietrza potrzeby rozwojowe kraju oraz w tym
szczeglnie akcesyjne. Prowadzona jest kontrola i monitoring stanu wspomagana jest
rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony
W obszarze gospodarki wodnej podejmowane zaspokajanie uzasadnionych potrzeb
wodnych i gospodarki przy poszanowaniu zasad wd,
i utrzymanie dobrego stanu wd i ekosystemw wodnych oraz podnoszenie ochrony przed
i skutkami suszy.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 3 077,8 mln w tym wydatki z
europejskich 2 463,3 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 12
przedstawione na wykresie.
106
w tys.
o 600 000 l 200 000 l 800 000 2 400 000 3 000 000
l
l '
.
206 566
i
bwroznorodnosc1 , :
Zadanie 12.2. '
powietrza atmosferycznego i 114 5 85
Zlllianom klimatu
J
12.3. zasobami '
5 311
1 strukturami geolog1cznyrrn
'
Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami -184 513
Zadanie 12.5. Gospodarowanie
zasobami wodnymi
Zadanie 12.6. Rozbudowa
infrastruktury ochrony
'
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring
i - 320 0$8
1
1

l
Zadanie 12.8. ekologiczna ' l O
083
pansiwa
702 954
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 dysponentw w zakresie
polityki ekologicznej racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz na rzecz
ochrony Przede wszystkim chodzi o ochrony i krajobrazu,
zwalczania i ograniczania ksztahowanie powietrza atmosferycznego, racjonalnego
wykorzystania zasobw wodnych, geologicznych oraz skutkom suszy i powodzi.
aspektem zadania na rzecz zmianom klimatu, oraz
rozbudowa infrastruktury ochrony
Zadanie 12.1.
Wydatki (w tys.

41
85
Dysponent

W oj ewodowie
2012

plan
132 445
24 815
2012
europejskich
plan
49 306
o
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister dysponent 41, realizuje zadania do zachowania odtworzenia
stanu przedmiotw ochrony, zachowania przyrodniczych terenw przyrodniczo cennych
107
.---------------------------------
oraz gatunkw z umw
w zakresie ochrony przyrody, ograniczenie degradacji naturalnego oraz powstrzymanie utraty
biologicznej, zachowanie funkcji gleb rekultywacja terenw zdegradowanych
i zdewastowanych. Ponadto odpowiada za wspieranie projektw na kompleksowej rekultywacji
do przywrcenia naturalnego uksztahowania terenu i/lub przez lub
substancji zgodnych z wymaganymi standardami prowadzenie w formie elektronicznej Krajowego
Rejestru Podstawowego (bazy nasiennej) i jego skrconej formy na potrzeby Komisji
Europejskiej, a rejestru dostawcw (LMR), wydawanie
pochodzenia LMR wraz z prowadzeniem ich rejestru, dokonanie kontroli terenowych
podstawowego, produkowanego i wprowadzanego do obrotu oraz
sprawowanie nadzoru nad obrotem Wojewodowie,
dysponenci 85, popularyzacji i upowszechnianiu historycznych,
kulturowych i przyrodniczych terenw Parkw Krajobrazowych. Cel zadania ma
poprzez i i dla parkw i zapobieganie tym
parkw zadania z zakresu zagospodarowania turystycznego parkw, a
szeroko edukacji ekologicznej poprzez edukacyjnych. Prowadzone kontrole
i lustracje terenu pod przestrzegania zasad zawartych w o utworzeniu Parkw
Krajobrazowych. W ramach omawianego zadania realizowane na celu odtworzenie
na ich obszarach pierwotnych tj. cennych przyrodniczo- miejsca bytowania wielu
gatunkw ptakw
Cele i mierniki
Cel
Zachowanie i
przyrodniczych
i krajobrazowych
Zachowanie walorw
przyrodniczych i krajobrazowych
Dysponent

Wojewodowie
Miernik 2012

obszarowych form ochrony przyrody 2 841
Powierzchnia, na ktrej zachowano lub
uksztahowano przyrodnicze 500 500
i krajobrazowe (ha)
Powierzchnia obszarw chronionych (w ha) 417 850,7
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanych miernika z powodu braku przetargw
i nie wykonawcw planw ochronnych oraz z powodu nierzetelnych wykonawcw i braku
zgody
Zadanie 12.2. powietrza atmosferycznego i zmianom klimatu
Wydatki (w tys.

41
85
108
Dysponent
Minister
Wojewodowie
2012

plan
3 580
l 316
2012
europejskich
plan
9 689
o
Minister dysponent 41, realizuje w celu zmniejszenia emisji do
powietrza, podanej w %, dla: S02, NOx i drobnego oraz Ministra
z ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych
i innych substancji, system handlu emisjami czyli mechanizm w sposb
efektywny gazw cieplarnianych a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie emisjami
gazw cieplarnianych i innych substancji. Wojewodowie, dysponenci 85, danego zadania
poprzez zapewnienie norm oraz standardw powietrza, mierzone
przez programw ochrony powietrza w stosunku do stref, w ktrych przekroczone poziomy
dopuszczalne substancji szkodliwych w powietrzu.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Ograniczenie emisji do
powietrza
Ograniczanie emisji gazw
cieplarnianych i substancji
i
innych substancji
powietrze
powietrza i Wojewodowie
utrzymanie klimatu
Miernik

wprowadzonych do
powietrza Mg (%)
ograniczonej lub
emisji C0
2
(MG/rok)
Procent od
norm
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
plan
S02- 835 000
N02-794 000
TSP- 82 000
19 420
30,2%
Ryzyko niewykonania pierwszego miernika przedstawionego przez jest trudne do Drugi miernik
jest od wydatkowanych Ryzyko niewykonania jego po stronie beneficjentw
pomocy. To od nich jakie projekty i jakie harmonogramy ich realizacji. Ponadto
inwestycje te wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od
Zadanie 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
Wydatki (w tys.

41
85
Dysponent
Minister Srodowiska
Wojewodowie
2012

4194
l 117
Minister dysponent 41, realizuje do rozpoznawania budowy
geologicznej kraju pod zaopatrzenia oraz sektorw gospodarczych w kopaliny
i wody podziemne wraz z ich Realizacja zadania polega przede wszystkim na nadzorowaniu w zakresie
merytorycznym i finansowym prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz
nadzorowaniu baz z danymi geologicznymi. Ponadto dba o i upowszechnianie informacji
w zakresie geologii i grnictwa, prowadzi administracyjne oraz wydaje stosowne decyzje
109
i postanowienia w przedmiotowym zakresie. Wojewodowie, dysponenci 85,
w zakresie przeprowadzania egzaminw uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania
pracami geologicznymi, wykonywania surowcw mineralnych oraz map hydrologicznych,
zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, zasobu informacji
geologicznej, wykonanie oraz honorariw dla autorw opinii i ekspertyz do realizacji
z zakresu geologii oraz archiwum geologicznego.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Rozpoznanie budowy geologicznej
kraju pod
zaopatrzenia oraz sektorw
gospodarczych w kopaliny i wody
podziemne wraz z ich
zasobu informacji
geologicznej
W oj ewodowie
Miernik
Liczba wykonanych
Liczba wydanych koncesji i ich zmian
na w ustawie
Prawo geologiczne
Stosunek JST, w ktrych
przeprowadzono do
oglnej liczby JST w wojewdztwie
2012
plan
50
95
19,3%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Pierwszy miernik jest od wydatkowanych on niewykonany z powodw
po stronie beneficjentw pomocy. Od nich jakie projekty i jakie
harmonogramy ich realizacji. W ramach tego zadania fmansuje prowadzenie
geologicznych, ktrych efektem opracowania. Drugi miernik jest od czynnikw
np. od zainteresowania potencjalnych inwestorw na terenie kraju dlatego istnieje
ryzyko innego wykonania miernika lub to zaplanowane.
Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami
Wydatki (w tys.

41
85
Dysponent
Minister
Wojewodowie
2012

plan
2 083
l 090
2012
europejskich
plan
181 340
o
Minister dysponent 41, realizuje na nadzorowaniu i koordynacji
gospodarowania odpadami w celu zapewnienia odpowiedniego z odpadami - w sposb, ktry nie
i zdrowiu ludzi oraz Ograniczenie odpadw na jest
poprzez system zagospodarowania odpadw komunalnych oraz system zagospodarowania odpadw innych
komunalne. Wojewodowie, dysponenci 85, cele do zapewnienia
z odpadami w sposb i zdrowiu ludzi oraz elementem tych
prace Komisji Egzaminacyjnej kwalifikacje zawodowe w zakresie gospodarki odpadami
110
zaplanowano zgodnie z 5 Ministra z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1841) oraz
wydawanie stosownych administracyjnych, w zakresie gospodarki odpadami, przez
wojewdztw.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie racjonalnej gospodarki
odpadami
Miernik
Masa odpadw
komunalnych do masy zebranych
odpadw komunalnych (%)
Ograniczenie masy
odpadw (Mg/rok)
2012
plan
74
216 015
Zapewnienie W oj ewodowie poziom recyklingu odpadw 20,5%
z odpadami w sposb
i zdrowiu ludzi oraz

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania dla pierwszego miernika z nieprzestrzegania przepisw przez
itp. Z kolei drugi miernik nie wykonany z powodw po stronie
beneficjentw pomocy. To od nich jakie projekty i jakie harmonogramy ich
realizacji. W ramach wsparcia w zakresie zbirki i pojazdw wycofanych
z eksploatacji, ograniczeniem do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys
gospodarczy, zmniejszenie tempa wymiany pojazdw przez obywateli.
czynnikiem na w zakresie gospodarki odpadami
projektowane zmiany przepisw prawa. projektowanych ustaw powinno znacznie popyt na
dofmansowanie z gospodarowaniem odpadami.
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
Wydatki (w tys.

22
41
85
Dysponent


W oj ewodowie
2012

plan
256 846
o
l 611
2012
europejskich
plan
355 855
88 642
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister dysponent 22 i 41, realizuje do ksztahowania, ochrony
i wykorzystania zasobw wodnych, utrzymania powierzonego z
oraz skutkom suszy. Ponadto odpowiada za
zasobw dyspozycyjnych dla i gospodarki kraju oraz stopnia
przeciwpowodziowego i skutkom suszy wraz ze naturalnej retencji dolin
111
rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego. Wojewodowie, dysponenci 85,
na regulacji stosunkw wodnych, budowie zbiornikw wodnych i retencyjnych oraz
budowie przeciwpowodziowych, a wydawaniu koncesji na wd leczniczych,
termalnych i solanek.
Cele i mierniki
Cel
Zaspokajanie potrzeb wodnych
i gospodarki narodowej
oraz ograniczenie
przez powodzie
i susze w
z utrzymaniem dobrego stanu wd
i z nimi ekosystemw
Dysponent
(cz. 22)
(cz. 41)
Zabezpieczenie i mienia Wojewodowie
przed skutkami powodzi lub suszy
Miernik
poniesionych na
gospodarowanie wodami w PKB (%)
Liczba realizowanych
Powierzchnia obszarw
zabezpieczonych przed negatywnymi
skutkami powodzi lub suszy (w ha)
2012

0,058
5
129,3
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania miernika dla 22 w sposb jest z
w inwestycyjnych zarwno uzyskania stosownych decyzji administracyjnych
(m.in. decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o uwarunkowaniach, pozwolenia
wodnoprawne, pozwolenia na decyzje warunki prowadzenia robt), jak
przeprowadzanie odpowiednich procedur w zakresie publicznych (przetargi). Istotnymi czynnikami
na technicznych z gospodarowaniem wodami, oprcz
wspomnianych prawno-administracyjnych, warunki pogodowe i stan wd - nie
do w perspektywie Miernik dla 41 nie zrealizowany
z powodu np. nie podpisania przez beneficjentw umw o dofinansowanie.
Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony
Wydatki (w tys.

22
41
85
Dysponent


W oj ewodowie
2012

plan
231
3 124
23
2012
europejskich
plan
o
l 630 341
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister dysponent 22 i 41, realizuje do rozwoju infrastruktury
do poprawy stanu W ramach omawianego zadania dysponent wspiera
112
aglomeracji w systemy oczyszczania oraz realizuje wsparcie finansowe beneficjentw
projekty w ramach MF EOG i NMF 2004-2009.
Cele i mierniki
Cel
aglomeracji
w systemy oczyszczania
Rozwj infrastruktury
do poprawy
stanu
Dysponent
(cz.22)
(cz.41)
Miernik
Liczba aglomeracji wymagania

Liczba realizowanych l projektw
Liczba uzyskanych audytw energetycznych
i elektroenergetycznych przez
(szt.)
2012

34
452
80
Wydawanie wodno-
prawnych
W oj ewodowie Decyzje 16
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Poprzez aglomeracji wymagania wykonania Programu oraz
ewentualne ryzyko niewykonania dla pierwszego miernika. Ryzyko niewykonania miernika drugiego
jest z czynnikami atmosferycznymi oraz ludzkimi i na poziomie niskim. Ostatni
z miernikw jest z zawartymi w umowach z beneficjentami dlatego ryzyko jego
niewykonania po stronie beneficjentw pomocy. Wszystkie mierniki opracowanie
dysponenta.
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring i
Wydatki (w tys.

41
85
Dysponent

W oj ewodowie
2012

plan
43 462
131 137
2012
europejskich
plan
4 773
140 686
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister dysponent 41, realizuje na celu stanu przed
negatywnym czynnikw cywilizacyjnych. W ramach omawianego zadania dysponent przede
wszystkim prowadzi monitoring oraz kontrole w zakresie jego ochrony. dokonuje
rozpoznania, oceny a prowadzi rejestr awarii i zapewnia
przed skutkami naturalnych. Ponadto dysponent do przestrzegania prawa, sprawnego przebiegu
administracyjnych i wydawania decyzji w zakresie ochrony Dysponent zapewnie
sprawne systemu wnioski o wydanie zintegrowanych oraz wydawanych
pozwoleniach zintegrowanych. Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach tego zadania
kontrole podmiotw ze w zakresie przestrzegania przepisw prawa oraz warunkw
w decyzjach administracyjnych zgodnie z "Wytycznymi do planowania organw
113
Inspekcji Ochrony ktrych
Wojewodowie w ramach omawianego zadania z organami do zwalczania
awarii oraz nadzr nad usuwaniem skutkw awarii w oraz odpowiedzialni za
wykonanie i stanu
Cele i mierniki
Cel
Ochrona stanu przed
negatywnym czynnikw
cywilizacyjnych
Zapewnienie dobrego stanu

Dysponent

W oj ewodowie
Miernik
Liczba wykonanych ocen, raportw
i
Liczba utrzymywanych stacji
pomiarowo-obserwacyjnych (szt.)
Stosunek zrealizowanych
pokontrolnych, wydanych w przypadku
stwierdzonych do
wydanych
2012

5 017
63
83,5%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania pierwszego miernika z kadrowymi na
przeprowadzone kontrole w oparciu, o ktre raporty i sprawozdania. Dla drugiego miernika ryzyko
wynika z powodw po stronie beneficjentw pomocy wnioskw,
w realizacji itp.).
Zadanie 12.8. Polityka ekologiczna
Wydatki (w tys.
Dysponent
41
2012

plan
7 412
2012
europejskich
plan
2 671
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister dysponent 41, realizuje do zapewnienia prowadzenia
racjonalnej polityki ekologicznej wspieranie postaw proekologicznych i zapewnianie
edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie
ekologicznego kraju i tworzenie podstaw
do rozwoju
gospodarczego
114
Dysponent Miernik
zrealizowanych
edukacyjno-promocyjnych oraz
informacyjnych
2012

170 000
preferencyjnego l 575
finansowania ochrony
dla beneficjentw przez
(mln
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Dla pierwszego prezentowanego miernika istnieje niskie ryzyko niewykonania z kolei drugi
miernik nie wykonany z powodw po stronie beneficjentw pomocy.
115
Funkcja 13. Zabezpieczenie i wspieranie rodziny
Funkcja 13 wpisuje w obszar strategiczny ludzki (strategia Strategia rozwoju
ludzkiego). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia
funduszy emerytalnych, rehabilitacji osb sprawy kombatantw
i osb represjonowanych, publicznego. Obejmuje sprawy z zakresu rozwoju
i ochrony instytucji dzieci i rodziny, programw wspierania rodziny,
patologiom i dyskryminacji w rodzinie, demograficznych w kraju, organizacji
i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osb starszych wsparcia,
w tym zakresie.
wspiera osoby w trudnej sytuacji w jej oraz
wykluczeniu w ramach systemu pomocy i integracji Polityka rodzinnajest realizowana
poprzez wsparcie materialne rodzin, pomoc rodzicom w sprawowaniu funkcji rodzicielskich i
z tworzenie podstaw formalno-prawnych i finansowych na rzecz
do placwek publicznych opieki nad dzieckiem, doskonalenie z dziecka
oraz prowadzenie z zakresu polityki rodzinnej i rwnego statusu.
Zadanie z przemocy w rodzinie realizowane jest poprzez systematyczne
diagnozowanie tego zjawiska, podnoszenie wobec przemocy w rodzinie oraz
kompetencji przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie oraz na sprawcw przemocy.
Elementern realizacji polityki jest aktywizacja ludzi lub
oraz przystosowanie ich do aktywnego w
Jednym z podstawowych obszarw w funkcji 13. jest system
gwarantuje z dla
pracownikw i rolnikw. W z realizowane do systemw
z finansowane dla niektrych grup zawodowych. Ponadto
realizowane prace z wypracowaniem nowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz
monitorowaniem systemu ubezpieczeniowych.
Ponadto w ramach funkcji 13. fmansowane na celu kombatantom i osobom
represjonowanym korzystania z im zapewnienie szacunku i honoru oraz pomocy i opieki.
Cele te realizowane poprzez wydawanie decyzji i o przyznaniu szczeglnych dla tych
osb, przyznawanie lub okresowej pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, czy
w znalezieniu miejsca w domu opieki dla kombatantw.
wspiera rozwj instytucji wolontariatu i gospodarki warunki do
w funkcjonowaniu
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 90 742,0 mln w tym wydatki z
europejskich 9,0 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 13
przedstawione na wykresie.
116
o
z.adanie Pornoc i 1
1
3 334 137
mtegracJa
l
l
Zadanie 13.2. Aktywizacja 'l
1
osb 82 488
1
Zadanie 13.3.

j
l
l
Zadanie 13.4. Sprawy !
kombatantw i osb l 30 002
represjonowanych j
20 000 000
Zadanie 13.5 .. Wspieranie
9 640 947
rodzmy -
l

l
Zadanie 13.6. ]
21 153
pubhcznego '
Zadanie 13.1. Pornoc i integracja
Wydatki (w tys.

18
19
29
44
85
Dysponent
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Minister Finansw
Minister Obrony Narodowej
Minister Pracy i Polityki
Wojewodowie
40 000 000 60 000 000
2012

120 000
21 800
5 700
16 707
3 169 930
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 18, wykonuje zadania w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
chronionych, noclegowni i domw dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 z zm.). Minister
Finansw w ramach zadania przekazuje dotacje do do sprzedawanych w barach mlecznych,
ktre ceny Minister Pracy i Polityki dysponent 44, realizuje w
dziedzinie wspierania osb wykluczeniem oraz wsparcia jednostek organizacyjnych
pomocy w realizacji Wspieranie osb wykluczeniem realizowane
jest poprzez wspieranie aktywnych form reintegracji oraz
osb z zaburzeniami psychicznymi. Jest odpowiedzialny za i przepisw o pomocy
W ramach tego zadania dysponent koordynuje programy wieloletnie "Pomoc w zakresie
oraz "Krajowy Program Przemocy w Rodzinie". Rola Wojewodw, dysponentw
117
w tys.
80 000 000
i
77 633 236
85, w tym obszarze polega na nadzorze, kontroli i standardu w jednostkach
organizacyjnych pomocy oraz kwalifikacji kadr, finansowaniu okresowych,
zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi jak pomoc osobom w trudnej
sytuacji poprzez programy wieloletnie-' Pornoc w zakresie oraz" Krajowy
Program przemocy w rodzinie".
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012

osobom MTBiGM Liczba lokali i miejsc noclegowych 3 900
i rodzinom tworzonych w ramach
trudnych sytuacji programu wsparcia budownictwa dla
(w szt.)
MF Procent wykorzystanych do 100%
kwoty przekazanej dotacji
MPiPS Stosunek liczby osb
z pomocy do oglnej
liczby osb z pomocy

W spieranie weteranw MON Relacja liczby 100%
poza granicami w w terminie do oglnej liczby
trudnych
sytuacji
W spieranie osb Wojewodowie Stosunek liczby osb 7,8%
wykluczeniem z form pomocy do oglnej
w trudnej liczby w wojewdztwie
sytuacji
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik prezentowany przez MF opracowany przez dysponenta w sposb analogiczny do roku
poprzedniego. Ryzyko jest ze zmianami kierunkw polityki w trakcie realizacji zadania.
Miernik MTBiGM obrazuje efekty, jakie przynosi pomoc z w zakresie programem
i dla osb bezdomnych). W odniesieniu do ryzyka niewykonania
zaplanowanej miernika, liczba lokali mieszkalnych utworzonych przy udziale
finansowego wsparcia od decyzji inwestorw (wybr realizowanego ma
na finansowego wsparcia o jakie inwestor). A zatem
z uwagi na czynnik subiektywny faktycznych w odniesieniu do planu.
Zadanie 13.2. Aktywizacja osb
Wydatki (w tys.

44
85
118
Dysponent
Minister Pracy i Polityki
Wojewodowie
2012

l 931
80 557
Minister Pracy i Polityki dysponent 44, podejmuje na celu udzielanie
wsparcia oraz osb poprzez i wspieranie rehabilitacji
realizowanej przez JST, prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o stopniu
oraz nadzr nad organizatorami turnusw rehabilitacyjnych. W ramach
ornawianego zadania MPiPS prowadzi dialog obywatelski w zakresie aktywizacji osb
Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach tego zadania odpowiedzialni za
rozpatrywanie wnioskw o wydanie orzeczenia o lub stopniu
rozpatrywanie od tych i nadzr nad funkcjonowaniem powiatowych
do spraw orzekania o szkolenia powiatowych do
spraw orzekania o nadzr i i organizatorw turnusw rehabilitacyjnych
dla osb
Cele i mierniki
Cel
Zapewnianie
osb

Dysponent
MPiPS
osobom Wojewodowie
korzystania
z ulg i poprzez wydanie
o
i stopniu
Miernik
Liczba osb
w zakresie rehabilitacji
ktre z form
wsparcia
Stosunek liczby wydanych do
wnioskw
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

620
tys.
96,8%
Ryzykiem na miernika jest sposb alokacji PFRON przez
co redystrybucji na realizacji z zakresu aktywizacji
liczba osb z poszczeglnych form
wsparcia. Miernik stanowi opracowanie dysponenta.
Zadanie 13.3.
Wydatki (w tys.

04
05
06
13
15
29
37
42
44
72
73
88
Dysponent

Naczelny Administracyjny
Konstytucyjny
Instytut Narodowej
Minister
Minister Obrony Narodowej
Minister
Minister Spraw
Minister Pracy i Polityki
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolnikw

Prokuratura Generalna
2012

21 212
27 431
4 702
2 095
197 449
6 502 238
1172 911
7 241 627
3 365
13 973 301
48 305 405
181 500
119
W ramach tego zadania dysponent 04, jest odpowiedzialny za na
rzecz w stanie spoczynku oraz ich rodzin. Konstytucyjny, dysponent 06, wykonuje
zadanie poprzez zaspokajanie praw TK do z kadencji. Naczelny
Administracyjny, dysponent 05, w tym zakresie realizuje zadanie na celu zapewnienie
dla osb uprawnionych do korzystania ze finansowanych z (tj.
dla w stanie spoczynku i rodzinnych), w tym m.in. poprzez i
Instytut Narodowej - Komisja Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
dysponent 13, jest odpowiedzialny za dla prokuratorw w stanie spoczynku i ich
rodzin. Rola Ministra dysponenta 15 i 37, polega na zapewnieniu sprawnych,
terminowych na rzecz uprawnionych osb, tj. lub przeniesionych
w stan spoczynku, a ich rodzin oraz funkcjonariuszy oraz ich rodzin,
w z regulacji prawnych w omawianym obszarze. Minister Obrony Narodowej,
dysponent 29, zapewnia ustawowo zawodowych
oraz ich rodzin, sprawne realizowanie na rzecz osb zwolnionych z zawodowej
wojskowej, utrzymanie zasobw osobowych i rzeczowych, w ktrych wydatki w zakresie
oraz i pochodnych dla pracownikw wojska, wydatki
z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych. Minister Spraw
dysponent 42, jest odpowiedzialny za i ustawowo
dla funkcjonariuszy zgodnie z z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu
Wojskowego, Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Granicznej, Biura
Ochrony i oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67
z zm.). Minister Pracy i Polityki dysponent 44, realizuje z
wymogw konstytucyjnych, ustawowych, systemowych, oraz statutowych, przede wszystkim z
nadzorem nad z przepisami prawa i
systemu Do MPiPS wykonywanie
kontrolnych nad proceduralnymi, jak na ustawowych
na Dysponent zapewnia w
zakresie monitorowania w OFE i dodatkowego dobrowolnego
zasobu emerytalnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolnikw, dysponent
72, jest odpowiedzialna za z ustawy o ubezpieczeniu
rolnikw oraz innych ustaw poprzez i emerytur i rent oraz dodatkw do nich,
dodatkowo zapewnienia na Do
dysponenta 73, realizacja ustawowo na rzecz osb
powszechnym systemem ubezpieczenia poprzez realizowanych w ramach tego
systemu oraz na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych i kombatantw. W ramach tego zadania
ZUS zapewnia i zleconych i z FUS i FEP.
Prokuratura Generalna, dysponent 88, realizuje cel poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych
na rzecz osb uprawnionych.
120
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012

Zapewnienie dla osb TK Liczba w osobach 29
uprawnionych do korzystania ze
z systemu

MON Relacja liczby 100%
w terminie do oglnej liczby

MPiPS Stosunek liczby osb
0,61
ubezpieczeniem emerytalnym
i rentowym do liczby osb w wieku
produkcyjnym
KRUS Liczba emerytw i rencistw
85,7
z Funduszu
Emerytalno-Rentowego
na l 00 osb ubezpieczonych w systemie
rolnikw
Zapewnienie dla osb MSW liczba 196 900
uprawnionych do korzystania z
systemu
Realizacja dla SN Liczba
94,7
w stanie spoczynku oraz ich rodzin na l
system
Zapewnienie dla NSA Liczba w stanie spoczynku 25,9
uprawnionych do korzystania ze i rodzinnych
z instytucji na l 00 czynnych zawodowo
stanu spoczynku
Zapewnienie dla osb IPN Liczba uprawnionych do stanu 13,97
uprawnionych do korzystania ze spoczynku oraz liczba uprawnionych do
z rodzinnego
na l 00 czynnych prokuratorw
Sprawna realizacja ustawowo MS Liczba
Cz. 15

2 438
w stanie spoczynku i ich
Cz. 37
rodzinom
53
Sprawna realizacja ustawowo Liczba
Cz. 37

30400
funkcjonariuszom
oraz ich rodzinom
Realizacja ustawowo zus Procent wydatkw FUS i FEP 22,9%
na rzecz osb sfinansowanych z
powszechnym systemem w formie dotacji
ubezpieczenia
Sprawna realizacja ustawowo PG Liczba
2 191

z prokuratorom
121
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Wykonanie planowanej miernika jest przede wszystkim od decyzji ktrzy na
swj wniosek w stan spoczynku przed 70 lat W 2012 roku z uprawnienia
takiego 16 z tego do projektu 7
miernika "Liczba prokuratorw w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do
rodzinnego na 100 prokuratorw" zaplanowana przez Instytut na 2012 rok,
niewykonana z przyczyn od Instytutu. Miernik: "Liczba (MS)
opracowany przez dysponenta. Na zaplanowanej miernika ma zmienna i
do precyzyjnego zaplanowania liczba w stan spoczynku oraz funkcjonariuszy,
prawa do a liczba i funkcjonariuszy
prawo do oraz nieprzewidywalna liczba losowych na
pogrzebowe, itd.). Miernik: ,,Procent wydatkw FUS i FEP
sfinansowanych z w formie dotacji" zastosowano po raz pierwszy i obrazuje on
braku pokrycia wydatkw przychodami Do
na miernika, odchylenia in plus jak i in minus w stosunku do
planowanych makroekonomicznych, demograficznych oraz zmian prawno-systemowych
stopy procentowe na ubezpieczenia osb
uprawnionych do zakres tych lub okres ich pobierania. z
tych elementw na poziom dotacji z przy czym to z
od siebie przychodw i wydatkw. Czynnikiem
na realizacji miernika zastosowanego przez TK "Liczba w
osobach" jest zmniejszenie liczby ze na zatrudnienia
trudno w ramach prognoz. W roku bazowym, tj. 2010 21 Na rok 2012
29 Miernik ,,Relacja liczby w terminie do oglnej liczby
opracowany w MON. Ryzyko niewykonania tego miernika oscyluje na
poziomie minimalnym. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika MSW z faktu,
planowano wzrost liczby co jest od Miernik
zaprezentowany przez MPiPS jest opracowaniem dysponenta. Ryzykiem dla
realizacji tych w poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz stopa bezrobocia.
Te dwie rzeczywistych danych w stosunku do planowanych. Na
osb w wieku produkcyjnym czynniki demograficzne, uwarunkowania oraz
przepisy prawne o tym, w jakim wieku pracownik przechodzi na
polskie starzeje na co przede wszystkim
i spadek spadku liczby osb w wieku produkcyjnym
dla finansw publicznych, w tym Funduszu Na miernik:
"Liczba emerytw i rencistw z Funduszu Emerytalno-Rentowego
na l 00 osb ubezpieczonych w systemie rolnikw", prezentowany przez KRUS
zmiana liczby i ubezpieczonych. W trakcie wykonywania
odchylenia od miernika prezentowanego w przypadkach z przechodzeniem
w stan spoczynku na ich wniosek. W praktyce oznacza to faktycznej liczby
122
w stanie spoczynku od pisemnie w tym przedmiocie woli przez zainteresowanego, a decyzji
organw.
Zadanie 13.4. Sprawy kombatantw i osb represjonowanych
Wydatki (w tys.

44
54
Dysponent
Minister Pracy i Polityki
do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych
2012
Plan
136
29 866
do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych, dysponent 54, w ramach omawianego
zadania udziela pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz z
pomocy na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantw, ktrzy nie prawa do
emerytalno-rentowych i nie ubezpieczeniu organizuje i
rocznicowe, rozpatruje wnioski o przyznanie orderw, i resortowych dla
kombatantw oraz o mianowanie na stopnie wojskowe, wspiera na rzecz
i popularyzowania historii walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego, w tym na
i tworzy bazy akt kombatanckich. Ministra Pracy
i Polityki dysponenta 44, na tworzeniu i interpretacji przepisw poprawie
do dla grup beneficjentw oraz rozszerzeniu przepisw o nowe
z sygnalizowanych potrzeb z wiekiem i z
stanem zdrowia.
Cele i mierniki
Cel
Prowadzenie prac legislacyjnych
w zakresie kombatantw i osb
represjonowanych
Dysponent
MPiPS
Zapewnienie kombatantom UdsKiOR
i osobom represjonowanym
pomocy i opieki
Miernik
Liczba osb z dodatku
kombatanckiego
Odsetek spraw
kombatantw i innych osb uprawnionych
w terminach ustawowych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

152 891
94,0%
Niewykonanie zaplanowanej miernika UdsKiOR ze znacznego wzrostu liczby
wnioskw do zmiany orzecznictwa WSA w zakresie ustaw realizowanych przez
w dowodowym, z w uzyskaniu odpowiedzi od instytucji
i organw (np. IPN, Archiwa brak odpowiedzi strony na organu,
w rozpatrywaniu spraw. Miernik ten jest adekwatny do stopnia realizacji celu, mierzy
Wykonawca zadania ma na jego podlega on
monitoringowi. Miernik ma charakter i pomiaru w wieloletniej perspektywie.
123
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny
Wydatki (w tys.

63
85
Dysponent
Minister Pracy i Polityki
W oj ewodowie
2012
Plan
9 634
9 631 313
Minister Pracy i Polityki dysponent 63, wykonuje w zakresie wsparcia rodzin
dzieci oraz pieczy nad dzieckiem. Realizuje zadania o
rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentw. Ponadto do rozwoju instytucji
opieki nad w wieku do 3 lat oraz rozwoju profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny. Realizuje
na wspieraniu rozwoju rodzicielstwa finansowaniu pobytu dzieci
cudzoziemcw umieszczonych w pieczy Minister tego resortu jest odpowiedzialny za
standardw w placwkach i za wykonywanie z zakresu przysposobienia
Wojewodowie dysponenci 85, odpowiedzialni za wspieranie funkcji
wychowawczej rodziny m.in. poprzez szkoleniowych dla pracownikw placwek
pomocy oraz powiatowych centrw pomocy rodzinie.
W ramach nadzorowanych przez Wojewodw znajduje pomoc dziecku pozbawionemu lub
opieki rodzicielskiej w placwkach z Funduszu
Alimentacyjnego dla rodzin w sytuacji braku egzekucji alimentacyjnych,
rodzinnych oraz realizacja Krajowego Programu Przemocy w Rodzinie. Program ten obejmuje
zarwno pomoc ofiarom przemocy jak i na sprawcw przemocy w rodzinie w formie
prowadzenia programw korekcyjno-edukacyjnych, zapewnienie finansowania specjalistycznych
przemocy w rodzinie oraz
Cele i mierniki
Cel
Systemowe wspieranie rodzin
w funkcji socjalnej,
wychowawczej i
Wsparcie funkcji wychowawczej
rodziny oraz pomoc dziecku
pozbawionemu lub
opieki rodzicielskiej
Dysponent Miernik
MPiPS wydatkw na
dziecko w wieku do 24 roku

Wojewodowie Liczba ze
rodzinnych i z funduszu
alimentacyjnego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

992
3 817 178,8
przewidywanej miernika zastosowanego przez MPiPS spowodowane
ktra w mierze jest od kryterium
dochodowego, do wsparcia. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie
dysponenta.
124
Zadanie 13.6. publicznego
Wydatki (w tys.

29
34
44
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Minister Rozwoju Regionalnego
Minister Pracy i Polityki
2012

plan
8 620
676
2 899
2012
europejskich
plan
o
4288
4 670
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, w ramach opisywanego zadania podejmuje
na celu w funkcjonowaniu Cel ten ma
poprzez tworzenie warunkw dla rozwoju podmiotw
publicznego, tych podmiotw z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego jak
poprzez finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom.
Ministerstwo Pracy i Polityki dysponent 44, podejmuje do
celu omawianego zadania poprzez zawieranie umw przez organy administracji publicznej
z sektorem ktrym zlecane zadania publiczne dofinansowane z dotacji. MPiPS w celu
realizacji zadania takie jak wspieranie wolontariatu poprzez
zadania Europejski Rok Wolontariatu 2011; w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 we z Centrum Rozwoju
Zasobw Ludzkich; projektw systemowych w ramach Programu Operacyjnego Ludzki,
w tym projektw partnerskich na celu wsparcie III sektora. Minister Rozwoju Regionalnego,
dysponent 34, cel poprzez projektu systemowego w ramach 5.3 Programu
Operacyjnego Ludzki: "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmw partycypacyjnych w kreowaniu
i polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" oraz przez grantu
The networkfor better future of Social Economy.
Cele i mierniki
Cel

w funkcjonowaniu
organizacji
oraz innych podmiotw

publicznego w ksztahowaniu i realizacji
publicznych
Dysponent Miernik
MON
MRR
MPiPS
Liczba osb beneficjentami
realizowanych projektw
Liczba uchwalonych w sposb
partycypacyjny programw gminnych
Liczba umw zawieranych przez
organy administracji publicznej z
sektorem w ramach
otwartych konkursw ofert oraz innych
trybw
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

610 000
25
57 260
Miernik zaprezentowany przez MON liczony jest na podstawie danych statystycznych i ukazuje
prowadzonej przez organizacje
125
dysponenta nie ma ryzyka niewykonania miernika. Ewentualne ryzyko niewykonania zaplanowanej
miernika MRR z nierzetelnej realizacji w ramach projektu przez partnerw
jednostkami spoza sektora finansw publicznych. Niemniej jednak obecnie poziom
wymienionego ryzyka jest niski. Dla miernika zdefiniowanego przez MPiPS ryzyko niewykonania jego
z przyczyn pozafinansowychjest bardzo niskie.
126
Funkcja 14. Rynek pracy
Funkcja wpisuje w obszar strategiczny ludzki (strategia - Strategia rozwoju
ludzkiego). Obejmuje ona w obszarze rynku pracy na celu wzrost zatrudnienia
i ograniczenie bezrobocia, jak obywateli,
i warunkw pracy oraz sprawy z umacnianiem dialogu
administracji publicznej w sposb szczeglny na obszarach takich jak zatrudnienie,
dialog i integracja a rozwj adaptacyjnego pracownikw i
Kluczowy charakter do zapewnienia warunkw tworzenie nowych
miejsc pracy w gospodarce. Z jednej strony wspierana jest budowa nowoczesnych publicznych
zatrudnienia, efektywne instrumenty aktywnej polityki rynku pracy w odniesieniu do osb starszych
i oraz tworzenie zatrudniania osb Z drugiej strony
kontynuowana jest polityka w postaci dla osb bezrobotnych. Podejmowane
na celu rozwj i organizowanie dialogu i partnerstwa wspierana
jest budowa nowoczesnych stosunkw pracy, rozwj kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie
na rynku pracy.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi l 523,4 mln w tym z europejskich
452,1 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 14 przedstawione na
wykresie.
w tys.
o 200 000 400 000 600 000 800 000
Zadanie 14.1. Wspieranie
zatrudnienia i 475 642
bezrobociu
-
:
Zadanie 14.2. Budowa
nowoczesnych stosunkw 235 015
pracy

790 276
Zadanie 14.3. Aktywizacja
zawodowa osb
ch
Zadanie 14.4. Wspieranie
rozwoju i organizowanie
122 503
dialogu i partnerstwa

W ramach omawianej funkcji realizowane 4 zadania dysponentw w zakresie:
podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
aktywizacji zawodowej osb
127
stosunkw pracy i warunkw pracy,
nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisw prawa pracy i zatrudnienia,
i pracowniczych,
zawodowych i organizacji pracodawcw,
zbiorowych stosunkw pracy i sporw zbiorowych,
prewencji i promocji ochrony pracy,
przygotowania i wprowadzania w ustawodawstwa z rynkiem pracy,
wspierania rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa
Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i bezrobociu
Wydatki (w tys.

29
31
85
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Minister Pracy i Polityki
Wojewodowie
2012

plan
14 699
45 651
4 839
2012
europejskich
plan
o
410 453
o
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, w ramach swojej w omawianym zadaniu
wykonuje w zakresie aktywizacji zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej
wojskowej, jak dla rodzin tych z wymogw rynku
pracy. W ramach tego zadania MON pomoc w zakresie doradztwa zawodowego,
pracy oraz przekwalifikowania, przy tym z jednostkami wojskowymi,
oraz instytucjami rynku pracy. Minister Pracy i Polityki dysponent
31, realizuje w zakresie i tworzenia na rzecz rynku pracy w zakresie
regulacji prawnych, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. te do rozwoju
aktywizacji zawodowej, poprzez stworzenie mechanizmw prowadzenie
bezrobotnych takich jak: opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji
o organw zatrudnienia oraz innych partnerw rynku pracy dla osb bezrobotnych i
pracy oraz pracodawcw, szkolenie kadr publicznych zatrudnienia, prowadzenie opracowywanie
programw, ekspertyz, analiz, wydawnictw, prowadzenie w ramach Europejskich Zatrudnienia-
EURES. W ramach omawianego zadania dysponuje Funduszu Pracy. Prowadzone
na celu zatrudnianie oraz marginalizacji i wykluczeniu
te realizowane poprzez wsparcie w indywidualnej kariery zawodowej,
rozwj poruszanie na rynku pracy, czy jej wspomaganie
w zdobyciu zatrudnienia. Wojewodw, dysponentw 85, w ramach danego zadania na
terminowym wydawaniu na wykonywanie pracy cudzoziemcom, wykonywanie organu
stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia, wydawanie licencji zawodowych
i doradcom zawodowym, jak poprzez szkolenia pracownikw publicznych zatrudnienia jak
przeprowadzone kontrole w zakresie standardu wykonywania
128
Cele i mierniki
Cel
Rozwj aktywizacji zawodowej
Zmniejszanie bezrobocia
Zapewnienie
publicznych
zatrudnienia
Dysponent Miernik
MON Liczba osb, ktre z pomocy
aktywizacyjnej do liczby osb
o pomoc
MPiPS Stopa bezrobocia rejestrowanego
Wojewodowie Procent terminowo wydanych na
w stosunku do oglnej liczby wydanych

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

90%
10%
99,3%
Pierwszy miernik opracowany w resorcie MON i stanowi osb, ktre
z pomocy do oglnej liczby osb, ktre o pomoc Niewykonanie zaplanowanej miernika
osb planowano nie warunkw formalnych. Drugi miernik zastosowany
przez MPiPS jest wyliczany przez GUS i oznacza on stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby
cywilnej aktywnej zawodowo. Na ksztahowanie jego znaczny czynniki
np. pogorszenie koniunktury gospodarczej.
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy
Wydatki (w tys.

12
31
85
Dysponent
Inspekcja Pracy
Minister Pracy i Polityki
W oj ewodowie
2012

196 328
31669
7 018
Inspekcja Pracy, dysponent 12, realizuje poprzez
centralnie, w ramach rutynowych
i ze specyfiki na rzecz promocji wysokich standardw pracy
i przestrzegania prawa pracy - motywowanie do zmiany postaw i informowanie i popularyzowanie
oraz do pracodawcw, osb
rolnikw indywidualnych, partnerw i instytucjonalnych. Minister Pracy
i Polityki dysponent 31, do poprawy i warunkw pracy,
poprzez prowadzenie legislacyjnej. ta obejmuje opracowywanie przepisw
w zakresie stosunkw pracy, w tym pracowniczych,
warunkw pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych
Pracowniczych niezaspokojonych przez pracodawcw. W ramach omawianego
zadania realizowany jest program wieloletni "Poprawa i warunkw pracy".
Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach tego zadania publicznych
zatrudnienia, w tym z ustalonymi standardami rynku pracy poprzez realizacji
w obszarze zatrudnienia i bezrobocia przez jednostki terytorialnego, nadzr nad standardami
i poziomem kwalifikacji kadr w pracy. Ponadto Wojewodowie przeprowadzanie
kontroli w Powiatowych Pracy w zakresie wydawania decyzji administracyjnych oraz
129
przestrzegania zasad i trybu wydatkowania Funduszu Pracy przeznaczonych na: dla
bezrobotnych, przygotowanie zawodowe prace interwencyjne i roboty publiczne.
Cele i mierniki
Cel
Dostosowywanie regulacji i instytucji
rynku pracy do nowoczesnej
gospodarki
Dysponent
PIP
W sparcie nowoczesnych form rynku pracy MPiPS
i ochrona pracowniczych
Poprawa i warunkw MPiPS
pracy
Zapewnienie Wojewodowie
publicznych zatrudnienia, w tym
z ustalonymi standardami
rynku pracy
Miernik
Odsetek kontroli
wydaniem nakazu
Liczba realizowanych projektw
prewencji i ochrony
pracy
Liczba osb, ktrym
z Funduszu
Gwarantowanych
Pracowniczych

wypadkw na l 000

Liczba jednostek, w ktrych
stwierdzono
w stosunku do liczby jednostek
skontrolowanych
2012

60%
lO
42 803
0,040
43,4%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Pierwszy miernik prezentowany przez PIP charakteryzuje w czasie, a planowanie
Inspekcji Pracy praktycznie gwarantuje wykonanie miernika na tym poziomie
w miernika drugiego dotychczasowe i wiedza PIP w zakresie inicjowania
i wspierania pracodawcw oraz innych podmiotw w na rzecz prewencji i ochrony
pracy- z wielu partnerw instytucjonalnych, jak i podstawy do ryzyka
niewykonania zaplanowanej miernika jako Pierwszy z miernikw zaprezentowanych przez
MPiPS jest od kondycji finansowej podmiotw gospodarczych. Mniejsza liczba
na zmniejszenie liczby osb, ktrym
pracownicze niezaspokojone przez pracodawcw. Ryzyko niewykonania zaplanowanej
miernika drugiego z zjawiska
wypadkowych (zarwno w zakresie, jak i spadku
Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osb
Wydatki (w tys.

44
85
130
Dysponent
Minister Pracy i Polityki
Wojewodowie
2012

plan
749 557
2 397
2012
europejskich

38 322
o
wniesione pod obrady Komisji. W celu realizacji zadania posiedzenia Trjstronnych
ktrych celem wypracowanie modelu podejmowania decyzji
interesy partnerw w restrukturyzowanych i sektorach polskiej
gospodarki. W ramach realizacji zadania prowadzone na rzecz promocji dialogu
a wydawanie informatorw nt. Komisji Trjstronnej, instytucji dialogu wojewdzkich
komisji dialogu Trjstronnych sporw zbiorowych.
Wojewodowie, dysponenci 85, na zapobieganiu,
i konfliktw Ponadto, z partnerami
odpowiedzialni za wzmocnienie dialogu autonomicznego przy zawieraniu
zbiorowych pracy oraz za wzmocnienie instytucji dialogu
Cele i mierniki
Cel
roli dialogu i partnerstwa
w
problemw
konfliktw
realizacja inicjatyw

Dysponent
MPiPS
Wojewodowie
Miernik
Liczba podmiotw dialogu
i partnerstwa
z ktrymi utrzymywana jest

Liczba inicjatyw
gospodarczych koordynowanych
przez Wojewodw
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

270
7,17
czynnikiem miernika zaprezentowanego przez MPiPS jest liczba
organizacji, z ktrymi potencjalnie istnieje a liczba w ramach Komisji
Trjstronnej Problemowych i liczba Trjstronnych oraz liczba spraw
rozpatrywanych przez te gremia, w tym i zakres prowadzonych prac w ramach ustawodawczej.
ograniczenie zakresu prowadzenia dialogu
132
Funkcja 15. Polityka zagraniczna
Funkcja 15 wpisuje w obszary strategiczne Sprawne i narodowe (strategie
- Strategia sprawne i Strategia rozwoju systemy narodowego RP;
w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 uznana za tzw. Funkcja ta
obejmuje swym zakresem obszar odpowiedzialny za sprawy stosunkw Rzeczypospolitej Polskiej
z innymi oraz z organizacjami reprezentowania i ochrony interesw
Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osb prawnych za promocji Rzeczypospolitej
Polskiej i polskiego. Obejmuje sprawy z zakresu koordynowania procesw adaptacyjnych
i integracyjnych Polski z oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie
te procesy, koordynowania z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem
z pomocy zagranicznej, podejmowania na celu przygotowanie
informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesw integracyjnych.
kwota wydatkw planowanych z na 2012 r. wynosi l 566,4 mln Wydatki w roku
2012 realizowanych w ramach funkcji 15 przedstawione na wykresie.
Zadanie 15.1. Zapewnianie
Polsce warunkw
rozwoju
o
Zadanie 15.2. Zapewnianie l'
26 504

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i l
ochrona
interesw RP i jej obywateli za

Zadanie 15.4. Ksztahowanie
wizerunku
RP
Zadanie 15.5. Ksztahowanie i
koordynacja polityki
zagranicznej
106 208
w tys.
250 000 500 000 750 000 l 000 000
l
p5 855
l
zo4 719
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 dysponentw w zakresie
administracji spraw i zagranicznych, stosunkw Rzeczypospolitej Polskiej z innymi oraz
z organizacjami reprezentowania i ochrony interesw Rzeczypospolitej Polskiej i jej
133
obywateli oraz polskich osb prawnych za koordynacji polityki europejskiej, promocji Rzeczypospolitej
Polskiej i polskiego za w tym gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.
Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce warunkw rozwoju
Wydatki (w tys.
Dysponent
2012

18 MTBiGM 35
21 MTBiGM 750
22
22 409
26 MAi C l 910
30 MEN 20 067
39 MTBiGM l 387
41 14 088
45 MSZ 919 621
46 MZ 12 823
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 18, 21, oraz 39, w ramach
niniejszego zadania realizuje w zakresie prezentowania stanowiska strony polskiej w zakresie rozwoju
budownictwa, gospodarki morskiej i transportu oraz w zakresie nadzoru nad pracami lub monitorowania prac
w organizacjach jak poprzez uczestnictwo w organizacjach
Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent 26, w ramach zadania jest odpowiedzialny za
zapewnienie odpowiedniej pozycji na arenie poprzez rozwj systemu telekomunikacji oraz
nadzr nad pracami i monitorowanie prac w organizacjach Minister Edukacji Narodowej,
dysponent 30, w ramach tego zadania z Polski
w organizacjach wspiera inicjatywy edukacyjne oraz wspiera inicjatywy
upowszechnianiu Minister dysponent 22 i 41, prowadzi
w formie komisji dwustronnych i je eksperckich grup roboczych, ktre
zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami granicznymi. Odpowiada za regulowanie
jakie na Polsce, a ktre we Ministra w zakresie
z bycia ze stron umw Minister Spraw
Zagranicznych, dysponent 45, koordynuje prace na rozwijanie stosunkw dwustronnych
i wielostronnych, w ramach ktrych sprawuje nad dwustronnym i wielostronnym dialogiem politycznym.
Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za Polski we na forum organizacji
z czym jest wspieranie dwustronnej i wielostronnej gospodarczej
i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. Minister Zdrowia, dysponent 46 w ramach
omawianego zadania do aktywnego w w zakresie ochrony
zdrowia do wszystkich wymogw przez organizacje
ktrych Polska jest oraz aktywnego w spotkaniach
organizowanych w kraju i za
134 -------- ------------------
Cele i mierniki
Cel Dysponent Mierniki 2012

Zapewnienie Polsce MTBiGM w pracach organizacji
warunkw (cz. 18) w dziedzinie budownictwa
rozwoju i odpowiedniej pozycji (w szt.)
na arenie
MTBiGM w pracach organizacji 5
(cz.21) w dziedzinie gospodarki
morskiej (w szt.)
MAi C w pracach organizacji 5
(cz. 26) w dziedzinie (w szt.)
MTBiGM w pracach organizacji 7
(cz. 39)
Poziom z 100
(cz. 22 i 41) (w%)
MSZ Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce 150
(prezydent, premier, minister SZ)
Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich 46
stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor
i
Zapewnienie MZ sankcji za ze o
statusu Polski jako organizacji
w danej organizacji

Zapewnienie MEN przez MEN 100
czynnego MEN z wobec organizacji
w organizacjach w ktrych uczestniczy(%)

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
wykonania miernikw prezentowanych przez MTBiGM i MAiC od przez ministrw
resortw z podpisanych umw Zastosowane mierniki oraz ich
wykonanie odnosi do obecnie zawartych i realizowanych z podpisanych umw.
MEN nie ryzyka niewykonania prezentowanego miernika. Ryzyko niewykonania
pierwszego z miernikw prezentowanego przez MSZ nie jest ono z anulowania
zaplanowanych wizyt. W przypadku miernika drugiego ryzyko jest i wynika z czynnikw od
polskiej administracji czy Polakw na wysokie stanowiska (fluktuacja kadr,
wakaty na wysokich stanowiskach, konkursw). jeden miernik dla 22 i 41.
Dysponent ryzyko niewykonania miernika jako bardzo niskie. MZ nie ryzyka niewykonania
miernika i nie jego podstaw metodologicznych.
135
Zadanie 15.2. Zapewnianie
Wydatki (w tys.
Dysponent
45 MSZ
2012

26 504
Minister Spraw Zagranicznych, dysponent 45, w ramach omawianego zadania odpowiada za
w przedmiocie umacniania politycznego i wojskowego,
i pokoju oraz ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego.
Minister Spraw Zagranicznych sprawuje nad zapewnieniem w obszarach.
W ramach omwionych Minister Spraw Zagranicznych koordynuje strony Polskiej
z NA TO oraz w dziedzinie polityki energetycznej, a bierze we
Wsplnej Polityce Zagranicznej i UE.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie wysokiego poziomu


Zapewnienie Polsce odpowiedniej
pozycji w NATO i UE
Dysponent
MSZ
MSZ
Miernik
Ocena dla
- ocena opisowa
Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich
stanowiskach w NATO i ESDZ
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

dobra
16
Ryzyko niewykonania zaplanowanej pierwszego miernika jest ono spowodowane
powstaniem sytuacji konfliktowych w otoczeniu Polski. Niewykonanie zaplanowanych
dla miernika drugiego w mierze nie wynika z czynnikw od polskiej
administracji.
Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesw RP i jej obywateli za
Wydatki (w tys.

45
Dysponent
MSZ
2012

235 855
Minister Spraw Zagranicznych, dysponent 45 poprzez tego zadania wspiera interesy prawne
i ekonomiczne polskich obywateli i osb prawnych oraz zapewnia obywatelom polskim i
w sytuacjach nadzwyczajnych. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje prace
z reprezentowaniem i interesw RP przed organami UE i EFTA oraz
zapewnienia z Polski w UE.
136
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Realizacja istotnych MSZ Liczba konsularnych
obywateli polskich interesw RP
i jej obywateli za
Liczba spraw przeciwko Polsce przed
organami praw
organami Unii Europejskiej
i EFTA
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

510 000
710
Ryzyko niewykonania zaplanowanej pierwszego miernika jest niewielkie. W przypadku drugiego
miernika przekroczenie miernika o niskiej podejmowanych
przez
Zadanie 15.4. wizerunku RP
Wydatki (w tys.

38
45
85
Dysponent
MNiSW
MSZ
Wojewodowie
2012

6 985
197 711
23
Minister Nauki i Szkolnictwa dysponent 38, w ramach zadania wspiera nauczanie
polskiego w zagranicznych akademickich, fmansuje dla lektorw polskiego za
zakup do nauki polskiego za Minister Spraw Zagranicznych,
dysponent 45, do promocji wizerunku RP na forum Bierze
we rozwojowej i pomocy humanitarnej. Ponadto MSZ zajmuje wspieraniem
rozwoju demokracji, praw i prawa. na rzecz zapewnienia
cudzoziemcw i zagranicznych osb prawnych.
Cele i mierniki
Cel
Promocja
wizerunku RP na forum

Dysponent
MNiSW
MSZ
Miernik
Liczba studentw do Polski
w ramach programu Erasmus
realizacji promocyjnych
(WOlo)
Liczba konsularnych
cudzoziemcw
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

5 800
98%
970 000
Miernik "Liczba studentw do Polski w ramach programu Erasmus" jest najbardziej
adekwatnym na efektw promocji polskich osb
137
obywatelami polskimi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika jest ze
zmniejszeniem zainteresowania cudzoziemcw podejmowaniem i odbywaniem oraz prowadzeniem
dydaktycznych w polskich w ramach programu Erasmus. Ryzyko niewykonania
zaplanowanej pierwszego miernika przez MSZ jest m.in. z powodu
losowych, takich jak wypadki, sytuacja w kraju
(np. wprowadzenie stanu Niewykonanie zaplanowanej miernika
drugiego na skutek spadku zainteresowania i przyjazdami do Polski.
Zadanie 15.5. i koordynacja polityki zagranicznej
Wydatki (w tys.
2012
Dysponent

02 Kancelaria Sejmu
l 581
03 Kancelaria Senatu
l 053
15 MS
151
16 KPRM
412
19 MF
l 715
20 MG
l 177
21 MTBiGM
149
22
47
24 MKiDN
239
25 M SiT
66
26 MAi C
477
27 MAi C l 000
28 MNiSW 672
29 MON
117
30 MEN
7 917
31 MPiPS 2 080
32 MRiRW
l 297
33 MRiRW
16
34 MRR
304
35 MRiRW
62
37 MS
488
38 MNiSW 61
39 MTBiGM
696
40 M SiT 25
41
l 008
42 MSW 5 075
44 MPiPS
l 621
45 MSZ 75 299
46 MZ
591
49 UZP 37
53 UOKiK 209
57 ABW 98
58 GUS 65
60 WUG
4
61 UPRP
31
63 MPiPS 102
68 PAA 109
76 UKE 35
85 Wojewodowie 112
88 PG 10
138
Minister Spraw Zagranicznych, dysponent 45, sprawuje nad i
organw administracji w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz
spraw Polski w UE. Minister Spraw Zagranicznych realizuje
z przygotowaniem, sprawowaniem i Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej. Realizuje
w kierunku prowadzenia edukacyjnej i informacyjnej. W ramach omawianego zadania
Minister Spraw Zagranicznych realizuje program wieloletni Przygotowanie, i sprawowanie
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II 2011 r. Pozostali dysponenci poszczeglnych
ktrzy zostali w tabeli wydatkowej zadania 15.5. w ramach
programu wieloletniego pod Przygotowanie, i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w II 2011 r. poprzez zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania
z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II 2011 roku, a przede
wszystkim fmansowania podejmowanych
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie jak najlepszej i
spjnej realizacji interesw Polski
na forurn
Dysponent
Kancelaria
Sejmu
Kancelaria
Senatu
MF
MTBiGM
(cz. 21)
MAi C
(cz. 26)

(cz. 22 i 41)
MKiDN
M SiT
(cz. 25 i 40)
MON
MRR
MSZ
ABW
UPRP
PAA
Miernik
Odsetek realizacji planu
z
Odsetek zrealizowanych celw operacyjnych
Kwartalne sprawozdanie

pracownikw Korpusu Prezydencji do
zatrudnionych
pracownikw Korpusu Prezydencji do
zatrudnionych (w%)
Kwartalne sprawozdanie

Kwartalne sprawozdanie

Kwartalne sprawozdanie

Opis stopnia realizacji priorytetw
przewodnictwa
Kwartalne sprawozdanie

realizacji polskiej polityki
zagranicznej - ocena opisowa
Realizacja przez ABW ze
miernik logiczny
TAK(l)/NIE (O)
Kwartalne sprawozdania

Kwartalne sprawozdania

2012

100%
100%
2
0,6%
0,6%
2
2
2
miernik
opisowy
2
dobra
2
2
139
Zapewnienie sprawnej i MS K wartaJne sprawozdania 2
terminowej realizacji (cz. 15 i 37)
z przygotowaniem i
sprawowaniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie UE w II
pol. 2011 r. poprzez
finansowania podejmowanych

MG K wartaJne sprawozdanie 2

MNiSW Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez 2
(cz. 28 i 38) Komitet Rady Ministrw
MRiRW K wartaJne sprawozdanie 2
(cz.32, 33,

35)
MZ K wartaJne sprawozdanie 2

UZP K wartaJne sprawozdanie 2

UOKiK Kwartalne sprawozdanie 2

GUS K wartaJne sprawozdanie 2

WUG K wartaJne sprawozdanie 2

Zapewnienie sprawnej i MAi C K wartaJne sprawozdanie 2
terminowej realizacji (cz. 27)
z przygotowaniem i
prowadzeniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej w II 2011 r.
poprzez
finansowania podejmowanych

MSW K wartaJne sprawozdanie 2

Zapewnienie sprawnej i KPRM K wartaJne sprawozdanie 2
terminowej realizacji
z przygotowaniem i
sprawowaniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie UE w II
pol. 2011 r.
MTBiGM pracownikw Korpusu Prezydencji do 0,6%
(cz. 39) zatrudnionych
UKE K wartaJne sprawozdanie 2

PG K wartaJne sprawozdanie 2

140
Zapewnienie czynnego
MEN w organizacjach
oraz
warunkw do realizacji
programw UE w Polsce
Efektywna koordynacja

dwustronnej i wielostronnej
MEN
MPiPS
(cz. 31, 44,
63)
przez MEN
z wobec instytucji UE(%)
Liczba zorganizowanych
dwustronnych i wielostronnych z
kierownictwa MPiPS w
kraju i za
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
100%
30
Miernik prezentowany przez Sejmu stanowi procent zrealizowanych przez Sejmu
z Wszystkie spotkania z w wymiarze parlamentarnym
Kancelaria Sejmu musi zgodnie z kalendarzem. Ryzyko realizacji zadania
w z w Europie i na miernika Kancelarii Senatu
wyliczana jest na podstawie stopnia realizacji celw przez
zadanie i zatwierdzonych przez Szefa Kancelarii Senatu. Ryzyko niewykonania miernika jest umiarkowane.
MEN nie przewiduje ryzyka niewykonania zaplanowanej miernika. Miernik MRR stanowi opracowanie
dysponenta, nie ryzyko niewykonania jego Nie ryzyko niewykonania
miernika prezentowanego przez MNiSW. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika
prezentowanego przez MSZ jest Miernik pracownikw Korpusu Prezydencji do
zatrudnionych (w %)" prezentowany przez MTBiGM i MAiC jest pracownikw przydzielonych do
z Przewodnictwem Polski w Radzie UE w II 2011 roku. do
w 2012 roku miernika na poziomie 0,60% w z programu
wieloletniego "Przygotowanie, i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie UE w II 20llr."
W 2012 roku realizacji programu prezydencji, dlatego przedstawiony miernik
bardziej adekwatny do zaproponowanego Nie istnieje ryzyko niewykonania miernika
MTBiGM "kwartalne sprawozdanie Miernik przez GUS "kwartalne
sprawozdanie pozwala na podejmowanych w GUS
z przygotowaniem i przeprowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE i ich finansowania.
141
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Funkcja 16 wpisuje w obszary strategiczne Sprawne i Rozwj regionalny
(strategie - Strategia sprawne Strategia rozwoju oraz Krajowa
strategia rozwoju regionalnego). Funkcja ta obejmuje obszar odpowiedzialny za sprawy organizacji
administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, administracyjnego a
obywatelstwa, ewidencji dowodw osobistych i paszportw, rejestracji stanu cywilnego oraz
koordynacji z oraz wspierania Polonii i Polakw za
Obejmuje sprawy z zakresu stosunkw z Katolickim, innymi
i wyznaniowymi oraz z zachowaniem i rozwojem kulturowej
narodowych i etnicznych jak zachowaniem i regionalnych. Wykonywane
zadania ze i praw i obywatela, praw dziecka, ochrony danych
osobowych oraz z dyskryminacji.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi l 926,8 mln w tym wydatki z
europejskich 529,3 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 16
przedstawione na wykresie.
142
o 200 000 400 000
wJys.
600 000 800 000
Zadanie 16.1. administracyjna obywatela
Zadanie 16.2. dyskryminacji, l
podtrzymywanie kulturowej l19 634
narodowych i etnicznych
Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunkw
a i wyznaniowymi
Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za

Zadanie 16.5. cudzoziemcw i
migracjami
Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich i Praw
Dziecka i Praw Pacjennr--
Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu
stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej do
jednostek terytorialnego

739
75118
106 p88
709 048
i
Zadanie 16.8. Informatyzacja i budowa
informacyjnego
680#9
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 8 dysponentw w zakresie
administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja i wydawanie dokumentw),
podtrzymywania kulturowej narodowych i etnicznych, cudzoziemcw i ruchw
migracyjnych, utrzymania stosunkw a i wyznaniowymi oraz wiele
innych.
143
Zadanie 16.1. administracyjna obywatela
Wydatki (w tys.
2012 2012
Dysponent europejskich

16 KPRM 3 581 o
17 MAi C 22 985 85 549
34 MRR 676 3 969
42 MSW 241 571 o
85 W oj ewodowie 350 717 o
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent 16, realizuje w kierunku poprawy
pracy pracownikw skargi i wnioski oraz koordynuje monitoring
w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentw (ESOD). Minister Rozwoju Regionalnego,
dysponent 34, cele omawianego zadania poprzez projektu systemowego w ramach
5.3 Programu Operacyjnego Ludzki: strategiczne rozwojem - poprawa
w Polsce oraz poprzez grantu pod Facing the challenge - how to effectively suport
public administration reforms by ESF funds. Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent 17
cel zadania poprzez wsparciem administracji publicznej w zakresie poprawy standardw
w ramach 5.2. PO KL. Zgodnie z dokumentami programowymi PO KL, ostatecznym
rezultatem 5.2. jest m.in. udzielenie wsparcia w zakresie poprawy polityk
i programw o regionalnym i lokalnym co najmniej 1.726 jednostkom terytorialnego.
Minister Spraw dysponent 42, odpowiedzialny jest za dokumentw
oraz zmiany danych danych osobowych, wydawanie
i koncesji. Wojewodowie dysponenci 85, za ustawowego prawa
obywatela do posiadania dokumentu paszportowego, i dowodw osobistych oraz rejestracji
stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, wydawanie i opinii w sprawach
obywatelstwa polskiego, nadzr nad fundacjami i stowarzyszeniami.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa
systemu
przyjmowania oraz
rozpatrywania skarg i
wnioskw
Poprawa
administracyjnej
obywatela
144
Dysponent
KPRM
MAiC (cz.l7)
Miernik
Odsetek skarg i wnioskw do
PRM i KPRM rozpatrzonych przed
terminem z KPA
Liczba administracji publicznej
wsparciem w zakresie poprawy
standardw w relacji do liczby
wszystkich
wsparcia
2012

?.75%
38011 726
Realizacja potrzeb

wojewdztwa w zakresie
spraw obywatelskich
MRR
MSW (cz.42)
W oj ewodowie
Odsetek instytucji administracji
i ktre
wsparciem w zakresie planowania
strategicznego
Odsetek skarg niezasadnych w relacji do
oglnej liczby skarg wniesionych
Liczba dokumentw spersonalizowanych l
wydanych
Stosunek liczby skarg do liczby
z
w zakresie spraw obywatelskich
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
98%
93%
5 872 000
0,094
Celem KPRM jest zapewnienie, aby obywatel ze lub wnioskiem do
premiera lub KPRM w najkrtszym terminie. Na zaplanowana
miernika do przewidzenia skarg i wnioskw do premiera i KPRM,
nieprzewidziane absencje pracownikw (zwolnienia chorobowe, urlopy Miernik MRR
stanowi opracowanie dysponenta. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika jest
z ryzykiem w 2011 roku wykonawcy jednego z w projekcie. celu
i miernika MAiC dla cz. 17 jest od instytucjonalnej IP2 oraz od
wnioskw o dofmansowanie projektw w ramach procesu naboru, a od
beneficjentw do realizacji dofinansowanych projektw, w tym przygotowania poprawnych
wnioskw o W odniesieniu do miernika MSW (w ramach 42) liczba
skarg zasadnych na organy administracji publicznej zmniejszy. Miernik jest adekwatny do zdefiniowanego
celu, pozwala na monitorowanie stopnia realizacji Z kolei ryzyko niewykonania
zaplanowanej dla drugiego miernika w tej z pracy systemw.
Zadanie 16.2. dyskryminacji, podtrzymywanie kulturowej
narodowych i etnicznych
Wydatki (w tys.

30
43
63
85
Dysponent
Minister Edukacji Narodowej
MAi C
Minister Pracy i Polityki
W oj ewodowie
2012

948
16 881
831
974
Minister Edukacji Narodowej, dysponent 30, w ramach zadania realizuje wspieranie
edukacyjnej podejmowanej przez w tym m.in. doprowadzenie do uczestnictwa Romw
w obywatelskiego (realizacja edukacyjnego programu wieloletniego ,,Program na
rzecz romskiej w Polsce"). Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent 43, bierze
ze strony i finansuje i Narodowych i Etnicznych. Wspiera
i przez Sprawuje
podtrzymywaniu i rozwojowi kulturowej narodowych i
145
etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi regionalnego. Finansuje do spraw Romskich Komisji
Wsplnej i Narodowych i Etnicznych. Podejmuje oraz
w zakresie tematyki i narodowych i etnicznych. Wspiera
monitorowanie incydentw charakter dyskryminacyjny, rasistowski i ksenofobiczny i ich
Minister Pracy i Polityki dysponent 63, realizuje na rzecz
zmniejszenia na rynku pracy poprzez podnoszenie oraz przyznawanie
dotacji dla organizacji na szanse kobiet i w
Wojewodowie w ramach zadania 16.2. "Program na rzecz
romskiej w Polsce", im m.in. pomoc w dziedzinie edukacji i zdrowia. nad zachowaniem i
rozwojem kulturowej narodowych i etnicznych oraz zapewnianiem respektowania praw

Cele i mierniki
Cel
Wspomaganie edukacji uczniw
narodowych i etnicznych
w Polsce
Zachowanie i rozwj
kulturowej narodowych i
etnicznych oraz realizacja zasady
rwnego traktowania osb bez
na pochodzenie etniczne
Wyrwnywanie szans kobiet i
na rynku pracy
Ochrona praw i interesw
narodowych i etnicznych w Polsce
Dysponent
MEN
MAi C
Miernik
Liczba uczniw
na rzecz wspomagania
dla
narodowych i etnicznych do oglnej
liczby uczniw
w Polsce (%)
Liczba odbiorcw realizowanych
na rzecz podtrzymania i
rozwoju kulturowej
narodowych i
etnicznych w stosunku do liczby
osb do tych

MPiPS Stosunek zatrudnienia
kobiet do zatrudnienia
(w wieku 15- 64)
Wojewodowie Liczba inicjatyw na rzecz

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

10%
l 780 000/
305 840.
81,2%
27,4
Niewykonanie zaplanowanej miernika MEN spowodowane przepisw lub
migracjami romskiej. Miernik zaprezentowany przez MPiPS stanowi opracowanie
dysponenta. Pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju i z tym spadek lub tempa wzrostu
zatrudnienia w gospodarce do spadku planowanej miernika.
prawne, kobiety do wchodzenia na rynek pracy i rodzicom funkcji
rodzicielskich z negatywny na
omawianego
146
Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunkw a i wyznaniowymi
Wydatki (w tys.

29
43
85
Dysponent
Minister Obrony Narodowej
Minister Administracji i Cyfryzacji
Wojewodowie
2012

25 644
97 146
949
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, sprawuje nad
z zapewnieniem opieki duszpasterskiej przez Ordynariat Polowy WP, Ordynariat WP oraz
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent 43, w ramach
omawianego zadania jest odpowiedzialny za prowadzone administracyjne w sprawach
w ustawach stosunek do poszczeglnych i innych
wyznaniowych oraz w ustawach o gwarancjach sumienia i wyznania. Prowadzi komisji
regulacyjnych do spraw ze zwrotem osobom prawnym bezprawnie
przez PRL. MAiC sprawuje nad delegacjami zagranicznymi na celu
oraz w zakresie regulacji stosunkw -
i inne wyznaniowe. Wojewodowie odpowiedzialni m.in. za wydawanie o
prawnej jednostek oraz przyjmowanie o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granicy
lub podziale, zniesieniu jednostek organizacyjnych i zatrudnienia dla
celw emerytalno-rentowych. W ich gestii utrzymanie poprawnych stosunkw
a i wyznaniowymi.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie harmonijnego
z
i wyznaniowymi
Zagwarantowanie wsplnot
religijnych poszanowania
sumienia i wyznania
Realizacja stosunkw
a
Dysponent Miernik
MON Opis stopnia celu
MAi C Liczba i
wyznaniowych
uregulowane stosunki z
W oj ewodowie Stosunek liczby skarg do oglnej
liczby spraw
i
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
plan
miernik
opisowy
177
o
Przedstawiony przez MAiC miernik jest adekwatny do stopnia realizacji celw i oddaje rzeczywisty obraz
badanego obszaru. Ryzyko jego niewykonania spowodowane brakiem niezarejestrowanych
wsplnot religijnych, do uzyskania stosownych wpisw do rejestru. W z
przez Ordynariat Polowy WP, Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
o charakterze religijnym, oraz z jasno sprecyzowanego miernika,
miernika prezentowanego przez MON, zastosowano opis stopnia celu, w ktrym prezentowane
w ramach realizacji zadania.
147
Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za
Wydatki (w tys.

03
16
30
38
45
Dysponent
Kancelaria Senatu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
Minister Edukacji Narodowej
Minister Nauki i Szkolnictwa
Minister Spraw Zagranicznych
2012

77 151
737
l 399
431
32 453
Kancelaria Senatu, dysponent 03, jest odpowiedzialna za zapewnienie efektywnej z
i Polakarni za oraz udzielanie dotacji celowych na finansowanie w zakresie opieki nad
i Polakarni za zlecanych przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansw
publicznych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent 16, jest odpowiedzialny za prowadzenie
centralnego rejestru przyznanych oraz Kart Polaka, a w za utrzymywanie
kontaktu z systemu oraz reagowanie na przez
uwagi. Minister Edukacji Narodowej, dysponent 30, realizuje zadanie poprzez podnoszenie
w zakresie polskiego i przedmiotw nauczanych w polskim oraz wzmocnienie
kulturowej i narodowej dzieci i Polakw za Minister Nauki
i Szkolnictwa dysponent 38, w ramach opisywanego zadania realizuje na
celu umacnianie pozycji Polonii i Polakw za w krajach pobytu poprzez finansowanie stypendiw dla
polonijnej w miejscu zamieszkania. Minister Spraw Zagranicznych, dysponent
45, jest odpowiedzialny za i wspieranie Polonii i Polakw za m.in. poprzez rozwijanie
kulturowej z i mobilizowanie do w miejscu zamieszkania.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012

Umacnianie pozycji Polonii i Polakw za
w kraju pobytu
Kancelaria
Senatu
MNiSW
Zapewnianie do informacji na temat KPRM
w sprawach o przyznanie Kart
Polaka
Umacnianie kultury MEN
i tradycji Polonii i Polakw
za
Uzyskanie zrozumienia i skutecznego MSZ
poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej
polityki zagranicznej oraz wykorzystanie
Polonii i Polakw za do
promocji i budowy pozytywnego wizerunku
Polski w
148
Odsetek wykorzystania przyznanych > 96%
finansowych na
zleconych w zakresie opieki nad
i Polakami za w kwocie
przekazanej dotacji
Liczba stypendystw
% godzin w roku, w ktrych Centralny
Rejestr dla
Liczba ostatecznych beneficjentw

W ocenna
w na rzecz Polski oraz
wzmacniania pozycji Polonii i Polakw
za na podstawie analizy
i zrealizowanych projektw
polonijnych
285
2:98%
l 700
520
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika prezentowanego przez Senatu jest
umiarkowane. Jest to ryzyko z organizacji na
rzecz Polonii i Polakw za jak z i w krajach, w ktrych
wykonywane zadania. to czynniki w znacznym stopniu od Kancelarii Senatu, zadania
wykonywane poza granicami kraju. KPRM miernik, wyliczony na podstawie stosunku
godzin w roku, w ktrych Centralny Rejestr dla do godzin w danym
roku. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika jest z czynnikw
na funkcjonowanie systemu, w tym z oraz awariami sieci
(spowodowanymi np. Na ksztahowanie miernika prezentowanego przez MSZ ma
placwek oraz polskich i polonijnych za Miernik ten obliczany
jest na podstawie zrealizowanych projektw, ich oceny oraz znaczeniu dla problematyki polonijnej.
Miernik ,,Liczba stypendystw" jest naliczany na podstawie danych statystycznych MNiSW,
obrazuje on wspieranie procesu odtwarzania inteligencji polskiej w polonijnych oraz
szans edukacyjnych polonijnej w kraju zamieszkania. Ryzyko niewykonania planowanej
miernika ze zmniejszonym zainteresowaniem studentw i doktorantw polonijnych
ubieganiem o stypendia MNiSW. MEN ryzyko niewykonania miernika na poziomie niskim.
Podejmowane przez MEN cykliczny charakter i skierowane do grupy osb, ktra
utrzymuje kontakt z krajem: nauczyciele polskiego oraz dzieci i aktywnie w
Polonii i Polakw poza granicami kraju. tej grupy na
polonijnej jest elementem w budowaniu
miernikjest adekwatny do realizowanego celu.
Zadanie 16.5. cudzoziemcw i migracjami
Wydatki (w tys.

16
42
85
Dysponent
KPRM
MSW
Wojewodowie
2012

plan
2 863
79 193
16 015
2012
europejskich
plan
o
l 335
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent 16, realizuje do zapewnienia
ochrony praw na terytorium RP poprzez zapewnienie wysokiej orzecznictwa Rady ds.
Minister Spraw dysponent 42, podejmuje na rzecz
przyspieszenia i poprawnego prowadzenia procedur modernizacji systemw informatycznych,
w obszarze migracji i poprawnego prowadzenia rejestrw i wykazw
cudzoziemcw oraz organizowanie opieki socjalnej dla cudzoziemcw o nadanie statusu
Wojewodowie, dysponenci 85, odpowiedzialni m.in. za zapewnienie cudzoziemcom
legalnego przebywania na terytorium RP poprzez przez cudzoziemcw wnioskw w
149
sprawach: zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na pobyt rezydenta
WE, zezwolenia na osiedlenie na terytorium RP, zarejestrowania pobytu obywateli UE i ich rodzin,
prawa pobytu obywateli UE i ich rodzin, wpisanie zaproszenia do ewidencji
i wizy pobytowe.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie ochrony praw
na terytorium RP
Poprawa warunkw
cudzoziemcw w ramach
prowadzonych
Zapewnienie zgodnej z prawem
i terminowej realizacji
legalizacji pobytu
cudzoziemcw
Dysponent Miernik
KPRM skutecznie decyzji Rady
ds. na tle orzecznictwa
w sprawach Rady
MSW czas wydawania decyzji dla
cudzoziemcw o nadanie
statusu lub azyl w RP przez organ
I instancji
Wojewodowie Liczba uchylonych decyzji przez organ II
instancji w stosunku do liczby

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012


5,8
m-ea
21,3%
Miernik zastosowany przez KPRM dostarcza informacji o liczbie Rady, ktre lub
w stosunku do liczby wszystkich ostatecznych w sprawach Rady. miernika
szacowana jest na podstawie danych z lat poprzednich. Zastosowany przez MSW miernik stworzony przez
do Spraw Cudzoziemcw. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej miernika
niespodziewany cudzoziemcw spowodowany m.in. (konflikty zbrojne,
wojna, itp.) oraz systemu POBYT, ktry ma na czas wydawania decyzji.
Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta
Wydatki (w tys.

08
10
14
66
Dysponent
Rzecznik Praw Obywatelskich
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Pacjenta
2012

42 544
15 060
9 856
8 258
Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent 08, jest konstytucyjnym organem kontroli i ochrony prawa.
Przedmiotem prawnej ochrony udzielanej przez RPO jest ochrona i praw i obywatela. RPO
w ramach opisywanego zadania poddaje kontroli organw, organizacji i instytucji
do przestrzegania i realizacji praw i i obywatela, a przestrzeganie zasad
i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dysponent
10, jest organem do wykonania kontrolnych z przepisw o ochronie
danych osobowych, a w kontrolnych wskazanych w ustawie o udziale Rzeczypospolitej
Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. Rzecznik Praw Dziecka,
150
dysponent 14, realizuje ktre na przestrzegania praw
dziecka. Prowadzi interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka. Rzecznik Praw Pacjenta
dysponent 66, realizuje do zapewnienia pacjentowi rwnego do
i opieki zdrowotnej.
Cele i mierniki

Dysponent Miernik 2012
plan
i zapobieganie
naruszeniom i praw
i obywatela
RPO
danych GIODO
osobowych
Ochrona i promocja praw dziecka RPD
Poprawa przestrzegania RPP
i zapobieganie w zakresie
praw pacjenta
Liczba spraw do prowadzenia
w stosunku do liczby spraw nowych,
rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym
36%
Liczba spraw z inicjatywy 260
rzecznika w kwartale
Liczba przeprowadzonych kontroli 225
Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika 20 000
Praw Dziecka
Liczba spraw do Rzecznika Praw 29 000
Pacjenta
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
RPO nie ryzyka niewykonania zaplanowanych miernika. W celu obliczenia miernika
realizowanego przez GIODO prowadzony jest wykaz przeprowadzonych kontroli (w szt.). Istnieje ryzyko,
miernik nie zostanie wykonany, na wykonania miernika ma zakres
przeprowadzanych kontroli w wytyczne i opinie podmiotw unijnych
problemami ochrony i danych osobowych. Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika
RPD jest od potrzeb i obywateli. RPO nie ma na
spraw. jednak spraw z roku na rok znacznie

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej do jednostek terytorialnego
Wydatki (w tys.

85
86
Dysponent
W oj ewodowie
SKO
2012

788
105 800
Wojewodowie, dysponenci 85, do terminowego rozpatrywania
wznowienia stwierdzenia decyzji oraz wszczynanie z
w trybach nadzwyczajnych. Kolegia dysponenci 86,
administracyjne w zakresie rocznych za wieczyste
gruntowych. SKO od decyzji oraz na postanowienia organw JST.
151
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie zgodnego z prawem
wydawania decyzji II instancji
Dysponent
W oj ewodowie
Miernik
Liczba uchylonych przez
WSA w stosunku do liczby

Zadanie 16.8. Informatyzacja i budowa informacyjnego
Wydatki (w tys.
2012
2012
plan
8,1%
2012
Dysponent europejskich
elan elan
27 MAi C 86 411 340 855
31 MPiPS l 157 o
41
775 o
42
MSW 23 698 o
44 MPiPS
29 500 o
45 MSZ 73 645 o
46 MZ 22 623 81 780
63 MPiPS
l 000 o
85 Wojewodowie 3 239 15 766
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Dysponenci w ramach omawianego zadania wydatki z
projektw planem informatyzacji czyli takie, ktre z upowszechnianiem
i wspieraniem e-administracji administracji publicznej. Dysponenci odpowiedzialni za
nowych wsparcie dla oraz wpieranie rozwoju
informacyjnego. W ramach omawianego zadania dysponenci wydatki z utrzymaniem,
i rozwojem systemw informatycznych e-PUAP, PESEL i CEPIK.
Cele i mierniki
Cel
poziomu informatyzacji podmiotw
zadania publiczne oraz wzrost
informacyjnego
Stworzenie platformy komunikacyjnej w
obszarze zabezpieczenia

elektronicznych dla beneficjentw
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym
Pornocy oraz Publicznym
Zatrudnienia do systemw
teleinformatycznych
ich statutowych
152
Dysponent
MAi C
( cz.27)
MPiPS
(CZ. 31 ,44, 63)
MPiPS
(CZ. 31 ,44, 63)
Miernik
Liczba kont na
platformie e-PUAP
Procent realizacji projektu
Liczba Jednostek
Organizacyjnych Pornocy
oraz Publicznych
Zatrudnienia
ze wsparcia
systemw
teleinformatycznych w
realizacji statutowych
2012
plan
77 000
62
3 267
poziomu informatyzacji podmiotw MSW Liczba godzin 96%
zadania publiczne (cz.42) pracy systemw w relacji do
ich rzeczywistej wymaganej
liczby godzin pracy
Zapewnienie elektronicznego Liczba kart informacyjnych 900 000
do publicznie wykazw w systemie
danych informacje o
prowadzonych przez organy administracji
publicznej
Sprawne i placwek MSZ Liczba
zagranicznych systemw informatycznych najmniej
l 500
podmiotw MZ Liczba utrzymywanych, 10
zadania publiczne poprzez zapewnienie im budowanych i
do nowoczesnych systemw i systemw informacyjnych
sieci informatycznych
Rozwj informacyjnego Wojewodowie Liczba 31,3
w wojewdztwie on-line w wojewdztwie
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Na miernik prezentowany przez MSZ w realizacji w
z przetargowymi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej pierwszego
miernika MAiC (cz. 27) z zainteresowaniem obywateli oraz
oferowanymi na platformie ePUAP oraz korzystaniem z alternatywnych regionalnych platform. Z kolei dla
miernika MSW z 42 ryzykiem niewykonania miernika nieprzewidziane przestoje w
pracy systemu, przerwy serwisowe i konserwacyjne oraz zdarzenia nie normalnego
ktre przerwy w lub Ryzyko
niewykonania zaplanowanych miernika jako niskie. Nie ryzyka niewykonania
miernika "liczba utrzymywanych, budowanych i systemw informacyjnych".
153
Funkcja 17. rozwoju regionalnego kraju
Funkcja 17 wpisuje w rozwoju regionalnego - Regiony - miasta - obszary
wiejskie Planu strategii rozwoju. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar
odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji polityki rozwoju, opracowywania dokumentw
programowych z zakresu rozwoju kraju, w tym do pozyskiwania
rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych zagranicznych, wykonywania
w przepisach Unii Europejskiej funduszy strukturalnych i Funduszu
programami z funduszy strukturalnych i Funduszu
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 16 303,2 mln w tym wydatki z
europejskich 13 720,0 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 17
przedstawione na wykresie.
w tys.
o 5 000 000 10 000 000 15 000 000
l
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju 13 5fJ8 524
Zadanie 17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu 1
13 073
Rozwoju 2004-2006 1
Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
i programw operacyjnych
Zadanie 17 .4. i projektw w
ramach programw finansowanych z
zwrotowi pomocowych
W ramach omawianej funkcji realizowane 4 zadania dysponentw w zakresie:
154
wspierania inwestycji w poszczeglnych regionach kraju,
zamykania realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006,
koordynacji realizacji Narodowej Strategii 2007-2013 oraz programami
operacyjnymi monitoring, i i
i oraz poniesienia wydatkw,
nadzoru nad Strategii Rozwoju Kraju,
wykorzystaniem oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, ktrych celem jest realizacja prorozwojowych do
zmniejszania ekonomicznych i w Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przygotowywania i nadzoru nad Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a
zapewnienia kraju a
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Wydatki (w tys.

24
31
34
85
Dysponent
MKiDN
MPiPS
MRR
Wojewodowie
2012

plan
7 465
427
l 394 303
o
2012
europejskich
plan
o
754
12 195 575
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent 24, w ramach realizacji zadania odpowiada za
zapewnienie na w ramach Regionalnych Programw Operacyjnych dla projektw
realizowanych przez instytucje kultury, artystyczne oraz uczelnie
MKiDN. Minister Pracy i Polityki dysponent 31, realizuje zadanie poprzez
i bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufcw Pracy. Minister Rozwoju
Regionalnego, dysponent 34, realizuje na celu regionw
oraz i przestrzennej. W ramach tych realizowane PO Rozwj
Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programw Operacyjnych oraz komponent regionalny PO Ludzki.
Cele i mierniki
Cel
Poprawa stanu zachowania zabytkw,
infrastruktury kultury poprzez
wykorzystanie RPO
Rozbudowanie i modernizacja bazy
lokalowej jednostek organizacyjnych
Ochotniczych Hufcw Pracy
Poprawa regionw
oraz
i przestrzennej
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
wykorzystania UE
Dysponent Miernik
MKiDN Liczba realizowanych projektw w
danymroku
MPiPS Liczba projektw realizowanych w
ramach regionalnych programw
operacyjnych
MRR wydatkw
kwaliiikowalnych w
UE,
w przez
beneficjentw wnioskach
o
Wojewodowie Liczba projektw
2012

11
3
66 366 981
13
155
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
W przypadku miernika wybranego przez MRR ryzyko jest jest
z ewentualnymi w rozliczeniach przez beneficjentw wydatkw w ramach programw.
podejmowane przez Instytucje powinny ryzyka.
Zadanie 17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
Wydatki (w tys.

34
85
Dysponent
MRR
Wojewodowie
2012

130
12 943
Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent 34, realizuje na celu nadzr nad
przestrzeganiem zasad archiwizacji dokumentw z programw,
nadzorowaniu z odzyskiwaniem od beneficjentw wykorzystanego lub
pobranego dofmansowania, z instytucjami w Programw oraz
przygotowywaniu wnioskw, i raportw do Komisji Europejskiej. Zadania Wojewodw,
dysponentw 85, na weryfikacji wnioskw, kontroli I stopnia oraz kontroli w ramach
realizacji Programu INTERREG, realizacji ZPORR zgodnie z zapisami umw o dofinansowanie.
Cele i mierniki
Cel
pomocy w ramach programw
i inicjatyw wsplnotowych realizowanych
w ramach NPR 2004-2006
Monitorowanie
programw i inicjatyw wsplnotowych
Dysponent Miernik
MRR certyfikowanych do
KE do alokacji w ramach
SPOTiZPORR
Wojewodowie Stosunek zrealizowanych kontroli do
w planie kontroli na dany rok
2012

109%
94,6%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik zaprezentowany przez MRR na podstawie dysponenta. miernika
podawana jest w procentach, od funkcjonowania tych programw. Z uwagi na
etap Programw ryzyko niewykonania zaplanowanych miernika jest
niewielkie.
Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz programw
operacyjnych
Wydatki (w tys.

16
21
24
27
30
156
Dysponent
KPRM
MTBiGM
MKiDN
MAi C
MEN
2012

plan
5 481
467
28 793
170 564
9 693
2012
europejskich
plan
o
o
293 103
693 587
o
31 MPiPS
102 957 369 999
34 MRR 503 899 o
39 MTBiGM 210 988 o
41 47 988 o
43 MAi C 835 5 123
46 MZ II 051 o
85 Wojewodowie 29 344 o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw, dysponent 16, realizuje poprzez usprawnienie
komunikacji, a w prowadzenie szerzej zakrojonych informacyjnych,
i grup roboczych dla beneficjentw, utrzymywanie kontaktw z beneficjentami
i a poprzez podnoszenie kwalifikacji pracownikw Instytucji
II stopnia oraz Beneficjentw Systemowych pracownikw z zakresu
finansowanych ze funduszy strukturalnych. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, dysponent 21 i 39, realizuje na celu efektywne i sprawne wykorzystanie
z UE w ramach NSRO 2007-2015, a co za tym idzie zapewnienie sprawnej realizacji
NSRO oraz wsparcia eksperckiego w realizacji programu i projektw Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent 24, zapewnia
z UE w ramach Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i ,,Kultura i
dziedzictwo kulturowe". Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent 27, i 43 wykonuje zadania
powierzone WWPE w celu projektw w ramach VII osi priorytetowej informacyjne
- budowa elektronicznej administracji" i VIII osi priorytetowej informacyjne -
gospodarki", projektw w ramach 1.3.1 "Projekty na rzecz romskiej".
Minister Edukacji Narodowej, dysponent 30, realizuje na celu zapewnienie wsparcia
procesw i promocji Programu Operacyjnego Ludzki oraz efektywne wykorzystanie zasobw
Unii Europejskiej oraz krajowych. Minister Pracy i Polityki dysponent 31, realizuje
poprzez zapewnienie odpowiednich warunkw do merytorycznej realizacji w ramach PO
Ludzki. Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent 34 w ramach omawianego zadania realizuje
do efektywnego i sprawnego wykorzystania z UE w ramach
NSRO 2007-2015 poprzez projektw pomocy technicznej programw, dla ktrych Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego Instytucji Minister dysponent 41, realizuje
do realizacji projektu pomocy technicznej - RPD 2012. Minister Zdrowia, dysponent
46, realizuje na celu efektywne i sprawne wykorzystanie z UE
w ramach NSRO 2007-2015. to poprzez Programu Operacyjnego Pornoc Techniczna
oraz procesw i promocji Programu Operacyjnego Ludzki i Programu
Operacyjnego Infrastruktura i w sposb efektywny, celowy i Wojewodowie, dysponenci
85, na weryfikacji i deklaracji wydatkw oraz wnioskw
o od IZ RPO do IC, prowadzeniu rejestru kwot procedurze odzyskiwania kwot
wycofanych oraz weryfikacji sprawozdania od IZ RPO, przeprowadzaniu kontroli wIZ RPO lub u beneficjenta
oraz wykorzystanie UE w ramach programw EWT.
157
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012

Efektywne i sprawne KPRM Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz ;:::4,6
wykorzystanie ktrych na podstawie ankiety
z UE w ramach
NSRO 2007-2013
Efektywne wykorzystanie MAi C Liczba rozliczonych (zrealizowanych) 205
z UE (cz.27) projektw
w ramach NSRO 2007-2013
Liczba wydanych certyfikatw w ramach EWT 1200
2007-2013
MAi C Liczba rozliczonych (zrealizowanych) 55
(cz.43) projektw
Efektywne i sprawne MTBiGM Wykonanie planu certyfikacji do 100%
wykorzystanie (cz.21) zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji
z UE w ramach w%
NSRO 2007-2015
MKiDN %zakontraktowania alokacji EFRR 100
dla XI priorytetu PO
MEN Liczba osb wsparciem w stosunku 87%
do zapotrzebowania
MRR W certyfikowanych do KE do 46,17%
alokacji w programach krajowych
zakontraktowanych do 82,31%
alokacji w programach krajowych
MTBiGM Wykonanie planu certyfikacji do 100%
(cz. 39) zatwierdzonego przez Ministrw planu
certyfikacji (w%)
MZ wykorzystania pomocy 100%
technicznych
Sprawna realizacja priorytetu MPiPS realizacji celu finansowego liczony
I i II oraz 5.4, 5.5 i (cz. 31) jako stosunek do IZ
10.1 PO KL w latach 2007- i deklaracji wydatkw do celu
85%
2015
finansowego w zakresie certyfikacji
na dany rok przez MRR dla
MPiPS
Liczba sfinansowanych w 75
ramach _Qrojektw ws_Qarcia kadrowego
Efektywne osi I-V Liczba rozliczonych projektw pomocy 18
poprzez
technicznej
2rojektw technicznej
Zapewnienie Wojewodowie wydatkw od 76%
wykorzystania w
realizacji Programu w stosunku do
ramach realizacji NSRO
alokacji finansowej dla Programu
2007-2013
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik przez KPRM jest obliczany systemem punktowym poprzez przeprowadzane ankiety.
miernika spowodowane m.in. pracownikw, czy zmianami
158
kadrowymi. Zatrudnienie nowych pracownikw praktycznego w zakresie
funduszy strukturalnych IP II oceniana mniej efektywnie. Ewentualne
niewykonanie zaplanowanych miernikw MTBiGM z w realizacji projektw,
czego efektem zmiana w planowanych terminach poniesienia wydatkw. Wynika to ze specyfiki
realizacji projektw infrastrukturalnych, zarwno w zakresie o udzielenie zamwienia
publicznego, jak i samej realizacji projektw przez wykonawcw. W przypadku miernikw prezentowanych
przez MAiC zaplanowane dla 27 nie dla
wniosku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie W
z ryzyko niewykonania prognoz miernika jest niskie. Ryzyko
niewykonania miernika wykorzystywanego przez MAiC dla 43 z braku
ze wnioskami. Zaplanowane miernikw nie dla
wniosku w ramach PO IG zostanie podpisana umowa o dofmansowanie
ryzyko niewykonania prognoz jest niskie. W ramach PO KL
istnieje ryzyko braku wnioskodawcw w wnioskw. Kontroli I stopnia istnieje
ryzyko braku finansowych z powodu niskiej partnerw polskich w realizacji projektw.
Ryzyko niewykonania miernika MEN "liczba osb wsparciem w stosunku do
zapotrzebowania (%)" jest z celw dla Priorytetu III PO KL. Mierniki
zaprezentowane przez MRR to certyfikowanych do KE do alokacji w programach
krajowych" oraz zakontraktowanych do alokacji w programach krajowych".
Przyczynami zaplanowanej miernikw m.in. ograniczenia wydatkw ze
na przyznane limity w okres oceny wnioskw o dofmansowanie,
w dokumentacji oceny na w realizacji umw, w
przez beneficjentw wnioskw o poniesione wydatki lub w tych wnioskach,
umowy o dofinansowanie przez ze stron, ze z partnerami
zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej). Ryzyko niewykonania zaplanowanej
miernika w mierze od w podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Miernik
prezentowany przez MZ ustalono na postawie relacji planowanej do
wskazanych w formularzach planistycznych. Obrazuje on realizowanego celu pomocy
technicznej, jakim jest finansowanie pracownikw we PO
i PO KL, a utrzymanie zatrudnienia pracownikw na poziomie proporcjonalnym do liczby
realizowanych oraz zapewnienie warunkw do realizacji zawartych w Rocznych Planach
Ryzyko niewykonania jest ze zatrudnienia, a w z tym
okresu realizacji ryzyka przy programw
operacyjnych.
159
Zadanie 17.4. i projektw w ramach programw finansowanych
z zwrotowi pomocowych
Wydatki (w tys.
2012 2012
Dysponent europejskich
plan plan
24 MKiDN 13 907 o
27 MAi C 7 810 88 664
34 MRR 12 617 70097
41 1420 o
42 MSW 2 631 o
45 MSZ 3 013 o
46 MZ 2 324 o
85 W oj ewodowie 2 141 3 144
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent 24, zamierzone cele poprzez
zgodne z prognozami, wykorzystywanie z MF EOG i NMF, FWK w ramach
przyznanych alokacji. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania w
poprawy stanu zachowania zabytkw oraz stanu infrastruktury kultury, a utrzymania pracownikw
odpowiedzialnych za proces Minister Administracji i Cyfryzacji, dysponent 27, zajmuje
i w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, a nadzorowaniem projektw w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent 34, realizuje na celu
i rozliczenie programw fmansowanych z zwrotowi pomocowych
EFTA poprzez m.in. wsparcie realizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy i
oraz realizowanych przez w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego
Programu Minister dysponent 41, realizuje postawiony cel poprzez
zapewnienie efektywnego pracownikw Instytucji i realizowane
wsparciu i wykorzystaniu postawionych do dyspozycji ww. Instytucji w ramach Funduszu Pornocy
Technicznej MF EOG i NMF. Minister Spraw dysponent 42, realizuje
na naborze projektw, ocenie formalnej i merytorycznej wnioskw, rozpatrywaniu protestw
wnioskodawcw, podpisywaniu umw o dofmansowaniu projektw, monitorowaniu i kontroli projektw,
weryfikacji i zatwierdzaniu wnioskw o dokonywaniu na rzecz
beneficjentw nie jednostkami informacji i promocji. Minister Spraw
Zagranicznych, dysponent 45, realizuje poprzez oraz
projektw w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponadto
dysponent programw finansowanych z bezzwrotnej pomocy
zagranicznej. Minister Zdrowia, dysponent 46, jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego
i zgodnego z przepisami i monitorowania projektw finansowanych ze Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu
160
Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach omawianego zadania projekty, ktre
dofmansowanie w ramach Szwajcarsko-Folskiego Programu
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012

Sprawna realizacja i rozliczenie programw MRR 49,97%
fmansowanych z certyfikowanych do
zwrotowi pomocowych EFTA alokacji w ramach Mechanizmw
Finansowych
W 41,33%
certyfikowanych do
alokacji w ramach SPPW
Liczba realizowanych projektw 9
wdanymroku
MSZ wykorzystania alokacji w 88%
ramach Mechanizmw
Finansowych (priorytet 2.4 i
2.10)
realizacji Wnioskw 98%
o
Efektywne wykorzystanie w ramach MSW Liczba zrealizowanych projektw 4
programw fmansowanych z
zwrotowi
pomocowych
MAi C Liczba rozliczonych 451
(zrealizowanych) projektw
Poprawa stanu zachowania zabytkw, MKiDN % zakontraktowania alokacji 100
infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie MF EOG i NMF
MF EOG i NMF
Efektywne i zgodne z przepisami MZ wykorzystania 100%
i monitorowanie projektw finansowanych ze pomocy technicznych
Mechanizmu Finansowego EOG i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
Szwajcarsko-Folskiego Programu
Zapewnienie wykorzystania W oj ewodowie Procent wykorzystania 100%
innych z NSRO i NPR
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Mierniki prezentowane przez MRR na podstawie dysponenta.
wykonania zaplanowanych miernikw m.in. z podpisywaniem
umw dla Mechanizmw Finansowych (2009- 2014), z wydatkowaniem przez
beneficjentw, procesu akceptacji wnioskw o z przygotowywanych
dokumentw sprawozdawczych, w procedurach przetargowych prowadzonych przez beneficjentw,
zmian harmonogramw projektw, z projektw po stronie
szwajcarskiej. Ponadto inne czynniki z procesu uzgadniania i podpisywania
161
ze umw finansowych dla projektw, z wydatkowaniem
przez beneficjentw, procesu akceptacji wnioskw o z
przygotowywanych dokumentw sprawozdawczych przez beneficjentw, procesu akceptacji
wnioskw o z uwagi na dodatkowe wymagane przez zmianami
harmonogramw projektw. Istnieje szereg czynnikw na ryzyka
niewykonania zaplanowanej miernika prezentowanego przez MSW. to
w realizacji projektw, niezrealizowanie projektu przez beneficjenta, nie przez Instytucje
Kompletnych Propozycji Projektw w terminach wyznaczonych przez
wielokrotnego poprawiania i dokumentacji na etapie oceny formalnej, procedury oceny
po stronie polskiej lub szwajcarskiej, nie przez IR dokumentw do podpisania umw ws.
Realizacji projektw w wyznaczonych przez IP terminach. Zasadniczy na pierwszy z miernikw
prezentowanych przez MSZ ma wydatkowania przez beneficjentw oraz kurs euro.
Ewentualne ryzyko niewykonania poziomu dla miernika drugiego jest z kwotami, ktre
nie zakwalifikowane. nie ryzyka niewykonania zaplanowanej
miernika. Ryzyko niewykonania miernika prezentowanego przez MZ jest z
zatrudnienia, a w z tym okresu realizacji jak
procedury przetargowe oraz procedury oceny wnioskw.
162
Funkcja 18.
Funkcja 18 wpisuje w obszar strategiczny Sprawne (strategia - Strategia sprawne
Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar odpowiedzialny za sprawy
wykonywania kar, wychowawczych oraz poprawczego orzeczonego przez a sprawy
pomocy postpenitencj amej.
Celem realizowanych w ramach tej funkcji jest zagwarantowanie obywatelom konstytuc:v.jnego prawa do
oraz zapewnienie poprzez osb tymczasowo aresztowanych
i skazanych na pozbawienia i wychowankw poprawczych i schronisk dla
nieletnich.
kwota wydatkw planowanych z na 2012 r. wynosi 9 079,8 mln w tym wydatki
z europejskich 18,7 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach
funkcji 18 przedstawione na wykresie.
w tys.
o 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000
Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru
przez powszechne i wojskowe
Zadanie 18.2.
374 072
przez admtmstracY.Jne
Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru
przez oraz KRS
Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia i
tymczasowego aresztowania
l
l
85 700
Zadanie 18.5. demoralizacji i 1
nieletnich i stworzenie warunkw 224 305
do powrotu nieletnich do normalnego i
5 919 274
2 476 413
'
l
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 dysponentw
w zakresie i szeroko rozumianego wymiaru w tym w
163
wsparcie oraz systemu na celu zapewnienie obywatelom
konstytucyjnego prawa do
wsparcie karnych i aresztw oraz jednostek organizacyjnych

demoralizacji i nieletnich i tworzenie warunkw do ich
powrotu do normalnego
przygotowanie i wprowadzanie w ustawodawstwa ze sprawowaniem wymiaru

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru przez powszechne i wojskowe
Wydatki (w tys.

15
29
Dysponent
MS
MON
2012

5 899 914
19 360
Zadanie jest realizowane przez Minister zapewnia warunki do realizacji
zadania poprzez zagwarantowanie profesjonalnej kadry orzeczniczej i w na
celu przyspieszenie i usprawnienie oraz podnoszenie orzecznictwa, wspieranie
alternatywnych form sporw, w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz
warunkw organizacyjno-technicznych i administracyjnych do i funkcjonowania
(przy czym Minister realizuje dysponenta
15 powszechne", ktrej wydatki ujmowane w ramach omawianej funkcji 18, jak w ramach
wydatkw ponoszonych w 37 ktre ujmowane poza 18, w tym
w w funkcji 22 (wydatki z funkcjonowaniem Ministerstwa oraz
w funkcji 3 (wydatki z i Prokuratury). Minister Obrony Narodowej,
dysponent 29, prowadzi oraz zapewnia warunki organizacyjne i techniczne
funkcjonowania w celu zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
Zagwarantowanie MS W opanowania (odniesienie liczby
spraw do liczby spraw
do powszechnych)
obywatelom konstytucyjnego
prawa do
164
MON
Odsetek spraw, w ktrych na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
bez nieuzasadnionej
Liczba spraw do liczby spraw
opanowania
spraw)
2012

99,2%
0,018%
80%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania zaplanowanej pierwszego miernika MS w
z spraw do oraz stopniem skomplikowania tych spraw.
Zasadniczymi, pozafmansowymi elementami na ryzyko nie planowanej
drugiego miernika liczba i skomplikowania spraw do
Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru przez administracyjne
Wydatki (w tys.
Dysponent
05 NSA
2012

374 072
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Naczelny Administracyjny, dysponent 05 realizuje w zakresie
tworzenia warunkw do sprawnej administracyjnych, odpowiedniego utrzymywania bazy
materialno-lokalowej jednostek i podnoszenia standardw ich funkcjonowania. do zapewnienia
obsad kadry orzeczniczej i wyspecjalizowanego korpusu referendarzy
sekretariatw procesowych i kadry oraz organizuje szkolenia i konferencje
Rozbudowuje i publikuje zeszyty naukowe i orzecznicze, przeprowadza
nadzorcze w obszarze oraz wizytacje sekretariatw orzeczniczych
w Wojewdzkich Administracyjnych. Sprawuje nadzr administracyjny nad
Cele i mierniki
Cel
Zagwarantowanie obywatelom
konstytucyjnego prawa do
Dysponent
NSA
Miernik
2012

czas trwania 6
przed I instancji (przy m-cy
rocznym do 70 tys. spraw)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
od zaplanowanej miernika NSA jest nieuniknione z uwagi na i
zakres rozpatrywanych spraw przez administracyjne.
Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru przez oraz KRS
Wydatki (w tys.

04
52
Dysponent
SN
KRS
2012

74 200
11 500
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
165
dysponent 04, wykonuje w zakresie orzecznictwa oraz zapewnienia warunkw
organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowa Rada dysponent
52 realizuje zadanie poprzez prac Rady z procesem nominacyjnym
i czasu trwania w procesie legislacyjnym z
opiniowanie projektw aktw prawnych i Ministerstwa
do Konstytucyjnego o zbadanie z aktw normatywnych
w zakresie i
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie w ramach nadzoru
z prawem,
orzecznictwa oraz inne zadania
z aktw prawnych.
Zapewnienie warunkw dla
orzeczniczej
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr
do na
stanowiskach SN i NSA oraz na
stanowiskach w powszechnych, w
wojewdzkich administracyjnych
i w wojskowych
Dysponent Miernik 2012

SN czas rozpatrywania sprawy 9
KRS Liczba osb do l 450
na
stanowiskach SN i NSA oraz
na stanowiskach w
powszechnych, w wojewdzkich
administracyjnych i w
wojskowych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Czynnikami miernika prezentowanego przez KRS przede wszystkim decyzje
o w stan spoczynku oraz procedura wyboru w ktrej uczestniczy oprcz
Krajowa Rada oraz Prezydent RP. Ryzyko niewykonania zaplanowanej
miernika z brakiem odpowiedniej liczby wnioskw. Liczba wnioskw osb
o stanowisko stwarza wyboru najlepszego kandydata do

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia i tymczasowego aresztowania
Wydatki (w tys.
Dysponent
37 MS
2012

plan
2 460 465
2012
europejskich
plan
15 948
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister dysponent 37, realizuje zadanie poprzez zapewnienie wykonywania kary
pozbawienia w warunkach osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym
przestrzeganie ich praw (zarwno w aspekcie odpowiedniej miejsc dla osadzonych jak
zapewnienia odpowiednich warunkw bytowych osobom osadzonym w karnych i aresztach
166
zapewnienie wykonywania kary pozbawienia (poprzez stworzenie nowych
miejsc dla osadzonych w penitencjarnych oraz alternatywnych systemw wykonywania
kary pozbawienia zapewnienie wykonywania kary pozbawienia
i tymczasowego aresztowania (zarwno osadzonych, jak i funkcjonariuszy, pracownikw
i innych osb na terenie jednostek penitencjarnych),
zdrowotnych w opieki zdrowotnej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik 2012

Zapewnienie poprzez MS
osb tymczasowo aresztowanych i skazanych
na pozbawienia
Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na MS
pozbawienia
% zaludnienia w
karnych i aresztach
Liczba skazanych
systemem programowego

99
36 500
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania planowanej pierwszego miernika MS przede wszystkim
ze zdarzeniami losowymi i nadzwyczajnymi w wyniku ktrych zmniejszeniu ulega jednostek;
w realizacji harmonogramw wykonywania prac remontowych, inwestycyjnych zaplanowanych na
2012 r. oraz ryzyko likwidacji dodatkowych cel mieszkalnych, z dyspozycji przepisw
Ministra z dnia 25 listopada 2009 r., w sprawie trybu
organw w wypadku, gdy liczba osadzonych w karnych lub aresztach przekroczy w skali
kraju tych (Dz. U. Nr 202, poz.l564). Ryzyko niewykonania planowanej
drugiego miernika jest ze zmniejszaniem bazy lokalowej przeznaczonej na cele resocjalizacji,
zmniejszenie liczby zawodowych; wzrost liczby skazanych na kary krtkoterminowe.
Zadanie 18.5. demoralizacji i nieletnich i stworzenie warnokw do
powrotu nieletnich do normalnego
Wydatki (w tys.
Dysponent
37 MS
2012

plan
221 529
2012
europejskich
plan
2 776
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Jedynym w ramach tego zadania jest Minister dysponent 37,
ktry jest odpowiedzialny za zapewnienie organizacY.ino-technicznej Poprawczych
i Schronisk dla Nieletnich oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej.
167
Cele i mierniki
Cel
Skuteczna resocjalizacja wychowankw
poprawczych i schronisk dla
nieletnich
Dysponent Miernik
MS wychowankw
poprawczych na
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

55%
Skuteczne wychowawcze podejmowane w dla nieletnich pozytywnie na
tego miernika. Jednak na tego miernika w sposb istotny czynniki,
ktre poza dla nieletnich (presja znalezienia pracy, itp.).
168
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Funkcja 19 Infrastruktura transportowa wpisuje w zakres tematyczny strategii Rozwj infrastruktury
transportowej. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania
oraz rozwoju infrastruktury transportu, w budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drg
publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portw lotniczych oraz drg wodnych
w zakresie ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz przewozu
osb i rzeczy transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i oraz
komunikacji publicznej. Obejmuje sprawy z zakresu transportu morskiego i morskiej, obszarw
morskich, portw i przystani morskich.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 11 804,8 mln w tym wydatki z
europejskich 4 168,7 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 19
przedstawione na wykresie.
w tys.
o 2 000 000 4 000000 6 000 000
'
Zadanie 19.1. W spieranie transportu drogowego 4 996 718
l
Zadanie 19.2. Transportkolejowy 3 600
Zadanie 19.3. morskiego i --l OlS
802
i
' ' '
Zadanie 19.4. Wspieranie lotniczego i infrastruktuty IIII
51
J
916
lotniczeJ
l
l ' '
l ' '
Zadanie 19.5. Wspieranie transportu -l 685
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 5 dysponentw w zakresie
budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej, w tym
w
spraw i z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem,
i utrzymaniem systemw i transportu drogowego (drg, mostw, tuneli, parkingw, terminali
autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostw, ekranw, wykopw itp.),
lotniczego (portw lotniczych, pasw startowych, terminali, hangarw, nawigacyjnego,
kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portw, dokw, nawigacyjnego,
mostw, tuneli, falochronw, pirsw, terminali itp.),
169
i funkcjonowanie systemw transportu drogowego, kolejowego,
lotniczego i wodnego,
sprawy przewozu osb rzeczy komunikacji publicznej, transportu
samochodowego, kolejowego, lotniczego i
zapewnienie transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
w obszarach morskich, brzegu morskiego,
nadzr nad transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
przygotowanie i wprowadzanie w ustawodawstwa z
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
Wydatki (w tys.

39
85
Dysponent
MTBiGM
Wojewodowie
2012

plan
3 072 154
661 561
2012
europejskich
plan
l 263 063
o
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 39, realizuje
do eliminowania zjawisk i przyczyn wypadkw drogowych oraz zmniejszenie liczby wypadkw i
ich skutkw z wszystkich uczestnikw ruchu drogowego. celem tego zadania jest budowa i
przebudowa sieci drg krajowych, tj. autostrad, drg ekspresowych i lokalnych. Do jego
poprawa komunikacyjnej Polski i z korytarzami transportowymi.
Wojewodowie, dysponenci 85, do rozwoju infrastruktury drogowej w
wojewdztwie oraz m.in. standardy w transporcie drogowym. Ponadto
Wojewodowie omawiane zadanie poprzez przekazywanie dotacji Wojewdztwa z
do biletw ulgowych w krajowych przewozach autobusowych, sprawowanie nadzoru nad
ruchem na drogach publicznych, sprawowanie nadzoru nad szkolenia i
doskonalenia techniki jazdy, sprawowanie nadzoru nad przewozem drogowym towarw niebezpiecznych,
przeprowadzanie egzaminw dla kandydatw na instruktorw nauki jazdy i instruktorw techniki jazdy,
przeprowadzanie testw kwalifikacyjnych dla kierowcw przewozy drogowe.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
poprawy MTBiGM
przy wykonywaniu transportu
drogowego, przestrzegania
przepisw w transporcie drogowym
oraz bezpiecznych
uczestnikw ruchu drogowego
170
Miernik
Liczba kontroli przestrzegania
przepisw w transporcie drogowym,
przeprowadzonych w danym roku (w szt.)
2012

20 tys.
Poprawa
komunikacyjnej Polski i
z korytarzami
transportowymi
Tworzenie warunkw do rozwoju
infrastruktury drogowej
wybudowanych drg ekspresowych
i autostrad, przebudowanych drg
krajowych (w km)
W oj ewodowie Liczba km drg w wojewdztwie
985
l 476
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, przebudowanych drg krajowych
w km" bardzo charakteryzuje GDDKiA. Ryzyko niewykonania miernika
z nieprzewidzianych warunkw atmosferycznych (np. zima), z zatorw
u wykonawcw lub podwykonawcw, co lub spowolnieniem robt ze
na brak na zakup z pozyskaniem budowlanych i
roboczej na skutek koncentracji inwestycji infrastrukturalnych w tym samym czasie, do
oszacowania czas oczekiwania na niektre decyzje administracyjne, np. decyzje decyzje
o za grunty, ktre na jej etapach. Drugi miernik
prezentowany przez MTBiGM opracowano w GITD, pozwala on na respektowania zasad
w transporcie drogowym oraz i kierowcw, w zakresie ruchu. Nie
ryzyka niewykonania planowanej miernika.
Zadanie 19.2. Transport kolejowy
Wydatki (w tys.

39
71
85
Dysponent
MTBiGM
UTK
W oj ewodowie
2012

plan
2 974 009
12 416
724
2012
europejskich
plan
661 451
o
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 39, realizuje
zaplanowanego celu zadania poprzez utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z
linii o znaczeniu obronnym). Wspiera kolejowych z ustawowo ulg
taryfowych oraz dofinansowuje kolejowe przewozy i Jest
odpowiedzialny za wykonanie analiz i stan infrastruktury kolejowej oraz
gospodarcze i przewozowe na zapotrzebowanie transportowe w modernizacji
linii. Prezes Transportu Kolejowego, dysponent 71, sprawuje nadzr nad
transportu kolejowego, do i systemu kolejowego. Ponadto wspiera
rynek transportu kolejowego i nadzoruje rynek wyrobw stosowanych w kolejnictwie. Wojewodowie,
dysponenci 85, w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej o znaczeniu oraz odpowiedzialni za prowadzenie w sprawie wydawania
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
171
Cele i mierniki
Cel
i poprawa
transportu kolejowego
Regulacja i licencjonowanie transportu
kolejowego, nadzr nad
ruchu kolejowego,
certyfikacja wyrobw dla kolejnictwa
i ochrona praw
Tworzenie warunkw do rozwoju
infrastruktury kolejowej
Dysponent
MTBiGM
Miernik
Praca przewozowa w mln

przebudowanych linii
kolejowych (w km)
UTK z dla: kontroli,
zatwierdzonych dokumentw i
wydanych licencji i
w stosunku do planu
wnioskw
W oj ewodowie Liczba km wyremontowanych
i wybudowanych linii kolejowych
w wojewdztwie
2012

12 587
73,7
85%
o
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Ryzyko niewykonania planowanej miernika MTBiGM np. z ograniczenia zakresu
stosowania ustawowych ulg taryfowych, czy ograniczenia liczby z powodu bardziej
konkurencyjnych innych transportu. Drugi miernik dobrze opisuje cel i jest
Jest tani w pozyskaniu, przez co nie generuje dodatkowych kosztw. Ryzyko niewykonania planowanej
miernika z w harmonogramach, oprotestowaniem przetargw,
z zgodnie z uzgodnieniami konserwatorskimi, wzrostem cen na rynku budowlanym lub
z warunki pogodowymi, zdarzeniami losowymi Ryzyko niewykonania miernika
prezentowanego przez UTK nie oszacowane przez dysponenta.
Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i
Wydatki (w tys.

21
39
41
85
Dysponent
MTBiGM
MTBiGM

W oj ewodowie
2012

plan
833 055
13 391
o
419
2012
europejskich
plan
168 937
o
o
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 21 oraz 39, realizuje zadania,
ktre do i poprawy transportu morskiego i W
ramach zadania prowadzi do zapewnienia morskiej oraz ochrony
brzegw i morskiego. Zapewnia i zajmuje
utrzymaniem i systemw monitorowania i systemw oznakowania nawigacyjnego oraz zapewnia
morskiego. Ponadto zajmuje ratowaniem ludzkiego oraz zwalczeniem na
morzu, poprzez utrzymanie i rozwj jednostek oraz stacji ratowniczych oraz zapewnienie
172
funkcjonowania jednostek operacyjnych SAR. Zajmuje tworzeniem regulacji w zakresie
gospodarki morskiej i Minister dysponent 41, zapewnia wsparcie
ekologicznych form transportu - Wojewodowie, dysponenci 85,
zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielanie na obiektw hydrotechnicznych, tworzenie
warunkw do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik 2012
plan
i MTBiGM zabezpieczonych odcinkw 13,4
transportu morskiego i (cz. 21) brzegu morskiego (w km)
kontroli i inspekcji statkw na 2 625
polskich obszarach morskich (w szt.)
Poprawa na MTBiGM kontroli i inspekcji statkw na 3 231
drogach wodnych (cz. 39) wodach w szt.
Zmniejszenie Liczba zawartych umw z Ministrem
wprowadzanych do wd i powietrza oraz ds. transportu w zakresie
zmniejszenie dla dofinansowania
poprzez wykorzystanie w transporcie (w szt.)
jednostek floty
Tworzenie warunkw do rozwoju Wojewodowie Liczba decyzji uchylonych o
infrastruktury transportu morskiego w stosunku do liczby decyzji
i wydanych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
pierwszego z miernikw zaprezentowanych przez MTBiGM dla 21 jest w mierze
od warunkw atmosferycznych, ktre zarwno na prowadzone roboty budowlane, jak
w przypadku nieprzewidzianych zjawisk pogodowych zabezpieczania w trybie
awaryjnym uszkodzonych odcinkw brzegu. to zmiany planw finansowo-
rzeczowych. Kolejny czynnik miernika jest z procedurami
przetargowych przebieg, protesty), ktre na podpisywania
umw z wykonawcami. kontroli i inspekcji statkw na polskich obszarach morskich (w szt.)"
jest od negatywnie na czy bezpieczny ruch statkw
w portach. Trzeci miernik zaprezentowany przez MTBiGM pn. kontroli i inspekcji statkw na wodach
w szt." dotyczy 39. Zastosowany miernik naliczany jest na podstawie zaplanowanych
w danym roku kontroli statkw na wodach Miernik odzwierciedla charakter wsparcia
przez dofinansowania Na mocy ustawy Fundusz przekazuje Ministrowi
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rozwj
173
Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
Wydatki (w tys.

39
85
Dysponent
MTBiGM
W oj ewodowie
2012

plan
67 929
407
2012
europejskich
plan
447 580
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
zadaniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponenta 39 jest
wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej poprzez zapewnienie transportu
lotniczego, sprzyjanie rozwojowi sieci lotniczej TEN-T, dostosowanie systemu ruchem lotniczym
dla potrzeb operacyjnych oraz rozwj i utrzymanie infrastruktury CNS. Ponadto zadaniem MTBiGM jest
koncesjonowanie podmiotw i nadzr nad rynkiem przewozw lotniczych oraz
w lotnictwie cywilnym. Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach zadania
w zakresie wydawania decyzji o zezwoleniu na inwestycji w zakresie lotniska
publicznego.
Cele i mierniki
Cel
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej
i nawigacyjnej do popytu na
lotnicze oraz wzrost
transportu lotniczego
Tworzenie warunkw do rozwoju
infrastruktury lotniczej
Dysponent
MTBiGM
Miernik
Procentowy transportu
lotniczego w transporcie
i towarowy)
Dynamika przewozw
w Polsce rok do
roku
Wojewodowie Liczba decyzji uchylonych
w stosunku do liczby decyzji
wydanych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

14,7/
0,04
9,67%
o
Pierwszy prezentowany miernik obrazuje efekt w zakresie rozwoju infrastruktury portw lotniczych,
oraz regulacji rynku tej Istnieje ryzyko niewykonania
planowanej miernika i jest ono ewentualnie z kryzysu gospodarczego na
oraz warunkw atmosferyczno - geologicznych jak np. wybuch wulkanu na
Islandii w ub. roku. Drugi miernik opracowany przez Lotnictwa Cywilnego i w sposb syntetyczny
pokazuje przewozw Ryzyko niewykonania miernika jest
174
Zadanie 19.5. Wspieranie rozwoju transportu
Wydatki (w tys.
Dysponent
39
MTBiGM
2012

plan
o
2012
europejskich
plan
l 627 685
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dysponent 39, odpowiada za prowadzenie
z infrastruktury portowej oraz i
infrastruktury transportu publicznego. Celem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej jest wspieranie przewozw intermodalnych wraz z
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
MTBiGM
przyjaznych
transportu w oglnym przewozie
osb i
Miernik
Wybudowane/przebudowane portowe
(w km)
wybudowanej/przebudowanej sieci
transportu szynowego i trolejbusowego (w km)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
plan
2,68
5,39
Pierwszy prezentowany miernik oparty jest na w umowach o dofinansowanie. Miernik
zostanie obliczony na podstawie beneficjentw jako suma km wybudowanych i przebudowanych
portowych w ramach poszczeglnych projektw. Niewykonanie zaplanowanej miernika
spowodowane ze specyfiki projektw infrastrukturalnych. Realizacja miernika
poprawi polskich portw wobec innych portw europejskich, co doprowadzi do
transportu morskiego w przewozach Drugi miernik zaprezentowany przez MTBiGM dla
39 pn. wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego w km" oparty jest
na w umowach o dofinansowanie. Jego zostanie obliczona na podstawie
beneficjentw jako suma km wybudowanych i zmodernizowanych sieci transportu szynowego i
trolejbusowego w ramach realizacji projektw. Realizacja miernika przyczyni do zmniejszenia
ulicznego oraz emisji spalin ze transportu drogowego.
175
Funkcja 20. Zdrowie
Funkcja wpisuje w obszar strategiczny ludzki (strategia Strategia rozwoju
ludzkiego). Obejmuje ona swoim zakresem obszar spraw ochrony zdrowia,
w tym w finansowanie wysokospecjalistycznych, publicznej krwi, programw
zdrowotnych oraz ratownictwa medycznego. Do innych nadzr nad Narodowym Funduszem
Zdrowia, ocena opieki zdrowotnej i technologii medycznych, koordynacja polityki lekowej
oraz nadzr sanitarno-epidemiologiczny.
Do celw realizowanych w ramach funkcji 20 zalicza funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia, do opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia
i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu a w jednostkach ochrony
zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak inwestycje
w ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 7 067,9 mln w tym wydatki z
europejskich 228,5 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 20
przedstawione na wykresie.
Zadanie 20.1. do opieki
zdrowotnej
o 2 000 000
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne 1220 642
l
j
Zadanie 20.3. Polityka lekowa 185 905
l
Zadanie Wspieranie rozwoju i . -
1
932 93
7
restrukturyzacJI systemu ochrony zdroWia
1
!

Zadanie 20.5. Nadzr sanitarno- 1 ;
epidemiologiczny, profilaktyka i promocja -905 61t
zdrowia

w tys.
4 000 000 6 000 000
4 922 S37
l
W ramach omawianej funkcji realizowane jest 5 dysponentw w zakresie
zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w
176
opieki zdrowotnej,
zapewnienie do opieki zdrowotnej,
spraw i w zakresie polityki zdrowotnej,
ustalanie standardw dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni
i innychjednostek zdrowotne,
zdrowia,
procedury medyczne,
programy zdrowotne,

nadzr nad i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi produktami
biobjczymi,
zdrowia,
przygotowanie i wprowadzanie w ustawodawstwa z
nadzr sanitarno-epidemiologiczny.
Zadanie 20.1. do opieki zdrowotnej
Wydatki (w tys.
2012
2012
Dysponent europejskich
elan
elan
29 MON 7 221
o
37 MS
l 144
o
38 MNiSW 12 042
o
42 MSW
3 484
o
46 MZ
l 466 524
l 239
72 KRUS l 883 001
o
73 zus
330 136
o
85 Wojewodowie l 218 046
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
zadaniem Ministra Obrony Narodowej, dysponenta 29, jest poprawa do
i opieki zdrowotnej. Odpowiada on za pobieranie krwi, gromadzenie, przechowywanie
i wydawanie krwi, a za zaopatrywanie opieki zdrowotnej w krew i jej oraz w produkty
krwiopodobne. Minister dysponent 37, realizuje swoje zadania do
zapewnienia do zdrowotnych osobom ubezpieczenia zdrowotnego.
Minister Nauki i Szkolnictwa dysponent 38 realizuje na zapewnianiu
do i opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiw doktoranckich poprzez
fmansowanie z zdrowotnych dla studentw i doktorantw, ktrym nie to
ubezpieczenie z innego Minister Spraw dysponent 42, realizuje
z zakresu udzielanych medycznych oraz o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym, a
pozyskiwania krwi i wytwarzania produktw krwiopochodnych Ministerstwo
Zdrowia, dysponent 46, odpowiada za programw polityki zdrowotnej i
wysokospecjalistycznych finansowanych z zapewnienie funkcjonowania publicznej
krwi, finansowanie zdrowotnych udzielanych przez opieki zdrowotnej osobom nie
z ubezpieczenia zdrowotnego, prowadzenie nadzoru nad Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz zdrowotnych i technologii medycznych na tworzenie i
wykazw gwarantowanych. Minister Zdrowia realizuje program wieloletni "Narodowy
Program Zwalczania Chorb Nowotworowych" oraz "Narodowy Program Rozwoju Medycyny
Transplantacyjnej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia dysponent 72, realizuje zadania
177
na ewidencji i rozliczaniu za rolnikw oraz emerytw i rencistw.
dysponent 73, realizuje na zapewnieniu finansowania do
opieki zdrowotnej osobom z urlopw wychowawczych oraz inwalidom wojennym i wojskowym.
Pozyskuje finansowe z i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wojewodowie dysponenci 85, w ramach omawianego zadania do
zapewniania do informacji stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych
wojewdztwa, zapewnienia ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym, zapewnienia
nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczeglnych dziedzinach medycznych,
przeprowadzania kontroli w podmiotach z zakresu ochrony zdrowia jak
podnoszenia kwalifikacji zawodowych osb zawd medyczny.
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012
plan
Poprawa do MON Liczba donacji w relacji do liczby
l
i opieki zdrowotnej planowanych donacji
KRUS Liczba osb ubezpieczeniem l 4 73 tys. osb
zdrowotnym (bez rodziny)
Zapewnienie opieki medycznej MS Liczba osb ubezpieczeniem l 974
dla osb zdrowotnym
ubezpieczenia
zdrowotnego
Zapewnienie do MNiSW liczba studentw 21 328
i opieki zdrowotnej i doktorantw, za ktrych MNiSW
studentom i uczestnikom na ubezpieczenie
studiw doktoranckich zdrowotne
do opieki MSW udzielonych
250
zdrowotnej dla osb medycznych
ubezpieczenia
zdrowotnego
Poprawa do MZ Liczba wykonywanych 385,26
opieki zdrowotnej wysokospecjalistycznych
finansowanych z na
l mln
czasu MZ dalsze trwanie w chwili m: 71,5
trwania urodzenia (wg GUS za rok k: 79,8
Polski poprzez ich
stanu zdrowia
do opieki zus liczba osb uprawnionych za 319 125
zdrowotnej osobom ktre na ubezpieczenie
ubezpieczeniem zdrowotnym zdrowotne finansowane z
z innego
Zapewnienie do W oj ewodowie Stosunek liczby placwek 0,00075
zdrowotnych zdrowotne do liczby
wojewdztwa wojewdztwa
178
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik MON wykonanie planu, ktry tendencje do pozytywnych lub
negatywnych zmian. Ryzykiem niewykonania zaplanowanej tego miernika np. brak dawcw
krwi. Na wykonanie zaplanowanej miernika prezentowanego przez KRUS m.in.
zmiana regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do fmansowania na ubezpieczenie
zdrowotne. Niewykonanie zaplanowanej miernika MS nie powinno istotnie na udzielanie
zdrowotnych dla wychowankw poprawczych i schronisk dla nieletnich. Miernik jest
w zadaniowym po raz pierwszy. Miernik liczba studentw i
doktorantw, za ktrych MNiSW na ubezpieczenie zdrowotne" jest obliczany na podstawie
danych statystycznych resortu nauki. Zaplanowana miernika nie zostanie wykonana w
przypadku gdyby liczba studentw po 26 roku nie uprawnienia do
na ubezpieczenia zdrowotne z innego Algorytm naliczania pierwszego miernika MZ oparty jest
na liczbie wysokospecjalistycznych wynegocjowanych w umowach MZ ze szpitalami. Niewykonanie
miernika m. in. w przypadku zmiany przepisw prawnych, zmiany struktury
danych i zmiany zakresu wysokospecjalistycznych finansowanych z pojawienia
na rynku medycznym innowacyjnych, kosztownych technologii w procedurach wysokospecjalistycznych, a
kosztownych lekw nowej generacji, niejednokrotnie w procedurach wykonywania
wysokospecjalistycznych lub w przypadku braku organw do przeszczepw. Miernik
liczba osb uprawnionych, za ktre na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z
zdefmiowany przez ZUS. z czynnikw na miernika jest zmiana
regulacji prawnych w zakresie liczby uprawnionych do finansowania na ubezpieczenie zdrowotne.
podejmowanych rozszerzenie ograniczenie liczby osb na skutek
przyznawania dodatkowych lub pozbawienia ich uprawnionych, jak
czy skracanie wymiaru urlopu wychowawczego. Oprcz tego na poziom miernika ma
zakres prowadzonej przez polityki prorodzinnej, jak sami ubezpieczeni
decyzje z rodzicielstwem, a w przypadku inwalidw zdrowotne.
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne
Wydatki (w tys.
2012
2012
Dysponent europejskich
elan
elan
42 MSW l 256
o
46 MZ 84 375 125 400
85 W oj ewodowie 9 611
o
W ramach wydatkw z umieszczono na finansowanie projektw z
UE.
Minister Spraw dysponent 42, realizuje udzielania pomocy
medycznej podczas i wypadkw przez szpitalne ratunkowe oraz ratownictwa
medycznego. Minister Zdrowia, dysponent 46, odpowiada za wykonywanych przez
lotnicze pogotowie ratunkowe oraz na celu infrastruktury Lotniczego Pogotowia
179
Ratunkowego oraz zakup specjalistycznych transportu sanitamego wraz z na potrzeby
specjalistycznych i podstawowych ratownictwa medycznego. Wojewodowie, dysponenci 85, w
ramach danego zadania zakup specjalistycznych transportu sanitarnego wraz z
na przebudowy, rozbudowy i remonty Szpitalnych Ratunkowych
oraz nadzr nad ratownictwa medycznego. Ponadto nadzr nad
zapewnieniem odpowiednich standardw medycznych innymi z parametrami czasu dotarcia
na miejsce zdarzenia dla ratownictwa medycznego od chwili przez dyspozytora
medycznego.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie
opieki
zdrowotnej z zakresu
ratownictwa medycznego
Udzielanie sprawnej
pomocy medycznej
podczas
wypadkw i kataklizmw
Zapewnienie pomocy
osobom w stanach

Dysponent
MZ
MSW
W oj ewodowie
Miernik
Procent powierzchni kraju
HEMS
czas dojazdu ratownictwa
medycznego na miejsce zdarzenia
Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia
w wojewdztwie
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
plan
92%
15 minut
8 minut
(miasto)/ 15
minut (poza
miastem)
MZ nie ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika
kraju HEMS.
Zadanie 20.3. Polityka lekowa
Wydatki (w tys.

46
85
Dysponent
Minister Zdrowia
Wojewodowie
2012

62 750
23 155
Minister Zdrowia, dysponent 46 odpowiada za dokumentacji o oraz
zmiany rejestracyjne pod i a poprzez monitorowanie
produktw leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub wnioskw
o wydanie zgody na prowadzenie badania klinicznego zmian w prowadzonych badaniach, nadzr nad
wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i oraz
rejestrowanych produktw biobjczych, sprawdzenie oznakowania pod
informacji o ich stosowaniu oraz z produktw
biobjczych. Wojewodowie, dysponenci 85, w ramach omawianego zadania nadzr nad
180
i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobjczymi oraz
nadzr nad surowcw farmaceutycznych i lekw recepturowych.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie do MZ
bezpiecznych, odpowiedniej
i
produktw leczniczych,
wyrobw medycznych i
produktw biobjczych
Zapewnienie W oj ewodowie
zdrowia
i obywateli przy
stosowaniu produktw
leczniczych i wyrobw
medycznych
Miernik
Liczba przeprowadzonych
rejestracyjnych w zakresie produktw
leczniczych, wyrobw medycznych
i produktw biobjczych.
Stosunek liczby kontroli, w wyniku ktrych
stwierdzono do liczby
przeprowadzonych kontroli
2012
plan
34 649
54,2%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
miernika MZ w znacznym stopniu od wnioskw przez wnioskodawcw, na co
Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych nie ma

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Wydatki (w tys.

29
42
46
85
Dysponent
MON
MSW
MZ
W oj ewodowie
2012

plan
118 557
42 186
685 887
251
2012
europejskich
plan
o
o
86 056
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Obrony Narodowej, dysponent 29, realizuje inwestycje w szpitalach oglnych, klinicznych
i opieki zdrowotnej instytutw badawczych oraz fmansuje do wymiany
i modernizacji w szpitalach oglnych, klinicznych i opieki zdrowotnej instytutw
badawczych. Zadaniem Ministra Spraw dysponenta 42
inwestycyjne poprawy infrastruktury jednostek ochrony zdrowia. Minister Zdrowia, dysponent
46, jest odpowiedzialny za inwestycje w ochrony zdrowia, wsparcie w zakresie
samodzielnych publicznych opieki zdrowotnej oraz do oprocentowania
kredytw udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, i Wojewodowie, dysponenci
85, nadzr nad procesem restrukturyzacji zdrowia oraz w zakresie
samodzielnych publicznych opieki zdrowotnej.
181
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012

Zapewnienie do MON Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych 0%
opieki zdrowotnej na przez MON wymagania
terenie kraju przez Ministra Zdrowia w
stosunku do oglnej liczby SPZOZ i IB
MZ Zaawansowanie realizacji inwestycji 59%
i zaspokojenia potrzeb
Poprawa infrastruktury jednostek MSW Liczba wykonywanych 17 000
sektora ochrony zdrowia poprzez wysokospecjalistycznych w danym roku
wspieranie realizowanych
Nadzr nad SP-ZOZ Wojewodowie Liczba SP-ZOZ 10,5
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
MON nie ryzyka niewykonania zaplanowanej miernika. W przypadku miernika
prezentowanego przez MZ nie ma ryzyka niewykonania jego
Zadanie 20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Wydatki (w tys.

42
46
85
Dysponent
MSW
MZ
W oj ewodowie
2012

plan
6 366
153 630
729 801
2012
europejskich
plan
o
15 762
55
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Ministra Spraw dysponenta 42, na realizacji
w zakresie nadzorczo - kontrolnych oraz podnoszeniu wiedzy funkcjonariuszy i pracownikw
w zakresie sanitarnym i epidemiologicznym. Minister Zdrowia, dysponent 46, w ramach tego zadania
finansuje zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem ochronnych, tworzy i utrzymuje rezerwy
oraz podejmuje z W tym obszarze graniczne stacje
sanitamo-epidemiologiczne nadzr i kontrole sanitarne m.in.
dokumentacji, oraz Wojewodw, dysponentw 85,
na upowszechnianiu wiedzy zdrowego stylu i fizycznej, upowszechnianiu
wiedzy chorb i monitorowaniu oraz
i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z dostosowaniu infrastruktury i
Inspekcji Sanitarnej do realizowanych monitorowaniu poziomu zdrowia
z warunkw pracy i ochronie zdrowia publicznego.
182
Cele i mierniki
Cel Dysponent Miernik
2012

Zapewnienie skutecznej ochrony MZ Stosunek wydanych 98,9%
terytorium Polski przed ostatecznych sanitarnych do
oraz prowadzonych
i wyrobw
przeznaczonych do kontaktu
z o
zdrowotnej poprzez wydawania
sanitarnych
Zapewnienie stosowania MSW nadzorczo-kontrolnych 7 300
standardw sanitamo-higienicznych
Poprawa stanu sanitarno- Wojewodowie Liczba osb 54%
epidemiologicznego profilaktycznymi i promocyjnymi
w wojewdztwie w stosunku do oglnej liczby
woj e wdztwa
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik "odsetek ostatecznych sanitarnych na granicy" wyliczany jest z liczby
ostatecznych decyzji sanitarnych na granicy w stosunku do oglnej liczby wydanych decyzji. Odsetek
ostatecznych decyzji wydanych na granicy pokazuje dopuszczonych lub nie do obrotu na terytorium
kraju towarw, ktre kontroli granicznej. on z poziomem sanitarno-
epidemiologicznego kraju, do obrotu wprowadzane tylko towary, ktre stosowne przepisy
w tym zakresie.
183
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Funkcja wpisuje w obszar strategiczny Rozwj rolnictwa wsi (strategia - Strategia
Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar
odpowiedzialny za sprawy z zakresu ustroju rolnego infrastruktury wsi oraz ochrony
gruntw przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje sprawy produkcji i ochrony
uprawnych, nasiennictwa, produkcji i hodowli ochrony zdrowia weterynaryjnej
ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad pochodzenia
nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi
w weterynarii. Ponadto tutaj sprawy przetwrstwa i przechowalnictwa
handlowej oraz mechanizmw regulacji rynkw rolnych. W ramach
funkcji realizowane rybactwa i morskiego, racjonalnego
gospodarowania zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego.
Do na celu rozwj Wsplnej Polityki Rolnej i Rybackiej m.in. wspieranie
sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarw wiejskich. Zadaniami
wykonywanymi w ramach tej polityki interwencje na rynkach produktw rolnych i
wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i energetycznych,
prowadzenie w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem
z towarami rolnymi. zadaniem jest zapewnienie beneficjentom ubiegania
o wsparcie finansowe z krajowego i unijnego. W ramach tej funkcji wspierany jest rozwj obszarw
wiejskich oraz podejmowane ukierunkowane na wzrost gospodarstw rolnych,
rozwj obszarw wiejskich, wspieranie ludzkiego na terenach wiejskich,
produkcji i produktw rolnych, oraz gospodarki wiejskiej.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 16 543,7 mln w tym wydatki z
europejskich 10 644,8 mln Wydatki w roku 2012 realizowanych w ramach funkcji 21
przedstawione na wykresie.
184
o
l
!
Zadanie 21.1. Rozwj produkcji i ochrona 1
208 124
uprawnych l
l
Zadanie 21.2. Rozwj i hodowli 1
125 727
l

Zadanie 21.3. Ochrona l
404 880
oraz zdroWia pubhcznego
Zadanie 21.4. Ksztahowanie ustroju i
oraz rolnictwo ekologiczne i regionalna, ' 78 446
tradycyjna i systemy !
l
Zadanie 21.5. Wspieranie infrastrukturywsi 1712 747
l

Zadanie 21.6. rybacn:a i 1
361 740
morskiego
Zadanie 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej
oraz pomocy krajowej
5 000 000 10 000 000
w tys.
15 000 000
14 652 q85
l
W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 dysponentw z zakresu
rozwoju produkcji produkcji oraz ochrony i hodowli Ponadto bardzo
aspektem w ramach omawianej funkcjijest realizacja Wsplnej Polityki Rolnej i pomocy krajowej oraz
na celu wspieranie infrastruktury wsi, rybactwa i morskiego.
Dysponenci szeroki zakres w celu ochrony zdrowia i dobrostanu oraz zdrowia
publicznego, jak z zakresu ustroju rolnego i rolnictwa ekologicznego.
systemw oraz regionalnej i tradycyjnej.
Zadanie 21.1. Rozwj produkcji i ochrona uprawnych
Wydatki (w tys.

32
85
Dysponent
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wojewodowie
2012

99 794
108 330
185
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 32, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie
biologicznego w produkcji badania, i odmian uprawnych, nadzr nad
zdrowiem oraz wytwarzaniem, i obrotem siewnym. MRiRW realizuje ponadto kilka
programw wieloletnich na celu ulepszanie rozwj metod produkcji
ogrodniczej, zachowanie i ochrony jego zasobw, ulepszanie krajowych
tworzenie biologicznego w hodowli uprawnych uprawnych
z oraz ograniczenia strat w plonach i dla zdrowia ludzi,
domowych i Wojewodowie, dysponenci 85, w celu zapewnienia
warunkw do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz
fitosanitarnego, wysokiej siewnego i stosowania ochrony
W chodzi o prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotw obrt
ochrony jednostek do prowadzenia o ochronie i nadzr
nad przeprowadzaniem tych ustalanie stref prawdopodobnego i
rozprzestrzeniania organizmw szkodliwych, wydawaniu i fitosanitarnych dla
eksportu i reeksportu oraz paszportw i do przemieszczania towarw
na terenie UE. Ponadto dysponenci nadzr nad wytwarzaniem, przechowywaniem oraz
obrotem siewnym rolniczych, oraz
i nasadzeniowym warzywnych i ozdobnych. monitoring stosowania
siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO) oraz w systemie Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach i - RASFF i pomocy
gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutkw o charakterze
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Zapewnienie warunkw MRiRW
do prowadzenia produkcji
rolnej zgodnej z zasadami
dobrej kultury rolnej
Miernik
Liczba stwierdzonych w zakresie
obrotu siewnym w stosunku do
liczby przeprowadzonych kontroli(%)
2012

<4
Przekroczenia NDP ( dopuszczalna < 2,5
Zapewnienie


ochrony w
rolnych danych z kontroli przeprowadzonych
przez PIORiN (%)
Wojewodowie Liczba przeprowadzonych kontroli i
laboratoryjnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Dysponent nie ryzyka niewykonania zaplanowanej miernika dla z miernikw.
186
33 797
Zadanie 21.2. Rozwj produkcji i hodowli
Wydatki (w tys.

Dysponent
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2012

125 727
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 32, przeprowadza w zakresie wspierania
biologicznego w produkcji w poprzez zasobw genetycznych,
wystawy i pokazy, a i hodowlanej Ponadto dysponent prowadzi
odpowiednie rejestry i bazy danych, przeprowadza kontrole w zakresie organizacji hodowli i rozrodu
gospodarskich oraz realizuje program wieloletni "Ochrona i krajowymi zasobami genetycznymi
gospodarskich w warunkach
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie stabilnych warunkw do
realizacji programw hodowlanych i
biologiczny
w produkcji
Dysponent Miernik
MRiRW Procentowy wpisanych do
hodowlanych w stosunku do
na
krw ras mlecznych(%)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012
plan
21%
Ze na to, miernik oparty jest na ryzyko
planowanej miernika z przyczyn od dysponenta, tj. dla w sytuacji
epizootycznego lub
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu oraz zdrowia publicznego
Wydatki (w tys.

32
85
Dysponent
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W oj ewodowie
2012

49 058
355 822
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 32, realizuje na celu zdrowia
i dobrostanu oraz zwalczanie chorb W tym zakresie realizowany jest program wieloletni
"Ochrona zdrowia i zdrowia publicznego". Ponadto MRiRW zapewnia
pochodzenia i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, transportu
i oraz laboratoriw referencyjnych w zakresie kontroli Wojewodowie,
dysponenci 85, cele poprzez zapewnienie epizootycznego, zwalczanie chorb
w tym chorb badania kontrolne monitorowanie chorb
i czynnikw chorobotwrczych oraz z nimi na
przeciwdrobnoustrojowe u w produktach pochodzenia Wojewodowie za
kontrole weterynaryjne, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego m.in. nad przestrzeganiem przepisw o ochronie
zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczaniem przestrzeganiem
187
weterynaryjnych w gospodarstwach gospodarskie, innych
z ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz nadzr nad przekazywania i
informacji w przedmiotowym zakresie.
Cele i mierniki
Cel
Zapewnienie
epizootycznego oraz zdrowia
publicznego w kraju w zakresie
weterynarii
Ochrona zdrowia publicznego
w zakresie weterynarii oraz zdrowia
i dobrostanu
Dysponent
MRiRW
Miernik
Liczba krajw trzecich, do ktrych Polska
produkty
pochodzenia i pasze
Liczba przeprowadzonych kontroli
Wojewodowie Odsetek stwierdzonych
w gospodarstwach i podmiotach
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
2012

77
22 744
15,6%
Dla pierwszego miernika MRiRW nie ryzyka niewykonania zaplanowanej
trudne do przewidzenia trzecich w zakresie wprowadzania zakazw importu
towarw. miernika drugiego ryzyko niewykonania zaplanowanych miernikw
jest z charakterem wykonywanych na granicy tj. zapewnienie weterynaryjnego.
Zadanie 21.4. ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i regionalna,
tradycyjna i systemy
Wydatki (w tys.

32
33
35
85
Dysponent
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wojewodowie
2012

73 671
650
4 071
54
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 32, 33 i 35, wykonuje w zakresie rolnictwa
ekologicznego, systemw oraz tradycyjnej i regionalnej. Ponadto dysponent
prowadzi rolnictwa w Polsce oraz realizuje programy wieloletnie
polskiej gospodarki w warunkach globalizacji i integracji europejskiej", oraz "Wspieranie
w zakresie rolniczego i rozwoju produkcji rolniczej w Polsce".
Cele i mierniki
Cel
Optymalizacja i ochrony
z ochrony
Rozwj produkcji metodami
ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe,
merytoryczne, organizacyjne i prawne
systemu rolnictwa ekologicznego
188
Dysponent
MRiRW
(cz. 32)
MRiRW
(cz. 32)
Miernik
prbek
Liczba gospodarstw
ekologicznych
2012

500 000
21 000
Efektywny system doradztwa w zakresie
rolnictwa ekologicznego i systemw

Promocja produktw
Przekazywanie informacji o
resortu
ustawowych
MRiRW
(cz. 33)
MRiRW
(cz. 35)
MRiRW
(cz. 35)
Wojewodowie
Liczba odbiorcw
doradczych, szkoleniowych,
upowszechnieniowych
produktw oznaczonych

Procent stoisko
MRiRW
Liczba
l 510
610
100%
30
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Dla pierwszego miernika nie podano ryzyka niewykonania zaplanowanej Ryzyko niewykonania dla
drugiego miernika MRiRW istnieje w przypadku zmniejszenia zainteresowania
potencjalnych konsumentw, niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie, co
z ograniczeniem popytu na wysokiej oraz zmniejszeniem zatrudnienia w tym segmencie
rynku. Ryzyko niewykonania trzeciego miernika w sytuacji problemw finansowych
podmiotw-odbiorcw oraz podmiotw-odbiorcw wydawnictw ktre spadek
zainteresowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dysponent 35 nie
ryzyka niewykonania prezentowanych przez niego miernikw.
Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
Wydatki (w tys.
Dysponent
85 W oj ewodowie
2012

plan
384 797
2012
europejskich
plan
327 950
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Wojewodowie, dysponenci 85, za zadanie utrzymanie melioracji wodnych,
upowszechnianie wiedzy obszarw wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form
gospodarowania na obszarach wiejskich, struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizacje
ewidencji gruntw i budynkw dla obszarw przewidzianych do scalenia, zniszczonej w wyniku
infrastruktury komunalnej, struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie
powodziowego, wykorzystania przyznanych na usuwanie skutkw
i utrzymanie melioracji wodnych podstawowych i
retencji wodnej, wybudowanie budowli takich jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne,
a budowa systemw grawitacyjnych. Ponadto za kosztw produkcji
rolnej poprzez zwrot podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.
189
Cele i mierniki
Cel
Poprawa stanu powodziowego
oraz polepszanie produkcyjnej
i uprawy rolnych
Dysponent Miernik
Wojewodowie Liczba poszkodowanych
gospodarstw /liczba gospodarstw
w wojewdztwie
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa i morskiego
Wydatki (w tys.
2012

8,3%
Dysponent
2012

plan
2012
europejskich
plan
62
85
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W oj ewodowie
87 915
24 078
249 747
o
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 62, wykonuje w zakresie wspierania
rybactwa i morskiego oraz realizacji PO rozwj sektora
i obszarw rybackich 2007-2013" i programu wieloletniego "Wieloletni Program
Zbierania Danych Rybackich 2007-2013". te w na wspieraniu rybactwa
zbieraniu danych, zarybianiu polskich obszarw morskich, wspieraniu organizacji producenckich,
oraz nadzorze i kontroli morskiego. Wojewodowie, dysponenci
85, zadanie poprzez zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy
o rybactwie i przepisw wydanych na jej podstawie, z uprawnionymi do rybactwa
w zakresie ochrony wd, nadzorowanie Rybackiej na terenie
wojewdztwa, dostosowywanie do realizacji organizacji pracy Rybackiej, techniczne
w samochody motorowe jak i inny pomocniczy.
Cele i mierniki
Cel Dysponent
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego MRiRW
i dynamicznego sektora rybackiego
Ograniczenie przypadkw naruszania W oj ewodowie
przepisw prawa z zakresu
rybactwa
Miernik
wykorzystania
przeznaczonych na zadania
Liczba przeprowadzonych kontroli w
przeliczeniu na jednego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Dysponenci nie ryzyka niewykonania miernika dla z miernikw.
190
2012

100%
218
Zadanie 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Wydatki (w tys.

32
33
35
85
Dysponent
MRiRW
MRiRW
MRiRW
Wojewodowie
2012

plan
144 646
3 613 214
544 462
282 697
2012
europejskich
plan
o
9 726 182
296 558
44 326
W ramach wydatkw z umieszczono na fmansowanie projektw z
UE.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent 32, 33 i 35, realizuje Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich (PROW) 2007-2013 w celu wsparcia obszarw wiejskich i dochodw rolniczych oraz zajmuje
doradztwem rolniczym, wykonuje poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, wspieranie doradztwa rolniczego oraz Wsplnej
Polityki Rolnej Unii Europejskiej, jak pomocy krajowej i wsplnotowej innej WPR. MRiRW
realizuje wsparcie dla sektora z krajowego, rynku owocw i warzyw
poprzez i kosztw produkcji przy wysokim poziomie
wykorzystania UE. Wojewodowie, dysponenci 85, za zadanie monitoring przekazywanych
dotacji i potrzeb w tym zakresie, organizowanie konferencji i seminariw oraz udzielanie porad
rolnikom, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, nadzr nad za szkody
spowodowane przez wykorzystanie krajowych i unijnych w celu
realizacji programu PROW, analizowanie z realizacji zwrot producentom rolnym
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej,
planowanie oraz udzielanie dotacji Doradztwa Rolniczego w zakresie doradztwa
rolniczego, nadzr i kontrola realizacji wydawanie opinii o i zakresie strat do
wnioskw rolnikw o kredyty preferencyjne.
Cele i mierniki
Cel
do upraw
rolnych i gospodarskich
Zapewnienie danych rachunkowych z
reprezentatywnej prby gospodarstw
rolnych do bazy F ADN
Przygotowanie kadr doradczych do
realizacji WPR oraz pomocy krajowej
Wsparcie dla sektora rolno-
z krajowego
Tworzenie konkurencyjnego,
nowoczesnego i dynamicznego
sektora rolnego
Dysponent
MRiRW
(cz.32)
MRiRW
(cz.32)
MRiRW
(cz.33)
MRiRW
(cz.33)
MRiRW
(cz.35)
Miernik
Powierzchnia ubezpieczonych upraw
rolnych
Liczba rolnikw
na potrzeby F ADN
Liczba odbiorcw form
edukacyjnych
Liczba zawartych umw kredytowych
Liczba wydanych decyzji
2012

4 500 000
12 100
8 250
5 759
356 942
191
Zapewnienie sprawnego
i wykorzystania
publicznych
Liczba uczniw z 2 450 000
krajowej do mleka i przetworw
mlecznych w podstawowych
W oj ewodowie Stosunek pomocy publicznej do
liczby gospodarstw w wojewdztwie
29,1%
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania miernikw
Miernik "liczba rolnikw na potrzeby F ADN" wynika z przekazywania
danych rachunkowych z reprezentatywnej prby gospodarstw rolnych (F ADN) na
Unii Europejskiej. Mierniki przedstawione dla cz. 33 proste w interpretacji i adekwatne do
realizowanego celu. Dla drugiego miernika dysponent nie ryzyka niewykonania zaplanowanych
Dla miernika pierwszego zaplanowana nie ze na problemy
finansowe podmiotw-odbiorcw jednostek doradztwa rolniczego i spadek zainteresowania
Mierniki: "liczba wydanych decyzji (szt.)" oraz "liczba uczniw z krajowej do
mleka i przetworw mlecznych w podstawowych (szt.)" cz. 35. Ryzyko
dla pierwszego miernika jest ze udzielania wsparcia finansowego dla
beneficjentw mechanizmw WPR administrowanych przez ARR, a dla drugiego jest z
zadania na celu mleka i przetworw mlecznych przez dzieci ze
podstawowych.
192
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz
administracyjna i techniczna
Funkcja 22. w Wieloletnim Planie Finansowym 2011-2014 uznana za tzw.
obejmuje one te ktre charakter wsplny (oglny) dla realizowanych w ramach
lub jednostki, jak te ktrych pomiar oraz przypisanie do
poszczeglnych nie na tyle istotne, aby ekonomicznie uzasadnione. W przeciwnym wypadku
te przypisywane do merytorycznych, w 21 funkcji
Funkcja Planowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna obejmuje w
doradztwo o charakterze programowym i oglnopolitycznym, jak
i realizacji
W 2012 r. w ramach funkcji, podobnie jak w poprzednich latach, 3 zadania, przy czym
zdecydowano na jednolitej, struktury i Do grupy
podmiotw zadania w funkcji 22. dysponentw
przy czym ich w tym zakresie ma charakter w mierze jednorodny - wprowadzenie
katalogu i oraz wytycznych w tym zakresie ma
poziom prezentowanych danych. Dysponentom pozostawiono natomiast
wyboru celw oraz miernikw- pozwoli to na ich dopasowanie do celw i integracji
z operacyjnym jednostkami organizacyjnymi. Z uwagi na wskazanych miernikw nie
one zaprezentowane w opisowej.
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 3 309,6 mln w tym wydatki z
europejskich 49,5 mln
Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Zadanie 22.1. obejmuje planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo
polityczne, oraz polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane
wydatki na informacji, danych osobowych, systemem informacji
oraz Dysponenci tu wydatki z audytem,
oraz
Deklarowanym przez dysponentw celem zadania jest "Zapewnienie merytorycznej organu
administracji jednostki na rzecz utrzymania prowadzonej z celami
polityki Do monitorowania stopnia celu, dysponenci wybierali
mierniki osb w proces merytorycznej koordynacji dysponenta do
zatrudnionych w %" oraz "Ocena realizacji
planowanie strategiczne i operacyjne".
kwota wydatkw planowanych na 2012 r. wynosi 750,6 mln w tym wydatki z
europejskich 48,7 mln
193
Zadanie 22.2. administracyjna
realizowane w ramach tego zadania przede wszystkim zapewnienia sprawnego
funkcjonowania oraz sprawnej pracownikw. administracyjna obejmuje
w zasobami ludzkimi oraz polityki fmansowej
Ponadto w zadaniu tym logistyczna, tj. sprawy z zakresu
gospodarowania i realizacja publicznych, kancelaryjna
i archiwalna oraz wydawniczo-poligraficzna.
dysponentw jako cel zadania "Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i sprawnej
pracownikw". Mierniki, w oparciu o ktre dysponenci realizacji celw
przede wszystkim do oceny realizacji do pracownikw
administracyjnej do zatrudnionych w% (alternatywnie- kosztw administracyjnych w kosztach
realizacji zadania W niektrych przypadkach zdecydowano na wykorzystanie miernika
do poziomu zadowolenia pracownikw z administracyjnej.
kwota wydatkw planowanych w 2012 r. wynosi 1170,4 mln w tym wydatki z
europejskich 0,8 mln
Zadanie 22.3. techniczna
realizowane w ramach omawianego zadania na celu zapewmeme warunkw technicznych
do i funkcjonowania poszczeglnych Ponoszone wydatki
z utrzymaniem i oraz systemami teleinformatycznymi.
deklarowanym celem zadania jest ,,Zapewnienie warunkw technicznych do
i funkcjonowania Do monitorowania realizacji zadania dysponenci
mierniki, w tym w kosztw utrzymania,
na 1m2, rzeczywiste koszty utrzymania jednego stanowiska pracy (w ale mierniki
poziomu eksploatowanych systemw oraz interwencji.
kwota planowanych wydatkw z na 2012 r. wynosi 1388,7 mln
194
Podsumowanie
Prezentowane wydatki na 2012 rok w funkcji i efektem
opracowanych metodologicznych, sposb zadaniowych planw
wydatkw, a instrukcji, na celu zabezpieczenie dysponentw przed
zasad zadaniowego.
Prezentacja wydatkw publicznych w zadaniowym sprawia, przedmiotem dyskusji publicznej jest
nie tylko zakres w sensie wydatkowanych ale przede wszystkim pytania
o to, co publiczne i dlaczego (cele), przy jakim poziomie finansowania (ze wszystkich
publicznych) oraz w jakim stopniu cele zrealizowane. zastosowaniu
zadaniowego publiczne istotne informacje, do optymalizowania
decyzji alokacyjnych, a wszyscy obywatele Rzeczypospolitej w stanie w stopniu
w na temat kierunkw wydatkowania publicznych.
Analogicznie, jak w roku poprzednim rezerwy celowej i oglnej w ramach funkcji 4.
finansami Ze na rozwj metodologiczny zadaniowego, w niniejszym dokumencie, po
raz pierwszy zaprezentowano w funkcji 3 z subwencji oglnej, ktra
dotychczas prezentowana w w ramach funkcji 4.
prace metodologiczne nad podniesieniem prezentacji wydatkw w zadaniowym, w tym
z baz danych do monitorowania stopnia realizacji informacje
celw, miernikw ich i zaprezentowane w roku 2013.
195
III
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW
PURLICZNYCH W ZADANIOWYM NA LATA
2012-2014

Z uwagi na publicznych, ktrymi agencje wykonawcze, instytucje gospodarki
dysponenci funduszy celowych oraz osoby prawne,
ich ustawodawca w art. 32 ustawy o finansach publicznych dla tych
jednostek planw finansowych - w zadaniowym na rok
i dwa kolejne lata. Zawarta w rozdziale III prezentacja planw w tym pozwala na
wydatkw ponoszonych na ze wszystkich publicznych, a tym samym sprzyja
racjonalnemu i gospodarowaniu publicznymi.
Jest to trzeci rok prac z przygotowaniem prezentacji wydatkw lub kosztw przedmiotowych
jednostek w zadaniowym, drugi, w ktrym prezentuje plany finansowe wszystkich agencji
wykonawczych, instytucji gospodarki dysponentw funduszy celowych oraz
osb prawnych. Na fakt, po raz pierwszy prezentowane plany
finansowe nowej formy prawno-organizacyjnej jednostek sektora finansw publicznych, tj. instytucji gospodarki
ktrych proces tworzenia w 20 r.
roli w zadaniowym, a w zasad jego konstruowania,
wspierana przez Ministerstwo Finansw w fonnie kierowanych do pracownikw administracji
w tym pracownikw agencji wykonawczych, dysponentw funduszy celowych oraz
osb prawnych w tym roku nowego metodologicznego w zakresie
planw finansowych ww. jednostek. Tym razem w od roku w ktrym we
wzorach planw finansowych tych jednostek realizowane przez nie zadania, podzadania
i dysponenci opracowywali planowane wydatki/koszty agencji wykonawczych, instytucji gospodarki
funduszy celowych oraz osb prawnych w zadaniowym,
realizowane przez siebie zadania, podzadania i z jednolitego katalogu funkcji,
i opracowanego dla
III ma charakter instytucjonalny, a poszczeglne plany finansowe przedstawione
w fundusze celowe, agencje wykonawcze, osoby prawne
i instytucje gospodarki
196
Fundusze Celowe
Fundusz
Ze Funduszu w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji na ktrych planuje wydatki
w 176 206 052 tys.
Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje wydatki w
l. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie i wspieranie rodziny:
13.3. - 172 328 988 tys.
Zadanie -
Cel
Realizacja ustawowo
na rzecz
osb powszechnym
systemem ubezpieczenia

Miernik
Procent wydatkw FUS pokrytych
z ze
2012 r.
68,0%
2013 r.
68,2%
2014 r.
68,3%
miernik odzwierciedla Funduszu i wskazuje w sposb
wsparcia finansowego dla realizacji ustawowo dla FUS.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

13.3.1.1. Emerytury z dodatkami z ubezpieczenia
13.3.1.2. Renty z dodatkami z ubezpieczenia
13.3.1.3. z ubezpieczenia
13.3.1.5. Prewencja i rehabilitacja.
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.2. administracyjna- 3 877 064 tys.
Zadanie- administracyjna
Cel

z FUS
Miernik
Relacja kosztw
do kwoty wydatkw na rzecz
ubezpieczonych i
2012 r. 2013 r.
2,4% 2,3%
2014 r.
2,3%
miernik odnosi wprost do celu zadania jakim jest: z FUS i
dokonanie oceny skali kosztw ponoszonych w z jak
przez a przez FUS,
o charakterze rzeczowym.
197
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

22.2.1.2.
Fundusz Emerytur Pomostowych
Ze Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej oraz jedno zadanie w ramach funkcji na ktrych planuje wydatki
w 241 976 tys. czyli ok. 44,3% w roku 2011.
Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje wydatki w
l. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie i wspieranie rodziny:
13.3. 239 710 tys.
Zadanie -
Cel
Realizacja ustawowo

z ustawy
o emeryturach pomostowych
Miernik
Procent wydatkw
z ze
2012 r. 2013 r.
68,7%
2014 r.
55,1%
miernik odzwierciedla Funduszu Emerytur Pomostowych i obrazuje
pokrycia wydatkw przychodami. W przypadku, gdy zgromadzona przychodw nie
zapewnia i terminowej ktrych gwarantowana jest przez
Fundusz otrzymuje z w formie dotacji.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

13.3.1.1. Emerytury z dodatkami z ubezpieczenia
13.3 .1.3. z ubezpieczenia
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.2. administracyjna- 2 266 tys.
Zadanie - administracyjna
Cel

zFEP
Miernik
Relacja kwoty odpisu na
ZUS do kwoty
wydatkw FEP
2012 r. 2013 r.
1,0% 0,9%
2014 r.
0,9%
miernik odnosi wprost do celu zadania jakim jest: z FEP i
dokonanie oceny skali kosztw ponoszonych w z
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

22.2.1.2.
198
Fundusz Emerytalno-Rentowy
Ze Funduszu Emerytalno-Rentowego w 2012 roku realizowane dwa zadania, w ramach dwch
funkcji rozwojowych, na ktrych planuje koszty w 16 723 240 tys. czyli
o 0,6% w stosunku do roku 2011.
Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje wydatki w
l. W ramach funkcji rozwojowej 13 Zabezpieczenie i wspieranie rodziny:
13.3. -14 996 731 tys.
Zadanie -
Cel
Zapewnienie dla
osb uprawnionych do
korzystania ze
z systemu

Miernik
Liczba emerytw i rencistw
z Funduszu
Emerytalno-Rentowego
na l 00 osb ubezpieczonych w systemie
rolnikw
2012 r.
85,93
2013 r.
83,02
2014 r.
80,38
Miernik z zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansw bazy miernikw.
miernika na podstawie do na lata 2012-2014 informacji o
liczby oraz ubezpieczonych. Do planu na lata 2012-2014 ubezpieczonych na
poziomie l 500,0 tys. osb w roku). Natomiast przy planowaniu liczby emerytalno-
rentowych spadek liczby w 2012 r. wyniesie 40,8 tys. osb
tj. 3 400 osb w oraz spadek kolejno w latach: 2013 r. - 39,6 tys. osb
2014 r.- 39,4 tys. osb.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

13.3.2.1. Emerytury oraz dodatki do emerytur,
13.3.2.2. Renty oraz dodatki do rent,
13.3.2.3.
2. W ramach funkcji rozwojowej: 20. Zdrowie:
20.1. do opieki zdrowotnej - l 726 509 tys.
Zadanie - do opieki zdrowotnej
Cel Miernik
Poprawa do Liczba rolnikw i domownikw
i opieki ubezpieczeniem zdrowotnym (bez
zdrowotnej rodziny)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
l 463 l 456 1449
tys. os. tys. os. tys. os.
Do wyliczenia miernika przyjmuje liczba osb ubezpieczeniem zdrowotnym (bez
rodziny) w roku o ok. 7 tys. osb.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

20.1.1.9. na ubezpieczenie zdrowotne z za osoby uprawnione.
199
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Ze Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na ktrego planuje koszty w 34 195 tys. czyli o 0,7%
wiecej w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji rozwojowej:
13. Zabezpieczenie i wspieranie rodziny, zadanie 13.3.
Zadanie -
Cel
Utrzymanie lub przywrcenie
do pracy
w gospodarstwie rolnym osb
uprawnionych do
KRUS oraz zapobieganie
wypadkom przy pracy
rolniczej i rolniczym
chorobom zawodowym
Miernik
W wykorzystania na
w roku
w przeliczeniu na l 000 ubezpieczonych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
8,72 8,72 8,72
Jest to jeden z celw - utrzymania lub przywrcenia do pracy
w gospodarstwie rolnym osb uprawnionych do
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

13.3.2.4. Prewencja i rehabilitacja.
Fundusz Administracyjny
Ze Funduszu Administracyjnego w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach funkcji
na ktrego planuje koszty w 601 449 tys. czyli o 2,9%
w stosunku do roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 22. Flanowanie
strategiczne oraz administracyjna i techniczna, zadanie 22.2. administracyjna.
Zadanie- administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Kasy a tym
samym terminowej realizacji

Miernik
realizacji wydatkw Funduszu
Administracyjnego
Fundusz Modernizacji Zbrojnych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
99,0% 99,2% 99,2%
Ze Funduszu Modernizacji Zbrojnych w 2012 roku realizowane jedno zadanie w ramach
funkcji na ktrego planuje wydatki w 168 226 tys. Wydatki
finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 11. i
granic, zadanie 11.2. Rozwj obronnych.
200
Zadanie - Rozwj obronnych
Cel

obronnych
Miernik
przez Ministrw oceny
realizacji Programu rozwoju SZ
2012 r. 2013 r. 2014 r.

oceny oceny oceny
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

11.2.1.15. Pozyskiwanie poza programami operacyjnymi.
Fundusz Promocji
Ze Funduszu Promocji w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach funkcji
Rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w 750 tys. czyli o 2,6% mniej
w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo
narodowe, zadanie 9.3. artystyczna, i w kraju i za

Zadanie- artystyczna, i w kraju i za
Cel
Promocja oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku
Polski w kraju i za
Miernik
Liczba imprez kulturalnych
organizowanych i
w Polsce i za w danym roku
2012 r.
21
2013 r. 2014 r.
16 15
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twrcw i artystw,
9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
9.3.1.10. Promowanie i wspieranie na rzecz do dbr kultury osb

Fundusz W sparcia Policji
Ze Funduszu Wsparcia Policji w 2012 roku realizowane dwa zadania, w ramach funkcji
rozwojowej, na ktrych planuje wydatki w 81 944 tys. czyli o 7,7% mniej
w roku 2011.
Na zadania finansowane z Funduszu planuje wydatki w ramach funkcji 2.
i publiczny w
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy
61 326 tys.
201
-------------------------------- ------
Zadanie - Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy

Cel
Zapewnienie
obywateli
poprzez ograniczenie liczby
( w tym
drogowych)
Miernik
Liczba
(w tym drogowych),
w roku do liczby
(w tym
drogowych), w analogicznym okresie
roku poprzedniego x l 00%
2012 r.

dynamiki

2013 r.

dynamiki

2014 r.

dynamiki

dla niewykonania zaplanowanej miernika, wzrost od
i zakresu Policji. Miernik mierzy wszystkich policyjnych na
poziom i publicznego. Pozwala na porwnawcze
i wyznaczanie trendw z roku na rok. Zjawisko, ktre jest mierzone przy pomocy tego miernika jest
z celu.
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

2.1.1.3. Doskonalenie zawodowe,
2.1.1.4. w zakresie zwalczania
2.1.3 .l. Organizowanie i patrolowej i obchodowej,
2.1.3.2. Konwojowanie osb pozbawionych
2.1.3 .3. w pomieszczeniach dla osb zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji
2.1.4.1. kontrolne na drogach,
2 .1.4 .2. z zakresu profilaktyki na drogach.
2.2. Redukowanie 20 618 tys.
Zadanie - Redukowanie
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
U sprawnienie procesu
wykrywania
W
liczba wykrytych
przez
stwierdzonych
68% 68% 68%
Miernik odzwierciedla organw co jest z
publicznym. spraw nie zawsze oznacza wykrycie sprawcy, w z tym niewykonanie
miernika spowodowane umorzeniem z uwagi na
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

202
2.2.1.1. Rozpoznawanie, wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie o charakterze
kryminalnym, gospodarczym, korupcyjnym poprzez wykonywanie operacyjno-
rozpoznawczych i
2.2.1.2. Poszukiwanie i zatrzymanie osb,
2.2.1.4. Ujawnianie i odzyskiwanie mienia oraz prowadzenie
2.2.1.9. Rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk zorganizowanej oraz
terrorystycznych.
Fundusz Wsparcia Granicznej
Ze Funduszu Wsparcia Granicznej w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w 2 268 tys. czyli o 10,9%
mniej w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 2.
i publiczny, zadanie 2.6. Ochrona granicy kontrola ruchu granicznego oraz
nielegalnej migracji.
Zadanie- Ochrona granicy kontrola ruchu granicznego oraz nielegalnej
migracji
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
kontroli ruchu granicznego - co co co
czas odprawy granicznej jednego
Zapewnienie w drogowym na wjazd 2 minuty 2 minuty 2 minuty
granicy UE w zakresie SG
i terytorium RP oraz Liczba cudzoziemcw, ktrym SG co co co
skutecznej kontroli granicznej powrt do kraju trzeciego najmniej najmniej najmniej
do osb, ktrym wydano 80% 80% 80%
o wydaleniu lub
Miernik pozwala na monitorowanie ruchu granicznych. Sposb wyliczenia miernika:
funkcjonariusz dokonuje monitoringu czasu odprawy w losowo wybranych przypadkach. Ponadto raz na
przeprowadzone jest analogiczne badanie na co najmniej dwch innych granicznych.
Drugi miernik opracowany przez do Spraw Cudzoziemcw KGSG na potrzeby
zadaniowego. Dane do miernika w systemie przez terenowe jednostki SG i
gromadzone przez do Spraw Cudzoziemcw KGSG, oprcz danych liczby wydanych
decyzji o wydaleniu, ktre w bazie POBYT.
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

2.6.1.1. w strefie nadgranicznej i na szlakach komunikacyjnych,
2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy
2.6.1.3. Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie oraz ich sprawcw.
2.6.2.1. Kontrola osb,
2.6.2.2. Kontrola transportu,
2.6.3.1. Funkcjonowanie dla cudzoziemcw i aresztw dla cudzoziemcw,
2.6.3.2. kontrolne oraz weryfikacyjne wobec cudzoziemcw.
203
Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw
Ze Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdw i Kierowcw w 2012 roku realizowane jedno
zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w
119 056 tys. czyli o ok. 1,9% mniej w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane
w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie, zadanie 16.8. Informatyzacja i budowa
informacyjnego.
Zadanie - Informatyzacja i budowa informacyjnego
Cel
poziomu
informatyzacji podmiotw
zadania
publiczne
Miernik
Liczba godzin pracy systemu
w relacji do jego rzeczywistej wymaganej
liczby godzin pracy
2012 r.
96%
2013 r. 2014 r.
97% 97%
Ryzyko niewykonania zaplanowanej miernika z nieprzewidzianym przestojem
systemu, przerwami serwisowymi i konserwacyjnymi oraz zdarzeniami nie normalnego
ktre przerwy w lub ich
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwj systemu informatycznego CEPiK.
Fundusz Wsparcia
Ze Funduszu Wsparcia w 2012 roku realizowane jedno zadanie
w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w 17 487 tys.
Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 2. i
publiczny, zadanie 2.4. Ochrona zapobiegawcza, ratownicza i
Zadanie - Ochrona zapobiegawcza, ratownicza i
Cel
Optymalizacja
systemu ratowniczego
Zapewnienie
funkcjonowania krajowego
systemu ratowniczo-

Miernik
W rozmieszczeniajednostek
KSRG (liczba jednostek OSP
do KSRG do docelowej
liczby tych jednostek)
Procent interwencji, w ktrym,
jednostka KSRG na miejsce
zdarzenia w czasie krtszym 15
minut
2012 r. 2013 r. 2014 r.
4012/4602 4112/4602 4212/4602
75% 75% 75%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

2.4.1.1. w akcjach ratowniczo
204
Fundusz Modernizacji Publicznego
Ze Funduszu Modernizacji Publicznego w 2012 roku realizowane dwa zadania
w ramach funkcji rozwojowej, na ktrych planuje wydatki w 5 801 tys. czyli
o ok. 1,2% mniej w roku 2011.
Na zadania finansowane z Funduszu planuje wydatki w ramach funkcji 2.
i publiczny:
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy
2 700 tys.
Zadanie- Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy

Cel
Zapewnienie poczucia
obywateli
poprzez ograniczenie liczby
(w tym
drogowych)
Miernik
W dynamiki
(w tym
drogowych)
2012 r.

dynamiki
:"':100%
2013 r.

dynamiki
:"':100%
2014 r.

dynamiki
:"':100%
Miernik mierzy wszystkich policyjnych na poziOm
i publicznego. Pozwala na porwnawcze i wyznaczanie trendw z roku na
rok. Zjawisko, ktre jest mierzone przy pomocy tego miernika jest z celu.
dla niewykonania zaplanowanej miernika, wzrost od
i zakresu Policji.
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

2.1.2.2. Ochrona obiektw i szczeglnego znaczenia,
2.1.5.1. Koordynacja na rzecz poprawy powszechnego
publicznego.

2.6. Ochrona granicy kontrola ruchu granicznego i nielegalnej migracji-
3 101 tys.
Zadanie- Ochrona granicy kontrola ruchu granicznego i nielegalnej
migracji
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
kontroli ruchu granicznego -
co co co
czas odprawy granicznej

Zapewnienie jednego w
2 minuty 2 minuty 2 minuty
granicy drogowym na wjazd w zakresie SG
UE i terytoriom Liczba cudzoziemcw, ktrym
RP oraz skutecznej kontroli Graniczna powrt do co co co
granicznej
kraju trzeciego do osb, ktrym najmniej najmniej najmniej
wydano decyzje o wydaleniu lub 80% 80% 80%

W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

2.6.1.2. Techniczna ochrona granicy
205
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Ze Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2012 roku realizowane
jedno zadanie w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w
6 082 tys. czyli o ok. 77,4% mniej w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w
ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, zadanie 7.3. Geodezja i kartografia.
Zadanie- Geodezja i kartografia
Cel
Zapewnianie poprawy
obywateli oraz
do aktualnej
informacji geodezyjnej i
kartograficznej (informacji
przestrzennej)
Miernik
Pokrycie powierzchni kraju bazami
danych przestrzennych
dla wszystkich zakresw
tematycznych
2012 r.
75%
2013 r. 2014 r.
80% 85%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

7.3 .2.1. Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7.3.2.2. zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Fundusz Reprywatyzacji
Ze Funduszu Reprywatyzacji w 2012 roku realizowane jedno zadanie w ramach funkcji
na ktrego planuje wydatki w 720 700 tys. czyli o 1,6% mniej w roku
2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu
zadanie 5.2. Roszczenia wobec Skarbu (w tym za mienie pozostawione poza
granicami
Zadanie- Roszczenia wobec Skarbu (w tym za mienie pozostawione poza granicami

Cel
z
Skarbu
w stosunku do obywateli
Miernik
Liczba zaspokojonych
w stosunku do wnioskw
2012 r.
100%
2013 r. 2014 r.
100% 100%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

5.2.1.2. Zaspokajanie mienia przez Skarb
Fundusz Rekompensacyjny
Ze Funduszu Rekompensacyjnego w 2012 roku realizowane jedno zadanie w ramach funkcji
na ktrego planuje wydatki w 703 000 tys. czyli na tym samym
poziomie co w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 5. Ochrona praw
i interesw Skarbu zadanie 5.2. Roszczenia wobec Skarbu (w tym za mienie
pozostawione poza granicami
206
Zadanie- Roszczenia wobec Skarbu (w tym za mienie pozostawione poza granicami

Cel
ze
Skarbu
w stosunku do obywateli
Miernik
Liczba zaspokojonych
w stosunku do wnioskw
2012 r.
100%
2013 r. 2014 r.
100% 100%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

5.2.1.1. Realizacja prawa do rekompensaty z pozostawienia poza obecnymi
granicami RP.
Fundusz Sportowych dla Uczniw
Ze Funduszu Sportowych dla Uczniw w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na ktrego planuje koszty w 12 004 tys. czyli
o ok. 17,2% mniej w roku 2011. Koszty finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 8.
Kulturafizyczna 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich.
Zadanie- Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Cel
Do roku 2015
fizycznej
o l O %
poprzez w programach
upowszechniania sportu oraz
poprzez upowszechnianie
sport
Miernik
Liczba aktywnych uczestnikw programw
sportowych w danym roku w relacji do
liczby roku bazowego (2010) w%
2012 r.
104%
2013 r. 2014 r.
106% 108%
dla wykonania zaplanowanej miernika warunki pogodowe
zleconych: np. zniszczenia w infrastrukturze i brak
do uczestniczenia w sportowych.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

8.1.1.1. Wspieranie w zakresie upowszechniania sportu dzieci i
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Ze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2012 roku realizowane trzy zadania, w ramachjednej
funkcji rozwojowej, na ktrych planuje koszty w 528 810 tys. czyli
o ok. 6,5% mniej w roku 2011.
Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje koszty w ramach funkcji 8. Kultura
fizyczna:
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich- 51 404 tys.
207
Zadanie- Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
Cel
Do roku 2015
fizycznej
o l O %
poprzez w programach
upowszechniania sportu oraz
poprzez upowszechnianie
sport
Miernik
Liczba aktywnych uczestnikw
programw sportowych w danym roku
w relacji do liczby roku bazowego (2010)
w%
2012 r. 2013 r. 2014 r.
104% 106% 108%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

8.1.1.1. W spieranie w zakresie upowszechniania sportu dzieci i
8.1.1.3. Wspieranie w zakresie upowszechniania sportu osb
8.2. Wspieranie sportu wyczynowego -133 676 tys.
Zadanie- Wspieranie sportu wyczynowego
Cel
Poprawa poziomu
sportowego i pozycji Polski
we

w sportach olimpijskich
Miernik
Pozycja Polski we
w danym roku (wg
rankingu medalowego dla olimpijskich
sportw letnich i olimpijskich sportw
zimowych)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
14-15 15 15
miernika ustalana jest na podstawie rankingu medalowego federacji sportowych
Komitet Olimpijski). Niewykonanie zaplanowanej miernika
spowodowane planowane wynikami sportowymi w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa
i Europy), kontuzjami zawodnikw, z uprawiania sportu przez zawodnikw oraz
innymi nieprzewidywalnymi czynnikami zawodnika z uprawiania sportu (doping,
wypadek. itp.).
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

8.2.1.3. Wspieranie sportu dzieci i
8.2.1.4. Wspieranie kadry narodowej do w igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach oraz i ME w sportach nieolimpijskich.
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej- 343 730 tys.
Zadanie- Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Cel
Do roku 2015
o 4250
liczby obiektw
nowoczesnej
infrastruktury sportowej
208
Miernik
liczba obiektw wybudowanych!
wyremontowanychiprzebudowanych w danym
roku (w szt.)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
850 850 850
miernika ustalanajest na podstawie baz danych inwestycji i rozliczonych w danym roku.
Miernik naliczany jest poprzez wszystkich obiektw wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych
w 2012 roku.
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

8.3.1.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansw publicznych w zakresie
rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
8.3.1.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansw
publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
8.3.2.1. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom sektora finansw publicznych w zakresie
rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym,
8.3.2.2. Udzielanie wsparcia finansowego jednostkom niezaliczanym do sektora finansw
publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym.
Fundusz Pracy
Ze Funduszu Pracy w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
ktrego planuje wydatki w 8 862 854 tys. czyli o ok. l ,6% w roku
2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 14. Rynek pracy, zadanie 14.1.
Wspieranie zatrudnienia i bezrobociu.
Zadanie- Wspieranie zatrudnienia i bezrobociu
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zmniejszanie bezrobocia Stopa bezrobocia rejestrowanego
10% 9,3% 8,5%
Na miernika od
Ministerstwa Pracy i Polityki np. oglnie koniunktura gospodarcza. Niekorzystny
czynnikw realizacji Miernik jest adekwatny
do pomiaru celu zadania, odzwierciedla, czy podejmowane rezultaty
w postaci zmniejszania bezrobocia.
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

14.1.1.1. Monitorowanie krajowych i wsplnotowych w obszarze promocji zatrudnienia,
bezrobociu i migracji zarobkowej oraz inicjowanie nowych
14.1.1.2. Tworzenie oraz realizacja programw i projektw na rzecz rynku pracy,
14.1.1.3. Koordynacja i wsparcie Publicznych Zatrudnienia i instytucji rynku pracy poprzez
prowadzenie informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i inicjowanie w zakresie
rynku pracy,
14.1.1.4. Doskonalenie i instrumentw rynku pracy skierowanych do klientw
pracy w Publicznych Zatrudnienia,
209
14.1.1.5. Doskonalenie rozpowszechnianie metod
zatrudnienia,
14.1.1.6. Planowanie i gospodarowanie Funduszu Pracy na zadania ze
wspieraniem zatrudnienia i bezrobociu,
14.1.1.7. Analiza kosztowej i zatrudnieniowej wydatkowych przez pracy
Funduszu Pracy na aktywne formy bezrobociu,
14.1.2.4. Tworzenie pracodawcom korzystnych warunkw do zatrudnienia
pracownikw.
Fundusz Gwarantowanych Pracowniczych
Ze Funduszu Gwarantowanych Pracowniczych w 2012 roku realizowane jedno
zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w
252 620 tys. czyli o 79% mniej w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w ramach
funkcji 14. Rynek pracy, zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy.
Zadanie - Budowa nowoczesnych stosunkw pracy
Cel
Ochrona
pracowniczych
Miernik
Liczba osb, ktrym

2012 r. 2013 r. 2014 r.
42 803 41 838 41 112
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

14.2.1.2. Planowanie i gospodarowanie Funduszu Gwarantowanych
Pracowniczych.
Fundusz Promocji Kultury
Ze Funduszu Promocji Kultury w 2012 roku realizowane w ramach dwch funkcji
rozwojowych oraz jednej funkcji na ktrych planuje wydatki w
138 800 tys. czyli o ok. 4,5% mniej w roku 2011.
Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje wydatki:
W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na dwa zadania
3.1 i wychowanie i 13 500 tys.
Zadanie - i wychowanie
Cel
Utrzymanie i
materialnej substancji sfery
kultury
210
Miernik
Liczba uczniw ktrzy otrzymali
do klasy l liczba
uczniw w danej
klasie (w%)
2012 r.
54
2013 r. 2014 r.
54 54
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

3.1.9.1. Realizacja inwestycji budowlanych,
3.1.9.2. w i zasoby z wychowawczymi i dydaktycznymi.
3.2. Szkolnictwo -11 500 tys.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztw rozwoju infrastruktury szkolnictwa
2. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego- 23 000 tys.
Zadanie - Ochrona dziedzictwa narodowego
Cel
Ochrona, poprawa
i upowszechnianie stanu
zachowania dziedzictwa
narodowego
Miernik
Liczba zabezpieczonych obiektw
dziedzictwa narodowego: zabytkw,
muzealiw, archiwaliw (w tym
filmowych), itp. w danym
roku
2012 r. 2013 r. 2014 r.
60 60 60
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

9 .2.1.1. Prowadzenie wystawienniczej,
9.2.1.2. Wzbogacanie kolekcji muzealnych,
9.2.1.3. Konserwacja, zabezpieczanie i digitalizacja muzealiw,
9.2.2.1. Rewaloryzacja i konserwacja obiektw polskich lub z
9.2.2.2. Prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne polonikw,
9.2.2.3. Propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym,
9.2.3.3. Prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych
obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkw,
9.2.3.5. Prace badawcze przy zabytkach archeologicznych,
9.2.5.3. i popularyzacja zasobw i zbiorw.
9.3. artystyczna, i w kraju i za
55 390 tys.
Zadanie- artystyczna, i w kraju i za
Cel
Promocja oraz kreowanie
pozytywnego wizerunku
Polski w kraju i za
Miernik
Liczba imprez kulturalnych
organizowanych i
w Polsce i za w danym roku
2012 r.
380
2013 r. 2014 r.
385 390
211
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

9.3.1.1. Promowanie i wspieranie twrcw i artystw,
9.3.1.2. Gromadzenie i konserwacja zbiorw,
9.3.1.4. Realizowanie i wspieranie z zakresu kulturalnej,
9.3.1.5. Realizowanie i wspieranie edukacyjnej, naukowej i wydawniczej,
9.3 .l. 7. Promocja kultury polskiej i w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego,
9.3.1.8. Promocja i wspieranie z zakresu czytelnictwa, literackiej

9.3.1.10. Promowanie

wspieranie na rzecz do dbr kultury osb
9.3 .2.1. W spieranie produkcji filmowej.
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury- 35 400 tys.
Zadanie- Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Cel
Utrzymanie i
materialnej substancji sfery
kultury
Miernik
Liczba nowych, modernizowanych
i obiektw
2012 r. 2013 r. 2014 r.
55 55 55
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

9.4.1.1. Budowa nowych obiektw w sferze kultury,
9.4.2.1. Zakupy z budownictwem funkcjonowaniu podmiotw publicznych i
niepublicznych w sferze kultury,
9.4.2.2. Realizacja inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych.
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.2. administracyjna-lO tys.
Zadanie - administracyjna
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
i sprawnej
pracownikw
OcenaNIK
pozytywna pozytywna pozytywna
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

22.2.1.2.
212
Fundusz Nauki i Technologii Polskiei
Ze Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w 200 000 tys. Wydatki
finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadanie 10.1. Prowadzenie
naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.
Zadanie - Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Cel
Porlniesienie poziomu
wynikw naukowych
Miernik
Liczba prac indeksowanych z Polski do
liczby prac naukowych publikowanych
w Polsce (%)
2012 r. 2013 r.
27% 30%
2014 r.
32%
Organy na tego miernika, ryzykiem jest brak
poziomu finansowania na jego Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrostowy trend w zakresie
tego miernika, prac indeksowanych z Polski w oglnej liczbie opublikowanych prac naukowych jest
w kolejnych latach, co potwierdza realizowanej polityki naukowej w tym zakresie.
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

10.1.1.6. Finansowanie i projektw badawczych ze krajowych oraz
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG;
10.1.2.1. fmansowa zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej oraz
inwestycji budowlanych.
Fundusz Problemw Hazardowych
Ze Funduszu Problemw Hazardowych w 2012 roku realizowane jedno
zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w
18 000 tys. czyli o ok. 19,4% mniej w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane
w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadanie 20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja
zdrowia.
Zadanie- Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Podnoszenie
w zakresie
z
od hazardu
Miernik
Liczba osb kampaniami
informacyjnymi
2012 r.
380 000
2013 r. 2014 r.
400 000 420 000
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

20.5.6.5. Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom zadania
z problemw z od hazardu, w tym
oceny rozpowszechniania i patologicznym hazardem,
213
20.5.6.6. Prowadzenie informacyjno- edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych
ekspertyz, raportw, problematyki od hazardu,
20.5.6.7. Opracowywanie i nowych metod profilaktyki i problemw
z od hazardu,
20.5.6.8. Podnoszenie programw profilaktycznych i terapeutycznych, a
kompetencji zawodowych osb leczeniem w celu oraz
leczenia osb od hazardu i ich bliskich.
Fundusz Rehabilitacji Osb
Ze Funduszu Rehabilitacji Osb w 2012 roku realizowane dwa zadania,
w ramach dwch funkcji rozwojowych, na ktrych planuje wydatki w
5 032 501 tys. czyli o 17,2% w roku 2011.
Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje wydatki w
2. W ramach funkcji 13 Zabezpieczenie i wspieranie rodziny:
13.2. Aktywizacja osb -1 273 935 tys.
Zadanie- Aktywizacja osb
Cel
Zapewnienie
osb

Miernik
Liczba osb
w zakresie rehabilitacji
ktre z
form wsparcia
2012 r.
619 710
2013 r.
535 317
2014 r.
495 401
Czynnikiem na miernikajest sposb alokacji
Funduszu Rehabilitacji Osb przez samodzielnie
jaka ktre im przyznane, przypada na z zakresu rehabilitacji
ajaka na z zakresu rehabilitacji zawodowej osb (zadanie 14.3.
Aktywizacja zawodowa osb W konsekwencji zmiany redystrybucji na
realizacji z zakresu aktywizacji liczba osb
z poszczeglnych form wsparcia. Liczba osb z form wsparcia
w zakresie aktywizacji stanowi obraz grupy docelowej, do ktrej skierowane
zdefiniowane w celu zadania. Ze na czynnik demograficzny na
zdefiniowano bardziej precyzyjne mierniki na poziomie
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

214
13.2.1.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji realizowanej przez jednostki
terytorialnego,
13.2.1.2. Realizacja programw skierowanych na wspomaganie aktywizacji
13.2.2.1. Wspieranie organizacji w formach pomoc
w ramach zlecanych i tworzenie
3. W ramach funkcji 14. Rynek pracy:
14.3. Aktywizacja zawodowa osb - 3 758 566 tys.
Zadanie- Aktywizacja zawodowa osb
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
W zawodowej
26,4% 26,7% 27%
zawodowej osb osb w wieku
produkcyjnym
Miernik z przez Ministerstwo bazy miernikw. Czynnikiem
niewielki na miernika jest oglna sytuacja na rynku pracy oraz wahania
zawodowej w wieku produkcyjnym. Miernik odzwierciedla
celu. Wraz ze wzrostem miernika wzrasta zawodowa osb
Miernik odnosi do osb w wieku produkcyjnym w celu wykluczenia
z rachunku osb, ktre z uwagi na wiek bierne zawodowo.
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

14.3.1.1. Wspieranie pracodawcw osoby na chronionym
i otwarty rynku pracy,
14.3.1.2. Wspieranie osb oraz
rolnikw,
14.3.1.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez jednostki
terytorialnego,
14.3.1.4. Realizacja programw skierowanych na wspomaganie zatrudnienia

aktywizacje
Fundusz Pornocy Pokrzvwdzonyrn oraz Pornocy Postpenitencjarnej
Ze Funduszu Pornocy Pokrzywdzonym oraz Pornocy Postpenitencjarnej w 2012 roku realizowane
jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w
34 001 tys. czyli o 41,7% w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje wydatki w
l. W ramach funkcji 18.
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia i tymczasowego aresztowania- 34 001 tys.
Zadanie - Wykonywanie kary pozbawienia i tymczasowego aresztowania
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie
poprzez
osb tymczasowo
aresztowanych i skazanych
na pozbawienia

% zaludnienia w karnych
i aresztach
99% 98% 99%
215
Sprawna resocjalizacja wobec
osb skazanych na
pozbawienia
Liczba skazanych systemem
programowego
36 500 35 000 35 500
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

18.4.4.1. Pornoc finansowa dla osb pozbawionych zwalnianych z karnych
i aresztw rodzinom tych osb, pokrzywdzonych i ich rodzinom.
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju
Pracy
Ze Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Pracy
w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego planuje
wydatki w 42 391 tys.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje w ramach funkcji 18. koszty
w
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia i tymczasowego aresztowania- 42 391 tys.
Zadanie -Wykonywanie kary pozbawienia i tymczasowego aresztowania
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie
poprzez
osb tymczasowo % zaludnienia w karnych
99% 98% 99%
aresztowanych i skazanych i aresztach
na pozbawienia

Sprawna resocjalizacja wobec
Liczba skazanych systemem
osb skazanych na 36 500 35 000 35 500
pozbawienia
programowego
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

18.4.3.1. Resocjalizacja osb pozbawionych ze Funduszu Aktywizacji
Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Pracy.
Fundusz Restrukturyzacji
Ze Funduszu Restrukturyzacji w 2012 roku realizowane jedno zadanie,
w ramach funkcji na ktrego planuje wydatki w 898 671 tys. czyli
o 3,8% w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje koszty w
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu
5 .l. Gospodarowanie mieniem Skarbu 898 671 tys.
216
Zadanie - Gospodarowanie mieniem Skarbu
Cel

polskiej
gospodarki poprzez
struktury
Miernik
W planowanych przychodw
z prywatyzacji
2012 r.
10mld
2013 r. 2014 r.
5 mld 5 mld
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

5.1.2.2. Udzielanie pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji
Fundusz Skarbu
Ze Funduszu Skarbu w 2012 roku realizowane cztery zadania, w ramach dwch funkcji
na ktrych planuje wydatki w 189 081 tys. czyli o 3,8%
w roku 2011.
Na poszczeglne zadania finansowane z Funduszu planuje koszty w
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu 180 323 tys.
Zadanie - Gospodarowanie mieniem Skarbu
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.

polskiej gospodarki poprzez
struktury
planowanych przychodw
z prywatyzacji
10 mld 5 mld 5 mld
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

5.1.1.1. Zbywanie akcji i
5.1.1.2. Proces przygotowania prywatyzacji,
5.1.2.1. Sprawowanie nadzoru nad z Skarbu oraz podmiotami, dla
ktrych Minister Skarbu jest organem
5.1.3.2. Nadzr nad mieniem osb prawnych oraz
jednostek organizacyjnych,
5.1.3.3. Zagospodarowanie mienia Skarbu przez Delegatury Ministra Skarbu
po likwidacji i z innych
5.1.3.4. Dofmansowanie procesw likwidacji i i z
Skarbu
217
3. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego- l 658 tys.
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie merytorycznej
organu administracji
l kierownika
jednostki na rzecz utrzymania
prowadzonej
z celami polityki

Miernik
realizacji wykonywanych
w ramach merytorycznej Ministra
2012 r. 2013 r.
100% 100%
2014 r.
100%
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

22.1.1.2. prezydialna,
22.1.2.2. Ochrona prawna interesw,
22.1.3.1. Audyt i
22.1.3.2. Kontrola w jednostce i poza
22.2. administracyjna-lO tys.
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
i sprawnej
pracownikw
Miernik
realizacji wykonywanych
w ramach administracyjnej
2012 r. 2013 r.
100% 100%
2014 r.
100%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

22.2.2.2. kancelaryjna i archiwalna.
22.3. techniczna-7 090 tys.
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie warunkw
technicznych do
i
funkcjonowania
Miernik
realizacji
wykonywanych w ramach
technicznej
2012 r. 2013 r.
100% 100%
2014 r.
100%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu ze Funduszu realizowane

218
22.3.1.1. Administrowanie systemami informatycznymi oraz na potrzeby
jednostki,
22.3.1.2. Zakupu telekomunikacyjnych,
22.3.1.3. Zakup i informatycznego.
Fundusz Kredytu Technologicznego
Ze Funduszu Kredytu Technologicznego w 2012 roku realizowane jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na ktrego planuje wydatki w 212 926 tys. czyli
ok. 70,8% w roku 2011.
Na zadanie finansowane z Funduszu planuje koszty w
l. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:
6.1. Wzrost gospodarki- 212 926 tys.
W ramach realizowanych w zadaniu ze Funduszu realizowane

6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie.
219
Agencje Wykonawcze
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w 2012 roku dwa zadania, w ramach dwch
funkcji na ktrych planuje koszty w l 220 528 tys. czyli o 5,7%
w roku 2011.
Na poszczeglne zadania realizowane przez planuje koszty w
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu 394 684 tys.
Zadanie- Gospodarowanie mieniem Skarbu
Cel
Efektywne gospodarowanie
mieniem Skarbu
Miernik
(bez dotacji

2012 r. 2013 r.
18,5% 14,1%
2014 r.
10,9%
W ramach realizowanych w zadaniu Agencja
5.1.1.1. Zbywanie Skarbu i innych
5.1.3.2. Utrzymanie i eksploatacja Skarbu
2. W ramach funkcji II. i granic:
11.1. Utrzymanie obronnych- 825 844 tys.
Zadanie- Utrzymanie obronnych
Cel
Zapewnienie SZ
do i realizacji
zgodnie z operacyjnym
przeznaczeniem
Miernik
Poziom SZ do
(miernik opisowy)
2012 r.
pozytywny
2013 r. 2014 r.
pozytywny pozytywny
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Agencja
11.1.9.2. dla zawodowych zgodnie z o zakwaterowaniu SZ RP.
Agencja Mienia Wojskowego
Agencja Mienia Wojskowego w 2012 roku dwa zadania, w ramach dwch funkcji na
ktrych planuje koszty w 131 766 tys. czyli o 8,5% mniej w roku 2011.
Na poszczeglne zadania realizowane przez planuje koszty w
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu 130 268 tys.
220
Zadanie - Gospodarowanie mieniem Skarbu
Cel
Efektywne gospodarowanie
mieniem Skarbu
Miernik
(bez dotacji

2012 r. 2013 r. 2014 r.
38,6% 35,5% 32,1%
Zgodnie z zapisami ustawy o Agencji podstawowym zadaniem Agencji Mienia Wojskowego jest efektywne
gospodarowanie mieniem w jej zasobie, z MON i MSW. Przychody ze
mienia przychodw uzyskiwanych przez Ich
o AMW, co znajduje odzwierciedlenie w finansowych
przekazywanych przez w ramach odpisu na fundusze celowe MON i MSW. W zakresie
miernika przychody ze mienia zarwno przychody ze jak
i mienia ruchomego (koncesjonowanego i niekoncesjonowanego ).
W ramach realizowanych w zadaniu Agencja
5 .1.1.1. Zbywanie Skarbu i innych
5 .1.3 .3. Skarbu
2. W ramach funkcji 11. i granic:
11.1 Utrzymanie obronnych- l 498 tys.
Zadanie- Utrzymanie obronnych
Cel
Zapewnienie SZ
do i realizacji
zgodnie z operacyjnym
przeznaczeniem
Miernik
Poziom SZ do
(miernik opisowy)
2012 r. 2013 r.
pozytywny pozytywny
2014 r.
pozytywny
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Agencja
11.1.7.1. Szkolenie i utrzymanie bojowej.
Agencja Rolnych l Zasb Rolnej Skarbu
kosztowa Agencji
Agencja Rolnych w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji na
ktrego planuje koszty w 161146 tys. czyli o ok. 0,5% w roku 2011.
Koszty finansowane przez realizowane w ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz
administracyjna i techniczna, zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego
i operacyjnego.
221
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ANR
i realizacji celw
w ustawie o gospodarowaniu
rolnymi
Skarbu
Miernik
kosztw ANR w przychodach
ZWRSP (w%)
kosztowa Zasobu
2012 r. 2013 r.
4,8% 4,9%
2014 r.
5,0%
Zasb Rolnej Skarbu w 2012 roku dwa zadania, w ramach dwch funkcji
na ktrych planuje koszty w 2 543 530 tys.
Na poszczeglne zadania realizowane przez Zasb planuje koszty w
l. W ramach funkcji 5. Ochrona praw i interesw Skarbu
5 .l. Gospodarowanie mieniem Skarbu 2 387 730 tys.
Zadanie - Gospodarowanie mieniem Skarbu
Cel

przekazanie
i oraz
przygotowanie do
prywatyzacji mienia Zasobu
Rolnej Skarbu

Miernik
powierzchni gruntw sprzedanych
i przekazanych w danym
roku w powierzchni gruntw ZWRSP na
roku (w %)
2012 r. 2013 r.
7,8% 8,4%
2014 r.
9,1%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Zasb
5.1.1.1. Gospodarowanie mieniem Zasobu Rolnej Skarbu
2. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego
- 155 800 tys.
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania ANR
i realizacji celw
w ustawie o gospodarowaniu
rolnymi
Skarbu
222
Miernik
limitu na koszty
funkcjonowania ANR w przychodach
ZWRSP (w%)
2012 r. 2013 r.
4,7% 4,8%
operacyjnego
2014 r.
4,9%
Narodowe Centrum i Rozwoju
Narodowe Centrum i Rozwoju w 2012 roku dwa zadania w ramach jednej funkcji
rozwojowej, na ktrych planuje koszty w 3 472 150 tys.
Na poszczeglne zadania realizowane przez Centrum planuje koszty w
l. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka:
3.2 Szkolnictwo 758 391 tys.
Zadanie - Szkolnictwo
Cel
Zapewnienie do
edukacji na poziomie

Miernik
osb z
w liczbie osb w polskim
(25L+)
2012 r. 2013 r.
0,2419 0,2499
2014 r.
0,2579
W ramach realizowanych w zadaniu Centrum
3.2.1.2. Realizacja funkcjonowanie systemu szkolnictwa
3.2.2.3. Finansowanie wzmocnienia i rozwoju dydaktycznego szkolnictwa
(ze funduszy strukturalnych).
2. W ramach funkcji 10. Nauka Polska:
10.1. Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej -104 986 tys.
Zadanie - Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Cel
Podniesienie poziomu
wynikw naukowych
Miernik
Liczba prac indeksowanych z Polski do
liczby prac naukowych publikowanych
w Polsce (%)
2012 r. 2013 r.
27% 30%
2014 r.
32%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Centrum
10.1.1.3. Wspieranie naukowej z
10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.
l 0.2. Wzmocnienie naukowych praktycznym zastosowaniom- 2 608 773 tys.
Zadanie - Wzmocnienie naukowych praktycznym zastosowaniom
Cel
prac
B+R z zastosowaniami
praktycznymi
Miernik
na B+R
w na B+R
2012 r.
35%
2013 r. 2014 r.
36% 37%
223 ----------------------
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Centrum
10.2.1.2. Finansowanie stosowanych,
10.2.1.3. Wspieranie komercjalizacji wynikw B+R,
10.2.1.4. Finansowanie prac B+R w podmiotach zastosowania ich wynikw
w praktyce,
10.2.1.5. Wsparcie B+R w zakresie i
l 0.2.1.6. Program wieloletni "Poprawa i warunkw pracy-li etap (CIOP)",
10.2.1.7. Program wieloletni "Polskie Sztuczne Serce".
Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki w 2012 roku jedno zadanie w ramach jednej funkcji rozwojowej,
na ktrego planuje koszty w 899 993 tys. Wydatki finansowane z Funduszu
realizowane w ramach funkcji 10. Nauka Polska, zadanie 10.1. Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa
infrastruktury nauki polskiej.
Zadanie - Prowadzenie naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Cel
Porlniesienie poziomu
wynikw naukowych
Miernik
Liczba prac indeksowanych z Polski do
liczby prac naukowych publikowanych
wPolsce (%)
2012 r. 2013 r.
27% 30%
2014 r.
32%
W ramach realizowanych w zadaniu Centrum
10.1.1.3. Wspieranie naukowej z
10.1.1.4. Wspieranie rozwoju kadry naukowej.
10.1.1.6. Finansowanie i projektw badawczych ze krajowych oraz
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2012 roku cztery zadania, w ramach
jednej funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji na ich planuje wydatki
w 2 094 540 tys.
Na poszczeglne zadanie realizowane przez planuje wydatki w
l. W ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka:
21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej -l 556 468 tys.
Zadanie- Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Cel

kredytw
224
Miernik
Liczba udzielonych i gwarancji
2012 r. 2013 r.
5 759 6228
2014 r.
6 697
Modernizacja sektora rolno-
Liczba zawartych umw kredytowych
l 725 108 l 772 608 l 820 108

Wsparcie fmansowe
producentw rolnych,
koszty utylizacji
% wykorzystania pomocy
100% 100% 100%
i

w stosunku do planowanej
epizootycznego w ich
gosEodarstwach
Realizacja
w latach 2002-
2003 na % pomocy w stosunku do
100% 100% 100%
kraju oraz pomocy rolnikom planowanej
na
glebach
W ramach realizowanych w zadaniu Agencja
21.7.2.3. Realizacja w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programw
pomocowych finansowanych ze Unii Europejskiej lub krajowych,
21.7 .2.4. do oprocentowania kredytw bankowych,
21.7.2.6. Dofmansowanie kosztw zbierania i utylizacji
21.7.2.11. Finansowanie zalesiania gruntw rolnych,
21.7.3.5. Wsplna organizacja rynku owocw i warzyw,
21.7.3.6. Wsplna organizacja rynku rybnego,
21.7 .4.1. sektora rolnego i
21.7.4.2. naturalnego i obszarw wiejskich,
21.7.4.3. na obszarach wiejskich i gospodarki wiejskiej,
21.7 .4.4. Aktywizacja obszarw wiejskich,
21.7.4.5. Pornoc techniczna,
21.7 .5 .l. obszarowe,
21.7 .5 .2. instrumenty w ramach
21.7.5.3.
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego -
50 073 tys.
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
w zakresie merytorycznej
planowania
strategicznego i operacyjnego
Miernik
etatw w proces
planowania strategicznego i operacyjnego
2012 r. 2013 r.
3,37 3,37
2014 r.
3,37
225
22.2. administracyjna -105 571 tys.
Zadanie- administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
Miernik
etatw w proces
planowania strategicznego i operacyjnego
22.3. techniczna -382 428 tys.
Zadanie - techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
Agencja Rynku Rolnego
Miernik
etatw w proces
planowania strategicznego i operacyjnego
2012 r. 2013 r. 2014 r.
7,32 7,32 7,32
2012 r. 2013 r. 2014 r.
1,85 1,85 1,85
Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
ktrego planuje wydatki w l 138 501 tys. z wydatkami czyli
o 4,7% w roku 2011. Wydatki finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 21. Polityka
rolna i rybacka, zadanie 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.
Zadanie- Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Tworzenie konkurencyjnego,
Liczba wydanych decyzji
356 942 298 155 295 848
nowoczesnego
i dynamicznego sektora
rolnego
Liczba uczniw z
krajowej do mleka i przetworw
2 450 000 2 450 000 2 450 000
mlecznych w podstawowych
Zastosowanie ww. miernikw odzwierciedla ARR jako agencji UE. mierniki
postawionych celw. one zdefiniowane w sposb
ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. Miernik: "Liczba uczniw
z krajowej do mleka i przetworw mlecznych w podstawowych"
z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.
W ramach realizowanych w zadaniu Agencja
21.7 .2.1. do mleka i przetworw mlecznych w podstawowych,
21.7.2.2. do plantacji
226
21.7.2.9. do siewnego,
21.7.2.10. w ramach pomocy krajowej i wsplnotowej innej WPR,
21.7 .3 .1. Interwencyjny zakup i produktw rolnych i przetworzonych,
21.7.3.2. do prywatnego przechowywania produktw rolnych i przetworzonych,
21.7 .3 .3. do produkcji, przetwrstwa i produktw rolnych i przetworzonych,
21.7.3.4. Realizacja w zakresie obrotu towarowego z produktw rolnych
i przetworzonych,
21.7.3.5. Wsplna organizacja rynku owocw i warzyw,
21.7.3.7. Kwotowanie produkcji mleka,
21.7 .3 .8. w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej.
Centralny Badania Odmian Uprawnych
Centralny Badania Odmian Uprawnych w 2012 roku jedno zadanie, w ramach
funkcji rozwojowej, na ktrego planuje koszty w 61 497 tys. Wydatki
finansowane z Funduszu realizowane w ramach funkcji 21. Folityka rolna i rybacka, zadanie 21.1. Rozwj
produkcji i ochrona uprawnych.
Zadanie - Rozwj produkcji i ochrona uprawnych
Cel
Sprawna rejestracja oraz
informacja o
uprawnych
Miernik
Liczba punktw praco-
i (ustalana na
podstawie instrukcji zawartej w corocznie
wydawanym dyrektora
CO BORU)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
165 000 166 000 166 000
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Agencja
21.1.2.1. Badania, rejestracja i ochrona prawna odmian,
21.1.2.2. Porejestrowe odmianowe
rolniczej,
rekomendacja odmian do praktyki
21.1.2.3. Produkcja rolnicza na
Polska Agencja Rozwoju
Polska Agencja Rozwoju w 2012 roku trzy zadania, w ramach dwch
funkcji rozwojowych oraz trzy zadania w ramach funkcji na ktrych planuje wydatki
w 5 943 682 tys. czyli o ok. 2,4 % w roku 2011.
Na poszczeglne zadania realizowane przez planuje koszty w
l. W ramach funkcji 6. Folityka gospodarcza kraju:
6.1. Wzrost gospodarki- 3 931 453 tys.
Zadanie- Wzrost gospodarki
Cel
rozwj
polskiej gospodarki
Miernik
Liczba realizowanych projektw
2012 r. 2013 r.
7 322 6 472
2014 r.
l 500
227
Miernik nie z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Miernik stanowi
liczby projektw w trakcie realizacji przez beneficjentw (tj. po zawarciu umowy) w ramach
poszczeglnych instrumentw pomocy przez oraz projektw realizowanych przez
zaplanowanej miernika jest w mierze od terminowego przyjmowania
wnioskw beneficjentw, ich oceny i zawierania umw. Potencjalne ryzyka tego procesu
np. z brakiem pomocy technicznej na wynagrodzenia dla ekspertw wnioski lub
ze zmianami w otoczeniu prawnym np. tego procesu,
warunkw udzielania pomocy itp. Polska Agencja Rozwoju realizuje zadanie 6.1. Wzrost
gospodarki poprzez instrumentw pomocy skierowanych do
oraz projektw. Miernik "Liczba realizowanych projektw" dobrze oddaje
realizacji celu zadania, mierzalnym i obiektywnym
W ramach realizowanych w zadaniu Agencja
6.1.1.1. Wspieranie w systemie innowacji,
6.1.1.2. Wspieranie inwestycji w innowacje i nowe technologie,
6.1.1.5. Program wieloletni Polski w Programie ramowym na rzecz i
w latach 2008-2013",
6.1.2.1. Realizacja rozwj w tym MSP,
6 .1.3 .l. promocyjne i produktw na rynkach zagranicznych,
6.1.3.3. Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie towaru, i
2. W ramach funkcji 17. rozwoju regionalnego kraju:
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju -1847 099 tys.
Zadanie- Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Cel
Poprawa
regionw oraz

i przestrzennej
Miernik
Liczba realizowanych projektw
2012 r. 2013 r.
174 60
2014 r.
26
Miernik nie z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Polska Agencja
Rozwoju realizuje zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju poprzez
Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej. Miernik "Liczba realizowanych
projektw" dobrze oddaje realizacji celu zadania, mierzalnym i obiektywnym
W ramach PO RPW wspierane projekty indywidualne, gdzie ryzyko
beneficjenta do realizacji projektu jest niewielkie. Na niewykonanie prognozowanych miernika
realizacji projektw z o udzielenie
publicznych, zmiany harmonogramw realizacji projektw oraz organizacji ekologicznych
i innych stron od wydawanych decyzji decyzji o uwarunkowaniach
realizacji inwestycji oraz decyzji o zezwoleniu na inwestycji drogowych).
228
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz i programw operacyjnych
-131 053 tys.
Zadanie- Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz i programw
operacyjnych
Cel
Efektywne i sprawne
wykorzystanie
z UE w
ramach NSRO 2007-2015
Miernik
Poziom wykorzystania alokacji
przyznanej P ARP
2012 r. 2013 r.
58,4% 74,3%
2014 r.
86,4%
Miernik nie z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.
i wykorzystania z UE w ramach NSRO 2007-2013 jest
ich wydatkowania. Miernik zakontraktowanych (podpisanych umw o dofinansowanie)
do alokacji 2007-2013 na PO IG realizowane przez PARP" dobrze oddaje
realizacji celu zadania, mierzalnym i obiektywnym Czynnikiem
ryzyka dla miernika jest przez beneficjentw terminw realizacji
projektw, przetargowe beneficjentw, w dokumentacji dostarczanej przez
beneficjentw, niskie zainteresowanie beneficjentw niektrymi formami pomocy.
3. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego- 9 434 tys.
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie oraz

prowadzonych przez
Miernik
Odsetek etatw
w proces planowania strategicznego
2012 r. 2013 r.
3,7% 3,7%
Miernik z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.
22.2. administracyjna -11 716 tys.
Zadanie- administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji
w zakresie
administracyjnej
Miernik
Odsetek etatw
w
2012 r. 2013 r.
8% 8%
Miernik z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.
2014 r.
3,7%
2014 r.
8%
229
22.3. techniczna -12 927 tys.
Zadanie - techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
zakresie technicznej
Miernik
Odsetek etatw
w
2012 r.
2,9%
Miernik z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.
Agencja Rezerw
2013 r. 2014 r.
2,9% 2,9%
Agencja Rezerw w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na ktrego planuje koszty w 654 436 tys. czyli o ok. 33,3%
w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez planuje koszty w
l. W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju:
6.2. gospodarcze 654 436 tys.
Zadanie - gospodarcze
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zabezpieczenie i
w w
zakresie surowcw, i
Procentowy realizacji
paliw, maszyn,
bazowej towarw
80 80 80
produktw rolnych i rolno-
przez organ

rezerwy
leczniczych i wyrobw
medycznych do
realizacji w dziedzinie
i
stan zapasw
oraz utrzymanie zapasw
ropy naftowej i produktw
ropy naftowej i
naftowych, w dniach
15,4 15,4 15,4
produktw naftowych w nie
dziennego ropy
mniejszej 14-dniowe
naftowej i produktw naftowych
dzienne
Miernik ,,Procentowy realizacji bazowej towarw przez organ rezerwy"
nie z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Niemniej jednak
on realizacji celu, jakim jest wsparcie realizacji w zakresie i obrony
odtworzenia infrastruktury krytycznej, w dostaw
funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich i zdrowia,
a Rzeczypospolitej Polskiej. miernika
jest wymaganego poziomu rezerw strategicznych oraz jego realne wykonanie zrealizowane
przez ARM w danych okresie czasu. Pozwala to w dowolnym momencie i poziom
zabezpieczenia kraju w produkty wyznaczone do zabezpieczenia i w
w zakresie paliwowym, rolno - i medycznym.
230
Miernik stan zapasw ropy naftowej i produktw naftowych, w dniach
dziennego ropy naftowej i produktw naftowych" nie z
przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw. Zastosowany miernik jest w adekwatny do wyznaczonego
celu jakim jest zapewnienie energetycznego kraju. W chwili pozwala stan
zapasw ktrych wynika z Ustawy z dnia 6 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktw naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach w sytuacjach
paliwowego i na rynku naftowym. poprzez miernika w dniach
ropy naftowej i jej produktw pochodnych, w obrazowy i obiektywny sposb
pozwala poziom zabezpieczenia kraju.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Agencja
6.2.3.1. Utrzymanie zapasw ropy naftowej i produktw naftowych oraz rezerw
strategicznych.
231
Osoby Prawne
Krajowa Administracji Publicznej
Krajowa Administracji Publicznej w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji
na ktrego planuje koszty w 16 310 tys. czyli o 14,4% mniej w roku
2011. Koszty fmansowane przez realizowane w ramach funkcji l. zadanie 1.3.
merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw.
Zadanie- merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw
Cel
Zapewnienie zawodowej,
rzetelnej, bezstronnej i
politycznie neutralnej kadry

Miernik
Liczba absolwentw KSAP
w opisywanym roku
2012 r.
70
2013 r. 2014 r.
32 35
Miernik nie wykonany w przypadku z listy przez Dyrektora KSAP
powody opisane w regulaminie stacjonarnego KSAP) lub w przypadku rezygnacji
z w KSAP.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu
1.3.3.2. Zapewnienie funkcjonowania Krajowej Administracji Publicznej.
Polska Organizacja Turystyczna
Polska Organizacja Turystyczna w 2012 roku dwa zadania, w ramach dwch funkcji
rozwojowych, na ktrych planuje koszty w 81 182 tys. czyli o 29% mniej
w roku 2011.
Na poszczeglne zadania realizowane przez planuje koszty w
l. W ramach funkcji 6. Folityka gospodarcza kraju na zadanie:
6.4. Wsparcie i promocja turystyki -78 030 tys.
Zadanie- Wsparcie i promocja turystyki
Cel
Do roku 20 15
wydatkw turystw
zagranicznych
do Polski
oraz Polski na
krajowe do poziomu
67 mldPLN
Miernik
Wydatki turystw zagranicznych
do Polski oraz
Polski na krajowe
(wmldPLN)
2012 r. 2013 r.
59,0 59,8
2014 r.
63,0
Z uwagi na fakt, wydatki cudzoziemcw liczone w dolarach, to ryzyko z niewykonaniem
zaplanowanej miernika ma kurs walutowy. Przedmiotowy miernik jest adekwatny do celu.
Ponadto, miernik z turystyki w Polsce, co jest z najbardziej istotnych
informacji do podejmowania decyzji o kierunkach prowadzonej polityki w zakresie turystyki.
232
W ramach realizowanych w zadaniu Organizacja
6.4.1.1. z
6.4.1.2.
6.4.2.1. Promowanie i certyfikowanie produktw turystycznych,
6.4.3.1. Planowanie i prowadzenie marketingowych,
6.4.3.2. Prowadzenie marketingowych w turystyce,
6.4.3.3. Utrzymanie rozbudowa narodowego portalu turystycznego jako elementu
Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej.
2. W ramach funkcji 17. rozwoju regionalnego kraju na zadanie:
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz i programw operacyjnych
- 3 152 tys.
Zadanie- Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz i programw
operacyjnych
Cel
Wzmacnianie systemu
PO IG
Miernik
certyfikowanych do KE
dla 6.4 PO IG do
alokacji w latach 2007-2015 dla
6.4PO IG
2012 r. 2013 r.
35% 34%
2014 r.
20%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Organizacja

17.3.8.1. Wsparcie POT we 6.4. w latach 2007-2015.
Polski Klub Konnych
Polski Klub Konnych w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na ktrego planuje koszty w 5 617 tys. czyli o l, 7% mniej w roku 2011.
Koszty finansowane z Klubu realizowane w ramach funkcji 21. Folityka rolna i rybacka, zadanie 21.2.
Rozwj produkcji i hodowli
Zadanie - Rozwj produkcji i hodowli
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Rozwj hodowli i
hodowlanej koni
organizatorw prb koni
3 3 3
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Klub
21.2.1.6. Nadzr nad prb koni.
233
Agencja Oceny Technologii Medycznych
Agencja Oceny Technologii Medycznych w 2012 roku w ramach jednej funkcji
rozwojowej oraz jednej funkcji na ktrych planuje koszty w 10 161 tys.
czyli o ok. l ,3 % mniej w roku 2011.
Na poszczeglne zadania realizowane przez planuje koszty w
l. W ramach funkcji 20. Zdrowie na dwa zadania:
20.1. Zapewnienie do opieki zdrowotnej - 3 950 tys.
Zadanie - Zapewnienie do opieki zdrowotnej
Cel
Poprawa do
opieki zdrowotnej
Miernik
Liczba wydanych rekomendacji i opinii w
zakresie opieki zdrowotnej i
technologii medycznych
2012 r.
122
2013 r.
122
2014 r.
122
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Agencja
20.1.1.1. Ocena opieki zdrowotnej i technologii medycznych,
20.1.1.2. Opiniowanie programw zdrowotnych wymienionych w art.48 ust.2 ustawy
o opieki zdrowotnej finansowanych ze publicznych,
20.1.1.3. Prowadzenie szkoleniowej z technologii medycznych.
20.3. Realizacja polityki lekowej -790 tys.
Zadanie- Realizacja polityki lekowej
Cel
Optymalizacja wykorzystania
na finansowanie
ze
publicznych
Miernik
Liczba opracowanych ocen raportw
2012 r. 2013 r. 2014 r.
30 30 30
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Agencja
20.3.3.1 Opracowanie stanowiska w sprawie zakwalifikowania lekw wyrobw
medycznych jako gwarantowanych oraz przygotowanie oceny raportw tych

2. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna na trzy zadania:
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego - 435 tys.
Zadanie - Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
zakresie merytorycznej
planowania
strategicznego i operacyjnego
234
Miernik
Liczba osb w procesie
i sprawnego
funkcjonowania Agencji (szt.)
2012 r. 2013 r.
2 2
2014 r.
2
22.2. administracyjna- 2 886 tys.
Zadanie- administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
zakresie
administracyjnej przy
koszcie
(prawnym, kadrowym,
finansowo gospodarczym
oraz
Miernik
Liczba osb w
w stosunku do
merytorycznych zatrudnionych na koniec
okresu sprawozdawczego (%)
22.3. techniczna- 2 100 tys.
Zadanie - techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
technicznej przy
koszcie
Miernik
Rzeczywiste koszty
utrzymania l m
2
(PLN)
Krajowa i Prokuratury
2012 r. 2013 r. 2014 r.
36 35 34
2012 r. 2013 r. 2014 r.
2 100 2 200 2 300
Krajowa i Prokuratury w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej: 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na ktrego planuje koszty w
55 738 tys. czyli o 35,9% w roku 2011. Wydatki fmansowane przez realizowane
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.1. i wychowanie.
Zadanie - i wychowanie
Cel
Przygotowanie zawodowe i
podnoszenie kwalifikacji kadr
i prokuratury
Miernik
Liczba osb, ktre z form
doskonalenia i przygotowania
zawodowego prowadzonego przez KSSiP
w okresie sprawozdawczym
2012 r. 2013 r. 2014 r.
13 900 14 400 14 900
Na niewykonanie zaplanowanej miernika kwalifikacje uczestnikw
poziom dostosowania do praktycznych. miernik odzwierciedla
wykorzystania finansowych i odnosi do realizacji celu. prokuratorw
i pracownikw i prokuratury oraz przygotowanie aplikantw do wykonywania zawodu
i prokuratora pozwoli na podniesienie wykonywanej przez nich pracy.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu
3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr i prokuratury
235
Dozoru Technicznego
Dozoru Technicznego w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
ktrego planuje koszty w 325 916 tys. czyli o ok. 8% mniej w roku 2011.
Koszty finansowane przez realizowane w ramach funkcji 6. Folityka gospodarcza kraju, zadanie 6.1.
Wzrost gospodarki.
Zadanie- Wzrost gospodarki
Cel
Wykonywanie
dozoru technicznego, na
podstawie ustawy o dozorze
technicznym
do zapewnienia
bezpiecznego
funkcjonowania
technicznych
Miernik
Wykonywanie
(W nb )=rzeczywista liczba
wykonywanych w danym
roku/planowana liczba na dany
rok w procentach
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Wnb290% Wnb290% Wnb290%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu
6.1.2.5. Wykonywanie dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie
technicznych.
Polski Instytut Spraw
Polski Instytut Spraw w 2012 roku w ramach trzech funkcji
rozwojowych orazjednej funkcji na ktrych planuje koszty w 10 842 tys.
Na poszczeglne zadania realizowane przez Instytut planuje koszty w
l. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka na zadanie:
3.1. i wychowanie -1149 tys.
Zadanie - i wychowanie
Cel
Przygotowanie do pracy
w zagranicznej
aplikantw w ramach
aplikacji dyplomatyczno-
konsularnej oraz
pracownikw
administracji publicznej
zadania w
zakresie
i polityki
zagranicznej RP.
Miernik
Liczba osb szkolonych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
165 165 165
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Instytut
3.1.2.1. Doskonalenie zawodowe kadr zadania w zakresie stosunkw
i polityki RP.
236
2. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe na dwa zadania:
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i -1 490 tys.
Zadanie - Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i
Cel
Popularyzacja wiedzy
o polskiej polityce
zagranicznej,
stosunkach
i historii
dyplomac"i
Miernik
Liczba wydanych
czasopism/innych publikacji
2012 r.
14/5/100
2013 r.
14/5/100
2014 r.
14/5/100
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Instytut
9 .1.3 .l. wydawnicza w zakresie spraw
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego -1 328 tys.
Zadanie - Ochrona dziedzictwa narodowego
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie
publicznego do
specjalistycznego
z zakresu
spraw

Liczba nabytych
prenumerat czasopism/wizyt
czytelnikw
2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Instytut
9 .2.6.1. Prowadzenie otwartej bibliotecznej.
3. W ramach funkcji 10. Nauka polska na dwa zadania:
l 0.1. Prowadzenie naukowych- 479 tys.
Zadanie - Prowadzenie naukowych
Cel
Korzystanie z wynikw
naukowych przy
organw

RP
Miernik
Liczba projektw badawczych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
237 --------------------- -----------
10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki- 524 tys.
Zadanie- Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Cel
Wzrost zainteresowania
stosunkami

i intensyfikacja
polskich
naukowych i analitycznych
w tej dziedzinie
Miernik
Liczba zorganizowanych imprez
(krajowych konferencji naukowych,
seminariw, prezentacji etc.)
4. W ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna na zadanie:
2012 r.
24
15.1. Zapewnianie Polsce warunkw rozwoju- 5 872 tys.
Zadanie- Zapewnianie Polsce warunkw rozwoju
Cel
Zapewnienie profesjonalnej
analityczno-
eksperckiej organw
odpowiedzialnych za
prowadzenie polityki
zagranicznej RP
Rozwj stosunkw
dwustronnych
i wielostronnych poprzez


konferencji naukowo-
eksperckich oraz
w zagranicznych
konferencjach z zakresu
spraw
Miernik
Liczba: przygotowanych
analitycznych/ zorganizowanych
konsultacji eksperckich
Liczba zorganizowanych konferencji
/liczba wyjazdw konferencyjnych
2012 r.
300/25
14/80
2013 r. 2014 r.
24 24
2013 r. 2014 r.
300/25 300/25
14/80 14/80
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Instytut
15 .1.1.1. analityczno-ekspercka organw odpowiedzialnych za prowadzenie
polityki zagranicznej RP,
15.1.1.2. Utrzymywanie kontaktw z zagranicznymi szkoleniowymi, naukowymi
i politycznymi w zakresie spraw i polityki zagranicznej RP.
Transportowy Dozr Techniczny
Transportowy Dozr Techniczny w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na ktrego planuje koszty w 51 307 tys. czyli o 2,6% w roku 2011.
Koszty realizowane przez Dozr w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadanie 19.5. W spieranie
rozwoju transportu.
238 ------- ----
Zadanie- Wspieranie rozwoju transportu
Cel
Stwarzanie warunkw dla
rozwoju
transportu
Miernik
przeprowadzonych
technicznych osb
egzaminowanych i technicznych)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
107 500 108 045 108 930
W ramach realizowanych w zadaniu Dozr
19.5.4.1. Utrzymanie poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za
bezpieczne funkcjonowanie technicznych,
19.5.4.2. inspekcyjna w zakresie technicznych.
Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Akredytacji w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
ktrego planuje koszty w 15 000 tys. czyli na tym samym poziomie, co
w roku 2011. Koszty finansowane przez Centrum realizowane w ramach funkcji 6. Folityka gospodarcza
kraju, zadanie 6.1. W zrost gospodarki.
Zadanie- Wzrost gospodarki
Cel
Zapewnienie stabilnych i
rozwojowi
warunkw funkcjonowania

Miernik
Liczba akredytacji
2012 r.
1400
2013 r. 2014 r.
l 500 l 500
Wskazany miernik w najbardziej wiarygodny sposb odzwierciedla wykonywane przez Polskie Centrum
Akredytacji zadania z ustawy o systemie oceny bowiem jego wzrost lub spadek
informuje o tendencji rynkowej. Akredytacja dotyczy jednostek i laboratoriw dla
potrzeb gospodarki narodowej, dlatego tendencja wzrostowa lub spadkowa miernika stanowi
o warunkach lub funkcjonowaniu w Polsce.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Centrum
6.1.2.2. Uproszczenie procedur z
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na ktrego wydatki w 161 842 tys. Wydatki finansowane
przez Akademie realizowane w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.2. Szkolnictwo

239 -------------------------------------- ---
Zadanie - Szkolnictwo
Cel
Przygotowanie fachowej
kadry dla potrzeb rynku
Miernik
Liczba studentw uczelni morskich
2012 r. 2013 r. 2014 r.
2 075 2 448 2 699
W ramach realizowanych w zadaniu Akademie
3.2.2.1. Finansowanie podstawowej dydaktycznej i utrzymanie uczelni,
3.2.2.2. Finansowanie innych w zakresie dydaktycznej uczelni,
3.2.3.1. Finansowanie pomocy materialnej dla studentw i doktorantw,
3.2.4.1. Finansowanie lub dofinansowanie kosztw rozwoju szkolnictwa
Centrum Polsko-Rosyiskiego Dialogu i Porozumienia
Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2012 roku dwa zadania, w ramach
funkcji rozwojowej, na ktrych planuje koszty w 4 000 tys.
Na poszczeglne zadania realizowane przez Centrum planuje koszty w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe:
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i 4 000 tys.
Zadanie- Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i
Cel
patriotyzmu
i narodowej
Miernik
Liczba dofinansowanych
wydarzenia historyczne
wdanymroku
2012 r.
14
2013 r.
16
2014 r.
18
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Centrum
9 .1.1.1. historycznych.
Polska Agencja Powietrznej
Polska Agencja Powietrznej w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej 19. Infrastruktura transportowa, na ktrego planuje koszty w
721 529 tys. czyli o 6,7% w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez planuje koszty w
240
l. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej -721 529 tys.
Zadanie- Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Dostosowanie
W poziomu
infrastruktury
liczony na
Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie
lotniskowej i
operacji w danym roku
poziomu poziomu pozwmu

nawigacyjnej oraz
separacji IFR/IFR w

wzrost z 2008 roku z 2008 roku z 2008 roku
transportu lotniczego
kategoriach A i B - liczone na
100 000 operacji w roku)
W ramach realizowanych w zadaniu Agencja
19.4.1.1. Rozwj i utrzymanie infrastruktury CNS oraz
19 .4.1.2. Dostosowanie systemu ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych.
Rzecznik Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji na ktrego
planuje koszty w 6 690 tys. czyli o ok. 4,2% w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez Rzecznika planuje koszty w
l. W ramach funkcji 4. finansami
4.4. Nadzr nad rynkiem ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym- 6 690 tys.
Zadanie- Nadzr nad rynkiem ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
Cel
Ochrona interesw
ubezpieczonych
Miernik
wykonania ustawowych
w%
2012 r. 2013 r.
100% 100%
2014 r.
100%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Rzecznik
4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu
gospodarczych,
4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych
funduszy emerytalnych, pracowniczych programw emerytalnych oraz emerytur
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
ktrego planuje koszty w 140 381 tys. czyli o ok. 3,8%
w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez Instytut planuje koszty w
l. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:
241
9.3. artystyczna, i w kraju i za
- 140 381 tys.
Zadanie- artystyczna, i w kraju i za
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Wzbogacanie oferty
Liczba premier i nowych
214 219 225
programowej placwek
kulturalnych
artystycznych
Promocja oraz kreowanie Liczba imprez kulturalnych
486 495 503
pozytywnego wizerunku organizowanych i
Polski w kraju i za w Polsce i za w danym roku
Mierniki nie z przez Ministerstwo Finansw bazy miernikw.
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Instytut
9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej,
9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej.
Narodowy Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej
Narodowy Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w 2012 roku
w ramach dwch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji na ktrych ktrych planuje
koszty w 2 266 199 tys. czyli o 14,3% w roku 2011.
Na poszczeglne zadania realizowane przez Fundusz planuje koszty w
l. W ramach funkcji 12.
12.1. 166 075 tys.
Zadanie -
Cel
Zachowanie i
przyrodniczych
i krajobrazowych
Miernik
Powierzchnia na ktrej zachowano lub
przyrodnicze
i krajobrazowe (ha)
2012 r. 2013 r.
500 500 501 200
2014 r.
501 400
Miernik nie z bazy miernikw. Miernik nie wykonany z powodw
po stronie beneficjentw pomocy. To od nich jakie projekty i jaka
powierzchnia ich Bardzo od pogody i przyczyn (np.
powierzchnia oferowana do wykupu w ramach pierwokupu przez parki narodowe). Prezentowany
miernik jest z celem zadani, ponadto ma najego
W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych w zakresie ochrony przyrody,
12.1.2.2. Ochrona ekosystemw i przebudowa drzewostanw,
242
12.1.3.2. Rekultywacja terenw zdegradowanych.
12.2. powietrza atmosferycznego zmianom klimatu -
497 581 tys.
Zadanie- powietrza atmosferycznego i zmianom klimatu
Cel
Utrzymanie i poprawa
powietrza
Miernik
ograniczonej lub emisji
C02 (Mg/rok)
2012 r. 2013 r.
19 420 27 546
2014 r.
15 734
Miernik nie wykonany z powodw po stronie beneficjentw pomocy. To od nich
jakie projekty i jakie harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te
wieloletnie i efekt ich realizacjijest widoczny dopiero po kilku latach od
W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
12.2.1.2. Programy ochrony powietrza,
12.2.2.1. Ograniczenie emisji gazw cieplarnianych i innych substancji,
12.2.2.2. Handel uprawnieniami do emisji gazw cieplarnianych i innych substancji oraz
bilansowanie i emisjami,
12.2.2.4. System Zielonych Inwestycji.
12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi -156 500 tys.
Zadanie - Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
Cel Miernik
Rozpoznawanie budowy
geologicznej kraju pod
zaopatrzenia
oraz sektorw Liczba wykonanych (szt.)
gospodarczych w kopaliny i
wody podziemne wraz z ich

2012 r.
50
2013 r. 2014 r.
70 70
Miernik nie wykonany z powodw po stronie beneficjentw pomocy. To od nich
jakie projekty i jakie harmonogramy ich realizacji. Miernik z celem zadania,
ma na jego miernik jest od wydatkowanych dotyczy umw
w danym roku. W ramach tego zadania fmansuje prowadzenie
geologicznych, ktrych efektem opracowania.
W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
12.3.2.1. w dziedzinie geologii, w tym Geologiczna.
243
12.4. Gospodarka odpadami- 163 172 tys.
Zadanie - Gospodarka odpadami
Cel
Zapewnienie racjonalnej
gospodarki odpadami
Miernik
Ograniczenie masy
odpadw (Mg/rok)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
216 000 229 000 223 000
Miernik nie wykonany z powodw po stronie beneficjentw pomocy. To od nich
jakie projekty i jakie harmonogramy ich realizacji. W zakresie wsparcia
w zakresie zbirki i pojazdw wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem
do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, zmniejszenie
tempa wymiany pojazdw przez obywateli. czynnikiem na
w zakresie gospodarki odpadami projektowane zmiany przepisw prawa.
projektowanych ustaw powinno znacznie popyt na dofmansowanie z
gospodarowaniem odpadami.
W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi komunalne,
12.4.2.3. Likwidacja negatywnego odpadw na
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi- 528 032 tys.
Zadanie - Gospodarowanie zasobami wodnymi
Cel
Zaspokajanie potrzeb wodnych
i gospodarki
narodowej oraz ograniczenie
Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
przez Liczba zrealizowanych 11 9 6
powodzie i susze w (szt.)
z utrzymaniem dobrego stanu
wd i z nimi
ekosystemw
Miernik nie wykonany z powodw po stronie beneficjentw pomocy Krajowy
Gospodarki Wodnej). Miernik z celem zadania, ma na jego
Miernik jest od wydatkowanych w danym roku, realizowane inwestycje
charakter Efekt ekologiczny i rzeczowy jest dopiero po kilku latach (nawet
kilkunastu) od ich a wydatki ponoszone przez okres budowy. Bardzo znaczenie na
inwestycji (wykonanie (powodzie), warunki pogodowe i
wykonawcy
W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i skutkom
suszy,
244
12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego w latach 2006-
2010".
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony -103 708 tys.
Zadanie - Rozbudowa infrastruktury ochrony
Cel
Rozwj infrastruktury
do
poprawy stanu
Miernik
Wzrost redukcji
oczyszczonych zgodnie z wymogami
Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Miernik w perspektywie wieloletniej nie wykonany z powodw po stronie beneficjentw
pomocy - sam nie realizuje inwestycji i jest w stopniu od beneficjentw. Miernik
z celem zadania, ma na jego miernik i dotyczy
potwierdzonego efektu z umw w danym roku.
Miernik jest tylko od wydatkowanych w danym roku, realizowane inwestycje
charakter Efekt ekologiczny i rzeczowy jest dopiero po kilku latach od ich

W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Komunalnych,
12.6.1.2. w zakresie gospodarki
12.6.2.5. Wsparcie dla w zakresie ochrony powietrza,
12.6.2.6. Wsparcie dla w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadw innych
komunalne.
12.7. Kontrola, monitoring i 360 959 tys.
Zadanie - Kontrola, monitoring i
Cel
Ochrona stanu
przed negatywnym
czynnikw cywilizacyjnych
Miernik
Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo
-obserwacyjnych (szt.)
2012 r.
63
Miernik z celem zadania, ma na jego
2013 r.
63
2014 r.
63
W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
12.7.1.1. Monitoring
12.7.3.1. i likwidacja ich skutkw,
12.7.3.2. Oceny na
245
12.8 Polityka ekologiczna 224 398 tys.
Zadanie - Polityka ekologiczna
Cel
Zapewnienie
ekologicznego kraju i
tworzenie podstaw do
rozwoju

Miernik
preferencyjnego
finansowania ochrony dla
beneficjentw (mln
2012 r. 2013 r. 2014 r.
l 575 l 845 2 025
Miernik odnosi do zawartych w umowach z beneficjentami i odnosi do
w zakresie preferencyjnego finansowania z zakresu ochrony i gospodarki
wodnej.
W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
12.8.1.1. Edukacja, informacja i promocja
12.8.1.2. Instrumenty realizacji polityki ekologicznej
12.8.1.4. Zwrotne finansowanie ochrony przez
2. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:
19.3. W spieranie transportu morskiego i - 3 567 tys.
Zadanie- Wspieranie transportu morskiego i
Cel
Zmniejszenie
wprowadzanych do wd
i powietrza oraz zmniejszenie
dla poprzez
wykorzystanie w transporcie
jednostek floty
Miernik
Liczba zawartych umw z Ministrem
ds. transportu w zakresie
dofinansowania
(szt.)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Miernik odzwierciedla charakter wsparcia przez dofinansowania Na mocy
ustawy NF przekazuje Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rozwj
Nie ma na to ile tych zostanie przekazanych ustawa) i na co konkretnie
przeznaczone przez MTBiGM. Miernik nie wykonany z powodw po stronie
MTBiGM - nie wniosku.
W ramach realizowanych w zadaniu Fundusz
19.3.2.2. Wspieranie ekologicznych form transportu-
246
3. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego -
20 533 tys.
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania osb w proces
11 11 11
w zakresie merytorycznej planowana strategicznego i polityki
planowania zatrudnionych(%)
strategicznego i operacyjnego

22.2. administracyjna -19 831 tys. .
Zadanie- administracyjna
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnej
pracownikw administracyjnych
6 6 6
administracyjnej
jednostki
do zatrudnionych (%)

22.3. techniczna- 21 843 tys.
Zadanie - techniczna
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnego
pracownikw technicznych do
6 6 6
funkcjonowania w zakresie
technicznej
zatrudnionych(%)
Centrum Doradztwa Rolniczego w Drwinowie
Centrurn Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2012 roku w ramach dwch
funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji na ktrych planuje koszty w
15 087 tys. czyli o ok. 9,8% mniej w roku 2011.
Na poszczeglne zadania realizowane przez Centrum planuje koszty w
l. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka na zadanie:
3 .l. i wychowanie - 45 tys.
Zadanie - i wychowanie
Cel
Porlniesienie wiedzy
i nauczycieli
w zakresie
rozwoju obszarw wiejskich
Miernik
Liczba nauczycieli rolniczych -
odbiorcw edukacyjnych
2012 r. 2013 r.
200 200
2014 r.
200
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Centrurn
3 .1.3 .5. i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
247
2. W ramach funkcji 21. Folityka rolna i rybacka na dwa zadania:
21.4. Ksztahowanie ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne regionalna,
tradycyjna i systemy - l 070 tys.
Zadanie- ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i regionalna,
tradycyjna i systemy
Cel
Efektywny system doradztwa
w zakresie rolnictwa
ekologicznego i systemw

Miernik
Liczba odbiorcw doradczych,
szkoleniowych, upowszechnieniowych
2012 r.
l 510
2013 r. 2014 r.
l 510 l 510
W ramach realizowanych w zadaniu Centrum
21.4.2.1. Prowadzenie Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego,
21.4.2.11. Koordynacja wykonywanych przez ODR z zakresu rolnictwa ekologicznego,
21.4.3 .l. Upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk oraz koordynacja w zakresie
systemw
21.4.3.2. Promocja systemw
21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej- 6 276 tys.
Zadanie- Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Cel
Przygotowanie kadr
doradczych do realizacji
WPR oraz pomocy krajowej
Miernik
Liczba odbiorcw form
edukacyjnych
2012 r.
8 250
2013 r. 2014 r.
8 250 8 250
W ramach realizowanych w zadaniu Centrum
21.7 .1.1. Doskonalenie zawodowe kadr rolniczych,
21.7.1.2. Doskonalenie zawodowe kadr doradczych,
21.7 .1.3. Informacyjne i konsultacyjne wsparcie doradczej,
21.7.1.4. promocyjna,
21.7 .1.5. Kontrola prywatnych podmiotw doradczych,
21.7.4.4. Aktywizacja obszarw wiejskich.
3. W ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna na trzy zadania:
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego - l 059 tys.
Zadanie - Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
248
Miernik
kosztw zadania w
kosztw Centrum (%)
2012 r. 2013 r.
7 7
2014 r.
7
22.2. administracyjna- 3 285 tys.
Zadanie - administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Miernik
kosztw zadania w
kosztw Centrum (%)
22.3. techniczna- 3 352 tys.
Zadanie - techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Centrum
Parki Narodowe
Miernik
kosztw zadania w
kosztw Centrum (%)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
22 30 30
2012 r. 2013 r. 2014 r.
22 18 18
Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., gospodarstw
pomocniczych dotychczas przy jednostkach Przez okres jednego
roku Parki Narodowe jako jednostki Wraz z w przepisw
znowelizowanej ustawy o parkach narodowych, Parkw Narodowych -
jednostek - w osoby prawne. Ich plany finansowe po raz pierwszy zatem
do projektu ustawy na rok 2012.
osoby prawne w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na ktrego koszty w 211 166 tys. Koszty finansowane
przez Parki Narodowe realizowane w ramach funkcji 12. zadanie 12.1.

Zadanie -
Cel Miernik
Zachowanie i
procesw przyrodniczych
w
ekosystemach
Powierzchnia ekosystemw
zabiegami ochronnymi (w ha)
Babiogrski Park Narodowy
Park Narodowy
Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Park Narodowy ,,Bory Tucholskie"
Park Narodowy
Park Narodowy
2012 r.
132
47
6 120
3 150
714
l 704
2 944
2013 r. 2014 r.
132 132
47 47
6120 6 120
3 150 3 150
714 714
l 704 l 704
2 944 2 944
249
Park Narodowy "Gry
681 681 681
Kampinoski Park Narodowy
l 878 l 878 l 878
Karkonoski Park Narodowy
l 725 l 725 l 725
Magurski ParkNarodowy
11 440 11 440 11 440
Park Narodowy
872 872 872
Ojcowski Park Narodowy
124 124 124
Park Narodowy
209 209 209
Poleski Park Narodowy
l 774 l 774 l 774
Park Narodowy
679 679 679
Park Narodowy
8 868 8 868 8 868
Park Narodowy
90 90 90
Park Narodowy
8 942 8 942 8 942
Park Narodowy Warty"
6 171 6 171 6 171
Wielkopolski Park Narodowy 562 562 562
Wigierski Park Narodowy 3 052 3 052 3 052
Park Narodowy 690 690 690
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Parki
12.1.1.2. Parki narodowe.
Studiw Wschodnich im. Marka Karpia
Podmiot rozpocznie z dniem l stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o Studiw Wschodnich im. Marka Karpia.
Do m.in. gromadzenie, opracowywanie oraz organom
publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, i gospodarczych na
obszarze Europy Europy Wschodniej, Rosji, oraz Kaukazu Porudniowego
i Azji Centralnej; przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiw prognostycznych sytuacji
politycznej, i gospodarczej oraz rozwoju stosunkw z polskimi
i zagranicznymi instytucjami, nauki i osobami fizycznymi oraz promowanie polskiej
analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Studiw Wschodnich im. Marka Karpia w 2012 r. jedno zadanie w ramach funkcji
na ktrego planuje koszty w 8 817 tys. Koszty finansowane przez
realizowane w ramach funkcji l. zadania 1.3. merytoryczna
i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw.
250
Zadanie- merytoryczna i kancelaryjno biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw
Miernik
2012 r. 2013 r. 2014 r.
Dostarczanie wysokiej Odsetek osb
Co Co Co
informacji analiz oraz przygotowywanych informacji i analiz na
najmniej najmniej najmniej
propozycji decyzji co najmniej 5 punktw
70% 70% 70%
o charakterze strategicznym w skali ocen
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu,
1.3.1.4. Przygotowywanie i pozyskiwanie informacji oraz dokumentw o charakterze
strategicznym.
251
Instytucje Gospodarki
Centrum Wsplnych
Centrum Wsplnych w 2012 roku trzy zadania w ramach jednej funkcji na
ktrych planuje koszty w 109 324 tys.
Na realizowane przez Centrum w ramach funkcji 22. Flanowanie strategiczne oraz administracyjna
i techniczna trzy zadania planuje koszty zadania
22.1. Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego- 2 550 tys.
Zadanie- Koordynacja merytoryczna planowania strategicznego i operacyjnego
Cel Miernik
Zapewnienie sprawnego Ocena CUW przez organ
CUW (O negatywna, l pozytywna)

22.2. Administracyjna- 49 470 tys. .
Zadanie- administracyjna
Cel Miernik
Zapewnienie sprawnej Ocena administracyjnej dokonana
funkcjonowania przez organ (O negatywna, l
KPRMiCUW pozytywna)

22.3. techniczna- 57 304 tys.
Zadanie- techniczna
Cel Miernik
Zapewnienie sprawnej Ocena zadowolenia na podstawie ankiety
technicznej KPRM i (liczba ocen pozytywnych/ oglna liczba
c uw ocen, w%)
Pomorska Instytucja Gospodarki "POMERANIA",
Zachodnia Instytucja Gospodarki "PIAST",
Podkarpacka Instytucja Gospodarki "CARPATIA",
Mazowiecka Instytucja Gospodarki "MAZOVIA",
Instytucja Gospodarki "BALTICA",
Podlaska Instytucja Gospodarki "BIELIK"
2012 r. 2013 r.
2012 r. 2013 r.
2012 r. 2013 r.
90% 93%
2014r.
2014 r.
2014 r.
95%
Instytucje Gospodarki w 2012 roku zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na ktrego planuje koszty w 249 726 tys.
Koszty realizowane przez Instytucje w ramach funkcji 18. zadanie 18.4. Wykonywanie kary
pozbawienia i tymczasowego aresztowania.
252
-------------------------------------------
Zadanie - Wykonywanie kary pozbawienia i tymczasowego aresztowania
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie
poprzez
osb tymczasowo % zaludnienia w karnych
99 98 99
aresztowanych i skazanych i aresztach
na pozbawienia

Sprawna resocjalizacja wobec
Liczba skazanych systemem
osb skazanych na
programowego
36 500 35 000 35 500
pozbawienia
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Instytucje
18.4.3.2. Resocjalizacja osb pozbawionych w ramach instytucji
gospodarki
Centrum Logistycznych
Centrum Logistycznych w 2012 roku dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na
ktrych planuje koszty w 76 807 tys.
Na zadanie realizowane przez Centrum w ramach funkcji 2. i publiczny
planuje koszty zadania
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy
76 807 tys.
Zadanie- Ochrona obywateli, utrzymanie publicznego oraz na rzecz poprawy

Cel
Zapewnienie
obywateli
poprzez ograniczenie liczby
( w tym
drogowych)
Miernik
Liczba
(w tym drogowych), w
roku do liczby
(w tym
drogowych), w analogicznym okresie
roku poprzedniego xlOO%
2012 r.

dynamiki
:SlOO%
2013 r.

dynamiki
:SlOO%
2014 r.

dynamiki
:SlOO%
W ramach realizowanych w zadaniu Centrum
2.1.1.4. w zakresie zwalczania
2.1.3.1. Organizowanie i patrolowej i obchodowej,
2.1.3.2. Konwojowanie osb pozbawionych
2.1.3 .3. w pomieszczeniach dla osb zatrzymanych i policyjnych izbach dziecka,
2.1.3.5. Operacje policyjne w sytuacji
2.1.4.1. kontrolne na drogach,
2.1.4.2. z zakresu profilaktyki na drogach.
253
Centralny Sportu
Centralny Sportu w 2012 roku dwa zadania, w ramach funkcji rozwojowej, na
ktrych planuje koszty w 102 985 tys.
Na zadania realizowane przez w ramach funkcji 8. Kultura Fizyczna planuje koszty w

8.2. Wspieranie sportu wyczynowego -100 055 tys.
Zadanie- Wspieranie sportu wyczynowego
Cel
Zapewnienie optymalnych
warunkw szkolenia
sportowego dla realizacji
ze
sportem wyczynowym
Miernik
Stosunek zadowolonych osb
na obiektach sportowych COS do
osb
2012 r. 2013 r. 2014 r.
40-45% 45-50% 50-55%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu
8.2.1.2. Wspieranie COS w zakresie tworzenia warunkw do szkolenia sportowego.
8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej- 2 930 tys.
Zadanie- Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Cel
Poprawa bazy
materialno-technicznej dla
potrzeb szkolenia sportowego
Miernik
wykorzystania na
zadania inwestycyjne dofinansowane ze
MSiT
2012 r. 2013 r. 2014 r.
100% 100% 100%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu
8.3.2.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej COS.
Inwestycji Organizacji Traktatu
Inwestycji Organizacji Traktatu w 2012 roku dwa zadania,
w ramach funkcji na ktrych planuje koszty w 326 399 tys.
Na zadania realizowane przez w ramach funkcji 11 i granic
planuje koszty w
11.1. Utrzymanie obronnych- 6 899 tys.
Zadanie - Utrzymanie obronnych
Cel
Zapewnienie SZ
do i realizacji
zgodnie z operacyjnym
przeznaczeniem
Miernik
Poziom SZ do
(miernik opisowy)
2012 r. 2013 r. 2014 r.
opis opis opis
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu
11.1. 7 .1. Szkolenie i utrzymanie bojowej.
254
11.2. Rozwj obronnych- 319 500 tys.
Zadanie - Rozwj obronnych
Cel

obronnych
Miernik
przez Ministrw oceny
realizacji Programu rozwoju SZ
2012 r. 2013 r. 2014 r.

oceny oceny oceny
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu
11.2.2.2. Inwestycje NATO w dziedzinie
Centralny Informatyki
Centralny Informatyki w 2012 roku jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
ktrego planuje koszty w 37 265 tys.
Na zadanie realizowane przez w ramach funkcji 16. Sprawy obywatelskie planuje koszty w

16.8. Informatyzacja i budowa informacyjnego- 37 265 tys.
Zadanie- Informatyzacja i budowa informacyjnego
Cel
poziomu
informatyzacji podmiotw
zadania
publiczne
Miernik
Liczba godzin pracy systemu
e-PUAP w relacji do jego rzeczywistej
wymaganej liczby godzin pracy
2012 r.
95%
2013 r.
95%
2014 r.
95%
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu
16.8.2.2. Utrzymanie, eksploatacja i rozwj systemu informatycznego CEPiK.
Centralny Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Centralny Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2012 roku jedno zadanie,
w ramach funkcji rozwojowej, na ktrego planuje koszty w 12 824 tys.
Na zadanie realizowane przez w ramach funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo
mieszkalnictwo planuje koszty w
7.3. Geodezja i kartografia- 12 824 tys.
Zadanie- Geodezja i kartografia
Cel
Zapewnianie poprawy
obywateli oraz
do aktualnej
informacji geodezyjnej
i kartograficznej (informacji
przestrzennej)
Miernik
Pokrycie powierzchni kraju bazami
danych przestrzennych
dla wszystkich zakresw
ternatycznych
2012 r. 2013 r. 2014 r.
75% 80% 85%
255
W ramach realizowanych w zadaniu
7.3.2.1. Gromadzenie i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7.3.2.2. zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7.3.3.1. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemw infrastruktury informacji przestrzennej,
7.3.3.2. Zapewnienie do infrastruktury informacji przestrzennej.
Wydawnictwo Edukacyjne "PARP AMEDIA"
Wydawnictwo Edukacyjne "PARPAMEDIA" w 2012 roku trzy zadania, w ramach jednej
funkcji rozwojowej oraz jednej funkcji na ktrych planuje koszty w
927 tys.
Na realizowane zadania Wydawnictwo planuje koszty w
l. W ramach funkcji 20. Zdrowie:
20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia- 602 tys.
Zadanie- Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel
Edukacja i profilaktyka
w dziedzinie
problemw alkoholowych
i
Miernik
Liczba wydrukowanych broszur,
ulotek, plakatw, periodykw
2012 r.
670 950
2013 r.
704 497
2014 r.
739 723
W ramach realizowanych w zadaniu Wydawnictwo

20.5.1.1. Promocja zdrowego trybu
20.5.6.1. Opracowywanie i nowych metod profilaktyki i problemw
z
20.5.6.4. alkoholizmowi
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.2. administracyjna- 268 tys.
Zadanie- administracyjna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
administracyjnej przy
koszcie
256
Miernik
Liczba osb w

2012 r. 2013 r.
3 3
2014 r.
3
22.3. techniczna- 57 tys.
Zadanie - techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
technicznej przy
koszcie
Miernik
Rzeczywiste koszty administrowania
Rzeczywiste koszty zakupu
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
2012 r. 2013 r. 2014 r.
2 000 2 000 2 000
6 000 5 000 5 000
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Jurcie w 2012 roku trzy zadania, w ramach jednej funkcji
rozwojowej orazjednej funkcji na ktrych planuje koszty w l 792 tys.
Na zadanie realizowane przez PDZ planuje koszty w
l. W ramach funkcji 20. Zdrowie:
20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia- l 376 tys.
Zadanie- Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
wykorzystanie
obiektu i
finansowych na wykonanie
rehabilitacyjnych
Koszt l osobodnia pobyt,
rehabilitacja, wynagrodzenia
pracownikw, eksploatacja budynku)
110PLN 120PLN 130PLN
W ramach realizowanych w zadaniu PDZ
20.5.1.4. Ochrona zdrowia i promocja na rzecz osb
2. W ramach funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz administracyjna i techniczna:
22.2. administracyjna- 296 tys.
Zadanie- administracyjna
Cel Miernik 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania PDZ
Liczba osb zatrudnionych na umowy
cywilno prawne (sezon)
Rzeczywisty koszt
z zamwieniami publicznymi
10/9 10/9 10/9
257
22.3. techniczna -120 tys.
Zadanie - techniczna
Cel
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania
technicznej i biura PDZ
Miernik
koszt utrzymania budynku
Centrum Kancelarii Prezydenta RP
2012 r. 2013 r. 2014 r.
12 12 12
Centrum Kancelarii Prezydenta RP w 2012 roku jedno zadanie w ramach funkcji
na ktrego planuje koszty w 36 400 tys.
Na zadanie realizowane przez COK w ramach funkcji l. planuje koszty w

1.1. merytoryczna
36 400 tys.
kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -
Zadanie- merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Cel
Zapewnienie sprawnej i
efektywnej
Prezydenta RP przez
Centrum Kancelarii
Prezydenta RP
Miernik
planowania wydatkw
2012 r. 2013 r.
99,9% 99,9%
2014 r.
99,9%
W ramach realizowanych w zadaniu COK
1.1.1.6. Prezydenta RP przez Centrum Kancelarii Prezydenta RP.
Centrum i Edukacji Statystycznej GUS
Centrum i Edukacji Statystycznej w 2012 roku jedno zadanie w ramach funkcji
rozwojowej, na ktrego planuje koszty w 2 859 tys. Koszty finansowane przez
Centrum realizowane w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Wzmocnienie naukowych
praktycznym zastosowaniom.
Zadanie- Wzmocnienie naukowych praktycznym zastosowaniom
Cel
Wspieranie realizacji
publicznych na
statystyki publicznej
w obszarze naukowo-
badawczym, szkoleniowo-
edukacyjnym oraz
w obszarze
z i
wiedzy o statystyce
258
Miernik
Liczba przeprowadzonych seminariw
naukowych, sympozjw i
w stosunku do zaplanowanych
wdanymroku
2012 r.
100
2013 r. 2014 r.
100 100
W ramach podzadania realizowanego w zadaniu Centrum
10.2.1.8. Finansowanie prac naukowo-badawczych i szkoleniowo-edukacyjnych
statystyki publicznej.
259
IV
EUROPEJSKICH
Polska, do Unii Europejskiej (UE), w jednej z wsplnotowych
polityk- polityki na celu promowanie harmonijnego rozwoju terytorium UE poprzez
do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionw, a tym samym do
wzmocnienia gospodarczej, i terytorialnej Wsplnoty.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych na:
krajowych i europejskich. Zgodnie z art. 117 wspomnianej ustawy
europejskich jest rocznym planem dochodw oraz refundacji wydatkw przeznaczonych na
programw fmansowanych z europejskich, z
przeznaczonych na projektw pomocy technicznej. Tak w europejskich
ujmowane dochody z realizacji programw finansowanych z europejskich oraz
wydatki na takich programw w refundacji.
W niniejszym dokumencie po raz drugi zaprezentowany europejskich w
zadaniowym. Planowane wydatki z europejskich w 2012 roku 77, l mld
W projekcie ustawy na rok 2012 wydatki w krajowym i
europejskich na projektw fmansowanych z Unii Europejskiej i EFTA zgodnie
z kwotami w Wieloletnim Planie Finansowym (WPFP).
W niniejszym dokumencie podobnie jak w roku metodologiczne, dysponenci
wydatki na projektw, finansowanych ze europejskich, w poszczeglnych
funkcjach zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem. Natomiast wydatki z
i projektw zaprezentowane w ramach funkcji 17.Ksztahowanie rwnomiemego rozwoju
kraju. Rezerwy celowe przeznaczone na projektw z Unii Europejskiej i EFTA ze
na wykazane analogicznie jak rezerwy celowe w funkcji 4.
finansami W projekcie ustawy na 2012 r. zaplanowane w
39 890 779 tys.
Zestawienie planowanych wydatkw na projektw z Unii Europejskiej i EFTA
przedstawia tabela.
260
Tabela l. Zestawienie dysponentw zadania publiczne w ramach europejskich.
Funkcja 2011 2012
Planowane
Planowane
Dysponent wydatki Dysponent wydatki
tys. tys.
l. KPRM, MSWiA, RCL, UZP 25 140 KPRM, MAiC, RCL, UZP 10 646
2. MSWiA 58 779 MSW, WOJEWODOWIE 52 271
MEN, MRiRW, MRR, MZ,
MEN, MRiRW, MRR,
3. l 016 384 MNiSW,MZ, l 020 486
MNiSW
WOJEWODOWIE
4. MF 36 781 689 MF 39 986 115
5. o o
6. MG, MI, UKE, MRR, GUS l 643 467
MG, MAiC, UKE, MRR, UP
2 354 789
RP,MF,GUS
7. MSWiA 63 034 MAi C 84 416
8. o o
9. o o
10. MNiSW 760 643 MNiSW l 311446
11. o o
12. 3 034 025 WOJEWODOWIE 2 463 303
13. MPiPS 3 996 MRR,MPiPS 8 958
14. MPiPS 376 843 MPiPS 452 129
15. KPRM 3 230 o
16. MSWiA, MRR, SKO, MPiPS 293 988
MAiC, MRR, MZ,
529 254
WOJEWODOWIE
17.
MPiPS, MRR, WOJEWODOWIE,
12 822 042
MRR, MPiPS, MKiDN, MSW,
13 720 046
MKiDN, MSWiA, MF MAiC, WOJEWODOWIE
18. MS 35 727 MS 18 724
19. MI 7 719 549 MTBiGM 4 168 716
20. MZ 404 917 MZ, WOJEOWDOWIE 228 512
21. MRiRW, WOJEWODOWIE 18 939 562 MRiRW, WOJEWODOWIE lO 644 763
22. MNiSW,MS 21 031 PIP,MS 49485
84 004 046 77104 059
Z roku na rok obserwuje systematyczny wzrost przekazywanych Polsce kwot zarwno w
jak i w relacji do wydatkw sektora finansw publicznych czy PKB.
Do europejskich wydatki realizowane w ramach: Narodowej Strategii
2007-2013, Wsplnej Polityki Rolnej, Europejskiego Funduszu Rybackiego, do
zwrotowi z pomocy udzielanej przez Europejskiego
261
Porozumienia o Wolnym Handlu: Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Folskiego Programu
Narodowa Strategia (NSS), strategiczne priorytety i obszary wykorzystania funduszy
unijnych oraz systemy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego
Funduszu (EFS) i Funduszu w ramach Wsplnoty na lata 2007-2013. NSS ma
na celu stworzenie warunkw dla wzrostu gospodarki polskiej, opartej na wiedzy
i wzrost zatrudnienia i poziomu gospodarczej
i przestrzennej. Obejmuje ona Programy Operacyjne:
l) Program Operacyjny Infrastruktura i (PO
Celem programu jest poprawa inwestycyjnej Polski i jej regionw poprzez rozwj infrastruktury
technicznej przy rwnoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia, zachowaniu
kulturowej i rozwijaniu terytorialnej. W ramach programu realizuje inwestycje
infrastrukturalne w zakresie ochrony transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego,
ochrony zdrowia oraz szkolnictwa
Zgodnie z wydatki w ramach Programu realizowane przede wszystkim
w funkcjach i zadaniach:
12.
12.1.
17. rwnomiernego rozwoju kraju
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz i programw operacyjnych
19. Infrastruktura transportowa
19 .l. W spieranie transportu drogowego
19.2. Transport kolejowy
2) 16 Regionalnych Programw Operacyjnych,
Regionalne Programy Operacyjne, w z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W ramach RPO realizowanych jest wiele typw inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia,
infrastruktury drogowej i ochrony informacyjnego, kultury, turystyki, sportu,
promocji regionu, a do wzrostu
Zgodnie z wydatki w ramach Programw realizowane przede wszystkim
w funkcji i zadaniu:
17. rwnomiernego rozwoju kraju
17 .l. W sparcie rozwoju regionalnego kraju
262
,-----------------------------
3) Program Operacyjny Ludzki (PO KL),
Program jest w realizowany ze Europejskiego Funduszu celem PO KL
jest wykorzystania zasobw ludzkich, zarwno w wymiarze indywidualnym,
jak i W chodzi tu o na obszarach zatrudnienia, edukacji, aktywizacji
zawodowej, integracji oraz sprawnej administracji publicznej. Ma na celu podniesienie
poziomu zatrudnienia i zmniejszenie obszarw wykluczenia oraz
wsparcie dla budowy struktur administracyjnych
Zgodnie z wydatki w ramach Programu realizowane przede wszystkim
w funkcjach i zadaniach:
3. Edukacja, wychowanie i opieka
3 .l. i wychowanie
3.2. Szkolnictwo
13. Zabezpieczenie i wspieranie rodziny
13.6. publicznego
14. Rynek pracy
14.1. Wspieranie zatrudnienia i bezrobociu
14.3. Aktywizacja zawodowa osb
14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu partnerstwa
17. rwnomiernego rozwoju kraju
17 .l. W sparcie rozwoju regionalnego kraju
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz i programw operacyjnych
4) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
celem programu jest rozwj polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne Cel ten
zostanie m.in. poprzez wzrost
polskiej nauki, roli nauki w rozwoju gospodarczym, innowacyjnych produktw
polskiej gospodarki w rynku tworzenie i lepszych miejsc pracy, a wzrost
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Zgodnie z wydatki w ramach Programu realizowane przede wszystkim
w funkcjach i zadaniach:
6. Polityka gospodarcza kraju
6.1. Wzrost gospodarki
6.2. gospodarcze
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
263
6.4. Wsparcie i promocja turystyki
10. Nauka polska
10.2. Wzmocnienie naukowych praktycznym zastosowaniom
17. rwnomiernego rozwoju kraju
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz i programw operacyjnych
5) Program Operacyjny Rozwj Polski Wschodniej (PO RPW),
Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju Polski Wschodniej w zgodzie
z rozwoju. W ramach Programu wspierane
z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenw pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury
kongresowej, parkw technologicznych, szerokopasmowych sieci do Internetu i rozwojem
ekologicznego transportu publicznego, jak projekty
i wschodnich wojewdztw.
Zgodnie z wydatki w ramach Programu realizowane przede wszystkim
w funkcjach i zadaniach:
17. rwnomiernego rozwoju kraju
17 .l. W sparcie rozwoju regionalnego kraju
Wsplna Polityka Rolna (WPR), obejmuje w ramach systemw wsparcia organizacji
rynku owocw i warzyw, Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 (PROW), a
interwencyjne na wsplnotowych rynkach rolnych. WPR ma na celu przede wszystkim
europejskich zagwarantowanie o dobrobyt
wiejskich, naturalnego oraz warunkw hodowli Ponadto w
ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 wspierane inwestycje w rolnictwie
i przetwrstwie sektora Realizowana jest w jej
ramach pomoc finansowa przeznaczona: dla inwestorw, ktrzy nowe miejsca pracy na obszarach
wiejskich, na rozwj ekologicznych metod gospodarowania oraz na naturalne
i walory wiejskiego krajobrazu.
Zgodnie z wydatki w ramach Programu realizowane w funkcji
i zadaniach:
21. Polityka rolna i rybacka
21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
W ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego realizowany jest Program Operacyjny
Rozwj Sektora i Obszarw Rybackich 2007-2013, ktry ma na celu
zasobami wd i sektora rybackiego, podniesienie
264
polskiego morskiego, rybactwa i przetwrstwa ryb, a na
obszarach od rybactwa.
Zgodnie z wydatki w ramach Programu realizowane w funkcji i zadaniu:
21. Polityka rolna i rybacka
21.6. Wspieranie rybactwa i morskiego
W ramach zwrotowi z pomocy udzielanej przez Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) realizowane
l) Norweski Mechanizm Finansowy (NMF 2009-2014) oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (MF-EOG 2009-2014). Te dwa instrumenty finansowe jednolitymi zasadami
i procedurami oraz jednemu systemowi i w Polsce. one na
korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Unii Europejskiej,
bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Zgodnie z wydatki w ramach instrumentw realizowane
w funkcjach, w tym np. w funkcji:
17. rwnomiernego rozwoju kraju
17.4. i projektw w ramach programw finansowanych z
zwrotowi pomocowych
2) Szwajcarsko-Polski Program
Szwajcarsko-Polski Program czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest bezzwrotnej pomocy
zagranicznej przyznanej przez Polsce, ktra zostanie wykorzystana przede wszystkim na
projektw z zakresu infrastruktury i ochrony ochrony zdrowia, wsparcia sektora prywatnego,
partnerstw lokalnych oraz organizacji w zakresie ochrony
i w obszarze
Zgodnie z wydatki w ramach Programu realizowane w funkcjach,
w tym np. w funkcji:
17. rwnomiernego rozwoju kraju
17.4. i projektw w ramach programw finansowanych z
zwrotowi pomocowych
wydatkw w 77,1 mld na dysponentw i rezerwy celowe
-dysponenci- 37 213 280 tys.
- rezerwy celowe- 39 890 779 tys. z tego:
- rezerwa celowa poz. 98 Finansowanie programw z europejskich - 39 877 780 tys.
- rezerwa celowa poz. 99 Finansowanie w ramach europejskich - 12 999 tys.
265

Niniejsze Uzasadnienie do projektu ustawy na 2012 r. Wydatki w zadaniowym
stanowi widoczny, namacalny rezultat wieloletniej pracy administracji w tym przede
wszystkim administracji do wypracowania i do polskiej praktyki
nowatorskiej, uznanej na gruncie metody gospodarowania publicznymi-
zadaniowego. w sektorze finansw publicznych kolejnych instrumentw w tym przede
wszystkim wieloletniego planowania finansowego (Wieloletniego Planu Finansowego
zadaniowego (ktrego elementem jest m.in. dokument) oraz kontroli bardziej
transparentne, racjonalne i odpowiedzialne, a nie tylko administrowanie finansami
publicznymi. Z tego w dokumencie zaprezentowane oprcz wydatkw
plany finansowe agencji wykonawczych, funduszy celowych, osb prawnych oraz
instytucji gospodarki (ze zwrceniem uwagi na te ostatnie, prezentowane one po raz
pierwszy).
Prace nad przygotowaniem Uzasadnienia ... praktycznie jeszcze w 2010 r.- o ile sam dokument
jest przygotowywany cyklicznie, o tyle nowatorski charakter samego zadaniowego wymaga
z ulepszaniem oraz przygotowaniem kolejnych metodologicznych,
organizacyjnych i technicznych. W obszarze zadaniowym pierwszym celem, ktry pracom
nad projektem ustawy na 2012 r. do stopnia obecnie
przez ich z systemami operacyjnego wykorzystywanymi
w jednostkach sektora finansw publicznych. W ramach doskonalenia katalogu funkcji,
i uspjnienia realizowanych przez dysponentw - nacisk
na wypracowanie katalogu przy potrzeb dysponentw oraz
jednorodnych (lub podobnych) celom, ale realizowanym przez
dysponentw. Po stronie dysponentw w proces ten nie tylko finansowo-
ale przede wszystkim komrki merytoryczne. Konsekwentne wszystkich pracownikw
administracji publicznej w proces definiowania celw i pomiaru rezultatw przy wykorzystaniu
zadaniowego pozwala na przez cele w sektorze publicznym, co w konsekwencji
przyczyni do i pracy administracji publicznej.
Za drugi cel uznano natomiast zapewnienie stopnia planowania
(polityki z planowaniem strategicznym rozwoju) - stosowne
celw w dokumentach strategicznych na decyzje alokacyjne sukcesywnie
przy stanu prac do wprowadzenia nowego systemu
rozwojem kraju. te w na zapewnieniu
z dokumentami strategicznymi - w obszarze celw i miernikw, czego bardziej
prorozwojowe ukierunkowanie wydatkw publicznych. dotychczasowe w tym
zakresie, w tym tzw. priorytetowych, nie jednak charakteru ostatecznego -
integracja finansami publicznymi oraz rozwojem kraju dopiero po
266
prac nad dokumentami strategicznymi uczestnictwa wszystkich podmiotw
w ich
dwa cele, obok analitycznych, z przygotowaniem kolejnych elementw
zadaniowego, w tym m.in. i ewidencji zadaniowej oraz informatycznej
zadaniowego, przedmiot prac w czasie.
zarwno niniejszy dokument, jak i rezultaty dalszych prac nad zadaniowego
z pozytywnym i istotny w polskich finansw publicznych.
267