Vous êtes sur la page 1sur 2

PREZES

PANSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI


Janusz Wlodarski
P-PAN3G6"I A'3i8 12011 Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 r.
wg rozdzielnika
na podstawie 12 ust. 4 i 5 uchwaty Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19
marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. Nr 13, poz. 221 z pozn.
zm.) oraz na podstawie upowaznienia nr 33 Ministra Srodowiska z dnia 8 kwietnia
2011 r., przesytam w
1. projekt rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie okresowej oceny
bezpieczeflstwa jqdrowego;
2. projekt rozporzqdzenia Rady Ministr6w w sprawie wzoru kwartalnego
sprawozdania 0 wysokosci uiszczonej wplaty na fundusz Iikwidacyjny;
3. projekt rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzoru legitymacji
sluibowej inspektora dozoru jqdrowego;
4. projekt rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie Rady do Spraw
Bezpieczeflstwa Jqdrowego i Ochrony Radiologicznej.
Przedmiotowe projekty wykonanie upowazmen
z art. 37e ust. 11, art. 38d ust. 9, art. 65a ust. 8 oraz art. 112 ust. 12
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Oz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
276, z pozn. zm.) .
Uprzejmie 0 zgtoszenie ewentualnych uwag do projektu przedmiotowego
w terminie do dnia 22 wrzesnia 2011 r., pisemnie lub faksem na
numer: 22 695 98 32. stanowiska w tym terminie uznam za brak
zastrzezen wobec projektow.
4 zataczniki
Rozdzielnik:
1) Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa,
2) Stowarzyszenie Inspektorow Ochrony Radiologicznej, ul. Garbary 15, Poznan,
3) Stowarzyszenie Elektrykow Polskich - Komitet Energetyki Jqdrowej SEP,
ul. 14, 00 - 050 Warszawa,
4) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul Konwaliowa 7, 01-194
Warszawa,
5) Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow Promieniotworczych, 05-400 Otwock-
Swierk,
6) Instytut Problemow Jqdrowych, 05-400 Otwock-Swierk,
7) Instytut Fizyki Jqdrowej - PAN, ul. Radzikowskiego 152,31-342 Krakow,
8) Instytut Energii Atomowej POLA TOM, 05-400 Otwock-Swierk,
9) Polska Grupa Energetyczna PGE, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
10) Stowarzyszenie Ekologow na Rzecz Energii Nuklearnej - SEREN Polska
ul. 14, 00 - 050 Warszawa,
11) Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 10k. 1, 00 - 743 Warszawa,
12) Polski Klub Ekologiczny, ul. Stawkowska 26A, 31 - 014 Krakow,
13) Centrum Europejskie Zrownowazonego Rozwoju, ul. KoHqtaja, 21
50-006 Wrodaw,
14) Fundacja Greenpeace Polska, ul. Lirowa 13, 02-387 Warszawa,
15) Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4,
31-121 Krakow,
16) Polska Konfederacja Pracodawcow Prywatnych, ul. Klonowa 6, 00-591
Warszawa,
17) Konfederacja Pracodawcow Polskich, ul. Brukselska 7,03-973 Warszawa,
18) Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnosc", ul. Piastowskie 24, 80-855 Gdansk,
19) Ogolnopolskie Porozumienie Zwiqzkow Zawodowych, ul. Kopernika 36/40, 00
924 Warszawa,
20) Business Center Club, ul. Plac Zelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa,
21) Zwiqzek Rzemiosta Polskiego, skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa
22) Forum Zwiqzkow Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz,
23) Rada Krajowa Federacji Konsumentow, AI. Stanow Zjednoczonych 53, 04-028
Warszawa,
24) Forum Odbiorcow Energii Elektrycznej i Gazu, ul. Poleczki 21, 02-822
Warszawa.