Vous êtes sur la page 1sur 2

t

I
Warszawa, dn.1'kwietnia 2011 r.
MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ
Jolanta Fedak
DUS-021Q-6,7,8-RW/11
Pan
Madej Berek
Sekretarz Rady Mlnistrow
Zwracam sie uprzejma prosba 0 pilne wyrazenie zgody na uwzglednienie
nastepujacych projekt6w w programie prac legislacyjnych Rady Ministr6w:
I) rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie obowiazkow informacyjnych Junduszy
emerytalnych;
2) rozporzqdzenia Rady Ministrow zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie sposobu i trybu
zawarcia umowy, na podstawie ktorej nastepuje uzyskanie czlonkostwa w otwartym
funduszu emerytalnym, sposobu i terminu skladania oswiadczenia 0 malzenskich stosunkach
majqtkowych czlonka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego
funduszu emerytalnego 0 kazdorazowej zmianie w stosunku do tresci takiego oswiadczenia,
obejmujqcej srodki zgromadzone na rachunku czlonka;
3) rozporzqdzenia Rady Ministrow zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie
trybu i terminu powiadamiania Zakladu Ubezpieczen Spolecznych przez otwarty Jundusz
emerytalny 0 zawarciu umowy z czlonkiem oraz dokonywania wyplaty transferowej,
w zwiazku z faktem, ze przedmiotowe projekty nie zostaly zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) zawarte w ww. programie.
Koniecznosc bardzo pilnego wydania ww. rozporzadzen i okreslenia poczatku ich
obowiazywania od dnia 1 maja br. wynika z faktu wejscia w zycie w dniu 1 maja 2011 r.
czesci przepis6w ustawy z dnia 25 marca 2011 r. 0 zmianie niekt6rych ustaw zwiazanych
z funkcjonowaniem systemu ubezpieczen spolecznych.
Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze niewydanie nowego rozporzadzenia Rady
Ministr6w w sprawie obowiazkow informacyjnych funduszy emerytalnych spowoduje
powazne . t-trtrudnieniem wykonywania nadzoru nad otwartymi
I RADY M I f\!STROW :
,i-- U4. i i
W
PtL1'.J. __
Clb. .
I2Jl-MO- it("
r 5.27'/7/;;1'
funduszami emerytalnymi przez Komisje Nadzoru Finansowego. Niewydanie zas dw6ch
pozostalych rozporzadzen zmieniajacych spowoduje pojawienie sie rozbieznosci miedzy
przepisami znowelizowanej ustawy 0 organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
a obowiazujacymi rozporzadzeniami w tym zakresie, co moze miec negatywny skutek dla
os6b przystepujacych do otwartych funduszy emerytalnych i czlonkow zmieniajacych otwarty
fundusz na inny. Dlatego tez koniecznosc bardzo pilnego wydania ww. rozporzadzeri wraz
z okresleniem POCZ'lctkU ich obowiazywania od dnia 1 maja br. jest uzasadniona bardzo
waznym interesem spolecznym, w tym, ochrona interesu czlonkow otwartych funduszy
emerytalnych, jak i os6b przystepujacych do tych funduszy.
Ponadto uprzejmie informuje, ze odpowiednie projekty rozporzadzen zostaly juz
przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej, zamieszczone w BIP na stronie
Ministerstwa oraz przekazane do uzgodnien miedzyresortowych oraz konsultacji spolecznych.
Do wiadomosci:
1) Pan Michal Boni, Minister - Czlonek Rady Ministr6w, Przewodnlczaey Stalego Komitetu
Rady Ministr6w;
2) Pan Tomasz Arabski, SzefKancelarii Prezesa Rady Ministr6w.
2