Vous êtes sur la page 1sur 48

X

Praesideo

CYFROWY SYSTEM NAGONIENIOWO-OSTRZEGAWCZY

Bosch Security Systems, bezpieczestwo, na ktrym moesz polega.

X1

SPIS TRECI

Wprowadzenie Moduy systemowe

X-3 X-5

Przykady konfiguracji X-7 Sterownik sieciowy Ekspander audio Osprzt instalacyjny Wzmacniacze mocy Stacje wywoawcze Oprogramowanie Indeks X-18 X-22 X-25 X-29 X-34 X-43 X-47

Korzystanie z niniejszej publikacji Dla wygody uytkownika numery rozdziaw podane na tej stronie odnosz si do systemw jako caoci i do poszczeglnych kategorii urzdze systemowych. Indeks umieszczony na kocu niniejszej publikacji zawiera alfabetyczny spis wszystkich urzdze zgodnie z ich numerem katalogowym.

X2

Praesideo

X
Praesideo

. Dwikowy system nagonieniowo-ostrzegawczy wprowadzenie


System Praesideo firmy Bosch jest cakowicie cyfrowym systemem nagonieniowym, ktry spenia wszystkie wymagania profesjonalnych uytkownikw systemw nagonieniowych i alarmowych. System wprowadza na rynek systemw nagonieniowych nowoczesn i zaawansowan technologi cyfrow. Przetwarzanie i wymiana zarwno sygnaw audio, jak i sygnaw sterujcych odbywa si cakowicie w dziedzinie cyfrowej. Dziki temu pod wzgldem jakoci i niezawodnoci system przewysza wszystkie dostpne obecnie na rynku systemy nagonieniowe i dwikowe systemy alarmowe. Dziki cyfrowemu przetwarzaniu sygnaw osiga si znacznie wysz jako przesyanych sygnaw audio. Konfiguracja systemu Praesideo odbywa si za porednictwem komputera PC, co sprawia, e instalacja i nastawy parametrw uytkowych s bardzo proste. System Praesideo spenia praktycznie wszystkie wymagania dzisiejszych systemw nagonieniowych i gosowych systemw alarmowych. Sygnay audio s przetwarzane w dziedzinie cyfrowej. Komunikacja midzy poszczeglnymi moduami systemowymi odbywa si za porednictwem czy wiatowodowych (wiatowody plastikowe i szklane w zalenoci od odlegoci midzy moduami). Okablowanie tworzy struktur acuchow. Dziki temu tworzenie okablowania strukturalnego i instalacja systemu jest bardzo szybka i prosta. Okablowanie systemowe moe tworzy zamknit ptl, co przyczynia si do wzrostu niezawodnoci systemu (okablowanie nadmiarowe). acuchowej. W kadym miejscu systemu mona doczy lub odczy modu systemowy i nie wpynie to na prac pozostaych moduw, pod warunkiem, e nie zostao przerwane poczenie sieciowe. Oznacza to, e system moe by w atwy sposb rozbudowywany przez uytkownika bez potrzeby rozbudowy sterownika sieciowego. Dziki architekturze sieciowej uytkownicy mog rozpoczyna tworzenie systemu od mniejszej konfiguracji, aby z biegiem czasu mc j rozbudowa przez doczenie do istniejcej sieci nowych urzdze systemowych. System moe by skonfigurowany do obsugi okablowania nadmiarowego tworzcego ptl.

1.1 Przyjazne dla uytkownika oprogramowanie sterujce


System jest dostarczany wraz z przyjaznym dla uytkownika oprogramowaniem konfiguracyjnym. Umoliwia ono konfiguracj wszystkich funkcji systemowych. Oprogramowanie opiera si na technologii sieciowej (web), co daje uprawnionym uytkownikom pen swobod odnonie do czasu i miejsca konfiguracji. Dokadnie przemylana i prosta organizacja wszystkich funkcji oprogramowania zapewnia atwe poruszanie si po programie. Program nadzoruje jednoczenie poprawno wprowadzanych parametrw i w sposb jasny informuje o ewentualnych pomykach. Program informuje uytkownika przed opuszczeniem danego poziomu konfiguracji, jakie parametry nie zostay jeszcze ustawione.

1.3 Sterowanie rozproszone


System zosta tak zaprojektowany, aby byo moliwe rozproszone (zdecentralizowane) sterowanie poszczeglnymi funkcjami systemowymi. Interfejsy urzdze zewntrznych, ktre maj spenia rol wej i wyj sterujcych mog by umieszczane w dowolnym miejscu sieci systemowej. Przetwarzanie sygnaw wejciowych i wyjciowych odbywa si w danym urzdzeniu systemowym. Dziki temu praca sterownika sieciowego koncentruje si na innych czynnociach, takich jak zestawianie czy dla wywoa, kontrolowanie stanu wej sterujcych, podejmowaniu odpowiednich dziaa, itp. Dziki temu system Praesideo charakteryzuje si

1.2 Sie
System tworz poszczeglne moduy systemowe poczone w konfiguracji 3

X3

Praesideo
krtszym czasem reakcji w porwnaniu z systemami o zcentralizowanym przetwarzaniu wszystkich sygnaw.

1.6 Interfejsy zewntrzne


Systemy zewntrzne mog by doczane do systemu Praesideo za porednictwem wej i wyj audio, wej i wyj sterujcych, zcza sieci Ethernet i interfejsu szeregowego RS-232. Wejcia audio i wejcia sterujce s dostpne praktycznie w dowolnym miejscu systemu, np. we wzmacniaczu mocy, ekspanderze audio czy sterowniku sieciowym. Wejcia audio wzmacniacza mocy umoliwiaj dostp do tych kanaw wzmacniajcych, ktre s obsugiwane przez dany wzmacniacz. Sterownik sieciowy wyposaony jest w interfejs sieci Ethernet i RS-232. Dziki otwartemu protokoowi sieciowemu, za porednictwem interfejsu sieci Ethernet do sterownika sieciowego moe zosta doczony wicej ni jeden system zewntrzny. Ponadto system moe reagowa na sygnay niskiego poziomu doprowadzane do wej sterujcych. Kade wejcie sterujce moe zosta tak skonfigurowane, e doprowadzenie odpowiedniego sygnau spowoduje zaprogramowan reakcj systemu. Dziki duej elastycznoci sygna z kadego wejcia dowolnego urzdzenia systemowego moe zosta skierowany do dowolnego wyjcia innego dowolnego urzdzenia systemowego. Dziki temu w oparciu o system Praesideo mona stworzy dowolnie due systemy nagonieniowe i dwikowe systemy alarmowe.

1.8 Dua elastyczno systemowa


Praesideo jest systemem bardzo wszechstronnym dajcym uytkownikowi du swobod w doborze liczby obsugiwanych stref nagonieniowych, liczby zainstalowanych stacji wywoawczych, obsugiwanych wej i wyj audio, wej i wyj sterujcych itp. Dziki otwartemu protokoowi komunikacyjnemu atwo doczy do systemu Praesideo inne systemy zewntrzne, np. w celu cisego nadzoru i rejestracji wszystkich komunikatw systemowych.

1.4 Poczenie wielu funkcji


Kade pojedyncze urzdzenie wchodzce w skad rodziny Praesideo realizuje szereg funkcji systemowych. Dziki temu zostaa drastycznie zmniejszona liczba rnych elementw systemowych. Przykadowo, kady modu wzmacniacza mocy wyposaony jest ponadto w obwody przetwarzania sygnau audio, lini opniajc, obwody nadzorujce poprawno dziaania wzmacniacza i automatyczne przeczanie na wzmacniacz rezerwowy oraz odbiorniki sygnau testowego linii gonikowej. To sprawia, e system jest bardzo ekonomiczny. Elastyczna architektura sieciowa systemu Praesideo daje uytkownikowi moliwo lokowania poszczeglnych urzdze systemowych w dowolnych miejscach budynku. Odpowiednie oprogramowanie umoliwia wygodn konfiguracj wszystkich parametrw funkcjonalnych systemu. adne urzdzenie kocowe nie wymaga dodatkowej konfiguracji lub programowania. Skraca to radykalnie czas instalacji i realizacji zamwienia.

1.5 Zgodno z przepisami ewakuacyjnymi


Urzdzenia systemowe z rodziny Praesideo speniaj wymogi rnego rodzaju przepisw dotyczcych nagych przypadkw, ewakuacji, itp., obowizujcych na caym wiecie. Sterownik sieciowy nadzoruje poprawno dziaania wszystkich urzdze systemowych poczwszy od wkadki (kapsuy) mikrofonowej stacji wywoawczej, a skoczywszy na linii gonikowej. W pamici sterownika moe by przechowywanych do 99 komunikatw o bdach systemowych. Kada awaria jest zgaszana do sterownika sieciowego, na ktrego wywietlaczu LCD lub na doczonym komputerze PC mona odczyta szczegowe informacje. System Praesideo spenia rwnie wymogi przepisw dotyczcych stacji wywoawczych stray poarnej. Dziki koncepcji systemu otwartego wyposaonego w du ilo wej i wyj sterujcych moliwe jest spenienie nawet zoonych wymaga systemw alarmowych.

1.7 Zmniejszenie kosztw instalacji


System Praesideo tworzy acuchow architektur sieciow wykorzystywan do transmisji sygnaw audio i sygnaw sterujcych. Dziki temu okablowanie sieciowe skadajce si z 2 wkien wiatowodu do przesyu danych i pary y miedzianych do doprowadzenia zasilania jest stosunkowo tanie. Ponadto w przypadku duych odlegoci, poszczeglne urzdzenia systemowe mog by zasilane lokalnie. Poczenie szeregu rnych funkcji w pojedynczych urzdzeniach sprawia, e cay system staje si taszy w porwnaniu z systemem, w ktrym kad funkcj realizuje oddzielne urzdzenie. Poczenie szeregu funkcji w jednym urzdzeniu wpywa na oszczdno przestrzeni w szafach typu Rack oraz na obnienie kosztw instalacji.

X4

Praesideo
2. Moduy systemowe
2.1 Sterownik sieciowy
Sterownik sieciowy jest sercem systemu. W nim przechowywane s wszystkie informacje sterujce. Sterownik wyposaony jest w interfejs sieci Ethernet umoliwiajcy doczenie komputera PC i przeprowadzanie za jego porednictwem procedur konfiguracyjnych, diagnostycznych i rejestrujcych. W sterowniku sieciowym s ponadto przechowywane cyfrowe komunikaty audio wykorzystywane przy wywoaniach automatycznych. Sterownik monitoruje prac wszystkich urzdze systemowych i rejestruje wszystkie zmiany stanu ich pracy. Sterownik jest wyposaony w 4 wejcia audio, 4 wyjcia audio, 8 wej sterujcych i 5 wyj sterujcych. Wejcia sterujce mog by wykorzystane do inicjalizacji dowolnej funkcji systemowej. Za porednictwem oprogramowania konfiguracyjnego uytkownik moe okreli sposb dziaania wejcia sterujcego. Do dyspozycji s nastpujce tryby pracy: chwilowy, pojedynczy impuls, przeczanie naprzemienne, przeczanie, start i stop. Wszystkie pozostae wejcia sterujce w systemie charakteryzuj si oczywicie takimi samymi waciwociami. Wyjcia sterujce mog by wykorzystywane do sterowania prac urzdze zewntrznych oraz mog by doczane do dowolnych wej sterujcych. Sterownik sieciowy przechowuje wszystkie parametry konfiguracyjne i do 99 komunikatw o bdach systemowych. Cigemu nadzorowi podlega dostpno cyfrowych komunikatw audio, sygnaw alarmowych, poprawno dziaania generatora sygnaw alarmowych i stan wej sterujcych. Ponadto sterownik sieciowy moe sterowa prac systemu zgodnie z wczeniej ustalonym harmonogramem (w oparciu o zegar czasu rzeczywistego).

X
Praesideo

2.2 Ekspander audio


Ekspander audio suy do zwikszenia liczby wej i wyj audio w systemie. Ekspander jest wyposaony w 4 wejcia audio, 4 wyjcia audio, 8 wej sterujcych i 5 wyj sterujcych. Wejcia audio mog zosta skonfigurowane jako wejcia ta muzycznego, wejcia mikrofonowe lub wejcia liniowe. Tak jak w przypadku sterownika sieciowego wejcia sterujce mog by wykorzystane do inicjalizacji dowolnej funkcji systemowej.

2.4 Interfejs wiatowodowy


Wszystkie urzdzenia systemu Praesideo s wyposaone w interfejs optyczny przystosowany do wsppracy ze wiatowodem plastikowym. wiatowd plastikowy wykorzystuje si do pocze na dystansach nie duszych ni 50 m. Na odcinkach duszych naley zastosowa wiatowd szklany. Interfejs wiatowodowy suy do przejcia midzy dwoma rodzajami wiatowodw. Ponadto interfejs wiatowodowy wyposaony jest w wejcie zasilania i 2 wejcia sterujce i moe by wykorzystany jako rdo dodatkowej mocy w systemie. Wejcia sterujce mog by wykorzystane do monitorowania poprawnoci dziaania zasilacza sieciowego doczonego do interfejsu.

2.3 Rozganik sieciowy


Rozganik sieciowy umoliwia rozdzielanie gwnej magistrali sieciowej na gazie. Gazie wyjciowe s w dalszym cigu monitorowane, lecz nie mog wykorzystywa okablowania nadmiarowego gwnej ptli. Rozganik sieciowy moe by zasilany z zewntrznego zasilacza 48 VDC. Dziki temu w gaziach moe zosta zwikszony pobr mocy (mona doczy dodatkow liczb urzdze).

X5

Praesideo
2.5 Wzmacniacz mocy
Rodzina Praesideo zawiera 4 rodzaje wzmacniaczy mocy. Poszczeglne typy rni si liczb kanaw w pojedynczym urzdzeniu oraz ich moc. Poniej przedstawiono dostpne typy wzmacniaczy: wzmacniacz mocy 1 x 500 W LBB 4421/00 wzmacniacz mocy 2 x 250 W LBB 4422/00 wzmacniacz mocy 4 x 125 W LBB 4424/00 wzmacniacz mocy 8 x 60 W LBB 4428/00 Wyjcia wzmacniaczy mocy s przystosowane do sterowania lini gonikow 00 V, 70 V i 50 V. Wzmacniacze mocy s wyposaone w obwody nadzoru poprawnoci pracy wzmacniacza oraz przekaniki umoliwiajce automatyczne przeczanie wzmacniacza rezerwowego. We wzmacniaczu przewidziano rwnie moliwo instalacji karty z obwodami monitorowania linii gonikowej i wykrywania uszkodze polegajcych na wewntrznym zwarciu linii, rozwarciu linii i zwarciu linii do masy. Uszkodzenia typu zwarcie wewntrzne i zwarcie do masy mog by wykrywane rwnie bez dodatkowej karty. Sygna testowy jest generowany we wzmacniaczu. Wzmacniacz mocy jest wyposaony w obwody przetwarzania sygnau audio dla kadego kanau. W kadym kanale mona skonfigurowa 3-kanaowy korektor parametryczny i 2-kanaowy korektor graficzny. Wzmacniacze mocy mog zosta bezporednio doczone do sieci systemowej. Wzmacniacz mocy jest przystosowany do zasilania awaryjnego ze rda napicia staego 48 VDC. Wejcie 48 V jest zabezpieczone przed zamian polaryzacji. Dostpno zasilania 48 V jest stale monitorowana. (PTT), gonik odsuchowy i gniazdo suchawkowe. Regulator gonoci umieszczony z przodu stacji umoliwia dopasowanie aktualnego poziomu sygnau suchawkowego lub gonikowego. Stacj podstawow mona doczy do maks. 6 klawiatur. Stacja jest wyposaona w diody LED sygnalizujce aktualny stan systemu, stacji i wywoania.

2.8 Zestaw stacji wywoawczej


Zestaw stacji wywoawczej realizuje te same funkcje, co podstawowa stacja wywoawcza i jest przeznaczony do tworzenia stacji wywoawczych odpowiadajcych cile wymaganiom uytkownika. Zestaw jest dostarczany bez obudowy, co uatwia jego instalacj w obudowie wybranej przez uytkownika. Zestaw jest wyposaony w wejcia zasilania dla obwodw samej stacji i doczanych klawiatur. Poprawno dziaania zasilacza sieciowego moe by nadzorowana przez doczenie jego awaryjnego wyjcia sterujcego do najbliszego wejcia sterujcego.

2.9 Zestaw klawiatury stacji wywoawczej 2.7 Klawiatura stacji wywoawczej


Klawiatura stacji wywoawczej jest wyposaona w 8 przyciskw wyboru i wskaniki stanu. Modu klawiatury docza si do podstawowej stacji wywoawczej za porednictwem lokalnego interfejsu. Kademu przyciskowi wyboru towarzyszy 2-kolorowa dioda LED sygnalizujca stan biecego wyboru i umoliwia rozrnienie, czy wybrane wyjcie / zasoby s aktualnie zajte przez wywoanie o wyszym lub niszym priorytecie. Istnieje moliwo doczenia maks. 6 klawiatur do jednej podstawowej stacji wywoawczej. Klawiatury s zasilane ze stacji wywoawczej. Kabel poczeniowy midzy moduami przenosi zarwno sygnay sterujce, jak i zasilanie. Zestaw klawiatury stacji wywoawczej wykorzystuje si w poczeniu z zestawem stacji wywoawczej lub podstawow stacj wywoawcz. Zestaw jest wyposaony w 8 wej i 6 wyj sterujcych. Jeli dane wejcie sterujce ma zapocztkowywa wykonywanie pewnej funkcji systemowej, przyporzdkowane mu wyjcie sterujce moe realizowa czynnoci zwizane wycznie z danym wejciem. Wyjcie sterujce zestawu klawiatury stacji wywoawczej moe by zaprogramowane do realizacji rnorodnych funkcji, np. do sygnalizacji dowolnej zmiany stanu systemu (np. w przypadku awarii) zgodnie z wymaganiami uytkownika.

2.6 Podstawowa stacja wywoawcza


Podstawow stacj wywoawcz docza si bezporednio do okablowania sieciowego. Jest ona wyposaona w przycisk mikrofonowy 6

X6

Praesideo
3. Przykady konfiguracji
Odpowiednia konfiguracja systemu Praesideo umoliwia spenienie dowolnego zestawu wymaga, nawet w przypadku zoonych funkcji systemowych. Pi poniszych przykadw demonstruje wszechstronno systemu mogcego obsugiwa zarwno niewielkie systemy, jak i due, zoone instalacje. Liczba wej i wyj oraz realizowanych funkcji moe rni si znacznie w zalenoci od systemu. Jednak podstawowe zasady konfiguracji systemu pozostaj niezmienne niezalenie od zastosowania. Moduowa konstrukcja urzdze systemowych, ktre cz w sobie szereg rnorodnych funkcji, umoliwia tworzenie takich systemw, ktrych pniejsza rozbudowa jest tania i nie wymaga zmian w systemie podstawowym. Nawet wprowadzenie dodatkowych funkcji wymaga jedynie dodania nowego urzdzenia bez zmian w systemie istniejcym dotychczas. W tym rozdziale przedstawiono 5 przykadw. W kadym przypadku podano krtki opis postawionych wymaga, zestaw elementw potrzebnych do realizacji i schemat blokowy powstaego systemu wraz z krtkim opisem. Zestaw elementw zosta ograniczony do urzdze z rodziny Praesideo koniecznych do spenienia postawionych wymaga. W podanym zestawie nie uwzgldniono innych akcesoriw, takich jak kable poczeniowe i zcza oraz urzdze innych producentw.

X
Praesideo

X7

Praesideo
3.1 Przykad 1 3.1.1 Wymagania systemowe
12 stref nagonieniowych: 6 stref o mocy 60 W, 4 strefy o mocy 250 W, 2 strefy o mocy 500 W. 4 stacje wywoawcze (z moliwoci 12 wyborw): pierwsza stacja w odlegoci 40 m od sterownika sieciowego zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, druga stacja w odlegoci 300 m od pierwszej, trzecia stacja w odlegoci 200 m od drugiej, czwarta stacja w odlegoci 25 m od trzeciej. 1 mikrofon wywoawczy. 3 wejcia rde muzyki. 2 lokalne wejcia audio w strefie 1 i 2. Interfejs do systemu alarmu przeciwpoarowego wymaganych 12 wej sterujcych. 1 rezerwowy wzmacniacz mocy na kade 8 zainstalowanych w systemie. Monitorowanie poprawnoci dziaania wzmacniaczy i linii gonikowych. Oprogramowanie diagnostyczne umoliwiajce wywietlanie informacji na monitorze komputera PC.

3.1.2 Zestaw wymaganych elementw systemowych


Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oznaczenie typu LBB 4401/00 LBB 4414/00 LBB 4421/00 LBB 4422/00 LBB 4428/00 LBB 4430/00 LBB 4432/00 LBB 4442/00 LBB 4470/00 Nazwa urzdzenia Sterownik sieciowy Interfejs wiatowodowy Wzmacniacz mocy (1 x 500 W) Wzmacniacz mocy (2 x 250 W) Wzmacniacz mocy (8 x 60 W) Podstawowa stacja wywoawcza Klawiatura stacji wywoawczej Zestaw nadzoru linii gonikowej Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno - rejestrujce Lokalny zasilacz sieciowy Ilo 1 6 3 3 2 4 8 21 1 2

X8

Praesideo
LEGENDA
A = Wzmacniacz mocy 1 x 500 W B = Wzmacniacz mocy 2 x 250 W C = Wzmacniacz mocy 8 x 60 W NC = Sterownik sieciowy AEX = Ekspander audio Stacja wywoawcza

Klawiatury Strefa nagonieniowa

Interfejs wiatowodowy z zasilaczem wiatowd szklany wiatowd plastikowy Mikrofon pomiarowy (pomiar haasu otoczenia)

X
Praesideo

3.1.3 Opis systemu


Powyszy system obsuguje 2 stref nagonieniowych i jest wyposaony w 4 stacje wywoawcze. Wszystkie stacje wywoawcze to stacje standardowe. czna ilo wzmacniaczy mocy uwzgldnia wymagany wzmacniacz rezerwowy na kade 8 zainstalowanych. Kady wzmacniacz rezerwowy musi odpowiada co do mocy wyjciowej wzmacniaczom pierwotnym. Kada ze stref nagonieniowych wymaga innej mocy. Dziki elastycznoci systemu Praesideo zostao to uwzgldnione. W tym przypadku zostay wykorzystane 3 typy wzmacniaczy. Funkcje nadzoru poprawnoci dziaania wzmacniacza i jego automatyczne przeczenie w przypadku awarii s realizowane przez obwody samego wzmacniacza. System nadzoru linii gonikowych skada si z zainstalowanych we wzmacniaczach kart gwnych nadzoru poprawnoci dziaania linii oraz z zainstalowanych na kocach linii (przy gonikach) podrzdnych kart nadzoru poprawnoci dziaania linii. Odpowiednie karty instaluje si rwnie we wzmacniaczach rezerwowych, dziki czemu linie gonikowe bd nadzorowane rwnie w przypadku wymiany wzmacniacza zasadniczego na rezerwowy. Wszystkie stacje wywoawcze uyte w tym przykadzie skadaj si z podstawowych stacji wywoawczych i rozszerzajcych je moduw klawiatur. Dwie strefy nagonieniowe s wyposaone w lokalne wejcia sygnaw audio. Wejcia te mog zosta sprzone z wejciami audio odpowiednich wzmacniaczy mocy i mona im przypisa niszy priorytet w porwnaniu z innymi wywoaniami. Przy takiej konfiguracji sygna z wejcia audio we wzmacniaczu mocy zostanie wyciszony w chwili pojawienia si wywoania o wyszym priorytecie. Sterownik sieciowy jest wyposaony w 4 wejcia audio. Trzy z nich s wykorzystane do doczenia rde ta muzycznego (BGM), a czwarte do doczenia mikrofonu wywoawczego. Przecznik mikrofonu jest doczony do jednego z wej sterujcych sterownika sieciowego. To wejcie sterujce moe zosta skonfigurowane tak, aby jego uaktywnienie spowodowao skierowanie wywoania z mikrofonu do ustalonych stref nagonieniowych lub wyj audio. Do konfiguracji systemu wykorzystano oprogramowanie konfiguracyjne. Oprogramowanie diagnostyczno rejestrujce umoliwia nadzorowanie dowolnych urzdze systemowych i wywietlanie informacji o ich aktualnym stanie oraz wszelkich zmianach na monitorze komputera PC.

X9

Praesideo
3.2 Przykad 2 3.2.1 Wymagania systemowe
12 stref nagonieniowych: 6 stref o mocy 250 W, 2 strefy o mocy 500 W, 4 strefy o mocy 1500 W. 3 stacje wywoawcze (z moliwoci 12 wyborw): pierwsza stacja w odlegoci 100 m od sterownika sieciowego zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, druga stacja w odlegoci 40 m od pierwszej, trzecia stacja w odlegoci 600 m od drugiej. 2 rda muzyki. 1 mikrofon wywoawczy. 5 lokalnych wej audio w strefach 5, 6, 7, 8 i 9. Obwd AVC (automatyczna regulacja wzmocnienia) w strefach o mocy 1500 i 500 W. Interfejs do systemu alarmu przeciwpoarowego wymaganych 8 wej sterujcych. 1 rezerwowy wzmacniacz mocy na kade 8 zainstalowanych w systemie. Monitorowanie poprawnoci dziaania wzmacniaczy i linii gonikowych.

3.2.2 Zestaw wymaganych elementw systemowych


Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oznaczenie typu LBB 4401/00 LBB 4414/00 LBB 4421/00 LBB 4422/00 LBB 4430/00 LBB 4432/00 LBB 4442/00 LBB 4470/00 Nazwa urzdzenia Sterownik sieciowy Interfejs wiatowodowy Wzmacniacz mocy (1 x 500 W) Wzmacniacz mocy (2 x 250 W) Podstawowa stacja wywoawcza Klawiatura stacji wywoawczej Zestaw nadzoru linii gonikowej Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno - rejestrujce Ilo 1 6 16 4 3 6 24 1

10

X10

Praesideo
LEGENDA
A = Wzmacniacz mocy 1 x 500 W B = Wzmacniacz mocy 2 x 250 W C = Wzmacniacz mocy 8 x 60 W NC = Sterownik sieciowy AEX = Ekspander audio Stacja wywoawcza

Klawiatury Strefa nagonieniowa

Interfejs wiatowodowy z zasilaczem

X
Praesideo

3.2.3 Opis systemu


Ten przykad rni si nieco od przykadu . Cho liczba stref pozostaje taka sama, wymagania co do mocy w kadej strefie s inne. Inna jest rwnie liczba zainstalowanych stacji wywoawczych, wej rde muzyki, lokalnych wej audio i interfejsw alarmu przeciwpoarowego. Zmiana parametrw systemu moe mie bezporedni wpyw ilo zainstalowanych urzdze systemowych, chocia liczba sterownikw sieciowych pozostaje taka sama. Lokalne wejcia audio s bezporednio doczone do odpowiednich wzmacniaczy mocy, ktre znajduj si w tych strefach, gdzie umieszczone zostay lokalne rda audio. Wyjcia sterujce systemu czujnikw poarowych mog by doczone do dowolnych wej sterujcych w systemie Praesideo. Mikrofon wywoawczy moe by doczony do dowolnego wejcia audio sterownika sieciowego, a styki sterujce do dowolnego wejcia sterujcego. Kombinacja mikrofonu wywoawczego i wejcia sterujcego tworzy stacj wywoawcz. Mikrofon AVC (detektor automatycznej regulacji wzmocnienia) przyporzdkowany okrelonej strefie nagonieniowej moe by doczony do wejcia mikrofonowego odpowiedniego kanau we wzmacniaczu mocy. Takie wejcie mikrofonowe naley za pomoc oprogramowania skonfigurowa jako wejcie AVC. W przypadku kilku kanaw obsugiwanych przez jeden mikrofon pomiarowy, moe on by doczony do przedwzmacniacza, ktrego wyjcie docza si do wej liniowych odpowiednich wzmacniaczy mocy. Wejcie AVC moe zosta skonfigurowane jako wejcie mikrofonowe lub liniowe. W przypadku, gdy mikrofon pomiarowy doczony jest do przedwzmacniacza, system nie ma moliwoci nadzorowania poprawnoci jego dziaania.

wiatowd szklany wiatowd plastikowy Mikrofon pomiarowy (pomiar haasu otoczenia)

11

X11

Praesideo
3.3 Przykad 3 3.3.1 Wymagania systemowe
36 stref nagonieniowych: 24 strefy o mocy 125 W, 6 stref o mocy 250 W, 6 stref o mocy 500 W. 4 stacje wywoawcze (z moliwoci 24 wyborw): pierwsza stacja w odlegoci 40 m od sterownika sieciowego zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, druga stacja w odlegoci 300 m od pierwszej, trzecia stacja w odlegoci 200 m od drugiej, czwarta stacja w odlegoci 25 m od trzeciej. 2 mikrofony wywoawcze. 2 rda muzyki. 2 lokalne wejcia audio. Interfejs do systemu alarmu przeciwpoarowego wymagane 24 wejcia sterujce. 1 rezerwowy wzmacniacz mocy na kade 8 zainstalowanych w systemie. Monitorowanie poprawnoci dziaania wzmacniaczy i linii gonikowych.

3.3.2 Zestaw wymaganych elementw systemowych


Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oznaczenie typu LBB 4401/00 LBB 4414/00 LBB 4421/00 LBB 4422/00 LBB 4424/00 LBB 4430/00 LBB 4432/00 LBB 4442/00 LBB 4470/00 Nazwa urzdzenia Sterownik sieciowy Interfejs wiatowodowy Wzmacniacz mocy (1 x 500 W) Wzmacniacz mocy (2 x 250 W) Wzmacniacz mocy (4 x 125 W) Podstawowa stacja wywoawcza Klawiatura stacji wywoawczej Zestaw nadzoru linii gonikowej Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno - rejestrujce Ilo 1 6 7 4 7 4 12 43 1

12

X12

Praesideo
LEGENDA
A = Wzmacniacz mocy 1 x 500 W B = Wzmacniacz mocy 2 x 250 W C = Wzmacniacz mocy 8 x 60 W NC = Sterownik sieciowy AEX = Ekspander audio Stacja wywoawcza

Klawiatury Strefa nagonieniowa

Interfejs wiatowodowy z zasilaczem

X
Praesideo

3.3.3 Opis systemu


Ta konfiguracja posiada wicej stref nagonieniowych, rde muzyki i wej sterujcych alarmem przeciwpoarowym, ni w przykadzie 2. Inne s rwnie wymagania dotyczce stref nagonieniowych i odlegoci midzy stacjami wywoawczymi. Liczba zestaww nadzoru poprawnoci dziaania linii gonikowych zaley od liczby stref i stosunku midzy liczb wzmacniaczy gwnych i rezerwowych. Przeczanie stref nagonieniowych w systemie Praesideo polega na przeczaniu wej. Takie rozwizanie jest bardziej ekonomiczne, gdy obwody nadzoru poprawnoci dziaania linii gonikowych s zainstalowane w samym wzmacniaczu. Rne wymagania co do mocy wykorzystywanych w poszczeglnych strefach nagonieniowych wymusza zastosowanie rnych typw wzmacniaczy mocy.

wiatowd szklany wiatowd plastikowy Mikrofon pomiarowy (pomiar haasu otoczenia)

13

X13

Praesideo
3.4 Przykad 4 3.4.1 Wymagania systemowe
36 stref nagonieniowych: 24 strefy o mocy 125 W, 6 stref o mocy 250 W, 6 stref o mocy 500 W. 6 stacji wywoawczych (5 stacji z moliwoci 24 wyborw i jedna z moliwoci 36 wyborw, wykonanie niestandardowe): pierwsza stacja w odlegoci 40 m od sterownika sieciowego zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, druga stacja w odlegoci 300 m od pierwszej, trzecia stacja w odlegoci 200 m od drugiej, czwarta stacja w odlegoci 25 m od trzeciej, pita stacja w odlegoci 100 m od czwartej, szsta stacja w odlegoci 40 m od pitej. 2 mikrofony wywoawcze. 3 rda muzyki. 2 lokalne wejcia audio w strefach o mocy 500 W. Interfejs do systemu alarmu przeciwpoarowego wymaganych 20 wej sterujcych. 1 rezerwowy wzmacniacz mocy na kade 8 zainstalowanych w systemie. 8 kanaw audio do celw zapisu sygnau. Monitorowanie poprawnoci dziaania wzmacniaczy i linii gonikowych. Strefy o mocy 500 W z obwodami AVC (automatyczna regulacja wzmocnienia).

3.4.2 Zestaw wymaganych elementw systemowych


Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oznaczenie typu LBB 4401/00 LBB 4402/00 LBB 4414/00 LBB 4421/00 LBB 4422/00 LBB 4424/00 LBB 4430/00 LBB 4432/00 LBB 4433/00 LBB 4434/00 LBB 4442/00 LBB 4470/00 Nazwa urzdzenia Sterownik sieciowy Ekspander audio Interfejs wiatowodowy Wzmacniacz mocy (1 x 500 W) Wzmacniacz mocy (2 x 250 W) Wzmacniacz mocy (4 x 125 W) Podstawowa stacja wywoawcza Klawiatura stacji wywoawczej Zestaw stacji wywoawczej Zestaw klawiatury stacji wywoawczej Zestaw nadzoru linii gonikowej Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno - rejestrujce Ilo 1 1 8 7 4 7 5 15 1 5 43 1

14

X14

Praesideo
LEGENDA
A = Wzmacniacz mocy 1 x 500 W B = Wzmacniacz mocy 2 x 250 W C = Wzmacniacz mocy 8 x 60 W NC = Sterownik sieciowy AEX = Ekspander audio Stacja wywoawcza

Klawiatury Strefa nagonieniowa

Interfejs wiatowodowy z zasilaczem wiatowd szklany

X
Praesideo

3.4.3 Opis systemu


W tym przykadzie wykorzystywany jest obwd AVC (automatyczna regulacja wzmocnienia) we wszystkich strefach nagonieniowych o mocy 500 W. W porwnaniu z przykadem 3 zainstalowano tu wiksz liczb stacji wywoawczych. Zestaw stacji wywoawczych skada si ze stacji standardowych i zoonych zgodnie z wymaganiami uytkownika. W tym przykadzie wykorzystano jeden ekspander audio, dziki ktremu zyskano dodatkowe 4 kanay audio do celw zapisu sygnau, poza 4 kanaami dostpnymi za porednictwem sterownika sieciowego. W powyszym systemie w niektrych strefach dostpne s lokalne wejcia rde audio. Jeli w systemie wykorzystane bdzie wicej dostpnych wej audio, wej sterujcych lub AVC (dziki zainstalowanym urzdzeniom), nie spowoduje to zwikszenia kosztu systemu. Typ kabla czcego dwa urzdzenia systemowe zaley od odlegoci midzy nimi. Jeli odlego jest mniejsza od 50 m, mona uy wiatowodu plastikowego. W przypadku wikszych odlegoci, naley uy wiatowodu szklanego.
wiatowd plastikowy Mikrofon pomiarowy (pomiar haasu otoczenia)

15

X15

Praesideo
3.5 Przykad 5 3.5.1 Wymagania systemowe
16 stref nagonieniowych: 6 stref o mocy 125 W, 4 strefy o mocy 250 W, 6 stref o mocy 500 W. 4 stacje wywoawcze (jedna z 24 przyciskami wyboru i trzy z moliwoci 16 wyborw): pierwsza stacja w odlegoci 40 m od sterownika sieciowego zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, druga stacja w odlegoci 300 m od pierwszej, trzecia stacja w odlegoci 200 m od drugiej, czwarta stacja w odlegoci 25 m od trzeciej. 2 mikrofony wywoawcze. 2 rda muzyki. 6 lokalnych wej audio w strefach o mocy 500 W. Interfejs do systemu alarmu przeciwpoarowego wymaganych 16 wej sterujcych. 1 rezerwowy wzmacniacz mocy na kade 8 zainstalowanych w systemie. Monitorowanie poprawnoci dziaania wzmacniaczy i linii gonikowych.

3.5.2 Zestaw wymaganych elementw systemowych


Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oznaczenie typu LBB 4401/00 LBB 4414/00 LBB 4421/00 LBB 4422/00 LBB 4424/00 LBB 4430/00 LBB 4432/00 LBB 4442/00 LBB 4470/00 Nazwa urzdzenia Sterownik sieciowy Interfejs wiatowodowy Wzmacniacz mocy (1 x 500 W) Wzmacniacz mocy (2 x 250 W) Wzmacniacz mocy (4 x 125 W) Podstawowa stacja wywoawcza Klawiatura stacji wywoawczej Zestaw nadzoru linii gonikowej Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno - rejestrujce Ilo 1 6 7 3 3 4 9 23 1

16

X16

Praesideo
LEGENDA
A = Wzmacniacz mocy 1 x 500 W B = Wzmacniacz mocy 2 x 250 W C = Wzmacniacz mocy 8 x 60 W NC = Sterownik sieciowy AEX = Ekspander audio Stacja wywoawcza

Klawiatury Strefa nagonieniowa

Interfejs wiatowodowy z zasilaczem wiatowd szklany wiatowd plastikowy

X
Praesideo

3.5.3 Opis systemu


W takiej konfiguracji wymagana jest wiksza liczba lokalnych wej audio w porwnaniu z przykadem 4. Jeli sygna z lokalnego rda audio ma by transmitowany tylko przez konkretny kana wzmacniajcy, mona go doczy do wejcia audio w odpowiednim wzmacniaczu mocy. Wejcie audio we wzmacniaczu mocy moe by domylnie przyporzdkowane do okrelonego kanau wzmacniajcego. Umoliwi to niezalene doczanie lokalnych rde ta muzycznego okrelonej strefy nagonieniowej niezalenie od systemowych rde BGM. Wszystkie przykady wymagaj zastosowania oprogramowania konfiguracyjnego. Informacje o bdach s wywietlane na wywietlaczach poszczeglnych urzdze systemowych. We wszystkich przykadach wyspecyfikowan cz systemu stanowi oprogramowanie diagnostyczno-rejestrujce. Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno-rejestrujce moe by zainstalowane na tym samym komputerze PC, ktry moe by doczony do sterownika sieciowego za porednictwem sieci Ethernet. Do logowania moe by wykorzystane cze RS-232. Jeli sterownik sieciowy jest doczony do sieci LAN, dostp do systemu jest moliwy z dowolnego komputera PC doczonego do tej sieci. Wymagane jest wprowadzenie odpowiedniej nazwy uytkownika (ID) i hasa.
Mikrofon pomiarowy (pomiar haasu otoczenia)

17

X17

Praesideo
4. Sterownik sieciowy LBB 440/00
Modu sterujcy dwikowym systemem alarmowym. System cakowicie cyfrowy. Moliwo sterowania maks. 61 wzami. 28 kanaw audio. 8 nadzorowanych wej sterujcych i 5 wyj sterujcych. 4 wejcia audio i 4 wyjcia audio. Zcze sieci Ethernet umoliwiajce zdaln realizacj funkcji konfigurujcych, diagnostycznych i rejestrujcych. Pami komunikatw cyfrowych. Pami maks. 99 komunikatw o bdach. cze RS-232 umoliwiajce logowanie.

Rozszerzony modu sterujcy jest sercem dwikowego systemu alarmowego. Modu ma moliwo zestawiania czy dla maks. 28 kanaw audio, moe dostarcza napi zasilajcych do poszczeglnych urzdze systemowych (z wyjtkiem wzmacniaczy mocy), steruje systemem i zgasza komunikaty o bdach. Wejciowymi sygnaami audio mog by wywoania ze stacji wywoawczych, to muzyczne lub sygnay ze rde lokalnych. Sterownik sieciowy moe pracowa samodzielnie lub wsppracowa z komputerem PC. Konfiguracja rozszerzonego moduu sterujcego uwzgldniajca wymagania kadego zoonego systemu alarmowego odbywa si za porednictwem doczonego komputera PC. Poniewa sterownik sieciowy moe pracowa samodzielnie, po skonfigurowaniu systemu komputer PC moe zosta odczony. Jeli komputer PC bdzie stale doczony do sterownika, informacja o kadej zmianie stanu systemu bdzie przesyana i rejestrowana na komputerze PC dziki zainstalowanemu oprogramowaniu diagnostyczno-rejestrujcemu. Przyjazne dla uytkownika oprogramowanie diagnostyczno-rejestrujce jest dostarczane wraz ze sterownikiem sieciowym. Modu sterownika jest wyposaony w 4 wejcia analogowego sygnau audio. Dwa z nich mona konfigurowa jako wejcia liniowe lub mikrofonowe. Pozostae dwa s wejciami liniowymi. Istnieje moliwo poczenia dwch wej monofonicznych w jedno stereofoniczne. 8 wej sterujcych mona dowolnie zaprogramowa. Wejcia te mog realizowa dowolne funkcje systemowe oraz mie przypisany dowolny poziom priorytetu. Sterownik posiada 4 liniowe wyjcia analogowego sygnau audio. 5 wyj sterujcych mona dowolnie zaprogramowa. Sygnalizuj one dowoln zmian w stanie systemu. Wejcia mikrofonowe / liniowe mog by wykorzystywane jako wejcia stacji wywoawczej, jeli zostan warunkowo zaprogramowane cznie z odpowiednimi wejciami sterujcymi. Sterownik sieciowy ma moliwo zasilania maks. 61 wzw (cznie ze sterownikiem sieciowym) w nadmiarowej ptli sieciowej. Wzy sieci stanowi takie elementy, jak wzmacniacze mocy, moduy wej / wyj audio, stacje wywoawcze, zestawy stacji wywoawczych itp. Modu jest zasilany z impulsowego zasilacza sieciowego. Sterownik sieciowy moe obsugiwa nadmiarowe okablowanie sieciowe. Sie moe stanowi pojedyncza ga lub nadmiarowa ptla. Aby speni wymagania nawet najbardziej rozbudowanych dwikowych systemw alarmowych, system moe obsugiwa 256 poziomw priorytetw i 488 stref nagonieniowych. Sterownik sieciowy moe pracowa niezalenie od doczonego do niego komputera PC. Komputer PC moe zosta odczony od sterownika po zakoczeniu procesu konfiguracji. Zapytania o informacje nt. stanu / awarii wykonuje si za porednictwem wywietlacza i pokrta umieszczonego na pycie przedniej moduu. Pyta przednia moduu jest wyposaona w wywietlacz LCD 2 x 16 znakw i pokrto umoliwiajce poruszanie si po zestawie menu.

19

X18

Praesideo
4 wejcia audio (2 liniowe / mikr., 2 liniowe)

5 wyj sterujcych

4 wejcia sterujce

4 wyjcia audio

X
Praesideo

Sterownik sieciowy posiada pami ostatnich 99 komunikatw o bdach systemowych. Aby sprosta wymaganiu dwikowych systemw alarmowych, jakim jest automatyczna emisja komunikatw alarmowych w przypadkach niebezpieczestwa, sterownik sieciowy moe by wyposaony w pami komunikatw cyfrowych. W tym celu sterownik zosta wyposaony w slot do montau karty pamici typu flash, ktra jest dostpna w handlu i suy do przechowywania zapisanych komunikatw cyfrowych. Uytkownik ma moliwo doboru wielkoci pamici na karcie zgodnie z jego wymaganiami. Sterownik umoliwia jednoczesne odtwarzanie 4 komunikatw cyfrowych. Komunikaty mog by rwnie odtwarzane automatycznie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informacje o stanie pamici i komunikatach s wywietlane na wywietlaczu. Komunikaty cyfrowe zapisane w postaci plikw .wav mog by przesyane do sterownika z komputera PC za porednictwem sieci Ethernet. Po przesaniu do sterownika danych konfiguracyjnych, wszystkie niezbdne informacje s przechowywane w pamici sterownika. Do transmisji danych midzy komputerem PC i sterownikiem sieciowym mona wykorzysta sie Ethernet. Sterownik sieciowy monitoruje aktualny stan wszystkich elementw systemu i sygnalizuje wszelkie zmiany. Kontrola ta rozciga si od kapsu mikrofonowych stacji wywoawczych do zakocze linii gonikowych. Okablowanie zewntrzne doczone do wej sterujcych jest kontrolowane pod wzgldem wystpowania zwar i rozwar. Definicje 7 sygnaw przywoawczych i 45 sygnaw alarmowych s przechowywane w sterowniku sieciowym. Dostp do tych sygnaw jest moliwy za porednictwem dowolnej stacji wywoawczej lub wejcia sterujcego i s one wykorzystywane przy emisji wywoa i alarmw. W tor sygnaowy kadego kanau audio sterownika mona wczy 3 sekcje korektora parametrycznego i 2 sekcje korektora graficznego. Sterownik sieciowy jest wyposaony w zegar czasu rzeczywistego, ktry moe by synchronizowany przy wykorzystaniu jednego z wej sterujcych. Sterownik sieciowy realizuje szereg funkcji cyfrowego przetwarzania wejciowych i wyjciowych sygnaw audio. Parametry korekcji parametrycznej, ogranicznika i wzmacniacza ustala si za porednictwem oprogramowania konfiguracyjnego. 20

X19

Praesideo
Sterownik sieciowy jest wyposaony w gonik odsuchowy i gniazdo suchawkowe, ktre umoliwiaj monitorowanie kanaw audio. Sterownik sieciowy obsuguje otwarty protok komunikacyjny umoliwiajcy wspprac systemu Praesideo z systemami innych producentw.

4.1 Interfejsy
cze szeregowe RS-232 do doczania komputera PC lub urzdze / systemw zewntrznych. cze Ethernet do doczania komputera PC lub urzdze / systemw zewntrznych oraz czenia ze sob sterownikw sieciowych. 2 zcza sieci systemowej.

4.2 Wejcia
8 wej sterujcych. 2 konfigurowalne (linia / mikrofon) wejcia analogowego sygnau audio. 2 liniowe wejcia analogowego sygnau audio.

4.3 Wyjcia
5 wyj sterujcych. 4 analogowe wyjcia liniowe. Gonik wewntrzny. Gniazdo suchawkowe.

4.4 Wejcia audio 4.4.1 Analogowe wejcia liniowe


Rodzaj gniazda Pasmo przenoszenia : 1 x eskie zcze XLR i 1 x eskie zcze CINCH dla kadego wejcia. : -3 dB przy 20 Hz i 20 kHz (tolerancja 1 dB). : 0 dB przy 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz (tolerancja 1 dB). : >87 dBA. : >40 dB. : opcjonalnie tylko dla wej XLR.

Stosunek sygna / szum CMRR Transformatory wejciowe Zakres poziomw wejciowych dla zcza XLR : +18 dBV +6 dBV. Zakres poziomw wejciowych dla zcza CINCH : +6 dBV 6 dBV.

4.4.2 Analogowe wejcia mikrofonowe (tylko wejcia 1 i 2)


Rodzaj gniazda Pasmo przenoszenia : 1 x eskie zcze XLR : -3 dB przy 20 Hz i 20 kHz (tolerancja 1 dB). : 0 dB przy 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz (tolerancja 1 dB). Znamionowy poziom wejciowy : -57 dBV. Stosunek sygna / szum : >62 dBA z zapasem 25 dB. CMRR : >40 dB. Impedancja wejciowa : 1360 . Zasilanie phantom : 12 V 1 V przy poborze prdu 15 mA. Zakres poziomw wejciowych : -62 dBV 50 dBV.

21

X20

Praesideo
4.5 Wyjcia audio
Rodzaj gniazda Pasmo przenoszenia : 1 x eskie zcze XLR i 1 x eskie zcze CINCH dla kadego wyjcia. : -3 dB przy 20 Hz i 20 kHz (tolerancja 1 dB). : 0 dB przy 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz (tolerancja 1 dB). : <100 . : >87 dBA. : <-80 dB.

Impedancja wyjciowa Stosunek sygna / szum Przesuch midzy wyjciami Zakres poziomw wyjciowych dla zcza XLR : +18 dBV 12 dBV. Zakres poziomw wyjciowych dla zcza CINCH : +6 dBV 24 dBV. Znieksztacenia przy 1 kHz : <0,1%.

4.6 Parametry fizyczne


Monta Wymiary (wys. x szer. x g.) : wolnostojcy lub w szafie typu Rack 19. : 88 x 483 x 350 mm (monta 19, ze wspornikami montaowymi, bez nek). : 92 x 440 x 350 mm (wolnostojcy, bez wspornikw, z nkami). : 7 kg. : grafitowy z elementami srebrnymi.

X
Praesideo

Masa Kolor

4.7 Warunki rodowiskowe:


Emisja Odporno Certyfikaty Zakres temperatur pracy Wilgotno wzgldna : zgodnie z EN55103-1 / FCC-47 cz 15B. : zgodnie z EN55103-2. : CE / FCC. : -5 +55C. : 15 - 90%.

4.8 Elementy obsugi


Wywietlacz 2 x 16 znakw do wywietlania informacji o stanie systemu. Pokrto / przycisk wyboru w trybie zapytania systemowego oraz do wprowadzania zmian gonoci sygnau suchawkowego lub sygnau doprowadzanego do gonika wewntrznego. Wycznik zasilania ze wskanikiem.

4.9 Zcza na pycie tylnej


1 x interfejs Ethernet. 1 x interfejs RS-232. 2 x interfejs sieciowy. 8 x programowalne wejcie sterujce. 2 x liniowe wejcie audio. 2 x mikrofonowe / liniowe wejcie audio. 4 x liniowe wyjcie audio. 4 x programowalne wyjcie sterujce. 1 x awaryjne wyjcie sterujce. 1 x gniazdo kabla sieciowego.

22

X21

Praesideo
5. Ekspander audio LBB 4402/00
4 wejcia audio 2 do wyboru mikrofonowe lub liniowe i 2 liniowe. 4 liniowe wyjcia audio. 8 nadzorowanych wej sterujcych i 5 wyj sterujcych. Funkcje cyfrowego przetwarzania dwiku. Zcze sieci nadmiarowej. Gniazdo suchawkowe i miernik wysterowania VU do monitorowania sygnaw audio.

Zadaniem moduu wej / wyj audio jest wprowadzanie zewntrznych sygnaw audio do systemu i wyprowadzanie sygnaw audio z systemu. Modu jest wyposaony w wejcia i wyjcia sterujce, ktre mog spenia rol interfejsw urzdze zewntrznych. Sygnay z wej audio mog by kierowane do dowolnych stref nagonieniowych lub innych wyj audio w sposb stay lub warunkowy. Odpowiednie warunki mona ustala za porednictwem oprogramowania konfiguracyjnego. Wyjcia audio mog by wykorzystywane do wyprowadzania sygnaw audio z dowolnych wej. Modu moe pracowa jako urzdzenie wolnostojce lub by zamontowane w szafie typu Rack 9. Ekspander audio posiada 4 wejcia analogowego sygnau audio. Dwa z nich mona konfigurowa jako wejcia liniowe lub mikrofonowe. Pozostae dwa s wejciami liniowymi. Istnieje moliwo poczenia dwch wej monofonicznych w jedno stereofoniczne. 8 dowolnie programowalnych wej sterujcych moe realizowa dowolne funkcje systemowe oraz mie przypisany dowolny poziom priorytetu. Ekspander audio posiada 4 liniowe wyjcia analogowego sygnau audio. 5 programowalnych wyj sterujcych moe sygnalizowa dowoln zmian w stanie systemu. Wejcia mikrofonowe / liniowe mog by wykorzystywane jako wejcia stacji wywoawczych, jeli dane wejcie zostanie skonfigurowane warunkowo z okrelonym wejciem sterujcym lub harmonogramem czasowym. Wywietlacz 2 x 16 znakw i pokrto sterujce umoliwia odczytywanie informacji o stanie pracy ekspandera. Podczas pracy w trybie monitorowania wywietlacz dziaa jako miernik wysterowania VU. Sygna audio moe by odsuchiwany za porednictwem suchawek doczonych do gniazda w module. Praca urzdzenia pozostaje pod staym nadzorem i wszelkie nieprawidowoci s zgaszane sterownikowi sieciowemu. Wejcia sterujce mog pracowa w kilku trybach: chwilowy, pojedynczy impuls zwarciowy lub rozwarciowy, przeczany, start i stop przy zwarciu lub rozwarciu. Tryb jest wybierany za porednictwem oprogramowania konfigurujcego. Kade wejcie sterujce ma moliwo nadzorowania poprawnoci pocze midzy wejciem a doczonym przecznikiem zewntrznym. Wykrywane s zwarcia i rozwarcia. Konstrukcja ekspandera audio umoliwia jego doczenie do nadmiarowego okablowania sieciowego. Ekspander moe wsppracowa z sieci w postaci pojedynczej gazi lub nadmiarowej ptli. W tor sygnaowy kadego kanau audio mona wczy 3 sekcje korektora parametrycznego i 2 sekcje korektora graficznego. Modu jest zasilany ze sterownika sieciowego za porednictwem sieci systemowej.

5.1 Interfejsy
2 zcza sieci systemowej.

23

X22

Praesideo
5.2 Elementy obsugi
Wywietlacz 2 x 16 znakw do wywietlania informacji o stanie urzdzenia. Pokrto / przycisk wyboru wykorzystywany w trybie zapytania systemowego oraz umoliwiajcy wprowadzanie zmian gonoci sygnau suchawkowego lub sygnau doprowadzanego do gonika wewntrznego.

5.3 Wejcia
8 wej sterujcych. 2 konfigurowalne (linia / mikrofon) wejcia analogowego sygnau audio. 2 liniowe wejcia analogowego sygnau audio.

5.4 Wyjcia
5 wyj sterujcych. 4 analogowe wyjcia liniowe. Gniazdo suchawkowe.
4 wejcia audio (2 liniowe / mikr., 2 liniowe)

X
Praesideo

8 wej sterujcych

5.5 Wejcia audio 5.5.1 Analogowe wejcia liniowe


Rodzaj gniazda Pasmo przenoszenia : 1 x eskie zcze XLR i 1 x eskie zcze CINCH dla kadego wejcia. : -3 dB przy 20 Hz i 20 kHz (tolerancja 1 dB). : 0 dB przy 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz (tolerancja 1 dB). : >87 dBA. : >40 dB. : opcjonalnie tylko dla wej XLR.

Stosunek sygna / szum CMRR Transformatory wejciowe Zakres maks. poziomw wejciowych dla zcza XLR : +18 dBV +6 dBV. Zakres maks. poziomw wejciowych dla zcza CINCH : +6 dBV 6 dBV.

5 wyj sterujcych

4 wyjcia audio

24

X23

Praesideo
5.5.2 Analogowe wejcia mikrofonowe (tylko wejcia 1 i 2)
Rodzaj gniazda Pasmo przenoszenia : 1 x eskie zcze XLR. : -3 dB przy 20 Hz i 20 kHz (tolerancja 1 dB). : 0 dB przy 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz (tolerancja 1dB). Znamionowy poziom wejciowy : -57 dBV. Stosunek sygna / szum : >62 dBA z zapasem 25 dB. CMRR : >40 dB. Impedancja wejciowa : 1360 . Zasilanie phantom : 12 V 1 V przy poborze prdu 15 mA. Zakres poziomw wejciowych : -62 dBV 50 dBV.

5.6 Wyjcia audio


Rodzaj gniazda Pasmo przenoszenia : 1 x eskie zcze XLR i 1 x eskie zcze CINCH dla kadego wyjcia. : -3 dB przy 20 Hz i 20 kHz (tolerancja 1 dB). : 0 dB przy 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz (tolerancja 1 dB). : <100 . : >87 dBA. : <-80 dB.

Impedancja wyjciowa Stosunek sygna / szum Przesuch midzy wyjciami Zakres poziomw : +18 dBV 12 dBV. wyjciowych dla zcza XLR Zakres poziomw wyjciowych dla zcza CINCH : +6 dBV 24 dBV. Znieksztacenia przy 1 kHz : <0,1%.

5.7 Parametry fizyczne


Monta Wymiary (wys. x szer. x g.) : wolnostojcy lub w szafie typu Rack 19. : 88 x 483 x 350 mm (monta 19, ze wspornikami montaowymi, bez nek). : 92 x 440 x 350 mm (wolnostojcy, bez wspornikw, z nkami). : 6,4 kg. : grafitowy z elementami srebrnymi.

Masa Kolor

5.8 Warunki rodowiskowe:


Emisja Odporno Certyfikaty Zakres temperatur pracy Wilgotno wzgldna : zgodnie z EN55103-1 / FCC-47 cz 15B. : zgodnie z EN55103-2. : CE / FCC. : -5 +55C. : 15 - 90%.

5.9 Zcza na pycie tylnej


2 x interfejs sieciowy. 8 x programowalne wejcie sterujce. 2 x liniowe wejcie audio ze zczem XLR. 2 x mikrofonowe / liniowe wejcie audio ze zczem XLR. 2 x liniowe wejcie audio ze zczem CINCH. 2 x mikrofonowe / liniowe wejcie audio ze zczem CINCH. 4 x liniowe wyjcie audio ze zczem XLR. 4 x liniowe wyjcie audio ze zczem CINCH. 5 x programowalne wyjcie sterujce. 25

X24

Praesideo
6. Osprzt instalacyjny
6.1 Rozganik sieciowy LBB 4410/00
Zcze sieci nadmiarowej. Wskanik wczenia zasilania. Wskanik bdu. Moliwo doczenia do lokalnego zasilacza sieciowego.

Rozganik sieciowy jest wykorzystywany przy tworzeniu systemu do uzyskania dwch odgazie w gwnym biegu kabla sieciowego. Modu moe by doczany do zewntrznego zasilacza sieciowego lub wykorzystywa zasilanie ze sterownika sieciowego. W chwili doczenia lokalnego zasilacza modu automatycznie odcza si od zasilania ze sterownika sieciowego. Istnieje moliwo redukcji obcialnoci wyj rozganika. Rozganik sieciowy jest wyposaony w 2 diody LED wykorzystywane do celw diagnostycznych. Ograniczenie prdowe moe by ustawione na poziomie 4, 10 lub maks. liczby jednostek poboru mocy (PCF). Zasilanie z lokalnego zasilacza sieciowego jest wykorzystywane wycznie do zasilania dodatkowych gazi sieci. Lokalny zasilacz sieciowy powinien dostarcza napicia 48 VDC.

X
Praesideo

6.1.1 Interfejsy
2 zcza gwnej sieci systemowej. 2 zcza odgazie sieciowych.

6.1.2 Elementy obsugi


2 diody LED sygnalizujce nastpujce stany: Zielona dioda LED Nie wieci si wieci si Nie wieci si ta dioda LED Nie wieci si Nie wieci si wieci si Sygnalizacja Brak zasilania Praca prawidowa Ze poczenie lub bd sieciowy Zasilanie Brak Obecne Obecne

Zwora umoliwiajca odczanie zasilania lokalnego dodatkowych gazi w przypadku odczenia zasilania w gwnej gazi sieciowej. Zwora umoliwiajca wybr zasilania z zasilacza lokalnego. Zwora umoliwiajca wybr ograniczenia prdowego na poziomie 0,8; 1,6 lub 2,5 A.

6.1.3 Parametry fizyczne


Monta Wymiary (wys. x szer. x g.) Masa Kolor : na wspornikach za pomoc 2 wkrtw. : 35 x 49 x 140 mm (z i bez wspornikw). : 0,27 kg. : grafitowy.

6.1.4 Warunki rodowiskowe:


Emisja Odporno Certyfikaty Zakres temperatur pracy Wilgotno wzgldna : zgodnie z EN55103-1 / FCC-47 cz 15B. : zgodnie z EN55103-2. : CE / FCC. : -5 +45C. : 15 - 90%.

27

X25

Praesideo
6.2 Interfejs wiatowodowy LBB 4414/00
Zcze sieci nadmiarowej. Wskanik wczenia zasilania. 2 nadzorowane wejcia sterujce. Wskanik bdu. Moliwo doczenia do lokalnego zasilacza sieciowego.

Interfejs wiatowodowy jest wykorzystywany przy tworzeniu systemu do konwersji midzy plastikowym i szklanym sieciowym kablem wiatowodowym. Modu jest przystosowany do wsppracy z nadmiarowym okablowaniem sieciowym. Modu moe by doczany do zewntrznego zasilacza sieciowego lub wykorzystywa zasilanie ze sterownika sieciowego. W chwili doczenia lokalnego zasilacza modu automatycznie odcza si od zasilania ze sterownika sieciowego. Interfejs wiatowodowy jest wyposaony w 2 diody LED wykorzystywane do celw diagnostycznych (p. tabela). Lokalny zasilacz sieciowy powinien dostarcza napicia 48 VDC przy mocy do 250 W.

6.2.1 Interfejsy
1 zcze sieciowe dla wiatowodu plastikowego. 1 zcze sieciowe dla wiatowodu szklanego.

6.2.2 Elementy obsugi


2 diody LED w kolorze tym i zielonym sygnalizujce nastpujce stany urzdzenia: Sygnalizacja Brak zasilania Stan oczekiwania; wyjcie DC do POF wyczone Praca; wyjcie DC do POF wczone Praca; brak zewntrznego zasilania DC, zasilanie z POF Bd; brak zewntrznego zasilania DC i brak sygnau protokou sieciowego Bd; zewntrzne zasilanie DC wczone, ale brak sygnau protokou sieciowego

ta dioda LED Zielona dioda LED Nie wieci si Nie wieci si wieci si Nie wieci si wieci si Nie wieci si Nie wieci si wieci si wieci si wieci si Miga Miga

6.2.3 Wejcia
2 wejcia sterujce. 2 nadzorowane wejcia sterujce.

6.2.4 Parametry fizyczne


Monta Wymiary (wys. x szer. x g.) Masa Kolor : na wspornikach za pomoc 2 wkrtw. : 35 x 49 x 140 mm (z i bez wspornikw). : 0,27 kg. : grafitowy.

6.2.5 Warunki rodowiskowe:


Emisja Odporno Certyfikaty Zakres temperatur pracy Wilgotno wzgldna : zgodnie z EN55103-1 / FCC-47 cz 15B. : zgodnie z EN55103-2. : CE / FCC. : -5 +45C. : 15 - 90%. 28

X26

Praesideo
6.3 Kable sieciowe LBB 4416/xx
S to specjalne kable z dwiema yami wiatowodowymi sucymi do przesyania danych i dwiema yami miedzianymi do zasilania. Dostarczane kable s zakoczone odpowiednimi zczami. Za pomoc kabli sieciowych dokonuje si pocze midzy sterownikiem sieciowym a wzmacniaczami mocy, ekspanderami audio, stacjami wywoawczymi, itp. Dane techniczne Czarny kabel PVC rednica 7 mm

Dostarczane kable maj rne dugoci. Rozszerzenie oznaczenia typu informuje o dugoci kabla. Kabel LBB 446/00 jest dostarczany bez zcz. Odpowiednie zcza s dostarczane oddzielnie (LBB 447/00). Oznaczenia typu: LBB 446/00 LBB 446/0 LBB 446/02 LBB 446/05 LBB 446/0 LBB 446/20 Kabel sieciowy rolka 00 m. Kabel sieciowy ze zczami o dugoci m. Kabel sieciowy ze zczami o dugoci 2 m. Kabel sieciowy ze zczami o dugoci 5 m. Kabel sieciowy ze zczami o dugoci 0 m. Kabel sieciowy ze zczami o dugoci 20 m.

X
Praesideo

6.4 Zestaw zcz sieciowych LBB 4417/00


Zestaw zcz sieciowych zawiera 20 zcz przeznaczonych do wsppracy z kablem LBB 446/00. Aby odpowiednio doczy zcze do kabla, naley uy zestawu narzdziowego LBB 448/00.

6.5 Zestaw narzdziowy do wykonywania pocze kabel zcze LBB 4418/00


W skad zestawu narzdziowego wchodz: narzdzie galwanizacji na gorco, narzdzie zaciskowe do stykw elektrycznych, narzdzie zaciskowe do zcz, narzdzie do zdejmowania izolacji z kabla miedzianego i wiatowodu, narzdzie do cicia wiatowodu, zestaw polerski, wkrtak, szko powikszajce, narzdzie do rozkadania zcza, broszura z instrukcj postpowania.

6.6 Zapasowe ostrza do cicia (2 sztuki) LBB 4418/50


Jest to ostrze (noyk) stosowane w narzdziu do cicia wiatowodu.

29

X27

Praesideo
6.7 Zestaw zcz kabla (10 sztuk) LBB 4419/00
Zcza kabla su do wzajemnego czenia kilku kabli sieciowych LBB 446/xx w celu uzyskania wymaganej dugoci.

6.8 Zestaw do nadzoru linii gonikowej LBB 4442/00


Monitorowanie poprawnoci dziaania linii gonikowej nie wymagajce dodatkowego okablowania. Specjalny slot montaowy dla pyty gwnej zestawu we wzmacniaczu mocy. Wykrywanie rozwarcia linii. Kompatybilno z liniami gonikowymi 100 V, 75 V i 50 V. Pytki podrzdne montowane na kocu linii gonikowej. Zasilanie pytek podrzdnych ze wzmacniacza mocy.

System Praesideo firmy Bosch wykorzystuje specjalny sposb nadzorowania linii gonikowych, ktry nie wymaga uycia dodatkowych kabli poczeniowych. Kabel linii gonikowej suy jednoczenie do komunikacji midzy pytkami systemu nadzoru. Pytka gwna systemu nadzoru jest montowana wewntrz wzmacniacza mocy, pytki podrzdne nadajnikw s montowane na kocach linii gonikowych. Wzmacniacz wykrywa zwarcia linii gonikowej do masy i zwarcia midzyyowe. Wzmacniacz posiada wbudowany generator sygnau testowego wykorzystywanego do monitorowania poprawnoci dziaania gonikw. Monitorowanie poprawnoci dziaania linii gonikowych moe by wczone lub wyczone za porednictwem oprogramowania konfiguracyjnego. System stale monitoruje obecno sygnau z pytki podrzdnej nadajnika. Zasilanie zestawu nadzoru linii gonikowej jest dostarczane ze wzmacniacza mocy. Pytki podrzdne nadajnikw s dopasowane pod wzgldem gabarytw do gonikw firmy Bosch.

6.8.1 Parametry fizyczne


Wymiary (wys. x szer. x g.) : 60 mm x 50 mm modu nadrzdny (master) 80 mm x 60 mm modu podrzdny (slave)

30

X28

Praesideo
7. Wzmacniacze mocy
LBB 442/00 Wzmacniacz mocy x 500 W LBB 4422/00 Wzmacniacz mocy 2 x 250 W LBB 4424/00 Wzmacniacz mocy 4 x 25 W LBB 4428/00 Wzmacniacz mocy 8 x 60 W Zcze sieci nadmiarowej. Sygnalizacja wczenia zasilania (na wywietlaczu). Przetwarzanie sygnau audio w kadym kanale. Linia opniajca o dugoci maks. 1,2 s w kadym kanale audio. Wywietlacz kontrolny 2 x 16 znakw. Gniazdo suchawkowe i miernik wysterowania VU do monitorowania sygnau audio. 8 wej sterujcych i 1 do 8 wyj sterujcych. 2 do 4 wej audio w zalenoci od rodzaju wzmacniacza. 1 do 8 wyj audio (do wyboru wyjcia linii gonikowej 100 V /70 V / 50 V). Nadzr okablowania zewntrznego doczonego do wej sterujcych. Nadzr poprawnoci dziaania wzmacniacza i automatyczne przeczanie w przypadku awarii. Monitorowanie linii gonikowej. Automatyczna regulacja wzmocnienia.

X
Praesideo

Gwnym zadaniem wzmacniacza mocy jest wzmacnianie sygnaw audio do poziomu umoliwiajcego wysterowanie gonikw. Dostpne s 4 typy wzmacniaczy mocy : x 500 W (LBB 442/00), 2 x 250 W (LBB 4422/00), 4 x 25 W (LBB 4424/00) i 8 x 60 W (LBB 4428/00). Odpowiednia konfiguracja zwr umoliwia wybr napicia wyjciowego o wartociach 00 V, 70 V i 50 V. Wzmacniacze mocy s wyposaone w wywietlacze 2 x 6 znakw umoliwiajce wywietlanie informacji o bdach i aktualnym stanie urzdzenia. Wzmacniacz moe pracowa jako urzdzenie wolnostojce lub by instalowane w szafie typu Rack 9. Sygnay wejciowe s doprowadzane do wzmacniaczy za porednictwem sieci systemowej. Wzmacniacze s wyposaone ponadto w wejcia audio. Ilo wej audio zaley od rodzaju wzmacniacza. Wzmacniacz 1 x 500 W posiada 2 wejcia audio o czuoci mikrofonowej lub liniowej do wyboru. Wzmacniacz 2 x 250 W i 4 x 125 W posiada 2 wejcia audio o czuoci mikrofonowej lub liniowej do wyboru. Wzmacniacz 8 x 60 W posiada 4 wejcia audio o czuoci mikrofonowej lub liniowej do wyboru. Oprogramowanie konfiguracyjne umoliwia wybr danego wejcia audio we wzmacniaczu jako wejcia mikrofonu pomiarowego obwodu automatycznej regulacji wzmocnienia lub jako lokalnego wejcia audio, z ktrego sygna bdzie emitowany w strefach obsugiwanych przez dany wzmacniacz. Wzmacniacz jest wyposaony w 8 dowolnie programowalnych wej sterujcych. Wejcia te mog realizowa dowolne funkcje systemowe i mie przypisany dowolny poziom priorytetu. 8 programowalnych wyj sterujcych moe sygnalizowa dowoln zmian w stanie systemu. Mog one rwnie suy do sterownia obwodami obejcia regulacji gonoci. Wywietlacz 2 x 16 znakw i pokrto sterujce umieszczone na pycie czoowej urzdzenia umoliwia odczytywanie informacji o stanie pracy wzmacniacza i dostp do funkcji monitorujcych. Podczas pracy w trybie monitorowania wywietlacz dziaa jako miernik wysterowania VU. Sygna audio moe by odsuchiwany za porednictwem suchawek doczonych do gniazda suchawkowego we wzmacniaczu. Praca urzdzenia pozostaje pod staym nadzorem i jego aktualny stan oraz wszelkie nieprawidowoci s sygnalizowane sterownikowi sieciowemu.

31

X29

Praesideo
Wejcie sterujce moe pracowa w kilku trybach: chwilowy, pojedynczy impuls zwarciowy lub rozwarciowy, przeczany, start i stop przy zwarciu lub rozwarciu. Tryb jest wybierany za porednictwem oprogramowania konfigurujcego. Kade wejcie sterujce ma moliwo nadzorowania poprawnoci pocze midzy wejciem a doczonym przecznikiem zewntrznym. Wykrywane s zwarcia i rozwarcia. Konstrukcja wzmacniacza umoliwia jego doczenie do nadmiarowego okablowania sieciowego. Wzmacniacz wsppracuje zatem zarwno z okablowaniem sieciowym tworzcym pojedyncz ga, jak i nadmiarow ptl. Wzmacniacz jest wyposaony w system nadzoru i automatycznego przeczania wzmacniacza rezerwowego (w przypadku awarii wzmacniacza gwnego). Przekaniki przeczajce s wbudowane wewntrz wzmacniacza. Wzmacniacz jest wyposaony w cyfrowy procesor dwiku umoliwiajcy 3-sekcyjn korekcj parametryczn, 2-kanaow regulacj barwy (tony niskie i wysokie). Wzmacniacz jest wyposaony w wejcie zasilania awaryjnego 48 VDC.

32

X30

8 wej sterujcych
Sie

2 wejcia audio (2 mikr. / liniowe)

8 wej sterujcych

2 wejcia audio (2 mikr. / liniowe)

LBB 442/00 Wzmacniacz mocy x 500 W

Sie

Wywietlacz

Wywietlacz

LBB 4422/00 Wzmacniacz mocy 2 x 250 W


2 x (wyjcie audio 100 / 70 / 50 V i wyjcie przekanika sterujcego)

1 x (wyjcie audio 100 / 70 / 50 V i wyjcie przekanika sterujcego)

33
2 wejcia audio (2 mikr. / liniowe)
Sie

Praesideo

X31

8 wej sterujcych

8 wej sterujcych

2 wejcia audio (2 mikr. / liniowe)

Sie

Wywietlacz

Wywietlacz

Praesideo

LBB 4424/00 Wzmacniacz mocy 4 x 25 W

LBB 4428/00 Wzmacniacz mocy 8 x 60 W

4 x (wyjcie audio 100 / 70 / 50 V i wyjcie przekanika sterujcego)

4 x (wyjcie audio 100 / 70 / 50 V i wyjcie przekanika sterujcego)

Praesideo
7.1 Interfejsy
2 zcza sieci systemowej. Zasilanie phantom : 12 V 1 V przy poborze prdu 15 mA.

7.2 Elementy obsugi


Wywietlacz LCD 2 x 16 znakw do wywietlania informacji o stanie urzdzenia. Pokrto / przycisk wyboru w trybie zapytania systemowego oraz umoliwiajce wprowadzanie zmian gonoci sygnau suchawkowego. Wycznik zasilania umieszczony na pycie tylnej.

7.3 Wejcia
8 wej sterujcych. Wejcia audio. - LBB 4421/00, LBB 4422/00, LBB 4424/00 2 wejcia audio. - LBB 4428/00 4 wejcia audio. Wszystkie wejcia audio mog pracowa jako wejcia mikrofonowe lub liniowe.

7.4 Wyjcia
Wyjcia linii gonikowej 100 V, 70 V i 50 V z moliwoci oddzielnej konfiguracji dla kadego kanau. Dodatkowe nieprogramowalne wyjcie linii 50 V dla kadego kanau wzmacniacza. 1 wyjcie sterujce na kady kana wzmacniacza. Gniazdo suchawkowe. 1 wyjcie przekanika przeczajcego wzmacniacz rezerwowy na kady kana wzmacniacza.

7.5 Wejcia audio 7.5.1 Analogowe wejcia liniowe


Rodzaj gniazda Rodzaj wejcia Pasmo przenoszenia : 1 x 6-stykowe gniazdo do doczenia
zespou zaciskw rubowych.

: monofoniczne, symetryczne. : -3 dB przy 20 Hz i 20 kHz (tolerancja 1 dB). : 0 dB przy 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz (tolerancja 1 dB). Stosunek sygna / szum : >87 dBA. CMRR : >40 dB. Zakres poziomw wejciowych : -12 dB - 0 dB w stosunku do maks. poziomu wejciowego. Impedancja wejciowa : 22 k. Automatyczna regulacja wzmocnienia : t.b.d.

7.5.2 Analogowe wejcia mikrofonowe (tylko dla mikrofonw pomiarowych)


Rodzaj gniazda Rodzaj wejcia Pasmo przenoszenia : 1 x 6-stykowe gniazdo do doczenia
zespou zaciskw rubowych.

: monofoniczne, symetryczne. : -3 dB przy 100 Hz i 16 kHz (tolerancja 1 dB). Znamionowy poziom wejciowy : -60 dBV. Stosunek sygna / szum : >60 dBV przy znamionowym poziomie wejciowym. CMRR : >40 dB. Impedancja wejciowa : 1360 . 34

X32

Praesideo
Zakres poziomw wejciowych : -7 dB + 8 dB w stosunku do znamionowego poziomu wejciowego.

7.6 Wyjcia audio


Rodzaj gniazda Pasmo przenoszenia Stosunek sygna / szum Przesuch midzy wyjciami Cakowite znieksztacenia harmoniczne : 1 x 9-stykowe gniazdo do doczenia
zespou zaciskw rubowych.

: 60 Hz do 20 kHz (tolerancja 1 do 2 dB). : >87 dB. : <-80 dB przy obcieniu znamionowym. : <0,2% (przy 1 kHz) przy znamionowej mocy wyjciowej.

7.7 Parametry fizyczne


Monta Wymiary (wys. x szer. x g.) : wolnostojcy lub w szafie typu Rack 19. : 88 x 483 x 350 mm (monta 19, ze wspornikami montaowymi, bez podnkw). : 92 x 440 x 350 mm (wolnostojcy, bez wspornikw, z podnkami). : 12 kg dla 1 x 500, 13 kg dla 2 x 250, 16 kg dla 4 x 125. : grafitowy z elementami srebrnymi.

X
Praesideo

Masa Kolor

7.8 Warunki rodowiskowe:


Emisja Odporno Certyfikaty Zakres temperatur pracy Wilgotno wzgldna : zgodnie z EN55103-1 / FCC-47 cz 15B. : zgodnie z EN55103-2. : CE / FCC. : -5 +55C. : 15 - 90%.

7.9 Zcza na pycie tylnej


2 x zcza sieci systemowej. 8 x programowalne wejcie sterujce. 1/2/4/8 x wyjcie linii gonikowej 100 / 70 / 50 V w zalenoci od modelu wzmacniacza. 2/4 x mikrofonowe / liniowe wejcie audio w zalenoci od modelu wzmacniacza. 1/2/4/8 x programowalne wyjcie sterujce w zalenoci od modelu wzmacniacza.

35

X33

Praesideo
8. Stacje wywoawcze
8.1 Stacja wywoawcza wersja podstawowa LBB 4430/00
Zcze nadmiarowej sieci systemowej. Wskanik wczenia zasilania. Sygnalizacja bdw. Zrnicowana sygnalizacja wywoa o wyszym i niszym priorytecie. Nadzr nad poprawnoci dziaania kapsuy mikrofonowej. Stylowe i nowoczesne wykoczenie.

Stacja wywoawcza suy do emisji wywoa sownych lub zapisanych komunikatw cyfrowych w dowolnych, wczeniej zadeklarowanych, strefach nagonieniowych. Mona rwnie za jej porednictwem wywoa inn funkcj systemow. Stacja wywoawcza jest wyposaona w mikrofon umieszczony na wsporniku elastycznym, umoliwiajcy transmisj sygnau mowy za porednictwem sieci systemowej, przycisk mikrofonowy oraz gniazdo zestawu nagownego. W chwili doczenia zestawu nagownego automatycznie zostaje wyciszony mikrofon i gonik. Stacja wywoawcza jest wyposaona filtr korekcyjny mowy o czstotliwoci odcicia 300 Hz zwikszajcy zrozumiao emitowanych komunikatw i zapobiegajcemu przesterowaniom w zakresie niskich czstotliwoci. Do podstawowej stacji wywoawczej mona doczy maks. 16 moduw klawiatury za porednictwem cza szeregowego. Zasilanie moduw klawiatury pochodzi ze stacji wywoawczej. Stacja wywoawcza jest wyposaona w regulator gonoci sygnau w goniku odsuchowym i zestawie nagownym. Podstawowa stacja wywoawcza moe by tak zaprogramowana, aby wywoa chwilowe zwarcie lub na zmian zwieranie i rozwierane (bez powtrze) stykw sterujcych w module gwnym. Stacji mona przyporzdkowa jeden z 256 poziomw priorytetw W stacji odbywa si konwersja analogowego sygnau audio w sygna cyfrowy. Stacja jest wyposaona w cyfrowy procesor sygnaowy realizujcy funkcje regulacji czuoci wejciowej, ukadu ogranicznika i korektora parametrycznego Gonik odsuchowy wcza si, gdy dana stacja rozpoczyna emisj sygnau gongu lub zapisanego wczeniej komunikatu cyfrowego.

Sie Klawiatura

36

X34

Praesideo
8.1.1 Interfejsy
2 zcza sieci systemowej. zcze zasilania i interfejsu szeregowego do doczania moduw klawiatury. gniazdo zestawu nagownego. Liczba zcz : 1. Usytuowanie : cz przednia. Typ : 3,5 mm. Preferowany typ zestawu : Hosiden. nagownego Audio : monofoniczny sygna mikrofonowy i sygnay suchawkowe.

8.1.2 Elementy obsugi


Stacja wywoawcza posiada dwukolorowe diody LED. Diody te s wykorzystywane do sygnalizacji nastpujcych stanw: Dioda LED 1 zasilania / bd (lewa): - Wczona, wieci na zielono zasilanie wczone; - Wyczona zasilanie niedostpne; - ta miga bd / awaria w systemie, zasilanie wczone, - ta wieci stale awaria stacji wywoawczej, zasilanie wczone; - ta wyczona brak awarii. Dioda LED 2 (rodkowa) sygnalizacja stanu stacji: emisja sygnau gongu lub komunikatu - Zielona miga 1 cyfrowego; - Zielona wieci stale 1 gotowo do pracy (mikrofon wczony); nie jest wykonywana adna czynno. - Zielona wygaszona 1

X
Praesideo

Powysza sygnalizacja dziaa tylko wtedy, gdy nacinity jest przycisk mikrofonowy (PTT). Pozostae dziaaj rwnie w czasie nieaktywnoci stacji.

37

X35

Praesideo
Dioda LED 3 (prawa czerwona) sygnalizacja stanu systemu. Czerwona wieci w systemie emitowany jest komunikat alarmowy. Moliwo emisji normalnych wywoa do niezajtych stref (sygnalizacja emisji komunikatu alarmowego ma najwyszy priorytet w stosunku do pozostaych); Czerwona wyczona w systemie nie jest emitowany sygna alarmowy; ta wczona trwa emisja lub zostay zarezerwowane wywoania o niszym priorytecie (do wszystkich lub wybranych stref nagonieniowych, ktre s przypisane do przycisku PTT lub przyciskw klawiatury danej stacji wywoawczej); ta miga trwa emisja lub zostay zarezerwowane wywoania o tym samym priorytecie (do wszystkich lub wybranych stref nagonieniowych, ktre s przypisane do przycisku PTT lub przyciskw klawiatury danej stacji wywoawczej, nie s to wywoania alarmowe). Nie s emitowane wywoania alarmowe; ta i czerwona wyczone adna w wybranych lub predefiniowanych stref nie jest zajta lub zarezerwowana przez system. Nie s emitowane wywoania alarmowe. Regulacja gonoci sygnau w goniku / zestawie nagownym.

8.1.3 Parametry audio


Znamionowy poziom wejciowego : 85 dB SPL 3dB. cinienia akustycznego Maks. poziom wejciowego : przebieg sinusoidalny 109 dB SPL. cinienia akustycznego Rwnowany poziom : 27 dB SPL. szumw wejciowych Zakres tumienia akustycznego : +5 dB SPL 10 dB SPL poziomu wejciowego (przy zapasie dynamiki +25 dB). Pasmo przenoszenia : 330 Hz 14 000 Hz.

8.1.4 Parametry fizyczne


Monta : 2 otwory montaowe. Wymiary (wys. x szer. x g.) : 90 x 160 x 200 mm (z i bez wspornikw). Dugo wspornika elastycznego : 380 mm. Masa : 0,95 kg. Kolor : grafitowy

8.1.5 Warunki rodowiskowe:


Emisja Odporno Certyfikaty Zakres temperatur pracy Wilgotno wzgldna : zgodnie z EN55103-1 / FCC-47 cz 15B. : zgodnie z EN55103-2. : CE / FCC. : -5 +45C. : 15 90%.

38

X36

Praesideo
8.2 Modu klawiatury stacji wywoawczej LBB 4432/00
Stylowe i nowoczesne wykoczenie. 8 dowolnie programowalnych przyciskw funkcyjnych. Interfejs szeregowy do wymiany danych z podstawow stacj wywoawcz. Do pojedynczej podstawowej stacji wywoawczej mona doczy maks. 16 moduw klawiatury. Zrnicowana sygnalizacja wywoa o wyszym i niszym priorytecie.

Modu klawiatury stacji wywoawczej jest przeznaczony do wsppracy z podstawow stacj wywoawcz i umoliwia emisj wywoa sownych (live) i komunikatw cyfrowych oraz wykonywanie innych funkcji systemowych w strefach nagonieniowych wczeniej przypisanych do danych przyciskw. Modu klawiatury posiada 8 przyciskw. Odpowiednie zaprogramowanie przyciskw klawiatury stacji wywoawczej umoliwia realizacj nastpujcych funkcji: - systemowe funkcje sterujce: ponowny wybr wczeniej wywoanej funkcji, wywoanie sowne (live), skasowanie wybranej funkcji, wyciszenie ta muzycznego (BGM), regulacja gonoci ta muzycznego, wybr dowolnej funkcji systemowej, - wybr rde sygnau: wybr BGM, wybr komunikatu cyfrowego, wybr sygnau gongu lub sygnau alarmowego, - wybr strefy, wybr systemowego wyjcia sterujcego. Kademu przyciskowi klawiatury towarzyszy dwukolorowa dioda LED. Modu klawiatury jest wyposaony w zcza wejciowe oraz wyjciowe szeregowe cza danych i zasilania. Obok kadego przycisku znajduje si miejsce na etykiet, na ktrej mona opisa funkcj realizowan przez dany przycisk. Modu klawiatury jest zasilany z podstawowej stacji wywoawczej. Kady przycisk stacji wywoawczej moe realizowa nastpujce funkcje przeczajce w module gwnym: zwarcie stykw sterujcych na czas nacinicia przycisku, zwieranie stykw na stae bez powtrze, zwieranie stykw na stae bez powtrze przy jednoczesnym chwilowym zwarciu lub rozwarciu innych. Przycisk klawiatury moe realizowa nastpujce funkcje: - strefa lub grupa stref, - wyjcie sterujce, - komunikat cyfrowy, - rdo BGM, - gong (start / koniec), - wybr kanau, - ponowny wybr poprzedniej funkcji, - wyciszenie BGM, - regulacja gonoci BGM, - przycisk mikrofonowy PTT, - wywoanie makra.

X
Praesideo

39

X37

Praesideo
8.2.1 Interfejsy
Zcza zasilania i szeregowego cza danych do doczenia podstawowej stacji wywoawczej i kolejnych klawiatur.

8.2.2 Elementy obsugi


Kademu przyciskowi moduu klawiatury stacji wywoawczej towarzyszy dwukolorowa dioda LED. Sygnalizuje ona nastpujce stany: Wskanik 1..8 - ty, wiecenie cige wybrane zasoby systemowe s zajte przez wywoanie o niszym priorytecie; - ty miga wybrane zasoby systemowe s zajte przez wywoanie o priorytecie wyszym lub rwnym; - Zielony, wiecenie cige wybrane zasoby systemowe s dostpne i mona wykona wybran funkcj danej stacji wywoawczej. Przyciski 1..8 - Zwolniony Nacinity brak aktywnoci brak wskaza. Aktywno wybranej funkcji aktualne wskazania LED; rozpoczyna si realizacja funkcji, rozpoczynaj si odpowiednie wskazania LED.

8.2.3 Parametry fizyczne


Monta Wymiary (wys. x szer. x g.) Masa Kolor : 2 otwory montaowe / wspornik mocujcy do stacji wywoawczej. : 70 x 95 x 200 mm. : 0,3 kg. : grafitowy.

8.2.4 Warunki rodowiskowe:


Emisja Odporno Certyfikaty Zakres temperatur pracy Wilgotno wzgldna : zgodnie z EN55103-1 / FCC-47 cz 15B odnone punkty. : zgodnie z EN55103-2. : CE / FCC. : -5 +45C. : 15 90%.

40

X38

Praesideo
8.3 Zestaw stacji wywoawczej LBB 4433/00
Zcze nadmiarowej sieci systemowej. Wskanik wczenia zasilania. Sygnalizacja bdw. Wyjcie do doczenia gonika odsuchowego. Zrnicowana sygnalizacja wywoa o wyszym i niszym priorytecie. Nadzr nad poprawnoci dziaania mikrofonu.

Zestaw stacji wywoawczej suy do tworzenia stacji wywoawczej wyposaonej tylko w te elementy, ktre s wymagane przez konkretnego uytkownika. Zestaw stacji wywoawczej umoliwia emisj wywoa sownych lub wczeniej zapisanych komunikatw cyfrowych w dowolnych, wczeniej zadeklarowanych, strefach nagonieniowych. Mona rwnie za jego porednictwem wywoa inn funkcj systemow. Zestaw stacji wywoawczej posiada jedno wejcie sterujce i gniazdo zestawu nagownego. W chwili doczenia zestawu nagownego automatycznie zostaje wyciszone wejcie mikrofonowe. Do zestawu stacji wywoawczej mona doczy zewntrzny zasilacz sieciowy. Zestaw stacji wywoawczej jest wyposaony w filtr korekcyjny mowy o czstotliwoci odcicia 300 Hz zwikszajcy zrozumiao emitowanych komunikatw i zapobiegajcemu przesterowaniom w zakresie niskich czstotliwoci. Do zestawu stacji wywoawczej mona doczy za porednictwem cza szeregowego maks. 32 zestawy klawiatury. Zasilanie zestaww klawiatury pochodzi z zestawu stacji wywoawczej. Zestaw stacji wywoawczej posiada wejcie sterujce gonoci. Sygna sterujcy moe wpywa na gono sygnau gonikowego i sygnau w zestawie nagownym. Wejcie sterujce zestawu stacji wywoawczej moe realizowa nastpujce funkcje przeczajce w module gwnym: zwarcie stykw sterujcych na czas nacinicia przycisku, zwieranie stykw na stae bez powtrze, zwieranie stykw na stae bez powtrze przy jednoczesnym chwilowym zwarciu lub rozwarciu innych stykw. Zestawowi mona przyporzdkowa jeden z 256 poziomw priorytetw. W zestawie odbywa si konwersja analogowego sygnau audio w sygna cyfrowy. Zestaw jest wyposaony w cyfrowy procesor sygnaowy realizujcy funkcje regulacji czuoci wejciowej, ukadu ogranicznika i korektora parametrycznego.

X
Praesideo

8.3.1 Interfejsy
2 zcza sieci systemowej. Zcze zasilania i interfejsu szeregowego do doczania moduw klawiatury. Gniazdo zestawu nagownego. Liczba zcz : 1. Usytuowanie : cz przednia. Typ : 3,5 mm. Preferowany typ zestawu : Hosiden. nagownego Audio : monofoniczny sygna mikrofonowy i sygnay suchawkowe. Wejcie zasilania awaryjnego i 2 wejcia sterujce.

41

X39

Praesideo
8.3.2 Elementy obsugi
Zestaw stacji wywoawczej posiada 3 wyjcia dwukolorowych diod LED, do ktrych mog doczone lampy lub przekaniki. Wyjcia diod LED s wykorzystywane do sygnalizacji nastpujcych stanw: Dioda LED1 zasilanie / bd (wyjcie): - LED 1/1 Wczona zasilanie wczone, brak bdw stacji i systemu; - LED 1/1 Wyczona zasilanie niedostpne; - LED 1/2 Miga bd / awaria systemowa, zasilanie wczone; - LED 1/2 wieci cigle awaria zestawu stacji wywoawczej, zasilanie wczone; - LED 1/2 Wyczona stan Brak bdw. Dioda LED2 stan zestawu stacji wywoawczej (wyjcie): emisja gongu lub komunikatu cyfrowego; - LED 2/1 Miga 1 - LED 2/1 wieci cigle gotowo do emisji wywoania; - LED 2/1 i 2 Wyczona stan Brak wywoania; - LED 2/2 Wczona nie wybrana adna funkcja. Dioda LED3 stan zestawu stacji wywoawczej (wyjcie) - LED 3/1 Wczona w systemie emitowane jest wywoanie alarmowe. Moliwa jest emisja wywoa normalnych w niezajtych strefach (sygnalizacja wywoania alarmowego ma pierwszestwo przed innymi sygnaami); - LED 3/1 Wyczona brak wywoania alarmowego; - LED 3/2 wieci cigle trwa emisja lub zostay zarezerwowane wywoania o niszym priorytecie (do wszystkich lub wybranych stref nagonieniowych, ktre s przypisane do przycisku PTT lub przyciskw klawiatury danej stacji wywoawczej); - LED 3/2 Miga trwa emisja lub zostay zarezerwowane wywoania o tym samym priorytecie (do wszystkich lub wybranych stref nagonieniowych, ktre s przypisane do przycisku PTT lub przyciskw klawiatury danej stacji wywoawczej, nie s to wywoania alarmowe); - LED 3/1 i 2 Wyczona adna w wybranych lub predefiniowanych stref nie jest zajta lub zarezerwowana przez system. Nie s emitowane wywoania alarmowe. Regulacja gonoci sygnau w goniku lub zestawie nagownym. Doczenie wejcia sterujcego.

Powysza sygnalizacja dziaa tylko wtedy, gdy nacinity jest przycisk mikrofonowy (PTT). Pozostae dziaaj rwnie w czasie nieaktywnoci stacji.

42

X40

Praesideo
8.3.3 Parametry audio
Wejcia - Znamionowy poziom wejciowego cinienia akustycznego : 85 dB SPL 3 dB. - Maks. poziom wejciowego : przebieg sinusoidalny 109 dB SPL. cinienia akustycznego - Rwnowany poziom : 27 dB SPL. szumw wejciowych - Zakres tumienia akustycznego : +5 dB SPL 10 dB SPL poziomu wejciowego (przy zapasie dynamiki +25 dB). - Zakres czuoci wejciowych przy obcieniu znamionowym : -61 dBV 46 dBV (przebieg sinusoidalny).

8.3.4 Parametry fizyczne


Wymiary (wys. x szer. x g.) : 90 x 160 x 200 mm (z i bez wspornikw).

X
Praesideo

8.4 Zestaw klawiatury stacji wywoawczej LBB 4434/00


8 dowolnie programowalnych wej sterujcych. 16 dowolnie programowalnych wyj sterujcych. Interfejs szeregowy do wymiany danych z zestawem stacji wywoawczej. Do pojedynczego zestawu stacji wywoawczej mona doczy maks. 32 moduy klawiatury.

Zestaw klawiatury stacji wywoawczej jest przeznaczony do wsppracy z zestawem stacji wywoawczej lub podstawow stacj wywoawcz i umoliwia emisj wywoa sownych (live) i komunikatw cyfrowych oraz wykonywanie innych funkcji systemowych we wczeniej przypisanych strefach nagonieniowych. Modu klawiatury posiada 8 zcz wejciowych i 6 wyjciowych. Wejcia i wyjcia mog by dowolnie zaprogramowane. Odpowiednie zaprogramowanie przyciskw zestawu klawiatury stacji wywoawczej umoliwia realizacj nastpujcych funkcji: - systemowe funkcje sterujce: ponowny wybr wczeniej wywoanej funkcji, wywoanie sowne (live), skasowanie wybranej funkcji, wyciszenie ta muzycznego (BGM), regulacja gonoci emisji BGM, wybr dowolnej funkcji systemowej, - wybr rde sygnau: wybr BGM, wybr komunikatu cyfrowego, wybr sygnau gongu lub sygnau alarmowego, - wybr strefy, wybr sterujcego wyjcia systemowego. Kady przycisk zestawu klawiatury steruje dwiema parami stykw. Zestaw klawiatury jest wyposaony w zcza wejciowe i wyjciowe do doczenia interfejsu I2C. Zestaw klawiatury jest zasilany z podstawowej stacji wywoawczej Kady przycisk zestawu klawiatury moe realizowa nastpujce funkcje przeczajce w module gwnym: zwarcie stykw sterujcych na czas nacinicia przycisku, zwieranie stykw na stae bez powtrze, zwieranie stykw na stae bez powtrze przy jednoczesnym chwilowym zwarciu lub rozwarciu innych stykw.

8.4.1 Interfejsy
2 zcza sieci systemowej. Zcze zasilania i interfejs I2C.

43

X41

Praesideo
8.4.2 Elementy obsugi
Klawiatura stacji wywoawczej jest wyposaona w 16 wyj sterujcych, ktrych odpowiednie zaprogramowanie umoliwia reagowanie na dowolne stany stref nagonieniowych, realizacj funkcji systemowych, reagowanie na rne bdy systemowe. Wyjcia sterujce mog reagowa na ponisze zdarzenia: - bdy oglne (kady bd systemowy), - awaria wzmacniacza mocy, - wczony dodatkowy wzmacniacz rezerwowy, - awaria zasilania, - awaria adowania akumulatora, - awaria procesora (w sterowniku sieciowym), - wczony dodatkowy sterownik sieciowy, - uruchomiony ukad auto-resetu (zerowanie ustawie systemowych), - bd krytycznego toru sygnaowego, - bd generatora komunikatw, - bd generatora sygnaowego, - bd moduu, - bd mikrofonu, - awaria wejcia sterujcego, - bd wewntrzny jednego z urzdze systemowych. Wejciom sterujcym stacji wywoawczej mog by przypisane wszystkie funkcje realizowane przez modu klawiatury (wymienione w poprzednim punkcie). Wejciom sterujcym zestawu klawiatury mog by przyporzdkowane makra wywoa. Jeli do danego wejcia sterujcego zostaa przypisana okrelona funkcja, dane wyjcie sterujce bdzie reagowa w okrelony sposb na sygna inicjalizujcy z tego wejcia.

8.4.3 Parametry fizyczne


Monta Wymiary (wys. x szer. x g.) Masa : t.b.d : t.b.d : t.b.d.

8.4.4 Parametry elektryczne


Pobr mocy Napicie zasilania : t.b.d. : t.b.d.

44

X42

Praesideo
9. Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno-rejestrujce LBB 4470/00
Oprogramowanie skada si z trzech czci. . 2. Oprogramowanie konfiguracyjne, ktre jest fabrycznie zainstalowane w sterowniku sieciowym. Oprogramowanie diagnostycznorejestrujce, ktre jest fabrycznie zainstalowane w sterowniku sieciowym. Oprogramowanie do transferu plikw, ktre jest przeznaczone do instalacji w konfiguracyjnym komputerze PC i jest dostarczane wraz ze sterownikiem sieciowym.

3.

X
Praesideo

9.1 Oprogramowanie konfiguracyjne


Interfejs uytkownika oparty o przegldark internetow. Dostp z dowolnego komputera PC bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. Moliwo okrelenia rnych poziomw zabezpiecze dostpu. Moliwo nastaw wszystkich parametrw konfiguracyjnych. Nawigacja przyjazna dla uytkownika. Dynamiczne strony HTML z odwieaniem w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie konfiguracyjne jest wymagane w kadym systemie i moe by bezpatnie cignite z witryny internetowej. Zapewnia to stay dostp do najbardziej aktualnej wersji oprogramowania. Witryna internetowa jest na bieco aktualizowana i dostpne tam najnowsze oprogramowanie zawiera wszystkie nowe funkcje. W chwili zakoczenia wprowadzania danych konfiguracyjnych i przesania ich do sterownika sieciowego, system moe dziaa bez komputera PC. Oprogramowanie konfiguracyjne jest wymagane tylko w momencie instalacji systemu i podczas rekonfiguracji systemu ju istniejcego. Informacje o bdach systemowych dostpne s za porednictwem wywietlacza umieszczonego na pycie czoowej sterownika sieciowego lub poprzez komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostyczno-rejestrujcym. Oprogramowanie konfiguracyjne jest tak skonstruowane, e nawet pocztkujcy uytkownik nie bdzie mia problemu, aby przej przez wszystkie etapy konfiguracji. Oprogramowanie konfiguracyjne wyposaone jest ponadto w system pomocy, w ktrym uytkownik moe znale informacje na temat rnych parametrw i procesw konfiguracyjnych.

45

X43

Praesideo
Konfiguracja uprawnie dostpu do systemu. Kademu z tych poziomw przypisane s rne prawa ingerencji w konfiguracj systemu. Istniej trzy poziomy autoryzacji: - administrator systemu, - inynier / technik, - uytkownik. Praca wej ta muzycznego uzaleniona od zegara czasu rzeczywistego (harmonogramu). Konfiguracja makrodefinicji wywoawczych (makr). Makrodefinicja wywoawcza jest funkcj, ktra umoliwia uytkownikowi zaprogramowanie rnych funkcji i / lub reakcji systemu, ktre mog by przypisane do dowolnego wejcia sterujcego, stacji wywoawczej lub wejcia audio. Pojedyncza makrodefinicja moe zosta przypisana do kilku wej. W makrodefinicji okrela si: - gong startowy, - wejcie audio, - komunikat(y) sekwencj komunikatw, ilo powtrze, odstpy, - gong kocowy. Czas kasowania wyboru umoliwia uytkownikowi ustalenie czasu, przez jaki dany wybr pozostaje obowizujcy do momentu jego wykonania, co rozpoczyna si z chwil nacinicia przycisku mikrofonowego (PTT). Stacje wywoawcze mog by zgrupowane i reprezentowane w ten sam sposb na panelu synoptycznym. Wywoanie alarmowe kierowane do okrelonej strefy nagonieniowej moe by emitowane rwnie w strefach przylegych. Strefy przylege do danej definiuje si za porednictwem oprogramowania konfiguracyjnego. czenie stref nagonieniowych w grupy umoliwia grupowanie stref obejmujcych te same typy obiektw. czenie kanaw wzmacniaczy mocy w grupy mona przeprowadzi wtedy, gdy rne kanay wzmacniaczy obejmuj te same typy obiektw pod wzgldem pooenia. Przy konfiguracji stref nagonieniowych grupowa mona takie elementy, jak wyjcia kanaw wzmacniaczy, wyjcia audio i wyjcia sterujce. Wzmacniacze mocy posiadaj wbudowane interfejsy systemu automatycznej regulacji gonoci (AVC). Kade wejcie mikrofonowe wzmacniacza moe zosta skonfigurowane do wsppracy z systemem AVC. Odpowiednia konfiguracja umoliwia uaktywnienie lub zablokowanie tej funkcji podczas emisji wywoa alarmowych. Synchronizacja systemu z zegarem zewntrznym odbywa si za porednictwem wejcia sterujcego. Szczegy dotyczce wyboru wejcia sterujcego i czasu, kiedy nastpuje synchronizacja, podlegaj konfiguracji. Wzmacniacz kocowy mocy moe by poczony z dodatkowym wzmacniaczem rezerwowym. W wypadku awarii wzmacniacza podstawowego jego funkcje automatycznie moe przej wzmacniacz rezerwowy. Ilo wzmacniaczy zastpczych w stosunku do wzmacniaczy podstawowych podlega konfiguracji i zaley od wymaga danego systemu. Konfiguracja wej i wyj wszystkich urzdze systemowych odbywa si przy wykorzystaniu oprogramowania konfiguracyjnego. Wszystkie wejcia i wyjcia audio s wyposaone w ukady przetwarzania sygnau audio. Umoliwia to uytkownikowi dokonywanie parametrycznej korekcji charakterystyki czstotliwociowej za porednictwem filtrw dolnoi grnoprzepustowych dla wej i wyj oraz regulacji wzmocnienia i parametrw ogranicznika dla wej. Wejcia wzmacniaczy mocy mog pracowa jako wejcia mikrofonowe lub liniowe. Wejcia liniowe wzmacniaczy wyposaone s w obwody bramki szumw (bramka wyczona, jeli dane wejcie dziaa jako wejcie ukadu AVC). Bramka umoliwia automatyczne kierowanie sygnaw do predefiniowanych wyj, jeli poziom sygnau wejciowego przekracza pewien zadany prg. Prg wyzwalania bramki i czas wyczania mona odpowiednio skonfigurowa. 46

X44

Praesideo
Wejcia mikrofonowe wzmacniaczy mocy mog by wykorzystywane przez ukad AVC (doczanie mikrofonu pomiarowego). Wejcie AVC moe by mikrofonowe lub liniowe. W tory wyj wzmacniaczy mona wczy linie opniajce. Moe to by konieczne w trudnych warunkach akustycznych. Moliwa jest taka regulacja poziomu sygnau testowego 20 kHz, aby parametry korekcji charakterystyki czstotliwociowej nie wpyway na poprawno dziaania ukadw nadzorujcych lini gonikow. Przy odpowiedniej konfiguracji, modu klawiatury stacji wywoawczej umoliwia realizacj rnych funkcji. Istnieje moliwo zdefiniowania danej stacji wywoawczej jako stacji stray poarnej, przez co uzyskuje si dostp do dodatkowych funkcji: id za mn, identyfikacja gwnej stacji stray poarnej, dodawanie nowych stref i wyj audio podczas trwania wywoania. Przy odpowiedniej konfiguracji wejcie sterujce moe realizowa sekwencj okrelonych funkcji oraz moe dziaa zgodnie z okrelonym harmonogramem. Podstawowa stacja wywoawcza / modu klawiatury / zestaw stacji wywoawczej / zestaw klawiatury moe by konfigurowana za porednictwem oprogramowania konfiguracyjnego do realizacji funkcji przedstawionych w punktach opisujcym te elementy. Wejcia sterujce mog by tak skonfigurowane, aby moliwy by nadzr nad doczonym okablowaniem i byy wykrywane stany jego zwarcia lub rozwarcia. Istnieje moliwo wydruku szczegowych danych konfiguracyjnych. Kada strefa moe mie przypisane dwa poziomy gonoci przeczane zgodnie z harmonogramem. Makrodefinicja wywoawcza moe by uaktywniana zgodnie z harmonogramem. rda BGM mona przypisa do kanaw muzyki, ktre bd kierowane w zalenoci od konfiguracji do rnych stref nagonieniowych lub wyj audio.

X
Praesideo

9.2 Oprogramowanie diagnostyczno-rejestrujce


Interfejs uytkownika oparty o przegldark internetow. Funkcje logowania on-line. Gromadzenie historii logowa. Zabezpieczenie hasem.

Gwnym zadaniem oprogramowania diagnostyczno-rejestrujcego jest monitorowanie i zapisywanie informacji o stanach wszystkich urzdze systemowych. Rejestracji mog podlega takie zdarzenia systemowe, jak wywoania i zmiany stanu urzdze systemowych. Oprogramowanie umoliwia rwnie biec obserwacj stanu systemu. Staa rejestracja zdarze systemowych jest moliwa przez doczenie komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem do sterownika sieciowego. Tryby zapyta systemowych: - zdarzenia oglne, - specyficzne, - stan wybranego urzdzenia systemowego, - rejestracja wywoa, - rejestracja bdw i awarii systemowych.

47

X45

Praesideo
Ta cz oprogramowania ma moliwo monitorowania nastpujcych funkcji: - rejestracja stanw awarii urzdze systemowych, - rejestracja dowolnych zmian stanu urzdze systemowych. Przegld starych rejestrw (logw) przechowywanych w sterowniku sieciowym. Przegld zarejestrowanych zdarze w monitorowanych urzdzeniach zewntrznych. Moliwo generowania alarmw dwikowych i wizualnych na komputerze PC. Zdalne logowanie i diagnostyka. Moliwo rejestracji awarii urzdze innych producentw nie bdcych czci systemu Praesideo za porednictwem wybranego wejcia sterujcego. Wydruk rejestrw. Wywoania ze stacji wywoawczych mog by w rny sposb wywietlane w trybie graficznym na ekranie komputera. Stan pojedynczych urzdze systemowych moe by wywietlany na ekranie stanu wybranego urzdzenia. Sygna alarmowy moe by zarejestrowany i skasowany. Rejestracja i kasowanie alarmw s logowane. Przegld ostatnich 99 informacji o bdach systemowych, ktre przechowywane s w sterowniku sieciowym.

9.3 Oprogramowanie do transferu plikw


Aplikacja PC. Dostarczana wraz ze sterownikiem sieciowym. Przyjazna dla uytkownika edycja plikw dwikowych.

Gwnym zadaniem oprogramowania do transferu plikw jest przesyanie plikw danych i plikw dwikowych z komputera PC do sterownika sieciowego. Oprogramowanie realizuje nastpujce funkcje: Dostp chroniony hasem i nazw uytkownika. Monta zestawu komunikatw cyfrowych (zestaw skadajcy si z kilku plikw .wav). Zestaw komunikatw moe by przechowywany w komputerze PC i przesyany do sterownika sieciowego. Przesyanie do sterownika sieciowego danych o konfiguracji systemu przygotowanych w trybie off-line. Przesyanie danych rejestrowych (logi) ze sterownika sieciowego do komputera PC. Dane te mog by nastpnie przegldane za pomoc programw Microsoft Office: Excela, Worda czy Accessa. Plik rejestru (logu) moe by skonfigurowany jako plik piercieniowy o zdefiniowanym rozmiarze.

48

X46

Praesideo
0. Indeks
LBB 440/00 LBB 4402/00 LBB 440/00 LBB 444/00 LBB 446/00 LBB 446/0 LBB 446/02 LBB 446/05 LBB 446/0 LBB 446/20 LBB 447/00 LBB 448/00 LBB 449/00 LBB 442/00 LBB 4422/00 LBB 4424/00 LBB 4428/00 LBB 4430/00 LBB 4432/00 LBB 4433/00 LBB 4434/00 LBB 4442/00 LBB 4470/00 Sterownik sieciowy ............................................................................................................... Ekspander audio .................................................................................................................. Rozganik sieciowy ........................................................................................................... Interfejs wiatowodowy ...................................................................................................... Kabel sieciowy 00 m .......................................................................................................... Kabel sieciowy m .............................................................................................................. Kabel sieciowy 2 m .............................................................................................................. Kabel sieciowy 5 m .............................................................................................................. Kabel sieciowy 0 m ............................................................................................................ Kabel sieciowy 20 m ........................................................................................................... Zestaw zcz sieciowych ..................................................................................................... Zestaw narzdziowy kabel / zcze .................................................................................. Zestaw zcz kablowych ..................................................................................................... Wzmacniacz mocy x 500 W ........................................................................................... Wzmacniacz mocy 2 x 250 W ........................................................................................... Wzmacniacz mocy 4 x 25 W ........................................................................................... Wzmacniacz mocy 8 x 60 W ............................................................................................ Stacja wywoawcza wersja podstawowa ....................................................................... Modu klawiatury stacji wywoawczej .............................................................................. Zestaw stacji wywoawczej ................................................................................................ Zestaw klawiatury stacji wywoawczej ............................................................................. Zestaw nadzoru linii gonikowej ..................................................................................... Oprogramowanie konfiguracyjne i diagnostyczno-rejestrujce .................................. Strona X18 X22 X25 X26 X27 X27 X27 X27 X27 X27 X27 X27 X28 X29 X29 X29 X29 X34 X37 X39 X41 X42 X43

X
Praesideo

9498 974 34511 02-18

2002 Philips Electronics N.V. 2002 Philips Communication, Security & Imaging Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Philips jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Philips Electronics N.V. Ze wzgldu na stay postp dane techniczne mog ulec zmianie bez stosownego ostrzeenia.

50

X47

9498 974 34511 PL 03-03

2003 Robert Bosch GmbH www.boschsecuritysystems.com 2003 Bosch Security Systems Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Bosch jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Robert Bosch GmbH. Wszelkie prawa zastrzeone. Philips jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Philips Electronics N.V. Ze wzgledu na stay postp dane techniczne mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia.

X48