Vous êtes sur la page 1sur 19

Tak, jak czowiek myli

Tytu oryginau

As A Man Thinketh
by James Allen Copyright 2001 Vic Johnson, http://www.AsAManThinketh.net Przekad z angielskiego, skad i posta elektroniczna Leszek Korolkiewicz 2003 for the Polish edition Leszek Korolkiewicz, L-EARN, info@L-earn.net Ta ksika elektroniczna jest dostpna za darmo ze strony internetowej http://L-earn.net Wszelkie prawa zastrzeone. Publikacja nie moe by powielana i dystrybuowana w aden sposb bez zgody wydawcy. Orygina angielski dostpny za darmo na stronie internetowej wydawcy amerykaskiego.

Sowo od wydawcy amerykaskiego


Kim by James Allen? Pomimo faktu, e ta ksika. Tak, jak czowiek myli zainspirowaa miliony ludzi na wiecie i e jest po czci odpowiedzialna za powstanie caego przemysu samodoskonalenia, to bardzo niewiele wiemy o jej autorze. Urodzi si w Leicester w Anglii w roku 1864. Pracowa jako osobisty sekretarz dyrektora duej korporacji angielskiej do roku 1902. W wieku 38 lat postanowi powici si pisaniu i przeprowadzi si do maego wiejskiego domu w Ilfracomble w Anglii. Napisa ponad 20 prac zanim nagle zmar w wieku 48 lat. Tak, jak czowiek myli miao wpyw na wielu wspczesnych pisarzy, w tym np. na: Normana Vincent Peala, Earla Nightingala, Denisa Waitleya i Tony Robbinsa. Jego niewielki tomik, jak nazwa swoj prac, zosta przetumaczony na pi gwnych jzykw wiata, inspirujc miliony czytelnikw w kierunku rozpoznania, e wyobrania i wizje czowieka mog si prosto urzeczywistni poprzez si myli.

Sowo od tumacza
Istnieje obecnie na rynku ksigarskim bardzo duo pozycji w kategoriach motywacja, doskonalenie osobiste, teoria sukcesu, itp. Gdy przeglda si te prace, widzi si miedzy nimi sporo podobiestw, odnosi si wraenie, ze cz wtkw i pomysw jest powielana za jakim pierwowzorem. Kiedy przeledzimy wstecz cig rde, to przekonamy si, e jednym z takich pierwowzorw jest ksieczka Jamesa Allena Tak, jak czowiek myli. Tytu bierze si ze starego aforyzmu angielskiego Tak, jak czowiek myli w sercu, takim jest. Autor wspaniale pogbi t myl, zbudowa na niej niemal ca filozofi ycia. Filozofia ta miaa duy wpyw na pniejszych mylicieli, przedsibiorcw, liderw i autorw ksiek motywacyjnych. Vic Johnson jeden z wielu obecnych amerykaskich propagatorw tej filozofii, stworzy cay serwis internetowy www.AsAmanThinketh.net z ciekawym biuletynem tygodniowym, w ktrym przedstawia prace Allena jako ponadczasow klasyk. Orygina omawianej ksieczki jest dostpny z wielu miejsc, ale to tumaczenie bazuje na wersji wanie z tej strony internetowej. Sownictwo i stylistyka pracy jest miejscami XIX-wieczna, co moe troch razi wspczesnego czytelnika, podobnie jak nie dzisiejsza i idealistyczna retoryka pewnych fragmentw. Myl jednak, e warto na ile kto moe - powrci do przedstawionych tam zasad i moralnoci, ktre dzisiejszy wiat ma czsto za nic i prawdopodobnie wanie przez to cierpi. Coraz czciej dostrzega si warto pozytywnego nastawienia do ludzi, do siebie, rol osobistej odpowiedzialnoci. Czytajc t ksieczk znajdziemy si w dobrym towarzystwie liderw samorozwoju czowieka. Oprcz poniszej wersji elektronicznej dostpna jest w Polsce take wersja drukowana (inny przekad, par drobnych skrtw), ktra mona otrzyma jako bezpatny bonus kupiwszy 2 ksiki Roberta Kiyosaki na temat zarzdzania pienidzmi i edukacji finansowej patrz Bogaty ojciec, biedny ojciec na http://L-earn.net w dziale e-Biznes. Wicej informacji o Jamesie Allenie i jego ksikach znajdziesz na http://L-earn.net w dziale Pomoce motywacyjne.

Tak, jak czowiek myli.

Wstp

Ten niewielki tomik (owoc medytacji i dowiadczenia) nie jest zamierzony jako wyczerpujcy traktat na temat powszechnie opisywanej siy oddziaywania myli. Przedstawia raczej sugestie ni wyjanienia, a jego celem jest zainspirowanie zarwno kobiet jak i mczyzn do odkrycia i dostrzeenia prawdy, e sami siebie tworz poprzez moc myli, ktre wybieraj i wzmacniaj, e umys to najwaniejszy tkacz", zarwno naszej wewntrznej szaty charakteru, jak i zewntrznej szaty okolicznoci. Do tej pory te szaty utkane byy z ignorancji i blu, teraz ich tworzywem moe by owiecenie i szczcie. James Allen Ilfracomble, Anglia

Rozdzia l.

Myl a charakter
Aforyzm Tak, jak czowiek myli w sercu, takim jest" nie tylko opisuje ca istot ludzk ale jest tak uniwersalny, e dotyczy wszystkich okolicznoci jej ycia. Czowiek jest dosownie tym, co myli, jego charakter stanowi wypadkow wszystkich jego myli. Tak jak rolina wyrasta z nasiona i nie moe zosta od niego oddzielona, tak i kada czynno czowieka wyrasta z ukrytych nasion myli, bez ktrych w ogle nie mogaby zaistnie. Zasada ta jednakowo stosuje si do tak zwanych czynnoci spontanicznych" czy nieumylnych", jak i tych zamierzonych. Czynno - to kwiat myli; rado i cierpienie stanowi natomiast jej owoc. W ten sposb czowiek zbiera sodkie i gorzkie owoce z wasnego sadu. Stworzya nas myl. To kim jestemy przez myl jest wykute i zbudowane. Jeli umys czowieka opanowuj ze myli, bl przechodzi prze niego jak koo wozu nastpuje za woem... Jeli kto trwa w czystoci myli, rado idzie za nim jak jego wasny cie - na pewno.

Czowiek stanowi efekt rozwoju, a nie jakiego podstpu - przyczyna i skutek s rwnie absolutne i proste w skrytym krlestwie myli, co w wiecie rzeczy
Tak, jak czowiek myli.

widzialnych i materialnych. Szlachetny i boski charakter czowieka nie wynika z czyich wzgldw, nie jest te dzieem przypadku ale jest naturalnym skutkiem cigego denia, by myle waciwie oraz dugotrwaego kultywowania uduchowionych myli. W ten sam sposb niegodziwy i zezwierzcony charakter stanowi wynik bezustannego przygarniania myli upadlajcych. Czowiek sam siebie tworzy lub niszczy. W arsenale myli wykuwa bro, ktr sam si unicestwia. Tworzy take narzdzia przy pomocy ktrych buduje niebiaskie paace radoci, siy i spokoju. Dokonujc odpowiedniego wyboru i robic waciwy uytek z myli, wznosi si do boskiej doskonaoci. Kiedy za wykorzystuje je niewaciwie, upada nawet poniej poziomu zwierzcia. Pomidzy tymi skrajnociami istniej te wszystkie stany porednie, ktre czowiek tworzy i kontroluje. Spord wszystkich piknych prawd dotyczcych duszy, jakie w obecnym wieku ponownie odkryto i ujawniono, adna nie jest bardziej radosna i owocujca bosk nadziej, ni ta, w myl ktrej to czowiek jest panem myli, formierzem wasnego charakteru oraz twrc i modelarzem wasnych warunkw, otoczenia i przeznaczenia. Jako istota obdarzona wadz, inteligencj i mioci i suweren swoich myli, czowiek trzyma w rku klucz do kadej sytuacji. Posiada te w sobie w przeksztacajcy i odnawiajcy czynnik, dziki ktremu moe uczyni siebie takim, jakim pragnie by. Czowiek jest zawsze panem siebie, nawet w stanie najwikszej saboci i opuszczenia. Wwczas jest jednak gupcem, ktry niewaciwie doglda wasnego majtku". Kiedy za zaczyna zastanawia si nad swoj sytuacj i pracowicie poszukiwa prawa, jakie rzdzi jego yciem, mdrzeje i roztropnie zarzdza wasn energi - ksztatujc myli tak, aby wyday dobry owoc. Oto wiadomy pan, ktrym mona zosta tylko poprzez odkrycie w sobie praw rzdzcych mylami. Odkrycie to wynika tylko z praktyki, introspekcji oraz dowiadczenia. Zoto i diamenty uzyskiwane s jedynie dziki mudnym poszukiwaniom ich z. Czowiek moe odnale kad prawd zwizan ze swoim istnieniem, o ile bdzie gboko kopa w pokadach swojej duszy. Moe niezbicie dowie, i ksztatuje wasne ycie i charakter oraz jest kowalem wasnego losu - gdy bdzie obserwowa, kontrolowa i zmienia myli, sprawdzajc ich wpyw na sobie samym, na innych, na wasnym yciu - dziki wytrwaej praktyce i analizie, czc przyczyny i skutki. Moe wykorzysta kade swoje przeycie - nawet najbardziej bahe, codzienne zdarzenie -jako rodek do zdobycia takiej wiedzy o sobie, ktra da mu zrozumienie, mdro, wadz. W tym kierunku dziaa prawo absolutu: Ten, kto szuka, znajduje", Pukajcie, a otworz wam". Przez bramy wityni wiedzy czowiek przechodzi tylko dziki cierpliwoci, wiczeniu i nieugitoci.

Tak, jak czowiek myli.

Rozdzia 2.

Wpyw myli na okolicznoci


Umys ludzki da si przyrwna do ogrodu, ktry mona uprawia rozumnie lub pozwoli na jego zdziczenie. Bez wzgldu jednak na to, czy jest on pielgnowany, czy zaniedbywany, bdzie wydawa jaki plon. Jesli nie zostanie obsiany poytecznymi rolinami, zaronie - i wci bdzie zarasta mnstwem bezuytecznych chwastw. Tak jak ogrodnik uprawia swj kawaek gruntu, nie dopuszczajc do rozwoju chwastw ale hodujc wybrane przez siebie kwiaty i owoce, podobnie mona doglda ogrodu swojego umysu, plewic wszystkie niewaciwe, niepotrzebne i zanieczyszczone myli, i jednoczenie troszczy si, by rozwijay si kwiaty i owoce prawych, poytecznych i czystych myli. Dziki takiej metodzie prdzej czy pniej czowiek zda sobie spraw, e jest panem-ogrodnikiem swojej duszy, zarzdc wasnego ycia. Odkrywa w sobie take myli uomne, coraz dokadniej rozumie te wpyw siy myli oraz elementw umysu na ksztat charakteru, okolicznoci i przeznaczenia. Myli i charakter s jednym. Tak jak charakter moe przejawia si i odkrywa sam siebie tylko poprzez otoczenie i okolicznoci, podobnie midzy zewntrznymi warunkami ycia danej osoby a jej stanem wewntrznym zachodzi zawsze harmonijny zwizek. Nie oznacza to jednak, e pooenie, w jakim si znajduje, w peni odzwierciedla charakter czowieka; jest ono po prostu tak blisko zwizane z pewnym podstawowym pierwiastkiem mylowym w nim samym, e chwilowo pooenie to jest konieczne do jego rozwoju. Kady czowiek znajduje si w okrelonym punkcie dziki wasnej naturze; przywiody go tutaj myli, z ktrych zbudowa swj charakter, a w porzdku jego ycia nie ma adnego przypadku - wszystko stanowi wynik nieomylnego prawa. Dotyczy to zarwno osb, ktre odczuwaj brak harmonii z otoczeniem, jak i z niego zadowolonych. Jako istota postpowa i ewoluujca, czowiek znajduje si wanie tam, gdzie powinien by, by dowiedzie si, e ma mono rozwoju. Kiedy przyswaja sobie lekcj duchow, ktr daje mu kada nowa sytuacja, sytuacja ta ustpuje miejsca nastpnej. Czowiek jest poniewierany przez okolicznoci dopty, dopki uwaa siebie za wytwr warunkw zewntrznych. Skoro jednak tylko zrozumie, e sam jest moc stwrcz i moe panowa nad upraw swojej ukrytej ziemi i nasion swego jestestwa, z ktrych wyrastaj okolicznoci, zasuenie staje si panem samego siebie. O tym, e okolicznoci wyrastaj z myli, wie kady, kto przez pewien czas praktykowa samokontrol i samooczyszczanie, poniewa mg zauway, e zmiana
5

Tak, jak czowiek myli.

warunkw, w jakich si znajduje, zachodzi dokadnie proporcjonalnie do zmiany stanu jego umysu. Sprawdza si to bardzo namacalnie: kiedy czowiek mocno postanawia naprawi wady swego charakteru, robic szybkie i zauwaalne postpy, gwatownie przechodzi przy tym przez szereg zmiennych kolei losu. Dusza przyciga to, co w skrytoci przygarnia i kocha, ale take i to, czego si boi. Osiga szczyt swoich pielgnowanych de lub upada do poziomu nieokieznanych dz; okolicznoci stanowi za rodek, za pomoc ktrego otrzymuje ona to, na co zasuguje. Kade nasienie myli, zasiane w umyle i w nim zakorzenione, prdzej czy pniej rozkwita w postaci czynu, a nastpnie wydaje owoc sposobnoci i okolicznoci. Dobre myli rodz dobre owoce, ze - owoce ze. Zewntrzny wiat okolicznoci i zdarze przyjmuje ksztat wewntrznego wiata myli; zarwno przyjemne, jak i nieprzyjemne warunki zewntrzne s czynnikami sprawczymi ostatecznego dobra danej osoby. Bdc niwiarzem wasnych plonw, czowiek uczy si zarwno cierpienia, jak i rozkoszy. Idc za najskrytszymi pragnieniami, deniami, mylami, ktrymi pozwala si zdominowa (gonic za bdnymi ognikami nieczystych zmysowych fantazji lub wytrwale kroczc prost drog silnych i wzniosych stara), kady zbiera w kocu ich owoc i wypenienie w zewntrznych warunkach swojego ycia. Zasada wzrostu i przystosowania obowizuje wszdzie. Nikt nie trafia do przytuku ani wizienia przez tyrani losu czy okolicznoci, lecz drog degradujcych myli i prymitywnych pragnie. Podobnie, czowiek o czystym umyle nie popenia nagle przestpstwa wycznie pod naciskiem jakiej siy zewntrznej. Przestpcza myl od dawna bya skrycie rozwijana w sercu , a nadarzajca si okazja ujawnia za jej nagromadzon si. Okolicznoci nie tworz czowieka; ukazuj mu obraz jego samego. adna tego typu sytuacja nie istnieje niezalenie - nie ma nieprawoci i towarzyszcego mu cierpienia bez samej skonnoci do nieprawoci; nie istnieje te postp moralny i zwizane z nim pene szczcie bez nieprzerwanej kultywacji wzniosych pragnie. Czowiek - jako pan i mistrz myli - tworzy zatem samego siebie, ksztatuje te i stwarza swoje rodowisko. Ju podczas narodzin dusza wyraa siebie - z kadym krokiem swojej wdrwki po Ziemi przyciga takie kombinacje pojawiajcych si warunkw, jakie odzwierciedlaj jej wasn czysto bd zanieczyszczenie, si lub sabo. Ludzie nie przycigaj tego, czego pragn, ale przycigaj to, czym s. Czsto ich kaprysy, fantazje, ambicje s niweczone. Jednak najgbsze myli i pragnienia karmi si wasnym pokarmem- zepsutym lub wieym. Czowiek sam zakada sobie kajdany: myli i czyny s albo stranikami losu - gdy s prymitywne i go wizi - albo anioami wolnoci - kiedy s szlachetne i go wyzwalaj. Otrzymuje nie to, czego sobie yczy ani o co si modli, ale to, na co sprawiedliwie zasuy. Jego pragnienia speniaj si, a modlitwy zostaj wysuchane, tylko wtedy gdy harmonizuj z jego mylami i czynami. Co wic w wietle tej prawdy znaczy zwrot walczy z przeciwiestwami losu"? Oznacza on, e kto cigle buntuje si przeciwko zewntrznemu skutkowi , a
Tak, jak czowiek myli.

jednoczenie cay czas rozwija i utrzymuje jego przyczyn w sercu. Przyczyna ta moe przyj posta wiadomego zego czynu lub niewiadomej saboci. Bez wzgldu jednak na swj charakter, uparcie powstrzymuje ona wysiki tej osoby i gono domaga si skutecznego rozwizania. Ludzie gorliwie d do poprawy warunkw, nie chc jednak poprawi siebie, przez co pozostaj sptani. Kto, kto nie wzdraga si przed samo ukrzyowaniem, moe zawsze osign cel, na ktrym skupi serce. Jest to prawdziwe w odniesieniu do spraw zarwno ziemskich, jak i duchowych. Nawet czowiek, ktry chce jedynie zdoby bogactwo, musi by przygotowany na podjcie ogromnych wyrzecze, zanim ten cel zrealizuje. Czy nie jeszcze duo wikszych stara dooy musi wic ten, kto chciaby przey godne ycie? Oto czowiek ktry jest kracowo biedny i chciaby usilnie poprawi otaczajce go okolicznoci, np. wygody swego domu, a jednoczenie uchyla si od pracy, uwaa si za usprawiedliwionego za oszukiwanie swego pracodawcy z tytuu swych niskich zarobkw. Taki czowiek nie rozumie najprostszych podstaw tych zasad, ktre s baz prawdziwej pomylnoci. Nie tylko nie jest zupenie gotowy, by podnie si ze swego upadku, ale waciwie przyciga jeszcze gbszy upadek dajc siedlisko leniwym, zwodniczym i niegodnym mylom i emanujc je na zewntrz. Oto bogaty czowiek, ktry jest ofiar bolesnej i uporczywej choroby jako skutku arocznoci. Jest gotowy da due sumy pienidzy, by pozby si tej choroby, ale nie powici swej przyjemnoci obarstwa. Chce nadal zaspokaja swoje upodobania smakowe do rnych nienaturalnych potraw a jednoczenie zachowa zdrowie. Taki czowiek jest cakowicie nieprzygotowany do posiadania dobrego zdrowia, poniewa nie nauczy si jeszcze podstawowych zasad zdrowego ycia. Oto pracodawca, ktry wykorzystuje wybiegi prawne, by unikn pacenia sprawiedliwych zarobkw pracownikom - w nadziei uzyskania wikszych dochodw. Taki czowiek zupenie nie ma predyspozycji do pomylnoci. Kiedy dowie si o swoim bankructwie (finansowym i co do reputacji) , bdzie wini okolicznoci, nie wiedzc, e on sam jest jedynym autorem tego stanu rzeczy. Wprowadziem te trzy przykady tylko jako ilustracj prawdy, e czowiek jest przyczyn (chocia prawie zawsze niewiadomie) okolicznoci, ktre napotyka. Prawda ta mwi te o tym, e kiedy dc do celu, czowiek nieustannie osabia jego osignicie przez kultywowanie myli i pragnie, ktre prawdopodobnie nie harmonizuj z tym celem. Takie przykady mogyby by mnoone prawie bez koca, ale to nie jest konieczne. Czytelnik moe, jeli zechce, wytropi dziaanie praw myli w jego wasnym umyle i yciu. Pki tego nie zrobi, zwyke zewntrzne fakty nie wystarczaj do wycigania wnioskw. Jednake, okolicznoci s tak skomplikowane, myli s tak gboko zakorzenione i warunki szczcia rni si tak ogromnie w zalenoci od osoby, e pena kondycja duszy czowieka (chocia moe znana sobie) nie moe zosta osdzona przez kogokolwiek tylko na podstawie zewntrznych aspektw. Czowiek moe by uczciwy w pewnych sprawach, jednak cierpie braki. Moe by nieuczciwy w pewnych sprawach, a jednak bogaci si. Ale do powszechny wniosek , e dany czowiek nie odnis sukcesu z powodu swej wielkiej uczciwoci,
Tak, jak czowiek myli.

a e inny prosperuje dziki nieuczciwoci, jest wynikiem pobienego osdu, ktry przyjmuje, e nieuczciwy czowiek jest niemal cakowicie zepsuty i e uczciwy czowiek jest prawie absolutnie cnotliwy. W wietle gbszej wiedzy i szerszego dowiadczenia, takie orzeczenie okazuje si bdne. Nieuczciwy czowiek moe mie jakie zachwycajce cnoty, ktrych inny nie posiada, a uczciwy czowiek przykre wady, ktre s nieobecne w innych. Uczciwy czowiek zbiera skutki swych uczciwych myli i dziaa ale te dowiadcza cierpie, bdcych wytworem swych wad. Nieuczciwy czowiek, podobnie, dowiadcza wasnych cierpie i wasnego szczcia. Ludzkiej prnoci schlebia wiara, e mona cierpie z powodu prawoci. Jednak powiedzie tak mona dopiero gdy si pozna i wykorzeni kad sab, gorzk i nieczyst myl z wasnej duszy. Na drodze do najwyszej doskonaoci, ju na jej pocztku, odkrywamy - pracujc nad wasnym umysem i yciem - wspaniae prawo, ktre jest absolutnie sprawiedliwe; prawo ktre nie moe obdarza dobrem za zo ani zem za dobro. Majc t wiedz, czowiek zrozumie - patrzc wstecz na wasn ignorancj i lepot e jego ycie jest i zawsze byo sprawiedliwie uporzdkowane oraz - e jego dobre i ze dowiadczenia z przeszoci stanowiy sprawiedliwy wytwr rozwijajcej si ale jeszcze niedojrzaej jani. Dobre myli i dziaania nigdy nie mog przynie zych skutkw. Ze myli i dziaania nigdy nie mog przynie dobrych skutkw. To tak jak w powiedzeniu [amerykaskim ]: z kukurydzy wyronie tylko kukurydza, a z pokrzyw - tylko pokrzywy". Ludzie rozumiej to prawo w wiecie przyrody i przestrzegaj je. Niewielu jednak pojmuje je w odniesieniu do wiata myli i moralnoci (mimo i dziaa ono tutaj rwnie prosto i niezawodnie), i dlatego nie stosuje si do niego. Cierpienie jest zawsze efektem zwracania niewaciwej myli w okrelonym kierunku. Wskazuje ono, i osoba, ktra mu ulega, nie jest w zgodzie ze sob, z prawem swojego istnienia. Jedynym i najwyszym celem cierpienia jest oczyszczenie i spalenie wszystkiego co niepotrzebne i nieczyste. Przestaje ono dotyka osob, ktra jest czysta. Tak jak nie ma sensu dalej przetapia zota po usuniciu zanieczyszcze, podobnie te cierpienie nie dotyka ju doskonale czystej i owieconej istoty. Okolicznoci, w ktrych czowieka spotyka cierpienie, wynikaj z braku harmonii psychicznej. Kiedy natomiast otrzymuje bogosawiestwo, oznacza jej odzyskanie. To bogosawione szczcie, a nie dobra materialne, jest miar prawego mylenia, podobnie miar mylenia nieprawego - nikczemno, a nie brak wspomnianych dbr. Kto moe by przeklty, a przy tym bogaty; moe by bogosawiony i biedny. Bogosawiestwa i bogactwa id w parze tylko wtedy, gdy te ostatnie s prawidowo i mdrze spoytkowane. Ubogi staje si nikczemny, uwaajc swj los za ciar, ktrym go niesprawiedliwie obarczono. Niedostatek i folgowanie zachciankom to dwie przeciwne strony nikczemnoci. Oba te stany s w rwnym stopniu nienaturalne i wynikaj z zaburzenia umysowego. Czowiek nie bdzie waciwie usytuowany, dopki nie jest szczliwy, zdrowy i bogaty. Szczcie, zdrowie i bogactwo stanowi wynik harmonijnego zestrojenia naszego wntrza i otoczenia.

Tak, jak czowiek myli.

Zaczynamy by ludmi dopiero wtedy, gdy przestajemy narzeka i zorzeczy i rozpoczynamy poszukiwanie ukrytej sprawiedliwoci, ktra kontroluje nasze ycie. Dostrajamy wwczas do niej nasz umys, przestajemy obwinia innych za warunki, w jakich si znalelimy, umacniamy si w silnych i szlachetnych mylach; nie buntujemy si ju przeciw okolicznociom, a przeciwnie - zaczynamy wykorzystywa je do uczynienia szybszego postpu oraz dostrzeenia ukrytych w naszym wntrzu si i moliwoci. To porzdek, a nie zamieszanie, stanowi dominujc zasad we wszechwiecie; to sprawiedliwo, a nie jej brak - jest dusz i esencj ycia. Prawo, a nie korupcja, stanowi si, ktra ksztatuje i porusza duchowy rzd wiatowy. Dlatego te czowiek musi uporzdkowa siebie, by dostrzec porzdek wszechwiata. Dokonujc tego, odkryje, e gdy zmieni swoje myli o rzeczach i innych ludziach, rzeczy i ludzie zmieni rwnie nastawienie do niego. Prawd t potwierdzi moe kady, dziki czemu atwo j sprawdzi poprzez systematyczn introspekcj i analiz siebie. Gdy kto radykalnie zmieni swj sposb mylenia, bdzie zdumiony gwatown zmian, jak spowoduje to w jego sytuacji materialnej. Ludzie wyobraaj sobie, e myli daj si utrzyma w tajemnicy, co nie jest jednak moliwe. Powracajca myl szybko przeradza si w nawyk, ten za w okoliczno. Zwierzce myli przeistaczaj si w nawyk pijastwa i zmysowoci, a te - w rzeczywiste ubstwo i chorob. Wszelkie nieczyste myli przechodz w osabienie i chaotyczno, ktre doprowadzaj do oszoomienia i szkd. Myli lkliwe, wtpice i niezdecydowane przeistaczaj si w sabe, chwiejne, podszyte strachem nawyki, przybierajce ostateczn posta poraki, biedy oraz niewolniczej zalenoci. Leniwe myli przeradzaj si w sabo, nawyki nieczystoci i nieuczciwoci, te za w plugawo i skrajn ndz. Myli nienawistne i potpiajce rodz obwinianie i agresj, przechodzce do aktw przemocy fizycznej i przeladowania. Wszystkie egoistyczne myli daj wyraz takim nawykom, a te okolicznociom nacechowanym cierpieniem. Z drugiej strony, wszelkiego rodzaju pikne myli przeradzaj si we wdzik i yczliwo, ktre przeistaczaj si w sytuacje radosne i soneczne . Z czystych myli powstaj nawyki umiarkowania i samokontroli, ktre materializuj si w okolicznoci tworzce wytchnienie i spokj. Odwane, pene wiary w siebie i stanowcze myli rozwijaj si w nawyki dzielnoci, a te - w powodzenie, dostatek i wolno. Z energicznych myli bior si nawyki czystoci i przedsibiorczoci, ktre przechodz w zadowolenie. Myli agodne i pene przebaczenia prowadz do nawykw agodnoci, a one z kolei - do bezpieczestwa i trwaoci. Myli pene mioci i wolne od egoizmu przeradzaj si w takie same nawyki oraz okolicznoci pewnego i trwaego powodzenia - w rzeczywiste bogactwo. Okrelony tok myli - dobrych lub zych - przy ktrych trwamy, z pewnoci wywrze wpyw na nasz charakter i warunki. O ile czowiek nie zawsze moe bezporednio wybra okolicznoci, w jakich si znajduje, to jednak moe wybra myli - a zatem porednio, lecz nie mniej niezawodnie, ksztatowa rodzaj tych warunkw. Natura pomaga kademu zmaterializowa myli, na ktrych najsilniej skupia si uwag; zachodz te okolicznoci, ktre najszybciej ujawniaj zarwno dobre, jak i ze myli. Niechaj czowiek oderwie si od grzesznych myli, a cay wiat stanie si dla niego
Tak, jak czowiek myli.

bardziej yczliwy i pomocny. Niech oddali od siebie myli sabe i chore, a na kadym kroku pojawia si bd sytuacje, ktre pomog mu wytrwa w silnych postanowieniach. Jeeli rozwija bdzie dobre myli, aden ciki los nie spta go jarzmem niegodziwoci i wstydu. wiat jest naszym kalejdoskopem, rne za kombinacje barw, ktre w kadej chwili nam ukazuje, s idealnie dopasowanymi obrazami, naszych nieustannie biegncych, myli.

Bdziesz tym, kim masz by; Pozwl niepowodzeniu znale faszyw tre W tym biednym sowie, "rodowisko", Bo duch to lekceway i jest wolny.

On pokonuje czas, zdobywa przestrze; Zastrasza tego chepliwego oszusta, Ryzyko, I proponuje pozbawi korony tyrana - Okoliczno, By zaja miejsce sucego.

Ludzka Wola, ta niewidzialna sia, Potomek niemiertelnego Ducha, Moe utorowa drog do kadego celu, Mimo e przeszkadzaj granitowe mury.

Nie bd niecierpliwy z powodu zwoki, Ale zaczekaj, jako kto kto rozumie; Kiedy duch ronie i kieruje, Bogowie s gotowi, by by posusznymi.

Tak, jak czowiek myli.

10

Rozdzia 3.

Wpyw myli na zdrowie i ciao


Ciao jest sug umysu. Wypenia jego polecenia bez wzgldu na to, czy s one wiadome czy automatyczne. Pod wodz nieprawych myli ciao zaczyna szybko chorowa i obumiera. Gdy za kieruj nim myli pozytywne i pikne, przyodziewa szaty modoci i pikna. Choroba i zdrowie, podobnie jak okolicznoci, maj rdo w mylach. Chore myli wyraaj si poprzez chore ciao. Znane byy przypadki, e myli przepenione strachem mogy zabi czowieka rwnie szybko co kula. Obecnie - tak samo skutecznie lecz wolniej - zabijaj one tysice ludzi. Osoby, ktre obawiaj si choroby, w kocu na ni zapadaj. Niepokj szybko osabia cae ciao i otwiera jego podwoje na wejcie choroby, a zanieczyszczone myli - nawet jeli nie przeszy w czyny - wkrtce rujnuj ukad nerwowy. Silne, czyste, szczliwe myli nadaj ciau zywotnoci i wdziku. Ciao jest delikatnym, dajcym si ksztatowa narzdziem, atwo reagujcym na myli i dobre lub ze nawyki mylowe, ktrych wpywowi ulega. Ludzie bd mie nieczyst lub zatrut krew dopty, dopki bd wysya nieczyste myli. Z czystego serca bierze si czyste ycie i czyste ciao. Ze zdeprawowanego umysu tworzy si zdeprawowane ycie i zepsute ciao. Myl stanowi rdo dziaania, ycia i jego przejaww - oczymy rdo, a czysta stanie si caa reszta. Zmiana diety nie pomoe temu, kto nie zmieni sposobu mylenia. Gdy kto oczyszcza wasne myli, nie aknie ju nieczystego pokarmu. Czyste myli stwarzaj czyste nawyki. Tak zwany wity", ktry si nie myje, nie jest witym. Kto wzmocni i oczyci swoje myli, nie musi przejmowa si niechci innych. Jeeli chcesz doskonali ciao, strze swj umys. Jeli chcesz odmodzi ciao, upiksz umys. Myli, przesycone zoliwoci, zazdroci, rozczarowaniem i depresj, ograbiaj ciao ze zdrowia i wdziku. Gorzki wyraz twarzy nie powstaje przez przypadek - jest wynikiem gorzkich myli. Oszpecajce zmarszczki ryte s przez gupot, namitno i dum. Znam dziewidziesicioszecioletni kobiet o gadkiej twarzy niewinnej dziewczynki. Znam te mczyzn, ktremu daleko jeszcze do wieku redniego, a ktrego twarz poorana jest regularnymi bruzdami. Wygld oblicza owej kobiety wynika z przyjaznego i pogodnego usposobienia. W wypadku mczyzny jest to wynik namitnoci i niezadowolenia. Tak jak nie mona przyjemnie i zdrowo y w mieszkaniu bez swobodnego dostpu soca i powietrza, podobnie silne ciao, pogodny, szczliwy i spokojny wyraz twarzy mog tylko pochodzi ze swobody dostpu do umysu radosnych, yczliwych oraz spokojnych myli. Na twarzach osb starszych widniej zmarszczki wyryte przez yczliwo, inne przez silne i czyste myli, a jeszcze inne - przez namitnoci. Kt ich nie odrnia?
Tak, jak czowiek myli.

11

Ci, ktrzy yli uczciwie, starzej si spokojnie, agodnie i w pokoju, niczym zachodzce soce. Widziaem ostatnio filozofa na ou mierci. O jego staroci wiadczy tylko wiek. Umar rwnie sodko i spokojnie, jak y. aden lekarz nie wyleczy cielesnych dolegliwoci tak, jak to zrobi radosna myl. Nie ma nic skuteczniejszego ni yczliwo, ktra rozprasza cie zmartwie i smutkw. Cige ycie mylami penymi niechci, cynizmu, podejrzliwoci i zawici oznacza zamknicie si we wasnorcznie zbudowanej dla siebie celi. Natomiast yczliwe mylenie o wszystkim, cieszenie si tym i cierpliwa nauka odnajdywania we wszystkim dobra - to wanie takie, wolne od egoizmu myli, otwieraj bramy niebios. Codzienne za pochonicie mylami o agodnoci wobec kadego stworzenia przyda ogromnego spokoju temu, kto to praktykuje.

Rozdzia 4.

Myl a cel
Dopki myl nie poczy si z celem, dopty nie zaistnieje inteligentny wynik dziaania. Wikszo osb pozwala odzi swoich myli dryfowa po oceanie ycia. Bezcelowo jest wad, kto zatem, kto chce uchroni swoje ycie od katastrofy i zniszczenia, musi powstrzyma takie dryfowanie. Ludzie nie majcy w yciu celu, atwo padaj ofiar mao wanych trosk, obaw, problemw oraz rozczulania si nad sob. Wskazuje to na sabo, ktra prowadzi podobnie pewnie jak droga umylnego grzechu - do niepowodze, nieszcz i strat, gdy w rozwijajcym si, dziki sile, wszechwiecie sabo nie moe przetrwa. Powinnimy stworzy w swoich sercach odpowiednio uzasadniony cel i przystpi do jego realizacji. Naley uczyni go gwnym przedmiotem zerodkowania myli. Moe on mie posta ideau duchowego bd materialnego, w zalenoci od naszej natury w okrelonym czasie. Bez wzgldu jednak na jego rodzaj, trzeba stale koncentrowa siy mylowe na przedmiocie, jaki sobie obralimy. Naley uczyni z tego najwaniejszy obowizek i powici si osigniciu celu, nie pozwalajc przy tym mylom na wdrwk w kierunku ulotnych fantazji, tsknot i wyobrae. Jest to krlewska droga do samokontroli oraz prawdziwego skupienia myli. Nawet jeli cigle nie udaje si nam dopi swego (co dzieje si dopki nie przezwyciymy saboci), prawdziw miar naszego sukcesu bdzie zdobyta sia charakteru, ktra stworzy punkt wyjcia do osignicia przyszej mocy i triumfu. Osoby nieprzygotowane do objcia mylami wielkiego celu powinny skupi myli na bezbdnym wykonywaniu obowizkw, nawet jeeli moe wydawa si to bahe. Tylko w ten sposb mona zebra i skupi myli oraz rozwin stanowczo i energi. Kiedy ju do tego dojdziemy, nie bdzie ju rzeczy, ktrych nie moglibymy osign. Najsabsza dusza, wiadoma swojej wasnej saboci, wierzca w prawd, i si
Tak, jak czowiek myli.

12

mona rozwin jedynie dziki trudowi i praktyce, natychmiast zacznie prac nad sob. Sumujc kolejne starania, chwile cierpliwoci i siy, nie zaprzestanie nigdy rozwoju, by w kocu zdoby si. Tak jak czowiek saby fizycznie moe zmnie poprzez staranny i cierpliwy trening, tak osoba o sabych mylach moe je wzmocni, wiczc waciwe mylenie. Odsunicie od siebie bezcelowoci i saboci i rozpoczcie celowego mylenia oznacza wejcie do grona silnych ludzi, ktrzy przyjmuj niepowodzenia tylko jako etapy na drodze do celu. Podporzdkowuj one sobie kade warunki, tworz silne myli, podejmuj odwane prby i po mistrzowsku osigaj zamierzone cele. Po okreleniu celu naley w umyle wytyczy prost ciek, ktra do niego prowadzi, nie ogldajc si przy tym ani w lewo, ani w prawo. Wtpliwoci i obawy powinny bezwzgldnie zosta usunite. Stanowi one bowiem czynniki dezintegrujce, ktre wykrzywiaj drog naszego wysiku- a przez to czyni j nieskuteczn i bezuyteczn. . Wtpice i lkliwe myli niczego nigdy nie tworz, zawsze doprowadzaj do klski. Cel, energia, moc sprawcza i wszystkie silne myli gin, gdy wkrada si do nich zwtpienie i obawa. Wola dziaania ma rdo w wiedzy, e moemy co zrobi. Jej wielkimi wrogami s zwtpienie i boja, kto ich wic nie niszczy, a pobudza ich wzrost, ten na kadym kroku sam psuje sobie szyki. Czowiek, ktry przezwyciy strach i wtpliwoci, pokona ju niepowodzenie. Kada jego myl czy si z moc, on sam za odwanie stawia czoa wszystkim trudnociom i je przezwycia. We waciwym czasie zasiewa swoje cele: one kwitn i przynosz owoce, ktre przedwczenie nie spadaj na ziemi. Myl powizana nieustraszenie z celem staje si si sprawcz. wiadoma tego osoba gotowa jest sta si kim silniejszym i wzniolejszym od kbowiska rozedrganych myli i zmiennych nastrojw. Kto tak czyni, wiadomie i rozumnie wada ju mocami swojego umysu.

Tak, jak czowiek myli.

13

Rozdzia 5.

Wpyw myli na osiganie sukcesu


Wszystko, co osigamy i czego nie udaje nam si osign, stanowi bezporedni wynik naszych wasnych myli. W sprawiedliwie uporzdkowanym wszechwiecie, gdzie zachwianie rwnowagi oznaczaoby cakowite zniszczenie, indywidualna odpowiedzialno musi by absolutna. Sabo i sia czowieka, czysto i jej brak dotycz tylko jego i nikogo innego. Pojawiaj si wycznie za jego spraw i zawsze to jedynie on, a nie kto inny, moe je zmieni. Jego kondycja materialna i duchowa pochodz od niego samego, a nie od kogo innego. Jego cierpienia i szczcie pochodz z jego wntrza. Czowiek jest taki, jak jego myli. Jeeli wci myli tak samo, takim te pozostaje. Silny moe pomc sabszemu, lecz tylko za jego zgod. Nawet wwczas sabszy musi nabra wasnej siy. Musi, poprzez wasny wysiek, rozwin t si, ktr podziwia u innych. Nikt poza nim samym nie moe zmieni jego pooenia. Czsto mylimy i mwimy: Wiele osb jest ofiarami z powodu istnienia przeladowcy, ktry jest wszystkiemu winny!". Niektrzy jednak s odmiennego zdania: Kto przeladuje innych, poniewa wielu ludzi robi z siebie ofiary; gardmy wic ofiarami!". Prawda jest taka: przeladowca i ofiara wspdziel ignorancj i cho zdaj si wywiera wzajemny wpyw na siebie, w rzeczywistoci oddziauj jedynie na siebie samych. W wietle doskonaej wiedzy, sabo ofiary oraz niewaciwie uyta sia jej przeladowcy podlegaj dziaaniu prawa. Doskonaa mio, dostrzegajca cierpienie, ktre istnieje w obu stanach, nie potpia adnego z nich; doskonae wspczucie obejmuje zarwno przeladowc, jak i ofiar. Osoba, ktra pokonaa sabo i odrzucia wszystkie egoistyczne myli, nie naley ju ani do kategorii przeladowcy, ani ofiary. Jest wolna. Czowiek moe wznosi si, pokonywa przeciwnoci i osiga cele, uszlachetniajc swoje myli. Moe te nie chcie tego robi, pozostajc sabymi, wyndzniaymi i nieszczliwymi. Nim czowiek zdoa cokolwiek osign, nawet z rzeczy materialnych, musi wznie myli ponad niewolnicze, zwierzce zaspokojenie. Na drodze do osignicia sukcesu niekoniecznie uda mu si wyzby caej zwierzcoci i egoizmu; musi jednak powici przynajmniej ich cz. Osoba, ktrej pierwsza myl niesie ze sob zwierzce zaspokojenie, nie moe ani klarownie myle, ani metodycznie planowa. Nie potrafi te odnale i rozwin swych upionych moliwoci i ponosi klsk w kadym przedsiwziciu. Nie zaczwszy nawet stanowczo kontrolowa wasnych myli, nie jest w stanie kontrolowa biegu spraw i przyj powanej odpowiedzialnoci. Nie potrafi te dziaa niezalenie. Ograniczaj j jednak tylko myli, ktre sama wybiera. Nie ma postpu ani osigni bez powice, sukces materialny przychodzi za proporcjonalnie do stopnia, w jakim powicamy swoje pogmatwane, zwierzce myli i skupiamy nasz umys na tym, jak wzmocni stanowczo i zaufanie do siebie.
Tak, jak czowiek myli.

14

Im wyej czowiek wznosi swoje myli, tym wikszy odnosi sukces, tym bardziej bogosawione i trwae bd jego osignicia. Wszechwiat nie sprzyja chciwym, nieuczciwym, zoliwym, cho powierzchownie czasem tak to wyglda. Pomaga uczciwym, wielkodusznym, cnotliwym. Wszyscy wielcy nauczyciele minionych wiekw oznajmiali to na rny sposb. Aby jednak to sprawdzi i pozna, musimy wytrwale dy do coraz wikszej zacnoci poprzez wznoszenie swoich myli. Intelektualne zdobycze s wynikiem myli skoncentrowanej na poszukiwaniu wiedzy lub pikna i prawdy w przyrodzie. Osignicia takie mog niekiedy wiza si z prnoci i ambicj, nie wynikaj jednak z takich cech charakteru. Stanowi naturalny rezultat dugiego i mudnego wysiku oraz czystych, bezinteresownych myli. Osignicia duchowe stanowi uwieczenie duchowych aspiracji. Osoba stale yjca szlachetnymi i wzniosymi mylami, rozmylajca o wszystkim co czyste i pozbawione egoizmu, na pewno - tak jak soce osiga zenit, a ksiyc peni stanie si mdra i szlachetna i osignie wpywow pozycj i szczcie. Kade osignicie jest ukoronowaniem wysiku, diademem myli. Z pomoc samokontroli, stanowczoci, czystoci, prawoci i waciwie pokierowanych myli czowiek si wznosi. Przez wpyw zwierzcoci, lenistwa, nieczystoci, zepsucia i chaosu mylowego - upada. Czowiek moe awansowa do stanu powodzenia materialnego, a nawet uczyni znaczny postp duchowy, i ponownie upa do saboci i nikczemnoci pozwalajc, by aroganckie, egoistyczne i zepsute myli przejy nad nami wadz. Zwycistwa, osigane dziki waciwemu myleniu, mona utrzyma tylko dziki czujnoci. Wiele osb ustpuje, gdy sukces jest ju pewny i nagle znw ponosi porak. Wszystkie osignicia - czy to w wiecie interesw, intelektu czy ducha - s wynikiem wyranie zerodkowanej myli. Rzdz si one tym samym prawem i metod. Jedyn rnic stanowi cel. Ten, kto chce osign niewiele, powica niewiele; kto chce osign duo, musi duo powici. Kto pragnie wznie si wysoko, musi dokona ogromnych powice.

Tak, jak czowiek myli.

15

Rozdzia 6.

Wizje i ideay
Marzyciele s zbawcami wiata. Tak jak widzialny wiat utrzymywany jest przez wiat niewidzialny, podobnie ludzie, mimo wszystkich swoich stara, grzechw i niewybrednych zamiowa, oywiani s przez pikne wizje samotnych marzycieli. Ludzko nie moe zapomnie swoich marzycieli; nie moe dopuci, aby ich ideay wyblaky i umary. Ludzko yje tymi ideaami, pojmujc je jako co prawdziwego, co pewnego dnia sama zobaczy i pozna. Kompozytor, rzebiarz, malarz, poeta, prorok, mdrzec - oto twrcy wiata, architekci niebios. wiat jest pikny, gdy oni yli. Bez nich twrcza ludzko zginaby. Kolumb houbi wizj innego wiata i odkry go. Kopernik y wizj mnogoci wiatw i o wiele rozleglejszego wiata, ktr w kocu ujawni. Budda mia wizj duchowego wiata nieskazitelnego pikna i doskonaego spokoju, do ktrego wstpi. Pielgnujmy nasze wizje i ideay. Suchajmy muzyki, rozbrzmiewajcej w naszych sercach, kochajmy pikno powstajce w naszym umyle, utrzymujmy wdzik ozdabiajcy nasze najczystsze myli. To wanie z nich wyrastaj wszystkie zachwycajce okolicznoci, caa niebiaska atmosfera. To z nich, o ile bdziemy im wierni, nasz wasny wiat zostanie w kocu zbudowany. Pragn - znaczy otrzymywa, dy - znaczy osiga. Czy najprymitywniejsze pragnienia czowieka zostaj w peni zaspokojone, a jego najczystsze aspiracje gin z powodu braku pokarmu? Nie takie jest Prawo - stan taki nigdy nie zachodzi; Pro, a zawsze otrzymasz". nij wzniose sny, gdy jaki jest twj sen, takim si staniesz. Twoja wizja jest obietnic tego, kim pewnego dnia bdziesz; twj idea to proroctwo tego, co w kocu wyjawisz. Najwiksze osignicia s najpierw przez pewien czas upione. W odziu drzemie db; z jajka wykluje si ptak. A w najwzniolejszej wizji duszy budzi si anio. Marzenia s nasionami rzeczywistoci. Okolicznoci, w jakich si znajdujemy, mog by niesprzyjajce, ale nie pozostan takimi, gdy tylko znajdziemy pewien idea i bdziemy stara si go osign. Nie mona podrowa wewntrznie, a zarazem sta zewntrznie w miejscu. Oto modzieniec dotknity ubstwem i zmuszony ciko pracowa. Godzinami przesiaduje w niezdrowych warunkach warsztatu; jest niewyksztacony i brakuje mu dobrych manier. Marzy jednak o czym lepszym. Rozmyla o inteligencji, wytwornoci, wdziku i piknie. Buduje w mylach obraz idealnych warunkw. Ogarnia go poczucie wikszej swobody, poszerzaj si jego horyzonty mylowe. Niepokj popycha go do dziaania - cay swj wolny czas i rodki powica na rozwj upionych moliwoci i zdolnoci. Wkrtce jego umys ulega takiemu przeobraeniu, e warsztat ju go nie zniewala; nie pasuje ju do jego mentalnoci,
Tak, jak czowiek myli.

16

znika z jego ycia jak wyrzucone ubranie. Coraz wiksze moliwoci wspgrajce ze wzrostem wewntrznym powoduj, e, modzieniec cakowicie egna si z przeszoci. Po latach widzimy go ju jako dorosego mczyzn. Odkrywamy te, e jest panem mocy umysu o globalnym wpywie i niemal niezrwnanej sile. W jego rkach spoczywa ogromna odpowiedzialno; gdy przemawia zmienia si ycie innych ludzi. Dziki sowom, ktre wypowiada, zarwno kobiety, jak i mczyni zmieniaj swoje charaktery. Jest, niczym soce, nieruchomym i wietlistym orodkiem, wok ktrego wiruj niezliczone losy ludzkie. Wypeni wizj swojej modoci. Utosami si ze swoim ideaem. Take i ty zrealizujesz wizj (a nie tylko puste yczenie) swego serca, bez wzgldu na to, czy bdzie ona przyziemna czy pikna, czy te bdzie zawiera obie te cechy, poniewa zawsze bdziesz skania si ku temu, co najbardziej, w skrytoci, kochasz. Na twoje rce zoone zostan rezultaty wasnych myli. Otrzymasz - ni mniej, ni wicej - to, na co zapracowae. Bez wzgldu na otaczajce ci rodowisko upadasz, stoisz w miejscu lub wznosisz si za spraw swoich myli, wizji, ideaw. Moesz by tak may, jak przyziemne pragnienie ktre ci kontroluje, lub wielki - jak twoje gwne denie. Ludzie bezmylni, ignoranci, osoby leniwe, widzc tylko zewntrzny wpyw rzeczy, a nie rzeczy takimi, jakie s, mwi o szczciu, o losie i o przypadku. Gdy kto si bogaci, mwi: Co za szczciarz!". Widzc za innego, rozwijajcego zdolnoci intelektualne, woaj: Los mu sprzyja!". Zwracajc uwag na czyj witobliwy charakter, wywierajcy wpyw na innych, stwierdzaj: Na kadym kroku pomaga mu przypadek!". Nie dostrzegaj prb, niepowodze i zmaga, z ktrymi ludzie ci musieli si zetkn, by zdoby dowiadczenie. Nie maj pojcia o poniesionych przez nich ofiarach, o niezomnym wysiku, jaki wnieli, i wierze, jakiej nabrali, by mc przezwyciy pozornie niepokonane przeszkody i wcieli w ycie wizj swego serca. Nie znaj ciemnoci ani strapie; widz jedynie beztrosk i rado i nazywaj je szczciem". Dostrzegaj nie dug, mczc drog, a jedynie jej przyjemny cel, ktry nazywaj dobrym losem". Nie pojmujc caego procesu, zauwaaj tylko rezultat, ktry nazywaj przypadkiem". We wszystkich dziedzinach ludzkiego ycia obecne s zarwno wysiki, jak i ich efekty. To moc wysiku, a nie zmiana, stanowi miar efektu. Dar, zdolnoci, materialne, intelektualne oraz duchowe zdobycze s owocami wysiku. To spenione myli, osignite cele, zrealizowane wizje. Wizja, ktr wynosisz w umyle, idea, ktry osadzasz na tronie serca - oto budulce twego ycia, ktrymi si staniesz.

Tak, jak czowiek myli.

17

Rozdzia 7.

Spokj
Spokj umysu to jeden z piknych klejnotw mdroci. Stanowi wynik dugiego i cierpliwego wysiku panowania nad sob. Jego obecno wskazuje na dojrzae dowiadczenie oraz na ponadprzecitn wiedz o prawach i dziaaniu procesu mylenia. Czowiek uspokaja si do takiego stopnia, w jakim postrzega samego siebie jako istot wyros z myli. Wiedza taka wymaga zrozumienia rwnie natury innych istot jako wytworw oddziaywania myli. Gdy kto zaczyna prawdziwie rozumie i widzi coraz wyraniej wewntrzne relacje, jakie zachodz midzy rzeczami poprzez dziaanie przyczyny i skutku, przestaje wpada w panik, wcieka si, martwi i smuci. Zachowuje opanowanie, zdecydowanie, spokj. Spokojny czowiek, nauczywszy si, jak sob rzdzi, wie, jak przystosowa si do innych. A oni w zamian - bardzo szanuj jego duchow si. Czuj, e mog si od niego uczy i na nim polega. Im bardziej kto jest spokojny, tym wikszy odnosi sukces, wywiera powaniejszy wpyw i ma wiksz moc czynienia dobra. Nawet zwyky handlarz zauway wzrost dochodw, gdy stanie si bardziej opanowany i spokojny, poniewa ludzie zawsze wol zaatwia sprawy z kim, kto zachowuje si godziwie. Silny, spokojny czowiek jest zawsze kochany i szanowany. Jest on jak drzewo, uyczajce cienia na wyschnitym polu, lub skaa, dajca schronienie przed burz. Kt nie kocha spokojnego serca, agodnego i zrwnowaonego ycia? Nie ma znaczenia, czy pada deszcz, czy wieci soce ani jakie zmiany przydarzaj si ludziom, ktrzy posiadaj takie bogosawiestwa, poniewa zawsze zachowuj oni spokj i opanowanie. Owa pikna cecha charakteru, ktr zwiemy spokojem, stanowi ostatni lekcj kultury. Jest ona rozkwitem ycia, owocowaniem duszy. Jest tak cenna jak mdro - bardziej podana od szczerego zota. Jake niewiele znaczy pogo za pienidzem w porwnaniu ze spokojnym yciem! yciem zanurzonym w oceanie prawdy, pyncym poniej wzburzonych fal, poza zasigiem burz, w wiecznym spokoju! Ilu znamy ludzi, ktrzy napeniaj swoje ycie gorycz, ktrzy wybuchami gniewu obracaj w ruin wszystko co dobre i pikne, zaburzaj rwnowag swojego charakteru i psuj sobie krew! Mona zapyta, czy nie dotyczy to wikszoci osb, ktre rujnuj swoje ycie i psuj wasne szczcie brakiem samokontroli. Jake niewielu spotykamy ludzi zrwnowaonych, posiadajcych t pikn cech, typow dla w peni uksztatowanego charakteru. Tak - ludzko zalana jest niekontrolowanymi namitnociami, burzy si nieokieznanym smutkiem, szarpie ni niepokj i zwtpienie. Tylko czowiek mdry - taki, ktrego myli s kontrolowane i czyste - ujarzmia porywy i burze duszy. Miotane przez nawanice dusze, bez wzgldu na wasze miejsce i warunki ycia, wiedzcie, e w oceanie ycia umiechaj si do was wyspy szczcia, a soneczny brzeg waszych ideaw czeka na wasze przybycie. Mocno trzymajcie koo steru
Tak, jak czowiek myli.

18

myli. W rdzeniu waszej duszy spoczywa picy Pan i Wadca. Obudcie go. Samokontrola jest si. Waciwa myl jest mistrzostwem. Opanowanie jest moc. Powiedzcie sercu: Spokj. Wycisz si".

Tak, jak czowiek myli.

19