Vous êtes sur la page 1sur 3

QUOTABLE QUOTES (IKUTKUT SA KOKOTE)

BY MARVIN A. MARCELINO
This is a personal collection of quotations famous and infamous written in English. As a Filipino teacher and life coach, I found it necessary to translate these inspiring and useful quotes into my native language which is Filipino for the sole purpose of making it easy to understand and comprehend in the Filipino frame of mind and cultural context. Most Filipinos can speak English and this is not to underestimate their language skills. Filipinos love wits, a higher form of thinking and they love wisdom and trivial knowledge too. I believe that by translating them into Filipino and also in parody, I can reach the core system how a Filipino thinks. It is not my intention to dishonor the quotation but it is to enrich the understanding. By doing so the English quotation is read through a Tagalog translation glasses and the other is in a parody form.

"If you want to lift yourself up, lift up someone else." Booker T. Washington,

Tagalog: Kung gusto mong i-angat ka ng iba, aba hoy! bumaba ka riyan at wag mong unahin ang sarili mo. MAM

Hold yourself for a higher standard than anybody else expect of you. Henry Ward Beecher Tagalog: Itaas mo ang kalidad ng iyong mga gawa ng higit sa inaasahan, umayos ka, ayan puro redjek ng kwaliti kontrol ang trabaho mo. MAM

Anxiety does not empty tomorrow of its sorrow, but only empties today of its strengths. Charles Spurgeon Tagalog: Ang pagaalala ay di nakakaalis ng suliranin, datapwat nakakadagdag rinkels, ayan o, grabe dami na, mag-Retin A ka na. MAM

Leaders establish the vision for the future and set the strategy for getting there; they cause change. They motivate and inspire others to go in the right direction, and they, along with everyone else, sacrifice to get there. John Kotter Tagalog: Ang Pinoy na namumuno o lider ay nagtatatag ng pananaw para sa kinabukasan, at naglalapat ng pamamaraan upang marating ito; na nagbibigay pagbabago. Binibilog o inuuto ang mga tao upang iligaw sila mula sa tamang landas, isinakripisyo at inialay ang marami maliban ang kanilang mga sarili, kaya yung lider lang ang may pagbabago sa buhay. MAM

Change has a considerable psychological impact on the human mind. To the fearful it is threatening because it means that things may get worse. To the hopeful it is encouraging because things may get better. To the confident it is inspiring because the challenge exists to make things better. King Whitney, Jr. Tagalog: Ang pagbabago ay may maraming epekto sa kaisipan ng tao. Sa matatakutin, banta ito sa kanilang mga makalumang tradisyon o nakasanayan. Sa mga may pag-asa, isa muling pagkakataon sa walang kadala dalang mga kapalpakan ng nakaraan, Sa mga malakas ang loob, ala ng talino at pagkadala, pikit mata na baka sakali makuha sa bahala na. MAM

"It's never too late to have a happy childhood." Tom Robbins

Tagalog: 1)Hindi pa huli upang magkaroon nga masayang pagkabata. 2) Hindi pa huli na magkaroon ng masayang mga anak. 3)Hindi pa huli maging Masaya, kahit may ma anak ka na. MAM

"What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us." Ralph Waldo Emerson Tagalog: 1) Ano man ang ating nakaraan at hinaharap ay munting bagay lamang kumpara sa kung ano ang nasa loob natin. 2) Ano mang kasinungalingan natin sa nakaraan o kasinungalingan sa hinharap ay katiting lamang kumpara sa kasinungalingan natin sa sarili. 3)Sino man ang nakahiga sa likod o nakahiga sa harap natin, ay konting diprensya kumpara sa nakahiga sa tabi natin. MAM