Vous êtes sur la page 1sur 4

Temat: Charakterystyka menedera przyszoci W czasach, gdy nasze organizacje stoj przed koniecznoci sprostania wielu zoonym wymaganiom

i konieczne jest cige przystosowywanie si do zmian, nie wystarcza ju model, w ktrym kieruje si innymi jedynie przez okrelanie celw, takich jak obnienie kosztw, wysoka jako produkcji, wydawanie polece czy kontrolowanie podwadnych. Chodzi przede wszystkim o stwarzanie pracownikom przez ich przywdcw nowych wizji, ktre bd motywowa i fascynowa, o inspirowanie specjalistw, dzielenie si informacj, rozpowszechnianie idei. Dzi potrzebni s menederowie jutra, menederowie przyszoci. Kim jest meneder? Meneder - to przede wszystkim osoba kierujca przedsibiorstwem lub jego okrelonym dziaem, podejmujca decyzje na wasne ryzyko. Meneder-prezes, dyrektor, kierownik lub sam przedsibiorca- dziaa sprawnie i racjonalnie, dokonuje zmian usprawniajcych i doskonalcych dziaania przedsibiorstwa. Tworzy koncepcje postpowania i umiejtnie czy je z dziaaniem prowadzcym do urzeczywistnienia celu. Prawdziwa sia menedera przyszoci bdzie si przejawia w jego zdolnociach, umiejtnociach i kreatywnoci rozumianej jako odkrywanie, porzdkowanie oraz planowanie. Nowy meneder to moderator i promotor. Podstaw dziaania menederw przyszoci bdzie wiedza ekonomiczna i organizatorska. Menederowie przyszoci musz uwzgldnia zwizki spoeczne, kulturowe, ekologiczne, etyczne. Bd musieli odznacza si tworzeniem wizji zmian, rozleg wiedz, znajomoci jzykw obcych, oraz kultury innych krajw. Najwaniejszym kryterium sprawnoci menedera przyszoci bd stosunki z ludmi, gdy ludzie bd najwikszym dobrem organizacji. Dlatego menederowie potrzebuj przede wszystkim wiedzy. Niektrzy uwaaj, e najlepszym nauczycielem jest praktyka, dowiadczenie. I jest to prawda. John C. Maxwell napisa: "Ponad trzydzieci lat wypenia mi praca na stanowiskach kierowniczych. Zaoyem cztery firmy. Koncentruj swj czas oraz energi na robieniu tego, co ma pozytywny wpyw na ycie ludzi. Jednak po drodze popeniem wiele bdw - wicej ni wikszo znanych mi ludzi. Kady sukces i kada poraka stanowiy bezcenn lekcj na temat tego, co oznacza przewodnictwo." Po co Ci, ktrzy osignli sukces, dziel si swoimi dowiadczeniami i wiedz? By moe po to, aby dziki lekcjom, ktre "odrobili" - inni mogli i szybciej i prostsz drog. Warto wic do praktyki dodawa wiedz, intensyfikowa rozwj umiejtnoci, wzmacnia najlepsze cechy i zasoby. W dobie gospodarki globalnej cigle wzrasta zapotrzebowanie na dobrze wyksztacon i przygotowan do podjcia funkcji kierownika firmy midzynarodowej, kadr zarzdzajc. Profesor Gros definiuje menedera globalnego, jako osob z wyksztaceniem transnarodowym, przekraczajcym ekonomik kraju macierzystego oraz posiadajcym spoeczne ukierunkowanie na wielokulturowo. Dalej autorka "Zachowania organizacji w teorii i praktyce zarzdzania" podaje cechy menederw globalnych i s to: 1) Nieokieznana ciekawo, czyli stae przekraczanie granic jzykowych, kulturowych czy politycznych, czego rezultatem jest cige uczenie si.

2) Emocjonalne zwizanie si z pracownikami o rnej narodowoci. Istotnym warunkiem jest suchanie tego, co ludzie mwi, koncentracja na pracownikach oraz szacunek dla mwicych. 3) Umiejtno zarzdzania niepewnoci, czyli cige zadawanie sobie pytania czy obrany kraj spenia wymagania. 4) Podwjny zmys, jeden do kierowania firm, drugi to zmys organizacyjny. Procesy umidzynarodowienia zarzdzania wymagaj od wspczesnego menedera umiejtnoci dostosowania si do globalnych przemian i wystpowania w nowej roli, a mianowicie menedera midzynarodowego. Cechy typowe dla midzynarodowego stylu zarzdzania to: - akceptowanie rnic narodowych, - odpowiedzialno spoeczna przedsibiorstwa, - podejmowanie decyzji na podstawie wewntrznych uzgodnie midzy kierownictwem a pracownikami, - kierowanie si dobrem pracownikw, - ograniczenie procedur w zarzdzaniu firm, - wraliwo na zmiany spoeczne, - orientacja na wytwarzanie produktw, wicej przywdztwa, mniej polece, - dobre opanowanie jzykw obcych; posugiwanie si jzykiem krajw, w ktrych dziaaj midzynarodowe firmy. Menederowie zdolni do dziaania w otoczeniu wielokulturowym posiadaj specjalistyczn wiedz o midzynarodowym biznesie. Globalne zarzdzanie wymaga globalnego menedera, czowieka potraficego porusza si na styku rnych kultur i kierowa ludmi o odmiennych zachowaniach, mentalnoci i dowiadczeniu spoecznym. Globalny meneder powinien by kosmopolit reprezentujcym znajomo rnych kultur, zrcznym negocjatorem oraz inicjatorem wsppracy. Zapotrzebowanie na midzynarodowych menederw wynika z globalnej ekspansji wielkich firm. Upowszechnienie midzynarodowych aliansw strategicznych, czy szeroko pojtych operacji midzynarodowych doprowadzio do wyksztacenia kadr kosmopolitycznych, wielojzycznych, zdolnych do wykonywania wielu zada. Anna Syrek-Kosowska i Agnieszka Chmiel w swoim artykule Lider przyszoci zwracaj uwag, i lider XXI wieku oprcz kompetencji merytorycznych, szerokiej wiedzy zawodowej oraz dowiadczenia biznesowego, powinien posiada w najwyszym stopniu rozwinite umiejtnoci tzw. mikkie. Autorki twierdz, e te mikkie umiejtnoci umoliwiaj menederom stawanie si bardziej charyzmatycznymi przywdcami oraz budowanie satysfakcjonujcych relacji midzypracowniczych na kadym poziomie zarzdzania. Wymaga to przede wszystkim wysokiej wiadomocisamego siebie. Dobry meneder musi wiedzie, jak podnosi swoje kompetencje w tych obszarach oraz mie du samomotywacj do stawiania sobie celw rozwojowych i konsekwentnej ich realizacji. Meneder zarzdzajcy zasobami ludzkimi w filii zagranicznej musi by szczeglnie wraliwy na otoczenie zewntrzne, gdy konsekwencje poraki, zarwno ludzkie i finansowe, mog by bardziej dotkliwe. Bardzo wane jest poznanie systemw

zarzdzania personelem stosowanych w firmach zagranicznych, gdy moe to dostarczy informacji o wartociach i zasadach, ktrych poznanie zwikszy sukces w motywowaniu pracownikw. Zwikszyy si wymagania wobec osb zarzdzajcymi firmami w Europie. Meneder musi nie tylko podejmowa wane decyzje, akceptowa rnice narodowe, ale take okazywa wraliwo na zmiany spoeczne. J.Penc wyrnia cechy, ktre obowizuj euromenederw: 1) Europejczycy akceptuj rnice narodowociowe, euromenederowie staraj si uzyska efekt synergii wykorzystujc w swoich dziaaniach style zarzdzania, do jakich byli przyzwyczajeni pracownicy, zanim zostali zatrudnieni w midzynarodowej korporacji. 2)Odpowiedzialno spoeczna dotyczy przede wszystkim trzech sfer: etyki, ekologii i ekonomii. 3) Efektem wewntrznych uzgodnie jest lepsza komunikacja pomidzy kierownictwem rnych szczebli a pracownikami. Spoeczestwa europejskie s wychowane w tradycji kartezjaskiej, ktra charakteryzuje si dyskutowaniem i wsplnym dochodzeniem do rozwizania problemu. Zadaniem euromenederw jest takie sformuowanie celw firmy, aby byy powizane z realizacj indywidualnych potrzeb, celw pracownikw. 4)Kierowanie si dobrem pracownikw polega na zasadzie, e pracownicy powinni czerpa korzyci z rozwoju firmy, powinni realizowa wasne potrzeby zawodowe. 5)Ograniczenie procedur polega na wikszym zwracaniu uwagi na dowiadczenie i rozwijanie si zarwno pracownikw, jaki i organizacji ni do procedur formalnych. Pominicie formalnoci umoliwia szybk realizacj celw, pozwala dziaa energicznie, odwanie. 6)Wraliwo na zmiany spoeczne; w procesie zarzdzania euromeneder musi uwzgldni procesy starzenia si spoeczestwa, zmiany zachodzce w penionych rolach przez kobiety, tworzenie si nowego modelu rodziny. 7)Orientacja na wytwarzanie produktw; zadaniem euromenedera jest dopilnowanie, aby w produkcji wyrobw wykorzystano w jak najwikszym stopniu nowoczesn technologi. 8)Wicej przywdztwa mniej polece; Europejscy menederowie powinni by przywdcami zespow. Powinni dba o rozwj zarwno firmy jak i pracownikw. 9)Biege opanowanie jzykw obcych jest bardzo wane dla procesu komunikowania si w midzynarodowej firmie nie tylko przez personel, ale rwnie przez kierownictwo. Zasoby ludzkie s w kadej organizacji najwaniejszym czynnikiem jej funkcjonowania i rozwoju, a w organizacjach midzynarodowych ich znaczenie jest szczeglne, gdy umiejtno wsppracy w tak bardzo zrnicowanych spoecznie i kulturowo grupach moe warunkowa zdolnoci konkurencyjne danej organizacji. W wielu firmach midzynarodowych wymaga si od menederw zdolnoci w organizowaniu wsppracy midzy jednostkami zlokalizowanymi w rnych krajach, w celu wytwarzania przez owe jednostki atutw konkurencyjnych oraz przekazywanie i przestrzeganie wartoci i norm przyjtych przez organizacj. Najwaniejszym zadaniem dla euromenederw jest sprostanie rnorodnoci kulturowej pracownikw midzynarodowych firm i podejmowanie decyzji w cigle zmiennym otoczeniu. Jednak nie moemy zapomnie, e twrcami sukcesw s zwyczajni

ludzie, a to co ich wyrnia, to wiara w siebie i swoje moliwoci, ktra powoduje, e wysiek woony w celu osignicia rzeczy wielkich, nie jest dla nich zbyt ciki.

Literatura: 1. S. Stpczak.: Euromeneder, czyli kto?, Personel, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa nr 24/ 2003. 2. Anna Syrek-Kosowska, Agnieszka Chmiel Lider przyszoci Personel i zarzdzanie nr 05/2008 3. J. Penc.: Meneder w dziaaniu, tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.[4] J. Penc Zarzdzanie w warunkach globalizacji wyd Difin Warszawa 2003