Vous êtes sur la page 1sur 14

SI]LIT

NO. KADPENGENALAN ANGKAGILIRAN

\.T.

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMEN-TERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9


PENGETAHUANSAINSSUKAN
Kertas 2 Nov./Dis.
I

4571,12

2, i_am

Dua jam tiga puluh minit

v
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU
1. Tulis nombor kad pengenalan dan anda pada petak angka giliran yang disediakan. 2. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Untuk KegunaanPemeriksa Kod Pemeriksa: Markah Markah Bahagian Soalan 1 Penuh Diperoleh 5
a J

2 3
4

4
a J

6 7 8 9

5 4 4
)
a J

10
11

l0

t2
B 13
14
Jffirlah

10 10 10

ini Kertas.soalan mengandungi15 halamanbercetakdan t halamantidak bercetak. ll,ihat halaman sebelah


457112 @ 200sHak cipta KemiaanMataysia SULIT

iltililililil

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SIJLIT

2 A Bahagian markahl 140


Jatvab semua soalan dalam bahagian ini.

4571t2

Rajah 1 menunjukkan perkaitan dalam psikologi sukan.

Infinsik Eksrinsik Tiet PsikologiSukan

a
Kasar R RajahI Asertif

(a)

Nyatakan P:

a:
R: 13 markahl (b\ Beri satucontohsumberekstrinsik. ll markahl (c) Beri satu faktor yangmempengaruhi keagresifan. fl markahl

Jumlah A1
457112 @ 2009Hak cipta KeraiaanMalaysia

SULIT

ST]LIT 2

4s7u2

Rajah menunjukkan satu 2 pertandingan. carta sistem


Kanan

Untuk Kegunaan Pemeriksa

2
Johan

Rajah2 (a) Namakansistempertandingan ini.


\,/

lI markahl (b) Nyatakanjumlah perlawanan padapusinganpertama. lL markahl (c) Beri satu kelebihan pertandingan sistem ini. U markahl

457112

@20ag Hak Cipta KerajaanMalaysia

ll.ihat halaman sebelah SULIT

tl

Jumlah A2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

457112
3 manusia. strukturtulang daripada sebahagian Rajah3 menunjukkan

Rajah3 (a) NamakansendiX. l1 markahl pergerakan yangmelibatkan permainan badminton dalam (b) Beri satucontohkemahiran sendix. ll markah\ X antarasendi dengansendilesung. lokasi danpergerakan (c) Beri perbezaan Sendi X Lokasi Pergerakan f2 markahl Sendi Lesung

t_l

Jumlah A3

457112

@ 2009Hak cipta KemiaanMalavsia

SULIT

SIJLIT 4

jantungmanusia. Rajah4 menunjukkan keratan rentas

Untuk Kegunaan Pemeriksa

v
Rajah 4

(a) NamakanM. lI markahl (b) Beri satucontohacara pembesaran berlakunya sukan olahragayangmenyebabkan di ventrikal.
ll markahT (c) Beri dua perbezaanfizikal antarajantung atlet denganjantung seseorangyang telah mengalamiatrofi.

Atlet

Atrofi

12 markahl

457112

@ 2009 Hak cipta Kerajaan Malaysia

ll,ihat halaman sebelah SULIT

tl

JumIah A4

llt

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SLILIT 5

4s7ll2

BerikutialahmaklumatmengenaisistemtenagaX'
. . . . Intensiti latihan rendah Sumbertenagaglikogen, lemak, protein ATP tanPahad Penghasilan Jenisaktiviti daya tahan

(a) NamakansistemtenagaX.

i;;;;;ij
sistem tenagaX' (b) Beri dua contoh acaraolahragayang menggunakan

r..............
2 ............. 12markahl

Jumlah A5
457112 @ 2009Hak cipta KeraiaanMalavsia

SULIT

.t
SLILIT 6 7

457u2

makanan. Rajatr menunjukkanpiramidpanduan 6

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rajah6

t'

(a) Namakan kumpulanmakanan Q.

U markahl tahanotot. yangperludiambil olehatletberdaya (b) Nyatakan kumpulanmakanan U markahl R P kumpulanmakanan dankumpulanmakanan kuantiti keperluan (c) Beri perbezaan lebuhraya. atletlumbabasikal dengan bagi atletgimrama Kumpulanmakanan Atletgimrama Atletlumbabasikal lebuhraya

P R 12 markahl kepadaatlet. makanan piramid panduan @ Beri satu kepentingan

ii;';;k;

[Lihathalaman
457112 @ 2009Hak cipta KeraiaanMalavsia

sebelah SULIT

Jumlah A6

Untuk Kegunaan Pemeriksa

SI]LIT 7

4s7u2

badan. (a) Nyatakan tujuanaktiviti memanaskan

lI markahl kepada (b) Nyatakan dua kesan fisiologi ke atas atlet akibat pendedahan bahangmatahari. 1 .............. 2 .............. 12 markahl

latihandalamcuacapanas. semasamengadakan keselamatan (c) Cadangkan langkah satu

U markahl

Jumlah A7
457112 @ 20og Hak cipta KemiaanMalavsia

SULIT

J
suLIT
8

4s7ll2

pertandingan. suatu hoki sebelum ketuapasukan situasiseorang Rajah8 menunjukkan Kalaumenang pasukansaya dapatRM500 Badansayaberpeluh dandadaberdebardebar

Untuk Kegunaan Pemeriksa

0ooo

ooo0

ooo0 Pasukansayaakan
Sayatakut dangementar 00oo bertemudengan penyandangjuara talunlepas

o
Rajah8 ini. yang (a) Beri satujeniskebimbangan dialamiolehketuapasukan

it;:;';;;ij
itu' kebimbangan (b) Nyatakandua teknik untukmengawal 1 . . . . .......... 2 . . . . ........................... 12 markahl

(c) Nyatakan satu kesan fisiologi lain yang mungkin dihadapi oleh ketua

ini. pasukan

iL';;;i;ij

Jumlah A8
@ 2009Hak cipta KeraiaanMalavsia

457112

ll,ihathalaman sebelah SULIT

L
Untuk Kegunaan Pemeriksa

ST]LIT 9

10

457112

dua (a) Rajah 9 menunjukkan aksisukan.

Atlet X Rajah9

Atlet Y

yang berlakujika atlet X ingin pembelajaran (i) Nyatakanjenis pemindahan atletY. ari memPelaj acara

it;;;;;ii
selaindaripada pembelajaran satujenis pemindahan dan (ii) Nyatakan terangkan g(aXD. di yangdinYatakan

f2 markahl terkawaldalambolabaling. (b) Nyatakandua contohkemahiran 1............... 2 .............. 12 markahl L

Jumlah A9
457112 @ 2009Hak cipta KeraiaanMalavsia

SULIT

b
SULIT 11
Untuk Kegunaan Pemeriksa

permainan tampar. bola 10 Rajah10menunjukkan aksidalam satu

t,
Rajah10 (a) Nyatakansatu prinsip kestabilan yangberkaitandengan aksiitu. U markahl prinsipkestabilan itu. (b) Beri dua contohaksisukanlain yangmelibatkan
I 2

12 markahl

,,3

Jumlah A10
457112 @ 2009Hak cipta KeraiaanMalaysia

llihathalaman sebelah SULIT

SIJLIT

I.3 Bahagian B l2Omarkahl dlaasoalan daripada bahagian ini. Iawab rnana-rnana

457u2

Hari SukanSekolah. RM3 000.00untuk Kejohanan 11 Sekolahandamemperuntukkan itu ke akanbertanggungjawab atasperuntukan (a) Nyatakanahli jawatankuasayang bajet. selaindaripadamenyediakan bidangtugasnya danjelaskantiga daripada 14markahl yangdiberi menggunakan formatborang peruntukan (b) Sediakan satubajetdengan dalamJadual11. seperti yangperludibelanjakan. Rancang enamperkara

Bit

Perkara

Kuantiti

Jumlah (RM)

JUMLAH 11 Jadual 16markahl

t,

atletmaratondan oleh seorang dominanyangdigunakan sistemtenaga 12 (a\ Namakan t4 markahl ciri-cirinya. terangkan (b) Beri dua contoh acara olahraga yang menggunakansistem tenaga laktik. anaerobik kelesuan laktik bolehmenyebabkan anaerobik sistemtenaga mengapa Terangkan 16markahT padaslorang atief.

457112

@ 2009Hak cipta KeraiaanMalaysia

ll,ihat halaman sebelah SULIT

o
SULIT 14

457u2

ragbi. sukan aksi 13 Rajah13menunjukkan dalam

13 Rajah
(a)

yang Terangkandua jenis kecederaan - mungkin berlaku pada atlet semasa t4 markahl merebirtbola. t4 markahl bantumula yangboleh digunakan. (b) Terangkan satu kaedah yang perlu dipatuhi oleh atlet itu untuk (c) Nyatakandua aspekkeselamatan 12markahl .lrg"rur*ankecederaan.

14 (a) Terangkan berserta contoh pengelasankemahiran motor berdasarkan berikut: aspek-asPek (i) Kemahiranmotorkasar motor halus (ii) Kemahiran 14 markahT motof kemahiran satu contohsukan,pengelasan menggunakan dengan (b) Terangkan berikut: kriteria pergerakan berdasarkan diskrit (i) Kemahiran (ii) Kemahiranberterusan (iii) Kemahiranbersiri f6 markahl KERTAS SOALAN TAMAT

|F.

457112

Malavsia @ 2009Hak cipta Keraiaan

SULIT

SI]LIT

MAKLUMAT UNTUK CALON


l. 2. 3. 4. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian; Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan mana-mana dua soalan daripada Bahagian B. Tulis jawapan anda bagi Bahagian A pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Tulis jawapan anda bagi Bahagian B dalam helaian tambahan yang dibekalkan oteh pengawas peperiksaan. Anda boleh menggunakan gambar rajah, jadual dan cara-lain yang sesuai untuk menjelaskaniawapan anda. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali diny atakan sebaliknYa. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifikyang tidak boleh diprogram. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalan ini. Ikat helaian tambahan bersama-sama kirtas soalan ini dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

5. 6. 7.

Y,l

457112

Malavsia @ 2009Hak cipta Keraiaan

SULIT