Vous êtes sur la page 1sur 1

Dziennik Ustaw Nr 60 - 3418 - Poz.

649 i 650
649
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI
z dnia 2 lipca 1999 r.
w sprawie warunkw weterynaryjnych wymaganych przy zarob-
kowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub niejadalnych surowcw pasz
oraz dodatkw do pasz.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorb
nych badaniu i oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) co
je:
1. W Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie
warunkw weterynaryjnych wymaga-
nych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu,
obrocie lub niejadalnych surowcw zwie-
pasz oraz dodatkw do pasz (Dz. U. Nr 30,
poz. 295) w 11 dodaje ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Do obrotu nie wprowadzane pasze i do-
datki do pasz antybiotyki:
1) cynk-bacytracyna,
2) spiramycyna,
3) virginiamycyna,
4) fosforan tylozyny."
2. Pasze i dodatki do pasz, o ktrych mowa w 1,
wyprodukowane lub sprowadzone z zagranicy do dnia
w wprowadza-
ne do obrotu w 90 dni od dnia w

3. wchodzi w po
7 dni od dnia
Minister Rolnictwa i Gospodarki
w z. H. Wujec
650
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 czerwca 1999 r.
w sprawie trybu nabywania przez uprawnionych pracownikw
akcji Skarbu w ktrych akcje wniesione do Cukrowych.
Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 26 sierpnia
1994 r. o regulacji rynku cukru i
w cukrowniczym (Dz. U. Nr 98,
poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121,
poz. 770) co
1. W Ministra Skarbu
z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie try-
bu nabywania przez uprawnionych pracownikw akcji
Skarbu w ktrych akcje wniesione
do Cukrowych (Dz. U. Nr 95, poz. 587),
wprowadza zmiany:
1) w 3 w ust. 1 wyrazy "w terminie 30 dni od dnia za-
wyrazami lIPO
2) w 3 w ust. 3 wyrazy w terminie
nym w ust. 1," wyrazami nie-
po listy uprawnionych pra-
cownikw".
2. o ktrych mowa w przepisach
dzenia Ministra Skarbu z dnia 4 sierpnia 1997 r.
w sprawie trybu nabywania przez
uprawnionych pracownikw akcji Skarbu
w ktrych akcje wniesione do
Cukrowych (Dz. U. Nr 95, poz. 587 i z 1999 r. Nr 60,
poz. 650), ponownie czynno-
wskazanych w 2, 3 i 4 tego
uprawnionych pracownikw w
3 od w niniejszego
nia. terminy stosuje odpowiednio.
3. wchodzi w z dniem
szenia.
Minister Skarbu E.