Vous êtes sur la page 1sur 2

Dziennik Ustaw Nr 63 - 3547 - Poz.

727
727
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 29 lipca 1999 r.
o wykonaniu Konkordatu
i
W wykonaniu art. 15 ust. 2 Konkordatu Sto-
i podpisanego
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51,
poz. 318), i zgodnie z 15 Umowy Rze-
czypospolitej Polskiej a Episkopatu Polski
w sprawie statusu prawnego
nych i prowadzonych przez Katolicki, w tym
uniwersytetw, i se-
minariw duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu
uznawania przez stopni i nadawa-
nych przez te podpisanej w Warszawie
dnia 1 lipca 1999 r., w do niniejszego ob-
wieszczenia podaje do tekst wymienio-
nej umowy.
Minister Spraw Zagranicznych: B. Geremek
do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 29 lipca 1999 r. (poz. 727)
UMOWA
Rzeczypospolitej Polskiej a Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego
i prowadzonych przez Katolicki, w tym uniwersytetw,
i seminariw duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez stopni i tytu-
nadawanych przez te
Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konkordatu
i podpisanego
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51,
poz. 318), Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencja
Episkopatu Polski, z udzielone-
go jej przez co
1. 1. stosuje do wtym
uniwersytetw, i se-
minariw duchownych, i prowadzonych
przez Katolicki, zwanych dalej

2. Diecezjalne i zakonne
osoby w zakresie nauk
wymogi ustawowe kadry i programw
studiw, status
2. 1. w tym
w dniu w niniejszej umowy uczelnie:
1) Katolicki Uniwersytet Lubelski,
2) Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie,
3) Papieski Teologiczny we
4) Papieski Teologiczny w Warszawie,
5) Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatia-
num" w Krakowie, dawniej Filozoficzny
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie,
oraz uprawnienia okre-
w umowie.
2. Papieski Teologiczny w Warszawie dzie-
li na dwie sekcje:
1) Jana Chrzciciela,
2) Andrzeja Boboli "Bobolanum".
z tych sekcji posiada
3. W stosunku do Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego odpowiednie zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 12 1990 r. o szkolnictwie
szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z zmianami)
i ustawy z dnia 12 1990 r. o tytule naukowym
i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386 z
szymi zmianami).
4. Do odbywania studiw w
dopuszczone osoby
warunki wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 12
1990 r. szkolnictwie (Dz. U. Nr 65,
poz. 385 z zmianami). Statut
dodatkowe warunki, kt-
re powinny przez kandydatw do tych

5. Studentom przy-
prawa studentw uczelni utworzonych na pod-
stawie ustawy, o ktrej mowa w 4, oraz na podstawie
ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o
zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z
zmianami).
6. 1. uznaje zawodowe nadawane
absolwentom przez
Dziennik Ustaw Nr 63 - 3548- Poz. 727
ce warunki prowadzenia kierunku studiw,
w przepisach szkolnictwa

2.
ministrowi do spraw szkolnictwa
go statut oraz jego zmiany, plany studiw i ich
zmiany, informacje o zmianach na stanowiskach orga-
nw jednoosobowych oraz corocznie wykazy
kadry nauczycieli akademickich dla poszczeglnych
kierunkw studiw prowadzonych w
3. przez warun-
kw, o ktrych mowa w ust. 1, stwierdza w drodze de- .
cyzji administracyjnej minister do spraw
szkolnictwa
7. 1. nie prawa
nadawania zawodowego magistra zawie-
umowy o w zakresie na po-
ziomie magisterskim z
takie prawa.
2. Alumni seminariw duchownych, pro-
studia zgodnie z wymagania-
mi prawa zawodo-
wy magistra kierunku "teologia" na podstawie umw
o zawartych w oparciu o Apo-
"Sapientia Christiana" z
oraz z uczelniami w ktrych
strukturze teologii,
mi prawo prowadzenia studiw magisterskich na tym
kierunku.
8. uznaje stopnie naukowe
doktora i doktora habilitowanego, nadane przez ko-

1) one warunki wart. 3 i 4 ustawy
z dnia 12 1990 r. o tytule naukowym
i stopniach naukowych, zwanej dalej
oraz
2) przewody doktorskie i habilitacyj-
ne oraz te stopnie zgodnie z postanowienia-
mi ustawy.
9. 1. uznaje naukowy pro-
fesora nadany przez w sta-
tucie
o nadanie naukowego oraz
w przedmiocie przedstawienia kandydata do tego tytu-
przeprowadzone zgodnie z przepisami usta-
wy.
2. zawiadamia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu
naukowego.
10. Osoba o nadanie stopnia lub
naukowego od o ktrych
mowa wart. 12 ust. 2, art. 16 ust. 2 i art. 26 ust. 3 usta-
wy, do Centralnej Komisji do Spraw
Naukowego i Stopni Naukowych na zasadach i w try-
bie w ustawie.
11. Uczelnie wymienione w 2 niniejszej umowy,
uprawnione do nadawania stopni naukowych na pod-
stawie dotychczasowych przepisw, to
uprawnienie, wymogi
w ustawie.
12. naukowe nadane na podstawie dotych-
czasowych przepisw naukowe-
mu profesora w ustawie.
13. przed dniem w umo-
wy przewody doktorskie i habilitacyjne oraz
wania o nadanie naukowego prowadzone
w dalszym na podstawie przepisw niniejszej
umowy.
14. Traci moc umowa z dnia 30 czerwca 1989 r.
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
a Episkopatu Polski w sprawie uregulowa-
nia statusu uczelni papieskich oraz trybu i za-
kresu uznawania przez stopni i na-
ukowych nadawanych przez te uczelnie (Monitor Polski
Nr 22, poz. 174).
15. Umowa zostanie w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od
jej podpisania.
16. Umowa wchodzi w po 14 dni od
dnia
Warszawa, dnia 1 lipca 1999 r.
W imieniu Konferencji
Episkopatu Polski:
+Jzef kard. Glemp
W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej:
M. Handke
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
Redakcja: Centrum Legislacyjne Al. Ujazdowskie 1/3,00-583 Warszawa, P-29
druk i Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw
ul. 69n1, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52 i 694-67-03; fax: 694-64-77, 694-62-06
z polecenia Prezesa Rady Ministrw w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrw,
ul. 69n1, 02-903 Warszawa
Zam. 359/W/C/99 ISSN 0867-3411 Cena 4 68 gr