Vous êtes sur la page 1sur 18

Drogi Czytelniku !!!

1.

W trakcie wykonywania tumaczenia tekstu korzystaem z darmowej wersji programu English Translator 3 firmy Techland doczonej do Gazety Prawnej. Tumaczenie powstao wycznie w celach naukowych i informacyjnych, a nie komercyjnych. Jako autor tumaczenia zezwalam na nieodpatne wykorzystywanie fragmentw lub caoci tekstu przez osoby trzecie, w tym instytucje naukowe i pastwowe oraz media , wycznie w celu bada naukowych, w celach edukacyjnych oraz informacyjnych, zarwno w formie elektronicznej, jak i analogowej. Prosz jednak, przy tych czynnociach o zaznaczenie pochodzenia tego tekstu, tj. wymienienie mojej skromnej osoby z imienia i nazwiska, jako autora tumaczenia. Orygina tego opracowania jest rozpowszechniany w Internecie w jzyku angielskim pod tym adresem : http://www.da.mod.uk/colleges/arag/document-listings/middle-east/06%2828%29JC.pdf/view

2. 3.

4.

Z powaaniem Tomasz towski

WARSZAWA 2010r.

Centrum Studiw Badawczych nad Konfliktami


Cykl Bliskowschodni 06/28

Operacje Szwadronw mierci W Iraku


Jakub Cerny

Czerwiec 2006

Akademia Obrony Zjednoczonego Krlestwa

Operacje Szwadronw mierci W Iraku

Jakub Cerny

Punkty kluczowe
* Ten referat przedstawia w zarysie przynalenoci i taktyki grup w irackiej rebelii. * Jeeli krajowi degeneraci wspieraj wojn domow, szczeglnie jeden z islamskich rewolucyjnych elementw, takie grupy mog prawdopodobnie powodowa wzrost jej roli

Spis treci

Typy operacji Specjalne Policyjne Komanda i brygady Badr Lokalne Szyickie milicje, Armia al - Mahdi i Kurdyjska peshmerga Islamscy fundamentalici, nacjonalistyczni powstacy i Sunnickie plemienne milicje Kryminalne gangi i inne grupy

4 6

12 14

06/28 Operacje Szwadronw mierci W Iraku


Jakub Cerny
W okrutnej irackiej rebelii, ktra rozpocza si natychmiast po obaleniu Saddama Husajna, kilka typw operacji zostao adoptowanych przez wiele si zaangaowanych w konflikt. Typ operacji szwadronw mierci wzmaga si stale w uyciu, a sta si powszechn praktyk wszystkich irackich odamw powstaczych milicji i prawdopodobnie rwnie niektrych czci irackiego rzdu. Kada strona w konflikcie rozwina swoje wasne szwadrony mierci, aby suyy jej motywom, ktre rni si znacznie. Dlatego ich techniki, cele i metody, ktrymi si zajmuj rwnie s rne. Wic, w paraleli z wojn partyzanck prowadzon przez powstacw przeciw siom okupacyjnym i irackim siom rzdowym, jest co, co moe poprawnie zosta nazwane wojn szwadronw mierci wewntrz irackiego spoeczestwa. Przez cay 2005 rok byo tak wiele wskazwek wzmagania si wykorzystania szwadronw mierci, e powstay pytania, czy dowdztwo Stanw Zjednoczonych obmylio "Salwadorskie rozwizanie". To mogoby oznacza, e same siy okupacyjne szkol albo pomagaj szkoli profesjonalne szwadrony mierci pord lokalnej populacji, aby zapewni sukces okupacji. Nie tylko jest to mao prawdopodobne - nie ma adnych znakw pobudzania takich praktyk przez personel Stanw Zjednoczonych - ale rwnie mogaby to by tylko maa cz caej sytuacji, jeeli to zdarzaoby si naprawd. Rnorodno wszystkich graczy wewntrz irackiej areny zapewnia, e kady dy tylko do swoich wasnych interesw. Przymierza s kruche i zmienne. Faktycznie , wykorzystanie szwadronw mierci przez wiele rnych odamw przeciw sobie spowodowao sekciarskie ekstremistyczne, polityczne i ideologiczne napicia pord miejscowej populacji. Jest to bardzo niebezpieczne dla si okupacyjnych, ktre mogyby zosta wcignite w bardzo intensywn wojn domow, jak rwnie iraccy obywatele.

Typy Operacji
Istnieje wiele sposobw, na ktre dziaaj szwadrony mierci z rnych rodowisk. Rni si one w rozmiarze, technikach wykorzystanych, aby osign swj cel, rodkach ukrywania lub promowania swojej dziaalnoci, motywacji, wybieraniu celw i wykorzystaniu broni i wyposaenia. W przeciwiestwie do wielu innych powstacw, szwadrony mierci w Iraku nie przeprowadzaj pogromw - jak ataki na wsie lub okrgi miasta, ani nie praktykuj oni otwartych operacji masowego morderstwa przeciw pewnym sektom ( s one przeprowadzane przez zamachowcw samobjcw, ktrzy nie mog zosta zaliczeni pord szwadronw mierci w irackim konflikcie). Szwadrony mierci typu irackiego przeprowadzaj raczej operacje majce na celu powolne, stopniowe wykorzenienie niektrych grup, lub bezporednio atakuj osoby we wczeniej zaplanowanych morderstwach. Rzadko prbuj ukry swoje akcje cakowicie, natomiast czsto licz na moliwe skutki uboczne swoich operacji , a niektre grupy nawet chwal si swoimi operacyjnymi sukcesami. Szwadrony mierci w Iraku w pogoni za swoimi celami s zaangaowane w 4-t generacj dziaa wojennych, ktra ma publiczne i polityczne skutki. Pozasdowe aresztowanie jest operacj, ktra przycigna najwiksze media, publiczn i polityczn uwag i zwykle koczy si egzekucj i usuniciem ciaa ofiary. Te operacje s przeprowadzane przez stosunkowo due szwadrony, ktre poruszaj si dookoa w samochodach.

06/28

Jakub Cerny

Ofiary zwykle s zabierane albo bezporednio ze swoich domw albo z ulicy na swojej drodze do pracy lub innego miejsca gdzie przebywaj. Pierwsza technika jest stosowana szczeglnie dla natychmiastowego zabrania wicej ni jednej ofiary z ustalonego obszaru. Cele zwykle s wybierane na podstawie sekciarskich lub politycznych motyww. Czonkowie religijnych lub narodowych mniejszoci, plemion lub byli urzdnicy lub byy personel si zbrojnych z ery Saddama powszechnie s obierani za cel. Typowo, ten rodzaj operacji obejmuje zabieranie ofiar przez ludzi noszcych uniformy irackiej policji lub armii, noszcych wyposaenie, karty ID i jedcych w pojazdach. Szwadrony mierci s albo czci si policyjnych albo armii lub s przebrani. Przebieg zabrania wwczas wyglda jak aresztowanie ni jak porwanie, ktrym waciwie jest. To zdarzenie pozostawia bezporednich wiadkw takich jak czonkowie rodzin ofiar lub przyjaciele. Kolejn typow cech jest pozbycie si cia. Ciaa czsto wykazuj znaki tortur - wywiercone dziury w mikkich czciach ciaa, stawach i twarzy, oparzenia, kwasowe poparzenia i lady cikiego pobicia. Ofiary czsto byy zakute i / lub kneblowane. Styl zabijania zwykle jest jak egzekucja, na przykad przez strzelenie ofierze w skro lub z tyu gowy. Jednake, specjalne zabjcze techniki, takie jak uduszenie, uduszenie si lub podcicie garda rwnie wystpoway. Ciaa czsto s pozostawiane w miejskich lub podmiejskich obszarach w duych ilociach wic mog atwo zosta odnalezione. Nie ma wtpliwoci, e ten rodzaj operacji ma w zamierzeniach nie tylko eliminowanie swoich celw, ale rwnie kreowanie publicznych i politycznych efektw ubocznych takich jak terroryzowanie tych, ktrzy solidaryzuj si z ofiar i innymi ludmi. Inne dwa typy operacji s podobne do pierwszego w locus delicti, ktrym jest dom lub miejsce publiczne w, ktrym ofiara czsto bywa, jak meczety. Nastpiy ataki na domy, ostrzelanie z jadcych pojazdw. W takich przypadkach zostay wykorzystane maokalibrowe bronie. Ataki te bior za cel okrelone osoby lub zgromadzenia ludzi z pewnych grup, ale zwykle rwnie powoduj ofiary pord czonkw rodzin lub pracownikw. Szwadrony mierci zoone z kilku ludzi wamuj si do domu si i zabijaj wybrane ofiary wykorzystujc karabiny maszynowe, zabijaj kadego kogo mog zobaczy w domu. Rwnie zaistniay ostrzelania z jadcych pojazdw w miejscach publicznych, a ofiary, wraz z kadym, kto z nimi jest (jak ochroniarze), zostaj zabici przez ogie karabinu maszynowego. Ten typ ataku jest prymitywniejszy ni pozasdowe aresztowanie. Czonkowie szwadronw mierci zaangaowani w te rodzaje operacji zwykle nie nosz uniformw si zbrojnych i piesz si, aby unikn identyfikacji. Najbardziej godn uwagi rnic jest to, e zabjstwo przez ostrzelanie z jadcych pojazdw zwykle jest przeprowadzane w czasie dnia, ale ataki na domy zwykle s przeprowadzane w nocy, w ten sposb zabijajc ofiar w czasie snu. Te typy operacji s dosy miae i dlatego wysoce zastraszaj, drastycznie zmniejszajc poczucie publicznego bezpieczestwa. Obierane za cel ofiary s albo ludmi jakiego znaczenia - politycznego lub lokalnego, jak plemienni szejkowie, duchowni, czonkowie partii politycznych i fachowcy, lub s czonkami pewnej grupy, ktr szwadrony mierci prbuj wyeliminowa w ten sposb stopniowo. Ataki na domy ofiar wydaj si by ulubion opcj dla grup, ktre przeprowadzaj czystk etniczn pewnego obszaru, gdzie populacja jest zbyt etnicznie zmieszana dla masowych publicznych zabjstw bez zabijania czonkw swojej wasnej sekty albo grupy. W takich przypadkach, ostrzeenie by opuci obszar czsto poprzedza bezporedni atak, ktry mgby by ostrzeeniem dla innych czonkw danej grupy. Ataki na domy rwnie s przeprowadzone przeciw odkrytym kryjwkom si zbrojnych "wrogich" grup albo biurom. We wszystkich tych przypadkach, ta technika rwnie zostaa wykorzystana do porwania celu - ofiara zostaa wcignita do samochodu po zagroeniu mierci lub przez bezporednie uycie siy. W rezultacie, ofiary mog zosta przesuchane, a nastpnie czsto s wykonywane egzekucje. W caoci, te typy operacji przycigaj duo uwagi i s czsto wykorzystywane i pniej oficjalnie obwieszczane, jako zabjstwo z zemsty, w ten sposb kreujc acuch zabjstw z zemsty midzy pewnymi grupami.

Operacje Szwadronw mierci W Iraku

06/28

Kolejnym typem operacji jest wykorzystywanie materiaw wybuchowych, szczeglnie improwizowanych urzdze (IED). Te s stosowane w kilku sytuacjach, ale zawsze bior za cel okrelon osob albo okrelone zgromadzenie ludzi z pewnej grupy. Mog one zosta pozostawione wzdu trasy, ktr ma wyruszy ofiara i wtedy zdetonowane poprzez zdalne sterowanie. Takie wydarzenia zwykle nastpuj blisko domu ofiary. Miny puapki s wykorzystywane w samochodach lub domach a rakietowe wyrzutnie granatw (RPG) s stosowane by bra za cel samochody lub domy ofiar. Wszystkie te typy ataku nie wymagaj napastnikw do dosignicia ofiary bezporednio lub nawet zastpuj ich w terenie w czasie eksplozji. Bior one za cel prawie wycznie osoby jakiego politycznego lub lokalnego znaczenia i, dlatego, rni si od zamachw bombowych zaaranowanych, aby zabi masy ludzi w miejscach publicznych jak samobjcze zamachy bombowe. W jednym przypadku, doszo do samobjczego zamachu bombowego podczas pogrzebu. Taka operacja jest przeprowadzana przez zamachowca samobjc, by wymierzy znaczne szkody na rodzinie ofiary, ktra zostaa wczeniej zabita przez zwyky atak szwadronu mierci. Specjalnym typem operacji jest zastosowanie snajperw. Snajperzy zwykle s wykorzystywani przez powstacw przeciw siom okupacyjnym i sztabowi dowodzenia w Iraku, ale rwnie zostali wykorzystani do przeprowadzenia morderstw politycznych. Rzadko dziaajcy w szwadronie ( dziaaj jako samotny snajper lub para dziaaczy),ci profesjonalni zabjcy s wykorzystywani przez rne grupy, aby przeprowadza zabjstwa w stosunku do obranych za cel, wanych i dobrze chronionych osb z innych grup. Nie kreuje to uczucia publicznego poczucia zagroenia tak jak inne typy operacji szwadronw mierci. Jednake to nadal suy planowi krzywdzenia innych grup i moe wywiera ciki psychologiczny nacisk na jej wpywowych czonkw, ktrzy nie mog zosta atwo trafieni w swoich domach, biurach lub miejscach publicznych.

Specjalne Policyjne Komanda i brygady Badr


Przez cay 2004 rok, Specjalne Policyjne Siy byy powoywane pod rzdami Iyad'a Allawi'ego jako cz nowej irackiej policji. Pocztkowo te oddziay paramilitarne skaday si w przyblieniu z 5,000 onierzy, ktrzy zostali podzieleni na trzy grupy: komandosw, brygady porzdku publicznego i brygady zmechanizowane, ktre pniej, zostay przeksztacone w wojskow jednostk pod przywdztwem irackiej armii. Wiele z personelu Specjalnych Policyjnych Komand, w przeciwiestwie do tych ze zwykego policyjnego szeregu i Brygad Porzdku Publicznego, zostao rekrutowanych spord oficerw byych si zbrojnych Ba'ath, a onierzy doprowadzono do powrotu do obowizku przez wczesnego sunnickiego ministra spraw wewntrznych, Falah'a al - Naqib'a, bez wiedzy doradcw amerykaskich, ktrzy pniej zaaprobowali ich niemniej z uwagi na ich dowiadczenie w terenie. Genera Adnan Thatbit, rwnie byy wysokiej rangi oficer Partii Ba'ath, zosta wybrany jako lider Specjalnych Policyjnych Komand. Pod koniec 2004 roku, Komanda zostay wysane do walki na linii frontu, a Brygady Porzdku Publicznego oficjalnie zostay wykorzystane jako druga fala si zbrojnych w bitwach o rebelianckie miasta prowadzonych przez siy okupacyjne wspierane przez now irack armi (Mosul, Ramadi, Samarra). Zostay one obie wwczas praktycznie skazane na odpowiedzialno operacji, aby oczyci miasto, podczas gdy jednostki militarne walczyy. Wraz z ulicznymi strzelaninami, poszukiwaniami i operacjami zniszczenia, ktre miay obieray za cel kryjwki powstacw, Specjalne Policyjne Komanda przeprowadziy operacje szwadronw mierci w odbijanych miastach, aby wykorzeni pozostao lokalnych powstaczych sieci i ich podejrzanych zwolennikw. Czasami angaoway si w takie dziaania ze wzgldu na swoje wasne osobiste motywy. Klasyczne scenariusze pozasdowych aresztowa miay miejsce w odbitych miastach. Niektre ofiary zostay pniej znalezione martwe albo wzite do niewoli w tajnych wizieniach prowadzonych przez

06/28

Jakub Cerny

Ministerstwo Spraw Wewntrznych. Stowarzyszenie Muzumaskich Uczonych (AMS), wpywowe grono organizujce sunnickie duchowiestwo, byo pierwsz grup, ktra otwarcie twierdzia, e sunnicka populacja i sunnickie meczety w zdobytych miastach zostay obrane za cel przez siy zbrojne USA pod koniec 2004 roku, a siy irackiej policji podjy pozasdowe zachowanie. W styczniu 2005, nowy rzd zosta ustanowiony przez Zjednoczone Irackie Przymierze (UIA) polityczne ciao skadajce si z kilku Szyickich religijnych partii - prowadzonych przez Ibrahim'a al Ja'fari. Ministerstwo Spraw Wewntrznych przeszo do rk SCIRI (Najwysza Rada Islamskiej Rewolucji w Iraku), gwnej partii w UIA, ktra przybya do Iraku z Iranu, gdzie bya na wygnaniu w czasie ery Saddama. SCIRI ma swoj wasn milicj - Organizacj Badr, zaoon w 1982 w Teheranie pod nazw Korpusu Badr. Czonkowie Korpusu Badr zostali wyszkoleni przez Korpus Stray Islamskiej Rewolucji (IRGC) do walki z reimem Saddama Husseina w Irasko - Irackiej wojnie w latach 80 a pniej infiltrowali Irak. Dziaaj gwnie w Szyickim poudniu przygotowujc IRGC - jednostki specjalnej ochrony / wywiadu dla tych celw. W 1983, Korpus Badr zaoy swoje wasne paramilitarne jednostki, nazwane Brygady Badr, aby przeprowadza operacje specjalne. Przed inwazj w Iraku w 2003 roku, Brygady Badr skaday si z 10,000 - 15,000 ludzi, 3,000 z nich zawodowo byo szkolonych z rdzeniem jednostki, a 1,500 ideologicznie zaangaowanych bojownikw szkolono dalej przez IRGC. Po inwazji okazao si, e, Korpus Badr (Organizacja) skutecznie wszed do Iraku wzdu dugiej iracko - iraskiej granicy jako milicja i przej kontrol nad kilkoma szyickimi miastami. Nigdy w peni si nie rozbroi. Wielu z personelu Badr oficjalnie weszo do ministerstw Spraw Wewntrznych i Obrony i wzio udzia w planowaniu bezpieczestwa i anty powstaczych operacjach w 2004 roku. Kilku analitykw twierdzio w 2003 i 2004 roku, e Organizacja Badr nadal otrzymuje tajne finansowe i militarne poparcie z Iranu. Po styczniowych wyborach, Ministerstwo Spraw Wewntrznych spado cakowicie pod kontrol Badr przy pomocy Bayan'a Jabr'a, byego oficjaa SCIRI i dowdcy Organizacji Badr, wyznaczonego jako minister. Wkrtce potem, wedug kilku byych urzdnikw ministerstwa 140 wanych urzdnikw bezpieczestwa zostao zastpionych przez ideologicznie zaangaowany personel i politycznych sojusznikw SCIRI. Od tego czasu Organizacja Badr przeja kontrol anty -powstaczych operacji i na pocztku maja 2005 roku, uwolnia nowe oddziay dobrze wytrenowanych anty - powstaczych komandosw skadajce si prawie cakowicie z czonkw Brygad Badr. Najjawniejszymi z tych jednostek komanda byy Brygady Wilka i Brygady Wulkanu (paramilitarne anty-powstacze oddziay) i brygady Skorpiona ( wywiadowcze, wyszukujce i niszczce siy). Brygady Wilka, ktre byy szkolone od jesieni 2004 roku i zostay wysane do rebelianckich miast, rzekomo dziaay jako szwadrony mierci. Nigdy nie zaprzeczyy one zarzutom, e wykorzystuj cikie metody i techniki tortur w swojej walce przeciw podejrzanym powstacom. W kocu czerwca, 474 ludzi zostao pochwyconych ze swoich domw podczas jednego nalotu Brygady Wilka w obszarze Abu Ghraib w Bagdadzie i cierpiao systematycznie, gdy zncano si nad nimi w rkach brygady. Program rwnie trwa dalej w sponsorowanej przez USA telewizji al - Iraqiyah, gdzie naduycia i dokonane przemoc przesuchanie podejrzanych powstacw przez czonkw Brygady Wilka publicznie zostao przedstawione jako cz ? operacji psychologicznej wojny przeciw powstacom prowadzonej przez Specjalne Policyjne Komanda. Wraz z tym gwnym przejciem Specjalnych Policyjnych Komand przez siy Badr, aparat wywiadu Organizacji Badr pozosta w peni niezaleny od nowych irackich pastwowych sub wywiadu (ktry pracuje blisko ze Stanami Zjednoczonymi). Wywiad Badr jest skupiony na zbieraniu informacji na sze rnych tematw: (1) byli lojalici reimu (gwnie czonkowie tajnej Saddam'owskiej policji Mukhabarat), (2) powstacy, (3) Sunnicki duchowny establishment (gwnie AMS), (4) Sunnickie partie polityczne i personel, (5) nowe irackie suby wywiadowcze i (6) siy zbrojne USA i ich korzyci w Iraku. 7

Operacje Szwadronw mierci W Iraku

06/28

Organizacja Badr rwnie zostaa zaangaowana w zastraszanie Palestyczykw. Palestyscy uchodcy w Bagdadzie otrzymali groby mierci poprzez listy i e-maile od Organizacji Badr i zostao im powiedziane, aby opucili Irak. Zostali oskareni o roznoszenie wahabizmu. AMS publicznie oskaryy Brygady Wilka o obieranie za cel palestyskich uchodcw. W marcu 2006 roku, bezporednio po ataku bombowym w Samarze, kilka uprowadze i zabjstw Palestyczykw miao miejsce w Bagdadzie. Przez cay 2005 rok, szwadrony mierci dziaajce przy pomocy uniformw Specjalnych Policyjnych Komand, kart ID i wyposaenia, zaczy ukazywa si w gwnych miastach, gwnie w Bagdadzie i tak zwanym trjkcie Sunnickim. Cae dzielnice uciekay pojedynczej nocy - wraz z szwadronami mierci uprowadzajcymi gwnie modych sunnickich mczyzn. Prbowali uprawomocni swoje czynnoci krewnym swoich ofiar poprzez przedstawianie siebie jako oficerw Specjalnego Policyjnego Komanda lub agentw wywiadu. Krewni kilku ofiar twierdzili, e szwadrony te byy pracownikami brygad Wilka, Wulkanu i Skorpiona. Prawie aden z uprowadzonych ludzi nie wrci ywy; wikszo z nich pniej zostaa znaleziona martwymi. Byy znaki tortur i zostali zabici w stylu egzekucji. Niektrzy uprowadzeni pojawili si pniej kiedy siy okupacyjne odkryy trzy tajne wizienia (Bagdad, al - Kut, al - Zuber) uruchomione przez siy Ministerstwa Spraw Wewntrznych, gdzie aresztowani byli trzymani bez skazania. Zncano sie nad nimi i byli przesuchiwani pod dziaaniem tortur. Amnesty International twierdzi, e Brygady Wilka w duym stopniu byy zaangaowane w przypadki zncania si nad winiami. Iracki rzd i Ministerstwo Spraw Wewntrznych pocztkowo zbagatelizoway wszystkie znaki moliwych operacji szwadronw mierci przeprowadzonych przez Specjalne Policyjne Komanda na lokalnych milicjach i powstacach ale pniej wraz armi USA i trenerami policji uznay, e operacje szwadronw mierci mogy by przeprowadzane przez Specjalne Policyjne Komanda nieoficjalnie. Kiedy w sierpniu 2005 pojawi si nowy typ szwadronw mierci wykorzystujcy samochody policyjne, wyposaenie i karty ID ale noszcy cywilne ubrania pod policyjnymi kamizelkami, Ministerstwo Spraw Wewntrznych ledwie uczynio jakikolwiek wysiek, aby zbada t spraw. Z drugiej strony , sunniccy polityczni liderzy i AMS przez miesice utrzymywali, e sunnici i ich meczety i duchowni byli atakowani przez siy dowodzone przez szyitw z Ministerstwa Spraw Wewntrznych, a w lutym 2006 twierdzili, e nastpi wzrost w porwaniach. Po ataku bombowym na wityni al - Askari w Samarra w lutym 2006, strzelcy ubrani w uniformy Specjalnych Policyjnych Komand rzekomo zaatakowali meczety Sunnickie, szczeglnie w Bagdadzie. AMS zestawi list owiadczajc setki pozasdowych zabjstw, znikni, nielegalnych atakw i przykady torturowania Sunnitw przez osoby powizane z Szyickimi milicjami dziaajce w siach policyjnych. ledztwo w tej sprawie prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewntrznych nie znalazo niczego i znw obwiniono "bandyckie elementy". Dowdztwo Stanw Zjednoczonych nie podjo powanych krokw, aby zbada doniesienia naduy a do pocztku 2006 roku, kiedy jego polityczna skonno ku Szyickim fundamentalistycznym partiom zacza zanika. Do tego czasu , Brygady Wilka cieszyy si penym poparciem ze strony dowdztwa, ktre oficjalnie docenio ich efektywno w zwalczaniu powstaczoci. Byo kilka owiadcze, e Brygady Wilka wykonay kilka akcji aresztowa poprzez bezporedni wspprac z siami zbrojnymi USA. W kocu stycznia 2006 roku oddzia 22 ludzi ubranych w uniformy Specjalnych Policyjnych Komand zosta schwytany przez onierzy USA w pnocnym Bagdadzie. Mieli oni modego Sunnickiego mczyzn w swoim samochodzie. Ten oddzia zosta aresztowany przez siy USA, a dochodzenia s nadal w toku.

06/28

Jakub Cerny

Wielki wzrost liczby operacji pozasdowych aresztowa od poowy 2005 do pocztku 2006 jest pewny. Jest wielu wiadkw, a wiele cia byo odnajdywanych kadego tygodnia. Czy te operacje zostay przeprowadzone przez zamaskowanych strzelcw zdolnych, do dostpu do kompletnego wyposaenia Specjalnych Policyjnych Komand, jak rwnie samochodw, lub, czy Specjalne Policyjne Komanda kierowane przez personel Brygad Badr przeprowadziy te operacje same - albo oficjalnie albo nieoficjalnie, nie jest nadal jasne. Wszystkie te scenariusze s prawdopodobne. W caoci, gwnie Sunniccy modzi mczyni lub byli lojalici reimu, pracownicy i personel si zbrojnych z duych miast s obierani za cel przez ten typ operacji szwadronw mierci. To sugeruje, e zemsta jest jedynym moliwym motywem, a ekstremalne rodki graniczce ze stopniow czystk etniczn zostay podjte, by uniemoliwi dowodzonej gwnie przez Sunnitw powstaczoci w kontrolowaniu rzdowych obszarw.

Lokalne Szyickie milicje, Armia al - Mahdi i Kurdyjska peshmerga


Tak wczenie jak wiosn 2003 roku, Tymczasowa Wadza w Iraku nakazaa wszystkim milicjom z wyjtkiem Kurdyjskiej peshmerga rozbroi si i rozwiza. To nigdy si nie zdarzyo i wikszo milicji pozostaa uzbrojona i praktycznie odpowiedzialna za wiele miast, miasteczek i wsi gwnie na Szyickim poudniu. W niektrych miastach milicje rzdz ulicami i kontroluj miejscow polityk. Siy okupacyjne nigdy istotnie nie nacisny mocno o ich rozbrojenie i byo to praktycznie niemoliwe w pierwszym roku okupacji, aby przekona Irakijczykw, aby tak zrobi. Wraz ze staymi brutalnymi atakami dokonywanymi przez Sunnickich Islamistycznych terrorystw na Szyickich cywilach i miejscach religijnych, ktre zaczy si wkrtce po pierwszych chaotycznych miesicach, jak rwnie sporadycznych starciach wzdu sekciarskich granic, Szyici zadali prawa, do samoobrony. Jako drugorzdne rozwizanie zlikwidowania milicji, ktre szybko rozwiny swoj wasn etniczn, sekciarsk, polityczn i nawet separatystyczn agend, administracja Stanw Zjednoczonych zdecydowaa zrekrutowa czonkw milicji do nowej irackiej armii i policji. W 2004 roku, dziewi milicji z ponad 100,000 bojownikw zgodzio si rozwiza i doczy do nowych si bezpieczestwa lub powrci do cywilnego ycia. Inne milicje, ktre nie wybray rozformowania si rwnie pozwoliy swoim czonkom doczy si do si zbrojnych, w ten sposb infiltrujc zarwno armi i policje przy pomocy swoich lojalnych czonkw. Niektre z nich zostay utworzone obok pewnych politycznych partii, aby wzmocni same partie - istniay owiadczenia kilku politycznych postaci, e nie ma adnej szansy dla partii, aby wej w polityczn walk bez swojej wasnej zbrojnej milicji. Na Szyickim poudniu, lokalna policja zostaa szczeglnie infiltrowana przez czonkw milicji, aby zachowa kontrol obszaru. Wiele milicji dalej pozostao aktywnych na zewntrz si zbrojnych i stay si bardziej jak kryminalne grupy. W ten sposb istniej zarwno jako grasujce gangi i jako sankcjonowani czonkowie irackiej armii i policji. Niektrzy czonkowie milicji byli w stanie, aby infiltrowa wysze stanowiska dowdztwa i w kocu ministerstwa spraw wewntrznych i obrony, szczeglnie kiedy fundamentalici Szyiccy przejli kontrol nad rzdem. Armia Al - Mahdi staa si najwiksz milicj w Iraku, skadajc si z kilku tysicy gwnie ubogich Szyitw lojalnych wobec modego duchownego Muqtady al - Sadra, ktry oficjalnie utworzy j w czerwcu 2003 roku. Od samego pocztku, zostaa zaangaowana gwnie w zapewnianie bezpieczestwa na ulicach Szyickich rejonw. Konkretne liczby s niedostpne, dziki bardzo lunej organizacji tej milicji - niektrzy eksperci utrzymuj, e Armia Mahdiego jest bardziej jak ruch spoeczny ni organizacja. Jej dwa gwne centra wpyww s w Szyickim witym miecie Najaf i duej dzielnicy Szyickich slumsw w Bagdadzie nazywanym miasto Sadr. Armia Mahdiego nie rozbroia si i w 2004 roku prowadzia dwa gwne powstania przeciw siom okupacyjnym poprzez Szyickie poudnie i Bagdad. Oba z nich uspokoiy si pniej po rozpowszechnionych ulicznych bitwach. Od tego czasu Armia nie zaangaowaa si we wrogie dziaania przeciw sojuszniczym siom, ktre nie rzuciy wyzwania Armii de facto sprawujcej kontrol nad kilkoma obszarami w poudniowym Iraku. 9

Operacje Szwadronw mierci W Iraku

06/28

Armia kontynuuje zapewnianie bezpieczestwa w kilku poudniowych miastach, gdzie narzuca swoje wasne reguy, szczeglnie shari'ah (Islamskie prawo), jeeli jest w stanie, aby tak zrobi. Jesieni 2005 roku jej czonkowie zostali wykryci, gdy uywali policyjnych samochodw, aby wyegzekwowa zasady tak zwanych komisji karnych islamistw. Armia znacznie wspiera polityczn parti Sadra i jest pod jego bezporednim wpywem. Na pocztku 2006 roku Sadr zadeklarowa poparcie Armii dla kadego Islamskiego kraju, wspominajc w szczeglnoci Iran i Syri, jeeli zostanie poddany atakowi przez zachodnie siy. Ruch przypuszczalnie infiltruje irack policj i siy zbrojne. Jego czonkowie najczciej s znajdowani w Bagdadzie pomidzy miejsk policj i oddziaami paramilitarnymi nazywanymi Brygadami Porzdku Publicznego, jak rwnie w policyjnych jednostkach na poudniu. Armia Mahdiego wielokrotnie bya oskarana o uprowadzanie i zabijanie Sunnitw, czonkw rywalizujcych milicji, dziennikarzy i nawet brytyjskich oddziaw wojskowych, jak rwnie szturmowanie Sunnickich wsi i dzielnic na Szyickim poudniu i wzdu granic Iraku. Jej czonkowie rzekomo przeprowadzili operacje szwadronw mierci zarwno z i bez uycia wyposaenia irackiej policji i armii. W 2005 roku, Armia stara si z czonkami Organizacji Badr w Basrze i przedsiwzia zemst zabjstwami oddziaw Badr, gdy jej centrala w Nadafie zostaa postawiona w pomieniach. Organizacja Badr zaprzeczya jakiemukolwiek zaangaowaniu w spraw. Po ataku bombowym na wityni al - Askari w Samarze, o duo wynikej przemocy i ataki na meczety Sunnickie i prywatne mienie zostali obwinieni czonkowie Armii. Faktycznie , oficjaowie Organizacji Badr i Armii Mahdiego oskarali si wzajemnie o atakowanie Sunnickich meczetw i wysyanie szwadronw mierci, aby dziaay przeciw Sunnitom w irackich mieszanych obszarach. Po pierwsze zbrojn grup, ktra bya oskarana o przeprowadzanie operacji szwadronw mierci prawie tak czsto jak Specjalne Policyjne Komanda s Brygady Porzdku Publicznego. Utworzone w 2004 roku pod rzdem Iyada Allawiego jako paramilitarna policja, jednostki te skadaj si teraz z okoo 9,000 personelu, w tym 1,100, ktrzy zostali rekrutowani tylko na pocztku 2006 roku. W przeciwiestwie do Specjalnych Policyjnych Komand, brygady te od pocztku byy szkolone i nadzorowane przez amerykaskich trenerw i doradcw. Zostay one wysane do rebelianckich miast pod koniec 2004 roku jako druga fala si, aby oczyci te miasta pozostajce zapleczami sieci powstacw i zabezpieczy miasto, do czasu gdy lokalna policja mogyby je przej. W 2005 i na pocztku 2006 roku, dalej byy wykorzystywane jako anty-powstacze i anty - terrorystyczne siy, stosowane gwnie w obszarach, gdzie lokalna policja nie mogaby prowadzi sytuacji albo, gdzie intensywna powstacza dziaalno bya w toku. Byy to gwnie Sunnicko - zdominowane obszary w tak zwanym trjkcie Sunnickim. Podczas tych misji, byo wiele zarzutw, e Brygady Porzdku Publicznego przeprowadzay operacje szwadronw mierci i utrzymyway tajne wizienia ze wzgldu na swoje wasne osobiste motywy. Po drugie Brygada Porzdku Publicznego ma szczeglnie z reputacj - zostaa oskarona o torturowanie i wykonywanie egzekucji swoich ofiar. Jej szeregi byy rekrutowane we wschodnim Bagdadzie w miecie Sadr. Jak typowa policja, Brygady Porzdku Publicznego zostay rekrutowane gwnie z pord czonkw milicji Szyickich, a ich dowdcy albo przywizywali si do milicji albo przynajmniej tolerowali je. Na pocztku 2006 roku, po tym jak amerykaskie wadze stwierdziy, e w duej mierze oczyciy je z elementw Szyickich milicji, ich szeregi nadal skaday si z okoo 80% Szyitw, 20% Sunnitw i niewielkiej liczby Kurdw i chrzecijan, chocia dowdztwo zmienio si dramatycznie i nowi rekruci zostali bardziej przemieszani. Dowdztwo Stanw Zjednoczonych nadzorowao wiele aktywnoci Brygad Porzdku Publicznego, wbrew oskareniom poczynionym przez gwnie Sunnickie polityczne partie i spoeczestwo - potwierdzajc e oficjalnie nie zostay zaangaowane w operacje szwadronw mierci. Jednake doradcy USA przyznali si, e taktyka grupy moe by szorstka i, e moe ona by w stanie, aby prowadzi szwadrony mierci nieoficjalnie.

10

06/28

Jakub Cerny

Szyickie milicje zostay oskarone o kierowanie szwadronami mierci nie tylko pod przykrywk Brygad Porzdku Publicznego. Przy pomocy swojej kontroli ulic i lokalnej policji s oni w stanie, aby prowadzi lokalne szwadrony mierci w Szyickich obszarach i nakania je, aby poday za ich celami. Dziaaj oni zarwno przeciw podejrzewanym powstacom i byym elementom reimu na swoj wasn rk, bez wiedzy rzdu czy wadz okupacyjnych. Obie te grupy skadaj si gwnie z Sunnitw. Wojowniczy Szyici uwaaj wszystkich Sunnickich liderw politycznych i AMS jako bdcych rwnymi w szeregu do Sunnickich powstacw, ktrzy jak twierdz s terrorystami - nie bojownikami oporu. Policyjne siy czciej s winne swoj lojalno wobec swoich dowdcw lub lokalnych spoecznoci, ni do pastwa i jego aparatu, wedug sojuszniczego przywdztwa i rwnie rzekomo przeprowadziy czystk etniczn i operacje zemsty na wasn rk, gwnie w mieszanych obszarach jak Bagdad. Milicje rwnie infiltroway irack armi i, chocia ta zostaa lepiej przeszkolona i jest pod sta obserwacj USA, istniej zarzuty stawiane przez Sunnickich cywilw, e oddziay irackiej armii zostay zaangaowane w nielegalne zabjstwa i ataki w odbitych miastach Sunnickich w 2004 i 2005r. Najbardziej zagmatwany jest by moe konflikt wewntrzny midzy samymi milicjami Szyickimi. Silna rywalizacja rozwina si midzy Armi Mahdiego i Organizacj Badr na oglnym poziomie. Polityczna sytuacja w Iraku w patowej sytuacji nastpujca po grudniowych wyborach w 2005r. wyranie pokazaa jak znacznie Organizacja Badr i Armia Mahdiego, dwie najwiksze milicje Szyickie w kraju, rni si od siebie w wielu kluczowych politycznych zagadnieniach. To uczynio ich bezporednimi wrogami w Szyickim poudniu. Gwnym problemem jest prawdopodobnie Szyicki federalizm. Gdy Organizacja Badr popiera SCIRIjski pomys lunego federalizmu w Szyickim poudniu, Mahdyci s ekstremalnymi nacjonalistami, ktrzy podaj za Sadr-owsk ide zakadania silnego centralnego rzdu. Odbyo si rwnie wiele star midzy rnymi milicjami o lokalne kwestie. W takich przypadkach pojawiy si klasyczne zabjstwa z zemsty. Wedug owiadcze dowdztwa USA, dziaalno Szyickich szwadronw mierci w siach zbrojnych jest trudna do tropienia ale dopuszczaj to, e, szczeglnie w policyjnych szeregach, operacje szwadronw mierci zostay przeprowadzone bez bezporedniej wiedzy USA. Na pocztku 2006r., po sporach, nad tym, kto skontrolowayby Ministerstwo Spraw Wewntrznych, ambasada Stanw Zjednoczonych naciskaa mocno na fundamentalistw Szyickich, ktrzy wygrali grudniowe wybory, aby porzucili niech do sekularystw, tym samym zmieniajc polityk USA wzgldem Szyitw. Fundamentalici Szyiccy zostali bezporednio potpieni przez ambasad Stanw Zjednoczonych za dopuszczanie milicji do infiltrowania si zbrojnych i atakowania Sunnitw. Ministerstwo Spraw Wewntrznych dugo zaprzeczao jakimkolwiek zarzutom, e szwadrony mierci dziaaj w siach policyjnych, chocia dowdca Brygady Wulkanu, Brygadier Genera Bassem Al Gharbawi, twierdzi, e jesieni 2005r. jego brygada aresztowaa trzy siatki terrorystw, dwie z nich kierowane byy przez urzdnikw w Ministerstwie Spraw Wewntrznych. Ministerstwo nie potwierdzio owiadczenia. W marcu 2006r., starsi iraccy oficjaowie potwierdzili pierwszy raz, e szwadrony mierci skomponowane z rzdowych pracownikw dziaay nielegalnie od rodka Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Obrony. ledztwa nadal s nierozstrzygnite. Milicje mog rwnie udowodni, e s wielk grob w zdarzeniu rewolucji po wycofaniu koalicji z Iraku. Wiele gwnych politycznych postaci i partii ma wizi z Iranem (gwnie SCIRI i al - Sadr) i istnieje niebezpieczestwo, e islamska rewolucja mogaby mie miejsce w kraju. W takim scenariuszu, milicje najbardziej prawdopodobnie zagraj gwn rol, tworzc pniej bezporednio siy zbrojne w Iraku. Oczyszczanie rywalizujcych milicji w chwili obecnej mogoby okaza si przydatne dla kadego, kto dostrzega rewolucj jako prawdopodobny scenariusz po koalicyjnym wycofaniu.

11

Operacje Szwadronw mierci W Iraku

06/28

Kurdyjska Peshmerga, milicja przyczona do Kurdyjskich nacjonalistycznych partii KDP i PUK, bya ju aktywna przed wojn, przygotowana, do obrony Kurdyjskich terytoriw przeciw armii Saddama i pomocy siom koalicyjnym w uwalnianiu pnocnego Iraku. Peshmerga faktycznie pochwycia kontrol irackich obszarw Kurdyjskich. Chocia peshmerga nie zostaa rozwizana w cigu 2003r., jej czonkowie weszli do nowych irackich si zbrojnych od pocztku do koca 2004 i 2005r. jako cz planu dowdztwa Stanw Zjednoczonych, aby j rozwiza. W ten sposb rola peshmergi, jako oficjalnego obrocy i publicznej siy Kurdyjskiej pnocy zostaa osabiona, ale pozostaa ona w oskareniu o infiltracj lokalnej policji, ktra, faktycznie, prawie cakowicie zostaa stworzona z jej czonkw. Pod koniec 2004r., peshmerga walczya obok si USA w rebelianckim Mosulu. Istniay zarzuty, e jednostki Kurdyjskie przeprowadzay operacje szwadronw mierci po walkach, zanim lokalna policja odzyskaa kontrol. Kurdowie rwnie wstpili do Brygad Porzdku Publicznego w maych ilociach. Peshmerga wielokrotnie bya oskarana o prowadzenie etnicznej czystki na terenie kontrolowanym przez Kurdw, jak rwnie w Kirkuku i jego otoczeniu. W Kirkuku, w ktrym Kurdowie poszukiwali kontroli, peshmerga stara si z lokaln, gwnie Szyick Turkmesk mniejszoci. Wadze Turkmeskie i spoeczestwo stwierdziy, e zostali oni wypchnici z Kirkuku i obszarw Kurdyjskich si i, e Kurdowie zmuszali ich, do wyjazdu poprzez groenie, im zabiciem ich. Cae wsie rzekomo zostay zaatakowane przez Kurdyjskie szwadrony mierci, a lokalne wadze w Kirkuku zostay zamordowane.

Islamscy fundamentalici, nacjonalistyczni powstacy i Sunnickie plemienne milicje


Toczc wojn partyzanck przeciw siom okupacyjnym i nowemu irackiemu rzdowi, obie te grupy s czciami powstania Sunnickiego w Iraku. Sprzymierzone przeciw wsplnemu wrogowi, grupy te wsppracoway od pocztku do koca 2003 i 2004r. Ale poprzez 2005r., zaistniao gwne rozdzielajce rozszczepienie midzy islamskimi fundamentalistami kierowanymi przez Organizacj Al - Kaida w Iraku Abu Musab'a al - Zarqawi'ego i Sunnickimi plemiennymi wadzami i rodami zaangaowanymi w powstanie. Gdy utrzymywano szwadrony mierci, aby poda za swoimi zewntrznymi celami, te grupy rwnie utworzyy szwadrony mierci, aby zwalcza si wzajemnie. 14 wrzenia 2005, Zarqawi opublikowa publiczne owiadczenie w Internecie deklarujce cakowit wojn przeciw Szyickim "niewiernym". W tym owiadczeniu, rwnie przestrzeg plemiona Sunnickie o nie kolaborowanie lub nawet negocjowanie z prowadzonym przez Szyitw irackim rzdem. To na pewno nie byo pocztkiem masowych morderstw i operacji szwadronw mierci skierowanych przeciw Szyitom. Jednake doprowadzio to do ostrej eskalacji trwajcego sekciarskiego konfliktu. Grupy islamskich fundamentalistw, rwnie nazywanych zagranicznymi dihadystami, chocia nie s cakowicie skomponowane z obcokrajowcw, prowadziy operacje szwadronw mierci przeciw Szyickim populacjom w mieszanych irackich miastach i przewanie w Sunnickich miastach, gdzie zdobyli oparcie. Gdy samobjcze zamachy bombowe zostay wykorzystane w Szyickich miastach i dzielnicach, ataki domowych uprowadze, i publiczne morderstwa miay miejsce w mieszanych obszarach, zwykle nastpujc po grobach, do opuszczenia rejonu. Ulotki z daniem wydalenia Szyickich mieszkacw zostay rozprowadzone w miastach infiltrowanych przez dihadystw. W ten sposb "ich" miasta zostay etnicznie oczyszczone. Innym charakterystycznym celem islamskich fundamentalistw s ludzie, ktrych postrzegaj jako kolaborantw z okupacj i nowym irackim rzdem. To obejmuje personel nowych iracki si zbrojnych - gwnie szefw policji i dowdcw armii, ktrzy zostali zamordowani zarwno na , jak i po subie. Czonkowie politycznych partii zostali zamordowani publicznie i zaistniao kilka atakw na biura rnych partii. Lokalne autorytety, ktre rozpoczy negocjacje z okupacyjnymi lub rzdowymi siami rwnie zostay zamordowane.

12

06/28

Jakub Cerny

Sprzeciwiajcy si jakiemukolwiek rodzajowi publicznych wyborw, islamscy fundamentalici typowo prbuj zabi kadego, kto zachca populacj Sunnitw, do gosowania. Al - Kaida w Iraku bezporednio zagrozia Sunnickim religijnym autorytetom, by nie wspierali nowej konstytucji pod kar mierci. W trakcie i po wyborach w grudniu 2005 roku, wiele lokalnych autorytetw i duchownych zostao zabitych przez szwadrony mierci dihadystw. Ci byli gwnie czonkami AMS, ktrzy otwarcie zachcali Sunnitw do gosowania. Charakterystyczn cech operacji szwadronw mierci przeprowadzanych przez islamskich fundamentalistw jest to, e stosuj swoje ataki dla najwikszego moliwego publicznego wpywu. Wyjaniaj swoje motywacje i cele wyranie i publicznie, w ten sposb wkraplajc strach w kadego, kto nie zgadza si z nimi lub, kto nie graby na ich zasadach. Groby stosowane przed i, po atakach s bardzo powszechne. 6 lipca 2005r., przed deklaracj wojny wobec Szyitw, w publicznym owiadczeniu opublikowanym w Internecie, Zarqawi ogosi establishment Brygady Umara. Jedynym obowizkiem Brygady Umara jest tropi i mordowa czonkw Organizacji Badr. Wedug Zarqawi'ego, brygada mogaby zawrze z nimi ukad z poleceniem, aby pozwolili innym czonkom Al - Kaidy dziaa swobodniej i skupi si na zwalczaniu si okupacyjnych. Brygady Umara rzekomo zostay zrekrutowane cakowicie spord Irakijczykw. Grupa owiadczya, e zamordowaa mnstwo czonkw Badr odkd powsta komunikat, a inne grupy stowarzyszone z Zarqawi'm, wliczajc Armi Ansar Al - Sunnah i Armi Zwyciskiej Sekty przypisay sobie podobne morderstwa dokonane przez siebie. Brygada Umara stwierdzia, e zabia rwnie dwch czonkw Szyickiej Islamskiej Partii Al -Da'wah. Istniao wiele zarzutw, e Brygada zacza nawet mordowa inne polityczne postacie i czonkw Armii Mahdi'ego. Czy jest to zgodne z prawd albo nie, grupa Zarqawi'ego na pewno stara si z Armi Mahdi'ego i oficjalnie zamordowaa niektrych jej czonkw. Taktyki Brygady Umara rwnie s wykorzystywane, aby wzmocni zastraszajcy efekt atakw. Zwykle zabijaj oni wybran ofiar wraz z jej ca rodzin, przeksztacajc morderstwo w masakr. Brygady prawdopodobnie posiadaj swoje wasne siy zamachowcw samobjcw. Wykorzystuj oni zamachowcw samobjcw, aby bra za cel luby, procesje i pogrzeby rodzin czonkw Badr, aby zmaksymalizowa szkody i terror. Od wrzenia 2005r. istniej doniesienia, e lokalni powstacy w Sunnickich obszarach cieraj si z grupami Islamskich fundamentalistw. Zaistniay rzekomo spory nad taktyk, dania terytorialne i pienine. Taktyka przyjta przez stowarzyszonych Zarqawi'emu rwnie zraaa wobec nich wiele lokalnych si i populacji jako fundamentalistw oficjalnie przestawiajcych si od obierania za cel si okupacyjnych bardziej do obierania za cel Szyitw i "kolaborantw". Lokalne wsparcie dla zagranicznych islamskich fundamentalistw zaczo zanika. AMS oficjalnie potpio zabjstwa i masowe morderstwa popeniane przez grup Zarqawi'ego i jego stowarzyszonych i zemst, ktra za to nastpi. Pod koniec 2005r., szwadrony mierci Al - Kaidy zamordoway kilka wanych plemiennych i religijnych postaci jako dywersj wzrastajcych w liczebnoci i bardziej plemiennych powstacw, ktrzy stawali si skonni do rozpoczcia negocjacji z nowym irackim rzdem i siami okupacyjnymi. W odpowiedzi, kilka nacjonalistycznych grup zaoferowao eksterminowanie zagranicznych dihadystw w Iraku w zamian za ustanowienie planu wycofania si okupacyjnych. Po konferencji w Kairze w listopadzie 2005r. - gdzie iracki rzd zgodzi si, e jest rnica midzy powstaczymi grupami i stwierdzi, e nacjonalistyczne powstanie ma prawo, by sprzeciwia si okupacji przy pomocy broni i zaaprobowa negocjacje z nimi - pknicie midzy nacjonalistami i fundamentalistami wzroso rozlegle. Przyjmujc termin "legalny ruch oporu", nacjonalici i plemienne grupy w duej mierze potpili zagranicznych dihadystw i zaczli ich wypycha z ich terytoriw, gwnie przy pomocy ulicznych strzelanin i wzajemnej wymiany operacji szwadronw mierci. Sunnickie plemienne milicje i nacjonalistyczne grupy powstacze utworzyy swoje wasne szwadrony mierci, aby zabi dziaaczy i przeama lokalne sieci stowarzyszonych al - Zarqawi'ego. Od wrzenia 2005r., grupy te stwierdziy, e zabiy przynajmniej 6 gwnych liderw Al - Kaidy w Iraku. W styczniu 2006r., Al - Kaida w Iraku zaatakowaa Sunnickich rekrutw policji w Ramadi i zabia bardzo wielu z nich. 13

Operacje Szwadronw mierci W Iraku

06/28

To dziaanie wywoao ogromne demonstracje w obszarach Sunnickich pod patronatem AMS. Milicja Rewolucjonistw al - Anbar zostaa zorganizowana przez lokalne plemiona w Ramadi, aby chroni ludno od atakw Al - Kaidy i w kocu wyprowadzi jej dziaaczy z obszaru. 15 stycznia 2006r., w odpowiedzi na zanikajce poparcie i rozam z nacjonalistycznymi powstacami, Zarqawi oficjalnie utworzy Rad Szury Mudahedinw, ktra mieci w sobie Organizacj Al - Kaida w Iraku, Armi Zwyciskiej Sekty, Brygady Islamskiego Dihadu i dwie inne mniej znane grupy. Rada Szury Mudahedinw zostaa powoana z poleceniem, by lepiej koordynowa Islamskie grupy dihadystw do zwalczania " okupacji" i " niewiernych". Od tego czasu, jakakolwiek operacja, bdca militarn, samobjcz lub szwadronw mierci zostaa oficjalnie potwierdzona przez Rad jako cao. Ansar al - Sunnah fundamentalistyczna grupa, rwnie jedna z gwnych grup, pozostaa sprzymierzona do Zarqawi'ego ale nie przyczya si do Rady. Przeciw Radzie oficjalnie przemwia Islamska Armia w Iraku, Brygady Rewolucji 1920, Armia Mudahedinw w Iraku i Rewolucjonici al - Anbar i wypowiedzieli wojn jej czonkom. Na pocztku 2006r., Rada Szury Mudahedinw zostaa si wyprowadzona poza kilka gwnych miast Sunnickich (Samarra, Ramadi, Fallujah) przez lokalne plemienne milicje i nacjonalistyczne powstacze grupy. Gwn taktyk wykorzystan przez obie strony w tych "maych miejskich wojnach" pozornie byy zbrojne ataki na domy i uprowadzenia. Ofiary byy torturowane przed mierci, aby otrzyma od nich informacje. Ten typ wewntrznego konfliktu w powstaniu wydaje si idealny dla operacji szwadronw mierci skoro s zdominowane przez taktyk "znajd i zniszcz, morderstwa i ataki przez mae zbrojne grupy lub komrki operacyjne. Dowdztwo okupacji i nowy iracki rzd byli wiadomi konfliktu, ale oficjalnie nie dali plemiennym milicjom adnego poparcia w ich wojnie z islamskimi fundamentalistami. Jednake oba day im woln rk, by oczycili swoje wasne tereny. Negocjacje z siami USA poprzez koniec 2005 i pocztek 2006, aby ustanowi plan wycofania zawiody, a siy okupacyjne nadal s postrzegane jako " wrg" przez plemienne i nacjonalistyczne powstacze grupy. Na pocztku kwietnia 2006r., istniay doniesienia e al - Zarqawi zosta zdegradowany jako lider Organizacji Al - Kaida w Iraku i Rada Szury Mudahedinw. Byo tak podobno gwnie dziki " politycznym" pomykom, ktre uczyni i taktyki cikiej rki, ktra odstrczya wielu Irakijczykw od fundamentalistycznych grup. Zosta on zastpiony przez irackiej narodowoci Abdullah'a bin Rashed'a al - Baghdadi. Chocia walka partyzancka i samobjcze ataki bombowe kierowane przez Rad Szury Mudahedinw nie ustay, degradacja Zarqawi'ego moga zmikczy lub nawet zmieni jej taktyk skoro prawdopodobnie zdaje ona sobie spraw, e jest oblegana na wszystkich frontach, z nielicznymi sojusznikami pozostaymi wewntrz Iraku.

Kryminalne gangi i inne grupy


W nadzwyczaj chaotycznej sytuacji w Iraku, wiele elementw skorzystao z konfliktw pomidzy rnymi grupami. Istniay podejrzenia, e kryminalne gangi dziaaj jak milicje lub, e byy zdolne do zdobycia policyjnego wyposaenia, aby przeprowadza ataki na domy dla pienidzy. Porwania dla okupu przez zbrojne grupy, ktre twierdz, e s powstacami, s rozpowszechnione w duych miastach. Zbrojne napady s pospolite, a iracka policja jest czsto niezdolna, aby im zapobiec. Ministerstwo Spraw Wewntrznych uczynio komunikat, mwicy, e wielu aresztowanych, ktrzy pniej okazali si by pospolitymi przestpcami, twierdzio, e byli powstacami, aby upolityczni swoje przypadki. Morderstwa w stylu szwadronw mierci przeprowadzane byy przez miejscowe mafie, ktre urosy w si w irackim rodowisku, gdzie porzdek publiczny nie istnieje, a przemyt i dziaalnoci czarnego rynku s powszechne. Oficerowie armii USA informowali, e bardzo wiele cia, ktre zostay zebrane w Bagdadzie ze ciekw, pniej okazay si nalee do pracownikw przedsibiorstwa obranych za cel przez konkurencyjnego biznesmena.

14

06/28

Jakub Cerny

Istniej rwnie grupy, ktre podaj za swoimi wasnymi celami, ktre s zasadniczo podobne do tych innych grup, ale nie pasuj cakowicie do ich wzoru. Pod koniec 2003r., grupa nazywana Tharallah stwierdzia, e polowaa na zwolennikw reimu Saddama, szczeglnie czonkw wywiadu i si bezpieczestwa. Ta grupa uruchomia szwadrony mierci w Bagdadzie i Tikrit. Czonkowie grupy rzekomo pochodzili ze "wszystkich odamw". Nie wiele jeszcze jest wiadomo o tej grupie, ale to oczywicie nie jest lokalna lub sekciarska milicja. Inn specjaln okolicznoci w Iraku jest rosnca liczba mordowanych lub porywanych fachowcw. Przynajmniej 80 profesorw uniwersyteckich zostao zamordowanych, jednake rne grupy, z AMS pord nich, twierdz, e prawdziwa liczba jest duo wiksza, przewyszajc 200. Uniwersyteccy pracownicy s pod naciskiem, ai wielu profesorw sprbowao opuci kraj wraz ze swoimi rodzinami, w ten sposb wywoujc odpyw wanego elementu spoecznego mzgu. Nie jest oficjalnie wiadome, kto jest odpowiedzialny za morderstwa. W ostatecznym rozrachunku jest to bardzo trudne w irackim przypadku, aby obwini kogokolwiek za cokolwiek i, jeeli winowajcy s znani, jest to trudne, aby znale ich i / lub zapa ich. Fakt, e istniej rozlege liczby rnych aktorw, ktrzy maj podobne motywy i / lub cele oznacza, e kady ma szans, aby zbagatelizowa wszystko lub obwini kogo innego. Sytuacja bezpieczestwa pogorszya si prawie wszdzie. To czyni atwym dla kadego szwadronu mierci, by porusza si, dziaa i opuci teren bez zostania pojmanym. Miejscowe milicje i powstacy utrzymuj due obszary, gdzie mog dziaa swobodnie i nadal posiadaj rodki, poprzez ktre mog dziaa na zewntrz obszarw pod swoj kontrol. W wielu przypadkach, zostali oni poparci przez lokaln populacj, z rozlegymi i wyrafinowanymi sieciami informatorw i tajnych komrek dziaaczy i ich agentami, ktrzy infiltrowali irackie siy zbrojne. Gdy powstacy mogliby pokazywa znaki osabienia w swojej walce z koalicyjnymi siami, po duych militarnych operacjach przeprowadzonych przez siy USA i now irack armi, aby usun kryjwki i posterunki powstacw, dowody pokazuj, e istnieje rosnce wykorzystanie szwadronw mierci, do takiego poziomu, e istnieje skomplikowana oficjalna dyskusja, w sprawie, czy wojna domowa jest ju w toku w Iraku. Dziaalnoci szwadronw mierci i sekciarskie napicia powikszyy uczucie spoecznego poczucia zagroenia. I, jeeli naprawd istnieje wojna domowa, wwczas istnieje wojna prowadzona przez szwadrony mierci.

15

rda i Pokrewne Artykuy


Wszystkie rda dla tego artykuu zostay znalezione w Internecie. Nazwy czasopism, gazet i grup analitykw odnosz si do ich stron internetowych. Oznaczone daty artykuw odnosz si do dnia ich udostpnienia w Internecie.

Specjalne Policyjne Komanda i brygady Badr


Asia Times Online, Dec 10, 2005, Badr's spreading web; Observer, Nov 20, 2005, Frontline police of new Iraq are waging secret war of vengeance; Al Malaf, Nov 30, 2005, Badr Organisation threatens palestinians in Iraq; The Guardian, March 2, 2006, Baghdad official who exposed executions flees; Knight Ridder Newspapers, March 12, 2006, Death squads operated from inside Iraqi government, officials say; Inter Press Service News Agency, Jan 2, 2005, US Military Still Runs With Dreaded Wolf Brigade; Arabic News.com, Feb 18, 2006, US helping Iraq develop professional police force; BBC News, Feb 16, 2006, Iraq death squad caught in act; Associated Press, Feb 16, 2006, Iraq Investigates Alleged Death Squads; Arabic News.com, March 3, 2006, Palestinians in Iraq being targeted; TIME.com, Mar 20, 2006, Why Iraq's Police Are A Menace;

Lokalne Szyickie milicje, Armia al - Mahdi i Kurdyjska peshmerga


The Guardian, March 3, 2006, Civil strife is not the only conflict for Iraqs; CNN, March 5, 2006, Gunmen kill 3 in Iraq mosque attack; Washington Post Foreign Service, March 6, 2006, Gunmen Attack 3 Mosques In Iraq; Asia Times Online, Dec 9, 2005, The government men in masks who terrorize Iraq; The New York Times, March 6, 2006, U.S. faces latest trouble with Iraqi forces: Loyalty; Daily Times, March 1, 2006, Militias and armed gangs rule streets of Iraq; The New York Times, Feb 24, 2006, Sectarian Bloodshed Reveals Strength of Iraqi Militias; Middle East Online, Feb 17, 2006, Iraq death squad killings on rise in Basra; CNN, Nov 23, 2005, Sunni sheik, family members slain; Inter Press Service News Agency, Nov 29, 2005, Armed Forces Sinking into Sectarian Chaos; The New York Times, Nov 25, 2005, Sunnis Accuse Iraqi Military of Kidnappings and Slayings

Islamscy fundamentalici, nacjonalistyczni powstacy i Sunnickie plemienne milicje


CBS News, Feb 7, 2006, Shiites, Sunnis Battle For Iraq; Jihad Unspun, Oct 27, 2005, Omar Brigades Assassinates Collaborators; Times Online, Sep 30, 2005, Iraqs relentless tide of murder; Knight Ridder Newspapers, Nov 10, 2005, Al Qaeda in Iraq fights other terrorist groups; MEMRI org., Oct 201, 2005, Special Dispatch Series - No. 1010; Los Angeles Times, Jan 29, 2006, Deadly Rift Grows Among Insurgents; Middle East Online, Feb 17, 2006, Insurgents icreasingly split over killing Iraqis; Middle East Online, March 6, Iraqs Hawija Sunni tribes declare war on Zarqawi; Al Bawaba, Jan 25, 2006, Nearly 1,000 Iraqis demonstrate against Al Qaeda; Inter Press Service News Agency, Dec 5, 2005, Bush Policy Rules Out a Deal on Zarqawi; Al-Hayat Newspapers, Jan 26, 2006, ' The AMS: We Are Now Waging Two Battles: Against 'the Occupation' and Against 'the Terrorists'; The Christian Science Monitor, Feb 6, 2006, Sunni tribes turn against jihadis;

16

Inne artykuy
The Guardian, March 8, 2006, 23 bodies found in Baghdad; Aljazeera.net, Feb 28, 2006, Iraq security claims al-Qaida capture; Aljazeera.net, March 8, 2006, Ministry convoy hit by Baghdad bomb; GlobalSecurity.org, Sep, 2005, Iraq: A Nation Finds Itself At A Crossroads; Inter Press Service News Agency, Feb 17, 2006, Crime Becomes Another Occupation; BBC News, March 2, 2006, Gangs 'kill freely' in Iraq chaos; The Sydney Morning Herald, Feb 14, 2006, Iraq rebels wage war by video; Inter Press Service News Agency, Feb 28, 2006, Professionals On a Death Row; Socialist Alternative, Jul issue 92, 2005, US adopts El Salvador solution in Iraq; The Guardian, Feb 28, 2006, Death of a professor; Arabic News.com, March 7, 2006, Baghdad area army commander killed; Globalsearch.ca, June 2, 2005, For Iraq, "The Salvador Option" Becomes Reality

Zaprzeczenie
Wyraone opinie nale do Autora i niekoniecznie s opiniami Ministerstwa Obrony Narodowej Zjednoczonego Krlestwa

ISBN 1-905058-73 X
17

Opublikowane Przez:

Akademi Obrony Zjednoczonego Krlestwa


Centrum Studiw Badawczych nad Konfliktami Akademia Obrony Zjednoczonego Krlestwa

Watchfield Swindon SN6 8TS England

Telefon: (44) 1793 788856 Fax: (44) 1793 788841 Email: csrc@da.mod.uk http://www.da.mod.uk/csrc

ISBN 1-905058-73-X
18