Vous êtes sur la page 1sur 7

s 6 I.

PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cu, t cu 1 n cu 40)


tr ng h p + Cl2 Cho s bin i sau A B C6H6Cl6 A l cht no trong s cc cht cho di y? A. CH2 = CH2 B. CH2 = CH CH3 C. CH CH D. CH CH CH3 Cu 2. Cn iu ch 10,08 lt H2 (ktc) t Fe v dung dch HCl hoc dung dch H2SO4 long. Chn axit no s mol cn ly nh hn? A. HCl B. H2SO4 C. Hai axit c s mol bng nhau D. Khng xc nh c v khng cho bit khi lng st. Cu 3. 20g hn hp 3 amin n chc, no, ng ng lin tip nhau tc dng vi dung dch HCl 1M va , sau c cn dung dch thu c 31,68g hn hp mui. Nu 3 amin trn trn theo th t khi lng mol phn t tng dn vi s mol c t l 1 : 10 : 5 th 3 amin trn c cng thc phn t l cng thc no sau y? A. CH3NH2, C2H5NH2, C3H7NH2 B. C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2 C. C2H7NH2, C4H9NH2, C5H11NH2 D. C4H9NH2, C5H11NH2, C6H13NH2 Cu 4. X v Y l hai ng phn, phn t gm C, H, O, mi cht ch cha mt nhm chc v u phn ng vi xt. Ly 12,9g hn hp M ca X v Y cho tc dng va vi 75ml dung dch NaOH nng 2 mol/l. Cng thc phn t ca X v Y l cng thc no sau y? A. C3H6O2 B. C4H6O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2 Cu 5. Trong mt nh my, ngi ta dng mn ca cha 50% xenluloz sn xut ancol, bit hiu sut qu trnh l 70%. sn xut 1 tn ancol etylic th khi lng mn ca cn dng l: A. 500kg B. 5051kg C. 6000kg D. 5031kg Cu 6. Cu hnh electron ca ion Mn2+ l cu hnh electron nguyn t no sau y: A. [Ar]3d54s1 B. [Ar]3d34s2 C. [Ar]3d5 D. [Ar]3d4 O Cu 7. Cho 16 lt ancol etylic 8 ln men iu ch axit axetic. Bit hiu sut qu trnh ln men l 92%. Dru = 0,8g/cm3, Daxit axetic = 0,8g/cm3. Th tch axit axetic iu ch c l: A. 1500ml B. 1650ml C. 1536ml D. 1635ml Cu 8. Khi t chy mt loi gluxit ngi ta thu c khi lng H2O v CO2 theo t l 33 : 88. Cng thc phn t ca gluxit l mt trong cc cht no sau y: A. C6H12O2 B. C12H12O11 C. (C6H10O5)n D. Cn(H2O)m Cu 9. Cho 6,9g mt kim loi X thuc nhm IA tc dng vi nc, ton b kh thu c cho tc dng vi CuO un nng. Sau phn ng thu c 9,6g ng kim loi. X l kim loi no sau y: A. Na B. Li C. K D. Rb Cu 10. Cho kim loi M tc dng vi dung dch H2SO4 long ly kh H2 kh oxit kim loi N (cc phn ng u xy ra). M v N ln lt l nhng kim loi no sau y: A. ng v st B. Bc v ng C. ng v bc D. St v ng Cu 11. Mt dung dch cha 2 cation Fe2+ (0,1mol) v Al3+ (0,2mol) v 2 anion Cl (x mol) v SO2 (y mol). Bit rng khi c cn dung dch thu c 46,9g cht rn khan. x v y c 4 gi tr l:

Cu 1.

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu Cu

Cu

Cu

A. 0,2 v 0,3 B. 0,15 v 0,3 C. 0,2 v 0,35 D. 0,3 v 0,2 12. un nng hn hp 2 ancol n chc mch h vi H2SO4 c 140OC thu c hn hp este. t chy hon ton mt trong s cc ete thy t l nete : nO2 : nCO2 = 0,25 : 1,375 : 1. Cng thc cu to ca ete l: A. CH3OC2H5 B. CH3OCH2 CH=CH2 C. C2H5OCH2 CH=CH2 D. C2H5OC3H2 13. Cho 7g hn hp hai mui cacbonat ca kim loi ho tr II tc dng ht vi dung dch HCl thy thot ra x lt kh ktc. Dung dch thu c em c cn thy c 9,2g mui khan. Th tch x l gi tr no sau y: A. 4,48 lt B. 3,48 lt C. 2,28 lt D. 1,28 lt 14. Ch dng mt ho cht no sau y phn bit cc dung dch BaCl2, Na2SO4, Na3PO4, HNO3 ch bng 2 ln th A. Dung dch Na2CO3 B. Dung dch AgNO3 C. Qu tm D. Dung dch NaCl 15. Hp th ton b 2,24 lt kh CO2 ( ktc) vo 100ml dung dch NaOH 1,5M. Dung dch thu c cha nhng mui no? A. NaHCO3 B. Na2CO3 v NaHCO3 C. Na2CO3 D. Phn ng khng to mui. 16. Ho tan ht a gam mt kim loi M bng dung dch H2SO4 long, ri c cn dung dch sau phn ng, thu c 5a gam mui khan. M l kim loi no sau y: A. Al B. Ca C. Ba D. Mg 17. Cho 12,4g hn hp gm mt kim loi kim th v oxit ca n tc dng vi dung dch HCl d thu c 27,75g mui khan v gii phng 2,24 lt kh (ktc). Kim loi kim th l kim loi no sau y? A. Ba B. Mg C. Ca D. Sr 18. un nng 0,01 mol cht Y vi dung dch NaOH d, thu c 1,34g mui ca mt axit hu c Z v 0,92g ancol n chc. Nu cho ancol bay hi th chim th tch l 0,448 lt (ktc). Y c cng thc phn t l: A. (COOC2H5)2 B. CH2(COOCH3)2 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOC3 H7 19. Theo nh ngha axit - baz ca Bronstet, cc cht v ion thuc dy no sau y l baz? + 2 A. CO3 , CH3COO B. NH 4 , HCO3 , CH3COO

+ C. ZnO, Al2O3, HSO4 , D. HSO4 , NH 4 Cu 20. t chy hon ton hn hp 2 hirocacbon X, Y mch h, lin tip trong dy ng ng thu c 22,4 lt CO2 (ktc) v 25,2g H2O. X v Y ng vi cng thc phn t no sau y: A. C2H6 v C3H8 B. C3H6 v C4H8 C. C2H4 v C3H6 D. C4H10 v C5H12 Cu 21. Khi nung hn hp CaCO3 v MgCO3 th khi lng cht rn thu c sau phn ng ch bng mt na khi lng ban u. Thnh phn phn trm khi lng cc cht trong hn hp ban u l: A. 28,41% v 71,59% B. 28% v 72% C. 29,41% v 70,59% D. 26,41% v 73,59% Cu 22. Hon thnh s chuyn ho sau: +X C2H4 X CH3COOH Y X Cc cht X, Y c th l: A. X : C2H6Cl ; Y: CH3COOC2H5 B. X : C2H5OH ; Y: CH3COOC2H5 C. X : C2H6 ; Y: CH3COOC2H5

Cu

Cu

Cu Cu Cu

Cu

Cu

Cu Cu Cu

D. X : C2H5Br ; Y: CH3COOC2H5 23. Cho cc cht v ion sau: Cl, MnO4 , K+, Fe2+, SO2, CO2, Fe. Dy gm tt c cc cht v ion va c tnh oxi ho va c tnh kh l A. Cl, MnO4 , K+, B. Fe2+, SO2 C. Fe2+, SO2, CO2, Fe D. Fe2+, SO2, CO2, Fe 24. Cho hai mui X, Y tho mn iu kin sau: X + Cu khng xy ra phn ng Y + Cu khng xy ra phn ng X + Y + Cu xy ra phn ng X, Y l mui no di y? A. NaNO3 ; NaHCO3 B. NaNO3 ; NaHSO4 C. Fe(NO3)3; NaHSO4 D. Mg(NO3)2 ; KNO3 25. Kim loi Mg khng tc dng vi cht no di y ? A. H2O B. Dung dch NaOH C. Dung dch HCl D. Dung dch CuSO4 26. Trong mi trng axit d, dung dch cht no di y lm mt mu dung dch KMnO4 ? A. NaNO3 B. Fe2(SO4)3 C. KClO3 D. FeSO4 27. Khi cho Cl2 tc dng vi dung dch NaOH nhit thng, xy ra phn ng: 2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O Trong phn ng ny Cl2 ng vai tr l A. cht nhng proton B. cht nhn proton C. cht nhng electron cho NaOH D. va l cht kh, va l cht oxi ho 28. X phng ho hon ton 2,22 gam hn hp 2 este A, B l ng phn ca nhau cn dng va ht 30ml dung dch NaOH 1M. Mt khc khi t chy hon ton hn hp este thu c kh CO2 v H2O vi th tch bng nhau ( cng iu kin). Cng thc cu to ca 2 este l A. CH3COOCH3 ; HCOOC2H5 B. CH3COOC2H5 ; C2H5HCOOCH3 C. HCOOCH2CH2CH3 ; HCOOCH(CH3)CH3 D. CH3COOCH = CH2 ; CH2 = CHCOOCH3 29. A, B l 2 axit no, n chc, k tip nhau trong dy ng ng. Cho hn hp gm 4,6 gam A v 6 gam B tc dng ht vi kim loi Na thu c 2,24 lt hiro (ktc). Cng thc phn t ca A v B ln lt l A. HCOOH, CH3COOH B. CH3COOCH, C2H5COOH C. C2H5COOH, C3H7COOH D. C3H7COOH, C5H9COOH 30. Cho a gam hn hp HCOOHv C2H5OH tc dng ht vi Na th th tch kh hiro (ktc) thu c l 1,68 lt. Gi tr ca a l A. 4,6 gam B. 5,5 gam C. 6,9 gam D. 7,2 gam 31. Cht hu c X c cng thc phn t C4H10O. S lng cc ng phn ca X c phn ng vi Na l A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 32. Trong s cc polime sau y: (1) T tm; (2) si bng; (3) len; (4) t enang; (5) t visco; (6) nilon 6,6; (7) t axetat. Loi t c ngun gc t xenluloz l: A. (1), (2), (3) B. (2), (5), (7) C. (2), (3), (6) D. (5), (6), (7)

Cu 33. Poli (vinyl ancol) l polime c iu ch qua phn ng trng hp ca monome no sau y: A. CH2 = CH COOCH3 B. CH2 = CH OCOCH3 C. CH2 = CH COOC2H5 D. CH3 CO CH=CH2 Cu 34. Cho dy bin ha sau:
xt 3 HO 2 2 CH CH COOH X1 X2 X3 (polime) to xt,to + CH OH

Cc cht X1, X2, X3 c th l: A. CH2=CH COOH; CH2=CH COOCH3 v B. HO (CH2)2 COOH; CH3 (CH2)2 O COONa v C. NaO (CH2)2 COOH ; NaO (CH2)2 COOCH3 v D. HO (CH2)2 COOH; CH3 (CH2)2 O COONa v

( CH2 CH ) n OOC-CH3 ( O CH2 C O ) n P O

( O CH2 CH2 C O ) n P O ( O CH2 CH2 C O ) n P O

Cu 35. Phng trnh ho hc no di y khng ng? A. NaOH + SO2 NaHSO3 B. 2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O C. 2NaOH + 2NO2 2NaNO3 + H2 D. 2NaOH + 2NO2 NaNO3 + NaNO2 + HO2 Cu 36. Ngi ta c th iu ch kim loi kim bng phng php no di y? A. thu luyn B. nhit luyn C. in phn dung dch mui clorua ca kim loi kim D. in phn nng chy mui clorua hoc hiroxit ca kim loi kim Cu 37. Trn 5,4 gam bt Al vi 17,4 gam bt Fe3O4 ri tin hnh phn ng nhit nhm. Gi s ch xy ra phn ng kh Fe3O4 thnh Fe. Ho tan hon ton hn hp cht rn sau phn ng bng dung dch H2SO4 long th thu c 4,032 lt kh H2 (ktc). Hiu sut ca phn ng nhit nhm l A. 12,5% B. 60% C. 20% D. 80% Cu 38. Phn ng gia FeCO3 v dung dch HNO3 long to ra hn hp kh khng mu, mt phn ho nu trong khng kh, hn hp kh gm: A. CO2, NO2 B. CO, NO C. CO2, NO D. CO2, N2 Cu 39. Cho 0,1 mol FeO tc dng hon ton vi dung dch H2SO4 long c dung dch X. Cho mt lung kh clo i chm qua dung dch X phn ng xy ra hon ton, c cn dung dch sau phn ng thu c mui khan. Khi lng mui khan l gi tr no sau y: A. 18,5g B. 20,00g C. 18,75g D. 16,5 g Cu 40. X l hp cht hu c cha C, H, O. X tham gia phn ng trng gng v phn ng vi dung dch NaOH. t chy ht a mol X thu c 3a mol hn hp kh v hi gm CO2 v H2O . Cng thc cu to ca X l: A. HOOC COOH B. HCOCH2 COOH C. HCO COOH D. HCOOCH3

II. PHN RING (Th sinh ch c lm mt trong hai phn: phn A hoc phn B).
A. Theo chng trnh Chun (10 cu, t cu 41 n cu 50). Cu 41. t chy hon ton hn hp 2 amin no n chc ng ng lin tip thu c n CO2 : n H2O = 1 : 2. Cng thc phn t ca 2 amin ln lt l: A. C3H7NH2 v C4H9NH2 B. CH3NH2 v C2H5NH2 C. C2H5NH2 v C3H7NH2 D. C4H9NH2 v C5H11NH2 Cu 42. Cho 7,4 gam este X no, n chc phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c 21,6 gam kt ta. Cng thc cu to ca X l A. HCOOCH3 B. HCOOCH2CH2CH3 C. HCOOC2H5 D. HCOOCH(CH3)CH3 Cu 43. Nhn xt no di y v mui NaHCO3 khng ng? A. Mui NaHCO3 l mui axit B. Mui NaHCO3 khng b phn hu bi nhit C. dung dch mui NaHCO3 c pH > 7
D. Ion HCO3 trong mui c tnh cht lng tnh

Cu 44. Ch dng ho cht no trong cc ho cht di y nhn bit c bn kim loi: Na, Mg, Al, Ag ? A. H2O B. dung dch HCl long C. dung dch NaOH D. dung dch NH3 Cu 45. Nhit phn hon ton AgNO3 thu c cc sn phm l A. Ag2O, NO2, O2 B. Ag2O, NO2 C. Ag, NO2 D. Ag, NO2,O2 Cu 46. Chn cu ng trong cc cu di y A. Hng s cn bng t l nghch vi nhit B. Dng cht xc tc c th lm tng hng s cn bng C. Khi thay i nng cc cht, s lm thay i hng s cn bng D. Khi thay i h s cc cht trong mt phn ng, hng s cn bng K thay i Cu 47. trung ho 8,3g hn hp 2 axit n chc X, Y cn dng 150g dung dch NaOH 4%. Mt khc cng cho khi lng trn tc dng vi lng d dung dch AgNO3 trong NH3 cho 21,6g bc. X v Y c cng thc phn t l: A. CH3COOH, C2H5COOH B. HCOOH, CH3COOH C. C2H5COOH, C3H7COOH D. HCOOH, C2H5COOH Cu 48. trung ho 14g cht bo X cn 15ml dung dch KOH 0,1M. Ch s axit ca cht bo l: A. 7 B. 6 C. 6,5 D. 7,5 Cu 49. Polime dng sn xut cao su buna-S c iu ch bng cch ng trng hp buta-1,3-ien vi A. vinyl clorua. B. stiren. C. etilen. D. axetilen. Cu 50. Tnh cht ho hc c trng ca K2Cr2O7 l A. tnh oxi ho. B. tnh baz. C. tnh axit. D. tnh kh. B. Theo chng trnh Nng cao (10 cu, t cu 51 n cu 60) Cu 51. Khi nhit tng ln 10OC, tc ca mt phn ng ho hc tng ln 3 ln. Ngi ta ni rng tc phn ng ho hc trn c h s nhit bng 3. iu khng nh no di y l ng? A. Tc phn ng tng 36 ln khi nhit tng t 20OC ln 50OC B. Tc phn ng tng 54 ln khi nhit tng t 20OC ln 50OC C. Tc phn ng tng 27 ln khi nhit tng t 20OC ln 50OC D. Tc phn ng tng 81 ln khi nhit tng t 20OC ln 50OC

Cu 52. Cho 1,35 gam hn hp X gm Cu, Mg, Al tc dng ht vi dung dch HNO3 thu c hn hp kh gm 0,01 mol NO v 0,04 mol NO2. Khi lng mui to thnh trong dung dch l A. 5,69 gam B. 4,45 gam C. 5,07 gam D. 2,485 gam Cu 53. C 4 l mt nhn cha 4 dung dch ancol etylic, axit axetic, glucoz, saccaroz. Bng phng php ho hc no sau y c th nhn bit 4 dung dch trn (tin hnh theo ng trnh t sau): A. Dng qu tm, dng AgNO3 trong dung dch NH3, thm vi git dung dch H2SO4 un nh, dng dung dch AgNO3 trong NH3 B. Dng dung dch AgNO3 trong NH3 , dng qu tm. C. Dng Na2CO3 thm vi git dung dch H2SO4 un nh, dng dung dch AgNO3 trong NH3 D. Dng natri kim loi, dng dung dch AgNO3 trong NH3, thm vi git dung dch H2SO4 un nh, dng dung dch AgNO3 trong NH3 Cu 54. Ho tan hon ton 9,0 gam hn hp X gm bt Mg v bt Al bng dung dch H2SO4 long, d thu c kh A v dung dch B. Thm t t dung dch NaOH vo B sao cho kt ta t ti lng ln nht th dng li. Lc kt ta, em nung trong khng kh n khi lng khng i thu c 16,2 gam cht rn. Th tch kh A thu c ktc l A. 6,72 lt B. 7,84 lt C. 8,96 lt D. 10,08 lt Cu 55. X, Y, Z l cc hp cht v c ca mt kim loi, khi t nng nhit cao u cho ngn la mu vng. X tc dng vi Y thnh Z. Nung nng Y nhit cao thu c Z, hi nc v kh E. Bit E l hp cht ca cacbon, E tc dng vi X cho Y hoc Z. X, Y, Z, E ln lt l cc cht no di y? A. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 B. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2 C. KOH, KHCO3, CO2, K2CO3 D. NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3 Cu 56. Hai ng phn X, Y l cht hu c n chc, mch h c cng thc n gin nht l C2H3O. Khi cho 6,6g mi cht tc dng vi dung dch NaOH d thu c 2 mui natri ln lt c khi lng 8,2g v 9,4g. Cng thc cu to ca X v Y l: A. CH3COOC2H3, C2H3COOCH3 B. HCOOHCH3, CH3COOH C. CH3COOC2H3, HCOOCH3 D. C2H3COOCH3, HCOOCH3 Cu 57. Chn cu ng trong cc cu sau: A. Tinh bt v xenluloz u tham gia phn ng trng gng. B. Tinh bt, saccaroz v xenluloz c cng thc chung l Cn(H2O)n C. Tinh bt, saccaroz v xenluloz c cng thc chung l Cn(H2O)m D. Tinh bt, saccaroz v xenluloz u l cc polime c trong thin nhin. Cu 58. Trong phn t hp cht hu c no sau y c lin kt peptit? A. Lipit. B. Glucoz. C. Xenluloz. D. Protein. Cu 59. Tinh bt v xenluloz u l polisaccarit c cng thc phn t (C6H10O5) nhng xenluloz c th ko thnh si cn tinh bt th khng. Cch gii thch no sau y l ng: A. Phn t xenluloz khng phn nhnh, cc phn t rt di d xon li thnh si. B. Phn t xenluloz khng phn nhnh, cc phn t rt di sp xp song song vi nhau theo mt trc xon li thnh si. C. Tinh bt l hn hp ca hai thnh phn amiloz v amilopectin, mch phn t ca chng sp xp song song vi nhau lm cho tinh bt dng ht. D. Hai thnh phn amiloz v amilopectin xon li thnh vng xon, cc vng xon cun li lm cho tinh bt dng ht. Cu 60. M l mt dn xut ca benzen c cng thc phn t l C7H9NO2. 1mol M tc dng va vi dung dch NaOH, sau khi c cn thu c 144g mui khan. Cng thc cu to ca M l cng thc no sau y: A. CH3 6H5 2 C NO B. HO 2 6H3(OH)NH2 CH C

C. C6H5COONH4

D. C2H5 6H5 2 C NO

THI C CUNG CP BI TP CH DY V HC HA HC