Vous êtes sur la page 1sur 6

PREZES

PUBLICZNYCH
Ja cek Sadowy
UZP/DP/L-TTY/ 4G ?i5 / R
KRM-1 0-80-11
RM-1 0-23-12
Warszawa, dnia J,o kwietnia 2012 r.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRW
Departament Rady Ministrw
RM- l 0-23- l 2 23-04-2012
RADY MINISTRW
Przedstawiam material (Nowy tekst projektu
akt u wykonawczego) zgloszony przez Prezesa
Publicznych w za pismem
z dnia 06 kwietnia 2012r. - do rozpatrzenia.
(-)Sekretarz Rady Ministrw
Szanowny Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrw
W do pisma z dnia 8 marca 2012 r. (znak: UZP/DP/L-TTY/2774/12)
pod obrady Rady Ministrw projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo
publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub oraz
pisma z dnia 4 kwietnia 2012 r. (znak: UZP/DP/L-TTY/4053/12) przy ktrym przekazano
przygotowany przez Ministra Obrony Narodowej projekt Rady Ministrw w
sprawie trybu w zakresie oceny podstawowego interesu
w uprzejmie otrzymany w dniu 18 kwietnia
2012 r. od Ministra Obrony Narodowej , przeredagowany tekst ww. projektu
ktry o zapisy rozpatrywania wniosku kierowanego do Rady
Ministrw przez przez Ministra Obrony Narodowej i ministra
do spraw
W
- 45 egzemplarzy nowego tekstu projektu Rady Ministrw w sprawie trybu nia w zakresie oceny
podstawowego interesu
..

Warszawa, 2012- kHt't:u 'eu
1

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Nr 100/33112/DP '-(
. / / x:... f ' 7
Nr .. .:,;;.;. ..... ---- -- ------
it J' \'\


.

'
::.t
i'l. )
l '
. .
PREZES
lA IKISTERSTYl O OBRONY NAROD OWEJ
KANCELARL .L\ \\i
0
'NA 1':\1
1
' ">f? 'nn2
1 B. 1011 _
........... .,.-------m .. :vi
VI
l
\
PUBLICZNYCH
Pan Jacek SADOWY
Dotyczy: 21327/UZP
. vo-vw.. rut_
W do pisma Nr 100/33112/DP z dnia 2 kwietnia br. projektu
Rady Ministrw w sprawie trybu w zakresie oceny
podstawowego interesu ponownie
przeredagowany projekt, z o go zgodnie z
Projekt o zapisy rozpatrywania wniosku kierowanego do
Rady Ministrw przez przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra
do spraw
Nr l + danych elektronicznych.
c

z WLOSOWICZ(>
PODSEKRETARZSTANU
Do
,./ 1. Pan Tomasz ARABSKI
SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRW
2. Pan Waldemar PAWLAK
WICEPREZES RADY MINISTRW
MINISTER GOSPODARKI
3. Pan Jacek CICHOCKI
MINISTER SPRA W
4. Pan BUDZANOWSKI
MINISTER SKARBU
5. Pan SIKORSKI
MINISTER SPRA W ZAGRANICZNYCH
A.S. 871-595
f o
l.
z dnia
\ .

RADY MINISTRW
PROJEKT
2012 r.
w sprawie trybu w zakresie oceny podstawowego
interesu
Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
publicznych (Dz. U. z 201 O r. Nr 113, poz. 759, z zm.
1
l), co

1. tryb w sprawie oceny
podstawowego interesu na uwadze
zapewnienia stosowania przepisu art. 346 Traktatu z dnia 30 kwietnia
2004 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 86/2) oraz
zapewnienia dostaw wojskowego, a wykonywania
jego napraw i remontw.
2 1. Organem do dokonywania oceny, o ktrej mowa w 1, jest
Rada Ministrw.
2. Rada Ministrw dokonuje oceny, o ktrej mowa w ust. 1, na wniosek
ministra.
3. 1. Wniosek, o ktrym mowa w 2 ust. 2, zawiera:
1) opis przedmiotu zamwienia;
2) uzasadnienie
a) przedmiot zamwienia z
podstawowym interesem
b) opis udzielenia zamwienia na podstawowy interes

2. Uzasadnienie do wniosku oddzielnie dla zamwienia.
11
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy w Dz. U. Nr 161 , poz. 1078, Nr
182,poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr
240, poz. 1429.
4. 1. Przed skierowaniem na Ministrw wniosek, o ktrym mowa w 2
ust. 2, rozpatruje przez Ministra Obrony Narodowej i ministra
do spraw
2. W
1) podsekretarze stanu w sprawach publicznych;
2) dyrektorzy komrek prawnych;
3) przedstawiciele komrek w sprawach publicznych;
5. Wniosek rozpatruje nie w terminie 30 dni od dnia jego

6. Rada Ministrw wniosek:
1) bierze pod art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
orzecznictwo Unii Europejskiej, narodowe
i sojusznicze dokumenty strategiczne w
do podstawowych interesw oraz
sposobw ich ochrony;
2) dokonuje analizy czy niezastosowanie przepisw ustawy nie
negatywnie na warunki konkurencji na rynku w odniesieniu
do produktw, ktre nie przeznaczone dla celw wojskowych;
3) bierze pod nienaruszania i na naruszenie
podstawowego interesu
4) bierze pod zapewnienia dostaw
wojskowego, a wykonywania jego napraw i remontw.
7. wchodzi w z dniem .. ... . 2012 r.

UZASADNIENIE
stanowi wykonanie z art. 4c ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo publicznych (Dz. U. z 201 O r. Nr 113,
poz. 759, z zm.).
Potrzeba wydania przedmiotowego wynika z faktu
transpozycji do polskiego prawnego norm dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania niektrych na roboty budowlane, dostawy i
przez instytucje lub podmioty w dziedzinach
i dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. U. UE.L. Nr
216, poz. 76).
tryb w sprawie oceny
podstawowego interesu na uwadze
zapewnienia stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej oraz zapewnienia dostaw
wojskowego, a wykonywania jego napraw i remontw.
na uwadze uprawnienia konstytucyjne, zdefiniowane art. 146
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w w zakresie zapewnienia
oraz ochrony interesu Skarbu ktrego sposb
reprezentowania zgodnie z art. 218 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy, organem do dokonywania oceny podstawowego
interesu jest Rada Ministrw.
Projekt nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem
przewidzianym w Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z zm.) .
Przepisy projektu zgodne z prawem Unii Europejskiej.
OCENA SKUTKW REGULACJI
1. Podmioty, na ktre projekt aktu prawnego
Przepisy projektowanego na Ministrw,
ktra jest organem do dokonywania oceny
podstawowego interesu oraz jej
2. Konsultacje
Z uwagi na fakt , projektowane dotyczy organw,
o ktrych mowa w pkt 1, nie widzi potrzeby poddawania projektu
konsultacjom
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o lobbingowej w
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z zm.) projekt
zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Centrum Legislacji i Ministerstwa Obrony Narodowej .
3. regulacji na dochody i wydatki oraz sektor finansw
publicznych
w projektowanego nie spowoduje dodatkowych
skutkw finansowych dla
4. regulacji na rynek pracy
Regulacja nie na rynek pracy.
5. regulacji na gospodarki i w
tym na funkcjonowanie
Projektowane nie na
gospodarki i
6. regulacji na i rozwj regionw
Projektowane nie na rozwj
regionw.