Vous êtes sur la page 1sur 19

Uzasadnienie do projektu ustawy o dostarczaniu informacji o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

1. Istniejcy stan prawny Do chwili obecnej zagadnienie etykietowania regulowaa w prawie europejskim dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 wrzenia 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zuycia energii oraz innych zasobw przez urzdzenia gospodarstwa domowego oraz uchylajcej dyrektyw 79/530/EWG. Przepisy dyrektywy 92/75/EWG miay zastosowanie do nastpujcych urzdze gospodarstwa domowego:

chodziarek, chodziarko zamraarek, zamraarek; pralek bbnowych, suszarek bbnowych, pralko-suszarek bbnowych; zmywarek bbnowych; lamp gospodarstwa domowego; urzdze klimatyzacyjnych; piekarnikw elektrycznych.

Dyrektywa 92/75/EWG jako dyrektywa ramow nakadaa oglne obowizki na dostawcw i sprzedawcw ww. urzdze. Natomiast wymagania szczegowe dotyczce poszczeglnych wykonawczych: 1. dyrektywie 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej chodziarek, grup urzdze zostay okrelone w nastpujcych dyrektywach

chodziarko-zamraarek i zamraarek typu domowego (Dz. Urz. WE L 045 z 17.02.1994, z pn. zm.), 2. dyrektywie 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej pralek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, z pn. zm.), 3. dyrektywie 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej suszarek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, z pn. zm.),

4. dyrektywie 96/60/WE z dnia 19 wrzenia 1996 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej pralko-suszarek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 266 z 18.10.1996, z pn. zm.), 5. dyrektywie 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej zmywarek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 118 z 07.05.1997, z pn. zm.), 6. dyrektywie 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego (Dz. Urz. WE L 071 z 10.03.1998), 7. dyrektywie 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywnoci energetycznej urzdze

klimatyzacyjnych typu domowego (Dz. Urz. WE L 086 z 03.04.2002, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 286, z pn. zm.), 8. dyrektywie 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywnoci energetycznej piekarnikw

elektrycznych typu domowego (Dz. Urz. WE L 128 z 15.05.2002, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 447, z pn. zm.). Kwestie dotyczce etykietowania urzdze zostay w Polsce wdroone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw Prawo energetyczne. W rozdziale 6 ustawy Prawo energetyczne pn.Urzdzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja okrelono obowizki producentw i importerw w zakresie efektywnoci energetycznej urzdze wprowadzanych do obrotu. Zgodnie z art. 52 tej ustawy producenci i importerzy urzdze maj obowizek: informowania o efektywnoci energetycznej urzdze na etykiecie speniajcej wymagania okrelone w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorw etykiet dla urzdze w zakresie efektywnoci energetycznej (Dz. U. Nr 98, poz. 825),

sporzdzania dokumentacji technicznej wprowadzanego do obrotu urzdzenia, okrelajc w niej wielko zuycia paliw i energii odniesion do uzyskiwanej wielkoci efektu uytkowego urzdzenia, w typowych warunkach uytkowania, zwan efektywnoci energetyczn,

doczania do urzdzenia etykiety informujcej o efektywnoci energetycznej tego urzdzenia oraz charakterystyki technicznej. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo energetyczne zakazuje si wprowadzania do obrotu na

obszarze kraju urzdze niespeniajcych wymaga okrelonych w art. 52 Z kolei zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne producenci lub importerzy wprowadzajcy do obrotu urzdzenia nie speniajce wymaga okrelonych w art. 52 podlegaj karze pieninej wymierzanej przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki. Kara ta nie powinna przekracza 15% przychodu ukaranego przedsibiorcy, osignitego w poprzednim roku podatkowym, i jest patna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki. Kara jest uiszczana na konto urzdu skarbowego.

1.1. Cel wprowadzenia regulacji

Przedmiotowy projekt ustawy o dostarczaniu informacji o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi stanowi wypenienie postanowie dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuycia energii oraz innych zasobw przez produkty zwizane z energi (Dz. Urz. UE L 153z 18.06.2010, str 1), zwanej dalej dyrektyw. Celem dyrektywy jest rozszerzenie etykietowania, ograniczonego dotychczas jedynie do urzdze gospodarstwa domowego, tak aby umoliwi etykietowanie wszystkich produktw zwizanych z energi, zwanych dalej produktami, ktrych stosowanie lub instalacja oferuje znaczny potencja oszczdnoci energii. W rezultacie etykietowaniem objta zostanie wiksza liczba produktw oraz stworzone zostan zharmonizowane podstawy stosowania przez pastwa czonkowskie procedury zamwie publicznych i zacht do zakupu produktw efektywnych energetycznie. Celem nowej regulacji jest zapewnienie racjonalnego zuycia surowcw naturalnych oraz ograniczenie emisji CO2. Cel ten moe zosta osignity za pomoc obowizkowego systemu etykietowania energetycznego. Obowizujce obecnie przepisy nie zapewniaj penej realizacji postanowie ww. dyrektywy, dlatego zaproponowano projekt nowej regulacji jak jest ustawa o dostarczaniu informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi. Wprowadzenie zawartych w projekcie ustawy unormowa suy

powinno penemu wdroeniu dyrektywy i zapewnieniu wymaganej poprawy efektywnoci energetycznej w Polsce.

2. Wykazanie rnic midzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym Wejcie w ycie przedmiotowej regulacji bdzie skutkowao nastpujcymi zmianami w odniesieniu do kwestii etykietowania: 1) rozszerzony zostanie zakres produktw objtych obowizkiem etykietowania, ograniczony obecnie do urzdze gospodarstwa domowego i obejmie on tzw. produkty wykorzystujce energi; 2) wprowadzony zostanie obowizek informowania o klasie energetycznej produktw wykorzystujcych energi w reklamie prasowej, elektronicznej, programach

telewizyjnych i radiowych lub innych rodkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z pn. zm.) w przypadku zamieszczania w tej reklamie informacji o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii; 3) zostanie utworzony system kontrolowania produktw wykorzystujcych energi. Funkcj organu monitorujcego systemu powierzone zostan Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Funkcje kontrolne z kolei wojewdzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzdowi Komunikacji. W zwizku z utworzeniem systemu kontroli rozszerzeniu ulegnie zakres obowizkw Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej; 4) zmodyfikowane zostan obecne przepisy o odpowiedzialnoci karnej za

nieprzestrzeganie przepisw dotyczcych etykietowania. Dotychczasowy system kar nakadanych przez Prezesa URE, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne, zostanie zmodyfikowany i rozbudowany. Kary pienine bd wymierzane w drodze decyzji przez organ kontrolujcy tj. Inspekcj Handlow lub Urzd Komunikacji Elektronicznej. Od wydanej przez oragn kontrolujcy decyzji bdzie suyo odwoanie do Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji. 3. Skutki prawne zwizane z wejciem w ycie projektowanej regulacji

Wdroenie przedmiotowej dyrektywy wymaga uregulowania w postaci odrbnej ustawy. Potrzebne bd take zmiany w obecnie obowizujcych przepisach tj. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Zostan rozszerzone kompetencje w zakresie nadzoru rynku produktw zwizanych z energi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, Inspekcji Handlowej oraz Urzdu Komunikacji Elektronicznej.

4. Informacja dotyczca potrzeby notyfikacji projektu ustawy

Projekt ustawy nie zawiera przepisw technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004r. Nr 65, poz. 597).

5. Uzasadnienie regulacji proponowanych w projekcie ustawy 5.1 Przepisy oglne (rozdz. 1) W art. 1 projektu ustawy zosta okrelony jej zakres przedmiotowy. Ustawa okrela obowizki w zakresie dostarczania informacji dotyczcych zuycia energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi lub wpywu tych produktw na zuycie energii. Ustawa okrela take zasady organizacji i dziaania systemu kontrolowania dostarczania ww. informacji. Artyku ten stanowi implementacj art. 1 ust. 1 dyrektywy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 przepisy projektu ustawy stosuje si do produktw wykorzystujcych energi, dla ktrych wymagania dotyczce etykiet i kart okrelaj akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rad. Zgodnie z ust. 2 art. 2. minister waciwy do spraw gospodarki raz na 12 miesicy ogasza bdzie wykaz obowizujcych aktw delegowanych. W zwizku z faktem, i lista aktw delegowanych jest otwarta i zgodnie z art. 11 ust 1 dyrektywy 2010/30/UE Komisji Europejskiej zostay nadane uprawnienia do wydawania aktw delegowanych do dyrektywy na okres piciu lat, ktry rozpoczyna si 19 czerwca 2010 r., wydaje si zasadnym, aby dokonywa aktualizacji obowizujcych aktw delegowanych. W tym celu wprowadzono w art. 2 ust. obowizek wydawania przez ministra waciwego do spraw gospodarki, raz na 12

miesicy, obwieszczenia z list obowizujcych aktw delegowanych. Rozwizanie takie powinno zapobiec ewentualnym wtpliwociom interpretacyjnym przepisw dotyczcych etykietowania, w szczeglnoci wtpliwociom dotyczcym tego, ktre produkty

wprowadzane do obrotu lub uytkowania, powinny spenia wymagania dotyczce etykietowania. Zgodnie z art. 2 ust. 3 przepisw projektu ustawy nie stosuje si do: uywanych produktw wykorzystujcych energi, rodkw przewozu osb lub rzeczy, tabliczek znamionowych lub ich odpowiednikw umieszczanych ze wzgldw bezpieczestwa na produktach oraz do urzdze i instalacji oraz obiektw zwizanych z obronnoci lub bezpieczestwem pastwa, stanowicych integralne czci systemw techniki wojskowej lub uzbrojenia, ratowniczo-ganiczych oraz ochrony granic lub stosowanych w wiziennictwie, nalecych do jednostek, o ktrych mowa w art. 21a ustawy - Prawo energetyczne. Artyku ten stanowi implementacj art. 1. ust. 3 dyrektywy. W art. 3 projektu ustawy, stanowicym sownik poj ustawowych, zdefiniowano produkt wykorzystujcy energi jako produkt zuywajcy energi lub majcy wpyw na jej zuycie podczas jego uywania, wprowadzony do obrotu lub oddany do uytku w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, lub w pastwach czonkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, cznie z czciami ktre maj by do niego wbudowane, ktre to czci s, wprowadzane do obrotu lub oddawane do uytku jako osobne czci dla uytkownikw kocowych, i ktrych oddziaywanie na rodowisko moe by oceniane oddzielnie; Zdefiniowano rwnie pojcia: wprowadzenie do obrotu rozumiane jako udostpnienie produktu

wykorzystujcego energi po raz pierwszy na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu jego uywania lub dystrybucji, nieodpatnie albo za opat, niezalenie od sposobu jego sprzeday. - karty rozumianej jako charakterystyk techniczn zawierajc informacje techniczne dotyczce produktu wykorzystujcego energi, aktach delegowanych; - innych podstawowych zasobw rozumianych jako wod, chemikalia lub inne substancje zuywane przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego uywania; - dostawcy rozumianego jako producenta lub jego upowanionego przedstawiciela, lub importera w Unii Europejskiej lub w pastwie czonkowskim Europejskiego Porozumienia o zgodnie z wymaganiami okrelonymi w

Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub importera, ktry wprowadza do obrotu w tych pastwach produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uywania na terytorium tych pastw; - dystrybutora rozumianego jako osob fizyczn lub prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, ktra sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzeday ratalnej lub wystawia do sprzeday produkt wykorzystujcy obrotu; - oddawanie do uytku rozumiane jako pierwsze, na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodne z przeznaczeniem, uycie produktu wykorzystujcego energi, ktry nie zosta wprowadzony do obrotu. - etykiet jako nalepk zawierajc informacje o klasie efektywnoci energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zuywanych przez dany produkt wykorzystujcy energi; - klas efektywnoci energetycznej oznaczenie literowe zamieszczone na etykiecie o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi lub wpywu tego produktu na zuycie energii; Sownik poj ustawowych jest wypenieniem art. 2 dyrektywy. Nie zdefiniowano w sowniku ustawowym takich poj, ktre ju s okrelone w ustawie Prawo energetyczne, ustawie o finansach publicznych, a take tych, ktre s pojciami powszechnie znanymi i nie wymagaj transpozycji do polskiego porzdku prawnego. energi, po jego wprowadzeniu do

5.2 Obowizki w zakresie dostarczania informacji dotyczcych zuycia energii przez produkt wykorzystujcy energi lub wpywu tego produktu na zuycie energii oraz innych podstawowych zasobw (rozdz. 2) Przepisy tego rozdziau stanowi wypenienie postanowie art. 3 - 8 dyrektywy. Obowizki dla dystrybutorw i dostawcw produktw wykorzystujcych energi bd stanowi transpozycj art. 5 oraz art. 6 dyrektywy. Artykuy te zostay czciowo ju zaimplementowane do polskiego porzdku prawnego poprzez przepisy art. 52 ustawy Prawo energetyczne, w zwizku z implementacj dyrektywy 92/75/EWG. Zmodyfikowane i doprecyzowane przepisy art. 52 ustawy Prawo energetyczne zostay przeniesione do projektowanej ustawy. Obowizki w zakresie etykietowania s, zgodnie z dyrektyw 2010/30/WE, skierowane gwnie do dostawcw produktw wykorzystujcych energi oraz dystrybutorw tych produktw.

Dotychczas w ustawie Prawo energetyczne posugiwano si pojciem producent oraz importer. Na podmioty te naoono obowizki w zakresie: informowania o efektywnoci energetycznej urzdze na etykiecie speniajcej wymagania okrelone w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorw etykiet dla urzdze (Dz. U. Nr 98, poz. 825 ),

sporzdzania dokumentacji technicznej wprowadzanego do obrotu urzdzenia, okrelajc w niej wielko zuycia paliw i energii odniesion do uzyskiwanej wielkoci efektu uytkowego urzdzenia w typowych warunkach uytkowania, zwan efektywnoci energetyczn,

doczania do urzdzenia etykiety informujcej o efektywnoci energetycznej tego urzdzenia oraz charakterystyki technicznej. W zwizku z potrzeb ujednolicenia terminologii w celu stworzenia wikszej spjnoci

z dyrektyw 2010/30/UE oraz aktami delegowanymi Komisji Europejskiej do tej dyrektywy, a take ze wzgldu na konieczno bardziej precyzyjnego okrelenia podmiotw objtych obowizkiem etykietowania energetycznego, proponuje si, aby w projekcie ustawy stosowa okrelenia, ktrymi posuguje si przedmiotowa dyrektywa (w szczeglnoci okrelenia: dostawcy oraz dystrybutora). Zastosowanie jednolitej terminologii w projektowanej ustawie z aktami delegowanymi, ktre maj bezporedni moc obowizywania, powinno zapobiec powstawaniu trudnoci interpretacyjnych przepisw dotyczcych kwestii etykietowania produktw wykorzystujcych energi. Art. 4 projektowanej ustawy nakada na dostawc produktu wykorzystujcego energi obowizek w zakresie doczania do tego produktu, przy wprowadzaniu go do obrotu lub oddawaniu do uytku, etykiety sporzdzonej w jzyku polskim i karty, a take wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem. Dostawca produktu zwizanego z energi jest zobowizany do umieszczania na etykiecie i karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystujcego energi. Dostawca dostarcza dystrybutorowi etykiety nieodpatnie. Z kolei dystrybutor produktu

wykorzystujcego energi, zgodnie z art. 4 ust. 3, jest zobowizany do umieszczania etykiety w widocznym miejscu na produkcie oraz do udostpniania konsumentom karty tego produktu. Zgodnie z art. 4. ust. 4. informacje jakie naley zamieci na etykiecie i karcie, a take sposb informowania uytkownikw kocowych o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy

energi podczas sprzeday bezporedniej tego produktu, jego sprzeday na raty, na przedpaty lub na zamwienie, okrelaj akty delegowane. Art. 4 ust. 4 stanowi implementacj art. 4 a i 4 b dyrektywy. Z kolei art. 4 ust. 5 stanowi implementacj art. 5 h dyrektywy. Zgodnie z tym artykuem dostawcy wyraaj zgod na upublicznienie informacji zawartych na etykiecie. Naoenie na dostawcw oraz dystrybutorw produktw wykorzystujcych energi ww. obowizkw ma na celu przede wszystkim udostpnienie uytkownikom kocowym rzetelnych, stosownych i porwnywalnych informacji dotyczcych zuycia energii przez produkty wykorzystujce energi. Powinno to wpywa na wybr przez uytkownikw kocowych tych produktw, ktre zuywaj mniej energii i innych podstawowych zasobw lub porednim rezultatem ich uytkowania jest mniejsze zuycie energii lub tych zasobw, zachcajc tym samym producentw do podejmowania krokw w zakresie ograniczania zuycia energii i innych podstawowych zasobw przez produkty przez nich wytwarzane. Powinno to rwnie wpyn porednio na bardziej efektywne energetycznie korzystanie z tych produktw i w rezultacie porednio przyczynia si do realizacji 20% celu UE w zakresie efektywnoci energetycznej. Naley podkreli, i przy braku tych informacji samo dziaanie si rynkowych nie zdoa zachci uytkownikw kocowych do bardziej racjonalnego zuycia energii i innych podstawowych zasobw poprzez zakup produktw efektywnych energetycznie. Wprowadzanie dobrowolnego systemu etykietowania produktw

prowadzioby do tego, e tylko cz produktw byaby etykietowana lub uzupeniana o standardow informacj o produkcie, co z kolei powodowaoby ryzyko powstania nieporozumienia lub nawet wprowadzenia w bd niektrych konsumentw. Art. 5, ktry stanowi implementacj art. 5 b dyrektyw, nakada na dostawc produktu wykorzystujcego wykorzystujcego energi obowizek sporzdzania dokumentacji technicznej produktu energi oraz jej przechowywania przez okres 5 lat od daty produktu wykorzystujcego energi, ktrego

wyprodukowania ostatniego egzemplarza

dokumentacja ta dotyczy. Dokumentacj sporzdza w celu umoliwienia organom kontrolujcym oraz Komisji Europejskiej oceny rzetelnoci informacji zamieszczanych na etykiecie i karcie. Art. 5 wskazuje, i dostawca produktu wykorzystujcego energi moe wykorzysta w tym celu dokumentacj techniczn sporzdzon na podstawie przepisw

odrbnych. Artyku ten pozwala na wykorzystanie dokumentacji technicznej sporzdzanej przez dostawcw na podstawie art. 13a ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm.). Artyku 5 stanowi implementacj art. 5 b dyrektywy. Przyjcie opcjonalnego rozwizania wydaje si korzystnym rozwizaniem

z punktu widzenia przedsibiorcw, poniewa przyczyni si do ograniczenia tworzenia zbdnej dokumentacji. Art. 5 okrela take zakres dokumentacji technicznej. Zgodnie z art. 6 projektu ustawy zakazuje si wprowadzania do obrotu produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty, umieszczania na

produkcie wykorzystujcym energi etykiet, znakw, symboli lub napisw, ktre mog wprowadzi w bd uytkownikw kocowych w zakresie informacji o zuyciu energii lub wpywu na zuycie energii lub innych podstawowych zasobw oraz posugiwania si etykiet w sposb nieuprawniony. Artyku ten stanowi implementacj art. 8 dyrektywy oraz art. 2 k. Projektowana ustawa nakada take wymagania w zakresie reklamy produktu wykorzystujcego energi. Zgodnie z art. 7 projektu ustawy dostawca lub dystrybutor produktu wykorzystujcego energi lub podmiot dziaajcy na jego zlecenie, reklamujcy produkt wykorzystujcy energi, w szczeglnoci w postaci reklamy prasowej, elektronicznej, w programach radiowych i telewizyjnych lub innych rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz.1204, z pn. zm.) i zamieszczajc w tej reklamie informacje o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii, jest obowizany zamieci take informacj o klasie efektywnoci energetycznej tego produktu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 przez reklamowanie, rozumie si informowanie o produkcie wykorzystujcym energi lub zachcanie do jego nabywania, majce na celu zwikszenie jego sprzeday. Art. 7 projektu ustawy stanowi implementacj art. 4 dyrektywy. Regulacja ta w praktyce bdzie rodzia obowizek, dla wydawcw prasy, firm zajmujcych si sprzeda wysykow, firm prowadzcych sprzeda przez internet, nadawcw telewizyjnych i radiowych ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych podmiotw prowadzcych dziaalno reklamow lub promocyjn produktw wykorzystujcych energi, w zakresie informowania o klasie efektywnoci energetycznej tych produktw. Regulacja ta ma na celu dostarczenie konsumentowi prostego, zrozumiaego przekazu na temat efektywnoci energetycznej produktu wykorzystujcego energi. Informacja odgrywa kluczow rol w dziaaniu si rynkowych. Konieczne jest zatem wprowadzenie takiego obowizku, aby zagwarantowa potencjalnym uytkownikom, ktrzy nie maj moliwoci bezporedniego obejrzenia produktu wykorzystujcego energi w momencie zakupu i tym samym zapoznania si z jego etykiet (w przypadku zakupw przez zamwienie pocztowe, katalog, internet itd.) uzyskanie znormalizowanej informacji na temat efektywnoci energetycznej tego produktu. Pozwoli to uytkownikom kocowym dokonywa bardziej wiadomych wyborw przy zakupie produktu wykorzystujcego energi. Porednio wpynie

10

rwnie na rozwj innowacyjnoci produktw wykorzystujcych energi, dostpnych na rynku i podniesienie ich efektywnoci energetycznej. Zgodnie z art. 8 Minister waciwy do spraw gospodarki moe okreli, w drodze rozporzdzenia, po wydaniu przez Komisj Europejsk dyrektywy w sprawie etykietowania produktu wykorzystujcego energi, tre i wzr etykiety oraz wymagania dotyczce dokumentacji technicznej danego rodzaju produktu wykorzystujcego energi, a take inne wymagania zawarte w dyrektywie, majc na uwadze rzetelne dostarczanie informacji o tym produkcie. Wprowadzenie do ustawy ww. upowanienia do wydania rozporzdzenia ma na celu zapewnie obowizywania aktw delegowanych. Naley podkreli, i akty delegowane mog przyjmowa rwnie form dyrektyw, nie jest rwnie przesdzone, i akty delegowane wydawane w ramach przedmiotowej dyrektywy bd miay form rozporzdzenia delegowanego z moc obowizywania wprost, jak do tej pory. Zasadnym jest zatem wprowadzenie przepisu, na podstawie ktrego moliwe byoby wdroenie dyrektywy delegowanej, rozporzdzeniem Ministra waciwego do spraw gospodarki.

5.3 Kontrola dostarczania informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzytujce energi (rozdz. 3) Proponowane rozwizania rozdziau 3 projektowanej ustawy s wypenieniem art. 3 oraz czciowo art. 15 dyrektywy. Zgodnie z art. 9. projektu ustawy tworzy si system kontroli produktw wykorzystujcych energi, ktrego celem jest przeciwdziaanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz nie sporzdzono dokumentacji technicznej oraz na ktrych umieszczono etykiety i karty zawierajce dane niezgodne z parametrami technicznymi tych produktw. Zadania realizowane w ramach systemu s finansowane z budetu pastwa. Zgodnie z art. 10 ust. 1. system kontroli tworz: wojewdzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. S to tzw. organy kontrolujce. Takie rozwizanie przyjto biorc pod uwag dotychczasowe zadania realizowane przez Inspekcj Handlow oraz Urzd Komunikacji Elektronicznej, ktrzy m. in. prowadz w ramach swoich kompetencji kontrol produktw wykorzystujcych energi w zakresie wymaga dotyczcych ekoprojektu w ramach dyrektywy 2009/125/EC w sprawie wymaga dotyczcych ekoprojektu dla produktw wykorzystujcych energi. Naley zauway, i s to czsto produkty objte rwnie wymaganiami w zakresie etykietowania. Zatem poczenie

11

kontroli wymaga w zakresie ekoprojektu z kontrol wymaga w zakresie etykietowania pozwoli unikn dublowania niektrych czynnoci kontrolnych i powinno wpyn na efektywno samego systemu kontroli. Przyjto, i Inspekcja Handlowa bdzie kontrolowa wszystkie produkty wykorzystujce energi objte wymaganiami w zakresie etykietowania, za wyjtkiem produktw przydzielonych Urzdowi Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.). W projektowanej ustawie (tj. poprzez zmian ustawy Prawo telekomunikacyjne) Urzdowi Komunikacji Elektronicznej zostaa powierzona kontrola odbiornikw

telewizyjnych, o ktrych mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64). Zgodnie z art. 10 ust 2. do zada organw kontrolujcych naley; przedstawianie Prezesowi UOKiK okresowych planw kontroli produktw wykorzystujcych energi wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uytku, informowanie Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz sporzdzanie i przekazywanie rocznych sprawozda z przeprowadzonych kontroli.

Zgodnie z art. 11 ust. 1. Prezesowi UOKiK powierzono funkcj organu monitorujcego system kontroli produktw wykorzystujcych energi. Takie rozwizanie przyjto z uwagi na wieloletnie dowiadczenie Prezesa UOKiK w zakresie sprawowania nadzoru rynku m.in. prowadzenia postpowa administracyjnych majcych na celu ustalenie, czy wyroby oferowane konsumentom s zgodne z zasadniczymi wymaganiami, oraz monitorowanie dziaania systemu kontroli zgodnoci wyrobw. W ramach penienia tej funkcji organu monitorujcego zgodnie z art. 11 ust. 2. do zada Prezesa UOKiK bdzie naleao: monitorowanie stosowania przepisw dotyczcych dostarczania informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi; wsppraca z organami kontrolujcymi oraz Prezesem Urzdu Komunikacji Elektronicznej; gromadzenie informacji o wynikach kontroli produktw wykorzystujcych energi, przygotowywanie, zgodnie z przepisami odrbnymi, okresowych planw kontroli przeprowadzanych przez organy kontrolujce. Prezes UOKiK zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 bdzie sporzdza, co cztery lata sprawozdania z wykonania obowizkw okrelonych w ustawie, w terminie do dnia 20

czerwca danego roku, w ktrym sprawozdanie sporzdzono oraz przekazywa je, co cztery lata

12

Komisji Europejskiej, w terminie do dnia 20 lipca danego roku, w ktrym sprawozdanie sporzdzono. Naoenie obowizku w zakresie sprawozdawczoci na Prezesa UOKiK oraz obowizku przekazywania sprawozda Komisji Europejskiej stanowi implementacj art. 3 ust. 3. dyrektywy. Zgodnie z art. 12 organ kontrolujcy prowadzi kontrol z urzdu lub na wniosek Prezesa UOKiK. W kontroli prowadzonej przez organ kontrolujcy moe uczestniczy, za jego zgod, pracownik Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw upowaniony przez Prezesa UOKiK do czynnoci ktrego stosuje si przepisy niniejszego rozdziau dotyczce osoby kontrolujcej. Do kontroli, prowadzonej przez organ kontrolujcy stosuje si przepisy dotyczce zakresu jego dziaania oraz przepisy rozdziau 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pn. zm.). Art. 13 wskazuje, i kontrola moe by prowadzona u dostawcy, dystrybutora lub podmiotu dziaajcego na zlecenie dostawcy, lub dystrybutora, reklamujcego produkt wykorzystujcy energi w postaci reklamy prasowej, elektronicznej, w programach radiowych i telewizyjnych lub innych rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn i zamieszczajcy w tej reklamie informacje o cenie tego produktu, lub zuyciu przez niego energii. Kontrolowany oraz inne podmioty posiadajce dowody lub informacje niezbdne do ustalenia, czy kontrolowany wykonuje obowizki, o ktrych mowa w rozdziale 2 projektu ustawy, s obowizani do przekazania tych dowodw i udzielania informacji na danie organu kontrolujcego. Jeeli kontrolowany lub podmioty, o ktrych mowa powyej nie udziel informacji lub nie wspdziaaj w toku kontroli, ustale dokonuje si na podstawie dowodw, danych lub informacji dostpnych organowi kontrolujcemu; przedstawi wprowadzajce w bd lub nieprawdziwe dowody, dane lub informacje, organ kontrolujcy pomija je przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy. Art. 14 okrela obowizki dla dostawcw, dystrybutorw, podmiotw dziaajcych na zlecenie dostawcy, lub dystrybutora, reklamujcego produkt oraz osb kontrolujcych w toku prowadzonej kontroli. Art. 14 wskazuje, i kontrol prowadzi si w obecnoci kontrolowanego lub jego upowanionego pracownika. Kontrolowany lub jego upowaniony pracownik s obowizani umoliwi prowadzenie kontroli. W ramach prowadzonej kontroli na dostawcy spoczywa obowizek wydawania, za pokwitowaniem, dokumentw objtych zakresem kontroli, jeeli jest to niezbdne do przeprowadzenia ich analizy lub dokadniejszej kontroli. W toku kontroli dostawca oraz podmiot dziaajcych na jego zlecenie lub zlecenie dystrybutora, reklamujcego produkt ma obowizek udzielania niezbdnej pomocy

13

technicznej,

jeeli

dokumenty

bdce

przedmiotem

kontroli

zostay

zapisane

na

informatycznych nonikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z pn. zm.6)). W czasie kontroli dystrybutor lub dostawca ma obowizek udostpniania obiektw i pomieszcze, w ktrych znajduj si dokumenty i produkty wykorzystujce energi objte zakresem kontroli oraz udzielania wszelkich wyjanie w sprawach objtych zakresem kontroli. Art. 14 ust 4 okrela zadania osoby kontrolujcej. Do zada osoby kontrolujcej naley: badanie akt i dokumentw w zakresie objtym kontrol; dokonywanie ogldzin produktw wykorzystujcych energi w zakresie objtym kontrol; danie udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjanie w sprawach objtych zakresem kontroli; zabezpieczanie dowodw; pobieranie nieodpatnie prbek produktw

wykorzystujcych energi w celu przeprowadzenia bada; zbieranie innych niezbdnych dowodw w zakresie objtym kontrol. Art. 14 ust. 6. precyzuje, i w przypadku zabezpieczenia dowodw, dokonania ogldzin lub przeprowadzenia innych czynnoci sporzdza si protok.

Art. 15. okrela procedur majc zastosowanie w przypadku stwierdzenia, e kontrolowany nie wykonuje obowizkw, o ktrych mowa w art. 4 i 5 oraz nie przestrzega zakazw, o ktrych mowa w art. 6. Przyjto w tym artykule zasad stopniowania kar. Zgodnie z art. 15 ust. 1. organ kontrolujcy najpierw w drodze decyzji, wzywa kontrolowanego do wykonania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4 i 5 oraz przestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6. oraz przedstawienia dowodw w zakresie podjtych dziaa, w okrelonym terminie. Organ kontrolujcy moe prowadzi kontrol w celu ustalenia, czy kontrolowany wykona ww. decyzj. W przypadku nie przedstawienia dowodw podjtych dziaa, lub w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, i takie dziaania nie zostay podjte, kolejnym etapem zgodnie z art. 15 moe by decyzja organu kontrolujcego nakazujca wstrzymanie sprzeday produktw wykorzystujcych energi objtych kontrola, nakazujca dostawcy wycofania produktu wykorzystujcego energi z obrotu lub z uywania lub zakazujca udostpniania produktu wykorzystujcego energi w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. Organ kontrolujcy moe rwnie przeprowadzi kontrol w celu ustalenia, czy decyzja ta zostaa wykonana. Artyku 14 projektu ustawy stanowi implementacj art. 3 ust. 2 dyrektywy.

14

Zgodnie z art. 16 Prezes UOKiK

niezwocznie informuje Komisj Europejsk

o decyzji wydanej przez organ kontrolujcy, w sprawie wycofania produktu z obrotu lub uywania. Art. 16 projektu ustawy stanowi rwnie implementacj art. 3 ust 2 dyrektywy. Art. 17. wskazuje, i w przypadku stwierdzenia, i produkt wykorzystujcy energi nie spenia wymaga okrelonych w karcie lub w etykiecie, opaty za badania ponosi dostawca. Wysoko opaty kontrolujcy ustala w drodze decyzji, na podstawie kosztw poniesionych na badanie produktu wykorzystujcego energi. Opaty te stanowi dochd budetu pastwa. Takie rozwizanie zostao przyjto m. in. ze wzgldu na wysokie koszty bada laboratoryjnych. Jest to rwnie uzasadniony koniecznoci minimalizowania kosztw systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi. Zgodnie z art. 18 organy kontrolujce oraz Prezes UOKiK s odpowiedzialne za wykonanie przepisw niniejszej ustawy. W tym zakresie wsppracuj oraz informuj si wzajemnie, a take przekazuj informacje Komisji Europejskiej. Artyku ten stanowi implementacj art. 3 d. dyrektywy.

5.4 Kary pienine (rozdz.4) Przepisy tego rozdziau reguluj zasady odpowiedzialnoci karnej. Stanowi one implementacj art. 15 dyrektywy. Zgodnie z art. 15 dyrektywy pastwa czonkowskie ustanawiaj sankcje w przypadku narusze przepisw krajowych dotyczcych etykietowania. Sankcje te powinny by skuteczne, proporcjonalne i odstraszajce. W projekcie ustawy przyjto administracyjny tryb nakadania kar pieninych. Obowizki w zakresie etykietowania obciaj bowiem przedsibiorcw, ktrymi s take osoby prawne. Natomiast odpowiedzialnoci za wykroczenie podlegaj osoby fizyczne. Naley stwierdzi, i obowizki naoone na podmioty w projektowanej ustawie kwalifikuj si raczej do odpowiedzialnoci obiektywnej, niezalenej od winy, opartej na zasadach przyjtych dla sankcji

administracyjnych. Zgodnie z art. 19. 1. karze pieninej podlega ten, kto: nie dopenia obowizku, o ktrym mowa w art. 4 oraz w art. 5; nie przestrzega zakazu, o ktrym mowa w art. 6; uniemoliwia organowi kontroli przeprowadzanie kontroli, o ktrej mowa w art. 12 ust.1; nie wykona decyzji, o ktrej mowa w art. 15 ust.2, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. Kary pienine bd wymierzane w drodze decyzji przez organ kontrolujcy. Ustalono, i w przypadkach, o ktrych mowa w ust 1 pkt 1-3 wysoko kary pieninej

15

bdzie wynosia od piciokrotnego

do dwudziestokrotnego przecitnego wynagrodzenia

miesicznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajcy, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Wysoko kar bdzie uwzgldniaa stopie oraz okolicznoci naruszenia

obowizkw. Powinno to zapewni ich proporcjonalno. W przypadku nie dopenienia obowizku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt. 4 kara pienina bdzie wynosia od piciokrotnego do pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 19 ust. 6 termin zapaty kary pieninej wynosi 30 dni od dnia, w ktrym decyzja o wymierzeniu kary pieninej staa si ostateczna. Zgodnie z art. 19 ust 7. nalenoci pienine z tytuu kar pieninych stanowi dochd budetu pastwa. Przyjcie takiego rozwizania jest zasadne ze wzgldu na konieczno racjonalizacji kosztw zwizanych z funkcjonowaniem systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi. Art. 19 ust 8 i 9 precyzuj, i egzekucja kary pieninej nastpuje w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji o charakterze pieninym, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieninych stosuje si odpowiednio

przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.). Dokonano zmiany sposobu uregulowania przepisw karnych. Zgodnie bowiem z ustaw - Prawo energetyczne producenci lub importerzy wprowadzajcy do obrotu urzdzenia nie speniajce wymaga okrelonych w rozporzdzeniu (mniej efektywne energetycznie ni wskazuj etykiety lub bez etykiet) podlegaj karze pieninej wymierzanej przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki. W praktyce jednake przepisy te nie s stosowane. Z pewnoci zwizane jest to take z brakiem rwnolegego funkcjonowania systemu kontroli wymaga dotyczcych etykietowania. Przeniesienie obowizku wymierzania kar z Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki na organy kontrolujce tj. Wojewdzkich Inspektorw Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej jest zasadne z uwagi na ich kompetencje, a take ze wzgldu na ich dowiadczenie w kontroli produktw wprowadzanych na rynek lub oddawanych do uytku (organy te prowadz m. in. kontrol produktw wykorzystujcych energi w zakresie wymaga dotyczcych ekoprojektu w ramach dyrektywy 2009/125/EC w sprawie wymaga dotyczcych ekoprojektu dla produktw wykorzystujcych energi).

16

5. 5 Zmiany w przepisach obowizujcych (rozdz. 5) Zgodnie z art. 20. w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z pn. zm.7)) w art. 3 w ust.1 po pkt 1c dodaje si pkt 1d w brzmieniu: 1d) kontrola produktw wykorzystujcych energi wprowadzanych do obrotu lub

oddawanych do uzytku w zakresie wymienionym w nastpujcych aktach delegowanych: a. rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw odniesieniu do Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w dla

etykiet efektywnoci energetycznej

dla zmywarek do naczy

gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE. L Nr 314 z 30. 11. 2010, str.1); b. rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla urzdze chodniczych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE. L Nr 314 z 30. 11. 2010, str. 17); c. rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE. L Nr 314 z 30. 11. 2010, str. 47); d. rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r.

uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla klimatyzatorw (Dz. Urz. UE. L Nr 178 z 06. 07. 2011, str. 1).. Zgodnie z art. 21 w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 199 po ust. 2a dodaje si ust. 2b w brzmieniu: 2b. Prezes UKE, jako organ kontrolujcy w rozumieniu przepisw ustawy z dnia o dostarczaniu informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi (Dz. U. Nr , poz. ), jest uprawniony do kontroli wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw wykorzystujcych energi, o ktrych mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64); 17

2) w art. 200: a) w ust. 1 po pkt 6a kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 6b w brzmieniu: 6b) nieodpatnego pobierania prbek wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 2b, oraz zatrzymania prbek do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania., b) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu: 4a. Do pobierania i badania prbek produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 2b, stosuje si odpowiednio przepisy art. 27-31 ustawy, o ktrej mowa w ust. 4.. Art. 20 oraz art. 21 projektu ustawy s konsekwencj przyjcia rozwizania i Inspekcja Handlowa bdzie kontrolowa wszystkie produkty wykorzystujce energi objte wymaganiami w zakresie etykietowania, za wyjtkiem produktw przydzielonych Urzdowi Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.). Dokonanie zamiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne oraz ustawie o Inspekcji Handlowej powinno przeciwdziaa powstawaniu sporw kompetencyjnych pomidzy organami kontrolujcymi.

5. 6 Przepisy przejciowe i kocowe (rozdz. 6) Zgodnie z art. 22. ust. 1 maksymalny limit wydatkw budetu pastwa na lata 2012-2021 bdzie wynosi 51.208 tys. z. Wydatki te obejmuj koszty sprawowania kontroli przez

Inspekcj Handlow, Urzd Komunikacji Elektronicznej, jak rwnie koszty z tytuu penienia przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumenta roli organu monitorujcego system kontroli produktw wykorzystujcych energi. Zakada si, i w przypadku zagroenia przekroczenia limitu wydatkw, na dany rok budetowy, zastosowany zostanie mechanizm korygujcy polegajcy na racjonalizacji czstotliwoci wykonywania czynnoci w ramach kontroli sprawowanej przez organy kontrolujce. Organem waciwym do wdroenia mechanizmu korygujcego, o ktrym mowa w ust. 2, jest odpowiednio Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Inspekcja Handlowa lub Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z art. 22 ustawa wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia. Projekt ustawy zosta udostpniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pn. zm.) . Ponadto projekt ustawy zosta przesany do konsultacji do nastpujcych instytucji: - Komisji Krajowej NSZZ Solidarno,

18

- Oglnopolskiego Porozumienia Zwizkw Zawodowych, - Forum Zwizkw Zawodowych - Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych LEWIATAN, - Business Center Club, - Pracodawcw Rzeczypospolitej Polskiej, - Zwizku Rzemiosa Polskiego. W ramach konsultacji spoecznych uwagi do projektu ustawy zgosi CECED Polska, Zwizek Pracodawcw AGD. Uwagi zostay w wikszoci uwzgldnione w projekcie ustawy.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

19