Vous êtes sur la page 1sur 77

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogrskiego

Informator - Program zjazdu

XIII OGLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY


CO NAS CZY, CO NAS DZIELI?

13Zielona Gra, 13-15.09.2007

Spis treci
KOMITET HONOROWY ....................................................................................................4 RADA PROGRAMOWA ......................................................................................................4 KOMITET ORGANIZACYJNY..............................................................................................5 CZONKOWIE WSPIERAJCY PTS.....................................................................................6 SESJE PLENARNE ............................................................................................................7 SYMPOZJA ......................................................................................................................8 GRUPY TEMATYCZNE, SESJE SPECJALNE I POSTEROWE wedug terminw obrad .............. 10 13 wrzenia 2007, czwartek, godz. 19.30-20.45 ...................................................... 10 Sesje specjalne ........................................................................................... 10 Sesje posterowe.......................................................................................... 10 14 wrzenia 2007, pitek, godz. 11.45-14.00 .......................................................... 11 Sesje specjalne ........................................................................................... 11 Sesje posterowe.......................................................................................... 11 14 wrzenia 2007, pitek, godz. 12.30-14.00 .......................................................... 11 Grupy tematyczne ....................................................................................... 11 14 wrzenia 2007, pitek, godz. 16.00-19.30 .......................................................... 12 Grupy tematyczne ....................................................................................... 12 15 wrzenia 2007, sobota, godz. 9.00-11.00........................................................... 13 Grupy tematyczne ....................................................................................... 13 Sesje specjalne ........................................................................................... 13 15 wrzenia 2007, sobota, godz. 11.20-12.50 ......................................................... 14 Grupy tematyczne ....................................................................................... 14 Sesje specjalne ........................................................................................... 14 15 wrzenia 2007, sobota, godz. 13.00-14.30 ......................................................... 15 Grupy tematyczne ....................................................................................... 15 Sesje specjalne ........................................................................................... 15

PROGRAMY SZCZEGOWE ........................................................................................... 16 Grupy tematyczne ................................................................................................ 16 Sesje specjalne .................................................................................................... 45 Sesje posterowe................................................................................................... 54 Imprezy towarzyszce .......................................................................................... 56 IN ENGLISH.................................................................................................................. 58 Simultaneous translations ..................................................................................... 58 Thematic Groups and Special Sessions in English .................................................... 59 Information for participants................................................................................... 59 ALFABETYCZNY WYKAZ GRUP TEMATYCZNYCH............................................................... 60 ALFABETYCZNY WYKAZ SESJI SPECJALNYCH .................................................................. 62 ALFABETYCZNY WYKAZ SESJI POSTEROWYCH................................................................ 62 INDEKS NAZWISK ORGANIZATORW OBRAD, GOCI I REFERENTW.............................. 63 INDEKS NAZWISK POZOSTAYCH UCZESTNIKW ZJAZDU............................................... 66 INFORMACJE DLA UCZESTNIKW .................................................................................. 69 Organizatorzy Zjazdu ............................................................................................ 69 Biuro Organizacyjne Zjazdu ................................................................................... 69 Dostp do Internetu ............................................................................................. 69 Prezentacje multimedialne .................................................................................... 69 Postery................................................................................................................ 69 Kawa................................................................................................................... 69 Kabaret ............................................................................................................... 69 Bankiet................................................................................................................ 69 Objanienia do programu...................................................................................... 69 NOTATKI ...................................................................................................................... 70

KOMITET HONOROWY
Patronat honorowy - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyski Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego prof. zw. dr hab. Micha Seweryski Marszaek Wojewdztwa Lubuskiego Krzysztof Szymaski Prezydent Miasta Zielona Gra Janusz Kubicki Rektor Uniwersytetu Zielonogrskiego prof. zw. dr hab. Czesaw Oskowski Dziekan Wydziau Nauk Pedagogicznych i Spoecznych Uniwersytetu Zielonogrskiego dr hab. prof. UZ Zbigniew Izdebski Pierwszy dyrektor i wsporganizator Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogrskiego prof. zw. dr hab. Ryszard Dyoniziak

RADA PROGRAMOWA
Przewodniczcy Janusz Mucha Wiceprzewodniczca Krystyna Janicka Henryk Domaski Barbara Fatyga Piotr Gliski El bieta Haas Krzysztof Kiciski Andrzej Kojder Zdzisaw Krasnodbski Przedstawicielka Sekcji K Naukowych PTS Anna Kuczyska Mariusz Kwiatkowski Janusz Mariaski Mirosawa Marody Wojciech Sitek Krystyna Slany Kazimierz M. Somczyski Antoni Suek

5
Jerzy Szacki Marek S. Szczepaski Tomasz Szlendak Wielisawa Warzywoda-Kruszyska Wodzimierz Wesoowski Marek Zikowski Andrzej Zybertowicz

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczca Komitetu, dyrektor Instytutu Socjologii UZ Maria Zieliska Przewodniczca Oddziau Zielonogrskiego PTS Ewa Narkiewicz-Niedbalec Zastpca Przewodniczcej Oddziau Zielonogrskiego PTS Jerzy Leszkowicz-Baczyski Sekretarz Zarzdu Gwnego PTS Krystyna Janicka Skarbnik PTS Sawomir odziski Mariusz Kwiatkowski ywia Leszkowicz-Baczyska Krzysztof Lisowski Beata Trzop Lech Szczega Joanna Rg-Ilnicka Organizator XII Oglnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Krzysztof Bondyra Przedstawiciel organizatorw XIV Oglnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Krzysztof Frysztacki W pracach komitetu organizacyjnego uczestniczyli rwnie : Dorota Bazu Danuta Chmielewska-Banaszak Joanna Frtczak-Mller Aleksandra Jawornicka-Nowosad Izabela Kamierczak-Kau na Edyta Mianowska Anna Mielczarek- ejmo Emilia Paprzycka Magdalena Pokrzyska Martyna Roszkowska Dorota Szaban Katarzyna Szafer Agata Szymandera Marek Zieliski

CZONKOWIE WSPIERAJCY PTS


Wy sza Szkoa Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn Instytut Badania Opinii i Rynku S. A. PENTOR ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Instytut Socjologii Uniwersytetu dzkiego ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 d Instytut Studiw Politycznych PAN ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszw Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogrskiego Al. Wojska Polskiego 65, 65-625 Zielona Gra Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa Instytut Filozofii i Socjologii PAN ul. Nowy wiat 72, 00-330 Warszawa Instytut Socjologii Uniwersytetu w Biaymstoku Pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Biaystok Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej ul. Langiewicza 6A, 20-032 Lublin Akademia Grniczo-Hutnicza im. Stanisawa Staszica Wydzia Nauk Spoecznych Stosowanych ul. Gramatyka 8A, 30-071 Krakw Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczeciskiego ul. Wawrzyniaka 15, 70-392 Szczecin Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ul. Daszyskiego 17, 06-100 Putusk Dolnolska Szkoa Wy sza Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocaw Instytut Stosowanych Nauk Spoecznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Nowy wiat 69, 00-927 Warszawa Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

SESJE PLENARNE
Mirosawa Grabowska
Uniwersytet Warszawski

Gra yna Woroniecka


Uniwersytet Warszawski Wy sza Szkoa Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

I sesja plenarna Dobro wsplne i kultura polityczna

13.09.2007, godz. 11.15 14.00, budynek A3, Aula Gwna


Sesja bdzie transmitowana na telebimie w auli w budynku A11, z mo liwoci udziau w dyskusji

Andrzej Wakiewicz
Uniwersytet Warszawski

Dobro wsplne jako problem normatywnej teorii demokracji Demokracja i r nica - wersja polska Spontaniczny demonta idei dobra wsplnego

Marek Czy ewski


Uniwersytet dzki

Rafa Drozdowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wielisawa Warzywoda-Kruszyska
Uniwersytet dzki

Lepsi gorsi II sesja plenarna - Lepsi i gorsi we wspczesnym spoeczestwie polskim

Jarosaw Grniak
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

13.09.2007, godz. 16.00 18.30, budynek A3, Aula Gwna


Sesja bdzie transmitowana na telebimie w auli w budynku A11, z mo liwoci udziau w dyskusji

Kazimierz M. Somczyski Krystyna Janicka


Instytut Filozofii i Socjologii PAN Uniwersytet Zielonogrski

Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie witego Mateusza i pogbiajcych si nierwnociach spoecznych Co wiemy i czego nie wiemy o polskiej biedzie Ryzyko dziedziczenia nierwnoci spoecznych w Europie

El bieta Tarkowska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Ewa Rokicka
Uniwersytet dzki

Wodzimierz Wesoowski
Polskie Towarzystwo Socjologiczne

III sesja plenarna Okrgy st Ku nowym formom ycia spoecznego


O formie i stylu relacji pokoleniowych czyli co nas czeka midzy sepologi a teori wykluczenia
Pawe piewak
Uniwersytet Warszawski

15.09.2007, godz. 16.00 18.00, budynek A3, Aula Gwna


Barbara Fatyga
Uniwersytet Warszawski

Andrzej Rychard
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Piotr Sztompka
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Michel Wieviorka
President of International Sociological Association

SYMPOZJA
Maria Zieliska
Uniwersytet Zielonogrski

Sawomir odziski
Uniwersytet Warszawski

Pogranicza i migracje we wspczesnej Europie

14.09.2007, godz. 9.00 11.15, budynek A8, sala 213


Joanna Kurczewska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN Uniwersytet Warszawski

Pogranicza i granice jako zadanie dla polskiej socjologii w nowych kontekstach kulturowych i politycznych Zmiany wzorcw migracji w Polsce: od migracji staej w czasach komunizmu do zr nicowanych form migracji i mobilnoci w XXI wieku konsekwencje dla polskiej polityki migracyjnej Po obu stronach Odry: mieszkacy niemieckich i polskich regionw przygranicznych o rozszerzeniu Unii Europejskiej 2004

Marek Kupiszewski
rodkowoeuropejskie Forum Bada Migracyjnych i Ludnociowych

Klaus Boehnke
Jacobs University Bremen

Anna Mielczarek- ejmo


Uniwersytet Zielonogrski

Daniel Fuss*
Universitt Bremen

Anna Giza-Poleszczuk
Uniwersytet Warszawski

Sonda e i komentarze. socjologw ksztatowaniu samowiedzy Role socjologw w ksztatowaniu samowiedzy spoecznej i debaty publicznej

Krzysztof Zagrski
Centrum Badania Opinii Spoecznej

14.09.2007, godz. 9.00 11.15, budynek A29, sala 1


Jan Poleszczuk
Uniwersytet Warszawski

Wsplna wiedza i rytuay komunikacyjne Poznawcza rola bada dynamicznych Badania konsumpcji mediw: wiedza o mediach czy ich odbiorcach?

Micha Wenzel
Centrum Badania Opinii Spoecznej

Stanisaw Jdrzejewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Kaja Gadowska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Jednostka i wsplnoty. Spoeczestwo w dziaaniu

Cezary Trutkowski
Uniwersytet Warszawski

14.09.2007, godz. 9.00 11.15, budynek A11, aula


Gra yna Skpska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Wsplnota konstytucyjna: bariery w procesie jej tworzenia i dylematy III i IV Rzeczpospolitej Indywidualizm a dziaania wsplnotowe w Polsce na pocztku XXI wieku

Marek Zikowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Ireneusz Krzemiski
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie

Ideologia wrogoci narodowych-katolikw: inny Polak jako wrg

Barbara Fatyga
Uniwersytet Warszawski

Tomasz Szlendak
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Konsumpcja i style ycia

14.09.2007, godz. 9.00 11.15, budynek A3, Aula Gwna


Beata aciak
Uniwersytet Warszawski

Konsumpcja w Polsce czasu transformacji - wzory prezentowane i realizowane Jak si zjada kontrkultur. 40 lat pniej Konsumpcja wyrzecze? Wzory i uwarunkowania konsumpcji w yciu osb o ograniczonych kapitaach

Wojciech J. Burszta
Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Arkadiusz Karwacki
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

10

Grupy tematyczne, sesje specjalne i posterowe


wedug terminw obrad

13 wrzenia 2007, czwartek, godz. 19.30-20.45 19.30SESJE SPECJALNE


Anna Kuczyska Mariusz Zemo Arkadiusz Jaboski Pawe Zacki Arkadiusz Karwacki Hubert Kaszyski Krzysztof T. Konecki Wodzimierz Wincawski Mirosaw Chaubiski Jerzy Kaczmarek Beata Pawowska Wojciech Pawnik Monika Kwieciska-Zdrenka

Miasto (cz 1) Midzy unifikacj i dezintegracj - fenomen wiedzy we wspczesnym spoeczestwie (cz 1) Nowe media a integracja spoeczna (cz 1) Polityka spoeczna i praca socjalna wobec podziaw spoecznych (cz 1) Procesy to samociowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania adu i nieadu spoecznego (cz 1) Recepcja klasykw wiatowej socjologii w Polsce. Sesja dedykowana Profesorowi J. Szackiemu (cz 1) Socjologia wizualna w praktyce badawczej (cz 1) Spoeczne puapki logiki ycia korporacyjnego - pomidzy akulturowym charakterem struktur, procesw i rl organizacyjnych a si kontekstu lokalnego (cz 1) Zachowania i strategie yciowe modych Polakw - kryzys wychowania czy kryzys spoeczny? (cz 1)

str. 46 str. 47 str. 47 str. 48 str. 49 str. 50 str. 51 str. 52 str. 53

SESJE POSTEROWE
Beata Kowalska Gra yna Kubica

Grupa sesji posterowych Gender w polskich badaniach socjologicznych i antropologicznych (cz 1) Sesje posterowe K Naukowych Studentw Socjologii Indywidualne sesje posterowe

str. 54 str. 56 str. 54

11 14 wrzenia 2007, pitek, godz. 11.45-14.00 11.45SESJE SPECJALNE


Maciej Frckowiak Jacek Ciesielski Anna Kuczyska Mariusz Zemo Arkadiusz Jaboski Pawe Zacki Jolanta Kulpiska Arkadiusz Karwacki Hubert Kaszyski Krzysztof T. Konecki Wodzimierz Wincawski Mirosaw Chaubiski Joanna Kurczewska Nataliia Pohorila Jerzy Kaczmarek Beata Pawowska Wojciech Pawnik Monika Kwieciska-Zdrenka

Internet/oprogramowanie: nowe przykady starych nierwnoci Miasto (cz 2) Midzy unifikacj i dezintegracj - fenomen wiedzy we wspczesnym spoeczestwie (cz 2) Nowe media a integracja spoeczna (cz 2) Nowe standardy nauczania socjologii Polityka spoeczna i praca socjalna wobec podziaw spoecznych (cz 2) Procesy to samociowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania adu i nieadu spoecznego (cz 2) Recepcja klasykw wiatowej socjologii w Polsce. Sesja dedykowana Profesorowi J. Szackiemu (cz 2) Sesja europejskich towarzystw socjologicznych Organized Sociology, Organized Sociologists, Is it Enough or Do We Need More? Socjologia wizualna w praktyce badawczej (cz 2) Spoeczne puapki logiki ycia korporacyjnego - pomidzy akulturowym charakterem struktur, procesw i rl organizacyjnych a si kontekstu lokalnego (cz 2) Zachowania i strategie yciowe modych Polakw - kryzys wychowania czy kryzys spoeczny? (cz 2)

str. 45 str. 46 str. 47 str. 47 str. 47 str. 48 str. 49 str. 50 str. 51 str. 51 str. 52 str. 53

SESJE POSTEROWE
Beata Kowalska Gra yna Kubica

Grupa sesji posterowych Gender w polskich badaniach socjologicznych i antropologicznych (cz 2) Sesje posterowe grupy tematycznej Ageing and Society Sesje posterowe grupy tematycznej Zdrowie i choroba jako kategorie opisu ycia spoecznego. Przemiany zdrowotne w Polsce na progu XXI wieku

str. 54 str. 55 str. 55

14 wrzenia 2007, pitek, godz. 12.30-14.00 12.30GRUPY TEMATYCZNE


Henryk Domaski

Metody ilociowe w socjologii

str. 25

12 14 wrzenia 2007, pitek, godz. 16.00-19.30 16.00 GRUPY TEMATYCZNE


Jolanta Perek-Biaas Andreas Hoff Anna Horolets Hanna Palska Wojciech Pawlik Bohdan Jaowiecki Magorzata Fuszara Beata aciak Marta Zahorska-Bugaj Ewa Narkiewicz-Niedbalec Stanisaw Jdrzejewski Tomasz Ferenc Krzysztof Olechnicki Sawomir Magala ukasz Marciniak Andrzej Szpociski Barbara Szacka Jacek Wasilewski Krystyna Slany Magdalena lusarczyk Dariusz Wojakowski Hanna Bojar Janusz Mucha Jolanta Grotowska-Leder Andrzej J. Kutyowski Radosaw Sojak Anna Wachowiak Joanna Frtczak-Mller Jan Maciejewski Waldemar Nowosielski Janusz Mariaski Leon Smyczek Wodzimierz Pitkowski

Ageing and Society Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii Emocje a kultura i ycie spoeczne Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni polskich miast Kobiety w XXI wieku - nowe role, nowe wyzwania Marginalizacja i elitarno w edukacji Media a zmiany w komunikowaniu spoecznym Obrazy w Sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu Organizacje i kultury w globalnej wiosce. Wspczesne problemy socjologii organizacji i zarzdzania Pami zbiorowa jako czynnik integracji i rdo konfliktw Polityczna pr nia Polski lokalnej Polska jako kraj imigracji - fakty i dowiadczenia Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje Relatywno statusu mniejszociowego w spoeczestwach wielokulturowych Sieci wsparcia spoecznego jako przejawy integracji i dezintegracji spoecznej Socjologia dziaa zakulisowych: zagadnienia praktyczne i teoretyczne Socjologia jako spoeczna terapia. Wspczesna teoria socjologiczna i praktyka spoeczna wobec jakoci ycia To samo spoeczna su b mundurowych Wartoci, normy i wizi moralne w zmieniajcym si spoeczestwie polskim Zdrowie i choroba jako kategorie opisu ycia spoecznego. Przemiany zdrowotne w Polsce na progu XXI wieku

str. 16 str. 16 str. 18 str. 19 str. 22 str. 25 str. 26 str. 28 str. 30 str. 29 str. 30 str. 32 str. 31 str. 33 str. 35 str. 36 str. 37 str. 40 str. 43 str. 44

13 15 wrzenia 2007, sobota, godz. 9.00-11.00 9.00GRUPY TEMATYCZNE


Jacek Tittenbrun Ewa Malinowska Izabela Desperak David Ost Juliusz Gardawski Pawe Ruszkowski Aleksandra Jasiska-Kania Zbigniew Kurcz Andrzej Sakson Arkadiusz Tuziak Maria Libiszowska- tkowska Micha Chmara Ryszard Cichocki Lesaw Henryk Haber Artur Kociaski Wojciech Misztal Anna liz Magorzata Dymnicka Andrzej Majer

Klasy czy warstwy? - teorie zr nicowania spoecznego Kobiety i m czyni we wspczesnym spoeczestwie polskim (cz 1) Labor, Postcommunism and Globalization Oblicza polskiego konserwatyzmu Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce (mniejszoci narodowe, imigranci, uchodcy) (cz 1) Polskie transgranicza Regionalny wymiar procesw transformacyjnych zr nicowania i podziay Religia - czy czy dzieli? (cz 1) Sfera publiczna w miecie (cz 1) Spoeczestwo informacyjne; zmiany cywilizacyjnokulturowe a skutki spoeczne (cz 1) Spoeczestwo obywatelskie - midzy teori a praktyk (cz 1) Spoecznoci lokalne: postawy migracyjne i migracje modych. Prba bilansu okresu transformacji Stare miasta - nowe zjawiska i problemy (cz 1)

str. 20 str. 21 str. 24 str. 27 str. 28 str. 32 str. 34 str. 35 str. 34 str. 37 str. 39 str. 40 str. 41

SESJE SPECJALNE
Krzysztof T. Konecki

Procesy to samociowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania adu i nieadu spoecznego (cz 3)

str. 49

14 15 wrzenia 2007, sobota, godz. 11.20-12.50 11.20GRUPY TEMATYCZNE


Antoni Suek Walter elazny Ewa Malinowska Izabela Desperak Joanna Zamecka Ewa Nowicka Magorzata Gowacka-Grajper Jacek Kurczewski Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Izabela Grabowska-Lusiska Ewa Rokicka Aleksandra Jasiska-Kania Maria Libiszowska- tkowska Lesaw Henryk Haber Artur Kociaski Wojciech Misztal Sawomir Nowotny Magorzata Dymnicka Andrzej Majer Dorota Rancew-Sikora Micha Kaczmarczyk Jan Winczorek Maciej D. Kryszczuk Pawe Starosta Jerzy Bartkowski

Etyka i praktyka bada spoecznych (cz 1) Jzyk w spoeczestwie ponowoczesnym (cz 1) Kobiety i m czyni we wspczesnym spoeczestwie polskim (cz 2) Kontrola w programach interwencji spoecznej (cz 1) Kultury i narody bezpastwowe (cz 1)

str. 18 str. 20 str. 21 str. 22 str. 23

Lokalna kultura polityczna (cz 1) Migracje z Polski po 1 maja 2004 roku - fakty i mity, cigo czy zmiana (cz 1) Nierwnoci spoeczne i ich dziedziczenie (cz 1) Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce (mniejszoci narodowe, imigranci, uchodcy) (cz 2) Religia - czy czy dzieli? (cz 2) Spoeczestwo informacyjne; zmiany cywilizacyjnokulturowe a skutki spoeczne (cz 2) Spoeczestwo obywatelskie - midzy teori a praktyk (cz 2) Spoeczna odpowiedzialno korporacji - pole zada i zainteresowa dla socjologii (cz 1) Stare miasta - nowe zjawiska i problemy (cz 2) Wartoci - dziel czy cz? (cz 1) Wybrane problemy pracy i wykluczenia (cz 1) Zr nicowania lokalne i regionalne we wspczesnej Polsce (cz 1)

str. 24 str. 26 str. 27 str. 28 str. 35 str. 37 str. 39 str. 38 str. 41 str. 42 str. 42 str. 45

SESJE SPECJALNE
Krzysztof T. Konecki Jerzy Kaczmarek

Procesy to samociowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania adu i nieadu spoecznego (cz 4) Socjologia wizualna w praktyce badawczej (cz 3)

str. 49 str. 51

15 15 wrzenia 2007, sobota, godz. 13.00-14.30 13.00GRUPY TEMATYCZNE


Klaus Mueller Andreas Pickel Antoni Suek Walter elazny Joanna Zamecka Ewa Nowicka Magorzata Gowacka-Grajper Jacek Kurczewski Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Izabela Grabowska-Lusiska Ewa Rokicka Gra yna Skpska Micha Chmara Ryszard Cichocki Sawomir Nowotny Dorota Rancew-Sikora Micha Kaczmarczyk Dorota Praszaowicz Zdzisaw Mach Dariusz Niedwiedzki Jan Winczorek Maciej D. Kryszczuk Pawe Starosta Jerzy Bartkowski

Cosmopolitanism as a Challenge to Social Theory Etyka i praktyka bada spoecznych (cz 2) Jzyk w spoeczestwie ponowoczesnym (cz 2) Kontrola w programach interwencji spoecznej (cz 2) Kultury i narody bezpastwowe (cz 2)

str. 17 str. 18 str. 20 str. 22 str. 23

Lokalna kultura polityczna (cz 2) Migracje z Polski po 1 maja 2004 roku - fakty i mity, cigo czy zmiana (cz 2) Nierwnoci spoeczne i ich dziedziczenie (cz 2) Przemiany in statu nascendi: Wpyw czonkostwa Polski w UE na przemiany w sferze publicznej Sfera publiczna w miecie (cz 2) Spoeczna odpowiedzialno korporacji - pole zada i zainteresowa dla socjologii (cz 2) Wartoci - dziel czy cz? (cz 2) Wspczesne studia migracyjne: tematy badawcze, konceptualizacje, metody Wymiar kulturowy spoecznoci lokalnych i regionalnych we wspczesnej Polsce Wybrane problemy pracy i wykluczenia (cz 2) Zr nicowania lokalne i regionalne we wspczesnej Polsce (cz 2)

str. 24 str. 26 str. 27 str. 33 str. 34 str. 38 str. 42 str. 41 str. 44 str. 42 str. 45

SESJE SPECJALNE
Jerzy Kaczmarek

Socjologia wizualna w praktyce badawczej (cz 4)

str. 51

16

Programy szczegowe
GRUPY TEMATYCZNE
Jolanta Perek-Biaas
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Andreas Hoff
University of Oxford

Ageing and Society

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 301


Jolanta Perek-Biaas Andreas Hoff Marta Sugareva Kamellia Lillova
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

Introduction Typology of the European countries by the level of demographic ageing and demographic load A comparative analysis of informal networks among older people in Eastern and Western European states The relationship between religious practice and quality of life among those at the beginning of old age. New programmes for quality ageing in Slovenia Between Welfare State and Welfare Society. The Case of Home Care Services for the Old People in Poland Age management - Polish experiences How do local politicians see the situation of old people in West and East Germany? The role of the elderly people in the changing realities of rural areas in Poland Urban Transport, Demographical Changes and Accessibility for Elderly Sociological perspective on the European anti-discrimination legislation

Laura Banks Philip Haynes Michael Hill


University of Brighton

Barbara Woniak
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Joe Ramov Simona Hvali Touzery


Anton Trstenjak Institute, Ljubljana

Jerzy Krzyszkowski
Uniwersytet dzki

Bogusawa Urbaniak
Uniwersytet dzki

Bernadette Jonda
Martin-Luther-Universitt Halle-Wittenberg

Tomasz Adamski
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Karel Schmeidler
Transport Research Centre, Brno

Justyna Stypiska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Anna Horolets
Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 204


Tadeusz Sozaski
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

O rozumieniu przymiotnika spoeczny w niektrych jzykach europejskich, u klasykw teorii socjologicznej i w analizie sieci spoecznych O swoistoci dyskursu jako przedmiotu analizy socjologicznej Analiza dyskursu i jej zwizki z socjologi

Pawe Tomanek
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Roman Barczewski
Uniwersytet Warszawski

17
Joanna Wowrzeczka-Warczok
Uniwersytet lski w Katowicach

Tomasz Warczok
Pastwowa Wy sza Szkoa Zawodowa w Raciborzu

Analiza dyskursu a teoria pl Pierrea Bourdieu. Szkic teoretyczno-empiryczny Wybrane kategorie analizy dyskursu w badaniu to samoci peryferyjnej Konwersacyjne mechanizmy konstruowania i utrwalania systemw wartoci Analiza dyskursu a badania semantycznych fundamentw socjalizacji politycznej Analiza frejmw w badaniu porwnawczym wiadomoci w Polsce i Ukrainie Krytyczna analiza dyskursu na przykadzie debaty nicejskokonstytucyjnej w polskich mediach Dyskurs publiczny w miecie. Spory wok mieszka komunalnych w Krakowie w wietle publikacji lokalnego dodatku Gazety Wyborczej

Tomasz Zarycki
Uniwersytet Warszawski

Sawomir Mandes
Uniwersytet Warszawski

Konrad Kubala
Uniwersytet dzki

Natalya Ryabinska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Barbara Jaboska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Piotr Grski
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Ewa Bochno
Uniwersytet Zielonogrski

Szkolne rozmowy nauczycielek i uczniw w kontekcie teorii B. Bernsteina Wizja na wizji. Lokalne komitety wyborcze - analiza dyskursu w obiektywie kamery

Weronika Krysto
Uniwersytet Szczeciski

Klaus Mueller
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Cosmopolitanism as a Challenge to Social Theory

Andreas Pickel
Trent University Peterborough Canada

15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 301


Klaus Mueller Susanne Dittberner
Free University of Berlin

Introduction Cosmopolitan Dimensions of Nation Building in Historical Perspective The Limited Cosmopolitism of Transnational Capitalist Class Formation The Cosmopolitan Paradigm and the Formation of the Transnational Class Methodological Cosmopolitanism: A Critique

Sandra Fischer
Free University of Berlin

Jan P. Gakowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Andreas Pickel
Trent University Peterborough Canada

18
Hanna Palska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN Collegium Civitas w Warszawie

Wojciech Pawlik
Uniwersytet Warszawski

Emocje a kultura i ycie spoeczne

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 108


Hanna Palska Wojciech Pawlik Andrzej Domaski
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w UMK Bydgoszczy

Wstp - Socjologia emocji jako nowe podejcie badawcze Emocje w zachowaniach zbiorowych i dziaaniu zbiorowym Polityka strachu. Nowy kierunek bada sceny politycznej Resentyment a kontrrewolucja polska pocztkw XXI wieku Panika moralna, mniejszoci seksualne i mowa nienawici Wiara: wiedza a afekty. Emocje w su bie wiary Bya to jedyna taka mier, ktra co w nas wskrzesia. Medialny obraz reakcji emocjonalnych Polakw w drug rocznic mierci Jana Pawa II Zachwyt i oburzenie - o emocjach w sztuce. Studium socjologiczne Emocje sztuki wspczesnej Badanie emocji w midzynarodowych badaniach porwnawczych Przydatno pogbionych wywiadw indywidualnych do badania emocji

Franciszek Czech
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Anna Wyka
Collegium Civitas w Warszawie

Iwona Zieliska
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Magorzata Rajtar
Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale

Beata Borawska
Uniwersytet w Biaymstoku

Anna Matuchniak-Krasuska
Uniwersytet dzki

Pawe Mo d yski
Uniwersytet Warszawski

Agata Grabowska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Piotr Binder
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Renata Dopieraa
Uniwersytet dzki

Emocjonalizacja sfery publicznej Wok aborcji: o konflikcie wartoci i emocji

Ewelina Wejbert-Wsiewicz
Uniwersytet dzki

Antoni Suek
Uniwersytet Warszawski

Etyka i praktyka bada spoecznych

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 106 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 106
Anna Mazur
Wy sza Szkoa Zarzdzania Personelem w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Dylematy etyczne socjologa: midzy interesem badacza a prywatnoci osoby badanej. Gry o wiedz w praktyce badawczej Zaanga owanie i neutralno, etyczne dylematy badacza terenowego. (Na przykadzie bada prowadzonych w aresztach deportacyjnych) To samo i dylematy etyczne badacza w badaniach spoecznoci kibicw jako konsumentw

Jerzy Baradziej
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Robert Zydel
IQS and QUANT Group

19
Wojciech K. Jaboski
Uniwersytet dzki

Kompetencje i strategie dziaania ankieterw Sonda e socjologiczne w kulturze popularnej, czyli o tabloidyzacji sonda y Wpyw rodkw masowego przekazu i praw rynku na zachowanie etycznych standardw bada spoecznych Strategie komitetw wyborczych a sonda e poparcia. Etyczne aspekty prezentacji bada opinii publicznej na przykadzie kampanii wyborczych 2005 roku Sedymenty sonda owe. Co z wynikw bada opinii publicznej osadza si w umysach publicznoci?

Andrzej Rostocki
Uniwersytet dzki

Agnieszka Mikoajczyk
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Kamil Trbiski
Uniwersytet Warszawski

Antoni Suek
Uniwersytet Warszawski

Bohdan Jaowiecki
Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni polskich miast


14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 2

Bohdan Jaowiecki Ewa Rewers


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wprowadzenie Segregacja obcych cia: porzdek i wykluczenie Fragmentaryzacja i prywatyzacja przestrzeni polskich miast: w poszukiwaniu ram koncepcyjnych Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej prby rekompozycji Separacja wsplnot we wspczesnych miastach: zarys modelu Miejskie pachnido. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej Przestrze szeroko zamknita Luksus, transparentno, sterylno, identyczno estetyka wspczesnych miast jako nowa forma przemocy symbolicznej Centrum Sztuki Wspczesnej, czyli jak kulturalnie sprywatyzowa przestrze publiczn Monitoring przestrzeni publicznej nowe gated communites? Rola systemw monitoringu w miecie na przykadzie Nowej Huty Miejska przestrze publiczna jako przestrze komunikacji: przemiany ul. Pwiejskiej i ich obraz w wiadomoci Poznaniakw

Zbigniew Rykiel
Uniwersytet Rzeszowski

Magorzata Dymnicka
Politechnika Gdaska

Piotr Matczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek S. Szczepaski
Uniwersytet lski w Katowicach

Weronika lzak-Tazbir
Uniwersytet lski w Katowicach

El bieta Anna Sekua


Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Micha Podgrski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jacek Gdecki
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Jacek Dargiewicz
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Konrad Miciukiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

20
Walter elazny
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Jzyk w spoeczestwie ponowoczesnym

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 210 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 210
Walter elazny
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Rewolucja kopernikaska w socjoligwistyce. Heinz Kloss i Roland Breton o wyodrbnianiu jezykw i grup etnicznych lzakw nie ma, czyli o oficjalnym nieistnieniu demograficznie najwikszej mniejszoci narodowej we wspczesnej Polsce. Jzyk lzakw Czy w tak zwanej IV RP odradza si propagandowa nowomowa PRL-u? Nowa mowa - stary problem. Wspczesny jzyk polskiej polityki Nowy porzdek dyskursu - na przykadzie jzyka szkolnictwa wy szego w Polsce Mitologizacja Europy w wypowiedziach duchownych Kocioa katolickiego w Polsce. Analiza nurtu totalnego Ukraicy jzyka rosyjskiego na Ukrainie

Tomasz Kamusella
Uniwersytet Opolski, Trinity College Dublin

Micha Jaboski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

ukasz Ostrowski
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kamila Biay
Uniwersytet dzki

Katarzyna Leszczyska
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Elena Kogut
Wy sza Szkoa SpoecznoGospodarcza w Tyczynie

Jacek Tittenbrun
Wy sza Szkoa Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Klasy czy warstwy? Teorie zr nicowania spoecznego

15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 106


Jacek Tittenbrun Jerzy Leszkowicz-Baczyski
Uniwersytet Zielonogrski

Klasa robotnicza a klasa pracownicza Spr o klas redni w Polsce Socjologiczna analiza funkcji kierowniczych w gospodarce Mened erowie i specjalici. O pewnej symbiozie Grupa interesu: fragmentaryzacja czy spjno struktury spoecznej

Przemysaw Wechta
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sawomir Banaszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Daniel Bo yk
Uniwersytet dzki

21
Ewa Malinowska Izabela Desperak
Uniwersytet dzki

Kobiety i m czyni we wspczesnym spoeczestwie polskim

cz 1: 15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 2 cz 2: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 2
Ewa Malinowska Izabela Pieklus
Urzd Miasta Krakowa

Wprowadzenie Kobiety i m czyni we wspczesnej Europie Kariera bez pci? - Wspczesne przeobra enia wzorw karier kobiet i m czyzn Spr o tradycyjny model rodziny w wietle dyskursu na temat rwnoci pci Relacje midzy kobietami a m czyznami w wietle dowcipw internetowych Singiel i singielka o yciu w pojedynk Pd ku wy szemu wyksztaceniu jako czynnik zmiany w spoecznym statusie Polek i Polakw Kobiety w muzyce - komu, o czym i jak graj i piewaj? Jakimi kobietami s nowe samotne kobiety? Rekonstrukcje kobiecoci kobiet yjcych w pojedynk Ciao, kosmetyki, ubranieKobieco w opiniach starszych kobiet Strategie uwodzenia. Analiza socjologiczna wybranych forw internetowych

Aleksandra Piekarska
Spoeczna Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Zarzdzania w odzi

Agata Zygmunt
Uniwersytet lski w Katowicach

Agnieszka Golczyska-Grondas
Uniwersytet dzki

Julita Czernecka
Uniwersytet dzki

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
Uniwersytet dzki

Marta Trbaczewska
Uniwersytet Warszawski

Emilia Paprzycka
Uniwersytet Zielonogrski

Patrycja Woszczyk
Uniwersytet dzki

Adriana Sylwia Bartnik Anna Krajewska


Uniwersytet Warszawski

Maria Jankowska
Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie

wiat ucznia - wiat uczennicy. Socjalizacja szkolna a utrwalanie spoecznych rl pciowych Kobieta bez dziecka vs. m czyzna bez dziecka w wietle wypowiedzi autorw postw internetowych Macierzystwo i ojcostwo jako nowe dowiadczenie kobiety i m czyzny Od patriarchatu do wirtualnego egalitaryzmu Wybrane teoretyczne modele relacji seksualnych we wspczesnym wiecie Kultura popularna jako obszar ksztatowania to samoci wspczesnych modych m czyzn. Rekonstrukcje to samoci w oparciu o analizy czasopism Rwno w polityce? Wpyw kwot i parytetw na zwikszanie obecnoci kobiet w polityce Kategoria ciaa w analizie prezentacji r nic rodzajowych w polskiej subkulturze hip-hopowej

Emilia Garncarek
Uniwersytet dzki

Krystyna Dzwonkowska-Godula
Uniwersytet dzki

ukasz Fabijaski
Uniwersytet dzki

Wojciech Sako
Uniwersytet Gdaski

Urszula Kluczyska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dominika Polkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

Justyna Struzik
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

22
Magorzata Fuszara Beata aciak
Uniwersytet Warszawski

Kobiety w XXI wieku nowe role, nowe wyzwania


14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 3

Jolanta Arcimowicz
Uniwersytet Warszawski

Kobiety w su bie pastwa rzecz o korpusie su by cywilnej w Polsce Reprezentacja rodzaju i rodzaje reprezentacji Obecno kobiet w sferze publicznej na przykadzie medialnych obrazw kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz tzw. seks afery Nowy feminizm poszukiwanie esencji kobiecoci Nowy inkluzywny feminizm Kobiety w yciu publicznym i rodzinie. Opinie Polakw i stan faktyczny w wietle bada socjologicznych Szklany sufit w nauce? Pe a trajektorie karier akademickich Problematyka pracy w opiniach i przemyleniach kobiet z Kaszub Tradycyjny etos czy refleksyjny projekt to samoci? Obrazy rl spoecznych kobiet w serialach telewizyjnych i w dyskusjach internetowych Polityka rwnych szans w miejscu pracy ograniczenia i wyzwania

Jacek Kurczewski
Uniwersytet Warszawski

Natalia Krzy anowska


Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Aneta Gawkowska
Uniwersytet Warszawski

Izabela Kopaniszyn
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Joanna Szczepaska
Fundacja CBOS

Mariola Piszczatowska
TNS OBOP

Agnieszka Majcher
Uniwersytet Warszawski

Jerzy Kuniewski
Uniwersytet Gdaski

Marta Juza
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Marta Rawuszko
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Ewa Stroiska
Spoeczna Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Zarzdzania w odzi

Telepraca szans na aktywizacj zawodow kobiet Kobiety na rynku pracy. W kierunku rwnego traktowania Manipulacja wartociami jako element gry politycznej Magda M. czyli singielka w wielkim miecie prawda czy fikcja na temat stylu ycia pokolenia trzydziestolatkw Wizerunek kobiet onierzy w prasie regionalnej i oglnopolskiej

Magorzata Awdziejczyk
Uniwersytet Warszawski

Marta Kaczorek
Uniwersytet Gdaski

Magorzata Bogunia-Borowska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Dominika Karasek
Uniwersytet Warszawski

Joanna Zamecka
Uniwersytet Warszawski

Kontrola w programach interwencji spoecznej

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A8, sala 22 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A8, sala 22
Monika Abucewicz
Uniwersytet Warszawski

Ideologiczne wymiary kontroli spoecznej - perspektywa krytyczna Workfare - zao enia i praktyka instytucji kontroli spoecznej

Pawe Poawski
Uniwersytet Warszawski

23
Piotr Raniewski
Wy sza Szkoa Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Programowanie elit Kto kontroluje biednych? Oficjalne i nieoficjalne mechanizmy konformizacji zachowa ubogich Terapeuci uzale nie i ich depozyty w kontroli spoecznej zjawiska narkomanii Czy dziaania interwencyjne prowadzone w ramach profilaktyki i promocji zdrowia kreuj nowych dewiantw? Pustelnicy i pustelnie w spoecznociach lokalnych. Wzajemne przenikanie, oddziaywania, interwencje. Kontrola spoeczna zjawiska pustelnictwa Gonin gumi seido, czyli tam gdzie spotyka si wadza, tradycja i kontrola

Dariusz Zalewski
Uniwersytet Warszawski

Joanna Zamecka
Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Borowiec Izabella Lignowska Marta Makowska


Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynaa Wyszyskiego w Warszawie

Bo ena Monika Figiel


Uniwersytet Warszawski

Bartosz Pieliski
Uniwersytet Warszawski

Ewa Nowicka Magorzata Gowacka-Grajper*


Uniwersytet Warszawski

Kultury i narody bezpastwowe

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A8, sala 115 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A8, sala 115
Ewa Nowicka Julita Piekosz
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie Refleksja socjologiczna w kulturach bezpastwowych Kaszubi - nard niereprezentowany, czy reprezentowany nie-nard lzacy jako wsplnota wyobra ona Ruch antyrasistowski jako szansa na afirmacj praw narodw bezpastwowych Wspczesne narody miejskie? Prusowie ponad podziaami etnicznymi i narodowymi

Cezary Obracht-Prondzyski
Uniwersytet Gdaski

Justyna Kijonka-Niezabitowska
Uniwersytet lski w Katowicach

Maciej Witkowski
Wy sza Szkoa Biznesu w Dbrowie Grniczej

Micha Kowalski
Uniwersytet Warszawski

Ewa Szczeciska-Musielak
Uniwersytet Warszawski

24
David Ost
Hobart and William Smith Colleges New York

Juliusz Gardawski
Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Labor, Postcommunism and Globalization

15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 301


SESJA A: POLISH INDUSTRIAL RELATIONS IN A CHANGING LANDSCAPE

Jan Czarzasty
Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Employee Interest Representation in the Polish Private Economy Workplaces and Unions in a Changing Industrial Landscape Challenging Boundaries: Union Renewal and New Union Activists in the Polish Private Sector Tripartism, European Works Councils, and the Impact of the European Union More Voice After More Exit?: Unstable Industrial Relations in Central Eastern Europe After Postcommunism: Labor and the Future of Unions in Eastern Europe

Rafa Towalski
Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Adam Mrozowicki
Catholic University of Leuven

SESJA B: UNIONS IN POSTCOMMUNIST SOCIETY: NEW DEVELOPMENTS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

Juliusz Gardawski
Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Guglielmo Meardi
Warwick Business School Wielka Brytania

David Ost
Hobart and William Smith Colleges New York

Jacek Kurczewski
Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
Politechnika Warszawska

Lokalna kultura polityczna

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A8, sala 321 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A8, sala 321
Jacek Kurczewski Halina Rusek
Uniwersytet lski w Katowicach

Wprowadzenie Transgraniczne wzory partnerstwa miasta podzielonego granic przypadek Cieszyna i Czeskiego Cieszyna Obywatelsko w Ksistwie owickim Lekcja demokracji w kontekcie lokalnych wzorw zachowa (na przykadzie Wejherowa, miasta kaszubskiego) Wpyw poziomu edukacji na r ne sposoby mylenia modzie y w rodowisku lokalnym Kobiety i m czyni a lokalne wzory kultury politycznej Czy wadza ma pe? Wadza lokalna a dyskurs pci w polskim miecie Cieszyskie tamy prawdy Stabilnoci i zmian skadu radnych we wadzach gminnych, powiatowych i wojewdzkich po wyborach samorzdowych w 2006 roku

Joanna migielska
Uniwersytet Warszawski

Marek Latoszek
Kaszubsko-Pomorska Szkoa Wy sza w Wejherowie

Andrzej Wrbel
Uniwersytet Warszawski

Magorzata Fuszara
Uniwersytet Warszawski

Olga Syska
Uniwersytet Warszawski

Mariusz Cichomski
Uniwersytet Warszawski

Andrzej Mokrzyszewski
Centrum Badania Opinii Spoecznej

25
Marta Zahorska-Bugaj
Uniwersytet Warszawski

Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Uniwersytet Zielonogrski

Marginalizacja i elitarno w edukacji

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A8, sala 22


Marian Niezgoda
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Spoeczne konsekwencje zmiany edukacyjnej w Polsce, kto zyska kto straci? Kryteria elitarnoci szk w wiadomoci spoecznej r nych kategorii osb Dlaczego elitarne szkoy nie znikn - o nieusuwalnoci nierwnoci spoecznych w edukacji Szkoa wobec (de)marginalizacji modzie y wiejskiej Problem wyrwnywania szans edukacyjnych na amach Gosu Nauczycielskiego Uczy si demokracji. Wykorzystane i niewykorzystane szanse udziau modzie y w szkolnej demokracji na przykadzie wybranych szk rednich Wagarowanie jako praktyka spoeczna modzie y elitarnych i nieelitarnych licew poznaskich

El bieta Koodziejska Edyta Mianowska


Uniwersytet Zielonogrski

Piotr Mikiewicz
Dolnolska Szkoa Wy sza Edukacji TWP we Wrocawiu

Jarosaw Domalewski
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Kalina Kukieko
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Martyna Roszkowska El bieta Papir


Uniwersytet Zielonogrski

Mirosawa Cylkowska-Nowak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Andrzej Gazicki
Wy sza Hanzeatycka Szkoa Zarzdzania w Supsku

Krzysztof Socha
Pracownia Bada Rynkowych i Spoecznych GRYFEKS

Miejsce i rola reformujcej si edukacji w procesie transformacji ustrojowej spoecznoci lokalnych Pomorza Poczucie szans yciowych jako czynnik wpywajcy na ruchliwo spoeczn, na przykadzie studentw wy szej szkoy niepublicznej

Marta Chya
Kujawsko-Pomorska Szkoa Wy sza w Bydgoszczy

Henryk Domaski
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Metody ilociowe w socjologii

14.09.2007, godz. 12.30-14.00, budynek A8, sala 321


Magdalena Jelonek
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Hierarchiczne Modele Liniowe - nowa alternatywa dla bada struktur hierarchicznych Zastosowanie nowej klasyfikacji i skal zawodw w praktyce badawczej - kodowanie z wspomaganiem komputerowym Europejski Sonda Spoeczny: midzynarodowy program bada metodologicznych Wywiady internetowe

Zbigniew Sawiski
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Franciszek Sztabiski Pawe B. Sztabiski


Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Ewa Grzeszczyk
Uniwersytet Warszawski

26
Stanisaw Jdrzejewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Media a zmiany w komunikowaniu spoecznym

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 210


SESJA A 1: MEDIA W POLSCE A KOMUNIKOWANIE

Kazimierz Krzysztofek
Uniwersytet w Biaymstoku

Media w Polsce - komunikacja czy dominacja? Media a problemy spoeczne na przykadzie programw radiowych Homoseksualizm w opinii publicznej. Refleksja nad zawartoci wypowiedzi prasowych wybranych tygodnikw opiniotwrczych Media czciowo aktywnym aktorem sceny politycznej

Irena Wolska-Zogata
Uniwersytet Wrocawski

Natalia Pro
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Agnieszka ukasik-Turecka
Wy sza Szkoa HumanistycznoEkonomiczna w odzi

SESJA B: NOWE MEDIA - NOWE WZORY KOMUNIKOWANIA

Monika Budnik
Uniwersytet Wrocawski

SMS-owe naznaczanie technologi. Dominujcy rodek wyrazu czy komunikacja dla uprzywilejowanych? Jak politycy walczyli o wadz? Internet w kampanii wyborczej 2005 Spoeczne znaczenie posttradycyjnego communitas Kampanie spoeczne w odbiorze wspczesnej modzie y

Dorota Szaban
Uniwersytet Zielonogrski

Joanna Bierwka
Krakowska Szkoa Wy sza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ba ej Dyczewski
Wy sza Szkoa HumanistycznoEkonomiczna w odzi, Filia w Lublinie

Izabela Grabowska-Lusiska
Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Migracje z Polski po 1 maja 2004 roku fakty i mity, cigo czy zmiana

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 1 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 1
Izabela Grabowska-Lusiska Joanna Korczyska
Uniwersytet Warszawski

Migracje z Polski po 1 maja 2004 r. - fakty i mity, cigo czy zmiana Migracje z Polski do Niemiec po 1 maja 2004 r.: cigo czy zmiana Wyjazdy sezonowe z wojewdztwa podlaskiego do Niemiec Imigrantki polskie w Rzymie. W poszukiwaniu przestrzeni i to samoci Problem transferowalnoci kapitau jako bariera wychodzenia z szarej strefy: studium przypadku polskich migrantw w Oslo Nowe kierunki polskiej emigracji - polscy imigranci na norweskich farmach Migracje zarobkowe Polakw po integracji z Uni Europejsk, jako kolejna ucieczka do wolnoci w perspektywie spoeczestwa przyspieszenia B. Misztala

El bieta Sulima
Uniwersytet w Biaymstoku

Agnieszka Maek
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Joanna Napieraa
Uniwersytet Warszawski

Joanna Andrzejewska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Radosaw Skrobacki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27
Ewa Rokicka
Uniwersytet dzki

Nierwnoci spoeczne i ich dziedziczenie

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 115 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 115
Lucjan Mi
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Midzypokoleniowa transmisja ubstwa i wykluczenia spoecznego w rodzinach niepenych: perspektywa europejska Edukacyjne drogi ku marginalizacji Kapita rodzin ubogich: referat z wykorzystaniem wynikw bada w Lublinie Znaczcy inni a proces midzygeneracyjnej transmisji nierwnoci spoecznych. Na przykadzie biografii modych dorosych Polakw Drogi zawodowe potomkw rodzin ziemiaskich Podzia cyfrowy = podzia polityczny? Nierwnoci cyfrowe w opiniach europejskich politykw

Marta Zahorska-Bugaj
Uniwersytet Warszawski

Janina Marta Zabielska


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Marta Petelewicz Magdalena Rek


Uniwersytet dzki

Magdalena Ocha
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Tomasz Drabowicz Wojciech Woniak


Uniwersytet dzki

Pawe Ruszkowski
Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie

Oblicza polskiego konserwatyzmu

15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 115


Pawe Ruszkowski Agnieszka Figiel
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Modele polskiego konserwatyzmu Wartoci postmaterialistyczne w odwrocie? Aksjonormatywne podstawy wiatopogldu konserwatywnego we wspczesnej Polsce Liberalizm odrzucony. Ekonomiczny wymiar aksjonormatywnych podstaw konserwatyzmu we wspczesnej Polsce Obrazy ycia rodzinnego Polakw - perspektywa konserwatywna, liberalna i socjalistyczna Konserwatyzm jako strategia perswazji Jakiego konserwatyzmu Polacy potrzebuj Czy polski republikanizm jest konserwatyzmem?

Jacek Bieliski
Collegium Civitas w Warszawie

Anna Radiukiewicz
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Putusku

Pawe wika
Uniwersytet lski w Katowicach

Krzysztof cki
Uniwersytet lski w Katowicach

Piotr Mazurkiewicz
Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie

28
Tomasz Ferenc
Uniwersytet dzki

Sieci. Obrazy w Sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu

Krzysztof Olechnicki
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A8, sala 321


Tomasz Ferenc Krzysztof Olechnicki Marek Troszyski
Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Wprowadzenie Ikonosfera blogosfery Co krc ludzie - co ludzi krci? Polska twrczo w serwisie YouTube Avatar jako forma prezentacji siebie w Internecie Obrazy z podr y: reporta e czy albumy ze zdjciami? Na przykadzie fotorelacji z wyjazdw do Rosji acuch szczcia w dobie Internetu O (bez)cielesnoci Internetu Obrazy Sieci. Internet w wyobra eniach wizualnych modzie y Kiedy obraz jest cznikiem - o interakcjach zawieszonych w sieci Sztuka sieci / sztuka w sieci Ikonosfera hand-made: tutorial jako recepta do modelowania obrazw

Pawe Szarek
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Joanna Popiska
Uniwersytet dzki

Agata Bachrz
Uniwersytet Gdaski

Pawe uczeczko
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

ukasz Rogowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Nowakowska
Wy sza Szkoa Gospodarki w Bydgoszczy

Marta Ponichter Sylwia Katrzyska


Uniwersytet Warszawski

Izabela Franckiewicz
Uniwersytet dzki

Maciej Frckowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marta Klimowicz
Uniwersytet Wrocawski

Fotografia jako wizytwka. Analiza zdj wykorzystywanych w spoecznociach internetowych Kultura obrazu a ikononsfera Internetu

Magdalena Szpunar
Wy sza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie

Aleksandra Jasiska-Kania
Uniwersytet Warszawski

Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce (mniejszoci narodowe, imigranci, uchodcy)

cz 1: 15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 108 cz 2: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 108
Sawomir odziski
Uniwersytet Warszawski

Uchodcy w Polsce - mechanizmy wykluczania etnicznego Wracajcie do Czeczeni! Tam przecie nie ma ju wojny... Uchodcy w dzisiejszej Polsce. Impresje wolontariusza

Jan Kruszyski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

29
Mirosaw Bieniecki
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Beata Samoraj
Uniwersytet Warszawski

Indywidualne programy integracji uchodcw w Polsce. Opis i ocena skutecznoci

Pawe Kubicki
Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Katarzyna Mansour-Ismail Arabia.pl Renata Woch


Uniwersytet Warszawski

Arabowie i muzumanie yjcy w zwizkach mieszanych z Polkami szansy i bariery dla integracji spoecznej R norodno technik wykluczania imigrantw muzumaskich w Europie Zachodniej Libaczycy w Polsce: badania 2007 Afrykaczycy w Polsce. O stosunkach rasowych we wspczesnym spoeczestwie polskim Maszkowice i Koszary jako przykad zamknitych przestrzeni wykluczenia spoecznego Romw z grupy etnicznej Roma Bergitka Formy etnicznego wykluczania spoecznoci ukraiskiej w Maopolsce wschodniej Czy istnieje w Polsce dyskryminacja historyczna? Mniejszociowe wsplnoty pamici a polityka historyczna w Polsce

Rafa Winiewski
Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie

Maciej Zbek
Uniwersytet Warszawski

Izabela Bara
Uniwersytet lski w Katowicach

Piotr Wrblewski
Uniwersytet lski w Katowicach

Lech M. Nijakowski
Uniwersytet Warszawski

El bieta Rekajtis
Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie

Polska - Liban: aktualizowanie potencjau wzajemnych wzmocnie

Andrzej Szpociski
Instytut Studiw Politycznych PAN Collegium Civitas w Warszawie

Pami zbiorowa jako czynnik integracji i rdo konfliktw

Barbara Szacka
Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A8, sala 219


Ewa Nowicka
Uniwersytet Warszawski

Pami i wspczesno - wojna domowa w relacjach greckich repatriantw z Polski Midzy pamici zbiorow a biograficzn - podr e do miejsc urodzenia izraelskich ydw Danzigerzy gdascy i ich pami przeszoci Upamitnianie przeszoci jako rdo konfliktw w przestrzeni symbolicznej regionu podkarpackiego Czy w okresie transformacji nastpia w Polsce erupcja pamici? Baniowe archetypy istnienia w wiecie Funkcjonalno i dysfunkcjonalno dwutorowoci pamici zbiorowej o PRL Kultura historyczna

Kaja Kamierska
Uniwersytet dzki

Magdalena Lemaczyk
Wy sza Szkoa Turystyki i Hotelarstwa w Gdasku

Krzysztof Malicki
Uniwersytet Rzeszowski

Piotr Tadeusz Kwiatkowski


PENTOR

Agnieszka Przychodzka
Wy sza Szkoa HumanistycznoEkonomiczna w odzi

Magorzata Gaziowska
Wy sza Szkoa Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Andrzej Szpociski
Instytut Studiw Politycznych PAN Collegium Civitas w Warszawie

30
Sawomir Magala*
Erasmus University Rotterdam

Organizacje i kultury w globalnej wiosce. Wspczesne problemy socjologii organizacji i zarzdzania

ukasz Marciniak
Uniwersytet dzki

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 223


ukasz Marciniak
SESJA A: ORGANIZACJE

Wprowadzenie Organizacje a przestrze spoeczna. Ksztatowanie si wiadomoci globalnej w kulturze Heterarchiczne organizacje sieciowe a globalizacja niczego Reguy familizmu kadrowego Klub sportowy jako przedsibiorstwo sprzedajce emocje - nowa perspektywa w organizacji sportowej Wokulski czy Dyzma? Przedsibiorcy w polskiej literaturze wspczesnej - szkic do portretu Menad erowie i ich spoeczne postrzeganie rzeczywistoci zrekonstruowane na podstawie analizy treci miesicznika Menad er Relacje lekarz-pacjent a satysfakcja pacjentw w Niepublicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej Przychodnie Medycyny Rodzinnej w Szczecinie Proces wytwarzania Mc Pracownika. Przemoc symboliczna w reprodukcji wzorw zachowa organizacyjnych Grupa spoeczna kierowcw zawodowych

Adam Pomieciski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Koodziej-Durna
Uniwersytet Szczeciski

Mariusz Kwiatkowski
Uniwersytet Zielonogrski

Marek Skomorowski
Uniwersytet dzki

SESJA B: PRZEDSIBIORCY, MANAGEROWIE, PRACOWNICY

Beata Glinka
Uniwersytet Warszawski

Anna Sotys
Spoeczna Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Zarzdzania w odzi

Urszula Kozowska
Uniwersytet Szczeciski

Piotr Miller
Uniwersytet dzki

Bartosz Pagan
Uniwersytet dzki

Jacek Wasilewski
Instytut Studiw Politycznych PAN

Polityczna pr nia Polski lokalnej

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A8, sala 213


Mikoaj Czenik
Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Pr nia polityczna a demokracja - przykad Polski Partie polityczne w przestrzeni powiatowej polityki Wypenianie powiatowej pr ni politycznej przez nie-partyjnych aktorw Organizacje pozarzdowe w przetargu z wadz i o wadz: wypenianie czy pogbianie pr ni socjologicznej

Ewa Nalewajko
Instytut Studiw Politycznych PAN

Jacek Wasilewski
Instytut Studiw Politycznych PAN

Ryszard Skrzypiec
Wy sza Szkoa Bankowa w Poznaniu, Filia Zamiejscowa w Chorzowie

31
Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz
Uniwersytet Warszawski

R nice generacyjne w postawach radnych dzielnic Warszawy Przestrze obywatelska w maym miecie Referenda odwoawcze - poziom upolitycznienia konfliktw na poziomie samorzdu Syndrom NIMBY (NOT IN MY BACK YARD) jako przykad lokalnej samoorganizacji spoecznej Aktywno mieszkacw w yciu publicznym gminy (Na przykadzie gminy Czerwonak w wojewdztwie wielkopolskim) Udzia kobiet w lokalnym yciu politycznym jako przykad politycznej pr ni

Tadeusz Szawiel
Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
Politechnika Warszawska

El bieta Michaowska
Uniwersytet dzki

Marcin Wojtkowiak
Rada Gminy Czerwonak

Justyna Jankowiak
Uniwersytet Zielonogrski

Dariusz Wojakowski
Uniwersytet Rzeszowski

Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje


GO GRUPY: Joanna Kurczewska

Hanna Bojar
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 209


Hanna Bojar Dariusz Wojakowski Andrzej Sadowski
Uniwersytet w Biaymstoku

Wprowadzenie Pogranicze - pograniczno - to samo pograniczna Koncepcje pogranicza - polskie i ukraiskie dowiadczenia Ku nowemu pograniczu: zagadnienia Granicy i Innoci w rozwa aniach nad wspczesnym Pograniczem Przejcie graniczne jako zasb przygranicznej spoecznoci lokalnej rodkowoeuropejskie ycie na pograniczu w wietle opinii modych Polakw, czyli co rodkowoeuropejczycy wnieli do Zjednoczonej Europy Metafory polskich granic w literaturze po 1989 roku (na przykadzie prozy Andrzeja Stasiuka) My lokalne - my regionalne. Granice spoecznych wiatw mieszkacw Podkarpacia Spoeczne i przestrzenne granice w miecie na przykadzie Rzeszowa Budowanie i przekraczanie granic spoecznych a funkcjonowanie spoeczestwa obywatelskiego

SESJA A: NOWE UJCIA POGRANICZA I POGRANICZNOCI

Sergiej Trojan
Uniwersytet Rzeszowski

Adrian Lis
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Ewa Matejko
Uniwersytet Warszawski

SESJA B: O GRANICACH INACZEJ - KU NOWYM OBSZAROM BADAWCZYM

Agnieszka Pawlak
Uniwersytet dzki

Claudia Snochowska-Gonzalez
Uniwersytet Warszawski

Mateusz Stopa
Wy sza Szkoa SpoecznoGospodarcza w Tyczynie

Mariusz Palak
Wy sza Szkoa SpoecznoGospodarcza w Tyczynie

Jerzy Jestal
Uniwersytet Rzeszowski

32
Zbigniew Kurcz
Uniwersytet Wrocawski

Andrzej Sakson
Instytut Zachodni w Poznaniu

Polskie transgranicza
15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 207

Zbigniew Kurcz Andrzej Sakson Jan Rg


Pastwowa Wy sza Szkoa Zawodowa w Raciborzu

Wprowadzenie Problematyka wsppracy i konfliktw na pograniczu polsko-czeskim i polsko-niemieckim w polskiej socjologii Postawy mieszkacw litewsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego pogranicza Stereotypy i wzajemne postrzeganie si mieszkacw polskoniemieckiego pogranicza Euromiasto: atrakcyjny szyld czy urzeczywistnianie si istoty transgranicznoci?

Andrzej Sakson
Instytut Zachodni w Poznaniu

Marcin Tujdowski
Instytut Zachodni w Poznaniu

Julita Makaro
Uniwersytet Wrocawski

Krystyna Jendrzej-Gawlicz
Uniwersytet Wrocawski

Jeli nie asymilacja - to co? Przeszo, teraniejszo i scenariusze przyszoci grupy polskiej na Bukowinie poudniowej Transgraniczno jako dowiadczanie innoci i jej teoretyczne implikacje

Kamilla Doliska Wojciech Doliski


Uniwersytet Wrocawski

Krystyna Slany Magdalena lusarczyk*


Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Polska jako kraj imigracji fakty i dowiadczenia

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 106


Krystyna Slany Katarzyna Szymaska-Zybertowicz
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Wprowadzenie Jaka powinna by integracja cudzoziemcw w Polsce: refleksje w kontekcie polityki spoecznej Od izolacji do integracji? Polityka imigracyjna wobec uchodcw w Polsce i Szwecji Afrykanie - nowy skadnik migracyjny spoecznego krajobrazu w Polsce Zawieszone midzy Ukrain i Polsk Polska jako kraj imigracji - fakty i dowiadczenia ycie w dwch wiatach. Mo liwoci i ograniczenia wykorzystania koncepcji transnacjonalizmu w badaniach nad polskimi imigrantkami Mniejszo muzumaska we Wrocawiu

Karolina ukasiewicz Justyna Wjtowicz


Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

El bieta Budakowska
Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Gmaj
Uniwersytet Warszawski

ukasz otocki
Uniwersytet Warszawski

Karolina Krzystek
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Maciej Rybicki
Uniwersytet Wrocawski

33
Gra yna Skpska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Przemiany in statu nascendi: Wpyw czonkostwa Polski w UE na przemiany w sferze publicznej


Wprowadzenie 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 108

Gra yna Skpska El bieta Skotnicka-Illasiewicz


Urzd Komitetu Integracji Europejskiej, Collegium Civitas, Fundacja Polska w Europie

Dowiadczenia pierwszych lat czonkostwa w opinii spoecznej

Andrzej Bukowski Kaja Gadowska Paulina Polak


Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Przeszkody i trudnoci w efektywnym wykorzystaniu funduszy unijnych w Polsce Sieci interesw lokalnych w rozdziale funduszy z UE Dotowany rozwj? Zbiorowoci samorzdowe wobec aktywizacji kapitau ludzkiego

Grzegorz Bryda
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Krzysztof Bondyra
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Janusz Mucha
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Relatywno Relatywno statusu mniejszociowego w spoeczestwach wielokulturowych

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A8, sala 115


Janusz Mucha Magorzata Melchior
Uniwersytet Warszawski

Wprowadzenie Wymiary zo onej to samoci jednostkowej. Kategorie teoretyczne Ksztatowanie si procesw inkluzji i ekskluzji w obrbie grupy mniejszociowej oraz dominujcej - przypadek trzech generacji ydw dzkich To samo mniejszoci ydowskiej w Polsce kiedy i dzi Etniczny dyskurs mniejszociowy. Polscy Tatarzy i Kaszubi Kwestia etnicznej to samoci nabytej oraz relacji dominacji podporzdkowania - na przykadzie Kaszubw Identyfikacja narodowa i walencja kulturowa Grekw urodzonych w Polsce Problemy to samoci polskiej grupy mniejszociowej po uzyskaniu niepodlegoci przez Kazachstan Rosyjskojzyczni Ukraicy - mniejszo we wasnym pastwie To samo religijna i pluralizacja religii w Polsce. Przypadek ruchw katolickich Niewierzcy w Polsce wspczesnej jako mniejszo kulturowa

Katarzyna Szafraska
Uniwersytet dzki

Anna Domagaa Bo ena Pactwa


Uniwersytet lski w Katowicach

Katarzyna Warmiska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Monika Mazurek
Uniwersytet Gdaski

Maria rodo
Uniwersytet Warszawski

Julia Saaciska
Uniwersytet Warszawski

Alla Karnaukh
Wy sza Szkoa SpoecznoGospodarcza w Tyczynie

Ariel Zieliski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Radosaw Tyraa
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

34
Arkadiusz Tuziak
Uniwersytet Rzeszowski

Regionalny wymiar procesw transformacyjnych - zr nicowania i podziay


15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 210 Socjologiczne badania rozwoju regionalnego w Polsce. Aktualne potrzeby badawcze Dezintegracyjny paradoks polskiej regionalizacji. Przypadek wojewdztwa wielkopolskiego Przejawy aktywnoci spoecznoci regionalnej w pokonywaniu dystansw i zr nicowa rozwojowych Egzogenne i endogenne czynniki rozwoju regionalnego. Podkarpacie na tle regionw Unii Europejskiej Spoeczno-kulturowe determinanty rozwoju w wymiarze regionalnym

Marian Malikowski
Uniwersytet Rzeszowski

Pawe liwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Arkadiusz Tuziak
Uniwersytet Rzeszowski

Hubert Kotarski
Uniwersytet Rzeszowski

Bo ena Tuziak
Uniwersytet Rzeszowski

Micha Chmara Ryszard Cichocki


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sfera publiczna w miecie

cz 1: 15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 204 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 204
Micha Chmara Ryszard Cichocki
CZ 1

Wprowadzenie Wadza lokalna. Historyczne przesanki wnioskowania na temat jakoci sfery publicznej w Polsce Aktywizacja spoeczna mieszkacw miast - dowiadczenia niemieckie W kierunku partnerstwa. Analiza dynamiki rozwoju relacji Trzeci Sektor - podsystem polityczny na przykadzie miasta Poznania Jako ycia jako element sfery publicznej - przykad Wrocawia Gotowo zaanga owania mieszkacw w dziaania promiejskie na przykadzie bada w Poznaniu Miejska gra w klasy - przestrze miasta a zr nicowanie spoecznokulturowe jego mieszkacw na przykadzie Wrocawia Mylenie o sprawach publicznych: kontrasty wiejsko-miejskie Walki o uznanie w perspektywie pnej teorii krytycznej Demokratyczny potencja sztuki publicznej w przestrzeni miejskiej Nastpny przystanek - Pozna Plaza. O przemianach mentalnoci mieszkacw i roli przestrzeni miejskiej

Marek Nowak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Micha Nowosielski
Instytut Zachodni w Poznaniu

Andrzej Siatkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jacek Pluta
Uniwersytet Wrocawski

Piotr Jabkowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

CZ 2

Piotr uk
Uniwersytet Wrocawski

Piotr Cichocki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przemysaw Pluciski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Karol Franczak
Uniwersytet dzki

Jakub Isaski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Luczys
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miasto jako tekst - odzyskiwanie przestrzeni dyskursu

35
Maria Libiszowska- tkowska
Uniwersytet Warszawski

Religia - czy czy dzieli?

cz 1: 15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A8, sala 219 cz 2: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A8, sala 219
Irena Borowik
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Pomidzy upadkiem religii a o ywieniem religijnym spory socjologw religii Co czy, a co dzieli? - spory o teorie w socjologii religii Integracyjna funkcja instytucji religijnych w UE na przykadzie COMECE i CEC Przemieszczanie tradycji w religijnoci Polakw. Analiza wybranych wydarze medialnych w polskiej prasie opinii Praktyki religijne modzie y jako czynnik integracji spoecznej Prasa katolicka wobec sprawy arcybiskupa Wielgusa - midzy jzykiem dialogu a jzykiem konfrontacji Pe i religia. O specyfice polskiego katolicyzmu i scenariuszach przyszoci Uwicony bunt ludowy - wierni w su bie idei. Obraz dwustronnego ruchu wyznawcw Kocioa rzymskokatolickiego i Starokatolickiego Mariawitw Via Media Anglicana - czy czy dzieli? Koci Episkopalny USA u progu schizmy Destrukcyjne sekty - religijno, ktra wyklucza i dezintegruje

Katarzyna Zieliska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

El bieta Firlit
Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Stella Grotowska
Uniwersytet Wrocawski

Leon Smyczek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Andrzej Kasperek
Uniwersytet lski w Katowicach

Maria Sroczyska
Akademia witokrzyska w Kielcach

Aleksandra Herman
Uniwersytet Warszawski

Marcin Ziemkowski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Emilia Zimnica-Kuzioa
Uniwersytet dzki

Radosaw Kossakowski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Buddyzm zachodni - buddyzm przyszoci? Religijno studentw Szczecina Rytuay rekonstruowane. Ruchy neopogaskie w Europie rodkowoWschodniej

Anna Krlikowska
Uniwersytet Szczeciski

Piotr Wiench
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jolanta Grotowska-Leder
Uniwersytet dzki

Sieci wsparcia spoecznego jako przejawy integracji i dezintegracji spoecznej

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A8, sala 107


Jolanta Grotowska-Leder
SESJA A

Studia nad wsparciem spoecznym-perspektywy analizy Pluralizm wsplnot poziomych we wspczesnej rzeczywistoci jako przejaw rosncych obszarw spoecznej integracji i wsparcia. Fakty i mity Zagadnienie wsparcia spoecznego w czasopismach zagranicznych Analiza zawartoci elektronicznej bazy danych EBSCO.

Anna Wachowiak
Uniwersytet Zielonogrski

Micha Nowakowski
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

36
Piotr Szukalski
Uniwersytet dzki

Magdalena ukasiuk
Uniwersytet Warszawski

Demograficzne uwarunkowania dugookresowych zmian wielkoci potencjalnych sieci wsparcia Stowarzyszenia i lo e migracyjne w Warszawie jako przykad sieci wsparcia spoecznego. Case study z ambicjami teoretycznymi Nieformalne sieci wsparcia ludnoci yjcej w biedzie (na przykadzie mieszkacw gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) Sieci wsparcia jako element kapitau spoecznego mieszkacw wsi i maych miast wojewdztwa dzkiego Sieci wsparcia spoecznego modych osb niepenosprawnych w drodze do zatrudnienia Sieci wsparcia ludzi starszych. Stan teorii i bada socjologicznych a potrzeby praktyki

SESJA A

Wielisawa Warzywoda-Kruszyska
Uniwersytet dzki

Maciej Frykowski
Akademia witokrzyska w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ewa Giermanowska
Uniwersytet Warszawski

Marek Niezabitowski
Politechnika lska w Gliwicach

Rajmund Morawski
Pastwowa Wy sza Szkoa Zawodowa w Raciborzu

Tworzenie sieci wsparcia spoecznego przez osoby zaburzone psychicznie (uzale nione od alkoholu) ale powracajce do zdrowia Sieci wsparcia modzie y z rodzin dysfunkcyjnych. Studium trzech przypadkw

Katarzyna Pluskota
Uniwersytet dzki

Andrzej J. Kutyowski
Hannah Arendt Institute Technical University of Dresden

Socjologia dziaa zakulisowych: praktyczne zagadnienia praktyczne i teoretyczne

Radosaw Sojak
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 216


Radosaw Sojak Antoni Zdzisaw Kamiski
Instytut Studiw Politycznych PAN, Collegium Civitas w Warszawie

Wprowadzenie do socjologicznej refleksji nad zakulisowymi dziaaniami spoecznymi Dziaania tajne a problem rozliczalnoci (accountability) w demokracji Klientelizm. Dziaania zakulisowe czy oficjalna logika systemu? Fatalny w skutkach zbieg okolicznoci, czy skoordynowany atak? Rola publicznych instytucji kontrolnych w upadku holdingu DDG Ksztatowanie elit gospodarczych ostatniej dekady PRL: firmy polonijne w wietle materiaw tajnych su b Korupcja a fasadowo wybranych formalnych i nieformalnych instytucji w Polsce po zmianie systemowej Wzy sieci w spoeczestwie postkomunistycznym Kulisy prywatyzacji polskich przedsibiorstw Wyci i rozprowadzi. Rola dziaa zakulisowych w funkcjonowaniu instytucji samorzdu terytorialnego i lokalnych grup interesu Twarze i plecy: o sieci biznesowej Zygmunta Solorza

Tomasz Wasiuk
Uniwersytet Warszawski

Bartosz Pilitowski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Sawomir Cenckiewicz
Instytut Pamici Narodowej w Gdasku

Andrzej J. Kutyowski
Hannah Arendt Institute Technical University of Dresden

Krzysztof Pietrowicz
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

El bieta Szul
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

Marcin Spawski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Zybertowicz
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

37
Lesaw Henryk Haber
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Spoeczestwo informacyjne; zmiany cywilizacyjnocywilizacyjno-kulturowe a skutki spoeczne

cz 1: 15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 209 cz 2: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 209
Lesaw Henryk Haber
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Spoeczestwo informacyjne; zmiany cywilizacyjno-kulturowe a skutki spoeczne Internet i kultura darw

ucja Kapralska
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Dorota uchowska-Skiba Maria Stojkow


Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Internet jako nowy kana humoru politycznego Internet jako potencjalne narzdzie inkluzji spoecznej. O warunkach dostpu i sposobach korzystania z globalnej sieci komunikacyjnej w Trjmiecie Formowanie si (mikro)spoecznoci informacyjnej w modym rodowisku akademickim PWSW w Przemylu Humanistyczne aspekty roli spoeczno-zawodowej pracownika w spoeczestwie informacyjnym Spoeczne, kulturowe i ekonomiczne skutki nowych przedsiwzi technologii informacyjnej we wspczesnych przedsibiorstwach Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywnoci obywatelskiej w spoeczestwie informacyjnym Wyniki w nauce a formy wykorzystania komputera i Internetu (na przykadzie uczniw trzecich klas podkarpackich gimnazjw

Krzysztof Stachura
Uniwersytet Gdaski

Ilona Kowalska-Burnat
Uniwersytet Rzeszowski

Wanda Takuska-Mrz
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Marzena MamakZdanecka
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Tomasz Masyk Ewa Migaczewska


Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Wojciech Broszkiewicz
Uniwersytet Rzeszowski

Anna Wachowiak Joanna Frtczak-Mller


Uniwersytet Zielonogrski

Socjologia jako spoeczna terapia. Wspczesna teoria socjologiczna i praktyka spoeczna wobec jakoci ycia
Staro niejedno ma imi. Socjologiczna refleksja nad gerontologi spoeczn - w kierunku nowej jakoci integracji spoecznej i lepszego spoeczestwa. (Przykad zielonogrskich studentw Uniwersytetu Trzeciego Wieku) Rola bada subdyscyplinarnych nad ma estwami mieszanymi, w poszerzaniu i akceptacji granic wielokulturowoci Prasa oraz internetowe fora feministyczne jako wsplnota ksztatowania polskiej myli feministycznej po 1989 w kierunku egalitaryzacji rl w rodzinie i spoeczestwie

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 115


Katarzyna Ujek
Uniwersytet Zielonogrski

Magorzata Herudziska
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ewa Dbrowska-Szulc
Stowarzyszenie Pro Femina

38
Jolanta Grotowska-Leder
Uniwersytet dzki

Potencja integracji grup wsparcia spoecznego. Ich znaczenie dla jednostek i spoeczestwa we wspczesnej polskiej rzeczywistoci Socjologiczna refleksja nad wspczesnymi polskimi elitami wadzy, w kierunku ich monitoringu, rozwijania wyobrani socjologicznej oraz demokratycznej kontroli O socjologicznych konsekwencjach zalewania hipokampa przez kortyzol Przestrzenny wymiar wykluczenia spoecznego Romw w Republice Czeskiej Inkluzja czy iluzja? O nauczaniu cao yciowym jako szansie na integracj grup marginalizowanych Zagadnienie indywidualizmu a wirtualne wsplnoty

Katarzyna Szafer
Uniwersytet Zielonogrski

Danuta Chmielewska-Banaszak
Uniwersytet Zielonogrski

Mirosaw Zdulski
Uniwersytet Zielonogrski

Anna Pluskota-Lewandowska
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Dariusz Dobrzaski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sawomir Nowotny
Collegium Civitas w Warszawie

Spoeczna odpowiedzialno korporacji pole a pole zada i zainteresowa dla socjologii

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A8, sala 314 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A8, sala 314
Sawomir Nowotny Marta Bucholc
Uniwersytet Warszawski

Socjologiczne aspekty koncepcji CSR: pojcia, narzdzia, wnioski Dlaczego nale y by odpowiedzialnym? O r nych rodzajach uzasadnie CSR Odpowiedzialno spoeczna - midzy decorum a istot przedsibiorstwa. Koncepcja przedsibiorstwa spoecznego Namawia do spoecznej odpowiedzialnoci czy pomaga rozumie jej sens? Markowa odpowiedzialno spoeczna, czyli o zale noci pozycji marki na rynku od kapitau spoecznego Badania spoeczne - narzdzie diagnozy problemw dla spoecznie odpowiedzialnych pracodawcw Koncepcja spoecznej odpowiedzialnoci korporacji jedna czy wiele r nych? CSR midzy samoregulacj a prawem. CSR a koncepcje przedsibiorstwa spoecznego i ekonomii spoecznej. CSR jako alternatywa dla dziaa wadz publicznych? CSR w Polsce gdzie jestemy, dokd zmierzamy?

Jan Jakub Wygnaski


Stowarzyszenie Klon/Jawor

Pawe ukasiak
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Agata Stafiej-Bartosik
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Danone Polska

Pawe Niziski
GoodBrand & Company Polska

Karolina Baszczyk
Fundacja witego Mikoaja

Panel dyskusyjny

39
Artur Kociaski
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Spoeczestwo obywatelskie midzy teori a praktyk

Wojciech Misztal
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

cz 1: 15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A8, sala 213 cz 2: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A8, sala 213
Artur Kociaski Wojciech Misztal Kazimiera Wdz Andrzej Niesporek
Uniwersytet lski w Katowicach

Aktywno obywatelska - ile idei, ile praktyki? Negocjowana demokracja czyli europejska governance po polsku Bugarski sektor pozarzdowy: od dotowania do spoecznej przedsibiorczoci Meandry tradycji stowarzyszeniowych - czeski casus Ku obywatelskim wizjom spoecznoci lokalnych: midzy teori a praktyk spoeczn Determinanty aktywnoci obywatelskiej modzie y akademickiej na przykadzie spoecznoci studentw Uniwersytetu w Biaymstoku Polskie wzory uczestnictwa w sferze publicznej. Prba typologizacji postaw na podstawie bada Spoeczestwo obywateli - o ksztaceniu obywatelskim w Polsce Sztuka i aktywno obywatelska Spoeczestwo cywilne - antenat spoeczestwa obywatelskiego Miejskie spoeczestwo obywatelskie i jego przemiany

Galia Chimiak
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Marek Skovajsa
Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

Barbara Lewenstein
Uniwersytet Warszawski

Alicja Zawistowska Ireneusz Sadowski


Uniwersytet w Biaymstoku

Piotr Weryski
Politechnika lska w Gliwicach

Olga Napiontek
Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Nizioek
Uniwersytet w Biaymstoku

Pawe Zaski
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Zbigniew Zagaa
Uniwersytet lski w Katowicach

Stanisaw Burdziej
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Radio Maryja a spoeczestwo obywatelskie w Polsce Obywatelstwo wielokulturowe - projekt teoretyczny czy europejska codzienno? Organizacje stra nicze - biaa plama trzeciego sektora w Polsce? Zaufanie spoeczne i kondycja spoeczestwa obywatelskiego w Polsce Funkcjonalny i dysfunkcjonalny wpyw wartoci materialistycznych i postmaterialistycznych na dziaalno wolontariack. Analiza motyww partycypacji w dziaaniach trzeciego sektora Towarzystwa Ubezpiecze Wzajemnych jako element budowy spoeczestwa obywatelskiego Badania spoeczestwa obywatelskiego w kontekcie budowy narzdzia oceny obszarw polityki regionalnej przez kluczowych aktorw: mieszkacw, przedsibiorcw oraz reprezentantw organizacji pozarzdowych

Marta Warat
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Jakub Ryszard Stempie


Uniwersytet dzki

Wioletta Szymczak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Wit Hubert
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Olga Kotowska
Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie

Anna Jurczak Seweryn Krupnik


Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

40
Anna liz
Uniwersytet Opolski

lokalne: Spoecznoci lokalne: postawy migracyjne i migracje modych. Prba bilansu okresu transformacji
15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 216

Anna liz Paulina Trevena


Uniwersytet Warszawski

Wprowadzenie Degradacja czy poszukiwanie niezale noci? Motywy wyjazdw zagranicznych wyksztaconych Polakw do prac w drugorzdnych sektorach gospodarki Spoeczno lokalna w transnarodowej przestrzeni spoecznej. Wpyw dowiadczenia emigracyjnego modych Polakw na promocj wielofunkcyjnego rozwoju obszarw wiejskich w spoecznoci wysyajcej Migracje zarobkowe ludzi modych z Maopolski i Opolszczyzny Zagraniczna migracja zarobkowa i jej wpyw na ycie modych kobiet z Opolszczyzny. Refleksje z pamitnikw migrujcych kobiet i wywiadw z nimi

ukasz Krzy owski


Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Ewelina Jurczak
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Anna Krasnodbska
Uniwersytet Opolski, Wy sza Szkoa Zarzdzania i Administracji w Opolu

Jan Maciejewski
Uniwersytet Wrocawski

Waldemar Nowosielski
Toruska Szkoa Wy sza

To samo spoeczna su b mundurowych

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A8, sala 23


GO GRUPY: Marian Cielarczyk

Jan Maciejewski Waldemar Nowosielski Marek Bodziany


Wy sza Szkoa Oficerska Wojsk Ldowych im. Generaa Tadeusza Kociuszki we Wrocawiu

Wprowadzenie To samo jednostkowa i spoeczna w procesie asymilacji kulturowej. Na przykadzie wielonarodowych grup dyspozycyjnych To samo su b reagowania kryzysowego w wietle socjologicznego modelu kultury bezpieczestwa Spoeczna to samo wojskowych a meandry polskiej transformacji Wojsko w obliczu problemu to samoci Realizacja zasady cywilnej politycznej kontroli nad siami zbrojnymi i socjologiczny bd zaniechania Przemiany to samoci zbiorowej wybranych grup oficerw w warunkach transformacji Kobiety w mundurze jako potencjalna to samo zbiorowa Kobiety w Policji. Rzeczywisto spoeczna a oczekiwania Proces ksztatowania to samoci w instytucji totalnej. Na przykadzie onierzy - mieszkacw obozu Babilon w Iraku Czynniki dezintegracji spoecznej funkcjonariuszy wiziennictwa i ich rodzin

Marian Cielarczyk
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Stanisaw Jarmoszko
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Putusku

Adam Koodziejczyk
Wy sza Szkoa Zarzdzania Personelem w Warszawie

Janusz Zajdzik
Wojskowe Biuro Bada Spoecznych w Warszawie

Andrzej apa
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterw Westerplatte w Gdyni

Anna Dbska
Akademia witokrzyska w Kielcach

Katarzyna Dojwa
Uniwersytet Wrocawski

Aneta Baranowska
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Andrzej Borowski
Uniwersytet Szczeciski

41
Magorzata Dymnicka
Politechnika Gdaska

Andrzej Majer
Uniwersytet dzki

Stare miasta - nowe zjawiska i problemy

cz 1: 15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 223 cz 2: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 223
SESJA A: STARE MIASTA ZMIENIAJ OBLICZE

Lesaw Michaowski
Uniwersytet Gdaski

Czy miasto stare mo e by nowoczesne? Problem wizerunku miasta i jego rozwoju Londyn jako miasto ponowoczesne. Studium socjologiczne na przykadzie City of London oraz South Bank of the Themes Przeksztacenie wizerunku miasta postprzemysowego. Przykad odzi Zmiany adu przestrzennego a spoeczestwo restrukturyzujcej si aglomeracji katowickiej

Barbara Lewicka
Uniwersytet lski w Katowicach

Agnieszka Michalska- ya
Uniwersytet dzki

Jarosaw Mikoajec
Politechnika lska w Gliwicach

Krzysztof Bierwiaczonek
Uniwersytet lski w Katowicach

Tomasz Nawrocki
Uniwersytet lski w Katowicach, Wy sza Szkoa Zarzdzania Marketingowego i Jzykw Obcych w Katowicach

Postrzeganie przemian i spoeczna percepcja przestrzeni centralnej miast lskich

SESJA B: NOWE ZJAWISKA W STARYCH MIASTACH?

Anna Rbowska
Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Blokowiska - jeszcze nowe, ju stare Nowe centra handlowe: upublicznianie komercyjnej przestrzeni miejskiej? Obraz Greenpointu w Nowym Jorku (najpopularniejszej wrd polskich imigrantw dzielnicy miasta) w prasie miejscowej: New York Times, Greenpoint Gazette, i Nowym Dzienniku, 1980-2006 Moje miasto d - postawy mieszkacw wobec swojego miasta, na przykadzie rodowiska dzkiego Przeksztacenia przestrzeni starej zabudowy mieszkalnej robotniczego osiedla Nikiszowiec

Marta Smagacz
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Anna Sosnowska
Uniwersytet Warszawski

Kinga Kwiatkowska
Pastwowa Wy sza Szkoa Zawodowa w Skierniewicach

Monika Gnieciak
Uniwersytet lski w Katowicach

Dorota Praszaowicz
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Wspczesne studia migracyjne: konceptualizacje, tematy badawcze, konceptualizacje, metody


Badania migracyjne w USA i Europie: gwne tematy badawcze i konceptualizacje Podejcie jakociowe do bada nad migracjami: obiecujcy kierunek czy lepy zauek Wizje migracji: Wyobra enia o ryzyku Matka na emigracji. Koncepcja transnational mothering w badaniach rodzin dotknitych migracj niepen

15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A8, sala 219


Ewa Morawska
University of Essex

Agata Grny
Uniwersytet Warszawski

Marta Kindler
Uniwersytet Warszawski

Sylwia Urbaska
Uniwersytet Warszawski

42
Dorota Rancew-Sikora Micha Kaczmarczyk
Uniwersytet Gdaski

Wartoci Wartoci - dziel czy cz?

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 207 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 207
Dorota Rancew-Sikora Micha Kaczmarczyk Rafa Boguszewski
Centrum Badania Opinii Spoecznej

Wprowadzenie Od wartoci deklarowanych do wartoci uznawanych. Zo ono problematyki aksjologicznej w codziennym yciu Polakw na podstawie wynikw bada empirycznych Konflikt wartoci a konflikt spoeczny. Modele dynamiki wartoci Polskie dyskusje o prawie karnym: emanacj konsensusu czy konfliktu wartoci? Rekonstrukcja wartoci w internetowym dyskursie o in ynierii genetycznej Wzr osobowy internauty. Czego oczekuj od nas netykiety? Socjologia wobec fragmentaryzacji spoecznej

Andrzej Sabo
Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Agnieszka Klarman
Politechnika Wrocawska

Piotr Pawliszak
Gdaska Wy sza Szkoa Administracji

Micha Piotr Prgowski


Uniwersytet Warszawski

Jerzy Mikuowski Pomorski


Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Jan Winczorek
Uniwersytet Warszawski

Maciej D. Kryszczuk
Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. Leona Komiskiego

Wybrane problemy pracy i wykluczenia

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A8, sala 23 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A8, sala 23
CZ 1: WYKLUCZENIE PRAWNE

Joanna Wardzaa-Kordy
Uniwersytet Wrocawski

wiadomo prawna osb niepenosprawnych na Dolnym lsku U rde terroru: nihilizm prawny a wykluczenie prawne. Przypadek rosyjski Wykluczenie prawne a formy zr nicowania spoecznego Rola dziennikarzy nowych mediw w procesie kreowania sytuacji kryzysowej Wirtualne nauczanie. Przekraczanie kulturowych i technologicznych barier. Przypadek iCamp

Zbigniew Cywiski
Uniwersytet Warszawski

Jan Winczorek
Uniwersytet Warszawski

CZ 2: ZMIANY W SFERZE PRACY A PROCES INFORMACJONALIZACJI

Wojciech R. Jaboski
Uniwersytet Warszawski

Maria Nawojczyk Agnieszka Chrzszcz


Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Maciej D. Kryszczuk
Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. Leona Komiskiego w Warszawie

Marta Kuc
Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. Leona Komiskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Koncepcja pracy informacyjnej: schemat badawczy

43
Janusz Mariaski Leon Smyczek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Wartoci, normy i wizi moralne w zmieniajcym si spoeczestwie polskim

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A29, sala 1


Aleksandra Jasiska-Kania
Uniwersytet Warszawski

Wartoci Polakw na tle europejskim: paradoksy i rozbie noci Trwae dowiadczenia i nowe pozory: korupcja i poczucie moralne Polakw w pierwszych latach XXI stulecia Dogmatyzm, konformizm, wiadomo prawna Polakw - 10 lat pniej Dualizm w podejciu do wartoci moralnych w polskiej gospodarce rynkowej Od tradycyjnego do komunikatywnego etosu pracy w Polsce Jednostka wobec moralnoci - subiektywna wizja przyszoci Podzielane czy dzielce? Wartoci spoeczestwa polskiego Kryzys to samoci a wiadomo moralna gimnazjalistw wiadomo moralna modzie y szkolnej i akademickiej O wybranych aspektach obyczajowoci seksualnej modych Polakw, wzajemnych powizaniach religii i ycia seksualnego oraz o zanikaniu owego powizania

Andrzej Kojder
Uniwersytet Warszawski

Iwona Jakubowska-Branicka
Uniwersytet Warszawski

Danuta Walczak-Duraj
Uniwersytet dzki

Urszula Swadba Wadysaw Jacher


Uniwersytet lski w Katowicach

Jolanta Kopka
Uniwersytet dzki

Ewa Budzyska
Uniwersytet lski w Katowicach

Jzef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sawomir Henryk Zarba


Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego w Warszawie

Pawe Zacki
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Tomasz Adamczyk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Postawy i zachowania moralne studentw w warunkach zmiany spoecznej Porzdek nowych wartoci czy aksjologiczny chaos? wiat wartoci mieszkacw miasta u pocztku XXI wieku Ewangelizacja pop-kultury. Fundamentalne wartoci i wspczesne sposoby ich ekspresji wiadomy nag wiata wirtualnego w kontekcie wspczesnych wartoci Dokd zmierza wadza pastwowa: do samej legalnoci, czy tak e do prawowitoci? Ksztatowanie opinii ludzkich w kwestii aborcji E-to samo. Czowiek w kulturze symulacji Wstyd w epoce ponowoczesnej

Andrzej Grny
Uniwersytet lski w Katowicach

Karolina Messyasz
Uniwersytet dzki

Arkadiusz Koodziej
Uniwersytet Szczeciski

Krzysztof Tomanek
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Wanda Pilch
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agata Maksymowicz
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Magorzata Dziura
Wy sza Szkoa SpoecznoGospodarcza w Tyczynie

Joanna Grska
Uniwersytet Warszawski

44
Zdzisaw Mach Dariusz Niedwiedzki
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Wymiar kulturowy spoecznoci lokalnych i regionalnych we wspczesnej Polsce


Spoecznoci lokalne i regionalne w procesie integracji europejskiej kilka uwag metodologicznych Historia w oczach wiadkw - midzy prawd a fikcj Badanie wsi polskiej po integracji z Uni Europejsk Metodologiczne rozterki wspczesnych antropologw, czyli jak prowadzi obserwacj uczestniczc

15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A29, sala 209


Mirosaw Natanek
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Krzysztof Kobia
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Piotr Nowak
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Jacek Nowak
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Wodzimierz Pitkowski
Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

kategorie Zdrowie i choroba jako kategorie opisu ycia spoecznego. Przemiany zdrowotne w Polsce na progu XXI wieku
Socjologia zdrowia choroby i medycyny. Co nas czy co nas dzieli w badaniach socjomedycznych ? Spoeczne determinanty nierwnoci w zdrowiu. Jeli nie pienidze to co ? Struktura spoeczna a promocja zdrowia. Wybrane relacje i ich konsekwencje Jako ycia osb starszych wiekiem w kontekcie przemian spoeczno-kulturowych w Polsce Staro jako choroba wspczesnoci - idea ciaa post-ludzkiego Problem innego w politykach zdrowotnych

14.09.2007, godz. 16.00-19.30, budynek A8, sala 314


Wodzimierz Pitkowski Antonina Ostrowska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zofia Soska
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiclecia Stefana Kardynaa Wyszyskiego w Warszawie

Beata Tobiasz-Adamczyk
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Anna Wjtewicz
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

El bieta Korzeniowska
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w odzi, Uniwersytet dzki

Krzysztof Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w odzi, Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Wojna copywriters z Janem z Czarnolasu

Iwona Borkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pacjenci versus lekarze - rywalizacja czy wsppraca? Genetyka, nowotwr, rodzina - psychospoeczne wymiary podejmowania decyzji genetycznych

Maria Jolanta Siemiska


Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

45
Pawe Starosta
Uniwersytet dzki

Zr nicowania lokalne i regionalne we wspczesnej Polsce

Jerzy Bartkowski
Uniwersytet Warszawski

cz 1: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A8, sala 107 cz 2: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, budynek A8, sala 107
Pawe Starosta Jerzy Bartkowski Agata Nijander-Dudziska
Uniwersytet Rzeszowski

Wprowadzenie Wadza samorzdowa w spoecznociach lokalnych Podkarpacia. Analiza pola spoecznego Podziay spoeczne w Polsce lokalnej. Cigo i zmiana Spoecznoci realizujce program Leader +: wyrwnywanie czy pogbianie zr nicowa? Obywatele i gospodarze. Lokalne wzory aktywnoci spoecznej w Polsce lokalnej a etos spoeczestwa obywatelskiego Wi spdzielcza, wartoci obywatelskie a zr nicowanie regionalne Echa historii lskiej spoecznoci grniczej, czyli dugie trwanie w Radzionkowie na Grnym lsku Projektowanie lokalnoci. Na przykadzie Pilzna i Zagrza na Podkarpaciu

SESJA A: FORMOWANIE SI PODZIAW W POLSCE LOKALNEJ

Piotr Chmielarz
Uniwersytet Warszawski

Ruta piewak
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

SESJA B: TRADYCJE OBYWATELSKIE A NOWE MECHANIZMY SPOECZNE W UJCIU PRZESTRZENNYM

Jan Herbst
Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Peisert
Uniwersytet Warszawski

Marta Klekotko
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Dariusz Wojakowski
Uniwersytet Rzeszowski

SESJE SPECJALNE
Maciej Frckowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Internet/oprogramowanie: Internet/oprogramowanie: nowe przykady starych nierwnoci

Jacek Ciesielski
Uniwersytet Wrocawski

14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, sala 204


Anna Kuczyska
Uniwersytet Warszawski

Wprowadzenie: Nowe nierwnoci: Socjalizacja do Internetu Web 2.0: open source/wiki: komunikacja w dziaaniu Free Software Foundation, Creative Commons: nowe ruchy spoeczne na stra y wolnego oprogramowania P2P - dopuszczalna kradzie ? Szukaj, a my znajdziemy za Ciebie - rzecz o nieegalitarnych tendencjach rozwojowych google.com Wykorzystanie technologii ICT w mobilizacji i koordynacji dziaa zbiorowych Gry on-line za lini wroga. Enemy territory & Warcraft (ROC i FT)

Piotr Pucienniczak
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Jacek Ciesielski
Uniwersytet Wrocawski

Bartomiej Grafik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jdrzej Benedyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin Izdebski
Fundacja Komunikacji Spoecznej

Kamil Ginter Justyna Jankowiak


Uniwersytet Zielonogrski

46
Andrzej Klimczuk
Uniwersytet w Biaymstoku

Drugie ycie, czyli problemy z przedu aniem rzeczywistoci (Second Life)

Waldemar Rapior
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Spoilowanie: wiedza-mie czy wiedza-wadza? Na przykadzie serialu Prison Break Nierwnoci w strefie internetowej Wikipedia jako nierwnoci zwizane z pastwem wirtualnym

Marcin Waligrski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Kuczyska
Uniwersytet Warszawski

Miasto

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A8, sala 23 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A8, sala 23
Patryk Wgierkiewicz
CZ 1

Wprowadzenie

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Koo Naukowe Socjologw


Uniwersytetu Zielonogrskiego

Spoeczna mapa miasta w perspektywie obszarw granicznych Badanie recepcji przestrzeni miejskiej Wrocawia przez osoby niewidome Adaptacja w nowym nienowym miecie. Strategie przystosowawcze osb niepenosprawnych Wzory przystosowania do miasta Krakowa, prezentowane przez studentw zamieszkaych w Miasteczku Studenckim AGH Adaptacja do Warszawy studentw programu Erasmus Uczenie si nowego miasta oraz uczenie si miasta jako zmiana perspektywy Warszawa da si lubi? Adaptacja do Warszawy Uczenie si Krakowa, dynamika zmian w miecie Miasto - wrg czy przyjaciel? Postrzeganie i przyswajanie przestrzeni miejskiej przez mieszkacw miasta Bielska-Biaej oraz Badanie sfery kulturowej miasta, stron internetowych i punktw informacji turystycznej Toru w oczach swoich mieszkacw Lublin oczami jego mieszkacw

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytetu Wrocawskiego

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytetu Wrocawskiego

Koo Naukowe Socjologw


Uniwersytetu Zielonogrskiego

CZ 2

Koo Naukowe Studentw Socjologii Wydziau Nauk Spoecznych Stosowanych


Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Koo Socjologii
Collegium Civitas

Koo Naukowe Studentw Socjologii 4 Fala


Uniwersytet dzki

Koo Naukowe Warsztaty Analiz Socjologicznych


Uniwersytet Warszawski

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytet Jagielloski

Koo Naukowe Socjologw


Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Biaej

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

47
Mariusz Zemo Arkadiusz Jaboski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Midzy unifikacj i dezintegracj fenomen wiedzy we wspczesnym spoeczestwie

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A8, sala 219 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-13.00, budynek A8, sala 219
Piotr Francuz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Kontrowersje wok rozumienia pojcia wiedza na gruncie psychologii poznawczej Socjologia ponowoczesna - teoretyczny chaos czy nowy paradygmat metody badawczej Wiedza teoretyczna versus wiedza praktyczna Analiza wiedzy a ksztatowanie rzeczywistoci spoecznej Spoeczne funkcje ideologicznego mylenia i doktryn quasi-naukowych Czym jest to co nazywamy hipotez w wietle hipotez redagowanych w pracach magisterskich Semiotyczna pr nia - mylenie po totalitaryzmie

Irena Szlachcicowa
Uniwersytet Wrocawski

Cezary Hunkiewicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Arkadiusz Jaboski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Jan Szymczyk
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II

Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Uniwersytet Zielonogrski

Henryk Raszkiewicz
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jolanta Kulpiska
Spoeczna Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Zarzdzania w odzi

Nowe standardy nauczania socjologii

14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A8, sala 115

Pawe Zacki
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Nowe media a integracja spoeczna

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A29, sala 207 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, sala 207
Pawe Zacki
CZ 1

Wprowadzenie

Krzysztof Pietrowicz
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Cyfrowe wykluczenie - prba rekonceptualizacji Ekshibicjonizm czy potrzeba wizi - blogi w yciu spoecznym Rola dyskursu internetowego w powstawaniu nowych form integracji spoecznej

Magorzata Koszembar-Wiklik
Politechnika lska w Gliwicach

Marta Olco-Kubicka
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

48
CZ 2

Andrzej Domaski
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy

Nowe media a trend integracji familijnej. Poszukiwania i zjazdy rodzinne Liternet a to samo artysty pira Dyskursywna problematyzacja in ynierii genetycznej w Internecie Interfejs u ytkownika jako sposb komunikacji z komputerem Rola Internetu w rozwoju ruchw spoecznych

Lucyna Stetkiewicz
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Piotr Pawliszak
Gdaska Wy sza Szkoa Administracji

Magdalena Szpunar
Wy sza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie

Aldona Jawowska-Konstanciak
Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Karwacki
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

socjalna Polityka spoeczna i praca socjalna wobec podziaw spoecznych

Hubert Kaszyski*
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A29, sala 2 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, sala 2
Arkadiusz Karwacki Hubert Kaszyski
CZ 1

Wczanie i wyczanie - polska polityka spoeczna wobec podziaw spoecznych Pastwo solidarne kontra spoeczestwo solidarne - mit czy dylemat polskiej polityki spoecznej? Makropraca socjalna - sia i sabo idei oraz zastosowa Aktywna polityka spoeczna z perspektywy projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki spoecznej

Piotr Saustowicz
Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Krzysztof Frysztacki
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Krzysztof Pitek
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Dyskusja
CZ 2

Jan Jakub Wygnaski


Stowarzyszenie Klon/Jawor

Dlaczego zmiana systemu pomocy spoecznej jest niezbdna? Wykluczenie spoeczne w maych spoecznociach lokalnych Swoi czy obcy? Praca socjalna i pracownicy socjalni wobec problemw reintegracji rodzin Polityka spoeczna, pomoc spoeczna i praca socjalna wobec aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich Telepraca - sposb na wyrwnanie szans na rynku pracy czy przyczyna nowych podziaw? Praca socjalna wobec nowych wyzwa - coaching jako forma wsparcia dla osb z zaburzeniami zdrowia psychicznego Polityka spoeczna w kontekcie kulturowym. Rzecz o spoecznokulturowych uwarunkowaniach skutecznoci dziaa polityki spoecznej

Krystyna Faliszek
Uniwersytet lski w Katowicach

Dobroniega Trawkowska
Uniwersytet lski w Katowicach

Jerzy Krzyszkowski
Uniwersytet dzki

Aleksandra Bronk
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Katarzyna Ornacka Dorota Pawlu


Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Sabina Bieniecka
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Dyskusja

49
Krzysztof T. Konecki
Uniwersytet dzki

SymbolicznoProcesy to samociowe. Symboliczno-interakcyjny spoecznego wymiar konstruowania adu i nieadu spoecznego

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A29, sala 3 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, sala 3 cz 3: 15.09.2007, godz. 9.00-11.00, budynek A29, sala 3 cz 4: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, budynek A29, sala 3
CZ 1: WSPCZESNE BADANIA NAD TO SAMOCI PROBLEMY TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE

Joanna Bielecka-Prus
Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Administracji w Lublinie

Koncepcja to samoci spoecznej w analizie dyskursu. Przegld wybranych kierunkw badawczych Konstruowanie obrazu ja przez informatorw w badaniu oral history Pynno to samoci jako szansa - perspektywa religijna

Magdalena Fiternicka-Gorzko
Uniwersytet Szczeciski

Radosaw Kossakowski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

CZ 2: PROCESY TO SAMOCIOWE W CZASIE I PRZESTRZENI KONTEKSTY KONSTRUOWANIA JANI

Tomasz Leszniewski
Wy sza Szkoa Gospodarki w Bydgoszczy

Dowiadczenie czasu a to samo czowieka Mieszkania i ich (r ni) mieszkacy. O zr nicowaniach strukturalnych odznaczajcych si w praktykach gospodarowania przestrzeni mieszkaln Inny, pikniejszy wiat i problem partycypacji: procesy to samociowe w dowiadczeniu ekip turystycznych Ludzie gr. Procesy to samociowe uczestnikw spoecznego wiata w konfrontacji z przyrod nieo ywion Procedury zaznaczania i przekraczania granic gatunku ludzkiego w opowieciach fantastycznych i faktycznych Konstruowanie to samoci jednostkowej przez wyksztaconych migrantw w sytuacji sprzecznoci pomidzy jani subiektywn a odzwierciedlon Konstruowanie to samoci zawodowej: procesy odniesienia i rozr nienia Mened er na szkoleniu Interakcyjne uwarunkowania procesu stawania si ofiar mobbingu Konstrukcja kariery, konstrukcja biografii, konstrukcja siebie. Narracje biograficzne ludzi biznesu Rekonstrukcja instytucji w interakcjach. Powrt pomocy domowej By prostytutk - problematyka konstruowania to samoci kobiet prostytuujcych si

Maciej Brosz
Uniwersytet Gdaski

Marek Gorzko
Uniwersytet Szczeciski

Anna Kacperczyk
Uniwersytet dzki

Dorota Rancew-Sikora
Uniwersytet Gdaski

Paulina Trevena
Uniwersytet Warszawski

CZ 3: TO SAMO ZAWODOWA

ukasz Marciniak
Uniwersytet dzki

Bogna Piechota
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Piotr Chomczyski
Uniwersytet dzki

Markieta Domecka
Catholic University of Leuven

Anna Rosiska-Kordasiewicz
Uniwersytet Warszawski

Izabela lzak
Uniwersytet dzki

50
CZ 4: KONSTRUOWANIE I ZMIANA TO SAMOCI PRACA NAD TO SAMOCI

Dominika Byczkowska
Uniwersytet dzki

Jakub Niedbalski
Uniwersytet dzki

Izabela Wagner
Uniwersytet Warszawski

Ciao - narzdzie konstruowania to samoci. Na podstawie bada tancerzy Krtki epizod przynale noci - nowy, normalny, nieznany wrd osb z upoledzeniem umysowym. Problematyka to samoci badacza w procesie eksploracji terenowej badanego rodowiska Konstruowanie to samoci badacza nauk biologicznych. Brain drain czy kariera badacza XXI wieku? Quasi-interakcja a dowiadczanie ja w zmediatyzowanym wiecie Amorficzna wspczesno - powracajce pytanie o to samo

Magdalena Szpunar
Wy sza Szkoa Informatyki i Zarzdzania w Rzeszowie

Irena Szlachcicowa
Uniwersytet Wrocawski

Wodzimierz Wincawski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Recepcja klasykw wiatowej socjologii w Polsce Sesja dedykowana Profesorowi J. Szackiemu

Mirosaw Chaubiski
Uniwersytet Zielonogrski Akademia Humanistyczna w Putusku

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A29, sala 115 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, sala 115
Wodzimierz Wincawski Mirosaw Chaubiski Kazimierz Korab
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wprowadzenie Dependyzm w polskiej socjologii Fryderyk Le Play i socjologia polska Recepcja M. Webera w polskiej socjologii

Wodzimierz Wincawski
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Cezary Jzef Olbromski


Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

Czesaw Gryko
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wy sza Szkoa Przedsibiorczoci i Administracji w Lublinie

Pitirim Sorokin. Paradoksy recepcji: Klasyk i NN

Mariola Kuszyk-Bytniewska
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

Odkrywanie Znanieckiego

Pawe Bytniewski
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

Ludwik Fleck epistemolog i filozof. Z dziejw recepcji w wiecie i Polsce Recepcja twrczoci K. Mannheima w Polsce Theory of agency w socjologii wiatowej i polskiej Wok problemw historii socjologii

Mirosaw Chaubiski
Uniwersytet Zielonogrski Akademia Humanistyczna w Putusku

Katarzyna Iwiska
Collegium Civitas w Warszawie Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Panel dyskusyjny

51
Joanna Kurczewska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN Uniwersytet Warszawski

Sesja europejskich towarzystw socjologicznych Organized Sociology, Organized Sociologists, More? Is it Enough or Do We Need More?

Nataliia Pohorila
Lviv National University

14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, sala 301


Joanna Kurczewska Nataliia Pohorila
UCZESTNICY DYSKUSJI

Introduction Sociological Associations in the Post-Soviet Space: Alternative Institutionalisation of Academic Self-Defense or Strategic Platforms of Professional Expertise?
Christian Fleck
University of Graz, President of Austrian Sociological Association

Pal Tamas
Hungarian Academy of Sciences

Michael Burawoy
Vice-President of International Sociological Association

Michal Illner
President of Czech Sociological Association

Valeri Mansurov
Russian Academy of Sciences

Janusz Mucha
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Michel Wieviorka
President of International Sociological Association

Jerzy Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjologia wizualna w praktyce badawczej

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, BWA, al. Niepodlegoci 19 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, BWA, al. Niepodlegoci 19 cz 3: 15.09.2007, godz. 11.20-12.50, BWA, al. Niepodlegoci 19 cz 4: 15.09.2007, godz. 13.00-14.30, BWA, al. Niepodlegoci 19
CZ 1

Maciej Frckowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wywiad z u yciem fotografii, zdjcie jako rebus. Zastosowania techniki na przykadzie bada: Pornografia/erotyka, pytanie o kontekst czy estetyk? Album fotograficzny jako (re)konstrukcja biografii Fotografia jako przedmiot Analiza zawartoci fotografii dokumentalnych z zastosowaniem klucza kategoryzacyjnego - przykad dwch wsi z dwch regionw Polski Autocenzura foto-opowieci, czyli jak kobiety i m czyni potwierdzaj swoj pe kulturow? Idiomy fotografii amatorskiej jako wytwarzanie, potwierdzanie i przetwarzanie spoecznych definicji normalnoci Wady i zalety terenowego badania fotograficznego

ukasz Rogowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marek Krajewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

CZ 2

Piotr Binder
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Iwona Borkowska Radosaw Skrobacki


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rafa Drozdowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marta Kaczorek
Uniwersytet Gdaski

52
Sawomir Krzychaa
Dolnolska Szkoa Wy sza Edukacji TWP we Wrocawiu

Spoeczestwo opowiedziane obrazem - dokumentarna interpretacja fotografii Polskie mieszkania w obiektywach Polakw - badanie TGI Portrait

Jan M. Kujawski
Millward Brown SMG/KRC

Marcin Jewdokimow
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

CZ 3-4

Tomasz Herudziski
Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Technika obrazu tworzonego

Arkadiusz Wdkowski Beata Rbiska


Agencja Bada Marketingowych w Warszawie

Socjologia wizualna w badaniach prasy... Pozna i zrozumie czytelnika

Konrad Miciukiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Analiza wizualna map mentalnych w badaniach nad miastem Dotyk i wymiana gestw jako element wizi emocjonalnej. Zastosowania socjologii wizualnej w badaniu interakcji zwierzt i ludzi Foto- i videopamitniki jako narzdzie poznania? Film socjologiczny w socjologii wizualnej Koziegowy. Problemy ksztatowania to samoci miasta (prezentacja filmowa)

Krzysztof T. Konecki
Uniwersytet dzki

Alicja Raciniewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Pokrywczyski Kamil Skrobaski


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Beata Pawowska
Uniwersytet dzki

Spoeczne puapki logiki ycia korporacyjnego pomidzy akulturowym charakterem struktur, procesw i rl organizacyjnych a si kontekstu lokalnego

Wojciech Pawnik
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A29, sala 216 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, sala 216
CZ 1

Piotr Grski
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Ideologia i kultura mened eryzmu Sia i przemoc w dziaaniach mened erw wspczesnych organizacji Perspektywa kulturowa w badaniach nad organizacjami - studium przypadku aresztw deportacyjnych Internalizacja wzorcw kulturowych w procesie socjalizacji w organizacji Mobilizacja zasobw organizacji a postulaty ponowoczesnoci paradoksy ycia organizacyjnego Badania jakociowe w przedsibiorstwach na temat wydu ania ycia zawodowego

Sawomir Banaszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy Baradziej
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Beata Pawowska
Uniwersytet dzki

Wojciech Pawnik
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Paula Aleksandrowicz
Jacobs University Bremen

53
CZ 2

Marek Skomorowski
Uniwersytet dzki

Nowoczesne metody zarzdzania zasobami ludzkimi, a rzeczywisto spoeczno-gospodarcza w Polsce Monitoring pracownikw - d enie do efektywnoci i wydajnoci a podmiotowo jednostki Rekrutacja i adaptacja pracownicza - modele, etyka i rzeczywisto Innowacje w nowej ekonomii wiedzy. Jak bada strumienie innowacji i wiedzy? Transformacja wiedzy jako szansa rozwoju organizacji Spoeczna odpowiedzialno biznesu jako element budowania wizerunku firmy

Anna Kubczak
Uniwersytet dzki

Ilona Fijakowska
Uniwersytet dzki

Anna Mazur
Wy sza Szkoa Zarzdzania Personelem w Warszawie

Lidia Zys
Wy sza Szkoa Ekologii i Zarzdzania w Warszawie

Edyta Malicka
Politechnika Warszawska

ukasz Dbski
Uniwersytet dzki

Monika Kwieciska-Zdrenka
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Zachowania i strategie yciowe modych Polakw yciowe kryzys wychowania czy kryzys spoeczny?

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A8, sala 213 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A8, sala 213
SESJA A: DEFICYT OBYWATELSKOCI MODYCH

Krzysztof Kosea
Uniwersytet Warszawski

Prezentacja badania ICCS IEA (International Civic and Citizezship Education International Education Association) Modzie i aktywne obywatelstwo. Sukcesy i pora ki szkolnej edukacji obywatelskiej Reprodukcja na studiach Interpasywno modzie y w polskiej przestrzeni publicznej Modzie kontra szkoa - wojna wiatw. Przestrze spoeczna szkoy jako poligon obywatelskoci Obraz ycia spoecznego a plany emigracyjne polskiej modzie y

Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska


Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Barbara Fatyga
Uniwersytet Warszawski

Monika Kwieciska-Zdrenka
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Piotr Mikiewicz
Dolnolska Szkoa Wy sza Edukacji TWP we Wrocawiu

SESJA B: STRATEGIE YCIOWE MODZIE Y. MODZI POLACY - NOSICIELE, OFIARY CZY TWRCY ROZWIZA KRYZYSU SPOECZNEGO?

Krystyna Szafraniec
Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Maria Zieliska ywia Leszkowicz-Baczyska


Uniwersytet Zielonogrski

Zosta czy wyjecha - yciowe dylematy modych Polakw Kulturowo motywowane r nice w strategiach radzenia sobie z bied przez ludzi modych w spoecznociach wiejskich Postawy lubelskiej modzie y i skonnoci do podejmowania nielegalnych dziaa zarobkowych

Piotr Binder
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Tomasz Paklepa
Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

54 SESJE POSTEROWE
Beata Kowalska Gra yna Kubica*
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

polskich Gender w polskich badaniach socjologicznych i antropologicznych

cz 1: 13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A8, sala 22 cz 2: 14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A8, sala 22
R a Suek
Uniwersytet Warszawski

Alicja Iwaska, pionierka perspektywy kobiecej w socjologii polskiej Koci o kobiecie - midzy teori a praktyk Dylematy dyskursu emancypacyjnego na Bliskim Wschodzie Feminizm koktajlowy, czyli portret socjologiczny polskich feministek Role genderowe w zwizkach jednopciowych Socjologiczne ujcia cielesnoci Stereotypowa sensualno - kobiety i m czyni w sferze zmysw Ciao w przestrzeni globalnych ruchw spoecznych Ucielenienie gender w kulturze zachodniej Kultura queer w dobie konsumpcjonizmu Gdzie koczy si pe? Socjologiczna refleksja nad to samoci pciow Drag Kings Ciao rytualne w ujciu Catherine Bell Zderzenie indywidualistycznych wartoci europejskiego wiata z rol wartoci rodzinnych w Polsce Co ma zmywarka do socjologii? Przemiana tradycyjnych rl spoecznych.

Anna Szwed
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie, Wy sza Szkoa Europejska im. ks. Jzefa Tischnera w Krakowie

Beata Kowalska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Katarzyna Wojnicka
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Dorota Majka-Rostek
Uniwersytet Wrocawski

Sylwia Breczko
Wydawnictwo PWN

Honorata Jakubowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marta Trawiska Piotr Antoniewicz


Uniwersytet Wrocawski

Magorzata Biekowska-Ptasznik
Uniwersytet w Biaymstoku

Emila Brzozowska Maria Sokal


Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Aleksandra Gsior
Uniwersytet Zielonogrski

Monika Stec
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Tacjana Towscik
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Magdalena adkowska
Uniwersytet Gdaski

sesje Indywidualne sesje posterowe


13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A29, I pitro, hol
Elayne Fracaro-Bieniecka
Szkoa Nauk Spoecznych IFiS PAN

Social Persons and Cultural Changes Przemoc symboliczna w architekturze kocielnej

Daria Gownia
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

55
Anna Dbrowska
Midzynarodowe Centrum Mowy i Suchu w Kajetanach

Kalina Kukieko
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Ocena jakoci ycia pacjentw z implantem limakowym. Doniesienie z bada

Krzysztof Tomanek
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Katarzyna Hanke
Uniwersytet dzki

Klaster dzki jako przykad sieci partnerskiej wsppracy na rzecz rozwoju regionu Spojrzenie z perspektywy socjologicznej na sztuk sieci - net art i jej twrcw Internet i nierwnoci cyfrowe w wietle koncepcji kapitau kulturowego Co czy, co dzieli Polakw i Irlandczykw Czy genetycznie modyfikowane organizmy to tylko groba zmutowanych pomidorw na naszym stole? Rzecz o poza-pastwowych aktorach, globalnej zmianie strukturalnej i konfliktach technologicznych

Joanna Kope
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

Wojciech Kowalik
Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

El bieta Anna Prucnal


Uniwersytet Wrocawski

Joanna Szalacha Piotr Stankiewicz


Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

Sesje posterowe grupy tematycznej: Ageing and Society


14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, I pitro, hol
Mirosawa Gaziska Magdalena Mojsiewicz Magdalena Kamiska
Uniwersytet Szczeciski

From research on mortality of old old people in Poland before and after transition Changes of elderly consumers potential in ageing society of Poland Problem of population aging and system of social securities construction of Demographic Reserve Fund

Magdalena Kamiska
Uniwersytet Szczeciski

Piotr Obidziski
Uniwersytet Szczeciski

Sesje Sesje posterowe grupy tematycznej: Zdrowie i choroba jako kategorie opisu ycia spoecznego. Przemiany zdrowotne w Polsce na progu XXI wieku
14.09.2007, godz. 11.45-14.00, budynek A29, I pitro, hol
Iryna Mazhak
Koo Naukowe Socjologii Medycyny przy Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Socjologia zdrowia, choroby i medycyny: perspektywy rozwoju na Ukrainie Postawy studentw wobec zdrowia. Perspektywa porwnawcza: Polska a Ukraina. Raport z bada

Hanna Havshykova Wodzimierz Pitkowski


Koo Naukowe Socjologii Medycyny przy Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

56 Prezentacje K Naukowych Studentw Socjologii


13.09.2007, godz. 19.30-20.45, budynek A29, I pitro, hol
Koo Socjologii
Collegium Civitas

Koo Socjologii Collegium Civitas Koo naukowe vs Kadra - formalne i nieformalne strefy wpyww Opolscy modzi socjolodzy Antropologia peryferii Dziaalno 4 fali Humanista na technicznej uczelni. Koo Naukowe Studentw Socjologii AGH Krtka historia KNS ATH Warsztaty Analiz Socjologicznych Poster z ycia poznaskiego KNSSu wito ojca socjologii Koo Naukowe Studentw Socjologii UWr Koo Naukowe Studentw Socjologii UJ Koo Antropologii Obrazu Instytut Socjologii Uniwersytet w Biaymstoku Koo Naukowe Socjologw Uniwersytetu Zielonogrskiego

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu

Koo Naukowe Socjologw


Uniwersytetu Opolskiego

Sekcji Antropologii Spoecznej KNSS


Uniwersytetu Jagielloskiego

Koo Naukowe Studentw Socjologii 4 Fala


Uniwersytet dzki

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie

Koo Naukowe Socjologw


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biaej

Koo Naukowe Warsztaty Analiz Socjologicznych


Uniwersytet Warszawski

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Koo Naukowe Socjologw


Uniwersytet lski

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytetu Wrocawskiego

Koo Naukowe Studentw Socjologii


Uniwersytetu Jagielloskiego

Koo Antropologii Obrazu Instytut Socjologii


Uniwersytet w Biaymstoku

Koo Naukowe Socjologw


Uniwersytetu Zielonogrskiego

IMPREZY TOWARZYSZCE Spotkania z autorami


14.09.2007, godz. 11.45-12.45 budynek A11, aula
Wydawnictwo Muza

Spotkanie z Davidem Ostem autorem ksi ki Klska Solidarnoci. Moderatorem spotkania bdzie Lech Szczega

14.09.2007, godz. 13.00-14.00, budynek A11, aula


Wydawnictwo Znak

Spotkanie z Piotrem Sztompk, powicone jego najnowszej ksi ce Zaufanie; Fundament spoeczestwa. Moderatorem spotkania bdzie Grzegorz Miecugow

57 Spotkania i wystawy
13.09.2007, godz. 19.30-20.45 budynek A8, sala 124
Wydawnictwo PWN

Obchody 40-lecia Biblioteki Socjologicznej PWN

13.09.2007, godz. 19.30-20.45 budynek A8, sala 115


Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Indywidualizm i zaanga owanie po amerykasku - Dyskusja panelowa wok ksi ki Skonnoci serca (red. R. Bellah i inni). Moderatorem spotkania bdzie Tomasz yro 14.09.2007, godz. 15.00-16.00 budynek A8, sala 22

Zarzd Gwny PTS

Zebranie przewodniczcych oddziaw PTS i Zarzdu Gwnego 13-15.09.2007, budynek A29, parter, hol

Zielonogrski Oddzia PTS

Wystawa fotograficzna Historia zjazdw socjologicznych

Prezentacje wydawnictw
13-15.09.2007, budynek A8 , parter hol, I pitro hol Instytut Spraw Publicznych Ksigarnia Humanistyczna Zielona Gra Lubuskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo Dolnolskiej Wy szej Szkoy Edukacji Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Wydawnictwo Instytutu Studiw Politycznych PAN Wydawnictwo Muza ASK International Journal in Social Sciences and Humanities presentation Natalia Korovitsyna
Russian Academy of Sciences

Wydawnictwo Naukowe Scholar Wydawnictwo Naukowe PWN Wydawnictwo SIC! Wydawnictwo lsk Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogrskiego Zakad Wydawniczy Nomos Przegld Socjologiczny Qualitative Sociology Review / Przegld Socjologii Jakociowej Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Socjologiczne

Kultura i Spoeczestwo Polish Sociological Review

58

IN ENGLISH
Simultaneous translations
Mirosawa Grabowska
Uniwersytet Warszawski

Gra yna Woroniecka


Uniwersytet Warszawski Wy sza Szkoa Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Plenary Session I Collective Goods and Political Culture

13.09.2007, 11.15 14.00, building A3, Main Auditorium


The session will be transmitted on a wall screen in the Auditorium, building A11 offering opportunity to participate in the discussion

Andrzej Wakiewicz
Uniwersytet Warszawski

Common Good as a Problem of Normative Theory of Democracy Democracy and Difference Polish Version Spontaneous Dismantling of the Idea of Common Good

Marek Czy ewski


Uniwersytet dzki

Rafa Drozdowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wielisawa Warzywoda-Kruszyska
Uniwersytet dzki

II Plenary Session II The Better and the Worse in Contemporary Society

Jarosaw Grniak
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

13.09.2007, 16.00 18.30, building A3, Main Auditorium


The session will be transmitted on a wall screen in the Auditorium, building A11 offering opportunity to participate in the discussion

Kazimierz M. Somczyski Krystyna Janicka


Instytut Filozofii i Socjologii PAN Uniwersytet Zielonogrski

Dichotomies in Class Structure: on the Matthew Effect and Deepening Social Inequalities What We Know and What We Do Not Know About Polish Poverty The Risk of Inheriting Social Inequalities in Europe

El bieta Tarkowska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Ewa Rokicka
Uniwersytet dzki

Wodzimierz Wesoowski
Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Session Plenary Session III - Round Table Towards New Forms of Social Life

15.09.2007, 16.00 18.00, building A3, Main Auditorium


Barbara Fatyga
Uniwersytet Warszawski

Form and Style of Generational Relations, that is What Awaits Us Between Sepology and Exclusion Theory
Pawe piewak
Uniwersytet Warszawski

Andrzej Rychard
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Piotr Sztompka
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Michel Wieviorka
President of International Sociological Association

59
Kaja Gadowska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Symposium III Individuals and Communities: Society in Action Communities:

Cezary Trutkowski
Uniwersytet Warszawski

14.09.2007, godz. 9.00 11.15, building A11, Auditorium


Gra yna Skpska
Uniwersytet Jagielloski w Krakowie

Constitutional Community: Barriers in Creating and Dilemmas of Third and Fourth Republic of Poland Individualism Versus Communal Activities in Poland at the Beginning of the 21st Century Ideology of Hostility of Nationalist Catholics: Another Pole as an Enemy

Marek Zikowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoa Wy sza Psychologii Spoecznej w Warszawie

Ireneusz Krzemiski
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie

Thematic Groups and Special Sessions in English


Jolanta Perek-Biaas Andreas Hoff David Ost Juliusz Gardawski Klaus Mueller Andreas Pickel Joanna Kurczewska Nataliia Pohorila Poster Session

Ageing and Society Labor, Postcommunism and Globalization Cosmopolitanism as a Challenge to Social Theory Organized Sociology, Organized Sociologists, Is it Enough or Do We Need More? Ageing and Society

page 16 page 24 page 17 page 51 page 55

Information for participants


Head Office of the Conference Szafrana 1, building A8, room 101, 102; tel.: 601 700 420, (0 68) 328 32 28 Internet access 1. Free-of-charge access to the internet is realized according to the 802.11b/g standard. Properly configured wireless network card is required. All the necessary IP addresses are automatically assigned by DHCP. Communication between the client system and the access point is not encrypted Hallway, building A29, SSID: WLAN-UZ(2) Hallway, building A2, third floor, located next to the room 316, SSID: WLAN-UZ(4) Hallway, building A10, SSID: WLAN-UZ(5) 2. Internet Cafe: building A29, room 203 Coffee Coffee and tea will be served during coffee breaks in the Cafe rooms of all the conference buildings Comic performance Stand-up comedians Hrabi will perform on 13 September 2007 at 9p.m. in Main Auditorium (building A3) Banquet Banquet will take place on 14 September 2007 at 8.30p.m. in Sala Kolumnowa, Urzd Marszakowski, Podgrna 7

60

Alfabetyczny wykaz grup tematycznych


Jolanta Perek-Biaas Andreas Hoff Anna Horolets Klaus Mueller Andreas Pickel Hanna Palska Wojciech Pawlik Antoni Suek Bohdan Jaowiecki Walter elazny Jacek Tittenbrun Ewa Malinowska Izabela Desperak Magorzata Fuszara Beata aciak Joanna Zamecka Ewa Nowicka Magorzata GowackaGrajper David Ost Juliusz Gardawski Jacek Kurczewski Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Marta Zahorska-Bugaj Ewa Narkiewicz-Niedbalec Stanisaw Jdrzejewski Henryk Domaski Izabela Grabowska-Lusiska Ewa Rokicka Pawe Ruszkowski Tomasz Ferenc Krzysztof Olechnicki Aleksandra Jasiska-Kania Sawomir Magala ukasz Marciniak

Ageing and Society Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii Cosmopolitanism as a Challenge to Social Theory Emocje a kultura i ycie spoeczne Etyka i praktyka bada spoecznych Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni polskich miast Jzyk w spoeczestwie ponowoczesnym Klasy czy warstwy? - teorie zr nicowania spoecznego Kobiety i m czyni we wspczesnym spoeczestwie polskim Kobiety w XXI wieku - nowe role, nowe wyzwania Kontrola w programach interwencji spoecznej Kultury i narody bezpastwowe Labor, Postcommunism and Globalization Lokalna kultura polityczna

str. 16 str. 16 str. 17 str. 18 str. 18 str. 19 str. 20 str. 20 str. 21 str. 22 str. 22 str. 23 str. 24 str. 24

Marginalizacja i elitarno w edukacji Media a zmiany w komunikowaniu spoecznym Metody ilociowe w socjologii Migracje z Polski po 1 maja 2004 roku - fakty i mity, cigo czy zmiana Nierwnoci spoeczne i ich dziedziczenie Oblicza polskiego konserwatyzmu Obrazy w Sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce (mniejszoci narodowe, imigranci, uchodcy) Organizacje i kultury w globalnej wiosce. Wspczesne problemy socjologii organizacji i zarzdzania

str. 25 str. 26 str. 25 str. 26 str. 27 str. 27 str. 28 str. 28 str. 30

61
Andrzej Szpociski Barbara Szacka Jacek Wasilewski Krystyna Slany Magdalena lusarczyk Dariusz Wojakowski Hanna Bojar Zbigniew Kurcz Andrzej Sakson Gra yna Skpska Arkadiusz Tuziak Janusz Mucha Maria Libiszowska- tkowska Micha Chmara Ryszard Cichocki Jolanta Grotowska-Leder Andrzej J. Kutyowski Radosaw Sojak Anna Wachowiak Joanna Frtczak-Mller Lesaw Henryk Haber Artur Kociaski Wojciech Misztal Sawomir Nowotny Anna liz Magorzata Dymnicka Andrzej Majer Jan Maciejewski Waldemar Nowosielski Dorota Rancew-Sikora Micha Kaczmarczyk Janusz Mariaski Leon Smyczek Dorota Praszaowicz Jan Winczorek Maciej D. Kryszczuk Zdzisaw Mach Dariusz Niedwiedzki

Pami zbiorowa jako czynnik integracji i rdo konfliktw Polityczna pr nia Polski lokalnej Polska jako kraj imigracji - fakty i dowiadczenia Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje Polskie transgranicza Przemiany in statu nascendi: Wpyw czonkostwa Polski w UE na przemiany w sferze publicznej Regionalny wymiar procesw transformacyjnych zr nicowania i podziay Relatywno statusu mniejszociowego w spoeczestwach wielokulturowych Religia - czy czy dzieli? Sfera publiczna w miecie Sieci wsparcia spoecznego jako przejawy integracji i dezintegracji spoecznej Socjologia dziaa zakulisowych: zagadnienia praktyczne i teoretyczne Socjologia jako spoeczna terapia. Wspczesna teoria socjologiczna i praktyka spoeczna wobec jakoci ycia Spoeczestwo informacyjne; zmiany cywilizacyjnokulturowe a skutki spoeczne Spoeczestwo obywatelskie - midzy teori a praktyk Spoeczna odpowiedzialno korporacji - pole zada i zainteresowa dla socjologii Spoecznoci lokalne: postawy migracyjne i migracje modych. Prba bilansu okresu transformacji Stare miasta - nowe zjawiska i problemy To samo spoeczna su b mundurowych Wartoci - dziel czy cz? Wartoci, normy i wizi moralne w zmieniajcym si spoeczestwie polskim Wspczesne studia migracyjne: tematy badawcze, konceptualizacje, metody Wybrane problemy pracy i wykluczenia Wymiar kulturowy spoecznoci lokalnych i regionalnych we wspczesnej Polsce

str. 29 str. 30 str. 32 str. 31 str. 32 str. 33 str. 34 str. 33 str. 35 str. 34 str. 35 str. 36 str. 37 str. 37 str. 39 str. 38 str. 40 str. 41 str. 40 str. 42 str. 43 str. 41 str. 42 str. 44

62
Wodzimierz Pitkowski Pawe Starosta Jerzy Bartkowski

Zdrowie i choroba jako kategorie opisu ycia spoecznego. Przemiany zdrowotne w Polsce na progu XXI wieku Zr nicowania lokalne i regionalne we wspczesnej Polsce

str. 44 str. 45

Alfabetyczny wykaz sesji specjalnych


Maciej Frckowiak Jacek Ciesielski Anna Kuczyska Mariusz Zemo Arkadiusz Jaboski Pawe Zacki Jolanta Kulpiska Arkadiusz Karwacki Hubert Kaszyski Krzysztof T. Konecki Wodzimierz Wincawski Mirosaw Chaubiski Joanna Kurczewska Nataliia Pohorila Jerzy Kaczmarek Beata Pawowska Wojciech Pawnik Monika Kwieciska-Zdrenka

Internet/oprogramowanie: nowe przykady starych nierwnoci Miasto Midzy unifikacj i dezintegracj - fenomen wiedzy we wspczesnym spoeczestwie Nowe media a integracja spoeczna Nowe standardy nauczania socjologii Polityka spoeczna i praca socjalna wobec podziaw spoecznych Procesy to samociowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania adu i nieadu spoecznego Recepcja klasykw wiatowej socjologii w Polsce. Sesja dedykowana Profesorowi J. Szackiemu Sesja europejskich towarzystw socjologicznych Organized Sociology, Organized Sociologists, Is it Enough or Do We Need More? Socjologia wizualna w praktyce badawczej Spoeczne puapki logiki ycia korporacyjnego - pomidzy akulturowym charakterem struktur, procesw i rl organizacyjnych a si kontekstu lokalnego Zachowania i strategie yciowe modych Polakw - kryzys wychowania czy kryzys spoeczny?

str. 45 str. 46 str. 47 str. 47 str. 47 str. 48 str. 49 str. 50

str. 51 str. 51 str. 52 str. 53

Alfabetyczny wykaz sesji posterowych


Beata Kowalska Gra yna Kubica

Grupa sesji posterowych Gender w polskich badaniach socjologicznych i antropologicznych Indywidualne sesje posterowe Sesje posterowe grupy tematycznej Ageing and Society Sesje posterowe grupy tematycznej Zdrowie i choroba jako kategorie opisu ycia spoecznego. Przemiany zdrowotne w Polsce na progu XXI wieku Sesje posterowe K Naukowych Studentw Socjologii

str. 54 str. 54 str. 55 str. 55 str. 56

63

Indeks nazwisk organizatorw obrad, goci i referentw


A Abucewicz Monika, 22 Adamczyk Tomasz, 43 Adamski Tomasz, 16 Aleksandrowicz Paula, 52 Andrzejewska Joanna, 26 Antoniewicz Piotr, 54 Arcimowicz Jolanta, 22 Awdziejczyk Magorzata, 22 B Bachrz Agata, 28 Banaszak Sawomir, 20, 52 Baniak Jzef, 43 Banks Laura, 16 Bara Izabela, 29 Baradziej Jerzy, 18, 52 Baranowska Aneta, 40 Barczewski Roman, 16 Bartkowski Jerzy, 14, 15, 45, 62 Bartnik Adriana Sylwia, 21 Bazu Dorota, 5 Benedyk Jdrzej, 45 Biay Kamila, 20 Bielecka-Prus Joanna, 49 Bieliski Jacek, 27 Bieniecka Sabina, 48 Bieniecki Mirosaw, 29 Biekowska-Ptasznik Magorzata, 54 Bierwka Joanna, 26 Bierwiaczonek Krzysztof, 41 Binder Piotr, 18, 51, 53 Baszczyk Karolina, 38 Bochno Ewa, 17 Bodziany Marek, 40 Boehnke Klaus, 8 Bogunia-Borowska Magorzata, 22 Boguszewski Rafa, 42 Bojar Hanna, 12, 31, 61 Bondyra Krzysztof, 5, 33 Borawska Beata, 18 Borkowska Iwona, 44, 51 Borowiec Agnieszka, 23 Borowik Irena, 35 Borowski Andrzej, 40 Bo yk Daniel, 20 Breczko Sylwia, 54 Bronk Aleksandra, 48 Brosz Maciej, 49 Broszkiewicz Wojciech, 37 Bryda Grzegorz, 33 Bucholc Marta, 38 Budakowska El bieta, 32 Budnik Monika, 26 Budzyska Ewa, 43 Bukowski Andrzej, 33 Burawoy Michael, 51 Burdziej Stanisaw, 39 Burszta Wojciech J., 9 Byczkowska Dominika, 50 Bytniewski Pawe, 50 C Cenckiewicz Sawomir, 36 Chaubiski Mirosaw, 10, 11, 50, 62 Chimiak Galia, 39 Chmara Micha, 13, 15, 34, 61 Chmielarz Piotr, 45 Chmielewska-Banaszak Danuta, 5, 38 Chomczyski Piotr, 49 Chrzszcz Agnieszka, 42 Chya Marta, 25 Cichocki Piotr, 34 Cichocki Ryszard, 13, 15, 34, 61 Cichomski Mariusz, 24 Ciesielski Jacek, 11, 45, 62 Cielarczyk Marian, 40 Cylkowska-Nowak Mirosawa, 25 Cywiski Zbigniew, 42 Czarzasty Jan, 24 Czech Franciszek, 18 Czernecka Julita, 21 Czenik Mikoaj, 30 Czy ewski Marek, 7, 58 wika Pawe, 27 D Dargiewicz Jacek, 19 Dbrowska Anna, 55 Dbrowska-Szulc Ewa, 37 Desperak Izabela, 13, 14, 21, 60 Dbska Anna, 40 Dbski ukasz, 53 Dittberner Susanne, 17 Dobrzaski Dariusz, 38 Dojwa Katarzyna, 40 Doliska Kamilla, 32 Doliski Wojciech, 32 Domagaa Anna, 33 Domalewski Jarosaw, 25 Domaski Andrzej, 18, 48 Domaski Henryk, 4, 11, 25, 60 Domecka Markieta, 49 Dopieraa Renata, 18 Drabowicz Tomasz, 27 Drozdowski Rafa, 7, 51, 58 Dyczewski Ba ej, 26 Dymnicka Magorzata, 13, 14, 19, 41, 61 Dyoniziak Ryszard, 4 Dziedziczak-Foltyn Agnieszka, 21 Dzieniszewska-Naroska Katarzyna, 14, 15, 24, 31, 60 Dziura Magorzata, 43 Dzwonkowska-Godula Krystyna, 21 F Fabijaski ukasz, 21 Faliszek Krystyna, 48 Fatyga Barbara, 4, 7, 9, 53, 58 Ferenc Tomasz, 12, 28, 60 Figiel Agnieszka, 27 Figiel Bo ena Monika, 23 Fijakowska Ilona, 53 Firlit El bieta, 35 Fischer Sandra, 17 Fiternicka-Gorzko Magdalena, 49 Fleck Christian, 51 Fracaro-Bieniecka Elayne, 54 Franckiewicz Izabela, 28 Francuz Piotr, 47 Franczak Karol, 34 Frckowiak Maciej, 11, 28, 45, 51, 62 Frtczak-Mller Joanna, 5, 12, 37, 61 Frykowski Maciej, 36 Frysztacki Krzysztof, 5, 48 Fuss Daniel, 8 Fuszara Magorzata, 12, 22, 24, 60 G Gadowska Kaja, 9, 33, 59 Gaziowska Magorzata, 29 Gakowski Jan P., 17 Gardawski Juliusz, 13, 24, 59, 60 Garncarek Emilia, 21 Gawkowska Aneta, 22 Gazicki Andrzej, 25 Gaziska Mirosawa, 55 Gdecki Jacek, 19 Gsior Aleksandra, 54 Giermanowska Ewa, 36 Ginter Kamil, 45 Giza-Poleszczuk Anna, 8 Glinka Beata, 30 Gliski Piotr, 4 Gowacka-Grajper Magorzata, 14, 15, 23, 60 Gownia Daria, 54 Gmaj Katarzyna, 32 Gnieciak Monika, 41 Golczyska-Grondas Agnieszka, 21 Gorzko Marek, 49 Grniak Jarosaw, 7, 58 Grny Agata, 41 Grny Andrzej, 43 Grska Joanna, 43 Grski Piotr, 17, 52 Grabowska Agata, 18 Grabowska Mirosawa, 7, 58 Grabowska-Lusiska Izabela, 14, 15, 26, 60 Grafik Bartomiej, 45 Grotowska Stella, 35 Grotowska-Leder Jolanta, 12, 35, 38, 61 Gryko Czesaw, 50 Grzeszczyk Ewa, 25 H Haber Lesaw Henryk, 13, 14, 37, 61 Haas El bieta, 4 Hanke Katarzyna, 55

64
Havshykova Hanna, 55 Haynes Philip, 16 Herbst Jan, 45 Herman Aleksandra, 35 Herudziska Magorzata, 37 Herudziski Tomasz, 52 Hill Michael, 16 Hoff Andreas, 12, 16, 59, 60 Horolets Anna, 12, 16, 60 Hubert Wit, 39 Hunkiewicz Cezary, 47 Hvali Touzery Simona, 16 I Illner Michal, 51 Isaski Jakub, 34 Iwiska Katarzyna, 50 Izdebski Marcin, 45 Izdebski Zbigniew, 4 J Jabkowski Piotr, 34 Jaboska Barbara, 17 Jaboski Arkadiusz, 10, 11, 47, 62 Jaboski Micha, 20 Jaboski Wojciech K., 19 Jaboski Wojciech R., 42 Jacher Wadysaw, 43 Jakubowska Honorata, 54 Jakubowska-Branicka Iwona, 43 Jaowiecki Bohdan, 12, 19, 60 Janicka Krystyna, 4, 5, 7, 58 Jankowiak Justyna, 31, 45 Jankowska Maria, 21 Jarmoszko Stanisaw, 40 Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka, 31 Jasiska-Kania Aleksandra, 13, 14, 28, 43, 60 Jawowska-Konstanciak Aldona, 48 Jawornicka-Nowosad Aleksandra, 5 Jelonek Magdalena, 25 Jendrzej-Gawlicz Krystyna, 32 Jestal Jerzy, 31 Jewdokimow Marcin, 52 Jdrzejewski Stanisaw, 8, 12, 26, 60 Jonda Bernadette, 16 Jurczak Anna, 39 Jurczak Ewelina, 40 Juza Marta, 22 K Kacperczyk Anna, 49 Kaczmarczyk Micha, 14, 15, 42, 61 Kaczmarek Jerzy, 10, 11, 14, 15, 51, 52, 62 Kaczorek Marta, 22, 51 Kaczyski Lech, 4 Kamiska Magdalena, 55 Kamiski Antoni Zdzisaw, 36 Kamusella Tomasz, 20 Kapralska ucja, 37 Karasek Dominika, 22 Karnaukh Alla, 33 Karwacki Arkadiusz, 9, 10, 11, 48, 62 Kasperek Andrzej, 35 Kaszyski Hubert, 10, 11, 48, 62 Katrzyska Sylwia, 28 Kamierczak-Kau na Izabela, 5 Kamierska Kaja, 29 Kiciski Krzysztof, 4 Kijonka-Niezabitowska Justyna, 23 Kindler Marta, 41 Klarman Agnieszka, 42 Klekotko Marta, 45 Klimczuk Andrzej, 46 Klimowicz Marta, 28 Kluczyska Urszula, 21 Kogut Elena, 20 Kojder Andrzej, 4, 43 Koodziej Arkadiusz, 43 Koodziejczyk Adam, 40 Koodziej-Durna Agnieszka, 30 Koodziejska El bieta, 25 Konecki Krzysztof T., 10, 11, 13, 14, 49, 52, 62 Kopaniszyn Izabela, 22 Kope Joanna, 55 Kopka Jolanta, 43 Korab Kazimierz, 50 Korczyska Joanna, 26 Korovitsyna Natalia, 57 Korzeniowska El bieta, 44 Kosea Krzysztof, 53 Kossakowski Radosaw, 35, 49 Koszembar-Wiklik Magorzata, 47 Kociaski Artur, 13, 14, 39, 61 Kotarski Hubert, 34 Kotowska Olga, 39 Kowalik Wojciech, 55 Kowalska Beata, 10, 11, 54, 62 Kowalska-Burnat Ilona, 37 Kowalski Micha, 23 Kozowska Urszula, 30 Kobia Krzysztof, 44 Krajewska Anna, 21 Krajewski Marek, 51 Krasnodbska Anna, 40 Krasnodbski Zdzisaw, 4 Krlikowska Anna, 35 Krupnik Seweryn, 39 Kruszyski Jan, 28 Krysto Weronika, 17 Kryszczuk Maciej D., 14, 15, 42, 61 Krzemiski Ireneusz, 9, 59 Krzychaa Sawomir, 52 Krzystek Karolina, 32 Krzyszkowski Jerzy, 16, 48 Krzysztofek Kazimierz, 26 Krzy anowska Natalia, 22 Krzy owski ukasz, 40 Kubala Konrad, 17 Kubczak Anna, 53 Kubica Gra yna, 10, 11, 54, 62 Kubicki Janusz, 4 Kubicki Pawe, 29 Kuc Marta, 42 Kuczyska Anna, 4, 10, 11, 45, 46, 62 Kujawski Jan M., 52 Kukieko Kalina, 25, 55 Kulpiska Jolanta, 11, 47, 62 Kuniewski Jerzy, 22 Kupiszewski Marek, 8 Kurcz Zbigniew, 13, 32, 61 Kurczewska Joanna, 8, 11, 31, 51, 59, 62 Kurczewski Jacek, 14, 15, 22, 24, 60 Kuszyk-Bytniewska Mariola, 50 Kutyowski Andrzej J., 12, 36, 61 Kwiatkowska Kinga, 41 Kwiatkowski Mariusz, 4, 5, 30 Kwiatkowski Piotr Tadeusz, 29 Kwieciska-Zdrenka Monika, 10, 11, 53, 62 L Latoszek Marek, 24 Lemaczyk Magdalena, 29 Leszczyska Katarzyna, 20 Leszkowicz-Baczyska ywia, 5, 53 Leszkowicz-Baczyski Jerzy, 5, 20 Leszniewski Tomasz, 49 Lewenstein Barbara, 39 Lewicka Barbara, 41 Libiszowska- tkowska Maria, 13, 14, 35, 61 Lignowska Izabella, 23 Lillova Kamellia, 16 Lis Adrian, 31 Lisowski Krzysztof, 5 Luczys Piotr, 34 aciak Beata, 9, 12, 22, 60 apa Andrzej, 40 cki Krzysztof, 27 odziski Sawomir, 5, 8, 28 otocki ukasz, 32 uczeczko Pawe, 28 ukasiak Pawe, 38 ukasiewicz Karolina, 32 ukasik-Turecka Agnieszka, 26 ukasiuk Magdalena, 36 M Mach Zdzisaw, 15, 44, 61 Maciejewski Jan, 12, 40, 61 Magala Sawomir, 12, 30, 60 Majcher Agnieszka, 22 Majer Andrzej, 13, 14, 41, 61 Majka-Rostek Dorota, 54 Makaro Julita, 32 Makowska Marta, 23 Maksymowicz Agata, 43 Malicka Edyta, 53 Malicki Krzysztof, 29 Malikowski Marian, 34 Malinowska Ewa, 13, 14, 21, 60 Maek Agnieszka, 26 Mamak-Zdanecka Marzena, 37 Mandes Sawomir, 17 Mansour-Ismail Katarzyna, 29 Mansurov Valeri, 51 Marciniak ukasz, 12, 30, 49, 60 Mariaski Janusz, 4, 12, 43, 61 Marody Mirosawa, 4 Masyk Tomasz, 37 Matczak Piotr, 19 Matejko Ewa, 31 Matuchniak-Krasuska Anna, 18 Mazhak Iryna, 55 Mazur Anna, 18, 53 Mazurek Monika, 33 Mazurkiewicz Piotr, 27 Meardi Guglielmo, 24 Melchior Magorzata, 33 Messyasz Karolina, 43 Mianowska Edyta, 5, 25 Michalska- ya Agnieszka, 41 Michaowska El bieta, 31

65
Michaowski Lesaw, 41 Miciukiewicz Konrad, 19, 52 Miecugow Grzegorz, 56 Mielczarek- ejmo Anna, 5, 8 Migaczewska Ewa, 37 Mikiewicz Piotr, 25, 53 Mikoajczyk Agnieszka, 19 Mikoajec Jarosaw, 41 Mikuowski Pomorski Jerzy, 42 Miller Piotr, 30 Misztal Wojciech, 13, 14, 39, 61 Mi Lucjan, 27 Mojsiewicz Magdalena, 55 Mokrzyszewski Andrzej, 24 Morawska Ewa, 41 Morawski Rajmund, 36 Mo d yski Pawe, 18 Mrozowicki Adam, 24 Mucha Janusz, 4, 12, 33, 51, 61 Mueller Klaus, 15, 17, 59, 60 N Nalewajko Ewa, 30 Napieraa Joanna, 26 Napiontek Olga, 39 Narkiewicz-Niedbalec Ewa, 5, 12, 25, 47, 60, 69 Natanek Mirosaw, 44 Nawojczyk Maria, 42 Nawrocki Tomasz, 41 Niedbalski Jakub, 50 Niedwiedzki Dariusz, 15, 44, 61 Niesporek Andrzej, 39 Niezabitowski Marek, 36 Niezgoda Marian, 25 Nijakowski Lech M., 29 Nijander-Dudziska Agata, 45 Niziski Pawe, 38 Nizioek Katarzyna, 39 Nowak Jacek, 44 Nowak Marek, 34 Nowak Piotr, 44 Nowakowska Aleksandra, 28 Nowakowski Micha, 35 Nowicka Ewa, 14, 15, 23, 29, 60 Nowosielski Micha, 34 Nowosielski Waldemar, 12, 40, 61 Nowotny Sawomir, 14, 15, 38, 61 O Obidziski Piotr, 55 Obracht-Prondzyski Cezary, 23 Ocha Magdalena, 27 Olbromski Cezary Jzef, 50 Olco-Kubicka Marta, 47 Olechnicki Krzysztof, 12, 28, 60 Ornacka Katarzyna, 48 Oskowski Czesaw, 4 Ost David, 13, 24, 56, 59, 60 Ostrowska Antonina, 44 Ostrowski ukasz, 20 P Pactwa Bo ena, 33 Paklepa Tomasz, 53 Palak Mariusz, 31 Palska Hanna, 12, 18, 60 Pagan Bartosz, 30 Papir El bieta, 25 Paprzycka Emilia, 5, 21 Pawlak Agnieszka, 31 Pawlik Wojciech, 12, 18, 60 Pawliszak Piotr, 42, 48 Pawlu Dorota, 48 Pawowska Beata, 10, 11, 52, 62 Pawnik Wojciech, 10, 11, 52, 62 Peisert Arkadiusz, 45 Perek-Biaas Jolanta, 12, 16, 59, 60 Petelewicz Marta, 27 Pitek Krzysztof, 48 Pitkowski Wodzimierz, 12, 44, 55, 62 Pickel Andreas, 15, 17, 59, 60 Piechota Bogna, 49 Piekarska Aleksandra, 21 Pieklus Izabela, 21 Pieliski Bartosz, 23 Piekosz Julita, 23 Pietrowicz Krzysztof, 36, 47 Pilch Wanda, 43 Pilitowski Bartosz, 36 Piszczatowska Mariola, 22 Pluciski Przemysaw, 34 Pluskota Katarzyna, 36 Pluskota-Lewandowska Anna, 38 Pluta Jacek, 34 Pucienniczak Piotr, 45 Podgrski Micha, 19 Pohorila Nataliia, 11, 51, 59, 62 Pokrywczyski Piotr, 52 Pokrzyska Magdalena, 5 Polak Paulina, 33 Poleszczuk Jan, 8 Polkowska Dominika, 21 Poawski Pawe, 22 Pomieciski Adam, 30 Ponichter Marta, 28 Popiska Joanna, 28 Praszaowicz Dorota, 15, 41, 61 Prgowski Micha Piotr, 42 Pro Natalia, 26 Prucnal El bieta Anna, 55 Przychodzka Agnieszka, 29 Puchalski Krzysztof, 44 R Raciniewska Alicja, 52 Radiukiewicz Anna, 27 Rajtar Magorzata, 18 Ramov Joe, 16 Rancew-Sikora Dorota, 14, 15, 42, 49, 61 Rapior Waldemar, 46 Raszkiewicz Henryk, 47 Rawuszko Marta, 22 Raniewski Piotr, 23 Rbiska Beata, 52 Rek Magdalena, 27 Rekajtis El bieta, 29 Rewers Ewa, 19 Rbowska Anna, 41 Rogowski ukasz, 28, 51 Rokicka Ewa, 7, 14, 15, 27, 58, 60 Rosiska-Kordasiewicz Anna, 49 Rostocki Andrzej, 19 Roszkowska Martyna, 5, 25 Rg Jan, 32 Rg-Ilnicka Joanna, 5 Rusek Halina, 24 Ruszkowski Pawe, 13, 27, 60 Ryabinska Natalya, 17 Rybicki Maciej, 32 Rychard Andrzej, 7, 58 Rykiel Zbigniew, 19 S Sadowski Andrzej, 31 Sadowski Ireneusz, 39 Sakson Andrzej, 13, 32, 61 Saaciska Julia, 33 Saustowicz Piotr, 48 Samoraj Beata, 29 Sako Wojciech, 21 Sawiski Zbigniew, 25 Schmeidler Karel, 16 Sekua El bieta Anna, 19 Seweryski Micha, 4 Siatkowski Andrzej, 34 Siellawa-Kolbowska Krystyna Ewa, 53 Siemiska Maria Jolanta, 44 Sitek Wojciech, 4 Skpska Gra yna, 9, 15, 33, 59, 61 Skomorowski Marek, 30, 53 Skotnicka-Illasiewicz El bieta, 33 Skovajsa Marek, 39 Skrobacki Radosaw, 26, 51 Skrobaski Kamil, 52 Skrzypiec Ryszard, 30 Slany Krystyna, 4, 12, 32, 61 Sabo Andrzej, 42 Somczyski Kazimierz M., 4, 7, 58 Soska Zofia, 44 Smagacz Marta, 41 Smyczek Leon, 12, 35, 43, 61 Snochowska-Gonzalez Claudia, 31 Socha Krzysztof, 25 Sojak Radosaw, 12, 36, 61 Sokal Maria, 54 Sotys Anna, 30 Sosnowska Anna, 41 Sozaski Tadeusz, 16 Spawski Marcin, 36 Sroczyska Maria, 35 Stachura Krzysztof, 37 Stafiej-Bartosik Agata, 38 Stankiewicz Piotr, 55 Starosta Pawe, 14, 15, 45, 62 Stec Monika, 54 Stempie Jakub Ryszard, 39 Stetkiewicz Lucyna, 48 Stojkow Maria, 37 Stopa Mateusz, 31 Stroiska Ewa, 22 Struzik Justyna, 21 Stypiska Justyna, 16 Sugareva Marta, 16 Sulima El bieta, 26 Suek Antoni, 4, 14, 15, 18, 19, 60 Suek R a, 54 Swadba Urszula, 43 Syska Olga, 24 Szaban Dorota, 5, 26 Szacka Barbara, 12, 29, 61 Szacki Jerzy, 5 Szafer Katarzyna, 5, 38 Szafraniec Krystyna, 53 Szafraska Katarzyna, 33 Szalacha Joanna, 55 Szarek Pawe, 28 Szawiel Tadeusz, 31 Szczeciska-Musielak Ewa, 23 Szczega Lech, 5, 56

66
Szczepaska Joanna, 22 Szczepaski Marek S., 5, 19 Szlachcicowa Irena, 47, 50 Szlendak Tomasz, 5, 9 Szpociski Andrzej, 12, 29, 61 Szpunar Magdalena, 28, 48, 50 Sztabiski Franciszek, 25 Sztabiski Pawe B., 25 Sztompka Piotr, 7, 56, 58 Szukalski Piotr, 36 Szul El bieta, 36 Szwed Anna, 54 Szymandera Agata, 5 Szymaska-Zybertowicz Katarzyna, 32 Szymaski Krzysztof, 4 Szymczak Wioletta, 39 Szymczyk Jan, 47 lzak Izabela, 49 lzak-Tazbir Weronika, 19 liwa Pawe, 34 liz Anna, 13, 40, 61 lusarczyk Magdalena, 12, 32, 61 migielska Joanna, 24 piewak Pawe, 7, 58 piewak Ruta, 45 rodo Maria, 33 T Takuska-Mrz Wanda, 37 Tamas Pal, 51 Tarkowska El bieta, 7, 58 Tittenbrun Jacek, 13, 20, 60 Tobiasz-Adamczyk Beata, 44 Tomanek Krzysztof, 43, 55 Tomanek Pawe, 16 Towalski Rafa, 24 Towscik Tacjana, 54 Trawiska Marta, 54 Trawkowska Dobroniega, 48 Trbiski Kamil, 19 Trevena Paulina, 40, 49 Trbaczewska Marta, 21 Trojan Sergiej, 31 Troszyski Marek, 28 Trutkowski Cezary, 9, 59 Trzop Beata, 5 Tujdowski Marcin, 32 Tuziak Arkadiusz, 13, 34, 61 Tuziak Bo ena, 34 Tyraa Radosaw, 33 U Ujek Katarzyna, 37 Urbaniak Bogusawa, 16 Urbaska Sylwia, 41 W Wachowiak Anna, 12, 35, 37, 61 Wagner Izabela, 50 Walczak-Duraj Danuta, 43 Waligrski Marcin, 46 Warat Marta, 39 Warczok Tomasz, 17 Wardzaa-Kordy Joanna, 42 Warmiska Katarzyna, 33 Warzywoda-Kruszyska Wielisawa, 5, 7, 36, 58 Wasilewski Jacek, 12, 30, 61 Wakiewicz Andrzej, 7, 58 Wechta Przemysaw, 20 Wejbert-Wsiewicz Ewelina, 18 Wenzel Micha, 8 Weryski Piotr, 39 Wesoowski Wodzimierz, 5, 7, 58 Wgierkiewicz Patryk, 46 Wiench Piotr, 35 Wieviorka Michel, 7, 51, 58 Wincawski Wodzimierz, 10, 11, 50, 62 Winczorek Jan, 14, 15, 42, 61 Winiewski Rafa, 29 Witkowski Maciej, 23 Wasiuk Tomasz, 36 Woch Renata, 29 Wojakowski Dariusz, 12, 31, 45, 61 Wojnicka Katarzyna, 54 Wojtkowiak Marcin, 31 Wolska-Zogata Irena, 26 Woroniecka Gra yna, 7, 58 Woszczyk Patrycja, 21 Wowrzeczka-Warczok Joanna, 17 Woniak Barbara, 16 Woniak Wojciech, 27 Wdkowski Arkadiusz, 52 Wdz Kazimiera, 39 Wjtewicz Anna, 44 Wjtowicz Justyna, 32 Wrbel Andrzej, 24 Wrblewski Piotr, 29 Wygnaski Jan Jakub, 38, 48 Wyka Anna, 18 Z Zabielska Janina Marta, 27 Zagaa Zbigniew, 39 Zagrski Krzysztof, 8 Zahorska-Bugaj Marta, 12, 25, 27, 60 Zajdzik Janusz, 40 Zalewski Dariusz, 23 Zacki Pawe, 10, 11, 43, 47, 62 Zaski Pawe, 39 Zamecka Joanna, 14, 15, 22, 23, 60 Zarba Sawomir Henryk, 43 Zarycki Tomasz, 17 Zawistowska Alicja, 39 Zbek Maciej, 29 Zdulski Mirosaw, 38 Zemo Mariusz, 10, 11, 47, 62 Zieliska Iwona, 18 Zieliska Katarzyna, 35 Zieliska Maria, 5, 8, 53, 69 Zieliski Ariel, 33 Zieliski Marek, 5 Ziemkowski Marcin, 35 Zimnica-Kuzioa Emilia, 35 Zikowski Marek, 5, 9, 59 Zybertowicz Andrzej, 5, 36 Zydel Robert, 18 Zygmunt Agata, 21 Zys Lidia, 53

adkowska Magdalena, 54 elazny Walter, 14, 15, 20, 60 uchowska-Skiba Dorota, 37 uk Piotr, 34 yro Tomasz, 57

Indeks nazwisk pozostaych uczestnikw Zjazdu


(zarejestrowanych przed 6.08.2007)

A
Aba ewicz-Grnicka Urszula Adamiec Weronika Adamska Paulina Adamus El bieta Anchimowicz Magdalena Angutek Dorota B Baranowicz Sylwia Baranowska Katarzyna

Baran-Wojtachnio Magdalena Becmer Dariusz Betkiewicz Witold Betleja Paulina Biekowska Anna Biernacka Ludmia Birski Piotr Borkowska Mariola Ewa Bo cka Dorota Bo ykowski Marek Branicka Justyna

Brzeziski Kamil Bukaa Radosaw Bulicz Agata Bulkowski Krzysztof C Chajbos Katarzyna Chemecka Marta Cichewicz Beata Cybula Adrian Czapigo Dominik

67
Czarkowski Andrzej Czarnocka Joanna Czekaj Krzysztof Czerner Anna D Dbrowska Ewa Dbrowska Izabella Dbrowska Justyna Dec Karolina Desecka Regina Dietz Hella Dmochowska Magorzata Dmochowska Maria Domaniewska Jolanta Dominiak ukasz Dominiak Martyna Domitr Rafa Doroszewska Antonina Dowojna-Graczyk Marta Drelich Anna Duda Agnieszka Dudek Arkdiusz Dunaeva Victoria Dworzyska Marta Dymarczyk Waldemar Dziaak Robert Dziedzic Joanna Dziedziura Krzysztof Dziuban Wojciech F Farat Artur Fiedorowicz Olga Filipczyk-Halladin Barbara Filipkowski Piotr Foremnik Barbara G Gagacka Maria Gamo Adrian Gaska Monika Garlicki Jan Gawryluk Elzbieta Gembara Kamila Gbski Bogdan Gliski Marcin Gliski Piotr Golec Anna Godyka Leszek Goda Marcin Goszczurna Anna Grecka Agnieszka Grniak Katarzyna Grnicki Konrad Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna Grzybowski Tomasz Grzywnowicz Anna Gubaa Joanna Gumua Wiesaw Gwozda Mariusz H Halik Janusz Hess Pawe Hoderna Paulina Hoysz Ewa Hory Jolanta I Iliewa Iglika Iwanek Micha J Jackowska Aleksandra Jagodka Anna Jamrz Edyta Janiszewska Joanna Janocha Witold Jasklska Katarzyna Jakiewicz Klaudia Jedrzejewski Stanisaw Jdrkiewicz Tomek Joachimczak Ewa Jusiska Anna K Kaczmarczyk Magdalena Kaczorowski Henryk Kajdanek Katarzyna Kalinowska Katarzyna Kamiska Iwona Karczewska Sylwia Kardasz Monika Karpiel ukasz Kasprowicz Dominika Keler Karolina Kelm Hanna Kpiska Ewa Kilias Jarosaw Kinal Artur Kinowska Zofia Kocieowicz-Laska Dorota Kokiel Andrzej Kolasa-Nowak Agnieszka Kolendo Tomasz Koodziejczyk Piotr Komendant Agata Konczal Kornelia Koniska Iga Kopczyska Justyna Kordaczuk-Ws Marzena Kordela Adam Korovitsyna Natalia Kostelecka Agnieszka Kretek Henryk Kretek-Kamiska Agnieszka Kroszka Katarzyna Krlikowska Anna Krysztofczyk Maria Krzewiska Aneta Krzyminiewska Gra yna Krzy aniak Szymon Ksi kiewicz Izabela Kubiak Anna Kuczyska Urszula Kukoowicz Tomasz Kulik Anna Kury-Pawlak Monika Kurzpa Jacek Kwiatkowska Agnieszka Kwiatkowski Maciej Kwiatkowski Stanisaw L Larkowska Magdalena Lentowszczyk Marzena Lesniowska Bozena Leniak-Moczuk Krystyna Lewicki Mikoaj Lib Tomasz Liberacki Marcin Lis Stanisaw Lisek-Michalska Jolanta Lisowski Krzysztof Lorenc-Szpila Magorzata aguna-Raszkiewicz Kamilla epkowska Kamila M Mach Micha Macig Rafa Maciejewski Pawe Macios Zuzanna Macyszyn Anna Majkowski Piotr Makuch Marta Makowska Maria Makowski Tomasz Maranowski Pawe Marciniec Dariusz Marks Magorzata Masny Zofia Malankowska Joanna Matuliska Beata Matysiak Ilona Mazurek Pawe Mazurkiewicz Ewa Mcfal Sylwia Mziski Micha Michalak Sawomir Mielicka Halina Mier wiska Anna Mike Magdalena Mikucewicz Artur Mirowicz Magdalena Misiak Wadysaw Modelewska Anna Mokrzycka Hanna Morawski Pawe Mroczkowska Dorota Mrz Jan Tadeusz Mrzygocka Jagoda Mueller Hans-Peter Muzyka Monika N Nagrny Katarzyna Necel Ryszard Nieroba El bieta Nowaczyk Olga Nowak Maria Nowakowska Danuta Nowotny Agata O Obuchowska Katarzyna Olak Antoni Olszak-Krzy anowska Bo ena Olszewska Karolina Oryszczyszyn Radosaw Orze Katarzyna Orzyowska Anna

68
Otworowska Magorzata Owczarek Justyna Owsiejczyk Aurelia P Pacuda Bartomiej Pajestka-Kojder Ewa Pasieka Agnieszka Maria Paszkowski Maciej Pawowski Mariusz Peka ukasz Pitek Aneta Piechnik-Borusowska Jolanta Piefka Monika Piekarska Lucyna Pietrek ukasz Pietruszka ukasz Piotrowicz Hanna-Magdalena Piotrowicz Robert-Wojciech Piotrowski Filip Pirg Tomasz Podedworna Hanna Podemski Krzysztof Podsiada Ewa Pogrzeba Agnieszka Politowski Bartosz Poniat Radosaw Ponikowska Katarzyna Porankiewicz Aleksandra Porba Urszula Porwo Maria Postaremczak Dominik Potoczna Magorzata Prendecki Krzysztof Prorok Lucyna Prorok-Mamiska Lucyna Przewocka Aleksandra Przewona Agnieszka Przybylska Joanna Przybyowska Ilona Psyk-Piotrowska El bieta Pyka Robert Pytko Aleksandra Pytkowska Ewa R Rabczewska Anetta Radziwonik-Buawska Marta Radzymiska Anna Ratecka Anna Rogowska Kamila Rosiska Monika Rg-Ilnicka Joanna Rusak Andrzej Rutkowski Grzegorz Rychowska Agnieszka Rymsza Marek S Sadurska Ewa Saffray Philippe Sawiski Kornel Schmidt Filip Selerzyska-Martela Lidia Serga Zygmunt Serzysko Ewa Setlak Piotr Sidorowicz Monika Sitek Dorota Sitek Wojciech Skar eska Jagoda Skoczylas Tomasz Skowroska Marta Sodkowski Jdrzej Smoleska Olga Sobczyk Natalia Sobolewska Izabela Sochocki Marcin Sojka Joanna Sosiska Renata Sosnowski Sebastian Stachowiak Jerzy Stackiewicz Izabela Stawowa Anna Stokuska Ewa Strojecki Tomasz Strzemiska Agnieszka Strzyczkowski Konstanty Suchacka Magorzata Synowiec-Piat Magorzata Szafraska Ewa Szaruga Bartosz Szczeciski Mateusz Szczega Lech Szewczyk Leszek Szkuta Katarzyna Szybka Pawe Szyszko Marianna Szyszkowska Anna Magdalena Szyszkowska Ewelina liwiska-Osiecka Anna witkiewicz Wojciech widerski Krzysztof wiczyk Damian T Taranowicz Iwona Tomczak Marek Tomczyk Joanna Tomczyk Karolina Trembaczowski ukasz Trzop Beata Tykierka Katarzyna Tylawska Angelika U Urban Mariusz Urbaniak Agnieszka Daria Urbaniak Alicja Urmaski Jan W Wachowiak Magdalena Wasielewski Krzysztof Wtroba Wiesaw Wgierkiewicz Patryk Wiatrw Marcin Wierzbicka Krystyna Wierzbicki Adam Wierzchosawski Rafa Wickiewicz Bogdan Wiko Ludmia Wiktorowicz Monika Wilk Rafa Wincawska Maria Witkowska Katarzyna Wojnakowska Magorzata Wojta El bieta Wojta Jan Woyniec ukasz Piotr Worek Barbara Woroniecka Beata Wjcik Micha Wjta-Kempa Monika Wrblewska Joanna Wysocki Jakub Z Zagrska Barbara Ewa Zagrski Zdzisaw Zaucka Magorzata Zasacka Zofia Zawartka-Czekaj Monika Zawocki Piotr Zieliska Agnieszka Zieliski Przemysaw Ziemba Marek Zitek Agnieszka Zikowska Anna Zuber Marcelina Zubrzycka Marta Zwoliski ukasz Zych Gra yna

uk Natalia ulikowski Piotr

69

Informacje dla uczestnikw


Organizatorzy Zjazdu
Polskie Towarzystwo Socjologiczne ul. Nowy wiat 72, pok. 216, 00-330 Warszawa (0 22) 826 77 37 www.pts.org.pl Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogrskiego al. Wojska Polskiego 65, 65-762 Zielona Gra (0-68) 328 31 10 www.is.uz.zgora.pl

Biuro Organizacyjne Zjazdu


al. Wojska Polskiego 65, pok. 25 65-762 Zielona Gra (0 68) 328 32 28 www.zjazd-pts.uz.zgora.pl Siedziba biura w czasie Zjazdu: ul. Szafrana 1, budynek A8, pok. 101, 102 tel. 601 700 420, (0 68) 328 32 28 Ewa Narkiewicz-Niedbalec: tel. 601 279 338 Maria Zieliska: tel. 603 996 089

Dostp do Internetu
1. Dostp bezprzewodowy do Internetu na terenie UZ realizowany jest nieodpatnie, zgodnie ze standardem 802.11b/g. Do podczenia wymagana jest jedynie poprawnie skonfigurowana bezprzewodowa karta sieciowa. Adresy IP (komputera, bramy, serwerw DNS) s przyznawane automatycznie przez serwer DHCP. Komunikacja pomidzy komputerem, a punktem dostpowym nie jest szyfrowana. - Hol w budynku A29, SSID: WLAN-UZ(2) - Hol w budynku A2, na III pitrze przed sal 316, SSID: WLAN-UZ(4) - Hol w budynku A10, SSID: WLAN-UZ(5) 2. Kawiarenka internetowa bdzie czynna w czasie trwania Zjazdu w budynku A29, w sali 203.

Prezentacje multimedialne
Osoby zajmujce si przygotowaniem sprztu komputerowego do prezentacji multimedialnych: w aulach: Sawomir Siembida, tel. 607 078 610 w budynku A8: Jarosaw ukawski, tel. 609 059 690 w budynku A29: Przemysaw Raubo, tel. 603 747 483

Postery
W sprawach zwizanych z ekspozycj posterw mo na kontaktowa si z Emili Paprzyck, tel. 609 053 819

Kawa
W czasie przerw kawa, herbata i woda bd podawane w kawiarenkach znajdujcych si w budynkach zjazdowych. Kawiarenki bd czynne w czasie trwania caego Zjazdu.

Kabaret
Wystp kabaretu Hrabi odbdzie si 13.09.2007 o godzinie 21.00 w Auli Gwnej (budynek A3)

Bankiet
Bankiet odbdzie si 14.09.2007 o godzinie 20.30 w Sali Kolumnowej Urzdu Marszakowskiego, ul. Podgrna 7

Objanienia do programu
1. * Organizator nie zarejestrowa si w terminie i jego udzia w zjedzie nie jest pewny 2. Referaty dystrybuowane oznaczono kursyw 3. Program zo ono do druku 6.08.2007 Okadka plakat zjazdowy, projekt: Witold Michorzewski Skad i opracowanie programu: Edyta Mianowska Druk i oprawa programu: Zakad Poligraficzny FILIP, Zielona Gra

70

Notatki

71

XIII OGLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY Co nas czy, co nas dzieli?


Program ramowy

13 wrzenia 2007, czwartek


8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 11.00 11.15 14.00 14.00 16.00 16.00 18.30 18.30 19.30 19.30 20.45 19.30 20.45 19.30 20.45 21.00 niadanie / Breakfast Kawa na Dzie Dobry / Morning coffee Otwarcie Zjazdu Aula Gwna (A3) / Opening ceremony. Main Auditorium (A3) I sesja plenarna Dobro wsplne i kultura polityczna / Session I Collective Goods and Political Culture Obiad / Dinner II sesja plenarna Lepsi i gorsi we wspczesnym spoeczestwie polskim / Session II "The Better" and "the Worse" in Contemporary Society Kolacja / Supper Sesje specjalne / Special Sessions Sesje posterowe / Posters Sessions Imprezy towarzyszce / Accompanying events Wieczr kabaretowy / The performance of Polish cabaret group str. 10 str. 10 str. 57 str. 7 str. 7

14 wrzenia 2007, pitek


8.00 9.00 9.00 11.15 11.15 11.45 11.45 14.00 11.45 14.00 11.45 14.00 12.30 14.00 14.00 16.00 15.00 16.00 16.00 19.30 19.30 20.30 20.30 niadanie / Breakfast Sympozja / Symposium Przerwa na kaw / Coffee Break Sesje specjalne / Special Sessions Sesje posterowe / Posters Sessions Imprezy towarzyszce / Accompanying events Grupy tematyczne / Thematic Groups Obiad / Dinner Imprezy towarzyszce / Accompanying events Grupy tematyczne / Thematic Groups Kolacja / Supper Bankiet / Banquet str. 57 str. 12 str. 11 str. 11 str. 56 str. 11 str. 8

15 wrzenia 2007, sobota


8.00 9.00 9.00 11.00 9.00 11.00 11.00 11.20 11.20 12.50 11.20 12.50 13.00 14.30 13.00 14.30 14.30 16.00 16.00 18.30 niadanie / Breakfast Grupy tematyczne / Thematic Groups Sesje specjalne / Special Sessions Przerwa na kaw / Coffee Break Grupy tematyczne / Thematic Groups Sesje specjalne / Special Sessions Grupy tematyczne / Thematic Groups Sesje specjalne/ Special Sessions Obiad / Dinner III sesja plenarna Okrgy st Ku nowym formom ycia spoecznego / Session III Plenary Round Table Towards New Forms of Social Life Podsumowanie i zamknicie Zjazdu / Summary and conclusion of the conference Kolacja / Supper str. 7 str. 14 str. 14 str. 15 str. 15 str. 13 str. 13

18.00 19.00 19.00 20.00

Miejsca obrad XIII Zjazdu Socjologicznego

BUDYNEK A8
Wydzia In ynierii Ldowej i rodowiska, ul. prof. Z. Szafrana 1

BUDYNEK A11
Wydzia Mechaniczny, Centrum Badawcze ul. prof. Z. Szafrana 4a

BUDYNEK A29
Wydzia Matematyki Fizyki i Astronomii, Wydzia Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, ul. prof. Z. Szafrana 4a

BUDYNEK A3
Aula Gwna, ul. Podgrna 50

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH


BWA, al. Niepodlegoci 19

Mapa obiektw UZ - Kampus A

A-0 A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-15 A-29 C-1 C-2 C-3 C-4

Budynek Gwny Sala gimnastyczna Wydzia Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Aula Gwna Poligrafia Instytut Organizacji i Zarzdzania Biblioteka Administracja Wydzia In ynierii Ldowej i rodowiska Wydzia Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydzia Mechaniczny Wydzia Mechaniczny, Centrum Badawcze Wydzia In ynierii Ldowej i rodowiska Hala Sportowa Studium Jzykw Obcych Wydzia Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydzia Fizyki i Astronomii Dom Studenta Rzepicha Dom Studenta Piast Dom Studenta Ziemowit Stowka

Sponsorzy
Wsparcia finansowego udzielili:

Miasto Zielona Gra

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Uniwersytet Zielonogrski

PGNiG S.A Oddzia w Zielonej Grze

PBG S.A.

GAZSTAL S.A.

"Auto-Styl" Zielona Gra

LZT ELTERMA S.A.

BOMADEK

Patroni Medialni

TVP3 Lubuska

Radio Zachd