Vous êtes sur la page 1sur 80

Druk nr 342

Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrw RM 10-5-12 Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszaek Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o ratyfikacji Protokou w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze do Konwencji z Aarhus o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska, podpisanego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r..
W zaczeniu przedstawiam take opini proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczc zgodnoci

Jednoczenie uprzejmie informuj, e do prezentowania stanowiska Rzdu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upowanieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister rodowiska. Z powaaniem (-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o ratyfikacji Protokou w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze do Konwencji z Aarhus o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska, podpisanego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Art. 1. Wyraa si zgod na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokou w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze do Konwencji z Aarhus o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska, podpisanego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

14-01-dg

UZASADNIENIE 1. Wprowadzenie Przedmiotem wniosku o ratyfikacj jest Protok w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze, zwany dalej Protokoem, ktry zosta podpisany w dniu 21 maja 2003 r., w Kijowie w czasie V Paneuropejskiej Konferencji Ministrw Ochrony rodowiska rodowisko dla Europy. Jest to Protok do Konwencji o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska, sporzdzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706), zwanej dalej Konwencj z Aarhus. Konwencja wesza w ycie dnia 30 padziernika 2001 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 maja 2002 r. Tre Protokou zostaa opublikowana w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej w 19 jzykach, w tym w jzyku polskim. W zwizku ze stwierdzeniem rozbienoci pomidzy tekstem w jzyku angielskim a tekstem podpisanym w Kijowie, w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej ogoszono w dniu 7 lipca 2010 r. oraz w dniu 13 lipca 2011 r. sprostowania do decyzji Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wsplnoty Europejskiej, Protokou EKG-ONZ w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze. Zgodnie z art. 27 Protokou, wchodzi on w ycie dziewidziesitego dnia od dnia zoenia szesnastego dokumentu potwierdzajcego ratyfikacj, przyjcie, zatwierdzenie lub przystpienie. W zwizku ze zoeniem wymaganej liczby instrumentw ratyfikacji, Protok wszed w ycie 8 padziernika 2009 r. Zgoda na podpisanie Protokou przez Rzeczpospolit Polsk zostaa udzielona w uchwale nr 125/2003 Rady Ministrw z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Protokou w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze do Konwencji o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska, podpisanej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. Konwencja z Aarhus dotyczy przede wszystkim zobowiza pastw wobec spoeczestwa ktre nie jest ograniczone tylko do obywateli danego pastwa

czonkowskiego. Prawa do informacji, do udziau w podejmowaniu decyzji i dostpu do sdownictwa w ochronie rodowiska s okrelane jako nastpna generacja praw czowieka i kluczowy element realizacji zasady zrwnowaonego rozwoju. Protok w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze jest narzdziem umoliwiajcym realizacj tych praw. Protok skada si z trzydziestu artykuw oraz czterech zacznikw. Protok okrela m.in. nastpujce kwestie: gwne elementy systemu rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze, struktur oraz ukad rejestrw, zakres rejestrw, wymagania w zakresie raportowania, okresy raportowania, sposb zbierania i archiwizowania danych, zagadnienie oceny jakoci informacji raportowanych do systemu, publiczny dostp do informacji, informacje wyczone z ujawniania, udzia spoeczestwa zanieczyszcze, w rozwoju krajowych dalej rejestrw uwalniania dostp i do transferw wymiaru zwanych rejestrami PRTR,

sprawiedliwoci oraz zasady wsppracy midzynarodowej. 2. Wyjanienie potrzeby i celu ratyfikacji przez Rzeczpospolit Polsk Protokou Ratyfikacja i wejcie w ycie Protokou stanowi wykonanie obowizkw, wynikajcych z Konwencji z Aarhus, ktrej art. 5 ust. 9 stanowi: Kada ze Stron podejmie kroki, aby sukcesywnie tworzy, z uwzgldnieniem procesw midzynarodowych tam, gdzie ma to zastosowanie, spjny, oglnokrajowy system wykazw lub rejestrw zanieczyszcze w postaci publicznie dostpnej skomputeryzowanej bazy danych, zestawionych na podstawie ujednoliconych sprawozda. Taki system moe obejmowa, w odniesieniu do pewnych rodzajw dziaalnoci, wprowadzanie, uwalnianie i przemieszczanie si okrelonego rodzaju substancji i produktw, wliczajc w to wod, energi i wykorzystane zasoby, do elementw rodowiska i do miejsc ich oczyszczania lub skadowania na danym terenie lub poza nim.. Konwencja z Aarhus nie okrelia formuy prawnej dla rejestrw, dopiero prace powoanej specjalnie w tym celu Grupy Zadaniowej (Task Force) zaowocoway powstaniem Protokou. Protok zosta zatwierdzony przez Wsplnot Europejsk na mocy decyzji (2006/61/WE) Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wsplnoty Europejskiej, Protokou EKG-ONZ w sprawie rejestrw uwalniania

i transferu zanieczyszcze. Wykonaniem Protokou na poziomie Wsplnoty Europejskiej jest rozporzdzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze i zmieniajce dyrektyw Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, zwane dalej rozporzdzeniem (WE) nr 166/2006. Rozporzdzenie (WE) nr 166/2006 zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stosuje si bezporednio we wszystkich krajach czonkowskich, bez koniecznoci transpozycji do krajowego porzdku prawnego. Adresatem jego postanowie s nie tylko pastwa czonkowskie, ale rwnie osoby fizyczne i prawne. Przepisy rozporzdzenia (WE) nr 166/2006 zobowizuj pastwa czonkowskie do okrelenia w prawie krajowym pewnych zagadnie zwizanych z prowadzeniem i funkcjonowaniem Krajowych Rejestrw Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze, w zwizku z powyszym w 2007 r. zmieniona zostaa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pn. zm.), zwana dalej ustaw Prawo ochrony rodowiska. W ustawie Prawo ochrony rodowiska w tytule III dodany zosta dzia IVa Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze. Zgodnie z art. 236a utworzony zosta Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze, co stanowi realizacj obowizkw wynikajcych z Protokou. Art. 236a ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska stanowi, e Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze jest prowadzony przez Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska organ ten wpisuje si w definicj waciwego organu w rozumieniu art. 2 pkt 5 Protokou. Na podstawie art. 19 rozporzdzenia (WE) nr 166/2006 utworzony zosta Komitet Regulacyjny, w spotkaniach ktrego bior rwnie udzia przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej Gwnego Inspektoratu Ochrony rodowiska. Komisja Europejska, ktra przewodniczy pracom Komitetu jest ywo zainteresowana stanem ratyfikacji Protokou w pastwach czonkowskich. Protok nie nakada na Rzeczpospolit Polsk dodatkowych obowizkw, niemieszczcych si w zakresie prawa Unii Europejskiej, czyli wynikajcych z rozporzdzenia (WE) nr 166/2006. Jednoczenie wskaza naley, i ww. rozporzdzenie zmniejsza wartoci progowe dla niektrych zanieczyszcze wymienionych w Protokole, jak rwnie wprowadza nowe zanieczyszczenia

dotychczas nieuwzgldnione w Protokole. Ponadto ww. rozporzdzenie zawiera rozszerzone, bd zmodyfikowane w stosunku do Protokou niektre rodzaje dziaalnoci oraz progi wydajnoci dla nich okrelone, wymienione w zaczniku I do ww. rozporzdzenia.

3. Wskazanie przewidywalnych skutkw spoecznych, gospodarczych, finansowych, politycznych i prawnych, zwizanych z ratyfikacj umowy midzynarodowej wraz z okreleniem rde finansowania Rejestry PRTR s instrumentem realizacji polityki ekologicznej. Poprzez odwoywanie si do wiadomoci ekologicznej spoeczestwa odgrywaj one wan rol we wspieraniu tradycyjnych instrumentw regulacyjnych (wadczo-nakazowych) oraz instrumentw finansowych. Gwnym celem tworzenia rejestrw PRTR jest zapewnienie staego dopywu informacji o zanieczyszczeniach, dziki ktremu zarwno podmioty gospodarcze, jak i wadze publiczne oraz spoeczestwo podejmowa mog dziaania suce ograniczaniu powstawania zanieczyszcze oraz zmniejszaniu ich szkodliwego oddziaywania na rodowisko i zdrowie ludzi. Protok nie przewiduje obowizkowego systemu pacenia skadek przez jego Sygnatariuszy lub Strony. Nie przewiduje te tworzenia innych organw zarzdzajcych poza tymi, ktre istniej ju w ramach Konwencji z Aarhus. Z uwagi na czonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, ktra rwnie jest Sygnatariuszem Protokou, system rejestrw PRTR jest dla Rzeczypospolitej Polskiej wicy. Skutki prawne zostay opisane szczegowo poniej, w pkt 4. 4. Wskazanie rnic midzy dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym Postanowienia Protokou nakadaj szereg obowizkw na Pastwo-Stron. Podstawowym zadaniem jest utworzenie i prowadzenie publicznie dostpnego Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze. Zgodnie z art. 236a ustawy Prawo ochrony rodowiska, w Rzeczypospolitej Polskiej utworzono

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze, stanowicy element Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze. Wszystkie postanowienia Protokou zostay wdroone przez rozporzdzenie (WE) nr 166/2006. Art. 1 rozporzdzenia (WE) nr 166/2006 stanowi: Niniejsze rozporzdzenie ustanawia zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszcze na poziomie Wsplnoty (europejski PRTR) w postaci publicznie dostpnej elektronicznej bazy danych i okrela zasady jego funkcjonowania w celu wdroenia Protokou EKG-ONZ w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze (zwanego dalej Protokoem) i uatwienia udziau spoeczestwa w procesie podejmowania decyzji dotyczcych rodowiska, jak rwnie przyczyniania si do zapobiegania zanieczyszczaniu rodowiska i zmniejszania tego zanieczyszczenia.. Dodatkowo w ustawie Prawo ochrony rodowiska, w art. 236b i 236c znajduj si odwoania bezporednio do zacznikw powyszego rozporzdzenia. Rozporzdzenie (WE) nr 166/2006, ktre wdraa Protok obowizuje

bezporednio. Rzeczpospolita Polska na mocy ustawy Prawo ochrony rodowiska utworzya Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze. W zwizku z powyszym nasze ustawodawstwo jest zgodne z postanowieniami Protokou EKG-ONZ i jego ratyfikacja jest moliwa bez koniecznoci dokonywania kolejnych zmian w krajowym porzdku prawnym. Protok oddziauje na podmioty prowadzce dziaalno wymienion w zaczniku I do Protokou z przekroczeniem progw wydajnoci, a take na organ waciwy do prowadzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze, tj. Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska. 5. Wyjanienie wyboru trybu zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Protokoem w sprawie Rejestrw Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach midzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z pn. zm.), ratyfikacji podlegaj umowy midzynarodowe, o ktrych mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 89 ust. 1 Konstytucji wskazuje, i ratyfikacja przez Rzeczpospolit Polsk umowy midzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga 5

uprzedniej zgody wyraonej w ustawie, jeeli umowa dotyczy: pokoju, sojuszy, ukadw politycznych lub ukadw wojskowych, wolnoci, praw lub obowizkw obywatelskich okrelonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji midzynarodowej, znacznego obcienia pastwa pod wzgldem finansowym, lub spraw uregulowanych w ustawie. Postanowienia Protokou dotycz spraw uregulowanych w ustawie Prawo ochrony rodowiska, w art. 236a 236d, w zwizku z powyszym wypenione zostaj przesanki art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, e ratyfikacja Protokou wymaga uprzedniej zgody wyraonej w ustawie. Jednoczenie moliwo ratyfikacji dopuszcza art. 26 Protokou, zgodnie z ktrym podlega on ratyfikacji, zatwierdzeniu lub przyjciu przez Pastwa Sygnatariuszy lub przez regionalne organizacje integracji gospodarczej. Rwnoczenie wskaza naley, i zgodnie z art. 27 pkt 3 Protokou, dla kadego Pastwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej, ktre ratyfikuj, przyjm lub zatwierdz niniejszy Protok lub przystpi do niego po zoeniu szesnastego dokumentu potwierdzajcego ratyfikacj, przyjcie, zatwierdzenie lub przystpienie, Protok wchodzi w ycie dziewidziesitego dnia od dnia zoenia przez to Pastwo lub organizacj instrumentu ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia. 6. Wyniki uzgodnie midzyresortowych Projekt wniosku o ratyfikacj Protokou zosta uzgodniony z nastpujcymi ministrami: 1) Ministrem Gospodarki, 2) Ministrem Spraw Zagranicznych, 3) Ministrem Finansw, 4) Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz: 5) Prezesem Rzdowego Centrum Legislacji, 6) Prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Pastwa.

19-01-dg

L 32/54

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

II
(Akty, ktrych publikacja nie jest obowizkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wsplnoty Europejskiej, Protokou EKG-ONZ w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze (2006/61/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy Wsplnot Europejsk, w szczeglnoci jego art. 175 ust. 1 w zwizku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, a take art. 300 ust. 4,
(6)

Zgodnie z postanowieniami Protokou, regionalna organizacja integracji gospodarczej jest zobowizana okreli w swoim instrumencie ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia, zakres swoich kompetencji w odniesieniu do spraw regulowanych Protokoem. Rozporzdzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze (3) wcza postanowienia Protokou do prawodawstwa wsplnotowego. Artyku 20 Protokou przewiduje uproszczon i przyspieszon procedur dokonywania zmian w zacznikach do Protokou. W zwizku z tym waciwe jest zatwierdzenie Protokou w imieniu Wsplnoty,

uwzgldniajc wniosek Komisji, uwzgldniajc opini Parlamentu Europejskiego (1), a take majc na uwadze, co nastpuje:
(1) (7)

Celem Protokou EKG-ONZ w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze (zwanego dalej Protokoem) jest poprawa dostpu spoeczestwa do informacji, zgodnie z Konwencj EKG-ONZ o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska (zwanej dalej Konwencj z Aarhus). Wsplnota podpisaa Konwencj z Aarhus w dniu 25 czerwca 1998 r. i zatwierdzia j decyzj 2005/370/WE (2). Wsplnota podpisaa Protok w dniu 21 maja 2003 r.

(8)

STANOWI, CO NASTPUJE:

Artyku 1
(2)

Niniejszym w imieniu Wsplnoty zatwierdza si Protok EKGONZ w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze. Tekst Protokou zawiera zacznik A do niniejszej decyzji.

(3)

Artyku 2
(4)

Protok jest otwarty do ratyfikacji, przyjcia lub zatwierdzenia przez Pastwa Sygnatariuszy oraz przez regionalne organizacje integracji gospodarczej.

(1) Opinia z dnia 30 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzdowym). (2) Dz.U. L 124 z 17.5.2005, str. 1.

Niniejszym upowania si Przewodniczcego Rady do wyznaczenia osoby lub osb umocowanych do zoenia dokumentu zatwierdzajcego na rce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodw Zjednoczonych, zgodnie z art. 25 Protokou.
(3) Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1.

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/55

Artyku 3 Niniejszym upowania si Przewodniczcego Rady do wyznaczenia osoby lub osb umocowanych do zoenia, w imieniu Wsplnoty, deklaracji kompetencji przedstawionej w zaczniku B do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 26 ust. 4 Protokou. Artyku 4 1. W odniesieniu do spraw podlegajcych kompetencji Wsplnoty, Komisja upowaniona jest do zatwierdzenia w imieniu Wsplnoty zmian do zacznikw do Protokou, zgodnie z jego art. 20. 2. W wykonywaniu tego zadania Komisj wspiera specjalny komitet powoany przez Rad.

4. W przypadku gdy zmiana do zacznikw do Protokou nie jest wprowadzona do waciwego prawodawstwa wsplnotowego w terminie dwunastu miesicy od daty jej rozesania przez Depozytariusza, Komisja przed upywem terminu dwunastu miesicy przedoy Depozytariuszowi pisemne powiadomienie o nieprzyjciu tej zmiany, zgodnie z art. 20 ust. 8 Protokou. W przypadku gdy zmiana ta zostanie nastpnie wprowadzona, Komisja niezwocznie wycofa powiadomienie. Artyku 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej.

Sporzdzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2005 r. 3. Upowanienie, o ktrym mowa w ust. 1, ogranicza si do tych zmian, ktre s spjne z waciwym prawodawstwem wsplnotowym dotyczcym ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze, i nie powoduj adnych zmian tego prawodawstwa. W imieniu Rady
M. BECKETT

Przewodniczcy

L 32/56

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

ZACZNIK A PROTOK W SPRAWIE REJESTRW UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZE

Strony Protokou,

Przypominajc artyku 5 ustp 9 oraz artyku 10 ustp 2 Konwencji z 1998 r. o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska (Konwencji z Aarhus),

Uznajc, e rejestry uwalniania i transferu zanieczyszcze stanowi istotny mechanizm zwikszenia odpowiedzialnoci firm, redukcji zanieczyszcze i wspierania zrwnowaonego rozwoju, zgodnie z postanowieniami Deklaracji z Lukki przyjtej na pierwszym posiedzeniu Stron Konwencji z Aarhus,

Uwzgldniajc zasad 10 Deklaracji z Rio z 1992 r. w sprawie rodowiska i Rozwoju,

Uwzgldniajc take zasady i zobowizania uzgodnione podczas Konferencji Organizacji Narodw Zjednoczonych z 1992 r. w sprawie rodowiska i rozwoju, w szczeglnoci postanowienia rozdziau 19 Agendy 21,

Biorc pod uwag Program dalszego wdraania Agendy 21 przyjty przez Zgromadzenie Oglne Organizacji Narodw Zjednoczonych podczas dziewitnastej sesji specjalnej w 1997 r., w ktrym wzywa si midzy innymi do zwikszenia krajowych potencjaw i moliwoci do zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji, do uatwiania publicznego dostpu do informacji dotyczcych globalnych aspektw rodowiskowych za pomoc odpowiednich rodkw,

Uwzgldniajc Plan wdraania wiatowego Szczytu Zrwnowaonego Rozwoju z 2002 r., ktry zachca do rozwijania spjnych, zintegrowanych informacji o chemikaliach za pomoc rodkw, takich jak krajowe rejestry uwalniania i transferu zanieczyszcze,

Biorc pod uwag prace Midzyrzdowego Forum Bezpieczestwa Chemicznego, w szczeglnoci Deklaracj z 2000 r. z Bahii w sprawie bezpieczestwa chemicznego, priorytetw dziaania po roku 2000 oraz planu dziaania w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze/inwentaryzacji emisji,

Biorc pod uwag take dziaania podejmowane w ramach Programu bezpiecznej gospodarki chemikaliami,

Biorc ponadto pod uwag prace Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju, w szczeglnoci Zalecenie Rady w sprawie wdraania rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze, w ktrym Rada wzywa kraje czonkowskie do utworzenia i uczynienia publicznie dostpnymi krajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze,

Pragnc stworzy mechanizm przyczyniajcy si do umoliwienia zarwno obecnemu, jak i przyszym pokoleniom ycia w rodowisku odpowiednim dla zdrowia i pomylnoci, poprzez zapewnienie rozwoju publicznie dostpnego systemu informacji o rodowisku,

Pragnc take zapewni, e rozwj takich systemw bdzie bra pod uwag zasady zrwnowaonego rozwoju takie jak podejcie oparte na przezornoci wyraone w zasadzie 15 Deklaracji z 1992 r. z Rio w sprawie rodowiska i Rozwoju,

Uznajc zwizek pomidzy odpowiednim systemem informacji o rodowisku i wykonywaniem praw zawartych w Konwencji z Aarhus,

Zauwaajc potrzeb wsppracy w ramach innych midzynarodowych inicjatyw dotyczcych zanieczyszcze i odpadw, w tym w ramach Konwencji Sztokholmskiej z 2001 r. w sprawie staych zanieczyszcze organicznych oraz Konwencji Bazylejskiej z 1989 r. w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadw niebezpiecznych,

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/57

Uznajc, e celami zintegrowanego podejcia do minimalizowania zanieczyszcze i iloci odpadw powstaych z procesw w instalacjach przemysowych i z innych rde s: osignicie wysokiego poziomu ochrony rodowiska jako caoci, denie do zrwnowaonego i bezpiecznego dla rodowiska rozwoju oraz do ochrony zdrowia obecnego i przyszych pokole, Przekonane o wartoci rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze jako ekonomicznie efektywnego narzdzia zachcania do poprawy stanu rodowiska, do dostarczania publicznego dostpu do informacji o zanieczyszczeniach uwalnianych do otoczenia i przemieszczanych w otoczeniu oraz do wykorzystywania przez Rzdy sposobw ukazywania redukcji zanieczyszcze, monitoringu przestrzegania pewnych porozumie midzynarodowych, ustalania priorytetw i oceny postpu osiganego poprzez rodowiskowe polityki i programy, Wierzc, e rejestry uwalniania i transferu zanieczyszcze mog przynie namacalne korzyci dla przemysu poprzez popraw zarzdzania zanieczyszczeniami, Zauwaajc moliwoci wykorzystywania danych z rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze w powizaniu z informacjami o zdrowiu, rodowisku, demografii, ekonomii lub innymi odpowiednimi informacjami w celu lepszego zrozumienia potencjalnych problemw, identyfikacji punktw zapalnych, podejmowania rodkw zapobiegawczych i agodzcych oraz ustanawiania priorytetw zarzdzania rodowiskiem, Uznajc znaczenie ochrony prywatnoci zidentyfikowanych lub dajcych si zidentyfikowa osb fizycznych podczas przetwarzania informacji przekazywanych do rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze zgodnie z waciwymi standardami midzynarodowymi odnoszcymi si do ochrony danych, Uznajc take znaczenie rozwoju odpowiadajcych sobie na szczeblu midzynarodowym krajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze dla zwikszenia porwnywalnoci danych, Zauwaajc, e wiele pastw czonkowskich Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodw Zjednoczonych, Wsplnoty Europejskiej i Stron Pnocnoamerykaskiego Porozumienia Wolnego Handlu podejmuje dziaania majce na celu zbieranie danych o uwalnianiu i transferach zanieczyszcze z rnych rde oraz publiczne udostpnianie tych danych oraz korzystajc z cennego dowiadczenia niektrych krajw, Biorc pod uwag rne podejcia istniejcych rejestrw emisji oraz potrzeb unikania ich powielania i dlatego te uznajc, e potrzebny jest pewien stopie elastycznoci, Zalecajc stay rozwj krajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze, Zalecajc take utworzenie pocze pomidzy krajowymi rejestrami uwalniania i transferu zanieczyszcze oraz systemami informacji o innych uwolnieniach majcych znaczenie dla spoeczestwa,

UZGODNIY, CO NASTPUJE:

Artyku 1 Cel Celem niniejszego Protokou jest rozszerzenie dostpu spoeczestwa do informacji poprzez utworzenie spjnych, zintegrowanych, oglnokrajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze (PRTR), zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokou, ktry mgby uatwi udzia spoeczestwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczcych rodowiska, jak rwnie przyczyni si do zapobiegania i redukcji zanieczyszczenia rodowiska.

1) Strona oznacza, jeeli z tekstu nie wynika inaczej, pastwo albo regionaln organizacj integracji gospodarczej, o ktrej mowa w artykule 24, ktra wyrazia zgod na zwizanie niniejszym Protokoem, i w stosunku do ktrej Protok wszed w ycie; 2) Konwencja oznacza Konwencj o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska, sporzdzon w Aarhus w Danii w dniu 25 czerwca 1998 r.;

3) spoeczestwo oznacza jedn lub wicej osb fizycznych lub prawnych oraz, zgodnie z krajowym ustawodawstwem lub praktyk krajow, ich stowarzyszenia, organizacje lub grupy;

Artyku 2 Definicje Do celw niniejszego Protokou: 4) zakad oznacza jedn lub wicej instalacji w tym samym miejscu lub w miejscach przylegych, nalecych lub obsugiwanych przez t sam osob fizyczn lub prawn;

L 32/58

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

5) waciwy organ oznacza organ lub organy krajowe, lub jakikolwiek inny podmiot lub podmioty waciwe, wyznaczone przez Stron do zarzdzania krajowym systemem rejestru uwalniania i transferu zanieczyszcze;

Artyku 3 Przepisy oglne 1. Kada ze Stron podejmuje konieczne rodki ustawodawcze, administracyjne i inne, a take odpowiednie rodki egzekucji w celu wdroenia przepisw niniejszego Protokou.

6) zanieczyszczenie oznacza substancj lub grup substancji, ktre mog by szkodliwe dla rodowiska naturalnego lub zdrowia ludzkiego ze wzgldu na ich wasnoci i ich wprowadzenie do rodowiska naturalnego;

7) uwolnienie oznacza kade wprowadzenie zanieczyszcze do rodowiska w wyniku dowolnej dziaalnoci czowieka, zamierzonej lub przypadkowej, rutynowej lub nierutynowej, w tym wycieki, emisje, odprowadzenia, wprowadzenia, unieszkodliwianie lub skadowanie, lub odprowadzenia poprzez ukady kanalizacyjne bez kocowego oczyszczania ciekw;

2. Przepisy niniejszego Protokou nie naruszaj prawa Strony do utrzymywania lub wprowadzenia szerszego lub bardziej dostpnego publicznie rejestru uwalniania i transferu zanieczyszcze, ni wymagany na podstawie tego Protokou.

8) transfer poza miejsce powstania oznacza przemieszczenie poza granice zakadu zanieczyszcze albo odpadw przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku oraz zanieczyszcze w ciekach przeznaczonych do oczyszczenia;

3. Kada ze Stron podejmuje rodki niezbdne do zapewnienia, e osoby zatrudnione w zakadzie oraz czonkowie spoeczestwa przekazujcy wadzom publicznym informacj o naruszeniu przez zakad prawa krajowego implementujcego niniejszy Protok nie s za swoje dziaanie karane, przeladowane lub nkane przez ten zakad lub wadze publiczne.

9) rda rozproszone oznaczaj wiele mniejszych lub rozrzuconych rde, z ktrych zanieczyszczenia mog by uwalniane do gleby, powietrza lub wody, ktrych czne oddziaywanie na te orodki moe by znaczce i w wypadku ktrych niepraktyczne jest zbieranie sprawozda z kadego z nich z osobna;

4. Podczas implementacji niniejszego Protokou kada ze Stron kieruje si podejciem opartym na przezornoci wyraonym w Zasadzie 15 Deklaracji z 1992 r. z Rio w sprawie rodowiska i Rozwoju.

10) pojcia krajowy i oglnokrajowy w odniesieniu do wynikajcych z niniejszego Protokou obowizkw Stron bdcych regionalnymi organizacjami integracji gospodarczej s interpretowane jako odnoszce si do danego regionu, o ile nie wskazano inaczej;

5. W celu uniknicia podwjnej sprawozdawczoci, systemy rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze mog by integrowane, w takim stopniu, w jakim to moliwe, z istniejcymi rdami informacji, takimi jak mechanizmy sprawozdawczoci wynikajce z zezwole lub pozwole na dan dziaalno.

6. Strony d do ujednolicenia krajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze.

11) odpady oznaczaj substancje lub przedmioty: a) ktre s unieszkodliwiane lub odzyskiwane; b) ktrych unieszkodliwienie lub odzysk s planowane; lub c) ktrych unieszkodliwienie lub odzysk s wymagane przez przepisy prawa krajowego; Artyku 4 Kluczowe elementy systemu rejestru uwalniania i transferu zanieczyszcze Zgodnie z niniejszym Protokoem kada ze Stron tworzy i prowadzi publicznie dostpny krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszcze, ktry: a) jest oparty na danych pochodzcych z konkretnego zakadu w odniesieniu do sprawozdawczoci dotyczcej rde punktowych; b) zawiera sprawozdawczo dotyczc rde rozproszonych; c) jest oparty na kryterium konkretnego zanieczyszczenia lub, odpowiednio, na kryterium rodzaju odpadu; 14) cieki oznaczaj zuyt wod zawierajc substancje lub przedmioty, bdc przedmiotem regulacji prawa krajowego. d) dotyczy wszystkich elementw rodowiska, z wyszczeglnieniem uwolnie do powietrza, gleby i wody;

12) odpady niebezpieczne oznaczaj odpady zdefiniowane jako niebezpieczne w przepisach prawa krajowego;

13) inne odpady oznaczaj odpady inne ni niebezpieczne;

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/59

e) zawiera informacje o transferach; f) jest oparty na obowizkowej sprawozdawczoci okresowej; g) zawiera ujednolicone i dostarczane terminowo dane, przewiduje ograniczon liczb ujednoliconych wartoci progowych wprowadzajcych obowizek sprawozdawania oraz ewentualne ograniczone moliwoci traktowania danych jako poufne; h) jest spjny i tak skonstruowany, aby by atwy w obsudze i publicznie dostpny, w tym w formie elektronicznej; i) pozwala na udzia spoeczestwa w rozwoju i modyfikacji rejestru; oraz j) istnieje w postaci usystematyzowanej komputerowej bazy danych lub w postaci kilku poczonych baz danych prowadzonych przez organ waciwy. Artyku 5 Konstrukcja i struktura 1. Kada ze Stron zapewnia, e dane znajdujce si w rejestrze, o ktrym mowa w art. 4, s prezentowane zarwno w formie zagregowanej, jak i niezagregowanej, tak aby informacje o uwolnieniach i transferach mogy by wyszukiwane i day si zidentyfikowa wedug kryterium: a) zakadu i jego geograficznego pooenia; b) rodzaju dziaalnoci; c) waciciela lub operatora oraz, tam, gdzie to stosowne, przedsibiorstwa; d) odpowiednio, rodzaju zanieczyszczenia lub odpadu; e) kadego z elementw rodowiska, do ktrego zanieczyszczenie jest uwalniane; oraz f) zgodnie ze wskazaniami artykuu 7 ustp 5, miejsca przeznaczenia transferu oraz, odpowiednio, procesw unieszkodliwiania lub odzysku odpadw. 2. Kada ze Stron zapewnia ponadto, e dane mog by wyszukiwane i identyfikowane wedug kryterium wczonych do rejestru rde rozproszonych. 3. Kada ze Stron konstruuje swj rejestr, biorc pod uwag moliwo jego przyszego rozszerzania oraz zapewniajc publiczny dostp do danych sprawozdanych za co najmniej dziesi ostatnich lat sprawozdawczych. 4. Rejestr jest skonstruowany w taki sposb, aby publiczny dostp do niego za pomoc rodkw elektronicznych, takich jak Internet, by maksymalnie uatwiony. Konstrukcja rejestru ma pozwoli, aby, w normalnych warunkach, informacje zawarte w nim byy stale i natychmiast dostpne za pomoc rodkw elektronicznych.

5. Kada ze Stron umieszcza w swoim rejestrze odesania do swoich odpowiednich istniejcych, publicznie dostpnych baz danych zwizanych tematycznie z ochron rodowiska.

6. Kada ze Stron umieszcza w swoim rejestrze odesania do rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze innych Stron Protokou oraz, tam, gdzie to wykonalne, do rejestrw innych pastw.

Artyku 6 Zakres Protokou 1. Kada ze Stron zapewnia, e utworzony przez ni rejestr zawiera informacje o: a) uwolnieniach zanieczyszcze objtych obowizkiem sprawozdawczoci na mocy artykuu 7 ustp 2; b) transferach poza miejsce powstania objtych obowizkiem sprawozdawczoci na mocy artykuu 7 ustp 2; oraz c) uwolnieniach zanieczyszcze ze rde rozproszonych wymaganych na mocy artykuu 7 ustp 4.

2. Po dokonaniu oceny dowiadcze zdobytych podczas rozwijania krajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze i podczas implementacji niniejszego Protokou, oraz biorc pod uwag odpowiednie procesy midzynarodowe, Posiedzenie Stron dokonuje przegldu przewidzianych w niniejszym Protokole wymaga dotyczcych sprawozdawczoci oraz rozwaa nastpujce kwestie w kontekcie dalszego rozwijania Protokou: a) korekt listy w zaczniku I; rodzajw dziaalnoci wymienionych

b) korekt listy zanieczyszcze wymienionych w zaczniku II; c) korekt wartoci progowych w zacznikach I i II; oraz d) wczenie innych odpowiednich aspektw, takich jak informacje o transferach poza miejsce powstania, magazynowanie, specyfikacja wymogw dotyczcych sprawozdawczoci ze rde rozproszonych lub rozwj kryteriw obejmowania zanieczyszcze przepisami niniejszego Protokou.

Artyku 7 Wymagania dotyczce sprawozdawczoci 1. Kada ze Stron, wedug swojego wyboru:

a) wymaga od waciciela lub operatora kadego indywidualnego zakadu znajdujcego si w ramach jej jurysdykcji, prowadzcego jeden lub wicej rodzajw dziaalnoci wymienionych w zaczniku I z przekroczeniem stosownych wartoci progowych wymienionych w zaczniku I, kolumna 1, oraz:

L 32/60

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

i) uwalniajcego ktrekolwiek z zanieczyszcze wymienionych w zaczniku II w ilociach przekraczajcych stosowne wartoci progowe wymienione w zaczniku II, kolumna 1; ii) transferujcego poza miejsce powstania ktrekolwiek z zanieczyszcze wymienionych w zaczniku II w ilociach przekraczajcych stosowne wartoci progowe wymienione w zaczniku II, kolumna 2, w przypadku gdy Strona opowiedziaa si za sprawozdawczoci w zakresie transferw opart na kryterium konkretnego zanieczyszczenia zgodnie z ustpem 5 litera d); iii) transferujcego poza miejsce powstania ponad 2 ton odpadw niebezpiecznych rocznie lub ponad 2 000 ton innych odpadw rocznie, w przypadku gdy Strona opowiedziaa si za sprawozdawczoci w zakresie transferw opart na kryterium rodzaju odpadu zgodnie z ustpem 5 litera d); lub iv) transferujcego poza miejsce powstania ktrekolwiek z zanieczyszcze wymienionych w zaczniku II w ciekach przeznaczonych do oczyszczalni ciekw, w ilociach przekraczajcych stosowne wartoci progowe wymienione w zaczniku II, kolumna 1b;

5. Kada ze Stron bdzie wymaga od wacicieli lub operatorw zakadw objtych obowizkiem sprawozdawczoci na podstawie ustpu 2 kompletowania i przedkadania organowi waciwemu nastpujcych informacji dotyczcych zakadu:

a) nazwa, adres, pooenie geograficzne oraz rodzaj lub rodzaje dziaalnoci prowadzonej w zakadzie objtym obowizkiem sprawozdawczoci, a take nazwisko lub nazw waciciela lub operatora oraz, tam, gdzie to stosowne, przedsibiorstwa;

b) nazwa i identyfikator numeryczny kadego z zanieczyszcze objtych obowizkiem sprawozdawczoci zgodnie z ustpem 2;

c) ilo kadego zanieczyszczenia objtego obowizkiem sprawozdawczoci zgodnie z ustpem 2, uwalnianego z zakadu do rodowiska w roku sprawozdawczym, zarwno w formie zagregowanej, jak i stosownie do tego, czy uwolnienie nastpio do powietrza, wody czy do gleby, wczajc w to zataczanie pod powierzchni ziemi;

wymaga przestrzegania obowizkw naoonych na tego waciciela lub operatora zgodnie z ustpem 2; lub

d) opcjonalnie:

b) wymaga od waciciela lub operatora kadego indywidualnego zakadu znajdujcego si w obrbie jej jurysdykcji, prowadzcego jeden lub wicej rodzajw dziaalnoci wymienionych w zaczniku I przy zatrudnieniu rwnym lub przekraczajcym wartoci progowe wymienione w zaczniku I, kolumna 2, oraz wytwarzajcego, przetwarzajcego lub uywajcego ktrekolwiek z zanieczyszcze wymienionych w zaczniku II w ilociach przekraczajcych stosowane wartoci progowe wymienione w zaczniku II, kolumna 3, aby przestrzega obowizkw naoonych na tego waciciela lub operatora zgodnie z ustpem 2.

i) ilo kadego zanieczyszczenia objtego obowizkiem sprawozdawczoci zgodnie z ustpem 2, ktre zostao transferowane poza miejsce powstania w roku sprawozdawczym, z wyszczeglnieniem iloci przemieszczonych w celu unieszkodliwienia i w celu odzysku, a take nazwa i adres zakadu, do ktrego nastpi transfer; albo

2. Kada ze Stron wymaga od waciciela lub operatora zakadu, o ktrym mowa w ustpie 1, aby przedkada informacje wymienione w ustpach 5 i 6 oraz, zgodnie z zawartymi w nich wymaganiami, w odniesieniu do tych zanieczyszcze i odpadw, dla ktrych wartoci progowe zostay przekroczone.

3. Do osignicia celu niniejszego Protokou, Strona moe zdecydowa, e w odniesieniu do konkretnego zanieczyszczenia stosuje si warto progow okrelajc poziom uwolnienia albo warto progow okrelajc poziom wytwarzania, przetwarzania lub uywania, pod warunkiem e powoduje to zwikszenie iloci odpowiednich informacji o uwolnieniach lub transferach dostpnych w jej rejestrze. 4. Kada ze Stron zapewnia, e jej waciwy organ zbiera informacje o uwolnieniach zanieczyszcze ze rde rozproszonych wymienionych w ustpach 7 i 8 lub wyznacza jedn lub wicej wadz publicznych lub waciwych podmiotw do zbierania tych informacji, w celu wczenia ich do rejestru.

ii) ilo odpadw objtych obowizkiem sprawozdawczoci zgodnie z ustpem 2, transferowanych poza miejsce powstania w roku sprawozdawczym, z wyszczeglnieniem odpadw niebezpiecznych i innych odpadw, w celu poddania jakiemukolwiek procesowi odzysku lub unieszkodliwienia, oznaczajc odpowiednio liter R albo D w zalenoci od tego, czy odpady s przeznaczone do odzysku czy do unieszkodliwienia zgodnie z zacznikiem III, a take, w odniesieniu do transgranicznego przemieszczania odpadw niebezpiecznych, nazwa i adres podmiotu unieszkodliwiajcego lub prowadzcego odzysk odpadw oraz rzeczywiste miejsce unieszkodliwiania lub odzysku odpadw, do ktrego nastpi transfer;

e) ilo kadego zanieczyszczenia w ciekach, objtego obowizkiem sprawozdawczoci zgodnie z ustpem 2, transferowanego poza miejsce powstania w roku sprawozdawczym; oraz

f) typ metodologii uytej do uzyskania informacji, o ktrych mowa w literach c)e), zgodnie z artykuem 9 ustp 2, ze wskazaniem, czy informacje oparte zostay na pomiarach, obliczeniach, czy szacunkach.

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/61

6. Informacje, o ktrych mowa w ustpie 5 litery c)e), zawieraj informacje o uwolnieniach bdcych rezultatem zarwno normalnej dziaalnoci, jak i wydarze nadzwyczajnych.

7. Kada ze Stron przedstawia w swoim rejestrze, wedug odpowiedniego podziau przestrzennego, informacje o uwolnieniach zanieczyszcze ze rde rozproszonych, w odniesieniu do ktrych Strona ta postanowia, e dane o nich s zbierane przez odpowiednie organy i wykonalne jest wczenie tych danych. W przypadku gdy, zgodnie z postanowieniem Strony, dane takie nie istniej, Strona ta podejmie rodki w celu zapocztkowania sprawozdawczoci w zakresie uwolnie odpowiednich zanieczyszcze z jednego lub wikszej iloci rde rozproszonych, zgodnie ze swoimi priorytetami krajowymi.

uwolnie i transferw poza miejsce powstania, bdcych przedmiotem sprawozdawczoci na mocy artykuu 7, oraz aby przechowywali i udostpniali waciwym wadzom ewidencj danych, na podstawie ktrych uzyskano przekazane w raporcie informacje, za okres piciu lat od zakoczenia roku sprawozdawczego, ktrego dotycz. Ewidencje te przedstawiaj rwnie metodologi uyt do zebrania danych. 2. Kada ze Stron wymaga od wacicieli lub operatorw zakadw bdcych przedmiotem sprawozdawczoci na mocy artykuu 7, aby posugiwali si najlepszymi dostpnymi informacjami, ktre mog zawiera dane o wynikach monitoringu, czynniki powodujce emisj, rwnania bilansu masowego, wyniki monitoringu poredniego lub innych oblicze, wyniki ocen technicznych i innych ocen. Tam, gdzie to stosowne, informacje powinny by zbierane z zastosowaniem metodologii uznawanych na forum midzynarodowym. Artyku 10 Ocena jakoci

8. Informacje, o ktrych mowa w ustpie 7, zawieraj informacje o typie metodologii uytej do uzyskania informacji.

Artyku 8 Cykl sprawozdawczoci 1. Kada ze Stron zapewnia, e informacje, ktrych wczenie do jej rejestru jest wymagane, s publicznie dostpne, opracowywane i prezentowane w rejestrze w kadym roku kalendarzowym. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy, ktrego dotycz dane informacje. Dla kadej ze Stron pierwszym rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy nastpujcy po wejciu w ycie niniejszego Protokou w stosunku do tej Strony. Sprawozdawczo wymagana na mocy artykuu 7 nastpuje w cyklu rocznym. Drugi rok sprawozdawczy moe by jednak rokiem kalendarzowym nastpujcym nie bezporednio po pierwszym roku sprawozdawczym, lecz dopiero jako kolejny rok kalendarzowy.

1. Kada ze Stron wymaga od wacicieli lub operatorw zakadw podlegajcych wymaganiom dotyczcym sprawozdawczoci okrelonym w artykule 7 ustp 1, aby zapewnili jako danych zawartych w raportach. 2. Kada ze Stron zapewnia, e dane zawarte w jej rejestrze s przedmiotem oceny jakoci przeprowadzanej przez organ waciwy, dotyczcej w szczeglnoci ich kompletnoci, spjnoci i wiarygodnoci, z uwzgldnieniem wytycznych, ktre mog zosta opracowane przez Posiedzenie Stron. Artyku 11 Publiczny dostp do informacji 1. Kada ze Stron zapewnia publiczny dostp do informacji zawartych w prowadzonym przez ni rejestrze uwalniania i transferu zanieczyszcze, bez koniecznoci wykazywania jakiegokolwiek interesu i zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokou, w pierwszym rzdzie przez zapewnienie bezporedniego elektronicznego dostpu do rejestru za pomoc publicznych sieci telekomunikacyjnych. 2. W przypadku gdy informacje zawarte w prowadzonym przez Stron rejestrze nie s atwo publicznie dostpne za pomoc rodkw elektronicznych, kada ze Stron zapewnia, e jej organ waciwy udostpnia te informacje na danie, za pomoc innych skutecznych rodkw, tak szybko, jak to moliwe, lecz nie pniej ni jeden miesic po zoeniu wniosku. 3. Z zastrzeeniem ustpu 4, kada ze Stron zapewnia, e dostp do informacji zawartych w rejestrze jest bezpatny. 4. Kada ze Stron moe zezwoli swojemu organowi waciwemu na pobieranie opat za sporzdzenie kopii i przesanie okrelonych informacji, o ktrych mowa w ustpie 2, opaty te nie mog jednak przekracza uzasadnionych stawek.

2. Kada ze Stron niebdca regionaln organizacj integracji gospodarczej zapewnia, e informacje s wczane do jej rejestru w terminie pitnastu miesicy od zakoczenia kadego roku sprawozdawczego. Informacje dotyczce pierwszego roku sprawozdawczego s jednak wczone do rejestru w terminie dwch lat od zakoczenia tego roku sprawozdawczego.

3. Kada ze Stron bdca regionaln organizacj integracji gospodarczej zapewnia, e informacje dotyczce poszczeglnych lat sprawozdawczych s wczone do rejestru w terminie szeciu miesicy od dnia, w ktrym Strony niebdce regionalnymi organizacjami integracji gospodarczej maj obowizek wczy informacje do swoich rejestrw.

Artyku 9 Ewidencjonowanie i przechowywanie danych 1. Kada ze Stron wymaga od wacicieli lub operatorw zakadw bdcych przedmiotem wymaga dotyczcych sprawozdawczoci okrelonych w artykule 7, aby ewidencjonowali dane konieczne do okrelenia, zgodnie z ustpem 2 i z odpowiedni czstotliwoci, dokonywanych przez dany zakad

L 32/62

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

5. W przypadku gdy informacje zawarte w prowadzonym przez Stron rejestrze nie s atwo publicznie dostpne za pomoc rodkw elektronicznych, kada ze Stron uatwia elektroniczny dostp do swojego rejestru w miejscach publicznie dostpnych, na przykad w bibliotekach publicznych, urzdach wadz lokalnych lub innych odpowiednich miejscach.

Artyku 13 Udzia spoeczestwa w rozwoju krajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze 1. Kada ze Stron zapewnia odpowiednie moliwoci udziau spoeczestwa w rozwoju krajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze, w ramach swojego prawa krajowego.

Artyku 12 Poufno 1. Kada ze Stron moe upowani waciwy organ do uznania za poufn informacj znajdujc si w rejestrze, w przypadku gdy publiczne ujawnienie tej informacji miaoby szkodliwy wpyw na: 2. Do realizacji celu wyraonego w ustpie 1 kada ze Stron zapewnia moliwo bezpatnego dostpu do informacji dotyczcych proponowanych rodkw rozwoju krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszcze oraz moliwo skadania wszelkich komentarzy, informacji, analiz lub opinii odnoszcych si do procesu podejmowania decyzji, a organ waciwy bierze w naleyty sposb pod uwag taki wkad spoeczny.

a) stosunki midzynarodowe, obron narodow lub bezpieczestwo publiczne;

b) wymiar sprawiedliwoci, prawo do bezstronnego procesu lub zdolno prowadzenia przez wadz publiczn dochodzenia w sprawach karnych lub dyscyplinarnych;

3. Kada ze Stron zapewnia, aby po podjciu decyzji o utworzeniu lub istotnej zmianie rejestru informacja o decyzji i o uzasadniajcych j okolicznociach zostaa podana do publicznej wiadomoci w terminie.

Artyku 14 c) tajemnic handlow lub przemysow, jeeli tajemnica taka jest chroniona przez prawo dla obrony uzasadnionych interesw gospodarczych; Dostp do wymiaru sprawiedliwoci 1. Kada ze Stron zapewnia, w ramach ustawodawstwa krajowego, aby kada osoba, ktra stwierdza, e jej danie udostpnienia informacji na mocy artykuu 11 ustp 2 pozostao nierozpatrzone, niesusznie odrzucone w caoci lub w czci, nieodpowiednio rozpatrzone lub w inny sposb niepotraktowane zgodnie z postanowieniami tego ustpu, miaa dostp do procedury odwoawczej przed sdem lub innym niezalenym i bezstronnym organem powoanym z mocy ustawy.

d) prawa wasnoci intelektualnej; lub

e) poufno danych lub akt osobowych dotyczcych osoby fizycznej, tam, gdzie zachowanie takiej poufnoci jest przewidziane przez prawo krajowe, a osoba ta nie zgadza si na publiczne ujawnienie informacji.

Powysze powody umoliwiajce zachowanie poufnoci s interpretowane w sposb zawajcy, z uwzgldnieniem interesu spoecznego przemawiajcego za ujawnieniem informacji oraz tego, czy dana informacja dotyczy uwolnie do rodowiska.

2. Wymagania okrelone w ustpie 1 nie naruszaj odpowiednich praw i obowizkw Stron wynikajcych z obowizujcych stosowanych midzy nimi traktatw, dotyczcych spraw uregulowanych w niniejszym artykule.

Artyku 15 Wzmocnienie instytucjonalne

2. W ramach ustpu 1 litera c) informacje dotyczce uwolnie majce znaczenie dla ochrony rodowiska ujawnia si zgodnie z prawem krajowym.

1. Kada ze Stron wspiera spoeczn wiadomo w zakresie rejestru uwalniania i transferu zanieczyszcze oraz zapewnia udzielanie spoeczestwu pomocy i wskazwek w zakresie dostpu do rejestru, w zrozumieniu zawartych w nim informacji oraz w zakresie korzystania z tych informacji.

3. W kadym przypadku uznania informacji za poufn zgodnie z ustpem 1, w rejestrze wskazuje si, jaki typ informacji zosta utajniony, na przykad poprzez dostarczenie, jeli to moliwe, oglnych informacji chemicznych oraz wskazanie powodu utajnienia.

2. Kada ze Stron powinna zapewni odpowiedzialnym organom i podmiotom waciwe wzmocnienie instytucjonalne oraz wskazwki pomocne przy wykonywaniu obowizkw wynikajcych z niniejszego Protokou.

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/63

Artyku 16 Wsppraca midzynarodowa 1. Tam, gdzie to stosowne, Strony wsppracuj i wspieraj si wzajemnie:

okresowych sprawozdaniach Stron oraz, majc ten cel na uwadze:

a) dokonuje przegldu rozwoju rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze i popiera ich stae wzmacnianie i ujednolicanie;

a) w midzynarodowych dziaaniach sucych realizacji celw niniejszego Protokou;

b) na podstawie wzajemnego porozumienia zainteresowanych Stron, we wdraaniu krajowych systemw zgodnie z niniejszym Protokoem;

b) opracowuje wytyczne uatwiajce ich Stronom sprawozdawczo, unikajc przy tym dublowania wysikw w tym zakresie;

c) opracowuje plan prac; d) rozpatruje i, tam, gdzie to stosowne, przyjmuje rodki w celu zwikszenia wsppracy midzynarodowej zgodnie z artykuem 16;

c) w przekazywaniu informacji objtych niniejszym Protokoem, dotyczcych uwolnie i transferw na obszarach przygranicznych; oraz

d) w przekazywaniu informacji objtych niniejszym Protokoem, dotyczcych transferw midzy Stronami.

e) tworzy instytucje pomocnicze, ktre uznaje za potrzebne;

2. Tam, gdzie to stosowne, Strony popieraj wspprac midzy sob i z odpowiednimi organizacjami midzynarodowymi w celu promowania:

f) rozpatruje i przyjmuje propozycje zmian do niniejszego Protokou i jego zacznikw, ktre uznaje za potrzebne dla osignicia celu Protokou, zgodnie z postanowieniami artykuu 20;

a) spoecznej wiadomoci na poziomie midzynarodowym;

b) przepywu technologii; oraz

g) podczas pierwszej sesji rozwaa i przyjmuje w drodze konsensusu reguy proceduralne dotyczce swoich sesji i sesji swoich instytucji pomocniczych, biorc pod uwag wszelkie reguy proceduralne przyjte przez Posiedzenie Stron Konwencji;

c) zabezpieczenia pomocy technicznej w sprawach zwizanych z niniejszym Protokoem dla Stron nalecych do krajw rozwijajcych si oraz dla Stron, ktrych gospodarka znajduje si w okresie transformacji.

h) rozpatruje ustanowienie rozwiza finansowych w drodze konsensusu oraz mechanizmw pomocy technicznej uatwiajcych wdraanie niniejszego Protokou;

Artyku 17 Posiedzenie stron 1. Niniejszym ustanawia si Posiedzenie Stron. Jego pierwsza sesja zwouje si nie pniej ni w cigu dwch lat od daty wejcia w ycie niniejszego Protokou. Nastpnie zwyke sesje Posiedzenia Stron odbywaj si cznie albo rwnolegle ze zwykymi Posiedzeniami Stron Konwencji, chyba e Strony niniejszego Protokou postanowi inaczej. Posiedzenie Stron odbywa si na sesji nadzwyczajnej, jeli samo tak zdecyduje podczas sesji zwykej, albo na pisemny wniosek ktrejkolwiek ze Stron, pod warunkiem e w terminie szeciu miesicy od zakomunikowania go wszystkim Stronom przez Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej wniosek taki uzyska poparcie co najmniej jednej trzeciej Stron.

i) tam, gdzie to stosowne, korzysta z usug innych odpowiednich instytucji midzynarodowych dla osignicia celw niniejszego Protokou;

j) rozpatruje i podejmuje wszelkie dodatkowe dziaania, ktre mog by wymagane dla wsparcia celw niniejszego Protokou, takie jak przyjcie wytycznych i zalece popierajcych jego wdraanie.

2. Posiedzenie Stron dokonuje w sposb cigy przegldu wdraania i rozwoju niniejszego Protokou, opierajc si na

3. Posiedzenie Stron uatwia wymian informacji dotyczcych dowiadcze zdobytych podczas sprawozdawczoci w zakresie transferw z zastosowaniem podejcia opartego na kryterium zanieczyszczenia i na kryterium rodzaju odpadu oraz dokonuje przegldu tych dowiadcze w celu zbadania moliwoci ujednolicenia tych dwch podej, biorc pod uwag interes spoeczny w zakresie dostpu do informacji, zgodnie z artykuem 1, a take ogln skuteczno krajowych rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze.

L 32/64

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

4. Organizacja Narodw Zjednoczonych, jej wyspecjalizowane agencje oraz Midzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jak rwnie kade pastwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej uprawnione na mocy artykuu 24 do podpisania niniejszego Protokou, lecz niebdce jego Stronami, jak rwnie kada organizacja midzynarodowa waciwa w dziedzinach, ktrych dotyczy Protok, s uprawnione do uczestniczenia jako obserwatorzy w sesjach Posiedzenia Stron. Ich wstp i uczestnictwo podlega reguom proceduralnym przyjtym przez Posiedzenie Stron.

niniejszym Protokoem, a w stosunku do ktrych nie wszed on jeszcze w ycie, oraz Sygnatariuszom, co najmniej na sze miesicy przed sesj, na ktrej zostanie zaproponowane przyjcie tej zmiany.

5. Kada organizacja pozarzdowa waciwa w dziedzinach, ktrych dotyczy Protok, ktra zawiadomia Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej o swojej chci uczestnictwa w sesji Posiedzenia Stron, jest uprawniona do uczestniczenia jako obserwator, chyba e sprzeciwi si temu jedna trzecia obecnych. Jej wstp i uczestnictwo podlega reguom proceduralnym przyjtym przez Posiedzenie Stron.

4. Strony dokadaj wszelkich stara, aby porozumienie co do kadej proponowanej zmiany zostao osignite w drodze konsensusu. Jeeli wszelkie rodki do osignicia konsensusu zostan wyczerpane, a porozumienie nie zostanie osignite, zmiana moe w ostatecznoci zosta przyjta wikszoci trzech czwartych gosw Stron obecnych na sesji i gosujcych.

5. Do celw niniejszego artykuu, Strony obecne i gosujce oznacza Strony obecne i oddajce gos za lub przeciw.

Artyku 18 Prawo do gosowania 1. Z wyjtkiem przewidzianym w ustpie 2, kada ze Stron niniejszego Protokou ma prawo do jednego gosu.

6. Kada zmiana do niniejszego Protokou przyjta zgodnie z ustpem 4 jest przekazywana przez sekretariat Depozytariuszowi, ktry rozsya j wrd wszystkich Stron, innych Pastw i regionalnych organizacji integracji gospodarczej, ktre zgodziy si na zwizanie niniejszym Protokoem, a w stosunku do ktrych nie wszed on jeszcze w ycie, oraz wrd Sygnatariuszy.

2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, w sprawach podlegajcych ich waciwoci, maj prawo do gosowania iloci gosw rwn liczbie ich pastw czonkowskich, ktre s Stronami. Organizacje te nie mog korzysta z prawa do gosowania, jeeli ich pastwa czonkowskie korzystaj ze swojego prawa do gosowania i odwrotnie.

Artyku 19 Zaczniki Zaczniki do niniejszego Protokou stanowi jego integraln cz i, o ile wyranie nie stwierdzono inaczej, odwoanie do niniejszego Protokou stanowi jednoczenie odwoanie do jego zacznikw.

7. Zmiana inna ni dotyczca zacznika wchodzi w ycie w stosunku do Stron, ktre j ratyfikoway, przyjy lub zatwierdziy dziewidziesitego dnia od dnia otrzymania przez Depozytariusza dokumentw potwierdzajcych ratyfikacj, przyjcie lub zatwierdzenie od co najmniej trzech czwartych Stron, ktre byy nimi w czasie, kiedy zmiana bya przyjmowana. Nastpnie, zmiana wchodzi w ycie w stosunku do kadej innej Strony dziewidziesitego dnia od dnia zoenia przez t Stron dokumentu potwierdzajcego ratyfikacj, przyjcie lub zatwierdzenie zmiany.

Artyku 20 Zmiany 1. Kada Strona moe proponowa zmiany do niniejszego Protokou.

8. W przypadku zmiany do zacznika Strona, ktra jej nie akceptuje, zawiadamia o tym Depozytariusza na pimie w terminie dwunastu miesicy od dnia rozesania tej zmiany przez Depozytariusza. Depozytariusz niezwocznie informuje wszystkie Strony o otrzymaniu takiego zawiadomienia. Strona moe w dowolnej chwili wycofa zawiadomienie o braku akceptacji, po czym zmiana do zacznika wchodzi w ycie w stosunku do tej Strony.

2. Propozycje zmian do niniejszego Protokou s rozpatrywane na sesji Posiedzenia Stron.

9. Po upywie dwunastu miesicy od dnia rozesania przez Depozytariusza zmiany do zacznika zgodnie z ustpem 6, zmiana ta wchodzi w ycie w stosunku do tych Stron, ktre nie przedoyy Depozytariuszowi zawiadomienia zgodnie z ustpem 8, pod warunkiem e w tym czasie zawiadomienia takie zoya nie wicej ni jedna trzecia Stron bdcych nimi w czasie, kiedy zmiana do zacznika bya przyjmowana.

3. Kad proponowan zmian do niniejszego Protokou skada si na pimie do sekretariatu, ktry przekazuje j wszystkim Stronom, innym Pastwom i regionalnym organizacjom integracji gospodarczej, ktre zgodziy si na zwizanie

10. W przypadku gdy zmiana do zacznika jest bezporednio zwizana ze zmian do Protokou, nie wchodzi ona w ycie do czasu wejcia w ycie zmiany do Protokou.

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/65

Artyku 21 Sekretariat Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej spenia nastpujce funkcje sekretariatu:

Regionalna organizacja integracji gospodarczej moe zoy skuteczn deklaracj w stosunku do arbitrau zgodnie z procedur, o ktrej mowa w literze b).

a) przygotowywanie i obsuga sesji Posiedzenia Stron;

3. Jeeli strony sporu zgodziy si na oba sposoby rozstrzygania sporw, o ktrych mowa w ustpie 2, spr moe zosta poddany tylko Midzynarodowemu Trybunaowi Sprawiedliwoci, chyba e strony sporu uzgodni inaczej.

b) przekazywanie Stronom sprawozda i innych informacji otrzymywanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokou;

Artyku 24 Podpisanie

c) przekazywanie Posiedzeniu Stron sprawozda o dziaalnoci sekretariatu; oraz

d) wszelkie inne funkcje, ktre mog zosta okrelone przez Posiedzenie Stron w oparciu o dostpne rodki.

Artyku 22 Przegld stosowania Na swojej pierwszej sesji Posiedzenie Stron ustanawia w drodze konsensusu procedury wsppracy i mechanizmy instytucjonalne o charakterze niesdowym, niespornym i doradczym, zajmujce si ocen i wspieraniem przestrzegania postanowie niniejszego Protokou oraz przypadkami nieprzestrzegania. Ustanawiajc takie procedury i mechanizmy, Posiedzenie Stron rozwaa midzy innymi, czy zezwoli na przyjmowanie informacji dotyczcych spraw zwizanych z niniejszym Protokoem od czonkw spoeczestwa.

Niniejszy Protok jest otwarty do podpisu w Kijowie (Ukraina) od dnia 21 do dnia 23 maja 2003 r. podczas pitej Konferencji Ministerialnej rodowisko dla Europy, a nastpnie w siedzibie Organizacji Narodw Zjednoczonych w Nowym Jorku do dnia 31 grudnia 2003 r., dla wszystkich pastw bdcych czonkami Organizacji Narodw Zjednoczonych oraz dla regionalnych organizacji integracji gospodarczej utworzonych przez suwerenne pastwa czonkowskie Organizacji Narodw Zjednoczonych, ktrym pastwa czonkowskie przekazay kompetencje w sprawach regulowanych niniejszym Protokoem, wczajc w to kompetencj do zawierania traktatw w tych sprawach.

Artyku 25 Depozytariusz Funkcj Depozytariusza niniejszego Protokou peni Sekretarz Generalny Organizacji Narodw Zjednoczonych.

Artyku 26 Artyku 23 Rozstrzyganie sporw 1. W razie powstania sporu pomidzy dwoma lub wicej Stronami, dotyczcego wykadni lub stosowania niniejszego Protokou, poszukuj one rozwizania w drodze negocjacji lub za pomoc jakiegokolwiek innego pokojowego sposobu rozstrzygania sporw uzgodnionego przez strony sporu. Ratyfikacja, zatwierdzenie, przyjcie lub przystpienie 1. Niniejszy Protok podlega ratyfikacji, zatwierdzeniu lub przyjciu przez Pastwa sygnatariuszy lub przez regionalne organizacje integracji gospodarczej, o ktrych mowa w artykule 24.

2. Przy podpisywaniu, ratyfikacji, zatwierdzaniu, przyjciu lub przystpieniu do niniejszego Protokou, albo w pniejszym terminie, Pastwo moe owiadczy Depozytariuszowi na pimie, e dla sporw nierozwizanych zgodnie z postanowieniami ustpu 1 przyjmuje ono jeden lub oba z nastpujcych sposobw rozstrzygania sporw jako obowizujce w stosunku do kadej Strony przyjmujcej takie samo zobowizanie:

2. Niniejszy Protok jest otwarty od dnia 1 stycznia 2004 r. dla przystpienia przez Pastwa i regionalne organizacje integracji gospodarczej, o ktrych mowa w artykule 24.

a) przedoenie sporu Midzynarodowemu Trybunaowi Sprawiedliwoci;

b) arbitra zgodnie z procedur ustalon w zaczniku IV.

3. Kada regionalna organizacja integracji gospodarczej, o ktrej mowa w artykule 24, stajca si Stron, a ktrej adne z pastw czonkowskich nie jest Stron, przyjmuje na siebie wszystkie zobowizania wynikajce z niniejszego Protokou. W przypadku organizacji, ktrej jedno lub wicej Pastw czonkowskich jest Stron, organizacja ta i jej pastwa czonkowskie decyduj o podziale odpowiedzialnoci za wypenienie zobowiza wynikajcych z niniejszego Protokou. W takich przypadkach organizacja i jej pastwa czonkowskie nie mog rwnoczenie korzysta z uprawnie wynikajcych z niniejszego Protokou.

L 32/66

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

4. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, o ktrych mowa w artykule 24, w swoich instrumentach ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia okrel zakres swoich kompetencji w odniesieniu do spraw uregulowanych niniejszym Protokoem. Organizacje te informuj take Depozytariusza o kadej istotnej zmianie w zakresie ich kompetencji.

Artyku 28 Zastrzeenia W odniesieniu do Protokou nie dopuszcza si skadania adnych zastrzee. Artyku 29

Artyku 27 Wejcie w ycie 1. Niniejszy Protok wchodzi w ycie dziewidziesitego dnia od dnia zoenia szesnastego instrumentu ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia.

Wypowiedzenie W kadym czasie, po upywie trzech lat od daty wejcia w ycie niniejszego Protokou w odniesieniu do danej Strony, Strona ta moe wypowiedzie Protok poprzez zoenie Depozytariuszowi pisemnego zawiadomienia. Kade takie zawiadomienie staje si skuteczne dziewidziesitego dnia od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Depozytariusza. Artyku 30 Teksty autentyczne Orygina niniejszego Protokou, ktrego teksty angielski, francuski i rosyjski s jednakowo autentyczne, jest zoony u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodw Zjednoczonych.

2. Do celw ustpu 1 adnego instrumentu zoonego przez regionaln organizacj integracji gospodarczej nie zalicza si jako dodatkowego w stosunku do zoonych przez pastwa czonkowskie tej organizacji.

3. Dla kadego Pastwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej, ktre ratyfikuj, przyjm lub zatwierdz niniejszy Protok lub przystpi do niego po zoeniu szesnastego dokumentu potwierdzajcego ratyfikacj, przyjcie, zatwierdzenie lub przystpienie, Protok wchodzi w ycie dziewidziesitego dnia od dnia zoenia przez to Pastwo lub organizacj instrumentu ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia.

NA DOWD CZEGO niej podpisani, naleycie w tym celu upowanieni, podpisali niniejszy Protok. SPORZDZONO w Kijowie, dnia dwudziestego pierwszego maja,

dwa tysice trzeciego roku.

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/67

ZACZNIK I RODZAJE DZIAALNOCI


Prg wydajnoci (kolumna 1) Prg zatrudnienia (kolumna 2)

Nr

Rodzaj dziaalnoci

1. (a) (b) (c) (d) (e) (f)

Sektor energetyczny Rafinerie ropy naftowej i gazu ziemnego Instalacje do zgazowania i upynniania wgla Elektrociepownie i inne instalacje do spalania paliw Piece koksownicze Myny wglowe Instalacje do wytwarzania produktw wglowych i bezdymnego paliwa staego Produkcja i obrbka metali Instalacje do praenia lub spiekania rud metali (w tym rudy siarczkowej) Instalacje do produkcji surwki lub stali (wytop pierwotny lub wtrny), w tym do odlewania cigego Instalacje do obrbki metali elaznych: (i) Walcownie gorce (ii) Kunie z motami (iii) Nakadanie metalicznych powok ochronnych zdolno produkcyjna: 20 ton stali surowej na godzin energia mota: 50 kiloduli, stosowana moc cieplna przekracza 20 MW wielko wsadu: 2 tony surowej stali na godzin zdolno produkcyjna: 20 ton na dzie 10 zatrudnionych * * * moc nominalna: 50 megawatw (MW) * zdolno produkcyjna: 1 tona na godzin * 10 zatrudnionych

2. (a)

(b)

zdolno produkcyjna: 2,5 tony na godzin

(c)

(d) (e)

Odlewnie metali elaznych Instalacje: (i) Do produkcji metali nieelaznych z rudy, koncentratw lub surowcw wtrnych przy uyciu procesw metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych (ii) Do wytopu, w tym stapiania, metali nieelaznych, cznie z produktami z odzysku (rafinacja, odlewanie itp.)

wydajno topienia: 4 tony na dzie dla oowiu i kadmu lub 20 ton na dzie dla pozostaych metali pojemno wanien procesowych: 30 m3

10 zatrudnionych

(f)

Instalacje do powierzchniowej obrbki metali i tworzyw sztucznych przy uyciu procesu elektrolitycznego lub chemicznego

L 32/68

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

Nr

Rodzaj dziaalnoci

Prg wydajnoci (kolumna 1)

Prg zatrudnienia (kolumna 2)

3. (a) (b)

Przemys mineralny Grnictwo podziemne i dziaalnoci powizane Grnictwo odkrywkowe i kamienioomy powierzchnia hektarw * wydobycia wynosi 25

(c)

Instalacje do produkcji: (i) Klinkieru cementowego w piecach obrotowych (ii) Wapna w piecach obrotowych (iii) Klinkieru cementowego lub wapna w innych piecach zdolno produkcyjna: 500 ton na dzie zdolno produkcyjna przekraczajca 50 ton na dzie zdolno produkcyjna: 50 ton na dzie * 10 zatrudnionych

(d)

Instalacje do produkcji azbestu oraz wytwarzania produktw na bazie azbestu Instalacje do wytwarzanie szka, w tym wkna szklanego Instalacje do wytopu materiaw mineralnych, w tym produkcja wkien mineralnych Instalacje do wytwarzania produktw ceramicznych przez wypalanie, w tym dachwek, cegie, cegie ogniotrwaych, pytek, wyrobw kamionkowych lub porcelany

(e) (f)

wydajno topienia: 20 ton na dzie wydajno topienia: 20 ton na dzie

(g)

zdolno produkcyjna: 75 ton na dzie lub pojemno pieca: 4 m3 i gsto ustawienia produktu w piecu: 300 kg/m3

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/69

Nr

Rodzaj dziaalnoci

Prg wydajnoci (kolumna 1)

Prg zatrudnienia (kolumna 2)

4. (a)

Przemys chemiczny Instalacje chemiczne do wytwarzania na skal przemysow podstawowych zwizkw organicznych, takich jak: (i) Wglowodory proste (acuchowe lub piercieniowe, nasycone lub nienasycone, alifatyczne lub aromatyczne) (ii) Pochodne wglowodorw zawierajce tlen, takie jak alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, octany, etery, nadtlenki, ywice epoksydowe (iii) Pochodne wglowodorw zawierajce siark (iv) Pochodne wglowodorw zawierajce azot, takie jak aminy, amidy, azotyny, nitrozwizki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjaniany (v) Pochodne wglowodorw zawierajce fosfor (vi) Pochodne wglowodorw zawierajce rt (vii) Zwizki metaloorganiczne (viii) Podstawowe tworzywa sztuczne (polimery, wkna syntetyczne i wkna celulozowe) (ix) Kauczuki syntetyczne (x) Barwniki i pigmenty (xi) rodki powierzchniowo czynne

(b)

Instalacje chemiczne do produkcji na skal przemysow podstawowych zwizkw nieorganicznych, takich jak: (i) Gazy, takie jak amoniak, chlor lub chorowodr, fluor lub fluorowodr, tlenki wgla, zwizki siarki, tlenki azotu, wodr, dwutlenek siarki, chlorek karbonylu (ii) Kwasy, takie jak kwas chromowy, kwas fluorowodorowy, kwas fosforowy, kwas azotowy, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy, oleum, kwasy siarkawe (iii) Zasady, takie jak wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu (iv) Sole, takie jak chlorek amonu, chloran potasu, wglan potasu, wglan sodu, nadboran, azotan srebra (v) Niemetale, tlenki metali lub inne zwizki nieorganiczne, taki jak wglik wapnia, krzem, wglik krzemu

10 zatrudnionych

(c)

Instalacje chemiczne do produkcji na skal przemysow nawozw fosforowych, azotowych lub potasowych (nawozw prostych lub zoonych) Instalacje chemiczne do produkcji na skal przemysow podstawowych rodkw ochrony rolin i biocydw Instalacje wykorzystujce proces chemiczny lub biologiczny do produkcji na skal przemysow podstawowych produktw farmaceutycznych Instalacje do produkcji na skal przemysow materiaw wybuchowych i produktw pirotechnicznych

(d)

(e)

(f)

10 zatrudnionych

L 32/70

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

Nr

Rodzaj dziaalnoci

Prg wydajnoci (kolumna 1)

Prg zatrudnienia (kolumna 2)

5. (a)

Gospodarka odpadami i ciekami Instalacje do spalania, pirolizy, odzysku, chemicznego usuwania lub skadowania odpadw niebezpiecznych Instalacje do spalania odpadw komunalnych Instalacje do unieszkodliwiania odpadw innych ni niebezpieczne Skadowiska (z wyczeniem skadowisk odpadw obojtnych) przyjmujce 10 ton na dob

(b) (c) (d)

zdolno produkcyjna: 3 tony na godzin zdolno przetwarzania: 50 ton na dob przyjmujce 10 ton na dob lub o cakowitej pojemnoci 25 000 ton 10 zatrudnionych zdolno produkcyjna: 10 ton na dob

(e)

Instalacje do unieszkodliwiania lub recyklingu padliny zwierzcej lub odpadw zwierzcych Oczyszczalnie ciekw komunalnych Niezalenie eksploatowane oczyszczalnie ciekw przemysowych, ktre obsuguj jedn lub wicej rodzajw dziaalnoci wymienionych w niniejszym aneksie Produkcja i przetwrstwo papieru i drewna Zakady przemysowe do produkcji pulpy drzewnej lub podobnych materiaw wknistych Zakady przemysowe do produkcji papieru i tektury oraz innych podstawowych produktw drewnopochodnych (takich jak pyta wirowa, pyta pilniowa i sklejka) Zakady przemysowe do konserwacji drewna i produktw drewnopochodnych za pomoc rodkw chemicznych Intensywny chw lub hodowla inwentarza ywego i akwakultura Instalacje do intensywnej hodowli lub chowu drobiu lub wi

(f)

wydajno odpowiadajca liczbie 100 000 mieszkacw wydajno: 10 000 m3 na dob

(g)

6. (a)

(b)

zdolno produkcyjna: 20 ton na dob 10 zatrudnionych

(c)

zdolno produkcyjna: 50 m3 na dob

7. (a)

(i) 40 000 miejsc dla drobiu (ii) 2 000 miejsc dla wi (powyej 30 kg) (iii) 750 miejsc dla macior 10 zatrudnionych

(b) 8. (a) (b)

Intensywna akwakultura Produkty zwierzce i rolinne w sektorze spoywczym Ubojnie Obrbka i przetwrstwo produktw spoywczych i napojw z: (i) Surowcw zwierzcych (innych ni mleko) (ii) Surowcw rolinnych

1 000 ton ryb i skorupiakw na rok

10 zatrudnionych

zdolno produkcyjna: 50 ton tusz na dob

zdolno produkcyjna: 75 ton wyrobw gotowych na dob zdolno produkcyjna: 300 ton wyrobw gotowych na dob (rednia warto kwartalna) zdolno przetwarzania: 200 ton mleka na dob (rednia warto roczna) 10 zatrudnionych

(c)

Obrbka i przetwrstwo mleka

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/71

Nr

Rodzaj dziaalnoci

Prg wydajnoci (kolumna 1)

Prg zatrudnienia (kolumna 2)

9. (a)

Inne rodzaje dziaalnoci Zakady obrbki wstpnej (operacje takie jak mycie, bielenie, merceryzacja) lub barwienia wkien lub materiaw wkienniczych Zakady garbowania skr zdolno przetwarzania: 10 ton na dob

(b)

zdolno produkcyjna: 12 ton wyrobw gotowych na dob zuycie rozpuszczalnika: 150 kg na godzin lub 200 ton na rok 10 zatrudnionych

(c)

Instalacje do obrbki powierzchniowej substancji, przedmiotw lub produktw przy uyciu rozpuszczalnikw organicznych, w szczeglnoci do zdobienia, nadrukowywania, powlekania, odtuszczania, impregnacji, gruntowania, malowania, czyszczenia lub nasczania Instalacje do produkcji wgla (sadzy) lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzacj Instalacje do budowy i malowania statkw lub do usuwania farby ze statkw

(d)

(e)

wydajno dla statkw o dugoci 100 m

Wyjanienia: Kolumna 1 zawiera prg wydajnoci, o ktrym mowa w artykule 7 ustp 1 litera a). Gwiazdka (*) wskazuje, e w danym przypadku nie okrelono progu wydajnoci (wszystkie zakady s objte obowizkiem sprawozdawczoci). Kolumna 2 zawiera progi zatrudnienia, o ktrych mowa w artykule 7 ustp 1 litera b). 10 zatrudnionych oznacza rwnowarto zatrudnionych w penym wymiarze czasu pracy.

L 32/72

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

ZACZNIK II ZANIECZYSZCZENIA
Warto progowa dla uwolnie (kolumna 1) Nr Numer CAS Zanieczyszczenie do powietrza (kolumna 1a) kg/rok do wody (kolumna 1b) kg/rok do gleby (kolumna 1c) kg/rok Warto progowa Warto progowa dla transferw dla wytwarzania, zanieczyszcze przetwarzania lub poza miejsce uywania powstania (kolumna 3) (kolumna 2) kg/rok kg/rok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

74-82-8 630-08-0 124-38-9

Metan (CH4) Tlenek wgla (CO) Dwutlenek wgla (CO2) Fluorowglowodory (HFCs)

100 000 500 000 100 milionw 100 10 000 10 000 lotne zwizki organiczne 100 000 100 000 100 50 150 000 1 1 1 20 10 100 100 10 50 200 200 1 1 1 1 1 000 1 000

50 000 5 000 5 5 50 50 1 20 20 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10

50 000 5 000 5 5 50 50 1 20 20 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10

10 000 10 000 100 100 100 50 5 200 500 5 500 50 1 000 5 1 5 1 1 5 10 5 1 100 100

* * * * * 10 000 * * * * * 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 5 10 000 10 000 5 10 000 50 10 000 10 000 1 10 000 1 1 10 000 10 000 10 000 1 10 000 10 000

10024-97-2 7664-41-7

Podtlenek azotu (N2O) Amoniak (NH3) Niemetanowe (NMVOC)

Tlenki azotu (NOx/NO2) Perfluorowglowodory (PFCs) 2551-62-4 Szeciofluorek siarki (SF6) Tlenki siarki (SOx/SO2) Cakowity azot Cakowity fosfor Wodorochlorofluorowglowodory (HCFCs) Chlorofluorowglowodory (CFCs) Halony 7440-38-2 7440-43-9 7440-47-3 7440-50-8 7439-97-6 7440-02-0 7439-92-1 7440-66-6 15972-60-8 309-00-2 1912-24-9 57-74-9 143-50-0 470-90-6 85535-84-8 2921-88-2 50-29-3 107-06-2 75-09-2 Arsen i jego zwizki (oznaczone jako As) Kadm i jego zwizki (oznaczone jako Cd) Chrom i jego zwizki (oznaczone jako Cr) Mied i jej zwizki (oznaczone jako Cu) Rt i jej zwizki (oznaczone jako Hg) Nikiel i jego zwizki (oznaczone jako Ni) Ow i jego zwizki (oznaczone jako Pb) Cynk i jego zwizki (oznaczone jako Zn) Alachlor Aldryna Atrazyna Chlordan Chlordekon Chlorfenwinfos Chloroalkany, C10-C13 Chloropyrifos DDT 1,2-dwuchloroetan (EDC) Dwuchlorometan (DCM)

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/73

Warto progowa dla uwolnie (kolumna 1) Nr Numer CAS Zanieczyszczenie do powietrza (kolumna 1a) kg/rok do wody (kolumna 1b) kg/rok do gleby (kolumna 1c) kg/rok

Warto progowa Warto progowa dla transferw dla wytwarzania, zanieczyszcze przetwarzania lub poza miejsce uywania powstania (kolumna 3) (kolumna 2) kg/rok kg/rok

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

60-57-1 330-54-1 115-29-7 72-20-8

Dieldryna Diuron Endosulfan Endryna Zwizki halogenoorganiczne (oznaczone jako AOX)

1 1 1 10 10 1 1 0,001 1 10 0,1 2 000 100 10 100 50 2 000 500 1 1 000 50 1 000

1 1 1 1 1 000 1 1 1 1 1 1 0,001 1 1 0,1 1 1 10 1 200 (oznaczone jako BTEX) (a) 1 1 200 (oznaczone jako BTEX) (a) 10 1 10 50

1 1 1 1 1 000 1 1 1 1 1 1 0,001 1 1 0,1 1 1 10 1 200 (oznaczone jako BTEX) (a) 1 1 200 (oznaczone jako BTEX) (a) 10 1 10 50

1 5 5 1 1 000 1 1 5 1 1 1 0,001 5 5 1 5 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100 50 2 000 (oznaczone jako BTEX) (a) 5 5 2 000 (oznaczone jako BTEX) (a) 100 5 100 50

1 10 000 10 000 1 10 000 1 5 10 000 10 1 1 0,001 50 10 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 10 000 50 10 000

76-44-8 118-74-1 87-68-3 608-73-1 58-89-9 2385-85-5

Heptachlor Szeciochlorobenzen (HCB) Szeciochlorobutadien (HCBD) 1,2,3,4,5,6-szeciochlorocykloheksan (HCH) Lindan Mirex PCDD + PCDF (dioksyny + furany) (oznaczone jako TEQ)

608-93-5 87-86-5 1336-36-3 122-34-9 127-18-4 56-23-5 12002-48-1 71-55-6 79-34-5 79-01-6 67-66-3 8001-35-2 75-01-4 120-12-7 71-43-2

Pentachlorobenzen Pentachlorofenol (PCP) Polichlorowane dwufenyle (PCBs) Symazyna Czterochloroetylen (PER) Czterochlorometan (TCM) Trichlorobenzeny (TCBs) 1,1,1-trichloroetan 1,1,2,2-tetrachloroetan Trichloroetylen Trichlorometan Toksafen Chlorek winylu Antracen Benzen

63 64 65 100-41-4

Bromowane dwufenyloetery (PBDE) Nonylphenoletoxylate (NP/NPEs) i substancje pokrewne Etylobenzen

10 000 10 000 10 000

66 67 68 69

75-21-8 34123-59-6 91-20-3

Tlenek etylenu Izoproturon Naftalen Zwizki organiczne cyny (jako cakowita Sn)

1 000 100 -

10 000 10 000 10 000 10 000

L 32/74

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

Warto progowa dla uwolnie (kolumna 1) Nr Numer CAS Zanieczyszczenie do powietrza (kolumna 1a) kg/rok do wody (kolumna 1b) kg/rok do gleby (kolumna 1c) kg/rok

Warto progowa Warto progowa dla transferw dla wytwarzania, zanieczyszcze przetwarzania lub poza miejsce uywania powstania (kolumna 3) (kolumna 2) kg/rok kg/rok

70 71 72 73

117-81-7 108-95-2

Di-(2-etyloheksylo)ftalan (DEHP) Fenole (jako cakowity C) Wielopiercieniowe wglowodory aromatyczne (PAHs) (b)

10 50 -

1 20 5 200 (oznaczone jako BTEX) (a) 1 1 50 000 1 200 (oznaczone jako BTEX) (a) 2 miliony 1 50 2 000 -

1 20 5 200 (oznaczone jako BTEX) (a) 1 1 1 200 (oznaczone jako BTEX) (a) 2 miliony 1 50 2 000 -

100 200 50 2 000 (oznaczone jako BTEX) (a) 5 5 5 2 000 (oznaczone jako BTEX) (a) 2 miliony 10 500 10 000 -

10 000 10 000 50 10 000

108-88-3

Toluen

74 75 76 77 78 1582-09-8 1330-20-7

Tributylocyna i jej zwizki Trifenylocyna i jej zwizki Cakowity wgiel organiczny (TOC) (jako cakowity C lub ChZT3 ) Trifluralin Ksyleny

10 000 10 000 ** 10 000 10 000

79 80 81 82 83 84 85 86 Wyjanienia: 74-90-8 1332-21-4

Chlorki (jako cakowity Cl) Chlor i jego zwizki nieorganiczne (jako HCl) Azbest Cyjanki (jako cakowite CN) Fluorki (jako cakowity F) Fluor i jego zwizki nieorganiczne (oznaczane jako HF) Cyjanowodr (HCN) Py zawieszony (PM10)

10 000 1 5 000 200 50 000

10 000 (c) 10 000 10 000 10 000 10 000 (c) 10 000 10 000 *

Nadany zanieczyszczeniu numer CAS oznacza precyzyjny identyfikator w serwisie Chemical Abstracts. Kolumna 1 zawiera wartoci progowe, o ktrych mowa w artykule 7 ustp 1 litera a) podpunkty i) oraz iv). W przypadku gdy warto progowa podana w podkolumnie (powietrze, woda lub gleba) zostanie przekroczona, sprawozdawczo w zakresie uwolnie lub dla zanieczyszcze zawartych w ciekach przeznaczonych do oczyszczalni ciekw w zakresie transferw do elementu rodowiska wymienionego w tej podkolumnie wymagana jest w stosunku do danego zakadu, w odniesieniu tych Stron, ktre opowiedziay si za systemem sprawozdawczoci zgodnie z artykuem 7 ustp 1 litera a). Kolumna 2 zawiera wartoci progowe, o ktrych mowa w artykule 7 ustp 1 litera a) podpunkt ii). W przypadku gdy warto progowa podana w tej kolumnie zostanie przekroczona dla danego zanieczyszczenia, sprawozdawczo w zakresie transferw tego zanieczyszczenia poza miejsce powstania wymagana jest w stosunku do danego zakadu, w odniesieniu tych Stron, ktre opowiedziay si za systemem sprawozdawczoci zgodnie z artykuem 7 ustp 1 litera a) podpunkt ii). Kolumna 3 zawiera wartoci progowe, o ktrych mowa w artykule 7 ustp 1 litera b). W przypadku gdy warto progowa podana w tej kolumnie zostanie przekroczona dla danego zanieczyszczenia, sprawozdawczo w zakresie uwolnie i transferw tego zanieczyszczenia poza miejsce powstania wymagana jest w stosunku do danego zakadu, w odniesieniu tych Stron, ktre opowiedziay si za systemem sprawozdawczoci zgodnie z artykuem 7 ustp 1 litera b). Mylnik (-) wskazuje, e dany parametr nie powoduje obowizku sprawozdawczoci. Gwiazdka (*) wskazuje, e dla danego zanieczyszczenia naley stosowa wartoci progowe dotyczce uwolnie z kolumny (1)(a) zamiast wartoci progowych dotyczcych wytwarzania, przetwarzania lub uywania. Podwjna gwiazdka (**) wskazuje, e dla danego zanieczyszczenia naley stosowa wartoci progowe dotyczce uwolnie z kolumny (1)(b) zamiast wartoci progowych dotyczcych wytwarzania, przetwarzania lub uywania. Przypisy: (a) O pojedynczym zanieczyszczeniu naley sprawozdawa w przypadku, gdy przekroczona zostaa warto progowa dla BTEX (suma parametrw benzenu, tulenu, (b) Policykliczne wglowodory aromatyczne (PAHs) naley mierzy jako benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranthene (205-99-2), benzo(k)fluoranthene (207-08-9),
indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (zaczerpnite z Protokou w sprawie trwaych zanieczyszcze organicznych do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odlegoci). (c) Jako zwizki nieorganiczne. etylobenzenu, ksylenu).

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/75

ZACZNIK III CZ A PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADW (D)

Skadowanie na powierzchni ziemi (np. na skadowiskach) Obrbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadw pynnych lub szlamw w glebie i ziemi) Skadowanie przez gbokie zataczanie (np. wtryskiwanie odpadw, ktre mona pompowa do szybw, wysadw solnych lub naturalnie powstaych skadnic) Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadw pynnych lub szlamw na poletkach osadowych lub lagunach) Specjalne procesy skadowania (np. umieszczanie w uszczelnionych komrkach zamknitych i odizolowanych wzajemnie od siebie i od rodowiska) Uwalnianie do zbiornikw wodnych z wyjtkiem mrz/oceanw Uwalnianie do mrz/oceanw, w tym lokowanie na dnie mrz Obrbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego zacznika, w wyniku ktrej powstaj zwizki lub mieszaniny usuwane za pomoc ktregokolwiek z procesw wymienionych w niniejszej czci Obrbka fizykochemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego zacznika, w wyniku ktrej powstaj zwizki lub mieszaniny usuwane za pomoc ktregokolwiek z procesw wymienionych w niniejszej czci (np. parowanie, suszenie, kalcynacja, neutralizowanie, strcanie) Spalanie na powierzchni ziemi Spalanie na morzu Stae skadowanie (np. lokowanie w pojemnikach w kopalni) Sporzdzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem ktremukolwiek z procesw wymienionych w niniejszej czci Przepakowywanie przed poddaniem ktremukolwiek z procesw wymienionych w niniejszej czci Magazynowanie w czasie ktregokolwiek z procesw wymienionych w niniejszej czci CZ B PROCESY ODZYSKU ODPADW (R)

Wykorzystanie jako paliwa (innego ni w drodze bezporedniego spalania) lub innego rodka wytwarzania energii Recykling/odzysk rozpuszczalnikw Recykling/odzysk substancji organicznych, ktre nie s uywane jako rozpuszczalniki Recykling/odzysk metali i zwizkw metali Recykling/odzysk innych materiaw nieorganicznych Regeneracja kwasw lub zasad Odzyskiwanie skadnikw stosowanych do usuwania zanieczyszcze Odzyskiwanie skadnikw z katalizatorw

L 32/76

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

Powtrna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju Rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawoenia lub ekologicznego ulepszania gleby Wykorzystanie pozostaoci otrzymanych w wyniku ktregokolwiek z dziaa wymienionych w niniejszej czci Wymiana odpadw w celu poddania ktremukolwiek z dziaa wymienionych w niniejszej czci Magazynowanie odpadw przeznaczonych do wykorzystania przy uyciu ktregokolwiek z procesw wymienionych w niniejszej czci

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/77

ZACZNIK IV ARBITRA

1. W przypadku poddania sporu arbitraowi zgodnie z artykuem 23 ustp 2 niniejszego Protokou, strona lub strony powiadamiaj drug stron lub strony przy pomocy rodkw dyplomatycznych, jak rwnie sekretariat o przedmiocie arbitrau, wskazujc w szczeglnoci artykuy niniejszego Protokou, ktrych interpretacja lub zastosowanie jest przedmiotem sporu. Sekretariat przekazuje otrzyman informacj wszystkim stronom niniejszego Protokou.

2. Trybuna arbitraowy skada si z trzech czonkw. Zarwno strona lub strony skarce, jak i przeciwna strona lub strony sporu wyznaczaj po jednym arbitrze, a dwch wyznaczonych w ten sposb arbitrw wyznacza wsplnie trzeciego arbitra, ktry jest przewodniczcym trybunau arbitraowego. Przewodniczcy trybunau arbitraowego nie moe by obywatelem adnej ze stron sporu, mie staego miejsca pobytu na terytorium adnej z tych stron, by zatrudnionym przez ktr ze stron ani by zwizanym w adnym charakterze ze sporn spraw.

3. Jeeli przewodniczcy trybunau arbitraowego nie zosta wyznaczony w terminie dwch miesicy od wyznaczenia drugiego arbitra, Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej, na prob jednej ze stron sporu, wyznacza przewodniczcego w terminie nastpnych dwch miesicy.

4. Jeeli jedna ze stron sporu nie wyznaczy arbitra w terminie dwch miesicy od zawiadomienia, o ktrym mowa w ustpie 1, druga strona moe poinformowa o tym Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej, ktry wyznaczy przewodniczcego trybunau arbitraowego w terminie nastpnych dwch miesicy. Po otrzymaniu nominacji przewodniczcy trybunau arbitraowego zwraca si do strony, ktra nie wyznaczya arbitra, z wnioskiem o jego wyznaczenie w terminie dwch miesicy. Jeeli strona nie uczyni tego w wyznaczonym okresie, przewodniczcy informuje o tym Sekretarza Wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej, ktry dokonuje tej nominacji w terminie kolejnych dwch miesicy.

5. Trybuna arbitraowy wydaje decyzje zgodnie z prawem midzynarodowym oraz z postanowieniami niniejszego Protokou.

6. Kady trybuna arbitraowy ustanowiony na mocy postanowie zawartych w niniejszym zaczniku formuuje wasne przepisy proceduralne.

7. Decyzje trybunau arbitraowego, dotyczce zarwno spraw proceduralnych, jak i materialnych, s podejmowane wikszoci gosw jego czonkw. 8. Trybuna moe zastosowa wszelkie odpowiednie rodki dla ustalenia faktw. 9. Strony sporu uatwiaj prac trybunau arbitraowego oraz, wykorzystujc wszelkie rodki, ktrymi dysponuj, w szczeglnoci:

a) dostarczaj wszelkich stosownych dokumentw, urzdze i informacji; oraz b) umoliwiaj, w razie potrzeby, powoywanie wiadkw lub ekspertw oraz uzyskiwanie ich dowodw.

10. Strony i arbitrzy s zobowizani przestrzega poufnego charakteru kadej informacji, ktr otrzymuj poufnie w czasie procedury trybunau arbitraowego. 11. Trybuna arbitraowy moe, na wniosek jednej ze Stron, zaleci przejciowe rodki ochrony.

12. Jeeli jedna ze stron sporu nie stawia si przed trybunaem arbitraowym lub nie podejmuje obrony w sprawie, druga strona moe zada, aby trybuna arbitraowy kontynuowa postpowanie i przedstawi decyzj kocow. Nieobecno strony lub niepodjcie przez stron obrony w sprawie nie stanowi przeszkody dla procesu. Trybuna arbitraowy przed przedstawieniem decyzji kocowej musi upewni si, e skarga jest waciwie uzasadniona w wietle faktw i prawa.

L 32/78

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

4.2.2006

13. Trybuna arbitraowy moe wysucha i uzna wzajemne roszczenia przeciwne pochodzce bezporednio z przedmiotu sporu. 14. Wydatki trybunau arbitraowego, w tym wynagrodzenie jego czonkw, ponosz strony sporu w rwnych czciach, jeeli Trybuna nie okreli tego inaczej z powodu szczeglnych okolicznoci sprawy. Trybuna prowadzi spis wszystkich wydatkw i sporzdza dla stron na ten temat komunikat kocowy. 15. Kada ze Stron niniejszego Protokou majca interes prawny dotyczcy przedmiotu sporu, i ktrej moe dotyczy decyzja w danej sprawie, moe za zgod trybunau interweniowa w postpowaniu. 16. Trybuna arbitraowy wydaje wyrok w terminie piciu miesicy od daty powoania, chyba e uzna za konieczne przeduenie terminu na okres nieprzekraczajcy kolejnych piciu miesicy. 17. Wyrok trybunau arbitraowego podlega uzasadnieniu. Wyrok jest ostateczny i wicy dla wszystkich stron sporu. Trybuna arbitraowy przekazuje wyrok Stronom sporu oraz sekretariatowi. Sekretariat przekazuje otrzyman informacj wszystkim Stronom niniejszego Protokou. 18. Kady spr, ktry moe powsta midzy stronami, dotyczcy interpretacji lub wykonania wyroku kocowego, moe by przedoony przez kad z tych stron trybunaowi arbitraowemu, ktry wyda decyzj, lub, jeeli trybuna nie moe zosta zwoany, innemu trybunaowi utworzonemu w tym celu w ten sam sposb, w jaki zosta powoany pierwszy trybuna.

4.2.2006

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej

L 32/79

ZACZNIK B Deklaracja Wsplnoty Europejskiej zgodnie z artykuem 26 ustp 4 Protokou EKG-ONZ w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze Wsplnota Europejska owiadcza, e zgodnie z Traktatem ustanawiajcym Wsplnot Europejsk, w szczeglnoci jego artyku 175 ustp 1, posiada kompetencje do zawierania umw midzynarodowych oraz wykonywania zobowiza z nich wynikajcych, ktre przyczyniaj si do osignicia nastpujcych celw: zachowania, ochrony i poprawy jakoci rodowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, ostronego i racjonalnego wykorzystywania zasobw naturalnych, wspierania na paszczynie midzynarodowej rodkw zmierzajcych do rozwizywania regionalnych lub wiatowych problemw rodowiska naturalnego. Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszcze stanowi odpowiednie narzdzia suce zachcaniu do poprawy wynikw osiganych w zakresie ochrony rodowiska naturalnego, udostpnianiu spoeczestwu informacji na temat uwolnionych zanieczyszcze i suce waciwym organom do analizowania tendencji, przedstawiania postpu w zmniejszaniu poziomu zanieczyszcze, wspierania monitorowania zgodnoci oraz oceniania postpw, przyczyniajc si tym samym do osignicia powyszych celw. Ponadto Wsplnota Europejska owiadcza, e przyja ju przepisy prawne, wice jej Pastwa Czonkowskie, obejmujce swoim zakresem sprawy regulowane niniejszym Protokoem, oraz przekae i uaktualni, stosownie, wykaz tych przepisw prawnych zgodnie z art. 26 ust. 4. Wsplnota Europejska jest odpowiedzialna za wykonanie tych zobowiza wynikajcych z Protokou, ktre s objte obowizujcymi przepisami prawa wsplnotowego. Wykonywanie przez Wsplnot jej kompetencji podlega z definicji staemu rozwojowi.

13.7.2011

PL

Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej


SPROSTOWANIA

L 183/31

Sprostowanie do decyzji Komisji 2011/122/EU z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie odstpstwa od regu pochodzenia okrelonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektrych produktw rybowstwa przywoonych z Saint-Pierre i Miquelon (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 49 z dnia 24 lutego 2011 r.) W wyniku bdu urzdniczego na s. 39 w tabeli zacznika dla numeru seryjnego 09.1625 w kolumnie Kod HS: zamiast: ex 0307 39 ex 1605 90, powinno by: ex 1605 90.

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/61/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wsplnoty Europejskiej, Protokou EKG-ONZ w sprawie rejestrw uwalniania i transferu zanieczyszcze (Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 32 z dnia 4 lutego 2006 r.) 1. Strona 67, zacznik I, pkt 2 lit. d) i e), trzecia kolumna: zamiast: powinno by: na dzie, na dob.

2. Strona 68, zacznik I, pkt 3 lit. c), e), f) i g), trzecia kolumna: zamiast: powinno by: na dzie, na dob.

3. Nastpujce odniesienie dotyczy sprostowania opublikowanego w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej L 172 z dnia 7 lipca 2010 r.: Skrela si str. 6, pkt 47.

Deklaracje (o ile nie zaznaczono inaczej, deklaracje zostay zoone w chwili ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia, przystpienia lub sukcesji) Belgia: W chwili podpisania: Deklaracja: Niniejszy podpis zobowizuje rwnie Waloni, Flandri oraz region stoeczny Bruksel. Dania: W chwili podpisania: Deklaracja: Zarwno Wyspy Owcze, jak i Grenlandia s samorzdne na mocy ustawy o autonomii, ktra stanowi midzy innymi, i sprawy zwizane z ochron rodowiska w oglnym zakresie oraz w dziedzinach objtych Protokoem s regulowane na mocy prawa samostanowienia. W zwizku z tym podpisanie przez Dani Protokou nie musi oznacza, i ratyfikacja obejmie we waciwym czasie Wyspy Owcze i Grenlandi. Wsplnota Europejska Deklaracja Deklaracja Wsplnoty Europejskiej zgodnie z artykuem 26 ustp 4 Protokou. Wsplnota Europejska owiadcza, e zgodnie z Traktatem ustanawiajcym Wsplnot Europejsk, w szczeglnoci jego artykuem 175 ustp 1, posiada kompetencje do zawierania umw midzynarodowych oraz wykonywania zobowiza z nich wynikajcych, ktre przyczyniaj si do osignicia nastpujcych celw: - zachowania, ochrony i poprawy jakoci rodowiska naturalnego, - ochrony zdrowia ludzkiego, - ostronego i racjonalnego wykorzystywania zasobw naturalnych, - wspierania na paszczynie midzynarodowej rodkw zmierzajcych do rozwizywania regionalnych lub wiatowych problemw rodowiska naturalnego. Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszcze stanowi odpowiednie narzdzia suce zachcaniu do poprawy wynikw osiganych w zakresie ochrony rodowiska naturalnego, udostpnianiu spoeczestwu informacji na temat uwolnionych zanieczyszcze i suce waciwym organom do analizowania tendencji, przedstawiania postpu, przyczyniajc si tym samym do osignicia powyszych celw. Ponadto Wsplnota Europejska owiadcza, e przyja ju przepisy prawne, wice jej Pastwa Czonkowskie, obejmujce swoim zakresem sprawy regulowane niniejszym Protokoem, oraz przekae i uaktualni, stosownie, wykaz tych przepisw prawnych zgodnie z art. 26 ust. 4.

Wsplnota Europejska jest odpowiedzialna za wykonanie tych zobowiza wynikajcych z Protokou, ktre s objte obowizujcymi przepisami prawa wsplnotowego. Wykonywanie przez Wsplnot jej kompetencji podlega z definicji staemu rozwojowi. Francja Deklaracja: Francja niniejszym owiadcza, e Protok w sprawie rejestrw uwalniania i transferw zanieczyszcze do Konwencji o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska (wraz z 4 zalcznikami), sporzdzony w Kijowie, dnia 21 maja 2003 roku, bdzie mia zastosowanie, w przypadku Francji, do tych samych obszarw, jak w przypadku Konwencji o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska (wraz z 2 zacznikami), sporzdzonej 25 czerwca 1998r.

za zgodno tumaczenia z oryginaem

17-01-dg