Vous êtes sur la page 1sur 6

dr Micha Lubicz - Miszewski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocawiu

Wrocaw, 15 II 2012

Instytut Nauk Ekonomicznych i Spoecznych Zakad Nauk Humanistycznych, pok. 305, Tel. 071 320 5235
ul. Marii Skodowskiej-Curie 42, 50-369 Wrocaw e.mail: michal.lubicz-miszewski@up.wroc.pl

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012


RODY i CZWARTKI 10.00 - 12.00

PYTANIA NA ZALICZENIE:

1. Wymie uwarunkowania powstania socjologii. Czym zajmuje si socjologia? 2. Opisz typologi grup spoecznych F. Tnniesa [grupy wsplnotowe i grupy umowne] oraz podzia na grupy mae i due. Podaj przykady 3. Opisz typologi grup spoecznych CH. Cooleya [pierwotne i wtrne] oraz podzia na grupy formalne i nieformalne. Podaj przykady 4. Jakie s rnice midzy rodzin tradycyjn a rodzin nowoczesn? 5. Jakie s rnice midzy ojczyzn prywatn a ojczyzn ideologiczn? 6. Jaka jest rnica midzy narodem a grup etniczn? (chodzi wycznie o rnice wskazywane w socjologii a nie na gruncie polskiego prawa) Wymie mniejszoci etniczne i narodowe w Polsce 7. Zderzenie cywilizacji" S. Huntingtona czy "cywilizacja zderze" N. Fergusona? - ktra z tych dwch koncepcji trafniej opisuje Twym zdaniem wspczesne relacje midzy cywilizacjami. 8. Opisz wymiary globalizacji i jej skutki spoeczne 9. Jaki wpyw wywiera kultura na ycie spoeczne? 10. Opisz rodzaje socjalizacji / pierwotna, wtrna, resocjalizacja
1. Jedno z zada bdzie dotyczy sonday i bdzie (podobnie jak na wiczeniach) sformuowane nastpujco:

Ponadto:

Na podstawie wykadu, na ktrym omawialimy Warunki rzetelnoci bada sondaowych (szerzej omwionych w tekcie, pt.: Dwadziecia pyta, ktre dziennikarz powinien zada, zapoznajc si z wynikami sondau opinii) wska braki w artykule opisujcym wyniki sondau. Artyku te pochodz z wydania on-line jednego z polskich dziennikw. Nie wypisuj tych informacji, ktre w omwionym sondau zostay zawarte, czyli nie pisz na ktre z owych 20 pyta moesz odnale odpowiedzie. Krytycznie przyjrzyj si prezentowanemu artykuowi i napisz na jakie z pyta nie znajdujesz w nim odpowiedzi, jakich informacji w artyku nie zawiera (a powinien). 1

2. Jedno z zada bdzie dotyczy bada ankietowych i bdzie sformuowane nastpujco:

Na podstawie treci wykadu, na ktrym omawialimy Warunki poprawnoci pyta kwestionariusza ankiety oraz Najczstsze wady pyta kwestionariuszowych dokonaj poprawek w poniszym fragmencie kwestionariusza ankiety. (ankieta z bdami znajdzie si na kartce ju w trakcie kolokwium ) /UWAGA!! kady z Pastwa otrzyma albo zadanie nt sonday albo nt ankiet/

< Socjologia - sylabus>


Wykad 1. Czym jest socjologia? Socjologia jako nauka humanistyczna Tematyka zaj: przedmiot zainteresowania socjologii; socjologia naukowa a wiedza potoczna; historyczne uwarunkowania powstania socjologii; socjologia a inne nauki spoeczne. Literatura: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, rozdzia I Charakter socjologii i historyczne warunki jej powstania, s. 19-51. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, PWN, rozdzia I, Co to jest socjologia?, s. 27-43. P. Sztompka, Socjologia, s. 17-42 ( rozdzia I - Socjologia i spoeczestwo). J. H. Tuner, Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, rozdz. I Istota i pocztki socjologii, s. 8-22. P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1997, s. 171-183 (rozdzia VIII Socjologia jako dyscyplina humanistyczna. Wykad 2. Spoeczestwo jako przedmiot socjologii Tematyka zaj: pojcie spoeczestwa oraz 7 aspektw ujmowania spoeczestwa (wg P. Sztompki); pozycja i rola spoeczna, konflikt rl spoecznych; Literatura: P. Sztompka, Socjologia, s. 29-38 ( rozdzia I - Socjologia i spoeczestwo). J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury spoeczne, s. 51-53 (rozdz. III: Spoeczestwo oglne i jego struktura). J. H. Tuner, Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, rozdz. I, s.8-22. Wykad 3. Grupa spoeczna (definicja, rodzaje grup spoecznych) Tematyka zaj: definicje grupy spoecznej; zbir osb jak element konstytutywny grupy spoecznej; wartoci wsplnotogrupowe; wi spoeczna w grupie; komunikacja i czno w grupie; typologia grup spoecznych Literatura: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, rozdzia VIII. Grupa spoeczna, s. 181-201. J. Turowski, Socjologia. Mae struktury spoeczne, s. 77-105 (rozdz. V: Struktura grupy spoecznej); s. 107-114 (rozdz. VI: Typologia grup spoecznych) S. Mika, Wstp do psychologii spoecznej, Warszawa 1981, s. 169-173 lub Psychologia spoeczna, s.330-335. J. H. Tuner, Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, rozdz. VII Grupy i organizacje spoeczne. Wykad 4. Rodzina jako podstawowa agenda socjalizacji Tematyka zaj: 2

Elementy socjologii rodziny. Typologie rodzin. Rodzina tradycyjna a rodzina nowoczesna Literatura: A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, PWN, rozdzia VII, Rodziny, s. 192-221. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, rozdzia XVI Sfera reprodukcji, s. 371-393. K. Slany, Alternatywne formy ycia maesko-rodzinnego [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zrnicowania spoeczne, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Kojdera, Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk Komitet Socjologii, Krakw 2007, s. 237-268.
Raporty CBOS-u:
POTRZEBY PROKREACYJNE ORAZ PREFEROWANY I REALIZOWANY MODEL RODZINY, III 2006, zob. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_052_06.PDF KOBIETY I MCZYNI O PODZIALE OBOWIZKW DOMOWYCH, XII 2006, zob. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_183_06.PDF Nie ma jak rodzina, III 2008, zob. na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_040_08.PDF KONTROWERSJE WOK RNYCH ZJAWISK DOTYCZCYCH YCIA MAESKIEGO I RODZINNEGO, III 2008, zob. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_054_08.PDF Stosunek Polakw do rozwodw, III 2008, zob: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_043_08.PDF OSOBISTA ZNAJOMO I AKCEPTACJA PRAW GEJW I LESBIJEK W KRAJACH EUROPY RODKOWEJ, XI 2005, zob. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_052_06.PDF na: na: na: na:

W ramach uzupenienia treci nt. rodziny nowoczesnej i alternatywnych modeli rodziny polecam tekst: System, ideologia, biznes. Dlaczego w Szwecji niszczy si rodziny, dostpny na: http://fronda.pl/news/czytaj/tytul/system_ideologia_biznes_dlaczego_w_szwecji_niszczy_sie_rodziny W wolnej chwili warto take obejrze film Postp po szwedzku dostpny na www.youtube.com

Wykad 5. Zastosowanie bada ankietowych w socjologii Literatura: L. A. Gruszczyski, Kwestionariusze w socjologii, Katowice, 2001. A. Suek, Ogrd metodologii socjologicznej, Warszawa 2002. J. H. Tuner, Socjologia - koncepcje i ich zastosowanie, rozdz. II, Teorie i metody w socjologii Wykad 6. Rola sonday w badaniach socjologicznych Literatura: A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, PWN, rozdzia XX, Socjologiczne metody badawcze, s. 658-681. E. Babbie, Badania spoeczne w praktyce, Warszawa 2007, PWN, Zacznik J Dwadziecia pyta, ktre dziennikarz powinien zada, zapoznajc si z wynikami sondau opinii, s. 616-622. Wykad 7. Analiza socjologiczna pastwa Tematyka zaj: geneza i koncepcje pastwa, typologie pastw, formy sprawowania wadzy pastwowej, elementy socjologii wadzy Literatura: J. Turowski, Wielkie struktury spoeczne, s. 105-128, rozdz. V. Analiza socjologiczna pastwa. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, PWN, rozdzia XIV, Rzdzenie i polityka, s. 442-455. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, rozdzia XVII Sfera polityki, s. 395-413. Wykad 8. Partie polityczne i systemy wyborcze. Preferencje wyborcze Polakw w III RP Tematyka zaj: partie polityczne ich geneza i typologia, pluralizm a system monopartyjny, warunki i elementy demokratycznego systemu wadzy, typologia systemw partyjnych 3

Literatura: J. Turowski, Wielkie struktury spoeczne, s. 129-140, rozdz. VI. Pastwo, partie polityczne, warunki demokracji. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, PWN, rozdzia XIV, Rzdzenie i polityka, s. 442-455. M. Grabowska, Partie polityczne w III Rzeczpospolitej [w:] III Rzeczpospolita w trzydziestu odsonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 roku, Red. A. Kostarczyka, wiat Ksiki 2004, s. 417-434. A. Z. Kamiski, Dwa systemy - dwie orientacje wyborcze [w:] III Rzeczpospolita w trzydziestu odsonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 roku, Red. A. Kostarczyka, wiat Ksiki 2004, s. 451-479. Wykad 9. Socjologiczne koncepcje narodu. Nard a grupa etniczna Tematyka zaj: geneza i koncepcje narodu, nard a grupa etniczna, tosamo etniczna i narodowa; nard jako wsplnota kulturowa, mniejszoci etniczne i narodowe w Polce Literatura: J. Turowski, Wielkie struktury spoeczne, s. 141-165 (rozdz. VII. Nard jako spoeczno ideologiczno - kulturowa). R. Dyoniziak, Spoeczestwo w procesie zmian, s. 119-140 (rozdz. I: Nard jako wsplnota kulturowa. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, rozdzia XI Nard, s. 238-269. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-spoecznej ludnoci Polski oraz zasobach mieszkaniowych. Opracowanie przygotowane na Kongres Demograficzny w dniach 22-23 marca 2012 r. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf
STOSUNEK POLAKW DO Raporty CBOS-u: INNYCH NARODW, Warszawa, luty 2012, zob. na:

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_022_12.PDF

MAE OJCZYZNY POCZUCIE PRZYNALENOCI POLAKW, Warszawa, listopad 2009, zob. na: www.cbos.pl

Wykad 10. Zderzenie cywilizacji wg wizji Huntingtona a wydarzenia w USA z 11 IX 2001 i wojna z terroryzmem Literatura: S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy ksztat adu wiatowego, Warszawa 2000. czym jest cywilizacja, cywilizacje wiata: s. 41-55 Islam a Zachd, koncepcja zderzenia cywilizacji: s. 308-326 i 462-497 Na temat krytyki teorii Hutingtona zob.: "Zderzenie cywilizacji. Sd nad teori Samuela Huntingtona", Piotr Marczewski (red.), Pawe wieak (red.), Warszawa 2006. http://www.psz.pl/images/stories/strefa/psz.pl_zderzenie_cywilizacji.pdf (2010)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponadto warto obejrze film: Europa u schyku cywilizacji... http://www.youtube.com/watch?v=CgK0uz2I9Yc

Wykad 11. Globalizacja Tematyka zaj: rda i wymiary globalizacji, prekursorzy teorii globalizacji, teorie globalizacji kulturowej, cztery wizje globalizacji Literatura: 4

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, PWN, rozdzia III, Zmieniajcy si wiat, s. 72-99. P. Sztompka, Socjologia, s. 581-599 ( rozdzia XXVI - Globalizacja).
Raporty CBOS-u: PORTRET INTERNAUTY, Warszawa, marzec 2009, zob. na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_033_09.PDF KORZYSTANIE Z INTERNETU, Warszawa, lipiec 2009, zob. na:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF

ZAGROENIA W INTERNECIE, Warszawa, lipiec 2009, zob. na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_106_09.PDF KORZYSTANIE Z KOMPUTERW I INTERNETU, Warszawa, czerwiec 2010, zob. na:
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_079_10.PDF

SPOECZNOCI WIRTUALNE, Warszawa, maj 2010, zob. na: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF

Wykad 12. Socjologiczne ujcie kultury Tematyka zaj: kultura jako system wartoci i norm; wpyw kultury na ycie spoeczne; porzdek kultury a porzdek spoeczny; kultura masowa Literatura: B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, rozdzia III Kultura, s. 75-91. P. Sztompka, Socjologia, s. 229-256 ( rozdzia X Socjologiczne pojcie kultury). J. H. Tuner, Socjologia - koncepcje i ich zastosowanie, rozdz. III, Symbole i kultura, s.39-54. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, PWN, rozdzia II, Kultura i spoeczestwo, s. 45-52. J. Szczepaski, Elementarne pojcia socjologii, rozdz. IV, s. 69-103. Wykad 13. Socjalizacja i kontrola spoeczna Tematyka zaj: socjalizacja i jej odmiany, proces i stadia socjalizacji, formy kontroli spoecznej Literatura: P. Sztompka, Socjologia, s. 389-415 (rozdzia XVII - Socjalizacja i kontrola spoeczna) J. H. Tuner, Socjologia koncepcje i ich zastosowanie, rozdz. VI - Socjalizacja, s. 83 101. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, rozdzia VI Socjalizacja, s. 137-155. Wykad 14. Najnowsza fala polskiej emigracji (po 1 V 2004) A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2006, PWN, rozdzia IX, Rasa, etniczno, migracja, s. 286288, 297-301. T. ubieski, Emigracja [w:] III Rzeczpospolita w trzydziestu odsonach. Nadzieje i rozczarowania po 1989 roku, Red. A. Kostarczyka, wiat Ksiki 2004, s. 114-122. Emigrowa i wraca. Migracje zarobkowe Polakw po 1 maja 2004. Raport Instytutu Spraw Publicznych zob. na: http://www.isp.org.pl/files/2572839620196337001163156302.pdf (2010)
GWNY URZD STATYSTYCZNY, Departament Bada Demograficznych: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2010, Warszawa, padziernik 2011 roku, zob. na:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lud_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2010.pdf

Literatura podstawowa: 1. A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2006. 2. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003. 3. P. Sztompka, Socjologia. Analiza spoeczestwa, Znak, Krakw 2002. 5

4. J. Turowski, Socjologia. Mae struktury spoeczne, KUL, Lublin 2001. 5. J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury spoeczne, KUL, Lublin 2000.