Vous êtes sur la page 1sur 1

Polska w NATO

Denia Polski do uzyskania czonkostwa w NATO wynikay w gwnej mierze z negatywnych dowiadcze historycznych. Zarwno tych zwizanych z II wojn wiatow, czyli osamotnienie Polski w 1939 roku, jak i tych powojennych, kiedy to Polska pozostawaa pod dominacj ZSRR oraz uznanie, e NATO jest po upadku komunizmu jedynym efektywnie dziaajcym Sojuszem militarnym w Europie. Po rozwizaniu Ukadu Warszawskiego, Polska rozpocza aktywne dziaania dyplomatyczne zmierzajce do uzyskania czonkostwa w NATO. Wymagao to jednak ogromnych nakadw finansowych na modernizacj armii, przede wszystkim na przezbrojenie w sprzt odpowiadajcy wymogom NATO. Przejcie na nowy system cznoci i sposoby dowodzenia, a take wprowadzenie zmian organizacyjnych na wzr zachodni. Chodzio przede wszystkim o osignicie kompatybilnoci i interoperacyjnoci polskich si zbrojnych z armiami zachodu. Kolejnym warunkiem wejcia Polski do NATO byo zapewnienie cywilnej kontroli nad armi, co oznaczao cywilne kierownictwo w Ministerstwie Obrony Narodowej, podporzdkowanie Sztabu Generalnego cywilnemu ministrowi obrony oraz parlamentarna kontrol nad siami zbrojnymi. Po dokonaniu ogromnego wysiku zwizanego z przebudow armii, Polska podpisaa 2 lutego 1994 roku dokument Partnerstwo dla Pokoju. By on form cisej wsppracy z NATO w zakresie planowania obronnego, wsplnych wicze i manewrw oraz uczestnictwa w misjach pokojowych NATO, zwaszcza operacji pokojowej w Boni. Program Partnerstwo dla Pokoju umoliwi take wymian na du skal oficerw i onierzy z obydwu stron. W 1996 roku przyjto ustaw o cywilnej kontroli nad armi oraz strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przeprowadzono na du skal reorganizacj i zmiany w samych siach zbrojnych pod ktem przyszego wspdziaania z siami NATO. Rwnoczenie prowadzono aktywne dziaania

dyplomatyczne w stolicach pastw NATO w celu uzyskania ich zgody na wstpienie Polski do tej organizacji. Dziki tym dziaaniom Polska spenia sformuowane przez sojusz wstpne wymogi, dlatego w lipcu 1997 roku zostaa zaproszona do negocjacji na temat uzyskania czonkostwa. Po ich zakoczeniu umowa midzynarodowa o wstpieniu Polski do NATO zostaa ratyfikowana przez parlamenty 16 pastw czonkowskich, a nastpnie t umow ratyfikowa Sejm polski. W marcu 1999 w miejscowoci Independence w USA ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Wgier przekazali na rce Sekretarza Stanu USA dokumenty ratyfikacyjne o wstpieniu do NATO. Zakoczyo to prawn procedur akcesji do Sojuszu. W uroczystych obchodach 50 - lecia Paktu Pnocnoatlantyckiego po raz pierwszy uczestniczy prezydent Polski jako penoprawny czonek NATO. Wstpienie Polski do NATO pociga za sob wiele konsekwencji. Przede wszystkim Polska staa si czonkiem najsilniejszego wspczenie istniejcego paktu militarnego. Zapewnia nam to wyjtkowe miejsce wrd pastw wiata a take poczucie bezpieczestwa.