Vous êtes sur la page 1sur 4

>INFORVBO

[
10 MEI 2012 Nr. 15

Nieuwsbrief voor decision makers

Onmisbare financile boordcomputer voor uw bedrijf


er in 2010 reeds een eerste stap gezet in de vereenvoudiging van de regels inzake elektronische facturatie. Tegen het einde van 2012 zal Belgi, in navolging van een Europese richtlijn van 2010, een volgende stap zetten in de vereenvoudiging van de facturatieregels. Alleen al elektronische facturatie kan de Belgische bedrijven naar schatting 3 miljard Elektronische facturatie is voor het VBO reeds sedert jaren een belangrijk onderwerp. Van de naar schatting 1 miljard facturen worden echter nog maar enkele procenten elektronisch uitgewisseld. De meeste facturen worden wel elektronisch opgemaakt, maar worden vervolgens afgeprint en naar de bestemmeling gestuurd. Deze encodeert alle factuurinformatie manueel in het elektronisch boekhoudsysteem en doet de betaling via een elektronische bankoverschrijving. De papieren factuur heeft dus slechts een zeer kort leven. Dit is niet efficint, kost onnodig veel tijd en geld en kan aanleiding geven tot fouten bij het overtypen van de factuurinformatie. Waarom houden we er dan nog aan vast om facturen om te zetten van digitaal naar papier en vervolgens de factuurgegevens terug om te zetten van papier naar elektronisch? Een eerste oorzaak is wellicht dat elektronische facturatie zich op het kruispunt bevindt van twee werelden: technologie en recht. Een tweede reden is dat het wettelijk kader tot voor kort zeer streng en formalistisch was. Op initiatief van het VBO werd euro doen besparen. Uiteraard is de elektronische factuur slechts een schakel in de ruimere keten van de financile bedrijfsadministratie. Welke bedrijfsleider durft nog te ontkennen dat een efficinte financile administratie een onmisbaar managementinstrument is geworden? In deze economisch complexe en snel veranderende tijden kunnen bedrijfsleiders het zich eenvoudigweg niet veroorloven om blind te varen en moeten ze op elk moment kunnen beschikken over accurate en up-to-date informatie over hun onderneming. Het gaat niet enkel over financile gegevens, maar ook over andere kwalitatieve informatie op basis waarvan balanced scorecards worden opgesteld. Zoals de autosector ondergaat ook de financile administratie in de bedrijven momenteel een aanzienlijke gedaanteverwisseling. Het analoge dashboard maakt plaats voor een digitale boordcomputer die niet alleen meer informatie verzamelt, maar dit ook sneller en accurater doet. Termen als e-accounting, e-archivering, e-facturatie, e-auditing, e-procurement,
(*) Deze uitgave kunt u bestellen bij Linda Janssens, lj@vbo-feb.be of downloaden op www.vbo.be > Publicaties > Gratis brochures.

worden steeds meer gebruikt. Om echt de vruchten te kunnen plukken van deze (r)evoluties, is een gentegreerde aanpak van al deze elementen echter cruciaal.

Alleen al elektronische facturatie kan de Belgische bedrijven naar schatting 3 miljard euro doen besparen.
Om die reden heeft het VBO zopas, in samenwerking met BDO, een brochure uitgegeven die bedrijfsleiders een praktische leidraad wil aanreiken om hen te helpen verdere stappen te zetten in de automatisering en de digitalisering van de financile administratie en alzo de kwaliteit en de efficintie ervan te verhogen (*). Daarenboven kan dit voor de bedrijven ook een aanzienlijke kostenbesparing betekenen, zonder dat dit de overheid ook maar n euro kost. Waar wachten we nog op?
PHILIPPE LAMBRECHT , BESTUURDER-SECRETARIS-GENERAAL

BLIKVANGER

CIJFER VAN DE WEEK

>

BEGROTING

> Regering wil minder besparen in 2013 > Dialoog tussen private en

Het begrotingstekort in 2013

BEDRIJFSBEVEILIGING

publieke sector
FINANCIERING

> Naar een eengemaakte betaalruimte

2,15%

WEKELIJKS AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS P409959

Vorig jaar had de regering zich gengageerd om het begrotingstekort terug te dringen tot 1,8% van het bbp in 2013 om vervolgens te evolueren naar een begrotingsevenwicht tegen 2015. In de huidige versie van de begroting wordt de inspanning ietwat afgezwakt: voor 2013 wordt nu uitgegaan van een tekort van 2,15%.

WWW.VBO.BE

[ INFOR VBO 15 10 MEI 2012 ]

>

BEDRIJFSBEVEILIGING

>

FINANCIERING

Dialoog tussen private en publieke sector


Op 3 mei 2012 vergaderde de federale stuurgroep van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging (POB) op het VBO. Het POB is een waardevolle ontmoetingsplaats voor de private sector en de overheid. Beide partijen kunnen er op een legale en vertrouwelijke manier met elkaar in dialoog treden over bedrijfsbeveiliging. Op basis van dit overleg werken de actoren samen concrete maatregelen uit in het kader van de bestrijding van de criminaliteit tegen bedrijven. Een concreet voorbeeld hiervan is het Early Warning System (EWS) inzake terroristische dreigingen. Dit performante systeem van informatie-uitwisseling tussen de overheid en de private sector is zonder twijfel n van de belangrijkste verwezenlijkingen van het POB. Via het EWS werd de bedrijfswereld bijvoorbeeld gewaarschuwd voor de plannen van dierenactivisten. Een ander thema dat op het POB werd aangekaart is het risicobeheer in de distributiesector. In die context blijven winkeldiefstal en diefstallen gewapenderhand twee van de grote prioriteiten voor de ondernemingen. Hoewel er reeds veel genvesteerd werd in preventie, blijven deze vormen van criminaliteit belangrijke risicofactoren. Ook economische spionage, en meer specifiek het belang voor het bedrijfsleven om zijn economische en wetenschappelijke kennis hiertegen te beschermen, is het voorwerp van debat binnen het POB.
Anneleen Dammekens ada@vbo-feb.be

Naar een eengemaakte betaalruimte


Na de invoering van de eenheidsmunt zal ook de markt voor betaalinstrumenten eengemaakt worden. Aangezien we de overgrote meerderheid van onze betalingen giraal doen, is de impact van de overgang naar een Single European Payments Area (SEPA) mogelijk nog groter dan de introductie van de euro. SEPA beoogt dat betalingen over de hele Europese Unie even vlot, veilig en efficint verlopen. Vanaf februari 2014 zullen alle overschrijvingen en domiciliringen binnen de EU daardoor moeten gebeuren binnen hetzelfde reglementaire kader. Bijgevolg worden de huidige nationale betaalinstrumenten geleidelijk vervangen door gestandaardiseerde Europese instrumenten. Ondernemingen zullen hun verschillende betaalsystemen moeten afstemmen op de nieuwe regelgeving. De overgang kan binnen de onderneming drastische aanpassingen vergen van het betalingsbeheer (bv. opzetten van nieuwe bankinterfaces). Andere concrete veranderingen, zoals het wijzigen van betalingsdocumentatie, dringen zich eveneens op door>

VBO-ACTIE

> Ontmoeting met SME envoy


Op Europees initiatief werd recent het SME envoy netwerk gecreerd. Dit netwerk bestaat uit 27 nationale functionarissen, n uit elke lidstaat, die een aanspreekpunt vormen voor het kmo-bedrijfsleven. Zij zien erop toe dat het beleid zowel op nationaal als Europees niveau voldoende is afgestemd op de noden van de kmos. Het VBO bezocht op 18 april jl. Marie-Christine Colin, de Belgische SME envoy. Tijdens deze eerste ontmoeting werd er gesproken over haar prioriteiten om een meer kmo-vriendelijk beleid te bekomen. Het VBO vestigde de aandacht op Europese dossiers die grote gevolgen hebben voor kmos, zoals de ketenaansprakelijkheid in het kader van de detachering van werknemers. Voorts werd ook het kmo-beleid van het VBO toegelicht.
Olivier Joris oj@vbo-feb.be Stijn Rocher sr@vbo-feb.be

expertise samen rond de tafel voor een debat over internationalisering. Dit debat werd ingeleid door Leo Sleuwaegen, hoogleraar aan de Vlerick Management School. Hij toonde aan dat er veel potentieel zit in Belgische bedrijven om te internationaliseren. Zowel externe als interne factoren verhinderen veel bedrijven echter om de stap naar nieuwe markten te zetten. Een rondetafelgesprek met de kmo-leiders bracht verschillende hinderpalen aan het licht zoals de culturele barrire, andere wetgeving, toenemend protectionisme, Zij reikten meteen ook vele creatieve oplossingen aan.
Stijn Rocher sr@vbo-feb.be

farmaceutische en de technologische sector. De Jasmijnrevolutie heeft Tunesi binnengeloodst in het nieuwe tijdperk van de democratie en van de markteconomie. Onze ondernemingen krijgen de kans om actief mee te werken aan deze wederopbouw en daar hun voordeel mee te doen. Aan hen om die kans te grijpen!
Laurent Sempot ls@vbo-feb.be

> CO2 : geen verklaringen, maar actie


Op 24 april organiseerden het VBO en Business & Society samen een themanamiddag over CO2: reduceren, meten en compenseren. De initiatieven en projecten van SWIFT, bpost en Alpro werden er voorgesteld. Boven polemische en steriele verklaringen verkiezen onze organisaties namelijk het accent te leggen op actie en denkoefeningen rond best practices om de acties van de ondernemingen te vergemakkelijken en te begeleiden.
Isabelle Callens ic@vbo-feb.be

> Nieuw Tunesi, nieuwe kansen!


Vlak voor de European Business Summit had het VBO de eer om Alaya Bettaeb, Tunesisch Staatssecretaris voor Internationale samenwerking en Buitenlandse investeringen, te ontvangen. In zijn toespraak, die de buitenlandse investeerders opnieuw vertrouwen moest geven, belichtte Bettaeb de nieuwe zakenkansen die thans aan Belgische bedrijven worden geboden. Hij verwees daarbij in het bijzonder naar de gezondheidszorg-, de energie-, de milieu-, de

> Kmo-leiders in debat rond internationalisering


Het Kmo Platform bracht verleden woensdag een twintigtal kmo-leiders met internationale

>

BEGROTING

Regering wil minder besparen in 2013


Verleden week heeft ons land net als alle andere lidstaten zijn meerjarenbegroting bij de Europese Commissie ingediend. In de versie van vorig jaar had de regering zich gengageerd om het begrotingstekort terug te dringen tot 1,8% van het bbp in 2013 om vervolgens te evolueren naar een begrotingsevenwicht tegen 2015. In de huidige versie blijft het evenwicht in 2015 behouden, maar wordt de inspanning voor volgend jaar ietwat afgezwakt: voor 2013 wordt nu uitgegaan van een tekort van 2,15%. Volgens de regering zal de schuldgraad dit jaar nog stijgen tot 99,4% van het bbp om vervolgens terug te beginnen zakken tot 92,3% in 2015. Niettegenstaande het beter dan verwachte groeicijfer voor het eerste kwartaal, blijft het economische klimaat moeilijk. De regering had dan ook een gegronde reden om de budgettaire inspanning op korte termijn ietwat af te zwakken. Anderzijds had ze er goed aan gedaan om tegelijkertijd ook een ander signaal naar de financile markten te sturen, met name dat ze de Europese doelstelling om de begroting structureel in evenwicht te brengen n houden in de Grondwet zou

Het zou niet de eerste keer zijn in de geschiedenis van de Belgische overheidsfinancin dat voor de gemakkelijke weg zou worden gekozen.

inschrijven. Door dit na te laten, blijft de vrees bestaan dat deze tijdelijke versoepeling wel eens structureel zou kunnen worden. Het zou niet de eerste keer zijn in de geschiedenis van de Belgische overheidsfinancin dat voor de gemakkelijke maar op termijn nefaste weg zou worden gekozen.
Geert Vancronenburg gva@vbo-feb.be

>

dat het Belgisch rekeningnummer wordt omgezet in een internationaal IBAN nummer. Ook een duidelijke communicatie naar klanten is noodzakelijk. Dit vraagt om een uitgewerkt hervormingsplan. En de tijd dringt. Daarom kunnen ondernemers beter vandaag al in actie schieten om een vlotte overgang naar SEPA voor te bereiden. In de eerste plaats kunt u als ondernemer terecht bij uw bank. Verdere info vindt u op onderstaande website (*).
Stijn Rocher sr@vbo-feb.be

periode enkel maar vergroot. In de lijst van landen die hun achterstand hebben zien vergroten doet enkel Cyprus het nog slechter dan ons land. Het spreekt voor zich dat de lange periode van lopende zaken een negatieve impact op de prestaties van ons land heeft gehad, aangezien het correct functioneren van de interne markt cruciaal is voor een open economie als de Belgische. Daarom moeten de verschillende betrokken regeringen en parlementen van ons land deze situatie zo snel mogelijk recht-

zetten. Bovendien pleit het VBO niet alleen voor het naleven van de op EU-niveau afgesproken omzettingstermijnen, maar ook voor een omzetting met respect voor de geest van de richtlijnen. Meer bepaald wil dit zeggen dat men bij de omzetting in Belgische wetgeving niet verder mag gaan dan wat de richtlijn voorziet (het fenomeen van goldplating dat de concurrentiepositie van onze bedrijven kan verzwakken t.o.v. hun concurrenten in Europa).
Pieter-Jan Van Steenkiste pvs@vbo-feb.be Olivier Joris oj@vbo-feb.be

(*) www.sepabelgium.be

>

INTERNE MARKT

Omzetting EU-wetgeving blijft pijnpunt


In de tweede helft van 2011 waren gemiddeld 1,2% van de Europese interne markt gerelateerde wetten niet tijdig omgezet in nationale wetten. Dit cijfer blijft onveranderd tegenover de 1e helft van 2011 toen het gemiddelde omzettingsdeficit voor het eerst sinds begin 2008 terug boven het streefdoel van 1% uitkwam. Uit recente cijfers van de Europese Commissie blijkt dat Belgi, met een omzettingsdeficit van 2,2%, op de laatste plaats in de Europese rangschikking eindigt. Bovendien is de omzettingsachterstand van Belgi in deze

U bent op zoek naar geschikte vergaderfaciliteiten in hartje Brussel?


Het VBO stelt een brede waaier van polyvalente en moderne vergaderruimtes ter beschikking tegen concurrentile tarieven.

Meer info: Dienst Events - events@vbo-feb.be - T +32 2 515 09 83

[ INFOR VBO 15 10 MEI 2012 ]

[ INFOR VBO 15 10 MEI 2012 ]

AGENDA

Internationale MVO-standaarden: wegwijzer


In samenwerking met Business & Society
Om de concrete implicaties van de verschillende principes en richtlijnen voor uw bedrijf te begrijpen en het meest geschikte instrument te kiezen, nodigen wij u uit om op 22 mei deel te nemen aan een praktisch en interactief seminar.

DATUM: 22 MEI

PLAATS: VBO, BRUSSEL INFO: DIENST EVENTS T 02 515 08 36 EVENTS@VBO-FEB.BE

From bench to bed


Hoe een brug bouwen tussen toegepast onderzoek en gepersonaliseerde geneeskunde in Belgi en op internationaal vlak
Conferentie over medische technologie georganiseerd door het VBO, Healthcare Belgium, Unamec en NCBME

DATUM: 31 MEI

PLAATS: VBO, BRUSSEL INFO: ANNE COUDEYRE T 02 515 09 38, ACO@VBO-FEB.BE

Private en openbare sector: in concurrentie?


In het kader van Brussels Metropolitan
Dit seminar zal aangeven welke nieuwe potentile markten zijn voor privbedrijven op gebieden die tot op heden eerder tot de publieke sfeer behoren, en welke de uitdagingen zijn door meer concurrentie vanuit de openbare sector in commercile activiteitssegmenten.

DATUM: 6 JUNI

PLAATS: BO, BRUSSEL INFO: DIENST EVENTS T 02 515 08 36 EVENTS@VBO-FEB.BE

VBO Social Academy workshops


Beter overleggen met uw personeel om uw doelstellingen te bereiken
Wie in deze tijden van economische onzekerheid zijn personeel weet te betrekken bij zijn bedrijfsdoelstellingen, heeft een belangrijk element voor groei in handen.

DATUM: 13, 20 EN 27 JUNI

PLAATS: VBO, BRUSSEL INFO: DIENST EVENTS T 02 515 08 36, EVENTS@VBO-FEB.BE

VBO Forum Verruim uw horizon! Be international!


17.09.2012
VBO FORUM FEB
SQUARE-BRUSSELS

DATUM: 17 SEPTEMBER

MEETING CENTER

Zin om uw ondernemersgrenzen te verleggen? Op 17 september opent het VBO Forum 2012, over alle grenzen heen, het debat over de internationalisatie van de Belgische ondernemingen.

PLAATS: SQUARE-BRUSSELS MEETING CENTER, BRUSSEL INFO: DIENST EVENTS T 02 515 08 36 EVENTS@VBO-FEB.BE WWW.BEINTERNATIONAL.BE

Zie ook www.vbo.be > Events


>
DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG

keurd en die voor een makkelijker begrip van de regels door de stakeholders moesten zorgen. Het VBO heeft dit dossier aandachtig gevolgd teneinde de belangen van zijn leden tijdens de hele duur van de herziening van het regelgevingskader te vrijwaren en heeft verschillende vergaderingen van een ad-hocwerkgroep belegd. Met het oog op een goede voorlichting van zijn leden organiseert het VBO

op 6 juni aanstaande een event over het onderwerp waarop verschillende deskundigenpanels (advocaten, ambtenaren, consultants, hoogleraren, enz.) hun licht zullen laten schijnen op alle aspecten van deze regelgeving en op de impact die deze op het bedrijfsleven zal hebben.
Anne-Laurence Cock alc@vbo-feb.be Pierre Sabbadini psa@vbo-feb.be Grafische productie: The Mailshop tel. 03 771 12 30 mail@themailshop.be

Nieuw regelgevingskader is nu compleet


Op 25 april keurde de Europese Commissie een verordening goed die voor de lidstaten de mogelijkheid bekrachtigt om particuliere ondernemingen voor maximaal 500.000 euro (in afwijking van de algemene drempel van 200.000 euro) over een periode van 3 belastingjaren te financieren in het kader van openbaredienstverrichtingen, zonder de Commissie daarvan te moeten inlichten. Deze de-minimisverordening is het sluitstuk van het nieuwe Europese regelgevingskader voor diensten van algemeen economisch belang dat de overheidsdotaties aan particuliere ondernemingen moet beperken. Ze vervolledigt het besluit, de mededeling en de kaderregeling die eind 2011 waren goedge-

VBO Verbond van Belgische Ondernemingen vzw


Ravensteinstraat 4 1000 Brussel tel. 02 515 08 11 fax 02 515 09 15
REDACTIE:

Anne Michiels tel. 02 515 09 44 am@vbo-feb.be Linda Janssens tel. 02 515 08 18 lj@vbo-feb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: PUBLICATION MANAGER: ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADRESWIJZIGING: COPYRIGHT:

Charles Gheur Ravensteinstraat 4 1000 Brussel Stefan Maes tel. 02 515 08 43 sm@vbo-feb.be ADeMar bvba tel. 03 448 07 57 nele.brauers@ademaronline.com VBO Dienst Mailing tel. 02 515 09 06 fax 02 515 09 55 mailing@vbo-feb.be overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van bosarbeiders) en is economisch leefbaar.

Évaluer