Vous êtes sur la page 1sur 15

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Poz. 515

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.14 15:25:38 +02'00'

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie okrelenia wzoru rocznego sprawozdania z dziaalnoci uczelni albo zwizku uczelni oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje: 1. Okrela si nastpujce wzory sprawozda:

1) wzr rocznego sprawozdania z dziaalnoci uczelni albo zwizku uczelni, stanowicy zacznik nr 1 do rozporzdzenia; 2) wzr sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, stanowicy zacznik nr 2 do rozporzdzenia. 2. Uczelnie niepubliczne, z wyczeniem uczelni prowadzonych przez kocioy i zwizki wyznaniowe finansowanych z budetu pastwa na podstawie odrbnych przepisw, skadajc pierwsze sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego, nie wypeniaj kolumn dotyczcych planu rzeczowo-finansowego po zmianach. 3. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

ww
1)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego kieruje dziaem administracji rzdowej szkolnictwo wysze, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

w. rcl

.go

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego: B. Kudrycka

v.p l

Dziennik Ustaw

Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia ... 2012 r. (poz. )Poz. 515
Zaczniki do rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Zacznik nr 1 Wyszego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 515)

WZR
WZR

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI UCZELNI ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAALNOCI UCZELNI ALBO ZWIZKU UCZELNI1) 1) UCZELNI ALBO ZWIZKU

Sprawozdanie za rok Cz 1. Informacje oglne

Dane podstawowe o uczelni albo zwizku uczelni Pena nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni albo zwizku uczelni:

ww
1)

* Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni sub pastwowych.

w. rcl
Telefon: Faks: Strona internetowa: Organy jednoosobowe uczelni albo zwizku uczelni Funkcja: Imi i nazwisko: Stopie naukowy lub tytu naukowy, stopie w zakresie sztuki lub tytu w zakresie sztuki: Stopie subowy*: Kadencja: Data rozpoczcia: Data upywu:
Sprawozdanie jest skadane za rok akademicki wedug stanu na dzie 30 wrzenia.

Wojewdztwo: Powiat: Gmina: Miejscowo: Poczta: Kod pocztowy: Ulica: Nr budynku:

.go
1

v.p l

Zacznik nr 1

Dziennik Ustaw

Poz. 515

Struktura organizacyjna Jednostki organizacyjne realizujce zadania dydaktyczne* Nazwa jednostki organizacyjnej: Dane adresowe: Kraj: Wojewdztwo: Powiat: Gmina: Miejscowo: Poczta: Kod pocztowy: Ulica: Nr budynku: Telefon: Faks: Podstawowa jednostka organizacyjna (tak/nie): Prowadzi ksztacenie na studiach (tak/nie): Prowadzi studia podyplomowe (tak/nie): Inny rodzaj zada dydaktycznych realizowanych przez jednostk (szkolenia, kursy doksztacajce itp.):

Informacja o kierowniku lub dyrektorze jednostki organizacyjnej: Imi i nazwisko: Tytu zawodowy, stopie naukowy lub tytu naukowy, stopie w zakresie sztuki lub tytu w zakresie sztuki: Stopie subowy**: Kadencja: Data rozpoczcia: Data upywu: Ocena instytucjonalna dokonana na podstawie art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym, zwanej dalej ustaw, przez Polsk Komisj Akredytacyjn, a take akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez midzynarodowe i krajowe komisje branowe dokonujce ocen w wybranych obszarach ksztacenia oraz przez agencje akredytacyjne zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z ktrymi Polska Komisja Akredytacyjna zawara umowy o uznawalnoci ocen akredytacyjnych***: Pozostae jednostki organizacyjne Nazwa jednostki organizacyjnej: Rodzaj wykonywanych zada:

ww
* ** ***

w. rcl
Z uwzgldnieniem filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych, zamiejscowych orodkw dydaktycznych oraz jednostek prowadzcych indywidualne studia midzyobszarowe. Informacje na temat zamiejscowych orodkw dydaktycznych naley podawa do czasu zakoczenia w nich ksztacenia. Dotyczy uczelni wojskowych i uczelni sub pastwowych. Dotyczy podstawowych jednostek organizacyjnych.

.go
Poziom ksztacenia:

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 515

Prowadzone kierunki studiw Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Nazwa kierunku studiw: Obszar ksztacenia, w ramach ktrego jest prowadzony kierunek studiw: Profil ksztacenia: Studia pierwszego stopnia (tak/nie): Forma studiw pierwszego stopnia: Studia drugiego stopnia (tak/nie): Forma studiw drugiego stopnia: Jednolite studia magisterskie (tak/nie): Forma jednolitych studiw magisterskich: Specjalnoci prowadzone w ramach kierunku studiw: Ksztacenie prowadzone w zamiejscowym orodku dydaktycznym (tak/nie): Zajcia dydaktyczne na kierunku studiw prowadzone z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego (tak/nie): Ocena programowa dokonana na podstawie art. 48a ust. 3 ustawy przez Polsk Komisj Akredytacyjn, a take akredytacje i certyfikaty uzyskane w wyniku oceny przeprowadzonej przez midzynarodowe i krajowe komisje branowe dokonujce ocen w wybranych obszarach ksztacenia oraz przez agencje akredytacyjne zarejestrowane w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencje, z ktrymi Polska Komisja Akredytacyjna zawara umowy o uznawalnoci ocen akredytacyjnych:

ww
Absolwenci

w. rcl
Cz 2. Studenci i absolwenci Kierunek studiw: Forma studiw*: Poziom ksztacenia: Profil ksztacenia: Studenci Liczba studentw ogem (cznie z cudzoziemcami): Liczba studentw cudzoziemcw: Liczba studentw bdcych osobami niepenosprawnymi ogem (cznie z cudzoziemcami): Liczba absolwentw ogem (cznie z cudzoziemcami):

Liczba studentw i absolwentw, z podziaem na kierunki, formy i poziomy ksztacenia

.go
ogem: w tym cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy: w tym cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy:

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 515

Liczba absolwentw cudzoziemcw:

Liczba absolwentw bdcych osobami niepenosprawnymi ogem (cznie z cudzoziemcami):

* Naley poda odrbnie informacje o liczbie studentw na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Cz 3. Opaty za studia oraz pozostae odpatnoci

ww
* **

Wysoko opat (w z) pobieranych na danym kierunku studiw, z podziaem na formy i poziomy ksztacenia Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Kierunek studiw: Forma studiw*: Poziom ksztacenia: Liczba semestrw: Opata zwizana z ksztaceniem Opata za semestr: wariant I** na studiach: wariant II*** Liczba studentw wariant I**** wnoszcych opaty wariant II***** za studia: Opata zwizana z ksztaceniem Opata za semestr: studentw na studiach stacjonarnych, jeeli s to ich studia Liczba studentw na drugim lub kolejnym kierunku wnoszcych opaty studiw stacjonarnych: za studia: Opata zwizana z ksztaceniem Opata za semestr: studentw na studiach stacjonarnych w przypadku korzystania z zaj poza dodatkowym limitem punktw Liczba studentw ECTS: wnoszcych opaty za studia: Opata zwizana z powtarzaniem Opata za powtarzanie semestru: okrelonych zaj: Opata za powtarzanie przedmiotu rocznego: Opata za powtarzanie przedmiotu semestralnego: Opata za powtarzanie roku studiw: Opata za studia w jzyku obcym: Opata za zajcia nieobjte planem studiw: Opata zwizana z przyjciem na studia (opata rekrutacyjna): Jednorazowa opata za wydanie: dyplomu: wiadectwa lub innego dokumentu zwizanego z tokiem studiw:

w. rcl
4

Naley poda odrbnie informacje o opatach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opaty pobierane od osb posiadajcych obywatelstwo polskie i cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy. *** Opaty pobierane od cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy. **** Liczba studentw posiadajcych obywatelstwo polskie i cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy. ***** Liczba studentw cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy.

.go

v.p l

ogem: w tym cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy: w tym cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy:

Dziennik Ustaw

Poz. 515

Cz 4. Studia doktoranckie, podyplomowe oraz inne formy ksztacenia Informacja o studiach doktoranckich i nadanych stopniach naukowych doktora Nazwa jednostki organizacyjnej: Dziedzina nauki/sztuki: Dyscyplina naukowa/artystyczna: Forma studiw*: rednia opata za semestr**: Liczba ogem: doktorantw: w tym cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy: w tym cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy: Liczba ogem: absolwentw: w tym cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 2 ustawy: w tym cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy: w tym osoby, ktre nie przystpiy do obrony pracy doktorskiej: Liczba otwartych przewodw doktorskich: Liczba nadanych ogem: stopni naukowych w tym nadanych cudzoziemcom, o ktrych doktora: mowa w art. 43 ust. 2 ustawy: w tym nadanych cudzoziemcom, o ktrych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy: w tym nadanych osobom, ktre nie uczestniczyy w studiach doktoranckich:

ww

w. rcl
* **

Naley poda odrbnie informacje o studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Nie dotyczy studiw stacjonarnych finansowanych z dotacji budetowej.

Informacja o studiach podyplomowych

Nazwa jednostki organizacyjnej: Nazwa studiw: Obszar ksztacenia, w ramach ktrego s prowadzone studia: Liczba semestrw: rednia opata za semestr: Liczba suchaczy*: ogem: w tym cudzoziemcy: Liczba absolwentw: ogem: w tym cudzoziemcy:

* Naley wskaza liczb osb, ktre w trakcie roku akademickiego nie zostay skrelone z listy suchaczy.

Informacja o podyplomowym ksztaceniu prowadzonym w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystw, lekarzy weterynarii, farmaceutw, pielgniarki i poone oraz diagnostw laboratoryjnych Nazwa jednostki organizacyjnej: Specjalizacja: Liczba suchaczy: Liczba godzin dydaktycznych:

.go
5

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 515

Cz 5. Wsppraca midzynarodowa Informacje o podjtej wsppracy midzynarodowej* Umowy/porozumienia**: Partner umowy/porozumienia: Status: Okres trwania umowy: Zakres wsppracy (maksymalnie 255 znakw): Liczba studentw

przyjedajcy: wyjedajcy: Liczba nauczycieli akademickich przyjedajcy: wyjedajcy: Liczba pracownikw uczelni niebdcych nauczycielami przyjedajcy: akademickimi wyjedajcy:

Cz 6. Obsada kadrowa na prowadzonych kierunkach studiw

ww

Liczba nauczycieli akademickich stanowicych obsad kadrow, z podziaem na kierunki, poziomy i profile ksztacenia* Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej: Nazwa kierunku: Poziom ksztacenia: Profil ksztacenia: Liczba nauczycieli akademickich: ogem: z tego: posiadajcych tytu ogem: profesora: w tym zaliczanych do minimum kadrowego: posiadajcych stopie ogem: naukowy doktora w tym habilitowanego: zaliczanych do minimum kadrowego: posiadajcych stopie ogem: naukowy doktora w tym i uprawnienia zaliczanych rwnowane do minimum z uprawnieniami kadrowego: doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pn. zm.):

w. rcl
6

.go

* Z uwzgldnieniem projektw realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej lub innych rde zagranicznych. ** Z uwzgldnieniem umw dotyczcych wsppracy w zakresie wsplnego prowadzenia bada, projektw naukowych, wdroeniowych i innowacyjnych.

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 515

posiadajcych tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny: Liczba nauczycieli akademickich cudzoziemcw: ogem: z tego: posiadajcych tytu profesora:

w. rcl
posiadajcych tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny:
Data zoenia sprawozdania ..........................................

ww

* Wedug stanu na dzie rozpoczcia roku akademickiego nastpujcego po roku sprawozdawczym.

.go
posiadajcych stopie naukowy doktora habilitowanego: posiadajcych stopie naukowy doktora i uprawnienia rwnowane z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki: posiadajcych stopie naukowy doktora: ogem: w tym zaliczanych do minimum kadrowego: ogem: w tym zaliczanych do minimum kadrowego:

v.p l
ogem: w tym zaliczanych do minimum kadrowego: ogem: w tym zaliczanych do minimum kadrowego: ogem: w tym zaliczanych do minimum kadrowego:

posiadajcych stopie naukowy doktora:

ogem: w tym zaliczanych do minimum kadrowego: ogem: w tym zaliczanych do minimum kadrowego:

Dziennik Ustaw

Zacznik nr 2

Poz. 515

Zacznik nr 2

WZR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO1)

WZR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO1)

Sprawozdanie za rok Nazwa uczelni albo zwizku uczelni:

Dzia I. Rachunek zyskw i strat w tysicach zotych, z jednym znakiem po przecinku

.go
1 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 18

WYSZCZEGLNIENIE
A. Przychody z dziaalnoci operacyjnej (02+21)

Przychody z podstawowej dziaalnoci operacyjnej (03+10+19+20)

Przychody ogem z dziaalnoci dydaktycznej (04+05+06+08) dotacje z budetu pastwa

rodki z budetw jednostek samorzdu terytorialnego lub ich zwizkw z tego opaty za wiadczone usugi edukacyjne w tym na studiach niestacjonarnych

w. rcl
pozostae w tym rodki zagraniczne oraz wspfinansowanie krajowe Przychody ogem z dziaalnoci badawczej (11+12+13+15+16+17) dotacje na finansowanie dziaalnoci statutowej rodki na realizacj projektw finansowanych przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki rodki na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic w tym zagraniczne rodki finansowe niepodlegajce zwrotowi sprzeda pozostaych prac i usug badawczych i rozwojowych rodki na realizacj programw lub przedsiwzi okrelonych przez ministra waciwego do spraw nauki pozostae w tym rodki zagraniczne oraz wspfinansowanie krajowe Przychody ogem z dziaalnoci gospodarczej wyodrbnionej Koszt wytworzenia wiadcze na wasne potrzeby jednostki
1)

z tego

ww

Sprawozdanie jest skadane za rok kalendarzowy.

v.p l
Plan po zmianach na rok Wykonanie za rok 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Ustaw
Pozostae przychody (22+23) Przychody ze sprzeday towarw i materiaw Pozostae przychody operacyjne B. Koszty dziaalnoci operacyjnej (25+42) Koszty podstawowej dziaalnoci operacyjnej (37) Amortyzacja Zuycie materiaw i energii Usugi obce Podatki i opaty Wynagrodzenia w tym wynikajce ze stosunku pracy

10
21 22 23 0,0

Poz. 515
0,0

Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia na rzecz pracownikw Pozostae koszty rodzajowe w tym aparatura naukowo-badawcza

Ogem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33) Zmiana stanu produktw ( +, ) Ogem koszty rodzajowe (35+36) dziaalnoci dydaktycznej z tego

.go
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

w tym odpis na wasny fundusz stypendialny dziaalnoci badawczej

Pozostae koszty (43+44)

w. rcl
dziaalnoci gospodarczej wyodrbnionej

Warto sprzedanych towarw i materiaw Pozostae koszty operacyjne

C. Zysk (strata) z dziaalnoci operacyjnej (0124) D. Przychody finansowe E. Koszty finansowe

F. Zysk (strata) z dziaalnoci (45+4647)

G. Wynik zdarze nadzwyczajnych (5051) Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

ww

H. Zysk (strata) brutto (48+49) I. Podatek dochodowy

J. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) K. Zysk (strata) netto (525354)

v.p l
24 0,0 0,0 0,0 0,0 25 26 27 28 29 30 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Ustaw

11

Poz. 515

Dzia II. Fundusze pomocy materialnej dla studentw i doktorantw w tysicach zotych, z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGLNIENIE
1 Stan funduszu na pocztek roku w tym z dotacji z budetu pastwa zwikszenia ogem (04+06+07+08) dotacja z budetu pastwa

w tym przeznaczona na pomoc materialn dla doktorantw z tego opaty za korzystanie z domw studenckich opaty za korzystanie ze stowek studenckich inne przychody zmniejszenia ogem

dla studentw (11+12+13+14+15+16+17+18+19) stypendia socjalne

.go
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

stypendia specjalne dla osb niepenosprawnych stypendium za wyniki w nauce lub sporcie

stypendium rektora dla najlepszych studentw z tego stypendium ministra za osignicia w nauce

w. rcl
stypendium na wyywienie stypendium mieszkaniowe zapomogi dla doktorantw (21+22+23+24+25+26+27+28) stypendia socjalne zapomogi stypendium za wyniki w nauce z tego stypendium dla najlepszych doktorantw stypendium na wyywienie stypendium mieszkaniowe stypendium specjalne dla osb niepenosprawnych stypendium ministra za wybitne osignicia koszty utrzymania domw i stowek studenckich wynagrodzenia w tym skadki na ubezpieczenia spoeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja koszty realizacji zada zwizanych z przyznawaniem i wypacaniem stypendiw i zapomg w tym z dotacji z budetu pastwa

stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe

w tym

ww

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+0309)

10

v.p l
Plan po zmianach na .. rok 2 Wykonanie za rok 3 01 02 03 04 0,0 0,0 05 06 07 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Ustaw

12

Poz. 515

Dzia III. Pozostae fundusze w tysicach zotych, z jednym znakiem po przecinku


WYSZCZEGLNIENIE 1 stan funduszu na pocztek roku zwikszenia ogem Fundusz zasadniczy odpisy z zysku netto w tym rwnowarto zakoczonych i oddanych do uytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny rodkw trwaych zmniejszenia ogem w tym pokrycie straty netto Plan po zmianach na .. rok 2 Wykonanie za rok 3

aktualizacja wyceny rodkw trwaych

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+0206) Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych stan funduszu na pocztek roku zwikszenia ogem zmniejszenia ogem

.go
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+1112) stan funduszu na pocztek roku zwikszenia ogem

w. rcl
Wasny fundusz stypendialny w tym odpis w ciar kosztw dziaalnoci dydaktycznej zmniejszenia ogem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+1517) stan funduszu na pocztek roku zwikszenie ogem Fundusz wdroeniowy zmniejszenie ogem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+2021) .. stan funduszu na pocztek roku zwikszenie ogem zmniejszenie ogem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+2425)

Inne fundusze utworzone na podstawie odrbnych przepisw

ww

11

v.p l
01 02 03 04 05 06 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Ustaw

13

Poz. 515

Dzia IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracownikw cywilnych w grupach stanowisk


Wynagrodzenia wynikajce ze stosunku pracy (4+6) 3 z tego w tym

Wyszczeglnienie

Zatrudnienie

1 Razem z tego Nauczyciele akademiccy profesorw z tego* w grupach stanowisk docentw, adiunktw i starszych wykadowcw asystentw, wykadowcw, lektorw i instruktorw

Plan po zmianach na .. rok 0 0 0,0 0,0 0,0

Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi w tym w ramach dziaalnoci dydaktycznej

Razem z tego

w. rcl
Wykonanie za rok 0 0,0 Nauczyciele akademiccy profesorw 0 0,0 0,0 docentw, adiunktw i starszych wykadowcw asystentw, wykadowcw, lektorw i instruktorw 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym w ramach dziaalnoci dydaktycznej

.go
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

z tego* w grupach stanowisk

ww

Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi

* Wypeniaj tylko uczelnie publiczne i uczelnie prowadzone przez kocioy i zwizki wyznaniowe finansowane z budetu pastwa na podstawie odrbnych przepisw. Naley poda: przecitne zatrudnienie w przeliczeniu na pene etaty, wynagrodzenia w tysicach zotych, z jednym znakiem po przecinku.

12

v.p l
osobowe 4 nagrody rektora 5 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Ustaw

14

Poz. 515

Dzia IV.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia onierzy i funkcjonariuszy w grupach stanowisk


Uposaenia wynikajce ze stosunku subowego (4+6) 3 z tego w tym

Wyszczeglnienie

Zatrudnienie

1 Razem z tego Nauczyciele akademiccy profesorw z tego** w grupach stanowisk docentw, adiunktw i starszych wykadowcw asystentw, wykadowcw, lektorw i instruktorw

Plan po zmianach na .. rok 0 0 0,0 0,0 0,0

Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi w tym w ramach dziaalnoci dydaktycznej

Razem z tego

w. rcl
0 0,0 Nauczyciele akademiccy profesorw 0 0,0 0,0 docentw, adiunktw i starszych wykadowcw asystentw, wykadowcw, lektorw i instruktorw 0,0 0,0 0,0 0,0 w tym w ramach dziaalnoci dydaktycznej

.go
0,0 0,0 0,0 0,0 Wykonanie za rok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

z tego** w grupach stanowisk

Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi

ww

** Wypeniaj tylko uczelnie publiczne.

Naley poda: przecitne zatrudnienie w przeliczeniu na pene etaty, wynagrodzenia w tysicach zotych, z jednym znakiem po przecinku.

13

v.p l
uposaenia 4 nagrody rektora 5 nagrody roczne/dodatkowe uposaenia roczne 6 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dziennik Ustaw

15

Poz. 515

Dzia V. Informacje rzeczowe i uzupeniajce


WYSZCZEGLNIENIE 1 Liczba studentw ogem (02+04) studiw stacjonarnych w tym nowo przyjtych z tego studiw niestacjonarnych w tym nowo przyjtych Liczba studentw otrzymujcych stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw Liczba doktorantw otrzymujcych stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw Liczba miejsc w domach studenckich Liczba uczestnikw studiw doktoranckich ogem 04 05 06 osoba osoba osoba 01 02 03 Jednostka miary 2 osoba osoba osoba Plan po zmianach na .. rok 3 Wykonanie za rok 4

w tym uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich Liczba uczestnikw studiw doktoranckich pobierajcych stypendium doktoranckie Kwota stypendiw doktoranckich

Koszty remontw budynkw i lokali oraz obiektw inynierii ldowej i wodnej (z wyjtkiem domw i stowek studenckich) Nakady na rzeczowe aktywa trwae

Data zoenia sprawozdania ..........................................

ww

w. rcl
11 12 osoba tys. z tys. z 13 14 tys. z w tym nakady na urzdzenia techniczne i maszyny, rodki transportu i inne rodki trwae 15 tys. z

.go
07 08 osoba miejsce osoba 09 10 osoba

14

v.p l
0 0