Vous êtes sur la page 1sur 3

19.03.12 Sytuacja po I W. USA starao si angaowad w rozwizania gospodarcze w Europie zysk.

. Chaos polityczno-gospodarczy w powojennej Europie utrudnia Stanom udzia w gospodarce bez angaowania si w polityk. styczeo 1922 memorandum H. Hoovera dot kwestii gospodarczych. Reformy potrzebne dla Fra i Nie (jako rde chaosu). Chciano powrotu europejskiego pienidza do kursu w zocie. Standard w zocie dawaby ustabilizowanie inflacji. kwiecieo/maj 1922 konferencja w Genui dot gospodarczego odbudowania Europy. - plan zaproszenia ZSRR (interesy ekonomiczne WB) - Francja: konferencja to potwierdzenie sytuacji dotychczasowej utrzymanie reparacji i wymg ich spaty przez Niemcy. 34 paostwa i 5 dominiw bryt. (USA nie wzio udziau). - Cziczerin: Wsppraca ekonomiczna, redukcja zbrojeo (protest Francji). - memorandum paostw zachodnich: odbudowa ZSRR musi byd okupione dziaaniami Rosjan odszkodowania za zniszczenia etc. - 19 maja (ostatnie posiedzenie) konferencja haska (czerwiec-lipiec 1922) dot kwestii odszkodowao itp. Rapallo: negacja wzajemnych roszczeo i podwaliny pod wspprac wojskow. Dziki wojnie USA stao si najwikszym wierzycielem na wiecie. Po wojnie dalsze poyczki (g WB, Fra i W). Francja chciaa wyegzekwowad monstrualne odszkodowanie od Niemiec ( wiksze ni czne zobowizania Europy wobec USA!). Niemcy oczywicie nie byli w stanie udwignd tej kwoty. Od porozumienia fra-niem zaleao wyegzekwowanie dugw w caej Europie prby mediacji mn, ktra staraa si obiektywnie wycenid straty francuskie (niepowodzenia Fra si nie zgadzaa, a Niemcy nie robiy nic).

Jeszcze raz to samo WB nie chciaa pogrenia Niemiec, Francja odwrotnie. W razie niespacenia reparacji okupacja Zagbia Ruhry. 16 kwietnia 1922 ukad z Rapallo: stosunki dyplomatyczne ros-niem; wsppraca wojskowa(niewymieniona w traktacie); sukces niemieckiej dyplomacji (wyjcie z izolacji); Niemcy poczuy si silne i przestay pacid odszkodowania. Stresseman: nowy plan spaty reparacji. Inny plan: spaty reparacji ratami(zabezpieczeniem miaa byd kolej niemiecka). Plan Yunga: przyjty na konferencji w Hadze (rok..); 1931 Niemcy przestay spacad reparacje. W Lozannie 1932 zdecydowano o anulowaniu reparacji. Francja musiaa si zgodzid.

Niestabilnod Europy powojennej: Rezultatem polityki powojennej byy sprzecznoci midzy USA, WB i Fra. Gwnie WB i Fra WB nie chciao osabienia Niemiec, bo widzieli w nim sojusznika gospodarczego. Francuzi bali si potgi gronego ssiada. Niemcy po wojnie nie posiadali kolonii, byli zaamani gospodarczo i militarnie. Duo bezrobotnych byych onierzy(podoe dla idei nacjonalistycznych i poparcie dla Hitlera). Niemcy stali si paostwem buforowym przeciw zagroeniu bolszewickiemu. (powstania bolszewickie nawet w Niemczech w Bawarii i Berlinie). maj 1920 wybuch radykalnych niepokojw spoecznych i strajkw w Zagbiu Ruhry. Wkroczya armia niemiecka i pacyfikacja (brak zgody mn na wejcie armii niemieckiej w strefie o statusie mn!). Francuzi wprowadzili swoje wojska do Niemiec (m.in. Frankfurtu). Problem reparacji punkt sporny midzy mocarstwami; nie zosta rozwizany na konferencji wersalskiej (mia byd rozwizany do 1920). dano ponad 100 mld marek w zocie(bryt) lub 250 mld (fra), podczas gdy Niemcy byy w stanie zapacid ok. 40 mld. 52% reparacji dla Fra, 22% bryt, 10 % w, 8% Belgom,5% Jugosawia, Polsce i caej reszcie 3%! (skrajna niesprawiedliwod). Konferencja Londyoska 1921 dokonano oceny spaty Niemiec (mimo e nie ustalili cznej sumy, i tak spacay). Spaciy ok. 8 mld marek w zocie (Niemcy mwiy e spaciy 20mld i nie bdzie wicej). Wojskowa okupacja 3 miast nadreoskich. Nastpnie (1921) zeszli na 132 mld marek. Ultimatum do Niemiec: jeli nie spac- okupacja zaglbia Ruhry. Nowy rzd niemiecki zaakceptowa dania na 132 mld marek. Warunki jakie musiayby spenid Niemcy, aby spacid reparacje. -szybki rozwj niem. -zwikszenie niem eksportu - zwikszenie udziau niem w handlu wiatowym. Rzd Poincare (fra) domaga si spaty. 11 stycznia1923 fra i belg okupuj zagbi Ruhry. 12 sierpnia 1923 rzd Stressemana wznawia dostawy wgla do Francji, ale Fr i tak okupuj Ruhr. 1923-24 kryzys gospodarczy Niemiec. 1924 kryzys monetarny we Francji (zaamanie si franka). Alianci otrzymali ok. 10 mld dolarw poyczek od USA Niemcy musiay zapacid Europie, eby ta oddaa Stanom. Plan Davisa: w cigu 5 lat Niemcy bd spacay zobowizania wierzycielom 1-2,5 mld marek w zocie co jaki czas (raty). Hipoteka na kolei niemieckiej. Cel: uzdrowienie niemieckiego systemu bankowego, stworzenie funduszy stabilizacyjnego, zachcenie do inwestycji zagranicznych aby rozruszad gospodark (wtedy bdzie mona cigad zobowizania). Gwatowne zwikszenie obecnoci amerykaoskiej w gospodarce niemieckiej (USA poyczyo 3 mld dolarw dla Niemiec, a 3,5 mld dolarw dla Europy). Komisja rozbrojeniowa dla Niemiec rywalizacja fra-bryt: Fra chcieli likwidacji piechoty, Bryt woleli likwidacj floty powietrznej i morskiej (interesy poszczeglnych paostw). Brak wspdziaania frabryt, spowodowa, e Niemcy nie mieli pniej problemu w odzyskaniu potgi wojskowej.

Konferencja w Rapallo: Ponad gowami caej Europy dogaday si Niemcy i Rosja. Niemcy liczyy na wspprac gospodarcz z Rosj (bogata w surowce). Przed konferencj genueosk Rosjanie (Cziczerin) spotkali si z gowami paostw europejskich a potem pojechali na rozmowy z Niemcami. 10 kwietnia 1922 konferencja w Genui. 2 fazy konferencji: przed i po Rapallo (1. Miaa sens a druga nie). 16 kwietnia 1922 podpisano porozumienie niem-ros. Dao im to dobr pozycjna arenie mn. - Rosja i Niem zrzekaj si roszczeo o opaty za jeocw - Niemcy zrzekaj si roszczeo za nacjonalizacj niemieckich rodkw na terenie Rosji - stosunki dyplomatyczne - klauzula uatwiajca handel - porozumienie o wsppracy midzy armiami. - traktat o wzajemnej neutralnoci i wsppracy. Efekt bezporedni: po Rapallo Niemcy zaczy szkolid kadry i prowadzid badania wojskowe na terenie Rosji (mieli poligon do dwiczeo broni chemicznej itp.) Rosjanie mogli studiowad w Akademii Wojskowej w Berlinie. Nowa geopolityka europejska. Plan Yunga: Yung by wsptwrc planu Daviesa. Plan mia charakter tymczasowy. Egzekucja dugw niemieckich. Podpisany w Hadze; wszed w ycie 17 maja 1930. Nigdy nie doszed do skutku, bo by kryzys.