Vous êtes sur la page 1sur 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 568

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.05.22 16:28:04 +02'00'

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) oraz w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Okonka w województwie wielkopolskim. § 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 24 czerwca 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ww

w. rcl .go v.p l
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Okonka w województwie wielkopolskim Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania. w formie obwieszczenia Wojewody. obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza. godz. – zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej do 31 maja 2012 r. 568) Lp. – podanie do publicznej wiadomości. imiona. do której należy kandydat. w drodze rozplakatowania. 13 24 czerwca 2012 r. rcl . w formie obwieszczenia. – podanie do publicznej wiadomości. w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska. 2400 . do 6 czerwca 2012 r. o godz.p l KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 2 Treść czynności wyborczej 3 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości. 22 czerwca 2012 r. – sporządzenie spisu wyborców. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ww do 14 czerwca 2012 r. 568 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2012 r.go v. 10 do 19 czerwca 2012 r. informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej. nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej. od 14 czerwca 2012 r. oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi. (poz. wiek. 800–2200 w. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Okonka do 30 maja 2012 r. (do godz. miejsce zamieszkania. – składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia – podanie do publicznej wiadomości. w formie obwieszczenia. 2400) – powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej – zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza do 11 czerwca 2012 r. do 1 czerwca 2012 r. 11 12 23 czerwca 2012 r.Dziennik Ustaw –2– Poz. b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. – zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych. wykształcenie. – powołanie obwodowych komisji wyborczych – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy – zakończenie kampanii wyborczej – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców – przeprowadzenie głosowania do 12 czerwca 2012 r. na którym umieszczone są.