Vous êtes sur la page 1sur 3

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 574
USTAWA

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:35:31 +02'00'

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 148, poz. 990 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) wprowadza się następujące  zmiany: 1) w art. 4: a) w ust. 3 uchyla się pkt 7, b) w ust. 5 uchyla się pkt 4, c) uchyla się ust. 5a; 2) w art. 10 w ust. 1:

a) w pkt 2 w lit. c uchyla się tiret czwarte, b) uchyla się pkt 2a, c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

d)    pkt 4 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu: w „h)  lości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu dostarczonego podmiotowi skupui jącemu przez dostawcę hurtowego od początku  danego roku kwotowego w  ilości  przekraczającej kwotę  indywidualną przysługującą na dany dzień roku;”,

ww
3) w art. 22 uchyla się ust. 9; 4) w art. 33 uchyla się ust. 2–7; 5) uchyla się art. 34; 6) art. 36 otrzymuje brzmienie:

e)    pkt 5 w lit. c przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. d, w f)    pkt 6 w lit. c przecinek zastępuje się kropką i uchyla się lit. d; w

w. rcl

„3)   rzekazywania do dyrektora oddziału terenowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania  p albo siedzibę dostawcy hurtowego, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc: a) informacji, o których mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwsze–tiret trzecie, b)   biorczych zestawień, które zawierają dane o łącznej ilości mleka przeliczonego na mleko o referencyjnej  z zawartości tłuszczu, dostarczonego przez poszczególnych dostawców hurtowych od początku danego roku  kwotowego w ilości przekraczającej kwoty indywidualne przysługujące na dany dzień roku;”,

„Art. 36. 1. W odniesieniu do dostawców hurtowych, właściwi miejscowo dyrektorzy oddziałów terenowych  Agencji do dnia 15 września, na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5:

.go

v.p l

 Nr 148. Nr 141.  z  2005  r. z późn. w terminie określonym w art. 1031. 41. Nr 232. o którym mowa w pkt 1 załącznika. przysługuje odwołanie do Prezesa  Agencji. z wyłączeniem  przepisów dotyczących umarzania należności. 1. poz.  poz. Nr 157. 1. poz. poz. 1 rozporządzenia. dopłat i zaliczek. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości opłaty. 2)   stalają. 3. odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty. 622. z 2007 r. 1317. 1 otrzymuje brzmienie: 9) art. w drodze egzekucji administracyjnej. Nr 104. 362. Nr 8. poz. poz. . poz. 1. zm. 769. o których mowa  w ustawie zmienianej w art. 6. Nr 217. poz. 1  pkt 2. 1075. 1 pkt 2 i art. 38. z 2008 r. Nr 57. 173. 1. Nr 57. Nr 168. 2. 858. 1100. 818. 3. 3)   rzesyłają do podmiotów skupujących. z 2006 r. Nr 186. zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. poz. 1316. poz. 1676. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Nr 213. 362. poz. z 2010 r. o której mowa w ust. 37 ust. 470. 1671. poz. poz. 1241. 1016. o którym mowa w pkt 1 załącznika. 15 ust. o której mowa w ust. poz. według stanu  d na ostatni dzień roku kwotowego. 5.  v. po uwzględnieniu krajowego współczynnika realokacji. Nr 66. obowiązku wynikającego z decyzji. 1391 i Nr 291. 708. poz. Nr 106.  732  i  Nr  143. poz. Nr 143. U. poz. Nr 192. jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu opłaty ustalonej w decyzji.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  ustawie  do  opłat  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  działu  III  ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. 1378. 1228 i Nr 197. o której mowa w ust. 1635. 355. poz. 36 ust. poz. 888. Nr 166. 1. 35  u ust. Wpływy z tytułu opłat. o której mowa w ust. „Art. 1131. 40 ust. nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie  ustawy. Nr 40. dotyczących opłat. 230. poz. Agencja przekazuje niezwłocznie na rachunek dochodów budżetu państwa. poz. 36 ust.  poz. poz. 2 i art. 1652 i Nr 216. 7) art. 1175. Dostawca hurtowy. o których mowa w art. zbiorcze informacje o wysokości należp nych opłat. poz. Nr 171.”. 9. Nr 127. 781. Nr 131. 15 ust.go 4. poz.  Nr  85. Nr 120. poz. 12. – Ordynacja podatkowa (Dz. poz. 1 pkt 2. 1378 i Nr 225. o których mowa w art. 1 pkt 2 i art. podmiot skupujący może rozłożyć opłatę na raty. 10 ust. poz. 745. „Art. 37 ust. Opłatę. poz.Dziennik Ustaw –2– Poz. 8) w art. Nr 167. z 2005 r. 1318 i 1320. 41 otrzymuje brzmienie: Art. 15 ust. 97. poz. 2 ustawy. 1 pkt 1. Nr 118. Nr 18. Nr 182. o której mowa w ust. jest podmiot skupujący wskazany w tej decyzji.  Z poz.1)). o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. 10 ust. o którym mowa w art. podlega natychmiastowemu wykonaniu. poz. poz. U. Nr 199. Upoważnionym do żądania wykonania. poz. 1 rozporządzenia. w.”. 466. Nr 34. 2) art. Nr 112.”.  U. poz..    miany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w  Dz. 1109 i Nr 209. o której mowa w art. Nr 234. 1590 i Nr 225. poz. z zastrzeżeniem art. wysokość należnych opłat.”. 1306. stosuje się przepisy ustawy  zmienianej w art. także w wersji elektronicznej. 398.  Nr  86. Nr 75.p l . poz. o którym mowa w pkt 1 załącznika. poz. Decyzja. W ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. 1. z 2011 r. 1199. poz. Nr 44. z 2009 r.  727. 2. poz. 574 1)   okonują rozliczenia wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku. 1 pkt 2. w drodze decyzji. w brzmieniu dotychczasowym. 1707 oraz z 2012 r. rcl „1. poz. 990) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się art. Od decyzji.”. poz. Nr 180. 12 otrzymuje brzmienie: ww 1) Art. Nr 134. 60. podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie określonym w art. poz. 1323. 34 ust. 2  tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. poz. 1  pkt 2. 2 rozporządzenia. Do spraw wszczętych przed dniem 1 kwietnia 2012 r.

Dziennik Ustaw –3– Poz. o których mowa w ust. 33  ust. Do należności. rcl . zwraca się dostawcom hurtowym.  ww w. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się. o którym mowa w ust. w którym  decyzja. Komorowski . dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego  zobowiązuje. o których mowa w art.  Zaliczki. 5. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot skupujący zwraca dostawcy hurtowemu w terminie 7 dni od dnia. 2 ustawy zmienianej w art. w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 1. v.go Art. 4. o  których mowa  w  art. 4. wszczęte od dnia 1 kwietnia  2012 r. stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  2 ustawy  zmienianej  w  art. 5. 3. o której mowa w ust. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  pobrane przez  podmiot skupujący  od  dnia  1 kwietnia 2012 r. stała się ostateczna. 6. 4. Sprawy dotyczące zaliczek. 1. 33 ust. 574 2. W przypadku.. w drodze decyzji. podmioty skupujące do określenia wysokości pobranych od poszczególnych dostawców  hurtowych zaliczek oraz do ich zwrotu.p l Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. 3.