Vous êtes sur la page 1sur 6

SUNNY OY 1200 / 1700 / 2500 / 3000

S0r
loiottupiout soci|oooout LC
|oiqt LSS
Spotoi|oo qo|voo|uo
I|ob|e
0oo ioc|o|uo ptouvo
Soos ooitoi|oo qtco ou sysio
oo tolto|o|ssoooi pot coovoci|oo
S|m|e
Sysio oo coooox|oo
LC S0NCLlX
Un|verse|
losio||oi|oo oo oxit|out
oi oo |oit|out
Coov|ooi potlo|ioooi o |o |so o
|o iotto ou qotoiout
SUNNY OY 1200 / 1700 / 2500 / 3000
Oo |oc|c|c|o c.o c |.o||oo|
0o usoqo uo|votso| . qtco o |out spotoi|oo qo|voo|uo, |os ooou|outs Suooy oy 1200, 1700, 2500 oi 2000 pouvooi ito
ui|||ss ooos |os tsooux ^C |os p|us o|vots. l|s coov|oooooi oo ouito potlo|ioooi o uoo |so o |o iotto s|p|o ou qotoiout.
Lout |oiottupiout soci|oooout LC |oiqt LSS s|p||l|o |'|osio||oi|oo ioui oo tou|sooi |os couis oo ooioqo. ol|c|ooi oo |o
tqu|oi|oo Mll Opi|!toc, ||s potv|oooooi iououts o itouvot |o po|oi oo looci|ooooooi opi|o|, o oo cos oo c|ooqooois
oo iops ltuoois. l|s itooslotooi o|os| |o ox|u oo |'ootq|o so|o|to touo.
S


1
2
0
0

/

S


1
7
0
0

/

S


2
5
0
0

/

S


3
0
0
0
SMA So|or Jecbno|ogy AG www.SMA-Ironce.com
S

1
2
0
0
_
2
0
0
0
L
l
k
1
0
4
4
2
1


S
M
^

o
i
S
u
o
o
y

o
y

s
o
o
i
o
o
s

o
t

u
o
s

o

p
o
s

o
s

o
o

|o

s
o
c
|
i

S
M
^

S
o
|o
t

!
o
c
|
o
o
|o
q
y

^
G
.

|u
o
io
o
i|


o
s
i
u
o
o

o
t

u
o

o

p
o
s

o

o
o

|u
o
io
o
i|

S
lG
,
lo
c
.
S
0
N
C
L
lX

o
s
i
u
o
o

o
t

u
o

o

p
o
s

o

o
o

l

O
L
N
lX

C
O
N
!
^
C
!

G


&

C
o
.
K
G
.
L
o
s

io
x
io
s

o
i
|o
s

l q
u
t
o
s

t

p
o
o
o
o
o
i
o
u
x

s
io
o
o
o
t
o
s

io
c
|
o
|
u
o
s

o
p
p
||c
o
b
|o
s

o
u

o
u
t

o
o

|'|
p
t
o
s
s
|o
o
.
S
o
u
s

t

s
o
t
v
o

o
o

o
o
|l c
o
i|o
o
s

io
c
|
o
|
u
o
s
.
N
o
u
s

o

c
||o
o
o
s

io
u
io

t
o
s
p
o
o
s
o
b
|||i

o
o

c
o
s

o
'o
t
t
o
u
t
s

o
i
o
o

lo
u
io
s

iy
p
o
q
t
o
p
|
|
u
o
s
.
l
p
t
|


s
u
t

p
o
p
|o
t

s
o
o
s

c
|
|o
t
o
.
Accesso|res
loiotloco kS485 485lNk l|qqyoc|

!llN\Nk
K|i oo |so o |o iotto
pos|i|vo
LS\lNk
K|i oo |so o |o iotto
oqoi|vo
LS\NNk
Coroc|r|s||ques |ecbn|ques
Sunny oy
1200
Sunny oy
1700
Sunny oy
2500
Sunny oy
3000
n|re (DC]
lu|ssooco LC ox. [uooo cos -1} 1220 W 1850 W 2700 W 2200 W
!oos|oo LC ox. 400 \ 400 \ 00 \ 00 \
l|oqo oo ioos|oo p|oiovo|io|uo, Mll! 100 \ - 220 \ 147 \ - 220 \ 224 \ - 480 \ 28 \ - 480 \
!oos|oo oo|oo|o LC 120 \ 180 \ 200 \ 250 \
!oos|oo LC |o. , ioos|oo oo oottoqo 100 \ , 120 \ 129 \ , 180 \ 224 \ , 200 \ 28 \ , 220 \
Coutooi ox. pot Mll! , pot ooito 12, ^ , 12, ^ 12, ^ , 12, ^ 12 ^ , 12 ^ 12 ^ , 12 ^
Nobto oo Mll itoc|ots , Nobto ox. o'ooitos [oo poto|||o} 1 , 2 1 , 2 1 , 2 1 , 2
Sor||e (AC]
lu|ssooco oo|oo|o ^C [o 220 \, 50 z} 1200 W 1550 W 2200 W 2750 W
lu|ssooco oppotooio ^C ox. 1200 \^ 1700 \^ 2500 \^ 2000 \^
!oos|oo oo|oo|o ^C , p|oqo 220, 220, 240 \ ,
180 \ - 25 \
220, 220, 240 \ ,
180 \ - 25 \
220, 220, 240 \ ,
180 \ - 25 \
220, 220, 240 \ ,
180 \ - 25 \
ltuooco ou tsoou ^C , p|oqo 50, 0 z , 4,5 z 50, 0 z , 4,5 z 50, 0 z , 4,5 z 50, 0 z , 4,5 z
Coutooi oo soti|o ox. ,1 ^ 8, ^ 12,5 ^ 15 ^
lociout oo pu|ssooco [cos } 1 1 1 1
l|osos o'|ooci|oo , l|osos oo toccotooooi 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1
kendemen|
kooooooi ox. , Lutooio 92,1 , 90,9 92,5 , 91,8 94,1 , 92,2 95,0 , 92,
D|sos||||s de ro|ec||on
ltoioci|oo |ovots|oo oo po|ot|i LC o o o o
loiottupiout soci|oooout LC LSS o o o o
ks|siooco oux coutisc|tcu|is ^C o o o o
Sutvo|||ooco ou oloui o |o iotto o o o o
Sutvo|||ooco ou tsoou [SM^ Gt|o Guoto} o o o o
Spotoi|oo qo|voo|uo , 0o|i oo sutvo|||ooco ou
coutooi oo oloui, soos|b|o o ious |os coutoois
o,- o,- o,- o,-
C|osso oo ptoioci|oo , Coiqot|o oo sutioos|oo l , lll l , lll l , lll l , lll
Coroc|r|s||ques gnro|es
L|oos|oos [L , , l} oo 440 , 229 , 214 440 , 229 , 214 440 , 229 , 214 440 , 229 , 214
lo|os 22 |q 25 |q 28 |q 22 |q
l|oqo oo ioptoiutos oo looci|ooooooi -25 C . 0 C -25 C . 0 C -25 C . 0 C -25 C . 0 C
L|ss|oo oo btu|is [iyp|uos} > 41 o[^} > 4 o[^} > 22 o[^} > 20 o[^}
^uiocoosooi|oo [ou|i} < 0,1 W < 0,1 W < 0,25 W < 0,25 W
!opo|oq|o !tooslotoiout bosso ltuooco !tooslotoiout bosso ltuooco !tooslotoiout bosso ltuooco !tooslotoiout bosso ltuooco
Sysio oo tolto|o|ssoooi Coovoci|oo Coovoci|oo Coovoci|oo Coovoci|oo
loo|co oo ptoioci|oo |ocitoo|uo , Looo oo toccotooooi [so|oo lLC 0529} ll5 , ll5 ll5 , ll5 ll5 , ll5 ll5 , ll5
Coiqot|o c||oi|uo [so|oo lLC 072124} 4K4 4K4 4K4 4K4
qu|emen|s
koccotooooi LC . S0NCLlX o o o o
koccotooooi ^C . botoo l|oio , coooociout o lc|o , botoo o tossoti -,o,- -,o,- -,o,- -,o,-
Lctoo . !oxio , Gtop||uo o,- o,- o,- o,-
loiotlocos . kS485 ,

C,C C,C C,C C,C


Gotooi|o . 5 , 10 , 15 , 20 , 25 oos o,C,C,C,C o,C,C,C,C o,C,C,C,C o,C,C,C,C
Coti|l|cois oi |oo|oqoi|oos
[ouitos sut oooooo}
CL, \LL 01211, 0!L C 157121*,
LK 5940**, kL 12 , G82,11,
CLk,0,190 [uo|uoooi S 1700}, llC, ^S4777,
LN 50428***, C10,C11, llLS, lLLL 929
CL, \LL 01211, LK 5940**, kL 12 , G82,11,
CLk,0,190, llC, ^S4777, LN 50428***,
C10,C11, llLS
*Sut oooooo, ** 0o|uoooi vo|ob|o pout |o vot|ooio l!, *** N'osi pos vo|ob|o pout iouios |os otoqoi|oos ooi|ooo|os oo |o ooto LN 50428
o Lu|poooi oo st|o C Lu|poooi oo opi|oo - ooo o|spoo|b|o Loooos oo cooo|i|oos oo|oo|os
Ls|qooi|oo S 1200 S 1700 S 2500 S 2000
SUNNY OY 3300 / 3800
S


3
3
0
0

/

S


3
8
0
0

Per|ormon|
kooooooi ox|o| oo 95,
Gosi|oo oci|vo oo |o ioptoiuto
Opi|Coo|
koc|otc|o ou po|oi oo pu|ssooco
ox|o|o opi||so qtco o |o
tqu|oi|oo Opi|!toc Mll
Sou|e
Coov|ooi ou ooioqo oo oxit|out
oi oo |oit|out
Coov|ooi potlo|ioooi o |o |so
o |o iotto ou qotoiout
S|m|e
Sysio oo coooox|oo LC S0NCLlX
S0r
Spotoi|oo qo|voo|uo
loiottupiout soci|oooout LC
|oiqt LSS
SUNNY OY 3300 / 3800
/ o.|co oo |c c|,.c|oco
L'ooou|out Suooy oy 2200 , 2800 osi tobusio, loc||o o |osio||ot oi ui|||sob|o ooos |os tsooux ^C |os p|us o|vots qtco o |o
spotoi|oo qo|voo|uo. ^oopi o |o |so o |o iotto ou qotoiout, || poui ito cob|o ovoc ious |os iypos oo poooooux. Lo
bo|i|ot oo o|u|o|u cou| sous ptoss|oo oi |o sysio oo tolto|o|ssoooi oci|l Opi|Coo| qotooi|ssooi oo ouito uo tooooooi
ox|o| oi uoo |ooquo outo oo v|o, o ooos oos cooo|i|oos o'ui|||soi|oos oxitos.
SMA So|or Jecbno|ogy AG www.SMA-Ironce.com
S

2
2
_
2
8
_
2
8
\
L
l
k
1
0
4
4
4
2


S
M
^

o
i
S
u
o
o
y

o
y

s
o
o
i
o
o
s

o
t

u
o
s

o

p
o
s

o
s

o
o

|o

s
o
c
|
i

S
M
^

S
o
|o
t

!
o
c
|
o
o
|o
q
y

^
G
.

|u
o
io
o
i|


o
s
i
u
o
o

o
t

u
o

o

p
o
s

o

o
o

|u
o
io
o
i|

S
lG
,
lo
c
.
S
0
N
C
L
lX

o
s
i
u
o
o

o
t

u
o

o

p
o
s

o

o
o

l

O
L
N
lX

C
O
N
!
^
C
!

G


&

C
o
.
K
G
.
L
o
s

io
x
io
s

o
i
|o
s

l q
u
t
o
s

t

p
o
o
o
o
o
i
o
u
x

s
io
o
o
o
t
o
s

io
c
|
o
|
u
o
s

o
p
p
||c
o
b
|o
s

o
u

o
u
t

o
o

|'|
p
t
o
s
s
|o
o
.
S
o
u
s

t

s
o
t
v
o

o
o

o
o
|l c
o
i|o
o
s

io
c
|
o
|
u
o
s
.
N
o
u
s

o

c
||o
o
o
s

io
u
io

t
o
s
p
o
o
s
o
b
|||i

o
o

c
o
s

o
'o
t
t
o
u
t
s

o
i
o
o

lo
u
io
s

iy
p
o
q
t
o
p
|
|
u
o
s
.
l
p
t
|


s
u
t

p
o
p
|o
t

s
o
o
s

c
|
|o
t
o
.
Accesso|res
loiotloco kS485 485lNk l|qqyoc|

!llN\Nk
K|i oo |so o |o iotto
pos|i|vo LS\lNk
K|i oo |so o |o iotto
oqoi|vo LS\NNk
Coroc|r|s||ques |ecbn|ques
Sunny oy
3300
Sunny oy
3800
Sunny oy
3800/V
n|re (DC]
lu|ssooco LC ox. [uooo cos -1} 2820 W 4040 W 2900 W
!oos|oo LC ox. 500 \ 500 \ 500 \
l|oqo oo ioos|oo p|oiovo|io|uo, Mll! 200 \ - 400 \ 200 \ - 400 \ 200 \ - 400 \
!oos|oo oo|oo|o LC 200 \ 200 \ 200 \
!oos|oo LC |o. , ioos|oo oo oottoqo 200 \ , 250 \ 200 \ , 250 \ 200 \ , 250 \
Coutooi ox. pot Mll! , pot ooito 20 ^ , 1 ^ 20 ^ , 1 ^ 20 ^ , 1 ^
Nobto oo Mll itoc|ots , Nobto ox. o'ooitos [oo poto|||o} 1 , 2 1 , 2 1 , 2
Sor||e (AC]
lu|ssooco oo|oo|o ^C [pout 220 \, 50 z} 2200 W 2800 W 280 W
lu|ssooco oppotooio ^C ox. 200 \^ 2800 \^ 280 \^
!oos|oo oo|oo|o ^C , p|oqo 220, 220, 240 \ , 180 \ - 25 \ 220, 220, 240 \ , 180 \ - 25 \ 220, 220, 240 \ , 180 \ - 25 \
ltuooco ou tsoou ^C [ouiotq|ob|o} , p|oqo 50, 0 z , 4,5 z 50, 0 z , 4,5 z 50, 0 z , 4,5 z
Coutooi oo soti|o ox. 18 ^ 18 ^ 1 ^
lociout oo pu|ssooco [cos } 1 1 1
l|osos o'|ooci|oo , l|osos oo toccotooooi 1 , 1 1 , 1 1 , 1
kendemen|
kooooooi ox. , Lutooio 95,2 , 94,4 95, , 94,7 95, , 94,7
D|sos||||s de ro|ec||on
ltoioci|oo |ovots|oo oo po|ot|i LC o o o
loiottupiout soci|oooout LC LSS o o o
ks|siooco oux coutisc|tcu|is ^C o o o
Sutvo|||ooco ou oloui o |o iotto o o o
Sutvo|||ooco ou tsoou [SM^ Gt|o Guoto} o o o
Spotoi|oo qo|voo|uo , 0o|i oo sutvo|||ooco ou coutooi oo oloui,
soos|b|o o ious |os coutoois
o,- o,- o,-
C|osso oo ptoioci|oo , Coiqot|o oo sutioos|oo l , lll l , lll l , lll
Coroc|r|s||ques gnro|es
L|oos|oos [L , , l} oo 450 , 252 , 22 450 , 252 , 22 450 , 252 , 22
lo|os 28 |q 28 |q 28 |q
l|oqo oo ioptoiutos oo looci|ooooooi -25 C . 0 C -25 C . 0 C -25 C . 0 C
L|ss|oo oo btu|is [iyp|uos} > 40 o[^} > 42 o[^} > 42 o[^}
^uiocoosooi|oo [ou|i} < 0,1 W < 0,1 W < 0,1 W
!opo|oq|o !tooslotoiout bosso ltuooco !tooslotoiout bosso ltuooco !tooslotoiout bosso ltuooco
Sysio oo tolto|o|ssoooi Opi|Coo| Opi|Coo| Opi|Coo|
!ypo oo ptoioci|oo |ocitoo|uo , Looo oo toccotooooi [so|oo lLC 0529} ll5 , ll5 ll5 , ll5 ll5 , ll5
Coiqot|o c||oi|uo [so|oo lLC 072124} 4K4 4K4 4K4
qu|emen|s
koccotooooi LC . S0NCLlX o o o
koccotooooi ^C . botoo l|oio , coooociout o lc|o , botoo o tossoti -,o,- -,o,- -,o,-
Lctoo . !oxio , Gtop||uo o,- o,- o,-
loiotlocos . kS485 ,

C,C C,C C,C


Gotooi|o . 5 , 10 , 15 , 20 , 25 oos o,C,C,C,C o,C,C,C,C o,C,C,C,C
Coti|l|cois oi |oo|oqoi|oos [ouitos sut oooooo} 0!L C 157121*, CL, \LL 01211, LK 5940**, kL 12 , G82,11,
CLk,0,190, llC, ^S4777, LN 50428***, C10,C11, llLS
* Sut oooooo
** 0o|uoooi vo|ob|o pout |o vot|ooio l!
*** N'osi pos vo|ob|o pout iouios |os otoqoi|oos ooi|ooo|os oo |o ooto LN 50428
o Lu|poooi oo st|o C Lu|poooi oo opi|oo - ooo o|spoo|b|o, Loooos pout oos cooo|i|oos oo|oo|os
Ls|qooi|oo S 2200 S 2800 S 2800,\ 0152
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL
S
B

3
0
0
0
T
L
-
2
0

/

S
B

4
0
0
0
T
L
-
2
0

/

S
B

5
0
0
0
T
L
-
2
0
Performant
Rendement maximal de 97 %
Technologie Multi-String*
Sans transformateur avec
topologie H5
Gestion de lombrage grce
lOptiTrac Global Peak
Simple
Zone de raccordement facile
daccs
Raccordement des cbles sans outil
Systme de connexion
DC SUNCLIX
Interactif
Facilit de rglage des paramtres
rgionaux
Technologie Bluetooth

cran graphique
Relais multifonction de srie
Sr
Interrupteur sectionneur
DC intgr ESS
SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL
La perfection. Tout simplement. La nouvelle gnration de Sunny Boy
sans transformateur
Plus interactif, convivial et performant que jamais, ce Sunny Boy tablit de nouveaux standards dans la technologie des
onduleurs. cran graphique, affichage des valeurs journalires, mme aprs le coucher du soleil, concept de montage simpli-
fi et communication de linstallation sans fil avec la norme internationale Bluetooth

: les nouveaux Sunny Boy remplissent


toutes les attentes. Grce au nouveau systme de gestion de lombrage OptiTrac Global Peak et un rendement de pointe de
97 %, ces onduleurs garantissent un rendement photovoltaque optimal. Avec leur dispositif Multi-String sans transformateur,
les Sunny Boy 4000TL et 5000TL offrent une souplesse de dimensionnement dinstallation maximale, ce qui en fait le premier
choix pour les constructions extrmement exigeantes.
*Sunny Boy 4000TL / 5000TL
SMA Solar Technology AG www.SMA-Solar.com
S
B
5
0
0
0
T
L
-D
F
R
1
0
2
5
4
0


S
M
A

e
t
S
u
n
n
y

B
o
y

s
o
n
t
d
e
s

m
a
r
q
u
e
s

d

p
o
s

e
s

d
e

la

s
o
c
i
t

S
M
A

S
o
la
r

T
e
c
h
n
o
lo
g
y

A
G
.
B
lu
e
to
o
th


e
s
t
u
n
e

m
a
r
q
u
e

d

p
o
s

e

d
e

B
lu
e
to
o
th

S
IG
,
In
c
.
S
U
N
C
L
IX

e
s
t
u
n
e

m
a
r
q
u
e

d

p
o
s

e

d
e

P
H
O
E
N
IX

C
O
N
T
A
C
T

G
m
b
H

&

C
o
.
K
G
.
L
e
s

te
x
te
s

e
t
le
s

fig
u
r
e
s

r

p
o
n
d
e
n
t
a
u
x

s
ta
n
d
a
r
d
s

te
c
h
n
iq
u
e
s

a
p
p
lic
a
b
le
s

a
u

jo
u
r

d
e

lim
p
r
e
s
s
io
n
.
S
o
u
s

r

s
e
r
v
e

d
e

m
o
d
ific
a
tio
n
s

te
c
h
n
iq
u
e
s
.
N
o
u
s

d

c
lin
o
n
s

to
u
te

r
e
s
p
o
n
s
a
b
ilit

e
n

c
a
s

d
e
r
r
e
u
r
s

e
t
d
e

fa
u
te
s

ty
p
o
g
r
a
p
h
iq
u
e
s
.
Im
p
r
im


s
u
r

p
a
p
ie
r

s
a
n
s

c
h
lo
r
e
.
Accessoire
Interface RS485
DM-485CB-10
Caractristiques techniques
Sunny Boy
3000TL
Sunny Boy
4000TL
Sunny Boy
4000TL/V
Sunny Boy
5000TL
Entre (DC)
Puissance DC max. (pour cos =1) 3200 W 4200 W 4200 W 5300 W
Tension DC max. 550 V 550 V 550 V 550 V
Plage de tension photovoltaque, MPPT 188 V 440 V 175 V 440 V 175 V 440 V 175 V 440 V
Tension nominale DC 400 V 400 V 400 V 400 V
Tension DC min. / tension de dmarrage 125 V / 150 V 125 V / 150 V 125 V / 150 V 125 V / 150 V
Courant max. par MPPT / par entre 17 A / 17 A 2 x 15 A / 15 A 2 x 15 A / 15 A 2 x 15 A / 15 A
Nombre de MPP trackers / Nombre max. dentres (en parallle) 1 / 2 2 / A : 2, B : 2 2 / A: 2, B: 2 2 / A : 2, B : 2
Sortie (AC)
Puissance nominale AC (pour 230 V, 50 Hz) 3000 W 4000 W 3680 W 4600 W
Puissance apparente AC max. 3000 VA 4000 VA 4000 VA 5000 VA
Tension nominale AC ; plage 220, 230, 240 V ;
180 280 V
220, 230, 240 V ;
180 280 V
220, 230, 240 V ;
180 280 V
220, 230, 240 V ;
180 280 V
Frquence du rseau AC ; plage 50, 60 Hz ; 5 Hz 50, 60 Hz ; 5 Hz 50, 60 Hz; 5 Hz 50, 60 Hz ; 5 Hz
Courant de sortie max. 16 A 22 A 22 A 22 A
Facteur de puissance (cos ) 1 1 1 1
Phases d'injection / Phases de raccordement 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1
Rendement
Rendement max. / Euro-eta 97,0 % / 96,3 % 97,0 % / 96,4 % 97,0 % / 96,4 % 97,0 % / 96,5 %
Dispositifs de protection
Protection inversion de polarit DC
Interrupteur sectionneur DC ESS
Rsistance aux courts-circuits AC
Surveillance du dfaut la terre
Surveillance du rseau (SMA Grid Guard)
Sparation galvanique / Unit de surveillance du
courant de dfaut, sensible tous les courants
/ / / /
Classe de protection / Catgorie de surtension I / III I / III I / III I / III
Caractristiques gnrales
Dimensions (L / H / P) en mm 470 / 445 / 180 470 / 445 / 180 470 / 445 / 180 470 / 445 / 180
Poids 22 kg 25 kg 25 kg 25 kg
Plage de tempratures de fonctionnement 25 C +60 C 25 C +60 C 25 C +60 C 25 C +60 C
mission de bruits (typiques) 25 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)
Autoconsommation (nuit) < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W
Topologie sans transformateur sans transformateur sans transformateur sans transformateur
Systme de refroidissement Convection OptiCool OptiCool OptiCool
Type de protection lectronique / Zone de raccordement (selon IEC 60529) IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54 IP65 / IP54
Catgorie climatique (selon IEC 60721-3-4) 4K4H 4K4H 4K4H 4K4H
quipements
Raccordement DC : SUNCLIX
Raccordement AC : borne lete / connecteur che / borne ressort // // // //
cran : Texte / Graphique / / / /
Interfaces : RS485 / Bluetooth

/ / / /
Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans //// //// //// ////
Certificats et homologations (autres sur demande) CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, RD 1663, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/C11, PPDS, KEMCO
(uniquement SB 3000TL-20)
* N'est pas valable pour toutes les drogations nationales de la norme EN 50438
quipement de srie quipement en option non disponible
Donnes en conditions nominales
Dsignation SB 3000TL-20 SB 4000TL-20 SB 4000TL-20/V 0159 SB 5000TL-20

Vous aimerez peut-être aussi