Vous êtes sur la page 1sur 234

Th 2 ngy 15 thng 8 nm 2011

Bi son th dc 9
Tun 1: Tit 1

1. Bi dy: - Mc tiu ni dung chng trnh lp 9 (tm tt). - HN n tp hp hng dc, dng hng, im s (t mt n ht v im s theo chu k 1-2 n ht, ng ngh - nghim, quay phi, quay tri, quay sau, tp hp hng ngang, dng hng). 2. Mc tiu, yu cu: - nu bi dy v mc tiu. - Yu cu: Gi hc nghim tc, GV trc tip hng dn n luyn. HS thc hin thnh thc chnh xc. 3. Sn tp dng c: ton. 4. Tin trnh thc hin: Tp trn sn trng, sn tp v sinh an

ni dung I.Phn chun b: - Nhn lp: n nh t chc GV vo nhn lp. + Kim tra s s, sc khe, trang phc. + Thng bo mc tiu, yu cu, t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht

Phng php t chc - Lp 4 hng ngang gin hp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th 4 x 8nhp dc tay ngc, vn mnh, chn, bng. + Xoay cc khp: c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. - Kim tra bi c: Hs nu 4 mc tiu yu cu TD lp 8. x 1 t 2 x8 nhp x 1 t

* *

- Lp 4 hng ngang gin cch si tay. - Lp trng trc tip hng dn. - Lp 4 hng ngang

32 pht 6 pht II. Phn c bn: 1. Mc tiu, ni dung chng trnh th dc lp 9: - Mc tiu: Chng trnh th dc 9 gip HS cng c, pht trin nhng kt qu hc lp 6, 7, 8. - C 4 mc tiu (sch TD 9). - Ni dung: GV nu ND hc s tit hc theo bng sch 26 pht GV Th dc 9. 2. HN: - n tp hp hng dc, dng hng, 2). - n ng nghim ngh, 2 im s (t mt n ht v theo chu k 12 ln x 1 t

gin hp + 2 HS tr li : + GV nh gi, nhn xt.

- GV tm tt cho HS ( SGK Th dc 9).

- C ly gin cch.

- GV trc tip t chc n tp tng ND.

quay phi, quay tri, quay sau. - Tp hp hng ngang, dng hng, im s, dn hng ngang. * Cng c: GV cho lp tng ch huy theo hai nhm ln lt thc hin ND va n tp. - GV ch quan st sa 5 pht cha sai st ca HS. - Nhn xt nh gi chung ca GV i vi gi tp. III. Phn kt thc: - T chc th lng: Ti ch ci gp dui th su, r tay chn, thn, mnh. - GV v HS h thng bi 1 ph tp, GV nhc nh HS v n luyn HN tch cc nh. - GV nhc HS v chun b dng c, trang phc, luyn tp y . - Nhn xt nh gi bui tp. 2 ph 2 ph

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- 4 hng ngang gin rng si tay.

- 4 hng ngang gin hp cnh tay.

- Gii tn lp.

Th 3 ngy 16 thng 8 nm 2011 Tit 2: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - n i u, ng li, i chn khi sai nhp, i u, vng phi, vng tri. i hnh 0 - 3 - 6 9. - Bin ch t chc tp luyn v mt s quy nh khi hc tp b mn. Yu cu: Hon thin nhng k nng hc, bit vn dng vo thc tin tp luyn. HS luyn tp nghim tc. 3. Sn bi, dng c: Tp trn sn trng, sn sch s an ton. 4 i hnh i ng

4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh t chc, Gv vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu tit hc. - Khi ng:

nh lng 8 pht

Phng php t chc - Lp 4 hng ngang dn hp.

- Lp trng trc tip thng ng. - Lp 4 hng ngang dn cch si tay. x 1 t bo khi

+ Thc hin khi ng 4x8 nhp chung. + Thc hin 4 ng tc: 2x8 nhp tay ngc, vn mnh, chn, x 1 t bng. + Thc hin xoay cc khp: 2 pht c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. - Kim tra bi c: + i hnh 0-3-6-9 c thc hin bin i nh th no? II. Phn c bn: 1. HN: - Lp chia thnh 2 nhm tp luyn do nhm trng ch 5 pht huy. + n i u ng li i chn khi sai nhp. + n i u vng phi, vng tri. + n bin i i hnh: 0-3-6-9. * GV ch sa sai st kp 6 5 pht 5 pht 5 pht 32 pht

- 2 HS trnh by v thc hin bi c. - Lp v GV nhn xt. N1: * * * * * * * * * * * *

* * * * * * *

* *

* *

- Mi nhm thnh 1

Th 2 ngy 22 thng 8 nm 2011 Tun 2: 1.Bi dy: Tit 3: HN CHy ngn chy bn

2. Mc tiu yu cu: - HN: n mt s k nng HS thc hin cn yu. Yu cu HS thc hin tt cc k nng. - Chy ngn: + Tr chi pht trin sc nhanh (do GV chn) + Xut pht t mt s t th khc nhau: ng mt, vai hoc lng hng chy. Yu cu HS tch cc khi chi v thc hin tt cc k nng xut pht. - Chy bn: + Luyn tp chy bn.

+ Gii thiu hin tng "cc im" v cch khc phc. Yu cu: HS nm c hin tng " cc im" v cch khc phc khi chy bn. 3. a im phng tin: - Thc hin trn sn TD trng, sn tp v sinh sch s, an ton. - 1 ng h bm giy, 1 ci. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I Phn m bi: - Nhn lp: n nh, bo co, GV vo nhn lp. Kim tra s s, sc khe, trang phc. + Thng bo: Mc tiu, yu cu tit hc. - Khi ng: hin 4 ng tc: tay ngc, vn mnh, chn, bng. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. gt chm mng, chy nng cao i, chy p 8 Thc hin di chuyn 10m x 2 * + B tr: Chy bc nh, chy x 1 t 2x8 nhp * * * * * * * * * * * * + Thc hin xoay cc khp: x 1 t 4x8 nhp * * * * * * * * * * * + Khi ng chung thc x 1 t nh lng Phng php t chc 8 pht - Lp 4 hng ngang gin hp, gin cch si tay. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

thng chn sau. - Bi c: Cho HS hc hin ng tc xut pht thp 32 pht ca chy ngn. + GV v HS nhn xt, nh gi. II. Phn c bn: 1. HN: n mt s k nng HS thc hin cn yu: - Cc ng tc quay_i u, vng phi, vng 4 pht 8 pht

theo hng ngang _ ht lt thc hin v. - 1, 2 HS ln thc hin.

* * * *
20m

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

tri_chy u_tp hp hng 4 pht ngang, dng hng. - GV chia cc t t n luyn 14 pht do T trng ch huy _ GV quan st sa cha sai st 3 hip kp thi. - GV kim tra cc t biu din n GV nhn xt nh gi kt qu. 2. Chy ngn: a. Tr chi pht trin sc 20m x 2 nhanh hong yn". + Lp chia hai i chi_GV trc tip t chc. b. Xut pht t mt s t th 9 10 pht 20m x 2 - Tr chi "Hong anh 20m x 2 * * xp * *
20m

xp

* * * * * * * * * *

- Thc hin ln lt theo nhm hng ngang ht lt thc hin v. - Chy theo hiu lnh ci.

khc nhau: - ng mt hng chy xut pht. - Vai hng chy xut pht. - Lng hng chy xut pht. * GV ch t th chun b v xut pht ca HS sa cha sai st. 3. Chy bn: a. Gii thiu hin tng cc im v cch khc phc. - Gv nu l thuyt: "Cc im": l khi chy n mt mc nht nh c th cm thy tc ngc, kh th, th nhanh l v nng tng vn "cc ng kh khn mi b cuc hin im". - Khc phc hin tng: Cn 450m quyt tm khng b cuc nam v thc hin mt s ng 400m n tc nh: chy chm li mt 2 pht cht, ht th su khong 8- 5 pht 10 ln. C th va chy 2 pht chm va dang tay (ht vo bng mi) bung tay xung 2 pht (th ra bng ming). Sau 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

khi thc hin cc ng tc trn s cm thy thoi mi 1 pht hn. H hp gn nh tr li bnh thng. C th duy tr tc dn ln. b. Luyn tp chy bn: - Chy theo nhm nam n ring, theo nhm sc khe. - Th lng tch cc sau khi chy v. III. Phn kt thc: - Ti ch th lng: ci gp dui th su, r tay chn, thn mnh. - GV v HS h thng bi tp. Nhc HS n luyn tch cc nh cc ni dung va hc. - Nhn xt bui tp, nh gi kt qu. - Th tc xung lp. - 4 hng ngang gin cch si tay. - 4 hng ngang gin cch hp. - Chy theo nhm hng dc.

11

Th 3 ngy 23 thng 8 nm 2011 Tun 2: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - HN: Tip tc n mt s k nng Hs thc hin cn yu. Yu cu: HS tch cc n luyn thc hin ng k nng. - Chy ngn: n tr chi: "Chy tip sc con thoi" t th sn sng xut pht. Yu cu: HS th hin c k nng t th sn sng xut pht. - Chy bn: Luyn tp chy bn; gii thiu mt s ng tc hi tnh. Yu cu HS chy ht c ly, bit c mt s ng tc hi tnh v vn dng. 12 Tit 4: HN - chy ngn - chy bn

3. a im phng tin: Trn sn tp th dc trng: Sn v sinh an ton, chun b tt sn tr chi, mt ng h bm giy, mt ci. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: n nh bo co GV vo nhn lp ktm tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu tit hc v phng php t chc hc tp. - Khi ng: chung. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. mn: Chy bc nh, chy gt chm mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau. - Bi c: 1;2 HS thc hin i u ng li, i u

nh lng 8 pht

Phng php t chc lp 4 hng ngang: * * * * * * * * * * * * * * * *

4 x8 nhp x 1 t x 8 * x1 * * 10 m x 2 * * * 1 ln x 1 nd chy ht lt chy v : * * 13 * * * * * * * * * * * * * * * * * * nhp * * * * *

+ Thc hin khi ng 2 + Thc hin xoay cc khp: t

+ Thc hin b tr chuyn x 1 t

vng phi, vng tri. Sau lp v GV nhn xt. II. Phn c bn: 1. HN: - n chy u, n cc ng tc quay, n xp hng ngang v dng hng. n tp km ch huy. - n i u vng tri, vng phi.

32 pht 10 pht * * gv cho im * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * nhm trng ch huy: xp * * * * * * * * ch 14 * *

- GV cho n theo t nhm. 12 pht Ch quan st un nn sa 3 hip x cha sai st. - Cho tng t biu din v nh gi nhn xt chung. 2. Chy ngn: n tr chi "Chy tip sc con thoi" t th sn sng 10 pht xut pht. - GV trc tip t chc tr chi. - HS ng t th sn sng xut pht v thc hin tr chi vi s hng dn ca GV. 3. Chy bn: a. Gii thiu mt s ng tc hi tnh: - V hin tng chong ngt: 1 hs

do phi gng sc ko di cho nn xy chy rt v ch. ch khng dng li t ngt m gim dn tc , i b hoc chy nh 5 pht * * * * * * * * * * * * * khe 1ph * * * * * * * * * * * * nhng, kt hp nng dui 2 ph tay kt hp th su vi th lng c th dn tr v 2 ph trng thi bnh thng. b. Luyn tp chy bn: Chy theo nhm sc nam_n ring. - GV nhc HS vn dng kin thc hc c gng chy ht c ly. III. Phn kt thc: - HS i b thc hin dui r tay chn thn mnh ht th su. - GV v HS h thng bi tp. Nhc HS v n luyn tip cc ni dung va hc. - Nhn xt nh gi bui tp. * * * * * * * * * * 15 i hng ngang c ly rng chy theo hng dc : * * * * * th lng tch cc sau chy: * * * * * * * ra m nam chong ngt. c bit khi 500

- Bin php: Khi chy qua 450 m n

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Th 2 ngy 30 thng 8 nm2010 Tun 3 1. Bi dy: - Chy ngn: pht. Yu cu HS tch cc t gic trong khi tp, t k nng xut pht. Tit 5 chy ngn bi th dc chy bn Tr chi chy ui ngi mt hng chy xut

2. Mc tiu, yu cu:

16

- Bi th dc: Hc t nhp 1 n 10 (Bi pht trin chung Nam_n ring). Yu cu HS thuc bi, ng bin nhp iu ng tc. - Chy bn: Luyn tp chy bn; gii thiu hin tng "Chut rt" v cch khc phc. Yu cu HS tch cc luyn tp bit cch khc phc khi b chut rt. 3. a im, phng tin: Tp trn sn trng, sn tp v sinh an ton, chun b tt sn chy ngn tr chi, c cm tiu, 1 ci, 1 ng h, 1 tranh th dc. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu tit hc. - Khi ng: Tay ngc, vn 4x8 mnh, x 1 t 2 x 8 - Lp 4 hng ngang c ly rng si tay. * * * * * * * * * * * + Thc hin 4 ng tc TD: nhp chn, bng. nh lng 8 pht Phng php t chc - Lp 4 hng ngang gin hp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin xoay cc khp: nhp c tay, c chn, khuu x 1 t tay, vai, u gi, hng. + Thc hin b tr chuyn 10m x 2 mn: Chy bc nh, chy x 1 t 17

gt chm mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau. - Bi c: Th no l hin tng chong ngt_Bin php 32 pht khc phc. II. Phn c bn: 1. Chy ngn: - Tr chi chy ui: thc hin tr chi. + Mt t chy dui c 4 HS chy v xp cui hng. 30m x 2 - Ngi hng chy xut pht: thc hin. - T th sn sng xut pht. thao tc nhm hng ngang. - C th GV vn dng hai t th xut pht trong tr chi chy ui tit kim thi gian. - GV ch t th k nng xut pht. - C th chn mt vi HS c k nng tt thc hin 18 30m x 2 x 1 hng ln + Gv cho nhm hng ngang x 1 hng ln 10 pht

* * * * * - Thc hin di chuyn hng ngang ht lt * * * * * * * *

1 HS x 2 thc hin v.

+ HS chia lm hai nhm x 30m - 2 HS tr li.

6m

30m

- GV hng dn HS thc hin ln ch

Xp1

Xp2

- Thc hin xut pht hng ngang sau thc hin v. - Di chuyn theo hng ngang. * * * * *

-> lp hc tp. 2. Bi th dc: Hc t nhp 1 n nhp 10 (Bi Th dc pht trin chung nam, n ring). GV dng tranh Bi TD Nam, n ring cho hc sinh hai nhm quan st. - GV hng dn trc tip cho HS t nhp 1 n 10. - GV h HS t tp. - GV ch un nn, sa cha bin k thut 1 ln ng tc. - GV duyt kim tra tng nhm ch HS cn yu 10 pht km. 3. Chy bn: a. Luyn tp chy bn: - Chy theo nhm sc khe nam n ring. - Th lng tch cc chy v. b. Gii thiu hin tng chut rt v cch khc phc: - Chut rt l hin tng ph bin thng gp trong hot ng th dc th thao do co d qu mc khng dui 19 500m nam 450m n 2 ln 2 ln 12 pht

* * * *

* *

* *

* *

* *

Nam: * * * *

* *

* *

* *

* *

N : * * * *

* *

* *

* *

* *

ra c. Chut rt thng gp cc c sau: c cng chn, bn chn, bng, bn tay, cng tay. * Hn ch, khc phc: + Khi ng k trong cc ln tp khng nn ngh gia qu lu; lm cho c th trng thi bnh thng ri mi tp tip. 5 pht Lp 4 hng ngang c ly cnh tay. * * 1p * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Khc phc: Cn xoa bp, 2 p day n tay vo ch b chut 2p rt. nu hiu huyt th n tay vo cc huyt. III. Phn kt thc: - HS t i b th lng. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v tch cc n tp nh cc ni dung va tp. - Nhn xt nh gi bui tp. - Khi b chut rt em thy th no ? - i b hng ngang. - Lp 4 hng ngn c ly hp. 20 Chy theo nhm hng dc. ring. - HS t th lng. Nam, n chy

- Gii tn lp.

Th 3 ngy 31thng 8 nm 2010 Tun 3: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: 21 Tit 6: chy ngn bi th dc chy bn

- Chy ngn: n chy bc nh, chy nng cao i,chy p sau, ti ch nh tay. Yu cu HS thc hin tt cc k nng ra. - Bi th dc: + n t nhp 110 +Hc t nhp 1 18 (n), t nhp 1 19 (nam). Yu cu thuc bi, thc hin ng bin nhp iu ng tc. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu chy ht c ly, bit vn dng k thut khi chy. 3. a im, phng tin: Tp trn sn trng, sn v sinh sch s, tranh v bi th dc, 1 ci, 1 ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m bi: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu tit hc. - Khi ng: Lp trng hng dn 4x8 nhp * + Thc hin 4 ng tc th x 1 t dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: 22 x 1 t Lp 4 hng ngang gin * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * nh lng 8 pht Phng php t chc - Lp 4 hng ngang gin hp. * * * * * * *

c tay, c chn, khuu 10m x 2 tay, vai, u gi, hng. + Thc hin b tr chy bc nh, chy gt chm 1 pht 32 pht x 1 t

cch si tay. * * * * Di chuyn ln lt theo hng ngang, sau thc hin v. - 1 HS tr li. - Lp v GV dnh gi. Thc hin nhm * * * * * * * *

mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau. - Bi c: HS trnh by hin 10 pht tng Chut rt v cch khc 10m x 2 phc. II. Phn c bn: 1. Chy ngn: chuyn i) - n b tr: + chy bc nh + chy nng cao i + chy p sau. + Ti ch nh tay 12 pht chy ngn. - Nhm trng ch huy n luyn nghim tc ln lt cc ni dung. - Mi nhm thc hin biu din 1 ln. 2. Bi th dc: ( nhm chuyn i vi chy). - n bi t nhp 1 10. + GV hi bi c nam, n 2 ln ring t nhp 1 10. + Nhm trng ch huy n 2 ln t nhp 1 - 10 23 * x1 t 4x8 nhp (nhm x 2 t

chuyn i vi nhm th dc nam. - Di chuyn theo hng ngang c ly rng. * * * * * *

- Ln lt tng nhm biu din. - Nhm chuyn i vi chy nam, n ring. - 2 HS thc hin bi

* GV quan st chung hai 2 ln nhm TD nu c sai st kp 3 ln thi. - Hc t nhp 1 18 i vi 2 ln n, t nhp 1 19 i vi nam. + GV trc tip dy ng tc 500m mi. phn tch bin nhp iu ng tc. + HS tp theo 2 ln + GV h HS t tp t nhp 1- 18 v 1 - 19. + HS t tp t nhp 1 18;19. + GV ch sa cha sai st kp thi. 3. Chy bn: chy bn - Chy theo nhm: GV cho HS chy tc trn trung bnh. - Nhc HS ch bc chy vi ht th su l chnh. - Th lng tch cc sau khi chy. 24 Luyn tp 1 pht 2 pht 5 pht 2 pht nam +GV tp mu 2 ln va 450m n

c Nhm hai hng ngang gin rng.

* * * *

* *

* *

* *

* *

Hoc i hnh 0 - 3 -69 GV tp mu HS quan st. - HS tp theo. - HS t tp. - HS t tp.

Chy theo nhm sc khe nam n ring. Chy theo nhm hng dc. - i b hng ngang c ly rng.

III. Phn kt thc: - HS i b hng ngang r tay chn, thn mnh ht th su. - GV v HS h thng bi hc, nhc HS v tch cc n tp. - Nhn xt nh gi bui tp.

- 4 hng ngang c ly hp. - Gii tn lp.

Th 2 ngy 5 thng 9 nm 2011 Tun4 1. Bi dy: (phn 1 v 2). 2. Mc tiu, yu cu: - Gip HS c mt s hiu bit v sc bn v phng php tp luyn n gin, cc em tp luyn v pht trin sc bn. Tit 7 - L thuyt mt s hng dn luyn tp sc bn

25

- Yu cu: + HS nm c mt s nguyn tc, phng php n gin tp luyn pht trin sc bn. + Bit vn dng khi hc gi TD v luyn tp hng ngy nh. 3. a dim, phng tin: 4. Tin trnh dy hc: Phn 1 1/ Mt s hiu bit cn thit a. Em hy cho bit sc bn l - HS tho lun theo nhm v g? nh th no? -> Sc bn l kh nng c th -> HS pht biu sc bn l chng li s mt mi khi hc tp, g? Tho lun v trao i. lao ng hay tp luyn TDTT - Khi lm cc vic khc nhau ko di. c th mt mi khc nhau. * Vy sc bn gm c: Sc bn chung v sc bn chuyn mn. - Th no l sc bn chung? -> Sc bn chung: l kh nng HS tho lun trao i da ra ca c th khi thc hin cc VD. cng vic ni chung trong mt - GV a ra kt lun. thi gian di. - Th no l sc bn chuyn -> Sc bn chuyn mn: l kh mn HS tho lun trao i nng ca c th khi thc hin a ra VD: trong lao ng sn chuyn su mt hot ng lao xut, trong hot ng TDTT. ng hay bi tp Th thao, thi -> GV a ra kt lun. 26 th em thy s mt mi khc - Khi lm cc vic khc nhau th nhau nh th no? s mt mi khi lm vic lu - Khi lm vic lu cc em thy hay chy bn. Hc l thuyt ti lp.

u Th thao trong mt thi gian di. VD: + Kh nng leo ni ca ngi vng cao, kh nng ln ca ngi lm ngh chi li trn sng bt c. - Em t tp luyn sc bn + Kh nng ca vn ng vin cha? Tp nh th no? Bao chy 10km; 20km; 42,195km so gi? u? vi cu th bng chuyn hay cu lng. + THCS : HS c sc bn rt km do khng chu kh tp luyn. Sc bn km nh hng n kt qu hc tp. * Vy HS cn phi tp luyn sc bn, phi bit cch thc tp luyn ng khoa hc. Phn 2 2/ Mt s nguyn tc, phng php v hnh thc tp luyn a. Mt s nguyn tc: * Tp ph hp vi sc khe mi ng- - Theo em tp sc bn c ph i: thuc vo sc khe ca mnh - Ty theo la tui, gii tnh v khng? sc khe ca mi ngi m tp + HS lp 9 chy b t 500m luyn cho va sc. tr ln (lin tc) th mi c tc dng rn luyn. - Ch tp luyn, hot ng lin 27

tc trong thi gian v cng - Em thng tp theo hnh mc nht nh. nng dn: - Thi gian u tp nh vi thi + C ly 300m 350m -> gian v c ly ti thiu. - Sau tp tng dn vi thi gian, c ly v khi lng. - Trong qu trnh tp cn kim tra sc khe thy th trng khe - Sau khi tp bi th dc mnh n ung tt -> Cn o bui sng cn tp luyn chy mch p nng dn c ly. ngy hoc 3 - 4 ln/tun mt cch kin tr khng nng vi. - Trong gi hc chy bn phi <-> Sau khi chy v dng li hc cc ni dung khc. t ngt m cn thc hin mt s ng tc hi tnh trong vi pht. - Trong khi tp chy cn rn luyn k thut bc chy, cch th trong khi chy, cch vt chng ngi vt bn ng. b. Mt s hnh thc luyn tp n gin: + Nhy dy. + Tng cu ti a. + Chy phi hp vi th 2 ln 2 ln th ra. t ngt ng hay sai? HS - Tp chy xong khng dng li tho lun. bn nh nhng 2 3 pht * Luyn tp thng xuyn hng hoc hn. 400m 500m. thc no? * Tp luyn t nh nhng n + Thi gian 2 3 pht.

- Tp sc bn bng chi tr chi ht vo, 28

vn ng hoc mt s bi tp nh:

+ Chy vt chng ngi vt. - T 300m -> 500m -> 600m -> 800m -> 1000m -> 1500m. Hoc theo thi gian 3' -> 5' -> 7' -> 9'.

- Tp sc bn bng i b hoc theo sc khe tng dn ln. tc dng rn luyn sc bn nh:

+ i b TT + chy c ly trung lng, bng r, bng , bi - KL: Hnh thc tp luyn phong ph, phng php tp

chy trn a hnh t nhin, bnh, chy c ly di, cu - Tp sc bn bng cc mn c c ly di.

- C th tp c nhn hoc theo luyn n gin. Nn c nhm hnh thc di chuyn hoc thc gi gn nng cao sc ti ch. Thi gian thch hp: sng khe ai cng c th tp luyn sm l tt nht. c. Cn kin tr theo sc khe ca mnh. 5. Dn d: HS v t ra lch tp luyn sc bn vi khi lng, thi gian hp l nht trong tun v c th hng ngy.

29

Th 3 ngy 6 thng 9 nm 2011 Tun 4 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Chy ngn: n nh ND tit 6; xut pht cao chy nhanh. Yu cu HS thc hin tt cc k nng b tr v cc k nng chy xut pht cao _ chy nhanh. - Bi TD n t nhp 1 19 (nam), 1 18 (n). Yu cu HS thuc bi thc hin ng bin nhp iu ng tc. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu bit vn dng k thut (th vi bc chy) chy ht c ly ra. 30 Tit 8: chy ngn bi th dc chy bn

3. a dim, phng tin: Tp trn sn TD trng v sinh an ton, chun b tt ng chy, 1 ci, 1 ng h bm gi, tranh TD. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu tit hc. - Khi ng: + Thc hin 4 ng tc th 4 bng, chn. x 8 * 8 Lp 4 hng ngang c ly si tay. * * * * * * * * 31 * * * * * * * * * * * * * * * * dc: tay ngc, vn mnh, nhp x 1 t x + Thc hin xoay cc khp: 2 tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy bc nh, chy gt chm 10m x 2 mng, chy nng cao i, x 1 t chy p thng chn sau. - Bi c: 1 HS thc hin bi TD nam t nhp 1 19, 1 1 ln HS thc hin bi TD n t 1 1 ln 18. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * nh lng 8 pht Phng php t chc - Lp 4 hng ngang gin hp. * * * * * * *

c tay, c chn, khuu nhp x 1 t

II. Phn c bn: 1. Chy ngn: chuyn i) - Hai nhm nam, n tp ring.

32 pht (nhm 12 pht

- Di chuyn theo hng ngang kt hp thc hin v ln lt. - HS thc hin bi c lp v GV nhn xt.

- n cc ND chy ngn tit 12m x 2 6 l cc ng tc b tr 12m x 2 chy: + Chy bc nh. + Chy nng cao i. + Chy p thng chn 4 x 60m sau. - Luyn tp xut pht cao chy nhanh 60m. + GV ch quan st t th, k thut xut pht. Dng ng h bm giy HS 13 pht hng phn tp luyn. + Cng c: Chn 1 -2 em nam, 1- 2 em n c k thut xut pht v thnh tch tt thc hin chy. 2. Bi th dc: chuyn i) - Nam n t nhp 1 19; n t nhp 1 18. 7 pht + Nhm trng ch huy n. 500m 32 (nhm 1 ln x 18 nhp ( Nhm chuyn i vi chy ngn). - Nhm thnh 2 hng ngang. - Chy theo nhm 4 em mt t. - 2 HS chy biu din GV tuyn dng lp hc tp. 1 ln x 1 HS 12m x2 - Nhm chuyn i vi nhm n TD. - Nam, n tp ring. - Do cc nhm trng ch huy. - Thc hin ln lt cc ni dung. - Di chuyn theo hng ngang.

GV bm ch yu vo nhm 450m TD quan st sa cha sai st kp thi. + Cng c: cho 4 HS ln thc hin bi th dc. + Lp v GV nhn xt, nh 5 pht gi. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn: 2 pht N - GV nhc HS vn dng k 1 pht thut th vi bc chy. - Chy ht c ly t tc . - Th lng tch cc sau khi chy v. III. Phn kt thc: - HS ti ch ci gp dui th su, r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n b tr chy v tp chy tch cc n bi TD. Luyn tp chy bn tch cc vo bui sng. - Nhn xt v nh gi bui tp. 33 2 pht

- Gin rng si tay. - Hoc i hnh 0 - 3 - 6 - 9. - 4 HS thc hin biu din bi TD.

- Chy theo nhm c sc khe. - Chy theo hng dc.

Nam

- 4 hng ngang c ly rng. - 4 hng ngang c ly hp.

- Gii tn lp.

Th 2 ngy 12 thng 9 nm 2011 Tun 5: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Chy ngn: + n chy bc nh, chy nng cao i, chy p sau, xut pht cao_chy nhanh. + Hc: Ngi vai hng chy_xut pht. Yu cu: Tch cc n luyn k nng thnh thc, nm c k nng va hc. - Bi th dc: n t nhp 1 18; 19. Hc t nhp 19 25 i vi n, 20 26 i vi nam. Yu cu: HS thuc bi thc hin ng bin nhp iu. - Chy bn: Tr chi ( GV chn): Chy vt chng ngi vt. Yu cu; HS tch cc trong khi chi. 3. a im v phng tin: Tp trn sn TD trng v sinh an ton, chun b tt ng chy, 1 ci, 1 ng h bm gi, tranh TD, c, sn chy vt chng ngi vt. 4. Tin trnh thc hin: 34 Tit 9: chy ngn bi th dc chy bn

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu tit hc. - Khi ng:

nh lng 8 pht

Phng php t chc - Lp 4 hng ngang c ly hp.: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th 4 bng, chn.

8 *

dc: tay ngc, vn mnh, nhp x 1 t x 8 - 4 hng ngang c ly si tay. * * * * * * - Di chuyn to hng 32 pht (nhm 13 pht 15m x 2 - 1 HS nam thc hin. - 1 HS n thc hin. 35 ngng ht lt thc hin v. * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin xoay cc khp: 2 tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy bc nh, chy gt chm 10m x 2 mng, chy nng cao i, x 1 t chy p thng chn sau. - Bi c: HS thc hin bi th dc nam, n t nhp 1 1 pht 18; 19. II. Phn c bn: 1. Chy ngn: chuyn i) nng cao i + chy p

c tay, c chn, khuu nhp x 1 t

a. n: + Chy bc nh + chy x 1 t

sau. + Xut pht cao chy 40m nhanh. - GV nhc HS ch k thut c bn ca ng tc. b. Hc: Ngi vai hng chy 2 ln * * * * * * * xut pht. - GV trc tip hng dn: GV 3 ln th phm HS quan st thc hin. - HS thc hin theo hiu lnh ca GV. - GV ch t th chun b v XP sa cha sai st 13 pht kp thi. - Chn 4 HS 4 nhm ln thc hin. 2. Bi th dc: a. n t nhp 1 18; 19 n, nam. - n tp do nhm trng ch huy kt hp vi tranh th dc. - GV quan st t xa sa 1 ln cha sai st kp thi. ng tc. b. Hc t nhp 19 25 1 ln 36 2 ln - Lp nhn xt quan st cc bn thc hin. - Ch bin nhp iu 3 ln 4 hs thc hin, lp nhn xt. 3 ln Thc hin ln lt nhm hng ngang ht lt thc hin v. 1 ln * * * * * * 15m Thc ngang. Ht lt thc hin v * * * * * hin hng

( n); 20 26 (nam). - HS quan st tranh bi th 6 pht dc. - GV th phm HS quan st. - GV tp HS tp theo. - GV h HS t tp. iu. * Cng c: Thi duyt tng 5 pht nhm hng ngang _ 2 pht nh gi nhn xt. 3. Chy bn: Tr chi " Chy vt ngi vt tip sc" - Lp chia 2 i chi c th lc tng ng. - GV trc tip t chc HS chi. - i thua chy p thng chn sau. III. Phn kt thc: - HS ti ch ci gp dui th su, r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc. - Nhn xt v nh gi 37 1 pht 2 pht 3 hip - GV ch bin nhp 15m x 2

- Nhm n 2 hng ngang. - Nhm nam 2 hng ngang. - hs quan st tranh bi TD. * * * * * * * * * * * * * *

- Tng nhm hng ngang thc hin ln lt. Hnh thc chi: hs chy i ti ch- chy tr li chuyn vt cho bn . * *
18m

- 4 hng ngang c ly rng.

bui tp.

- 4 hng ngang c ly hp. - Gii tn lp.

Th 3 nm 2011 Tun 5 1. Bi dy: (Tip theo) 2. Mc tiu, yu cu: . Tit 10

ngy 13 thng 9

L thuyt: Mt s hng dn luyn tp sc bn. - Mt s nguyn tc, phng php v - Yu cu: HS nghe ging v chp bi

hnh thc tp luyn sc bn. y . 3. a im, phng tin: Hc l thuyt ti lp. 4. Tin trnh thc hin: GV da vo phn bi son tit 7 ( phn 2) ging dy ti lp.

38

Th 2 ngy 19 thng 9 nm 2011 Tun 6: 1.Bi dy: - Chy ngn: + n chy bc nh + chy nng cao i + chy p sau + xut pht cao_chy nhanh + ngi vai hng chy_xut pht. + Hc: Ngi lng hng chy _ xut pht. Yu cu: HS tch cc n thc hin ng c cc k nng v tip thu thc hin c cc ng tc mi. - Bi TD: + n t nhp 19 25 (n); 20 26 (nam). + Hc t nhp 26 29 (n); 27 36 (nam). Yu cu HS thuc bi thc hin ng bin nhp iu ng tc. 39 Tit 11: chy ngn bi th dc chy bn

2. Mc tiu, yu cu:

- Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu: vn dng k thut chy ht c ly t tc ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, an ton v sinh. Chun b: sn chy, tranh bi TD, 1 ci, 1 ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4x8 nhp x + Thc hin 4 ng tc th 1 t dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 bng, chn. nhp + Thc hin xoay cc khp: x 1 t c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. 10 m x 2 ln + B tr chuyn mn: Chy x 1 t bc nh, chy gt chm mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau. 40 nh lng 8 pht Phng php t chc lp 4 hng ngang ly hp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * c * * * *

* * * * * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

- Bi c: 1 HS thc hin ng tc ngi vai hng chy xut pht. - 1 HS nam; 1 HS n thc hin bi th dc. II. Phn c bn: - GV phn nam, n thnh hai nhm thc hin tp chuyn i. 1. Chy ngn: (nhm chuyn i) a. n: + Chy bc nh + Chy nng cao i + Chy p sau + Xut pht cao chy nhanh + Ngi vai hng chy _ xut pht. b. Hc: Ngi lng hng chy xut pht. - GV th phm ng tc Hs quan st. - HS thc hin. - GV ch t th chun b v xut pht ca HS. - Cho 4 HS ln thc hin lp quan st nh gi. 2. Bi th dc: 41 2 ln 1 ln 3 ln x 10 m 2 ln 10 m x2 ln x 1 t 13 pht 32 pht

Di chuyn hng ngang ht lt thc hin v:

HS: thc hin bi c lp ch nhn xt:

nhm chuyn i : TD chy ngn

* * * * * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* *

Di chuyn hng ngang ht lt thc hin v.

a. n: T nhp 19 25 (n); 20 26 (nam). - Nhm trng tng nhm ch huy n. - Gv quan st t xa ch sa cha sai st kp thi ca HS. b. Hc: T nhp 26 29 (n); 27 3 ln 36 (nam). - GV tp mu 1 ln sau khi HS quan st tranh bi th dc. - GV h HS t tp. - GV ch un nn sa 6 pht 500 m cha bin v nhp iu nam ng tc. 450 m n * HS tp ni nhp t nhp 1 29 i vi n v nhp 1 36 i vi nam. 3. Chy bn: - Luyn tp chy bn: + Chy theo nhm sc khe. + Nhc HS bit vn dng 2 pht k thut th su vi bc chy_ chy ht c ly -> t thnh tch ng k. 1 pht 42 5 pht 2 pht HS: c th khng nhn tranh . -Chy theo nhm hng dc 2 ln x c bi - HS: nhn tranh t tp 1 ln Mi nhm treo tranh bi TD: * * * * * * * * * * * * HS nhn xt

+ Th lng tch cc sau chy v. III. Phn kt thc: - HS ti ch ci gp dui th su, r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc cc ni dung va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. gii tn lp . 4 hang ngang c ly rng . 4 hng ngang c ly rng .

43

Th 3 ngy 20 thng 9 nm 2011 Tun 6 1. Bi dy: Tit 12 chy ngn bi th dc chy bn

2. Mc tiu, yu cu: - Chy ngn: + n xut pht cao_chy nhanh (c ly 40 - 60m) + Hc k thut xut pht thp. Yu cu: HS thc hin c cc k nng ra. - Bi th dc: n t nhp 1 29 i vi n v nhp 1 36 i vi nam. Yu cu HS thuc bi thc hin ng bin nhp iu ng tc. - Chy bn: Tr chi (do GV chn): "Chy dch dc tip sc" Yu cu HS tch cc trong khi chi. 3. a im, phng tin: Tp trn sn th dc trng, sn an ton v sinh. Chun b tt ng chy, vch xut pht thp, tranh k thut xut pht thp, tranh bi th dc, 1 ci, 1 ng h, c cm, sn chy dch dc. 4. Tin trnh thc hn:

ni dung I. Phn m u:

nh lng 8 pht. 44

Phng php t chc 4 hng ngang c ly

- Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: dc: tay ngc, vn mnh, t bng, chn. c tay, c chn, khuu t tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy 10 m x 2 bc nh, chy gt chm x 1 t mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau. - Bi c: + 1 em HS nam, 1 em HS n thc hin bi TD ring. + 1 em HS thc hin t th sn sng xut pht. II. Phn c bn: * Thc hin nhm chuyn 32 pht i vi th dc _ chy ngn. * GV cn nng ng linh 45 2 x8 + Thc hin xoay cc khp: nhp x 1 4 x8

hp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 * *

* * * * * * * * *

* *

* * * *

* * * *

* *

1 ln x * 1hs Chy theo hng ngang ht lt thc hin v .

- Lp ch nhn xt:

hot ng v tr thch hp va dy bi mi va quan st c HS n luyn. 1. Chy ngn: (phn nhm chuyn i) - GV treo tranh xut pht vi th dc. nhanh 60m: - HS ln lt thc hin nhm hng ngang. b. Hc k thut xut pht thp - y l k thut hc lp 8. + GV c th hi bi c: Cho HS xung phong v thc hin ng bn p. + GV cho HS quan st tranh k thut xut pht thp. nhc li ton b k thut xut pht thp. - Ln lt nhm 4 HS vo thc hin xut pht thp chy lao. * Cng c: cho 4 HS c k thut tt vo thc hin: Lp 46 12 pht. 1 ln 20 m x3 - Sau GV thc hin v ln 60m 12 pht.

GV

nh

gi

cho

im.

- Nam 1 nhm tp chy. x2 - N 1 nhm tp bi Thc hin nhm chuyn i vi chy ngn.

a. n xut pht cao chy ln x 1 hs TD.

- GV v tr thch hp gia 2 nhm, dy va quan st nhm n TD. - 4 hng dc: xut pht t chy 4 HS

Nhm chy ngn HS chy v nh nhng.

quan st hc tp. 2. Bi th dc: (nhm chuyn i v chy ngn) a. n bi th dc: - T nhp 1 29 i vi n v nhp 1 36 i vi nam. - Nhm trng ch huy n. - Hs quan st bi ghi nh hoc GV tp mu mt ln HS quan st. - HS t n. - Nhc HS ch bin nhp iu.

4 ln

*** * ** * * * *

* * * * **

* * * * * *

1 ln

- GV ch quan st sa 8 pht. cha sai st un nn 3 hip kp thi. * Cng c: 4 HS thc hin bi th dc. 3. Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc" - Lp chia 2 i chi c th lc tng ng. - GV trc tip t chc. III. Phn kt thc: - HS ti ch ci gp dui th su, r tay chn thn 47 1 pht . 2 pht 5 pht. 2 pht - Nhm n bi TD * * * * * * * * * * * * *

mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc cc ni dung va tp. - Nhn xt v nh gi tit hc. *** - 4 hng ngang c ly si tay: - 4 hng ngang c ly hp : - Gii tn lp ***

48

Th 2 ngy 26 thng 9 nm 2011 Tun 7: Tit 13: 1. Bi dy: chy ngn bi th dc chy bn

2. Mc tiu, yu cu: - Chy ngn: n xut pht thp. Tr chi: "Chy tip sc con thoi" k thut xut pht thp chy lao. Yu cu HS tch cc t k nng ra tng i. - Bi TD: + n t nhp 1 29 i vi n v nhp 1 36 i vi nam. + Hc t nhp 30 34 i vi n v nhp 37 40 i vi nam. Yu cu HS thuc bi k nng ng bin nhp iu ng tc. - Chy bn: 500m n, 550m nam. Yu cu tch cc luyn tp vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch tng i: 500m. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, an ton v sinh. Chun b tt ng chy, 4 b bn p, tranh bi TD, 1 ci, 1 ng h bm giy. 49

4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: + Thc hin 4 ng tc th x1 t dc: tay ngc, vn mnh, 2 bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy gt chm mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau. - Bi c: + 2 HS thc hin ng tc xut pht thp. + 2 HS thc hin bi TD nam, n ring. II. Phn c bn: 1. Chy ngn: 32 pht. 13 pht 4 ln x 1 50 Di chuyn hng 1 ln * 1 ln * * * * * * * * * * * * * 10m x 2 + B tr chuyn mn: Chy x1 t + Thc hin xoay cc khp: t x 8 4 hng ngang c ly si tay: * * * * * * * * * * * * nhp x 1 nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp * * * * * * 4x8 nhp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

a. n xut pht thp: - Sau khi hi bi c GV cho lp nhn xt. GV nh gi v th phm li k thut xut pht thp. - HS n tp xut pht thp. Nhm trng ch huy GV ch

hs

ngang ht lt thc hin v : lp ch nhn xt: GV nh gi, cho im. -Thc hin ln lt theo nhm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * hng * * ngang* * ht lt thc hin v:

sa cha k thut kp 3 hip. thi. b. Tr chi "Chy tip sc con thi" - GV trc tip t chc tr chi. - i thua xut pht thp. c. Hc xut pht thp chy lao: (k thut chy lao) - GV hi bi c v k thut 2 xut pht thp-.chy lao - GV: phn tch k thut chy lao v th phm hs 2 quan st. pht chy lao. - HS vo bn p thc hin xut pht chy lao. * Cng c: 4 HS thc hin bn p chy "Vo ch_xut 13 pht. pht_chy lao". 51 ln x 60 m ln x 1hs 1 ln

* * * * *

- HS vo thc hin xut x 1 hs

-HS chia 2 i chi ***** *****

2 hs thc hin xp

- Lp nhn xt GV nh gi. 2. Bi th dc: nhm. a. n: T nhp 1 29 i vi n v nhp 1 36 i vi nam. - Nhm trng ch huy n. HS c th quan st tranh bi th dc. cha sai st. Lp 2

2 ln.

* * * *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* * 2 ln.

- GV quan st chung sa 2 ln 3 ln. b. Hc: T nhp 30 34 i 2 ln. vi n v nhp 37 40 i 6 pht vi nam. - HS quan st tranh. - GV tp mu phn tch. - HS tp theo 2 ln. - HS t tp 3 ln. * HS tp ton bi cng c. 3. Chy bn: N 2 pht Nam - Chy theo nhm sc khe. - Th lng tch cc sau chy 1 pht. v. 52 5 pht. 2 pht. 450m 500m.

**** **** **** **** * * * * * * * * * * * * * * * * * 60 m XP

* * * * * * * * * * * * * * * * *

- Yu cu vn dng nhp th vi bc chy c gng chy ht c ly t thnh tch. III. Phn kt thc: - HS ti ch ci gp dui, th su, r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc cc ni dung va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. i b r tay chn thn mnh -Chy hng dc Nam , N ring . theo nhm

4 hng ngang c ly si tay. 4 hng c ly hp.

gi tn lp.

53

Th 3 ngy 27 thng 9 nm 2011 Tun 7 1. Bi dy: - Chy ngn: ly 50m). Yu cu HS tch cc luyn tp thc hin c cc k nng ra. - Bi TD: n t nhp 1- 34 (n), 1 40 (nam) Yu cu hc sinh thuc bi thc hin ng bin nhp iu ng tc. - Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc". 54 Tit 14 chy ngn bi th dc chy bn Xut pht thp_chy lao v chy gia qung (c

2. Mc tiu, yu cu:

Yu cu HS tch cc trong khi chi. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, an ton v sinh. Chun b tt ng chy, 4 b bn p, tranh bi TD, 1 ci, 1 ng h bm giy, k sn tr chi. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 * dc: tay ngc, vn mnh, t bng, chn. 2 x 8 + Thc hin xoay cc khp: nhp x 1 c tay, c chn, khuu t tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau. 55 * bc nh, chy gt chm x 1 t * * 4 hng ngang c ly 10m x 2 si tay: * * * * * * * * * * * * *

- Bi c: 4 HS thc hin k thut xut pht _ chy lao. II. Phn c bn: 1. Chy ngn: Luyn tp xut pht thp_chy lao v chy gia qung.(50m) - GV nhc HS ch cc giai on k thut c bn: c bit xut pht _ chy lao. - HS ln lt thc hin. cui hng. - GV ch un nn sa cha sai st k thut kp thi. * Cng c: 4 HS c k thut tt thc hin biu din. 2. Bi th dc: n t nhp 1- 34 (n), 1 40 (nam). - GV cho HS quan st tranh v nhm trng ch huy n tp. - GV ch un nn sa cha sai st k thut kp thi. - Yu cu HS thc hin ng bin nhp iu.

1 ln 32 pht 13 pht

* * *

* * * * *

HS ch nhn xt:

ln

50m x 1 xp 1 ln x 1 * * * * * * hs 13 pht ****** * * * * * * 50m ******

- Chy nh nhng v xp HS

* * * * 1 ln 6 pht 56 *

* *

* *

* *

* *

- Thi duyt tp hng ngang nhn xt nh gi. 3. Chy bn: - Tr chi "Chy dch dc tip sc". chi.

3 Hip

* * * *

* *

* *

* *

* *

5 pht

- GV trc tip t chc tr 2 pht - Lp chia hai i c th lc 2 pht tng ng. III. Phn kt thc: - HS chy nh nhng hng 1 pht ngang ht th su r tay chn, thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc cc ni dung va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. 4 hng ngang c ly hp 4 hng ngang c rng ly * * * *` XP ****

Gii tn lp.

57

Th 2 ngy 3 thng 10 nm 2011 Tun 8: 1. Bi dy: Tit 15 chy ngn bi th dc chy bn

2. Mc tiu, yu cu: - Chy ngn: n luyn nng cao k thut b sung mt s im c bn ca phn Lut in kinh (Phn c ly chy ngn). Yu cu HS tch cc luyn tp v nm chc Lut chy ngn. - Bi th dc: n t nhp 1 39 (n) v 1 45 (nam). Hc t nhp 40 45 n. Yu cu HS thuc bi thc hin ng bin nhp iu ng tc. - Chy bn: Tr chi do GV chn "Chy dch dc tip sc". Yu cu HS tch cc trong khi chi. 3. a im, phng tin: Tp trn sn trng, chun b tt ng chy, 4 b bn p, sn tr chi chy dch dc, 1 ng h bm giy, 1 ci, tranh bi th dc nam, n. 58

4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh t chc GV vo nhn lp. + Kim tra s s, sc khe, trang phc. + Thng bo mc tiu, yu cu, t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht

Phng php t chc 4 hng c ly hp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th 4 chn, bng. t

* *

* * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

dc tay ngc, vn mnh, nhp x 1 * + Xoay cc khp: c tay, c 2 gi, hng. t x x 8 * * *

chn, khuu tay, vai, u nhp x 1 + B tr chuyn mn: chy 10m mng, chy nng cao i, t chy p thng chn sau. - Bi c: + Hs thc hin bi th dc nam, n ring. II, Phn c bn: 1. Chy ngn: 2 hs x 1 ln nd 59 x

bc nh, chy gt chm 2ln x 1 *

1 Lp nhn xt, gio vin nh gi.

a. n luyn nng cao k 32 pht thut chy ngn: p. - GV nhc li cc giai on c bn ca k thut chy ngn. - Ln lt HS thc hin. b. B sung mt s im c bn ca Lut in kinh. (phn c ly ngn) - GV nu ngn gn 1 s iu lut chy ngn c th phm HS hiu lut. Sau HS thc hnh lut ngay trong khi chy. 1) VV chy theo quy nh rng 122 125cm. Cc cch nhau bng mt vch (vi, sn) rng 5cm. 2) Trong lnh "sn sng" trc khi c lnh "chy" VV no nhc tay, chn khi mt t l phm lut. Trng ti cnh co VV_VV gi tay nhn li. VV phm li u mt t chy th khng b trut quyn. Cn 60 13 pht. ln x 1hs ***** ***** ***** ***** XP 60m Nhm chuyn i vi - HS 4 hng dc trc 4 bn 60m x 4 nhm th dc:

bt k 1 VV no phm ti th b trut quyn thi u. 3) Khi xut pht mt hoc mt s VV phm li th lm cho nhiu VV phm li theo nhng ngi gy ra li trc tin phi chu trch nhim 13 pht. Nhm chuyn i vi chy ngn. -GV: tp mu HS tp theo. -GV: H HS t tp. chnh: Gy ra li xut pht. 4) VV cng nhn chy ht 2 ln. c ly khi bt k mt b 4 ln. phn no ca c th chm ti mt phng vch ch 2 ln. v dy ch. 2. Bi th dc: - Hc t nhp 40 45 n. + GV trc tip hng dn tp 6 pht. ng tc mi trn c s 3 hip. tranh v -> HS tp ng tc mi. - HS n t nhp mt n ht bi th dc nam, n 45 5 pht. ng tc. - GV sa cha sai st kp thi cho HS. 3. Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc" - C lp chia thnh 2 i 61 1 ph. 4 hng ngang c ly 2 ph. 4 hnh ngang c ly rng . 2 ph. **** XP ****

nam, n c th lc tng ng. - GV trc hip t chc. III. Phn kt thc: - HS i b hng ngang ht th su r tay chn, thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc cc ni dung va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp.

hp.

Gii tn lp.

62

Th 3 ngy 4 thng 10 nm 2011 Tun 8 1. Bi dy: Tit16 chy ngn bi th dc chy bn

2. Mc tiu, yu cu: - Chy ngn: Luyn tp nng cao k thut thnh tch. Yu cu HS tch cc n luyn nng cao k thut t thnh tch tng i. - Bi th dc: n luyn bi th dc chun b kim tra. Yu cu thuc bi thc hin ng y bin nhp iu ng tc. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS tch cc tp luyn bit vn dng k thut trong khi chy c thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn th dc trng, chun b tt ng chy, 4 b bn p, sn tp an ton v sinh, tranh bi th dc, 1 ci, 1 ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I.Phn m u: - Nhn lp: + n nh t chc GV vo 63 nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. * * * * * * * * *

nhn lp.* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 x 8 * nhp. x 1

+ Kim tra s s, sc khe, trang phc. + Thng bo mc tiu, yu cu, t chc tp luyn. - Khi ng: dc tay ngc, vn mnh, chn, bng. 2 x 8 + Xoay cc khp: c tay, c nhp x 1 chn, khuu tay, vai, u t, gi, hng. bc nh, chy gt chm t. mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau, ti ch nh tay. - Bi c: 4 HS trnh by v li xut pht chy ngn. II. Phn c bn: 1. Chy ngn: tch: + GV nhc li cc giai on 4 x 60m k thut c bn (vn tt). + HS ln lt vo vch xut 64 x 1 HS Luyn tp nng cao k thut thnh 32 pht. 13 pht. 1 ln * * 10m x * + B tr chuyn mn: chy 2 ln x 1 *

+ Thc hin 4 ng tc th t.

* * * * * *

* * * *

* *

* * * *

* * * *

* *

Nhm chuyn i vi nhm TD:

pht

chy

lao_chy

gia **** **** **** ln x **** XP 60m

qung_chy v ch. + Chy theo nhm 4 HS chy nh nhng v cui hng. + Chy thi theo nhm c 1 gi. + C th cho 4 HS chy vi k thut thnh tch tt biu 13 pht. din lp hc tp. 2. Bi th dc: - n luyn bi th dc 1 chun bih kim tra. - GV cho HS thuc bi biu din xung phong lp 1 quan st. ring. ngang. 3. Chy bn: chy bn. khe. - GV nhc HS c gng vn dng k thut. - Th lng tch cc sau chy 65 2 ph. Luyn tp 1 pht. 2 ph. ln x ln HS th lc tng ng c bm 60m x 1

x Lp

nhn

xt,

GV

bi TD:

nh gi

bi TDx 1 Nhm chuyn di vi nhm chy ngn: x * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 pht. 1HS

- HS n bi th dc nam, n hng. - Thi duyt theo nhm hng 500m

- Chy theo nhm c sc 5 pht.

Chy theo nhm hng

v. III. Phn kt thc: - Ti ch ci gp dui, ht th su r tay chn, thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc cc ni dung va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. 1 ph

dc .

4 hng ngang c ly rng . 4 hng ngang c ly hp.

Gii tn lp.

66

Th 3 ngy 10 thng 10 nm 2011 Tun 9 1. Bi dy: Tit17 chy ngn bi th dc chy bn

2. Mc tiu, yu cu: - Chy ngn: Luyn tp nng cao k thut thnh tch. Yu cu HS tch cc n luyn nng cao k thut t thnh tch tng i. - Bi th dc: n luyn bi th dc chun b kim tra. Yu cu thuc bi thc hin ng y bin nhp iu ng tc. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS tch cc tp luyn bit vn dng k thut trong khi chy c thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn th dc trng, chun b tt ng chy, 4 b bn p, sn tp an ton v sinh, tranh bi th dc, 1 ci, 1 ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I.Phn m u: - Nhn lp: + n nh t chc GV vo nhn lp.* * * * * * * * * * * 67 * * * * * * * * * * nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. * * * * * * * * *

+ Kim tra s s, sc khe, trang phc. + Thng bo mc tiu, yu cu, t chc tp luyn. - Khi ng: dc tay ngc, vn mnh, chn, bng. 2 x 8 + Xoay cc khp: c tay, c nhp x 1 chn, khuu tay, vai, u t, gi, hng. bc nh, chy gt chm t. mng, chy nng cao i, chy p thng chn sau, ti ch nh tay. - Bi c: 4 HS trnh by v li xut pht chy ngn. II. Phn c bn: 1. Chy ngn: tch: + GV nhc li cc giai on 4 x 60m k thut c bn (vn tt). + HS ln lt vo vch xut pht chy lao_chy gia qung_chy v ch. + Chy theo nhm 4 HS chy 68 x 1 HS Luyn tp nng cao k thut thnh 32 pht. 13 pht. 1 ln * * 10m x * + B tr chuyn mn: chy 2 ln x 1 * 4 x 8 * nhp. x 1 *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th t.

* * * * * *

* * * *

* *

* * * *

* * * *

* *

Nhm chuyn i vi nhm TD: **** **** 60m

nh nhng v cui hng. + Chy thi theo nhm c 1 gi. + C th cho 4 HS chy vi k thut thnh tch tt biu 13 pht. din lp hc tp. 2. Bi th dc: - n luyn bi th dc 1 chun bih kim tra. - GV cho HS thuc bi biu din xung phong lp 1 quan st. ring. ngang. 3. Chy bn: chy bn. khe. - GV nhc HS c gng vn dng k thut. - Th lng tch cc sau chy v. III. Phn kt thc: - Ti ch ci gp dui, ht 69 1 ph 2 ph. Luyn tp 1 pht. 2 ph. ln x ln HS ln th lc tng ng c bm 60m x 1

**** x **** XP

x Lp

nhn

xt,

GV

bi TD:

nh gi

bi TDx 1 Nhm chuyn di vi nhm chy ngn: x * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 pht. 1HS

- HS n bi th dc nam, n hng. - Thi duyt theo nhm hng 500m

- Chy theo nhm c sc 5 pht.

Chy theo nhm hng dc .

th su r tay chn, thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc cc ni dung va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. 4 hng ngang c ly hp. 4 hng ngang c ly rng .

Gii tn lp.

Th 3 ngy 12 thng 10 nm 2010 Tun 9: 70 Tit 18

1. Bi dy:

Kim tra: Bi th dc nam- n ring

2. Mc tiu, yu cu: - Bi th dc nm n ring kim tra ly im 15 pht. Yu cu: + Thc hin ng c bi ng bin d nhp iu ng tc. + Bit vn dng t tp hng ngy phc v rn luyn cc nhm c khp. 3. Sn bi, dng c: Kim tra trn sn th dc trng, bn gh GV ngi kim tra, tranh bi th dc HS t n tp. 4. Ni dung v phng php kim tra: I. Phn m u: (7 pht) - GV vo nhn lp: + im danh, kim tra sc khe. + Thng bo ND v yu cu kim tra. + Cch thc t chc v cch cho im. - Khi ng: HS s dng tranh bi th dc t n luyn theo nhm nam, n ring do nhm trng ch huy. II. Phn c bn: (33 pht) a. Kim tra bi th dc lin hon nam, n ring. - Kim tra mi t 2 em. - Nhng HS n lt c gi tn ng ng vo v tr quy nh. - GV h nhp HS thc hin ng tc. - Nhng HS cha kim tra theo di v nu kin nhn xt. - Mi HS c kim tra c bi mt ln. Trng hp HS di im trung bnh, GV c th kimt tra li ti a khng c qu 8 im. 71

b. Cch cho im: in c cho theo mc thc hin ng tc ca HS. - im 9 10: thuc v thc hin ng bin nhp iu ng tc. - im 7 8: Thuc c bi c 2 3 nhp sai st nh. - im 5 6: C 5 7 nhp ng tc b sai. - im 3 4: c t 8n 12 nhp b sai. III. Phn kt thc: - Tp trong lp GV nhn xt chi tit gi kim tra. - Tuyn dng nhng HS t thnh tch cao trong gi kim tra. - Thng bo kt qu kim tra cho HS. - Nhng HS t im km v n luyn tip tit sau kim tra li.

72

Th 2 ngy 17 thng 10 nm 2011 Tun10 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Tip tc hon thin k thut v chun b kim tra. - Yu cu HS tch cc n luyn hon thin tt k nng chy ngn v t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: 4. Tin trnh thc hin: ni dung I.Phn chun b: - Nhn lp: + n nh t chc GV vo nhn lp. + Kim tra s s, sc khe, trang phc. + Thng bo mc tiu, yu cu, t chc tp luyn. 73 nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************ ************ ************ ************ Tp trn sn th dc trng, chun b tt ng chy, 4 b bn p, 1 ci, 1 ng h bm giy. Tit 19 chy ngn

- Khi ng: + Thc hin 4 ng tc th 4 chn, bng. t x 8 * * * x 1 * Di chuyn hng ngang ht lt thc hin v. hs * * * * * * * * * * * x 8 * * * * * * * * * * * * dc tay ngc, vn mnh, nhp x 1 * + Xoay cc khp: c tay, c 2 gi, hng. t

chn, khuu tay, vai, u nhp x 1 + B tr chuyn mn: chy 10m x 2 bc nh, chy gt chm ln mng, chy nng cao i, t chy p thng chn sau, chy tng tc , ti ch nh tay. - Bi c: 2 HS thc hin k 1 ln x 1 thut xut pht thp. II. Phn c bn: 1. Chy ngn: Hon thin 32 pht. k thut chun b kim tra. - GV nhc li khu c bn ca k thut pht_chy chy: xut gia lao_chy 32ph.

chy nh nhng v xp cui hng .

qung_b ch v th trong khi chy, chn p sau phi mnh. - HS ln lt thc hin chy 60m x 5 theo nhm sc khe 4 HS. bm gi d HS thi ua. 74 ln x 1 - Cho HS chy thi th c HS.

***** ***** ***** ***** XP 60m

* Trong khi chy thi th GV ngh lp theo di nhm 1 thut. III. Phn kt thc: - Ti ch ci gp dui, ht 5 pht. th su r tay chn, thn 2 ph. mnh. - GV v HS h thng bi tp 2 ph. nhc HS v n luyn tch cc chun b kim tra. - Nhn xt v nh gi 1 ph. bui tp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 hng ngang c ly si tay. * * * * * * ln x chy tt hc tp k 1HS

4 hng ngang c ly hp. Gii tn lp .

Th 3 ngy 18 thng 10 nm 2011 Tun 10: Tit 20:

75

1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu:

Kim tra: chy ngn

- Chy ngn: Kim tra chy ngn ly im 1 tit. Yu cu HS tch cc trong khi kim tra t im cao v thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: - Kim tra trn sn th dc trng, chun b tt ng chy, 4 b bn p, 1 ci, 2 ng h bm giy, 1 dy ch, bn gh GV ngi kim tra. 4. Tin hnh thc hin: I. Phn m u: (8 pht) - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc kim tra. - Khi ng: Lp trng ch huy khi ng (4 hng ngang c ly rng) + Thc hin 4 ng tc th dc: tay ngc, vn mnh, chn, bng. (4 x 8 nhp) + Thc hin xoay cc khp: xoay c tay, c chn, u gi, hng, vai. khuu tay. (2 x 8 nhp x 1 t) + B tr chuyn mn: Chy bc nh, chy nng cao i, chy p thng chn sau, chay xut pht cao 20m (10m x 2 x 1 t) di chuyn theo hng ngang. II. Phn c bn: 32 pht. Kim tra chy ngn c ly 60m 1. Hnh thc t chc kim tra: - Kim tra nhiu t, mi t 4 em HS. 76

- Mi HS kim tra 1 ln, trng hp c bit th kim tra ln th 2. - GV c 1 HS c nng lc lm trng ti pht lnh, 2 trng ti cm dy ch. - Nhng HS cha kim tra ngoi khi ng thm hoc ch quan st bn kim tra. - GV bm gi cho HS. 2. Cch nh gi cho im: im kim tra cho theo mc thc hin ng tc k thut v thnh tch t c ca tng HS. - im 9 10: Thc hin k thut v thnh tch mc gii ca tiu chun rn luyn thn th. Nam: 9 ' _ n: 10' - im 7 8: Thc hin ng k thut v thnh tch mc kh. Nam: 9,5' _ n 10,8'. - im 5 6: Thc hin c c bn k thut v thnh tch mc t hoc k thut chnh xc nhng thnh tch khng t. Nam: 10' _ n 11,3'. III. Phn kt thc: - HS t th lng. - GV cng b kt qu kim tra . - Nhn xt kt qu kim tra. Tuyn dng nhng HS t thnh tch cao, k thut tt. Nhc nh nhng HS yu km v c gng luyn tp thm kim tra li. - Th tc xung lp.

77

Th 2 ngy 24 thng 10 nm 2011 Tun11 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: n ng tc lng trc, sau; lng sang ngang; mt bc gim nhy lng; tr chi "L c tip sc". Yu cu HS thc hin c cc k nng ra tch cc. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS tch cc vn dng k thut chy ht c ly ra t thnh tch tng i. 3. a im, phng tin: Tp trn sn trng, sn tp an ton v sinh, 1 ci, 1 ng h, m, x, ct nhy cao. 4. Tin trnh thc hin: Ni dung nh lng Phng php t chc Tit 21 nhy cao chy bn

78

I.Phn chun b: - Nhn lp: + n nh t chc GV vo nhn lp. + Kim tra s s, sc khe, trang phc. + Thng bo mc tiu, yu cu, t chc tp luyn. - Khi ng:

8 pht.

4 hng ngang c ly hp. ************ ************ ************ ************

+ Thc hin 4 ng tc th 4 x 8 nhip dc tay ngc, vn mnh, x 1 t chn, bng. 2 x 8 nhip * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Xoay cc khp: c tay, c x 1 t. chn, khuu tay, vai, u 10 m x 2 * gi, hng. + B tr chuyn mn: chy bc nh, chy gt chm mng, chy nng cao i, 2 HS. chy p thng chn sau. - Bi c: HS nu k thut th 32 pht. vi bc chy trong chy bn. II. Phn c bn: 1. Nhy cao: a. n ng tc lng trc_sau; lng sang ngang. - GV th phm hng dn -> GV h HS thc hin theo 6 ln x 1 nhp 1, 2, 3. HS. 79 Thc hin ng lot * * 24 ph. 6 ln x 1 4 hng ngang c ly rng. HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * x 1 t.

b. mt gim nhy lng - GV th phm HS quan st. HS thc hin theo nhp h GV 1, 2, 3. - Gv ch sa cha ng tc cho HS. c. Tr chi: "L c tip sc" chi. - Lp chia 4 i chi: 2 i nam, 2 i n. - i thua l c pht. 2. Chy bn: - Luyn tp chy bn. - Chy theo nhm sc khe: 5 ph. n chia 2 nhm, nam chia 2 2 ph. nhm. - GV nhc HS kt hp vi bc 2 ph. chy lm ch tc chy ht c ly t thnh tch ng k. III. Phn kt thc: - Ti ch hng ngang ci gp dui, ht th su r tay chn, thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch 80 Gii tn lp. 1 ph. 4 hng ngang c ly hp. 4 hng ngang c ly rng. - Th lng tch cc sau chy v. Chy theo hng dc. 20 m. 500m. - GV trc tip t chc tr 8 ph. **** n ***** XP 3 hip. ***** nam ***** 10m

cc chun b kim tra. - Nhn xt v nh gi bui tp.

Th 3 ngy 25 thng 10 nm 2011 81

Tun 11: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu:

Tit 22: nhy cao chy bn

- Nhy cao: n nh ND tit 21, chy chnh din gim nhy co chn qua x. Yu cu HS tch cc luyn tp h tr thc hin ng cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS bit vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn trng, sn tp an ton v sinh, 1 ci, 1 ng h, m, x, ct nhy cao. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I.Phn chun b: - Nhn lp: + n nh t chc GV vo nhn lp. + Kim tra s s, sc khe, trang phc. + Thng bo mc tiu, yu cu, t chc tp luyn. - Khi ng: + Thc hin 4 ng tc th 4 x 8 * * * * * * dc tay ngc, vn mnh, nhp. x 1 * 82 nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp: ************ ************ ************ ************

chn, bng. + Xoay cc khp: c tay, c

t * x 8 * nhip. x 1 * t *

* * * * x 1

* * *

* * *

* * *

* * *

chn, khuu tay, vai, u 2 gi, hng.

+ B tr chuyn mn: chy 10m x 2 * gt chm mng, chy ln p thng chn sau, t lng chn trc. lng trc sau_ mt bc ln gim nhy lng. II. Phn c bn: 1. nhy cao: lng sang ngang. lng: - GV cho HS ln lt n cc 8 ng lot. - GV h HS thc hin. c. Tr chi: "L c tip sc" - GV trc tip t chc 4 t 3 Hip thi vi nhau. d. Chy chnh din gim nhy co chn qua x: - Gv hng dn HS thc hin. 83 * ln x * * * ND trn. Theo hnh thc 1HS. 32 pht. 8ln x 1 * * a. n lng trc sau_ 24 pht.

Di chuyn theo hng hin v.

- Bi c: HS thc hin 2 hs x 1 ngang ht lt thc

* * * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

b. mt bc gim nhy HS.

thc hin ng lot : ***** *****

- GV t mc x 50 6 ln x 1 * * * * * 60cm. - 2 nhm hng dc ln lt vo thc hin. - GV ch sa cha ng tc k thut cho HS. 2. Chy bn: Luyn tp chy bn. ring. - GV nhc HS ht sc vn dng k thut chy. - Th lng tch cc sau chy v. III. Phn kt thc: gp dui, ht th su r tay chn, thn mnh. - GV v HS h thng bi tp 2 ph. nhc HS v n luyn tch cc chun b kim tra. - Nhn xt v nh gi 1 ph. bui tp. 4 hng ngang c ly hp 4 hng ngang c ly rng 5 pht. - HS ti ch hng ngang ci 2 ph. chy theo nhm hng doc. 8 pht. 1HS HS**** ** ** x HS** - Chy theo nhm sc khe 500m HS * * * **

Gii tn lp.

84

Th 2 ngy 31 thng 10 nm 2011 Tun12 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: n mt s ng tc b tr nhy cao ( o GV chn) giai on chy ( xc nh im gim nhy do v chnh ). Yu cu: HS xc nh c im gim nhy bit cch o v chnh . - Chy bn: Luyn tp chy bn. Tit23 nhy cao chy bn

85

Yu cu HS bit vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn trng, sn tp an ton v sinh, 1 ci, 1 ng h, m, x, ct nhy cao. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp: ************* ************* ************* *************

8 lp trng trc tip hng dn. 8

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x dc: tay ngc, vn mnh, 1 t. bng, chn. 2 x + Thc hin xoay cc khp: nhp x 1 c tay, c chn, khuu t. tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy 10m x 2 bc nh, chy gt chm ln mng, chy nng cao i, t. chy p thng chn sau. 86 x

Di chuyn theo hng ht * lt * thc * * hin v: *

1 ngang

- Bi c: HS thc hin k thut gim nhy v cch o th ly xung phong) II. Phn c bn: 1. Nhy cao: a. n mt s ng tc b tr nhy cao: - GV cho HS n ln lt cc ND: + n lng chn trc + n lng sang ngang lng. chn + Chy chnh din gim nhy co chn qua x. b. Tp luyn giai on chy : - Xc nh im gim nhy: + K thut hc lp 8. GV c th hi bi c hoc nhc li cho HS r: ng v tr 1/3 x, cch x mt 2 ln. tm vi tay, lng chn 2 ln. lng, mi chn cch x 87 4 ln. 4 ln. 4 ln. ln. ln x 32 pht. 24 ph. 2 HS x 1 hc lp 8. (GV c ln

* *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

* *

* *

- Theo i hnh khi ng trn:

+ mt bc gim nhy 10m x 2 + L c di chuyn bng mt 4 -ln lt theo nhm hng ngang

1HS.

10cm th l v tr gim nhy. + GV th phm phn tch 2 ln k thut. + GV c 4 HS vo i din thc hin xc nh im gim nhy v o . - o : + GV th phm phn tch k thut HS quan st. + Tm v tr gim nhy 2 ln xc nh quay ngc vi hng chy . o theo trc ng thng xuyn ng chn gim ri chn lng vo x. + 2 bc i bng 1 bc chy s bc chy phi l. + HS ln lt vo o th . Nu th th dch tin li bc chy khi xut pht im chy t chn vo c im gim nhy. + nh giu im chy sau th. 5 pht. 88 8 pht. chy theo nhm hng doc. - Chnh : Chy th . 500m

- HS vo o _chnh 2 ph. _th chy v nh giu ri thc hin chy hon chnh. 2. Chy bn: Luyn tp chy bn: - Chy theo nhm sc khe nam, n ring. - Yu cu HS vn dng th vi bc chy lm ch tc chy ht c ly t tc ng k. - Th lng tch cc sau chy v. III. Phn kt thc: - HS ti ch hng ngang ci gp dui, ht th su r tay chn, thn mnh theo 4 hng ngang gin rng. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. Gii tn lp. 1 ph. 4 hang ngang c ly hp. 2 ph. 4 hng ngang c ly rng.

89

Th 3 ngy 1 thng 11 nm 2011 Tun 12: 90 Tit 24:

1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu:

nhy cao chy bn

- Nhy cao: Nh ND tit 23, gii thiu giai on gim nhy, phi hp chy gim nhy. Yu cu HS thc hin c cc k nng ra tng i. - Chy bn: Tr chi (do GV chn) Yu cu HS tch cc trong khi chi. 3. a im, phng tin: - Tp trn sn TD trng, sn an ton v sinh, 2 m nhy, 1 b x ct, tranh k thut, 1 ng h bm giy, k sn tr chi, 20 c nh. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp : ************ ************ ************ ************

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x dc: tay ngc, vn mnh, 1 t. bng, chn. 2 91 x 8

+ Thc hin xoay cc khp: nhp x c tay, c chn, khuu 1 t. tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy 10m x 2 bc nh, chy gt chm ln mng, chy nng cao i, x 1 t. chy p thng chn sau. - Bi c: HS xc nh v trc gim nhy v o . II. Phn c bn: 1. Nhy cao: tr: - lng chn trc sau - lng chn sang ngang nhy lng chn cao. - o xc nh v tr gim nhy. - Chy gim nhy lng chn cao ( khng qua x). b. Gii thiu giai on gim nhy: - y l giai on quan trng nht trong nhy cao. Gim nhy cn mnh, 3 ln x 1 nhanh phi hp n nhp hs. 92 3 ln. 6 ln. 6 ln. -thc hin theo i nhp hnh khi ng . - HS thc hin h ca gio vin. - HS ln lt thc hin. - HS ln lt thc hin. 32 pht. - B tr di chuyn hng ngang ht lt thc hin v. a. n mt s ng tc b 24 pht. 2 HS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- o . mt bc gim 3 ln.

gia chn v tay, gia chy vi gim nhy. - Mc x 70cm. HS thc hin chy gim nhy qua x sau khi GV th phm xong. kp thi_dc bit gim 8 pht. ***** 4HS x 1 - GV ch sa cha sai st ln. nhy ng k thut. din, GV chn 4 HS c k thut tt. 2. Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc" - Nam chia 2 i c th lc tng ng, n chia 2 i 5 pht. c th lc tng ng. - i thua chy thm mt ln dch dc. - GV trc tip t chc cho HS. III. Phn kt thc: - HS chy nh nhng th dui, th su, r tay chn, thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch 93 Gii tn lp 1 ph. 2 ph. 4 hng ngang c ly hp. 2 ph. ` 4 hng ngang c hp. ly ***** * * * * * * * * * * * * * * * * HS thc hin nhm hng ngang

- Cng c: HS nhy biu 3 hip.

cc bi va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp.

Th 2 ngy 7 thng 11 nm 2011 Tun 13 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: + n chy gim nhy, cc ng tc h tr (do GV chn) + Hc k thut gim nhy lng. Yu cu HS thc hin cc k nng tng i chnh xc v nghim tc tp luyn. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS bit vn dng k thut khi chy chy ht c ly thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b 2 m, 1 b x ct, tranh k thut nhy cao lp 8 v 9, 1 ng h bm giy, 1 ci. 94 Tit 25 nhy cao chy bn

4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************ * ************ * ************ *

8 * 8

************

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x dc: tay ngc, vn mnh, 1 t. bng, chn. 2 x + Thc hin xoay cc khp: nhp. x 1 c tay, c chn, khuu t. tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy 10m x 2 bc nh, chy gt chm ln mng, chy nng cao i, t. chy p thng chn sau. - Bi c: HS thc hin k thut o v xc nh im gim nhy. II. Phn c bn: 1. Nhy cao: 32 pht . 24 pht. 95 x

* * * * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

1 *

a. n cc ng tc h tr: lng sang ngang. - mt bc gim nhy lng chn cao. - L c chn gim nhy. b. n chy gim nhy: - GV th phm HS quan st. - HS ln lt vo thc hin. lng. - GV th phm HS quan st. - K thut c bn HS hc tch cho HS. - Mc x 70cm. HS ln lt vo gim nhy thc hin lng chn qua x sau khi xc nh im gim nhy v o . Ch GV gim lng_phi hp vi nh tay. pht hin nhanh 3 ln x nhy_ 1HS. HS. 4 ln x 1 t. t.

Di

chuyn ht lt

hang thc

- Ti ch lng trc_sau; 6 ln x 1 ngang

hin v. 2 HS thc hin:

10m x 2 * Thc hin theo i ln. HS. hnh khi dng. * ln lt theo nhm hng ngang- ht lt thc hin v.

c. Hc: K thut gim nhy 4ln x 1

lp 8. GV ch nhc phn 2ln x 1 *

************ ************ * * thc hin ln lt .

nhng HS c k thut tt nhy biu din lp hc tp. - GV nng dn mc x: 80cm 90cm thc hin 96

nhy. - GV ch sa cha sai st 1ln x 1 kp thi. 2. Chy bn: Luyn tp chy bn. - Chy theo nhm sc khe 8 pht. nam, n ring. - HS bit vn dng k thut chy t thnh tch tng i. - Th lng tch cc sau chy v. III. Phn kt thc: su, r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch 1 ph. cc bi va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. 4 hng ngang c ly hp. Gii tn lp. 4 hng ngang c ly rng. 2 ph. 1 ph. 5 ph. -chy theo nhm hng dc. 500m mc x

- Ti ch ci gp dui th 2 ph.

97

Th 3 ngy 8 thng 11 nm 2011 Tun 13: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: n mt s ng tc b tr chay _gim nhy ( do GV chn). Gii thiu giai on trn khng v tip t (kiu bc qua). Yu cu HS tch cc tp luyn, thc hin c cc k nng trn khng v tip t. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn th dc trng, chun b 20 b m nhy, 1 b x ct, tranh k thut, 1 ci, 1 ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: Tit 26: nhy cao chy bn

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************

98

nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: dc: tay ngc, vn mnh, bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. + p do u gi, hng. 2 x 8 * + B tr chuyn mn: Chy nhp. bc nh, chy gt chm 10m x 2 mng, chy nng cao i, ln chy p thng chn sau. - Bi c: HS thc hin k thut gim nhy lng. II. Phn c bn: 1. Nhy cao: a. n mt s ng tc h tr chy _gim nhy: lng GV cho HS thc hin theo nhp h: 1, 2, 3 HS thc hin. 3 ln x 1 - 3 bc gim nhy lng hs. 99 32 pht. - mt bc gim nhy 24 pht. 2 hs ln. t. x 1 * * * 2 x 8 * * 4 x 8 + Thc hin 4 ng tc th nhp.

************ ************ ************

* * * * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

+ Thc hin xoay cc khp: nhp.

Di chuyn theo hng ngangx1 ht lt thc hin v. Lp nhn xt GV nh gi.

- Thc hin theo i

dui thng qua x. + HS thnh hai hng ngang trc x ln lt thc hin. - Chy 7 bc t chn 3 ln x 1 vo im gim nhy_kt hs. hp lng qua x mc x 60 70cm. + GV ch k thut chy 3 ln.x 1 , ng gc v 3 bc hs cui. b. Gii thiu giai on trn khng v tip t. (kiu Bc qua) - GV th phm c phn tch k thut v c s dng tranh linh ha. * Sau gim nhy chun b qua x cn gp thn ra trc nng mng ln cao khi chm x. * Chn lng v tay cng bc qua x trc_chn dui thng. * Chn gim nhy chun b qua x th thng mnh ln cao, kho lo kt hp vi tay cng bn qua x. * Chn lng tip t tr100 2 ln.

hnh khi ng.

*********** **********

c sau n gim nhy, khi chn bt u tip t cn chng gi, chng thn gim xc gim chn ng. tc ca tay v chn v thn trn cho kho khng chm x. - GV t mc x 70 80cm cho HS ln lt vo thc hin: 4 hs x 2 Chy _gim nhy_qua ln. Chy theo nhm hng dc. x_tip t. - GC ch sa cha sai st k thut kp thi cho HS. * Cng c: HS c k thut 8 ph. tt nhy biu din. - Lp nhn xt GV ngh lp hc tp. 2. Chy bn: Luyn tp chy bn - Chy theo nhm sc khe. - Nam n chy ring - Yu cu chy ht c ly. III. Phn kt thc: - HS i b ci gp dui th 1 ph. su, r tay chn thn mnh. 101 2 ph. Gii tn lp. 5 pht. 2 ph. 4 hng ngang c ly hp. 500m. - Th lng tch cc sau chy. 4 hng ngang c ly rng. lp nhn xt GV nh gi. 4 ln.x 1 * Khi chm t ch ng hs -HS ln lt thc hin :

- GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp.

Th 2 ngy 14 thng 11 nm 2011 Tun 14 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: n mt s ng tc b tr phi hp, 4 giai on k thut nhy cao kiu bc qua. 102 Tit 27 nhy cao chy bn

Yu cu HS thc hin c cc giai on k thut ng k nng nhy. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu vn dng tt k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, sn an ton v sinh, 2 m, 1 b x ct nhy, 1 ci, 1 ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************ ************ ************ ************ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8 * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x dc: tay ngc, vn mnh, 1 dt bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. 10 m x 2 * + B tr chuyn mn: Chy x 1 t. 103 2 x 8 nhip + Thc hin xoay cc khp: x 1 t.

bc nh, chy gt chm mng, chy nng cao i, chy lng chn trc. on nhy cao. II. Phn c bn: 1. Nhy cao: a. n mt s ng tc b tr nhy cao: - L c bng chn gim 10 m x 2 nhy. lng chn. - 3 bc gim nhy lng chn. tr gim nhy_gim nhy lng chn (khng qua 2 ln. x 1 x). b. Phi hp 4 giai on k thut nhy cao (hon thin) - GV t mc x va phi HS ln lt vo thc hin nhy. Hon thin k thut 4 giai on. - Ln lt tng pha HS vo 1 thc hin. - Sau GV nng dn mc 104 mcx * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * x 1 ln. hs. - Chy dt chn vo v hs ln hs Thc hin i hnh khi ng. 3 ln. x 1 Di chuyn hng ngang - ht lt thc hin v. - mt bc gim nhy 4 ln. x 1 32 pht. 24 ph. - lp nhn xt gv nh gi 2 HS x 1 Di ghuyn hng - Bi c: HS thc hin 4 giai ln ngang ht lt thc hin v.

x. - GV ch un nn sa cha sai st k thut kp 1 hs x 1 thi. * Cng c: 2 HS nam, 2 HS n c k thut tt nhy biu din lp hc tp. 2. Chy bn: - Chy theo nhm sc khe. - Nam n chy nhm ring. - Vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. v. III. Phn kt thc: - HS i b ci gp dui th 2 ph. su, r tay chn thn mnh theo hng ngang. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. 1 ph. 5 pht - Th lng tch cc sau chy 2 pht. 8 pht. ln.

lp quan st nhn xt. Gv nh gi. Chy theo nhm hng dc.

4 hng ngang c ly rng .

4 hng ngang c ly hp. Gii tn lp.

105

Th 3 ngy 15 thng 11 nm 2011 Tun 14: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: Hon thin k thut nng cao thnh tch nhy cao kiu "Bc qua" Yu cu HS thnh thc k nng, nhy ng t thnh tch ng k. - Chy bn: Tr chi (do GV chn). Luyn tp chy bn. Yu cu HS tch cc trong khi chi. 3. a im, phng tin: Tit 28: nhy cao chy bn

106

Tp trn sn th dc trng, chun b tt sn tp, 2 m, 1 b x ct, 1 ci, 1 ng h, sn tr chi b tr sn. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 3 x 8 nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 * dc: tay ngc, vn mnh, t. bng, chn. 3 x 8 * * * x 1 * 4 ln x Di chuyn hng ngang ht lt thc hin v. 107 * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin xoay cc khp: nhp x 1 c tay, c chn, khuu t. tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, ln chy lng chn trc, l t c chn gim nhy. + Ti ch lng chn cao_. k thut qua x. II. Phn c bn: - Bi c: HS thc hin nhy tng chn.

+ B tr chuyn mn: Chy 10 m x 2 *

1. Nhy cao: nng cao k thut v thnh tch. - GV cho HS v hai pha chy v nhy cao. - HS ln lt thc hin theo mc x nng cao dn. - GV ch sa cha sai st k thut cho HS yu km. 2. Chy bn: Luyn tp chy bn. * Tr chi (do GV chn) - Chy vng s 8 tip sc. + Lp chia 2 i c th lc tng ng. GV trc tip t chc tr chi. III. Phn kt thc: - HS ti ch ci gp dui th

32 pht. Hs thc hin theo nhp h ca GV:

Luyn tp nhy cao 22 pht.

8 pht. 500m. 3 hip.

* * ******* * ** ************

5 pht. 2 ph.

+ Hs thc hin tr chi;

su, r tay chn thn 2 ph. mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp. 4 hng ngang gin rng. 108 + chy theo nhm hng dc.

4 hng ngang c ly hp. Nhn xt nh gi giai tn lp.

Th 2 ngy 21 thng 11 nm 2011 Tun 15 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: Hon thin k thut nng cao thnh tch nhy cao kiu Bc qua. Yu cu HS tch ccn luyn thc hin tt k nng nhy t thnh tch cao. - Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc". Yu cu HS tch cc khi chi. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b tt sn tr chi, 2 m, 1 b x ct, 1 ng h, 1 ci. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu 109 nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tit 29: nhy cao chy bn

cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 3 x nhp x 1

* * * * * * * * * * 8 * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th t. dc: tay ngc, vn mnh, 3 x 8 nhip bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy ln bc nh, chy nng cao i, t. chy lng chn trc, ti ch lng chn cao. II. Phn c bn: thut nng cao thnh tch nhy cao kiu Bc qua. - HS v 2 pha chy , o , th ln lt, - GV nhc li ton b cc giai on k thut c bn. - HS ln lt vo thc hin ln lt tng bn. - Mc x tng dn. Mi mc x nhy 2 ln. - GV ch sa cha sai st k thut cho HS. * Cng c: Cho mt s HS 110 32 pht. x 1 x + Thc hin xoay cc khp: 1 t.

* * * * * * Di *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

10m x 2 *

chuyn

hng

1. Nhy cao: Hon thin k 24 pht.

ngang ht lt thc hin v.

* * * *

c k thut cao nhy thi u mc x cao. 2. Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc" - Nam 2 i chi, n 2 i chi. 3 hip. 8 pht.

* * * * ************ *

- Yu cu HS tch cc trong 10m x 2 HS c k thut thi khi chi. chn sau. III. Phn kt thc: - HS ti ch ci gp dui th 2 ph. su, r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp. ** ` ln. 2 ph. u biu din mc x cao. - i thua chy p thng 5

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. Nhn xt nh gi.

111

Th 3 ngy 22 thng 11 nm 2011 Tun 15. 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: Hon thin k thut nhy cao (chun b kim tra) Yu cu HS tch cc n luyn t k nng cao. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS tch cc luyn tp vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b 2 m nhy, 1 b x ct, 1 ci, 1 ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: Tit30: nhy cao chy bn

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* * ************* * ************* *

4 112

*************

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 * dc: tay ngc, vn mnh, t. bng, chn. 2 x 8 * * * * * * x 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin xoay cc khp: nhp x 1 c tay, c chn, khuu t. tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy 10m x 2 bc nh, chy nng cao i, ln chy lng chn trc. - Bi c: Nu cc giai on k thut c bn ca nhy cao. II. Phn c bn: 1. Nhy cao: Hon thin k thut nhy cao (luyn tp) - i din nhm xc nh v tr gim nhy v o . - Ln lt HS tng bn th . tt nhy biu din mc x 80cm mi bn. - Nhy ln lt tng bn theo mc x nng dn n ht kh nng ca HS. * Cng c: C th t chc thi u cho nhng HS c 8 ph. 113 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 HS x 2 1 mc x x 2 ln. - GV cho 2 HS c k thut ln. 2 HS thc hin . 32 pht. 24 ph. Di chuyn theo hng ngang ht lt thc hin v. t.

thnh tch tng i_ 500 m x luyn tp tch cc. 2. Chy bn: Luyn tp chy bn. - Nam, n chy theo nhm ring v chy theo nhm sc khe. 1 ph. - GV nhc HS vn dng k 5 ph. thut chy ht c ly t 2 ph. thnh tch ng k. - Th lng tch cc sau chy 2 ph. v. III. Phn kt thc: - HS i b ci gp dui th su, r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp. - Nhn xt v nh gi bui tp. Gii tn lp. 4 hng ngang c ly hp. 4 hng ngang c ly rng. 1 ph. -Chy theo nhm hng dc. - GV bm ng h hs c s tch cc. 1 HS.

114

Th 2 ngy 28 thng 11 nm 2011 Tun 16: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy cao: Kim tra nhy cao kiu Bc qua (ly im 1 tit). Yu cu HS tch cc khi kim tra t thnh tch cao k nng tt. 3. a im, phng tin: Tit 31 Kim tra: nhy cao

115

Trn sn th dc trng, 2 m, 1 b x ct, bn gh GV ngi, 1 thc o. 4. Tin trnh thc hin: I. Phn m u: ( 8 pht). - Nhn lp: + n nh bo co. Gv vo lp kim tra sc khe, trang phc, s s. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc kim tra. - Khi ng: + Thc hin 4 ng tc TD: tay ngc, vn mnh, chn, bng.(4 x 8 nhp x 1 t) + Thc hin xoay cc khp: c chn, u gi, hng, vai (2 x 8 nhp x 1 t). p do ( 1'), lng chn cao ti ch, 1 bc lng. + B tr: chy bc nh, chy nng cao i, chy lng chn trc. (10m x 2 x 1 t) II. Phn c bn: (32 pht). 1. Kim tra nhy cao kiu Bc qua: - Kim tra theo nhm nam, n ring. - GV nhc li ton b 4 giai on k thut. - HS tng bn ln lt vo nhy. - Mt mc x nhy mt ln nu khng qua nhy khong qu 3 ln. - HS c th ng k nhy mc x cao v thc hin theo lut. - GV ch an ton trong khi kim tra. 2. Cch cho im:

116

im kim tra cho theo mc k thut v thnh tch t c ca tng HS. - im 9 10: Thc hin ng k thut nhy cao c 4 giai on k thut v mc x t c theo quy nh TCRLTT. - im 7 8: Thc hin c chy , qua x kt hp vi thnh tch t c: TCRLTT. - im 5 -6: K thut c nhiu sai st. t thnh tch quy nh TCRLTT. - im 3 4: K thut c nhiu sai st thnh tch khng t. III. Phn kt thc: ( 5 pht ). - HS t th lng. - GV nhn xt gi kim tra v cng b kt qu, tuyn dng nhng em t thnh tch cao. - Nhc nhng HS cha t v c gng n luyn kim tra li.

117

Th 3 ngy 29 thng 11 nm 2011 Tun 16 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - n bi th dc nam, n ring 45 ng tc, kim tra ly im hc k I. Yu cu HS tch cc trong n tp kim tra t thnh tch cao. 3. a im, phng tin: Tp trn sn th dc trng, sn an ton v sinh sch s. 4. Tin trnh thc hin: I. Phn m u: (8 pht) - Nhn lp: + n nh bo co. Gv vo lp kim tra sc khe, trang phc, s s. + Thng bo ND n tp kim tra v hnh thc t chc n tp kim tra. - Khi ng: + Thc hin xoay cc khp: c tay, u gi, hng, vai, khuu tay, nhn c chn. (2 x 8 nhp x 1 t). + Chy gt chm mng (15m x 2 ln) di chuyn hng ngang. 118 Tit32 n tp kim tra hc k i

+ Chy lng chn trc (15m x 2 ln). II. Phn c bn: ( 32 pht) 1. n bi TD 45 ng tc Nam, n ring . - Nam, n n nhm ring do nhm trng ch huy. - GV ch huy chung hng dn sa cha sai st kp thi. Yu cu HS thuc bi chnh xc, ng bin , nhp iu, p. - Thi duyt biu din th dc theo hng ngang nh gi nhn - GV c th treo tranh bi th dc hs quan st ch ng tp luyn. III. Phn kt thc: ( 5 pht ). HS t th lng.- Gv v HS nhn xt nhc nh HS ch n tp tch cc kim tra t kt qu cao,- Xung lp. Th 2 ngy 5 thng 12 nm 2011 Tun 17 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - n bi th dc nam, n ring 45 ng tc v kim tra ly im hc k I. Yu cu HS tch cc trong n tp kim tra t thnh tch cao. 3. a im, phng tin: Tp trn sn th dc trng, sn an ton v sinh sch s. 4. Tin trnh thc hin: I. Phn m u: (8 pht) - Nhn lp: Tit33 n tp v kim tra hc k i

119

+ n nh bo co. Gv vo lp kim tra sc khe, trang phc, s s. + Thng bo ND n tp kim tra v hnh thc t chc n tp kim tra ly im. - Khi ng: + Thc hin xoay cc khp: c tay, u gi, hng, vai, khuu tay, nhn c chn. (2 x 8 nhp x 1 t). + Chy gt chm mng (15m x 2 ln) di chuyn hng ngang. + Chy lng chn trc (15m x 2 ln). II. Phn c bn: ( 32 pht) 1. n bi TD 45 ng tc Nam, n ring . - Nam, n n nhm ring do nhm trng ch huy 1 hs x 2 ln. - Yu cu HS thuc bi chnh xc, ng bin , nhp iu, p. - GV c th treo tranh bi th dc hs quan st ch ng tp luyn. 2. kim tra bi th dc nam- n ring. a. kim tra ln lt nhm 2 hs. - lp ch quan st nhn xt cng gio vin nh gi. - Nhng HS n lt c gi tn ng ng vo v tr quy nh. - GV h nhp HS thc hin ng tc. - Mi HS c kim tra c bi mt ln. Trng hp HS di im trung bnh, GV c th kimt tra li ti a khng c qu 8 im.

120

b. Cch cho im: in c cho theo mc thc hin ng tc ca HS. - im 9 10: thuc v thc hin ng bin nhp iu ng tc: t gii. - im 7 8: Thuc c bi c 2 3 nhp sai st nh: t Kh. - im 5 6: C 5 7 nhp ng tc b sai.: t trung bnh. - im 3 4: c t 8n 12 nhp b sai: t yu. III. Phn kt thc: ( 5 pht ). -HS t th lng.-Gv nhn xt gi kim tra kt qu kim tra. - Xung lp.

121

Th 3 ngy 6 thng 12 nm 2011 Tun 17 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - kim tra v xp loi hc k I. Yu cu HS tch cc trong kim tra t thnh tch cao v bit cch t xp loi 3. a im, phng tin: Tp trn sn th dc trng, sn an ton v sinh sch s. 4. Tin trnh thc hin: I. Phn m u: (8 pht) - Nhn lp: + n nh bo co. Gv vo lp kim tra sc khe, trang phc, s s. + Thng bo ND kim tra v hnh thc t chc kim tra ly im v cch xp loi hc k. - Khi ng: + Thc hin xoay cc khp: c tay, u gi, hng, vai, khuu tay, nhn c chn. (2 x 8 nhp x 1 t). II. Phn c bn: ( 32 pht) 1. n bi TD 45 ng tc Nam, n ring . - Nam, n n nhm ring do nhm trng ch huy 1 hs x 2 ln. - Yu cu HS thuc bi chnh xc, ng bin , nhp iu, p. Tit34 kim tra v xp loi hc k i

122

- GV c th treo tranh bi th dc hs quan st ch ng tp luyn. 2. kim tra bi th dc nam- n ring. - kim tra ln lt nhm 2 hs. - lp ch quan st nhn xt cng gio vin nh gi. - Nhng HS n lt c gi tn ng ng vo v tr quy nh.- GV h nhp HS thc hin ng tc.- Mi HS c kim tra c bi mt ln. Trng hpHS di im trung bnh, GV c th kimt tra li ti a khng c qu 8 im. 3. cch nh gi xp loi hc k I. - GV thng bo ni dung HS t nh gi. - Tt c cc ni dung u tnh h s I. A.Loi gii: t cc tiu ch sau: - t 4/6 ni dung tr ln xp loi gii, khng c ni dung no xp loi trung bnh tr xung. B. Loi kh: t cc tiu ch sau: - t 4/6 ni dung xp loi kh tr ln, khng c ni dung no xp loi yu. C. Loi trung bnh: t cc tiu ch sau: -t 4/6 ni dung tr ln xp loi trung bnh, khng c ni dung no xp km. D. loi yu: t cc tiu ch sau. -t 4/6 ni dung xp loi yu. E. loi km: cc trng hp cn li. - HS t nh gi xp loi hc k. - GV c th ghi kt qu m HS t nh gi. III. Phn kt thc: ( 5 pht ). -HS t th lng.123

-Gv nhn xt gi kim tra kt qu kim tra v cch xp loi hc k. - Xung lp.

Th 2 ngy 12 thng 12 nm 2011 Tun 18 1. Bi dy: Tit35 kim tra tiu chun rn luyn thn th (rltt)

2. Mc tiu, yu cu: Kim tra tiu chun RLTT chy bn (Nam, n : 500m) Yu cu HS tch cc trong kim tra anhd gi th lc chnh xc v th trng v sc khe. 3. a im, phng tin: Kim tra trn sn TD trng, chun b tt ng chy, bn gh GV ngi kim tra, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: I. Phn m u: 8 pht. - Nhn lp: 124

+ n nh bo co. Gv vo lp kim tra sc khe, trang phc, s s. + Thng bo mc tiu, yu cu kim tra v hnh thc t chc kim tra. - Khi ng: + Thc hin 4 ng tc th dc: tay ngc, vn mnh, chn, bng (4 x 8 nhp, 4 hng ngang thc hin) + Thc hin xoay cc khp: c chn, u gi, hng, vai, c tay, khuu tay. (2 x 8 nhp x 1 t). + B tr: Chy bc nh, chy gt chm mng, chy nng cao i, chy p sau.(15m x 2 ln di chuyn theo hng ngang) II. Phn c bn: ( 32 pht ). 1. Kim tra chy bn c ly 500m: - Chy theo nhm sc khe 5 6 em HS. Nam, n chy ring. - GV b tr mt s HS n cc bn hS v ch v lm trng ti. - HS t th lng sau khi chy v ch 1-2 ph. - Thng bo hnh thc nh gi theo bng tiu chun RLTT HS t nh gi bn thn. - t gii: nam: 95 s. n :110 s. - t kh: nam :105 s. n : 116 s. - t trung bnh: nam: 115 s.- n: 128 s. III. Phn kt thc: ( 5 pht). - HS t th lng. - GV nhn xt nh gi. Tuyn dng nhng HS t thnh tch v th lc tt v ng vin nhng HS khc cn c gng tp luyn nng cao thnh tch v th hin tt. 125

- Xung lp.

Th 3 ngy 13 thng 12 nm 2011 Tun 18 1. Bi dy: Tit36 kim tra tiu chun rn luyn thn th (rltt)

2. Mc tiu, yu cu: Kim tra tiu chun RLTT : bt xa. Yu cu HS tch cc trong kim tra anhd gi th lc chnh xc v th trng v sc khe. 126

3. a im, phng tin: Kim tra trn sn TD trng, chun b tt h ct, bn gh GV ngi kim tra, Thc o, xng xi ct. 4. Tin trnh thc hin: I. Phn m u: 8 pht. - Nhn lp: + n nh bo co. Gv vo lp kim tra sc khe, trang phc, s s. + Thng bo mc tiu, yu cu kim tra v hnh thc t chc kim tra. - Khi ng: + Thc hin 4 ng tc th dc: tay ngc, vn mnh, chn, bng (4 x 8 nhp, 4 hng ngang thc hin) + Thc hin xoay cc khp: c chn, u gi, hng, vai, c tay, khuu tay. (2 x 8 nhp x 1 t). + B tr: Chy bc nh, chy gt chm mng, chy nng cao i, chy p sau.(15m x 2 ln di chuyn theo hng ngang) II. Phn c bn: ( 32 pht ). 1. Kim tra : ti ch bt xa - Kim tra ln lt tng hs. - Mi hs thc hin 3 ln ly thnh tch cao nht. - GV cng b cc mc tiu chun, hs t nh gi: + mc gii: nam: 210cm n: 180cm. + mc kh: nam: 200cm- n: 170cm. + mc Tb : nam: 190cm- n: 160cm. III. Phn kt thc: ( 5 pht). 127

- HS t th lng. - GV nhn xt nh gi. Tuyn dng nhng HS t thnh tch v th lc tt v ng vin nhng HS khc cn c gng tp luyn nng cao thnh tch v th hin tt. - Xung lp.

Th 2 ngy 2 thng 1 nm 2012 128

Tun 19 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu:

Tit 37: nhy xa nm bng chy bn

- Nhy xa: n phi hp chy 3 5 bc. Gim nhy (vo vn gim) bt cao; mt s ng tc b tr; bi tp pht trin sc mnh i chn (do GV chn). Yu cu HS thc hin c cc k nng ng tc ra. - Nm bng: n 2 bc cui_ra sc cui cng nm bng xa (khng bng). Yu cu gi hc nghim tc HS thc hin c cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS tch cc tp luyn chy ht c ly at thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, 20 qu bng, h ct, 1 ci, 1 ng h bm giy, tranh bng nm, nhy xa. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. 129 * * * * * * * nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

- Khi ng:

4 x8 nhp * 8 * * x

* * *

* * *

* * *

* * * *

* * *

+ Thc hin 4 ng tc th x 1 t. dc: tay ngc, vn mnh, 2 bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. 10m x 2 + B tr chuyn mn: Chy ln. bc nh, chy nng cao i, x 1 t. chy gt chm mng, chy p thng chn sau. - Bi c: HS thc hin ng tc ti ch nm bng xa. II. Phn c bn: 1. Nhy xa: a. Phi hp vi chy 3 5 bc gim nhy (vo vn 2 ln. gim) nhy bt cao. - GV th phm HS quan st ng tc. - GV cho 2 em HS cng dy cao su cao 60 70cm cch vn gim nhy 1,5m v pha h ct. - HS ln lt vo thc hin 3 5 bc gim nhy bt cao vo h ct. - Gv ch k thut chy 130 4 ln. 2 HS x 2 ln 32 pht. 13 ph. + Thc hin xoay cc khp: t. nhp x 1

+Thc hin theo nhm hng ht lt thc hin v.

+ Lp quan st nhn xt GV nh gi. Nhm chuyn i vi nhm nhy xa:

* * * * *

vi t chn vo vn gim nhy_ sa cha sai st kp thi. * Chn HS c k thut tt nhy biu din. b. Mt s ng tc b tr: - L c tip sc: chia nhm thnh hai i chi. - GV c 2 trng ti t chc. sau. 13 pht. 2. Nm bng: a. n 2 bc cui ra sc cui cng nm bng xa 2 ln. 2 ln. 4 ln. 2 ln. nhn xt 6 ph. 500m. 10mx 2 ln. 3 hip. 2HS x 2 ln

* * * * * nhm nm * * * * * * * * *

- Chy p thng chn x 1 hs.

(khng c bng): - GV trc tip hng dn ng tc th phm. - HS tp theo GV h. - GV h HS t tp. * Hng ngang thc hin ng tc nh gi. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn - Chy theo nhm sc khe nam, n ring. - Yu cu phi hp tch cc

******* ******* Nhm chuyn i vi nhm nhy xa. Hng ngang ny thc hin xong n hng khc thc hin .` * * * * * * * * * * * * * *

131

th vi bc chy. Lm ch tc 5 ph. chy ht c ly t thnh 2 ph. tch ng k. III. Phn kt thc: - HS t th lng. - GV v HS h thng bi tp 1 ph. nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp. 2 ph. bng.

gi nm khng

chy theo hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp.

Gii tn lp.

Th 3 ngy 3 thng 1 nm2012 Tun 19 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: 132 Tit38 nhy xa nm bng chy bn

- Nhy xa: n chy 3 - 5 bc phi hp gim nhy trn khng; mt s ng tc h tr giai on chy gim nhy "Bc b" trn khng (do GV chn). trn khng; mt s ng tc h tr giai on chy gim nhy "Bc b" trn khng (do GV chn). Yu cu HS tch cc tp luyn t c k nng ra. - Nm bng: 2 4 bc cui ra sc cui cng nm bng xa ( khng v c bng), mt s ng tc b tr k thut ra sc cui cng v gi thng bng. Yu cu HS hon thin c 4 bc cui, t k nng tng i. - Chy bn: Tr chi (do GV chn). Yu cu HS tch cc khi chi. 3. a im, phng tin: Tp trn sn trng, chun b tt h ct nhy xa, 40 qu bng, 1 ci, 1 ng h, 10 dy cao su, tranh nhy xa, nm bng, 2 qu bng chuyn. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

4 133

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 * dc: tay ngc, vn mnh, t. bng, chn. 2 x 8 * * * * 10m x 2 * * * * * * * * * * * + Thc hin xoay cc khp: nhp x 1 c tay, c chn, khuu t. tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy bc nh, chy nng cao i, ln chy gt chm mng, x 1 t. chy p thng chn sau. - Bi c: Thc hin hai bc bng xa. ( Khng c bng) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: a. n chy 3 5 bc phi hp 32 pht. gim nhy trn khng. - GV th phm HS quan st v tp theo. - HS ln lt thc hin nhy xong v xp cui hng. - GV ch sa cha sai st 4 ln. k thut. b. Mt s ng tc b tr giai on chy gim nhy Bc b trn khng. - Cng dy cao su qua h ct cch bc 1,2m cao 50 134 2 ln. 13 pht. Nhm chuyn i vi nhm nm bng. lp quan st nhn xt. gv nh gi. ln. Di chuyn hng ngang ht lt thc * * * * * *

cui lm ng tc Nm 2 hs x 1 hin v.

60cm. - HS ln lt thc hin v xp cui hng. tc cho HS ng k nng ra. 2. Nm bng: a. 2 -4 bc cui ra sc cui cng nm bng xa. (khng v c bng) - Thc hin khng c bng: 2 4 bc cui: + HS quan st GV th phm 4 bc cui. + HS thc hin ng lot theo nhm hng ngang ln 2 ln. lt. - Thc hin c bng 2 4 cc cui. + Thc hin 2 bc cui 2 ln. c bng. + Thc hin 4 bc Nm 2 ln. bng xa. - GV ch sa cha sai st kp thi cho HS. tt nm bng biu din. b. Mt s ng tc b tr 135 hs x 1 * Cho 2 4 HS c k thut ln. 2 ln. 13 ph.

* * 3ln x 1 * * * * ****** * * * Nhm * * nm *

- GV ch sa cha ng hs.

* * * * * * * *

* * * * * * * *

k thut ra sc cui cng v gi thng bng: - GV hng dn HS tp trc 4 ln. tip + HS tp ng tc n thn 4 ln. vi dy chun. + Tp bc chn cng bn vi tay cm bng ra trc chm 6 ph. t bng m ngoi bn chn. 3. Chy bn: Tr chi: "bng chuyn 6 chm" - Nam 2 i chi, c 1 5 ph. trng ti. ti. - GV ch huy chung. - Yu cu HS t gic tch 1 ph. cc. III. Phn kt thc: - HS t th lng. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp. 136 4 hng ngang c ly hp. 4 hng ngang c ly rng. thc hin theo nhm. 2 ph. * - N 2 i chi c 1 trng 2 ph. * * * * * * * * * * * lp quan st nhn xt. HS nm xong t nht bng hng. v xp cui

Gii tn lp.

Th 2 ngy 9 thng 1 nm 2012 Tun 20 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: 137 Tit 39: nhy xa nm bng chy bn

- Nhy xa: n phi hp chy 5 7 bc_gim nhy_bc b trn khng v tip t bng chn lng; mt s ng tc b tr k thut gim nhy bc b trn khng. Yu cu HS tch cc luyn tp thc hin ng cc k nng ra. - Nm bng: n nh tit 38: 2 4 bc cui_ra sc cui cng nm bng xa (khng c bng); mt s ng tc b tr ra sc cui cng v gi thng bng. Yu cu HS nghim tc tp luyn thc hin ng cc k nng ra. - Chy bn: Tr chi (do gv chn). Yu cu HS tch cc khi chi. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, 20 qu bng nm, chun b tt h ct, li nm bng cng, treo 3 ch, 1 ci, 1 ng h, tranh k thut. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4 x 8 * ************* * ************* * ************* nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. *************

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 * dc: tay ngc, vn mnh, t. 138

bng, chn.

2 x 8 nhip

+ Thc hin xoay cc khp: x c tay, c chn, khuu 1 t. tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy 10m x 2 bc nh, chy nng cao i, ln chy gt chm mng, t. chy p thng chn sau. - Bi c: HS thc hin 4 bc cui ra sc cui cng 2 HS x 1 nm bng xa.(cm bng, ln. gi nm) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: a. n phi hp chy 5 7 bc gim nhy "Bc b" trn khng v tip t bng chn lng. - Gv th phm HS quan st. - GV cho HS ln lt vo thc hin theo nhm. b. B tr k thut gim nhy bc b trn khng. + Tp bc b t chm n nhanh dn.( h ct). + Ti ch thu hai chn li thnh ngi xm ( h ct ). + Tp m phng ng tc 139 2 ln. 3 ln. * * * * * * 3 ln. Nhm chuyn i vi nhm nm: 2 ln. 4 ln. 32 pht. 13 ph. Di chuyn ln lt hng ngang ht lt thc hin v. Lp nhn xt-GV nh gi: * * * * * * * * * * * * * * * x 1 * * * * * * * * * * * * *

chn gim nhy trn khng 13 ph. ( h ct ) 2. Nm bng: a. n 4 bc cho ra sc cui cng nm bng. - Khng c bng thc hin ng tc. - Thc hin c bng. ( m bo an ton nm xong mt HS 2 qu th mi i nht). - GV ch sa cha sai st kp thi. - GV cho 2 HS c k thut thc hin biu din lp quan st hc tp. b. Mt s ng tc b tr k thut ra sc cui cng v 3 ln. gi thng bng: - Tp 1 2 bc cui un 3 ln. thn cnh cung. - Tp phi hp ton ra sc cui cng. tay cn bng ra trc chm t bng m ngoi bn chn. - Tp nhy i chn gi 5 ph. 140 3 ln. - Tp bc chn cng bn vi 6 ph. 3 ln. 1 ln. 2 ln. 2 ln.

* * Nhy xa. * * * * * * * * * * * * * * * * * Nhm * * * * hng ngangnm *

*Thc hin ln lt theo nhm nm xong, nht bng v xp cui hng.

thng bng. 3. Chay bn: Tr chi: "Bng chuyn 6 chm"

2 ph. 2 ph. *ln lt hng ngang. *ln lt hng ngang *ln lt hng ngang

- GV trc tip t chc tr 1 ph. chi. - lp chia 2 i chi. III. Phn kt thc: - HS t th lng. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp. 4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. GV trc tip t chc yu cu chi nhit tnh. *

Th 3 ngy10 thng 1 nm 2012 Tun 20 141 Tit40

1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu:

nhy xa nm bng chy bn

- Nhy xa: n nh tit 39; mt s bi tp pht trin sc mnh chn (do GV chn). Yu cu HS tch cc thc hin c cc k nng ra. - Nm bng: Chy 4 bc cui ra sc cui cng nm bng xa ( khng v c bng). Yu cu HS hon thin c cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn th dc trng, chun bi h nhy xa, xng xi ct, 20 qu bng nm, 1 ci, 1 ng h, tranh k thut. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4 x 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * nh lng 8 pht. Phng php t chc 4 hang ngang c ly hp. * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 * * dc: tay ngc, vn mnh, t. 142

bng, chn.

+ Thc hin xoay cc khp: nhp x 1 c tay, c chn, khuu t. tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy 10m x 2 * bc nh, chy nng cao i, ln chy gt chm mng, t. chy p thng chn sau. - bi c: + HS thc hin ng tc nhy bc b trn 1 hs x 1 khng. + Thc hin 4 bc cui thc hin nm 32 pht. Di chuyn hng khng c bng. II. Phn c bn: 39. - GV thc hin theo gio n tit 39 ND nhy xa. 2. Nm bng: a. Chy 4 bc cui_ra sc cui cng nm bng xa: * Khng c bng: - GV th phm HS quan st. - HS thc hin theo khu lnh nm" - GV ch un nn sa 143 ca GV "Chy Nhm chuyn i vi nhy xa. 2 ln. 4 ln. Nhm chuyn i vi nm : * Thc hin nh tit 39. 13 ph. 1. Nhy xa: n nh ND tit 13 ph. 2 HS thc hin: lp quan st. 2 HS thc hin: ngang- ht lt thc hin v. ln. * * * * * * * * * x 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

cha sai st cho HS. * Thc hin c bng: - GV cho HS thc hin nm c bng.

2 ln.

**Thc

hin

theo

- m bo an ton, 1 ln. hng no nm xong th mi nht. - Chn 2 4 HS c k thut 6 ph. tt nm biu din c lp quan st hc tp. 3. Chy bn: chy bn. nam, n ring. - Th lng tch cc sau chy 2 ph. v. III. Phn kt thc: - HS ci gp dui r tay 1 ph. chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp. Luyn tp 5 ph.

hng ngang ht lt thc hin v.

**1 hng ngang nm ng lot nm xong nht bng v xp cui hng.

- Chy theo nhm sc khe 2 ph. Lp quan st nhn xt. Chy theo nhm hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 Hng ngang c ly hp.

144

Gii tn lp.

Th 2 ngy 16 thng 1 nm 2012 Tun 21: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa: n chy gim nhy trn khng_tip t (bng hai chn), mt s ng tc h tr bi tp pht trin sc mnh chn (do GV chn). 145 Tit 41 nhy xa nm bng chy bn

Yu cu HS thc hin c cc k nng ra. - Nm bng: Nh ND tit 40. Yu cu thc hin c cc k nng ra. - Chy bn: Tr chi (do GV chn): "Chy tip sc chuyn vt". Yu cu HS tch cc trong khi chi. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, sn an ton v sinh, chun b tt h ct, 26 qu bng nm, 4 vt trao tip sc, ci, ng h, tranh k thut nhy xa_nm. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 pht.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************ ************ ************ ************

8 * 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp dc: tay ngc, vn mnh, x 1 t. bng, chn. 2 x + Thc hin xoay cc khp: nhp x c tay, c chn, khuu 1 t. tay, vai, u gi, hng. 146

+ B tr chuyn mn: Chy 10m bc nh, chy nng cao i, ln chy gt chm mng, t. chy p thng chn sau. - Bi c: + 2 HS thc hin 4 bc cui nm bng. gim khng. II. Phn c bn: 1. Nhy xa: a. n chy nhy bc b trn + 2 HS thc hin ln. x

x2 * 1 * + hng ngang thc * * * * * *

1 hs x 1 hin- ht lt thc hin v. +lp quan st nhn xt- gv nh gi.

1 hs x 1 ln. _gim 32 pht.

nhy_trn khng_tip t 13 ph. (bng 2 chn) - GV chn 2 HS c k thut tt nhy hon thin lp 1 hs x 2 quan st. - HS ln lt vo thc hin bi tp. cha sai st kp thi. b. Mt s bi tp pht trin sc mnh chn: + Bt nhy cc + L c chn gim nhy sau. 10cix2 * hng ngang * * + Chy p thng chn ln. 10m x 2 * ln. 147 3 ln x 1 - GV ch un nn sa hs. ln * * * * * * * * * * * * * * * * * nhm * * *

10m x 2 * 2. Nm bng; Nh ND tit 40 : GV theo gio n tit 40 thc hin bi tp ca ND nm. - GV ch 4 bc cui v ra sc cui cng ca HS. 3. Chy bn: Tr chi: "Chy tip sc chuyn vt" - Chy theo t thi u. - i thua phi bt nhy. III. Phn kt thc: - HS th lng ti ch. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch 5 ph. cc bi va tp v tch cc 2 ph. luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp 1 ph. 4 hng ngang c ly si tay. 4 hng ngang c ly hp. 2 ph. * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * ** 6 ph. 13 ph. * - Nhm nm bng: * - ln lt nhm hng ngang thc hin xong nht bng v * ln. * hin * thc *

xp cui hng.

Gii tn lp.

148

Th 3 ngy 17 thng 1 nm 2012 Tun21 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa: n chy gim nhy trn khng tip t. Yu cu HS tch cc luyn tp hon thin c cc k nng kiu ngi. - Nm bng: Nh ND tit 40 _ra sc cui cng nm bng xa (khng v c bng). Yu cu HS thc hin c 4 bc cho v ra sc cui cng nm bng. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu chy ht c ly t thnh tch ng k. 149 Tit 42 nhy xa nm bng chy bn

3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b tt h nhy, xng xi ct, 30 qu bng nm, 1 ci, 1 ng h bm giy, tranh k thut nm_nhy. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8ph.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* ************* 4 hng ngang c ly

4 x8 nhp rng. * 8 * * * * 10m x 2 * x 1 * * * * * * * * * * * * * * x

+ Thc hin 4 ng tc th x 1 t dc: tay ngc, vn mnh, 2 bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy ln bc nh, chy nng cao i, t. chy gt chm mng, chy p thng chn sau. - Bi c: K thut nhy xa 2 hs . 150 + Thc hin xoay cc khp: t. nhp x 1

Di

chuyn

hng

ngang ht lt thc

c bao nhiu giai on? (4 giai on: chy _gim nhy_trn khng_tip t) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: n chy gim nhy trn khng v tip t. - Sau khi hi bi c GV cho 1 2 HS c k thut tt thc hin ton b k thut. hng ngang vo nhy xa. - GV ch un nn sa cha sai st k thut kp thi cho HS yu km. n thc hin nhy biu din k thut v thnh tch tng i lp quan st hc tp. 2. Nm bng: * Chy 4 bc cui_ra sc cui cng nm bng xa (khng v c bng). - GV nhc li ton b giai 2 ln. on k thut v th phm cho HS quan st. - HS ln lt nhm hng 151 13phg. * Cng c: Cho 2 HS nam, ln. 4 ln x - Ln lt tng HS theo nhm 1hs. 32ph. 13ph.

hin v.

2 hs tr li lp nhn xt. Gv nh gi. C th thc hin theo nhm chuyn i. ** * * * * * * * * * * * *

2 hs x 2 * *

ngang

thc

hin

Cm

bng_4 bc cho cm 2 ln x 1 bng thc hin: nhng khng hs. nm tht (gi nm) -> cho. -> Nm tht sau 4 bc . - Nm xong hng ngang i nht bng v xp cui 2 hng GV cho nhm tip x1hs. theo ln thc hin. * Cng c: GV cho 1 HS nam, 1 HS n ln thc hin 6ph. nm biu din lp quan 500m. st hc tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn. - Chy theo nhm sc khe 5ph. nam, n ring. v. III. Phn kt thc: - HS th lng ti ch. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi 152 4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly 1ph. 2ph. - Th lng tch cc sau chy 2ph. chy 4 bc cho nm. * * xp * * * * +Chy theo nhm hng dc. * * * * * * * * * * * * * * * * ln * * * * * * 2 ln x sn bng ri. Gi nm sau 4 bc 1hs.

bui tp.

hp.

Gii tn lp.

Th 2 ngy30 thng 1 nm 2012 Tun 22 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa: n chy gim nhy trn khng_tip t,ng tc h tr cho giai on tip t, bi tp pht trin sc mnh chn (do GV chn). Yu cu HS thc hin c cc k nng tng i. - Nm bng: Nh tit 40: Chy 4 bc cui, ra sc cui cng nm bng xa (khng v c bng). Yu cu hS thc hin thnh thc 4 bc cui v nm bng ng ng tc k thut. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, sn an ton v sinh sch s, h nhy, 30 qu bng nm, 1 ci, tranh k thut ca nhy v nm. 153 Tit 43 nhy xa nm bng chy bn

4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 ph

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

8 rng. * * * * * * Di chuyn hng ngang ht lt thc hin v. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 4 hng ngang c ly dc: tay ngc, vn mnh, t. bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. 10m x 2 * x 1 * * + B tr chuyn mn: Chy ln bc nh, chy nng cao i, t. chy gt chm mng, chy p thng chn sau. - Bi c: Nhng giai on no trong trong k thut nhy xa kiu "Ngi" l quan trng nht? (Chy v gim nhy). 32 ph. 154 + Thc hin xoay cc khp: x 1 t. 2 x8 nhp *

II. Phn c bn: 1. Nhy xa: a. n chy -gim nhytrn khng-tip t: + Sau khi hi bi c: GV treo tranh k thut nhy v

13 ph.

2 hs tr li lp nhn xt- gv nh gi.

Nhm chuyn i vi nm bng. hs. * * * * * * * * 2 ln x * * * * * * * * * * *

phn tch cho HS tip thu 3 ln x 1 v quan st tranh. + Ln lt HS nhm hng ngang v thc hin nhy. + GV ch sa cha sai st k thut. c th pht hin nhng HS c k thut nhy ng nhy p th cho nhy biu din lp hc tp. b. ng tc h tr cho giai 3 ln x 1 on tip t: Bt nhy hs. vo h ct_bng 2 chn. c. Bi tp pht trin sc mnh chn. chn gim nhy. 2. Nm bng: Nh tit 40 . - Thc hin nh ND v phng php t chc ca tit 155 13ph. nhy xa. * Nhm chuyn i vi 10mx2 1 hs * * 10m x 2 ln. * * * * * * - Thc hin l c bng ln x - Trong qu trnh nhy GV 1hs.

40 m GV dy. - Ch c th cho HS thi u nm vi nhau trong nhm hnh thc c bng v c th chm im k thut HS t so snh. III. Phn kt thc: dui r tay chn thn 2ph. 5ph. - HS th lng ti ch ci gp 2ph.

- hnh thc tit 40.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp.

mnh. - GV v HS h thng bi tp

nhc HS v n luyn tch 1ph. cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp.

Gii tn lp.

156

Th 3 ngy 31 thng 1 nm 2012 Tun22 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa: Hon thin k thut nhy xa "Kiu ngi". Yu cu HS tch cc luyn tp hon thin cc k nng nhy xa. - Nm bng; Tip tc hon thin k thut nm bng xa, gii thiu mt s im trong lut in kinh. (Phn nm bng xa) Yu cu HS thc hin c cc k nng nm bng xa v nm c lut nm bng c bn. - Chy bn; Tr chi: "Dch dc tip sc" Yu cu HS tch cc trong khi chi. 3. a im, phng tin: Tp trn sn trng, chun b tt h nhy, xng xi ct, 30 qu bng nem, sn chy tr chi diachs dc, tranh k thut nem_nhy, 1 ci. 4. Tin trnh thc hin: Tit 44 nhy xa nm bng chy bn

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn.

nh lng 8ph.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

157

+ Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

* * * * * * * * * *

4x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * x2 * x 1 * * * * 2 hs x 1 Di chuyn hng * * * * * * * * * ln * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy p thng chn sau. - Bi c: cho v cho bit bc th nht ngc hay vai hng v hng nm? (Ngc) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: - Hon thin k thut nhy xa kiu ngi. - GV cho 2 HS c k thut tt nhy biu din lp quan thut. 158 st b sunh thm 32ph 13ph. Em hy thc hin 4 bc ln. + B tr chuyn mn: Chy t. x 1 t.

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

ngang ht lt thc hin v.

2hs th hin- lp nhn xt gv nh gi.

C th nhm chuyn i vi nhm nm.

khu yu cc giai on k

- 1 vi HS o i din. thc hin nhy. - GV ch sa cha sai st kp thi. - C th cho HS yu km nhy thm ch thc hin k thut vi ngn. 2. Nm bng: a. Tip tc hon thin k thut nm bng xa: - GV treo tranh k thut nm bng xa v phn tch_ng thi th phm nm cho HS quan st.

ln

x xp * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Ln lt hng ngang vo 1hs.

13ph.

C th nhm chuyn i vi nhy xa. * 2 ln. * * * Nm theo hng ngang ng lot: * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Ln lt HS hng ngang c 2 ln. ly rng hn si tay thc hin nm ng lot theo nhp h ca GV . - Nm xong ton hng ln nht bng v xp cui hng nhm khc tip tc. - GV ch sa cha sai st kp thi. b. Gii thiu mt s im trong Lut in kinh_Phn nm bng xa. - GV dng sch GVTD 9 159

ging dy 3 im lut c bn trong sch cho HS nm ( trang 64): Cu trc bng_sn nm_th thc thi i 1 u_thnh tch thi u. - cng c GV ch nh HS v a ra cu hi ngn i 2 gn. 3. Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc" - GV trc tip t chc tr chi. - Lp chia 2 i chi c th lc tng ng. III. Phn kt thc: - HS th lng ti ch ci gp dui r tay chn thn

rng 4m
sn chy

gc 29
8m vch gii hn

sn

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp.

mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp.

Gii tn lp.

160

Th 2 ngy 6 thng 2 nm 2012 Tun 23 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: 161 Tit 45 nhy xa nm bng chy bn

- Nhy xa: Tip tc hon thin k thut nhy xa "Kiu ngi". Yu cu HS tch cc tp luyn t k nng v thnh tch tng i. - Nm bng: Tip tc hon thin k thut v thnh tch nm bng xa. Yu cu HS tch cc tp luuyn hon thin k nng nm t thnh tch cao. - Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc" 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b h ct, sn tr chi, 1 ci, 1 ng h bm giy, tranh hon thin k thut nm_nhy xa. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8 ph.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

8 4 hng * * * * *

ngang c ly * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 rng. dc: tay ngc, vn mnh, t. bng, chn. 2 x + Thc hin xoay cc khp: nhp x 1 162 8 *

c tay, c chn, khuu t. tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, ln chy lng chn trc, chy x 1 t. p thng chn sau. - Bi c: Em hy th hin ca tay cm bng i rhng ln t trc ra sau hay t trn cao v pha trc mt vng _ xung di _ ra sau? (T trn cao v pha trc mt_vng xung di_ra sau) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: thut nhy xa kiu ngi. - GV cho 1 HS nu cc giai on k thut c bn nhy xa kiu ngi v ch nh 1 HS c nng lc k nng tt nhy biu din. din theo nhm. - Ln lt nhm hng ngang vo nhy. 3 ln 2 ln x - HS trc hip o i 1hs. 32ph. Tip tc hon thin k 13ph.

* * * * * * *

+ B tr chuyn mn: Chy 10m x 2 *

Di

chuyn

hng

ngang ht lt thc

4 bc v cho bit ng i 2 hs x 2 hin v.

Lp

nhn

xt Gv

nh gi.

nhm

chuyn

vi nm bng.

Lp ch quan st. x * *

- GV ch sa cha sai st 1hs. 163

kp thi. - GV c th t chc thi u gia cc em trong nhm bng im. 2. Nm bng: Tip tc hon thin k 13ph. thut v nng cao thnh tch nm bng xa. - GV nhc li ton b cc giai on k thut c 2 ln x 1 bn_Cho 2 HS thc hin hs. nm biu din lp quan st. - Ln lt nhm 5 em ln thc 2 hin nm 2 qu lin tc x1hs. ng lot. - C 3 em ln nht bng. - Mi nhm thc hin 2 ln. - GV ch sa cha sai st cho HS. 3. Chy bn: Tr chi: "Chy dch dc tip sc" - GV thc hin bi son theo 5ph. tit 44. III. Phn kt thc: 164 2ph. 6ph. 3 hip. hnh thc chm

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Thc

hin

nhm

chuyn i vi nha xa.

ln sn bng ri * * 4 bc cho nm * * * * hs nm xong v xp cui hng. Thc hin theo tit 44 tr chi. * * * * * * * * * * * * * * *

- HS th lng ti ch ci gp 2ph. dui r tay chn thn 4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. mnh. - GV v HS h thng bi tp 1ph. nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp. gii tn lp

Th 3 ngy 7 thng 2 nm2012 Tun23 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa: Tr chi: "Bt cc tip sc". Luyn tp nng cao k nng nhy xa. Yu cu HS tch cc tp hon thin k nng nhy xa ng k thut at thnh tch ng k. - Nm bng: Tip tc nng cao k thut v thnh tch. Tit 46 nhy xa nm bng chy bn

165

Yu cu HS tch cc luyn tp t k nng v thnh tch cao. - Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b tt h nhy, 1 xng xi ct, sn nm, 30 qu bng, 1 ci, 1 ng h. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8ph.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************** ************** ************** **************

8 4 hng ngang c ly * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 rng. dc: tay ngc, vn mnh, t. bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy ln 166 x + Thc hin xoay cc khp: x 1 t. 10m x 2 * 1 * 2 x8 nhp *

bc nh, chy nng cao i, t. chy lng chn trc, chy p thng chn sau, chy gt chm mng. 4 bc cui v cho bit bc cui th 4 ngc hay vai hng v hng nm? ( Vai h- 32 ph. ng v hng nm). II. Phn c bn: 1. Nhy xa: * Tr chi: "Bt cc tip sc' - GV thc tip t chc tr chi. - Lp chia thnh 2 i chi. * Luyn tp v nng cao k thut nhy xa. hng dc. - 1 vi i din o v v tr chy . - Ln lt HS vo thc hin chy nhy xa. - GV cho nhm trng ch 13ph. huy nhm nhy. - GV ch sa cha sai st kp thi. 167 * * 4 ln x * * - HS thc hin theo nhm 1hs. 2 hs. 13ph. 3 hip. 2 hs thc Di *

chuyn

hng

- Bi c: Em hy thc hin hin.

ngang ht lt thc hin v.

lp nhn xt- gv dnh gi.

nhm chuyn i vi nm bng. * * 3m 3m * * * 3m 3m * * *

bt cc tip sc hng dc.

* * * * * * * *

2. Nm bng: thut thnh tch nm bng hs. xa. - GV nhc li cc giai on k thut nhn mnh trng tm. - HS nhm hng ngang ln lt vo ch thc hin nm. - GV c HS c nng lc i 2 hs x 1 nht bng vo r. - Nm xong v xp cui hng. cha sai st kp thi. * C HS c k thut thnh tch tt nm bng biu din. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn. - GV nhc li HS c gng vn dng k thut chy ht 2ph. c ly t thnh tch ng k. - HS t th lng chy v. III. Phn kt thc: - HS th lng ti ch ci gp dui r tay chn thn 168 1ph. 5ph. 2ph. 6ph. - GV ch un nn sa 500m ln.

* Tip tc nng cao k 2 ln x 1 *

nhm chuyn i vi nhy xa.

Sn bng ri * * * *

Sn chy * * * * Chy khe. Chy theo i hnh * * * * theo * * * * nhm * * * * sc

mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp.

hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp.

Gii tn lp.

Th 2 ngy 13 thng 2 nm 2012 Tun 24 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa: Tip tc hon thin k thut v nng cao thnh tch gii thiu mt s im trong Lut in kinh (Phn nhy xa) Yu cu HS tch cc n luyn hon thin k thut t thnh tch cao ng k v nm c lut nhy xa vn dng thi u. - Nm bng: Nh ND tit 46 v chun b kim tra. Yu cu hc sing luyn tp chm ch t thnh tch cao. 169 Tit 47 nhy xa nm bng chy bn

- Chy bn: Luyn tp chy bn. Yu cu HS tch cc bit vn dng k thut chy ht c ly t thnh tch ng k. 3. Da im, phng itn: Tp trn sn TD trng, chun b h ct, xng xi ct, bng nm 30 qu, chun b sn nm, 1 ci, 1 ng h. 4. Tin trnh thc hin:

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8ph.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

8 4 hng ngang c ly * * * x2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th nhp x 1 rng . dc: tay ngc, vn mnh, t. bng, chn. c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. 10m x + B tr chuyn mn: Chy ln bc nh, chy nng cao i, t. chy lng chn trc, chy 170 + Thc hin xoay cc khp: x 1 t. 2 x9 nhp *

1 *

p thng chn sau, chy gt chm mng. th n thn hnh cnh 2 hs tr Di chuyn theo hng ngang ht lt thc hin v. - Bi c: Em hy cho bit t li. cung v cho bit t th c to t nhng b phn no ca c th? ( Chn cng bn vi tay cm bng, thn trn vi tay cm bng) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: * Hon thin k thut v nng cao thnh tch. nhy sau khi o xt im chy . - Hoc GV cho HS nhy thi vi nhau trong nhm tnh thnh tch. * Gii thiu mt s im trong Lut in kinh (Phn nhy xa) - GV dng sch GVTD 9 ging dy v gii thch Lut nhy xa cho HS. - GV nu ra cu hi kim tra HS c nm c 13ph. Lut hay khng. 171 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 ln x Nhm chuyn i vi nm. - GV cho HS v thc hin 1hs. 32ph. 13ph. lp nhn xt- gv nh gi.

- GV cho HS nhn dng cc hnh vi phm lut khi nhy. 2. Nm bng: kim tra. Tip tc nng cao thnh tch nm bng. - HS ln lt vo thc hin. Gv c th th chm im cho HS thi u tp. cho HS. Tng kt phn nhm at_kh_gii. 3. Chy bn: chy bn. - Chy theo nhm sc khe. - T th lng sau chy v. - GV nhc HS cn vn dng k thut lm ch tc 2ph. chy ht c ly t thnh tch. III. Phn kt thc: - HS th lng ti ch ci gp dui r tay chn thn 4 hng ngang c ly rng. mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. 172 1ph. Chy theo hng dc. 5ph 2ph. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Luyn tp chy ss sn 6 ph. ri sn bng - GV ch sa cha sai st 500m. Nhm chuyn i vi nhm nhy. 2 ln x * Nh ND tit 46 v chun b 1hs.

- Nhn xt v nh gi bui tp.

4 hng ngang c ly hp .

Gi tn lp.

Th 3 ngy 14 thng 2 nm 2012 Tun24 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: Kim tra Nm bng (ly dim mt tit). Yu cu HS tch cc trong gi kim tra t k nng v trhnh tch cao gi kim tra nghim tc an ton. 3. a im, phng tin: Kim tra trn sn TD trng, chun b sn nm kim tra, 30 qu bng, bn gh GV ngi kim tra, thc o, c hiu, 1 ci. 4. Tin trnh thc hin: I. Phn m u: 8 pht. - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. (Lp 4 hng ngang c ly hp) + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc kim tra Nm bng. 173 Tit48 Kim tra nh gi nm bng.

- Khi ng: + Thc hin 4 ng tc th dc: tay ngc, vn mnh, bng, chn. (Lp 4 hng ngang c ly si tay; 4 x 8 x 1 t) + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. (2 x 8 nhp x 1 t) + B tr chuyn mn: Chy nng cao i, chy lng chn trc, chy gt chm mng. + Ti ch lm ng tc nm bng xa, thc hin 4 bc cho. - Bi c HS n ton b k thut Nm bng xa. II. Phn c bn: a. Kim tra k thut nm bng xa c . (Chun b _chy _ra sc cui cng; ly im 1 tit) b. T chc v phng php kim tra: - Mi HS thc hin 2 ln Nm bng xa c chy . - Nhng HS cha kim tra khu vc sau t n luyn. - GV c 3 HS c nng lc lm trng ti v nht bng. c. Cch cho im: im kim tra cho theo mc thc hin k thut ng tc v thnh tch t c. - im 9 10: Thc hin ng 3 giai on k thut v t thnh tch cao ng k. - im 7 8: Thc hin ng 2 giai on k thut Chy _ra sc cui cng v thnh tch tng i. - im 5 6: Thc hin ng 2 giai on k thut Chun b v ra sc cui cng ring giai on chy c sai st nh nh: khng thc hin c 4 bc cho, tc qu chm hoc ri lon khi chy . 174

- im 3 4: Khng thc hin uocj hai giai on k thut chy v ra sc cui cng. III. Phn kt thc: - HS t th lng. - Nhn xt gi kim tra, cng b kt qu, tuyn dng nhng HS t thnh tch cao. - Nhc HS cha t v n kim tra li.

Th 2 ngy 20 thng 2 nm 2012 Tun 25: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa: Tip tc nng cao k thut v thnh tch nhy xa. Yu cu: HS tch cc luyn tp t k thut v thnh tch cao. - Chy bn; Luyn tp chy bn. Tit 49 nhy xa chy bn

175

Yu cu HS tch cc vn dng k thut trong khi chy chy ht c ly v t thnh tch cao. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b tt h ct, xng xi ct, 1 i, 1 ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy lng chn trc, chy p thng chn sau, chy 2 hs tr Di gt chm mng. li. 176 chuyn ht lt hng thc ngang+ B tr chuyn mn: Chy t. x 1 t. nh lng 8ph. Phng php t chc 4hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

dc: tay ngc, vn mnh, 2 x8 nhp *

- Bi c: Ti sao ni giai on chy l giai on quan trng ca nhy xa? ( V: Chy to ra lc nm ngang phi hp vi lc do chn gim nhy to nn 32ph. a ngi bay ln cao ra xa.) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: * Tip tc nng cao k thut v thnh tch nhy xa. k thut c bn trng tm. - HS ln lt tng nhm vo thc hin nhy xa. - GV cho mt s HS vo i 2 din o trc khi nhy. * GV c th cho nhng HS c k thut v thnh tch tt nhy biu din lp hc 10ph. tp. 2. Chy bn: Luyn tp chy bn. - Chy theo nhm sc khe nam, n ring. - GV nhc HS vn dng k thut lm ch tc chy 177 500m 1hs. x ln 1hs. 4 ln x - GV cn nu cc giai on 1hs. 20ph.

hin v.

lp

nhn

xt

gv

nh gi.

* * * x * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ht c ly t tc ng 2ph. k. v. III. Phn kt thc: - HS i b th su, ci gp dui r tay chn thn 1 ph. 2ph. 5ph. - Th lng tch cc sau chy 2ph.

chy hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp.

mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp.

Gii tn lp.

178

Th 3 ngy21 thng 2 nm 2012 Tun25 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa: Nh ND tit 49: Tip tc nng cao k thut v thnh tch nhy xa. Yu cu HS tch cc luyn tp t k thut v thnh tch cao. - Chy bn: Tr chi (do GV chn): "Chy vt chng ngi vt tip sc". Yu cu HS t gic tch cc khi chi t hiu qu cao. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b tt h ct, 1 xng xi ct, thc o nhy xa, 8 hp giy, 2 c hiu lm ng chy vt chng ngi vt tip sc, 1 ci, 1 ng h. 4. Tin trnh thc hin: Tit 50 nhy xa chy bn

ni dung

nh lng

Phng php t chc

179

I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

8ph.

4 hng ngang c ly hp. ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *

4x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: x 1 t.

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy p thng chn sau, chy gt chm mng. on on quyt gim quan nh nhy trng n l giai nht thnh lp nhn xt- gv nh gi. 22ph. 2hs tr Di chuyn hng - Bi c: Ti sao ni giai li. ngang ht lt thc hin v. + B tr chuyn mn: Chy t.

tch ca nhy xa? ( V: gim nhy to ra lc a ng- 32ph. i ln cao_ra xa) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: 180

Tip tc nng cao thnh 3 tch nhy xa. - GV t chc thi u gia cc t bng hnh thc cho im to hng phn tp luyn. - HS i din o . - Tnh tng im t cao nht theo t. hs.

ln

x hs ln lt vo

nhytheo nhm.

* * * * * * * * * * * * * * * * hs thi nhy gv chm im thnh tch. *


10m 10m

- GV ch sa cha sai st 10ph. kp thi cho HS. 2.Chy bn: Tr chi: "Chy vt chng * ngi vt tip sc" - GV trc tip t chc hng dn cch chi. - Lp chia hai i chi c th lc tng ng. - i thua l c . III. Phn kt thc: - HS t th lng: i b r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi 181 2ph. * 3 hip.

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* chy vt vt:

chng ngi

10m x 2 x 1hs. 5ph. 2ph. 2ph.

hp giy cao 60cm c ly cch nhau 13m.


13m 13m 1 13m

13m
13m

13m

bui tp.

4hangf ngang c ly rng 4hangfngang hp. c ly

Gii tn lp.

182

Th 2 ngy 27 thng 2 nm 2012 Tun 26: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - Nhy xa; Nh ND tit 49 v chun b kim tra. Tip tc nng cao thnh tch v k thut nhy xa. Yu cu HS tch cc luyn tp t k thut v thnh tch cao. - Chy bn: Tr chi do GV chn: "Chy vt chng ngi vt tip sc". Yu cu HS t gic tch cc khi chi t hiu qu cao. 3. a im, phng tin: Tp trn sn TD trng, chun b tt h ct, xng xi ct, thc dy, 8 hp giy to. 2 c tiu, k sn tr chi, 1 ci, 1 ng h. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc 183 nh lng 8ph. Phng php t chc 4hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* ************* Tit 51 nhy xa chy bn

tp luyn. - Khi ng: 4x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy lng chn trc, chy p thng chn sau, chy 2 hs tr Di gt chm mng. - Bi c: Ti sao ni giai on chy l giai on quan trng ca nhy xa? ( V: Chy to ra lc nm ngang phi hp vi lc do chn gim nhy to nn 32ph. a ngi bay ln cao ra xa.) II. Phn c bn: 1. Nhy xa: * Tip tc nng cao k thut v thnh tch nhy xa. k thut c bn trng tm. - HS ln lt tng nhm vo 184 4 ln x * * - GV cn nu cc giai on 1hs. 20ph. lp nhn xt gv nh gi. li. chuyn ht lt hng thc nganghin v. + B tr chuyn mn: Chy t. x 1 t.

dc: tay ngc, vn mnh, 2 x8 nhp *

thc hin nhy xa. - GV cho mt s HS vo i 2 din o trc khi nhy. * GV c th cho nhng HS c k thut v thnh tch tt nhy biu din lp hc 10ph. tp. 2.Chy bn: ngi vt tip sc" - GV trc tip t chc hng * dn cch chi. - Lp chia hai i chi c th lc tng ng. - i thua l c . . III. Phn kt thc: - HS i b th su, ci gp dui r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp. 1 ph.
10m

* ln x * * * * 3 hip. * * * 1hs.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Tr chi: "Chy vt chng 10m chy vt * * vt: hp giy cao 60cm c ly cch nhau 13m.
13m 13m 1 13m

chng ngi

. 10m x 2 x 1hs. 5ph. 2ph. 2ph.

13m
13m

13m

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. 185

Gii tn lp.

Th 3 ngy 28 thng 2 nm 2012 Tun26 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: 186 Tit 52 Kim tra: nhy xa

- Nhy xa; Kim tra nhy xa Kiu ngi.( Ly im 1 tit) Yu cu HS tch cc khi kim tra t thnh tch ng k. 3. a im, phng tin: Kim tra trn sn TD, chun bi tt h ct, 1 xng xi ct, 1 thc o, bn gh GV ngi kim tra. 4. Tin trnh thc hin: 8 pht_4 hng ngang c ly hp I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc kim tra v cch thc cho im. - Khi ng: Lp trng ch huy 4 hng ngang c ly si tay. + Thc hin 4 ng tc th dc: tay ngc, vn mnh, bng, chn. (4 x 8 nhp x 1 t + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu tay, vai, u gi, hng. (2 x 8 nhp x 1 t) + B tr chuyn mn: Chy bc nh, chy nng cao i, chy lng chn trc, chy tc cao, chy gt chm mng. (10m x 2 x 1 t) Di chuyn theo hng ngang ht lt thc hin v. II. Phn c bn: 32 pht. 1. Nhy xa: ngi". b. T chc v phng php kim tra: Kim tra nhy xa "Kiu ngi". a. Ni dung: Kim tra k thut v thnh tch nhy xa "Kiu

187

- Kim tra thnh nhiu t nam, n ring. Mi t 5 HS, mi HS nhy th 1 ln v nhy kim tra 3 ln. Tnh k thut nhiu ln nhy ng nht v nhiu ln nhy xa nht. - Nu thnh tch k thut ln 1 v 2 cao nht th khng nhy ln 3. - GV t thc o h nhy theo cc mc: t nam n c. Cch cho im: t 2,70m 2,30m

im kim tra cho theo mc k thut v thnh tch. - im 9 10: Thc hin ng k thut v thnh tch t mc gii. - im 7 8: Thc hin ng k thut giai on trn khng thnh tch t mc kh. - im 5 6: Thc hin ng k thut giai on trn khng nhng thnh tch t mc t hoc ngc li. - im 3 4: Thc hin khng ng k thut v thnh tch khng t mc t. III. Phn kt thc: (5 pht_4 hng ngang c ly hp.) - HS t th lng sau tit kim tra. - GV nhn xt tit kim tra, tuyn dng nhng HS t kt qu cao. - Cng b kt qu kim tra.

188

Th 2 ngy 5 thng 3 nm 2012 Tun 27 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: + cu: n mt s ng tc di chuyn, ng tc tng cu, cc kiu k thut hc lp di. Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra. + Bng : n mt s bi tp pht trin th lc. Ln tng bng bng i bng mu bn chn. bng bng lng bn chn. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 1 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: 189 nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. Tit 53 tttc chy bn

+ n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

************* ************* ************* *************

4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * Di 26ph. chuyn hng * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: x 1 t.

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn mn th thao ca HS. chuyn: - Bt x v bt cao bng chn. 190 10 ln x Nhm cu tp ring nhm bng tp ring. a. n mt s ng tc di 1 t hs p do. ngang ht lt thc hin v. + B tr chuyn mn: Chy t.

- lng chn trc, sau; ti 1 ln. ch v chy . - GV hng dn HS thc hin 6ph. cc ND trn. b. Tng cu cc kiu: Tng chn. chuyn cu qua li c ly gn. - GV hng dn th phm HS quan st. HS thc hin ln lt cc ND trn. 26ph. bng mu i_m 6ph. bn 2 ln. trong_bng

* * * *

* * *

HS tp cu qua li theo 10 ci x2 * cp hai chm. ln x 1hs.

2. bng: a. n mt s bi tp th lc. 5 ln x 2 lng chn cao, bt cao x 1hs. bng hai chn. ng ln ngi xung bng hai chn. Thc hin di chuyn trc sau v sang phi sang tri. - GV hng dn sau HS t 4ph. 191 * 4ph. * * * * * li * * * * * *

gic thc hin. b. Ln bng, tng bng 10ph. bng i, mu bn chn: - GV hng dn th phm sau HS thc hin ln lt. c. bng bng lng bn chn: - GV hng dn HS thc hin, GV ch sa cha saim st 5ph kp thi. d. Thi u tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn trn a hnh t nhin. - HS lm ch tc chy ht c ly. - HS t th lng chy v. III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp. 2ph. 2ph. 1ph. 500m 6ph.

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

* *

Hng

ngang

din nhau 10m thc hin. * 2 i u tp. *Chy theo nhm sc khei hnh hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. 192

Gii tn lp.

193

Th 3 ngy6 thng 3 nm 2012 Tun 27: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: + cu: n mt s ng tc di chuyn, ng tc tng cu, cc kiu k thut hc lp di. Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra. + Bng : n mt s bi tp pht trin th lc. Ln tng bng bng i bng mu bn chn. bng bng lng bn chn. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 1 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc 194 nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* Tit 54 tttc chy bn

khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

************* *************

4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * Di 26ph. chuyn hng * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: x 1 t.

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn mn th thao ca HS. chuyn: - Bt x v bt cao bng chn. - lng chn trc, sau; ti 1 ln. ch v chy . 195 * * * * * * * 10 ln x Nhm cu tp ring nhm bng tp ring. a. n mt s ng tc di 1 t hs p do. ngang ht lt thc hin v. + B tr chuyn mn: Chy t.

- GV hng dn HS thc hin 6ph. cc ND trn. b. Tng cu cc kiu: Tng chn. chuyn cu qua li c ly gn. - GV hng dn th phm HS quan st. HS thc hin ln lt cc ND trn. 26ph. * HS tp cu qua li theo 10 ci x2 * cp hai chm. ln x 1hs. * * * * * * * * * * * * bng mu i_m 6ph. bn 2 ln. trong_bng * * * * * * *

2. bng: a. n mt s bi tp th lc. 5 ln x 2 lng chn cao, bt cao x 1hs. bng hai chn. ng ln ngi xung bng hai chn. Thc hin di chuyn trc sau v sang phi sang tri. - GV hng dn sau HS t 4ph. gic thc hin. b. Ln bng, tng bng 10ph. 196 * * * * * * * 4ph. * * * * * li * * * * * *

bng i, mu bn chn: - GV hng dn th phm sau HS thc hin ln lt. c. bng bng lng bn chn: - GV hng dn HS thc hin,

6ph. 500m

GV ch sa cha saim st 5ph kp thi. d. Thi u tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn trn a hnh t nhin. - HS lm ch tc chy ht c ly. - HS t th lng chy v. III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp v tch cc luyn tp chy bn. - Nhn xt v nh gi bui tp. 2ph. 2ph. 1ph.

* *

* *

* *

* *

* *

* *

Hng

ngang

din nhau 10m thc hin. * 2 i u tp. *Chy theo nhm sc khei hnh hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp.

197

Gii tn lp.

198

Th 2 ngy 12 thng 3 nm 2012 Tun 28: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: + cu: n mt s ng tc di chuyn, ng tc tng cu, cc kiu k thut hc lp di. Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra. + Bng : n mt s bi tp pht trin th lc. Ln tng bng bng i bng mu bn chn. bng bng lng bn chn. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 1 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. 199 nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* Tit 55 tttc chy bn

+ Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

*************

4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * Di 26ph. chuyn hng * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: x 1 t.

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn mn th thao ca HS. chuyn: - Bt x v bt cao bng chn. - lng chn trc, sau; ti 1 ln. ch v chy . - GV hng dn HS thc hin 6ph. 200 * * * * * * * 10 ln x Nhm cu tp ring nhm bng tp ring. a. n mt s ng tc di 1 t hs p do. ngang ht lt thc hin v. + B tr chuyn mn: Chy t.

cc ND trn. b. Tng cu cc kiu: Tng chn. chuyn cu qua li c ly gn. - GV hng dn th phm HS quan st. HS thc hin ln l- 26ph. t cc ND trn. bng mu i_m 6ph. bn 2 ln. trong_bng

* *

* *

10 ci x2 * - thi u tp cu qua li ln x 1hs. * theo cp hai chm. 2. bng: a. n mt s bi tp th lc.

lng chn cao, bt cao 5 ln x 2 x 1hs. - hs u tp: bng hai chn. ng ln ngi xung bng hai chn. Thc hin di chuyn trc 4ph. sau v sang phi sang tri. - GV hng dn sau HS t gic thc hin. b. Ln bng, tng bng bng i, mu bn chn: HS thc hin ln lt. 201 10ph. * * * * * * - GV hng dn th phm sau 6ph. 4ph. * * * * * *

c. bng bng lng bn 500m chn: - GV hng dn HS thc hin, 5ph GV ch sa cha saim st 2ph. kp thi. d. Thi u tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn trn a hnh t nhin. - HS lm ch tc chy ht c ly. - III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp - Nhn xt v nh gi bui tp. 4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. Gii tn lp. Th 3 ngy 13 thng 3 nm 2012 Tun 28: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: 202 Tit 56 tttc chy bn * 2 i u tp. *Chy theo nhm sc khei hnh hng dc. 2ph. 1ph. * Hng ngang i din nhau 10m thc hin.

+ cu:- n : mt s ng tc : tng cu, bng cu,git cu, cc kiu pht cu cao thp . - Hc : cu bng ngc, gii thiu lut pht cu ng. Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra v nm c lut. + Bng :- n mt s bi tp pht trin th lc: chy thng , chy bin tc, phi hp chy vi bt nhy - n tng bng bng i, mu bn chn. - Dn bng tip sc, chuyn bng bng lng bn chn. - u tp. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 2 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc 203 nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

tp luyn. - Khi ng: 4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * Di 26ph. chuyn hng * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn 6ph mn th thao ca HS. a. n mt s ng tc ,Tng cu, bng cu, git cu, pht cu gn xa. - GV ln lt cho HS n cc ni dung ra. -GV ch un nn sa cha 10ph. sai st cho HS cn yu v k thut. b. Hc cu bng ngc : 204 * * * * * * * * * * * * * * Nhm cu tp ring nhm bng tp ring. hs p do. ngang ht lt thc hin v. + B tr chuyn mn: Chy t. x 1 t.

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

-GV kt hp vi HS c nng 2 ln. lc thc hin biu din ng tc cu bng ngc lp quan st. - GV va phn tch va 13ph. biu din C. Gii thiu lut pht cu ng. - GV gii thiu v thc hin ngay trn sn HS nm 32ph c d. HS thi u tp: - thi u tp cu qua li theo cp hai chm. GV nhc HS ch s dng 5ph. k thut c bn khi du tp. 2. bng: a. n mt s bi tp th lc. Chy thng ,chy bin 16ph tc phi hp chy vi bt 600m cao bng hai chn. n tng bng bng i, mu bn chn. Dn bng tip sc, 5ph chuyn bng bng lng bn chn 2ph. 2ph. 205 * Hng ngang i * * * * * * * * * * * * 6ph. - hs u tp: 5ph. * * * * * * * * * * * * * *

d. Thi u tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn trn a hnh t nhin. - HS lm ch tc chy ht c ly. - III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp - Nhn xt v nh gi bui tp.

1ph.

din nhau 10m thc hin. * 2 i u tp. *Chy theo nhm sc khei hnh hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. Gii tn lp. Th 2 ngy 19 thng 3 nm

2012 Tun 29: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: + cu:- n : mt s ng tc : tng cu, bng cu,git cu, cc kiu pht cu cao thp . - Hc : cu bng ngc, gii thiu lut pht cu ng. Tit 57 tttc chy bn

206

Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra v nm c lut. + Bng :- n mt s bi tp pht trin th lc: chy thng , chy bin tc, phi hp chy vi bt nhy - n tng bng bng i, mu bn chn. - Dn bng tip sc, chuyn bng bng lng bn chn. - u tp. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 2 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x 1 t. nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp * 207

bng, chn. + Thc hin xoay cc khp:

x 1 t.

* * * * * * Di chuyn hng * * * * * * * * * * *

c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn 6ph mn th thao ca HS. a. n mt s ng tc ,Tng cu, bng cu, git cu, pht cu gn xa. - GV ln lt cho HS n cc ni dung ra. -GV ch un nn sa cha 10ph. sai st cho HS cn yu v k thut. b. Hc cu bng ngc : -GV kt hp vi HS c nng 2 ln. lc thc hin biu din ng tc cu bng ngc lp quan st. 208 * * * * * * * * * * * * * * Nhm cu tp ring nhm bng tp ring. hs p do. 26ph. ngang ht lt thc hin v. ln x 1 * * + B tr chuyn mn: Chy t.

- GV va phn tch va 13ph. biu din C. Gii thiu lut pht cu ng. - GV gii thiu v thc hin ngay trn sn HS nm 32ph c d. HS thi u tp: - thi u tp cu qua li theo cp hai chm. GV nhc HS ch s dng 5ph. k thut c bn khi du tp. 2. bng: a. n mt s bi tp th lc. Chy thng ,chy bin 16ph tc phi hp chy vi bt 600m cao bng hai chn. n tng bng bng i, mu bn chn. Dn bng tip sc, 5ph chuyn bng bng lng bn chn d. Thi u tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn trn a hnh t nhin. 209 * 2 i u tp. 2ph. 2ph. 1ph. * Hng ngang i din nhau 10m thc hin. * * * * * * * * * * * * 6ph. - hs u tp: 5ph. * * * * * * * * * * * * * *

- HS lm ch tc chy ht c ly. - III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp - Nhn xt v nh gi bui tp.

*Chy theo nhm sc khei hnh hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. Gii tn lp.

Th 3 ngy 20 thng 3 nm 2012 Tun 29 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: + cu:- n : mt s ng tc : tng cu, bng cu,git cu, cc kiu pht cu cao, thp chn nghing mnh. - Hc : gii thiu iu 22 v iu 23 lut cu. - u tp : hs u theo cp Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra , nm c lut v thi u tch cc. + Bng :- n mt s bi tp pht trin th lc: chy thng , chy bin tc, phi hp chy vi bt nhy - n tng bng bng i, mu bn chn. - Dn bng tip sc, chuyn bng bng lng bn chn. 210 Tit 58 tttc chy bn

- nh u- v dng bng m ngoi bn chn. - u tp. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 2 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. + B tr chuyn mn: Chy t. 211 x 1 t. nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn mn th thao ca HS. a. n mt s ng tc ,Tng cu, bng cu, git cu, pht cu thp, cao chn nghing mnh. - GV ln lt cho HS n cc ni dung ra. -GV ch un nn sa cha sai st cho HS cn yu v k thut. b. Hc : gii thiu iu 22 2 ln. v iu 23 lut cu : - GV : gii thiu iu22 : Li pht cu ( SGV th dc 9) - GV : gii thiu iu 23 : 10ph. Pht cu li ( SGV th dc 9) - GV va phn tch va ging gii thc t trn sn. 212 * * * * * * 16ph. Di *

chuyn

hng

ngang ht lt thc hin v.

hs p do. Nhm cu tp

ring nhm bng tp ring. * * * * *

HS n ln lt cc ni dung.

c. HS thi u tp: theo cp hai chm. GV nhc HS ch s dng k thut c bn khi du tp. 2. Bng d: a. n n tng bng bng i, mu bn chn. Dn bng tip sc, chuyn bng bng lng bn chn. nh u. v dng bng m ngoi bn chn. - GV th hin k thut mu, hoc cho 2 hs c k thut

16ph

* *

- thi u tp cu qua li .

- hs u tp:

* 600m * *

* *

* *

* *

* *

* * i

Hng

ngang

tt thc hin nhm 5ph 2ph. quan st. b. Thi u tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn trn a hnh t nhin. - HS lm ch tc chy ht c ly. - III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn 213 2ph. 1ph.

din nhau 10m thc hin.

* 2 i u tp. *Chy theo nhm sc

thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp - Nhn xt v nh gi bui tp.

khei hnh hng dc.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp.

Gii tn lp.

214

Th 2 ngy 26 thng 3 nm 2012 Tun 30: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: + cu:- n : mt s ng tc : tng cu, bng cu,git cu, cc kiu pht cu cao, thp chn nghing mnh. - Hc : gii thiu chin thut pht cu c ngi che. - u tp : hs u theo lut v chin thut hc Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra , nm c lut v thi u tch cc. + Bng : - n tng bng bng i, mu bn chn. - Dn bng tip sc, chuyn bng bng lng bn chn. - nh u- v dng bng m ngoi bn chn. - u tp. Tit 59 tttc chy bn

215

Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 2 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * 216 * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, + B tr chuyn mn: Chy t. x 1 t. nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn mn th thao ca HS. a. n mt s ng tc ,Tng cu, bng cu, git cu, pht cu thp, cao chn nghing mnh. - GV ln lt cho HS n cc ni dung ra. -GV ch un nn sa cha sai st cho HS cn yu v k thut. b. Hc : Gii thiu chin thut pht cu c ngi che : - GV va phn tch va ging gii k thut pht cu c ngi che c. HS thi u tp: - thi u tp theo lut v 26ph chin thut hc. GV nhc HS ch s dng k thut c bn khi du tp. 217 . HS quan st gv th phm. - hs thc hin l thut theo hng dn ca GV 10ph. * * HS n ln lt cc ni dung. * * * * * * * * * * * * Nhm cu tp ring nhm bng tp ring. hs p do. 26ph. Di chuyn hng ngang ht lt thc hin v.

2. Bng d: a. n n tng bng bng i, mu bn chn. Dn bng tip sc, chuyn bng bng lng bn chn. nh u. v dng bng m 600m * * * * * * * * * * * * * i ngoi bn chn. - GV th hin k thut mu, hoc cho 2 hs c k thut tt thc hin nhm 5ph 2ph. quan st. b. Thi u tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn trn a hnh t nhin. - HS lm ch tc chy ht c ly. - III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp - Nhn xt v nh gi bui tp. 218 4 hng ngang c ly rng. * 2 i u tp. *Chy theo nhm sc khei hnh hng dc. 2ph. 1ph. - hs u tp:

Hng

ngang

din nhau 10m thc hin.

4 hng ngang c ly hp. t Gii n lp. Th 3 ngy 27 thng 3 nm 2012 Tun 30: 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: + cu:- n : mt s ng tc : tng cu, bng cu,git cu, cc kiu pht cu cao, thp chn nghing mnh. n chin thut pht cu c ngi che. - Gii thiu cch phn chia khu vc kim sot trn sn trong u i. - u tp : hs u theo lut v chin thut hc Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra , nm c lut v thi u tch cc. + Bng : - n tng bng bng i, mu bn chn. - Dn bng tip sc, chuyn bng bng lng bn chn. - nh u- v dng bng m ngoi bn chn. - u tp. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. 219 Tit 60 tttc chy bn

Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 2 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * Di chuyn hng * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. 220 ngang ht lt thc + B tr chuyn mn: Chy t. x 1 t. nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn mn th thao ca HS. a. n mt s ng tc ,Tng cu, bng cu, git cu, pht cu thp, cao chn nghing mnh. - GV ln lt cho HS n cc ni dung ra. -GV ch un nn sa cha sai st cho HS cn yu v k thut. b. n chin thut pht cu c ngi che : - GV va phn tch va ging gii k thut pht cu c ngi che c. Gii thiu cch phn chia khu vc kim sot khu vc trn sn khi nh i :ngi phng th tt : kim sot 3/4 - hoc chia dc sn : 2 : 2 d. HS thi u tp: - thi u tp theo lut v chin thut hc.

26ph.

hin v.

hs p do. Nhm cu tp

ring nhm bng tp ring. * * * * HS n ln lt cc ni dung. * * * * * * * * * *

10ph. HS quan st gv th phm. - hs thc hin l thut 26ph . theo hng dn ca GV hs quan st n luyn ng tc:

221

GV nhc HS ch s dng k thut c bn khi du tp. 2. Bng d: a. n n tng bng bng i, mu bn chn. Dn bng tip sc, chuyn bng bng lng bn chn. nh u. v dng bng m 600m * * * * * * * i ngoi bn chn. - GV th hin k thut mu, hoc cho 2 hs c k thut tt thc hin nhm 5ph 2ph. quan st. b. Thi u tp. 3. Chy bn: Luyn tp chy bn trn a hnh t nhin. - HS lm ch tc chy ht c ly. - III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch 222 * 2 i u tp. *Chy theo nhm sc khei hnh hng dc. 2ph. 1ph. Hng ngang din nhau 10m thc hin. * * * * * * - hs u tp:

cc bi va tp - Nhn xt v nh gi bui tp. 4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. t Gii n lp.

223

Th 2 ngy 2 thng 4 nm 2012 Tun 31 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: + cu:- n : mt s ng tc : tng cu, bng cu,git cu, cc kiu pht cu cao, thp chn nghing mnh. - u tp : hs u theo lut v chin thut hc Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra , nm c lut v thi u tch cc. + Bng : - n tng bng bng i, mu bn chn, m trong, m ngoi. - n dng , chuyn bng bng lng bn chn. - nh u- v dng bng m ngoi bn chn. - u tp. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Luyn tp chy trn a hnh t nhin. Yu cu bit vn dng k thut chy ht c ly. 3. a im phng tin: Tit 61 tttc chy bn

224

Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 2 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * Di 26ph. chuyn hng * * * * * * * * * * * * * * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 225 ngang ht lt thc hin v. + B tr chuyn mn: Chy t. x 1 t. nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

1. cu: Thc hin nhm t chn mn th thao ca HS. a. n mt s ng tc ,Tng cu, bng cu, git cu, pht cu thp, cao chn nghing mnh. - GV ln lt cho HS n cc ni dung ra. -GV ch un nn sa cha sai st cho HS cn yu v k thut. b. HS thi u tp: - thi u tp theo lut v chin thut hc. GV nhc HS ch s dng k thut c bn khi du 10ph. tp. 2. Bng d: a. n n tng bng bng i, mu bn chn. lng bn chn v dng bng nh u, v dng * * 226 * * * * * * * * * * bng m ngoi bn chn. 600m - GV th hin k thut mu, 26ph n chuyn bng bng . * * HS n ln lt cc ni dung. HS quan st gv th phm. - hs thc hin l thut theo hng dn ca GV hs quan st n luyn ng tc: - hs u tp: * * * * * * * * * * * * Nhm cu tp ring nhm bng tp ring. hs p do.

hoc cho 2 hs c k thut tt thc hin nhm quan st. b. Thi u tp. 3. Chy bn: a hnh t nhin. - HS lm ch tc chy ht c ly. - III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp - Nhn xt v nh gi bui tp. 4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. t Gii n lp. * 2 i u tp. *Chy theo nhm sc khei hnh hng dc. 5ph 2ph. 2ph. * Hng ngang i din nhau 10m thc hin.

Luyn tp chy bn trn 1ph.

227

Th 3 ngy 3 thng 4 nm 2012 Tun 31 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu: - TTTC: Hon thin mn TTTC chun b kim tra + cu:- n : mt s ng tc : tng cu, bng cu,git cu, cc kiu pht cu cao, thp chn nghing mnh. - u tp : hs u theo lut v chin thut hc Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra , nm c lut v thi u tch cc. + Bng : - n tng bng bng i, mu bn chn, m trong, m ngoi. - n dng , chuyn bng bng lng bn chn. - nh u- v dng bng m ngoi bn chn. - u tp. Yu cu HS nm c cc bi tp th lc v thcu hin cc k nng ra. - Chy bn: Tr chi bng chuyn 6 chm. Yu cu:HS chi tch cc 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 2 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, ng h bm giy. 4. Tin trnh thc hin: 228 Tit 62 tttc chy bn

ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng:

nh lng 8ph.

Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * ln x 1 * * * * Di 26ph. chuyn hng * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+ Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. + Thc hin xoay cc khp: x 1 t.

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Thc hin nhm t chn mn th thao ca HS. a. n mt s ng tc 229 Nhm cu tp hs p do. ngang ht lt thc hin v. + B tr chuyn mn: Chy t.

,Tng cu, bng cu, git cu, pht cu thp, cao chn nghing mnh. - GV ln lt cho HS n cc ni dung ra. -GV ch un nn sa cha sai st cho HS cn yu v k thut. b. HS thi u tp: - thi u tp theo lut v chin thut hc. GV nhc HS ch s dng k thut c bn khi du 10ph. tp. 2. Bng d: a. n n tng bng bng i, mu bn chn. lng bn chn v dng bng nh u, v dng 26ph n chuyn bng bng .

ring nhm bng tp ring. * * * * HS n ln lt cc ni dung. HS quan st gv th phm. - hs thc hin l thut theo hng dn ca GV hs quan st n luyn ng tc: - hs u tp: * * * * * * * * * *

* * * 5ph 230

* *

* *

* *

* *

* * i

bng m ngoi bn chn. - GV th hin k thut mu, 10 hoc cho 2 hs c k thut tt thc hin nhm quan st. b. Thi u tp. Hng ngang din nhau 10m thc hin.

3. Chy bn: chm. GV trc tip t chc chi - III. Phn kt thc: - HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV v HS h thng bi tp nhc HS v n luyn tch cc bi va tp - Nhn xt v nh gi bui tp.

2ph. 1ph.

Tr chi chuyn bng 6 2ph.

* 2 i u tp HS chia 2 i chi 4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp. t Gii n lp.

Th 3 ngy 3 thng 4 nm 2012 Tun 32 1. Bi dy: 2. Mc tiu, yu cu + cu Kim tra : 231 Tit 63 Kim tra nh gi mn :TTTC

- tng cu, cc kiu pht cu cao, thp chn nghing mnh. - chuyn cu qua li. Yu cu HS thc hin tng i cc k nng ra. + Bng Kim tra: tng bng bng i, mu bn chn, m trong, m ngoi. dng , chuyn bng bng lng bn chn. dng bng , bng xa bng m ngoi bn chn tnh thnh tch, Yu cu HS thc hin cc k nng ra. 3. a im phng tin: Tp trn sn TD trng, chun bi tt sn tp an ton, 10 qu bng , cu: 2 HS 1 qu, chun b 2 sn cu, 1 sn bng , 1 ci, 2 li cu, 4. Tin trnh thc hin: ni dung I. Phn m u: - Nhn lp: + n nh bo co GV vo nhn lp kim tra s s, sc khe, trang phc tp luyn. + Thng bo mc tiu, yu cu v hnh thc t chc tp luyn. - Khi ng: 4 x8 nhp 4 hng ngang c ly rng. * * * * * * + Thc hin 4 ng tc th x 1 t. bng, chn. x 1 t. 232 nh lng 8ph. Phng php t chc 4 hng ngang c ly hp. ************* ************* ************* *************

dc: tay ngc, vn mnh, 2x8 nhp *

+ Thc hin xoay cc khp: c tay, c chn, khuu 10m x 2 * tay, vai, u gi, hng. bc nh, chy nng cao i, chy gt chm mng, chy lng chn trc, chy 2ph. chn lng trong. + p do cc khp u gi, 32ph. hng, chn, i, c. II. Phn c bn: 1. cu: Kim tra -Tng cu, pht cu thp, cao chn nghing mnh. - chuyn cu qua li. - GV ln lt cho 4 HS kim tra cc ni dung ra. 2. Bng d:kim tra: * tng bng bng i, mu bn chn. * chuyn bng bng lng bn chn v dng bng *dng bng, bng xa m ngoi bn chn tnh thnh 5ph tch. - GV kim tra nhm 4 HS ln lt - III. Phn kt thc: 233 2ph. * * * * Di * ln x 1 * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

+ B tr chuyn mn: Chy t.

chuyn

hng

ngang ht lt thc hin v.

hs p do.

* * 4HS kim tra ln lt

cc ni dung.

* *

-4 HS i din nhau 10m thc hin.

- HS ti ch r tay chn thn mnh. - GV nhn xt , thng bo kt qu kim tra. - giI tn lp.

4 hng ngang c ly rng. 4 hng ngang c ly hp.

234