яСПЕРС

Rozum i egzystencja.

Nietzsche a chrześcijaostwo

Autor: Karl Jaspers więcej informacji 7 (1 ocen i 0 opinii)

Kup książkę

Karl Jaspers należy do pierwszych, którzy wystąpili z filozofią egzystencji. kategoria egzystencji, z punktu widzenia której interpretuje on byt świata, absolut i byt ludzki – w duchu epoki, jest w myśli tej szczególnie istotna. Zawiera się tu jednak również cały obszar doniosłych ujęd swoistych dla tego myśliciela. Najpełniej dochodzą one do głosu w jego rozumieniu samej filozofii i koncepcji metafizyki. *...+ „Filozofowanie” Jaspersa podkreśla praktyczną stronę filozofii, to, że nie jest ona czystą teorią, lecz namysłem sokratejskim, którego miarę stanowi jego uobecnianie się w codziennym działaniu. Takie filozofowanie [...] stawia sobie za cel przekształcenie świadomości człowieka i zmianę jego stosunku do rzeczy. By to osiągnąd, filozofia podejmuje zadanie rozjaśnienia tego, co uważa za istotę człowieka: rozum i egzystencję. *...+ Zawarte w niniejszym tomie rozprawy: „Rozum i egzystencja”, fundamentalne jego dzieło z obszaru pism logicznych, w Jaspersa rozumieniu logiki filozoficznej, oraz „Nietzsche a chrześcijaostwo”, pismo z historii filozofii, uzmysławiają jak dalece wielostronna myśl Jaspersa, z jej świetlistym motywem wykraczania człowieka poza siebie w perspektywie transcendencji – przerasta egzystencjalizm. Ze wstępu Czesławy Piecuch

SPIS TREŚCI:

Wstęp Nota edytorska

"ROZUM I EGZYSTENCJA" WYKŁAD PIERWSZY: Rodowód współczesnej sytuacji filozoficznej (historyczne znaczenie Kierkegaarda i Nietzschego) Wykład drugi do czwartego:

Jezus i Dionizos 3. Całościowa wiedza o dziejach 2. Pozycje. Geneza i przeobrażenie chrześcijaostwa a) Kim był Jezus? b) Wypaczenie chrześcijaostwa Jezusa c) Źródła wypaczonego chrześcijaostwa d) Dalszy rozwój chrześcijaostwa 3. które zawiodły. i ruch 2. Odrzucenie przeciwieostw 5. Skrajnośd i umiar 6. Utożsamianie się z przeciwnikiem 4. Całośd . Dzieje W JAKI SPOSÓB NIETZSCHE MYŚLI KIERUJĄC SIĘ W ISTOCIE POBUDKAMI CHRZEŚCIJAOSKIMI. "W człowieku jest coś zasadniczo-nieudanego" 3. KTÓRYCH TREŚD ZATRACA 1.Podstawowe idee filozoficznego rozjaśniania rozumu i egzystencji WYKŁAD DRUGI: Wszechogarniające WYKŁAD TRZECI: Prawda jako komunikowanie WYKŁAD CZWARTY: Prymat i granice myślenia rozumu WYKŁAD PIĄTY: Możliwości współczesnego filozofowania "NIETZSCHE A CHRZEŚCIJAOSTWO" WPROWADZENIE Walka Nietzschego przeciw chrześcijaostwu wyrasta z jego własnej chrześcijaoskości PRZEDSTAWIENIE POGLĄDU NIETZSCHEGO NA DZIEJE 1. Nauka jako bezgraniczne pragnienie wiedzy Zestawienie: Pytanie dokąd? NOWA FILOZOFIA NIETZSCHEGO 1. Kryzys współczesnej epoki 2.

Nasz stosunek do myślenia Nietzschego 11. Wymagania.7. To. Granice naszego rozumienia Nietzschego 10. co wysuwa się na pierwszy plan. jakie stawia studiowanie Nietzschego 9. a właściwy Nietzsche 8. Klątwa Nietzschego .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful