Rozum i egzystencja.

Nietzsche a chrześcijaostwo

Autor: Karl Jaspers więcej informacji 7 (1 ocen i 0 opinii)

Kup książkę

Karl Jaspers należy do pierwszych, którzy wystąpili z filozofią egzystencji. kategoria egzystencji, z punktu widzenia której interpretuje on byt świata, absolut i byt ludzki – w duchu epoki, jest w myśli tej szczególnie istotna. Zawiera się tu jednak również cały obszar doniosłych ujęd swoistych dla tego myśliciela. Najpełniej dochodzą one do głosu w jego rozumieniu samej filozofii i koncepcji metafizyki. *...+ „Filozofowanie” Jaspersa podkreśla praktyczną stronę filozofii, to, że nie jest ona czystą teorią, lecz namysłem sokratejskim, którego miarę stanowi jego uobecnianie się w codziennym działaniu. Takie filozofowanie [...] stawia sobie za cel przekształcenie świadomości człowieka i zmianę jego stosunku do rzeczy. By to osiągnąd, filozofia podejmuje zadanie rozjaśnienia tego, co uważa za istotę człowieka: rozum i egzystencję. *...+ Zawarte w niniejszym tomie rozprawy: „Rozum i egzystencja”, fundamentalne jego dzieło z obszaru pism logicznych, w Jaspersa rozumieniu logiki filozoficznej, oraz „Nietzsche a chrześcijaostwo”, pismo z historii filozofii, uzmysławiają jak dalece wielostronna myśl Jaspersa, z jej świetlistym motywem wykraczania człowieka poza siebie w perspektywie transcendencji – przerasta egzystencjalizm. Ze wstępu Czesławy Piecuch

SPIS TREŚCI:

Wstęp Nota edytorska

"ROZUM I EGZYSTENCJA" WYKŁAD PIERWSZY: Rodowód współczesnej sytuacji filozoficznej (historyczne znaczenie Kierkegaarda i Nietzschego) Wykład drugi do czwartego:

które zawiodły. i ruch 2. Jezus i Dionizos 3. Pozycje. Utożsamianie się z przeciwnikiem 4. Geneza i przeobrażenie chrześcijaostwa a) Kim był Jezus? b) Wypaczenie chrześcijaostwa Jezusa c) Źródła wypaczonego chrześcijaostwa d) Dalszy rozwój chrześcijaostwa 3. Całościowa wiedza o dziejach 2. Całośd .Podstawowe idee filozoficznego rozjaśniania rozumu i egzystencji WYKŁAD DRUGI: Wszechogarniające WYKŁAD TRZECI: Prawda jako komunikowanie WYKŁAD CZWARTY: Prymat i granice myślenia rozumu WYKŁAD PIĄTY: Możliwości współczesnego filozofowania "NIETZSCHE A CHRZEŚCIJAOSTWO" WPROWADZENIE Walka Nietzschego przeciw chrześcijaostwu wyrasta z jego własnej chrześcijaoskości PRZEDSTAWIENIE POGLĄDU NIETZSCHEGO NA DZIEJE 1. Kryzys współczesnej epoki 2. Dzieje W JAKI SPOSÓB NIETZSCHE MYŚLI KIERUJĄC SIĘ W ISTOCIE POBUDKAMI CHRZEŚCIJAOSKIMI. Odrzucenie przeciwieostw 5. Nauka jako bezgraniczne pragnienie wiedzy Zestawienie: Pytanie dokąd? NOWA FILOZOFIA NIETZSCHEGO 1. "W człowieku jest coś zasadniczo-nieudanego" 3. KTÓRYCH TREŚD ZATRACA 1. Skrajnośd i umiar 6.

7. Klątwa Nietzschego . To. Nasz stosunek do myślenia Nietzschego 11. jakie stawia studiowanie Nietzschego 9. Granice naszego rozumienia Nietzschego 10. Wymagania. co wysuwa się na pierwszy plan. a właściwy Nietzsche 8.